Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2158(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0028/2010

Predkladané texty :

A7-0028/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 21
CRE 19/04/2010 - 21

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.39
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0129

Rozpravy
Pondelok, 19. apríla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

21. Europeana – ďalšie kroky (stručná prezentácia)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je krátke prednesenie správy pani Helgy Trüpelovej v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie o Europeane – ďalších krokoch KOM(2009)04402009/2158(INI)) (A7-0028/2010).

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka Kroesová, Europeana má byť najdôležitejším digitálnym projektom Európskej únie v oblasti kultúry. Čo Europeana znamená? Je to digitálna knižnica, digitálne múzeum a digitálny archív nášho európskeho kultúrneho dedičstva. Zámerom je poskytnúť prístup k tomuto digitálnemu zdroju všetkým občanom nielen v rámci Európskej únie, ale na celom svete. Projekt Europeana sa začal realizovať v novembri 2008 a k jeho vytvoreniu prispelo 1 000 kultúrnych inštitúcií. Má 150 partnerských organizácií. Doteraz sa digitalizovalo približne 6 miliónov diel nášho európskeho kultúrneho dedičstva. Očakáva sa, že do júna 2010 bude obsahovať 10 miliónov digitalizovaných diel a do roku 2015 sa ich počet má zvýšiť na 15 miliónov.

Ako vidíte, tento projekt je veľmi ambiciózny a pre Európsku úniu je veľmi dôležitý. Doteraz bol financovaný z programu eContentplus a členskými štátmi. Avšak zatiaľ je tempo digitalizácie zo strany jednotlivých členských štátov veľmi rozdielne. Vedúcu úlohu zohráva Francúzsko s viac ako 40 %, Nemecko je na úrovni približne 16 %, avšak mnohé členské štáty výrazne zaostávajú a nezabúdajme, že tento projekt má byť našou hlavnou iniciatívou v rámci európskej politiky v oblasti digitálnej kultúry.

Je mimoriadne dôležité, aby sme pochopili, že existuje verejná kultúrna inštitúcia, ktorej cieľom je z pochopiteľných dôvodov predstavovať výraznú konkurenciu v rámci urovnania právneho sporu v súvislosti so službou Google Book Search, pretože nechceme, aby sa naše európske dedičstvo jednoducho zverilo monopolu. Chceme mať verejný zdroj nášho európskeho kultúrneho dedičstva v tom najeurópskejšom zmysle. Chceme zachovať aj vplyv verejnosti, pretože to znamená, že európski občania môžu mať aj skutočný politický vplyv.

Problém sa netýka diel, ktoré už nie sú predmetom autorských práv alebo sú dielami verejnej sféry. Situácia je oveľa zložitejšia v prípade diel neznámych autorov, inými slovami, diel, pre ktoré platia autorské práva, je však veľmi ťažké nájsť ich právoplatných držiteľov. Pokiaľ ide o diela chránené autorskými právami, znova ide o úplne inú vec. Ak má Europeana v budúcnosti obsahovať aj diela chránené autorskými právami, za sťahovanie pre osobnú spotrebu bude potrebné platiť, pretože v opačnom prípade zničíme kultúrny prínos trhov v oblasti kultúry.

Preto chcem, aby sme z politického hľadiska dosiahli na jednej strane rýchlu a účinnú digitalizáciu a zároveň zachovali autorské práva, pretože len týmto spôsobom sa nám podarí udržať kultúrnu rozmanitosť Európskej únie. Z uvedeného dôvodu potrebujeme konsenzuálne riešenia v prípade diel neznámych autorov a musíme veľmi dôkladným spôsobom vyhľadávať právoplatných držiteľov autorských práv. Keďže v súčasnosti diskutujeme o polisabonskej stratégii, o stratégii EÚ do roku 2020, a aj pokiaľ ide o modernizáciu nášho hospodárstva, rozvoj digitálnej spoločnosti, znalostnej spoločnosti a kultúrnej rozmanitosti, absolútne zásadnou otázkou z politického hľadiska je pre mňa to, že Europeana musí byť čiastočne financovaná aj zo stratégie EÚ do roku 2020, samozrejme, s účasťou členských štátov. Musí to byť spoločný európsky projekt. Aby sa nám podarilo nájsť ďalších súkromných sponzorov, potrebujeme aj kampaň Pripojte sa k Europeane. Musíme však dať jasne najavo, že potrebujeme zvýšiť informovanosť našich občanov a predovšetkým mladých ľudí o existencii tohto zdroja. Mnoho ľudí o ňom stále nevie. Spoločne musíme túto obrovskú úlohu splniť.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, Europeana je projekt, ktorý má zásadný význam a ktorý môže sprístupniť kultúrne dedičstvo Európy celému svetu. Ako všetci vieme, nie je to len knižnica, ale aj virtuálne múzeum a archív. Želám si, aby každý z nás v tomto Parlamente mohol povedať, že diela významných národných tvorcov, akými sú v mojom prípade Chopin, Marie Curie Skłodowska či Słowacki, by mohli byť prístupné na internete. Rád by som spomenul tri kľúčové faktory. Po prvé, v prípade Europeany nemôžeme dopustiť zníženie kvality. Počas tohto projektu by sme mali byť v súvislosti s týmto faktorom opatrní. Po druhé, projekt si vyžaduje riešenie otázky autorských práv v prípade diel neznámych autorov a diel, ktoré sa prestali vydávať. Po tretie, mám veľkú požiadavku na pani Kroesovú. Ak chceme byť na tento kľúčový projekt v budúcnosti hrdí, je potrebné urýchliť digitalizáciu v členských štátoch.

Chcel by som sa poďakovať pani Trüpelovej za vynikajúcu správu.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Ako spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko k správe o Europeane – ďalších krokoch vítam skutočnosť, že správa bola dokončená, a dúfam, že Komisia prijme odporúčania, ktoré sú jej súčasťou. Počas doterajších rozpráv o tejto téme sa diskutovalo o celom rade otázok, ako sú napríklad IT štruktúra, správa stránky Europeany, voľný prístup k informáciám v knižnici, potreba normalizovať proces digitalizácie a problém pozornosti médií v súvislosti so stránkou. Niektoré z týchto tém sú obsiahnuté v správe. Dúfam teda, že sa nám podarilo dospieť k vyčerpávajúcej správe.

Verím však, že rozprava o určitých hľadiskách, ako sú napríklad správa stránky, spôsoby financovania a predovšetkým organizácia stránky vo forme jednoduchej databázy, nie portálu, bude pokračovať aj v budúcnosti. Dúfam, že odporúčania vymedzené Európskym parlamentom a úvahy Komisie o spomínaných otázkach sa pretvoria na úspešný projekt. Europeana sa môže stať úspešným projektom pre Európsku úniu, pretože je postavená na hodnotách a ideáloch EÚ a poskytuje ťažisko európskych kultúrnych informácií.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som rád poďakoval pani Trüpelovej za túto vynikajúcu správu. Veľmi dobre ju poznám už päť rokov z výboru a viem, že všetko, čo robí, robí skutočne dôkladne a profesionálne, a jedným z dôkazov je aj táto správa.

Ide o odlišný druh projektu, ktoré v Európe potrebujeme, pretože Európska únia je považovaná za spoločenstvo hodnôt, je však aj výrazným kultúrnym spoločenstvom. Máme 27 odlišných členských štátov, ktoré majú nesmierne bohatú a rozmanitú kultúru.

Ak je možné v období, keď sa zvyšuje počet informačných diaľnic, sprístupniť informácie ľuďom jednoduchšie, oplatí sa investovať do tohto druhu európskeho bohatstva a hľadať prostriedky na jeho realizáciu. Týmto spôsobom budú mať možnosť propagovať vlastnú jedinečnú a výnimočnú kultúru aj všetky malé krajiny. Keď sa raz prostredníctvom práce Komisie a členských štátov širokopásmový internet rozšíri do všetkých miest, bude sa pri poskytovaní kultúrnych služieb, v elektronických knižniciach, múzeách a archívoch uplatňovať zásada rovnosti.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Naša politická skupina a ja osobne nie sme veľkými zástancami rozsiahlych programov a inštitúcií alebo vytvárania subjektov, ktoré nie sú potrebné. Europeana však nie je takýmto subjektom. V skutočnosti ide o niečo veľmi dôležité, predovšetkým preto, lebo nežijeme v období písomnej, ale vizuálnej kultúry. Znamená to, ako ukázal Neil Postman vo svojej vynikajúcej knihe Amusing Ourselves to Death, že vizuálna kultúra znehodnocuje verejnú diskusiu a robí z nás horších občanov. Znamená to teda, že ak projekt poskytuje šancu zlepšiť zvyk čítať, má šancu zlepšiť aj zmýšľanie občana. Európska únia by tak prispela k posilneniu kvality vzdelávania svojich občanov a spôsobu ich fungovania. Znamenalo by to, že títo občania v členských štátoch by boli aktívnejší a rozumnejší a boli by lepší občania.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE). – (EL) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, rokujeme o iniciatíve, ktorá by sa mohla prejaviť ako skutočný poklad pre Úniu, a v tejto súvislosti by som chcel ešte raz poďakovať spravodajkyni pani Trüpelovej za výnimočnú správu, ktorú predložila.

Hovoríme o elektronickom kultúrnom depozitári európskych štátov, ktorý umožní prístup k základným kultúrnym informáciám, a v tejto súvislosti by som rád zdôraznil, že úspech Europeany bude závisieť od formátu, ktorý sa jej v konečnom dôsledku rozhodneme dať. Mám tým na mysli, že nechceme Europeanu, ktorá by bola kópiou už existujúcich elektronických platforiem, akými sú Google alebo Wikipedia.

Chceme skutočný a spoľahlivý zdroj obsahujúci informácie, ktoré majú vedecký význam a hodnotu, zdroj, v ktorom sú chránené práva duševného vlastníctva a v ktorom sa zaručuje dôveryhodnosť obsahu. Myslím si, že uvedené požiadavky sú zaručené prostredníctvom predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a rozpravy o tejto téme, ktorú sme mali vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie. Je samozrejmé, že v konečnom dôsledku nemôže zaručiť záujem zo strany členských štátov, pokiaľ ide o využitie tohto nástroja na propagáciu vlastnej kultúry.

A práve v tomto smere potrebujeme všetci prehĺbiť svoju úlohu, aby sme vysvetlili dôležitosť tohto projektu našim národným vládam a občanom členských štátov tak, aby mal vplyv a aby sme ho zo strednodobého hľadiska využili čo najlepšie.

 
  
MPphoto
 

  Petra Kammerevert (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade by som ešte raz úprimne poďakovala pani Trüpelovej za skutočne vynikajúcu správu, o ktorej dnes rokujeme.

Som presvedčená, že ide o skvelý projekt, ktorý bude európskym občanom a celému svetu sprístupňovať rozmanité kultúrne dedičstvo Európy v digitálnej on-line knižnici. Aby však bol tento projekt skutočne úspešný, vyžaduje si naše ďalšie spoločné úsilie. Podľa našej skupiny je dôležitým predpokladom na dosiahnutie tohto cieľa voľný – a to znamená v maximálnej možnej miere aj bezplatný – prístup k nášmu kultúrnemu dedičstvu prostredníctvom Europeany.

Počas spoločných diskusií sme dosiahli dobrý kompromis, ktorý na jednej strane chráni záujmy autorov chránených diel a zároveň poskytuje potrebný voľný prístup. Bola by som veľmi rada, keby Komisia v budúcnosti zohľadnila a prijala aj tieto návrhy.

Ďalší predpoklad spočíva v tom, aby si členské štáty vo väčšej miere uvedomili svoju zodpovednosť. Pokiaľ ide o našu krajinu, znamená to, že je neprijateľné, aby bol Goethe prístupný v poľštine a francúzštine, nie však v nemeckom origináli. V tejto súvislosti musíme všetci dôraznejšie vyzvať členské štáty, aby znova poskytli primerané finančné prostriedky na dosiahnutie úspechu projektu Europeana aj na tejto úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Som presvedčená, že vzhľadom na výhody, ktoré sa ponúkajú občanom Európskej únie prostredníctvom prístupu k Europeane, je potrebné sprístupniť existujúci digitálny obsah vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Myslím si, že mimoriadny význam má aj ponúknutie digitálneho obsahu projektu Europeana osobám so zdravotným postihnutím. Vzhľadom na túto skutočnosť sa požaduje nielen primeraný formát, ale aj prispôsobenie prístupu ich potrebám.

Odporúčame, aby Európska komisia požiadala poskytovateľov digitálneho obsahu o certifikáciu bezpečnosti stránok, na ktoré Europeana odkazuje. V neposlednom rade sa domnievam, že pokiaľ ide o financovanie a rozvoj projektu Europeana, je dôležité poskytnúť trvalo udržateľný systém. Pani komisárka, žiadam vás o stručné vyjadrenie o revízii smernice o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Neelie Kroes, podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci a, samozrejme, najmä pani Trüpelová, vašou správou sme úplne nadšení. Vítame ju. Skutočne si myslím, že oznámenie Europeana – ďalšie kroky je len začiatkom veľmi náročného dobrodružstva a, mimochodom, je dôkazom silnej politickej podpory ďalšieho rozvoja projektu Europeana ako spoločného miesta prístupu k bohatému a rozmanitému kultúrnemu dedičstvu Európy v digitálnom veku.

Rada by som teda poďakovala spravodajkyni pani Trüpelovej za vykonanú prácu a zložila jej poklonu za názov, pretože už ten je jedinečný. Europeana – nie je potrebné vysvetľovať, o čo ide.

Komisia môže podporiť aj alternatívny návrh uznesenia, na ktorom sa zhodli, ako som bola informovaná, hlavné politické skupiny v Parlamente.

Je to ambiciózny projekt a znova opakujem, je to začiatok. Jeho cieľom je sprístupniť na internete digitalizované knihy, noviny, mapy, exponáty z múzeí, audiovizuálny materiál a zvukové archívy z celej Európy. V digitálnom veku je zabezpečenie prístupu ku kultúre nevyhnutnosť. Nejde len o to, o čom hovoril pán Migalski, o čosi, čo z nás robí lepších občanov. Vyčkajme teda a uvidíme. V každom prípade nám však projekt poskytuje príležitosť na to, aby sme boli šťastnejší, pretože radosť z kultúry je vo väčšine prípadov, takpovediac, užívanie si šťastia.

V správe Parlamentu sa správne poukazuje aj na hospodársku zložku. Z digitalizácie a on-line prístupu k nášmu kultúrnemu dedičstvu budú profitovať aj ďalšie odvetvia činnosti: vzdelávanie, výskum, cestovný ruch a médiá.

Stránka Europeany je výsledkom nebývalej spolupráce medzi európskymi knižnicami, archívmi a múzeami. V súčasnom období, ako správne uviedla pani Trüpelová, poskytuje priamy prístup k 7 miliónom digitalizovaných objektov. Znova pripomínam, je to len začiatok. Pokračujme teda. Je možné a potrebné urobiť viac. V správe Parlamentu sa zdôrazňujú rozličné oblasti projektu Europeana a súvisiacich politík, v ktorých je v nasledujúcich rokoch potrebné dosiahnuť pokrok.

Rozvoj stránky závisí v prvom rade od zapojenia členských štátov, ktoré by mali vyvinúť väčšie úsilie o digitalizáciu svojho kultúrneho dedičstva a o sprístupnenie všetkých digitalizovaných objektov prostredníctvom Europeany. Som veľmi rada, že Parlament sa pripája ku Komisii, pokiaľ ide o výzvu členských štátov na urýchlenie pokroku v tejto oblasti. Čím skôr, tým lepšie.

Parlament zdôrazňuje, že Europeana by nemala poskytovať len prístup k dielam verejnej sféry. Mala by obsahovať aj materiál, ktorý je stále chránený autorskými právami. Skutočne naliehavo potrebujeme, a to je aj moja odpoveď na otázku pani Ţicăuovej, nájsť prijateľné riešenia na to, aby sa on-line sprístupnili diela, ktoré sa už nevydávajú, na riešenie otázky diel neznámych autorov (diel, pri ktorých je nemožné nájsť právoplatných držiteľov). Ak sa nám to nepodarí, riskujeme, že Európa bude o pár rokov zaostávať, a to predovšetkým v porovnaní s USA.

Komisia v súčasnom období vykonáva posúdenie vplyvu na možné právne riešenie v súvislosti s dielami neznámych autorov na európskej úrovni a diskutujeme o tom, aké opatrenia možno prijať. Ak však dovolíte, k tejto otázke sa vrátim, keď budeme hovoriť o digitálnej agende, pretože ide o jednu z otázok, ktoré je potrebné riešiť.

Rozšírená verzia Europeany sa spustí v priebehu tohto roka a očakáva sa, že dovtedy sa sprístupní viac ako 10 miliónov digitalizovaných objektov. Na rozvoji stránky sa bude ďalej pracovať v priebehu nadchádzajúcich rokov. Parlament správne poukazuje na to, že na úspech projektu Europeana je nevyhnutné zvýšiť informovanosť o stránke medzi kultúrnymi inštitúciami, ktoré by mohli prispievať k jej digitalizovanému obsahu, a medzi širokou verejnosťou. Osobitná pozornosť by sa mala venovať mladším ľuďom, ako ste správne uviedli, mimoriadne dôležitej zložke nášho obyvateľstva, na ktorých by sa bolo možné zamerať prostredníctvom škôl.

Komisia je plne odhodlaná pokračovať v práci na rozvoji projektu Europeana a politík, ktoré s ním súvisia, a pôjde o kľúčovú oblasť činností v rámci európskej digitálnej agendy. V každom prípade sa oplatí zaň bojovať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční o dva týždne počas ďalšej schôdze v Bruseli.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne. (PL) Europeana, európska digitálna knižnica, čelí v súčasnom období mnohým problémom. Úspech tohto celoeurópskeho projektu nie je ani zďaleka zaručený. Po prvé, pretože Europeana doteraz obsahovala najmä diela pochádzajúce len z niektorých najaktívnejších krajín. Po druhé, tieto diela nie sú súčasné, tie by pritiahli najväčšiu pozornosť, ale staré, ktoré sú dielami verejnej sféry. Rada by som upriamila osobitnú pozornosť na jedno hľadisko projektu Europeana, ktoré je podľa mňa mimoriadne dôležité pre jej úspech – financovanie. Proces rozširovania digitálnych zbierok je veľmi drahý a bude trvať veľmi veľa rokov. Europeana má zatiaľ zaručené finančné prostriedky len do roku 2013 ako súčasť projektu financovaného sčasti Európskou komisiou a členskými štátmi, ako aj súkromnými sponzormi. Myslím si, že je nevyhnutné zaručiť stabilné finančné zdroje ako súčasť nového finančného výhľadu na roky 2014 – 2020. Európske finančné prostriedky vo forme grantov pridelených jednotlivým kultúrnym inštitúciám v členských štátoch by ich mali podporiť, aby sa tak dosiahla väčšia účinnosť pri digitalizácii zbierok. Zároveň je potrebné zaviesť povinné ciele digitalizácie, ktoré by členské štáty museli splniť v stanovenom období. Zmenu Europeany na príťažlivý portál, o ktorý budú mať záujem čitatelia a výskumní pracovníci, nie na digitálnu povalu na sentimentálne uskladňovanie starého haraburdia, zaručí len dôsledné uplatňovanie prístupu cukru a biča.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), písomne.(RO) Náš zámer je, aby sa Europeana nestala alternatívou digitalizácie kníh spoločnosťou Google, ale úplne novým projektom zameraným na európske kultúrne hodnoty. Europeana, ktorá je knižnicou, múzeom a digitálnym archívom zároveň, musí propagovať jednotné európske dedičstvo, ponúkať dôveryhodný zdroj informácií a umožňovať členským štátom pridávať obsah formálnym a štruktúrovaným spôsobom.

Europeana sa nesmie zmeniť na portál, akým je Wikipedia, do ktorej môže vložiť text každý bez toho, aby tejto činnosti predchádzalo overenie. Výsledkom takéhoto postupu je zjavne množstvo chýb v zverejňovanom obsahu. V tejto súvislosti by sme mali na stránke vytvoriť osobitnú sekciu, v rámci ktorej by mohli používatelia navzájom diskutovať bez toho, aby sa im umožnilo meniť a dopĺňať kultúrny obsah zverejnený na stránke.

Je dôležité, aby sme sa zamerali na grafickú prezentáciu stránky Europeany, na jej zviditeľnenie a na jej sprístupnenie, keďže jej súčasný vzhľad nie je veľmi užívateľsky prijateľný a môže prispieť k strate záujmu verejnosti. Na základe uvedených hľadísk podporujem návrh uznesenia, ktorý predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) ako alternatívu súčasnej možnosti predloženej v správe, aby sme mohli pomôcť vytvoriť hodnotný portál dôležitý z hľadiska informácií, ktoré na ňom verejnosť nájde.

 
  
MPphoto
 
 

  Emil Stojanov (PPE), písomne.(BG) Dámy a páni, jednou z našich základných povinností ako politikov a občanov je zachovanie nášho kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Europeana predstavuje jeden z hlavných projektov v tejto oblasti, pretože pomáha urýchliť procesy digitalizácie kultúrneho dedičstva v jednotlivých členských štátoch. Je však potrebné vyriešiť kultúrne a právne problémy, ktoré sú spojené s masovou digitalizáciou kníh vrátane tých, ktoré v súčasnosti uchovávajú európske knižnice. Jedným z najväčších problémov, ktorým Europeana čelí, sú autorské práva a právne predpisy, ktorými sa tieto práva v členských štátoch riadia. V centre pozornosti sú aj mnohé otázky v súvislosti s konkurenciou spoločnosti Google, ktoré bude tiež potrebné vyriešiť. V tejto súvislosti je potrebné nájsť všetky potenciálne zdroje na podporu národných knižníc, múzeí a archívov, aby projekt Europeana skutočne odrážal bohatstvo a rozmanitosť kultúrneho dedičstva Európy. Počas rozpráv vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie som navrhol, aby mal Európsky parlament nad projektom určitú kontrolu, avšak uvedomujem si, že na základe súčasných pravidiel to nie je možné. Chcem však, aby Európsky parlament ako jediná inštitúcia EÚ, ktorej poslanci sú volení priamo, mal v budúcnosti možnosť vykonávať kontrolu nad európskymi iniciatívami. Ďakujem vám za pozornosť.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia