Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2202(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0053/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0053/2010

Keskustelut :

PV 19/04/2010 - 22
CRE 19/04/2010 - 22

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.40
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0130

Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 19. huhtikuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

22. Eläinten suojelun ja hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointi (lyhyt esittely)
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 

  Puhemies. - (EN) Esityslistalla on seuraavana Marit Paulsenin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta laatima mietintö eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arvioinnista (A7-0053/2010).

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, esittelijä.(SV) Arvoisa puhemies, eläinten hyvinvointi on useimmille Euroopan unionin kansalaisille tärkeä asia. Eläinten hyvinvoinnissa ei ole kyse vain eläimistä. Eläinten hyvinvoinnissa on kyse myös meidän identiteetistämme, siitä, mitä me uskomme edustavamme ja mitä me uskomme Euroopan edustavan, siitä, mitä me pidämme sivistyneen yhteiskunnan tunnusmerkkeinä. Eläinten hyvinvoinnissa on kyse kunnioituksesta ja siitä, miten me kohtelemme näitä matkakumppaneitamme elämän taipaleella.

Arvioinnissani, jota maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta tukee, todetaan, että parlamentin vuonna 2006 hyväksymä viisivuotissuunnitelma, jonka esittelijänä toimi jäsen Jeggle, on pantu täytäntöön kohtuullisen hyvin. Yhdessä erittäin tärkeässä asiassa on kuitenkin yhä puutteita ja se on sääntöjen noudattaminen. Kun siis luonnostelin tulevaa viisivuotissuunnitelmaa, jonka valiokunnan tavoin toivon toteutuvan tänä vuonna, keskityin erityisesti olemassa olevan lainsäädännön noudattamisen tiukentamiseen.

Tällä hetkellä tämä koskee erityisesti sikojen elämästä, hyvinvoinnista ja käsittelystä annettua direktiiviä. Se koskee myös pitkän matkan eläinkuljetuksia, joiden olosuhteet voivat olla ankarat ja jotka ovat toistuva ongelma. Toisin sanoen kyse on jo hyväksyttyjen lakien, direktiivien ja asetusten noudattamisesta ja valvonnasta sekä niissä asetetuista seuraamuksista.

Toivoisin lisäksi aiemmasta hiukan poikkeavaa lähestymistapaa – kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa. Toivoisin, että hyväksyttäisiin yleinen eläinsuojelulaki, jolla asetettaisiin Eurooppaa, EU:ta ja sisämarkkinoita koskevat perusedellytykset ja selkeät vähimmäisvaatimukset.

Tämä on tärkeää kahdesta syystä. Ensimmäinen niistä on unionin sisäinen kilpailu sisämarkkinoilla. Toisin sanoen meidän ei tule sallia sitä, että jokin valtio voi hankkia edullisen kilpailuaseman laiminlyömällä eläimiä. Toinen ja ehkä tärkein syy on se, että me vaadimme eurooppalaisilta kasvattajilta ja tuottajilta paljon. Sen vuoksi heitä on suojeltava kolmansista maista tulevalta epäoikeudenmukaiselta kilpailulta. On kohtuutonta asettaa heille tällaisia vaatimuksia, jos me emme ole valmiita takaamaan reilua kauppaa. Lisäksi meidän on tavalla tai toisella maksettava eläinten hyvinvoinnista, vaikkei se välttämättä olekaan kovin pidetty ajatus. Siitä, onko tämä toteutettava myyntipaikoissa vai verotuksen kautta, voidaan keskustella toisessa yhteydessä. Meidän on myös perustettava pysyvä, hyvin järjestäytynyt verkosto. Kyse ei ole missään tapauksessa uuden viranomaisen luomisesta, vaan pikemminkin jo olemassa olevien erinomaisten eurooppalaisten tieteellisten laitosten välisistä yhtenäistämistoimista.

Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä meidän on saatava antibioottien käyttö karjataloudessa kuriin. Tässä ei ole kyse elintarvikkeisiin mahdollisesti kulkeutuvista antibioottijäämistä, vaan antibioottiresistenssistä – ja erityisesti eläintauteja aiheuttavien bakteerien resistenssistä –, joka on merkittävä uhka kansanterveydelle.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan viitata säädökseen, jonka komission jäsen – joka toimi energia-asioista vastaavana komission jäsenenä viisi vuotta – tuntee hyvin. Munivien kanojen suojelusta annetun direktiivin nojalla munivien kanojen häkeissä vallitsevia olosuhteita koskevia vaatimuksia on tarkistettava ensi vuoden loppuun mennessä.

Luulin, että tästä aiheutuisi tuhansien eurojen kustannukset. Todellisuudessa siitä aiheutuu monissa kaupallisissa keskuksissa miljoonien eurojen kustannukset, sillä kyse on suuren luokan teollisesta infrastruktuurista. Direktiiviä noudatetaan monissa valtioissa. Monet kasvattajat ovat tehneet investointeja nostaakseen eläinten elinolosuhteet vaaditulle tasolle. En kuitenkaan usko, että direktiiviä noudatetaan kaikkialla Euroopan unionissa ensi vuoden loppuun mennessä.

Haluaisin tietää, mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä ja mitä toimenpiteitä se on valmistelemassa direktiivin noudattamisen varmistamiseksi.

Esittelijä on vaatinut lainsäädännön vastaisesti tuotettujen munien myyntikieltoa. Pidän sitä kuitenkin epätodennäköisenä vaihtoehtona. Haluan kuitenkin kuulla, että komissio pyrkii aktiivisesti varmistamaan, että jäsenvaltiot ja kanankasvattajat pitävät kiinni eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten tiukentamisesta ja että kaikille taataan tasapuoliset toimintaedellytykset.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Arvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen Paulsenia hänen mietinnöstään. Myös varjoesittelijät – ja erityisesti oman ryhmäni esittelijä jäsen Jeggle – ovat tehneet kiitoksen arvoista työtä tämän asian valmistelussa.

Eläinten hyvinvointiin suhtaudutaan eri jäsenvaltioissa hyvin eri tavoin. Kaikki tuottajat ja kuluttajat eivät näe tätä asiaa samalla tavalla. Siitä huolimatta eurooppalainen lainsäädäntö on vähitellen luomassa hyvin tiukkoja vaatimuksia, joita mielestäni olisi hyödynnettävä paljon paremmin kansainvälisissä neuvotteluissa ja erityisesti tuontituotteiden valvonnassa.

Kuten on jo todettu, nämä säännöt aiheuttavat kuitenkin myös kustannuksia kasvattajille ja muille osapuolille, ja nämä kustannukset nousevat päivä päivältä aikana, jolloin maatalouden kannattavuus on muutenkin vaakalaudalla. Tämä on näin ollen selkeä peruste yhteiselle maatalouspolitiikalle. Jos me käytämme vuodessa 100 euroa henkeä kohti yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamiseen, eläinten hyvinvointi on hyvä peruste tämän rahoituksen tarpeellisuudelle.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Haluan onnitella jäsen Paulsenia hänen mietinnöstään. Se tarjoaa ratkaisuja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä niiden ongelmien korjaamiseksi, joita eläinten hyvinvointi aiheuttaa EU:n politiikkojen sisällä. Eläinten terveyteen kuuluu sekä niiden yleinen hyvinvointi että tietty biologinen vähimmäishyvinvointi, joita ilman ne eivät voi elää tasapainoista elämää ja toteuttaa luonnollista käyttäytymistään niiden elinympäristössä tapahtuvista muutoksista riippuen.

Tästä syystä katson, että maatalouden kilpailukyvyn kehittäminen ja parantaminen on säilytettävä Euroopan unionin tasolla edistämällä voimassa olevia eläinten hyvinvointia koskevia asetuksia ja valvomalla niiden täytäntöönpanoa, jossa on noudatettava myös eläinten suojelua koskevia vaatimuksia. Näin ollen jäsenvaltioiden on harkittava karjankasvatuksessa käytettävän teknologiansa tarkistamista ja korvattava vanhat laitteet ajantasaisilla ja tehokkailla laitteilla, jotka kunnioittavat eläinten fysiologisia tarpeita ja mahdollistavat niiden hedelmällisen biologisen potentiaalin hyödyntämisen ihanteellisissa oloissa, mikä samalla kohentaa merkittävästi elintarviketurvallisuutta. Tämä edellyttää luonnollisesti sekä riittävien varojen kohdentamista tälle alalle että varojen tarjoamien tukimahdollisuuksien käyttämistä tehokkaasti siten, että jäsenvaltiot voivat investoida uudenaikaisiin, innovatiivisiin ratkaisuihin, joilla voidaan edistää eläinten hyvinvointia.

Uskon, että parhaat ratkaisut voidaan löytää antamalla tavallisille kansalaisille ja kansalaisjärjestöille keskeinen rooli eläinten hyvinvointia koskevien ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa kunkin jäsenvaltion todellista tilannetta vastaavalla tavalla.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, eläinten hyvinvointi mittaa myös meidän eurooppalaisten ihmisten sivistystasoa. Euroopan unionin on pidettävä huoli siitä, että lainsäädäntö on ajan tasalla ja valvonta toimii. Tällä hetkellä molemmissa asioissa on puutteita.

Täällä on otettu esille eläinkuljetus. Me olemme katsoneet raakoja ja kovia filmejä televisiosta, ja tässä asiassa sekä kaikissa eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa toivoisin komissiolta ripeää toimintaa, jotta me voisimme olla varmoja siitä, että eläimille taataan kunnollinen kohtelu.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja erityisesti jäsen Paulsenia EU:n eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelmaa koskevasta valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä. Mietintö paitsi heijastelee aiempia tapahtumia, myös sisältää tärkeää tietoa ja hyödyllisiä ideoita eläinten hyvinvoinnin tulevaa strategiaa silmällä pitäen.

Nykyinen toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin vuonna 2006, on ollut pääasiassa erittäin onnistunut. Se on tuonut erillisiä EU:n aloitteita yhteen yhtenäiseksi eläinten hyvinvointia koskevaksi näkemykseksi, ja sen täytäntöönpano on ollut suurelta osin tyydyttävää. Komissio yhtyy kuitenkin tämän catch-the-eye-menettelyn aikana ilmaistuun näkemykseen, jonka mukaan täytäntöönpanon valvonnassa on yhä merkittäviä ongelmia ja niiden ratkaiseminen edellyttää jatkuvia ja tehokkaampia toimia.

Laadimme Chris Daviesin esittämään kysymykseen kirjallisen vastauksen, mutta haluan nyt vain todeta, että komissio panostaa erityisesti täytäntöönpanoon. Hyväksyttyjä sääntöjä on noudatettava. Kyse ei ole vain oikeusvaltion periaatteesta, vaan myös oikeudenmukaisesta kilpailusta.

Yhdymme myös näkemykseen, jonka mukaan EU:n tuottajien ja kolmansien maiden tuottajien välistä oikeudenmukaista kilpailua on edistettävä. Eläinten hyvinvointi on myös "ei-kaupallinen näkökohta", jota on WTO-neuvotteluissa puolustettava ja perusteltava. Tämä on tehtävä selväksi tulevassa strategiassamme.

Panin merkille pyyntönne uuden, vuosia 2011–2015 koskevan toimintasuunnitelman laatimiseksi ja minulla on ilo ilmoittaa, että komissio on jo aloittanut suunnitelman valmistelut. Pyrkimyksenämme on laatia uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia, joka on lähestymistavaltaan kokonaisvaltainen ja jossa huomioidaan EU:n tuottajille aiheutuvat kustannukset kokonaisuudessaan sekä hyvinvointia edistävien toimien vaikutukset tuottajien kilpailukykyyn.

Kuten mietinnössä todetaan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa korostetaan kaikkien eläinten huomioimisen tärkeyttä. Myös ajatus yleisestä eurooppalaisesta eläinsuojelulainsäädännöstä, joka kattaa kaikki eläimet, on mielenkiintoinen. Tällainen yleinen lainsäädäntö voisi muodostaa perustan tuleville aloitteille, kuten lainsäädännölle, mutta myös kuluttajien valistamiselle, koulutukselle, tutkimukselle ja tiukempien vaatimusten edistämiselle.

Lisäksi arvostan tukea, jota mietinnössä osoitetaan eläinten hyvinvoinnin viitekeskusten eurooppalaisen verkon perustamiselle. Verkko avustaisi EU:n elimiä, jäsenvaltioita ja eri osapuolia niiden toimissa eläinten hyvinvointia edistävien aloitteiden tukemiseksi.

Olen kanssanne yhtä mieltä siitä, että tulevan strategian valmistelussa on punnittava tarkkaan kustannuksia ja kilpailukykyä. EU:n politiikkojen välinen johdonmukaisuus on säilytettävä, ja meidän on muistettava tarkastella ehdotustemme yleistä toteutettavuutta laajasta näkökulmasta.

Mietinnössä painotettiin myös, että EU:n talousarvion tulisi vastata pyrkimyksiämme eritoten tarjoamalla riittävät varat eläinten hyvinvointia koskevaan tutkimukseen ja uuteen teknologiaan ja tekniikkaan. Lisäksi mietinnössä korostettiin, että asianmukaiseen valvontaan ja EU:n tuottajien tukemiseen on varattava riittävät resurssit.

Kuten jo totesin, komissio pitää hyvin tervetulleina näitä ideoita, jotka yhdessä osoittavat, että eläinten hyvinvointi on EU:ssa tärkeä asia. Komissio aikoo esitellä EU:n uuden eläinten hyvinvointia koskevan strategian vuonna 2011.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan kahden viikon kuluttua Brysselin istuntojaksolla.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), kirjallinen.(FR) Eläinten hyvinvointi on tärkeä asia. Eläinten hyvinvointia koskeva eurooppalainen lainsäädäntö on pantava poikkeuksetta täytäntöön, kuten jäsen Paulsenin mietinnössä suositellaan. Meidän on taattava, että EU:ssa noudatettavia eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia sovelletaan myös EU:n alueelle tuotaviin tuotteisiin. Eurooppalaisia kasvattajia ja eurooppalaista elintarviketeollisuutta ei pidä rankaista aikana, jolloin EU:n vaatimukset asettavat niille lisäkustannuksia. Eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten tulee kulkea käsi kädessä EU:n kauppapolitiikan, eurooppalaisten työpaikkojen suojelun sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta elintärkeiden eläimistön sääntelyyn tähtäävien metsästystapojen kanssa. Haluan ilmaista varaukseni eläinten suojelun ja hyvinvoinnin viitekeskusten eurooppalaisen verkon perustamisen suhteen. Toimin esittelijänä käsiteltäessä vastuuvapauden myöntämistä EU:n erillisvirastoille vuoden 2008 osalta ja olen valitettavan tietoinen ongelmista, joita syntyy, kun perustetaan virastoja, joilta puuttuu sisäinen johdonmukaisuus. Nämä ongelmat on ratkaistava ennen kuin uusien virastojen perustamista ryhdytään harkitsemaan. Virastoja käsittelevä toimielinten välinen työryhmä tarkastelee niitä parhaillaan.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö