Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

24. Η γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος υγείας (συνοπτική παρουσίαση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-0056/2010) του Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με τη γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα: ειδικός έλεγχος (COM(2009)01612009/2156(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, εισηγητής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η παρούσα έκθεση άπτεται μίας ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τη γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα.

Πρόκειται ειδικά για την οριοθέτηση των μειονεκτουσών περιοχών και ιδίως για την εύρεση νέων τρόπων οριοθέτησής τους. Σήμερα, χαρακτηρίζονται κυρίως ή αποκλειστικά βάσει εθνικών κριτηρίων. Υπάρχουν περισσότερα από 100 τέτοια κριτήρια και είναι εντελώς διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη της Ένωσής μας.

Αυτό δεν εξασφαλίζει ομοιομορφία, και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επικρίνει την εν λόγω κατάσταση σε διάφορες περιστάσεις. Τώρα, η Επιτροπή προτείνει στην ανακοίνωσή της έναν νέο τρόπο οριοθέτησης αυτών των περιοχών, με τη χρήση οκτώ διαφορετικών κριτηρίων που στοχεύουν να οδηγήσουν σε πλήρη επαναπροσδιορισμό αυτών των περιοχών.

Το Κοινοβούλιο δεν γνωρίζει ποιον αντίκτυπο θα έχουν τα κριτήρια αυτά, διότι οι προσομοιώσεις για τις περιοχές που ζήτησε από τα κράτη μέλη η Επιτροπή δεν ήταν διαθέσιμες κατά την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης, ούτε είχαμε την ευκαιρία να τις εξετάσουμε.

Θα ήθελα να συνοψίσω τις προτάσεις που παρουσιάζουμε τώρα σε αυτή την έκθεση. Θεωρούμε ότι, καταρχήν, μία ενιαία μέθοδος οριοθέτησης είναι εύλογη και πιθανώς αναγκαία για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πιστεύουμε ότι η αντισταθμιστικές αποζημιώσεις –που θα μπορούσατε να πείτε πως είναι το σημαντικότερο αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας οριοθέτησης, διότι η τελευταία διεξάγεται πρωτίστως προκειμένου να μπορέσουν οι εν λόγω περιοχές να λάβουν αντισταθμιστικές αποζημιώσεις – είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο της γεωργικής πολιτικής και, το κυριότερο, καθιστά τη γεωργία εφικτή εκεί που διαφορετικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, δηλαδή σε μειονεκτούσες περιοχές και ιδίως στις ορεινές περιοχές.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να προβούμε σε αξιολόγηση της ποιότητας αυτών των κριτηρίων, δηλαδή αν λειτουργούν τώρα τα κριτήρια αυτά ή όχι, γιατί προς το παρόν δεν έχουμε πρόσβαση σε καμία προσομοίωση περιοχής. Υπάρχουν ωστόσο πολύ συγκεκριμένες αμφιβολίες για το αν τα προτεινόμενα κριτήρια θα είναι αρκετά ακριβή.

Επίσης, πρέπει ακόμα να διευκρινιστεί αν τα κριτήρια που προτείνει τώρα η Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή χωριστά το κάθε ένα, ή εάν υπό ορισμένες συνθήκες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σώρευση των κριτηρίων αυτών. Το μειονέκτημα συνδέεται με διάφορους παράγοντες ταυτόχρονα και μας φαίνεται απόλυτα εύλογο να εξετάσουμε μήπως είναι απολύτως ουσιαστικό να ληφθεί υπόψη η σώρευση αυτών των κριτηρίων.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε αν πρέπει να ληφθεί υπόψη, σε συνάρτηση με αυτό, η αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή αν είναι ανάγκη και σε αυτή την περίπτωση να εκπονήσουμε εμείς ένα γενικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας τα νέα κριτήρια και κατόπιν να δώσουμε στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες.

Τέλος, θεωρώ ουσιαστικό να εξετάσουμε και τη δυνατότητα μεταβατικών περιόδων. Η οριοθέτηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποχαρακτηρισμό ορισμένων περιοχών, και οι περιοχές αυτές χρειάζονται αρκετά μεγάλη μεταβατική περίοδο.

Συνοψίζοντας θα ήθελα να πω –και πιστεύω ότι και η έκθεση αντανακλά αυτή την άποψη– ότι η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία και ότι πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά πριν από την εφαρμογή της, διότι θα έχει μεγάλης εμβέλειας συνέπειες για τους ενδιαφερομένους αγρότες.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους συναδέλφους εδώ στο Σώμα, αλλά και στο προσωπικό της Επιτροπής, που συνέδραμαν τους τελευταίους μήνες στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά τον εισηγητή για την εξαίρετη έκθεσή του. Η ενίσχυση μειονεκτουσών περιοχών είναι κεντρικό στοιχείο της κοινής γεωργικής πολιτικής και έχει ως στόχο τη διατήρηση της γενικευμένης εξάπλωσης της γεωργίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η προσέγγιση της Επιτροπής να αναπτύξει ένα σύστημα για την οριοθέτηση αυτών των περιοχών που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ πρέπει, επομένως, να επικροτηθεί. Όμως το κρίσιμο σημείο είναι αν τα οκτώ κριτήρια που αναπτύχθηκαν προς τον σκοπό αυτόν θα είναι επαρκή στην πράξη. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτά είναι πραγματικά τα σωστά κριτήρια. Δεν μπορώ να καταλάβω –και νομίζω ότι το ίδιο μπορεί κανείς να πει για τον εισηγητή και για ολόκληρη την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου– για ποιον λόγο η Επιτροπή δεν έθεσε στη διάθεσή μας τα αποτελέσματα της προσομοίωσης των επιπτώσεων αυτών των οκτώ κριτηρίων. Ως εκ τούτου, απευθύνω έκκληση προς την Επιτροπή: αυτό πραγματικά δεν πρέπει να συμβαίνει τόσο συχνά.

Όταν θέλουμε και πρέπει να αξιολογήσουμε κάτι, φυσικά πρέπει και να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Αυτό το εκλαμβάνω, έως κάποιον βαθμό, και ως έλλειψη εμπιστοσύνης προς το Κοινοβούλιο. Τούτο σημαίνει πως απαιτείται να καταβληθούν ακόμα πολλές προσπάθειες για τον εν λόγω προτεινόμενο κανονισμό. Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά την έκθεση Dorfmann, την οποία και αποδεχτήκαμε πλήρως. Προσωπικά, ελπίζω ότι ο κ. Dorfmann θα είναι σε θέση να συνεχίσει να συμβάλλει πολιτικά στο ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κ. Dorfmann για την έκθεσή του. Αυτό που μας παρουσίασε σήμερα δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα σε σχέση με το ζήτημα αυτό που πρέπει να διασαφηνιστούν. Όπως οι προηγούμενοι ομιλητές, πιστεύω και εγώ ότι το σημερινό πλαίσιο οριοθέτησης αυτών των περιοχών είναι πολύ αδρό. Πολλά μέρη του δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μειονεκτουσών περιφερειών. Αμφιβάλλω αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε μόνο με αυτά τα φυσικά κριτήρια.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε προσεκτικά την κοινωνική κατάσταση, η οποία διαδραματίζει σοβαρό ρόλο στις μειονεκτούσες περιφέρειες. Δεδομένου ότι οι πληρωμές για τις μειονεκτούσες περιφέρειες είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση πολλών εκμεταλλεύσεων, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει την επεξεργασία του σημερινού πλαισίου, προκειμένου να παράσχει σε πολλές περιφέρειες τη δυνατότητα επιβίωσης.

Φοβούμαι ότι η εφαρμογή του σημερινού συστήματος θα οδηγούσε σε πολύ μεγάλες μετατοπίσεις που δεν είναι πάντα κατανοητές, και θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρής ανησυχίας και αβεβαιότητας στον τομέα της γεωργίας. Δέον είναι να επανεξετάσουμε το σημείο αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Είναι πολύ σημαντικό ο προϋπολογισμός της γεωργικής πολιτικής να συνεχίσει, επί τη βάσει της έκθεσης Dorfmann, να δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξη αγροτικών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, διότι, χωρίς τέτοια υποστήριξη, θα αντιμετωπίζαμε σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή και κοινωνικά προβλήματα στις περιοχές αυτές. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι η Επιτροπή –και της αξίζουν έπαινοι, εν προκειμένω– αφήνει στα κράτη μέλη την επισήμανση των επιλέξιμων περιοχών βάσει των οκτώ κριτηρίων. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν διαφορές και διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, όχι μόνο όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές που επιβάλλονται ειδικά στα νέα κράτη μέλη, την πατρίδα του Επιτρόπου, τη Λετονία, αλλά και σε άλλα νέα κράτη μέλη. Στην πατρίδα μου, η παροχή νερού στην περιοχή των αμμοθινών (Homokhátság) συνιστά λόγο ανησυχίας, διότι η στάθμη των υπογείων υδάτων έχει πέσει κατά 4-5 μέτρα εντός τεσσάρων δεκαετιών, και η περιοχή έχει μετατραπεί σχεδόν σε έρημο. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στη νότια Ευρώπη, και, συνεπώς, έχει ιδιαίτερη σημασία η εξεύρεση λύσης για το θέμα της διαχείρισης των υδάτων στη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, κ. Dorfmann, για την εξαίρετη εργασία του στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης. Θεωρώ ότι συνοψίζει αρτιότατα το ζήτημα ως έχει σήμερα, όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής.

Θα ήθελα, όμως, να απευθυνθώ κυρίως στον κύριο Επίτροπο. Το παρόν έργο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες. Δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση σε διάφορους τομείς των χωρών μας που απειλούνται με επαναχαρακτηρισμό, ο οποίος πραγματοποιείται ή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία περίοδο –και αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο της προφορικής ερώτησης που θα συζητηθεί αύριο το βράδυ– κατά την οποία πολλοί τομείς της παραγωγής αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Πρέπει επομένως να προχωρήσουμε, και να προχωρήσουμε γρήγορα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε τρία χρόνια για να δώσουμε σαφή απάντηση στους αγρότες που πλήττονται από αυτό το εγχείρημα της οριοθέτησης.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι σε αυτήν την έκθεση δόθηκε έμφαση στις μειονεκτικές περιφέρειες. Η καθαυτό κεντρική ιδέα, την οποία προφανώς υποστηρίζουν όλοι εδώ, είναι ότι οι προϋποθέσεις για μια αποδοτική γεωργική παραγωγή πρέπει να εξασφαλίζονται παντού στην ΕΕ, και τώρα και μελλοντικά.

Φαίνεται να υπάρχει μεγάλη σύγχυση εξαιτίας των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό των μειονεκτουσών περιφερειών. Πρέπει να εστιάσουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας στη γεωργία στις μειονεκτικές περιφέρειες, διότι πολύ συχνά οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής διεξήχθησαν από τη σκοπιά των ευνοημένων περιφερειών.

Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη σε μειονεκτούσες περιφέρειες, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε ανάλογους ρυθμιστικούς μηχανισμούς. Η κατάργηση ορισμένων από τους προηγούμενους μηχανισμούς ρύθμισης της γεωργίας από την ΕΕ δεν σημείωσε επιτυχία. Για παράδειγμα, η ανάκληση των ποσοστώσεων γάλακτος και η κατάργηση του συστήματος παύσης καλλιέργειας ήταν ανεπιτυχείς αποφάσεις όσον αφορά τις μειονεκτούσες περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η επιδότηση της ευρωπαϊκής γεωργίας δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Οι λόγοι χορήγησης των επιδοτήσεων περιλαμβάνουν διάφορες συνθήκες της παραγωγής όπως το κλίμα, η ποιότητα του εδάφους, το πρόβλημα της πρόσβασης σε νερό, η κατάσταση της χώρας και κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες. Οι περισσότερες από αυτούς ασκούν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της παραγωγής και της οικονομικής επίδοσης και επηρέασαν τα σημερινά συστατικά στοιχεία της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Συμμερίζομαι τις απόψεις και τις ανησυχίες του συντάκτη σχετικά με την απουσία των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της νέας προσέγγισης. Είναι δυνατό τα κριτήρια που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα να ήταν τόσο ακατάλληλα; Περιμένουμε υπολογισμούς και βαθύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων. Ένα σημαντικό ερώτημα είναι πώς θα διατηρήσουμε τη γεωργική παραγωγή στις μειονεκτικές περιοχές. Κατά τη γνώμη μου, εξακολουθεί να αποτελεί ανάγκη η συνέχιση της ενίσχυσης των περιοχών αυτών σε κατάλληλο επίπεδο, ως μέρος της κοινής γεωργικής πολιτικής στο μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Dorfmann για την εξαίρετη έκθεσή του επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με μια καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων στους γεωργούς των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα.

Θα ήθελα να θίξω ορισμένα θέματα. Ο γενικός στόχος των πληρωμών στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα είναι να εξασφαλιστεί η συνεχής χρήση γης και να διατηρηθεί η ύπαιθρος και να προωθηθούν βιώσιμα συστήματα καλλιέργειας μέσω της διαχείρισης των γεωργικών εκτάσεων. Οι ενισχύσεις προς τους αγρότες αυτών των περιοχών αντισταθμίζουν το πρόσθετο κόστος και το διαφυγόν εισόδημά τους που απορρέει από το υφιστάμενο φυσικό μειονέκτημα.

Το Συμβούλιο αποφάσισε να αφαιρέσει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια από τους σκοπούς των ενισχύσεων λόγω φυσικών μειονεκτημάτων. Η αφαίρεση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο της όλης σειράς μέτρων που προσφέρονται στα κράτη μέλη στον κανονισμό για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης – διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες, ανάπτυξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και παροχή βασικών υπηρεσιών.

Έτσι, οι ενισχύσεις για τα φυσικά μειονεκτήματα δεν είναι ο μοχλός παρέμβασης που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του θέματος του «αποπληθυσμού». Η αποζημίωση των αγροτών σε περιοχές όπου η παραγωγή δεν εμποδίζεται από φυσικά μειονεκτήματα και δεν υπάρχει πρόσθετο κόστος ή διαφυγόν εισόδημα θα στρέβλωνε τον ανταγωνισμό με αγρότες άλλων περιοχών. Επιπροσθέτως, οι κοινωνικοοικονομικοί δείκτες αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και ως εκ τούτου θα απαιτούσαν μια διαδικασία διαρκούς παρακολούθησης και αναθεώρησης για την κάθε περιοχή.

Η πρόταση να ληφθεί υπόψη το απομακρυσμένο της περιοχής δεν είναι πρακτική σε συνάρτηση με το συμφωνημένο πλαίσιο που όρισε το Συμβούλιο σχετικά με τα φυσικά μειονεκτήματα Όσον αφορά την περιφερειακή θέση, υπάρχουν άλλα πιθανά επίπεδα οριοθέτησης όπως για παράδειγμα το άρθρο του κανονισμού για το ειδικό μειονέκτημα.

Στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να υποβάλουν εναλλακτικές προτάσεις για βιοφυσικά κριτήρια και τις σχετικές οριακές τιμές. Οι προτάσεις αυτές θα αναλυθούν από επιστήμονες ως προς την εγκυρότητά τους και, κυρίως, τη διαφάνειά τους και τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε ολόκληρη την Κοινότητα. Οι εναλλακτικές οριακές τιμές πρέπει όμως να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εκάστοτε περιοχή πλήττεται από σημαντικό μειονέκτημα, σύμφωνα με την επιθυμία του Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της οριοθέτησης που θα βασίζεται σε βιοφυσικά κριτήρια, τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος θα ληφθούν υπόψη στην πρόταση της Επιτροπής για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013. Κάθε νομική πρόταση θα έχει επίσης σκοπό την ομαλή μετάβαση για τις περιοχές που ενδέχεται να χάσουν το καθεστώς περιοχής με φυσικό μειονέκτημα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες. κατά την προσεχή περίοδο συνόδου στις Βρυξέλλες.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), γραπτώς.(EN) Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαίρετη εργασία του. Η διατήρηση διαφορετικών και ενεργών αγροτικών περιοχών είναι σημαντική για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για προϊόντα διατροφής και ο βιώσιμος από περιβαλλοντική άποψη τουρισμός. Επιπροσθέτως, για πολλές περιοχές θα ήταν σοβαρή αποτυχία εάν σταματούσαν να καλλιεργούν τη γη, από την άποψη τόσο του ζωτικού αγροτικού εισοδήματος όσο και της απώλειας τοπίων που μπορεί να είχαν διαμορφωθεί στη διάρκεια πολλών αιώνων.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς.(RO) Το σύστημα ενίσχυσης των περιοχών που πλήττονται από φυσικά μειονεκτήματα βοήθησε αποτελεσματικά στη συνέχιση της καλλιέργειας γεωργικής γης στις εν λόγω περιοχές. Η σημασία της χορήγησης των κατάλληλων αντισταθμιστικών πληρωμών στις μειονεκτικές περιοχές είναι αδιαμφισβήτητη.

Η διαδικασία οριοθέτησης και ταξινόμησης των περιοχών αυτών γινόταν από τα κράτη μέλη βάσει μίας σειράς κριτηρίων, σύμφωνα με τα οικεία σύνολα δεικτών. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και να συγκρίνει κανείς αυτά τα σύνολα δεικτών, διότι χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους για την ταξινόμηση και στάθμιση των περιοχών. Η θέσπιση ενός συνόλου κοινών κριτηρίων ταξινόμησης θα αύξανε τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την άποψη αυτή, υποστηρίζω την ανάγκη αναθεώρησης του συστήματος ενίσχυσης των αγροτών στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και χάραξης γενικής στρατηγικής για τις μειονεκτικές περιοχές, πράγμα που θα μειώσει τις ανισότητες που παρουσιάστηκαν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διάθεση οικονομικής ενίσχυσης.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), γραπτώς.(EN) Πρέπει να θυμόμαστε ότι το 54% της καλλιεργούμενης γης στην ΕΕ κατατάσσεται ως περιοχή με φυσικά μειονεκτήματα. Η συνέχιση του καθεστώτος των μειονεκτικών περιοχών είναι ζωτικής σημασίας αν θέλουμε να αποζημιώνουμε τους αγρότες για την προσφορά δημοσίων αγαθών, να αποφύγουμε την εγκατάλειψη της γης, να βοηθήσουμε στην προαγωγή της βιοποικιλότητας και στη στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων. Η αγορά ούτε ανταμείβει ούτε αποζημιώνει τους αγρότες για τα επιτεύγματα αυτά της καλλιέργειας σε περιοχές με φυσικό μειονέκτημα. Πρέπει επομένως να εξασφαλίσουμε ότι η περαιτέρω μεταρρύθμιση του καθεστώτος των μειονεκτικών περιοχών θα διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση στο γενικό πλαίσιο της ΚΓΠ και ότι το καθεστώς ταξινόμησης θα είναι δίκαιο και χωρίς διακρίσεις. Στην αρχική ανακοίνωση, τα οκτώ βιοφυσικά κριτήρια που πρότεινε η Επιτροπή για την ταξινόμηση περιοχών με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα ήταν αναμφισβήτητα μεροληπτικά υπέρ των θερμότερων και ξηρότερων κλιμάτων της ηπειρωτικής Ευρώπης. Για τον λόγο αυτόν χάρηκα που οι τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται σε «ισορροπία της υγρασίας του εδάφους» και «ημέρες επιτόπιας ικανότητας» πέρασαν σε επίπεδο επιτροπής. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να εξασφαλισθεί ότι χώρες της βόρειας Ευρώπης όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν θα υφίστανται διάκριση στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος ταξινόμησης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου