Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 19. apríla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

24. Poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pána Herberta Dorfmanna v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka o poľnohospodárstve v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok: osobitná kontrola stavu (KOM(2009)01612009/2156(INI)) (A7-0056/2010).

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, spravodajca. (DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v tejto správe sa venujeme oznámeniu Komisie týkajúcemu sa poľnohospodárstva v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok.

Konkrétne sa venuje vymedzeniu znevýhodnených oblastí a zvlášť hľadaniu nových spôsobov ich vymedzenia. V súčasnosti sú definované najmä alebo výlučne na základe vnútroštátnych kritérií. Týchto kritérií je viac ako 100 a v rôznych členských štátoch Únie platia úplne iné kritériá.

To znamená nejednotnosť a Dvor audítorov takýto stav vecí už niekoľkokrát kritizoval. Komisia vo svojom oznámení teraz navrhuje nový spôsob vymedzovania týchto oblastí pomocou ôsmich rôznych kritérií, ktoré majú viesť k úplne novému definovaniu týchto oblastí.

Parlament nevie, aký budú mať tieto kritériá vplyv, pretože oblastné simulácie, o ktoré požiadala Komisia členské štáty, neboli k dispozícii, keď sme na tejto správe pracovali, ani sme nemali príležitosť oboznámiť sa s nimi.

Chcel by som zhrnúť, čo teraz v tejto správe navrhujeme. V zásade si myslíme, že zavedenie jednotnej metódy vymedzovania by bolo rozumné a asi je aj potrebné, aby zabezpečilo jednotnosť v rámci Európskej únie. Tiež sme presvedčení, že kompenzačné platby – o ktorých by sa dalo povedať, že sú najdôležitejším výsledkom tohto vymedzovacieho procesu, keďže sa to robí predovšetkým pre to, aby tieto oblasti získali kompenzačné platby – sú nesmierne dôležitým prvkom poľnohospodárskej politiky a predovšetkým umožňujú existenciu poľnohospodárstva tam, kde by ináč mohlo existovať len veľmi ťažko, inými slovami v znevýhodnených oblastiach, najmä v horských oblastiach.

Nie sme však schopní vykonať hodnotenie kvality týchto kritérií, teda zistiť, či tieto kritériá fungujú alebo nie, pretože momentálne nemáme prístup ku žiadnym oblastným simuláciám. V každom prípade však existujú veľmi konkrétne pochybnosti o tom, či budú navrhované kritériá dostatočne presné.

Takisto si treba ešte ujasniť, či by sa ku kritériám, ktoré Komisia teraz navrhuje, malo pristupovať týmto spôsobom, inými slovami osobitne, kritérium po kritériu, alebo či za určitých okolností netreba zobrať do úvahy tieto kritériá súhrnne. Znevýhodnenie sa často spája s viacerými faktormi naraz a nám sa zdá absolútne logické zvážiť, či nie je absolútne nevyhnutné vziať do úvahy súhrn týchto kritérií.

Takisto musíme zvážiť, či je potrebné v tejto súvislosti zohľadniť zásadu subsidiarity, inými slovami, či by sme aj v tomto prípade museli na základe nových kritérií vypracovať približný rámec a dať členským štátom a regiónom príležitosť doladiť ho.

A nakoniec, som presvedčený, že je nevyhnutné zvážiť aj prechodné obdobia. V dôsledku tohto vymedzenia dôjde k vylúčeniu niektorých oblastí z týchto vymedzených oblastí, pričom tieto oblasti potrebujú dostatočne dlhé prechodné obdobia.

Zhrnul by som to asi tak – a myslím si, že tento názor vyjadruje aj správa –, že predložené oznámenie Komisie ešte potrebuje doladiť a že pred jeho uplatnením ho treba veľmi dôkladne posúdiť, pretože bude mať ďalekosiahle dôsledky pre dotknutých poľnohospodárov.

Na záver by som sa chcel úprimne poďakovať kolegom poslancom v tomto Parlamente, ako aj členom Komisie, ktorí počas niekoľkých uplynulých mesiacov pomohli vypracovať túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúcu správu. Dotovanie znevýhodnených oblastí s cieľom zachovať všeobecné rozšírenie poľnohospodárstva v celej Európe je kľúčovým prvkom spoločnej poľnohospodárskej politiky. Prístup Komisie, ktorého cieľom je vytvorenie systému vymedzovania týchto oblastí, ktorý možno uplatňovať v celej EÚ, preto treba uvítať. Základnou otázkou je však to, či týchto osem kritérií, ktoré boli vypracované s týmto cieľom, naozaj bude stačiť. Nie som presvedčený, že sú to tie správne kritériá, ktoré by sa mali používať. Nedokážem pochopiť – a myslím si, že to isté možno povedať aj o spravodajcovi a celom Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka –, prečo nám Komisia nesprístupnila výsledky simulácií, ktoré testovali účinky týchto kritérií. Preto vyzývam Komisiu: toto by sa skutočne nemalo stávať tak často, ako sa to stáva.

Keď chceme a potrebujeme niečo zhodnotiť, prirodzene potrebujeme poznať výsledky. Do istej miery to vnímam ako nedostatok dôvery v Parlament. Znamená to, že na tomto navrhovanom nariadení treba ešte dosť popracovať. Dúfam, že Komisia si správu pána Dorfmanna, z ktorej sme urobili svoju vlastnú správu, dôkladne preštuduje. Osobne dúfam, že pán Dorfmann sa bude môcť v tejto záležitosti aj naďalej politicky angažovať.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE). (DE) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som chcel pánovi Dorfmannovi poďakovať za jeho správu. Správa, ktorú predložil, jasne ukazuje, že v tejto oblasti je niekoľko vecí, ktoré ešte treba objasniť. Tak ako ostatní rečníci predo mnou aj ja si myslím, že súčasný rámec pre vymedzovanie týchto oblastí je príliš nedopracovaný. Mnohé jeho súčasti neuspokojujú potreby znevýhodnených regiónov. Pýtam sa, či nám tieto prírodné kritériá postačia.

Musíme takisto dôkladne analyzovať sociálnu situáciu, ktorá v znevýhodnených regiónoch zohráva dôležitú úlohu. Keďže platby znevýhodneným regiónom sú pre mnohé podniky životne dôležité, musí si Komisia znovu dôkladne premyslieť, ako súčasný rámec doladiť, aby mnohé regióny dostali šancu na prežitie.

Obávam sa, že uplatňovanie súčasného systému by viedlo k veľmi veľkým posunom, ktoré nie sú vždy komplexné a povedú v poľnohospodárstve k obrovskému znepokojeniu a neistote. Mali by sme to znova dôkladne preskúmať.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Je veľmi dôležité, aby na základe správy pána Dorfmanna bola prioritou rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky aj naďalej podpora poľnohospodárskych oblastí pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok, pretože bez takejto podpory by v týchto oblastiam došlo k značným ekologickým škodám a sociálnym problémom. Je potešujúce, že Komisia – a tu si Komisia zaslúži pochvalu – necháva identifikáciu oblastí oprávnených na podporu na základe ôsmich kritérií na členské štáty. Zároveň by som chcel upozorniť na skutočnosť, že dodnes existujú medzi členskými štátmi rozdiely a diskriminácia, a to nielen pokiaľ ide o priame platby, ktoré sa vyžadujú od nových členských štátov, konkrétne od krajiny pána komisára, Lotyšska, ako aj od iných nových členských štátov. V mojej krajine sú problematickou záležitosťou dodávky vody do regiónu piesočných dún (Homokhátság), pretože úroveň podzemnej vody za štyri desaťročia klesla o 4 – 5 metrov a z oblasti sa stala polopúšť. Ten istý problém vzniká aj v južnej Európe a preto je nájdenie riešenia otázky hospodárenia s vodou v rámci budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky mimoriadne dôležité.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE). (FR) Vážený pán predsedajúci, chcem poďakovať nášmu kolegovi pánovi Dorfmannovi za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal pri príprave tejto správy. Myslím si, že dokonale sumarizuje súčasný stav problematiky v zmysle návrhov Komisie.

Konkrétne by som chcel osloviť pána komisára. Práca trvá už niekoľko mesiacov. Vyvoláva to značné znepokojenie v niektorých odvetviach priemyslu našich krajín, ktorým hrozí preklasifikovanie, pričom toto preklasifikovanie prichádza alebo môže prísť v čase, keď – a to bude témou otázky na ústne zodpovedanie zajtra večer – mnohé výrobné odvetvia čelia konkrétnym ťažkostiam. Preto sa musíme pohnúť ďalej a musíme sa pohnúť rýchlo. Nemyslím si, že môžeme čakať tri roky, kým dáme jasnú odpoveď poľnohospodárom, ktorých sa toto vymedzovanie dotýka.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). (FI) Vážený pán predsedajúci, je veľmi dobre, že táto správa kladie osobitný dôraz na znevýhodnené regióny. Skutočnou ústrednou myšlienkou, ktorú tu pravdepodobne každý podporuje, je to, že všade v EÚ treba zaručiť nevyhnutné podmienky pre výnosnú poľnohospodársku výrobu, a to tak teraz, ako aj v budúcnosti.

Zdá sa, že s kritériami pre definovanie znevýhodnených regiónov sa spája veľa nejasností. Osobitnú pozornosť musíme venovať poľnohospodárstvu v znevýhodnených regiónoch, pretože predchádzajúce reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky často vychádzali z hľadiska regiónov s priaznivými podmienkami.

Aby sme aj naďalej v znevýhodnených regiónoch dokázali zaručiť rast, je mimoriadne dôležité používať primerané regulačné mechanizmy. Zrušenie niektorých predchádzajúcich poľnohospodárskych regulačných mechanizmov Európskou úniou neprebehlo úspešne. Napríklad stiahnutie kvót na mlieko a zrušenie programu vynímania pôdy z produkcie boli z pohľadu znevýhodnených regiónov neúspešnými rozhodnutiami.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE). (PL) Vážený pán predsedajúci, dotovanie európskeho poľnohospodárstva nemožno spochybňovať. Medzi dôvody v prospech dotovania možno zaradiť rozličné výrobné podmienky, ako sú klíma, kvalita pôdy, problémy s prístupom k vode, situácia pôdy a spoločenské a historické podmienky. Väčšina z týchto faktorov významným spôsobom vplýva na výsledky výroby a hospodársky výkon a takisto ovplyvnila podstatné prvky spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Súhlasím s názormi a obavami autora, pokiaľ ide o nedostatok očakávaných účinkov nového prístupu. Boli vari doteraz používané kritériá nevhodné? Očakávame výpočty a hlbšiu analýzu účinkov. Dôležitou otázkou je, ako udržať poľnohospodársku výrobu v znevýhodnených oblastiach. Podľa môjho názoru treba tieto regióny v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky v budúcom finančnom rámci aj naďalej vo vhodnej miere podporovať.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa poďakovať pánovi Dorfmannovi za vynikajúcu správu o oznámení Komisie s názvom „Lepšie zameranie pomoci poľnohospodárom v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami“.

Chcel by som sa dotknúť niekoľkých otázok. Všeobecným cieľom platieb do oblastí pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok je zaistiť pokračovanie využívania pôdy a prostredníctvom hospodárenia s poľnohospodárskou pôdou zachovať vidiek, ako aj podporovať trvalo udržateľné poľnohospodárske systémy. Platby poľnohospodárom v týchto oblastiach kompenzujú dodatočné náklady poľnohospodárov a straty príjmov, ku ktorým dochádza v dôsledku existujúcich znevýhodnených prírodných podmienok.

Rada sa rozhodla z cieľov platieb za znevýhodnené prírodné podmienky vylúčiť sociálno-ekonomické kritériá. Vylúčenie sociálno-ekonomických kritérií treba vnímať v kontexte celého súboru opatrení, ktoré majú členské štáty k dispozícii v rámci nariadenia o rozvoji vidieka – diverzifikácia na nepoľnohospodárske činnosti, rozvoj mikropodnikov a malých a stredných podnikov a činnosti v oblasti cestovného ruchu, ako aj poskytovanie základných služieb.

Takže platby za nevýhodné prírodné podmienky nie sú intervenčnou pákou, ktorej cieľom je riešenie problému vyľudňovania. Kompenzovanie poľnohospodárov v oblastiach, kde výrobu nehatia znevýhodnené prírodné podmienky a kde nevznikajú žiadne dodatočné náklady ani nedochádza k strate príjmu, by narušilo konkurenciu s farmármi v iných oblastiach. Okrem toho sa sociálno-ekonomické ukazovatele časom menia, čo by znamenalo, že by bol v každej dotknutej oblasti neustále potrebný nadväzný a revízny proces.

Návrh brať do úvahy odľahlosť nie je v zmysle dohodnutého rámca stanoveného Radou, ktorý sa týka znevýhodnených prírodných podmienok, praktický. Pokiaľ ide o ich okrajovosť, možné sú ďalšie úrovne vymedzenia, napríklad konkrétny článok nariadenia o znevýhodneniach.

V jednotlivých štádiách procesu vyzvala Komisia členské štáty, aby predložili alternatívne návrhy na biofyzikálne kritériá a ich hraničné hodnoty. Tieto návrhy budú analyzovať vedci, aby posúdili ich platnosť a predovšetkým ich transparentnosť a možnú uplatniteľnosť na úrovni Spoločenstva. Alternatívne hraničné hodnoty však musia viesť k záveru, že príslušná oblasť trpí významným znevýhodnením tak, ako to požaduje Rada.

Keď bude testovanie vymedzovania na základe biofyzikálnych kritérií dokončené, zohľadní návrh Komisie na spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2013 výsledky tohto testovania. Cieľom akéhokoľvek právneho návrhu bude tiež zaručiť hladký prechod tým oblastiam, ktoré môžu prísť o svoj status oblastí pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční o dva týždne počas ďalšej schôdze v Bruseli.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písomne. – Chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu. Zachovanie rôznorodých a aktívnych vidieckych oblastí je dôležité z niekoľkých dôvodov, v neposlednom rade kvôli rastúcemu celosvetovému dopytu po potravinárskych produktoch a ekologicky udržateľnom cestovnom ruchu. Okrem toho by bolo v mnohých oblastiach veľkým krokom späť, keby sa tam prestala obrábať pôda, a to jednak v zmysle straty životne dôležitého zdroja príjmu pre vidiek, ako aj v zmysle straty krajiny, ktorá sa formuje možno už niekoľko storočí.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Plán pomoci oblastiam trpiacim znevýhodnenými prírodnými podmienkami účinne pomohol tomu, aby sa v týchto regiónoch aj naďalej mohla poľnohospodársky využívať pôda. Dôležitosť poskytnutia náležitých kompenzačných platieb znevýhodneným oblastiam je nepopierateľná.

Proces vymedzenia a klasifikácie týchto oblastí uskutočnili členské štáty na základe určitého množstva kritérií podľa vlastného súboru ukazovateľov. Je však nesmierne ťažké tento súbor ukazovateľov čo i len porovnať, keďže uplatňujú odlišné metódy klasifikácie a porovnávania regiónov. Vytvorením spoločného súboru klasifikačných kritérií by sa zvýšila transparentnosť, spoľahlivosť a účinnosť režimu v celej Európe. V tejto súvislosti podporujem potrebu revidovať režim pomoci poľnohospodárom v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok a vypracovať globálnu stratégiu pre znevýhodnené oblasti, aby sa znížili rozdiely, ktoré vznikli medzi členskými štátmi v súvislosti s prideľovaním finančnej podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (ECR), písomne. – Nemali by sme zabúdať, že 54 % poľnohospodársky využívanej pôdy v EÚ je klasifikovaných ako znevýhodnené oblasti. Pokračovanie režimu pomoci znevýhodneným oblastiam je životne dôležité, ak chceme kompenzovať poľnohospodárov za to, že poskytujú verejné statky, neopúšťajú pôdu a pomáhajú podporovať biodiverzitu a vidiecke spoločenstvá. Trh poľnohospodárov za tieto dobré výsledky dosiahnuté v oblastiach, kde je poľnohospodárstvo prirodzene znevýhodnené, ani neodmeňuje, ani nekompenzuje. Musíme preto zabezpečiť, aby bola ďalšia reforma systému znevýhodnených oblastí v rámci celkového rozpočtu pre SPP náležite financovaná a aby bol systém používaný na klasifikáciu spravodlivý a nediskriminačný. V prvom oznámení bolo prvých osem biofyzikálnych kritérií na posúdenie klasifikácie oblastí pod vplyvom závažných znevýhodnených prírodných podmienok navrhnutých Komisiou nepochybne zaujatých proti teplejším a suchším podnebiam kontinentálnej Európy. Preto ma potešilo, že na úrovni výboru sa prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré spomínajú „rovnováhu vlhkosti pôdy“ a „dni obrábateľnosti poľa“. Je to prvý krok k tomu, aby sa zabezpečilo, že v rámci nového klasifikačného systému nebude dochádzať k diskriminácii krajín v severnej Európe, ako sú Spojené kráľovstvo a Írsko.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia