Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2155(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0051/2010

Внесени текстове :

A7-0051/2010

Разисквания :

PV 19/04/2010 - 25
CRE 19/04/2010 - 25

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.16
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0172

Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 19 април 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

25. Опростяване на ОСП (кратко представяне)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. - Следващата точка е докладът на Richard Ashworth, от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони, относно опростяване на ОСП (COM(2009)01282009/2155(INI)) (A7-0051/2010).

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth, докладчик. (EN) Г-н председател, г-н член на Комисията, ние сме на много ранен етап на разискването, което ще ни доведе до реформа на общата селскостопанска политика след 2012 г. В настоящия доклад аз предложих някои от принципите, които следва да залегнат в реформираната обща селскостопанска политика. Ясно е, че отрасълът селско стопанство се нуждае от промяна. Той ще трябва да се промени, за да отразява предизвикателствата на времената, в които живеем, а още повече на времената, които ще настъпят.

Продоволствена сигурност, нестабилност на пазара, изменение на климата и необходимост от посрещане по подходящ начин на очакванията за осигуряване на обществени блага – ето това ще бъдат проблемите. Затова е ясно, че начинът, по който прилагаме общата селскостопанска политика, се нуждае от промяна.

При излагане на принципите, които следва да залегнат в реформираната обща селскостопанска политика, аз съзнателно не съм навлязъл в подробностите; това ще стане в докладите на по-късен етап. Аз обаче съм развил две основни теми. Първо, че общата селскостопанска политика трябва да бъде по-проста, справедлива и прозрачна, и второ, че културата на общата селскостопанска политика трябва да се промени, че една бъдеща реформирана обща селскостопанска политика трябва да бъде по-скоро ориентирана към постигане на резултати и намаляване на тежестта на прекомерното регулиране.

Очертал съм четири начина, по които можем да намалим административната тежест върху земеделските предприятия. На първо място, следва да гарантираме, че изискванията, поставени на отрасъла, са пропорционални на оценения риск. Второ, ние можем да хармонизираме стандартите за извършване на проверки и следва да премахнем дублирането на стандартите и процедурите, изисквани от отрасъла. Трето, може или следва да има по-голяма свобода за самосертифициране в отрасъла и четвърто, ние трябва да гарантираме, че налаганите глоби на земеделските предприятия са пропорционални на степента на нарушението, а не като сегашните неподходящи глоби с фиксирана сума, особено в случаи, когато нарушенията не са по вина на земеделския стопанин.

Аз съм на мнение, че една от целите на общата селскостопанска политика следва да бъде да се помага и насърчава отрасъла в приспособяването му към новите предизвикателства. За постигането на тази цел е необходимо да се промени културата на общата селскостопанска политика. Тя трябва да възприеме по-гъвкав и не толкова стриктен подход. Необходимо е да се провеждат по-широки консултации със заинтересованите страни в отрасъла, и по-специално, за да се направи по-добра оценка на въздействието на предложения регламент. Той също така трябва да бъде по-лесен за разбиране. Реформираната обща селскостопанска политика трябва да може да демонстрира публично осигуряването на обществени блага от страна на отрасъла. Необходимо е в нея да се намерят начини за намаляване на разходите на отрасъла, за да се спазят изискванията и, накрая, тя трябва да управлява отрасъла действено, ефективно и безпристрастно.

В доклада са посочени редица начини, чрез които това може да бъде постигнато.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Г-н председател, тежестта в управлението на селското стопанство определено трябва да бъде намалена по отношение на земеделските стопани и методите, посочени от докладчика, са много навременни. Някои земеделски стопани казват, че се чувстват като престъпници, когато се опитват да се преборят с различните административни документи и разпоредби. Общата селскостопанска политика трябва да бъде опростена.

Необходимо е също да се каже, че когато на пазарите стават все повече и повече промени и когато защитата срещу вноса в ЕС намалее, пазарът в бъдеще ще се нуждае от административни и регулаторни механизми. Например в бъдеще ще бъдат необходими и системи на инвентаризация и вероятно рекламна дейност за износните стоки.

Ясно е, че не може да има прост начин за поддържане на тези системи. Специално в случая с деликатни продукти като млякото ние следва да създадем система за регулиране, подобна на квотната система. В противен случай, в райони в по-неблагоприятно положение ще бъде невъзможно да се развива производство.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Поздравявам докладчика с отличните му конкретни предложения и цялостна философия. Отлични, защото той се опитва да даде подкрепа в бъдеще на онези, които действително се занимават със земеделие, с други думи, онези, които обработват земята. Считам също за отличен и аргумента, че в бъдещата обща селскостопанска политика е важно да се сложи край на свързаните със сектора и всякакви други изопачения, и тук аз още веднъж искам да подчертая дискриминацията срещу новите държави-членки. Много важно също е не само опростяването на общностните разпоредби, то и това, че много неща зависят от изпълнението от страна на държавите-членки. Нека цитирам един типичен пример: преди две години Съветът прие регламент, въвеждащ изискването за задължителна електронна идентификация на всички овце и кози, предназначени за клане, които са на възраст под 12 месеца. При по-бедните държави-членки, в които държавата не е в състояние да предостави помощ, това правило доведе до обедняване на сектора и го постави в безнадеждно положение. Това е още един пример за начина, по който прекомерното регулиране и бюрокрация често нанасят сериозна вреда по силата на общата селскостопанска политика и това още една причина докладът на г-н Ashworth, както и докладите на г-н Dorfmann и г-н Le Foll да бъдат толкова важни.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE).(DE) Г-н председател, изказвам благодарност на г-н Ashworth за отличния доклад. Общата селскостопанска политика е успешна политика, но ние понякога помрачаваме успеха с прекомерна бюрокрация. Това е също толкова вярно и за първия, и за втория стълб на общата селскостопанска политика. Това обаче е специално случаят с малките стопанства, при които приносът на бюрокрацията понякога просто е непропорционален на резултатите под формата на получените пари.

В хода на реформирането на нашата селскостопанска политика ние трябва да помислим за регламент за дребните производители и за това, как да намерим по-прост метод за стопанства, на които по различните глави на бюджета ние често даваме общо само няколкостотин до няколко хиляди евро под формата на премии, без да забравяме за нашите цели и без да предизвикваме липса на яснота при отпускането на субсидии. Това трябва да бъде възможно и ние трябва да положим усилия да го постигнем.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(HU) В доклада на Richard Ashworth относно опростяването на общата селскостопанска политика са представени отлични предложения. Голямата заслуга на доклада е, че в него въпросът се проучва от гледна точка на земеделските стопани. Естествено, за данъкоплатците също е важно парите им да се използват по възможно най-справедлив и законен начин. Това обаче е само средство, а не цел. Целта е всички задачи на секторната политика да бъдат изпълнени. Комисиите по земеделие често смесват тези две неща, в ущърб на постигането на целта. Необходима е радикална промяна на гледната точка. Вместо това, което можем да опишем като култура на подчинение сред клиентите, земеделските стопани и служебните лица, ние се нуждаем от култура на сътрудничество. Комисията също така следва да състави регламент, с който на комисиите по земеделие да бъде наложено задължението да предоставят компенсации и да им се налагат санкции, в случай че интересите на земеделски стопани са нарушени по тяхна вина. Ние трябва да гарантираме, че онези, които имат права, имат и правото да се обърнат към независим съд, за да получат правна защита. В Унгария това все още не е възможно.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Г-н председател, опростяването на общата селскостопанска политика е красива идея и е трудно да си представим, че някой ще й се противопостави. Опростяване означава намаляване на броя на проверките, ограничаване на административните разходи и спестяване на време за земеделския стопанин. Наистина е чудесно.

Въпреки това аз искам да посоча два случая, които изискват малко по-различен подход. Първо, съществуват специални области на производството, в които е трудно инструментите за подкрепа да бъдат опростени. Имам предвид производството на тютюн, хмел и други подобни видове специализирано производство. Вторият случай е поддържане на производството в райони в по-неблагоприятно положение, в които е необходимо да се използват много специфични инструменти за подпомагане на производството, за които говори предишният оратор. Аз споделям мнението на автора, че общата селскостопанска политика, политиката на бъдещето, следва да бъде ясна и прозрачна, но също така ефективна, а ефективността не винаги върви ръка за ръка с простотата.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, европейската обща селскостопанска политика трябва да бъде опростена, да бъде по-прозрачна и по-лесна за разбиране. Това е посланието, предадено от докладчика г-н Ashworth, и то е доброто и правилно послание.

Целта на нашия доклад е да бъде насърчена Комисията да напрегне усилия, за да опрости осезателно общата селскостопанска политика (ОСП). Извършването на това ще спести на нашите земеделски стопани много време и средства и ще подобри възприемането на ОСП от обществото.

Нашите земеделски стопани също така ще могат да се концентрират отново върху реалната си работа, а именно производството на храни. Затова аз искам опростяването на общата селскостопанска политика да бъде превърнато в дългосрочна задача както за Парламента, така и за Комисията.

 
  
MPphoto
 

  Андрис Пиебалгс, член на Комисията. (EN) Г-н председател, опростяването и по-доброто регулиране са приоритети на Комисията. Аз бих искал да благодаря на докладчика, г-н Ashworth, за отличния му доклад в тази доста сложна и изпълнена с предизвикателства област.

Комисията напълно приема, че опростяването и намаляването на административната тежест ще бъдат от особена полза за земеделските стопани. Това ще им даде възможност да отделят повече време за основната си селскостопанска дейност. Комисията приветства представения доклад, който разглежда общо главните проблемни области за европейските земеделски стопани и предоставя на Комисията нови идеи и наблюдения относно опростяването на общата селскостопанска политика.

През последните години Комисията отбеляза значителен напредък в опростяването на общата селскостопанска политика. Аз бих искал да дам само едно доказателство за това. Групата Stoiber, която съветва Комисията по въпроса за административната тежест, ясно посочи, че равнището на бюрокрацията спрямо земеделските стопани значително е занижено в резултат на опростяване на дейностите, извършвани от Комисията. Опростяването обаче е процес, извършващ се във времето, работата ще продължи през 2010 г.

Освен това има процес на обстойно разглеждане на бъдещето на общата селскостопанска политика. Ние вече започнахме обществен дебат, а това означава, че всички ще трябва да работим заедно, за да открием ефективни начини за намаляване административната тежест при поддържане на високо равнище на защита на финансовите интереси на Европейския съюз и същевременно много ефективно селско стопанство. В този процес бих искал да предупредя за едно желание и направо ще ви дам пример за него. Понякога опростяването не следва да се прави за сметка на предизвикателствата и трудностите, пред които може да се изправим. Вземете за пример проследимостта. През последните години положението е спокойно, без големи скандали или избухване на епидемии, но ключът за това е проследимостта. Не следва да я премахваме само защото не е имало никакви кризи. Затова аз считам, че по време на целия процес ние следва да бъдем много внимателни с опростяването; не следва да забравяме поуките от миналото и причините, поради които сме въвели определени правила. Така че Комисията ще продължи да работи по този процес и ние много ще внимаваме да не забравяме извлечените поуки.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе след две седмици, по време на следващата месечна сесия в Брюксел.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма. (PL) Новата система трябва да се основава на обективни и безпристрастни критерии. Намаляването на различията в плащанията в различните държави-членки е решаващо за постигането на тази цел. Таваните на цените за превоза на стоки, селскостопански машини и торове и за цените на труда са сходни в много държави. За да може условията на конкуренция на единния пазар да бъдат еднакви, нивото на основните директни плащания трябва да бъде еднакво или сравнимо в целия Съюз. Дошъл е моментът, когато принципи, действащи в други области на икономиката, влизат в сила и в селското стопанство. Не следа също така да се забравя, че новите държави-членки се нуждаят от значителни средства за подкрепа на модернизацията и възстановяването на селското стопанство и за изравняване със „старите петнадесет“ държави-членки.

 
Правна информация - Политика за поверителност