Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2155(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0051/2010

Předložené texty :

A7-0051/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 25
CRE 19/04/2010 - 25

Hlasování :

PV 18/05/2010 - 8.16
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0172

Doslovný záznam ze zasedání
Pondělí, 19. dubna 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

25. Zjednodušení SZP (krátké přednesení)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je zpráva, kterou jménem Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova vypracoval Richard Ashworth, o zjednodušení SZP (KOM(2009)01282009/2155(INI)) (A7-0051/2010).

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth, zpravodaj. – Pane předsedající, pane komisaři, nacházíme se ve velmi rané fázi diskuzí, které vyústí v reformu společné zemědělské politiky po roce 2012. V této zprávě jsem navrhl některé zásady, které by měly být základem reformované společné zemědělské politiky. Je jasné, že zemědělství je třeba změnit. Musí se změnit, aby mohlo reagovat na výzvy současné doby, ale především období nadcházejícího.

Tyto výzvy se budou týkat například zajištění potravin, nestability na trhu, změny klimatu a potřeby náležitě splnit očekávání ohledně poskytování veřejných statků. Je tedy jasné, že se společná zemědělská politika musí změnit, aby mohla reagovat na tyto výzvy, ale je také jasné, že se musí změnit způsob, jakým společnou zemědělskou politiku uplatňujeme.

Když jsem stanovoval tyto zásady, které by měly být základem reformované společné zemědělské politiky, záměrně jsem nezacházel do podrobností, těmi se budeme zabývat v dalších zprávách. Rozpracoval jsem však dvě hlavní témata. Zaprvé, společná zemědělská politika musí být jednodušší, spravedlivější a transparentnější a zadruhé, kultura společné zemědělské politiky se musí změnit, budoucí reformovaná společná zemědělská politika by měla být více motivovaná výsledky a méně zatížená nadbytečnou regulací.

Zdůraznil jsem čtyři způsoby, jak můžeme snížit byrokratické zatížení zemědělských podniků. Zaprvé bychom měli zajistit, aby byly požadavky zemědělského odvětví úměrné odhadovanému riziku. Zadruhé, mohli bychom sladit normy pro kontroly a měli bychom odstranit zdvojování norem pro kontroly a postupů, které jsou po tomto odvětví požadovány. Zatřetí, v rámci tohoto odvětví by mohl či měl by být poskytnut větší prostor pro autocertifikaci a začtvrté, musíme zajistit, aby byly pokuty uložené zemědělským podnikům úměrné rozsahu porušení předpisů namísto stávajícího systému nepřiměřených paušálních pokut, především v případech, kdy k porušení předpisů nedošlo vlastní vinou zemědělce.

Dle mého názoru by jedním z cílů společné zemědělské politiky mělo být poskytnutí pomoci a podpory zemědělskému odvětví, aby se přizpůsobilo těmto novým výzvám. Aby to bylo možné, je třeba změnit kulturu společné zemědělské politiky. Potřebuje získat flexibilnější přístup bez zbytečných zátěží. Je zapotřebí více konzultací se zainteresovanými subjekty tohoto odvětví, především proto, aby bylo možné lépe zhodnotit dopad navrhovaného nařízení. Je také potřeba, aby bylo jednodušší společnou zemědělskou politiku vyložit. Reformovaná společná zemědělská politika musí být schopna veřejně předvést, jak zemědělský sektor poskytuje veřejné statky. Musí nalézt způsoby, jak snížit náklady odvětví na uvedení v soulad s jeho požadavky, a musí také účinně, účelně a spravedlivě zemědělský sektor řídit.

V této zprávě je uvedena řada způsobů, jak je toho možné dosáhnout.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Pane předsedající, břemeno řízení zemědělského sektoru, které se týká zemědělců, musí být s konečnou platností sníženo, a metody, jež pan zpravodaj zdůraznil, jsou velmi vítané. Někteří zemědělci říkají, že se cítí jako zločinci, když se snaží zápasit s různými administrativními dokumenty a nařízeními. Je zapotřebí, aby byla společná zemědělská politika jednodušší.

Je také třeba říci, že pokud bude na trzích docházet k stále více změnám a sníží se ochrana EU před dovozem, bude i v budoucnu zapotřebí administrativních a regulačních mechanismů upravujících trh. Například systémů inventarizace a možných činností podporujících vývoz bude zapotřebí i v budoucnu.

Je jasné, že nemůže existovat žádný jednoduchý způsob, jak tyto systémy udržet. Především v případě problematičtějších výrobků, například mléka, bychom měli vytvořit regulační systém podobný systému kvót, jinak nebude produkce ve znevýhodněných oblastech možná.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Gratuluji panu zpravodaji, neboť nejen jeho konkrétní návrhy, ale též celá filosofie je vynikající. Je vynikající proto, že se snaží do budoucna podpořit ty, kteří se aktivně věnují zemědělské činnosti, ty, kteří obdělávají půdu. Za vynikající považuji také bod uvádějící, že v budoucí zemědělské politice bude důležité skoncovat s nesrovnalostmi, které se v odvětví vyskytují, i s dalšími nesrovnalostmi, a zde bych chtěl znovu zdůraznit diskriminaci vůči novým členským státům. Stejně tak je velmi důležité, nejen aby se zjednodušily předpisy Společenství, ale mnohé závisí též na provádění členskými státy. Rád bych uvedl typický příklad: před dvěma lety přijala Rada nařízení, jímž byl zaveden požadavek povinné elektronické identifikace všech jatečných ovcí a koz, kterým je méně než 12 měsíců. V případě chudších členských států, pokud stát nemůže poskytnout finanční podporu, byl tímto předpisem zemědělský sektor ochuzen, a dostal se tak do beznadějné situace. To je dalším názorným příkladem, jak mohou nadměrná regulace a nadměrná byrokracie v rámci společné zemědělské politiky často působit závažné škody, a je to jen dalším důvodem, proč je zpráva pana Ashwortha důležitá, stejně jako jsou důležité zprávy pana Dorfmanna a pana Le Folla.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE).(DE) Pane předsedající, děkuji vám, pane Ashworthi, za tuto vynikající zprávu. Společná zemědělská politika je politikou úspěšnou, ale občas tento úspěch zahalujeme přílišnou byrokracií. Platí to stejně pro první pilíř zemědělské politiky jako pro pilíř druhý. Avšak především pro malé podniky je podíl byrokracie někdy zcela neúměrný výstupu, který představují získané peníze.

Během reformování naší zemědělské politiky musíme zvážit, zda zavést nařízení pro malé producenty a jak můžeme pro tyto podniky, kterým z různých rozpočtových kapitol vyčleňujeme pouze od několika set do několika tisíc eur v prémiích, nalézt mnohem jednodušší metodu, aniž bychom spustili ze zřetele naše cíle a vytvářeli nejasnosti v udělování dotací. To musí být možné a my se musíme pokusit toho dosáhnout.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI).(HU) Ve zprávě Richarda Ashwortha o zjednodušení společné zemědělské politiky jsou vynikající návrhy. Její velká hodnota spočívá v tom, že tuto problematiku zkoumá z pohledu zemědělců. Samozřejmě, že je také důležité, aby byly peníze daňových poplaníků využívány co nejpatřičněji. Toto je však pouze prostředek, nikoli cíl. Cílem je splnit všechny úkoly odvětvové politiky. Rady pro zemědělství tyto dvě věci často zaměňují, což je na úkor dosažení cíle. Je zapotřebí radikální změny hlediska. Místo kultury, kterou bychom mohli označit jako vztah podřízenosti mezi spotřebiteli, zemědělci a úředníky, potřebujeme kulturu zaměřenou na spolupráci. Komise by měla též navrhnout nařízení, které by radám pro zemědělství stanovovalo povinnost poskytnout vyrovnávací platby a vyměřovalo by jim sankce, pokud dojde jejich vinou k poškození zájmu zemědělců. Musíme rovněž zajistit, aby ti, kteří mají nároky, měli též právo obrátit se na nezávislý soud s žádostí o nápravu. V Maďarsku to stále není možné.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Pane předsedající, zjednodušení společné zemědělské politiky je nádherný nápad a těžko si představíme, že by mohl být někdo proti. Zjednodušení znamená snížení počtu kontrol, omezení administrativních nákladů a ušetření času zemědělců. To je opravdu skvělé.

Rád bych však uvedl dva případy, které si vyžadují poněkud jiný přístup. Zaprvé existují specifické oblasti výroby, kde je obtížné zjednodušit nástroje pro poskytování podpory. Mám na mysli tabák, chmel a další speciální zemědělské produkty tohoto typu. Druhým případem je zachování produkce ve znevýhodněných oblastech, kde je nutné využít pro podporu produkce velmi specifických nástrojů, o nichž se zmínil jeden z kolegů přede mnou. Souhlasím s názorem autora zprávy, že společná zemědělská politika, politika do budoucna, by měla být jasná a transparentní, ale měla by být také účinná, a účinnost nejde vždy ruku v ruce s jednoduchostí.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Pane předsedající, evropská zemědělská politika musí být jednodušší, transparentnější a musí být lépe srozumitelná. To je zpráva, kterou nám sdělil zpravodaj, pan Ashworth, a je to dobrá a správná zpráva.

Záměrem naší zprávy je podpořit Komisi, aby zvýšila své úsilí a viditelným způsobem zjednodušila společnou zemědělskou politiku (SZP). To by našim zemědělcům ušetřilo spoustu času a peněz a také by se tím zvýšila společenská přijatelnost SZP.

Naši zemědělci by se také mohli znovu soustředit na svou skutečnou práci, tedy na produkci potravin. Byl bych proto rád, kdyby se zjednodušení společné zemědělské politiky stalo zde v Parlamentu i v Komisi dlouhodobým úkolem.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komise. – Pane předsedající, zjednodušení a lepší regulace jsou pro Komisi prioritami. Rád bych poděkoval zpravodaji, panu Ashworthovi, za vynikající zprávu zabývající se touto poměrně složitou a problematickou oblastí.

Komise plně souhlasí s tím, že zjednodušení a snížení administrativní zátěže by bylo pro zemědělce mimořádně užitečné. Zemědělcům by to umožnilo věnovat více času svým hlavním zemědělským činnostem. Komise vítá předloženou zprávu, která se obecně zabývá hlavními oblastmi, jež působí evropským zemědělcům starosti, a poskytuje Komisi nové nápady a postřehy ohledně zjednodušení společné zemědělské politiky.

Během uplynulých let učinila Komise ve zjednodušení společné zemědělské politiky značný pokrok. Rád bych to doložil alespoň jedním příkladem: Stoiberova skupina, která Komisi poskytuje poradenství ohledně administrativní zátěže, jasně poukázala na to, že se úroveň byrokracie pro zemědělce značně snížila, což je výsledkem činností pro zjednodušení ze strany Komise. Avšak proces zjednodušování stále probíhá a práce na něm bude pokračovat i v roce 2010.

Navíc probíhá proces úvah o budoucnosti společné zemědělské politiky. Již jsme zahájili veřejnou diskusi a to znamená, že budeme muset pracovat všichni dohromady, abychom našli způsob, jak účinně snížit administrativní zátěž a zároveň zachovat vysokou úroveň ochrany finančního zájmu Evropské unie a rovněž velmi účinné zemědělství. V tomto procesu bych chtěl varovat před jedním přáním, a zmíním se o jednom jeho příkladě. Někdy by nemělo docházet ke zjednodušování na úkor výzvy, které bychom mohli čelit. Vezměme si jako příklad sledovatelnost. V posledních letech byla situace klidná, nevyskytly se žádné významnější skandály ani nevypukly epidemie, avšak stále je sledovatelnost klíčová. Neměli bychom ji zrušit jen proto, že jsme nezažili žádnou krizi. Domnívám se tedy, že v celém procesu bychom měli být velmi opatrní, když provádíme zjednodušování, neměli bychom zapomínat na ponaučení z minulosti a na důvody, kvůli nimž jsme jednotlivá pravidla zaváděli. Komise bude tedy dále pracovat na tomto procesu a budeme dávat velký pozor, abychom nezapomínali na ponaučení, která jsme získali.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat za dva týdny, na dalším dílčím zasedání v Bruselu.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písemně. (PL) Nový systém musí být založen na objektivních a spravedlivých kritériích. Snižování rozdílů mezi platbami v různých členských státech je pro dosažení tohoto cíle zásadní. Ceny za přepravu zboží, zemědělské stroje a hnojiva a pracovní náklady mají v mnoha zemích podobné stropní hodnoty. Aby byly podmínky hospodářské soutěže na společném trhu stejné, musí být úroveň základních přímých plateb v rámci Unie stejná či srovnatelná. Je načase, aby zásady, které platí v jiných hospodářských oblastech, vstoupily v platnost i v zemědělství. Měli bychom také připomenout, že nové členské státy potřebují významné prostředky na podporu modernizace a rekonstrukce zemědělství a na to, aby dohnaly země „staré patnáctky“.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí