Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 20 april 2010 - Straatsburg Uitgave PB

2. Agenda
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Gelet op de recente ontwikkelingen wil ik, met instemming van de fracties, de volgende wijzigingen voor de agenda van woensdag voorstellen. Dit zijn nieuwe wijzigingen naar aanleiding van de gisteren om 17.30 uur aangebrachte wijzigingen. Deze wijzigingen zijn dus een aanvulling.

Ten eerste wordt het vragenuur met de Raad van de agenda geschrapt. De Raad heeft mij meegedeeld dat de heer López Garrido vanwege de vervoersproblemen deze week woensdag om 18.00 uur uit Straatsburg moet vertrekken, waardoor hij woensdagavond niet aan het vragenuur kan deelnemen. Ten tweede wordt het verslag van Silvia-Adriana Ţicãu over de energieprestaties van gebouwen van de agenda geschrapt omdat het maandag niet in de commissie is goedgekeurd. Ten derde wordt een mondelinge vraag over het verbod op het gebruik van cyanide bij mijnbouwtechnologieën ingeschreven als derde punt op de agenda van de namiddag, onmiddellijk na de debatten over SWIFT en over persoonsgegevens van passagiers (PNR). Dat betekent dat de vergadering van woensdag om 19.00 uur wordt gesloten. Ik herhaal nog eens dat de punten die niet kunnen worden behandeld, van de agenda zijn geschrapt, waardoor de vergadering van woensdag niet om 24.00 uur, maar om 19.00 uur zal worden gesloten. Ik wijs er andermaal op dat dit besproken is met de fractievoorzitters.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen vragen of er donderdag eigenlijk nog vergaderingen in het Parlement zijn, of commissies als Scientific Technology Options Assessment (STOA) en andere zullen vergaderen, of er tolken beschikbaar zijn voor de vergaderingen en of bezoekers donderdag toegang hebben tot het Parlement.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Ik ben net een e-mail aan het schrijven aan alle leden en zal deze persoonlijk ondertekenen. Enkelen van ons zijn nog niet eens in Straatsburg aangekomen en willen ook geïnformeerd worden. De e-mail zal rond 11.00 uur worden verzonden en op zo veel mogelijk vragen een antwoord geven, voor zover het antwoord bekend is.

Donderdag kunnen alle commissievergaderingen doorgang vinden, maar er zal niet gestemd worden. De diensten van het Europees Parlement zullen hier zijn. Er zal geen plenaire vergadering plaatsvinden. Alles zal normaal verlopen, afgezien van de plenaire vergadering. De door ons uitgenodigde bezoekersgroepen, die naar Straatsburg komen om het Parlement te bezoeken, zullen ontvangen worden en zij kunnen het Parlement en de zaal van de plenaire vergadering bezoeken, maar er zal geen vergadering worden gehouden.

Het enige verschil met een normale dag is dat er geen plenaire vergadering en geen stemmingen zullen plaatsvinden. Voor het overige zal alles donderdag normaal verlopen.

Op donderdag en vrijdag kunt u de presentielijst ondertekenen.

De overige informatie zal in de e-mail worden verstrekt, die u uiterlijk voor de lunch zult ontvangen.

Gisteren is er een vergadering geweest van de Conferentie van voorzitters evenals van het Bureau. Er zijn diverse besluiten genomen. Er is een taakgroep gevormd die onmiddellijk aan de slag is gegaan, en daarvan maken ook de diensten van het Parlement deel uit. Deze taakgroep staat voortdurend met mij in contact en ik houd contact met de fractievoorzitters, omdat we continu met elkaar in verbinding moeten staan om besluiten te kunnen nemen voor deze week en de komende weken. Ik wijs erop dat de parlementaire commissies volgende week zullen vergaderen en dat we de normale gang van zaken met betrekking tot de commissies niet moeten blokkeren. Verder dient de vergaderingperiode in Brussel zoals gewoonlijk te worden voorbereid. Hierover zijn nog geen besluiten genomen, maar dat zal de komende dagen gebeuren.

U zult beknopte informatie van mij ontvangen over alle besluiten en plannen voor de toekomst.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid