Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2213(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0111/2010

Indgivne tekster :

A7-0111/2010

Forhandlinger :

PV 20/04/2010 - 8
CRE 20/04/2010 - 8

Afstemninger :

PV 05/05/2010 - 13.51
CRE 05/05/2010 - 13.51
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0141

Forhandlinger
Tirsdag den 20. april 2010 - Strasbourg EUT-udgave

8. EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A7-0111/2010) af hr. Salafranca Sánchez-Neyra for Udenrigsudvalget om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika (2009/2213(INI)).

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ordfører.(ES) Fru formand, fru højtstående repræsentant! Jeg vil gerne sige, at betænkningen, som udvalget har vedtaget, dels anerkender indsatsen fra det spanske EU-formandskab – som jeg ikke kan se her i salen, hvilket overrasker mig, eftersom vi taler om en latinamerikansk sag – og dels ser positivt på Kommissionens meddelelse med titlen "Den Europæiske Union og Latinamerika: et partnerskab mellem globale aktører". Jeg tror, det er vanskeligt at finde to regioner, der har mere til fælles med hensyn til værdier og interesser end Europa og Latinamerika.

Tallene er velkendte. Til sammen har de over en mia. borgere, tegner sig for over 25 % af verdens bruttonationalprodukt og omfatter sammen med de caribiske lande næsten en tredjedel af landene i FN.

Det er også velkendt, selv om tallene viser et let fald, at EU er den største donor af udviklingsbistand, den største investor i regionen og den næststørste handelspartner i Latinamerika og den største i Mercosur og Chile.

Mere vigtigt end tallene er det dog, at vi anser Latinamerika for at være mere end et marked for EU, og vi deler derfor en hel række principper og værdier såsom pluralistisk og repræsentativt demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, ytringsfrihed, retsstatsprincippet, overholdelse af retten til retfærdig rettergang og afvisning af enhver form for diktatur og autoritært styre.

Dette topmøde kommer på et meget bemærkelsesværdigt tidspunkt i kalenderen for EU og Latinamerika. Det er et bemærkelsesværdigt tidspunkt for EU, fordi vi efter at have gennemgået reformprocessen med Lissabontraktatens ikrafttræden er lidt opslugt af at overvinde og betragte vores egne problemer med den økonomiske og monetære krise. Vi har oplevet, at Den Internationale Valutafond for første gang ikke skal redde et latinamerikansk land, men en EU-medlemsstat, som er med i ØMU'en.

Når vi ser på EU's vækstrater for sidste år, ser vi, at vi gennemsnitligt havde en negativ vækst på 5 %, mens Latinamerika havde en negativ vækst på 1,8 %. Når vi ser på vækstprognoserne for næste år, ser vi, at EU forventes at have en gennemsnitlig vækst på 0,7 % og Latinamerika på 5 %. Det betyder, at det næste topmøde ikke bliver et Nord-Syd-topmøde som de tidligere topmøder, men et topmøde mellem ligeværdige parter. I den forbindelse synes jeg, at vi bør se tilbage ganske kort, og være tilfredse med det, der er opnået i løbet af de sidste par år.

Det er dog klart, at der stadig mangler at blive gjort en del. I den forbindelse indgik EU mellem 2000 og 2010 associeringsaftaler med Mexico og Chile, men USA indgik aftaler med hele Centralamerika, med Columbia og Peru og også med forskellige Mercosur-lande. Vi må derfor indhente det forsømte hurtigt, og på en eller anden måde søge strategiske partnerskaber med Mexico og Chile, anvende udviklingsklausulen i disse aftaler og indgå aftaler med Centralamerika, hvor vi må indføre mere generøse foranstaltninger. Samtidig hilser Parlamentet de initiativer velkommen, som De har fremlagt med henblik på at oprette Europa-Latinamerika-fonden og også den finansielle investeringsfacilitet.

Dette topmøde er imidlertid blot et nyt topmøde, fru Ashton. På dette her gælder det et meget klart spørgsmål. Hvis vi fortsætter med at tabe vores handelsandel med regionen, der er faldet fra 25 % til lige over 15 % på grund af lande som Kina, bliver vi irrelevante. Derfor beder jeg ligesom det spanske formandskab om, at De som højtstående repræsentant og næstformand i Kommissionen udsender et klart og meget tydeligt budskab om den forpligtelse, det nye EU, vi er ved at opbygge, har over for vores gamle venner i Latinamerika.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, næstformand i Kommissionen og EU's højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik.(EN) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg er glad for at være tilbage i Europa-Parlamentet, og jeg ser meget frem til denne forhandling om relationerne med Latinamerika.

Jeg vil gerne begynde med at sige tak til hr. Salafranca for hans glimrende betænkning. Jeg synes, den udmærket illustrerer de sammenfaldende synspunkter mellem vores to institutioner om betydningen af – og som han ganske rigtigt sagde, udsigterne for – EU's partnerskab med denne region. Jeg ser meget positivt på Parlamentets ønske om at styrke relationerne med Latinamerika, også gennem interparlamentariske dialoger. Vores fælles bestræbelser er centrale for udviklingen af en sammenhængende politik og en stærk tilstedeværelse i regionen. Jeg er enig i, at det kommende topmøde er en god lejlighed til at gentage vores engagement i regionen og vise, at vi er fast besluttede på at uddybe partnerskabet.

Som det med rette fremhæves i betænkningen, har dette partnerskab været en succes. I dag er EU Latinamerikas næststørste handelspartner og den største investor i regionen. Vi udvider vores samarbejde ud over økonomiske spørgsmål, så det også dækker centrale strategiske spørgsmål som klimaforandring, ikkespredning, narkotikabekæmpelse, fremme af fred og sikkerhed i hele verden.

I den forbindelse fastlagde Kommissionen sidste år sin strategi for Latinamerika i den meddelelse, der har titlen "Den Europæiske Union og Latinamerika: et partnerskab mellem globale aktører". Vores vigtigste konklusioner var at optrappe den regionale dialog og støtte regional integration, at styrke bilaterale forhold – under hensyntagen til regionens mangfoldighed – og tilpasse samarbejdsprogrammerne for at gøre dem målrettede og resultatorienterede.

Jeg er glad for, at vi har taget en række initiativer siden da. Vi har arbejdet meget tæt sammen med Brasilien og Mexico om strategiske partnerskaber og med Chile om en associering med fokus på udvikling og innovation. Med Peru og Columbia har vi gennemført forhandlinger om en flerparthandelsaftale, og vi forventer at afslutte forhandlinger om en associeringsaftale med Centralamerika i den nærmeste fremtid og arbejder på at genoptage forhandlinger med Mercosur. Vi har intensiveret vores politiske dialoger om en række spørgsmål – bæredygtig udvikling, migration og bekæmpelse af ulovlige stoffer. Det er vigtige forhandlinger og dialoger. De styrker vores forhold.

Der er også meget, vi kan gøre i praksis for regional integration. Det er meget vigtigt, at EU og Latinamerika med deres samlede vægt kan fokusere på prioriterede områder. Med hensyn til topmødet er jeg meget enig i, at det er en vigtig anledning. Vi ønsker at få en handlingsplan, som dækker samarbejde om nøglespørgsmål – videnskab, teknologi og innovation, miljø, klimaforandring osv. For det andet ønsker vi at anerkende de fremskridt, der er sket med de forskellige subregioner, og styrke bilaterale partnerskaber. For det tredje ønsker vi, som hr. Salafranca sagde, at lancere investeringsfonden og oprette Europa-Latinamerika-Caribien-fonden. Vi arbejder hårdt på at styrke disse forhold mellem EU og Latinamerika i det, der naturligvis er en verden under hastig forandring, og hvor vi kan maksimere det potentiale, vi har.

Jeg vil meget gerne høre synspunkter fra medlemmerne af Parlamentet og besvare evt. spørgsmål.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Grèze, ordfører for udtalelsen fra Udviklingsudvalget.(FR) Fru formand, mine damer og herrer! På baggrund af finansiel, social og miljømæssig krise har EU en rolle at spille, en rolle for samarbejde om udvikling forud for topmødet i Madrid.

Som officiel mester i menneskerettigheder og udviklingsbistand må det løfte sine mange udfordringer i Latinamerika. Vi må huske på, at EU er den største donor og har givet tilsagn om næsten 3 mia. EUR på 10 år. Udviklingsudvalget er begejstret over Kommissionens tilsagn om at sikre, at millenniumudviklingsmålene bliver overholdt, især med hensyn til uddannelse.

Det glæder mig også, at man i Udenrigsudvalgets betænkning anerkender kvindedrab og prioriteringen af bekæmpelse af klimaforandring.

Alligevel beklager jeg, at der mangler konkrete foranstaltninger og en egentlig udviklingsstrategi. Efter København opfordrede Udviklingsudvalget EU til at være opmærksom på innovative projekter i Latinamerika som dem, der blev præsenteret på topmødet i Cochabamba i denne uge eller Yasuni ITT-projektet i Ecuador.

Respekt for oprindelige folks politiske, sociale, miljømæssige og kulturelle rettigheder skal være kernen i vores transatlantiske relationer. Vi har også understreget, at ILO-konventionerne, som der lades hånt om i Colombia, skal overholdes. Minimumsnormerne på miljøområdet og det sociale område skal overholdes.

Endelig beklager vi, at der mangler henvisninger til offentlige tjenesteydelser, vand og sundhed i Udenrigsudvalgets betænkning. Personligt tror jeg ikke på knopskydning af studieorganisationer med latterlige budgetter, som ikke giver mulighed for en ægte dialog med civilsamfundet. Jeg tror ikke på nytten af at oprette flere budgetposter, der reducerer posterne til udviklingsbistand til fordel for uklare mål. Jeg tror ikke på nogen aftale, der ikke prioriterer respekt for menneskerettigheder og miljø.

Målet med partnerskabet mellem EU og Latinamerika er ikke kun at beskytte forretningsmæssige fortjenester. Frihandelsaftalerne med Peru og Colombia er et meget dårligt modargument. Vores pligt er at fremme regional integration og at modsætte os enhver underskrevet aftale, der kan svække denne integration.

Det er vores ansvar frem for alt at forsvare menneskerettigheder og respekt for miljøet i alle vores eksterne forbindelser.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain, for PPE-Gruppen.(ES) Fru formand, fru højtstående repræsentant, mine damer og herrer! Jeg er af den faste overbevisning, at Latinamerika skal anses for at være en handelspartner af enorm stor betydning.

Vi mener, at forhandlingerne bør genåbnes med hensyn til aftalen mellem EU og Mercosur, der berører 700 mio. mennesker, og som vil blive verdens mest ambitiøse biregionale aftale.

Vi mener også, at forhandlingerne om aftalen mellem EU og Mellemamerika bør afsluttes inden Madrid-topmødet i maj.

Det er ligeledes nødvendigt at udvikle associeringsaftalerne med Mexico og Chile, der har været en stor succes. Vi udtrykker derfor tilfredshed med indgåelsen af frihandelsaftalen med Colombia, der i høj grad vil gavne både Europa og Colombia.

Efter vores mening er det nu op til Parlamentet at ratificere disse aftaler rettidigt og sikre, at intet land i Det Andinske Fællesskab, der ønsker at indgå en aftale, udelukkes herfra.

Vi mener naturligvis også, at frihandelsaftaler kan og skal være et nyttigt redskab til fremme af udviklingen af borgernes rettigheder og frihedsrettigheder.

Vi mener endelig, at vi fremover skal sigte mod dels at udvikle EU's aftaler med de forskellige lande og regionale grupper, dels at fremme de interregionale integrationsaftaler i selve Latinamerika.

 
  
MPphoto
 

  Emilio Menéndez del Valle, for S&D-Gruppen.(ES) Fru formand, Baroness Ashton! Lad mig først og fremmest lykønske hr. Salafranca Sánchez-Neyra med det meget vellykkede resultat af hans betænkning.

De er klar over, at topmødet i maj er en fremragende mulighed for at udvikle forholdet mellem de to parter. Det spanske formandskab skal lykønskes for sin indsats i denne henseende. Jeg mener ikke desto mindre, at det, der er vigtigt, er at forholdet fortsat fremmes og styrkes efter formandskabets afslutning. I denne forbindelse ligger der også en stor opgave foran Baroness Ashton, da ingen anden region i verden har en større historisk, kulturel og institutionel samhørighed med Europa end Latinamerika. En endnu væsentligere grund til at fremme forholdet er, at disse institutioner har opnået en høj grad af konsolidering som følge af den sydamerikanske befolknings eget ønske, men ligeledes som følge af Europas vedvarende støtte til de demokratiske institutioner.

Denne betænkning, som jeg tror, jeg kan sige, at min gruppe har bidraget i tilfredsstillende grad til, er et godt budskab til majtopmødet i Madrid, og jeg håber, at den vil bidrage til resultaterne af dette topmøde og bidrage til at fremhæve det forhold, at det er afgørende at styrke det strategiske forhold mellem EU og Latinamerika og Vestindien.

Vi støtter naturligvis vedtagelsen af den latinamerikanske investeringsfacilitet og oprettelsen af EU-LAC-fonden med henblik på topmødet.

Selv om vi er bekendt med de senere års vanskeligheder, håber vi desuden, at Madrid-topmødet kan medføre, at der gives et kraftigt skub til forhandlingerne med Mercosur.

Vi glæder os ligeledes over de væsentlige skridt fremad med hensyn til de afsluttede forhandlinger om en flerpartsaftale med Peru og Colombia, og vi er overbevist om, at der, når tiden er inde til det, kan udvikles en god og intelligent formel, som vil gøre det muligt, som det ønskes, at lade Ecuador undertegne aftalen, og at vi til enhver tid vil lade en dør stå åben for Bolivia.

Man kan endelig spørge sig selv, hvorfor vi ikke skulle fejre den mere end sandsynlige og glædelige aftale med Mellemamerika og den nu accepterede medtagelse af Panama i denne aftale og disse forhandlinger?

Jeg vil afslutningsvis sige, at alt dette naturligvis skal ses inden for rammerne af det, som Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet anser for at være den grundlæggende sociopolitiske filosofi inden for dette område. Denne filosofi indebærer, at der ydes støtte til de forskellige integrationsprocesser i Latinamerika, at der stilles krav om overholdelse af menneskerettighederne, og at der anlægges en inklusiv udviklingsstrategi, samtidig med at vi til enhver tid forpligter os til at holde dialogkanalerne åbne på trods af de vanskeligheder, der måtte opstå, og styrker forbindelserne med vores strategiske partnere for at opnå fremskridt med hensyn til disse målsætninger.

 
  
MPphoto
 

  Vladko Todorov Panayotov , for ALDE-Gruppen.(BG) Fru formand, Baroness Ashton, mine damer og herrer! Jeg ønsker først og fremmest at udtrykke glæde over hr. Salafrancas enorme bidrag til udviklingen af forbindelserne mellem EU og Latinamerika og over den ekstraordinære indsats, han har ydet i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning. Det strategiske partnerskab mellem EU og Latinamerika i perioden indtil 2015 vil udvikle sig på baggrund af "Agenda 2020"-strategien, som er den globale aftale, der er udarbejdet med henblik på bekæmpelse af klimaændringerne og fremme af vores bestræbelser på at skabe en grøn, miljøvenlig økonomi. Jeg ønsker derfor at fremhæve, at Latinamerika er en strategisk partner, i forhold til hvem Europa i endnu højere grad skal fokusere sin økonomiske og kulturelle indflydelse. Dette partnerskab kan, navnlig i den aktuelle globale finanskrise, være af afgørende betydning og åbne for større muligheder for handelsmæssig, videnskabelig og teknologisk udveksling, som kan gøre det muligt for os at komme styrket ud af krisen i en mere stabil position.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, for Verts/ALE-Gruppen. (ES) Fru formand! Jeg ønsker at tale på spansk, i det mindste for så vidt angår den første del af mit indlæg.

Jeg ønsker ligeledes at anerkende den proces, der er blevet lagt til grund for forhandlingerne, siden hr. Salafranca Sánchez-Neyras betænkning blev fremlagt, og det, som vi har opnået nu. Efter min mening har det været en god proces, da De har godkendt adskillige af vores holdninger, selv om jeg må sige, at betænkningen, hvis den var blevet udarbejdet af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, af indlysende grunde ville have været anderledes, men sådan er det i Parlamentet.

De, hr. Salafranca, sagde, at De ønskede, at forholdet mellem EU og Latinamerika blev et forhold mellem ligemænd, og jeg må sige, at jeg er tilhænger af denne idé, men at problemet består i at fastslå, hvem disse ligemænd er, nemlig om vi taler om regeringerne, der ligeledes er forskellige, eller om vi taler om de mennesker, der beder om flere oplysninger eller om flere rettigheder, som det er tilfældet med kvinderne, eller om, at fattigdommen bekæmpes?

Dette skal defineres, og jeg mener på en måde ikke, at det endnu er afklaret i betænkningen. Jeg indrømmer imidlertid, at vi har nået vores mål med hensyn til nogle aspekter. Jeg glæder mig også over, at det er lykkedes Verts/ALE-Gruppen at få medtaget de indfødtes kulturelle rettigheder på forslag fra Udviklingsudvalget. Problemet med kvindedrab, der er et meget alvorligt aspekt af vold mod kvinder, er også blevet taget med, og dette gælder også afgørelsen fra Den Interamerikanske Menneskerettighedsdomstol. Jeg mener, at disse skridt udgør et betydeligt fremskridt. Også klimaændringerne berører begge kontinenters befolkninger lige meget, f.eks. i forbindelse med det, der sker med gletsjerne.

Med hensyn til et aspekt er der forskel på det, som Verts/ALE-Gruppen ønskede, og det, som andre grupper ønskede, og det er, at vi ikke er tilhængere af at fortsætte med associeringsaftalerne, som vi har gjort hidtil. Vi ville ønske en aftale med hele Det Andinske Fællesskab, en bred aftale, og ikke kun en aftale med Colombia og Peru.

Afslutningsvis har jeg et konkret spørgsmål til BaronessAshton:

Jeg fortsætter på engelsk. Dette konkrete spørgsmål, der rettes til Dem, fru højtstående repræsentant, er et spørgsmål, som vi desværre ikke kunne medtage i betænkningen. Vil De tale rent ud af posen med hensyn til megaprojekter som dæmningen i Del Monte ved Shingu-floden i Brasilien, der ved at blive planlagt, og som vil ødelægge enorme leveområder for de indfødte, og som heller ikke er den bedste energimæssige løsning?

Der vil blive gennemført en protest i Brasilien med deltagelse af hundredvis af organisationer i civilsamfundet. Der vil også blive anlagt retssager i Brasilien. Jeg beder Dem oplyse om, hvad Kommissionen, og hvad De i Deres egenskab af højtstående repræsentant, gør for at bevare miljøet i Amazonområdet for de mennesker, der bor der, og for alle os på denne planet?

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, for ECR-Gruppen. – Fru formand, fru højtstående repræsentant! Jeg lykønsker hr. Salafranca Sánchez-Neyra med den fremragende betænkning om EU's strategiske forbindelser og partnerskab med Latinamerika.

Efter udvidelsen i 2004, som omfattede central- og østeuropæiske lande, har EU forståeligt nok på ny rettet fokus i FUSP mod øst, f.eks. Rusland, Centralasien og Kina, men ikke desto mindre fortsætter handelen mellem Latinamerika og EU med at stige hurtigt. Derfor må denne demokratiske region, som vi har meget til fælles med, ikke blive glemt.

Senere i år vil Brasilien markere en anden fase i sin udvikling til at være en verdensøkonomisk og -politisk kæmpe, når landet afholder præsidentvalg, og præsident da Silva træder tilbage efter sine maksimale to valgperioder. Brasilien er i lighed med Mexico nu udpeget som EU's strategiske partner. Colombia er også et lovende eksempel på, hvordan demokrati virkelig kan blomstre i Latinamerika, og er nu i færd med at forhandle en frihandelsaftale med EU. I Colombia vil der også blive afholdt præsidentvalg, og den colombianske befolkning vil uden tvivl komme til at savne Álvaro Uribes visionære lederskab.

Som kontrast ledes Venezuela af en populistisk demagog, Hugo Chávez, der har knap tager hensyn til demokratiet og ytringsfriheden. Bolivia og Ecuador har også vist bekymrende tegn på at ville følge de berygtede eksempler, som Chávez og Castros Cuba udgør.

Endelig er det yderst beklageligt, at Argentinas præsident Kirchner har valgt at bortlede opmærksomheden fra indenrigspolitikken og hendes dårlige resultater som præsident ved at anvende et krigerisk sprogbrug over for Falklandsøerne, hvis indbyggere ønsker at fortsætte med at høre under Det Forenede Kongerige.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, for EFD-Gruppen.(NL) Fru formand! For så vidt angår hr. Salafrancas værdifulde betænkning om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika, anmoder jeg om, at Rådet og Kommissionen, der begge nu er repræsenteret ved BaronessAshton, iværksætter akutte tiltag i forhold til tre problemer.

For det første skal vi kræve, at de latinamerikanske lande, herunder især Brasilien, som roterende medlemmer af Sikkerhedsrådet fuldt ud samarbejder i alle de internationale forsøg på at opnå en fredelig løsning på konflikten med Iran over atomvåben. Vi har virkelig brug for samarbejde og støtte for at opnå dette.

For det andet skal vi kræve de latinamerikanske landes fulde samarbejde med hensyn til den fortsatte bekæmpelse af de islamiske terrornetværk. Dette gælder især Venezuela, da det om Hizbollah ikke ligefrem bare kan siges, at de sidder og passer sig selv, og dette er også tilfældet med Iran.

For det tredje skal vi kræve de latinamerikanske landes fulde samarbejde med hensyn til bekæmpelsen af et af verdens onder, antisemitismen. Igen er det en bestemt person, der vækker bekymring i denne henseende, og det er Venezuelas præsident Chávez, men han er desværre ikke den eneste. Stephen Roth Institute offentliggjorde for nylig en rapport, hvori der fremhæves adskillige temmelig ubehagelige aspekter af dette problem.

Endelig var den europæiske presse sidste uge hørligt stille, for så vidt angår Kinas stigende indflydelse i Latinamerika. Betyder dette, at EU til tider vil blive fanget som en lus mellem to negle mellem disse af EU's strategiske partnere?

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Fru formand! Hr. Salafranca Sánchez-Neyras betænkning indeholder mange interessante aspekter. Den er meget omfattende. Europa kan ikke vende ryggen til forbindelser med en region, der, som erindret om i betragtning J i betænkningen, består af 600 millioner mennesker, tegner sig for 10 % af verdens BNI, og som vi er knyttet sammen med i form af særlige historiske bånd, hvilket navnlig gør sig gældende for de latinske lande Spanien, Portugal og Italien, hvor en stor del af borgerne rejste til Argentina for at bo, og sågar Frankrig, der stadig er til stede i Guyana.

Jeg beklager imidlertid, at to emner af afgørende betydning, ikke er behandlet mere direkte.

For det første er det et problem, at globalisering, frihandel, der påtvinges i hele verden, og den internationale arbejdsfordeling fejlagtigt fremstår som en universalløsning, selv om den forårsager særdeles alvorlige økonomiske og samfundsmæssige problemer i ikke blot Europa, men også Latinamerika.

Det andet problem består i uafhængigheden fra Big Brother, altså i form af USA. Vi er ikke USA's fjende, men desto mere er det vigtigt, at vi stadig husker på, at Monroe-doktrinen, hvis udtrykte mål det dengang var at hindre, at EU på ny koloniserede Latinamerika, udviklede sig til et de facto-protektorat, hvis konsekvenser vi så for få år siden, og som frem for alt afspejlede sig i den brutale invasion af Panama.

Jeg er derfor enig i, at vi bør håndtere problemer såsom narkoproduktion, men det er ikke vores opgave hverken at diktere lov, begrundelser, retfærdighed eller ligestilling mellem mænd og kvinder i Latinamerika.

Vi er af den opfattelse, at vi bør holde os til de spørgsmål, der er strengt taget nødvendige.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(ES) Fru formand! Jeg ønsker for det første at lykønske hr. Salafranca Sánchez-Neyra med hans fremragende indsats med hensyn til denne betænkning.

(RO) Parlamentet sender nu et klart budskab om at styrke forbindelserne mellem EU og Latinamerika, som desto mere understreges af det forhold, at topmødet mellem EU og Latinamerika finder sted om en måned. Samtidig er forbindelserne mellem EU og Latinamerika en af det spanske formandskabs prioriteringer. Jeg mener imidlertid, at der en hel del uudnyttet potentiale for at sætte skub i handelen mellem begge regioner.

EU skal derfor tilvejebringe ressourcer for at fremme europæiske produkter på det latinamerikanske marked. I denne forbindelse findes der allerede forretninger med nogle rumænske produkter i Latinamerika. Vores nationale bilmærke, Dacia, er et eksempel herpå. Rumænien har en lang tradition for et godt samarbejde med Latinamerika, da vores latinske arv er et værdifuldt aktiv, vi har til fælles.

Jeg vil fremhæve, at jeg glæder mig over den nye trepartsstrategi, som ordføreren nævnte, og som er med deltagelse af EU, Latinamerika og USA. Vi skal samtidig tage højde for samarbejdsprojekter, der vil konsolidere IMF's juridiske status og lige adgang til uddannelse og arbejdsstyrken.

Hr. Salafrancas betænkning og Madrid-topmødet skal lægges til grund for den langsigtede udvikling af det strategiske partnerskab mellem EU og Latinamerika.

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D).(ES) Fru formand! Jeg ønsker også at lykønske hr. Salafranca Sánchez-Neyra. Jeg mener, at denne betænkning er af meget stor betydning.

Jeg vil sige, at der er millioner af årsager til, at vi bør anse Latinamerika for at være et meget vigtigt kontinent for Europa, for der er millioner af europæere, der bor i Latinamerika, og der er millioner af latinamerikanere, der er kommet vil vores lande, til Europa, og har søgt tilflugt og opnået asyl i Frankrig, Tyskland, Sverige og Spanien som følge af befolkningernes lidelser.

Latinamerika er meget vigtig for EU, og jeg glæder mig derfor meget over, at det, måske som følge af Baroness Ashtons og ligeledes det spanske formandskabs indsats, inden for de næste par måneder måske vil være muligt at indgå fire omfattende og meget vigtige aftaler med Colombia, Peru, Mercosur og Mellemamerika. Dette vil være af utrolig stor betydning for EU og frem for alt for Latinamerika.

Vi er imidlertid nødt til at hjælpe Latinamerika. De latinamerikanske lande har et svagt statsapparat med stadig meget svage offentlige tjenesteydelser, da de har et meget lavt skattegrundlag, de har demokratier, der stadig er meget skrøbelige, og der er menneskerettighedsproblemer. Vi bliver nødt til at hjælpe den latinamerikanske befolkning. Vi bliver altid nødt til at have denne vision for øje.

Jeg ønsker at viderebringe to budskaber til Baroness Ashton, eller to henstillinger, som efter min mening er af meget stor betydning. For at kunne arbejde i Latinamerika bliver vi også nødt til at have de europæiske virksomheders støtte. Vores udenrigspolitik skal føres med en meget stærk økonomisk tilstedeværelse af vores største virksomheder i Latinamerika, hvilket kan bidrage en del til udviklingen af disse lande med en kultur bestående af socialt ansvar og en forpligtelse til disse landes udvikling.

Endelig bliver vi nødt til at danne en global alliance med Latinamerika for at samarbejde i verden om globale styreformer. Lad os gå sammen med dem, så vi kan blive stærkere.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner (ALDE).(DE) Fru formand, Baroness Ashton, hr. Salafranca! I min egenskab af medlem af Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling glæder jeg mig meget over Deres betænkning, da det virkelig er vigtigt for os at fortsætte med at styrke forbindelserne mellem EU og Latinamerika.

Vi har gjort store fremskridt siden 1999. Latinamerikas befolkning udgør 600 millioner, og der bor næsten også 600 millioner personer her i EU. Vores værdier og menneskerettigheder svarer til hinanden, og vi er også knyttet sammen af ønsket om demokrati og fred. Den faktiske tilstand på de to kontinenter er imidlertid meget forskellig. I et partnerskab er det i alle mulige henseender vigtigt at sikre, at begge partnere er lige stærke, og dette er endnu ikke tilfældet.

Der er mange problemer i Latinamerika, herunder analfabetisme, men ligeledes manglende infrastruktur, en generel mangel på uddannelse, demokratiske underskud og krænkelser af menneskerettighederne. Vi har heldigvis ikke så mange problemer. I Latinamerika brødføder narkohandelen mange mennesker, og dette skal naturligvis ændres. Som en stor handelspartner, der deltager aktivt i udviklingsstøtte, er det vores opgave at sikre, at Latinamerika får mere hjælp til sine demokratiseringsprocesser. Jeg ønsker, at partnerskabet skal føre til, at Latinamerikas befolkning får et liv i fred på samme måde, som vi har det i EU, og at de også får mulighed for at lære og få gavn af hinanden, som vi gør det.

Derfor kan jeg rigtig godt lide idéen om et euro-latinamerikansk charter for fred og sikkerhed og en EU-LAC-fond. Efter min mening ville dette udbygge partnerskabet yderligere og virkelig hjælpe os med at gøre flere fremskridt.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). (CS) Fru formand! Hr. Salafranca Sánchez-Neyra nævnte ved forhandlingernes begyndelse i dag, at Europa og Latinamerika har meget ens værdier. Der er imidlertid en undtagelse.

I marts drøftede Parlamentet situationen i Cuba. I forbindelse med forhandlingerne om en EU-strategi vedrørende forbindelserne med Latinamerika må Cuba, der spiller en væsentlig rolle i denne region, ikke glemmes. Cubas stalinistiske regime forsøger med sine totalitære metoder at skade forbindelserne mellem EU og denne region som helhed. Dette fortjener regionen imidlertid ikke. Latinamerika er en betydningsfuld partner for EU, selv hvis vi ser bort fra det cubanske regime. EU's partner på Cuba bør ikke være det nuværende Castro-regime, men derimod personer, der arbejder for forandringer, og den demokratiske opposition. Jeg nærer den største respekt for alle modstanderne af Cubas kommunistiske diktatur, og jeg ønsker at takke kardinal Jaime Ortega for de modige ord, han – i går, tror jeg – udtalte med adresse til regimet.

Jeg er af den opfattelse, at demokrati, overholdelse af menneskerettighederne og frihedsrettighederne, ytringsfriheden, retsstatsprincipperne, retstilstanden og afvisningen af enhver form for diktatur eller autoritært regime ikke blot danner grundlaget for det biregionale strategiske partnerskab, men at disse faktorer ligeledes udgør en nødvendig forudsætning herfor.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Fru formand! Ved forhandlingernes begyndelse sagde Baroness Ashton venligt, at hun ville besvare ethvert spørgsmål. Jeg anmoder kraftigt Baroness Ashton om at besvare det følgende spørgsmål.

Forslag, der er dokumenteret af Udenrigsudvalget, omfatter forhandlinger om oprettelsen af et euro-latinamerikansk charter for fred og sikkerhed, der bygger på FN's charter.

Hvilke interesser beskytter De i forhold til Argentina, når De formelt anmoder FN's generalsekretær, hr. Ban Ki-moon, om at sætte spørgsmålstegn ved den britiske suverænitet over Falklandsøerne?

Argentinas udenrigsminister, Jorge Taiana, har anmodet FN om bistand til at sætte en stopper for yderligere unilaterale tiltag fra Det Forenede Kongeriges side med hensyn til olieboringer i området.

På et møde, der for nylig blev afholdt mellem de latinamerikanske og vestindiske ledere, var der enstemmig støtte fra alle de 32 lande til Argentinas krav om Falklandsøerne.

Er De på baggrund af FN-chartrets princip om selvbestemmelse, enig i, at Det Forenede Kongerige bør bevare suveræniteten over øerne, og vil De beskytte Det Forenede Kongeriges interesser i overensstemmelse med international ret? Dette ønsker jeg et svar på.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Fru formand, mine damer og herrer! Der har eksisteret et biregionalt strategisk partnerskab mellem EU og Latinamerika siden 1999. De grundlæggende principper for dette partnerskab omfatter overholdelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retten til uddannelse. Det forholder sig imidlertid sådan, at disse principper ofte krænkes. Desuden er ca. 42 millioner personer i Latinamerika analfabeter. EU er både Latinamerikas største investor og en vigtig handelspartner.

Afslutningsvis ønsker jeg at gøre opmærksom på, at det forhold, at kvinder er socialt dårligt stillet, og at forskelsbehandlingen af den indfødte befolkning fortsætter, for blot at fremhæve to problematiske områder, udgør en overtrædelse af de universelle menneskerettigheder. Der er stadig mange opgaver, der skal løses på dette område, og det er stadig nødvendigt at foretage forbedringer.

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou (PPE).(EL) Fru formand! Jeg ønsker at lykønske hr. Salafranca med hans yderst integrerede og underbyggede betænkning. Jeg er ligeledes enig med Kommissionens næstformand og højtstående repræsentant i, at denne indsats er vigtig for at kunne fremme et tættere partnerskab.

Der er faktisk sket en udvikling i Latinamerika i løbet af de forgangne 20 år, og det er sandt, at vi ikke længere behøver at nære bekymring, som i 1980'erne, over de talrige diktaturer. Vi nærer imidlertid stadig bekymring over narkohandelen, hvidvaskningen af penge, terroren og de enorme problemer, som fattigdommen afføder, usikkerheden og arbejdsløsheden i regionen.

I samarbejde med Parlamentet og Baroness Ashton opfordrer vi derfor til, at sektorer vedrørende uddannelse og kultur får særlig bevågenhed. De latinamerikanske lande er de eneste lande, som vi kan sige er så tæt knyttede til Europa, mere end andre tredjelande, med hensyn til historie, uddannelse og kultur, og jeg mener, at der bør lægges særlig vægt på disse områder.

Hr. Salafrancas betænkning indeholder en integreret plan og et forslag om stiftelsen af en fond, hvilket også er af enorm betydning for Europa-Parlamentet, og endvidere opfordres der naturligvis til, at Parlamentet påtager sig en ny og styrket rolle i forbindelse med disse lande. Efter min mening er det det, vi skal hæfte os ved i den betænkning, vi behandler i dag.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Fru formand! I løbet af de seneste måneder er EU begyndt at anse Latinamerika for at have en stadig mere klar og konkret betydning, efter at EU i årevis har tildelt kontinentet alt for lidt opmærksomhed. Kommissionen fremlagde en meddelelse, hvori den betegnede begge de latinamerikanske regioner som globale medspillere og partnere, og forhandlingerne om associeringsaftalerne er nu godt i gang. Jeg bliver nødt til at fremhæve den strategiske betydning af gode forbindelser med Latinamerika. Her tænker jeg navnlig på de igangværende forhandlinger om en associeringsaftale med Mellemamerika, hvor der blevet taget hul på den sidste forhandlingsrunde i går. Målet med forhandlingerne er at sætte de sidste prikker over i'erne og afslutte forhandlingerne.

Selv om jeg grundlæggende vil glæde mig over en associeringsaftale med Latinamerika, lægger jeg meget vægt på at understrege, at overholdelsen af menneskerettighederne er det, som er allervigtigst i denne henseende. Denne aftale bør bidrage til en forbedring af menneskerettighedssituationen i Mellemamerika, og den skal anvendes til konstant at tilskynde disse lande til at overholde menneskerettighederne. Der er ikke blot tale om indgåelsen af en handelsaftale, men ligeledes om forseglingen af en indbyrdes aftale gennem politisk dialog og samarbejde.

Associeringsaftalen er vigtig for Mellemamerika. Regionen kendetegnes ved udbredt fattigdom, og denne aftale skal bidrage til økonomisk fremskridt blandt befolkningen. Under forhandlingerne må EU således ikke se bort fra, at EU og Mellemamerika ikke er ligeværdige partnere i aftalen. I aftalen skal der tages tilstrækkelig højde for de to regioners forskellige udgangspunkter, og asymmetrien i aftalen er derfor meget væsentlig. Resultatet skal kort sagt være en afbalanceret aftale og en aftale, der ikke blot er til fordel for Europa og store virksomheder, der har etableret sig i Mellemamerika. Nej, aftalen skal frem for alt bidrage til at forbedre den almindelige borgers og de små virksomheders situation.

Afslutningsvis har vi valgt en regionsbaseret fremgangsmåde, og jeg understreger, at vi skal afslutte forhandlingerne på en måde, som indebærer, at ikke et eneste land bliver stillet ringere end nabolandene.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE).(GA) Fru formand! Jeg glæder mig over denne betænkning og roser ordføreren for et fremragende stykke arbejde. Jeg henleder opmærksomheden på handelsforbindelserne mellem EU og Latinamerika.

Det skal sikres, at handelsforbindelserne drøftes på lige vilkår. EU's landbrugere og producenter skal følge mange regler, og de producerer levnedsmidler og varer af høj kvalitet. Disse høje standarder medfører højere produktionsomkostninger for EU's landbrugere og producenter, og dette kan være en ulempe på markedet, da der indføres produkter af en ringere kvalitet og til en lavere pris.

Vi gavner ikke blot de europæiske producenter ved at kigge på dette problem. EU har gjort en fremragende indsats med hensyn til beskyttelse og styrkelse af forbrugerrettighederne og sundheden. Vi er forpligtet til at sikre, at varer og produkter, der indføres i EU, ikke er i strid med disse rettigheder og ikke bringer de europæiske forbrugeres helbred i fare...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Fru formand! Jeg vil faktisk forsøge at begrænse mig til et minut. Francis Fukuyama tog muligvis fejl, da han sagde, at liberaldemokrati er historiens endeligt, men han havde bestemt ret i sin påstand om, at liberaldemokrati er det bedste, der kan ske for folk. Jeg ville ønske, at alle virkelig levede under sådanne forhold.

I Latinamerika er demokrati desværre blevet erstattet af populisme, og kapitalismen af socialismen eller den økonomiske populisme. Jeg henvender mig derfor til Baroness Ashton fra Kommissionen, idet jeg inderligt anmoder om, at vores erfaring, de europæiske skatteyderes penge og vores knowhow frem for alt kanaliseres til de lande, som bevæger sig i retning af demokrati og opbygningen af en fri markedsøkonomi, og ikke til de lande, der opbygger populistiske diktaturer.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Fru formand! Strategien til fremme af forbindelserne med Latinamerika har i perioden fra lanceringen heraf og indtil nu vist sig at være uvurderlig. Dette strategiske partnerskab har gjort forbindelserne mellem vores to regioner mere sammenhængende og har medvirket til at fremme projekter og programmer til over 3 mia. euro i løbet af de seneste ti år.

Heldigvis har de latinamerikanske lande formået at håndtere den økonomiske og finansielle krise bedre end visse industrilande. Fattigdomsraten er imidlertid fortsat enorm høj eller sågar stigende blandt den ugunstigt stillede del af befolkningen som følge af regionens kroniske sociale polarisering og politiske og institutionelle dysfunktion. Eksempelvis lever 60 % af befolkningen i Bolivia under fattigdomsgrænsen. De tal, der er indberettet for den andel af befolkningen, der lever under fattigdomsgrænsen i Brasilien og Argentina, er henholdsvis 26 % og 13,9 %. Derfor er jeg fuldstændig enig i, at det er nødvendigt at målrette udviklingsstøtten oprettelsen af institutionelle faciliteter i disse lande med henblik på at udjævne de sociale uligheder.

Det er vigtigt, hr. Salafrancas betænkning medvirker til at fremme dialogen, således at der kan fastlægges metoder til at nå milleniumudviklingsmålene. Jeg er imidlertid af den opfattelse, at det er af afgørende betydning, at vi sikrer, at denne strategi omfatter inddragelse af civilsamfundet og ngo'erne i denne dialog og i de tiltag, der iværksættes til gennemførelse af strategimålene.

 
  
MPphoto
 

  Emma McClarkin (ECR).(EN) Fru formand! I min egenskab af medlem af EuroLat roser jeg det spanske formandskab og hr. Salafranca for at fremme betydningen af vores forbindelser med Latinamerika.

Klimaændringerne og den globale opvarmning bør fortsat prioriteres på den politiske dagsorden for EU og landene i Latinamerika og Caribien, og der bør afgives et mere fast løfte om at opfylde målsætningerne i Københavnserklæringen.

Desuden bør der sættes skub i dialogen om energi og energiforsyning for at bekæmpe klimaændringerne og for at bidrage til et bæredygtigt energiforbrug.

Der er imidlertid meget, vi kan udveksle, ikke blot inden for handelsområdet, men ligeledes med hensyn til kultur og uddannelse, og det endelige mål er, at der sættes skub i vores handelsforbindelser med Latinamerika som følge af øget innovation og et højere uddannelsesniveau i såvel EU som Latinamerika, og jeg understreger behovet for yderligere at øge og fremme Erasmus-programmet for latinamerikanske deltagere og fremhæver de fantastiske muligheder, som dette program kan bibringe såvel personligt som fagligt og med hensyn til fremtidige kontakter og styrkede handelsforbindelser mellem EU og Latinamerika.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Jeg glæder mig over styrkelsen af forbindelserne mellem EU og Latinamerika, som er en af det spanske formandskabs prioriterede områder, da det er til fordel for begge regioner og kan medføre fordele for EU's medlemsstater og landene i Latinamerika.

Latinamerika har et enormt befolkningsgrundlag med sine mere end 600 mio. indbyggere samt sine naturlige ressourcer og et BNP, der udgør 10 % af verdens samlede BNP.

EU bør som den største yder af udviklingsstøtte og Latinamerikas hovedinvestor og næststørste handelspartner systematisk konsolidere sin position i regionen.

Et fuldt ud funktionsdygtigt regionalt samarbejde, der bygger på fælles værdier, som f.eks. demokrati, retsstatsprincippet og overholdelsen af menneskerettighederne, forudsætter en målrettet forbedring af de nuværende mekanismer i det biregionale partnerskab. Jeg vil ligeledes slå til lyd for denne strategi på EuroLat-forsamlingens forestående plenarmøde i Sevilla i maj.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(ES) Fru formand! Jeg ønsker ligeledes at benytte lejligheden i disse forhandlinger til at fremhæve et emne, der vækker stor bekymring, og som er en situation, som vi blot blev bekendt med for at par dage siden, og som vedrører Colombia.

Det er blevet opdaget, at Colombias statslige sikkerhedstjeneste er direkte involveret i forfølgelser, affattelse af falske vidneforklaringer og kriminalisering af oppositionsmedlemmer.

Det drejer sig om førstehåndsviden fra senator Piedad Córdoba. Oplysningerne indgår i det dossier, som den colombianske sikkerhedstjeneste er i færd med at udarbejde vedrørende hendes sag. Vi blev informeret om, at den colombianske regering eller under alle omstændigheder det organ forsøger at fabrikere forbindelser mellem hende guerillagrupper, nemlig FARC. Hvad alvorligere er, indebærer den operation, der benævnes "Operation Europe", desuden den udtrykkelige hensigt om at forfølge, tydeligvis at angribe og miskreditere menneskerettighedsmyndighederne i Europa, herunder Underudvalget om Menneskerettigheder i Parlamentet, og jeg anmoder direkte Baroness Ashton om at hæfte sig ved dette.

Jeg mener, at dette er alvorligt, meget alvorligt, og jeg forlanger en forklaring fra den colombianske regering. I lyset af denne betænkning anser jeg det for at være yderst relevant, at vi finder ud af, nøjagtigt hvad der er op og ned i denne sag, og hvorvidt de colombianske myndigheder faktisk har planer om at gøre noget ved det.

 
  
  

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
Næstformand

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Hr. formand! Fra at have levet under kolonistyre i mere end 300 år og fra at have fungeret som en kampplads i den kolde krig, har Latinamerika nu udviklet sig til en af verdens ekspanderende regioner. Det forhold, at Ruslands præsident, hr. Medvedev, har besøgt Mellem- og Sydamerika viser tydeligt, at han forsøger at styrke Ruslands økonomiske forbindelser med Sydamerika. Det viser også, at EU er på rette spor med hensyn til at forbedre sine forbindelser med Latinamerika, hvis befolkningstal er højere end i EU's 27 medlemsstater.

Det drejer sig imidlertid ikke bare om at indlede forhandlinger med Mercosur-handelsblokken. Vi skal ligeledes inddrage alle de små lande, der ikke tilhører denne økonomiske region eller Det Andinske Fællesskab. EU er ikke blot den største investor eller den største eller næststørste handelspartner, men ligeledes den største yder af udviklingsstøtte. Fra et økonomisk synspunkt spiller vi allerede en vigtig rolle, og efter min mening skal vi udnytte denne fordelagtige stilling til at udbygge forbindelserne mellem Europa og Latinamerika.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Hr. formand, mine damer og herrer! For et stykke tid siden udviklede EU og Latinamerika et strategisk partnerskab med henblik på at opnå et effektivt partnerskab mellem de to regioner.

Jeg erindrer om, at der er blevet afholdt bilaterale topmøder siden 1999, og at 2010 ikke vil blive en undtagelse. Faktisk er der planlagt endnu et møde mellem EU og Latinamerika i Madrid i den kommende maj måned.

Jeg kan derfor med glæde kraftigt støtte og bakke op om hr. Salafranca Sánchez-Neyras betænkning her i dag. Jeg tilslutter mig den ros og de lykønskninger, som alle, eller næsten alle, talere har givet udtryk for. Jeg kan kun tilslutte mig disse lykønskninger og mener, at de bestemt er berettigede. Formålet med betænkningen er faktisk at konsolidere de allerede stærke politiske, historiske, kulturelle og økonomiske bånd mellem de to regioner, og jeg anser derfor fondsinitiativet for at være passende og fuldt ud relevant i den nuværende situation.

Som medlem af Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter er det vigtigt for mig at fremhæve dette særlige aspekt af økonomien og oplyse om nogle tal, der viser, at dette er et område af primær interesse, som er inde i en hastig udvikling, og som tegner sig for 600 mio. forbrugere og producerer yderst nødvendige råmaterialer.

Priserne på landbrugsråvarer i Latinamerika er for nylig blevet positivt påvirket af mindre atmosfæriske forstyrrelser, hvilket har medført konstante og rigelige forsyninger i mange af områdets produktionslande, samt at mange investorer generelt er vendt tilbage. Jeg erindrer ligeledes om, at EU er den primære investor i Latinamerika og den primære donor af udviklingsstøtte, idet investeringerne forventes at komme til at udgøre 3 mia. euro i perioden 2007-2013.

For at vende tilbage til en del af denne beslutning, som har min fulde støtte, ønsker jeg som en endelig og afsluttende bemærkning at nævnte klimaændringerne, som er et vigtigt emne, og som ligeledes blev behandlet for nylig i de relevante udvalg med vedtagelsen af væsentlige betænkninger.

Jeg opfordrer derfor til drøftelser og samarbejde med Latinamerika om bekæmpelsen af klimaændringer, således at målsætningerne fra Københavnskonferencen hurtigere kan nås. Et samarbejde med de største udviklingslande er af afgørende betydning, hvis EU skal nå de klimamål, som vi selv har fastsat.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (S&D).(EN) Hr. formand! Jeg ønsker blot at sige, at jeg roser det arbejde, der er blevet udført, og de bemærkninger, der allerede er blevet fremsat.

Nogle mennesker ville måske påpege, at der stadig mangler svar på nogle vanskelige spørgsmål om Colombia og menneskerettighedssituationen i dette land. Da en eller to af mine kolleger, herunder Richard Howitt, der som følge af vulkanudbruddet er hindret i at være her i dag, ikke er til stede, bliver jeg nødt til at henvise til det, som han har påpeget, nemlig at fagforeningsfolk i Colombia har haft særlige problemer. Jeg anmoder kommissæren og andre om at have dette i tankerne i forbindelse med enhver strategi og deltagelse, som EU bidrager med i Latinamerika.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, næstformand i Kommissionen.(EN) Hr. formand! I lighed med medlemmerne ønsker jeg indledningsvis at lykønske hr. Salafranca med den fremragende betænkning, og i lighed med hr. Salafranca og andre at takke det spanske formandskab med den indsats, som det også har ydet, og som ikke blot omfatter arbejdet forud for topmødet, men alt det arbejde, formandskabet har udført for at støtte de initiativer, der er blevet taget.

Det kommende topmøde er væsentligt. Det gør det muligt for os at styrke de forbindelser, som medlemmerne har talt om. Sideløbende med topmødet vil vi ligeledes afholde et udenrigsministermøde, som jeg anser for at være særlig vigtigt. Jeg håber, at vi vil kunne benytte denne lejlighed til at udbygge forbindelserne med en række stater, der vil være til stede på mødet.

En række medlemmer har ligeledes talt om handelens betydning og de europæiske virksomheders rolle, og jeg er fuldstændig enig heri. Vi er den største investor i Latinamerika. Det glædede mig især, at kollegerne talte om innovationens rolle, som jeg mener også er af særlig stor betydning. Som forventet blev der lagt enorm stor vægt på menneskerettighederne og betydningen af at sikre, at dette aspekt tydeligt udgør en del af alle vores dynamiske forbindelser, der spænder over vores arbejdsområder.

Nogle medlemmer talte om den særlige vægt, der i betænkningen blev lagt på kvindedrab og naturligvis den indfødte befolkning. Kommissionen har altid været en forkæmper for de indfødte befolkningers rettigheder og vil fortsat føre tilsyn med de projekter, der blev beskrevet.

Med hensyn til Colombia er jeg fuldt ud bekendt med synspunkterne i ikke blot Parlamentet, men naturligvis i de europæiske fagbevægelser og i den internationale fagbevægelse, som jeg havde forbindelse til i min tidligere stilling. Vi følger fortsat situationen på meget tæt hold. Vi har bemærket de væsentlige fremskridt, som er blevet gjort. Inden for rammerne af handelsaftalen vil medlemmerne kunne se betydningen af den stærke menneskerettighedsklausul og forpligtelserne i denne aftale, som vi vil overvåge, og som jeg håber, faktisk vil lindre bekymringerne i et vist omfang, men som afgjort vil udgøre et element i vores fortsatte samarbejde med Colombia.

Jeg er ligeledes enig i, at vi spiller en væsentlig rolle i samarbejde med disse lande i større internationale spørgsmål. Brasilien og Iran var konkrete eksempler, som blev anført. Jeg har netop drøftet dette spørgsmål med den brasilianske udenrigsminister, Celso Amorim, og vi vil fortsat holde tæt kontakt og drøfte dette vigtige emne.

Spørgsmålet om Falklandsøerne blev taget op. Medlemsstaterne har ratificeret FN's havretskonvention. Falklandsøerne er et associeret territorium til EU, og retsstatsprincippet finder anvendelse.

Klimaændringerne er ligeledes et meget vigtigt emne. Vi bør huske på, at vi har en indgående dialog med denne region. Endelig glædede det mig meget, at Erasmus og betydningen af uddannelsesprogrammer i denne forbindelse blev nævnt.

Afslutningsvis ønsker jeg igen at lykønske hr. Salafranca.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ordfører.(ES) Hr. formand! Jeg ønsker at takke alle medlemmerne for deres indlæg.

Til Baroness Ashton vil jeg sige, at det afgørende element, der vil sikre en styrkelse af disse forbindelser i de kommende år, vil være mobiliseringen af politisk vilje. Politiske begrundelser lå til grund for ministerdialogen i San José i 1985, politiske begrundelser lå til grund for institutionaliseringen af dialogen med Rio-gruppen i 1990, og politiske begrundelser lå til grund for forbedringerne i forhold til dette i topmødemekanismen.

Som svar til hr. Kožušník vil jeg sige, at vi så afgjort har et værdifællesskab, og jeg ønsker at påpege, at vi i sidste mødeperiode vedtog en vigtig beslutning om Cuba, hvor vi opfordrede til en omgående og ubetinget frigivelse af politiske fanger. Jeg ønsker at benytte lejligheden til at anmode Baroness Ashton om at gå i forbøn for en systemkritiker, Marta Beatriz Roque, der er prøveløsladt, og som er syg. Hun har lige fået tildelt spansk statsborgerskab i en sag, der blev fremmet af parlamentsmedlem Fernando Fernández Martín, således at hun kan komme under behandling i Spanien.

Vi er imidlertid nødt til at bevæge os fra ord til handling, og dette fremgår af associeringsaftalerne. Efter min mening har Baroness Ashton forhandlet sig frem til en god aftale med Colombia og Peru. Selv om menneskerettighedssituationen i Colombia stadig vækker bekymring, er den efter min mening blevet væsentligt bedre. Den colombianske befolkning kræver fred, og denne aftale er bestemt som fortjent. Jeg er også oprigtig af den opfattelse, at et flertal i Parlamentet kan tilslutte sig denne aftale.

Vi bliver nødt til at give Latinamerika et pusterum i forhandlingerne. Vi tegner os for 25 % af deres eksport, og de tegner sig for 2 % af vores. Vi bliver nødt til at være generøse og, som Baroness Ashton sagde, bliver vi nødt til at relancere aftalen med Mercosur.

Afslutningsvis tror jeg, at det dels går økonomisk ned ad bakke for EU, og dels at EU styrkes med den højtstående repræsentants tilstedeværelse.

Vi bliver derfor nødt til at anmode den højtstående repræsentant om at gøre en betydelig indsats for at vise vores politiske vilje på Madrid-topmødet og fortsat sætte forbindelserne med Latinamerika højt på EU's dagsorden.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i den første mødeperiode i maj.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), skriftlig.(RO) EU er Latinamerikas vigtigste handelspartner og den næststørste handelspartner for Mercosur og Chile. EU's medlemsstater udgør ligeledes den største kilde til direkte investeringer i Latinamerika. Forbindelserne mellem EU og Latinamerika rækker dog længere end til det kommercielle aspekt, da de ligeledes omfatter historiske, institutionelle og kulturelle elementer.

På denne baggrund mener jeg, at det er nødvendigt at udarbejde en handelsaftale, der omfatter et tættere samarbejde med Latinamerika. Den vedvarende indsats for at undertegne en associeringsaftale med Mercosur markerer faktisk det første skridt i denne retning.

Associeringsaftalen udgør et instrument, der vil bidrage til at fremme begge regioners fælles økonomiske, sociale og geopolitiske interesser. Den ville ligeledes være den første interkontinentale associeringsaftale mellem nord og syd, der ville udgøre et alternativ til andre mindre retfærdige integrationsforsøg, som f.eks. Det Amerikanske Frihandelsområde.

Et tættere handelssamarbejde mellem Latinamerika og EU ville fremme gennemførelsen af økonomiske og sociale samhørighedspolitikker, der har til formål at fremme den økonomiske udvikling og velstand i begge regioner. Jeg håber, at en række tilfredsstillende konklusioner i denne retning vil blive præsenteret på topmødet mellem EU og Mercosur den 17. maj.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik