Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0027(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0118/2010

Внесени текстове :

A7-0118/2010

Разисквания :

PV 20/04/2010 - 13
CRE 20/04/2010 - 13

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0158

Разисквания
Вторник, 20 април 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

13. Създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е препоръката за второ четене (A7-0118/2010) от Jean Lambert, от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, относно позицията на Съвета на първо четене (16626/2/2009 – C7-0049/2010 – 2009/0027(COD)) с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, докладчик.(EN) Г-н председател, не съм сигурна, че ще става въпрос за вдъхновение, но въпросът очевидно е много спорен и много от колегите в залата се бояха да го обсъждат, така че тези от нас, които са достатъчно смели, трябва се възползват от момента.

Първо, искам да благодаря много на всички докладчици в сянка, които работиха по доклада, за активното им участие и за това, че успяхме да намерим обща позиция за преговори и да работим като екип. Също така, искам да благодаря и на двете участващи председателства – на чешкото, и по-конкретно на шведското председателство – за по-откритото им отношение в сравнение с други преговори, тъй като по-скоро успяхме да преговаряме, отколкото да чувстваме, че сме там, за да направим това, което искаше Съветът – е, поне понякога.

И така, какво постигнахме? Целта на европейската система за подкрепа в областта на убежището е да осигурим последователно високо качество на процеса на вземане на решение по отношение на нуждаещите се от защита и в такива случаи въпросът наистина може да бъде на живот и смърт. Добре известно е, че системата не работи последователно в различните държави-членки. Понякога различията между най-добрите и най-лошите са толкова големи, че липсва доверие, което може да накара тези, които се опитват да вземат обективни решения, да считат, че действията им са подкопани от онези, които не го правят. А в крайна сметка потърпевшите са онези, които се нуждаят от защита.

Някои от държавите-членки, намиращи се под голям натиск, също така, сериозно считат, че липсва солидарност от страна на останалите, че няма реален практически отговор на нуждата им от подкрепа. Фондът за бежанците финансира сътрудничеството между държавите-членки, което доведе до някои положителни развития, но също така стана ясно, че има ограничения за този по-неорганизиран подход.

Затова се създава Службата за подкрепа в областта на убежището, за да осигури постоянна подкрепа за утвърждаването на последователен подход и за предоставянето на активна подкрепа за държавите, подложени на натиск. Вече биват назначавани конкретни задачи на службата чрез други законодателни актове.

Основното за Европейския парламент по време на преговорите беше ролята на самия Европейски парламент по отношение на Службата за подкрепа в областта на убежището за това как да се постигне по-голяма солидарност между държавите-членки и ролята на гражданското общество и ВКБООН по отношение на Службата.

Въпросите за ролята на Парламента заемат централно място във взаимоотношенията ни с директора по отношение на назначаването му/й и последващите връзки. Впоследствие решихме Европейският парламент да изслуша препоръчания кандидат, да предложи поверително становище и да получи обратна информация за взетото предвид.

Директорът също така ще представи годишния доклад пред съответната комисия – не мога да повярвам, че трябваше да се борим за това, но все пак – можем също така да поканим директора да докладва за изпълнението на някои задачи.

Ролята на Парламента по отношение на службите вече е предмет на обсъждане в междуведомствената работна група и сега аз съм член на екипа на Европейския парламент, занимаващ се с този въпрос – отчасти заради опита и донякъде заради неудовлетворението ми от преговорите относно Службата за подкрепа в областта на убежището.

По отношение на солидарността между държавите-членки, Парламентът искаше обвързващи механизми, Съветът искаше да гарантира доброволния характер на сътрудничеството и окончателният вариант е по-неутрален, но очакваме външна оценка на Службата за подкрепа в областта на убежището, която ще обхваща въздействието на Службата за подкрепа върху практическото сътрудничество в областта на убежището.

По отношение на ролята на консултативния форум, на разположение на държавите-членки има сериозна реална експертиза и за нас беше очевидно, че подобно експертно мнение може да бъде много полезно. Знаем, че някои държави-членки имат активни взаимоотношения с неправителствени организации и искахме също така да гарантираме, че местните органи, които често осигуряват необходимото в рамките на общата система, също ще могат да се включат. Така че сме доволни, че успяхме да вдъхнем малко живот в структурата.

В заключение, смятаме, че Службата за подкрепа в областта на убежището може да играе много важна роля в развитието на обща система. Надяваме се, че тя ще бъде с високо качество – макар и да не успяхме да включим това в окончателния текст – и ще вдъхва чувство за взаимно доверие и подкрепа. Бих искал също държавите-членки да бъдат по-отворени към приноса на другите институции, избраните органи и гражданското общество, защото макар и да става дума за сътрудничество между държавите-членки, въпросът не е изцяло междуправителствен. Създаваме европейска институция.

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, член на Комисията.(EN) Г-н председател, много съм щастлива, че вече сме много близо до окончателното приемане на регламента за създаване на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Комисията го предложи още през февруари 2009 г., а Съветът и Европейският парламент се ангажираха изцяло.

Създаването на обща система в областта на убежището е цел на Европейския съюз от дълги години и Комисията и аз лично оставаме ангажирани с нея.

Трябва да създадем система, която да е справедлива и ефективна, основана на общи стандарти и общи принципи. Системата трябва да се основава също и на солидарност, а това означава солидарност с имигрантите, с държавите на произход и транзит, а също и солидарност между държавите-членки. За задълбочаването на солидарността между държавите-членки е важно практическото сътрудничество между различните органи в областта на убежището като част от формирането на европейската система за убежище. За активизирането на практическото сътрудничество беше поискано създаването на Служба за подкрепа в областта на убежището от Европейския пакт по въпросите на убежището и миграцията от 2008 г. и договорено в Програмата от Стокхолм през 2009 г. Службата за подкрепа ще бъде крайъгълен камък в изграждането на обща система за убежище.

Седалището на Службата за подкрепа, както всички знаете, ще бъде във Валета. Тя ще предоставя конкретна оперативна подкрепа на органите на държавите-членки и ще съдейства за развитието на необходимото сътрудничество между държавите-членки и за разработването на общи практики. Това ще бъде постигнато чрез обучение на отделни лица, занимаващи се със заявления за предоставяне на убежище, и чрез обмен на информация и най-добри практики. Службата за подкрепа също така ще оказва помощ на държавите-членки, подложени на особен натиск, като изпраща експертни групи, които да помогнат с регистрацията на заявленията.

Искам да изразя голямата си благодарност към Европейския парламент и към всички докладчици, отговорни за случващото се – на г-жа Jean Lambert, разбира се, за работата й, както и на г-н Moraes за необходимите изменения към Европейския бежански фонд, на всички съдокладчици и докладчици в сянка. Неизменната ви и пълна подкрепа беше изключително ценна и очаквам с нетърпение да работим заедно по последните стъпки, преди Службата да започне работа – надявам се в най-скоро време.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, от името на групата PPE. (MT) Г-н председател, първо, искам да поздравя Jean Lambert за доклада й и за успеха на досието, както и за лоялността, която тя прояви в сътрудничеството си с нас, докладчиците в сянка. Европейската народна партия гледа положително на създаването на Службата за подкрепа в областта на убежището, тъй като я счита за важна стъпка напред в създаването и прилагането на обща политика в областта на убежището в рамките на Европейския съюз. Аз лично, като член на ЕП от Малта, очевидно съм не просто доволен, но и горд, че седалището на Службата ще бъде в столицата на моята държава, Валета. Искам да подчертая, че Службата трябва да признае, че общата политика в областта на убежището трябва да бъде изградена върху една дума, както вече беше споменато, и това е солидарност: солидарност с лицата, идващи в Европа в търсене на убежище, които имат право на защита, каквато въпросната служба трябва да гарантира, и както правилно отбеляза Комисията, солидарност към държавите, които поемат тежестта сами, без чужда помощ. Следователно, понятието солидарност трябва да се разбира в неговата цялост; все едно че гледаме двете страни на една и съща монета, показвайки солидарност с тези, които заслужават защита, и солидарност с онези държави-членки, които понасят непропорционална тежест. Искам да кажа, че изглежда, че засега има разбиране на посланието относно важността на солидарността. Въпреки това все още не сме направили следващата крачка. Сега думите трябва да се превърнат в дела и принципът да заработи на практика. В това отношение Службата за подкрепа ще има важна роля – да изпълни принципа със съдържание, да го приложи и да гарантира, че с конкретните инициативи, които предприема, наистина ще успее да осигури солидарност на всички, които се нуждаят от нея. Ето защо се надявам, че Службата ще заработи възможно най-скоро и искам да ви уверя, че ние, като членове на Парламента, ще наблюдаваме отблизо метода й на функциониране през следващите месеци и години.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, от името на групата S&D.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, аз също искам първо да поздравя г-жа Lambert и г-н Moraes за отличната им работа, която ще ни позволи през следващите няколко дни – веднага щом се нормализира ситуацията с въздушното пространство – да приемем официално регламента за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището. Следователно предполагам, че всички ще сме съгласни за едно: че приветстваме незабавното създаване на Службата.

Целяща категорично практическо сътрудничество, Службата ще помогне за намаляване на значителните различия, които все още съществуват между практиките на различните държави-членки в областта на убежището, въпреки първия т. нар. етап на хармонизация, започнал след Европейския съвет от Тампере. Тази структура ще ни позволи да гарантираме последователност, която липсва в сегашната практика.

Искам също така да подчертая важната роля, която гражданското общество ще играе в Службата чрез участието си в консултативни форуми. Участието на гражданското общество ще даде по-ясна представа за трудностите, с които се сблъскват лицата, търсещи убежище, и за неуспехите на националните системи.

Трябва да признаем обаче, че въпросът оставя леко горчив вкус. За Парламента това е съжалението, че няма пълноценна роля при назначаването на директора на Службата, например, а за самата Служба – невъзможността да допринесе за въвеждането на задължителна солидарност между държавите-членки за облекчаване на държавите, разположени на входа на Европейския съюз.

На практика доброволната солидарност е лишена от съдържание. Факт е, че ако отказваме дори да споменем по-обвързваща система, как ще можем някога да я постигнем? Въпросът продължава да бъде актуален и ще продължим да го напомняме на нашите партньори – на Съвета и на Комисията.

Създаването на Службата отлично илюстрира необходимостта от въвеждане на обща европейска система за убежище. Всички държави-членки я подкрепят твърдо, когато става въпрос за декларации като Европейския пакт по въпросите на имиграцията и убежището от 2008 г. Странно е обаче, че същите държави-членки изглежда страдат от загуба на паметта, когато става въпрос за преминаване от думи към дела и за превръщане на ангажиментите им в общи писмени разпоредби.

Например най-жалко е да видим как Съветът с готовност приема цяла поредица от мерки за борба с нелегалната имиграция, както направиха през февруари министрите на правосъдието и вътрешните работи. Но се оказва по-предпазлив в преговорите относно пакета за убежището, който е в застой вече от няколко месеца. Вместо единствено и постоянно да парадират с политическия си облик, постигнат чрез репресивни мерки, призовавам държавите-членки да изградят истинска Европа на солидарността.

От една страна, знаем, че репресивните мерки са сериозна заплаха за правото на убежище в Европа за лицата, които поради увеличаването на скрининга и други препятствия предприемат все по-опасни пътувания. От друга страна, Европа най-накрая може да се похвали с действително хармонизирани процедури в областта на убежището, основани на предоставянето на подходящи гаранции на лицата, търсещи убежище.

Виждаме, че държавите-членки се съпротивляват сериозно на пакета относно убежището и че тенденцията е към запазване на националните практики. Съпротивата се пренася в аргументи срещу бюджетните разходи за подобна обща политика, които изглеждат неуместни в условията на криза. Независимо от това, Европа носи огромна отговорност по отношение на убежището.

Трябва да подчертаем факта, че досега по-често трети държави, по-малко заможни от нас, изиграват своята роля за настаняване на бежанци. Да се надяваме, че пакетът относно убежището ще има успех, също като Службата, и то скоро, защото е необходимо да действаме спешно.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, правото на убежище е една от основните ценности на Европейския съюз и никой не смее да го оспорва публично в своите изказвания. Въпреки това реално европейските политики и политиките на държавите-членки в тази област са повод за въпроси.

През 1999 г. Европейският съюз започна да хармонизира политиките по въпроса и изглежда, че днес сме удовлетворени от драстичния спад в броя на търсещите убежище. Ние от Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица също можехме да сме доволни, ако цифрата отразяваше подобрение на правата на човека в целия свят. Всички знаем, че това изобщо не е така. Разискванията ни ще го докажат, ако е необходимо, в четвъртък следобед.

От 2004 г., по-конкретно, сме свидетели на спад в хармонизирането на реда и условията за прием. Има съществени различия между практиките на държавите и знаем, че заявления са възлагани на външни изпълнители и че днес някои лица, търсещи убежище, вече дори нямат възможност да регистрират своите заявления. За пореден път наградата за най-голямо намаление на броя на заявленията за предоставяне на убежище се присъжда на Франция. Като защитник на правата на човека във Франция добре знам причината за тези резултати. Достатъчно е само веднъж да придружите лице, търсещо убежище, до френската служба за защита на бежанците и лицата без гражданство, за да разберете причината. Непоносимо е да се види начинът, по който тези мъже и жени биват призовавани да представят доказателства за изтезанията, на които са били подложени.

Затова предложението, което разглеждаме днес, изглежда като глътка свеж въздух. То спомага за по-доброто прилагане на европейска система относно правото на убежище. Има за цел да насърчи практическото сътрудничество между държавите-членки, по-конкретно чрез подобряване на достъпа до точна информация за държавите на произход, което е хубаво. По-голямата част от предложенията, направени от Парламента на първо четене, бяха приети от Съвета. Знаем, че го дължим най-вече на шведското председателство и сме благодарни. Бих добавила, че според мен Швеция е, така да се каже, модел, и много бих искала и други държави да се присъединят към нея в тази област.

Подкрепихме нашия докладчик на първо и второ четене в комисията и аз също много искам да я поздравя и да й благодаря. Ще направим същото и в пленарна зала и искрено се надяваме, че тази малка стъпка напред ще представлява нов повратен момент в европейската политика по настоящия въпрос. Надяваме се, че вместо Европа да се оттегли в това, което в залата се осмеляваме да наричаме крепостта Европа, можем да приветстваме мъжете и жените, които имат право на убежище съгласно международните договори и Европейската конвенция за правата на човека, която скоро ще ратифицираме.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, от името на групата EFD.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, чух да се казва, че мярката се основава на солидарност. По моето скромно мнение, липсва нещо друго – сигурност.

И все пак, трябва само да поговорите с ангажираните с тези въпроси, например с полицията – във връзка с това имах късмета да пътувам с членове на правоохранителните органи, служители карабинери от службата за доставки в Торино, чиито имена искам да спомена – г-н Romanini и г-н Tavano. Те потвърдиха пред мен, че в много от случаите лицата, търсещи убежище, показват фалшиви карти и документи; за това свидетелстват доклади от различни полицейски служби и други структури.

Не смятате ли, че е добра идея да разгледаме въпроса и от гледна точка на сигурността? Не мисля, че въпросът за сигурността е достатъчно отразен в документа, а е много важен, защото не трябва да се осквернява важният принцип, важната институция с такава голяма хуманитарна стойност, а именно правото на убежище, заради интересите на онези, които се занимават с трафик на нелегални имигранти и които често използват убежището като начин за въвеждане на лица, които нямат право, нито каквато и да е връзка с действително подложените на преследване.

Второ, в член 2 от регламента се почва, че Службата за подкрепа улеснява, координира и укрепва практическото сътрудничество между държавите-членки относно различните аспекти на въпросите в областта на убежището и подпомага по-доброто прилагане на общата европейска система за убежище (ОЕСУ), включително и външното й измерение. Член 7 следва да уточнява това, но го прави доста двусмислено, посочвайки, че Службата може да установява методи за сътрудничество с трети държави във връзка с технически аспекти.

Считам, че трябва да стигнем много по-далеч и се чудя защо – макар мнозина да го предлагат, включително и ние – нито се говори, нито се разглежда предложението за създаване на служби и в трети държави. Каква е пречката? Смятам, че е много важно да се филтрира, отчасти за да се облекчат обемът на работа и положението на държавите, които трябва да се справят по-пряко с това. Споменати бяха потребностите на тези държави, но те трябва да бъдат подкрепени и считам, че трябва да бъдат създадени служби в трети държави, например в Северна Африка, в региона на юг от Сахара, където са концентрирани заявленията за предоставяне на убежище и лицата, търсещи убежище.

В това отношение трябва да се филтрира, може би като се използва Службата за външна дейност на Европейския съюз и се провеждат операции, в които някои развиващи се страни поемат част от отговорността; трябва да им възложим някаква отговорност по въпросите на убежището.

Считам, че тези въпроси са много важни и че не трябва да пренебрегваме нито тях, нито потребностите на засегнатите от проблема средиземноморски държави, като само говорим или изпращаме неколцина служители – вече си имаме бюрократи в Италия. За да се справим с положението, са ни необходими средства, ресурси и реална подкрепа.

Говори се, че в Швеция нещата вървят много добре. Може и да е така, но Швеция е много далеч от потребностите на Малта, Италия, Франция и Средиземноморието: тук е проблемът и трябва да му се обърне внимание – и държавите от Европейския съюз трябва да са отговорни за това. Привилегиите и тежестта вървят ръка за ръка и тъй като носим тежест, трябва да имаме и средствата да се справим с нея.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-н председател, определено не е лоша идея да приложим регламентите в областта на убежището по един и същи начин, за да ограничим вторичната имиграция в ЕС и за да подкрепим държавите-членки с много голям приток на лица, търсещи убежище. Има обаче сериозни съмнения дали за постигането на подобрение е необходимо създаването на Службата за подкрепа и дали тя няма да се намесва твърде много в правомощията на държавите-членки.

Създаването на Службата е поредната стъпка към централизирането на политиката на ЕС в областта на убежището. Целта е да се постигне високо ниво на защита въз основа на действията на най-щедрите държави-членки, като Австрия. Съществуващите различия трябва да бъдат премахнати, като по-щедрите държави трябва да запазят курса, а останалите трябва да направят необходимите промени. Всичко това е много хубаво, но създаването на многобройни служби на ЕС (броят им се е увеличил три пъти от 2000 г. насам) и разширяването на тяхната компетентност очевидно противоречи на опита на Лисабонската стратегия да въведе по-голяма дерегулация и субсидиарност.

Считам, че широко обсъжданата цел на кръговата миграция – по малко тук и там, понякога и някъде другаде – е напълно погрешна. На практика не е възможна и често се превръща в постоянна имиграция. Могат да бъдат отправени и други критики, разбира се. Непрактични условия за задържане в очакване на депортирането са въведени за сметка на сигурността и за сметка на нашата изпълнителна власт. Разширяването на концепцията за семейството, така че да покрива всички, включително и бабите, ще доведе до още по-голям наплив и подобряването на достъпа до пазара на труда във време на високо равнище на безработицата е неоправдано.

Няма да бъде възможно да се финансират разширените основни социални услуги на същото ниво като в държави като Австрия и Германия. Новата Служба за подкрепа в областта на убежището следователно не е подходяща за целта и не следва да бъде създадена. Трябва наново да разработим обща стратегия в областта на убежището, защото това, което препоръчвате, няма да работи в засегнатите държави.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Г-н председател, създаването на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището е наистина изключително важно и считам, че има символично значение седалището й да бъде установено в Малта, държава в Южна Европа, която е подложена на голям натиск от лица, търсещи убежище, а съшо и в рамките на проблемите с нелегалната имиграция.

Много е важно да укрепим и координираме сътрудничеството между държавите-членки по въпросите на убежището и в крайна сметка да се опитаме да разработим единен подход измежду различните национални практики, особено след като всички признаваме огромните различия, които съществуват. Например информацията е на разположение на Комисията, но считам, че те вече знаят, че лице от иракски произход, търсещо убежище, може да има 71% шанс заявлението му да бъде одобрено в дадена държава-членка, но едва 2% шанс в друга държава-членка и, разбира се, съществуват и различни проблеми между държавите-членки.

Регламент „Дъблин II“ неизбежно ще постави по-голяма тежест върху някои държави-членки в сравнение с други и, разбира се, Службата за подкрепа в областта на убежището ще подпомогне и механизмите за солидарност, на разположение чрез Европейския фонд за бежанците. Имам предвид превоза и разпределението на бежанците от трети държави към Европа и т. нар. вътрешно „разпределение“ на бежанците.

Що се отнася до бежанците от трети държави, правим малки стъпки, но все пак напредваме. По отношение на вътрешното разпределение на бежанците обаче, искам да подчертая, че независимо от факта, че всички признаваме, че съществува по-голяма тежест за някои държави-членки, особено в Южна Европа, нямаме конкретни предложения; не сме поели никакви инициативи. Очакваме предложенията на Комисията; в рамките на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи изпратихме писмо по въпроса и ако не друго, то трябва да сме по-смели, защото натискът е голям.

В заключение ще кажа следното: много е важно да разработим механизми в Европейския съюз за приемане на бежанци, на лица, търсещи убежище, не само по хуманитарни причини и по изброените от много от колегите причини, но и за да можем да се борим с нелегалната имиграция. Трябва да осигурим на нуждаещите се по-добра родина, по-добро бъдеще, да предадем посланието, че в Европа всеки, който върви по легалния път, в крайна сметка има по-голям шанс, отколкото ако тръгне по пътя на незаконната имиграция, която, за съжаление, поражда голям натиск.

 
  
MPphoto
 

  John Bufton (EFD).(EN) Г-н председател, създаването на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището противоречи категорично на британското неучастие в областта на имиграцията и на отхвърлянето на достиженията на правото от Шенген от страна на Обединеното кралство. Предложението 40 млн. евро да бъдат изразходвани за създаването и назначаването на персонала на цялата Служба в Малта, която да се занимава с лицата, търсещи убежище в ЕС, показва, че Комисията иска да взема решенията, които следва да бъдат оставени на националните правителства.

Общата европейска политика в областта на убежището заплашва британския суверенитет над граничния контрол. Постоянните призиви да се позволи на Обединеното кралство да решава кой влиза и излиза от страната и кой може да бъде приет произтичат от факта, че имаме огромен проблем с числеността на населението, за разлика от навсякъде другаде в Европа.

Комисията не предлага помощ и подкрепа на Обединеното кралство. Вместо това ще вземе парите на британските данъкоплатци, за да покрие разходите за вземане на решенията ни от наше име. 40 млн. евро ще послужат по-добре за изграждането на нови училища, болници и къщи в Обединеното кралство, както и за предоставянето на услуги от решаващо значение като чистата вода, от която отчаяно се нуждаем, ако искаме да продължим да гарантираме прилично, характерно за развитите страни, качеството на живот за всички.

Една четвърт от новородените имат майки, които не са родени в Обединеното кралство, при 170 000 раждания годишно. Къде са средствата, които да помогнат на британския данъкоплатец да си позволи всичко това? Във вашите джобове или изразходвани за създаване на нова служба в областта на убежището, която несъмнено ще засили натиска върху Обединеното кралство?

В предизборните ни кампании всички партии в Обединеното кралство обещават да направят нещо по отношение на имиграцията, защото хората у дома искат нещо да се направи. Но какво може да направи Уестминстър, докато сме в ЕС, при положение че Европейската комисия иска да завземе всички правомощия по отношение на лицата, търсещи убежище?

Отново и отново Комисията показва единствено незачитане на желанията и потребностите на народа на Обединеното кралство. Комисията възнамерява ли да отмени неучастието на Обединеното кралство и в тази област? Моят народ заслужава честност, защото въпросът е изключително важен за него. Вие би трябвало да ги представлявате и те заслужават да знаят какво сте планирали.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Г-н председател, г-жо член на Комисията, госпожи и господа, не трябва да обвиваме със солидарност службата, която трябва да подкрепя процедура за установяване на истинските условия за лицата, търсещи убежище.

Считаме, че Службата е важна и полезна, но трябва да гарантира, от една страна, бързото предоставяне на убежище на тези, които действително имат право, и от друга страна, твърдо отношение към онези, които не разполагат с необходимите права и се опитват да злоупотребяват със системата, тъй като е ясно, че убежище не се предоставя само на тези, които имат право.

Искам много накратко да повторя думите на г-н Borghezio: някои държави като Италия, и по-конкретно Южна Италия, откъдето съм аз, представляват естествени входни маршрути и получават извънредно много заявления за предоставяне на убежище поради историческата си традиции да приветстват имигранти.

Европа трябва да поеме контрола в това отношение и Европейският съюз трябва да съсредоточи вниманието и усилията си, включително и икономическите си усилия, в регионите, които приемат най-много имигранти.

 
  
MPphoto
 

  Сесилия Малмстрьом, член на Комисията.(EN) Г-н председател, благодарна съм за голямата подкрепа за създаването на Службата от мнозинството в залата. Както знаете, налице е единодушно желание за създаване на Службата сред държавите-членки, дори и сред тези с клауза за неучастие, които знаят, че Комисията няма намерение да налага промени в клаузата за неучастие на Обединеното кралство. Това решение е на народа на Обединеното кралство.

Но в залата също имаше голяма подкрепа за Службата и много се радвам, че тя ще бъде създадена. Знаем, че, особено през някои сезони, има голям натиск върху държавите от Средиземноморието и Службата може да помогне и да окаже подкрепа. Имигранти пристигат и в Северна, Източна, Западна и Централна Европа, така че Службата е за цяла Европа, макар да не е съвпадение, че седалището й е във Валета.

Това не е просто поредната служба. Тя е всъщност крайъгълен камък в изграждането на обща система за убежище и ще бъде важен инструмент в подкрепа на държавите-членки, за подпомагане на разработването на практики и общи стандарти и за подкрепа на държавите-членки, подложени на особено голям натиск. Тя ще събира информация, ще постави портал, ще има експерти и т.н. В крайна сметка винаги зависи от държавите-членки кой може да остане, но определени процедури трябва да бъдат хармонизирани.

Както някои от вас казаха, тя е част от създаването на обща система за убежище в Европа. Това е само една част: както, струва ми се, докладчикът каза, нямаме напредък по отношение на останалата част от пакета относно убежището. Комисията разчита на помощта и подкрепата на Европейския парламент в по-нататъшната работа по тези въпроси, за да можем в не много далечно бъдеще наистина да установим обща политика в областта на убежището в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, докладчик.(EN) Г-н председател, искам само да използвам възможността да разясня един-два въпроса, които възникнаха, макар че, за жалост, повдигналите въпросите не са тук да чуят отговорите.

Задълженията в областта на убежището са ясно определени по силата на международни конвенции, които всички държави-членки са подписали поотделно. Това не е същото като имиграционна политика и хората наистина трябва да правят разликата.

За тези, които са загрижени за финансовите средства – ако мога да изкажа партийно и национално политическо мнение тук – ако някои от нашите държавите-членки спрат да създават лица, търсещи убежище, от Ирак и Афганистан, съм сигурна, че можем да спестим много пари и наистина да спестим на хората много нещастия.

Що се отнася до някои от другите въпроси, които бяха повдигнати, надяваме се, че повишаването на качеството на системата в някои държави-членки ще може да увеличи доверието между държавите-членки и да разблокира някои от другите части на системата за убежище, както и да помогне на държавите-членки да почувстват, че е налице помощ, когато са изправени пред особено голям натиск. Както и други посочиха, докато върху някои от нашите държави-членки има значителен географски натиск от потока на пристигащите, много от най-обременените държави всъщност изобщо не са в Европейския съюз, а другаде.

Интересно ми беше да чуя колегата да призовава за допълнителна подкрепа по отношение на Службата за подкрепа в областта на убежището, но се боя, че пропуснах предложенията за изменения, които е внесъл по въпроса.

Също искам да е ясно, че Службата за подкрепа в областта на убежището няма да определя статута; тя не изземва ролята на държавите-членки в тази област.

В крайна сметка приветствам любезните коментари на колегите, приветствам активното участие на всички, които ми помогнаха много във връзка с доклада, и съм сигурна, че всички очакваме с нетърпение – или поне повечето от нас – да присъстваме във Валета на прерязването на лентата на Службата за подкрепа в областта на убежището и да започнем да работим.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Следва да обявя края на разискването. Преди да го направя обаче, искам да кажа, че не съм безразличен към факта, че председателстващият това разискване се възползва от правото на убежище благодарение на щедростта и гостоприемството на правителствата и народите на Франция, Австрия и Белгия, на които искам да изкажа благодарност тук днес, защото благодарността не се влияе от времето, макар че това се случи преди повече от 40 години.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе по време на месечната сесия през първата седмица на май.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма.(RO) Създаването на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището е изключително важна стъпка към установяването на обща европейска система за убежище, както е предвидено в Европейския пакт по въпросите на убежището и имиграцията и в Стокхолмската програма.

Службата ще помогне за задълбочаване на сътрудничеството между европейските институции, местните органи и гражданското общество и ще определи общи практики в областта на убежището. Убеден съм, че това ще сближи позициите на държавите-членки по отношение на политиките, свързани с убежището. Въпросът е абсолютно наложителен, тъй като някои държави-членки са изправени пред голям приток от лица, търсещи убежище. Също така е необходимо да има сътрудничество и солидарност между държавите-членки не само за да помогнат на държавите да се справят с проблемите, пред които са изправени, но и за да се подобри общата европейска система за убежище.

Трябва да отбележа, че системата ще се основава, от правна и практическа гледна точка, на пълно прилагане на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

 
Правна информация - Политика за поверителност