Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0107(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0055/2010

Predkladané texty :

A7-0055/2010

Rozpravy :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.35
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0125

Rozpravy
Utorok, 20. apríla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

14. Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a niektorých ustanovení týkajúcich sa finančného riadenia (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa (A7-0055/2010) pána Evgeniho Kirilova v mene Výboru pre regionálny rozvoj o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)).

Spravodajca správy pán Kirilov nemohol prísť z dôvodu situácie v leteckej doprave. Slovo má pani Krehlová, ktorá zastupuje pána Kirilova.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Angela Krehl, zastupujúca spravodajcu.(DE) Vážený pán predsedajúci, veľmi ma mrzí, že pán Kirilov nemôže správu prezentovať osobne. Vynaložil veľa úsilia v snahe vypracovať a predložiť do Parlamentu správu týkajúcu sa problematiky, ktorá má pre regióny a občanov Európskej únie veľký význam. Preto by som chcela prečítať jeho poznámky. Sú v angličtine, čo je v prípade bulharského poslanca veľmi prekvapujúce. Je však dobre, že nemusím hovoriť bulharsky. Som veľmi rada, že môžem zastúpiť pána Kirilova tu v Parlamente, keďže nemohol odletieť zo Sofie.

Vážený pán predsedajúci, teší ma, že dnes večer máme možnosť vyjadriť sa k dôležitým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom týkajúcim sa všeobecného nariadenia o štrukturálnych fondoch. Tieto úpravy sú základným prvkom spoločného úsilia na európskej a národnej úrovni s cieľom prekonať dôsledky hospodárskej krízy. Sú logickým pokračovaním dokumentov, ktoré sme prijali vlani.

Ako spravodajca zodpovedný za to, aby sa politika súdržnosti stala investíciou do reálneho hospodárstva, som vyzval Radu a Komisiu na zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa štrukturálnych fondov, čím sa uľahčí prístup k týmto fondom v prípade, že ich členské štáty budú potrebovať vo väčšej miere.

Teší ma, že sa berú do úvahy hlavné odporúčania Parlamentu na ďalšie zjednodušenie. Som presvedčený, že nové zmeny všeobecných nariadení, ktoré zjednodušujú niektoré súčasné postupy, si zaslúžia našu podporu. Zníženie nepotrebnej administratívnej záťaže, byrokracie a nejasných pravidiel prispeje k väčšej transparentnosti, lepšej kontrole a obmedzeniu nezrovnalostí.

Znamená to aj lepšie uplatňovanie a účinné využívanie prostriedkov EÚ. Uvediem len jeden príklad. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 88 bude vo väčšej miere stimulovať členské štáty k zisteniu a náprave nezrovnalostí ešte predtým, ako ich odhalia kontrolné inštitúcie EÚ. V tomto prípade členské štáty o dané prostriedky neprídu, ale budú ich môcť opäť využiť na ďalšie projekty v rámci príslušného programu.

Druhá skupina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sa týka pravidiel finančného riadenia. V roku 2010 sa zvýšia zálohové platby pre krajiny najviac postihnuté krízou. Všetky členské štáty dostanú väčší časový priestor na investovanie prostriedkov pridelených v roku 2007. Tieto prostriedky môžu investovať do projektov, ktoré neboli schválené alebo realizované v rámci stanoveného termínu.

Obidve skupiny opatrení sú dôležité z hľadiska odkazu pre príjemcov a z hľadiska ich praktického využitia. Protikrízové opatrenia sú jasným prejavom solidarity. Prinesú novú finančnú podporu členským štátom v úsilí prekonať krízu.

Všetky opatrenia budú spojené s realizáciou väčšieho počtu projektov, najmä teraz. To má zásadný význam pre vytváranie pracovných miest, investície, infraštruktúru a adaptáciu pracovníkov a firiem na hospodárske zmeny.

Obidve formy opatrení majú väčší význam a hodnotu, ak sa zavedú v správnom čase, stále však čakajú na konečné schválenie. Rade, ktorá bola vedúcim orgánom pri prijímaní zmeneného a doplneného nariadenia, žiaľ, trvalo veľmi dlho, kým dospela k dohode.

Pevne verím, že teraz, keď má Parlament rovnakú právomoc ako Rada, už nebudeme schválenie a nadobudnutie platnosti týchto dlho očakávaných a potrebných opatrení odkladať.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, člen Komisie. – (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pani Krehlová, veľmi pekne ďakujem za vašu správu. Chcel by som vás požiadať, aby ste moje poďakovanie tlmočili aj pánovi Kirilovovi. Urobil obrovský kus práce v snahe zabezpečiť, aby sme dnes mohli rokovať o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch týkajúcich sa všeobecného nariadenia, ktoré boli v krátkom čase schválené na všetkých inštitucionálnych úrovniach, a tiež dúfam, že ich čoskoro schválime veľkou väčšinou v Parlamente, aby sme mohli urýchlene realizovať dôležité veci. Je to dobrý signál pozitívneho dialógu medzi Radou, Parlamentom a Komisiou a dobrý príklad účinnej vzájomnej spolupráce medzi inštitúciami.

Čo je cieľom týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov? Z dlhodobého hľadiska chceme zjednodušiť nariadenia, ale z krátkodobého hľadiska chceme tiež pomôcť členským štátom, ktoré boli najviac postihnuté súčasnou hospodárskou krízou. Akceptujeme kompromisný návrh Rady, ktorý získal širokú podporu v Parlamente, pretože poskytnutie rýchlej a cielenej pomoci a spustenie tohto programu považujeme za dôležité.

Spoločným všeobecným cieľom tejto iniciatívy je urýchliť vykonávanie programov. Nedávno sme predložili prvú správu o stratégii a identifikovali sme oblasti, ktoré v prvých rokoch súčasného programového obdobia nefungovali práve najlepšie, a rovnako aj oblasti, v ktorých sa dosiahol pozitívny vývoj. Musíme byť sebakritickí a zamerať sa na pravidlá, ktoré sú v niektorých prípadoch komplikované. Podľa môjho názoru súčasná tretia séria pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k prebiehajúcemu programu pomohla tento problém vyriešiť. Okrem toho chceme pomôcť prekonať krízu.

Čo môžeme robiť? Dovoľte mi uviesť niekoľko konkrétnych príkladov: stanovenie prahu pre veľké projekty na 50 miliónov EUR, jednoduchšie nariadenia na úpravu operačných programov v prípade – a to je veľmi dôležitý bod –, že je to nevyhnutné na prekonanie krízy, možnosť finančnej podpory opatrení v oblasti energetickej účinnosti v stavebníctve a pri obnove obytných objektov, čo prinesie nielen energetickú úsporu, ale bude to mať pozitívny vplyv aj na sektory spojené so stavebníctvom.

Súčasné nariadenie sa zameriava najmä na existujúce problémy likvidity v piatich dotknutých krajinách – Rumunsku, Maďarsku a troch pobaltských štátoch – a sústreďuje sa, ako už bolo povedané, na urýchlenie čerpania fondov v dôsledku väčšej flexibility. S využitím sľúbených prostriedkov v sume 775 miliónov EUR, ktoré budú k dispozícii skôr ako sa plánovalo, bude mnohé projekty možné realizovať skôr.

Napokon, vzhľadom na túto situáciu by som chcel spomenúť sumu 6,2 miliardy EUR, ktorá sa zaplatila už v roku 2009 vo forme záloh. Táto skutočnosť svedčí o tom, že hoci štrukturálne fondy neboli pôvodne určené na mimoriadne financovanie a ani v budúcnosti by nemali slúžiť na tento účel, v čase krízy môžu byť v prípade potreby dostatočne flexibilným nástrojom a významným prínosom.

Chcel by som všetkým poďakovať a teším sa na diskusiu.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos, spravodajkyňa Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko. – (PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, ako spravodajkyňa Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci by som na úvod chcela zablahoželať pánovi Kirilovovi, hoci tu nemôže byť prítomný, a oceniť spôsob, akým vypracoval túto dôležitú správu a vyzdvihol jej hlavný cieľ. Tiež by som chcela poďakovať pani Krehlovej za prezentáciu správy.

Prejdime rovno k veci, hlavným cieľom správy je zjednodušiť postupy a urýchliť vykonávanie programov financovaných z prostriedkov Kohézneho fondu, štrukturálnych fondov a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V dôsledku súčasnej finančnej, hospodárskej a sociálnej krízy sa zvyšuje tlak na štátne finančné zdroje. Tento tlak sa zmierni lepším využívaním financií Spoločenstva a rýchlejším pridelením týchto zdrojov príjemcom, ktorí sú najviac postihnutí hospodárskym poklesom.

Vyše 20 miliónov Európanov nemá prácu, čo je o 4 milióny viac ako vlani, a prognózy, žiaľ, predpovedajú ďalší nárast počtu nezamestnaných. Táto situácia si vyžaduje, aby sme zabezpečili riadne vykonávanie kohéznych programov, ktoré sú dôležitou a silnou pákou na pomoc reálnemu hospodárstvu, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky a pracovné miesta. Malé a stredné podniky sú motorom európskeho hospodárstva, vytvárajú trvalo udržateľný rast a početné kvalitné pracovné miesta.

Ďalšie zjednodušenie a ujasnenie pravidiel upravujúcich politiku súdržnosti bude mať nepochybne pozitívny vplyv na tempo vykonávania programov, najmä tým, že sa vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom poskytnú jasnejšie a menej byrokratické pravidlá, ktoré umožnia väčšiu flexibilitu pri prispôsobovaní programov novým úlohám.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie, v mene poslaneckého klubu PPE.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, vzhľadom na to, že som s pánom spravodajcom Kirilovom niekoľko mesiacov konštruktívne spolupracovala, chcem mu z tohto miesta srdečne poďakovať.

Chcem vyzdvihnúť aj kvalitnú prácu Rady, najmä od začiatku činnosti španielskeho predsedníctva. Všetky tieto skutočnosti sú veľmi dôležité, pretože dnes večer diskutujeme o nariadení, ktorého opatrenia očakávajú tisícky občanov. Som presvedčená, že pre občanov je regionálna politika najkonkrétnejším vyjadrením fungovania Európskej únie v ich oblasti alebo regióne.

Napriek tomu, že cieľom tejto politiky je občanom pomáhať, regionálnu politiku príliš často vnímame ako zložitú a reštriktívnu. Preto nastal čas zmeniť jej podobu, a to rozsiahlym zjednodušením pravidiel jej uplatňovania. Suma 350 miliárd EUR z európskych fondov je určená pre našich európskych spoluobčanov. Dnes prejavujeme citlivý prístup, ktorý od nás občania v čase súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy očakávajú.

Ak by som mala vyzdvihnúť len niektoré aspekty tohto dôležitého textu, povedala by som, že Európe poskytuje väčšiu flexibilitu a solidaritu. Dáva nám väčšiu flexibilitu, pretože navrhované opatrenia na zjednodušenie umožňujú znížiť rozsah požadovaných informácií, obmedziť kontroly a vytvoriť väčšiu flexibilitu projektov generujúcich príjmy.

Rovnako však zvyšuje solidaritu, pretože boli prijaté mimoriadne opatrenia na boj proti hospodárskej kríze, ako sú finančné zálohy, o ktorých hovorili pán komisár a pani Krehlová, a nový kalkulačný systém. Záverečné hlasovanie začiatkom mája nám preto umožní výrazne pomôcť príjemcom európskych fondov, ako aj oddeleniam plánovania, ale nezabúdajme, že v oblasti zjednodušenia máme ešte stále čo robiť.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, v mene skupiny S&D.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Hahn, dámy a páni, myslím si, že pán Hahn zhodnotil cieľ našej dnešnej rozpravy, ktorým je poskytnutie rýchlej a cielenej pomoci. Vykonávanie týchto programov musíme bezpodmienečne urýchliť. Som presvedčená, že tretí pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa všeobecného nariadenia o štrukturálnych fondoch je reakciou na finančnú krízu a mal by, ako už bolo povedané, umožniť rýchly a najmä jednoduchý prístup k týmto fondom.

Už z predchádzajúcich skúseností vieme, že peniaze zo štrukturálnych fondov výrazne prispeli k zlepšeniu kvality života, vytváraniu pracovných miest a ľuďom v regiónoch dali lepšiu perspektívu do budúcnosti. Myslím si, že v časoch, aké práve prežívame, potrebujeme v Európskej únii solidaritu, ktorej cieľom je poskytnúť mimoriadne finančné prostriedky. Ako už bolo povedané, potrebujeme flexibilitu i solidaritu.

Opatrenia na boj proti kríze sú prejavom tejto solidarity a potrebujeme flexibilné zálohové platby, aby sme mohli realizovať projekty, ktoré zlepšia kvalitu života a vytvoria pracovné miesta. Ako spravodajca – alebo v tomto prípade dnes večer pani Krehlová – už spomínala, toto nariadenie sa prijímalo s takmer neospravedlniteľným oneskorením. Najmä z tohto hľadiska by sa budúca politika súdržnosti mala navrhnúť takým spôsobom, aby nevytvárala procedurálne a technické prekážky vo vzťahu k rýchlemu a účinnému uplatňovaniu regionálnej politiky.

Preto podporujem výzvu pána spravodajcu, aby tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa nariadenia o štrukturálnych fondoch urýchlene nadobudol účinnosť. Musíme poskytnúť rýchlu a cielenú pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán Hahn, hovorme jasne. Zjednodušenie, ktoré tu každý tak vehementne podporuje, prinesie aj to, že veľké čističky odpadových vôd a obrovské spaľovne odpadu, ktorých investície prekročia 25 miliónov EUR, už nebudú na rozdiel od súčasného nariadenia potrebovať súhlas Komisie. Ten bude potrebný iba v prípade, že suma investícií prekročí 50 miliónov EUR. Pri projektoch, ktoré neprekročia sumu 50 miliónov EUR, už Komisia nebude hodnotiť analýzu nákladov a výnosov a je možné, že tieto analýzy sa už nebudú vypracovávať. Na rozdiel od súčasného stavu sa nebudú vykonávať žiadne kontroly s cieľom posúdiť, či tieto projekty vyhovujú právnym predpisom EÚ v oblasti ochrany životného prostredia.

Vzhľadom na skutočnosť, že tieto projekty sú čiastočne financované formou pôžičiek, nebude možné preskúmať, či má zmysel zaťažovať občanov regiónu vysokými pôžičkami a zistiť, či je úverové zaťaženie priamo úmerné výhodám, ktoré projekt prinesie občanom. Takéto transakcie sú zaujímavé najmä pre banky, ktoré si v prvých rokoch projektu môžu účtovať vysoké poplatky. Preto mali v minulosti veľký význam predbežné hodnotenia veľkých projektov, ktoré zabezpečovali účinné využívanie európskych fondov. Z toho dôvodu my v Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii zastávame názor, že kontroly veľkých projektov sa musia zvýšiť a nie znížiť, ako sa uvádza v tomto návrhu. Preto sme proti zvyšovaniu hodnotiaceho prahu.

Okrem toho žiadame analýzu nákladov a výnosov a súlad s právnymi predpismi EÚ, ktoré budú pre verejnosť transparentné a nie skreslené, ako to bolo v minulosti. Na nariadenie o štrukturálnych fondoch má naďalej negatívny vplyv to, že veľké projekty, na ktoré sa vyčlenia prostriedky, môžu trvať len päť rokov od investovania. Preto sme my Zelení už navrhli, aby sa lehota predĺžila na 10 rokov v snahe zabezpečiť skutočnú udržateľnosť investícií a vytváranie stálych pracovných miest v regiónoch.

Ak by projekty v týchto regiónoch vznikali na dlhšie obdobie, zabránili by sme tomu, aby osoby zodpovedné za projekty, ktoré získajú európske dotácie, po piatich rokoch jednoducho zmizli. Prípad Nokie v Severnom Porýní – Vestfálsku svedčí o tom, aké škody môžu vzniknúť regiónu, ak budeme všeobecne akceptovať nerozumné poskytovanie dotácií. Podľa nášho názoru by sa ustanovenie týkajúce sa udržateľnosti malo v prípade malých a stredných podnikov naďalej vzťahovať na obdobie piatich rokov a nie na tri roky, ako sa uvádza v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu.

My Zelení sme proti tomu, pretože kombinácia väčších investícií nepodliehajúcich kontrole a kratšej doby trvania projektov bude s vysokou pravdepodobnosťou znamenať zbytočne vyhodené peniaze. Sme presvedčení, že toto sa európskym daňovým poplatníkom nedá zdôvodniť.

Ak naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nebudú schválené, nemôžeme hlasovať za správu. Budeme tiež žiadať hlasovanie podľa mien, aby v prípade neskorších sťažností zo strany občanov na plytvanie peniazmi bolo možné občanom ukázať, ako poslanci hlasovali.

(Rečníčka prijala otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE).(NL) Vážený pán predsedajúci, mám otázku na pani Schroedterovú. Vo svojej analýze zaujala dosť negatívny postoj. Moja otázka znie: nie je to tak, že vďaka spolufinancovaniu musia miestne samosprávy, ktoré vykonávajú programy v členských štátoch v strategických rámcoch schválených pre všetky krajiny a v rámci stanovených pravidiel, plniť vlastné záväzky? Prečo tu dnes pani Schroedterová vytvára taký negatívny obraz? Nie je dôvod, aby sme do dnešného návrhu vnášali všetok ten negativizmus.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, rada odpoviem na otázku. Investície do veľkých projektov sa zjednodušia. To sa vzťahuje na investície do výšky 50 miliónov EUR, ktoré dosiaľ posudzovala EÚ, pretože zodpovedáme za peniaze daňových poplatníkov. Zastávam názor, že pokiaľ ide o veľké projekty, situácia by sa nemala meniť, pretože podľa našich skúseností sa tieto projekty často začínajú veľkými investíciami a končia tým, že nechajú bremeno na pleciach občanov.

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, v mene skupiny ECR. (CS) Vážený pán komisár, dámy a páni, diskutujeme tu o kompromisnom návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia, návrhu, ktorého cieľom je zjednodušenie a urýchlenie prístupu k európskym fondom. Dosiahnutie tohto cieľa je nepochybne naším spoločným záujmom a to musíme mať na pamäti aj počas rozpráv o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2014. Navrhované úpravy sa týkajú predovšetkým veľkých projektov v oblasti životného prostredia a infraštruktúry, projektov, ktoré generujú zisk a podporujú energetické projekty a obnoviteľné zdroje v oblasti bývania. Kompromisný návrh teda neobsahuje žiadne radikálne zásahy do štruktúry európskych fondov. V tejto chvíli nie je možné robiť veľké zmeny. Dosiahnuť môžeme iba postupnú modernizáciu súčasného systému. Návrh je kompromisom.

V tejto súvislosti by som rád uviedol, že podporujem vyhlásenie predložené Maďarskom vo vzťahu k využívaniu nástrojov finančného inžinierstva v rámci Kohézneho fondu na intervenciu v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Naopak, znepokojuje ma retroaktívne opatrenie vo vzťahu k záväzkom, pretože sa schvaľuje až v roku 2010, pričom zdroje sa mali vrátiť do rozpočtu EÚ koncom roku 2009. V tejto súvislosti je preto nevyhnutné ujasniť si všetky technické náležitosti tohto právneho predpisu. Dospeli sme však ku kompromisu, preto môžeme rozpravu ukončiť. Považujem za kľúčové, že zjednodušenie európskych fondov, ktoré dnes v Štrasburgu schvaľujeme, sa prejavuje v členských štátoch aj v praxi. V tejto súvislosti nás v regiónoch čaká ešte veľa práce.

Musím oceniť úsilie súčasného Ministerstva pre miestny rozvoj Českej republiky, ktoré v polovici tohto roka schválilo pozmeňujúci a doplňujúci návrh v oblasti čerpania jednotlivých prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Toto zjednodušenie administratívy sa týka najmä schvaľovacích postupov a finančného plánovania a riadenia vrátane kontrolných činností a riešenia nezrovnalostí.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, v mene skupiny GUE/NGL.(DE) Vážený pán predsedajúci, prihováram sa vám v mene svojho kolegu, ktorý nemohol prísť, a chcela by som uviesť niekoľko pripomienok. Po prvé, zjednodušenie štrukturálnych fondov veľmi vítame. Určite existujú veci, ktoré kritizujeme, a spomínala ich aj pani Schroedterová, ale som presvedčená, že to nie je dôvod na obštrukcie. Vítame zjednodušenie a podporujeme názor, že toto nariadenie sa musí začať urýchlene uplatňovať. Premárnili sme už príliš veľa času.

Musím však hovoriť otvorene. Kompromis nie je presne to, čo sme si predstavovali. Ako všetci vieme, Komisia predložila ďalší návrh v súvislosti s jednorazovou stopercentnou platbou týkajúci sa žiadostí o priebežné platby na obmedzené obdobie a na účely opatrení v oblasti politiky trhu práce. To sa z rôznych dôvodov, o ktorých sme vo Výbore pre regionálny rozvoj podrobne diskutovali, neschválilo. Musíme si však položiť otázku, či sme urobili dosť pre uplatnenie toho, čo Komisia vo svojom oznámení z 3. júna 2009 označuje ako spoločný záväzok vo vzťahu k zamestnanosti, ktorý je možné využiť na boj proti kríze.

Naším cieľom bolo zjednodušiť využívanie štrukturálnych fondov v snahe pomôcť prekonať krízu a o tom teraz diskutujeme. Európske štrukturálne fondy sú, ako všetci vieme, predovšetkým jedným z hlavných nástrojov na investície do občanov, na boj proti kríze a na vytváranie pracovných miest. Ak sa pozrieme na Európu, je jasné, že kríza mala obrovský vplyv na pracovné trhy členských štátov a že je skutočne potrebné prijať opatrenia. Ak sa na situáciu pozrieme bližšie, vidíme obrovské zvýšenie nezamestnanosti, a to nielen v spomínaných piatich krajinách, ale vo všetkých členských štátoch. Navyše, nezamestnanosť zohráva veľkú úlohu aj bez ohľadu na krízu. V Európe máme veľmi vysokú mieru nezamestnanosti, ktorá neustále rastie a nesúvisí len s krízou.

Alternatívny návrh predložený Komisiou nepochybne predstavuje krok vpred, čo vítame, pretože najmenej päť členských štátov, ktorých HDP sa od roku 2008 znížil o 10 %, získa pomerne vysokú finančnú podporu. To prinesie výhody týmto členským štátom, ktoré budú môcť využiť aj ďalšie zálohové platby z Kohézneho fondu a z európskych štrukturálnych fondov. Toto všetko sú pozitívne kroky, ale chceli by sme vidieť lepšie výsledky. Poznáte naše stanovisko, ktoré sme vyjadrili aj vo výbore. Na jednej strane sme spokojní, na druhej strane však nie príliš, ale každým krokom vpred sa posúvame dopredu a tak by to malo byť.

(Rečníčka prijala otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter (Verts/ALE).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcem sa opýtať len jednu vec. Prečo vaša skupina, pani Ernstová, nepredložila v pléne pozmeňujúci a doplňujúci návrh? Mali sme možnosť predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, aby sa znovu mohol použiť pôvodný návrh Komisie. Spolu s Radou bolo možné znovu rokovať o 100 % financovaní z európskych štrukturálnych fondov.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst (GUE/NGL).(DE) Vážený pán predsedajúci, pani Schroedterová, podľa môjho názoru sme boli presvedčení o tom, že máme len malú šancu, a preto sme sa rozhodli túto možnosť nevyužiť. Predpokladám, že môj kolega si myslel to isté. Keď som si prezrela celkovú iniciatívu Komisie, bola som nadšená. Po dlhých diskusiách o týchto témach počas posledných dní som však zistila niekoľko vecí. Očakávala som viac. Je pravda, že sme mohli predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh, máte pravdu. Ak však máme byť k sebe úprimní, vieme, čo sa bude diať, a preto sa naša skupina rozhodla nepredložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Som si toho vedomá.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE).(NL) Vážený pán predsedajúci, mimoriadna doba si vyžaduje mimoriadne opatrenia. Dnes sa dávny sen tohto Parlamentu o zjednodušenom postupe a rýchlejších výsledkoch stal skutočnosťou. Napokon, chceme udržať a vytvárať pracovné miesta a tento týždeň, ako zdôraznil pán Hahn, niektoré údaje potvrdili, čo je politika súdržnosti schopná dosiahnuť: v predchádzajúcom období bol počet pracovných miest vyšší o 1,4 milióna. Európske fondy je teraz možné celoplošne poskytovať rýchlejším a jednoduchším spôsobom, a to nielen pre veľké, ale aj pre menšie projekty, aby sme mohli pokračovať v podpore inovácií, zlepšovaní ochrany životného prostredia, rozvoji miest atď.

V jednom bode bol Parlament proti, a to pri návrhu na zrušenie spolufinancovania. Teraz by to ohrozilo jeden zo základných pilierov nášho systému, pomocou ktorého vnútroštátne správne orgány, miestne orgány a podľa možností aj jednotlivci prispievajú k spoločnému projektu regionálneho a mestského rozvoja. Preto sa teraz musíme zamerať na udržanie financovania na trochu dlhšie obdobie troch rokov namiesto dvoch rokov, čo je ďalší bod, s ktorým ste súhlasili. Týmto opatrením vyložíme peniaze na stôl, umožníme spolufinancovanie a, čo je pozitívne, v prípade akéhokoľvek oneskorenia bude stále možné v týchto dôležitých projektoch pokračovať. To znamená, že región nepríde o peniaze. Nie, to znamená, že peniaze sa využijú. Podľa tohto systému sme postupovali v roku 2007. Mám otázku na pána Hahna: nemá záujem nasledovať tento dobrý príklad? Prečo sme nemohli podľa tohto systému postupovať v rokoch 2008 a 2009? Bol by to veľmi pozitívny krok. Môžete odpovedať na moju otázku?

Na záver chcem povedať, že by sme mali preukázať solidaritu. Niektoré krajiny nevyužívajú všetky prostriedky ESF, ktoré majú k dispozícii, a približne 30 alebo 40 % prostriedkov zostáva nevyužitých. Prečo tieto krajiny nepreukázali solidaritu a nepreviedli tieto prostriedky na iné krajiny? Tento krok je úplne prípustný a niektorým krajinám by umožnil opäť sa postaviť na nohy. Bol by to prejav skutočnej solidarity, ale, žiaľ, nič také sa nestalo. Preto je moje stanovisko skôr pozitívne, aspoň pokiaľ ide o správu pána spravodajcu. Tento postup sa pripravuje už deväť mesiacov a zaujíma ma, a určite aj pani Krehlovú, či by bolo možné uzavrieť ho počas ďalšieho spoločného kola rokovaní medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(GA) Vážený pán predsedajúci, od roku 1973 naša krajina získala zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu Európskej únie približne 18 miliárd EUR. Politika súdržnosti zohrávala dlhé roky významnú úlohu v rozvoji a obnove írskeho hospodárstva. Mimoriadny význam má najmä Európsky sociálny fond, pretože v Írsku a, samozrejme, v celej Európe sa snažíme bojovať proti nezamestnanosti.

Odkedy sa Írsko v roku 1973 stalo súčasťou Európskej únie, krajina dostala z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu finančnú podporu vo výške viac ako 7 miliárd EUR.

Tieto prostriedky sa využili najmä na pomoc v boji proti nezamestnanosti mladých a dlhodobej nezamestnanosti. Na základe operačného programu EÚ Ľudské zdroje v Írsku na obdobie rokov 2007 – 2013 poskytuje Európska únia Írsku 375 miliónov EUR z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Celkový rozpočet tohto programu je 1,36 miliardy EUR.

Tieto peniaze sa využívajú na odborné školenia pre nezamestnaných, osoby so zdravotným postihnutím, s neukončeným vzdelaním a ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Žijeme v ére globalizácie. Reakciou na výzvy a príležitosti, ktoré globalizácia vytvára pre írsku pracovnú silu, je aj podpora Európskeho sociálneho fondu v Írsku v oblasti kurzov celoživotného vzdelávania, ktoré je možné prispôsobiť realite globalizovaného pracovného trhu. Súčasná hospodárska a finančná kríza teda potvrdila význam a hodnotu tohto dôležitého fondu – Európskeho sociálneho fondu.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). – Vážený pán predsedajúci, táto správa v zásade obsahuje niekoľko veľmi dobrých cieľov, ako prostredníctvom európskych fondov pomôcť členským štátom EÚ, ktoré tvrdo postihla hospodárska a finančná kríza. Obdivuhodným cieľom je snaha znížiť napätie v rozpočtoch členských štátov v čase, keď sú tieto rozpočty vystavené rôznym požiadavkám zo všetkých strán. Zníženie prahov pre projekty a zjednodušenie procesu budú prospešné a rovnako prospešné budú aj zálohové platby pre schválené projekty s cieľom čo najrýchlejšie naštartovať hospodárstva.

V čase, keď Európa čelí nezamestnanosti, ktorá prekračuje 10 % a v mnohých krajinách je to ešte oveľa viac, a hospodárstvo začína až teraz pomaly ožívať, by mali členské štáty prijať veľa opatrení na reštrukturalizáciu štátnych financií. Táto správa je však dosť obmedzená a mnohými z týchto riešení sa nezaoberá.

Ale pozor: myšlienka, že členské štáty by sa už nemali podieľať na spolufinancovaní projektov prostredníctvom vlastných zdrojov, sa zdá byť veľmi riskantný krok. Veľká časť európskych peňazí, ktoré boli určené na financovanie projektov, nebola z dôvodu nedostatočných kontrolných postupov riadne zúčtovaná. Zrušenie majetkového záujmu členského štátu pri zabezpečovaní riadneho využitia vlastných prostriedkov by sa nemalo považovať za výzvu na ich zneužitie.

Musíme zabezpečiť, aby zmiernenie kritérií spolufinancovania neznížilo zodpovednosť. Tento problém však sám osebe pravdepodobne neovplyvní našich voličov vo Walese, pretože ak sa Európska únia rozhodne ísť vlastnou cestou, po roku 2013 nebudeme mať už žiadne prostriedky na prebiehajúce projekty, ktoré sú v súčasnosti vo veľkej miere spolufinancované z európskych fondov. I keď treba povedať, že niektoré nové členské štáty sú chudobnejšie ako staršie členské štáty a potrebujú osobitnú pomoc, dúfam, že to neznamená, že sa zabudne na obrovský dlh v Spojenom kráľovstve a veľmi nízky HDP na obyvateľa v našom regióne Walesu, ktorý sa nedávno zúfalo porovnával s hospodárskou výkonnosťou Rwandy. Dostala sa ku mne informácia, že sa pripravujú plány, ktoré znevýhodňujú regióny ako Wales, a ja dúfam, že v budúcnosti budeme mať možnosť prístupu k prechodnému financovaniu.

 
  
MPphoto
 

  Andrey Kovatchev (PPE).(BG) Vážený pán komisár, na úvod by som chcel zablahoželať pánovi Kirilovovi k jeho správe. Vítam a podporujem každý krok, ktorý zaručuje a napomáha legitímne využívanie európskych fondov solidarity. Európska únia nemôže dovoliť, aby ju občania EÚ prirovnávali k sopke chrliacej byrokratický popol, ktorý padá na túžbu znížiť nerovnosti medzi regiónmi Európy. Využívanie štrukturálnych fondov na dosiahnutie hospodárskych, sociálnych a politických cieľov je komplikované, ak nie nemožné. Som presvedčený, že na zmeny smerujúce k zjednodušeniu postupov sa nesmieme pozerať len vo svetle súčasnej krízy. Tieto zmeny musia z dlhodobého hľadiska uľahčiť prístup k nástrojom solidarity Európskej únie.

Myslím si, že napriek meškaniu ponúkne návrh predložený Európskou komisiou spolu so zmenami obsiahnutými v tejto správe členským štátom lepšie možnosti a konečným príjemcom lepšie možnosti na zlepšenie situácie vo vzťahu k súčasnej kríze. Chcel by som zdôrazniť význam zmeny týkajúcej sa odloženého čerpania zdrojov pridelených na rok 2007. Táto zmena ponúkne všetkým členským štátom vrátane Bulharska, kde je úroveň čerpania týchto zdrojov stále veľmi nízka, druhú šancu na realizáciu projektov a možnosť použiť zdroje, ktoré by inak zostali nevyužité. Musíme sa obrátiť na regionálne a miestne orgány, ako aj na ďalšie zainteresované strany a vyzvať ich, aby túto druhú šancu využili. Myslím si, že flexibilita, ktorá sa zdôrazňuje v správe, je vzhľadom na vykonávanie programov podporujúcich využívanie fondov správnym prístupom pri vytváraní politiky privatizácie v budúcnosti.

Pokiaľ ide o zjednodušenie administratívnych nariadení na využívanie štrukturálnych fondov, správa predstavuje správny krok smerom k stanoveniu rovnováhy medzi čo najvýraznejším zjednodušením koordinácie projektov prostredníctvom európskych fondov a kontrolou využívania týchto zdrojov. Reforma nariadení musí slúžiť ako nástroj na zabezpečenie väčšej transparentnosti z pohľadu európskych občanov a daňových poplatníkov a musí pomôcť stanoviť reálne podmienky pre členské štáty. Počas celého procesu nesmieme zabúdať na základný cieľ, ktorým je dosiahnutie porovnateľných sociálnych a hospodárskych podmienok v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Od začiatku hospodárskej krízy Európska únia čelila viacnásobnej kritike za neschopnosť adekvátne reagovať na krízovú situáciu. Podľa môjho názoru práve prebiehajúca rozprava a vynikajúca správa pána Kirilova toto tvrdenie presvedčivo vyvracajú a potvrdzujú, že Európska únia bola schopná na tieto procesy reagovať. Nechápem kolegov, ktorí sa obávajú, že súčasné zjednodušenie by znamenalo nedostatočnú kontrolu procesov, pretože veľký význam politiky súdržnosti spočíva práve v tom, že má veľmi precízny kontrolný mechanizmus. Preto nie je dôvod na obavy, a ak kolegovia poslanci vyjadrujú určité znepokojenie, dúfam, že nejde o prejav nedostatočnej solidarity s týmito členskými štátmi – napríklad s našou krajinou, Maďarskom –, ktoré podľa nich nevyužijú tieto prostriedky vhodným spôsobom. Tieto prostriedky určite využijeme náležitým spôsobom. Táto rozprava má veľký význam aj vzhľadom na to, že potvrdzuje potrebu politiky súdržnosti. Som rád, že sú tu prítomní pán Hahn a pán Cioloş. Veľmi ma mrzí, že v prvom dokumente pána Barrosa sa vôbec nespomína spoločná poľnohospodárska politika a politika súdržnosti sa tiež spomína len veľmi okrajovo, hoci ide o mimoriadne významné politiky súdržnosti a politiky Spoločenstva, ktoré sú nevyhnutné pre ekologický rast, inovácie a vytváranie pracovných miest, inými slovami pre realizáciu nových cieľov stratégie EÚ 2020. Preto by sa politika súdržnosti nemala oslabovať, ale, naopak, upevňovať.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, v dôsledku všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k legislatívnym rámcom na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni zameraných na boj proti dôsledkom krízy je súčasný vplyv legislatívnych rámcov na reálne hospodárstvo a trh práce veľmi výrazný. Vysoká miera nezamestnanosti vážne ovplyvňuje hospodárstva členských štátov, ale s poskytovaním finančných prostriedkov sú stále veľké problémy.

Účinné vykonávanie programov politiky súdržnosti je kľúčové, pretože výrazne podporuje poskytovanie pomoci reálnemu hospodárstvu, a to v sume 347 miliárd EUR, ktoré boli pridelené na obdobie rokov 2007 – 2013. Ďalšie úsilie je potrebné zamerať na príjemcov, ktorí sú najviac postihnutí krízou, v snahe urýchliť tok financií na financovanie investícií v regiónoch členských štátov. Myslím si, že dôležitou zmenou je možnosť financovať jeden veľký projekt z rôznych programov, ak ide o projekty, ktoré sa týkajú viacerých regiónov.

Chcel by som zablahoželať pánovi spravodajcovi k vykonanej práci. Chcem však uviesť jednu pripomienku. Hoci sme správu veľmi očakávali, práca na nej bola pomalá. Navrhujem, aby sme hľadali riešenia a dali oveľa väčšiu prioritu dosiahnutiu cieľov, čím sa vyhneme situáciám, keď vynikajúce opatrenia príliš meškajú. Zjednodušenie administratívnych postupov vo všeobecnosti podporí možnosť čerpať tieto fondy aj v krajinách, ktoré s tým majú problém, inými slovami aj v našej krajine, Rumunsku. Výbuch sopky v priebehu piatich dní otočil svet hore nohami a môže spôsobiť ďalšiu krízu. Ako dlho nám bude trvať, kým budeme schopní reagovať? Jedno mi je úplne jasné. Odteraz budeme musieť prijímať opatrenia oveľa rýchlejším tempom.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). - (SK) Na úvod chcem oceniť prácu spravodajcu pána Kirilova. Je veľmi dobré, že s cieľom reagovať na hospodársku krízu sa európske inštitúcie dohodli na zrýchlení procesu financovania regionálnych rozvojových projektov a tiež, aby sa zjednodušili pravidlá upravujúce využívanie štrukturálnych fondov. Okrem toho sa majú predĺžiť lehoty na využitie eurofondov schválených v roku 2007, aby členské krajiny mali viac času na ich použitie.

Na Slovensku máme príslovie: kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Členské krajiny, ktoré najviac zasiahla hospodárska kríza, očakávajú nariadenie, o ktorom dnes rokujeme. Prvý návrh Komisia predstavila už v júli minulého roku. Rozhodovať budeme až v máji. Celý legislatívny proces do dnešného dňa trvá 9 mesiacov. Možno je načase začať uvažovať o zjednodušenom a skrátenom legislatívnom procese v konkrétne určených prípadoch.

Kríza, nezamestnanosť, chudoba, prehlbujúce sa regionálne rozdiely, to sú tie prípady, kde treba konať rýchlejšie, pružnejšie. Ťažko budeme vysvetľovať nezamestnaným, že nám prijatie právnych predpisov, ktoré im majú pomôcť aktuálne a v čase ich potreby, trvá viac než trištvrte roka.

 
  
MPphoto
 

  Pascale Gruny (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, opatrenia na zjednodušenie prideľovania štrukturálnych fondov navrhované pánom Kirilovom dnes všetci zhodne vítame.

Ako predsedníčka parlamentnej pracovnej skupiny pre Európsky sociálny fond som rozhorčená, že prebiehajúci proces skúmania trvá tak dlho. Pôvodný návrh Komisie vznikol v júni 2009. Napriek tomu, že cieľom tohto skúmania bolo pomôcť členským štátom v boji proti hospodárskej a sociálnej kríze, Rade trvalo šesť mesiacov, kým dospela k dohode. To je neprijateľné. Je pravda, že legislatívny postup sa upravil tak, aby Parlament mal rovnaké právomoci ako Rada. Ako volení zástupcovia Európskej únie však dnes nedokážeme takéto meškanie obhájiť pred verejnosťou.

Teraz trochu odbočím a poviem, že vítam zodpovedný postoj Parlamentu pri hľadaní čo najlepšieho kompromisu so stanoviskom Rady v snahe urýchliť tento postup. Chcem však ešte raz vyjadriť sklamanie. Potrebujeme Európsku úniu, ktorá bude rozhodnutia s reálnym vplyvom v praxi prijímať pohotovo.

Teraz sa na chvíľu pozrime do budúcnosti. Dnes navrhované zjednodušujúce opatrenia na boj proti hospodárskej kríze sú pozitívnym krokom, ale chcela by som dodať, že ak by sa opatrenia uplatňovali v súčasnom programovom období rokov 2007 – 2013 a neboli by také ťažkopádne a komplikované, mohli byť ešte ambicióznejšie.

Preto v súvislosti s nadchádzajúcimi rokovaniami o viacročnom legislatívnom rámci na obdobie rokov 2014 – 2020 vyzývam Európsky parlament, aby vo svojich návrhoch na zjednodušenie administratívy a využívania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu preukázal odvahu.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tiež oceňujem správu pána Kirilova a mrzí ma, že tu dnes nemôže byť.

Ďalšie zjednodušenie mechanizmov v súvislosti s Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom a Kohéznym fondom je dobrá myšlienka a bude mať pozitívny vplyv na výdavky. V čase, keď sa tieto fondy využívajú aj na boj proti kríze, musíme platobným agentúram umožniť, aby mohli využiť všetky prostriedky, ale toto naše opatrenie so sebou prináša aj o jednu výhovorku menej.

O jednu výhovorku menej pre koho? Pre regióny, ktoré, napríklad, využívajú prostriedky Kohézneho fondu, a ktoré často nevyužijú všetky peniaze, pretože to nevedia, ale napriek tomu naďalej hádžu zodpovednosť za svoje nedostatočné výdavky na chaotický charakter a nadmernú byrokraciu európskych postupov.

Dnes už takáto výhovorka neplatí, dnes majú všetky orgány zodpovedné za rozdeľovanie európskych fondov možnosť…

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Dôsledky hospodárskej krízy pociťujeme od roku 2008. Najvážnejšie problémy, ktorým v súčasnosti čelíme, sú nezamestnanosť, prepad životnej úrovne a chudoba. Pokiaľ ide o politiky Európskej únie, vyvíjame neustále úsilie s cieľom rozšíriť a zlepšiť nástroje na boj proti týmto dôsledkom, čo prinesie aj podporu hospodárskeho rastu v Európe. Správa pána Kirilova je toho dobrým príkladom. Táto správa vychádza z vynikajúcich, vítaných návrhov Komisie zameraných na zjednodušenie postupov pri vybavovaní žiadostí členských štátov na získanie príslušných prostriedkov.

Vítam a podporujem správu pána Kirilova, pokiaľ ide o spoločné využívanie prostriedkov pre veľké projekty a prispôsobenie špecifických technických kritérií v snahe uľahčiť riadenie dostupných prostriedkov. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú v súlade so stratégiou Európa 2020, ktorá podporuje vytváranie pracovných miest a investície zamerané na ochranu životného prostredia.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, pán Hahn, rečníci predo mnou už spomínali výhody politiky súdržnosti, nechcem ich opakovať. Chcem len zdôrazniť, že naša krajina, Poľsko, a náš región Veľkopoľské vojvodstvo tiež využívajú výhody politiky súdržnosti. Táto skutočnosť ma veľmi teší a v tomto duchu vnímam aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k nariadeniu. Som rada, že vyvíjame neustále úsilie, aby sme fondy čerpali dôslednejšie, čo považujem za súčasť politiky súdržnosti. Pre lepšie využívanie a čerpanie fondov je najdôležitejšie neustále zjednodušovanie a neustála liberalizácia právnych predpisov, ktoré riadia uplatňovanie tejto politiky. Z toho dôvodu vnímam nariadenie ako ďalší krok smerom k zjednodušeniu využívania fondov. A to ma teší. Tiež by som chcela podotknúť, že toto úsilie musí byť nepretržité. Musíme neustále bojovať proti nadmernej byrokracii a neustále sa musíme snažiť zabezpečiť, aby právne predpisy vychádzali v ústrety príjemcom.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Hahn, politika súdržnosti je dôležitý politický nástroj. Dáva nám príležitosť pomáhať v boji proti kríze, z krátkodobého hľadiska stimulovať dopyt a zároveň investovať do dlhodobého rastu a konkurencieschopnosti. Je dôležité veľmi jasne povedať, že politika súdržnosti a najmä zálohové platby a rýchlejšie využívanie fondov na miestnej úrovni v roku 2009 výrazne prispeli k oživeniu kúpnej sily, ktorá podporila hospodárstvo a pomohla obmedziť pokles súkromnej spotreby. Politika súdržnosti tiež tvorí veľmi dôležitú súčasť stratégie Európa 2020. Preto nerozumiem, prečo váš kolega pán komisár Rehn spojil sankčné mechanizmy za porušovanie nariadení jednotného finančného trhu s reštrikciami v súvislosti s regionálnou politikou.

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE). – (FR) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, hlasovanie o správe pána Kirilova sa uskutoční v priebehu niekoľkých týždňov a to vítam, pretože ju naliehavo potrebujeme.

Verejnosť a volení zástupcovia čakajú takmer rok na konkrétne a trvalé opatrenia vyplývajúce z politiky súdržnosti, ktoré by boli reakciou na krízu, a aktéri na vnútroštátnej a miestnej úrovni celý rok vyzývali na väčšiu flexibilitu a prispôsobivosť pri prideľovaní európskych fondov.

Dnes, keď Parlament posudzuje nové opatrenia zamerané na väčšiu transparentnosť pri využívaní Kohézneho fondu, potrebujeme viac ako inokedy úspešne zjednodušiť tieto požiadavky. Správa pána Kirilova je prvým krokom k tomuto zjednodušeniu. Musí byť výzvou na uskutočnenie ďalších krokov, pretože v stávke je dôveryhodnosť a viditeľnosť európskych opatrení v každodennom živote.

Správa je tiež dôkazom európskej solidarity, dôkazom toho, že v časoch pochybností o našej jednote môže Európa svojim členom ponúknuť v prípade potreby opatrenia, ktoré budú prispôsobené ich situácii. V týchto temných a pochmúrnych časoch môže správa pána Kirilova priniesť čerstvý vietor. Dúfam, že táto správa bude iba prvým krokom.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, člen Komisie. (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, predovšetkým by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prišli do tejto rokovacej sály či už zblízka, alebo zo vzdialenejších miest za to, že počas rozpravy preukázali veľkú angažovanosť. Chcem vám poďakovať, pretože ste výrazne podporili politiku súdržnosti a jej realizáciu, ktorá nám umožní pomôcť našim regiónom a ľuďom, ktorí tam žijú. Český poslanec spomínal príslovie, ktoré hovorí, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Povedal by som, že toto je európske vnímanie. Napriek všetkým problémom a chybám sme dodržali zásadu iniciatívy.

Pani Schroedterovej by som chcel v krátkosti povedať, že sa nemusí obávať narušenia kontrolných mechanizmov v dôsledku toho, že sme zaviedli prahy, aby sme projekty, ktoré sa často týkajú dvoch oblastí, hodnotili jednotným spôsobom. Kontrolné mechanizmy existujú aj na miestnej a vnútroštátnej úrovni. Toto je koncepcia spoločného riadenia. Riadime sa aj ďalšími nariadeniami, napríklad vo verejnom obstarávaní a systéme štátnej pomoci. Tieto nariadenia obsahujú aj určité stanovené termíny, ktoré my ako regionálni politici jednoducho nemôžeme ignorovať.

Pokiaľ ide o rozsah nariadenia N + 3, myslím si, že by sme mali zaujať veľmi reštriktívny prístup. Mali by sme zabrániť zmierňovaniu pravidiel a vysvetliť regiónom, že nemôžu sedieť so založenými rukami. Naopak, musia sa zaviazať k využívaniu dostupných fondov.

Mohli by ste, prosím, odkázať pani Swinburnovej, že pokiaľ bude v rozpočte dostatok prostriedkov, neexistuje žiadny náznak, že sa stane to, čoho sa obáva. V budúcnosti poskytneme dostupné regionálne fondy Walesu a všetkým ostatným regiónom. Z toho dôvodu neschvaľujem v tomto zložitom období využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov na uplatňovanie sankcií, ktoré zjavne neprinesú účinok.

Ešte raz vám ďakujem za širokú podporu. Chcem vyjadriť vďaku aj zamestnancom Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku, ktorí v tejto oblasti vynaložili veľa úsilia.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, zastupujúca spravodajcu.(DE) Vážený pán predsedajúci, bude mi potešením tlmočiť pánovi Kirilovovi uznanie a všetky pozitívne hodnotenia z dnešnej rozpravy. Ešte raz by som chcela upozorniť na dve veci.

Využívame iba peniaze európskych daňových poplatníkov, a preto musíme zabezpečiť čo najjednoduchší a najtransparentnejší prístup k fondom. To je cieľom tejto správy. Myslím si však – a túto pripomienku smerujem na pani Schroedterovú –, že by sme nemali tvrdiť, že jednotlivé členské štáty nerobia všetko preto, aby dodržiavali európske právo. Mám pocit, že tu dnes zaznelo niečo v tomto význame a nemyslím si, že by sme to mohli o niekom tvrdiť. Predpokladám, že všetky členské štáty a všetky inštitúcie robia všetko pre to, aby zabezpečili účinné a korektné využívanie európskych fondov.

Druhá pripomienka sa týka pani Swinburnovej, ale aj ostatných. Tu nejde o charitu vo vzťahu k chudobným regiónom. Ide o podporu regiónov s cieľom zvýšiť kúpnu silu a vytvoriť pracovné miesta, pretože kúpna sila v týchto regiónoch tvorí súčasť celkového prínosu, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby Európa mohla opäť začať vyrábať a predávať svoje výrobky. Tým sa posilní vnútorný trh. Inými slovami, nejde len o akt všeobecnej solidarity. Každý, kto trochu rozumie hospodárstvu a svetu obchodu, pochopí, a to nielen zo sociálneho, ale aj z obchodného a hospodárskeho hľadiska, prečo potrebujeme regionálnu politiku a prečo ju môžeme práve v čase krízy využiť ako rýchle a účinné opatrenie na stimulovanie európskeho hospodárstva vo všetkých regiónoch Európy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční počas zasadnutia v prvom májovom týždni.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne.(RO) Táto správa, ktorou sa mení a dopĺňa všeobecné nariadenie o využívaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, má pre občanov Európskej únie mimoriadny význam. Mnohé členské štáty vrátane Rumunska doposiaľ nevyužívali európske fondy v dostatočnej miere. Mnohí občania, spoločnosti a miestne orgány kritizovali komplikovaný postup, ktorý im bránil získať prostriedky pre svoje projekty.

Návrh tejto správy svedčí o tom, že Európsky parlament má záujem riešiť dôležité problémy v tejto oblasti. Podporujem návrhy zamerané na zjednodušenie postupov v súvislosti s prístupom k európskym fondom. Zníženie množstva zbytočných administratívnych postupov a byrokracie a stanovenie jasnejších pravidiel pomôžu zvýšiť úroveň čerpania európskych fondov.

Vítam tieto opatrenia, najmä v čase, keď členské štáty čelia hospodárskej kríze. Päť európskych krajín vrátane Rumunska sa zapojí do procesu, ktorého cieľom je urýchliť čerpanie európskych fondov. Zavedenie nového postupu v súvislosti so zálohovými platbami umožní rýchlejšie dokončenie väčšieho počtu projektov. Okrem toho Rumunsko využije výhody pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k pravidlám, ktoré znižujú riziko straty prostriedkov v prípade, že sa prostriedky nevyužijú dostatočne rýchlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne.(FR) Hospodárska kríza potvrdila, že na podporu súkromných aktivít, ktoré sa ocitli v problémoch, je potrebná podpora verejnosti. Politika súdržnosti Európskej únie zohráva v tejto oblasti kľúčovú úlohu. Poskytnutím finančnej podpory tým, ktorí sú postihnutí hospodárskym úpadkom, predstavujú štrukturálne fondy páku, ktorá slúži na stimuláciu aktivít.

Napriek tomu je prístup k európskym fondom pre mnohých potenciálnych príjemcov naďalej komplikovaný. Postup je zložitý a trvá príliš dlho, hoci naliehavosť krízy si vyžaduje jednoduché a rýchle opatrenia.

Vítam iniciatívu Komisie zameranú na zjednodušenie finančného riadenia štrukturálnych fondov ako prejav záujmu o vyriešenie problému. Viaceré návrhy sú v súlade s účinnejšou politikou súdržnosti, ktorá nebude mať výraznejší vplyv na rozpočet Spoločenstva. Vítam tento pragmatický prístup.

Komisia sa však nesmie zastaviť. Táto reforma, ktorú si vyžaduje krízová situácia, musí byť prvou fázou radikálneho zjednodušenia spôsobu riadenia európskych fondov. Politika súdržnosti sa musí stať nástrojom účinnejšej verejnej intervencie vo vzťahu k poskytovaniu reálnej podpory pre hospodársku činnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE), písomne.(RO) Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, chcela by som zablahoželať pánovi spravodajcovi k vykonanej práci. Vítam aj to, že sa konečne podarilo schváliť dohodu v rámci Rady a Výboru pre regionálny rozvoj. Myslím si, že prvoradý význam pre nás má čo najrýchlejšie prijatie tejto správy, aby sme členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté krízou, ponúkli finančnú podporu potrebnú na hospodársku obnovu. Jedným z kľúčových aspektov, ktoré správa zdôrazňuje, je zjednodušenie postupov na prístup k európskym fondom a ich využívania. Potrebujeme opatrenia na podporu rýchleho oživenia, najmä teraz počas hospodárskej krízy.

Preto si myslím, že poskytnutie zálohových platieb vo výške 2 % z Európskeho sociálneho fondu a 4 % z Kohézneho fondu je ideálnym riešením pre členské štáty, ktoré čelia veľkým problémom v oblasti likvidity, čo im umožní využívať výhodu stálej pomoci. Prostriedky z Európskeho sociálneho fondy by mali výrazne prispieť k hospodárskej obnove členských štátov, ktoré boli najviac postihnuté krízou, a pomôcť im udržať pracovné miesta, zlepšiť úroveň odbornej kvalifikácie a tým podporiť prevenciu a boj proti nezamestnanosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Stavrakakis (S&D) , písomne.(EL) Na úvod by som chcel zablahoželať spravodajcovi pánovi Evgenimu Kirilovovi a všetkým členom nášho výboru, pretože vďaka ich vytrvalosti a odhodlanosti sa nám dnes podarilo uskutočniť rozpravu a pristúpiť priamo k prijatiu tejto mimoriadne dôležitej správy bez toho, aby sme museli strácať drahocenný čas. Chcel by som zdôrazniť zásadnú úlohu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pre lepšie využívanie finančných prostriedkov, znižovanie byrokracie a komplikovanosti pravidiel a maximalizáciu vplyvu financovania na hospodárstvo ako také, čím sa znásobia výhody pre občanov. Komisár Hahn vo svojom prejave správne zdôraznil, že napriek skutočnosti, že ide zrejme o najúspešnejšiu európsku politiku, politická súdržnosť má zástancov, ale aj nepriateľov. Prijatie týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, o ktorých dnes diskutujeme, je dôležitým krokom, ale Európska komisia musí naliehavo urobiť ďalší krok, a to predstaviť svoju víziu budúcej politickej súdržnosti spolu s plánmi a návrhmi na potrebné zmeny rámca, fungovanie a právomoci, nové nástroje a podobne.

Je najvyšší čas urobiť ďalší krok skôr, ako sa objavia nové neoverené dokumenty.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia