Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0118(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0061/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0091

Пълен протокол на разискванията
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел Версия ОВ

14. Обяснение на вот
Протокол
 

Обяснение на вот

 
  
  

Доклад: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Подкрепям позицията по досиетата, приета от докладчика на групата на Европейската народна партия (Християндемократи), наред с предложението на Комисията за борбата с данъчните измами в Европейския съюз. Считам, че това предложение може да подобри административното сътрудничество на вътреобщностните транзакции, когато става въпрос за изчисляването на ДДС и контрола по прилагането му.

Остава да видим дали предложението на Комисията за разширяване на мрежата Eurocanet (European Carousel Network — Европейска мрежа за борба с измамите от верижен тип) и създаването на една нова структура Еврофиск, която ще функционира на доброволна основа и без правосубектност, ще повиши успеха в борбата с данъчните измами на равнище ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Европейското административното сътрудничество по отношение на ДДС, което се урежда от Регламент (EО) № 1798/2003 на Съвета, трябва да бъде подобрено по-специално по отношение на борбата с укриването на данъци. Изготвеният от г-н García Margallo y Marfil доклад е в полза на този подход, като подкрепя предложенията на Европейската комисия, които целят улесняването на обмена на данни между държавите-членки. Гласувах в подкрепа на доклада, защото внася и някои съществени подобрения в текста на Европейската комисия, отнасящи се до защита на личните данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) Съгласно процедурата за консултации с Европейския парламент гласувах в подкрепа на доклада на моя отличен колега от Испания г-н García-Margallo y Marfil относно предложението за Регламент на Съвета, засягащ административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност. Измамите с ДДС често са организирани на трансгранична основа, поради което ЕС и държавите-членки трябва да си взаимодействат по-добре в борбата с измамите с ДДС и финансовите измами като цяло. Удовлетворен съм от факта, че предложението на Комисията определя принципа на правното основание за установяване на съвместната структура Еврофиск, която ще позволи многостранния, бърз и целенасочен обмен на информация, така че държавите-членки да могат да реагират адекватно и координирано при борбата с нови видове измами, изготвяйки съвместен анализ на риска. Споделям безпокойството на докладчика относно защитата на личните данни, която трябва да се спазва. Този вид информация трябва да бъде използвана само за целите на предотвратяването и борбата с данъчните престъпления.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Подкрепям доклада от момента, в който се убедих, че е необходимо разпоредбите в областта на борбата с измамите да бъдат укрепени. Измамите с цел укриване на данъци имат сериозни последици за националните бюджети, нарушават принципа за справедливо данъчно облагане, могат да нарушат правилата на конкуренцията и да влияят неблагоприятно върху функционирането на вътрешния пазар. Съществуващите разпоредби не гарантират ефективно сътрудничество между държавите-членки, въпреки че измамите в областта на данъка върху добавената стойност често се организират в няколко държави и следователно държавите-членки трябва да си сътрудничат, за да ги предотвратят. Окуражителен е фактът, че новият вариант на Регламента ще разшири базата данни на Общността с платците на ДДС и техните операции, което ще осигури на държавите-членки необходимия достъп до информация, ще подобри административното сътрудничество и ще ни позволи да се борим с измамите с ДДС по-ефективно.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах за Европейска стратегия за борба с данъчните измами и укриването на ДДС. Считам, че на Европейско равнище трябва да бъде създаден механизъм за борба с измамите, защото мащабите на това явление показват, че мерките, насочени към преодоляване на този проблем, вече не могат да бъдат управлявани само на национално ниво.

Международната асоциация по въпросите в областта на ДДС оценява приблизителния размер на загубите от ДДС на стойност между 60 млрд. и 100 млрд. евро годишно за целия Европейски съюз. Ето защо настоявам за тясно сътрудничество между административните органи в държавите-членки и Европейската комисия, за да бъдат избегнати вредните последици от данъчните измами както за националните бюджети, така и за конкуренцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Административното сътрудничество между държавите-членки в борбата с измамите и финансовите престъпления е изключително важно с оглед на справедливостта и правосъдието, както и поради огромното въздействие, което могат да имат върху икономическата ситуация в дадена страна. Има безброй случаи на измами с ДДС, така че е важно да имаме правна рамка със строги мерки, които да доведат до съществено намаляване на броя на тези случаи.

Желателно е да има по-тясно сътрудничество с централното държавно управление чрез обмен на информация, като се спазва личната неприкосновеност, както и чрез обмен на пълните бази данни и добре подготвени служители, които да откриват и работят по тези случаи. Държавите-членки трябва да приложат мерките, предложени от ЕС, час по-скоро, за да се създаде по-прозрачна система, която може да се бори ефективно с данъчните измами.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Несъответствията, причинени от измами с ДДС, засягат цялостния баланс на собствената система от ресурси, която трябва да бъде справедлива и прозрачна, за да гарантира гладкото функциониране на Съюза. Тъй като публичните органи имат задължението да компенсират всички свързани загуби на приходи, увеличаването на измамите се трансформира в по-голяма фискална тежест върху предприятия, които спазват правилата за данъчното облагане. Въпреки че разследванията за размера на укриването на ДДС и измамите не са правени във всички държави-членки, Международната асоциация по въпросите от областта на ДДС оценява приблизителния размер на загубите от ДДС на стойност между 60 и 100 млрд. евро годишно за целия Европейски съюз. Желателно е по-голямо сътрудничество с централното държавно управление, като се обменя информация и се спазва личната неприкосновеност. Държавите-членки трябва да приложат мерките, предложени от ЕС, час по-скоро, за да се създаде по-прозрачна система, която може да се бори ефективно с данъчните измами.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Борбата с укриването на данъците, и по специално в областта на ДДС, трябва да бъде приоритет за ЕС. От тази гледна точка се препоръчва междусекторна политика за бора с измамите най-вече по отношение на обмена на информация. Особено важно е, че измамите са една от основните причини за несправедливост в ЕС, тъй като те са причината за нечестна конкуренция и небалансиран пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), в писмена форма. (ET) Гласувах в подкрепа на изготвения регламент на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност, защото този правен акт ще позволи на държавите-членки да се борят съвместно и по-ефективно срещу презграничното укриване на данъци. Укриването на данъци има сериозни последици за бюджетите на държавите-членки, като нарушава принципите на равенството в данъчното облагане и води до нарушаване на конкуренцията. Въпреки че мерките за борба с укриването на данъци са само в сферата на компетентност на държавите-членки, считам, че тяхното прилагане в днешния глобален свят трябва да бъде приоритет и за ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Предложението на Комисията предоставя на държавите-членки средства за ефективна борба с презграничните измами с ДДС чрез допълнение и изменение на настоящия регламент и създаване на правно основание за сътрудничество, насочено към борбата с измамите: Еврофиск. Данъчните измами имат сериозни последици за националните бюджети, водят до нарушаване на принципа за справедливо данъчно облагане и могат да причинят отклонения в условията на конкуренция. Не трябва да се забравя също, че публичните органи имат задължението да компенсират загубите на данъчни приходи, като упражняват по-голям фискален натиск върху дружествата, които спазват данъчните правила. Борбата с данъчните измами в ЕС трябва да допълва действията на държавите-членки. Проектът за регламент цели не само да позволи правилното изчисление на ДДС, а така също и да следи за правилното му прилагане особено по отношение на транзакциите в рамките на Общността и борбата с измамите с ДДС. Като цяло са въведени няколко подобрения, свързани с обмяната на информация, а именно по-ясно определяне на случаите, в които държавите-членки могат да извършват административно разследване, както и мерки за компенсиране на неизвършването на разследване.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Доволен съм от факта, че финансовото отражение от откритите засега нередности е намаляло от 1024 млн. евро през 2007 г. на 783,2 млн. евро през 2008 г. със спад на разходите, регистриран във всички области с изключение на преките разходи и предприсъединителните средства. Напълно подкрепям извършената от Комисията работа и искам да посоча, че борбата срещу измамите и корупцията е важно задължение на Европейските институции и на всички държави-членки.

С оглед на икономическата ситуация, засягаща цяла Европа, съм съгласен, че е необходимо да бъдат защитени финансовите интереси на Съюза и да се води борба с организираната престъпност, която според националните показатели увеличава потенциала си за нелегални действия с институциите, особено чрез измами, ощетяващи бюджета на Общността.

Ето защо считам за важно да се прилага ефективно законодателство, за да се подобри административното сътрудничество при справянето с вредните данъчни практики и да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар. Във връзка с това подкрепям предложението на Съвета за директива за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане и същевременно подчертавам, че е важно да се постигне по-голяма отчетност от страна на държавите-членки, като се започне с качеството на информацията, която се вкарва в базите данни.

 
  
  

Доклад: David Casa (A7-0065/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Предложението на Комисията за опростяване, актуализиране и хармонизиране на правилата за фактурите по ДДС предлагат подобрения, които касаят най-вече разпоредбите, даващи възможност на малките и средните предприятия да използват опростени фактури, както и гаранции за прием от данъчната администрация на електронни фактури при същите условия като обикновените. В това отношение предложението на докладчика да се даде възможност на данъчната администрация да предписва допълнителни изисквания като поредни номера за опростените фактури, дава възможност за проста мрежа, която запазва подобренията, направени от Комисията.

В тази област относно общата система за ДДС и правилата за издаване на фактури Комисията трябва да подкрепи държавите-членки, които имат нужда от техническа помощ да модернизират електронната си администрация, било то чрез програмата на Общността Fiscalis 2013 г. или чрез използване на структурни фондове. Считам, че докладчикът е направил изменения, които подобряват предложението на Комисията; следователно гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Casa относно правилата за издаване на фактури по ДДС. По този въпрос директива на Съвета от 2001 г. определя общи правила на равнище Европейски съюз като средство за опростяване, актуализиране и хармонизиране на правилата за издаване на фактури по ДДС. Съществуват обаче несъответствия между правилата на различните държави-членки, особено по отношение на електронното издаване на фактури. Подобни несъответствия обаче са пречка за насоката на подобен вид издаване на фактури, въпреки че това води до опростяване. По-доброто хармонизиране на правилата, предложени от Европейската комисия и подкрепени от докладчика, е добра новина за всички предприятия в Европа, тъй като издаването на фактури ще бъде по-достъпно за тях и административната им тежест ще бъде намалена.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) Съгласно процедурата за консултации на Европейския парламент гласувах в подкрепа на доклада на малтийския ми колега г-н Casa относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за издаване на фактури. От съществено значение е да се гарантира, че рисковете за ценовата стабилност в средносрочен план ще бъдат избегнати. В ретроспективен план възможностите, които се предлагат на държавите-членки в тази област, са свързани с несъответствия в правилата особено по отношение на електронното издаване на фактури. Подобни правила пречат на безпроблемното функциониране на предприятията — особено на онези, които използват новите технологии за дематериализиране — на вътрешния пазар в момент, когато излишната административна тежест в Европа ограничава икономическия растеж. Подкрепям опростяването на мерките, предложено в доклада, и най-вече на тези, насочени към малките и средните предприятия, и по-конкретно премахването на изискването да се притежава фактура, която съответства на формалностите във всички държави-членки, потвърждаване на факта, че фактурите на хартиен носител и фактурите в електронен вид са еднакво валидни; и премахване на възможността за държавите-членки, в които данъкът е дължим, да изискват определени фактури да бъдат преведени на техните официални езици.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Приветствам приемането на доклада по редица причини. По конкретно като докладчик и автор на някои ключови изменения искам да се спра само на най-важните аспекти, които произтичат конкретно от намаляването на административното бреме за предприятията.

Първото е задължението държавите-членки да въведат счетоводна система, базирана на фактури и плащания (касово счетоводство) за МСП (които на равнище ЕС се определят като предприятия с оборот под 2 млн. евро), което ще бъде добър стимул за бизнес сектора. Това се въвежда в момент, когато предприятията се намират в ситуация, при която плащат ДДС по фактура при издаването й, но съответното плащане (и свързаното ДДС) може да бъде извършено едва месец по-късно, ако изобщо има такова. Във всеки случай обаче се запазва основният принцип, че приспадането на ДДС е неразривно свързано с изплащането му.

Вторият аспект е, че фактурите в електронен вид получават същия правен статут като фактурите на хартиен носител, така че фактурите, изпратени по електронна поща, вероятно ще заменят съществуващите фактури на хартиен носител, като по този начин ще улеснят не само задачите за издаване и изпращане на фактури, но също поддържането и съхранението им.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да поздравя докладчика г-н Casa за свършената от него до този момент важна работа. Моята парламентарна група винаги е подкрепяла малките и средните предприятия, които са истинска движеща сила за икономиката на Европа, и ние като политици сме длъжни да ги стимулираме.

По-конкретно одобрявам предложената от Комисията възможност да се позволи на доставчика да плаща ДДС едва след като получи плащане за доставката. Съгласен съм и с принципа фактурите в електронен вид и фактурите на хартиен носител да имат еднаква валидност. Това са серии от мерки, които според мен са част от един по-широк процес за намаляване на бюрокрацията, което е полезно за европейските предприятия, особено предвид трудните икономически условия.

Ето защо се надявам мерките да бъдат приети възможно най-скоро в една по-широка рамка за подпомагане на малките и средните предприятия, които имат нужда да осъществяват дейността си в една по-спокойна икономическа и фискална среда.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Докладът относно правилата за ДДС при издаване на фактури беше изготвен от мен. Постигнахме успех по отношение на искането ни да се въведе схема за касово счетоводство на задължителна основа във всички държави-членки, като по този начин даваме възможност на МСП да изберат дали да използват тази схема или не. Докладът имаше успех и по отношение на намаляване на ненужната административна тежест за предприятията, съдържаща се в предложението на Комисията. Ето защо докладът успя да постигне своите цели и аз го подкрепих.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Повишаването на интеграцията на вътрешния пазар и намаляването на неоправданите разходи за компаниите чрез процеса на опростяване и намаляване на административните пречки са цели, които трябва да се вземат предвид при изготвяне на законодателството на Съюза.

Ето защо директивата, която има за цел да установи обща система за издаване на фактури по отношение на данък добавена стойност, е важна за постигането тези цели. По-специално считам, че традиционните методи за издаване на фактури трябва да бъдат заменени с електронно издаване на фактури, което е по-бързо и по-евтино за компаниите и физическите лица, при условие че се спазва принципът на прозрачност.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Директивата, която разглеждаме, има за цел да установи обща система за издаване на фактури за данък добавена стойност посредством опростяване и намаляване на административната тежест. Това е важно за постигане на по-добра интегрираност на вътрешния пазар и намаляване на неоправданите разходи за дружествата. Считам, че директивата е положителна стъпка напред към по-голяма яснота и правна сигурност както за данъчнозадължените лица, така и за администрациите, като в същото време предоставя допълнителни средства за борба с измамите с данъка върху добавената стойност.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) по отношение на правилата за издаване на фактури е важна за актуализиране и хармонизиране на правилата относно фактурите по ДДС. Тази нова система носи на дружествата значителни спестявания, които са от изключително значение в контекста на настоящата криза. Приемането на доклада е друга стъпка в борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), в писмена форма. (ET) Като либерал гласувах за директивата, променяща правилата за издаване на фактури, защото считам, че методът, който използваме днес, при който този раздел е включен в директивата за ДДС, не е постигнал напълно целта си, а именно да опрости, актуализира и хармонизира предаването на фактури по ДДС. Считам, че новите правила ще намалят бюрократичната тежест за предприемачите и също така ще гарантират, че във всички държави-членки се прилагат еднакви правила за изготвяне и издаване на фактури. Предвид открития пазар и свободното движение на услугите нищо друго не би било по-разумно.

 
  
  

Доклад: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) На базата на препоръката, отправена в доклада на полския ми колега г-н Czarnecki, гласувах за освобождаване от отговорност на Съда във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година. Приемам искането на Сметната палата да се ускорят процедурите за възлагане на обществени поръчки от Европейския съд. Доволен съм от гладкото функциониране на Европейския съд. Въпреки това не мога да разбера нежеланието на Европейския съд да публикува декларациите за финансовите интереси на своите членове и подкрепям искането на Парламента тази практика да се въведе незабавно.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Докладът представя изчерпателен анализ на ситуацията с бюджета на Съда на Европейските общности. Той посочва редица важни въпроси, които спешно трябва да бъдат преразгледани, като необходимостта да се ускорят процедурите за възлагане на обществени поръчки, за да се даде възможност на оправомощените служби да организират тръжни процедури и да контролират спазването на нормативните задължения. Приветствам факта, че Съдът на Европейските общности е възприел практиката в доклада за дейността си да включва раздел, в който очертава последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност и на докладите на Сметната палата.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада за Съда.

 
  
  

Доклад: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) На базата на направените препоръки в доклада на полския колега г-н Czarnecki гласувах за освобождаване на генералния секретар на Европейската сметна палата от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година. Аз, като повечето свои колеги, съм доволен от правилното функциониране на Сметната палата и от устойчивото й финансово управление. Съжалявам, че декларациите за финансовите интереси на членовете на Палатата, които те предават на председателя на последната съгласно Кодекса на поведение, не са оповестени публично или поне не са предадени на членовете на комисията по бюджетен контрол.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Доволен съм да видя, че една външна фирма „PricewaterhouseCoopers“ е одитирала Сметната палата и заявява „не сме забелязали нищо, което би ни накарало да смятаме, че във всички съществени аспекти и въз основа на определени критерии: а) определените за Палатата средства не са били използвани за предвидените цели и б) действащите процедури за контрол не са осигурили необходимите гаранции за това, че финансовите операции са в съответствие с дадените правила и разпоредби. Одобрявам също така факта, че Сметната палата е включила раздел, в който се дава отчет относно последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Като орган, отговорен за одитирането на европейските институции, Сметната палата също трябва да бъде одитирана. Явно е, че одитът, извършен от външен субект („PricewaterhouseCoopers“), се оказва много положителен. Докладът на вътрешния одитор също е положителен, като по-голяма част от препоръките са приети и приложени предварително по няколко плана за действие.

 
  
  

Доклад: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) На базата на направените препоръки в доклада на полския колега г-н Czarnecki гласувах за освобождаване на Европейския омбудсман от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година. Приветствам решението на омбудсмана, г-н Диамандурос, да публикува своята годишна декларация за финансови интереси и да бъде достъпна на интернет страницата му.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В годишния си доклад Европейската сметна палата посочва, че одитът не води до никакви значителни забележки по отношение на омбудсмана. Отбелязва обаче, че някои аспекти на процедурата за възлагане на обществени поръчки биха могли да бъдат подобрени. Присъединявам се към докладчика и горещо приветствам решението на омбудсмана да публикува годишната си декларация за интереси и да я направи достъпна на своята интернет страница. Съгласен съм с отправеното от докладчика искане към омбудсмана да включи в следващия си отчет за дейността раздел, в който се дава подробен отчет относно последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах за доклада относно Европейския омбудсман.

 
  
  

Доклад: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) На базата на направената препоръка в доклада на полския колега г-н Czarnecki гласувах за освобождаване на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година. Приветствам ежегодното публикуване на декларациите за финансови интереси на избраните членове на тази институция (ЕНОЗД и помощник надзорния орган).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства. Присъединявам се към положителната оценка на докладчика за положените усилия за консолидирането на управлението на финансовите и човешки ресурси, както и за подобрената функционалност и ефикасност на функциите по осъществяване на вътрешен контрол, постигнати през 2008 г. Приветствам също ежегодното публикуване на декларациите за финансови интереси на избраните членове на ЕНОЗД, съдържащи съществена информация относно заемани платени длъжности или дейности, извършвани срещу възнаграждение, и упражняване на професионални дейности, подлежащи на деклариране. Това е важно за изграждане на доверието на гражданите в служителите в държавните учреждения. Съгласен съм с отправеното от докладчика искане към ЕНОЗД да включи в следващия си отчет за дейността раздел, в който се дава подробен отчет относно последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента за освобождаване от отговорност.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах за доклада относно Европейския надзорен орган за защита на данните.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) На базата на отправената към Европейския парламент препоръка от уважаваната от мен г-жа Mathieu — колега и приятел — гласувах за освобождаване на директора на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2008 година. Не мога да разбера защо този орган натрупва очевидно ненужен бюджетен излишък — например излишък от близо 27 млн. евро през 2008 г., а към 31 декември 2008 г. е натрупал средства в размер от близо 50 млн. евро. Изненадан съм и от факта, че не е разрешен спорът за пенсионните вноски.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Сметната палата твърди, че е получила разумни гаранции за надеждността на годишния финансов отчет на Центъра за преводи към органите на Европейския съюз и че като цяло свързаните с него операции са законосъобразни и редовни. По отношение на дейността на Центъра Сметната палата е установила известна липса на точност в прогнозите за исканията за писмени преводи, довела до натрупването от страна на Центъра на бюджетен излишък, което е в противоречие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2965/94. По този въпрос трябва да се постигне съответствие с разпоредбите. Аз, както и докладчикът, изразявам съжаление, че конфликтът между Центъра и Комисията относно дела на плащаните от работодателя пенсионни вноски на служителите все още не е разрешен.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Центъра за преводи към органите на Европейския съюз.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата заявява, че годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Това означава, че Центърът е постигнал огромен напредък по отношение на процедурата за установяване на наличностите с цел идентифициране, регистриране и капитализиране на активи, документацията относно процесите на вътрешен контрол и процедурите за възлагане на обществени поръчки. Съществува обаче стагнация в областта на управлението на персонала, тъй като целите по отношение на заетите служители и показателите за изпълнение не бяха нито ориентирани към резултати, нито измерими. Въпреки това и аз като докладчика приветствам Центъра за това, че желае да въведе през 2010 г. пилотна система за отчитане на работното време на всеки служител.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейския център за развитие на професионалното обучение.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-01051/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата заявява, че годишните отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Обезпокоен съм обаче от наблюдението на Сметната палата, че Агенцията не изготвя многогодишна работна програма, която е от съществено значение за ефективното финансово управление и за ясното определяне на целите. Ето защо административният съвет трябва да бъде поздравен за решението си да започне да разработва подобна програма. Тя ще бъде от съществено значение за бюджетното и финансово управление на Агенцията. Въпреки че Палатата одобри това управление, все още има някои недостатъци, които трябва да бъдат преодолени. И аз като докладчика считам, че е важно да се въведе инструмент за ефективното управление на работното време на служителите, като стриктно се определи броят на препоръчителните часове за всеки проект.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах за доклада относно Агенцията на Общността за контрол на рибарството.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) На базата на отправената към Европейския парламент препоръка от уважаваната от мен колега и приятел г-жа Mathieu гласувах за освобождаване на директора на Европейската агенция за възстановяване във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2008 година. Считам, че би било полезно за Комисията, съгласно меморандума за разбирателство от декември 2008 г. между Комисията и Агенцията, уреждащ някои окончателни транзакции, и по-специално другите активи на Агенцията да станат собственост на Комисията след 31 декември 2008 г., да изготви заключителен доклад относно окончателните транзакции както в социален, така и във финансов аспект. Подкрепям призива за изясняване на ситуацията относно бюджетните кредити за Косово, тъй като става въпрос за надеждността на Съюза и на тази млада нация, която има намерение един ден да стане държава-членка на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Трябва да подчертая факта, че Сметната палата е установила, че не е било спазено нито едно от изрично посочените условия за предоставяне на пряка безвъзмездна помощ в размер на 1 399 132 евро (или 0,31% от наличния оперативен бюджет) на международна организация. Аз, както и докладчикът, изразявам съжаление, че ефективно работещата Европейска агенция за възстановяване беше закрита, а управлението на финансовите средства беше прехвърлено на делегациите; изисквам Комисията да изготви доклад, в който се представят данни относно допълнителния персонал, който е бил необходим в делегациите, за да поеме изпълнението на задачите на Агенцията; и призовавам Комисията да представи всеобхватна и пълна информация относно това дали от бюджетните средства, прехвърлени от Агенцията на делегациите, е предоставено бюджетно подпомагане.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах за доклада относно Европейската агенция за възстановяване.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата заявява, че годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Има значителен напредък през последните години и са положени усилия да се въведат мерките, предложени в миналото от Сметната палата и службата за вътрешен одит. Както посочва докладчикът обаче, механизмите за определяне целите на Агенцията трябва да бъдат подобрени, за да се улесни оценката на техните постижения, и е необходимо да се въведе нова методология за управление на персонала, като се започне от наемане на персонала и се стигне до оценка на резултатите.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейската агенция за авиационна безопасност.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Сметната палата заявява, че е получила разумни гаранции, че годишните отчети на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Ето защо трябва да се подчертае, че Центърът е укрепил функциите си в областта на общественото здравеопазване, засилил е капацитетът на програмите си, отнасящи се до специфични болести, допълнително е разработил партньорства и е подобрил структурите си за управление. Не одобрявам обаче факта, че Центърът не е изпълнил изцяло задължението си да изпрати на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, кратък отчет, изготвен от директора на Центъра, за броя на извършените от вътрешния одитор вътрешни одити.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Европейската агенция по химикали са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Агенцията изпълнява роля, която Комисията не може да поеме. Тя напълно отговаря на стратегическите приоритети на Съюза, като дейностите й допълват тези на други агенции. Трябва да се отбележи, че Сметната палата констатира забавяне на оперативните дейности поради затруднения в прилагането на ИТ системата и липсата на квалифицирани служители.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейската агенция по химикали.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата изразява становище, че годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Поздравявам Агенцията за изключително положителните основни констатации във външната оценка на децентрализираните агенции на ЕС, поръчана от Комисията през 2009 г. По-конкретно приветствам Агенцията за изграждането на добре развита система за основано на дейностите управление, многогодишна работна програма, балансирана карта за оценка с показатели и интегрирана система за контрол на управлението, като всички те допринасят за ефективното управление.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейската агенция за околната среда.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата посочва, че годишните отчети на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Той е достигнал висока степен на изпълнение както на кредитите за поети задължения, така и на кредитите за плащания (съответно 97% и 95%). Въпреки това трябва да се отбележи, че някои несъответствия, установени по-рано от Сметната палата, остават и периодично се повтарят, а именно пренасяне бюджетни кредити към следващата година и анулиране на бюджетни кредити, пренесени от предходната година. Тази ситуация е в противоречие с принципа на ежегодност и показва слабости в процедурите на планиране и определяне на бюджета и това трябва да се поправи. Изключително положителна тенденция обаче е фактът, че органът успява съществено и систематично да подобри своите показатели за изпълнението през последните години.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейския орган за безопасност на храните.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата заявява, че годишните отчети на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Като докладчика, препоръчвам Центърът да включи предложените цели в годишната си работна програма, за да улесни оценката за изпълнението. Трябва също така да включи процедури за управление на човешките ресурси, за да повиши ефективността на това управление, например като при програмирането си въведе цели за работно време на своите служители и определи средно време, което трябва да посветят на всеки проект.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Присъединявам се към докладчика и поздравявам Агенцията за въвеждането на сложни методи за съставяне на бюджет по дейности и за проучванията на удовлетвореността на потребителите. Агенцията обаче трябва да подобри качеството на своите процедури за възлагане на обществени поръчки, за да преодолее слабостите, установени от Сметната палата (като например във връзка с прилагането на методи за оценка по отношение на ценовите критерии и необходимостта от обосноваване на избраните процедури).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейската агенция по лекарствата.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Сметната палата изрази становище, че има доказателства, че годишните отчети на Европейската агенция за морска безопасност са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Агенцията обаче не изготви многогодишна работна програма и годишната й работна програма не беше свързана с бюджета й за поетите задължения. Въпреки това Агенцията приключва разработването на петгодишна стратегия и определянето на основни показатели за изпълнение, които ще трябва да бъдат предадени на Парламента за проверка. Докладът също така посочва, че процедурите за съставяне на бюджета не са били достатъчно стриктни и това е довело до голям брой бюджетни трансфери и висока степен на анулиране на бюджетни кредити за плащания, което сочи слабости в планирането и контрола. Възможно е обаче това да е било еднократно явление поради преместването в сградата за дългосрочно ползване на Агенцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейската агенция за морска безопасност.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средствата, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата заявява, че годишните отчети на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Въпреки това подчертава слабостите в процедурите за възлагане на обществени поръчки, и по-специално подценяването на бюджетите за рамкови договори, което в крайна сметка представлява пречка за лоялната конкуренция. Следователно тези недостатъци трябва да бъдат преодолени. Предвид важността на мрежите за електронна комуникация Агенцията трябва да бъде поздравена за подобряването на устойчивостта на европейските мрежи за електронна комуникация и за развитието и непрекъснатото сътрудничество с държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства. В доклада си Сметната палата заявява, че годишните отчети на Европейската железопътна агенция за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Въпреки това Сметната палата посочва, че Агенцията има слабости при поставяне на цели и измерване на резултатите, както и проблеми при процедурите за възлагане на обществени поръчки. С оглед на по-големия контрол върху дейността на публичните органи е необходимо Агенцията да приеме подходящи мерки за преодоляване на тези проблеми. В заключение поздравявам Агенцията, че е изпълнила 32 от 36 препоръки, направени от Службата за вътрешен одит през 2006 г. Сред четирите препоръки, по които все още се работи обаче, една е определена като критична, а три като много важни и поради това настоятелно призовавам Агенцията да въведе някои стандарти за вътрешен контрол, свързани с подписването на банкови документи, разделянето на функциите, чувствителните позиции и запазването на делегираните правомощия, както е упоменато в препоръките.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейската железопътна агенция.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата изразява становище, че годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Тя обаче предупреждава, че съществуват нередности и липса на прозрачност при процедурите за подбор на персонала и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) дори е започнала разследване във Фондацията. Трябва да се отбележи обаче, че Фондацията твърди, че в отговор на констатациите на Сметната палата е предприела цялостен преглед на своите процедури за подбор на персонала, макар че все още не сме информирани за него. И накрая, важно е да се подчертае, че Комисията засвидетелства 97% удовлетворение от работата на Фондацията в подкрепа на Комисията през 2008 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейската фондация за обучение.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Агенцията е подобрила съществено финансовото си управление през последните три години, което е похвално, и тя трябва да продължи да се стреми към високо качество по отношение на планирането, изпълнението и контрола на бюджета. Съществуват обаче някои нередности, особено във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки, които трябва да бъдат отстранени.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни. Трябва да се отбележи, че през 2008 г. Агенцията не е получавала никакви субсидии за финансирането на своите оперативни дейности и че Комисията е поела всички разходи, направени от Агенцията за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година. Трябва да се отбележи също така, че поетите задължения, пренесени от финансовата 2007 година, бяха покрити с неизползваната част от субсидиите за финансовата 2007 година. Във всички случаи при липсата на самостоятелен бюджет Агенцията на практика е част от Комисията. Това може да предизвика въпроси относно структурата и автономността й, които могат да бъдат разгледани в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Агенцията за снабдяване към Евратом.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. След като установи слабости по отношение на процедурите за наемане на персонал и процедурите за възлагане на обществени поръчки, в доклада си Сметната палата заявява, че годишните отчети на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Това е знак за по-добро управление на счетоводството на Фондацията и системите за вътрешен одит, което е похвално. Предвид значението на Агенцията се надявам тя да продължи да полага усилия по отношение на бюджетната дисциплина, да подобри процедурите си за управление на човешките ресурси и да посочи по прозрачен начин в годишния си отчет броя на служителите, включително договорно наетите служители.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Въпреки становището на Сметната палата, че отчетите на Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни, аз съм обезпокоен от оценката на докладчика, че „липсата на показатели, слабостите в измерването на удовлетворението на потребителите и липсата на съгласуваност между бюджета и работната програма затрудняват извършването на оценка на резултатите от дейността на Евроюст“. Отбелязвам също констатацията на Сметната палата, че през 2008 г. Евроюст все още има проблеми с пренасянето на бюджетни кредити, макар и в не толкова значителен размер, както през предходната финансова година, и е необходимо да се предприемат действия, за да се избегне повтарянето на тази ситуация в бъдеще. И накрая, споделям безпокойството на докладчика, че нито една от общо 26-те препоръки на службата за вътрешен одит не е била изцяло изпълнена от Евроюст.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Евроюст.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. Поздравявам Агенцията на Европейския съюз за основните права за усилията, които е положила да отстрани установените по-рано от Сметната палата и от службата за вътрешен одит слабости. Искам специално да подчертая въвеждането на мерки за подобряване на оценката за изпълнението. Те трябва да продължат да се развиват.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Агенцията на Европейския съюз за основните права.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата заявява, че годишните отчети на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Фронтекс) за финансовата 2008 г. са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. Отбелязваме, че бюджетът на Агенцията се е увеличил значително през последните три години и бележи ръст от 69% през 2008 г. Сметната палата обаче неизменно констатира някои слабости, и по-конкретно: (i) висок процент на преноси и освобождаване на бюджетни кредити (49% от наличните бюджетни кредити за 2008 г. не са били усвоени през финансовата година, близо 69% — за 2007 г. и 55% — за 2006 г.); (ii) поети правни задължения преди съответните бюджетни задължения; и (iii) процедури по подбор на персонал, които не са съобразени с правилата, и по-специално по отношение на принципите на прозрачност и недискриминация при прилагането на посочените процедури.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах за доклада относно Фронтекс.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средствата, които са им били предоставени. Безпокоя се, че от думите на докладчика разбрах, че Европейският надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система е взел решение да представи резултатите от своята дейност, без да вземе под внимание факта, че вече няма да управлява програмите „Галилео“ и ЕГССНП (Европейска геостационарна служба за навигационно покритие) след приключването на прехвърлянето на неговите активи и средства към Комисията, планирано за края на първото тримесечие на 2008 г. Изразявам съжаление, че Сметната палата е изразила резерви в своята декларация за достоверност относно надеждността и точността на годишните отчети за финансовата 2008 година и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах за доклада относно Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата посочва, че годишните отчети на Европейското съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2008 г. са надеждни и операциите, свързани с тях, са законосъобразни и редовни. Трябва да се отбележи, че Сметната палата е установила наличие на бюджетен излишък от 57 600 000 евро в бюджетния резултат за годината, което представлява 38% от начислените приходи, като част от този излишък е бил пренесен към финансовата 2009 година. Това би могло да се дължи на факта, че Съвместното предприятие е в началната си фаза и че не е въвело изцяло системите си за вътрешен контрол и за финансова отчетност през финансовата 2008 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах за доклада относно Термоядрен синтез за енергия (европейско съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергетика).

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва обективно и стриктно да се отчитат за това как са изразходвани публичните средства, които са им били предоставени. В доклада си Сметната палата изразява становище, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Съвместно предприятие SESAR (програма за изследване на управлението на въздушния трафик „Единно европейско небе“) са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни. И аз като докладчика обаче не мога да не спомена, че окончателният бюджет, приет през април 2008 г. от административния съвет на Съвместното предприятие, се е оказал особено нереалистичен, както показва степента на изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и на бюджетните кредити за плащания, което достигна съответно 1% и 17 %. Искам също така да подчертая факта, че има слабости при контрола върху транзакциите и липсва достатъчен вътрешен контрол по отношение на договорите и обществените поръчки. Считам, че за SESAR е важно да предприеме подходящи действия, за да реши установените сега проблеми през следващата финансова година.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах за доклада относно Съвместното предприятие SESAR.

 
  
  

Доклад: Brian Simpson (A7-0101/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Подкрепих доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно транспортируемото оборудване под налягане, което ще отмени съществуващата директива и редица други свързани директиви. Тъй като някои технически разпоредби на съществуващата директива са в противоречие с международните правила относно превоза на опасни товари, от изключителна важност е да бъдат премахнати противоречията и да бъдат приведени техническите изисквания в съответствие с международните правила.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Превозът на оборудване под налягане, например цистерни, съдове и цилиндри, понастоящем се урежда от Директива 1999/36/ЕО, която определя изискванията за безопасност при автомобилен и железопътен транспорт. Освен това директивата установява общи стандарти за проектиране, изработване и последващи инспекции на подобно оборудване.

Тези правила обаче са в нарушение на международните правила относно превоза на опасни товари и поради тази причина Комисията представя предложение за преразгледана директива. Предложението не е свързано с никакви съществени промени към съществуващата регулаторна рамка по отношение на обхвата и основните разпоредби. Неговата цел е само да премахне горепосочените противоречия, като приведе техническите изисквания относно превоза на опасни товари в съответствие с действащите международни правила.

Ето защо споделям становището на докладчика, че при липса на хоризонтално решение между институциите по отношение на текста на новите разпоредби относно комитологията досието трябва да бъде приключено възможно най-бързо със споразумение на първо четене.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Превозът на оборудване под налягане, например цистерни, съдове и цилиндри, понастоящем се урежда от Директива 1999/36/ЕО. Директивата гарантира свободното движение на подобно оборудване в рамките на Съюза, включително пускането му на пазара, като установява общи стандарти за проектиране, изработване и последващи инспекции. Някои технически разпоредби на съществуващата директива обаче са в противоречие с международните правила относно превоза на опасни товари. По тази причини Комисията представи предложение за преразгледана директива, която да отмени съществуващата директива относно транспортируемото оборудване под налягане и редица други свързани директиви. Поради горепосочените причини подкрепих резолюцията, в която комисията се призовава да приеме доклада без допълнителни изменения, и упълномощава докладчика да започне преговори със Съвета на тази основа.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Нарастващата загриженост по въпроси, свързани с околната среда и нейното опазване, ни подтикват да положим допълнителни усилия по отношение на правилата за безопасност, отнасящи се до превоза на оборудване под налягане. Целта на директивата е да повиши безопасността и да гарантира свободно движение на подобно оборудване в рамките на Съюза, установявайки ясни, прозрачни и задължителни правила за безопасен превоз на оборудване под налягане във всички държави-членки посредством уеднаквяването на процедурите в целия Европейски съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Основната цел на директивата е да премахне съществуващите противоречия в предишното законодателство, като приведе техническите изисквания в съответствие с международните правила относно превоза на опасни товари. Освен това предложението има за цел да опрости и направи по-резултатни определени разпоредби по-специално разпоредбите, свързани с процедурите за оценяване на съответствието. Предложението също така включва разпоредби относно транспортни дейности на вътрешния пазар, като по този начин създава основна рамка за предлагането на продукти на единния европейски пазар.

Подкрепих доклада, защото считам, че след като бъде прието, предложението ще гарантира висока степен на безопасност за транспортируемото оборудване под налягане и за потребителите му. Правилното му прилагане на равнище държави-членки също ще осигури повишена защита за околната среда и здравето на гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Подкрепих доклада Simpson относно транспортируемото оборудване под налягане, въпреки че нашето изменение не беше прието.

 
  
  

Доклад: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Сигурност на летищата и прозрачност на таксите за ползвателите с цел да се повишат техните стандарти и равнища: това са темите, разгледани в предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно таксите за сигурността на въздухоплаването.

Настоящите системи за покриване на разходи, свързани със сигурността на въздухоплаването, които са регулирани на национално равнище, не винаги са прозрачни за крайните потребители, с които често никой не се консултира преди да бъдат изчислени таксите или да бъдат направени промени в тарифната система, които ги засягат. Наред с останалите предложения докладът предлага организации на пътниците или такива за защита на потребителите да присъстват на консултациите между органа за управление на сигурността и авиокомпаниите, за да се гарантира, че разходите за мерки за сигурност са определени правилно, и да ги сравнят с цената на билета, заплащана от крайните потребители.

Приветствам и друг аспект на доклада: призивът директивата да бъде приложена само от летища в държави-членки, които действително събират такси за сигурност, а не от тези, при които тази мярка не е въведена. Поради тези съображения гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Събитията от последните седмици показаха, че сигурността на летищата е много важна задача за държавите-членки и че трябва да предприемем всички необходими обезпечителни мерки. Всяка отделна държава-членка взема решения относно методите за финансиране и прилагане на сигурността на въздухоплаването. Изключително важно е, че директивата урежда основните принципи и процедури между отговорния за сигурността орган и въздушните превозвачи. Макар правните изисквания в нормативните уредби да са много различни в отделните държави-членки, операторите все пак трябва да предоставят достатъчна информация на въздушните превозвачи, за да има полза от консултациите между летищата и въздушните превозвачи. За тази цел директивата определя какви данни трябва редовно да бъдат предоставяни от управителния орган на летището. Въздушните превозвачи трябва в замяна да предоставят информация относно своите предвиждания за трафика, въздушната флота, която възнамеряват да използват, и своите настоящи и бъдещи конкретни изисквания към летището, така че управителният орган на летището да може да вложи своя капитал и да използва капацитета си по най-добър начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose и Britta Thomsen (S&D), в писмена форма. (DA) Датските социалдемократи в Европейския парламент се въздържаха при гласуването на доклада, тъй като считат, първо, че това е ненужно законодателство, защото необходимото законодателство в тази област вече е налице. Второ, считаме, че не е работа на Европейския съюз да задължава държавите-членки да заплащат каквито и да било допълнителни разходи за сигурност на летищата. Въпросът за финансирането на таксите за сигурност трябва да бъде решаван от отделните държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и Съвета относно такси за сигурността на въздухоплаването. Това предложение е изключително важно за утвърждаването и защитата на правата на потребителите и пътниците, защото то определя редица принципи, които трябва да се спазват при определянето на таксите за сигурност. Това са: недискриминация, консултация и правни средства, прозрачност на разходите и обвързаност на таксите за сигурност с разходите, както и създаването на надзорен орган.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Европейската комисия внесе предложение, което определя няколко основни принципа, които трябва да се спазват от летищните оператори при определяне на таксите за сигурност: (i) недискриминация; (ii) консултация и правни средства; (iii) прозрачност на разходите и обвързаност на таксите за сигурност с разходите; както и (iv) създаването на надзорен орган.

Основният въпрос, който възниква в тази връзка, е финансирането на по-строги мерки за сигурност, които трябва да бъдат въведени. Парламентът на няколко пъти безрезултатно е призовавал да бъде регламентирано финансирането на таксите за сигурност, но без успех. Докладчикът основателно посочва, че финансирането на тези по-строги мерки не трябва да бъде изцяло за сметка на пътниците (чрез екстернализация на разходите), а трябва да бъде осигурено чрез средства на държавите-членки, които в крайна сметка носят отговорност за безопасността на своите летища. В заключение искам да подчертая, че никога не може да има излишни инвестиции в сигурността на летищата и пътниците, както ясно пролича при последните опити за терористични нападения срещу гражданското въздухоплаване, които за щастие бяха разкрити.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският парламент настоя — няколко пъти и винаги без резултат — да бъде регламентирано финансирането на таксите за сигурност, чрез което да бъде постигната по-голяма прозрачност, както и да има целево предназначение на данъците и таксите, свързани със сигурността. Парламентът счита, че държавите-членки трябва да поемат разходите за прилагането на по-строги мерки. Терористичният акт от преди няколко седмици показа отново, че сигурността по летищата е задача на държавите и че вече съществуващите и замислените мерки за сигурност се вземат, за да предотвратяват терористични действия. Това, което до момента не беше споменато в разискванията, е фактът, че мерките в крайна сметка се плащат от пътниците. Приемам измененията, въведени с резолюцията, които ще дадат възможност да се избегнат ненужните успоредни процедури и административни разходи в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), в писмена форма. (EN) Трябва да гарантираме, че летищните такси за сигурност са прозрачни, обективни и са основани на ясни критерии, които отразяват реалните разходи. Всички нови такси във въздушния транспорт трябва да отчитат важността на летищата за развитието на регионите, особени тези, които зависят в голяма степен от туризма, както и тези, които страдат от географски или природни затруднения, като например най-отдалечените региони и острови. Ползвателите на летището, както и местните органи, трябва да могат да получават своевременно информация относно начина и основанието за изчисляване на таксите. Трябва да бъде създадена и задължителна процедура за консултации между летищните органи и заинтересованите страни или местните органи, когато възникне необходимост от преразглеждане на таксите. Също така всеки независим надзорен орган трябва да има точни, ясни компетенции, които по-специално включват всички правомощия, които този орган може да има за предприемане на наказателни действия.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Считам за неприемливо държавите-членки да не гарантират финансирането на мерките за сигурност по летищата, за които не са предвидени средства в европейското законодателство, и освен това не приемам факта, че те прехвърлят разходите на авиокомпаниите, които след това принуждават пътниците да заплащат. Считам, че не трябва да се ограничаваме само с регламента от 2008 г., а да приемем законодателство, за да гарантираме, че пътниците няма да плащат за допълнителните разходи, които в даден момент може да се окаже, че нямат нищо общо с таксите за сигурност. Поради тази причина подкрепих доклада на моя австрийски колега, г-н Leichtfried, който гарантира по-голяма прозрачност за гражданите и авиокомпаниите и задължава държавите-членки да осигурят публично финансиране на мерките за сигурност, които надхвърлят европейските изисквания, тъй като това засяга националната сигурност на отделните държави-членки. В случай че Комисията представи предложение за включване на скенерите за проверка на хора в списъка с европейски методи с цел да не допусне те да бъдат финансирани от държавите-членки, ако е необходимо, отново ще подкрепя моя колега и ще гласувам против това предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Все по-нарастващата загриженост за сигурността на нашите летища доведе до прогресивно увеличаване на разходите, които са за сметка на пътниците. Допълнителните разходи за по-строги мерки за сигурност трябва да се поемат от държавите-членки, тъй като тяхната цел е да бъдат предотвратени терористични нападения; те обаче се поемат от пътниците. Гласувахме в подкрепа на доклада, защото не приемаме това положение.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Разходите за дейност, която трябва да бъде извършвана от държавата, а именно осигуряването на обществена безопасност, не могат да бъдат прехвърляни с лека ръка. Трябва да решим за кои разходи може основателно да се очаква, че ще бъдат платени от пътниците във връзка с все по-ограничаващите антитерористични разпоредби. Единствено при условие, че самите държави поемат финансова отговорност за строгите мерки за сигурност, които се въвеждат, и в същото време могат да взимат самостоятелни решения по тези мерки, ще можем да предотвратим възможността за безконтролно увеличаване на скенерите за проверка на хора и други сходни мерки. Единствените, които ще извлекат полза от истерията около тероризма и безконтролната надпревара за по-добро оборудване, ще бъдат иновативните производители от САЩ. Въз основа на тези съображения това предложение трябва да бъде подкрепено.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах за доклада. Важното за нас обаче е, че нашите две цели за „обвързване на разходите за проверка на сигурността и сканирането с либерализирани наземни услуги“ и „интермодално справедливо отношение към финансирането на мерките за сигурност“ бяха отхвърлени от Европейската народна партия и Алианса на либералите и демократите за Европа (с поименно гласуване).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Парламентът няколко пъти призоваваше Комисията да регламентира финансирането на таксите за сигурност на въздухоплаването. Парламентът винаги е застъпвал становището за по-голяма прозрачност и целево предназначение на данъците и таксите и е считал, че държавите-членки трябва да поемат разходите за прилагането на по-строгите мерки.

Предложението на Комисията не съдържа нищо в тази насока. То е насочено единствено към нова оценка на икономическото въздействие с оглед на ограничаване на разходите въз основа на принципите на недискриминация, консултация и правни средства и прозрачност на разходите. Все пак настоящият документ предлага тези по-строги мерки, доколкото изискват по-високи разходи, да се поемат от страна на държавите-членки. Подчертавам важността на мерките за сигурност по летищата и гласувам в подкрепа на тази инициатива от Парламента.

Предложението, което ще бъде приложено във всички летища с търговска насоченост в Европейския съюз, е неразривно свързано с опасения относно правото на информация, относно недискриминацията на пътниците и защитата на потребителите. Считам, че целите за по-голяма прозрачност и избягването на излишни разходи могат да бъдат постигнати единствено чрез хармонизиране на законодателството и изясняване на отговорността между авиокомпаниите и държавите-членки при приемането на мерките за сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), в писмена форма.(PL) Със задоволство научих резултатите от днешното гласуване. Считам, че по време на работата по този документ успяхме да постигнем недвусмислено и амбициозно становище по-специално по отношение на финансирането. Искам отново да подчертая: терористичните нападения не са насочени срещу авиокомпаниите, те са насочени срещу държавите. Именно държавата е гарантът за сигурността на своите граждани и трябва да изпълни това си задължение. Резултатът от днешното гласуване — 613 гласа срещу 7 — е съвсем ясен сигнал към Съвета. Той доказва огромната решимост на Европейския парламент относно задълженията на всички държави-членки да поемат поне част от разходите за сигурността на въздушния трафик.

 
  
  

Доклад: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа, защото той е насочен към изграждането и модернизирането на железопътните инфраструктури, пристанищата, водните пътища и летищата. Предвижданите приоритетни цели включват и железопътната линия Гюргево-Брашов. Приветствам създаването на комисия, която да подпомага Комисията при прилагането на това решение и при изготвяне на насоките, предвидени в него.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах с увереност в подкрепа на този текст. Макар да внася само технически изменения, той ни припомня важността на европейската транспортна мрежа за сближаването на гражданите на Европейския съюз и за насърчаването на мобилността. Тази мобилност е от съществено значение, тъй като не би могло да имаме истинска Европа, без да сме опознали съседите си, техните държави и култура. Трансевропейската транспортна система допринася също така за планираното намаляване на емисиите на парникови газове, като въвежда по-добро управление на различните видове транспорт и насърчава тяхната оперативна съвместимост.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Въпросният текст е предложение на Комисията, който просто кодифицира предишни актове и регламенти. То също така внася някои незначителни изменения. Ето защо, в съответствие с предложението на докладчика и след като подчертах правните и политическите гаранции, подкрепям приемането на текста, включително незначителните изменения и поправки, предложени от Съвета, както и да бъде постигнато съгласие по досието на първо четене.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) От техническа гледна точка това предложение кодифицира правния текст. Комисията обаче беше длъжна да го преработи, тъй като в приложението бяха внесени някои изменения. Гласувах в подкрепа на измененията.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Осъждам факта, че най-отдалечените региони не винаги са неразделна част от глобалната трансевропейска транспортна мрежа, въпреки ключовата важност за икономическото, социално и териториално сближаване. Неприемливо е, че най-отдалечените райони са оставени встрани от планирането на мрежата и не намират място на няколко карти на трансевропейската транспортна мрежа. Глобалната мрежа, морските автомагистрали и приоритетните проекти трябва да включват и всички най-отдалечени райони при условия на равнопоставеност. Политиката TEN-T трябва също така да включва мрежови сектори и услуги от общ икономически интерес; тя не следва да бъде ограничавана само до основните линии на пътнически и товарен поток. Искането за равно третиране на най-отдалечените райони трябва да бъде чуто. Възможно ли е въобще да не бъдем включени в трансевропейските мрежи, когато европейската транспортна политика е от жизненоважно значение за отварянето на нашите райони и за свободата на движение в рамките на вътрешния пазар? Въпреки че Европейският съюз продава произведените от нас захар, банани и ром на други държави въз основа на търговски споразумения, в същото време не ни включва във вътрешноевропейските търговски маршрути заедно с останалите. Такова отношение спъва нашето развитие и е възмутително за нас.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. (RO) На пленарната сесия гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа. Това беше предложение с технически характер, тъй като в момента е в ход процес на подготовка за същинското преразглеждане на тези насоки. Предвижда се те да бъдат завършени в края на следващата година. Считам, че това предлага ключова възможност да потвърдим отново важната роля, която транспортната политика има на европейско равнище в контекста на настоящото разискване по целите на „Европа 2020“. Държавите-членки като цяло, и по-специално Румъния — държава, която все още изпитва нужда от инвестиции в своята транспортна инфраструктура — трябва да са наясно, че транспортната политика се преработва, за да отговори на новите предизвикателства. Застаряващото население и специфичните изисквания за мобилност на възрастните, социалната миграция и изменението на климата са само някои от факторите, които налагат необходимостта от изготвяне на подходяща транспортна политика. В същото време изготвянето по време на периода на Стратегията на Европейския съюз за река Дунав осигурява отлична рамка, която да гарантира максималното използване на речния транспорт по вътрешните морски пътища на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Изменения и повторно определяне на развитието на трансевропейската транспортна мрежа се правят отдавна. Ефективно работеща трансевропейска транспортна мрежа е от съществено значение за съществуването на устойчив вътрешен пазар и допринася за укрепването на икономическото и социално сближаване. Изригването на вулкана в Исландия недвусмислено ни показа необходимостта от трансевропейска транспортна мрежа; мрежа, която е ефективна и може да даде координиран отговор на проблемите, които възникват в подобни ситуации. Това решение е важно, защото то дава насоки относно целите, приоритетите и основните действия, които да бъдат предприети в областта на трансевропейската транспортна мрежа.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Европейският съюз потвърди важността на коридора между Балтийско и Адриатическо море, поставяйки като приоритет северния лъч от Гданск до Чешката република и декларирайки своята ангажираност с проекта за тунела Бренер. Още по-важно е да бъде развита северната част на коридора през северното железопътно направление на Австрия до Италия. В тази мрежа, по която преминават около половината товари и пътници, е особено важно да решим проблема с прекомерната натовареност на трафика. От основно значение е подкрепата на Европейския съюз за проекта Koralm поради съществуващите стеснени участъци в този регион по железопътните маршрути на товарния транспорт; с който, в крайна сметка, Европейският съюз винаги се е ангажирал. С тунела Koralm Европейският съюз има уникална възможност да прехвърли трафика към железопътните линии в обем, към който се стремим от десетилетия. Тъй като развитието на трансевропейската мрежа може да бъде от ключово значение за конкурентоспособността на Европа, а внесените изменения са само технически корекции, гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада, въпреки че нашето изменение не беше прието.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Във връзка с националните приоритети в контекста на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) считам, че е важно да се инвестира не само в железопътни линии, но най-вече в морски автомагистрали, в оперативната съвместимост и взаимното допълване на различните видове транспорт.

Единствено истинска мрежа на комбинирания транспорт, подкрепена от ефективно управление, ще може да гарантира конкурентоспособността на морската алтернатива. Морският транспорт е от ключово значение за моята страна, която се ползва с привилегирован достъп до плавателни водни пътища, и е от жизненоважно значение за най-отдалечените и островните райони, какъвто е случаят на Мадейра. В допълнение, това е съществен инструмент за продължаване на консолидацията на вътрешния пазар и териториалното сближаване.

Докладът намира широка подкрепа не само в Парламента, но и в Комисията и Съвета. Той също така е с конкретен технически характер. Приемането му от Парламента идва след като беше на практика единодушно препоръчан от комисията по транспорт и туризъм.

Накратко, това предложение, което лично подкрепих, не внася изменения в съдържанието на текста относно TEN-T, а просто добавя картите на 12-те държави-членки, които се присъединиха към Съюза през 2004 г. и 2007 г. Подготвя се преразглеждане на насоките на Съюза за развитието на TEN-T, което вероятно ще бъде готово едва в края на 2010 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Европейският съюз има пътища с дължина 5 млн. км (62 хил. км магистрали), 215 хил. км железопътни линии и 41 хил. км вътрешни водни пътища. Очаква се трафикът между държавите-членки да се удвои до 2020 г. Невъзможно е да имаме обединена Европа без координирана и работеща трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T). Въз основа на съответния договор на Европейския съюз, инвестициите в TEN-T ще достигнат 500 млрд. евро. Следователно е важно да гарантираме координация на европейско равнище и внимателно да подберем приоритетните проекти. Намерението е до 2020 г. TEN-T да свързва сухопътни, морски и въздушни транспортни мрежи в цяла Европа. Основната цел е да се гарантира бързо и лесно движение на хора и стоки между държавите-членки. Автомагистрала, която отговаря на европейските стандарти, свързва най-голямото пристанище в Литва Клайпеда с Вилнюс, а железопътна линия свързва Вилнюс с Москва и Изтока. За да може пристанището да остане конкурентоспособно, трябва да модернизираме сегашната му инфраструктура и да намалим бюрокрацията. За пътувания на дълги разстояния трябва да бъдат използвани най-вече железопътни линии и вътрешни водни пътища, а за пътуване на къси разстояния — сухопътни мрежи. Повече усилия трябва да бъдат положени в областта на транзитния превоз на стоки и транспорта по вътрешни водни пътища, който е по-рентабилен и енергийно ефективен, отделя по-малко замърсявания и е по-безопасен. Най-важното е безопасността и защитата на пътниците. Финансовата криза оказа въздействие върху транспортната политика. TEN-T обаче може да се използва за създаването на работни места и постигането на социално и икономическо сближаване. Стратегията „Европа 2020“ отчита важността на транспортната политика за европейската икономика. Свободното движение на хора и стоки е от съществено значение за Европейския съюз. То може да бъде осъществено единствено посредством добра TEN-T.

 
  
  

Доклад: Евгени Кирилов (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че за да отговорим на настоящата криза, ние трябва да намерим начини за ускоряване на изпълнението на програмите за подпомагане, така че финансирането на Съюза, насочено специално към подпомагане на гражданите, и най-вече на безработните, да може да бъде използвано по-пълно. Предложението се стреми да направи редица регулаторни промени с цел опростяване на правилата за прилагане на кохезионната политика и увеличаване на префинансирането (авансовите плащания) по програмите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ). Икономическите прогнози предвиждат значително намаляване на растежа в ЕС с 1,1% през 2010 г. В този план настоящият доклад е отговор на финансовата криза и нейните социално-икономически последици. Следователно той е изключително важен за постигане на по-голяма прозрачност и опростяване на правилата, управляващи политиката на сближаване. Докладът ще има положително влияние върху темповете на изпълнение на програмите най-вече с предоставените на националните, регионални и местни органи по-ясни и по-малко бюрократични правила, позволяващи по-голяма гъвкавост при адаптирането на програмите към новите предизвикателства.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Миналата година Комисията внесе предложение за изменение на основния регламент за структурните фондове (1083/2006) с цел да предостави финансови стимули на някои държави-членки, които бяха сериозно засегнати от икономическата криза. Една от мерките, засегнати в предложението на Комисията, беше дерогация от принципа за съфинансиране чрез въвеждане на временна опция за държавите-членки, които изпитват затруднения с ликвидността, така че да могат да изискват стопроцентово възстановяване на финансирането на мерки, приемливо в рамките на Европейския социален фонд.

Съветът отхвърли това предложение, но се съгласи да удължи срока за изчисляване на автоматичното освобождаване от годишния бюджетен ангажимент, свързан с общия годишен принос за 2007 г., за да се подобри усвояването на средства по различните оперативни програми.

Смятам, че временната мярка, предложена от докладчика, за преразпределяне на годишните бюджетни средства за финансовата 2007 г. към средствата за подкрепа като част от Европейския социален фонд в резултат от направеното освобождаване от ангажимент, е оправдана с оглед на влизането в сила на Договора от Лисабон и ще предотврати прилагането на член 93, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 в сегашния му вид.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд и Кохезионният фонд се оказаха ефективни и изключително полезни инструменти за териториално развитие и за преодоляване на последиците от икономическата криза, които от известно време измъчват Европа и целия свят. В тази връзка приветствам предложенията за опростяване на процедурите за освобождаване от ангажимент на средствата и за улесняване на плащанията на бенефициерите на различни програми, изпълняващи използването на горепосочените средства. Освен това подкрепям предвиждането на допълнителна вноска на префинансиране за 2010 г. за държавите-членки, които са най-тежко засегнати от кризата.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Като референт по настоящия доклад за групата на Европейската народна партия (Християндемократи) призовах колегите си да гласуват в подкрепа на този текст. Що се отнася до опростяванията, съдържащи се в доклада, убедена съм, че те са нещо много добро. Това е истински скок напред: предоставя се по-малко информация, има по-голяма гъвкавост по отношение на проектите, генериращи приходи, по-малко проверки от страна на Комисията за проекти, свързани с околната среда на стойност от 25 до 50 млн. евро и т. н.

Що се отнася до финансовата страна, поисках първоначалното предложение да бъде преразгледано. Всъщност не би била добра идеята да се поставя под въпрос принципът за съфинансиране на разходите и да се изпълняват проекти, изцяло финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ), както предложи Комисията. За да балансират разходите в дългосрочен план, някои държави-членки биха били изправени пред сериозни финансови затруднения. Парламентът намери компромис, който ни позволява да помогнем на най-тежко засегнатите страни от кризата и да избегнем освобождаването от ангажимент за 2007 г.

С настоящото гласуване подкрепяме бенефициерите на средствата на ЕС, както и иницииращите организации. Нека не забравяме обаче, че по отношение на опростяването има какво да се направи.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Важно е да се подчертае, че натискът върху националните финансови ресурси продължава да нараства, което налага предприемането на допълнителни стъпки за облекчаване на този натиск чрез по-добро използване на европейското финансиране, както и мобилизирането и ускоряването на всички налични фондове с цел преодоляване на кризата, и по-специално използването на Европейския социален фонд (ЕСФ) за осигуряване на пакети от мерки за бързо възстановяване, както е предвидено в съобщението. Особено важно е да бъдат положени повече усилия, за да се улесни управлението на европейското финансиране с цел да се ускори потокът от финансови средства към най-силно засегнатите от спада в икономиката бенефициери. Важно е да се постигне цялостната цел: да се ускорят съфинансираните инвестиции в държавите-членки и в регионите и да се засили въздействието на финансирането върху икономиката като цяло, и по-конкретно върху малките и средни предприятия и трудовата заетост. Малките и средни предприятия са движещата сила на европейската икономика и основни действащи лица за едно устойчиво развитие, създаващо многобройни и качествени работни места. По-нататъшно опростяване и изясняване на правилата, регулиращи политиката на сближаване, безспорно ще имат положително влияние върху темпа на изпълнение на програмата по-специално чрез предоставянето на националните, регионални и местни органи на по-ясни и по-малко бюрократични правила, които ще позволят по-голяма гъвкавост с цел адаптиране на програмите към новите предизвикателства.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Докладът се отнася до финансовото управление на някои от най-важните фондове на Европейския съюз. Това са Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд и Кохезионният фонд. След внимателен анализ на предложението за регламент (COM (2009) 0384), както и на член 161 от Договора за ЕО, в допълнение на други документи приех позицията на докладчика и гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма. (RO) Изменението на регламента за прилагане на Структурните фондове и Кохезионния фонд е мярка, насочена към подпомагане на държавите-членки по време на сегашната криза. Преди всичко то отговаря на техните искания за опростяване на управлението на средствата.

Смятам, че в същото време новите разпоредби ще помогнат да се намали рискът от загубване на средствата, които не са били използвани достатъчно бързо, тъй като е предложена по-дълга времева рамка за проекти, които още не са били одобрени или изпълнени през определения период от време.

Също така се надявам, че опростените правила ще влязат в сила възможно най-скоро, така че държавите-членки, и по-специално регионите, които биха могли да се възползват от този вариант на финансиране от ЕС, както и държавните органи в тези региони, да продължат да инвестират в европейски проекти независимо от бюджетните ограничения.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Делегацията на Демократичното движение приветства приемането на един доклад, позволяващ опростяването на някои разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Удължаването на сроковете за използването на средствата е голяма крачка напред. Според настоящите правила помощта трябва да бъде използвана в рамките на две години от датата на получаването й — в противен случай трябва да бъде върната. Според новите правила регионите и държавите-членки не губят средствата, отпуснати през 2007 г. за проекти, чието изпълнение е било отложено. Отсега нататък за проекти, свързани с околната среда, на обща стойност до 50 млн. евро няма да бъде необходимо държавите-членки да подават специално заявление за одобрение от Европейската комисия. Допълнителни авансови плащания за 2010 г. ще бъдат разрешени за най-тежко засегнатите от икономическата и финансова криза държави-членки. Опростяването на редица разпоредби ще улесни преразглеждането на оперативните програми и ще ни позволи при кризисни ситуации да реагираме по-добре. Например регионите, засегнати от бурята „Синтия“ ще могат да използват новата гъвкавост и да помогнат на жертвите на тази катастрофа.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), в писмена форма.(CS) Комисията представи предложение за изменение на регламента относно структурните фондове, чиято цел е да предостави на силно засегнатите от финансовата криза държави-членки необходимите икономически стимули. Изменението ще доведе до прилагането на т. нар. прагове за подкрепа. Ще се прилага праг от 50 млн. евро вместо сегашния от 25 млн. Големите проекти също трябва да бъдат защитени от автоматично освобождаване. Някои държави също трябва да могат да изискват стопроцентово възстановяване на финансирането на мерки, свързани с пазара на труда в рамките на Европейския социален фонд. Ако от гледна точка на бюджета е възможно започването на финансиране, без да е необходимо съвместно участие, в което се съмнявам, то единственият правилен и възможен начин е към всички правила и норми да се прилага една и съща мярка. Напълно неприемливо е някои държави-членки да бъдат определяни като „по-засегнати от кризата“ и по тази причина да бъдат освобождавани от правилата. Ако трябва да има изключения, нека те се прилагат за всички по един и същ начин. ЕС не е толкова огромен, за да кажем, че последиците от финансовата криза са различни за държавите-членки. Икономиките са свързани помежду си и последиците от икономическото управление са нееднозначни. Също така би било неправилно да не допускаме изключения и да наказваме държавите-членки, които се опитват да стимулират собствените си икономики, без да очакват помощ от ЕС. Дори по време на криза нека се стремим към равни условия при еднакви ситуации. Докладът отчита това, поради което подкрепям приемането му.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма. (RO) Приветствам приемането на доклада Кирилов, който подкрепих. Считам, че приемането на настоящия доклад толкова скоро след съобщението на Комисията ще бъде от полза, тъй като посочените в него мерки ще ускорят процеса на финансиране и ще дадат тласък за икономическото възстановяване на регионите, което е абсолютно необходимо по време на сегашната криза. Докладът е част от насоките, изготвени от Съвета по отношение на измененията, свързани с правилата за финансовото управление на програмите, съфинансирани от ЕСФ, както и на тези, отнасящи се до изпълнението на програми, предназначени да улеснят, опростят и изяснят правилата, регулиращи политиката на сближаване. В случая с Румъния това означава увеличаване на обема на авансовите плащания за Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и повече време за използване на европейските средства чрез тяхното „освобождаване“, така че държавите-членки да могат да използват повторно тези средства като част от програмата. Други изменения включват опростяване и изясняване на необходимите мерки за осъществяване на структурните фондове както по време на етапа на подаване на заявления за финансиране, така и при изготвянето на годишния доклад за изпълнението на програмата. Също така налице е споразумение за единствен праг от 50 млн. евро, което определя един голям проект, който ще може да отговори на изискванията за финансиране от няколко европейски програми.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяване на някои изисквания и по отношение на разпоредбите, свързани с финансовото управление. Тежкото и безпрецедентно влияние на настоящата икономическа и финансова криза върху бюджета на държавите-членки означава, че управлението на политиката на сближаване трябва да бъде опростено, а авансовите плащания да бъдат увеличени. Независимо от трудната ситуация тези мерки ще позволят да се поддържа постоянен паричен поток, за да се гарантира, че плащанията на бенефициерите могат да бъдат направени, тъй като програмите се изпълняват.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Според мен кохезионната политика на ЕС е основен фактор в развитието и прилагането на принципа на солидарност между държавите-членки, за която Европейският съюз се застъпва. Ето защо, особено по време на криза — когато въпросните средства могат да помогнат конкретно за смекчаване на въздействието в най-бедните региони — е особено важно съществуващата структура на кохезионната политика да бъде подобрена, така че средствата да се разпределят по-ефикасно и навреме да дават по-добри резултати.

Освен това необходими са по-гъвкави инструменти, защото едни закоравели инструменти, които не могат да се адаптират към непредвидени обстоятелства, например към кризи, са пречка за икономическото развитие на Европейския съюз. Също така е важно да се гарантира, че финансовите средства, предоставени по линия на кохезионната политика, са надлежно използвани от държавите-членки и че наличните ресурси са изразходвани ефективно. Ето защо считам, че е изключително важно да преосмислим не само структурата на кохезионната политика на Съюза, но също и наличните механизми за контрол, както и методите на принуда, които могат да бъдат използвани в случай на нарушения от страна на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Целта на предложението беше да се осигури допълнителен икономически стимул на някои държави-членки, които бяха сериозно засегнати от икономическата криза. Предложението последва Европейския план за икономическо възстановяване, в контекста на който разпоредбите относно прилагането на основния регламент вече бяха изменени през 2009 г. с цел предоставяне на по-голяма гъвкавост за авансовите плащания. Основният елемент в предложението на Комисията е насочен към преодоляване на последиците от финансовата криза. Предложеното решение беше да се въведе временна опция за държавите-членки, които изпитват сериозни затруднения с ликвидността, така че да могат да изискват стопроцентово възстановяване на финансирането на мерки, свързани с пазара на труда в рамките на Европейския социален фонд, тоест дерогация от принципа на съфинансиране. Влизането в сила на Договора от Лисабон доведе до промяна в законодателната процедура. Вместо процедура на одобрение, при която Парламентът може само да одобри или отхвърли, Парламентът придоби пълни правомощия във връзка със съдържанието на текста в рамките на обикновената законодателна процедура. Ето защо гласувах за предложението и да се надяваме, че Комисията ще направи съответното предложение за изменение на бюджета за разглеждане и приемане от бюджетните органи.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Предложението на Комисията включва въвеждането на временна опция, от която държавите-членки със сериозни затруднения в ликвидността да могат да се възползват с цел финансиране на необходимия растеж и насърчаване на мерките, свързани с пазара на труда и насочени към борба с кризата и допустими в рамките на Европейския социален фонд. Това ще позволи на държавите-членки да изискват от Комисията стопроцентово възстановяване за 2009 г. и 2010 г., така че през периода да не е необходимо национално съфинансиране.

Това е една мярка, която ние подкрепяме, защото ще направи възможно пълното използване на финансовите средства на ЕС в момент, когато са най-необходими. Обаче позицията на Съвета е различна и посочва само, че „допълнителна вноска на префинансиране [...] е необходима за държавите-членки, които са най-тежко засегнати от кризата“.

Документът, по който Парламентът гласува, заема позицията на Съвета, която според нас е по-двусмислена и по-неблагоприятна за държавите-членки, които са най-тежко засегнати от кризата. Обаче считаме, че точката „да бъде удължен крайният срок за изчисляването на автоматичното освобождаване на годишния бюджетен ангажимент, свързан с общата сума на годишния принос за 2007 г., с цел да се подобри усвояването на средствата, отпуснати за някои оперативни програми“, е положителна.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. (RO) Основните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз поради икономическата и финансова криза, доведоха до въвеждането на някои приоритетни действия, които да помогнат на националните икономики да се приспособят към създалата се ситуация. Гласувах за доклада, тъй като решително подкрепям предоставянето на допълнителни финансови стимули на държавите-членки, които са най-тежко засегнати от икономическата криза, както и опростяването на някои аспекти на финансовото управление. Всички страни могат да се облагодетелстват от отлагането на автоматичното освобождаване, а страните в най-тежко положение — от допълнителните финансови плащания. Това са Естония, Унгария, Румъния, Латвия и Литва. По-нататъшното изясняване на правилата относно политиката на сближаване и опростяването на процедурите ще окаже положително влияние върху степента на изпълнение на програмите. Тази стъпка е особено важна, тъй като политиката на сближаване е най-мощният инструмент що се отнася до предоставянето на помощ за реалната икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Опростяването на достъпа до Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд е съществена част от подкрепата за държавите-членки, най-силно засегнати от икономическата криза, която преживяваме. Като разбираме размера на вредите, причинени на реалната икономика и на пазара на труда от финансовата криза, ние трябва да предприемем мерки за подобряване на достъпа до финансовите инструменти на Европейския съюз. Трябва да има редовен паричен поток, който да позволява плащанията към бенефициерите да се извършват при изпълнението на програмите.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) По време на кризата Европейският съюз отново показа истинското си лице. Когато източноевропейските държави-членки трябваше да мръзнат по време на спора за руския газ, нямаше никакви признаци на солидарност. Сега, когато става дума за изтърканата икономическа тема, свързана с еврото, което е водещият проект на Европейския съюз, изведнъж се оказва, че е възможно да се направи нещо. Дори субсидиите от ЕС бяха съответно коригирани. Въпреки че възможното стопроцентово възстановяване за 2009 г. и 2010 г. на финансирането на мерките, свързани с пазара на труда, не насърчава по-нататъшното образование и висококачествените стажове така, както бихме искали, то със сигурност е от съществено значение за настоящата ситуация. Всички държави-членки ще се възползват от освобождаването от бюджетния ангажимент, а страните с най-много проблеми ще получат допълнителни авансови плащания. Наливането на пари в бездънна яма, както ни хрумне, без съпътстващи мерки, може да бъде опасно. Ето защо отхвърлих предложението.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) С оглед на икономическата и финансова криза трябва да се извлече максимална полза от мерките, които ще опростят някои процедури, характерни за достъпа до европейските фондове. Те включват:

- предоставяне на допълнителни авансови средства за 2010 г. за държавите-членки, които са засегнати от кризата, с цел да се гарантира редовен паричен поток и в хода на прилагането на програмите да се задействат плащанията към бенефициерите;

- удължаване на крайния срок за изчисляването на автоматичното освобождаване на годишния бюджетен ангажимент, свързан с общата сума на годишния принос за 2007 г., с цел да се подобри усвояването на средствата, предназначени за някои оперативни програми, и да се гарантира адекватна подкрепа на инициативите за запазване и създаване на работни места;

- държави-членки, получили помощ през 2009 г. в съответствие със законодателството за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки, могат да се възползват през 2010 г. при определени условия от 2% от приноса от Кохезионния фонд и 4% от приноса от ЕСФ за оперативната програма.

Въпросните мерки ще допринесат за развитието на гъвкав всеобхватен пазар на труда и за значително подобряване на положителното влияние на европейското финансиране върху икономиката като цяло, но най-вече върху малките и средни предприятия и пазара на труда.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах против доклада, защото ние от групата Verts/ALE внесохме шест изменения, но всички бяха отхвърлени.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението, защото смятам, че то е изключително важно за Португалия и особено за по-отдалечените й региони, които са най-уязвими от кризата, която преживяваме, тъй като те по-силно усещат последиците й и ще имат нужда от повече време, за да излязат от нея.

Въпреки че по принцип съм съгласен със съдържанието на доклада, трябва да подчертая трудностите, пред които са изправени регионалните и местните органи, осигуряващи освобождаването на средствата, които ще им позволят да осигурят тяхната част от финансирането на проекти, субсидирани със средства на ЕС. Бях разочарован, когато Съветът спря възможността за увеличаване на дела на съфинансирането от ЕС до 100%, макар и временно и под формата на авансово плащане, което ще се компенсира през следващите години на програмите.

Компромисното решение, макар и да не е съвършено, означава, че средствата на ЕС за 2007 г., които не са били усвоени по програми, забавили се със стартирането, по изключение ще се възползват от удължения срок преди да бъдат освободени.

Всички сме наясно с трудния избор, който семействата и дружествата трябва да направят тези дни, и с това колко важни могат да бъдат планираните мерки за икономическо възстановяване, което се надяваме да бъде бързо и устойчиво.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Световната финансова криза засегна всички държави-членки на ЕС. Смятам, че балтийските държави понесоха най-болезнения удар. Финансовият ураган доведе до предприемането на тежки мерки и до загубването на работни места. Обаче имаме уникалната възможност да се възползваме от кризата. Бихме искали да дадем на младите литовци многообещаващо бъдеще в Литва и да спрем „изтичането на мозъци“. Тази задача е невъзможна без структурните фондове на ЕС, без Кохезионния фонд и особено без Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Структурните фондове съставляват голяма част от европейското финансиране — за бюджет 2007–2013 г. бяха отпуснати 277 млрд. евро. ЕФРР стимулира икономическото развитие и възстановяване в по-бедните части на ЕС. Той помага за финансирането на такива мерки като възстановяването на индустриалните зони, засегнати от намаляването на градовете и селата. Той включва важни регионални програми, като например програмата за региона на Балтийско море, с цел укрепване на регионалната идентичност и разпознаване. Кохезионният фонд играе важна роля за намаляване на различията между държавите-членки на ЕС, особено по отношение на околната среда и трансевропейските транспортни мрежи. И днес (2007–2013 г.) Европейският социален фонд е жизненоважен за подпомагане на стопанските субекти и на работниците да се приспособят към новите пазарни условия и за подкрепата на работните места, иновациите, обучението през целия живот и повишаването на мобилността. Програмата на Литва по линия на ЕСФ решава кадровия недостиг чрез мобилизиране на човешките ресурси и чрез подобряване на уменията и повишаване на квалификацията. Откакто се присъедини към ЕС, Литва преживя огромно „изтичане на мозъци“. Най-добрият начин за борба с това е структурните фондове на ЕС да инвестират в младите специалисти.

 
  
  

Предложение за резолюция: (B7-0221/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на резолюцията, внесена от Съвета на председателите на комисии, в която се иска Комисията да представи нови предложения за досиетата, които са били текущи в Парламента към момента на влизане в сила на Договора от Лисабон и за които процедурата е отпаднала.

Като докладчик по становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните относно „Предложение за препоръка на Съвета относно мерките за борба с невродегенеративните заболявания и в частност с болестта на Алцхаймер посредством съвместно планиране на научноизследователски дейност“, подкрепям поканата, представена от Съвета на председателите на комисии на Европейската комисия за представяне на ново предложение по тези досиета, така че с Парламента да бъдат проведени консултации по начин, който подобава на неговата институционална роля, възложена му съгласно разпоредбите на новия Договор.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) С резолюцията Европейският парламент съсредоточава вниманието си върху всички най-важни политики на Европейския съюз. Тя предоставя законодателните изменения, които са му необходими, за да играе пълноценно ролята си както на институционалната, така и на международната сцена. Европейският парламент най-сетне ще може изцяло да гарантира защитата на интересите на гражданите на Европейския съюз и поради тази причина подкрепих резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Договорът от Лисабон ясно възлага на Парламента нови отговорности и му предоставя нови правомощия. С влизането му в сила на 1 декември 2009 г. много предложения, които бяха внесени от Комисията въз основа на Договорите, но бяха текущи към онази дата (намираха се на различни етапи от законодателния или незаконодателния процес), ще бъдат променени. В някои случаи ще има разлики на равнище процедура на вземане на решения, било то защото обхватът на обикновената законодателна процедура е бил значително разширен, или защото се прилага нова процедура по одобрение по отношение на сключването на международни споразумения. В други случаи просто има промяна на правното основание. Комисията се стреми да ги промени официално чрез своето предложение „омнибус“. Има обаче някои предложения (които попадаха в бившия трети стълб), при които е налице значителна промяна в законодателната рамка и поради тази причина те са отпаднали и трябва да бъдат заменени с нови. Като докладчик по инициативата за създаване на механизъм за оценка с цел наблюдение на прилагането на достиженията на правото от Шенген призовавам Комисията да представи нови предложения възможно най-скоро. Поради тези причини подкрепям предложението за резолюция на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно последствията от влизането в сила на Договора от Лисабон за текущите междуинституционални процедури за вземане на решения. Влизането в сила на новия Договор означава, че правните основания на различни текущи досиета трябва да бъдат определени отново. Комисията и Съветът трябва спешно да направят необходимите промени в светлината на новата законодателна рамка.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Влизането в сила на Договора от Лисабон наложи не само нови институционални договорености и нова йерархия на законодателството, но също така изисква специални обезпечителни мерки по отношение на процедурите за вземане на решения, които бяха в ход към онази дата. В тези случаи са променени правните основания, както и процедурите, свързани с тях, което съвсем обосновано налага тяхното преразглеждане.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Договорът от Лисабон възлага на Парламента нови отговорности и му предоставя нови правомощия. С влизането му в сила на 1 декември 2009 г. много предложения, които бяха внесени от Комисията въз основа на Договорите, но бяха текущи към онази дата, ще бъдат променени. В някои случаи ще има разлики на равнище процедура на вземане на решения, било то защото обхватът на обикновената законодателна процедура е бил значително разширен, или защото се прилага нова процедура по одобрение по отношение на сключването на международни споразумения. В други случаи просто има промяна на правното основание. Комисията се стреми да ги промени официално чрез своето предложение „омнибус“. Има обаче някои предложения (които попадаха в бившия трети стълб), при които е налице значителна промяна в законодателната рамка и поради тази причина те са отпаднали и трябва да бъдат заменени с нови. Като докладчик по инициативата за създаване на механизъм за оценка с цел наблюдение на прилагането на достиженията на правото от Шенген призовавам Комисията да представи нови предложения възможно най-скоро. Поради тези причини подкрепям предложението за резолюция на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleni Theocharous (PPE), в писмена форма. (EN) Гласувам против предложението за резолюция относно последствията от влизането в сила на Договора от Лисабон за текущите междуинституционални процедури за вземане на решения, тъй като то включва разпоредбата относно така наречената „директна търговия“ между Европейския съюз и окупираната част на Република Кипър.

Правното основание на разпоредбата е напълно погрешно, тъй като Европейската комисия е избрала член 133 от Договора — сега член 207, параграф 2 след Договора от Лисабон — който разглежда въпроса за третите държави. Използването на такова правно основание е в противоречие с протокол 10 относно Кипър, който ясно посочва, че Република Кипър се присъединява към Европейския съюз като единна територия, като законодателството на Съюза не се прилага в северната част на острова поради турската окупация. Съществуващото правно основание на разпоредбата е обида за суверенитета и териториалната цялост на държава-членка на Европейския съюз — Република Кипър — и противоречи на принципите и ценностите, върху които е изграден Европейският съюз, които Европейският парламент трябва да зачита и насърчава като основополагащи за европейската демокрация.

 
  
  

Доклад: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Подкрепих доклада на г-н Szájer, на когото благодаря за отличния му анализ, направен в светлината на промените, въведени с Договора от Лисабон.

Предвид мащабните и разнообразни последици, които „делегираните актове“ ще имат върху законодателната процедура, считам, че е похвално желанието на Парламента да приложи конкретни и ясни условия спрямо тези делегирани актове, за да гарантира, че той действително упражнява демократичен контрол върху тях. Смятам, че по-специално трябва да изпробваме и как ще работи тази система на практика, за да направим необходимите корекции.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Договорът от Лисабон съдържа мерки за преодоляване на демократичния дефицит, укрепвайки правомощията както на Европейския парламент, така и на националните парламенти. Това е рамката за този нов инструмент, която дава възможност на законодателя да делегира част от своите правомощия на Комисията (член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз), при условие че това е акт от общ характер, чрез който се допълва или изменя законодателен акт, който се счита за несъществен. Това ще даде възможност пропуските да бъдат запълвани по-бързо и по-опростено и да се регламентират или актуализират по-подробни аспекти на даден законодателен акт, като се избягват прекалено сложните или продължителни процедури, които имаха отрицателни последствия за обществеността. Двата аспекта, които са гарантирани, предвиждат, че делегирането може да бъде оттеглено по всяко време и че е необходимо предварителното съгласие на Парламента (и на Съвета) преди да влязат в сила актовете, които са одобрени от Комисията съгласно делегирането. Подкрепям това нововъведение, което следва да замени печално известната система „комитология“, но сега спешно трябва да създадем правила за делегирането, техния обхват, тяхната цел, методите на работа, които ще бъдат използвани, и условията, при които законодателят ще упражнява контрол.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Влизането в сила на Договора от Лисабон налага изясняване на някои от неговите разпоредби, по-специално онези, които се отнасят до законодателство и процедури, като например разпоредбите, засягащи законодателната процедури, йерархията на нормите и правомощията на институциите. Член 290, параграф 1 от Договора посочва, че законодателен акт може да делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт. Това се посочва със специални резерви и строго ограничава приложното поле на такива актове. Въпреки това тези подробни правни разпоредби, посочени в Договора, са важни за избягването на противоречиви тълкувания, които биха застрашили последователността на правото на Европейския съюз. Макар такива актове да са често срещани в държавите-членки, то това не е така за въпросните актове. Легитимността на Комисията и на правителствата на държавите-членки не е една и съща и следователно делегирането на законодателни правомощия на вторите изисква по-голяма прецизност и внимание и трябва да се използва рядко. Съгласен съм, че използването на законодателно делегиране трябва да създаде възможност за приемането на ясно и разбираемо законодателство, като по този начин допринася за правната сигурност, ефикасността на упълномощената страна и контрола от страна на упълномощителя.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз законодателят може да делегира определени правомощия на Комисията, във връзка с които Комисията може единствено да допълва или изменя даден законодателен акт. „Делегираните актове“, приети по този начин от Комисията, са незаконодателни актове от общ характер. Докладчикът призовава за строго наблюдение на Комисията, когато упражнява своите делегирани законодателни правомощия. Поради тази причини подкрепих приемането на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Подкрепих доклада Szájer относно правомощията за законодателно делегиране и доклада Speroni относно искането за снемане на имунитета на Ransdorf. Той беше приет с мнозинство.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), в писмена форма. (SV) Подкрепих доклада относно правото на делегиране на законодателни правомощия. Член 290 от Договора от Лисабон дава възможност на Парламента да представи възражения или да оттегли измененията или допълненията на законодателните актове на Комисията. За това обаче е необходимо пълно мнозинство, с други думи мнозинство от избраните членове на Европейския парламент. Предвид отсъствието на членовете на Парламента, това обикновено означава 60% от гласувалите. При предишното положение единствено Съветът можеше да прави това, при условие че е налице квалифицирано мнозинство от гласовете. Експертните групи на Комисията, които се избират щателно от държавите-членки, имат доста голяма влияние върху законодателното делегиране. Пример за това е фактът, че чрез своя експертна група Комисията разреши нов вид генетично модифицирана царевица, въпреки че Парламентът и Съветът бяха против това. Друг пример е първоначалната Директива за услугите, в която Съветът и Парламентът заличиха един параграф, в който се посочваше, че трябва да се забрани искането за постоянен представител в случай на командироване на работници, с други думи съответствието на синдикат. Комисията обаче се противопостави на това и изготви насоки, в които се посочва, че постоянен представител не е необходим. Комисията иска да запази своята независимост и продължава да използва свои експертни групи (COM(2009)0673). Докладчикът, г-н Szájer, отхвърля както експертните групи, така и участието на националните органи. Не съм съгласна с последното.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Договорът от Лисабон промени предишната система на комитология по отношение на нови правни инструменти, като например делегирани актове и актове за изпълнение. С новия Договор Парламентът поема ролята на съзаконодател съвместно със Съвета.

Залегналата в Договора възможност на Комисията да бъдат делегирани правомощия да приема незаконодателни актове е стъпка напред в смисъл, че двете институции имат равностойни права. Докладът се стреми да изясни условията, при които ще се извършва делегирането на правомощия от Парламента и Съвета на Комисията съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Документът подчертава важността на принципа на свободата на законодателя да делегира своите правомощия на Комисията като средство за по-добро законотворчество.

Докладът подкрепя необходимостта да се избегне налагането върху законодателя на допълнителни задължения извън тези, които вече се съдържат в Договора. Законодателят трябва да даде на Комисията възможност да упражнява делегираните правомощия ефективно и да следи надлежно как те се упражняват. Поради горепосочените съображения и като имам предвид, че е от първостепенна важност правото на Съюза да се адаптира в области, които са били регулирани без процедура на съвместно вземане на решение, гласувах в подкрепа на този документ.

 
  
  

Доклад: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Конкурентоспособността на европейския морски транспорт трябва да остане една от стратегическите цели на политиката на Европейския съюз в областта на морския транспорт. За да постигнем тази цел, трябва да гарантираме необходимата подкрепа за иновациите, научните изследвания и тяхното развитие, което ще ускори осъвременяването на пристанищната инфраструктура и ще гарантира прилагането на най-съвременните технологии в морския транспорт. Намаляването на административната тежест и бюрокрацията ще доведе до увеличаване на частните и публичните инвестиции в пристанищния сектор и сектора на морския транспорт. Развитието на трансевропейската транспортна мрежа, осигуряването на морски автомагистрали и развитието на интермодалността по отношение на видовете транспорт ще доведе до създаването на европейска система за морски транспорт, която е конкурентна и отворена към иновациите. Трябва също така да разгледаме въпроса за хармонизиране на данъчното облагане на екипажи, плаващи под флага на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Морската територия на Европейския съюз е най-обширната в света. Морската икономика осигурява работа на пет милиона души, а 5% от БВП на Европейския съюз се произвежда от сектори и услуги, които са пряко свързани с този сектор. Данните и фактите категорично показват, че морето остава ключов източник на заетост и растеж в държавите-членки, по-специално като се има предвид неговото международно измерение, а оттук и огромният натиск, на който то е подложено по отношение на конкуренцията в световен мащаб.

По този въпрос докладът съдържа много положителни виждания, свързани с изискването за стимули за морския сектор на национално равнище и за по-голяма регулаторна координация на равнище Европейски съюз. Подкрепям подхода на доклада и ще гласувам за него.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Делегацията на „Демократично движение“ приветства приемането на стратегическите цели на Европейския съюз в областта на морския транспорт до 2018 г. Приетата резолюция по-специално призовава за подобряване на условията на морските специалисти чрез повишаване на квалификацията и хармонизиране на обучението в Европа. Действително е много важно да бъде въведено учене през целия живот, както и преквалификация на морския и наземен персонал. Имайки това предвид, държавите-членки трябва спешно да ратифицират Конвенцията за морски труд от 2006 г. на Международната организация на труда. За да остане морският транспорт един от най-малко замърсяващите видове транспорт, е необходим по-съществен напредък за намаляване на емисиите на серен оксид, азотен оксид, прахови частици (PM10) и CO2. Поради тази причини членовете на Европейския парламент от „Демократично движение“ изразяват съжаление по повод отказа на Комисията да включи морския сектор в системите на Европейския съюз за търговия с емисии. Трябва да продължим напредъка си в тази област и за тази цел Международната морска организация трябва да изготви цели за намаляване на емисиите, приложими спрямо всички държави-членки, което ще ни даде възможност да избегнем нарушаване на конкуренцията с флотите на трети държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Комисията внесе съобщение относно стратегическите цели и препоръки за политиката на Европейския съюз в областта на морския транспорт до 2018 г. Предложението засяга широк диапазон от теми, свързани с политиката на Европейския съюз в областта на морския транспорт, като дава широка възможност за инициатива на заинтересованите лица в областта на морския транспорт да осъществят стратегическите цели и препоръки, посочени в него.

Основните въпроси, разгледани в предложението на Комисията, са следните: (i) ценността и конкурентното място на европейския морски транспорт на един световен пазар; (ii) възможността за кариера в сектора на морския транспорт; (iii) качеството на европейския морски транспорт; (iv) международното сътрудничество; (v) европейският морски транспорт като част от европейската икономика и като движеща сила на икономическата интеграция; както и (vi) Европа като световен лидер в морските изследвания и нововъведения.

Предвид географското положение на Португалия и стратегическата важност на морето тази тема е от изключително значение за нашата страна и всяко усилие за развитие на „морска икономика“ заслужава нашата подкрепа и ангажираност.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският морски сектор има ясен и жизненоважен принос както за вътрешната икономика на Общността, така и за транспортната система на Европа. Поради тази причина интересите на европейския морски транспорт трябва да получат приоритет при установяването на общата европейска транспортна политика. Трябва да си дадем сметка, че европейският морски сектор основно функционира и се конкурира на световния пазар. Секторът на морския транспорт е изправен пред големи предизвикателства по отношение на околната среда. Основната задача е екологичните показатели на морските кораби да се подобрят значително, а емисиите на SOx, NOx, прахови частици и CO2 трябва да намалеят. В тази връзка подчертавам необходимостта споразуменията по този въпрос да бъдат постигнати на глобално равнище с цел справяне с риска от смяна на флага с флаг на страни, които не участват в споразуменията. Що се отнася до сигурността, ще подчертая факта, че се призовава държавите-членки да въведат пакета бързо и адекватно по-специално по отношение на Парижкия меморандум за разбирателство (отнасящ се до инспекции, основани на риска). Това ще предотврати ненужните инспекции, ще подобри ефективността на наблюдението и ще намали бюрокрацията за този вид инспекции.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Призивът за намаляване на въглеродната следа от корабите и пристанищната инфраструктура, подобряване на условията за моряците, призивът за намаляване на емисиите на серни и азотни окиси, прахови частици (PM10) и CO2 и дори създаването на зони за контрол на емисиите от морския транспорт са множество мерки, които могат да окажат положително въздействие в зависимост начина им на приложение. Постоянното преимущество, което се дава на свободната и неопорочена конкуренция обаче, както и подчиненото положение на правата на моряците, означават, че докладът е насочен срещу интересите на моряците и срещу общия интерес. Поради тази причина няма да подкрепя този текст.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) С приемането на доклада се определят целите, необходими за съществуването на политиката на Съюза в областта на морския транспорт. Този вид транспорт придобива все по-голямо значение, тъй като е екологосъобразен, като неговата значимост ще нараства и в бъдеще. Секторът на морския транспорт е от ключово значение за европейската икономика не само що се отнася до превоза на пътници, суровини, стоки и енергийни продукти, а също така е много важен за широк спектър от морски дейности, като например корабостроителна промишленост, логистика, туризъм, рибарство и аквакултури и много други.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Подкрепих доклада Van Dalen относно стратегията в областта на морския транспорт до 2018 г., въпреки че нашето изменение относно включването на морския транспорт в Европейската схема за търговия с емисии беше отхвърлено с мнозинство (поименно гласуване).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), в писмена форма. (ET) Бъдещето на европейския морски транспорт играе много важна роля в Европейския съюз от социална, а също и екологична гледна точка. Гласуването, проведено днес, слага началото на стратегия за политиката в областта на европейския морски транспорт до 2018 г. и се очаква това да окаже пряко въздействие върху 41% от флотите, които са европейска собственост, и косвено на сектора на морския транспорт в целия свят. Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа подкрепи доклада, тъй като до голяма степен той отговаря на очакванията ни, а и нашите предложения за подобрения бяха подкрепени. Считаме, че следните ключови думи в бъдеще трябва да играят водеща роля в сектора на морския транспорт: ефективност, екологосъобразност и равни пазарни условия. Ето защо е важно, че приетият днес доклад призовава държавите-членки да ратифицират конвенцията на Международната морска организация, за да бъдат гарантирани по-добри условия за моряците и корабособствениците, както и за околната среда. В заключение искам да благодаря на докладчика за неговото активно сътрудничество и откритост при изготвянето на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Несъмнено морският транспорт е конкурентно предимство за Европа, но все още предстои много работа за насърчаване на интермодалността и комбинирането на различни видове транспорт, което предвижда и утвърждаването на морския транспорт като реална конкурентна алтернатива.

Морският транспорт е изправен пред няколко предизвикателства, които могат да се превърнат в реални възможности, ако знаем как да се възползваме от тях чрез инвестиции в обучение на млади техници, с което да се компенсира недостигът на специалисти в този сектор. Технологичното развитие и премахването на излишната бюрокрация с цел привличането на инвестиции в пристанищния сектор също са едни от приоритетите.

Трябва да се стремим към по-безопасен и по-чист морски транспорт посредством намаление на емисиите на парникови газове и осигуряването на ефективен отговор на актовете на пиратство. Опасностите, които застрашават позициите на европейската морска флота, произтичащи главно от държавната помощ, предоставяна на сектора в трети държави, трябва да бъдат преодолени чрез рамка, разработена в Световната търговска организация.

Трябва да продължи развитието на европейската инфраструктура и пристанищния капацитет, а също така и морските автомагистрали, които са от изключително значение за страните, разположени на юг и по границите, като например Португалия и най-отдалечените райони като Мадейра.

Докладът, който приехме днес, като цяло разглежда тези насоки и затова ще го подкрепя.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Над 80% от търговията в света се осъществява по море, а морският транспорт остава гръбнакът на международната търговия. Европейският съюз е най-големият световен износител и вторият по големина вносител. Следователно морският транспорт и свързаните с него услуги са от съществено значение за конкурентоспособността на европейските дружества в световен мащаб. Крайбрежният морски транспорт е важна част от европейската транспортна верига, превозвайки 40% от товарите в Европа. Всяка година над 400 млн. пътници използват европейските пристанища и поради тази причина морският транспорт оказва пряко въздействие върху качеството на живот на европейските граждани. Европейският парламент е един от защитниците на политиката в областта на морския транспорт в Европейския съюз. Политиката на Европейския съюз в областта на морския транспорт подпомага и други политики по-специално една интегрирана морска политика. Световната финансова криза засегна и сектора на морския транспорт. Ето защо сега е моментът да освободим икономическия потенциал на морските професии в Европа, за да насърчим икономическия растеж и социална и екологична стабилност. Дългосрочната конкурентоспособност на европейския морски транспорт е крайъгълен камък на политиката на Европейския съюз в областта на морския транспорт. Тази стратегия насърчава безопасен, чист и ефективен морски транспорт, както и създаването на работни места в сектора на морския транспорт в Европа. За опростяването на политиката на Европейския съюз в областта на морския транспорт е необходима стратегическа визия, която да отчита развитието на морския транспорт, пристанищата и сходните сектори, така че да може да отговори на бъдещите предизвикателства, като например борбата с пиратството и намаляване на въздействието на морския транспорт върху околната среда. От основно значение е наличието на интегриран, междусекторен подход, включително и политики в областта на рибарството, транспорта, околната среда, енергетиката, промишлеността и научните изследвания. Времената, когато съседни европейски страни се конкурираха взаимно, остават в миналото. Това се отнася както за Литва, така и за останалата част на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма. (FR) Приветствам приемането на доклада, който включва част от моите предложения за бъдещето на политиката в областта на морския транспорт и свързаните с него сектори, било то по отношение на корабостроене, туризъм или рибарство. За мен беше важно да бъде потвърдена отново необходимостта от сигурност като предпоставка за морския транспорт, въпреки трудния икономически контекст, необходимостта да бъдат спазвани високи стандарти на опазване на крайбрежната и морската околна среда. Очакваното увлечение на обема на стоки и пътници, по-строгите екологични стандарти и необходимостта за насърчаване на промяна в съотношението между видовете транспорт налагат осъвременяването на пристанищната инфраструктура. Тези структурни мерки изискват значителни инвестиции в съчетание с прозрачни и справедливи правила за финансиране, за да бъдат подкрепени нововъведенията и да се повиши конкурентоспособността на европейските пристанища. В заключение искам да приветствам социалното измерение на нашата стратегия и това, че тя поставя акцент по-специално на заетостта, обучението, повишаването на квалификацията на морските специалисти, подобряване на условията за работа на моряците на брега и на корабите.

 
  
  

Доклад: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Europeana — европейската цифрова библиотека, е единен, директен, многоезичен портал, предназначен за културното наследство на Европа. В бъдеще той ще предостави на огромен брой читатели достъп до редки или стари документи от наследството на Европа, до които е трудно да се достигне поради начина, по който се съхраняват.

В предложението за резолюция, което беше гласувано днес, поисках от Европейската комисия да предприеме специална кампания в медиите и онлайн, която да е насочена към студентите и учителите и съсредоточена върху използване на цифровите ресурси, предлагани от портала с образователна цел, с оглед популяризиране на уебсайта Europeana. Порталът Europeana трябва да се превърне в една от отправните точки за образованието и научните изследвания, която ще доближи младите хора в Европа до тяхното културно наследство и ще помогне за сближаване на културите в ЕС.

В предложението за резолюция Европейският парламент насърчава държавите-членки да влагат равен принос в съдържанието на европейския проект и да ускорят усилията си в предоставяне на произведения на библиотеките и националните културни институции, за да може всички европейци да имат пълен достъп до тяхното собствено културно наследство.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Европейската цифрова библиотека Europeana показва голяма амбиция за цифровизиране на всички европейски произведения с оглед да ги направи достъпни за обществеността. Това е дългосрочна задача, която изисква внимателно наблюдение и измерим напредък. Докладът по собствена инициатива предлага цел за предоставяне на 15 млн. творби до 2015 г., а така също и достъп до уебсайта за всички и на всички езици на Европейския съюз.

Този европейски проект е от първостепенно значение — той допринася за обогатяване на нашето общо наследство, за засилване на неговото влияние в света и по такъв начин предотвратява монополизирането на тези произведения от частни субекти. Затова решително гласувах в подкрепа на амбициозния проект.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепих доклада, защото считам, че достъпът до културна и образователна информация трябва да бъде приоритет с оглед подобряване на стандартите на образование и живот в Европа. Като се имат предвид ползите за всички граждани на ЕС от достъпа до библиотеката Europeana, предоставянето й на всички официални езици трябва да бъде предвидено възможно най-скоро. Хората с увреждания също трябва да се възползват от цифровата технология и да се радват на по-лесен достъп до образование и информация чрез достъпни формати и подходящи технологии. Достъпността на Europeana трябва да бъде подобрена чрез осигуряване на безплатен достъп за ученици, студенти и преподаватели от средните училища, университетите и други образователни институции. Ето защо е от първостепенно значение да се гарантира и опрости всеобщия достъп до европейското културно наследство и да се осигури неговото популяризиране и съхранение за бъдещите поколения.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Събирането и съхранението на художественото и културно наследство на държавите-членки на Европейския съюз чрез създаването на мултимедийна платформа, която събира изображения, звуци и видео записи, за да създаде ресурс, който е едновременно библиотека, музей и архив — това е целта на проекта Europeana, чието начало беше поставено през 2008 г., и сега европейското художествено наследство се поставя онлайн, благодарение на приноса на повече от 1500 културни институции.

Въпреки че все още съдържа редица слабости, включително популяризирането и повишаването на осведомеността за самия проект, проблемът с пускането на „осиротели“ произведения или произведения, защитени от авторско право, онлайн и, не на последно място, известна разпокъсаност на предоставените произведения и материали, Europeana изследва нови форми на технология за мащабно компютъризиране на европейското културно наследство, като се ползват не само ресурси на ЕС, но също така и национални и частни ресурси.

Съхранението на художествената памет и на изображенията и културните особености на отделните държави-членки е крайно необходимо, за да се гарантира, че по-младите поколения ще изградят силен усет към собствената си идентичност. По тази причина подкрепям проекта на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма. (RO) В резултат на гласуването в подкрепа на доклада „Europeana — следващи стъпки“ и като докладчик по становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, приветствам факта, че докладът е окончателно завършен, и се надявам, че Комисията ще приеме съдържащите се в него препоръки. В следствие на разискванията относно доклада, проведени в рамките на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, бяха обсъдени редица теми като структура на информационните технологии, управление на уебсайта Europeana.eu, безплатен достъп до информацията в библиотеката, необходимост от стандартизиране на процедурите за цифровизация и проблема с медийното отразяване на уебсайта. Някои от тези теми бяха включени и в доклада на главната комисия — комисията по култура и образование, което ми дава надежда, че сме успели да изготвим всеобхватен доклад.

Считам обаче, че трябва да се продължи с обсъждането на някои въпроси, които не бяха приети в тяхната цялост, като управлението на уебсайта, методите на финансиране и преди всичко организирането на уебсайта под формата на единна база данни, а не като портал. Надявам се, че нашите конкретни препоръки, заедно с коментарите на Комисията относно гореспоменатите въпроси, ще бъдат претворени в успешен проект. Europeana може да стане успешен проект за Европейския съюз, при положение че е изградена на основата на ценностите и идеалите на ЕС и че се превърне в централно обединяващо звено за европейската културна информация.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на „Europeana — следващи стъпки“, тъй като проектът насърчава всички държави-членки на ЕС към по-голяма активност в предоставянето на произведения от техните национални библиотеки и културни институции, за да могат всички европейци да имат пълен достъп до тяхното собствено културно наследство. Целта за съхранение на повече от 15 млн. произведения на уебсайта в краткосрочен план може да помогне за опазване на културното наследство на Европа, така че бъдещите поколения да имат възможността да си изградят колективна европейска памет.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Дори в периоди, когато разделението и даже враждебността между европейските държави са се проявявали най-силно, европейската култура и наука винаги са успявали да прекосят границите и да се разпространят из цялата територия, която днес съставлява Европейския съюз, дори и извън нея. Съвсем справедливо ще бъде да се подчертае ролята на университетите в това отношение. С религиозния си произход те играят решаваща роля в повторното обединяване на разединените късчета от онова, което някога е било respublica christiana или християнската общност, и в припомнянето на онези, които са успели да превъзмогнат разделенията и да прокарат идеите си в целия континент, а от там и в света. Като португалец и наследник на език и култура, разпространили се по света, подкрепям усилията, които се полагат, за да може европейската култура и наука да бъдат направени по-видими и достъпни за всички онези, които биха искали да се ползват от тях. В това отношение Europeana е наследник на най-добрата европейска традиция. Надявам се, че проектът ще продължи в устойчива форма и че моята страна, следвайки своето призвание за универсалност, ще участва в него с още по-голяма ангажираност.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Проектът Europeana започна през ноември 2008 г., като неговата цел е да направи културното и научното наследство на Европа достъпно за всички в интернет. В момента Europeana разполага с каталог, съдържащ 6 млн. цифровизирани произведения, а целта е до юни 2010 г. броят им да достигне 10 млн. Втората фаза на проекта ще започне през 2011 г. като напълно действен уебсайт Europeana.eu, който ще бъде по-многоезичен и ще има свойства на семантична мрежа. Само 5% от всички книги в цифров формат се намират в Europeana, като почти половината от тях са от Франция, следвана от Германия (16%), Нидерландия (8%) и Обединеното кралство (8%). Всички други държави допринасят с 5 или по-малко процента всяка. Желателно е държавите-членки да увеличат приноса си. Подкрепям призива запасът на Europeana да достигне най-малко до 15 млн. цифровизирани произведения до 2015 г. Приемам, че трябва да се обърне специално внимание на произведения, които са уязвими и много скоро могат да престанат да съществуват, като сред тях има аудиовизуални материали. Трябва да бъдат намерени начини за включване на произведения, защитени от авторско право, така че да бъдат представени съвременни произведения и такива от близкото минало.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Създаването на цифрова библиотека, музей и архив на европейското културно наследство — от литературни произведения до всякакви други материали с културно и научно значение — ще облагодетелства значително областите на образованието, научните изследвания и културата. За да се постигне целта за осигуряване на ползи за широката общественост чрез предоставяне на произведенията на всички не само в Европа, но и в останалата част на света, от първостепенно значение е Europeana да гарантира свободен обществен достъп до всяко произведение, което е поставено на разположение. Важно е също да не се забравя значението на използването на формати и медии, които да гарантират достъп за хората с увреждания.

Въпреки това някои аспекти на приетата резолюция не са напълно изяснени, а други не са достатъчно развити. Не е ясно как ще се определя какво културно и научно съдържание ще бъде включвано в Europeana и от кого, нито как уебсайтът ще бъде управляван. Тези въпроси са важни при оценяване на степента, в която Europeana ще гарантира подходящо представяне на разнообразието на културното наследство на Европа.

Продължават съмненията относно начина, по който ще действат предложените в доклада публично-частни партньорства и общото финансиране на културните институции, свързани с Europeana. Ние считаме, че културното и научно наследство принадлежи на всички и трябва да бъде свободно и достъпно за цялото население. То не трябва да бъде третирано като стока за продан.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Ние трябва да гарантираме достъп за всички европейци до художествената и културна съкровищница на Европа, която представлява тяхното наследство. Като имахме предвид това, независимо от някои затруднения, възникнали в самото начало, през 2008 г. пуснахме в ход удивителната цифрова библиотека Europeana, която днес съдържа почти 6 млн цифровизирани произведения. Днес трябва да подобрим съдържанието на Europeana, като същевременно спазваме правата на интелектуална собственост. Накрая, аз самата отдавам особено значение на извършването на подобрения за улесняване на достъпа до този инструмент за членове на обществото, които са с увреждания. Затова държавите-членки трябва да предоставят на тези хора пълен и безплатен достъп до колективното знание на Европа посредством достъпни формати и подходящи технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), в писмена форма. (RO) Проектът Europeana — цифровата библиотека на Европейския съюз — трябва да бъде приветстван като инициатива, насочена към създаване на европейски културен форум, който предоставя на гражданите на Европа обширен достъп до културното наследство на Европа. За съжаление, въпреки че беше пуснат в ход още през ноември 2008 г., проектът не отбелязва напредък, главно поради пречки във връзка с авторските права, както и поради намаленото финансиране. В окончателната версия на приетия днес доклад на Европейския парламент се дават препоръки за бъдещото управление на проекта. На първо място трябва да се преразгледа видът на финансирането, като се обърне внимание на публично-частните партньорства и вноските на държавите-членки, които са много нестабилни в момента. Второ, докладът ни позволява да наблегнем на факта, че реални резултати могат да бъдат постигнати не само чрез мащабно цифровизиране на литературни произведения, но така също и чрез намиране на преки решения, чрез които се допуска използването на произведения, защитени от авторско право. Настоящият доклад може да направи важен принос към съществуващата рамка чрез предложените разпоредби относно показването на произведенията, което трябва да бъде безплатно, докато за свалянето им трябва да се плаща приемлива цена.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Разпространението на европейското културно наследство е благотворно за няколко сектора, като сред тях по-специално са образованието, науката, научните изследвания и туризмът. Разпространението обаче изобщо не се извършва добре и между държавите-членки съществува голямо несъответствие по отношение на цифровизацията на тяхното културно наследство, извършвана с оглед да бъде улеснен достъпът до него. Необходимо е съвместно усилие, което да доведе до усвояването на нови технологии, които позволяват цялото културно наследство на Европа да бъде събрано в цифрови формати с високо качество. Това усилие е необходимо, за да може културното наследство да се популяризира по света, като по такъв начин се помогне на другите народи да получат достъп до културното богатство на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Цифровата библиотека Europeana предлага достъп до около един милион книги, карти и снимки от държавите-членки на Европейския съюз. Фактът, че търговските участници регистрират значително повече попадения при Google Books (книги в Google) и са напреднали още повече в развитието си, е логичен и е свързан с по-високото ниво на осведоменост по отношение на Google Books. За да постигнем по-бърз напредък на Europeana и да направим цифровата библиотека по-позната, първо трябва да включим повече университети и институции в проекта. Едва тогава можем да говорим за повече финансови ресурси. Дори Europeana да е важна за европейското културно наследство и знание, разбирането за необходимостта от увеличаване на средствата — а също и за предоставянето им от фондове за икономическо развитие — е ограничено, особено по време на финансова криза и като се имат предвид милиардите за подпомагане на Гърция. Затова аз се въздържах от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма. (LT) Мотото на ЕС „Единство в многообразието“ е много подходящо за проекта Europeana. Гласувах в подкрепа на проекта, тъй като това е първият сериозен опит за представяне на културното наследство на цяла Европа в цифров формат. Европа има една от най-големите културни съкровищници в света, която според мен трябва да бъде достъпна за най-широките слоеве от обществото. Може донякъде да се съжалява, че не всички държави-членки на ЕС са еднакво активни в прехвърлянето на тяхното културно наследство във виртуалното пространство. Това по-специално е случаят с новите държави-членки. Трябва да се споменат също и други все още нерешени проблеми и най-важното въпроса за защита на авторското право. Те трябва да бъдат решени възможно най-скоро, за да може хората в Европа и в целия свят да имат достъп до културното наследство на Европа. Надявам се, че докладът, който приехме, ще ускори още повече изпълнението на проекта Europeana.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Положителният вот за европейската програма означава подкрепа за усилията за цифровизиране на културното наследство на държавите-членки. Въпреки това е много важно да се отбележи, че целта е електронният формат сам по себе си да бъде защитен, без да се разрешава на потребителите да го изменят. Накратко, целта не е да се разработи друга интернет търсачка, а уебсайт, който едновременно ще бъде музей, библиотека и източник на научни знания. Цифровизацията на културното наследство обаче не може да бъде осъществена без помощта на държавите-членки и националните агенции. За съжаление, 47% от съдържанието на Europeana в момента е от Франция, докато държави, които би трябвало да имат силно присъствие, като се има предвид тяхното голямо културно наследство като Гърция, участват със съвсем малък процент цифровизирани документи. Освен това е необходимо да се обърне сериозно внимание на защитата на правата на интелектуална собственост. Цифровизацията означава свободен достъп на гражданите до знания и наука, но по никакъв начин не означава нова сфера на действие за електронно пиратство и безотговорност.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Идеята за създаване на виртуална европейска библиотека беше прокарана през 2000 г. Целта беше европейското културно наследство да бъде прехвърлено онлайн, за да е по-достъпно за всички. Който си мисли за Europeana, си мисли за „култура“. Днес Europeana предоставя достъп до седем милиона цифровизирани произведения (а именно изображения, текстове, звуци и видео записи), било то световно известни творби или малки скрити съкровища, с едно кликване на мишката. Над 1000 културни институции осигуряват съдържанието, като сред тях има галерии, архивни центрове, библиотеки и музеи (включително музеят за изкуство и история Райксмузеум, Британската библиотека и самият Лувър). Проектът определено не е завършен. Новата версия на Europeana, която в момента е в процес на разработване, ще бъде пусната тази година с цел преди юни да бъде достигнат обем от над 10 млн. цифровизирани произведения. За да се постигне тази цел ще трябва да се преодолеят няколко основни предизвикателства като увеличаване на съдържанието в дългосрочен план, включване на повече материали, защитени от авторско право, решаване на въпроса с произведенията с изчерпан тираж и с „осиротелите“ произведения, намиране на нови методи на финансиране, подобряване на достъпа за хора с увреждания, предоставяне на пълна многоезична услуга — всички въпроси, които се разглеждат проницателно в текста, за които гласувахме и които в резултат на това подкрепих.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма. – (PL) Като член на комисията по култура и образование подкрепям доклада относно „Europeana — следващи стъпки“. Чрез обединяване на ресурсите на националните цифрови библиотеки на Европа Europeana се е превърнала в цифрова точка за достъп до културното и научно наследство на човечеството. Проектът е одобрен от Асоциацията на полските библиотекари. Ефективната реализация на проекта изисква стабилни финансови ресурси, които да гарантират участието на националните библиотеки, и всеобщ достъп до ресурсите на Europeana. В момента само 5% от културното наследство на Европа е на разположение в цифровизирана форма. Почти половината (47%) от този обем е от Франция, 6% от Германия и по 5% от Нидерландия и от Обединеното кралство. В проекта се приема, че до юни 2010 г. ще бъдат предоставени 10 млн. цифровизирани произведения, а през 2015 г. — 15 млн. За да стане това възможно, е необходимо да се увеличи финансирането за цифровизацията на културни проекти, като се осигури тясно сътрудничество между носителите на авторските права, културните институции и обществения и частния сектор. За да може максимален брой хора да имат възможност да използват Europeana, произведенията трябва да бъдат предоставени на всички официални езици на Европейския съюз. Необходима е информационна кампания за повишаване на осведомеността за Europeana. Трябва също да се вземат предвид потребностите на хората с увреждания във връзка с портала, които трябва да могат да получат пълен достъп до колективното знание на Европа. За тази цел Европейската комисия и отделните издатели трябва да гарантират, че за хората с увреждания са осигурени специални цифрови версии на произведенията, като например аудио четивата.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE), в писмена форма. – (PL) Считам, че откриването на мултимедийната интернет библиотека Europeana е изключително важна стъпка в процеса на цифровизация на културното наследство на Европа и света. Ето защо подкрепих доклада на г-жа Trüpel.

Проектът поставя на разположение над четири и половина милиона книги, филми, карти, списания, снимки и музикални произведения и представлява архив, в който за бъдещите поколения се съхраняват материали, записани първоначално на хартия, канава или пергамент. Това е изключително ценно и за обикновените граждани, и за изследователите, тъй като улеснява достъпа до редки произведения, до които е трудно да се достигне.

Основна пречка за бъдещото развитие на Europeana е наличието на различни разпоредби относно авторските права в различните държави-членки. Ние трябва да се стремим към хармонизация на закона с оглед да предоставим възможно най-голям брой произведения на гражданите, като също така гарантираме, че авторите не са ощетени. Успехът на проекта до голяма степен ще зависи от трайния финансов ангажимент на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), в писмена форма (FR) Аз се въздържах от гласуване на алтернативната резолюция относно „Europeana — следващи стъпки“, защото резолюцията беше внесена от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) независимо от гласуването, което беше проведено в рамките на комисията.

Новата резолюция представлява голяма част от първоначалната резолюция и следователно включва внесените от мен изменения, които бяха приети, но новият текст цели преди всичко на гражданите да бъдат отказани средствата за добавяне на съдържание към Europeana чрез обособено онлайн пространство в Europeana и перспективата за развиване на инструментите Web 2.0.

Ето защо отказах да подкрепя този ход както по отношение на формата, така и на съдържанието.

 
  
  

Доклад: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото в него се съдържа призив към Европейската комисия да направи оценка на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните 2006-2010 г., който понастоящем е в сила, и да изготви друг план за действие за периода 2011-2015 г. В доклада също така се съдържа разпоредба за създаване на по-строга система за наблюдение и по-ефективни наказания за собствениците на животни, които не спазват въведените от закона изисквания за защита и хуманно отношение към животните, и за компенсиране на селскостопанските производители за допълнителните производствени разходи във връзка с по-високите стандарти за хуманно отношение към животните. В доклада също се поддържа мнението, че финансирането на тези мерки трябва да бъде включено в новите схеми за отпускане на безвъзмездни средства на общата селскостопанска политика след 2013 г. Следващият план за действие трябва да бъде насочен към приемане на общ европейски закон за защита и хуманно отношение към животните, към създаване на европейски център за здраве на животните и хуманно отношение към тях, към по-добро прилагане на съществуващото законодателство, към зависимостта между здравето на животните и общественото здраве и към новите технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Считам, че е постигнат напредък по отношение на здравето на животните чрез изпълнението на плана за действие 2006-2010 г., тъй като по-голяма част от мерките, включени в плана, бяха приложени задоволително.

Като член на комисията, която наблюдава общественото здраве и безопасността на храните, приветствам специално мерките за намаляване на вредните последици от използването на антибиотици в храненето на животните върху здравето на човека след забраната му през 2006 г. Това са допълнителни причини, поради които гласувах в подкрепа на доклада.

Въпреки това искам да подчертая, че бъдещият план за действие трябва да включва повече мерки, насочени към подкрепяне на земеделските производители в ЕС и към подобряване на прилагането на настоящите разпоредби относно превозването на животни в държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма.(GA) Гласувах в подкрепа на доклада относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г. Здравето на животните и добитъка е важно за хората в Европа, за европейския селскостопански сектор и за европейската икономика.

Приветствам препоръката в доклада за по-силно наблягане в плана за действие върху прилагането на действащото законодателство. Прилагането на европейските правила и системи за санкциониране във връзка със здравето и хуманното отношение към животните определено трябва да бъде подобрено, за да се гарантира, че в Европейския съюз съществува задоволителен минимален стандарт за хуманно отношение към животните. Европейските производители и земеделски стопани имат високи стандарти. Съгласен съм с твърдението в доклада, че е необходимо да се гарантира, че внесените в Европейския съюз продукти от животински произход като месо, отговарят на същите условия за защита и хуманно отношение към животните, така че да има лоялна конкуренция и равнопоставеност за всички участници на пазара.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като е от особена важност да се прилага европейската политика за защита и хуманно отношение към животните и законодателството за въвеждане на общи стандарти за хуманно отношение към животните в ЕС. Доброто здравословно състояние на животните и доброто животновъдство са важни не само за защитата и хуманното отношение към животните, но като цяло и за общественото здраве. Като се има предвид, че по силата на законодателството на ЕС всички животни са считани за същества с усещания, ние трябва да затегнем и направим по-строги проверките за хуманно отношение към животните и да се придържаме към стандартите за защита на животните. За съжаление, Комисията все още не е изготвила конкретна стратегия относно стандартите за хуманно отношение към животните и се е ограничила в рамките на доклада, представен през октомври 2009 г. Аз съм съгласна с призива на Европейския парламент към Комисията за изготвяне на нов план на действие за периода 2011-2015 г. и за отпускане на необходимото финансиране. Бюджетът на Европейския съюз трябва да включва достатъчно суми, които да дават възможност на Комисията да изпълнява нейните задачи по наблюдението, при необходимост да подкрепя производителите и да противодейства на загубата на конкурентоспособност, с която се сблъскват производителите в резултат на приемането на нови и променящи се стандарти за хуманно отношение към животните. Държавите-членки трябва също да гарантират, че всяко нарушение на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните води до ефективно санкциониране. Затова затягането на законодателството за защита на животните е единственият начин, по който можем да осигурим защита на животните и да избегнем продукти с животински произход, предлагани на вътрешния пазар, които не отговарят на условията, посочени от общия закон.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Bontes (NI), в писмена форма. (NL) Въпреки че нидерландската Партия на свободата (PVV) подкрепя хуманното отношение към животните, това е въпрос на държавите-членки, а не на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), в писмена форма.(CS) В Европа е имало и продължава да има активно желание и дългогодишна традиция по отношение на доброто третиране на животните. Доброто здраве на животните и висококачественото животновъдство също са от основно значение за общественото здраве на хората. Строгите стандарти в сравнение с останалата част на света са част от търговската марка на европейските селскостопански производители, както например е и качеството на техните селскостопански продукти. По тези причини трябва да положим всички усилия да създадем правна рамка, определяща минимални стандарти за всички видове животновъдство, които да са в сила в целия Европейски съюз. Това е единственият начин, по който на вътрешния пазар може да има свободна и лоялна конкуренция. Необходимо е още да се изискат минимални стандарти на световния пазар, за да се предотврати преместването на добитък на европейски животновъди извън ЕС, в региони с по-ниски стандарти. Приветствам предложението на докладчика, че по-високите производствени разходи във връзка с по-строгите стандарти трябва да бъдат компенсирани в рамката за подкрепа по бъдещите форми на общата селскостопанска политика (ОСП). Трябва да се каже обаче, че не беше постигнат по-нататъшен напредък в сателитната система за наблюдение на транспортирането на добитък, и може също да се съжалява, че някои европейски селскостопански производители не следват одобрените стандарти, специално в свиневъдството. Трябва да се има предвид, че по-високите стандарти изискват по-големи финансови разходи и затова добрите и отговорни селскостопански производители са в неблагоприятно положение на пазара, поради поведението на безотговорните производители. Поради тези причини от съществено значение е да се въведе възможността за пропорционално санкциониране в случай на нарушения на разпоредбите на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г., в който се предлага въвеждане на по-строга система за наблюдение и по-ефикасни санкции за собствениците на животни, които не спазват законоустановените изисквания за хуманно отношение към животните. От основна важност е, при новата обща селскостопанска политика, европейските селскостопански производители да бъдат компенсирани за по-високите производствени разходи, свързани с по-строгите стандарти за хуманно отношение към животните.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson и Marita Ulvskog (S&D), в писмена форма. (SV) След известно колебание, ние, шведските социалдемократи, решихме да гласуваме в подкрепа на настоящия доклад относно защитата и хуманното отношение към животните в Европа. Ние бихме предпочели по-амбициозен подход към защитата и хуманното отношение към животните в Европа и не искаме защитата да бъде формулирана по начин, който не позволява на отделните държави-членки да поставят по-високи стандарти от съдържащите се в разпоредбите на ЕС. Въпреки това решихме да разглеждаме доклада като част от продължителен процес, който постепенно ще създаде възможност за постигане на тези стандарти, и затова гласувахме в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Аз съм съгласен с докладчика в сянка от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) г-жа Jeggle, която казва, че е необходим по-последователен подход към защитата и хуманното отношение към животните, но това не означава, че не са нужни допълнителни закони и разпоредби. Освен това трябва да посоча, без да омаловажавам въпроса относно защитата и хуманното отношение към животните, че прекалено големият брой разпоредби и стандарти може в крайна сметка да окаже отрицателно въздействие върху пазара.

Не трябва да се забравя, че колкото повече са стандартите, толкова по-трудно е за производителите да ги спазват и толкова по-неконкурентно става животновъдството в Европа. Освен това прекомерната защита на животните не трябва да ни кара да забравяме други ценности, които са еднакво важни и които е от значение да запазим като икономическата конкурентоспособност, устойчивостта на земеделието и животновъдството и дори някои национални традиции.

От друга страна обаче, здравето на човека трябва да бъде защитено от болести, пренасяни от животните (било то диви животни, домашни любимци или животни, предназначени за консумация от човека), а това изисква научни изследвания, които да ни покажат как по-добре да регулираме и защитаваме общественото здраве.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Високото ниво на защита и хуманно отношение към животните — от отглеждането до клането им — може да подобри безопасността и качеството на продуктите. Европейските стандарти в тази област са едни от най-високите в света. Въпреки това спазването на стандартите не трябва да поставя европейските производители в неблагоприятно положение на европейския пазар. Истината е, че тези стандарти водят до оперативни, финансови и административни разходи за селскостопанските производители в ЕС. За да има лоялна конкуренция по отношение на производители, които не са от Европейския съюз, е необходимо спазване на принципа на реципрочност на стандартите. Ето защо европейските производители трябва да бъдат компенсирани за по-високите производствени разходи, които са присъщи на по-високите стандарти за хуманно отношение към животните. Финансирането на това компенсиране трябва да се състои от новите схеми за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на общата селскостопанска политика след 2013 г. Ще подчертая, че европейската политика за защита на животните трябва да бъде съпътствана от съгласувана търговска политика. Ще изтъкна факта, че въпросите относно защитата и хуманното отношение към животните не се разглеждат нито в Рамковото споразумение от юли 2004 г., нито в други ключови документи от кръга Доха на Световната търговска организация (СТО). Ето защо не трябва да се въвеждат допълнителни стандарти за хуманно отношение към животните, които оказват отрицателно въздействие върху конкурентоспособността на производителите, докато нашите търговски партньори в СТО не поемат задължение за тях.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Има няколко важни аспекта на приетия доклад, които са положителни: първо, необходимостта да се регулира вноса и да се гарантира, че всички, внесени от трети държави животни и продукти от животински произход, отговарят на същите изисквания за хуманно отношение към животните, които се прилагат в ЕС. Второ, необходимостта от адекватно покриване на допълнителните разходи в резултат от насърчаването на хуманното отношение към животните. Трето, признаване на ограничените възможности за инвестиране на много малки и средни производители, ощетени от несправедливия начин, по който работи веригата на предлагането на храни и, най-накрая, предложението за стимулиране на регионалното отглеждане, търговия и клане на животни с цел премахване на необходимостта от транспортиране на дълги разстояния на животни, предназначени за отглеждане или клане. За съжаление, в доклада не се признава, че настоящата обща селскостопанска политика (ОСП) насърчава и подкрепя модели на интензивно производство, които често са несъвместими с хуманното отношение към животните и тяхното здраве. Би могло и трябва да се продължи с критиките на сегашната ОСП, като се отхвърли продуктивизмът или убеждението, че голямата икономическа производителност и растеж непременно са най-добри, и се приведат доводи в подкрепа на нова селскостопанска политика. Освен това в доклада се правят предложения, които са нереалистични и трудно осъществими, като разработването на сателитна система за наблюдение на транспортирането на животни.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Имам две забележки по отношение на доклада. Дори докладчикът да не довежда докрай логическите си разсъждения, приятно е да се види, че Парламентът най-накрая започва да осъзнава редица проблеми. Налагането на законни правила на нашите собствени производители и животновъди ги наказва в рамките на една глобална, крайно свободна търговска система, в която СТО разглежда социалните, екологични или други проблеми като нетарифни пречки пред търговията. Нужно ли е да напомням на всички, че същият този Парламент винаги е поставял търговията като приоритет и че следователно е съвместно отговорен за това положение? Аз съм също толкова изненадан от факта, че не се споменава за слабостите на законодателството, наложено от Комисията, и по-специално по отношение на биологичното производство, които оказват въздействие не само върху качеството на продуктите, но и върху хуманното отношение към животните и здравето на човека. Второ, време е да се признае, че, цитирам: „обичаите, свързани по-специално с религиозни ритуали и културни традиции“, могат да се обърнат против стандартите, които вие твърдите, че защитавате, и против истинските европейски традиции и практики. Неприемливо е, че на тази основа някои чужди общности могат да настояват за жестоки методи на клане и дори да препоръчват разпоредбите на ЕС в тази област да бъдат нарушавани.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), в писмена форма. (DA) Датските социалдемократи гласуваха в подкрепа на доклада относно защитата и хуманното отношение към животните в ЕС. Подкрепяме една амбициозна политика за хуманно отношение към животните, която увеличава степента, в която хуманното отношение към животните се взема предвид в съответствие с член 13 от Договора за функциониране на Европейския съюз — вероятно под формата на система от положителни стимули. Въпреки това не подкрепяме автоматичното прехвърляне на средства към европейския селскостопански сектор в резултат на финансови загуби във връзка със съображението относно хуманното отношение към животните.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма. – (PL) Считам, че хуманното отношение към животните е приоритет, който оказва огромно влияние върху общественото здраве и европейската икономика. От първостепенно значение е бързото и ефективно прилагане на съгласувано законодателство в тази област, а така също и създаването на институция, която да координира хуманното отношение към животните. Понастоящем съществуващият план за действие на Общността е изпълнен в задоволителна степен, но в бъдеще ще бъде необходимо да се обръща по-голямо внимание на въпроса относно превозването и наблюдението на животните. Ние трябва да се стремим да намалим разликите между настоящите нива на стандартите за хуманно отношение към животните в различните държави-членки на Съюза, защото в момента съществуват големи несъответствия в условията за живот на животните и е налице нарастващо дестабилизиране на пазарите за животни.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам факта, че Европа е постигнала едно от най-високите нива в света в тази област. Крайно необходимо е да се създаде система за по-строго наблюдение и по-ефикасни наказания за собствениците на животни, които не спазват законоустановените изисквания за хуманно отношение към животните, но тъй като тези мерки водят до по-високи разходи за земеделските производители, ние подкрепяме отпускането на суми за компенсиране, които са включени в този план и в схемите за безвъзмездна помощ на новата обща селскостопанска политика след 2013 г. Важно е да се подчертае, че едновременно с този план ЕС трябва да наложи строги и добре формулирани правила за други държави, които не спазват тези стандарти, което прави конкуренцията нелоялна по отношение на селскостопанските производители на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) В продължение на години Европейският съюз се опитва да постигне стандартизиране в директивите по въпросите относно животновъдството. Постигнат е напредък специално в областта на интензивното животновъдство, но все още има да се върши работа. Във всеки случай има смисъл да се продължи с плана на действие, особено във връзка с прилагането на съществуващите закони и директиви. Във връзка с това е необходимо още веднъж да се посочи ясно проблемът с кучетата, внасяни от Изтока, по отношение на които все още не са затворени всички вратички в съществуващите разпоредби. Болни и изоставени животни, които прекалено рано са били отбити от майките им, са превозвани на Запад в плачевни условия, за да бъдат продадени тук за пари. Настоящият доклад трябва да се разглежда като положителна стъпка в правилната посока и затова гласувах в негова подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), в писмена форма. (DA) Гласувах в подкрепа на доклада по собствена инициатива на Европейския парламент относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните (докладът на Paulsen), защото напълно подкрепям целта за засилване на хуманното отношение към животните в ЕС.

В доклада обаче не става ясно дали ЕС ще въведе максимална хармонизация в тази област. Аз при никакви обстоятелства не мога да подкрепя бъдещо предложение, което би попречило на държавите-членки да създадат по-добри задължителни стандарти за хуманно отношение към животните от тези, които са договорени на равнището на ЕС.

Напротив, считам, че за неотслабващото преследване на целта за по-добра защита и хуманно отношение към животните от първостепенно значение за държавите-членки е възможността да са водещи в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , в писмена форма. (SV) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Paulsen относно законодателството в областта на защитата и хуманното отношение към животните. Искам обаче да посоча, че е важно това законодателство да представя минимални стандарти. Държавите-членки и регионите трябва да имат възможността да прилагат по-широко законодателство в областта на хуманното отношение към животните.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) В доклада, за който гласувахме днес, се прави обективна и критична оценка на резултатите от изпълнението на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г. и се поставят реалистични и необходими цели за растежа — в смисъла на напредък — на производството и потреблението на храни в Европейския съюз. Един момент, който бих подчертал, е признанието, че продукти с по-добро качество означава увеличени разходи за производителите, особено първичните производители, което обикновено не означава засилено търговско търсене, тъй като само малка част от потребителите ще изберат по-скъпите продукти.

Затова в доклада се набляга на необходимостта от компенсиране на същите тези производители за техните усилия. Следва също да се отбележи намерението за налагане на разпоредби, приложими към продукти от ЕС, спрямо продукти от трети държави, тъй като то гарантира лоялна и балансирана конкуренция в областта на търговията. И накрая, на мен ми се струва важно да се обсъди създаването на европейски координационен орган и приемането на общо законодателство с оглед хармонизиране на най-добрите практики и въвеждане на механизми за надзор.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniël van der Stoep (NI), в писмена форма. (NL) Въпреки че нидерландската Партия на свободата (PVV) подкрепя хуманното отношение към животните, това е въпрос на държавите-членки, а не на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), в писмена форма.(PL) Днес приехме важна резолюция, в която се прави оценка на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г на Европейската комисия. Изискват се високи стандарти не само заради аргументи от етичен характер, но също и заради загриженост за безопасността и качеството на продуктите от животински произход, а това без съмнение ражда положителната, надеждна „запазена марка“ на европейските селскостопански производители.

 
  
  

Доклад: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), в писмена форма. (EN) Въпреки че подкрепяме мерките за управление и защита на европейските гори, ние не подкрепяме създаването на нова европейска политика за горското стопанство, която да прехвърли правомощията в тази област на Европейския съюз. Настоящият доклад също така се позовава на Директивата за почвите — законодателство, на което делегацията на британската Консервативна партия се противопоставя, тъй като почвата може да се управлява най-добре от държавите-членки, защото прилагането на едни и същи правила за всички видове почви от Северна Финландия до Южна Гърция няма да донесе никакви ползи за земеделските стопани в Обединеното кралство. Земеделските стопани в Обединеното кралство вече спазват много високи доброволни стандарти за управление на почвата и продължават да подобряват стандартите. Директивата за почвите, така както е предложена от Европейската комисия, съдържа слабости в много отношения и ще донесе само по-голямо регулиране, повече разходи и по-малка гъвкавост за британските земеделски стопани, които считаме, че по-добре знаят как да управляват собствената си земя от европейските бюрократи.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) По мое мнение докладът относно селското стопанство в ЕС и изменението на климата притежава основното качество за обединяване на опазването на околната среда с насърчаването на по-силен европейски селскостопански сектор. Селскостопанският сектор наистина трябва решително да се насочи към средства за производство, които са съобразени повече с околната среда и са по-устойчиви.

Независимо от това обаче тези цели в никакъв случай не трябва да бъдат претекст за отслабване на селското стопанство в ЕС. За да се гарантира това, ние трябва да гарантираме по-добро използване на ресурсите и проследимост на продуктите. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада, тъй като този баланс е спазен в него.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (EN) Дадох пълната си подкрепа за доклада. В предстоящата реформа на ОСП ще трябва да се вземат предвид много въпроси, включително изменението на климата. Вече е ясно, че изменението на климата ще окаже отрицателно въздействие върху селското стопанство на ЕС, особено в южните и югоизточните региони. Затова новата ОСП ще трябва да отговори на нарастващата обществена потребност от по-устойчива селскостопанска политика. За момента ОСП не разглежда последователно екологичните въпроси. Новите предизвикателства като изменението на климата, управлението на водите, възобновяемата енергия и биологичното разнообразие не бяха достатъчно обхванати при прегледа на състоянието на ОСП. Аз съм убеден, че ОСП трябва да бъде превърната в политика на селското стопанство, храните и околната среда с по-справедливи и устойчиви системи за подпомагане на земеделските стопани, като едновременно с това се гарантира опазване на селските райони, опазване на биологичното разнообразие, улавяне на въглерода и продоволствена сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Общата селскостопанска политика е ключова област в борбата срещу изменението на климата през идните години. Сам по себе си докладът, представен от г-н Le Foll, разумно поставя въпроса за климата в центъра на ОСП.

Изменението на климата нанася двоен удар на селското стопанство. То е първото, което понася по-честите суши и природни бедствия. Въпреки това то отговаря за 9% от емисиите на парникови газове в Европа. Европейският парламент показва, че ние можем да постигнем правилна линия на действие.

Азотните торове, използвани от земеделските производители, са значителен източник на емисии на въглероден двуокис. Като се насочим към тяхната употреба чрез популяризиране на торове на основата на органични отпадъци и чрез наблягане на биологичното земеделие, ние рязко ще намалим емисиите на парникови газове. Метанът от животинските нечистотии също е възобновяем източник на енергия. В допълнение, европейските гори и почви са невероятни резервоари на CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Европейският съюз е най-големият вносител на селскостопанска продукция в света, но аз приветствам също насърчаването на вътрешно производство с минимално въздействие върху изменението на климата. В заключенията на доклада, разискван в сряда в Европейския парламент, се подчертава, че вносът на селскостопанска продукция от трети държави оказва много по-вредно въздействие върху околната среда от вътрешното производство, което се подчинява на по-строги разпоредби относно намаляването на емисиите на въглероден двуокис, поради което той допринася за изменението на климата.

Селското стопанство е било и ще продължава да бъде главният източник на храни в глобален мащаб. Според Организацията за прехрана и земеделие към ООН (ФАО) селското стопанство трябва да нарасне със 70% през следващите 40 години, за да отговори на потребностите на населението на света. Необходимо е Европейският съюз да започне да разработва политики или спешно да приложи съществуващите политики с оглед да предотврати дългосрочна криза. Тези политики трябва да бъдат подкрепени от амбициозни цели за намаляване на емисиите на въглероден двуокис, които оказват отрицателно въздействие върху околната среда, защото ние се въртим в омагьосан кръг. По мнението на специалисти селско стопанство, при чието развитие не се отчита отрицателното му въздействие върху околната среда, ще причини глобално затопляне, което ще доведе до по-големи проблеми дори по отношение на извършването на селскостопанска дейност в дългосрочен план.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Европейското селско стопанство допринася за постигане на целите на Съюза за смекчаване на изменението на климата до 2020 г. Емисиите на парникови газове са намалени в резултат на повишената ефективност на селското стопанство на ЕС, непрекъснатите иновации, използването на нови техники като складиране на CO2 в почвата и развитието на устойчиви, възобновяеми енергийни източници. Следователно иновациите трябва да играят важна роля в ограничаване на въздействието на селското стопанство върху изменението на климата и неговите екологични последици. Призовавам европейските фондове да бъдат използвани от селскостопанския сектор за разработване на технология за адаптиране на сектора за борба срещу изменението на климата. В ролята на селското стопанство в борбата срещу изменението на климата трябва да се отчита конкурентната позиция на сектора на селскостопанските и хранителни продукти на Европейския съюз на световния пазар и затова трябва да бъдат намерени решения, които да позволяват традиционното селско стопанство да допринася за устойчивото управление на околната среда, като същевременно я опазва от спекулациите с хранителни продукти на стоковия пазар и от протекционизма на международната търговия.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) Делегацията на Демократичното движение в Европейския парламент приветства приемането на доклада относно селското стопанство в ЕС и изменението на климата. Тя одобрява факта, че се набляга на новите предизвикателства, които общата селскостопанска политика ще трябва да посрещне, като изменението на климата, въпроса за водите, възобновяемите енергийни източници и биологичното разнообразие и управлението на почвите (улавянето на въглерода, капацитета за задържане на води и минерални вещества, биологичния живот и т.н.). В същия дух, делегацията на Демократичното движение искаше да се създаде обща европейска политика за горското стопанство с оглед да насърчава устойчиво управление на горите и производство и да извлече максимална полза от приноса на дървопреработвателната промишленост и нейното развитие. Това са всички основни въпроси. В бъдещата селскостопанска политика трябва да има място за тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно селското стопанство на ЕС и изменението на климата, защото в него се посочват конкретни мерки, които могат да допринесат за по-голяма устойчивост на селското стопанство. Това е една от областите, които са най-силно засегнати от изменението на климата, но също и един от най-големите фактори, допринасящи за емисиите на CO2. Предстоящият преглед на общата селскостопанска политика трябва да стимулира развитието на практики, които да позволят на европейското селско стопанство да се приспособи по-добре към последиците от изменението на климата, като едновременно с това допринася за забавянето на процеса.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson and Marita Ulvskog (S&D), в писмена форма. (SV) Ние, шведските социалдемократи, гласувахме против частта от доклада, в която се призовава за обща политика за горското стопанство в ЕС. Считаме, че държавите-членки трябва да продължат да взимат решения по въпросите относно политиката за горското стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Селското стопанство отговаря за 9,3% от общите емисии на CO2 на Европейския съюз, докато през 1990 г. то е представлявало 11% от тези емисии. Наблюдава се непрекъснато и прогресивно намаляване на емисиите на парникови газове, а селското стопанство е внесло положителен принос за постигане на целите за намаляване на емисиите, поставени от Европейския съюз.

Освен това трябва да посоча, че въпреки че екологичните съображения относно селскостопанския сектор са основателни и необходими, те трябва да бъдат съответно оценени спрямо въздействието на предложенията по отношение на устойчивостта на селското стопанство и производителността. Именно поради тази причина в реформата на общата селскостопанска политика трябва да се обърне внимание на връзката между селското стопанство и опазването на околната среда, без да се забравя, че освен неговото отрицателно въздействие върху околната среда (специално в резултат на емисиите на CO2), селското стопанство има значителен принос за опазването и управлението на природните ресурси, за „зеления“ растеж и за управлението на ландшафта и биологичното разнообразие. Това са благотворните странични ефекти на селското стопанство, които съответно трябва да бъдат взети предвид във всяко предложение за проучване на връзката между селското стопанство и околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Селското стопанство има пряко отношение към въпроса за изменението на климата, тъй като допринася за част от отделяните парникови газове и едновременно с това самото то е засегнато от изменението на климата. Отрицателното въздействие на изменението на климата вече се усеща, при което сушите и ерозията на почвите причиняват големи проблеми, особено в южните държави-членки. Въпреки това селското стопанство може също да съдейства в борбата за справяне с изменението на климата и има голям потенциал за устойчиво развитие. Затова общата селскостопанска политика трябва да насърчава земеделските практики, които ограничават емисиите и/или подобряват фиксирането на въглерода, тъй като селското и горското стопанство са главните сектори на икономиката, в които е възможно улавянето на CO2, произведен от човешките дейности, неговото натрупване и складиране в почвата. Необходимо е да се насочим към по-устойчиво селско стопанство, което означава по-голяма ефективност. Според Организацията за прехрана и земеделие към ООН до 2050 г. ще бъде необходимо увеличение на производството на храни със 70% с оглед справяне с увеличаването на населението на света. Ще трябва да произвеждаме повече, но по по-устойчив начин, което изисква по-голяма ефективност, приемане на най-добрите техники и практики и засилени инвестиции в научни изследвания за тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Анализът на въздействията на изменението на климата върху селското стопанство е актуален проблем, също колкото актуално, обосновано и необходимо е земеделието да бъде направено по-съвместимо с опазването на редица фактори с природна и културна стойност като почвите, ландшафта и биологичното разнообразие. Независимо от това въпросните проблеми не трябва да ни карат да забравяме, че главната роля на селското стопанство е да произвежда храна, нито пък трябва да служат като претекст за внасяне на изменения в общата селскостопанска политика (ОСП), които влошават вече сериозната и неприемлива продоволствена зависимост от различни държави — държави-членки на ЕС, какъвто е случаят с Португалия, и трети държави. Такава зависимост застрашава продоволствения суверенитет и сигурност на населението на тези държави в името на предполагаема неприкосновена „конкурентна позиция на сектора на селскостопанските и хранителни продукти на световния пазар“. За доклада би било важно да съдържа, макар и няколко реда, посветени на необходимостта да се скъса с продуктивисткия модел, който е направил последователни реформи на ОСП, и с неговите трагични социални и екологични последици. За съжаление не е включена нито една дума. За доклада също би било важно да се избегне всяка неяснота в момент, когато сме се изправили срещу опитите на Европейската комисия да наложи интересите на многонационалните корпорации от селскостопанския бранш относно разпространяването на генетично модифицирани култури.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Подкрепих доклада на моя френски колега социалист г-н Le Foll, тъй като в него се защитава идеята, че европейското селско стопанство трябва да продължи да се приспособява, както вече е започнало да прави, към последиците от изменението на климата и да се подготвя за въздействието, което тези последици ще окажат в бъдеще върху много региони на Европейския съюз. Селското стопанство действително заема решаващо място и роля в борбата срещу глобалното затопляне. Това е въпрос от първостепенно значение, когато става въпрос за гарантиране на продоволствена сигурност и за поемане по пътя към устойчивостта. В този контекст ОСП след 2013 г. неминуемо ще трябва да включи това „климатично“ измерение чрез предоставяне на решения и помощ за намаляване на емисиите на парникови газове, чрез насърчаване на складирането на въглерод в почвата, чрез развиване на производство на устойчиви възобновяеми енергийни източници и чрез максимално увеличаване на функцията на фотосинтезата.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), в писмена форма. (DA) Датските социалдемократи гласуваха в подкрепа на доклада (A7-0060/2010) относно селското стопанство в ЕС и изменението на климата. Подкрепяме амбициозната селскостопанска политика, която „въоръжава“ европейския селскостопански сектор за справяне с изменението на климата, но ние не подкрепяме прехвърлянето на нови средства за европейската селскостопанска политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма. (PL) Относно въпроса за изменението на климата — селското стопанство не трябва да бъде третирано като вреден икономически отрасъл. Точно обратното, то трябва да бъде третирано като промишленост, която не само има най-добри възможности за приспособяване към промените в екосистемата, но и като отрасъл, който безспорно позволява ефективно преодоляване на вредните последици от глобалното затопляне. В момента се наблюдава значително понижение на нивото на емисиите на CO2 в селското стопанство в сравнение с това преди десетилетия. Инвестирането в развитието на селските райони, а по такъв начин и във втория стълб на ОСП, ще даде възможност за по-добро образование на земеделските производители, за технологична модернизация на земеделските стопанства, а също така и за упражняване на подходящ надзор и контрол на околната среда и опазване на биологичното разнообразие. Правилното управление на стопанствата ще доведе до улавянето на въглерода и до по-голяма продоволствена сигурност. Новаторските изследвания и подходящите инвестиции по ОСП ще помогнат на селското стопанство да стане мощен инструмент в борбата срещу изменението на климата и замърсяването на атмосферата.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Настоящият доклад подкрепя продуктивизма и либерализма, което противоречи на общия интерес. Това зависи от зачитането на хората и на нашата екосистема. Продуктивизмът и капитализмът не насърчават нито едното, нито другото. От друга страна, предпочитанието, което се дава на кратките цикли (въпреки че не са описани като такива), приоритетът, даден на възобновяемите енергийни източници, прегледът на скъпо струващите напоителни системи или дори смекчаването на последиците от изменението на климата, представено като „обществено благо“, са прекалено много отстъпки пред нашите аргументи, за да бъдат пренебрегнати.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Изменението на климата постепенно се превръща в реалност, която ще посрещнем като приоритет за политиката на ЕС. Явлението „изменение на климата“ вреди на селското стопанство, което, според наскоро публикувани доклади, сочи към много обезкуражаваща перспектива за този сектор. Очевидно държавите от Южна Европа ще бъдат най-силно засегнати от изменението на климата. Крайно необходимо е общата селскостопанска политика да предприеме подходящи действия в отговор на изменението на климата, като насърчава по-добро управление на ресурсите. Оптимизация на водните ресурси, избиране на сортове култури, които са устойчиви на изменението на климата и на болести, опазване на почвата от ерозия, опазване на пасищата, засилено залесяване, възстановяване на деградирали земи, по-добро управление на горите по начин, който да ограничава риска от пожари, и нови мерки за наблюдение и контрол на болестите — всичко това са изключително важни мерки за приспособяване на европейското селско стопанство към последиците от глобалното затопляне. Земеделските стопани ще бъдат все по-зависими от състоянието на климата, така че одобряваме всяка мярка, която води до решение на проблема.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като считам, че селското стопанство е производствен сектор, който е засегнат от последиците от изменението на климата и е изложен на неговия натиск. Едновременно с това той е пряко свързан с целите за смекчаване на въздействието на изменението на климата, било то чрез съдействие за намаляване на емисиите на парникови газове, запазване и гарантиране на задоволително управление на водните ресурси, или чрез насърчаване на производството и децентрализиране на устойчивите възобновяеми енергийни източници. В това отношение източноевропейските държави с високо развит селскостопански сектор могат да се възползват изцяло от развитието на производството на биогорива, като по този начин допринесат за нарастването на доходите в селските райони и за създаването на „зелени“ работни места (например се предвижда до 2020 г. да бъдат създадени 750 000 работни места в селскостопанския сектор във връзка с възобновяемите енергийни източници).

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) Всички инициативи, които целят ограничаване на глобалното затопляне, са добре дошли. Това се случва след станалото вчера в Европейския парламент, когато 1500 избрани длъжностни лица от основни европейски градове се ангажираха за намаляване с повече от 20% на емисиите на парникови газове до 2020 г. Днешното приемане на доклада на г-н Le Foll относно приспособяване на европейското селско стопанство към изменението на климата е в съгласие с този подход. Нека не забравяме, че селскостопанският сектор отговаря за почти 10% от емисиите на парникови газове. Селското стопанство има какво да спечели с изпреварване на вредните последици от изменението на климата по отношение на наводнените области, обезлесяването и непредвидимите доходи. Ето защо е необходимо да се разчита на устойчивия аспект на селското стопанство. Насърчаването на разумна употреба на торове и пестициди, съчетано с разнообразяване на селскостопанското производство и животновъдството, ще гарантира на земеделските производители далеч по-голяма независимост и подобрена капиталова база. Очевидно е, че европейското селско стопанство трябва да играе основна роля в борбата с изменението на климата. Съществуват няколко възможности: използване на резервоари на въглерод, снабдяване с енергия от възобновяеми източници и нови техники на напояване. Остава тези идеи да бъдат претворени в конкретни политики и да бъдат включени в реформираната ОСП след 2013 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , в писмена форма. (SV) Гласувах против доклада. Причината е, че г-н Le Foll пропагандира обща европейска политика за горското стопанство. Политиката за горското стопанство е национален въпрос — съществуват големи различия между държавите-членки на ЕС. Също така считам, че настрана от трансграничните въпроси, свързани с околната среда, не е подходящо селскостопанската политика да бъде решавана на равнището на Съюза, особено след разширяването на ЕС до 27 държави. Въпреки това, докато съществува обща селскостопанска политика на ЕС, искам решенията да бъдат възможно най-добри, с ясната цел за справяне с изменението на климата. Напълно разбирам много от предложенията на г-н Le Foll за справяне с изменението на климата — ключовият въпрос на нашето време — но да се препоръчва обща политика за горско стопанство е неправилно.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), в писмена форма. (EN) За сведение, като главен партиен организатор на групата PPE, с настоящето заявявам, че първоначалното намерение на групата беше да гласува против параграф 18/2 (поименно гласуване). Групата направи техническа грешка.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада на Stéphane Le Foll. Направих го, защото съм убеден в значителната роля, която селското стопанство ще играе в проблемите, свързани със справянето с глобалното затопляне. Нашето селско стопанство ще помогне на Европейския съюз в постигане на неговите цели за намаляване на емисиите. Приветствам приемането на параграфи 18 и 20 относно вземането предвид и подобряването на качеството на почвата с фиксиране на въглерод и използването на биомаса за отопление, което може значително да намали вредното въздействие на изменението на климата. Аз съм твърдо уверен, че ОСП ще стане по-устойчива с времето. Подкрепям съобразена с околната среда обща селскостопанска политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Изменението на климата може да засегне селското стопанство: може да има недостиг на вода, да се появят нови болести и добитъкът да страда от прегряване. Селското стопанство може да помогне за забавяне на изменението на климата, но то трябва също така да бъде готово да се приспособи към въздействието на глобалното затопляне. Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да признае въздействието на глобалното затопляне и да вземе мерки за ограничаване на изменението на климата. Това може да се постигне чрез популяризиране на чистата енергия и енергията от възобновяеми източници чрез геоложко складиране на въглероден двуокис и чрез ограничаване на обема на газовите емисии, причиняващи парниковия ефект. Разходите обаче, които са свързани с приспособяването на ОСП и ограничаването на изменението на климата, все още не са ясни. Необходимо е да се направи задълбочен анализ на икономическата полза. Изменението на климата е реална заплаха, но в краткосрочен план се изисква по-добро управление на ресурсите. Разширяването на ЕС оказва голямо въздействие върху селското стопанство на ЕС. Към 6 млн. земеделски производители от съществуващия ЕС се присъединиха нови 7 млн. производители. На селските райони се падат 90% от територията на ЕС и повече от половината от тях се занимават със земеделие. Само този факт подчертава значението на земеделието за природната среда на ЕС. На срещата на министрите на земеделието на новоприетите държави-членки на Европейския съюз (ЕС), която се проведе на 3 февруари 2010 г., Литва и още осем други държави-членки на ЕС подписаха декларация относно новата ОСП като допълнителен израз на солидарност и почтеност. Ние не трябва да делим Европа на „нови“ и „стари“ държави-членки, а трябва да покажем солидарност. За да гарантираме стабилни и справедливи доходи за европейските земеделски производители след 2013 г. и за да ограничим изменението на климата, се нуждаем от силна европейска селскостопанска политика.

 
  
  

Доклад: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на този отличен доклад на италианеца г-н Dorfmann относно започнатия от Европейската комисия процес на преразглеждане на критериите за предоставяне на статута „район с неблагоприятни природни условия“ и следователно на компенсационно обезщетение за постоянни неблагоприятни природни условия (ICHN). Ние по-специално трябва да подчертаем значението на параграф 18 от доклада, в който се отказва подкрепа за критериите, предложени от Европейската комисия: „изтъква, че окончателното становище по отношение на избраната основна териториална единица и предложените от Комисията критерии и прагови стойности може да бъде готово едва когато са налице изработените от държавите-членки подробни карти [...]“.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма.(GA) Гласувах в подкрепа на доклада Dorfmann относно селскостопанската дейност в райони с неблагоприятни природни условия (райони в по-неблагоприятно положение).

Приблизително 75% от земята в Ирландия е определена като райони в неблагоприятно положение, като настоящата схема предоставя помощи за около 100 000 земеделски семейства. Схемата е необходима за жизнеспособността и развитието на селските райони и за борба срещу изоставянето на земята, както и за опазване на биологичното разнообразие и околната среда. При правилно финансиране схемата може да подпомага доходите на земеделски производители, които обработват земята при много тежки условия.

Тъй като земеделието в Ирландия е ограничено поради метеорологични условия като студ и влага, доволен съм, че в доклада се споменава за трудности, свързани с обработването на влажни, необработваеми почви. Приветствам също така споменаването на „капацитетни дни на земята“, което помага да се вземе под внимание взаимодействието между вида на почвата и климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), в писмена форма.(RO) Считам, че използването на единни критерии ще опрости прилагането на схемата за плащане за райони с неблагоприятни природни условия в Европейския съюз, като се предостави повече прозрачност и се приложи еднакво третиране на бенефициерите на схемите за подпомагане.

От първостепенно значение е подпомагането да бъде съсредоточено в райони, които са най-засегнати от изоставяне на земята. Едновременно с това трябва да се вземат предвид следните критерии като част от изпълнението: да не се правят допълнителни разходи и да се вземе под внимание въздействието на промяната в определяне на границите на районите, в които селското стопанство играе основна роля в местната икономика. В това отношение считам, че е уместно да се приложат мерки в райони, засегнати от промените в определяне на границите, които са насочени към засилване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор и насърчаване на диверсификацията.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), в писмена форма.(CS) Докладът относно подкрепата за селски райони в неблагоприятно положение има за цел определяне на границите на районите в неблагоприятно положение в ЕС и реформиране на тяхното финансово и структурно подпомагане. Преди време държавите-членки са определили като райони в неблагоприятни условия повече от половината използвана земеделска земя в ЕС и затова е крайно необходимо да се даде ново определение на понятията и условията, отнасящи се за такава земя. Подпомагането развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони позволява на държавите-членки, в рамките на подобренията на околната среда и селските райони, да правят плащания за неблагоприятни природни условия в планинските райони и в други области в неблагоприятно положение. Чрез непрекъснато използване на земеделската земя плащанията трябва да допринесат за опазване на селските райони и за поддържане на системи за устойчива селскостопанска дейност и трябва да компенсират допълнителните разходи и пропуснатия доход. Изследванията показват, че държавите-членки определят райони във временно неблагоприятно положение на основата на редица различни критерии и те могат да доведат до различен отзвук и различни нива на плащанията между отделните държави-членки. Ето защо приветствам предложението на докладчика да се остави известна възможност на държавите-членки да прегледат новите критерии преди започване на плащанията. За това обаче е необходимо да има срок, тъй като целият процес на реформата може да бъде силно забавен от някои държави-членки, което не само ще окаже отрицателно въздействие върху плащанията на тези средства, но също така ще доведе до объркана правна среда в отделните държави-членки. Подкрепям целия доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Помощите за райони в по-неблагоприятно положение са основен елемент на втория стълб на общата селскостопанска политика (политика за развитие на селските райони), защото е естествено, че към райони с неблагоприятни природни условия ще бъдат насочени специфични инструменти и политики.

В това съобщение Комисията предлага, в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, „другите области в по-неблагоприятни условия“ да бъдат определени в съответствие с обективни критерии. За тази цел тя предлага осем критерия за почвата и климата, които при определена прагова стойност показват строги ограничения за европейското селско стопанство: климатични критерии (продължителни ниски температури или пикови горещини), биофизични критерии (почви с лош дренаж, каменисти, песъчливи или глинести почви; ограничено място за развитие на коренната система, солени почви) и географски критерии (места с много неблагоприятен баланс на влажността или много стръмен наклон на терена). Това определение на обективни критерии е неоспоримо, но те трябва да бъдат тествани, за да се провери тяхната надеждност и приспособимост към реални ситуации и към специфичните характеристики на всяка природна област.

Възможността за преходен период със своя собствена схема за всеки регион, който загуби класификацията си като район в по-неблагоприятно положение, също трябва да бъде обмислена.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Подпомагането на районите в по-неблагоприятно положение представлява съществен елемент от политиката за развитие на селските райони. Поддържам отпускането на подходящи компенсационни плащания на районите в по-неблагоприятно положение, така че земеделските производители да помогнат за опазване на околната среда в селските райони и да се заемат с устойчива селскостопанска дейност, която осигурява публични блага като ландшафт, качество на водата и въздуха и опазване на биологичното разнообразие. Тези помощи позволяват постигане на социално и териториално сближаване, опазване на селските райони и им дава статута на район с жизнена икономика и природна значимост. В настоящия доклад става въпрос именно за критериите, свързани с „други области с неблагоприятни природни условия“, съгласно член 50, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1698/2005. Група от експерти определи осем критерия за оценка на почвата и климата, показващи, при определени прагови стойности, сериозни пречки за развитието на европейското земеделие. Приемам, че географският критерий, наречен „изолираност“, също трябва да бъде взет под внимание, тъй като това е неблагоприятно природно условие. Надявам се, че държавите-членки могат да приложат обективни критерии за оценка на почвите, които са приспособени към условията на техните природни области, когато определят границите на районите с неблагоприятни природни условия,.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Обнадеждаващо е, че съществува мнение, че „плащанията за районите в по-неблагоприятно положение трябва да са свързани с активно обработване на земята“ и че „стриктните и чисто биофизични критерии може да не са подходящи“. Ние също така приемаме за ценно включването на географския критерий „изолираност“ и твърдението, че „може да се окаже наложително кумулативно използване на приетите критерии“. Тези аспекти обаче противоречат на други, включени в доклада, и по-конкретно определението на „преходен период“ за адаптиране към новите критерии или, с други думи, мълчаливо приемане на предложените от Комисията критерии. Ние сме крайно против отразяването на новите критерии в бъдещата разработка на общата селскостопанска политика (ОСП), както се твърди и тук, по такъв начин, запазвайки политиката в областта на развитието на селските райони със съфинансиране, с други думи, запазвайки още един начин на дискриминация между държавите. Ако бъдат приложени, предложенията на Комисията ще навредят изключително много на интересите на южните държави, особено на Португалия. Ето защо ние предупреждаваме, че при разработването на ОСП е необходимо предложението да бъде коригирано и да се демонстрира и оцени не само използването на серия от биофизически критерии, но също така и на социално-икономически критерии като БВП на глава от населението, доход на семейна работна единица и показатели за опустиняване.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), в писмена форма. (IT) В настоящия доклад се набляга на значението, което новата обща селскостопанска политика ще има за всички държави-членки. Защитата на районите с неблагоприятни природни условия ще бъде един от основните моменти на тази политика, която ЕС и регионите на държавите-членки ще прилагат, и във връзка с това ще реализират на практика принципа на субсидиарност. Комисията на ЕС трябва да вземе предвид субсидиарността, особено когато става въпрос за установяване на параметри, с които ще се определят границите на тези райони. Комисията не трябва да забравя факта, че възстановяването на райони с неблагоприятни природни условия ще осигури значителна помощ за земеделските производители, засегнати от настоящата голяма криза, и ще им помогне да запазят околната среда в добро състояние. Може ли да ви напомня, че всичко това трябва да бъде възможно не само на теория, но и на практика чрез отпускане на подходящи средства за защита и наново развиване на въпросните райони. Извършвайки това, ние бихме могли да ги възстановим, да предоставим стимули за развитие на селско стопанство с потенциал за растеж в съответните райони и да определим вторичните ефекти на пазара като производство на типични за района земеделски и хранителни продукти и защита на ландшафта и околната среда. Благодаря на г-н Dorfmann и го поздравявам за отличния доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма. (PL) За да бъдат постигнати справедливи и еднакви условия за всички земеделски производители в Европейския съюз, което безспорно трябва да бъде главната цел на реформата на общата селскостопанска политика, ще бъде необходимо също да се положат грижи за райони с неблагоприятни природни условия. За хармонизиране на законодателството, което класифицира районите като допустими за получаване на плащане, преди всичко е необходима хармонизация на класификационните критерии за тези райони. Постигането на споменатата цел няма да бъде възможно без тясно сътрудничество с държавите-членки. Прагматичният подход, предложен от автора на доклада, при който се допуска биофизичните критерии да бъдат определяни от отделните държави, може да създаде заплаха под формата на опити за налагане на определени национални интереси. Въпреки това, ако Комисията полага грижи да гарантира, че разпоредбите на европейската законодателна рамка се спазват, това решение следва значително да подобри обективното определяне на разглежданите райони.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Като се има предвид, че повече от половината използвана земеделска земя в ЕС (54%) е класифицирана като райони в по-неблагоприятно положение — било то поради орографските условия, климатични условия или по-неплодородните земи — и че тази мярка е крайно необходима за развитието на селските райони, ние правим заключението, че помощите за райони в по-неблагоприятно положение трябва да представляват приоритет за държавите-членки. По тази причина изготвянето на комплексна стратегия за районите в по-неблагоприятно положение, която отговаря на местните потребности на различните региони, ще доведе до намаляване на съществуващото несъответствие между държавите-членки по отношение на предоставяните им помощи. Ето защо чрез точно определяне на границите на районите с неблагоприятни природни условия ще има възможност да се получат достатъчно средства за използване на земята и за подобряване на селскостопанската продукция.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Земеделските стопанства в крайно отдалечените райони без съмнение се нуждаят особено от финансова помощ. Малките планински стопанства често трябва да се борят за оцеляването си, тъй като едва ли могат да реагират бързо на новите пазарни изисквания. По-специално дребните собственици не разполагат с персонала, който им е необходим, за да останат конкурентоспособни. Следователно, дори само от гледна точка на стопанската дейност, тяхното положение е много по-трудно от това на големи селскостопански предприятия на места, изложени на неблагоприятни условия. Високият процент на разорилите се стопанства през последните няколко години и увеличаването на броя на земеделските производители на непълен работен ден ясно показва, че политиката на субсидии на ЕС е прекалено насочена към интензивното животновъдство и други подобни дейности. За да могат държавите-членки на ЕС да останат дори съвсем малко самостоятелни, крайно време е да национализираме отново нашите земеделски субсидии. С оглед на по-справедливото разпределение на компенсационните плащания гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада, в който се разглеждат проблемите на земеделските стопани в много държави-членки на ЕС. Искам по-специално да подчертая значението на изменението, което внесох в комисията, и искам да благодаря на моите колеги, които го подкрепиха. Целта на изменението, за което говоря, е да гарантира, че начинът, по който се разграничават райони с неблагоприятни природни условия, е уместен, като се базира на еднородни екологични зони, а не на местни административни единици или LAU ниво 2, както е случаят в момента. Искам също да подчертая, че считам за уместно в бъдещото предложение на Комисията да бъдат включени гъвкави правила, които да позволяват отпускането на помощи за земеделски производители в зони с неблагоприятни природни условия с малка площ, разположени, от административна гледна точка, в единици, които не отговарят на установените критерии.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Подпомагането на селски райони с трудни и неблагоприятни природни условия е един от най-важните елементи на втория стълб на общата селскостопанска политика. Освен това докладът предвижда субсидии за тези райони не само по отношение на производството на храни, но също и в макроикономически контекст. Затова гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент (A7-0056/2010), защото вторият стълб на общата селскостопанска политика, а именно политиката за развитие на селските райони, е изключително важна за подобряване на ефективността на самата ОСП, но също така и за подпомагане на управлението на земи с неблагоприятни природни условия. Изготвеният от докладчика документ е много необходим не само на нас, но на целия Европейски съюз. Ние трябва да имаме информация за земята, която, по независещи от собствениците причини, не може да бъде ефективно или добре използвана. Съгласен съм с оценката, която докладчикът прави на започналия през 2005 г. преглед на критериите за класифициране на райони в неблагоприятно положение. Предишните критерии за подпомагане на тези райони трябва да бъдат изменени, за да отразяват действително съществуващите неблагоприятни условия. Не трябва също да се забравя, че има райони, които попадат под някои специфични критерии, но в които неблагоприятните условия вече са отстранени, благодарение на използваните ефикасни решения. За определяне на районите в по-неблагоприятно положение и за разработване на програмите за отпускане на помощи и за развитие трябва да отговарят държавите-членки. Разбира се, всички мерки трябва да се основават на рамка на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Заедно с моята група гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), в писмена форма. (SV) Въздържах се/гласувах против доклада на Dorfmann. Причината, поради която застанах на такава позиция, се вижда от доклада. Европейският съюз е с прекалено голяма територия, за да може да се справя ефективно с помощите за селското стопанство за райони с неблагоприятни природни условия. Селските райони на ЕС изключително много се различават. Такъв е случаят с отглежданите култури, нивата на влагата в почвата, съчетаването на видовете почви с климатичните условия. Изменението на климата затруднява особено съставянето на списък с критерии и постоянни стандарти за получаване на субсидии. Европейският съюз изиска от държавите-членки подробни карти, но само няколко държави са представили такива. Пример, който е изтъкнат в доклада на Европейската сметна палата, е, че Испания изплаща по 16 евро на хектар, докато Малта изплаща по 250 евро на хектар за условия, за които разбираме, че са сходни. Общата селскостопанска политика беше разработена, когато Европейската общност или Европейският съюз се състоеше от шест държави. Днес положението е съвсем различно и дори много по-сложно. Управлението на селскостопанските помощи трябва да се осъществява от държавите-членки. Те познават местните условия. В момента ние сме по средата на криза на еврото. Единната валута е пречка за адаптиране на лихвените проценти и валутите към различните условия в еврозоната. Единната селскостопанска политика е по същия начин неподходяща за всичките 27 държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) В своето съобщение Комисията търси повече строгост и еднородност в критериите за разпределение на помощите за земеделски производители в райони с неблагоприятни условия. Тя също се е опитала да коригира неравномерното разпределение на компенсационните плащания между държавите-членки, което е в резултат на различията в класификацията, особено на така наречените „междинни райони в по-неблагоприятно положение“.

Плащанията са от първостепенна важност за запазване на заетостта и на селските общности, за непрекъснато използване на земеделските земи, за биологичното разнообразие и културния ландшафт.

Аз съм общо удовлетворен от доклада и особено от становището на комисията по регионално развитие, която се опитва да защити интересите на крайно отдалечените райони, тъй като островите не са включени в съобщението на Комисията.

В съответствие с принципа на субсидиарност, на мен ми се струва логично, че при определяне на междинни райони в по-неблагоприятно положение на държавите-членки трябва да им бъде разрешено да вземат предвид не само биофизичните критерии, но и други критерии, като това, че са островни или крайно отдалечени райони.

На мен също ми се струва важно, че всеки регион, който загуби статута си на „район с неблагоприятни природни условия“, трябва да се възползва от преходен период, който да му даде възможност да намали въздействието от загубата на неговите субсидии.

Сега трябва да гарантираме, че в общия преглед на състоянието на общата селскостопанска политика новите схеми за помощи за земеделските производители са последователно и съгласувано обмислени и че между селскостопанската политика и политиката на сближение има по-добра координация.

 
  
  

Доклад: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Гласувах за доклада относно нова програма за цифрови технологии в Европа: 2015.eu, тъй като съм убедена, че Европа е необходимо да играе водеща роля за подпомагане на иновациите в сектора на информационните и комуникационни технологии. Ето защо трябва да ускорим инвестициите в тази насока. За съжаление, в момента Европа е изложена на риск да изостане от Азия, съдейки по няколко показателя като средната скорост на трансфер на данни или факта, че въпреки че широколентовите комуникационни услуги са на разположение на повече от 90% от населението на Европейския съюз, те достигат до потребителите само в 50% от домакинствата. Комисията трябва да представи ясна, амбициозна програма в тази област, която да има формата на нещо повече от визия или документ за перспективите. Има решения, които ние трябва да подкрепим, като например използването на програми с отворен код, което ще помогне за ускоряване на иновациите в областта на софтуера чрез свободен принос и съкращаване на разходите за предприятията, които използват такива програми. Същевременно трябва да приемем мерки, насочени към намаляване на бюрокрацията в рамковата програма на ЕС и към засилване на нашата конкурентоспособност в глобален аспект.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Докладът по собствена инициатива на г-жа del Castillo Vera е амбициозен що се отнася до въпроса за цифрова стратегия за Европа. Този въпрос се върти около достъпа до интернет за всички граждани на ЕС. В това отношение се препоръчва половината от населението на Европа да има широколентов достъп до 2015 г., а цялото население — до 2020 г. Това широко разпространено използване на интернет се подкрепя от предложения за начина, по който трябва да се развива законодателството, засягащо потребителите и сигурността, както и относно необходимия цифровизиран достъп до обществени услуги. Освен това програмата ще ни позволи да предоставим подкрепа за иновативни изследвания и развитие, с което ще спомогне за бързото нарастване на знанията и достъпа до историческото наследство. Поради всички тези причини гласувах в подкрепа на доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах за доклада. Убеден съм, че Европа ще извлече само ползи от цифровата революция, ако всички граждани на ЕС са мобилизирани и имат права за пълноправно участие в новото цифрово общество. Това изисква много предизвикателства като ангажимент за дългосрочни инвестиции, увереност от страна на правителствата за преминаване по-целенасочено към e-правителство и доверие от страна на гражданите, за да използват цифровите услуги. За постигането на тази цел е необходимо значително да бъдат запълнени пропуските по отношение на грамотността и компетентността до 2015 г. Приветствам специално предложенията, които се стремят да осигурят всички основни и средни училища да имат високоскоростни връзки до 2015 г. и на всички възрастни хора в трудоспособна възраст да бъдат предложени възможности за обучение в областта на ИКТ. За да имаме конкурентна цифрова програма, трябва да започнем от хората.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са една от най-бързо развиващите се области през последните десетилетия. Те присъстват във всички области на човешкия живот. В средата на постоянни промени и нарастваща конкурентоспособност ИКТ могат да бъдат мощно средство в помощ на устойчивото развитие, както и в борбата с бедността и социалното и икономическо неравенство. Всеки човек трябва да бъде оправомощен със съответната компетентност и повсеместен и високоскоростен достъп и е необходима ясна правна рамка, която да защитава правата и да предлага необходимото доверие и сигурност. Докладът „за нова програма за цифрови технологии за Европа: 2015.eu“, за който гласувах положително, се стреми към сътрудничество с Комисията за изготвяне на универсално стратегическо предложение и план за действие за 2015 г. За тези цел: всяко домакинство в ЕС трябва да има широколентов достъп до интернет на конкурентна цена до 2013 г.; особено внимание трябва да се обърне на селските райони, райони засегнати от промишлен преход, и региони, които страдат от сериозни и постоянни природни или демографски несъвършенства, по-специално най-отдалечените райони; и накрая, важно е да се гарантира на крайните потребители с увреждания достъп на равнище, еднакво с равнището на достъп, предоставян на другите крайни потребители.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Една от най-амбициозните, но нереализирани цели на Лисабонската стратегия беше да се превърне Европа в най-конкурентното и динамично базирано на знания общество в света. Целта на приемането на програмата 2015.eu, която е допълнение към стратегията „ЕС 2020“, е да се превърнат гражданите като потребители във фокус на мярката на ЕС, целяща да осигури всички граждани на държавите-членки да могат да се възползват от съответните резерви на възможности в сферата на информационните технологии, които да им гарантират достъп до главните форми на информационни и комуникационни технологии, съществуващи в наши дни. Пътят към осигуряване на компютърна грамотност за семейства, студенти, предприятия и европейски правителства ще бъде подпомогнат от различни стратегии, които ще се занимават с въпроса за определяне на цифровите права, а също и с реализиране на инфраструктура, която подобрява и разширява широколентовия достъп, особено в селските райони.

Тъй като съм твърдо убедена, че бъдещето на обучението по необходимост трябва да върви ръка за ръка с подобряването на обучението на базата на компютри и взаимодействие с умения от сферата на информационните технологии, за подкрепям доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подкрепям отличния доклад относно новата програма за цифрови технологии на г-жа del Castillo Vera. Съгласен съм, че ЕС трябва да играе водеща роля в създаването и прилагането на информационни и комуникационни технологии, с което да генерира добавена стойност за своите граждани и компании. Съгласен съм също така, че ще може да пожъне ползите от тази цифрова революция, ако европейската общественост като цяло бъде мобилизирана и й бъдат предоставени средствата, необходими за пълноценно участие в новото цифрово общество. Приветствам целта да се предостави покритие с широколентов достъп на всеки европейски гражданин и по цялата територия, включително най-отдалечените региони. Приветствам също така препоръката концепцията за дигитална грамотност да бъде въведена в образователните системи, като се започне още от началното ниво на образование, успоредно с чуждите езици, с цел да се подготвят потребители с умения колкото е възможно по-скоро. Бих подчертал потенциалната ценност за гражданите и предприятията от преминаването към цифровизиране на обществените услуги (e-правителство), за да се даде възможност за по-ефективно и персонализирано предоставяне на обществени услуги. Бих посочил също така факта, че чрез използване на системи за електронно възлагане на обществени поръчки (договори за строителство) са възможни значителни постижения по отношение на прозрачността и конкурентоспособността с повече възможности за избор, по-високо качество и по-ниски цени.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада, който одобрявам и по отношение на неговия дух, и по отношение на съдържанието му. Считам, че чрез приемането му Европейският парламент е изпратил ясен сигнал за политическо лидерство със създаването на програма за цифрови технологии — един наистина съгласуван и последователен европейски план, който е основна стъпка за бъдещето на Европа.

От една страна, дигиталното развитие предлага важна възможност за растеж, но от друга — то носи със себе си важна социална промяна със значително въздействие върху поведението на гражданите. Важното е да се осигури тази промяна да доведе до по-демократично, отворено за всички европейско общество и процъфтяваща, конкурентна и базирана на знания бъдеща икономика. Това може да се осъществи само ако, както е подчертано в доклада, „човекът заема централно място при стратегическите действия“.

Важно е да се концентрираме внимателно върху разрастването на широколентовите връзки и прилагането на цифровите технологии в ключови сектори на пазара като енергетиката, транспорта и здравеопазването. Тези политически действия обаче трябва да установят подходящи гаранции за избягване на разрастването на различията между големите предприятия и малките и средните предприятия; обществените органи и частния сектор; гъсто населените области и селските, островни и планински области; и вътрешната и трансгранична електронна търговия.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма. (RO) Оценявам усилията, положени от г-жа del Castillo Vera при изготвянето на доклада, наред с приноса на моите колеги. Програмата за цифрови технологии и развитието на общия пазар на информационни и комуникационни технологии включват сред нашите приоритети и тези на председателството. Приветствам ударението, което се поставя в тази концепция върху дигиталната грамотност сред младите хора, тъй като те най-много използват цифрови технологии и затова трябва да могат да го правят по безопасен и ефективен начин.

Искам да благодаря на колегите за подкрепата, която оказаха на действията, предприети от мен, като поисках от Комисията да изготви план за подпомагане на нови предприятия, работещи онлайн, и за предоставяне на съоръжения, особено за онези, които напоследък се дублираха. Уверен съм, че гласовете на моите колеги и аз отбелязваме важна стъпка към цялостен, ефективен подход към цифровото бъдеще на Европа. Надявам се, че Комисията ще ни подкрепи при определянето на ясни правила в тази област на равнището и на ЕС, и на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) „Програма за цифрови технологии“ е все по-важна и неизбежна в нашето общество. Технологичното развитие, особено по отношение предлагането онлайн на информация, съдържание и знания, е изключително бързо, като за по-малко от десетилетие „дигиталният“ пейзаж се промени драстично с масовия достъп до интернет и мобилни комуникации. Затова е важно да се вгледаме в бъдещето и да дефинираме стратегия за програмата за цифрови технологии, като определим конкретни цели и обърнем специално внимание на въпроси, свързани с правата на потребителите за неприкосновеност на личния живот и личните данни, както и на авторското право и борбата срещу интернет пиратството.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) играят роля в една процъфтяваща и конкурентна икономика и помагат за заздравяването на по-екологично съобразно, демократично, отворено за всички общество. ИКТ дават възможност за ефективност и помагат за устойчив растеж и по такъв начин допринасят за целите на стратегията „ЕС 2020“. Съществуват големи неравенства между и в самите държави-членки по отношение на потенциалния публичен достъп до широколентови комуникации в момента. Ние спешно призоваваме за изграждане на цифров общ пазар за услуги, който предотвратява фрагментирането на правилата и допринася за свободното разпространение на цифрови услуги и за e-търговията. Трябва да бъдат приети амбициозна програма за цифрови технологии и универсален план за действие, които да позволят напредъка на Европа към отворено и проспериращо цифрово общество, което предлага на всички граждани икономически, социални и културни възможности, като се обръща особено внимание на селските области. Искам да подчертая важността да се предлага на всички граждани всеобхватен и високоскоростен достъп до фиксирани и мобилни широколентови комуникации. Националните и европейските фондове трябва да се използват, за да се осигури всички граждани на ЕС да имат широколентов достъп до интернет на конкурентна цена до 2013 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Има много положителни неща в доклада, въпреки че е разработен в рамките на вътрешния пазар, който се подкрепя от Европейския съюз. Признаваме основните ползи от програма за цифрови технологии за Европа, включена в доклада, особено гаранцията за „достъпа на всички граждани до културни продукти“, гаранцията за „достъп на крайните потребители с увреждания, достъп на равнище, еднакво с равнището на достъп, предоставян на другите крайни потребители“, готовността за „по-големи инвестиции по отношение на използването на софтуер с отворен код в ЕС“ и уверението, че „следва да се обърне специално внимание на селските райони, засегнати от индустриалния преход, и на регионите, които се характеризират със сериозни и постоянни природни или демографски несъвършенства, по-специално крайно отдалечените региони“. Нека допринесем към тези предложения.

Независимо от всичко вярваме, че една водеща програма за цифрови технологии отхвърля всякаква комерсиализация на знания, образование и научни изследвания. Ето защо не приемаме разводняването на положителните цели с двусмислиците и вариациите на европейския общ пазар.

Укрепването и подкрепата за „добре функциониращия“ вътрешен пазар не го правят „по-ориентиран към потребителите“, нито пък водят до „по-ниски цени“, както се опитват да ни накарат да повярваме. Многократно се е оказвало, че е точно обратното в цялата гама от дейности на Европейския съюз. Затова се въздържахме.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), в писмена форма. (RO) Трябва да се съсредоточи по-голямо внимание върху определянето на нова програма за цифрови технологии, 2015.eu, която се предвижда да бъде по-конкурентна и по-иновативна в сравнение със стартираната неотдавна стратегия i2010, особено по отношение на нейните образователни и културни аспекти. По този причина, като докладчик за становището на комисията по култура и образование, подкрепих доклада, особено в точките му, свързани с ролята на информационните и комуникационни технологии за обучението на младите хора и подготовката им за пазара на труда. Във внесения и приет текст подчертах и значението на това децата да придобият основни знания за ИКТ още от началното училище и добавената стойност, която онлайн обучението може да даде на нашето общество, което е в постоянно движение. В същия дух приветствах това, че младите хора са онази част от населението, която с най-голяма готовност възприема ИКТ. Всъщност те трябва да се съсредоточат в тази област, тъй като това може да даде важен принос за намаляване на равнището на безработицата в ЕС в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“. И не на последно място, потвърдих необходимостта да се развива проектът Europeana като част от програмата 2015.eu, и да се реализира по начин, който му гарантира популярност и същевременно осигурява постигането на заложените в него културни цели.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), в писмена форма. (RO) Приветствам приемането на доклада, който ще спомогне за изготвянето на проект за последователна стратегия за 2015 г. за информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Считам, че нашето възстановяване от икономическата криза зависи до голяма степен от способността на предложението да улесни широко обхватното и ефективно приложение на ИКТ в стопанския сектор. Малките и средните предприятия могат да действат като катализатор за икономическото възстановяване на Европа. Всъщност Европейската комисия трябва да засили в бъдеще мерките в подкрепа на МСП в използването на инструменти, свързани с ИКТ, с оглед повишаване на тяхната производителност. Използвам моя вот днес, за да подкрепя предложението от доклада за изготвяне на цифров план за подкрепа на онлайн компаниите, с основната цел да се предложат други възможности на онези, които неотдавна отпаднаха поради текущата финансова криза. Една такава инициатива би могла да бъде реализирана, като се предложат конкретно безплатна интернет свързаност и консултации.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Една нова програма за цифрови технологии за Европа е от съществено значение за осъществяване на цифрова революция, от която европейската общественост като цяло може да спечели. Обаче е необходимо участието на всички граждани в процеса за осъществяване на революцията; това е необходимо, за да могат те да станат действащи лица в новото цифрово общество. За да стане това реалност, са необходими мащабни инвестиции, които да позволят намаляване на цифровото разделение, което понастоящем съществува в ЕС. Не можем да забравим, че една информирана и просветена общественост допринася за увеличаване на потенциала на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), в писмена форма. (SK) Пълноценното използване на информационните и комуникационни технологии е предварително условие за по-конкурентна Европа и за устойчив растеж.

ЕС трябва да осигури развитието и приложението на тези технологии и да даде възможност на гражданите на ЕС да се свържат с новото цифрово общество чрез висококачествени, високоскоростни интернет връзки на достъпни цени. За съжаление, телекомуникационните пазари в много държави-членки все още не са постигнали достатъчно ниво на отвореност за конкуренция и затова потребителите и домакинствата са обезсърчени от високите цени и не получават достатъчно умения за използване на цифровите технологии.

Затова считам, че е от съществено значение да се разшири интеграцията и цялостната либерализация на общия пазар и да бъдат премахнати пречките за предоставяне на трансгранични телекомуникационни услуги.

Същевременно подкрепям създаването на по-добра правна рамка за новото цифрово пространство, която ще осигури защита на основните граждански права и правата върху интелектуалната собственост, както и за предотвратяване на компютърната престъпност, разпространението на детската порнография и други престъпления в интернет.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Предвижда се всяко домакинство в ЕС да има широколентова връзка с интернет на конкурентна цена до 2013 г. Освен това намерението е Европа да бъде най-мобилният континент в света по отношение на достъпа до интернет до 2015 г. Подкрепям мерките за тази цел и затова гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Новата програма за цифрови технологии за Европа е амбициозна програма за разпространение на нови технологии и бързи връзки в държавите-членки и затова гласувах за нея. Обаче, като оставим настрана принципните декларации в нея като тези за увеличаване на скоростите на мобилните връзки и запознаване на гражданите с новите технологии, някои цели изглеждат изключително трудни за постигане. Например изглежда, че целта, според която всички училища в Европейския съюз трябва да имат високоскоростен интернет до 2015 г., е трудна за постигане по обективни причини (например в отдалечените планински и островни области на държавите е трудно да се постигне веднага реализиране на високи скорости). Следователно новата програма за цифрови технологии за Европа трябва да бъде подкрепена от поредица съгласувани действия и инициативи като по-щедро финансиране от ЕС за осигуряване на по-добър достъп до интернет дори за ученици, които в географско отношение са в неблагоприятно положение.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Европа продължава да бъде глобален лидер в областта на напредналите информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Световната мрежа (World Wide Web), GSM стандартът за мобилни телефони, MPEG стандартът за цифрово съдържание и технологията ADSL са европейски изобретения. Запазването на тази водеща роля и превръщането й в конкурентно преимущество е жизненоважна политическа цел.

През последните четири години политиката по отношение на ИКТ потвърди ролята на тези технологии като движеща сила на икономическата и социалната модернизация на Европа и укрепи решимостта на Европа във времето на криза. Всички държави-членки на Съюза имат разработени политики по отношение на ИКТ и считат тези технологии за съществен принос към националния растеж и заетостта в контекста на обновената Лисабонска стратегия.

Въпреки това през първото десетилетие на ХХІ век ЕС изостава по отношение на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ. Ето защо Съюзът стартира амбициозни програми за научни изследвания, предназначени да запълнят пропуските и да подкрепят перспективната научно-изследователска и развойна дейност. Затова бих повторил ясно моята пълна подкрепа за тези действия с твърдото убеждение, че Европа може отново да бъде лидер и основна движеща сила в този изключително важен сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), в писмена форма. (ES) Гласувах в подкрепа на доклада по собствена инициатива на Парламента, предвид значението на програмата за цифрови технологии за укрепване на водещата роля на Европа в технологично отношение. Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са ключов фактор за растеж в това време на икономическо възстановяване, но те са от съществено значение и за устойчивия растеж и борбата срещу социалното изключване. Докладът подкрепя основните точки, посочени в декларацията на министрите относно програмата за цифрови технологии, одобрена на неформалната среща на министрите на далекосъобщенията в Гранада на 18 и 19 април. Парламентът потвърждава необходимостта ЕС да има стабилни, бързи и ефективни инфраструктури и насърчава приемането на мерки, които дават възможност за постигане на пълно покритие с широколентови връзки за всички граждани. Необходимо е всички граждани да участват в цифровата революция, за да бъде тя успешна. Обаче, за да може този успех да стане реалност, аспекти като сигурността в интернет не могат да бъдат оставени настрана. Затова приетият доклад се ангажира не само с предоставяне на всички граждани на компютърни умения, но същевременно подчертава и необходимостта от укрепване на интернет сигурността и спазването на правата на гражданите.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на резолюцията предвид факта, че не са включени, изменения, които я ощетяват.

 
  
  

Доклад: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) На базата на направените препоръки в отличния доклад на полския ми колега г-н Liberadzki гласувах за освобождаване на Европейската комисия от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС за финансовата 2008 година. Доволен съм от факта, че някои идеи, към които съм много пристрастен, бяха подети: организирането на междуинституционална конференция, включваща и трите заинтересовани страни, по-конкретно националните парламенти и националните одитни органи, с оглед на реформиране процедурата за освобождаване от отговорност; съкращаване на крайните срокове, така че гласуването в пленарна зала да може да се провежда в годината, която следва разглежданата година; и призивът на Европейската сметна палата за единно становище (прилагането на правилото за единен одит) относно законосъобразността и редовността на свързаните операции съгласно Договора. Освен това трябва да опростим правилата за европейските фондове, тъй като много от грешките произтичат от сложността на процедурите, която често се дължи и на сложни процедури на национално ниво. В заключение, по отношение на одитите на научноизследователските организации в Европа съм доволен от факта, че Европейският парламент застана зад посланието, което изпратихме към Комисията, да не поставя под въпрос грубо и често необосновано финансирането във връзка със стандартите за вътрешен одит.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (LT) Беше постигнат напредък във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 г., но все още се наблюдава висок брой на грешки в областта като структурни фондове и Кохезионен фонд, „Развитие на селските райони“, „Изследвания, енергетика и транспорт“. Неправилно отпуснатите средства възлизат на 11%. Това се дължи на сложните правила и нормативни актове, които държавите-членки трябва да спазват. Ето защо при изпълнението на бюджета за следващата година трябва да се обърне специално внимание на опростяването на тези правила и нормативни актове, да се подобри механизмът за възстановяване на неправилно изплатените средства и да се въведат по-ефективни системи за надзор и контрол. След въвеждането на тези мерки вероятно изпълнението на бюджета ще се подобри, ще се осигури по-ефективен контрол върху бюджетните средства и изпълняваните от държавите-членки проекти ще имат по-голям принос за развитието на различните области на икономиката, както и за други области.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (EN) Член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че отговорността за изпълнението на бюджета на Общността се носи от Комисията в сътрудничество с държавите-членки, а Сметната палата изпраща на Европейския парламент и на Съвета декларация относно надеждността на отчетите и редовността и законосъобразността на свързаните с отчетите операции. В интерес на прозрачността считам за важно Европейският парламент да може да проверява отчетите и да изготвя подробен анализ на изпълнението на бюджета на Съюза. Съгласен съм с докладчика и с решенията относно освобождаването от отговорност, които призовават да се привлече вниманието върху неотложната необходимост от въвеждане на национални декларации на подходящо политическо равнище, които да включват всички средства на ЕС в режим на споделено управление, за да може всяка държава-членка да поеме отговорност за управлението на получените от ЕС средства. Това е особено важно, ако осъзнаем, че 80% от разходите на ЕС се управляват от държавите-членки. И накрая, искам да отбележа положителното становище на Сметната палата относно отчетите, което гарантира на европейската общественост, че бюджетът на Съвета се управлява правилно и стриктно въпреки някои проблеми, които продължават да съществуват и са подробно анализирани в доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Прегледът, предоставен от близо 40-те доклада относно изпълнението на бюджета на ЕС за финансовата 2008 г. от различните органи на ЕС, е болезнен. За 15-та поредна година Европейската сметана палата не може да одобри изпълнението на бюджета на Европейската комисия, в който има толкова грешки и неоправдани разходи. Европейският парламент обаче я освобождава от отговорност по отношение на управлението й. Комисията се крие зад отговорността на държавите-членки, които трябва да управляват 80% от разходите по-специално в областта на селското стопанство и регионалните разходи. Проблемите в тези две области обаче намаляват, но в случая на субсидиите, които се управляват пряко от Брюксел, нарастват стремглаво. Ситуацията по отношение на предприсъединителната помощ за Турция е изключително сериозна и обезпокояваща. Това е така, без да споменаваме децентрализираните органи, които се размножават, и недодяланите процедури за възлагане на обществени поръчки с тях, безразборното управление и набиране на персонал, бюджетни задължения, поети преди правното задължение, и излишни надзорни органи, което повишава драстично разходите за управление и които в крайна сметка не могат правилно да планират своите понякога твърде неясни дейности и следователно и своя бюджет. Такъв е случаят и по повод на това, че в един от своите доклади г-жа Mathieu призовава за цялостна оценка на ползата от тях. Ето защо гласувах срещу повечето от тези текстове за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), в писмена форма. (RO) Гласуването за освобождаване от отговорност не означава, че ситуацията е напълно нормална. Считам, че нещата се развиват в правилната посока, но с твърде бавни темпове. Броят на грешките намалява, но все още не сме достигнали допустимото ниво на грешки. Искам да подчертая, че е необходимо всички държави-членки задължително да предават национални декларации за управление, точно както Парламентът многократно изисква. Противопоставям се на „системата на светофара“ (червено, жълто и зелено) само за Румъния и България, тъй като това би била дискриминационна мярка. Недостатъци има в много други държави-членки и трябва да се прилагат общи правила.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Комисията и изпълнителните агенции.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Докладът на г-н Liberadzki относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г., раздел III — Комисия и изпълнителни агенции, съдържа много негативен тон по отношение на Гърция по редица въпроси от манипулиране на финансовите статистически данни до неясни обвинения за корупция. Нашата парламентарна група поиска да се даде възможност да се гласува отделно срещу някои части от доклада, които са обидни за Гърция, по процедурата за частичен вот (part vote procedure). Това обаче се оказа невъзможно, поради което гласувах срещу целия доклад на г-н Liberadzki.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), в писмена форма. (EN) На 5 май гласувах в подкрепа на доклада на г-н Liberadzki относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел ІІІ — Комисия и изпълнителни агенции. Въпреки това гласувах за премахването на параграф 376, в който се предлага предприсъединителната помощ за Турция да бъде намалена до равнището, осигурено през 2006 г., и параграф 378, в който Европейският парламент призовава Комисията да промени целите на Инструмента за предприсъединителна помощ, например чрез специални форми на членство. Причината за това е, че считам за неправилно докладът относно освобождаването от отговорност на Комисията да разглежда процеса на присъединяване, както и перспективите за присъединяване на държавите кандидатки. Твърдо съм убеден, че след като започнат преговорите за членство, независимо от това коя е държавата кандидатка, те трябва да продължат в благотворен дух без допълнително усложняване или затрудняване на процеса на присъединяване към ЕС.

 
  
  

Доклад: Inès Ayala Sender (A7-0063/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), в писмена форма. (FR) Съгласно препоръката в отличния доклад, изготвен от г-жа Ayala Sender от съседна Испания, гласувах за освобождаване от отговорност на Европейската комисия във връзка с изпълнението на бюджета на седми, осми, девети и десети Европейски фондове за развитие за финансовата 2008 година. Безрезервно подкрепям бюджетирането за ЕФР и, когато настъпи подходящият момент, Съюзът ще трябва да създаде свои собствени инструменти за предприемане на действие в областта на развитието. По отношение на инвестиционното улеснение, управлявано от Европейската банка за развитие (ЕИБ), което е рисков инструмент, финансиран от ЕФР, за да насърчи частните инвестиции в контекста на трудната икономическа и политическа конюнктура за държавите от АКТБ, изпитвам много смесени чувства към идеята, че ЕИБ трябва да представя доклад като част от процедурата за освобождаване от отговорност, но това ще бъде обект на разисквания, особено ако Парламентът се надява Съюзът да стане акционер в ЕИБ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва да представят обективни и подробни отчети за това как се изразходват публичните средства. Въпреки че Сметната палата счита, че приходите и задълженията не са засегнати от съществени грешки, тя все пак изразява безпокойство предвид високото ниво на количествено неизмерими грешки, които възникват в поетите задължения за бюджетна помощ, и съществения процент на грешки при плащанията. И аз като докладчика изразявам съжаление за факта, че Сметната палата не е получила цялата необходима информация и документация във връзка с десет плащания, извършени към международни организации, поради което не е в състояние да изрази становище относно редовността на разходите, възлизащи на 190 млн. евро или 6,7% от годишните разходи. Ето защо призовавам Европейския фонд за развитие да реши всички тези проблеми за следващата финансова година (2009 г.).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно седмия, осмия, деветия и десетия Европейски фондове за развитие (ЕФР).

 
  
  

Доклад: Bart Staes (A7-0095/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward и Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма.(GA) Членовете на Европейския парламент, Pat ‘the Cope’ Gallagher и Liam Aylward, гласуваха в подкрепа на доклада относно освобождаването от отговорност на Европейския парламент във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година. И двамата приветстват препоръките на доклада за повишаване на прозрачността и отговорността. Последните са необходими за успешното функциониране на Европейския парламент и за насърчаване на доброто управление в Европейския съюз.

Г-н Gallagher и г-н Aylward дават по-специално подкрепата си за измененията, насочени към повишаване на прозрачността и които препоръчват докладите на Вътрешната одитна служба да бъдат предоставени на обществеността. Подкрепят също така препоръките във връзка с предоставяне на информация на европейските данъкоплатци за това как Парламентът изразходва публичните средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва да представят обективни и подробни отчети за това как се изразходват публичните средства. В доклада е направен задълбочен анализ на състоянието на бюджета на Парламента, като вниманието е насочено към някои въпроси, които спешно трябва да бъдат преразгледани. Искам да отбележа, че докладчикът изразява загриженост във връзка с продължаващите случаи на дребни престъпления в сградите на Парламента, като изисква генералният секретар да обърне специално внимание на въпроса, за да се намалят дребните престъпления. Макар въпросът да изглежда тривиален, за всички нас, които използваме сградите на Европейския парламент ежедневно, той естествено е изключително важен. И накрая, искам да отбележа положителното становище на Сметната палата относно отчетите, което е потвърждение за европейската общественост, че бюджетът на Съюза се управлява подходящо и точно.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen and Christel Schaldemose (S&D), в писмена форма. (DA) Европейският парламент гласува за освобождаването от отговорност във връзка със собствените си финансови отчети за 2008 г. Никога преди тази процедура не се е провеждала толкова задълбочено и критично. Това е истинско тържество както за прозрачността, така и за контрола и е в унисон с традиционния датски възглед за добрата практика. Докладът относно освобождаването от отговорност съдържа редица критики, които налагат затягане на съществуващите процедури и практики. Сред тях са по-голяма яснота и откритост по отношение на използването на допълнителни средства и отчетност на финансовите субекти в Парламента. Ние, разбира се, подкрепяме това и следователно гласувахме в полза на освобождаването от отговорност и за решението като цяло. Европейският парламент трябва сам да се освобождава от отговорност ежегодно и точно поради това е необходимо да се извършва критичен преглед. Докладът, разбира се, е резултат на много компромиси, но в същността си той е изключително критичен, като в същото време има правилна насоченост по отношение на бъдещите процедури по освобождаване от отговорност. Освен това този критичен доклад получи широка подкрепа от много групи в Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), в писмена форма. (FR) Моят скептицизъм или всъщност противопоставянето ми на някои от твърденията, които се съдържат в резолюцията, съдържаща се в доклада на г-н Staes, не трябва да бъдат прикривани чрез вота ми в полза на освобождаването от отговорност на Европейския парламент във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година. Не е достатъчно да се заяви, че разходите за ремонт на седалището в Страсбург след бедствието, което се случи през август 2008 г., не трябва да се поемат от европейските данъкоплатци.

Всъщност Европейският парламент е законно задължен да се грижи за сградите, които са негова собственост, с необходимото внимание.

Освен това е започнато необходимото съдебно производство за възстановяване на разходите, натрупани след бедствието.

В заключение, искам да видя взискателен и обективен преглед на ситуацията относно пенсионните фондове на членовете на Европейския парламент, а не да се отдаваме на популистка реторика.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз, раздел I — Европейски парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Следвахме становището на докладчика г-н Staes при този вот, макар че отпадна едно от нашите ключови изменения, номер 22, относно прозрачността на използване на публичните средства, което беше защитено от същия докладчик.

 
  
  

Доклад: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва да представят обективни и подробни отчети за това как се изразходват публичните средствата. В годишния си доклад Европейската сметна палата посочва, че одитът не води до никакви значителни забележки по отношение на Европейския икономически и социален комитет. Въпреки това Сметната палата посочва области, в които не е постигнато подобрение, като например възстановяването на пътните разноски на членовете на ЕИСК, които трябва да се базират само на реалните пътни разходи, или фактът, че ЕИСК дава на служителите си финансово предимство, което служителите в останалите институции не получават, и това води до по-големи разходи. Със задоволство отбелязвам факта, че ЕИСК е възприел практиката в доклада за дейността си да включва раздел, в който очертава последващите действия, предприети през годината в резултат на предходните решения на Парламента и на Сметната палата за освобождаване от отговорност.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет.

 
  
  

Доклад: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Считам за важно чиновниците да се отчитат пред широката общественост. Ето защо те трябва да представят обективни и подробни отчети за това как се изразходват публичните средства. Това се отнася и за оценката на Парламента на предадените отчети и съответното им освобождаване от отговорност. Със задоволство отбелязвам, че в доклада си Сметната палата споменава, че одитът не води до никакви значителни забележки по отношение на Комитета на регионите. Съгласен съм с положителната оценка на докладчика за констатираното усъвършенстване на механизмите за вътрешен контрол на Комитета на регионите по-специално описа на неговите основни административни, оперативни и финансови процедури. И накрая, със задоволство отбелязвам качеството на годишния доклад за дейността на Комитета на регионите, особено включената в него ясна част за последващите действия, предприети след предходни решения на Парламента и Сметната палата за освобождаване от отговорност, в която се подчертава колко важни и подходящи са тези решения.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година, раздел VII — Комитет на регионите.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Нарастването на броя на външните агенции играе важна роля за съсредоточаване на техническите и административни възможности, което подпомага процеса на вземане на решения в Комисията. Фактът, че са разпръснати на цялата територия на ЕС, също позволява институциите наистина да стигнат по-близо до обществеността, да повишат публичността и легитимността си. Макар нарастването на броя на агенциите по принцип да е нещо положително, истината е, че то поражда предизвикателства, свързани с контрола и оценката на изпълнението. Поради тази причина след приемането на съобщението на Комисията от 11 март 2008 г., озаглавено „Европейските агенции — пътят напред“, Парламентът, Съветът и Комисията дадоха нов тласък на проекта за определяне на обща рамка за агенциите и учредиха през 2009 г. междуинституционална работна група. Считам, че тази група ще играе основна роля за отстраняване на проблемите, които Сметната палата е установила в няколко от агенциите, много от които са валидни за всички, и за определяне на обща рамка, която да позволи по-успешно финансово и бюджетно управление в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите на ЕС.

 
  
  

Доклад: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) В своя доклад относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2008 година Сметната палата подкрепи декларацията си за достоверност, без да изразява резерви относно надеждността и точността на отчетите, и изрази резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции. Освен това като цяло отговорите на Колежа на забележките на Сметната палата отново са незадоволителни, а предлаганите оздравителни действия са прекалено общи и несигурни, както и че вследствие на това органът по освобождаване от отговорност не е в състояние да прецени дали Колежът действително е способен да подобри изпълнението си в бъдеще. Освен това остават безбройните структурни проблеми и нередности, свързани с Колежа, които са подробно описани в доклада. Точно поради тази причина съм съгласен с решението на докладчика да се отложи освобождаването от отговорност на директора на Европейския полицейски колеж във връзка с изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2008 година.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Всички европейски институции, които зависят от бюджета на Европейския съюз, трябва да бъдат щателно одитирани от Сметната палата и от всички субекти, изпълняващи тази функция. Необходимо е да се провери дали средствата на Съюза се използват по предназначение, дали тези институции постигат поставените им цели, или ресурсите се прахосват. По принцип, само с някои изключения, за което съдя от одитите, които вече видяхме, можем да кажем, че въпросните институции използват предоставените им средства правилно и изпълняват поставените им цели. Ето защо гласувах в подкрепа на доклада относно Европейския полицейски колеж.

 
  
  

Доклад: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra(A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Укрепването на Двурегионалното стратегическо партньорство между Европейския съюз и държавите от Латинска Америка и Карибския басейн, подписано през 1999 г., трябва да бъде приоритет във външнополитическата програма на ЕС. Въпреки че през последните 10 години е постигнат значителен напредък по отношение развитието на двустранните отношения между ЕС и Латинска Америка, все пак трябва да се предприемат по-нататъшни стъпки. Крайната цел на партньорството е до 2015 г. да се създаде Евро-латиноамериканско пространство за глобално междурегионално партньорство в политическата, икономическата, търговската, социалната и културната сфера с цел да гарантира устойчиво развитие и за двата региона.

Днешният вот показва, че Европейският парламент подкрепя бъдещото приемане на Евро-латиноамериканската харта за мир и сигурност, която ще включва стратегии и насоки за политически действия и обща сигурност, основани на Хартата на ООН и на съответното международно законодателство.

Освен това мисля, че борбата с изменението на климата, засягащо най-тежко именно най-бедните хора по света, трябва да се превърне в ключов елемент на стратегията за отношенията между ЕС и Латинска Америка. И двете страни трябва да положат значителни усилия за постигане на обща позиция в преговорите, като част от дискусиите, водещи до Конференцията на ООН относно изменението на климата, която ще се проведе в края на тази година в Мексико.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Докладът по собствена инициатива относно стратегията на Европейския съюз за отношенията с Латинска Америка въплъщава подхода, популяризиран от ЕС, в областта на международните отношения. Наистина, този текст съгласува икономическите, социалните, политическите и институционалните измерения с цел да се гарантира, че търговията между двата географски региона ще облагодетелства и най-непривилегированото население и ще допринесе за устойчивото развитие на този субконтинент. Нещо повече — докладът препоръчва съгласуването на финансовите разпоредби да наложи по-голяма отговорност по отношение на въпроса в световен мащаб. Ето защо гласувах категорично в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Резолюцията, приета днес по време на заседанието на Европейския парламент, е важен знак, че Европейският съюз е съвсем наясно със своята роля на световната сцена. Латинска Америка е любимата туристическа дестинация на мнозина европейци, но за Европа тя означава много повече. Латинска Америка може би не е на нужната висота в областта на демокрацията според европейските стандарти и принципи.

Неотдавна в Европейския парламент беше разисквана резолюция, засягаща грубото нарушаване на правата на човека в Куба. Цялата ситуация доведе до смъртта на хора, упражнили свободата си на изразяване. Подобни трагедии никога повече не бива да се случват. И все пак, опитът на Европейския съюз показва, че едно партньорство, градено с времето, основаващо се на приятелство и дипломатически отношения, е много по-продуктивно в дългосрочен план.

Един конструктивен подход ще позволи на Европейския съюз успешно да се превърне в разпространител на демократичните принципи, какъвто и иска да бъде. Латинска Америка е огромен континент, който не може да бъде пренебрегван в икономическо и социално отношение. Всъщност Европейската инвестиционна банка отдавна вече работи на южноамериканския континент, предоставяйки възможност за дългосрочни инвестиции, което само по себе си е достоен за внимание знак. Резолюцията, приета днес, е част от ясния мандат, даден на върховния представител на ЕС за това как да подхожда към отношенията с Латинска Америка.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Подкрепям посланието, предадено чрез резолюцията, относно по-доброто съгласуване на позициите на държавите на двата континента във връзка с постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), особено след като срещата на най-високо равнище във връзка с ЦХР ще се проведе през септември. Трябва да намерим обща основа, още повече че изоставаме с постигането на целите, предложени за 2015 г., по-специално по отношение на борбата с бедността. Особено във време на глобална рецесия, инвестициите трябва да се съсредоточат върху по-бедните държави и по-уязвимите групи сред населението, така че те да могат да се възползват от нови работни места и от изискваните условия за социална интеграция.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада относно стратегията на ЕС за отношенията с Латинска Америка, привеждащ доводи в полза на създаването на пълно двурегионално стратегическо партньорство. Бих изтъкнала важността на препоръката за съгласуване на позициите на двата регионални блока по отношение на преговорите относно Рамковата конвенция на ООН относно изменението на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Споделям мнението на докладчика относно необходимостта от създаване на по-задълбочени и по-тесни връзки на двурегионално сътрудничество между Европейския съюз и Латинска Америка. И все пак считам, че ЕС трябва да обърне специално внимание на една от латиноамериканските държави, чието огромно население, икономически потенциал и позиция на регионален лидер вече изискват такова внимание. Очевидно имам предвид най-голямата държава в света, чийто официален език е португалският: Бразилия. Съобщението на Комисията COM (2007) 281 от 30 май изрично призна, че „доскоро диалогът между ЕС и Бразилия не беше достатъчно развит и се извършваше основно чрез този между ЕС и Меркосур. Бразилия ще е последната измежду страните от групата „BRICS“ (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка), с която ЕС ще организира среща на върха. Време е Бразилия да бъде разглеждана като стратегически партньор, както и като основен икономически актьор и регионален лидер в Латинска Америка“. Докато другите европейски институции изпълняват своите задължения, Европейският парламент се съпротивлява на осъществяването на партньорство с тази огромна държава освен чрез Меркосур, превръщайки я в единствената държава от групата на Бразилия, Русия, Индия и Китай (групата „BRIC“), в която ЕС не поддържа самостоятелна парламентарна делегация. Спешно се нуждаем от промяна на това отживяло времето си и непростимо положение.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Двурегионалното стратегическо партньорство допринася за още по-голямо съгласуване между Европейския съюз и Латинска Америка в рамките на международните форуми и международните институции. Освен установяването на обща програма, то следва да продължи да съгласува позициите на двете страни по въпроси от световно значение, отчитайки интересите и опасенията и на двете страни. Ето защо гласувах в подкрепа на съобщението на Комисията, озаглавено: „Европейският съюз и Латинска Америка: глобални участници в партньорство“, което цели да определи оперативни предложения, стремящи се към постигане на пълно осъществяване на двурегионалното стратегическо партньорство.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Докладът не разглежда истинските проблеми в Латинска Америка и не изтъква съществените моменти, които трябва да бъдат включени в стратегията на Европейския съюз за отношенията с Латинска Америка.

Например той се приплъзва повърхностно върху всички икономически и социални проблеми, които ще повлече след себе си подписването на споразуменията за свободна търговия, и приема нормализирането на отношенията с Хондурас за неоспорим факт, пренебрегвайки военния преврат и все още пресния спомен от убийствата на членове на Народния съпротивителен фронт срещу преврата. Той пренебрегва положението в Колумбия: престъпленията на полувоенните групировки и преследването на профсъюзните членове и политици не са проблеми, заслужаващи изобщо да бъдат споменати. От друга страна, докладът критикува Боливия и Венецуела, въпреки че никъде не споменава изрично тези държави.

Въпреки това в него не се споменава нищо за прехвърлянето на части от Четвърти флот на военноморските сили на САЩ в региона, нито за плана на САЩ да използват седем от колумбийските военни бази, нито за операциите за военна намеса, предприемани от военни бази на територията на държави-членки на ЕС и НАТО.

За съжаление, повечето предложения, които внесохме относно гореспоменатите въпроси, бяха отхвърлени, затова накрая гласувахме против резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада с една уговорка, която е също и надежда: да намерим решение на ситуацията, дълбоко „свързана с тангото“, която хвърля сянка върху отношенията ни с Аржентина.

Решителното намерение да насърчим отношенията с Латинска Америка би могло да подготви пътя към подходящо решаване на целия проблем с правата на европейските инвеститори.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Този текст, който е с арогантен и империалистичен характер, е неприемлив. Той одобрява подновяването на преговорите за сключване на споразумения за свободна търговия с Централна Америка, Колумбия и Перу. Тези преговори са също толкова неблагоприятни от икономическа и социална гледна точка, колкото и от гледна точка на демокрацията. Как можем да преговаряме с наложеното чрез военен преврат правителство на Порфирио Лобо Соса в Хондурас, а после да претендираме, че сме пазители на принципите на правовата държава и на правата на човека? Как можем да водим двустранни преговори с тираничните правителства на Алваро Урибе и Алан Гарсия и да пренебрегваме мнението на другите независими държави-членки на Андската общност — Боливия и Еквадор? Гласувам против текста, който е в нарушение на принципите на демокрация и хуманизъм.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Според нас фактът, че Европейският съюз е основен инвеститор и вторият по важност търговски партньор в Латинска Америка, както и основен донор на помощ за развитие, е достатъчно основание за съществуването на ясна и точно определена стратегия за отношенията между ЕС и Латинска Америка. Ние се застъпваме за определянето на ясни насоки относно най-добрия начин за сътрудничество за насърчаването на политическата стабилност, борбата с изменението на климата, управлението на миграционните потоци и предотвратяването на природни бедствия. Както стана ясно по време на трагедията в Хаити, ЕС очевидно вече е на второ място по отношение на останалите, които се намесиха в положението. Ето защо твърдим, че ЕС трябва да усъвършенства действията си на международно равнище. При това положение той трябва да се намесва по-последователно и ефективно в международната политика. Това усъвършенстване трябва да се осъществи по време на следващата среща на най-високо равнище, която ще се състои на 18 май в Мадрид и по време на която върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия трябва да вземе активно участие.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма.(ES) Не бях в състояние да гласувам в подкрепа на текста, тъй като една от целите на стратегическото партньорство е сключването на субрегионални споразумения за партньорство с Централна Америка, Перу и Колумбия, а също и с Меркосур, въпреки военния преврат в Хондурас и последвалото нелегитимно правителство, сформирано от Порфирио Лобо. Европейският съюз не може да се отнася към правителствата, участвали във военен преврат, по същия начин, както и към демократично избраните правителства. Също така целта да се създаде Евро-латиноамериканско пространство за глобално междурегионално партньорство не отчита асиметрията между двата региона. Настоящите условия на споразумението за партньорство между ЕС, Перу и Колумбия са подобни на тези в едно споразумение за свободна търговия, а това няма да се отрази благоприятно на европейските и латиноамериканските граждани. Освен това не съм съгласен с вероятността да се започне тристранен политически диалог (като например ЕС–Латинска Америка–САЩ). За подобни диалози вече има многостранни организации, като например ООН. Докладът предвижда и създаването на фондация „Европа–Латинска Америка и Карибски басейн“. Нямаше да се противопоставя на тази идея, ако докладчикът не предлагаше фондацията да се създаде с помощта на публичен и частен капитал, което е явна врата за мултинационалните дружества.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Подробният и изчерпателен доклад относно Латинска Америка предприема разумен подход за гарантирането на развитие на отношенията между Европейския съюз и южноамериканските държави посредством стратегическо партньорство. Създаването на Евро-латиноамериканско пространство за глобално междурегионално партньорство носи потенциал не само за положителни икономически резултати, но и преди всичко за укрепване на ролята на ЕС като фактор във външната политика, особено по отношение на САЩ. За съжаление, докладът съдържа и определени параграфи и формулировки, които загатват за почти мисионерския плам на някои колеги в Парламента и които биха могли да бъдат изтълкувани като твърде голяма намеса във вътрешните работи на южноамериканските държави. Няма никаква нужда, нито смисъл да се дава подробно предписание как тези държави трябва да организират своята политика по отношение на икономиката, образованието и науката, нито как да регулират своята външна политика. Абсурдно е да призоваваме латиноамериканските държави да въведат например сексуалното образование и възпитание. Ето защо гласувах като „въздържал се“ по време на окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (LT) Европейският съюз е партньор на Латинска Америка. Заедно трябва да се борим с предизвикателствата на днешния ден и с глобалните проблеми — проблеми, като например икономическата и финансова криза, изменението на климата, заплахите за сигурността, борбата с тероризма, търговията с наркотици и организираната престъпност. Заедно трябва да опазваме околната среда, да съхраним националните ресурси и да се борим с бедността, неравенството и миграцията. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като той предлага подходящи мерки за борба с бедността в региона: образование и намаляване на неравенството между най-богатите и най-бедните държави в региона. Европейският съюз разполага с фонд „Солидарност“ и освен това насърчава проекти за интеграция, докато Латинска Америка няма такива възможности. Съгласен съм с докладчика, че ако Латинска Америка последва интеграционния модел на ЕС, този регион ще укрепне. Нещо повече — това ще донесе на неговите граждани по-голяма сигурност и просперитет.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Въздържах се по време на окончателното гласуване на доклада. Въпреки че докладът по никакъв начин не е нещо, което можем да приемем като добър принос към предстоящата среща на най-високо равнище между Европейския съюз и Латинска Америка в Мадрид, успяхме да запазим или гласуваме в текста някои важни аспекти. Свежите акценти насред иначе незадоволителния доклад са: параграфът относно съдебното решение на Междуамериканския съд по правата на човека, осъждащо убийствата на жени (делото „Campo Algodonero“ в Мексико), беше запазено в текста с 359 гласа в негова подкрепа, 235 гласа против и 17 въздържали се; успяхме да постигнем вмъкването в текста на това, че европейският инструмент за инвестиции следва по-специално да бъде прилаган за проекти, допринасящи за борбата с изменението на климата, като например местен обществен транспорт, електромобили и проекта „Yasuni–ITT“ в Еквадор („Дръжте петрола под земята“). Всичко на всичко, бяха приети 10 от 16 предложения за изменения, внесени от групата на Зелените/Европейски свободен алианс. За съжаление, изгубихме всички предложения за изменения, отнасящи се скептично към неотдавна сключените споразумения за свободна търговия и към споразуменията за партньорство, които са в процес на договаряне — предложения за изменение, които предупреждават за рисковете от отслабване на настоящите немощни усилия, насочени към регионална интеграция. И накрая, беше отхвърлено и нашето предложение за изменение, настояващо за постепенното прекратяване на мегаенергийни проекти, сериозно замърсяващи околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, (PPE) , в писмена форма.(ES) Предвид факта, че част от формулировките, включени в параграф 34, внесени чрез становището на комисията по развитие, са толкова неясни, че биха могли да бъдат изтълкувани като донякъде безучастни по отношение на нещо толкова отблъскващо като аборта, испанската делегация в групата на Европейската народна партия (Християндемократи) поиска от групата отделно гласуване на този параграф с цел да стане съвсем ясно, че се противопоставя на всяка инициатива, целяща нарушаването на неотменимите права на най-уязвимите лица.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският съюз и Латинска Америка от години развиват силно стратегическо партньорство помежду си. Европейският съюз е основен инвеститор в Латинска Америка, вторият по важност търговски партньор и основен донор на помощ за развитие в региона. Крайната цел е до 2015 г. да се създаде Евро-латиноамериканско пространство за глобално междурегионално партньорство в политическата, икономическата, търговската, социалната и културната сфера с цел да гарантира устойчиво развитие и за двата региона.

Във връзка с това бих изтъкнал важността, преди всичко, на подновяването на преговорите за сключване на споразумение за партньорство между ЕС и Меркосур, което със сигурност ще е най-амбициозното двурегионално споразумение, сключвано някога. Приветствам и споразуменията за търговско партньорство между ЕС и Централна Америка, както и с Андската общност, а също и задълбочаването на съществуващите споразумения за партньорство с Мексико и Чили.

И все пак, жалко е, че подобни споразумения биха могли да се отразят на вътрешното производство на ЕС в същите тези сектори, особено в най-отдалечените региони, срещащи постоянни затруднения. Жалко е също и че не е намерена подходяща компенсация за тези региони на ниво Европейски съюз. Гласувах в подкрепа на доклада, тъй като считам, че партньорството между тези два региона на земното кълбо е от съществено значение, тъй като ще донесе взаимна изгода в политическата, икономическа и социална сфера.

 
  
  

Предложение за обща резолюция RC-B7-0233/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма.(RO) Резолюцията, която гласуваме днес, изразява загрижеността на Европейския парламент относно запазването на изискването на канадските органи за виза за румънски, български и чешки граждани и призовава изискването да бъде отменено възможно най-скоро.

Запазването на изискването за виза за гражданите на тези държави-членки нарушава принципа на свободно движение, като създава неоснователни различия и неравенства. Гражданите на Европейския съюз трябва да се ползват с равностойно и справедливо отношение.

Въпреки че срещата на високо равнище между ЕС и Канада, проведена в Прага през 2009 г., отново потвърди общата цел на партньорите за гарантиране на свободата на движение на лица в пълна сигурност между ЕС и Канада, вече е 2010 г., а нищо не се е променило.

Категорично считам, че в близко бъдеще канадските органи ще положат всички усилия, за да отменят визите. Заедно с колегите от Европейския парламент ще продължим започнатите действия, за да се даде възможност на румънските, българските и чешките граждани да пътуват свободно възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (EN) Гласувах в полза на резолюцията, тъй като считам, че настоящите преговори за всеобхватно търговско-икономическо споразумение могат да задълбочат отношенията между ЕС и Канада. Очаква се предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Канада да се съсредоточи върху укрепването на политическите отношения между двамата партньори, по-специално върху общите предизвикателства, като преговорите за всеобхватно търговско-икономическо споразумение, предизвикателствата пред външната политика и политиката на сигурност, координиран отговор на финансово-икономическата криза, както и изменението на климата и енергетиката. Тъй като ЕС и Канада са решени да изградят безопасна и устойчива глобална икономика с ниско съдържание на въглеродни емисии, да инвестират в чистите енергийни технологии и да станат лидерите в създаването на зелени работни места, способността им да се адаптират към последиците от изменението на климата ще нарасне.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), в писмена форма. (RO) Гражданите на три държави-членки на ЕС все още се нуждаят от виза, за да влязат в Канада. Към румънците и българите се присъединиха и чехите, на които задължителното изискване за виза беше отново наложено поради големия наплив на роми. При това положение е нужно по-тясно сътрудничество, от една страна между държавите-членки на ЕС, с цел разрешаване на проблемите на ромската общност, и от друга страна между държавите-членки и Канада, за да създаде възможно най-ефективната и прозрачна система за предоставяне на информация относно условията за отпускане на визи, така че да се намали процентът на отказаните визи. В същото време системата за убежище на Канада трябва да бъде преразгледана. Всъщност в това отношение заслугата на резолюцията е, че отправя директно искане към канадска страна да предприеме действия за отмяна на задължителното изискване за виза.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма.(RO) Канада е един от най-старите партньори на Европейския съюз и тазгодишната среща на високо равнище е важна за продължаването и укрепването на тясното двустранно сътрудничество във всички области. Гласувах в полза на резолюцията, защото отразява стегнато и обективно положителната перспектива пред нашето бъдещо сътрудничество.

Гарантирането на реципрочност в двустранните отношения е един от основните принципи на Европейския съюз. Надявам се, че в близко бъдеще Канада ще отмени изискването за виза за румънски, чешки и български граждани, като по този начин ще гарантира справедливо и равно третиране на всички граждани на Европейския съюз. В същото време приветствам досегашните мерки, насочени към подписване на търговско споразумение между ЕС и Канада, и се надявам, че срещата тази година ще даде необходимия тласък за финализирането му.

Предвид настоящото състояние на икономиката и климата, трябва да подчертая необходимостта от тясно сътрудничество за определяне на алтернативи на традиционните източници за производство на енергия, с отчитане на специфичните характеристики на всяка държава, тъй като ЕС и Канада са ангажирани с разработването и използването на нисковъглеродни технологии. Същевременно трябва се насърчи сътрудничеството в енергетиката, климата и морските сектори в региона на Арктика.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Канада представлява надежден и важен партньор на Европейския съюз по исторически и културни причини, заради етническата и политическа ориентация и защото нашите цивилизации споделят общи ценности и ориентири. Всеобхватното търговско-икономическо споразумение с Канада може да има положителен принос за задълбочаване на вече отличните отношения между ЕС и Канада. Въпреки че възникнаха трудности в отношенията, по-специално по отношение на рибарството, сигурността и имиграцията, истината е, че в сравнение с други държави, връзката между ЕС и Канада е стабилна и печеливша и за двамата партньори. Надявам се, че доверието в отношенията ще е дълготрайно и че и двете страни на северната част на Атлантическия океан ще продължат да бъдат мирни и проспериращи.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Партньорството между Канада и Европейския съюз е едно от най-старите и най-близките, датиращо от 1959 г., и настоящите преговори за всеобхватно търговско-икономическо споразумение целят по-нататъшно укрепване на отношенията между ЕС и Канада. Ще подчертая, че през 2010 г. Канада председателства Г-8 и ще бъде домакин на следващата среща на върха на Г-20. Ето защо горещо приветствам изявлението на Комисията, в което напредъкът в преговорите за всеобхватно търговско-икономическо споразумение се посочва като основен за икономическите отношения между ЕС и Канада. Във връзка с това считам, че срещата на високо равнище между ЕС и Канада, която се провежда в Брюксел на 5 май 2010 г., предлага добра възможност за ускоряване на преговорите. По-специално приветствам намерението за започване на основна реформа на системата на Канада за управление на рибарството, включително и на Организацията по риболова в северозападната част на Атлантическия океан.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Резолюцията твърдо подкрепя преговорите, инициирани от Комисията, за постигане на всеобхватно търговско-икономическо споразумение между ЕС и Канада. Споразумението ще се договаря зад гърба на европейските граждани, независимо от факта, че ще повлияе значително тяхното ежедневие: премахване на обществените услуги, превъзходство на правото на инвеститорите да защитават печалбите си пред правото на държавите да защитават общия интерес, ограничаване на правата на работниците и на достъпа до здравни услуги, вода, образование и култура. Групата на Европейската народна партия (Християндемократи), групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, Европейските консерватори и реформисти и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент предлагат подкрепа и дори ускоряване на тази политика и този явен отказ от демокрация. Аз се противопоставям категорично.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Партньорството между Канада и ЕС има дълга история. Поради това е естествено, че през годините отношенията се задълбочават и подобряват. Срещата на високо равнище ще подходи към всеобхватното търговско-икономическо споразумение по много специален начин с надежда преговорите да бъдат успешни, тъй като споразумението е от основно значение за икономическите отношения между ЕС и Канада. Има и други въпроси между ЕС и Канада, като помощта от ЕС, по-специално за Хаити, въпроси, свързани с риболова и с околната среда. Не можем да забравим, че Договорът от Лисабон предостави на залата нови правомощия в договарянето на международни споразумения: Парламентът вече трябва да бъде включен във всички етапи на преговорите.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Гласувах в полза на предложението за обща резолюция относно днешната среща на върха между ЕС и Канада, тъй като считам, че е важно не само да поддържаме отношенията на високо равнище, но и допълнително да ги задълбочим и подобрим. По-специално, планираните съвместни действия за въвеждане на облагане на банките или данък върху финансовите операции на световно равнище също следва да се подчертаят в този контекст.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Резолюцията беше приета с голямо мнозинство. Аз гласувах с „въздържал се“ заради формулировката на параграф 6, според която ромите обосновават ограничителната визова политика на Канада по отношение на България, Румъния и Чешката република. Все пак групата Verts/ALE успя да включи в резолюцията следното: „изразява разочарованието си от позицията на канадското правителство на последната конференция на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) за разширяване на обхвата на приложение 1 от CITES относно червения тон“.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), в писмена форма. (SV) Когато Европейският парламент гласува резолюцията, определяща приоритетите за предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Канада, аз бях сред малцинството, гласувало против предложението. Текстът е до голяма степен добър, но съдържа два параграфа, които просто не мога да подкрепя. Параграф 2 гласи, че една от приоритетните теми, които ще бъдат обсъдени на срещата на високо равнище, следва да бъде „въпросът за въвеждане на облагане на банките или данък върху финансовите операции на световно равнище“. Категорично се противопоставям на подобно облагане или данък върху финансовите операции. Според мен има много други въпроси в сферата на икономиката, които би било по-добре да получат приоритет на срещата на върха.

Освен това ме притеснява формулировката на параграф 6, който гласи, че Парламентът „отбелязва, че решението за повторно въвеждане на изискването за виза за чешки граждани беше взето от канадското правителство поради огромния наплив на роми в Канада“. Това може да е причината Канада да го направи, но за мен няма никакво основание ние, като европейци, да го подкрепим, нито дори да го споменаваме в документ на ЕС. Тъй като тези два параграфа бяха включени в резолюцията и искането да бъдат заличени, за съжаление, не беше подкрепено от мнозинството, гласувах против резолюцията като цяло.

 
  
  

Предложение за резолюция (B7-0243/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), в писмена форма. (RO) Европейският парламент показа с днешния си вот, че е отворен за подписване на ново споразумение относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения като част от Програмата за проследяване финансирането на тероризма. Той също подчерта отново, че всяко ново споразумение в тази област трябва да бъде в съответствие с новата правна рамка, въведена с Договора от Лисабон.

Борбата срещу тероризма остава приоритет за ЕС и плодотворното сътрудничество със САЩ, включващо дейности като обмен на данни и информация, е важно условие за предотвратяване на терористични нападения в бъдеще.

На мнение съм, че е от жизнено важно значение обменът на данни да бъде строго ограничен до информация, искана за борба срещу тероризма, тъй като изпращането на данни на едро е отстъпление от принципите, заложени в основата на европейското законодателство и практика. Ето защо използвах днешната резолюция, за да изискам от Комисията и Съвета изрично да повдигнат въпроса по подходящ начин в рамките на преговорите със САЩ, които следва да се състоят в близко бъдеще, и да проучат, заедно с нашите партньори от САЩ, средствата за въвеждане на процедура, която да е юридически прозрачна и жизнеспособна, за разрешаване на изпращането и извличането на съответните данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на общата резолюция относно СУИФТ, която третира изпращането на банкови данни на европейци на САЩ като част от борбата срещу тероризма. След предупрежденията, дадени от Европейския парламент преди няколко седмици, процесът на преговори сега е на правилен път. Европейският парламент вече ще играе роля в това съгласно процедурите, определени с Договора от Лисабон. Целта е да се постигне добър баланс между ефикасната защита на нашите съграждани от терористични рискове и зачитането на индивидуалните права. Според мен мандатът за преговори, представен на Съвета днес от Парламента, подкрепя това мнение.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепих резолюцията, тъй като е важно да има споразумение, което да помага както на Европа, така и на САЩ да засилят борбата срещу тероризма в интерес на гражданите, без да се подкопават принципите на правовата държава. Основните принципи все още предстои да бъдат определени от ЕС, който трябва да посочи как най-общо ще сътрудничи със САЩ за целите на борбата срещу тероризма. Поради това отговорност на Комисията и на Съвета е да проучат начини за въвеждане на прозрачна и юридически издържана процедура за разрешаване изпращането и извличането на съответните данни, както и за извършването и надзора на обмена на данни. Подобни стъпки трябва да се предприемат при пълно съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност и при пълно зачитане на изискванията, свързани с основните права съгласно правото на ЕС, като европейски орган получи роля, която ще предостави възможност за цялостно прилагане на съответното европейско законодателство.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Трябва да се стремим да укрепим трансатлантическото сътрудничество в областите на правосъдието, свободата и сигурността в контекста на спазване на правата на човека и гражданските свободи. Трябва да бъде въведена система за защита на личните данни по един прозрачен и еднозначен начин. Европейските правни изисквания за безпристрастна, пропорционална и законна обработка на личната информация са от възлово значение и трябва винаги да бъдат отстоявани. В момента насочен обмен на данни не е възможен. Решенията трябва да включват ограничаване обхвата на изпращаните данни и изброяване на видовете данни, които определените доставчици на данни могат да пресяват и извличат, както и видовете данни, които могат да се включат за изпращане. Поради това е особено важно Съветът и Комисията да бъдат призовани да проучат начините за създаване на прозрачна и юридически издържана процедура за разрешаване на изпращането и извличането на съответните данни, както и за извършването и надзора на обмена на данни. Всяко споразумение между ЕС и САЩ трябва да включва строги защитни мерки за изпълнението и контрола по отношение текущото извличане, достъпа и използването от органите на САЩ на всички данни, които им се прехвърлят по споразумението. Трябва да има подходящ орган, определен от ЕС, който да контролира прилагането на тези мерки.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Като национална държава Румъния подкрепи приемането на споразумението СУИФТ. Обаче Европейският парламент сметна, че първата версия на споразумението, договорено от представителите на Комисията и Администрацията на САЩ, нарушава правата на европейските граждани, чиито данни се обработват на едро вместо само на конкретно основание, когато са налице съмнения. Важно е новото споразумение, договорено неотдавна във Вашингтон между представители на ЕС и Конгреса на САЩ, да даде отговор на загрижеността на Европейският парламент. Винаги съществува рискът и новата версия на споразумението също да бъде отхвърлена, ако то продължи да бъде в противоречие с Хартата на основните права на Европейския съюз.

Европейският парламент е наясно, че споразумението е важно дори и за сигурността на европейците. В резултат на това става ясно, че възраженията на членовете на ЕП се отнасят по-скоро до съдържанието, отколкото до формата на споразумението. Европейският парламент получи по-големи права във вземането на решения с влизането в сила на Договора от Лисабон. За тази институция е нормално да упражнява собствените си прерогативи и да следи за интересите на гражданите на ЕС. Обаче, ако духът на мненията, изказани от европейския законодател, бъде запазен в бъдещата версия на споразумението, то ще бъде прието. Борбата срещу тероризма и бързото засичане на подозрителни банкови преводи остават все така на челно място в списъка на приоритетите на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), в писмена форма. (FR) След отхвърлянето на споразумението СУИФТ от Европейския парламент през февруари 2010 г. трябва да бъде договорено ново споразумение между Европейския съюз и САЩ относно изпращането на банкови данни в контекста на борбата срещу тероризма. Като отхвърлихме споразумението през февруари, ние, членовете на ЕП, отказахме да допуснем да продължи масовото, неконтролирано изпращане на данни до Министерството на финансите на САЩ. Гласувах за резолюцията днес, за да повлияя на новия мандат, който Европейската комисия ще има, за да договори новото споразумение със САЩ. По същество, ние искаме изпращането на „едро“ на лични данни да бъде преразгледано, за да може да става по по-насочен начин, да има правни средства за защита, данните да се съхраняват възможно най-кратко време и обменът на данни да става на реципрочна основа. Въпросът за защитата на личните данни е важен за Европейския парламент. Затова бяхме много бдителни по въпроса за изпращане на данни от досиетата на пътниците. Ние докрай ще защитаваме основните права на нашите съграждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепих резолюцията относно новата препоръка на Комисията към Съвета да разреши започване на преговори за споразумение между Европейския съюз и САЩ за предоставяне на данни за финансови съобщения с цел предотвратяване и борба срещу тероризма. Съгласно новите разпоредби на Договора от Лисабон, за временното споразумение между Европейския съюз и САЩ, подписано през ноември 2009 г., се изискваше съгласието на Европейския парламент. Гласувах срещу онова споразумение, което беше блокирано от Парламента от загриженост за правото на неприкосновеност на личния живот на европейските граждани и предприятия, която беше застрашена от договореностите за нерегулиран обмен на данни на едро. С тероризма трябва да се води решителна борба, но не може да се допусне средствата, които използваме, да създават обстановка на несигурност за правата на гражданите, което всъщност е точно целта на терористичните нападения на първо място. Всяко ново споразумение трябва да се подчинява на основни принципи като строго ограничаване на обмена до необходимото за целите на противодействието на тероризма, а съдебният надзор и спазването на изискванията на правото на ЕС по основните права трябва да се осигурява от европейски орган. Споразумението трябва да бъде с ограничен срок и да има възможност за незабавното му прекратяване, ако някое задължение не бъде изпълнено.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах против конкретното предложение за резолюция, тъй като тя не отхвърля масовия обмен на данни със САЩ и други страни в контекста на така наречената борба срещу тероризма. Също така тя не се застъпва за необходимостта от международно обвързващо споразумение между ЕС и САЩ по рамката за обмен на информация за целите на правоприлагането. Накрая, и защото Европейският парламент ще трябва да одобри подготвеното споразумение, неприемливо е дори неофициални преговори да започват без неговото пълноценно и равноправно участие.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах против временното споразумение, подписано между ЕС и САЩ относно обработката и изпращането на финансови данни за европейските граждани, не само защото то е подчертано лошо предвид факта, че поставя под въпрос спазването на принципите на необходимост и пропорционалност, както и целостта и сигурността на европейските финансови данни, а и защото на Парламента не беше даден шанс правилно да упражни прерогативите си. Убеден съм в необходимостта от укрепване на трансатлантическото сътрудничество във всички имащи отношение области, особено в областта на свободата, сигурността и правосъдието, но това може да се осъществи само ако има абсолютно спазване на основните принципи като пропорционалност, необходимост и реципрочност. Длъжен съм в този момент да поздравя и Комисията, и Съвета за тяхната нова позиция по отношение сътрудничеството с Парламента. Надявам се заедно да успеем да утвърдим основните принципи, които трябва да насочват и улесняват бъдещото сътрудничество между ЕС и САЩ в борбата срещу тероризма. Очаквам изводите от посещението на делегацията на Парламента във Вашингтон и се надявам там също да можем да видим началото на нов етап.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на резолюцията и държа да повторя, че сътрудничеството ЕС-САЩ в борбата срещу тероризма, по същия начин както и подписването на конкретно споразумение между ЕС и САЩ в тази област, е от възлово значение. Споразумението трябва постоянно да бъде в полезрението на Парламента. Съветът и Комисията трябва редовно да информират законодателния орган на Европа на всеки етап от преговорите и подписването на споразумението. Европейският парламент е изразил становището си по въпроса по редица поводи.

Друг възлов аспект от резолюцията определя, че всяко искане за изпращане на данни трябва да бъде разрешено от европейски съдебен орган. Изпращането на данни трябва да бъде обосновано и да става по прозрачен начин. Правата на гражданите трябва да бъдат гарантирани като ползването право на достъп до, корекция и заличаване на данните, както и получаването на компенсации и неустойки в случай на нарушаване на правото на неприкосновеността на личния им живот.

Искам да наблегна на важността на намирането на решение за ограничаване изпращането на данни, което да позволи да се обменят само данни за лица, заподозрени в тероризъм. Важно е принципите на реципрочност и пропорционалност в споразумението да бъдат спазвани и то да бъде анулирано незабавно в случай на неизпълнение на поетите задължения. Твърдо съм убеден, че Съветът по правосъдие и вътрешни работи ще вземе предвид препоръките, съдържащи се в резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах за резолюцията, защото съм убедена, че едно споразумение между ЕС и САЩ в тази област трябва също да включва строги защитни мерки по изпълнение и контрол, да бъде под надзора на подходящ орган, определен от ЕС. Само по този начин ще може да се осигури изпращането на данни да не се яви отстъпление от принципите, които са в основата на законодателството и практиката на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Международното правно сътрудничество и трансатлантическото сътрудничество са основни за борбата срещу тероризма. Ето защо наличието на едно дългосрочно споразумение между Европейския съюз и САЩ, третиращо предотвратяването на финансирането на тероризма, трябва да се приветства. При все това споразумението не може да излага на риск неприкосновеността на сделките на физическите и юридически лица. Поради тази причина европейските правни изисквания за безпристрастна, необходима, пропорционална и законна обработка на личната информация са от най-голяма важност и затова трябва да останат в сила във всички случаи.

ЕС трябва да определи основни принципи, от които се ръководят формите на общото сътрудничество със САЩ за целите на противодействието на тероризма и механизмите за предаване на информация за сделките на неговите граждани, които бъдат сметнати за подозрителни или нередовни. Споразумение за правно сътрудничество ЕС/САЩ, което да е посветено на предотвратяването на финансирането на тероризма, трябва да бъде подписано, за да се осигури при изпращането на лични данни да се зачитат правата и свободите на европейските граждани и предприятия и сигурността им да бъде защитена, без да се излага на излишен риск неприкосновеността на сделките им.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) При условията на временното споразумение, подписано между САЩ и ЕС, признах необходимостта от трансатлантическо сътрудничество в борбата срещу международната престъпност и тероризма. Наблегнах, че това сътрудничество трябва да се гради на основата на взаимното доверие и спазването на принципите на реципрочност, пропорционалност и зачитане на правата на гражданите. Сигурността обаче не трябва да е с предимство, а по-скоро да бъде съвместима с другите права, свободи и гаранции. Не е приемливо полицията в Португалия да получава достъп до банкови данни на лица само въз основа на съдебно разпореждане, а милиони единици данни да могат да се изпращат за тълкуване и анализ от полицията на САЩ без никакъв съдебен контрол. Затова гласувах против временното споразумение. При все това въпросното ново предложение за резолюция показва нова позиция от Комисията и Съвета от гледна точка на сътрудничеството с Парламента. Надявам се бъдещото сътрудничество ЕС-САЩ в борбата срещу тероризма да се основава на принципите на пропорционалност, необходимост и реципрочност.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) След сериозното поражение на проекта на споразумението СУИФТ на ЕС със САЩ при нас се върна резолюция, която заслужава най-острата ни критика, тъй като тя приема идеята за широк обмен на данни в т.нар. „борба срещу тероризма“. Много специалисти отбелязаха, че защитата на правата, свободите и гаранциите не се осигуряват при такова споразумение. Така нареченото „споразумение СУИФТ“ и рамковото споразумение за защитата и обмена на данни са заплаха, а не гаранция за сигурността.

Когато става дума за отношенията ЕС-САЩ има различно разбиране за защита на данни, компетенции, законодателство и неприкосновеност на личния живот. Тези въпроси трябва да бъдат изяснени преди на Комисията да бъде даден нов мандат.

При все това мнозинството в залата даде на Комисията истински картбланш, като прие двусмислени ограничения като „пропорционалност“ или „реципрочност“. Това отваря една истинска кутия на Пандора срещу свободата и подпомага изземването на функции от държавите-членки например решението за предаване на данни за техните граждани, което се предава на европейски „публичен съдебен орган“.

Няма възможност за „пропорционалност“ и „реципрочност“ в случаите на съхранение и изпращане на данни на едро, тъй като това е свързано с поредица от неуправляеми опасности, по-конкретно във връзка с това кой получава достъп, как данните се използват и за каква цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на това Европейската комисия да има засилен мандат да преговаря с органите на САЩ по въпроса за СУИФТ. И наистина, трябва да имаме уверения, че за две важни резерви — въпросът за изпращане на данни на едро и възможността за европейците да ползват правна защита в САЩ – ще бъде намерено решение. Ето защо съм на мнение, че мандатът трябва да бъде съществено променен преди да бъде приет, в противен случай в края на преговорите отново ще съм принудена да гласувам против споразумението, както вече направих преди.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Гласувам против текста, който е благоприятен за възможността за споразумение между Европа и САЩ относно изпращането на данни СУИФТ. При сегашните условия не е осъществимо да се пресяват данните, които ще се изпращат на органите в САЩ. Така органите в САЩ ще имат достъп до много частни данни, изпратени като спешна мярка в резултат от терористична заплаха, която, макар и да е реална, продължава да се използва за имперски цели. Нещо повече, текстът не изисква реципрочност от страна на САЩ, а се осмелява само да „посочи“ смирено, че това би било нормално. Да бъде превърната Европа във васал на САЩ е напълно неприемливо. Досега не е имало по-подходящ момент Европа да утвърди независимостта си от САЩ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Борбата срещу тероризма е тема за загриженост за ЕС, както и за останалия демократичен свят. Всеки механизъм, който може да помогне за разкриване на потенциални атаки, е съществен за успеха в борбата. Споразумението СУИФТ е едно много силно средство в борбата срещу тероризма, тъй като дава достъп до привилегирована финансова информация относно суми, изпращани между държави. Предоговарянето на споразумението със САЩ е уникална възможност за ЕС да внесе ефикасен принос за откриването на нови терористи и евентуални нападения. Понастоящем от страна на САЩ има голямо желание за сътрудничество: те се опитват да получат подкрепа за споразумение, което ефективно защитава изпращаните данни и осигурява максимално възможната реципрочност.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. – (ES) Не гласувах в подкрепа на общата резолюция, внесена от името на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и групата на Европейските консерватори и реформисти, тъй като текстът подкрепя възможността да се постигне споразумение между 27-те държави-членки и САЩ за изпращането на банкови данни под претекста на борба срещу тероризма. При сегашните условия органите от САЩ биха имали достъп до голямо количество частни данни за милиони европейци. Мисля, че искането на САЩ не е приемливо и представлява заплаха за свободите и правата на европейските граждани. С това предложение най-консервативните сили се опитват да ни предадат с вързани ръце и крака за интересите на САЩ, без да мислят за сигурността или правото на неприкосновеност на личния живот на гражданите. Европейският парламент не може да допусне гражданските права и свободи на европейците да бъдат нарушавани с цел противодействие на тероризма.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Предложението за резолюция относно преговорите за ново споразумение СУИФТ съдържа многобройни подробни предложения за това как защитата на данни може да бъде подобрена в бъдеще във връзка с предоставянето на данни за финансови съобщения на САЩ. Това заслужава енергични поздравления. Обаче, като прави това, то прикрива въпроса за основата на необходимостта на такава широка намеса в правото на неприкосновеност на личния живот. Това просто очевидно се предполага. Обаче не е ясно дали можем ефективно да противодействаме на явлението тероризъм по този начин. Не е ясно също как призивите за по-голяма защита на данните трябва да се приложат в практиката. От опита в миналото и от обичайната практика знаем, че данните се използват възможно най-широко и също често с цел печалба. Поради това отхвърлям изпращането на твърде лични данни по принцип и затова също гласувах против предложението за резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) Днес гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента, която беше подкрепена и от повечето политически групи и съдържа условията на Парламента за ратификация на новото споразумение СУИФТ и за започване на нов кръг преговори със САЩ. Целта на Парламента е да постави гъвкави правила за укрепване на трансатлантическото сътрудничество, което ще помогне в борбата срещу тероризма, и да се създаде система за връзка, на която гражданите на Съюза да могат да имат доверие. Една от най-чувствителните точки в преговорите, на която трябва да се отдели особено внимание, е намаляването на обема на предаваните данни. За да бъде постигнато това, в новото споразумение ще трябва да има редица гаранции, предназначени да осигурят съответствие с европейското законодателство, което защитава личните данни на европейските граждани. Освен това, както е посочено в резолюцията, за гражданите на ЕС е важно да имат по-добър механизъм за обжалване, за да могат да защитават правата си по-ефективно.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Въздържах се при гласуването по резолюцията СУИФТ (ППФТ). Тя беше приета обаче с много голямо мнозинство (без поименно гласуване). Нашата група се въздържа, защото най-важните ни поправки бяха отхвърлени, а именно изменение 8, изискващо изпращането на данни да бъде предмет на разрешение от съда, и изменение 9, изискващо за целите на Програмата за проследяване финансирането на тероризма (ППФТ) да се използва Споразумението за взаимна правна помощ (СВПП). Бяха отхвърлени и други важни предложения на групата на Зелените/Европейски свободен алианс: определението на ЕС за тероризма, вместо това на САЩ, забрана на последващо препращане на трети страни или органи и ограничения за срока на съхранение на данните. При все това резолюцията може да се разглежда като много категорично послание с оглед преговорите ЕС-САЩ за ново споразумение относно ППФТ след отхвърлянето (при процедурата на одобрение) през отминалия февруари на първоначалния текст, макар и по наше мнение текстът, приет днес, да е крачка назад в сравнение с резолюцията на Парламента, приета през миналия септември.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Борбата срещу тероризма и финансирането му е неизбежна реалност и заслужава цялото ни внимание, така че трансатлантическото сътрудничество е задължително. На предишния опит за споразумение между Европейския съюз и САЩ относно обработката и изпращането на данни липсваше пропорционалност, реципрочност и прозрачност.

Настоящото предложение за резолюция призовава за приемане на общо определение за „терористична дейност“ и поясняване на схващането за „неизвлечени данни“. То повтаря необходимостта да се използва принципът на необходимост от ограничаване на обмена на информация, като случаите на обмен бъдат строго ограничени до периода от време, необходим за целите им.

Сега се предлага поредица от гаранции, която се основава на европейската законодателна практика и поради това предлага по-добра защита на основните права на гражданите. Прави се опит не само да бъде защитен принципът на недискриминация през цялата процедура по обработка на данните, но също и да се създаде европейски орган, който да има капацитет да получава и осъществява надзор над исканията от САЩ. Гласувах за предложението за резолюция защото съм наясно, че сега са положени основите, които да позволят започване на преговори, които да са благоприятни за постигането на балансирано споразумение между Европейския съюз и САЩ.

 
  
  

Предложение за резолюция: (B7-0244/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепих резолюцията. Същевременно в нашата цифрова ера защитата на данните, правото на информационно самоопределение, личните права и правото на неприкосновеност на личния живот станаха ценности, които играят все по-голяма роля, и затова трябва да бъдат защитавани със специални грижи. За да бъдат защитени тези права по подходящ начин, трябва да се осигури всички трансфери на лични данни от ЕС и неговите държави-членки към трети страни за целите на сигурността да са базирани на международни споразумения със статут на законодателни актове. Нещо повече, използването на PNR данни трябва да се базира на общ набор от принципи, които да служат като основа за споразумения с трети страни и да са в съответствие с европейските стандарти за защита на данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Съгласна съм с предложенията, изложени в резолюцията на Европейския парламент, че преди приемането на нова правна мярка трябва да направим оценка на въздействието върху личния живот на базата на пропорционалността, тъй като е от съществено значение да се прецени дали съществуващите правни мерки са недостатъчни. Технологиите и мобилността са съществени характеристики на днешния свят и затова личните права и правото на личен живот станаха ценности, които ние трябва да гарантираме и да пазим внимателно. Съгласна съм с призивите на Парламента за проучване на мерките, свързани с предварителната информация за пътниците (API) и данните от досиетата на пътниците (PNR); в борбата с тероризма трябва същевременно да осигурим съществуващите мерки да бъдат пропорционални и да не нарушават основните права на хората. Затова трансферът на данни за пътници трябва да съответства на стандартите на ЕС за защита на данни и данните трябва да се използват само във връзка с конкретни престъпления или заплахи. Предвид това, че данните от досиетата на пътниците се използват за целите на сигурността, условията за трансфер на данни трябва да бъдат заложени в международни споразумения с ЕС, осигуряващи правна сигурност за гражданите и въздухоплавателните компании на ЕС. В новите споразумения на ЕС трябва да заложим също така подходящи мерки за надзор и контрол, които ще ни помогнат да координираме трансфера и използването на данни от досиетата на пътниците.