Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2156(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0056/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.42
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0132

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 5. května 2010 - Brusel Vydání Úř. věst.

14. Vysvětlení hlasování
Zápis
 

Vysvětlení hlasování

 
  
  

Zpráva: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Podporuji stanovisko zpravodaje skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů k tomuto dokumentu společně s návrhem Komise k boji proti daňovým únikům v Evropské unii. Jsem přesvědčena, že tento návrh může zlepšit správní spolupráci v oblasti finančních operací v rámci Společenství při výpočtu daně z přidané hodnoty a sledování řádného uplatňování této daně.

Uvidíme, zda návrh Komise na rozšíření sítě Eurocanet a vytvoření nové struktury Eurofisc, která bude provozována na dobrovolném základě bez právní způsobilosti, zvýší úspěšnost boje proti daňovým únikům na úrovni EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Evropská správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty, která se řídí nařízením Rady (ES) č. 1798/2003, se musí zlepšit zejména v oblasti boje proti daňovým únikům. Zpráva, kterou vypracoval pan García-Margallo y Marfil, podporuje tento přístup tím, že schvaluje návrh Evropské komise usnadňující výměnu údajů mezi členskými státy. Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy, protože rovněž významným způsobem zlepšuje znění navržené Evropskou komisí, zejména v oblasti ochrany osobních údajů jednotlivců.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) V rámci postupu konzultací Evropského parlamentu jsem hlasoval pro přijetí zprávy svého skvělého španělského kolegy pana García-Margallo y Marfila o návrhu nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty. Úniky v oblasti daně z přidané hodnoty jsou často přeshraniční, a proto musí Evropská unie a její členské státy lépe koordinovat především boj s úniky v oblasti DPH, ale i v oblasti daňových úniků obecně. Jsem rád, že návrh Komise stanoví zásady právního základu pro vytvoření společné struktury Eurofisc, která umožní mnohostrannou, rychlou a cílenou výměnu informací, která členským státům umožní dostatečnou a koordinovanou reakci v boji proti vzniku nových typů úniků, a bude moci být založena na společně vypracované analýze rizika. Sdílím obavy zpravodaje o ochranu osobních údajů, která musí být respektována. Tento druh údajů musí být využíván pouze pro potřeby prevence a boje proti daňovým zločinům.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Podpořil jsem tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že je nezbytné posílit ustanovení v oblasti boje proti únikům. Úniky s cílem vyhnout se daňové povinnosti mají vážný dopad na vnitrostátní rozpočty, porušují zásadu spravedlivého zdanění a mohou narušovat hospodářskou soutěž a ovlivňovat fungování vnitřního trhu. Stávající právní předpisy nezajišťují dostatečnou spolupráci mezi členskými státy, i když úniky v oblasti daně z přidané hodnoty jsou často organizovány ve více zemích, a členské státy proto musí spolupracovat s cílem zabránit těmto únikům. Je dobrou zprávou, že nová verze nařízení posílí databázi plátců DPH a jejich činností v rámci Společenství, a umožní tak členským státům přístup k informacím, lepší správní spolupráci a účinnější boj proti daňovým únikům v oblasti DPH.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro přijetí evropské strategie pro boj proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty. Jsem přesvědčen, že musíme vytvořit mechanismus pro boj s daňovými úniky na evropské úrovni, protože rozsah tohoto jevu dokládá, že opatření zaměřená na řešení tohoto problému již nemohou být nadále řízena pouze na vnitrostátní úrovni.

Podle odhadů Mezinárodního sdružení pro DPH dosahují ztráty na dani z přidané hodnoty v Evropské unii 60 miliard EUR až 100 miliard EUR ročně. Z tohoto důvodu naléhavě vyzývám k úzké spolupráci mezi správními orgány členských států a Evropské komise s cílem zabránit škodlivým dopadům, které mohou mít daňové úniky na vnitrostátní rozpočty i na hospodářskou soutěž.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Správní spolupráce mezi členskými státy v boji proti únikům a finanční kriminalitě je nesmírně důležitá jak z hlediska spravedlnosti, tak z hlediska značného dopadu, který má tato trestná činnost na hospodářskou situaci zemí. K bezpočtu případů podvodů dochází v oblasti daně z přidané hodnoty, je proto nezbytné vytvořit právní rámec a přijmout účinná opatření, s jejichž pomocí bude možné docílit významného snížení počtu těchto případů.

Je zapotřebí větší spolupráce ústředních vlád formou sdílení informací – za předpokladu, že bude respektováno soukromí jednotlivců – stejně jako úplných databází a úředníků, kteří prošli řádnou odbornou přípravou pro zjišťování a zpracovávání těchto případů. Členské státy musí realizovat opatření předložená Evropskou unií co nejrychleji, aby tak mohl být vytvořen transparentnější systém schopný účinnějšího boje proti daňovým únikům.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Narušení způsobená úniky v oblasti DPH ovlivňují celkovou rovnováhu systému zdrojů, který má být spravedlivý a transparentní, aby zaručoval řádné fungování Unie. Vzhledem k tomu, že veřejné orgány mají povinnost nahradit chybějící příslušné příjmy, vede zvýšení úniků ke zvýšení daňového zatížení podniků, které dodržují právní předpisy v oblasti daní. Šetření týkající se rozsahu úniků a podvodů v oblasti DPH se sice neprováděla ve všech členských státech, Mezinárodní sdružení pro DPH odhaduje ztráty DPH v celé Evropské unii na 60 až 100 miliard EUR ročně. Je zapotřebí větší spolupráce ústředních vlád formou sdílení informací za předpokladu, že bude respektováno soukromí jednotlivců. Členské státy musí realizovat opatření předložená Evropskou unií co nejrychleji, aby tak mohl být vytvořen transparentnější systém schopný účinnějšího boje proti daňovým únikům.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Boj proti daňovým únikům musí pro EU představovat jednu z priorit, a to zejména v oblasti daně z přidané hodnoty. Z tohoto hlediska je třeba obhajovat meziresortní politiky pro boj proti únikům ve všech členských státech, především výměnu informací. Zvláště významná je i skutečnost, že úniky představují jednu z hlavních příčin nespravedlnosti v EU, protože vedou k nespravedlivé hospodářské soutěži a vyvolávají nerovnováhu na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písemně. (ET) Hlasovala jsem pro přijetí návrhu nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty, protože tento právní akt umožní členským státům společně a účinněji bojovat proti přeshraničním daňovým únikům. Daňové úniky mají vážný dopad na rozpočty členských států; porušují zásadu rovnosti zdanění a narušují hospodářskou soutěž. I když opatření na boj proti daňovým únikům do značné míry spadají do působnosti členských států, domnívám se, že opatření proti daňovým únikům v dnešním globalizovaném světě musí představovat jednu z priorit i pro Evropskou unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písemně. (IT) Návrh Komise nabízí členským státům prostředky na účinnější boj proti přeshraničním únikům v oblasti DPH formou doplnění a změny stávajícího nařízení a vytvořením právního základu pro cílenou spolupráci v boji proti podvodům: Eurofisc. Daňové úniky mají vážné dopady na vnitrostátní rozpočty, způsobují porušení zásady spravedlivého zdanění a mohou narušit hospodářskou soutěž. Neměli bychom rovněž zapomínat, že orgány veřejné správy mají povinnost nahradit chybějící příslušné příjmy zvýšením daňového tlaku na podniky, které dodržují právní předpisy z oblasti daní. Boj proti daňovým únikům v EU musí doplňovat opatření přijatá členskými státy. Cílem návrhu nařízení není jen pomoci správně vyměřit DPH, ale také kontrolovat správné uplatňování DPH, zejména u obchodních operací uvnitř Společenství, a bojovat proti únikům souvisejícím s DPH. Obecně řečeno, zavádí se řada zlepšení v oblasti výměny informací: lepší vymezení případů, kdy mohou členské státy provádět správní šetření, včetně nápravných opatření v případě, že se šetření neprovede.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písemně. (IT) Jsem rád, že finanční dopad odhalených nesrovnalostí klesl z 1 024 milionů EUR v roce 2007 na 783,2 milionů EUR v roce 2008, přičemž pokles byl zaznamenán ve všech výdajových oblastech s výjimkou přímých výdajů a fondů předvstupní pomoci. Plně podporuji práci, kterou Komise odvedla, a rád bych zdůraznil, že boj proti podvodům a korupci je důležitou povinností evropských orgánů a všech členských států.

S ohledem na specifickou hospodářskou situaci postihující celou Evropu souhlasím s tím, že je nezbytné ochránit finanční zájmy Unie a bojovat proti organizovanému zločinu, který podle vnitrostátních ukazatelů posiluje svou schopnost konspirace v rámci orgánů zejména prostřednictvím podvodů a vůči rozpočtu Společenství.

Považuji proto za nezbytné, aby byla přijata účinná právní úprava s cílem zlepšit správní spolupráci při potírání nezákonné daňové praxe a při zajištění bezproblémového fungování vnitřního trhu. V této souvislosti podporuji návrh směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní, přičemž kladu důraz na význam posílení odpovědnosti členských států, což především zahrnuje kvalitu informací zanesených v databázích.

 
  
  

Zpráva: David Casa (A7-0065/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Návrh Komise na zjednodušení, modernizaci a harmonizaci pravidel pro faktury s DPH nabízí zlepšení, zejména pokud jde o ustanovení umožňující malým a středním podnikům používat zjednodušené faktury, stejně jako zajištěním toho, aby daňové orgány uznávaly faktury v elektronické podobě za stejných podmínek, jaké platí pro faktury v papírové podobě. V této souvislosti představuje zpravodajův návrh, aby byla daňovým orgánům dána možnost požadovat pro zjednodušené faktury dodatečné náležitosti, jako např. pořadové číslo, jednoduché bezpečnostní opatření, chránící zlepšení vytvořené Komisí.

V této oblasti společného systému daně z přidané hodnoty a pravidel fakturace musí Komise podpořit členské státy, které potřebují technickou pomoc k modernizaci elektronické správy, ať už prostřednictvím programu Fiscalis 2013, nebo prostřednictvím využití strukturálních fondů. Jsem přesvědčena, že pozměňovací návrhy zpravodaje zlepšují návrh Komise, a proto jsem hlasovala pro přijetí této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy pana Casy týkající se pravidel pro daň z přidané hodnoty a fakturaci. V této souvislosti stanoví jedna směrnice Rady z roku 2001 společná pravidla na úrovni Evropské unie, která jsou prostředkem ke zjednodušení, modernizaci a harmonizaci pravidel fakturace DPH. Existují však rozdílná pravidla v jednotlivých členských státech, zejména pokud jde o elektronickou fakturaci. Tyto rozdíly v této formě fakturace, které se měly vést ke zjednodušení, představují naopak překážku zjednodušení. Větší harmonizace pravidel navrhovaná Evropskou komisí a podporovaná zpravodajem je proto dobrou zprávou pro všechny evropské podniky, protože elektronická fakturace se stane přístupnější a naopak se sníží jejich administrativní zátěž.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) V rámci postupu konzultací Evropského parlamentu jsem hlasoval pro přijetí zprávy svého skvělého maltského kolegy, pana Casy, o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace. Bylo nezbytné změnit správní postupy související s fakturací. V minulosti měly členské státy možnost zavádět v této oblasti odlišné předpisy, zejména u elektronické fakturace. Tyto předpisy se staly překážkou bezproblémového fungování podniků – zejména podniků, které používají nové elektronické technologie – na vnitřním trhu a to v době, kdy nadměrné administrativní zatížení v Evropě brzdí hospodářský růst. Podporuji všechna opatření na zjednodušení navržená ve zprávě, zejména opatření určená pro malé a střední podniky, jako například: povinnost mít fakturu splňující náležitosti všech členských států, potvrzení, že papírové a elektronické faktury mají stejnou platnost, a zrušení možnosti členských států požadovat, aby byly některé faktury přeloženy do jejich úředních jazyků.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Vítám přijetí této zprávy v řadě ohledů. Jako zpravodaj a autor některých klíčových pozměňovacích návrhů bych se však rád zmínil o dvou nejdůležitějších pozměňovacích návrzích, díky kterým se sníží administrativní zatížení podniků.

Prvním z nich je povinnost členských států zavést účetní systém založený na přijetí platby a platbách (hotovostní účetnictví) pro malé a střední podniky (které se na úrovni EU definují jako podniky s obratem nižším než 2 miliony EUR), což bude pro odvětví podnikání vítaná pobídka. Toto opatření se zavádí v situaci, kdy podniky musí platit DPH bezprostředně po vydání faktury, příslušnou fakturační platbu (a související DPH) však podniky dostanou zaplacenou i za několik měsíců – pokud vůbec. V každém případě však základní zásadou zůstává, že odečitatelnost DPH je neoddělitelná od platby.

Druhým hlediskem je, že elektronické faktury získávají stejné právní postavení jako faktury papírové, takže faktury zaslané prostřednictvím elektronické pošty pravděpodobně nahradí stávající papírové faktury, čímž se usnadní nejen úkol vydávání a zasílání faktur, ale i jejich správa a skladování.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písemně. (IT) Rád bych poblahopřál zpravodaji panu Casovi k významné práci, kterou doposud odvedl. Moje parlamentní skupina je odhodlána podporovat malé a střední podniky, které jsou skutečnou hnací silou evropského hospodářství a které mají politici povinnost podporovat.

Podporuji zejména možnost, kterou navrhuje Komise, umožnit dodavateli platit DPH až poté, kdy obdrží platbu za dodávku. Rovněž souhlasím se zásadou stejné platnosti elektronických a papírových faktur. Podle mého názoru jde o řadu opatření, která tvoří součást širšího procesu snižování byrokratické zátěže, který pomáhá evropským podnikům zejména v tomto z hospodářského hlediska tak rozhodujícím okamžiku.

Doufám proto, že tato opatření budou co nejdříve přijata jako součást širšího rámce na podporu malých a středních podniků, které potřebují pro svou činnost jednodušší hospodářské a daňové prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. − Jednalo se o mou vlastní zprávu o pravidlech fakturace DPH. Podařilo se nám prosadit požadavek, aby byl ve všech členských státech povinně zaveden systém hotovostního účetnictví a malé a střední podniky tak dostaly možnost se rozhodnout, zda budou tento systém využívat či nikoli. V této zprávě se nám rovněž podařilo ve srovnání s návrhem Komise snížit nadměrnou administrativní zátěž pro podniky. Z tohoto hlediska se záměry zprávy podařilo naplnit a já jsem hlasoval pro její přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Hlubší integrace vnitřního trhu a snížení zbytečných nákladů pro podniky prostřednictvím procesu zjednodušení a omezení administrativní zátěže jsou cíle, které je třeba mít při přípravě právních předpisů Evropské unie na paměti.

Tato směrnice, jejímž cílem je zavedení společného systému fakturace s ohledem na daň z přidané hodnoty, je proto pro dosažení těchto cílů nezbytná. Jsem zejména přesvědčen, že tradiční metody fakturace by měly být nahrazeny fakturací elektronickou, která je pro podniky i fyzické osoby rychlejší a méně nákladná, pokud bude dodržena zásada transparentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Cílem projednávané směrnice je vytvořit společný systém fakturace pro daň z přidané hodnoty formou zjednodušení a omezení administrativní zátěže; tyto cíle jsou nezbytné k dosažení větší integrace vnitřního trhu a omezení neopodstatněných nákladů pro společnosti. Jsem přesvědčen, že tato směrnice představuje pozitivní krok vedoucí k zajištění jednoznačnosti a právní jistoty osobám povinným k dani i správním orgánům a přitom poskytne další prostředky, které umožní bojovat proti podvodům v oblasti DPH.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace, je nezbytný pro zjednodušení, modernizaci a harmonizaci pravidel pro faktury s DPH. Tento nový systém také přinese společnostem významné úspory, což je v souvislosti se současnou krizí velmi důležité. Přijetí této zprávy je rovněž dalším krokem v boji proti daňovým únikům.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písemně. (ET) Jako liberálka jsem hlasovala pro směrnici, kterou se mění pravidla fakturace, protože se domnívám, že v současnosti uplatňovaná metoda – i když byla tato kapitola začleněna do směrnice o DPH – neplní zcela svůj cíl, kterým je zjednodušení, modernizace a harmonizace faktur s DPH. Domnívám se, že nové předpisy sníží byrokratickou zátěž podnikatelů a rovněž zajistí, že se ve všech členských státech začnou uplatňovat stejná pravidla pro přípravu a vydávání faktur. Vzhledem k otevřenému trhu a pohybu služeb je to jediné smysluplné řešení.

 
  
  

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) Na základě doporučení ve zprávě mého polského kolegy poslance, pana Czarneckého, jsem hlasoval pro udělení absolutoria tajemníkovi Evropského soudního dvora za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008. Souhlasím s návrhem Účetního dvora, že Soudní dvůr by měl zavést zdokonalené zadávací řízení. Těší mě bezproblémové fungování ESD. Nedovedu však pochopit neochotu ESD zveřejnit prohlášení svých členů o finančních zájmech a podporuji požadavek Parlamentu, aby takto neprodleně učinil.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Tato zpráva poskytuje vyčerpávající rozbor stavu rozpočtu Evropského soudního dvora. Upozorňuje na řadu důležitých oblastí, které by měly být naléhavě přezkoumány, jako například potřeba zdokonaleného zadávacího řízení, která může pomoci schvalujícím útvarům při organizování veřejných soutěží a kontrole dodržování právních požadavků. Vítám skutečnost, že ESD zavedl pravidlo začleňovat do své zprávy o činnosti kapitolu věnovanou popisu opatření přijatých v průběhu roku, která vychází z předchozích rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria a zpráv Účetního dvora.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Soudním dvoru.

 
  
  

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) Na základě doporučení ve zprávě mého polského kolegy poslance, pana Czarneckého, jsem hlasoval pro udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Evropského účetního dvora za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2008. Stejně jako řada mých kolegů poslanců Evropského parlamentu jsem potěšen řádným fungováním Soudního dvora a jeho řádným finančním řízením. Lituji, že prohlášení o finančních zájmech, která členové Soudního dvora předkládají v souladu s kodexem chování předsedovi Soudního dvora, nejsou zveřejňována nebo alespoň předkládána členům Výboru pro rozpočtovou kontrolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Jsem rád, že externí firma PricewaterhouseCoopers provedla audit účetních výkazů Účetního dvora a dospěla k závěru, že „nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by ve všech významných ohledech a podle výše popsaných kritérií vedla k přesvědčení, že a) zdroje přidělené Účetnímu dvoru nebyly použity k zamýšleným účelům, b) zavedené kontrolní postupy neposkytují potřebné záruky, které zajišťují soulad finančních operací s platnými pravidly a předpisy“. Vítám rovněž skutečnost, že Účetní dvůr začlenil do zprávy kapitolu věnovanou opatřením přijatým v průběhu roku, která vychází z předchozích rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) I Evropský účetní dvůr, který je do značné míry odpovědný za provádění auditu evropských orgánů, se nyní sám stává předmětem auditu. Je zřejmé, že výsledek auditu, který provedl nezávislý subjekt – PricewaterhouseCoopers –, se ukázal být velmi kladný. Zpráva o interním auditu byla rovněž kladná a většina doporučení v ní obsažených byla přijata a provedena už v předstihu v rámci několika akčních plánů.

 
  
  

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) Na základě doporučení ve zprávě mého polského kolegy poslance, pana Czarneckého, jsem hlasoval pro udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 evropskému veřejnému ochránci práv. Vítám rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv, pana Diamandourose, zveřejňovat každoroční prohlášení o zájmech veřejného ochránce práv na svých internetových stránkách.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že pokud jde o evropského veřejného ochránce práv, z auditu nevzešly žádné závažné připomínky. Zjišťuji však, že by bylo možné zlepšit některá hlediska procesu zadávání veřejných zakázek. Připojuji se ke zpravodaji a vřele vítám rozhodnutí zveřejňovat každoroční prohlášení o zájmech veřejného ochránce práv na internetu. Souhlasím se zpravodajem a žádám veřejného ochránce práv, aby do své nadcházející zprávy o činnosti (za finanční rok 2009) začlenil kapitolu, která se bude podrobně zabývat opatřeními navazujícími v průběhu roku na dřívější rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropském veřejném ochránci práv.

 
  
  

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) Na základě doporučení Evropskému parlamentu ve zprávě mého polského kolegy poslance, pana Czarneckého, jsem hlasoval pro udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 Evropskému inspektorovi ochrany údajů. Vítám každoroční zveřejňování prohlášení o finančních zájmech zvolených členů tohoto orgánu (evropský inspektor ochrany údajů a zástupce inspektora).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky z veřejných rozpočtů. Připojuji se ke kladnému hodnocení zpravodaje v oblasti konsolidace řízení finančních prostředků a lidských zdrojů a zlepšení funkčnosti a efektivity funkcí vnitřní kontroly, kterých bylo dosaženo v roce 2008. Vítám rovněž každoroční zveřejňování prohlášení o finančních zájmech zvolených členů EIOÚ, jež budou obsahovat příslušné informace o relevantních profesionálních činnostech a placených funkcích nebo činnostech. Je to nezbytné z hlediska vytvoření důvěry občanů v nositele veřejných úřadů. Souhlasím se zpravodajem a žádám evropského inspektora ochrany údajů, aby do své nadcházející zprávy o činnosti (za finanční rok 2009) začlenil kapitolu, která se bude podrobně zabývat opatřeními navazujícími v průběhu roku na dřívější rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o evropském inspektorovi ochrany údajů.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) Na základě doporučení Evropskému parlamentu ve zprávě mé skvělé kolegyně a přítelkyně, paní Mathieuové, jsem hlasoval pro udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 řediteli Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie. Nerozumím tomu, proč tato instituce hromadí zdánlivě zbytečné přebytky, např. přebytky za rok 2008 činily téměř 27 milionů EUR a nahromaděné hotové prostředky k 31. prosinci 2008 dosahovaly výše téměř 50 milionů EUR. Jsem překvapen, že doposud nebyl vyřešen spor ohledně příspěvků zaměstnavatele na důchodové pojištění.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr prohlásil, že získal přijatelnoupřijatelnou jistotu, že roční účetní závěrka Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Pokud jde o činnost střediska, konstatoval Účetní dvůr nepřesnosti v oblasti odhadů týkající se požadavků na překlady ze strany klientů, v důsledku kterých má středisko v rozporu s nařízením (ES) č. 2965/94 kumulovaný přebytek rozpočtu. Tento stav je proto třeba napravit. Stejně jako zpravodajka považuji za politováníhodné, že konflikt mezi Komisí a střediskem ohledně výše příspěvků zaměstnavatele na důchodové pojištění zaměstnanců nebyl doposud vyřešen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Překladatelském středisku pro instituce Evropské unie.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr prohlásil, že roční účetní závěrka Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Znamená to, že středisko dosáhlo obrovského pokroku, pokud jde o inventární postup pro identifikaci, registraci a kapitalizaci majetku, dokumentaci procesů vnitřní kontroly a postupy pro nabídková řízení. Došlo však ke stagnaci v oblasti personálního řízení, neboť cíle pro zaměstnance a ukazatele výkonnosti nejsou měřitelné a neorientují se na výsledky. Stejně jako zpravodajka však vítám záměr střediska zavést v roce 2010 pilotní systém k zaznamenávání času, který jednotliví pracovníci tráví prací.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropském středisku pro rozvoj odborného vzdělávání.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr prohlásil, že roční účetní závěrka Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Jsem znepokojen zjištěním Účetního dvora, že agentura nesestavuje víceletý pracovní program, který je nezbytný pro účinné finanční řízení a stanovení jednoznačných cílů. Správní rada proto zasluhuje blahopřání ke svému rozhodnutí zahájit přípravu takového programu. Tento program bude mít zásadní podíl na zlepšení rozpočtového a finančního řízení agentury. Přestože Účetní dvůr toto řízení schválil, je stále celá řada nedostatků, které je třeba řešit. Stejně jako zpravodajka jsem přesvědčen, že je nezbytné přesně stanovit doporučený počet hodin pro každý projekt, a vytvořit tak nástroj pro účinné řízení pracovní doby členů.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Agentuře Společenství pro kontrolu rybolovu.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), písemně. (FR) Na základě doporučení Evropskému parlamentu ve zprávě mé skvělé kolegyně a přítelkyně, paní Mathieuové, jsem hlasoval pro udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 řediteli Evropské agentury pro obnovu. Jsem přesvědčen, že by bylo vhodné, aby Komise, která na základě memoranda o porozumění z prosince 2008 mezi Komisí a agenturou, kterým se vymezují některé uzavírané operace a kterým se zvláště stanoví, že zbytková aktiva agentury se stanou po dni 31. prosince 2008 majetkem Komise, vypracovala podrobnou závěrečnou zprávu o uzavíraných operacích a to jak z hlediska sociálního, tak finančního. Podporuji výzvy k prověření financování určeného pro Kosovo, protože v sázce je důvěryhodnost Unie a tohoto mladého státu, který má v budoucnu v úmyslu stát se jedním z členských států EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Musím zdůraznit skutečnost, že podle zjištění Účetního dvora při poskytnutí přímé subvence ve výši 1 399 132 EUR (čili 0,31 % disponibilního provozního rozpočtu) jedné mezinárodní organizaci nebyla dodržena žádná z požadovaných formálních podmínek. Stejně jako zpravodajka lituji, že byla ukončena činnost efektivně fungující Evropské agentury pro obnovu a správa prostředků byla převedena na delegace; žádám Komisi, aby předložila zprávu o tom, kolik delegace přijaly pracovníků, aby mohly převzít úkoly agentury; žádám Komisi, aby poskytla podrobné a úplné informace o tom, zda byla z prostředků převedených z agentury na delegace poskytnuta rozpočtová podpora.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro obnovu.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr prohlásil, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost letectví za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. V předchozích letech byl zaznamenán znatelný pokrok a bylo vyvinuto úsilí o realizaci v minulosti navržených opatření jak ze strany Účetního dvora, tak ze strany útvaru interního auditu. Jak ale zdůrazňuje zpravodajka, měl by být posílen mechanismus pro stanovení cílů agentury v zájmu usnadnění hodnocení jejich dosažení a měla by být přijata nová metodologie řízení zaměstnanců od výběru zaměstnanců po hodnocení jejich výkonu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr prohlásil, že získal přijatelnou jistotu, že roční účetní závěrka Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné. Je třeba zdůraznit, že středisko splnilo své úkoly v oblasti veřejného zdraví, zvýšilo kapacitu svých programů zaměřených na konkrétní onemocnění, prohloubilo a posílilo partnerské vztahy a zdokonalilo své řídící struktury. Lituji skutečnosti, že středisko dosud nesplnilo svou povinnost a nezaslalo orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu svého ředitele shrnující počet a typ interních auditů provedených interním auditorem.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr vyjadřuje ve své zprávě přesvědčení, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro chemické látky za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Agentura vykonává úlohu, kterou Komise není schopna převzít a je plně v souladu se strategickými prioritami Unie a její činnosti doplňují činnosti ostatních agentur. Je třeba konstatovat, že Účetní dvůr zdůrazňuje, že došlo ke zpožděním u provozních činností, a to kvůli obtížím se zaváděním systému informačních technologií a nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro chemické látky.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr vyjadřuje ve své zprávě přesvědčení, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro životní prostředí za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Blahopřeji agentuře k externím hodnocením decentralizovaných agentur EU, které zadala Komise v roce 2009 a která jsou velmi pozitivní. Blahopřeji agentuře zejména k tomu, že vytvořila velmi propracovaný systém řízení založený na jednotlivých činnostech, víceletý pracovní program, vyvážený přehled výsledků s příslušnými ukazateli a integrovaný systém kontroly řízení – všechny tyto prvky přispívají k účelnému řízení agentury.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro životní prostředí.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr označuje ve své zprávě roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za finanční rok 2008 za spolehlivou a uskutečněné operace za legální a správné. Úřad dosáhl vysoké úrovně čerpání prostředků jak u prostředků na závazky – 97 %, tak u prostředků na platby – 95 %. Je však třeba konstatovat, že některé nedostatky, které zjistil Účetní dvůr v minulosti, přetrvávají a opakují se, konkrétně např. převádění prostředků do následujících let a rušení závazků provozních činností převedených z předchozího roku. Tento stav je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu a je projevem nedostatků ve způsobu, jakým úřad plánuje svou činnost a plní svůj rozpočet, což je třeba napravit. Za pozitivní vývoj lze však považovat, že se úřadu v posledních letech daří podstatně a soustavně zlepšovat ukazatele výsledků.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropském úřadu pro bezpečnost potravin.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr ve své zprávě prohlašuje, že roční účetní závěrka Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Stejně jako zpravodajka zastávám názor, že centrum by mělo výslovně uvádět navrhované cíle ve svém ročním pracovním programu, což by usnadnilo roční hodnocení jeho výkonnosti. Tento program by měl rovněž obsahovat postupy řízení lidských zdrojů s cílem zefektivnit toto řízení například zavedením pracovních lhůt pro pověřené pracovníky v pracovním programu a stanovením průměrné doby, kterou by pracovníci měli věnovat jednotlivým projektům.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr prohlásil, že získal přijatelnou jistotu, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro léčivé přípravky je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Společně se zpravodajkou blahopřeji agentuře k zavedení velmi důmyslného sestavování rozpočtu podle činností a sledování spokojenosti uživatelů. Agentura však musí zvýšit kvalitu postupů zadávání zakázek s cílem odstranit nedostatky, které zjistil Účetní dvůr (jako např. uplatňování metod posuzování, pokud jde o cenová kritéria, a nezbytná odůvodnění zvolených postupů).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro léčivé přípravky.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr prohlásil, že získal přijatelnou jistotu, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro námořní bezpečnost je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné. Agentura však nepřipravila víceletý pracovní program a její roční pracovní program neodpovídá jejím rozpočtovým závazkům. Agentura ovšem dokončuje pětiletou strategii a vyvíjí klíčové ukazatele výkonnosti, které budou muset být předloženy Parlamentu ke kontrole. Ve zprávě se rovněž zdůrazňuje, že postupy pro sestavení rozpočtu nebyly dostatečně přísné, což vedlo k vysokému počtu převodů finančních prostředků a vysoké míře rušení prostředků na platby a naznačuje to nedostatky při plánování a monitorování. Mohlo se ale jednat o problémy jednorázového charakteru, které mohou souviset s přestěhováním agentury do administrativní budovy s dlouhodobým pronájmem.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro námořní bezpečnost.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr ve své zprávě prohlašuje, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Účetní dvůr však odhalil nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek, zejména pokud jde o podhodnocování rozpočtů u rámcových smluv, což je překážkou spravedlivé hospodářské soutěže. Tyto nedostatky je proto třeba překonat. Vzhledem k významu elektronických komunikačních sítí je třeba poblahopřát agentuře ke zvýšení odolnosti evropských elektronických komunikačních sítí a k rozvoji a udržování dlouhodobé spolupráce s členskými státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky z veřejných rozpočtů. Účetní dvůr ve své zprávě prohlašuje, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro železnice za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Účetní dvůr však poukazuje na nedostatky agentury ve stanovování cílů a měřítek pro jejich plnění, stejně jako na problémy s postupy při zadávání veřejných zakázek. S ohledem na větší kontrolu činností veřejných institucí musí agentura přijmout odpovídající opatření k překonání těchto problémů. Závěrem blahopřeji agentuře k tomu, že od roku 2006 zrealizovala 32 z 36 doporučení útvaru interního auditu. Ze čtyř doporučení, jejichž realizace právě probíhá, je však jedno doporučení zásadního významu a tři doporučení jsou velmi důležitá, a proto naléhavě vyzývám agenturu, aby zavedla některé standardy vnitřní kontroly spojené s bankovními podpisy, oddělením úkolů, citlivými pozicemi a dodržováním pravomocí při delegování, jak je uvedeno v těchto doporučeních.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro železnice.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr ve své zprávě prohlašuje, že roční účetní závěrka Evropské nadace odborného vzdělávání za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Účetní dvůr však varuje před nedostatky transparentnosti při přijímacích řízeních a před skutečností, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) dokonce zahájil šetření nadace. Je však třeba vzít na vědomí tvrzení nadace, že v reakci na zjištění Účetního dvora důkladně přezkoumala své náborové postupy, i když jsme o této skutečnosti nebyli doposud informováni. Závěrem je třeba zdůraznit, že míra spokojenosti Komise s činnostmi nadace na podporu tohoto orgánu dosáhla v roce 2008 97 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské nadaci odborného vzdělávání.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr ve své zprávě prohlašuje, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Agentura v posledních třech letech výrazně zlepšila své finanční řízení, což je velmi vítáno, a měla by nadále pokračovat v úsilí o dosažení nejvyšších standardů rozpočtového plánování, plnění rozpočtu a jeho kontroly. Přetrvává však několik nedostatků, zejména v souvislosti s postupy zadávání veřejných zakázek, které je třeba vyřešit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro bezpečnost a zdraví při práci.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr prohlásil, že získal přijatelnou jistotu, že roční účetní závěrka Zásobovací agentury Euratomu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Je třeba vzít na vědomí, že v roce 2008 neobdržela agentura žádnou dotaci na své provozní činnosti a že Komise hradila veškeré výdaje agentury v rámci plnění rozpočtu na rok 2008. Je rovněž třeba vzít na vědomí, že prostředky na závazky přenesené z rozpočtového roku 2007 byly pokryty z nevyužité části dotace na rozpočtový rok 2007. Pokud tedy agentura nemá samostatný rozpočet, je v podstatě součástí Komise. Může tak vyvstat otázka ohledně její struktury a samostatnosti, kterou se můžeme zabývat v budoucnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Zásobovací agentuře Euratomu.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Poté, co Účetní dvůr zjistil určité nedostatky v postupech přijímání zaměstnanců a zadávání veřejných zakázek v předchozích letech, prohlásil ve své zprávě, že roční účetní závěrka Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné. Je to důsledek lepšího řízení účtů nadace a systému interního auditu, což je velmi vítáno. Vzhledem k významu této agentury doufám, že bude pokračovat ve svém úsilí o rozpočtovou kázeň, zlepšovat postupy řízení lidských zdrojů a že bude ve své výroční zprávě transparentně vykazovat počet zaměstnanců, a to včetně smluvních zaměstnanců.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Navzdory stanovisku Účetního dvora, že roční účetní závěrka Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné, mě znepokojuje hodnocení zpravodajky, že „nedostatek ukazatelů, nedokonalé měření spokojenosti uživatelů a nízká úroveň koordinace mezi rozpočtem a pracovním programem velmi ztěžuje hodnocení výkonnosti Eurojustu“. Rovněž beru na vědomí konstatování Účetního dvora, podle něhož měl v roce 2008 Eurojust problém s přenosem prostředků, i když je přenesená částka nižší než v uplynulém rozpočtovém roce, a je třeba přijmout opatření, aby se předešlo opětovnému vzniku této situace v budoucnu. A konečně sdílím obavu zpravodajky, že Eurojust plně nezrealizoval žádné z 26 doporučení, která vydal útvar interního auditu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Eurojustu.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Blahopřeji Agentuře Evropské unie pro základní práva k úsilí, které vyvinula s cílem napravit nedostatky zjištěné dříve Účetním dvorem a útvarem interního auditu. Rád bych zdůraznil zavedení opatření na zlepšení hodnocení výkonnosti. Tato opatření je třeba nadále prohloubit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Agentuře Evropské unie pro základní práva.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr ve své zprávě prohlašuje, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) za finanční rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Bereme na vědomí, že rozpočet agentury se v posledních třech letech značně zvýšil a to v roce 2008 o 69 %. Účetní dvůr však již několik let za sebou shledává některé nedostatky, zejména: i) vysokou míru přenesených a zrušených prostředků (49 %, téměř 69 % a 55 % prostředků, které byly v letech 2008, 2007 a 2006 k dispozici, se nepoužilo); ii) skutečnost, že právní závazky byly uzavřeny před přijetím rozpočtových závazků; iii) skutečnost, že podle Účetního dvora se agentura při postupech přijímání zaměstnanců nedrží příslušných pravidel, zejména pokud jde o transparentnost a nediskriminační povahu těchto postupů.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Jsem znepokojen tím, že podle slov zpravodajky se Evropský úřad pro dohled nad globálním družicovým navigačním systémem rozhodl předložit výsledky svých činností, aniž by zohlednil, že po dokončení převodu aktiv a prostředků Komisi, který byl plánován na konec prvního čtvrtletí roku 2008, přestane programy Galileo a Evropské podpůrné geostacionární navigační služby řídit. Lituji rovněž, že Účetní dvůr uvedl ve svém prohlášení o věrohodnosti určité výhrady ke spolehlivosti roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2008 a k legálnosti a správnosti uskutečněných operací.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o Evropském úřadu pro dohled nad GNSS.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr ve své zprávě prohlásil, že roční účetní závěrka společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné. Je třeba vzít na vědomí, že Účetní dvůr zjistil, že výsledný účet vykazoval přebytek ve výši 57 600 000 EUR, což je 38 % vzniklých příjmů, a část tohoto přebytku byla přenesena do rozpočtového roku 2009. To však mohlo být dáno skutečností, že se společný podnik nachází v počáteční fázi své existence a do konce rozpočtového roku 2008 ještě plně nezavedl vlastní systémy vnitřní kontroly a finančního výkaznictví.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem přesvědčen, že je nezbytné, aby úředníci státní správy byli odpovědní veřejnosti. Musí být proto schopni objektivně a přesně doložit, jakým způsobem jsou využívány prostředky, které dostali k dispozici. Účetní dvůr prohlásil, že získal přijatelnou jistotu, že roční účetní závěrka společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné. Nemohu však společně se zpravodajkou neupozornit, že konečný rozpočet přijatý správní radou v dubnu 2008 byl velmi nerealistický, jak to konečně dokazují míry plnění u prostředků na závazky, které dosáhly 1 %, a prostředků na platby, které dosáhly 17 %. Zdůrazňuji i skutečnost, že byly zjištěny nedostatky u kontrol operací a že nebyly zavedeny odpovídající vnitřní kontroly pro smlouvy a veřejné zakázky. Domnívám se, že je nezbytné, aby společný podnik SESAR přijal odpovídající opatření, aby nyní zjištěné problémy mohly být v příštím finančním roce vyřešeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Ve všech evropských orgánech, které jsou závislé na rozpočtu Evropské unie, provádí Účetní dvůr a další subjekty k tomu určené důkladný audit. Je třeba zjistit, zda jsou prostředky Evropské unie řádně využívány, zda tyto orgány splňují určené cíle a zda někde nedochází k plýtvání zdroji. Obecně lze říci, že dotčené orgány – až na několik výjimek, jak vyplývá z dříve provedených auditů – nakládají s prostředky, které mají k dispozici, řádně a že plní určený cíl. Z těchto důvodů jsem hlasoval pro přijetí zprávy o společném podniku SESAR.

 
  
  

Zpráva: Brian Simpson (A7-0101/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přepravitelném tlakovém zařízení, kterou se ruší stávající směrnice a řada dalších souvisejících směrnic. Vzhledem k tomu, že některá technická ustanovení platné směrnice jsou v rozporu s mezinárodními předpisy pro přepravu nebezpečného zboží, je nezbytné odstranit tyto nesrovnalosti a uvést technické požadavky do souladu s mezinárodními předpisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Přepravu tlakových zařízení, jako jsou cisterny, nádoby a láhve v současné době upravuje směrnice 1999/36/ES, která stanoví bezpečnostní pravidla pro silniční a železniční dopravu. Směrnice také stanoví normy pro projektové a konstrukční řešení a pro následné kontroly tohoto zařízení.

Tyto předpisy jsou však v rozporu s mezinárodními předpisy pro přepravu nebezpečného zboží, a proto Komise předložila návrh na přepracované znění směrnice. Návrh neobsahuje žádné zásadní změny ve stávajícím předpisovém rámci, pokud jde o účel a hlavní ustanovení. Snaží se pouze odstranit výše zmíněné nesrovnalosti a sladit technické požadavky s mezinárodními pravidly pro přepravu nebezpečného zboží.

Sdílím proto názor zpravodaje, že vzhledem k tomu, že orgány nenalezly jednotné řešení pro znění nových ustanovení o projednávání ve výborech, mělo by co nejdříve dojít k dohodě v průběhu prvního čtení.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Přepravu tlakových zařízení, jako jsou cisterny, nádoby a láhve, v současné době upravuje směrnice 1999/36/ES. Tato směrnice mimo jiné zaručuje volný pohyb těchto zařízení v rámci Společenství, včetně jejich uvádění na trh tím, že stanovuje společné normy pro jejich designové a konstrukční řešení a pro následné kontroly. Některá technická ustanovení platné směrnice jsou však v rozporu s mezinárodními předpisy pro přepravu nebezpečného zboží. Komise proto předložila návrh na přepracované znění směrnice, kterou by se zrušila platná směrnice o přepravitelných tlakových zařízeních a několik dalších, s touto problematikou souvisejících směrnic. Z uvedených důvodů jsem hlasoval pro toto usnesení, ve kterém je výbor vyzýván, aby zprávu přijal bez dalších pozměňovacích návrhů a pověřil zpravodaje, aby na tomto základě zahájil jednání s Radou.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Rostoucí zájem o otázky související s životním prostředím a jeho ochranou nás nutí věnovat zvláštní pozornost bezpečnostním předpisům týkajícím se přepravy tlakových zařízení. Účelem této směrnice je posílení bezpečnosti a zajištění volného pohybu těchto zařízení v rámci Unie a stanovení jednoznačných, transparentních a závazných předpisů pro bezpečnou přepravu tlakových zařízení ve všech členských státech, jejichž prostřednictvím budou standardizovány postupy v celé EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně. (RO) Hlavním cílem této směrnice je odstranit stávající nesrovnalosti v předchozích právních předpisech o uvedení technických požadavků do souladu s mezinárodními předpisy pro přepravu nebezpečného zboží. Dále je jejím účelem zjednodušení a racionalizace některých ustanovení, zejména ustanovení týkajících se postupů posuzování shody. Návrh rovněž zahrnuje používání zařízení potřebného při přepravních operacích na vnitřním trhu a vytváří obecný rámec pro uvádění výrobků na jednotný evropský trh.

Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy, protože jsem přesvědčená, že jakmile bude přijata, tento návrh vysoký zajistí stupeň bezpečnosti pro přepravitelná tlaková zařízení a jejich uživatele. Jeho řádné uplatňování na úrovni členských států rovněž zajistí zvýšenou ochranu životního prostředí a zdraví občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro přijetí zprávy pana Simpsona o přepravitelném tlakovém zařízení i přesto, že náš pozměňovací návrh nebyl přijat.

 
  
  

Zpráva: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písemně. (IT) Tématy, jimiž se zabývá návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy, jsou bezpečnost na letištích a transparentnost spotřebitelských poplatků s cílem zvýšit jejich standardy a úroveň.

Stávající systémy pro úhradu nákladů souvisejících s bezpečností letectví, které jsou regulovány na vnitrostátní úrovni, nejsou pro uživatele vždy transparentní a stanovení výše poplatků nebo změny v režimu poplatků, které mají na uživatele vliv, s nimi nejsou často ani konzultovány. V návrzích se mimo jiné požaduje, aby řídící bezpečnostní orgány a letecké společnosti zavedly postup konzultací se sdruženími uživatelů letišť a cestujících s cílem zajistit, že náklady na bezpečnostní opatření budou stanovány řádně a že budou porovnávány s koncovou cenou letenky, kterou platí koncový uživatel.

Vítám také další část zprávy: výzvu, aby byla směrnice uplatňována pouze na letištích členských států, které vybírají poplatky za bezpečnostní opatření, a nikoli na letištích, která tato bezpečnostní opatření nezavedla.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. (LT) Události posledních týdnů ukázaly, že bezpečnost na letištích je velmi důležitým úkolem členských států a že musíme přijmout veškerá nezbytná preventivní opatření. O metodách financování a uplatňování bezpečnosti v oblasti letectví rozhodují jednotlivé členské státy. Je velmi důležité, že směrnice stanoví základní zásady a postupy platné jak pro orgány odpovědné za bezpečnost, tak i pro letecké společnosti. I když se zákonné požadavky, kterými se letiště regulují, v jednotlivých členských státech výrazně liší, je nezbytné, aby provozovatelé leteckým dopravcům podávali přiměřené množství informací, bez nichž by postup konzultací postrádal smysl. Za tímto účelem směrnice stanoví, které informace by měl řídící orgán letiště pravidelně poskytovat. Letečtí dopravci by měli naopak poskytovat informace o provozních prognózách, plánovaném letovém parku a o stávajících i budoucích požadavcích vůči letišti s cílem umožnit řídícímu orgánu letiště, aby co nejlépe využil svůj kapitál a možnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (S&D), písemně. (DA) Dánští sociální demokraté v Evropském parlamentu se zdrželi hlasování o tomto návrhu, jelikož jsou přesvědčeni, že se – za prvé – jedná o zbytečný právní předpis, protože požadovaná právní úprava v této oblasti již existuje. Za druhé jsme přesvědčeni, že není úkolem EU, aby přikazovala členským státům, že mají hradit další náklady za bezpečnost letišť. Otázka financování poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy by měla být svěřena jednotlivým členským státům.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy. Tento návrh je velice důležitý z hlediska prosazování ochrany práv spotřebitelů a cestujících, protože se jím zavádí řada základních zásad, které musí provozovatelé letišť dodržovat při stanovení poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy. Tyto zásady jsou: nediskriminace, konzultace a náprava, transparentnost nákladů a odvozenost poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy od nákladů a zřízení dozorčího orgánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Evropská komise předložila návrh, kterým se stanoví základní zásady, kterými by se měli řídit provozovatelé letišť při stanovení poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy: I) nediskriminace, II) konzultace a náprava, III) transparentnost nákladů a odvozenost poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy od nákladů, IV) zřízení dozorčího orgánu.

První otázkou, která v této souvislosti vyvstává, je otázka financování přísnějších bezpečnostních opatření. Parlament už nejednou vyzýval k regulaci financování poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy, ale bez úspěchu. Zpravodaj správně tvrdí, že za financování těchto přísnějších opatření by neměli být odpovědní výhradně cestující (prostřednictvím externalizace nákladů), nýbrž členské státy, které konec konců nesou odpovědnost za bezpečnost svých letišť. Závěrem bych rád zdůraznil, že žádná investice do bezpečnosti letišť a cestujících není dostatečně velká, jak ukazují poslední pokusy o teroristický útok proti civilnímu letectví, které se naštěstí nezdařily.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Evropský parlament – už několikrát a marně – požadoval regulaci poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy v zájmu větší transparentnosti a rovněž žádal, aby byly bezpečnostní daně a poplatky účelově vázané. Parlament je přesvědčen, že realizaci přísnějších opatření by měly hradit členské státy. Teroristický útok před několika týdny opět ukázal, že bezpečnost letišť spadá do odpovědnosti členských států a že účelem stávajících i připravovaných bezpečnostních opatření je předcházet teroristickým činům. Jednou z otázek, která nebyla doposud k této záležitosti v průběhu rozpravy vznesena, je skutečnost, že náklady těchto opatření vlastně nesou cestující. Souhlasím s pozměňovacími návrhy, které se tímto usnesením zavádí a které umožní zabránit zbytečnému provádění paralelních postupů a sníží správní náklady v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písemně. − Musíme zajistit, aby poplatky za bezpečnost na letištích byly transparentní, opodstatněné a aby byly založeny na jednoznačných kritériích odrážejících skutečné náklady. Všechny nově vzniklé náklady spojené s leteckou dopravou by měly zohledňovat význam letišť pro rozvoj regionu, zejména u regionů do značné míry závislých na cestovním ruchu a u regionů, které jsou ze zeměpisného nebo přírodního hlediska znevýhodněné, jako jsou nejvzdálenější regiony a ostrovy. Uživatelé letišť, stejně jako místní orgány, by měli mít možnost získat bez zbytečného prodlení informace o tom, na základě čeho jsou tyto poplatky stanovovány. Měl by rovněž existovat povinný postup konzultací mezi letištními orgány a dotčenými stranami nebo místními orgány v případě, že je zapotřebí provést přezkum těchto poplatků. Jasně a přesně definované směrnice by měl mít rovněž nezávislý dozorčí orgán, včetně pravomocí ke stanovení trestů.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně. (FR) Považuji za nepřijatelné, že členské státy nezabezpečují financování opatření na zajištění bezpečnosti letišť, která nejsou zakotvena v evropských právních předpisech, a že navíc přenáší tyto náklady na letecké společnosti, které je nechávají zaplatit cestujícím. Domnívám se, že musíme zajít dál než nařízení z roku 2008 a přijmout právní předpisy, které zajistí, že na cestující nebudou přenášeny dodatečné náklady, u nichž se časem může ukázat, že vůbec nesouvisí s poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy. Z tohoto důvodu jsem podpořila zprávu svého rakouského kolegy, pana Leichtfrieda, která zaručuje větší transparentnost pro občany i pro letecké společnosti a nutí členské státy poskytnout prostředky na bezpečnostní opatření, která přesahují požadavky evropských právních předpisů, z prostředků veřejných rozpočtů, protože tyto záležitosti spadají do oblasti národní bezpečnosti každého členského státu. V případě, že Komise předloží návrh na začlenění detektorů pro fyzickou kontrolu na seznam evropských metod s cílem zastavit jejich financování ze strany členských států, podpořím opět svého kolegu a v případě potřeby budu hlasovat proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Rostoucí péče věnovaná bezpečnosti na našich letištích s sebou nese také rostoucí náklady, které jsou přenášeny na cestující. Dodatečné náklady vzniklé v důsledku přísnějších bezpečnostních opatření musejí nést členské státy, neboť jejich účelem je předcházet teroristickým útokům; ve skutečnosti je však platí cestující. Hlasovali jsme pro přijetí této zprávy, protože odmítáme tento stav.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Náklady, které má přebírat stát – totiž náklady na udržení veřejné bezpečnosti – nelze tímto způsobem přenášet. Musíme rozhodnout, jaká je přiměřená výše nákladů, kterou mohou s ohledem na stále více omezující nařízení v oblasti bezpečnosti proti terorismu hradit cestující. Pouze v případě, že země samotné ponesou finanční odpovědnost za přísná bezpečnostní opatření, která byla zavedena, a pokud budou samy moci přijímat vlastní rozhodnutí v souvislosti s těmito opatřeními, dokážeme zabránit možnosti neomezeného nárůstu detektorů pro fyzickou kontrolu a dalších takových opatření. Americké inovativní společnosti budou jedinými, kteří budou z této hysterie kolem terorismu a nekontrolované hospodářské soutěže o to, kdo bude lépe vybavený, těžit. Z těchto důvodů uvedený návrh vítám.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem PRO přijetí zprávy. Co je pro nás však důležité, je skutečnost, že dva naše cíle „propojení nákladů za bezpečnostní prověřování a za detektory s liberalizovanými službami odbavení“ a „spravedlivé zacházení v rámci intermodální dopravy, pokud jde o financování bezpečnostních opatření“, odmítla jak skupina Evropské lidové strany, tak skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (RCV).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Parlament opakovaně vyzýval Komisi, aby regulovala financování poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy. Požadoval vždy transparentnost a účelové vázání bezpečnostních daní a dávek a zastával názor, že náklady na uplatňování přísnějších opatření by měly nést členské státy.

Návrh Komise se tímto tématem nezabývá. Pouze se pokouší o nové posouzení dopadů hospodářských důsledků snížení nákladů na základě nediskriminace, konzultace a nápravy, transparentnosti nákladů za ochranu letectví před protiprávními činy. Tento dokument však navrhuje, že pokud budou mít přísnější bezpečnostní opatření za následek dodatečné výdaje, měly by tyto výdaje financovat členské státy. Kladu důraz na význam bezpečnostních opatření na letištích a hlasuji pro podporu této iniciativy Parlamentu.

Návrh, který má být realizován na všech komerčních letištích Evropské unie, je nutně spojen s obavami ohledně práva na informace, nediskriminace cestujících a ochrany spotřebitele. Jsem přesvědčen, že cíle větší transparentnosti a zabránění zbytečným nákladům lze dosáhnout jen prostřednictvím harmonizace právních předpisů a vyjasněním odpovědnosti mezi leteckými společnostmi a členskými státy při přijímání bezpečnostních opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písemně.(PL) Byl jsem potěšen výsledky dnešního hlasování. Domnívám se, že během práce na tomto dokumentu se nám podařilo dospět k jednomyslnému a ambicióznímu stanovisku, zejména pokud jde o financování. Rád bych opět zdůraznil, že teroristické útoky nejsou zaměřeny proti leteckým společnostem, ale proti státům. Je to stát, jehož úkolem je zaručit bezpečnost svých občanů, a stát musí dostát svým povinnostem. Výsledek dnešního hlasování – 613 hlasů proti 7 – je zřetelným signálem Radě. Je projevem rozhodnutí Evropského parlamentu v otázce povinnosti všech členských států nést alespoň část výdajů za bezpečnost letecké dopravy.

 
  
  

Zpráva: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, protože jejím cílem je stavba a modernizace železniční infrastruktury, přístavů, vodních cest a letišť. Mezi plánované prioritní projekty rovněž patří železniční trať Curtici-Braşov. Vítám zřízení výboru, který má podpořit Komisi při uskutečňování tohoto rozhodnutí a při vývoji hlavních směrů stanovených tímto rozhodnutím.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Hlasovala jsem rozhodně pro přijetí tohoto textu. I když jeho příspěvek spočívá pouze v technických úpravách, připomíná nám význam evropské dopravní sítě z hlediska užšího zapojení občanů EU a podpory mobility. Tato mobilita má zásadní význam, protože nemůžeme mít skutečnou Evropu, aniž bychom poznali své sousedy, jejich země a jejich kulturu. Transevropská dopravní síť rovněž přispívá k plánu snížení emisí skleníkových plynů a zavádí lepší řízení způsobů přepravy a podporuje jejich interoperabilitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Předmětný text tvoří návrh Komise, který je prostou kodifikací stávajících aktů a nařízení. Zavádí rovněž některé drobné úpravy. Proto, v souladu s návrhem zpravodaje a s přihlédnutím k některým zákonným a politickým ujištěním, podporuji přijetí tohoto textu, včetně právních úprav a oprav navržených Radou, i uzavření dokumentu dohodou v prvním čtení.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Z technického hlediska tento návrh kodifikuje stávající platná znění. Komise však musela návrh přepracovat, protože došlo k drobným změnám přílohy. Hlasoval jsem pro přijetí těchto pozměňovacích návrhů.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), písemně. (FR) Odsuzuji skutečnost, že nejvzdálenější regiony nejsou vždy integrální součástí globální transevropské dopravní sítě, navzdory zásadnímu významu pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Je nepochopitelné, že nejvzdálenější regiony nejsou zapojeny do plánování sítí a neobjevují se ani na řadě map transevropské dopravní sítě. Globální sítě, námořní dálnice a prioritní projekty by se měly vztahovat na všechny nejvzdálenější regiony bez výjimky. Politika TEN-T by měla rovněž zahrnovat síťová odvětví a služby obecného hospodářského zájmu; neměla by se pouze omezovat na hlavní dopravní trasy nákladní a osobní dopravy. Požadavek na rovné zacházení s nejvzdálenějšími regiony je třeba vyslyšet. Jak můžeme vůbec uvažovat o tom, že bychom zůstali mimo transevropské sítě, když víme, jak zásadní význam evropská dopravní politika má pro otevření našich regionů svobodnému pohybu v rámci vnitřního trhu? Zatímco Evropská unie na jedné straně prodává náš cukr, banány a rum do jiných zemí prostřednictvím obchodních dohod, na straně druhé nás ponechává mimo vnitroevropské obchodní trasy. Tyto dvě skutečnosti nás drží v pevném sevření a to odmítáme.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písemně. (RO) Během plenárního zasedání jsem hlasoval pro přijetí zprávy o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Jednalo se o technický návrh, jelikož probíhají přípravy k provedení a důkladnému přezkumu hlavních směrů. Podle odhadů by měly být ukončeny v závěru příštího roku. Domnívám se, že je to zcela zásadní příležitost opětovně potvrdit významnou úlohu, kterou sehrává dopravní politika na evropské úrovni v kontextu probíhající rozpravy o cílech strategie Evropa 2020. Členské státy obecně a zvláště Rumunsko, které stále potřebuje investice do své dopravní infrastruktury, si musí být vědomy toho, že tato dopravní politika byla přepracována proto, aby dokázala čelit novým výzvám. Stárnoucí populace a specifické požadavky na mobilitu starších osob, sociální migrace a změna klimatu jsou jen některé z činitelů, které vyžadují odpovídající dopravní politiku. Návrh dunajské strategie EU, který se připravuje ve stejném období, vytváří rámec, s jehož pomocí bude možné zajistit co nejlepší využití říční dopravy na vnitrozemských vodních cestách EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Změny a nové definice rozvoje transevropské dopravní sítě probíhají již léta. Účinná transevropská dopravní síť je nezbytná pro existenci fungujícího vnitřního trhu a přispívá k posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Výbuch islandské sopky nám jednoznačně ukázal, že transevropská dopravní síť je potřebná; tato síť musí být účinná a schopná koordinovaným způsobem reagovat na problémy, které vznikají za těchto situací. Toto rozhodnutí je důležité, protože vytváří hlavní směry cílů, priorit a nejdůležitějších opatření, která jsou přijímána v oblasti transevropské dopravní sítě.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) EU potvrdila význam baltsko-jadranského koridoru tím, že přiznala prioritní postavení severnímu křídlu, které vede z Gdaňska do České republiky, a zavázala se k účasti na projektu brennerského bázového tunelu. Ještě důležitější je výstavba jižní části koridoru přes rakouskou jižní železnici do Itálie. Zejména v této síti, po které je dopravována téměř polovina zboží a cestujících, musíme projít nebezpečnou cestou. Podpora projektu Koralm má vzhledem k překážkám, s nimiž se železnice v tomto regionu – kterou EU ostatně vždy prosazovala – potýká, zásadní význam pro nákladní dopravu. V případě tunelu Koralm má EU jedinečnou příležitost převést dopravu na železnici v takové míře, jak o to usilujeme po desetiletí. Vzhledem k tomu, že rozvoj transevropské sítě může být z hlediska konkurenceschopnosti Evropy zásadní a že předložené pozměňovací návrhy jsou pouze technickými úpravami, hlasoval jsem pro přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy i přesto, že náš pozměňovací návrh nebyl přijat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Pokud jde o vnitrostátní priority v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T), považuji za důležité investovat nejen do železnice, ale především do námořních dálnic a možností interoperability a spolupráce jednotlivých druhů dopravy.

Pouze skutečně kombinovaná dopravní síť s podporou účinného řízení dokáže zajistit konkurenceschopnost námořní dopravy. Námořní doprava má pro moji zemi, která se těší výsadnímu přístupu k plavebním trasám, zásadní význam a zvláště zásadní význam má pro nejvzdálenější a ostrovní regiony, jako například pro ostrov Madeira. Navíc představuje jeden ze základních nástrojů dalšího upevňování vnitřního trhu a územní soudržnosti.

Této zprávě se dostalo široké podpory nejen v Parlamentu, ale rovněž v Komisi a Radě. Je také výrazně technická. Byla přijata touto sněmovnou na základě téměř jednohlasného doporučení ze strany Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Stručně řečeno, tento návrh, který jsem osobně podpořil, nemění obsah znění programu TEN-T, pouze doplňuje 12 členských států, které přistoupily k Evropské unii v letech 2004 a 2007. Přezkum hlavních směrů Unie pro rozvoj TEN-T probíhá a bude připraven na konci roku 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně. (LT) V EU je 5 milionů kilometrů silnic (62 tisíc kilometrů dálnic), 215 tisíc kilometrů železnic a 41 tisíc kilometrů vnitrozemských vodních cest. Do roku 2020 by se míra vzájemného propojení členských států měla zdvojnásobit. Dosažení jednotné Evropy nebude možné bez koordinované a účinné transevropské dopravní sítě (TEN-T). Na základě příslušných evropských smluv dosáhnou investice do sítě TEN-T přibližně částky 500 miliard EUR. Je proto důležité zajistit spolupráci v rámci Evropy a pečlivě vybírat prioritní projekty. Účelem sítě TEN-T je propojit pozemní, námořní a letecké dopravní sítě v Evropě do roku 2020. Hlavním cílem je zajistit rychlý a bezproblémový pohyb osob a zboží mezi jednotlivými členskými státy. Největší litevský přístav Klaipėda spojuje s městem Vilniuse dálnice na evropské úrovni a z Vilniusu vede do Moskvy a dále na východ železniční trať. Pokud chceme zachovat konkurenceschopnost přístavu, musíme modernizovat jeho stávající infrastrukturu a odstranit byrokracii. Železnice a vnitrozemské vodní cesty by měly být využívány zejména pro dálkovou dopravu a silnice pro vzdálenosti krátké. Větší úsilí by mělo být věnováno nákladní přepravě a dopravě po vnitrozemských vodních cestách, které jsou energeticky účinnější a nákladově úspornější, neznečišťují životní prostředí a jsou bezpečné. Nejdůležitější je ochrana a bezpečnost cestujících. Finanční krize měla dopad na dopravní politiku. Projekt TEN-T však může napomoci vytvořit nová pracovní místa a zachovat sociální a hospodářskou soudržnost. Strategie Evropa 2020 uznává význam dopravní politiky pro evropské hospodářství. Volný pohyb osob a zboží je jednou z určujících charakteristik Evropské unie. Tento pohyb bude možný jen tehdy, pokud budeme disponovat dobrou sítí.TEN-T.

 
  
  

Zpráva: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože jsem přesvědčen, že pokud máme být schopni vyřešit stávající krizi, potřebujeme nalézt způsoby, jak urychlit realizaci programů pomoci, aby tak mohly být prostředky Unie určené zejména na podporu občanů – konkrétně nezaměstnaných občanů – efektivněji využity. Cílem tohoto návrhu bylo provést řadu regulačních změn, díky kterým dojde ke zjednodušení prováděcích pravidel politiky soudržnosti a zvýšení předběžného financování (předběžných plateb) programů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Hospodářské prognózy předpovídají na rok 2010 snížení hospodářského růstu ve výši 1,1 %. S ohledem na to představuje tato zpráva reakci na finanční krizi a její sociálně-hospodářské dopady. Považuji proto za velmi důležité dosáhnout větší transparentnosti a zjednodušení pravidel, jimiž se řídí politika soudržnosti. Tento příspěvek bude mít kladný vliv na rychlost provádění programů, a to především proto, že poskytne vnitrostátním, regionálním a místním orgánům jasnější a méně byrokratická pravidla, která jim dají větší volnost při přizpůsobování programů novým výzvám.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) V loňském roce předložila Komise návrh, kterým se mění nařízení o strukturálních fondech (1083/2006) s cílem poskytnout finanční pobídky členským státům těžce postiženým hospodářskou krizí. Jedním z opatření, které Komise ve svém návrhu předkládá, je odchýlení se od zásady spolufinancování a dočasné umožnění členským státům, které mají vážné problémy s peněžním tokem, žádat o úhradu 100 % nákladů na opatření v rámci Evropského sociálního fondu.

Rada tento návrh financování zamítla, souhlasila však s prodloužením lhůty pro výpočet automatického zrušení prostředků na závazky z ročního rozpočtu v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007, čímž se navýší čerpání prostředků vyčleněných na některé operační programy.

Považuji zpravodajův návrh na dočasné opatření, kterým by mohly být obnoveny prostředky zrušené pro rozpočtový rok 2007 pro prostředky pomoci v rámci Evropského sociálního fondu, za oprávněný, a to s ohledem na Lisabonskou smlouvu, jejíž vstup v platnost by zabránil uplatňování čl. 93 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 v jeho stávající podobě.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písemně. (IT) Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti se ukázaly být účinnými a velmi užitečnými nástroji územního rozvoje i při řešení důsledků hospodářské krize, která v současnosti postihuje Evropu a svět. V této souvislosti vítám návrhy na zjednodušení postupů pro zrušení prostředků na závazky a usnadnění vyplácení prostředků příjemcům jednotlivých programů prostřednictvím uvedených fondů. Navíc podporuji poskytnutí dodatečných záruk na předběžné platby na rok 2010 pro členské státy, které byly krizí nejhůře postiženy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Jako zpravodajka skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů jsem vyzvala své kolegy, aby hlasovali pro přijetí této zprávy. Pokud jde o zjednodušení obsažená v této zprávě, jsem přesvědčená, že se jedná o velmi pozitivní kroky. Je to skutečný pokrok: vyžaduje se méně informací, je tu větší flexibilita s ohledem na ziskové projekty, méně kontrol ze strany Komise u projektů v oblasti životního prostředí v hodnotě od 25 do 50 milionů EUR atd.

Pokud jde o finanční hledisko, žádala jsem změnu záměru původního návrhu. Nebylo by opravdu dobré zpochybňovat zásadu spolufinancování výdajů a realizovat projekty v plné míře financované z Evropského sociálního fondu, jak navrhuje Komise. V zájmu dlouhodobého zachování rovnováhy výdajů by se některé členské státy mohly dostat do finančních problémů. Parlament nalezl kompromis, který nám umožní pomoci zemím nejhůře postiženým krizí a zároveň se vyhnout zrušení prostředků na závazky z roku 2007.

Tímto hlasováním vyjadřujeme velkou podporu příjemcům prostředků EU stejně jako předkládajícím subjektům. Nezapomínejme však, že ještě před sebou máme řadu úkolů z hlediska zjednodušení.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. (LT) Je třeba zdůraznit, že tlak vyvíjený na finanční zdroje jednotlivých členských států vzrůstá: k jeho zmírnění je třeba podniknout další kroky spočívající v lepším využívání financování Společenství a ve využití a zrychlení všech dostupných fondů na boj proti hospodářské krizi. Jak navrhuje zmíněné sdělení, na balíčky pro rychlé hospodářské oživení je především třeba využít Evropského sociálního fondu. Je zvláště důležité, aby byla posílena snaha o usnadnění řízení financování ze strany EU s cílem urychlit tok finančních prostředků k příjemcům, kteří jsou nejhůře postiženi hospodářským poklesem. Je proto důležité dosáhnout celkového cíle urychlení investic spolufinancovaných ze strany členských států a regionů a posílit dopad financování na hospodářství jako celek, zejména na malé a střední podniky a na zaměstnanost. Malé a střední podniky představují hnací sílu evropského hospodářství a jsou hlavními aktéry udržitelného růstu a vytváření pracovních příležitostí z hlediska kvantity a kvality. Další zjednodušení a upřesnění pravidel řízení politiky soudržnosti bude mít bezesporu kladný dopad na rychlost provádění programů, a to především proto, že poskytne vnitrostátním, regionálním a místním orgánům jasnější a méně byrokratická pravidla, která jim dají větší volnost při přizpůsobování programů novým výzvám.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písemně. − Tato zpráva se týká finančního řízení některých nejdůležitějších fondů Evropské unie. Mezi ně patří Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti. Na základě pečlivého rozboru návrhu nařízení (KOM(2009) 384) a článku 161 Smlouvy o ES a dalších dokumentů jsem se přiklonil k názoru zpravodaje, a hlasoval jsem proto pro přijetí zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) Pozměněné znění nařízení o realizaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti je opatřením, jehož cílem je podpořit členské státy EU během současné krize. Především je však odpovědí na požadavky po zjednodušení řízení fondů.

Jsem přesvědčená, že nová ustanovení zároveň pomohou omezit riziko, že prostředky budou ztraceny jen proto, že nebudou dostatečně rychle čerpány, protože u projektů, které nebyly schváleny nebo realizovány během stanovené lhůty, se nabízí delší časový rámec.

Doufám rovněž, že tato zjednodušená pravidla vstoupí co nejdříve v platnost, aby tak členské státy a zejména regiony, pro které jsou určena, mohly využívat této možnosti financování ze strany EU, a také, že orgány veřejné správy v těchto regionech budou nadále investovat do evropských projektů navzdory rozpočtovým omezením.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písemně.(FR) Delegace Demokratického hnutí vítá přijetí zprávy, která umožní zjednodušení některých ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Uvolnění lhůt pro čerpání fondů je výrazným pokrokem. Dle současných pravidel musí být pomoc čerpána do dvou let od přidělení nebo musí být vrácena. Díky novým předpisům nepřijdou regiony a členské státy o prostředky přidělené v roce 2007 na projekty, jejichž realizace se zpozdila. Díky tomu nebudou muset členské státy u projektů, jejichž hodnota nepřesáhne 50 milionů EUR, žádat o schválení Evropskou komisi. Členským státům, které byly nejvážněji postiženy hospodářskou a finanční krizí, budou na rok 2010 schváleny dodatečné předběžné platby. Zjednodušení některých ustanovení rovněž usnadní přezkum probíhajících operačních programů a umožní nám lépe reagovat na krizové situace. Například regiony postižené bouří Xynthia budou moci využít této nové pružnosti a pomoci obětem katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně.(CS) Komise předložila návrh na změnu nařízení o strukturálních fondech, jejímž cílem bylo poskytnout členským státům výrazně zasaženým finanční krizí potřebný ekonomický stimul. Změnou má být použití tzv. prahů podpory. Měl by nově platit práh ve výši 50 milionů EUR namísto současných 25 milionů EUR. Velké projekty by měly být také chráněny před automatickým rušením prostředků na závazky. Dále by některým státům mělo být umožněno žádat o úhradu 100 % nákladů na opatření v oblasti trhu práce z Evropského sociálního fondu. Pokud by bylo rozpočtově možné otevřít financování bez nutnosti spoluúčasti, o čemž velmi pochybuji, pak je jedinou správnou a možnou cestou srovnávat pravidla a předpisy pro všechny stejnou měrou. Je absolutně nepřijatelné, aby se některé členské státy označily za „více postižené krizí“, a z těchto důvodů byly pro ně přijaty výjimky z pravidel. Pokud výjimky, pak všem obdobné! EU není plošně tak obrovským celkem, abychom mohli vyvozovat pro členské státy různé důsledky finanční krize. Ekonomiky jsou spjaté a výsledky ekonomického hospodaření se vzájemně ovlivňují. Je rovněž nesprávné, abychom trestali neumožněním výjimek ty členské státy, které usilují o stimul ekonomiky samy a nečekají na pomoc EU. I v době krize bojujme za rovné podmínky pro rovnocenné situace! Zpráva toto zohledňuje, podporuji její přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně. (RO) Vítám přijetí zprávu pana Kirilova, kterou jsem podpořil svým hlasem. Jsem přesvědčen, že přijetí této zprávy tak brzy po sdělení Komise bude prospěšné, protože opatření obsažená v tomto sdělení urychlí proces financování a podpoří hospodářské oživení regionů, které je v současné krizi naprosto nezbytné. Tato zpráva je součástí pokynů, které vypracovala Rada k pozměňovacím návrhům týkajícím se předpisů o finančním řízení programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a k předpisům týkajícím se realizace programů, jejichž cílem je usnadnit, zjednodušit a vyjasnit nařízení, jimiž se řídí politika soudržnosti. Pro Rumunsko to znamená zvýšení objemu záloh v rámci Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti formou zrušení prostředků na závazky, díky čemuž budou členské státy opět moci použít tyto prostředky v rámci programu. Mezi další pozměňovací návrhy patří zjednodušení a vyjasnění opatření potřebných pro realizaci strukturálních fondů a to jak během předkládání žádostí o financování, tak při vypracování výročních zpráv o realizaci programu. Podařilo se rovněž dosáhnout dohody ohledně jednotného prahu ve výši 50 milionů EUR vymezující rozsah projektů, které budou moci využívat financování v rámci řady evropských programů.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení. Vážný a nebývalý dopad současné hospodářské a finanční krize na rozpočty členských států vyžaduje, aby bylo řízení politiky soudržnosti zjednodušeno a aby byly zvýšeny zálohy. Navzdory obtížné situaci umožní tato opatření zachovat pravidelné finanční toky a zajistí, že platby budou moci být vypláceny příjemcům v průběhu realizace programů.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Podle mého názoru je politika soudržnosti EU ústředním činitelem rozvoje a uplatňování zásady solidarity mezi členskými státy, kterou Evropská unie prosazuje. Proto je zejména v době krize – kdy tyto prostředky mohou pomoci konkrétně zmínit dopad krize, který pociťují lidé v nejvíce znevýhodněných regionech – nezbytné, abychom zlepšili stávající strukturu politiky soudržnosti tak, aby mohly být prostředky vyčleňovány účelněji a mohly přinášet účinnější výsledky ve správnou dobu.

Nástroje se navíc musí stát pružnější, protože nepružné nástroje, které se nedokážou přizpůsobit nepředvídaným okolnostem, jako například krizi, poškozují hospodářský rozvoj Evropské unie. Je rovněž důležité zajistit, aby prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti členské státy využívaly řádně a aby dostupné zdroje byly vynakládány účinně. Domnívám se proto, že je nezbytné přehodnotit nejen strukturu politiky soudržnosti Unie, ale také současné kontrolní mechanismy a metody nátlaku na členské státy, které nejsou v souladu se stanovenými podmínkami.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Účelem tohoto návrhu je poskytnout další hospodářskou pobídku některým členským státům, které byly vážně postiženy hospodářskou krizí. Vychází z Evropského plánu hospodářské obnovy, na základě kterého byla již v roce 2009 upravena prováděcí ustanovení zmíněného základního nařízení s cílem umožnit větší flexibilitu při vyplácení záloh. Hlavní část návrhu Komise se zaměřuje na řešení dopadů finanční krize. K navrhovaným řešením bylo zavedení dočasné možnosti, aby členské státy postižené problémy s peněžními toky mohly žádat o úhradu 100 % nákladů na opatření v oblasti trhu práce z Evropského sociálního fondu, to znamená odchýlení se od zásady spolufinancování. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost dochází rovněž ke změně legislativního procesu. Namísto schvalovacího postupu, kdy mohl Parlament návrh pouze schválit nebo zamítnout, nabyl Parlament pravomoc vyjadřovat se v rámci běžného legislativního procesu v plné míře k obsahu znění. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro přijetí návrhu a nezbývá než doufat, že Komise předloží i odpovídající návrh pozměněného rozpočtu k přezkumu a ke schválení rozpočtovému orgánu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Návrh Komise obsahuje zavedení dočasné možnosti, které mohou využít členské státy s vážnými problémy peněžních toků a financovat s jejich pomocí potřebná opatření na podporu růstu a zaměstnanosti v rámci boje proti krizi v oblasti trhu práce z Evropského sociálního fondu. Členské státy tak budou mít možnost v letech 2009 a 2010 požádat Komisi o 100% náhradu nákladů, takže v tomto období nebude vyžadováno vnitrostátní spolufinancování.

Toto je stanovisko, které jsme prosazovali, aby bylo možné v plné míře využít dostupné fondy EU a to v době, kdy jsou nejvíce potřebné. Stanovisko Rady je však odlišné a pouze zdůrazňuje, že „bude třeba členským státům, které krize postihla nejvíce, poskytnout dodatečné zálohy na předběžné platby“.

Dokument, který je Parlamentu předložen k hlasování, se přiklání spíše ke stanovisku Rady, které považujeme za poněkud neurčité a méně příznivé pro členské státy, které jsou krizí nejvíce postiženy. Jsme však přesvědčeni, že „prodloužení lhůty pro výpočet automatického zrušení prostředků na závazky z ročního rozpočtu v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007 s cílem zvýšit čerpání prostředků poskytnutých na některé operační programy“ je příznivým opatřením.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písemně. (RO) Hlavní výzvy, s nimiž se Evropská unie potýká v důsledku hospodářské a finanční krize, vedly k zavedení některých prioritních opatření, která pomohou národním hospodářstvím přizpůsobit se vzniklé situaci. Hlasoval jsem pro přijetí zprávy, protože jsem pevným zastáncem poskytnutí dodatečných finančních pobídek členským státům, které byly vážně postiženy hospodářskou krizí, stejně jako jsem pro zjednodušení hledisek souvisejících s finančním řízením. Všechny země mohou využívat odkladu zrušení prostředků na závazky, přičemž země, které se nacházejí v nejvážnější situaci, by mohly využívat možnosti dodatečných předběžných plateb. Mezi tyto země se řadí Estonsko, Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko a Litva. Další vyjasnění nařízení o politice soudržnosti a zjednodušení postupů bude mít pozitivní dopad na počet realizovaných programů. Tento krok je zvláště důležitý s ohledem na to, že politika soudržnosti je nejsilnějším nástrojem z hlediska poskytování podpory reálnému hospodářství.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Zjednodušení přístupu k Evropskému fondu pro regionální rozvoj, Evropskému sociálnímu fondu a Fondu soudržnosti je nezbytnou součástí podpory členských států, které jsou nejvíce postižené hospodářskou krizí, kterou v současné době procházíme. S tím, jak se seznamujeme s rozsahem škod, které způsobila finanční krize reálnému hospodářství a pracovnímu trhu, musíme přijímat opatření s cílem zlepšit přístup k finančním nástrojům Evropské unie. Musíme zajistit pravidelný tok prostředků, který umožní vyplácení plateb příjemcům v průběhu realizace programů.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) V dobách krize se EU opět ukazuje v pravém světle. Když východní členské státy EU byly paralizovány během sporu o ruský plyn, projevovali jsme jen velmi málo solidarity. Nyní, když se jedná o hospodářský oříšek euro – vlajkovou loď EU – je náhle možné něco dělat. Dokonce byla přiměřeně upravena i výše podpory EU. I když možnost 100 % náhrady v letech 2009 a 2010 na financování opatření politiky v oblasti pracovního trhu nepodpoří další vzdělávání a kvalitní učňovské školství v míře, jak bychom si to přáli, jedná se za současné situace o nezbytné opatření. Všechny členské státy by mohly využívat zrušení prostředků na závazky z rozpočtu a země, které mají nejvíce problémů, by obdržely další předběžné platby. Sypat prostředky do bezedné díry bez doprovodných opatření může být nebezpečné. Z tohoto důvodu jsem návrh zamítl.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně. (RO) Vzhledem k hospodářské a finanční krizi musíme co nejlépe využívat opatření, která zjednoduší konkrétní postupy pro přístup k evropským fondům. Mezi tato opatření patří:

- poskytnout členským státům, které krize postihla nejvíce, dodatečné zálohy na předběžné platby na rok 2010 s cílem umožnit pravidelný peněžní tok a usnadnit platby příjemcům během provádění operačního programu;

- prodloužit lhůty pro výpočet automatického zrušení prostředků na závazky z ročního rozpočtu v souvislosti s celkovým ročním příspěvkem na rok 2007 s cílem zvýšit čerpání prostředků poskytnutých na některé operační programy a zajištění odpovídající podpory pro iniciativy na udržení a tvorbu nových pracovních míst;

- členské státy, které získaly v roce 2009 podporu v souladu s právním předpisem, kterým se zřizuje nástroj střednědobé finanční pomoci určené platebním bilancím členských států, mohou v roce 2010 za určitých podmínek získat příspěvek ve výši 2 % z Fondu soudržnosti a 4 % z Evropského sociálního fondu na operační program.

Tato opatření přispějí k vytvoření pružného trhu práce, který je přístupný všem, a k výraznému posílení kladného dopadu financování EU na hospodářství jako celek, zejména však na malé a střední podniky a na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem proti přijetí této zprávy, protože skupina Zelených/Evropské svobodné aliance předložila šest pozměňovacích návrhů a všechny byly zamítnuty.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože jsem přesvědčen, že se jedná o velmi důležitou záležitost pro Portugalsko a zejména pro jeho nejvzdálenější regiony, které jsou vůči probíhající krizi zranitelnější, protože výraznějším způsobem pociťují její dopady a bude jim déle trvat, než se z krize vymaní.

Přestože obecně souhlasím s obsahem zprávy, musím upozornit na problémy, kterým čelí regionální a místní orgány ve snaze získat prostředky na svůj díl financování projektů podporovaných z fondů EU. Byl jsem zklamaný, když jsem zjistil, že Rada zablokovala možnost navýšení míry spolufinancování EU do výše 100 %, a to i dočasně a ve formě předběžné platby, která by byla vykompenzována v pozdějších letech.

Kompromisní řešení, i když není dokonalé, znamená, že prostředky z fondů EU za 2007 pro programy, jejichž zahájení se zpozdilo, mohou být čerpány v rámci prodloužené lhůty oddalující jejich zrušení.

Všichni jsme si vědomi, jak obtížná rozhodnutí musí činit rodiny a společnosti v těchto dnech, a jak mohou být důležitá plánovaná opatření, jako je toto, pro hospodářské oživení, které – jak doufáme – brzy nastane a udrží se.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně. (LT) Světová finanční krize postihla všechny členské státy EU. Domnívám se, že nebolestivěji postihla pobaltské státy. V důsledku této finanční bouře byla přijata přísná opatření a došlo ke ztrátě pracovních míst. Máme však jedinečnou možnost změnit tuto krizi v příležitost. Rádi bychom poskytli mladým Litevcům v Litvě slibnou budoucnost a zabránili narůstajícímu „odlivu mozků“. Tento úkol se nepodaří bez strukturálních fondů EU a bez Fondu soudržnosti, dnes zejména bez Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Velkou část financování EU tvoří strukturální fondy: – v rozpočtu na léta 2007-2013 bylo na Fond soudržnosti vyčleněno 277 miliard EUR. Evropský fond pro regionální rozvoj má za cíl podpořit hospodářský rozvoj a oživení v méně rozvinutých částech EU. Pomáhá financovat opatření, jako například obnovu průmyslových zón postižených zmenšováním měst a vesnic. Jeho součástí jsou důležité regionální programy jako např. Program pro oblast Baltského moře, jejichž cílem je posílit identitu a uznání regionů. Fond soudržnosti sehrává významnou úlohu při snižování rozdílů mezi členskými státy EU, zejména v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí. V současnosti (2007-2013) sehrává Evropský sociální fond rovněž důležitou úlohu tím, že pomáhá podnikům a pracovníkům přizpůsobit se novým tržním podmínkám formou podpory inovací na pracovištích, celoživotního vzdělávání a zvýšené mobility. Litevský program ESF řeší nedostatek pracovních sil mobilizací lidských zdrojů a zlepšováním schopností a zvyšováním kvalifikace. Od přistoupení k Evropské unii zažívá Litva značný „odliv mozků“. Nejlepší způsob, jak proti tomuto jevu bojovat, je využít prostředky ze strukturálních fondů EU jako investice do mladých odborníků.

 
  
  

Návrh usnesení: (B7-0221/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro toto usnesení, které předložila konference předsedů, požadující, aby Komise předložila nové návrhy k materiálům, které v době vstupu Lisabonské smlouvy v platnost nebyly přijaty a které už nejsou brány v potaz.

Jako zpravodajka pro stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin k návrhu doporučení Rady k opatřením pro boj proti neurodegenerativním chorobám, zejména Alzheimerově chorobě, prostřednictvím společného plánování výzkumných činností podporuji výzvu ze strany konference předsedů Evropské komisi, aby předložila nové návrhy těchto materiálů tak, aby byl Parlament konzultován způsobem, který odpovídá jeho institucionální úloze, kterou mu rovněž přiznávají ustanovení nové Smlouvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Prostřednictvím tohoto usnesení se Evropský parlament dostává přímo ke všem nejdůležitějším politikám Evropské unie. Představuje právní úpravu, která byla potřebná k tomu, aby mohl Parlament plně sehrát svou úlohu na institucionální i mezinárodní scéně. Evropský parlament nyní konečně může plně zaručit ochranu zájmů občanů EU, a proto jsem hlasovala pro přijetí tohoto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Lisabonská smlouva jednoznačně přiznává Parlamentu nové odpovědnosti a pravomoci. V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 bude třeba změnit řadu návrhů, které Komise předložila na základě Smluv a které nebyly k tomuto datu projednány (v různých fázích legislativního nebo nelegislativního procesu). V některých případech dojde ke změnám na úrovni rozhodovacích postupů, ať už proto, že byl významným způsobem rozšířen rozsah běžného legislativního postupu, nebo proto, že na uzavírání mezinárodních smluv se vztahují nové schvalovací postupy. V jiných případech dochází pouze ke změně právního základu. Komise se snaží o jejich formální změnu prostřednictvím návrhu tzv. „souhrnného seznamu“. Právní rámec některých návrhů (které spadají do dřívějšího třetího pilíře) se však změnil natolik zásadně, že nejsou brány v potaz a musí být nahrazeny novými. Jako zpravodaj iniciativy pro vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis vyzývám Komisi, aby co nejrychleji předložila nové návrhy. Proto podporuji návrh usnesení této sněmovny.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí usnesení o důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy. Ze vstupu nové Smlouvy v platnost vyplývá, že je třeba nově vymezit právní základ některých neprojednaných spisů. Komise a Rada musí s ohledem na nový právní rámec naléhavě provést některé potřebné změny.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost nevzniklo pouze nové institucionální uspořádání a nová hierarchie právních předpisů, ale tato situace vyžaduje rovněž opatření s ohledem na interinstitucionální rozhodovací postupy v té době probíhající. V případě těchto neprojednaných spisů se změnil právní základ i související postupy, což plně odůvodňuje jejich opětovné přezkoumání.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Lisabonská smlouva přiznává Parlamentu nové odpovědnosti a pravomoci. V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 bude třeba změnit řadu návrhů, které Komise předložila na základě Smluv a které nebyly k tomuto datu projednány. V některých případech dojde ke změnám na úrovni rozhodovacích postupů, ať už proto, že byl významným způsobem rozšířen rozsah běžného legislativního postupu, nebo proto, že na uzavírání mezinárodních smluv se vztahují nové schvalovací postupy. V jiných případech dochází pouze ke změně právního základu. Komise se snaží o jejich formální změnu prostřednictvím návrhu tzv. „souhrnného seznamu“. Právní rámec některých návrhů (které spadají do dřívějšího třetího pilíře) se však změnil natolik zásadně, že nejsou brány v potaz a musí být nahrazeny novými. Hlasuji proto pro přijetí usnesení Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleni Theocharous (PPE), písemně. − Hlasuji proti návrhu usnesení o důsledcích vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy, protože obsahuje nařízení o takzvaném „přímém obchodu“ mezi EU a okupovanou částí Kyperské republiky.

Právní základ tohoto nařízení je zcela chybný, protože Evropská komise zvolila za právní základ článek 133 Smlouvy o ES – nyní po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost čl. 207 odst. 9 –, který se vztahuje na třetí země. Použití tohoto právního základu by bylo v rozporu s protokolem č. 10 o Kypru, v němž se jednoznačně stanoví, že Kyperská republika přistoupila k EU jako celistvé území, přičemž v severní části ostrova se v důsledku turecké okupace pozastavuje uplatňování acquis Unie. Stávající právní základ nařízení poškozuje svrchovanost a územní celistvost jednoho z členských států EU – Kyperské republiky – a je v rozporu s hodnotami, na nichž je EU založena a které by měl Evropský parlament jako maják evropské demokracie respektovat a podporovat.

 
  
  

Zpráva: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy pana Szájera, kterému bych rád poděkoval za jeho skvělou analýzu s ohledem na změny, které zavádí přijetí Lisabonské smlouvy.

Vzhledem k široké škále různých dopadů, které budou mít „přenesené pravomoci“ na legislativní postup, jsem přesvědčen, že přání Parlamentu uplatnit konkrétní a jednoznačné podmínky vztahující se na tyto přenesené pravomoci a zajistit tak, aby si tato sněmovna nad nimi uchovala skutečnou demokratickou kontrolu, je zvláště chvályhodné. Domnívám se rovněž, že dříve, než budeme moci provést některé potřebné změny tohoto nového systému, budeme muset vyzkoušet, jak se osvědčí v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Lisabonská smlouva řeší demokratický deficit posílením pravomocí Evropského parlamentu i parlamentů vnitrostátních. To je rámec tohoto nového nástroje, který umožňuje zákonodárnému orgánu přenést část svých pravomocí na Komisi (článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie) v případě právního aktu s obecnou působností, který se používá k doplnění nebo pozměnění části legislativního aktu, který není považován za zásadní. Bude proto rychlejší a jednodušší vyplnit mezery nebo regulovat či aktualizovat některá specifická hlediska určitého legislativního aktu, a vyhnout se tak zbytečně složitým a zdlouhavým zákonodárným postupům, které měly pro veřejnost negativní dopady. Byla zachována dvě hlediska: a to skutečnost, že přenesení pravomoci může být kdykoli zrušeno, a skutečnost, že před vstupem aktů schválených Komisí v platnost v rámci přenesené pravomoci se vyžaduje předchozí souhlas Parlamentu (a Rady). Podporuji tuto inovativní změnu, která má nahradit nechvalně známý systém schvalování ve výborech, nyní je však naléhavě třeba stanovit, jakým způsobem lze pravomoci přenášet, jejich rozsah, cíle, pracovní metody a podmínky, za nichž může zákonodárný orgán vykonávat kontrolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost vzniká potřeba vyjasnění některých jejích norem, zejména norem, které se vztahují k právním a procesním otázkám, jako například ustanovení o zákonodárných postupech, hierarchii jednotlivých norem a pravomoci orgánů. V čl. 290 odst. 1 Lisabonské smlouvy se stanoví, že legislativním aktem lze na Komisi přenést pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné. Toto ustanovení je spojeno s určitými výhradami a zásadně omezuje rozsah těchto aktů. Tento podrobný výklad právních předpisů stanovených ve Smlouvě je však důležitý, aby se zabránilo příliš odlišným výkladům, které by mohly ohrozit celistvost právních předpisů EU. I když tyto akty bývají společné v členských státech, totéž nelze říct o dotčených aktech. Legitimita Komise a legitimita vlád členských států není stejná, a proto přenesení zákonodárné pravomoci na Komisi vyžaduje větší péči a pozornost a mělo by být využíváno výjimečně. Souhlasím s tím, že přenesení zákonodárné pravomoci by mělo umožňovat přijímat jednodušší a přístupnější právní předpisy a napomáhat tak větší právní jistotě, efektivitě činnosti příjemce přenesené pravomoci a kontrole ze strany orgánu, který pravomoc přenáší.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie může zákonodárce přenést některé pravomoci na Komisi a Komise může na základě těchto pravomocí pouze doplňovat nebo pozměňovat některé legislativní akty. Akty přijaté na základě této přenesené pravomoci Komisí mohou být jen nelegislativní akty s obecnou působností. Zpravodaj hájí přísnější sledování uplatňování přenesené zákonodárné pravomoci ze strany Komise. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro přijetí této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro přijetí Szájerovy zprávy o přenesení zákonodárné pravomoci a Speroniho zprávy o zbavení imunity poslance Ransdorfa. Zprávy byly velkou většinou přijaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. (SV) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o přenesení zákonodárné pravomoci. Článek 290 Lisabonské smlouvy umožňuje Parlamentu vznášet námitky nebo rušit změny a doplnění legislativních aktů provedené Komisí. K tomu se však vyžaduje absolutní většina, jinými slovy většina všech zvolených poslanců Evropského parlamentu. Vzhledem k nepřítomnosti poslanců to obvykle vyžaduje 60 % hlasujících poslanců. Dříve měla tuto pravomoc pouze Rada, pokud pro tento krok získala kvalifikovanou většinu hlasů. Odborné skupiny Komise, které jsou pečlivě vybírány v členských státech, mají značný vliv v zákonodárné delegaci. Jako příklad nám může sloužit skutečnost, že prostřednictvím odborných skupin mohla Komise povolit nový druh geneticky modifikované kukuřice navzdory nesouhlasu ze strany Parlamentu a Rady. Dalším příkladem je původní směrnice o službách, kde Rada a Parlament vypustily odstavec, podle něhož mělo být zakázáno požadovat trvalého zástupce v případě vysílání pracovníků – jinými slovy protějšek odborů. Komise však byla proti a vypracovala pokyny, jimiž se stanoví, že trvalý zástupce není potřebný. Komise si chce zachovat svou nezávislost a nadále využívat své odborné skupiny (KOM(2009) 673). Zpravodaj, pan Szájer, odmítá jak vnitrostátní skupiny odborníků, tak účast vnitrostátních orgánů. S tímto druhým bodem nesouhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Lisabonskou smlouvou byl změněn dřívější systém schvalování ve výborech a byly zavedeny nové právní nástroje, jako jsou akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Díky nové Smlouvě se Parlament stává – společně s Radou – spolutvůrcem práva.

Skutečnost, že do Smlouvy byla zahrnuta možnost přenést na Komisi pravomoc přijímat nelegislativní akty, kterými je možné doplňovat legislativní akty, představuje pokrok, který staví oba orgány na stejnou úroveň. Tato zpráva se snaží vyjasnit, za jakých podmínek mohou Parlament a Rada přenášet pravomoci na Komisi v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tento dokument zdůrazňuje, že na zásadu přenesení pravomoci zákonodárného orgánu na Komisi lze nahlížet jako na nástroj dokonalejší tvorby právních předpisů.

Tato zpráva odmítá, aby se zákonodárci ukládaly další povinnosti kromě těch, které jsou již obsaženy ve Smlouvě. Zákonodárný orgán musí umožňovat Komisi uplatňovat přenesenou pravomoc účinně a musí důkladně sledovat její využívání. Z uvedených důvodů a s ohledem na skutečnost, že hlavní prioritou musí být přizpůsobení acquis v oblastech, které před přijetím Lisabonské smlouvy nepodléhaly postupu spolurozhodování, jsem hlasoval pro přijetí tohoto dokumentu.

 
  
  

Zpráva: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Konkurenceschopnost evropské námořní dopravy by měla zůstat jedním ze strategických cílů politiky Evropské unie v oblasti námořní dopravy. V zájmu dosažení tohoto cíle musíme zajistit potřebnou podporu inovací, vědeckého výzkumu a vývoje, které urychlí modernizaci infrastruktury námořních přístavů a zajistí používání nejnovějších technologií v loďařském průmyslu. Snížení administrativní zátěže a byrokracie by vedlo k nárůstu investic ze soukromých i veřejných prostředků do odvětví námořních přístavů a lodní dopravy. Rozvoj transevropské dopravní sítě, vytváření mořských dálnic a rozvoj intermodality dopravních prostředků by vedlo k vytvoření evropského systému námořní dopravy, který bude konkurenceschopný a otevřený inovacím. Musíme rovněž řešit otázku daňových opatření pro námořníky plující pod vlajkou Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písemně. (IT) Námořní území Evropské unie je nejrozsáhlejším územím na světě. Námořní hospodářství poskytuje práci pěti milionům lidí, přičemž 5 % HDP Evropské unie pochází z průmyslových odvětví a služeb přímo souvisejících s tímto odvětvím. Údaje a fakta jednoznačně ukazují, že moře představuje klíčový zdroj zaměstnanosti a hospodářského růstu členských států, zejména s ohledem na jeho mezinárodní rozměr, a odtud také pochází tlak, kterému je tato oblast vystavena s ohledem na celosvětovou hospodářskou soutěž.

V tomto ohledu nabízí zpráva řadu pozitivních podnětů, pokud jde o potřebu pobídek pro námořní odvětví na vnitrostátní úrovni a lepší koordinaci regulace na úrovni EU. To by mohl být počátek snižování byrokratické zátěže, jež by pomohlo zvýšit konkurenceschopnost celého odvětví. Souhlasím se stanoviskem, který tato zpráva zaujímá, a proto budu hlasovat pro její přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písemně. (FR) Delegace Demokratického hnutí vítá přijetí zprávy o strategických cílech pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018. Přijaté usnesení vyzývá zejména ke zvýšení počtu odborníků v oblasti námořní dopravy prostřednictvím posílení jejich kvalifikace a harmonizace odborné přípravy v rámci Evropy. Je třeba zajistit celoživotní vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců námořní dopravy na všech úrovních na zemi i na moři. S ohledem na to musí členské státy urychleně ratifikovat úmluvu Mezinárodní organizace práce o normách pro práci na moři z roku 2006. Pokud má námořní doprava zůstat jedním z nejméně znečišťujících způsobů dopravy, musí dosáhnout pokroku při snižování emisí oxidu síry, oxidu dusíku, částic ve volném ovzduší (PM10) a oxidu uhličitého. Z toho důvodu poslanci Evropského parlamentu za Demokratické hnutí litují odmítnutí ze strany Komise začlenit odvětví námořní dopravy do režimu obchodování s emisními povolenkami EU. V tomto ohledu musíme dosáhnout pokroku, a to vyžaduje, aby Mezinárodní námořní organizace (IMO) stanovila cíle snižování, které se budou vztahovat na všechny členské státy, což nám umožní zabránit narušení hospodářské soutěže s loďstvy třetích zemí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Komise předložila sdělení o strategických cílech a doporučeních pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018. Návrh Komise zahrnuje širokou škálu témat souvisejících s politikou EU v oblasti námořní dopravy, a poskytuje tak subjektům v oblasti námořní dopravy dostatečný prostor a množství iniciativ k uskutečnění strategických cílů a doporučení obsažených v návrhu.

Hlavní témata, která řeší návrh Komise, jsou: I) hodnota a konkurenceschopnost evropského odvětví námořní dopravy na celosvětovém trhu; II) zaměstnanost a příležitosti v námořním odvětví; III) kvalita evropské lodní dopravy; IV) mezinárodní spolupráce; V) evropská námořní doprava jako součást evropského hospodářství a jako hnací síla hospodářské integrace; VI) Evropa v čele námořního výzkumu a inovací.

S ohledem na zeměpisnou polohu Portugalska a strategický význam moře má toto téma pro naši zemi zásadní význam a každé úsilí o rozvoj „námořního hospodářství“ zasluhuje naši podporu a odhodlání.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Evropské námořní odvětví přispívá jak k vnitřnímu hospodářství Evropské unie, tak i k jejímu dopravnímu systému. Zájmům evropského odvětví námořní dopravy je proto třeba přiznat vysokou prioritu v rámci celkové evropské dopravní politiky. Je třeba si uvědomit, že evropské odvětví námořní dopravy provozuje svou činnost a účastní se hospodářské soutěže na úrovni světových trhů. Odvětví námořní dopravy čelí značným výzvám s ohledem na životní prostředí. Hlavním cílem je podstatně zlepšit kvalitu vlivu námořních plavidel na životní prostředí a nutnost snížení emisí SOx, NOx, částic a CO2. V této souvislosti je velmi důležité uzavírat dohody o této problematice na celosvětové úrovni, aby se snížilo riziko přesunu lodí do zemí, které do těchto dohod zapojeny nejsou. Pokud jde o bezpečnost, chtěl bych zdůraznit skutečnost, že členské státy jsou vyzývány k co nejrychlejší a řádné realizaci balíku opatření, zejména Pařížského memoranda (které se týká inspekcí zaměřených na rizika). Zabrání se tak zbytečným inspekcím, zvýší se účinnost sledování a omezí se byrokratická zátěž kontrolovaných subjektů.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. (FR) Požadavek na snížení uhlíkové stopy plavidel a přístavních infrastruktur, na zlepšení zařízení pro námořníky, na snížení emisí oxidu síry, oxidu dusíku, částic (PM10) a CO2 nebo dokonce na vytvoření námořních oblastí kontroly emisí je množství opatření, která mohou mít kladný výsledek podle toho, jak budou uplatňována. Avšak z neustálé nadřazenosti svobodné a nerušené hospodářské soutěže a z podřízení práv námořníků potřebám konkurenceschopnosti je patrné, že tato zpráva se nezastává práv námořníků a obecných zájmů. Z tohoto důvodu hlasuji proti tomuto dokumentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Díky přijetí této zprávy byly vymezeny cíle potřebné pro existenci politiky Evropské unie v oblasti námořní dopravy. Tento způsob dopravy se dostává stále více do středu zájmu, protože se jedná o dopravu šetrnou k životnímu prostředí, jejíž potenciál v této oblasti lze ještě dále prohlubovat. Odvětví námořní dopravy má pro evropské hospodářství zásadní význam, neboť nejen zajišťuje přepravu cestujících, surovin, zboží a energetických výrobků, ale představuje rovněž jádro širšího souboru námořních činností, jako je stavba lodí, logistika, výzkum, cestovní ruch, rybolov a akvakultura a vzdělávání.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. − Hlasoval jsem pro přijetí zprávy pana Van Dalena o strategii námořní dopravy do roku 2018, i když náš pozměňovací návrh na začlenění námořní dopravy do systému obchodování s emisními povolenkami byl velkou většinou odmítnut (jmenovité hlasování).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), písemně. (ET) Budoucnost odvětví evropské námořní dopravy sehrává v Evropské unii velmi významnou úlohu z hlediska hospodářského, sociálního i z hlediska životního prostředí. V dnešním hlasování byla přijata strategie pro politiky EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018, která pravděpodobně přímo ovlivní 41 % lodí, které patří Evropě, a nepřímo odvětví námořní dopravy celého světa. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu tuto zprávu podpořila, protože z velké části splňuje naše očekávání a našim návrhům na zlepšení se dostalo podpory. Podle našeho názoru musí v budoucnu sehrávat v odvětví námořní dopravy přední úlohu tato klíčová slova: účinnost, šetrnost vůči životnímu prostředí a rovné tržní podmínky. Je proto důležité, že dnes přijatá zpráva vyzývá členské státy, aby v zájmu zajištění lepších podmínek pro námořníky a majitele lodí, stejně jako pro životní prostředí, urychleně ratifikovaly úmluvu Mezinárodní organizace práce o normách pro práci na moři. Závěrem děkuji zpravodaji za vysokou úroveň spolupráce a otevřenosti, kterou projevil během přípravy zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Námořní doprava bezpochyby představuje pro Evropu konkurenční výhodu, je však ještě třeba hodně udělat pro podporu intermodality a ko-modality, což vyžaduje učinit z námořní dopravy skutečně konkurenceschopnou alternativu.

Námořní odvětví čelí řadě výzev, které se mohou ve výsledku ukázat jako skutečné příležitosti, pokud je dokážeme využít a budeme investovat do odborné přípravy mladých techniků, abychom tak nahradili nedostatek odborných pracovníků v tomto odvětví. Dalšími prioritami je rovněž technologický rozvoj a omezení nadměrné byrokratické zátěže, které pomohou přilákat do odvětví investice.

Je rovněž třeba usilovat o bezpečnější a čistější lodní dopravu prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a nabídkou účinné reakce na pirátství. Tlaky ohrožující postavení námořního loďstva, které pocházejí zejména ze státní pomoci, která je tomuto odvětví poskytována ve třetích zemích, je třeba řešit a rozvíjet v rámci Světové obchodní organizace.

Infrastruktura a kapacita evropských přístavů si zaslouží další rozvoj, stejně jako námořní dálnice, které mají značný význam pro jižní a okrajové země, jako například pro Portugalsko, a pro nejvzdálenější regiony, jako je například Madeira.

Zpráva, kterou jsme dnes přijali, pokrývá tyto hlavní směry obecně, a díky tomu získala podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně. (LT) Více než 80 % světového obchodu se odehrává na moři a námořní doprava zůstává páteří mezinárodního obchodu. Evropská unie je nejdůležitějším světovým vývozcem a druhým největším dovozcem. Pro zachování konkurenceschopnosti evropských společností ve světovém měřítku má lodní doprava a podobné služby zásadní význam. Důležitou součástí evropského dopravního řetězce je příbřežní doprava, jejímž prostřednictvím se v Evropě přepravuje 40 % nákladu. Evropské přístavy jsou každoročně využívány více než 400 miliony cestujícími a námořní doprava tak přímo ovlivňuje kvalitu života evropských občanů. Evropský parlament je jedním z obhájců námořní politiky EU. Politika EU v oblasti námořní dopravy rovněž podporuje další politiky, zejména integrovanou námořní politiku. Světová finanční krize se rovněž dotkla odvětví námořní dopravy. Musíme proto uvolnit hospodářský potenciál evropské námořní plavby, abychom povzbudili hospodářský růst a podpořili sociální stabilitu a stabilitu v oblasti životního prostředí. Dlouhodobá konkurenceschopnost evropské lodní dopravy představuje základní stavební kámen politiky EU v oblasti námořní dopravy. Tato strategie podporuje bezpečnou, čistou a účinnou lodní dopravu a tvorbu pracovních míst v evropském odvětví námořní dopravy. Z hlediska zjednodušení politiky EU v oblasti námořní dopravy má zásadní význam strategická vize, která zohlední rozvoj lodní dopravy, přístavů a podobných odvětví tak, aby mohly čelit budoucím výzvám, jako např. boji proti pirátství a omezení vlivu lodní dopravy na životní prostředí. Je nezbytné zaujmout integrovaný a průřezový postoj, který bude zahrnovat politiky v oblasti rybolovu, dopravy, životního prostředí, energie, průmyslu a vědeckého výzkumu. Doby, kdy si evropští sousedé navzájem konkurovali, jsou minulostí. To se týká jak Litvy, tak zbytku Evropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písemně. (FR) Vítám přijetí této zprávy, která obsahuje některé z mých návrhů na budoucí podobu politiky námořní dopravy a souvisejících odvětví, ať už se jedná o stavby lodí, cestovní ruch či rybolov. Pro mě bylo důležité, abychom opakovaně potvrdili význam bezpečnosti námořní dopravy jako její nedílné součásti a zdůraznili, že navzdory obtížné hospodářské situaci je zapotřebí zachovat vysoké standardy ochrany životního prostředí na moři i u pobřeží. S ohledem na očekávaný nárůst objemu zboží a cestujících, přísnější standardy v oblasti ochrany životního prostředí i potřebu podpory intermodality a opatření umožňujících přesun dopravy na moře je modernizace přístavní infrastruktury nezbytná. Tato strukturální opatření vyžadují rozsáhlé investice ve spojení s transparentními a spravedlivými pravidly financování s cílem podpořit inovace a zvýšit konkurenceschopnost evropských přístavů. Závěrem vítám skutečnost, že naše strategie obsahuje i sociální rozměr a že klade důraz zejména na zaměstnanost, odbornou přípravu, na zvýšení počtu odborníků v oblasti námořní dopravy a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců námořní dopravy na zemi i na moři.

 
  
  

Zpráva: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Evropská digitální knihovna „Europeana“ je jediný mnohojazyčný portál určený pro evropské kulturní dědictví. V budoucnu umožní nejširší veřejnosti přístup ke vzácným nebo starým dokumentům evropského kulturního dědictví, do nichž je obtížné nahlížet z důvodu jejich konzervace.

V návrhu usnesení, o kterém se dnes hlasovalo, jsem žádala Evropskou komisi, aby spustila mediální a internetovou kampaň zaměřenou na studenty a učitele, která by se zaměřila na využití digitálních zdrojů Europeany ke vzdělávacím účelům, aby se tak ve světě více zviditelňovala. Europeana by se měla stát jedním z hlavních referenčních bodů pro účely vzdělávání a výzkumu, který pomůže mladé Evropany přiblížit kulturnímu dědictví a přispěje k transkulturní soudržnosti EU.

V tomto návrhu usnesení Evropský parlament vyzývá členské státy, aby přispívaly k obsahu projektu Europeana stejným dílem a ve větší míře poskytovaly příspěvky ze svých národních knihoven a kulturních institucí, aby tak všichni Evropané získali plný přístup ke svému kulturnímu dědictví.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Evropská digitální knihovna Europeana je výrazem veliké ambice, a to ambice digitalizovat veškerá evropská díla, aby mohla být zpřístupněna široké veřejnosti. Je to dlouhodobý úkol, který vyžaduje pečlivé sledování a měřitelný pokrok. Ve zprávě z vlastní iniciativy je navržen cíl zpřístupnit do roku 2015 15 milionů děl, stejně tak jako zpřístupnit internetové stránky všem a ve všech jazycích Evropské unie.

Tento evropský projekt má zásadní význam: přispívá k posílení našeho společného dědictví, jeho vlivu ve světě a tím brání vytváření soukromých monopolů na tato díla. Z těchto důvodů jsem rozhodně hlasovala pro podporu tohoto ambiciózního projektu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − Podpořil jsem tuto zprávu, protože jsem přesvědčen, že přístup k informacím v oblasti kultury a vzdělávání musí představovat prioritu, pokud chceme zvýšit vzdělávací a životní úroveň v Evropě. Vzhledem k přínosům, které bude mít pro všechny občany EU přístup do knihovny „Europeana“, by měla být tato knihovna dostupná ve všech oficiálních jazycích co nejdříve. Rovněž lidé s postižením by měli mít možnost využívat digitálních technologií a měli by mít snadnější přístup ke vzdělávání a informacím prostřednictvím dostupných formátů a upravených technologií. Projekt „Europeana“ by měl zajišťovat bezplatný přístup ke všem kulturně-vzdělávacím informacím obsaženým v této knihovně žákům, studentům a učitelům na středních školách, univerzitách a v dalších vzdělávacích zařízeních. Je proto třeba zaručit a zjednodušit všeobecný přístup k evropskému kulturnímu dědictví a zajistit jeho podporu a zachování pro další generace.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písemně. (IT) Shromáždění a zachování uměleckého a kulturního dědictví členských států Evropské unie prostřednictvím vytvoření multimediální platformy, která shromažďuje obrazové záznamy, zvukové nahrávky a videonahrávky a je zároveň knihovnou, muzeem a archivem: to je cíl projektu Europeana, který od svého založení v roce 2008 zpřístupňuje na internetu díla evropského uměleckého dědictví díky příspěvku více než 1 000 kulturních institucí.

I když má projekt ještě řadu slabých míst, jako např. propagace a zvyšování povědomí o projektu samotném, problémy s uveřejňováním „osiřelých“ děl a děl chráněných autorskými právy na internetu a v neposlední řadě jistá nevyváženost zpřístupňovaných předmětů a materiálů, využívá projekt Europeana nových forem technologií k rozsáhlé elektronizaci evropského kulturního dědictví, přičemž využívá nejen zdroje EU, ale rovněž zdroje vnitrostátní a soukromé.

Zachování umělecké paměti, uměleckých děl a kulturní osobitosti jednotlivých členských států je nezbytné, aby si mladá generace uchovala silné vědomí vlastní identity. Z tohoto důvodu podporuji návrh zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně. (RO) Jelikož jsem hlasoval pro přijetí zprávy s názvem „Europeana – další postup“, a jako zpravodaj Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku vítám skutečnost, že byla tato zpráva dokončena, a doufám, že Komise přijme jeho doporučení. V rámci rozprav ke zprávě ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku byla projednána celá řada témat, jako např. struktura informačních technologií, správa internetové stránky Europeana.eu, bezplatný přístup k informacím knihovny, potřeba standardizace postupu digitalizace nebo otázka pokrytí různých nosičů na internetové stránce. Některé z těchto otázek byly zahrnuty i do správy hlavního výboru – Výboru pro kulturu a vzdělávání –, což ve mně vyvolává naději, že se nám podařilo vytvořit úplnou zprávu.

Jsem však přesvědčen, že o některých záležitostech, které nebyly plně přijaty, je třeba nadále jednat, jako například o správě internetové stránky, o způsobech financování a především o uspořádání stránky jako jednotné databáze a nikoli jako portálu. Doufám, že díky našim doporučením společně s připomínkami Komise k výše uvedeným otázkám se nám podaří vytvořit úspěšný projekt. Projekt Europeana se pro Evropskou unii může stát úspěšným projektem, pokud se bude opírat o hodnoty a ideály EU a stane se ohniskem pro evropské kulturní informace.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o sdělení s názvem „Europeana – další postup“, která obsahuje výzvu všem členským státům, aby aktivněji poskytovaly příspěvky ze svých národních knihoven a kulturních institucí, a všichni Evropané tak mohli získat plný přístup ke svému kulturnímu dědictví. Cíl, aby tato stránka v krátké době obsahovala více než 15 milionů děl, může pomoci ochránit evropské kulturní dědictví tak, aby budoucí generace mohly vytvořit kolektivní evropskou paměť.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) I v dobách, kdy bylo rozdělení, a dokonce nepřátelství, mezi evropskými zeměmi nejvíce patrné, dokázala evropská kultura a věda vždy překonat tyto hranice a šířit se do oblastí, které dnes tvoří Evropskou unii, a dokonce i dále. V této souvislosti je více než spravedlivé, abychom vyzdvihli úlohu univerzit. Jako původně náboženské instituce sehrály rozhodující úlohu v opětovném propojování rozdělených částí toho, co známe jako respublica christiana, a daly prostor těm, kteří dokázali překonat rozdělení a hlásat své myšlenky na celém kontinentě, odkud se pak rozšířily do celého světa. Jako Portugalec a jako dědic jazyka a kultury, která se rozšířila po celém světě, podporuji snahy o zviditelnění evropské kultury a vědy a o jejich zpřístupnění těm, kteří se z nich chtějí těšit. V tomto ohledu představuje projekt Europeana dědictví nejlepších evropských tradic. Doufám, že tento projekt bude v udržitelné podobě pokračovat a že moje země, v souladu se svým univerzalistickým posláním, s ním bude spolupracovat s novým nasazením.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Projekt Europeana vznikl v listopadu 2008 a jeho cílem je zpřístupnit evropské kulturní a vědecké dědictví na internetu. V současnosti obsahuje katalog projektu Europeana 6 milionů digitalizovaných děl a klade si za cíl dosáhnout do června 2010 počtu 10 milionů položek. V rámci druhé etapy projektu bude v roce 2011 do plného provozu uvedena doména Europeana.eu, která se bude vyznačovat větší mírou mnohojazyčnosti a prvky sémantického webu. Prostřednictvím Europeany je dostupných pouze 5 % všech digitálních knih, přičemž téměř polovina z nich pochází z Francie; dalšími zeměmi jsou Německo (16 %), Nizozemsko (8 %) a Spojené království (8 %). Všechny ostatní země poskytují 5 % nebo méně. Je zapotřebí, aby se zvýšil příspěvky jednotlivých členských států. Podporuji požadavek, aby Europeana do roku 2015 dosáhla stavu nejméně 15 milionů jednotlivých digitalizovaných objektů. Souhlasím s tím, aby byla zvláštní pozornost věnována dílům, která jsou v křehkém stavu a brzy mohou být zcela zničena, a z této kategorie dále dílům audiovizuálním. Je třeba nalézt způsob, jak do projektu začlenit textový materiál chráněný autorskými právy, abychom měli k dispozici jak díla současná, tak díla z nedávné minulosti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Vytvoření digitální knihovny, muzea a archivu evropského kulturního dědictví – tvořených literárními díly, ale také dalšími materiály kulturního a vědeckého významu – bude představovat významný přínos v oblasti vzdělávání, výzkumu a kultury. Pokud má tento projekt dosáhnout cíle stát se prospěšným pro širokou veřejnost a být dostupný všem, nikoli pouze v Evropě, ale také na celém světě, je nezbytné, aby Europeana umožňovala bezplatný přístup k dostupným materiálům. Je rovněž důležité, abychom používali takové formáty a takové nosiče, které budou přístupné osobám s postižením.

Existují však určitá hlediska. V přijatém usnesení však jsou některá hlediska, která jsou méně zřetelná než ostatní a která nebyla doposud dostatečně rozvinuta. Není zřejmé, jakým způsobem se stanoví, které kulturní a vědecké materiály budou do projektu Europeana začleněny, a kým, ani jakým způsobem budou spravovány; tyto otázky jsou důležité, aby bylo možné posoudit, v jaké míře bude projekt zajišťovat odpovídající odraz rozmanitosti evropského kulturního dědictví.

Přetrvávají pochybnosti ohledně toho, jakým způsobem bude fungovat navrhované partnerství veřejného a soukromého sektoru a ohledně celkového financování kulturních institucí, které se účastní projektu Europeana. Jsme přesvědčeni, že kulturní a vědecké dědictví patří každému a musí být bezplatně přístupné všem občanům; nesmí se s ním zacházet jako se zbožím.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně. (FR) Musíme zajistit, aby všichni Evropané měli přístup k uměleckým a kulturním pokladům Evropy, které představují jejich dědictví. A právě s tímto záměrem byl – navzdory některým dětským nemocem – projekt Europeana tato ohromující digitální knihovna, která dnes obsahuje téměř 6 milionů digitalizovaných děl, v roce 2008 zahajován. V současnosti je naším úkolem zlepšit obsah projektu Europeana a současně zajistit dodržování práv duševního vlastnictví. Závěrem mi dovolte připomenout, že osobně připisuji zvláštní význam zlepšení v oblasti usnadnění přístupu občanům s postižením k tomuto nástroji; proto by měly členské státy umožnit těmto lidem plný a bezplatný přístup k evropským kolektivním znalostem a to prostřednictvím přístupných formátů a vhodných technologií.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písemně. (RO) Projekt „Europeana“ – digitální knihovnu Evropské unie – je třeba uvítat jako iniciativu s cílem vytvořit evropské kulturní fórum, které poskytne evropským občanům rozsáhlý přístup k evropskému kulturnímu dědictví. I když byl tento projekt zahájen už v listopadu 2008, v současnosti bohužel nezaznamenává žádný pokrok, a to především vinou překážek v souvislosti s autorskými právy a v důsledku nedostatku finančních prostředků. Konečné znění zprávy Evropského parlamentu, které bylo dnes přijato, předkládá užitečná doporučení týkající se řízení tohoto projektu v budoucnosti. V první řadě je třeba provést přezkum financování a zaměřit se na možnosti partnerství veřejného a soukromého sektoru a příspěvků ze strany členských států, které jsou v současnosti velmi nestálé. Za druhé nám tato zpráva umožňuje poukázat na skutečnost, že skutečných výsledků je možné dosáhnout nejen formou rozsáhlé digitalizace literárních děl, ale rovněž okamžitým nalezením řešení, které nám umožní používat i díla chráněná autorskými právy. Tato zpráva se může stát důležitým příspěvkem doplňujícím stávající rámec prostřednictvím navrhovaných nařízení o zobrazování děl, které musí být bezplatné, zatímco jejich stažení by mělo být za dostupnou cenu zpoplatněno.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Šíření evropského kulturního dědictví je prospěšné pro řadu odvětví, mimo jiné pro vzdělávání, vědu, výzkum a cestovní ruch. Toto šíření však neprobíhá bezproblémově a mezi jednotlivými členskými státy existují v oblasti digitalizace kulturního dědictví s cílem usnadnit k němu přístup velké rozdíly. Je zapotřebí společného úsilí, které povede k bezodkladnému přijetí nových technologií umožňujících urychlené zpracování celého evropského kulturního dědictví ve vysoce kvalitních digitálních formátech. Toto úsilí je rovněž potřebné proto, aby mohlo být toto dědictví šířeno  po celém světě, a mohlo tak pomoci ostatním národům získat přístup k evropskému kulturnímu bohatství.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) V digitální knihovně Europeana najdeme přibližně milion knih, map a fotografií z různých členských států EU. Skutečnost, že komerční provozovatelé nabízejí mnohem více položek v rámci projektu Google Books a že pokročili dále, je logická a souvisí s větší cílevědomostí provozovatelů projektu Google Books. Pokud chceme dosáhnout rychlejšího pokroku projektu Europeana a prohloubit povědomí o něm, musíme nejprve do projektu zapojit více univerzit a institucí. Teprve potom můžeme mluvit o větším množství finančních zdrojů. I když je projekt Europeana z hlediska evropského kulturního dědictví a znalostí důležitý, pochopení pro potřebu navýšení finančních prostředků – které by měly být poskytnuty z prostředků na hospodářský rozvoj – je zejména v době finanční krize a s vyhlídkou na miliardy eur, které půjdou na pomoc Řecku, malé. Z těchto důvodů jsem se zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písemně. (LT) Motto Evropské unie – jednota v rozmanitosti – je velmi příhodné pro projekt Europeana. Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože se jedná o první vážný pokus předložit kulturní dědictví celé Evropy v digitálním formátu. Evropa má jeden z největších skrytých kulturních pokladů na světě, který by podle mého názoru měl být přístupný širokému spektru společností. A je poněkud politováníhodné, že ne všechny členské státy EU jsou ve snaze přenést své kulturní dědictví do virtuálního prostoru stejně činné. To platí zejména o některých nových členských státech EU. Měli bychom se rovněž zmínit o dalších doposud nevyřešených problémech: financování projektů, spolupráce veřejného a soukromého sektoru a především otázka ochrany autorských práv. Tyto problémy je třeba vyřešit co nejdříve, aby obyvatelé Evropy a celého světa mohli získat přístup k evropskému kulturnímu dědictví. Doufám, že zpráva, kterou jsme právě přijali, urychlí realizaci projektu Europeana.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písemně. (EL) Kladný výsledek hlasování o programu Europeana představuje podporu snahám o digitalizaci kulturního dědictví členských států. Je však důležité zdůraznit, že cílem této snahy je ochrana elektronického formátu díla jako takového, aniž by umožňoval uživateli jeho úpravu. Stručně řečeno naším cílem není vytvořit nový internetový vyhledávač: cílem našich snah je vytvořit internetovou stránku, která bude zároveň muzeem, knihovnou a pramenem vědeckého poznání. Digitalizace kulturního dědictví však nebude možná bez pomoci členských států a vnitrostátních agentur. 47 % obsahu projektu Europeana bohužel pochází z Francie, zatímco země, které by zde měly mít s ohledem na své rozsáhlé kulturní dědictví značný podíl, jako např. Řecko, jsou zastoupeny pouze nepatrným zlomkem digitalizovaných materiálů. Zvláštní pozornost je navíc třeba věnovat ochraně práv duševního vlastnictví. Digitalizace znamená bezplatný přístup pro občany ke znalostem a vědě, za žádných okolností nemá představovat novou sféru působení elektronického pirátství a nezodpovědnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písemně. (FR) Myšlenka na vytvoření virtuální evropské knihovny pochází z roku 2000. Cílem této myšlenky bylo umístit evropské kulturní dědictví na internet, aby se tak stalo přístupnější všem. Pokud hovoříme o projektu Europeana, hovoříme o „kultuře“. V současnosti lze díky projektu Europeana pouhým kliknutím myši získat přístup k sedmi milionům „digitalizovaných objektů“ (obrazů, textů, zvukových záznamů a videozáznamů), ať už se jedná o světoznámá díla nebo drobné skryté poklady. Obsah tohoto projektu tvoří díla poskytnutá více než 1000 kulturních institucí, kam patří galerie, archivy, knihovny a muzea (např. Rijksmuseum, Britská knihovna nebo třeba Louvre). Tento projekt samozřejmě zdaleka není u konce. Nová verze projektu Europeana, která se v současnosti připravuje a která bude zahájena v tomto roce, si klade za cíl dosáhnout do června více než 10 milionů digitalizovaných děl. Pokud toho máme dosáhnout, bude zapotřebí překonat některé vážnější překážky. K těm patří dlouhodobé zajištění obsahu a to včetně materiálů, na které se vztahují autorská práva, vyřešení otázky dlouho nevydávaných nebo osiřelých děl, nalezení nových metod financování, zlepšení dostupnosti pro osoby s postižením, zajištění mnohojazyčné navigace, což jsou otázky, které text, o kterém jsme dnes hlasovali, inteligentně řeší, a který jsem proto podpořil.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písemně. – (PL) Jako členka Výboru pro kulturu a vzdělávání podporuji zprávu o sdělení s názvem „Europeana – další postup“. Projekt Europeana se spojením zdrojů evropských národních digitálních knihoven stal digitálním přístupovým místem pro kulturní a vědecké dědictví lidstva. Projekt rovněž podpořilo Sdružení polských knihovníků. Účinná realizace projektu vyžaduje stabilní finanční zdroje, které zaručí účast národních knihoven a všeobecný přístup ke zdrojům projektu. V současnosti je v digitální podobě zpřístupněno pouze 5 % evropského kulturního dědictví. Téměř polovina z nich pochází z Francie (47 %), 6 % z Německa a z Nizozemska a ze Spojeného království 5 %. Předpokládá se, že v červnu 2010 bude digitalizováno 10 milionů děl a v roce 2011 jich má být k dispozici 15 milionů. To bude možné jen za předpokladu, že se navýší financování na digitalizaci kulturních děl, přičemž je třeba zajistit úzkou spolupráci mezi držiteli práv, kulturními institucemi a veřejným a soukromým sektorem. Pokud má být projekt Europeana využíván co největším počtem občanů, je třeba, aby byly materiály dostupné ve všech úředních jazycích Evropské unie. Je třeba zahájit informační kampaň s cílem posílit vědomí o projektu Europeana. Tento portál musí rovněž zohlednit potřeby osob s postižením, které musí mít plný přístup ke kolektivnímu poznání Evropy. Za tímto účelem by Evropská komise a jednotliví vydavatelé měli zajistit, aby se lidem s postižením dostalo zvláštních digitálních verzí děl, jako jsou například zvukové nahrávky.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE), písemně. – (PL) Považuji zahájení multimediální internetové knihovny Europeana za nesmírně významný krok na cestě k digitalizaci evropského a světového kulturního dědictví. Z tohoto důvodu jsem podpořila zprávu paní Trüpelové.

Tento projekt zpřístupňuje více než 4,5 milionu knih, filmů, map, časopisů, fotografií a hudebních skladeb a je archivem, který pro budoucí pokolení uchovává materiály původně zaznamenané na papíru, plátně nebo pergamenu. Tato činnost má nesmírný význam jak pro běžné občany, tak pro výzkumné pracovníky a usnadňuje přístup k unikátním a těžce dostupných dílům.

Jednou z hlavních překážek dalšího rozvoje projektu Europeana je existence různých nařízení v oblasti autorského práva v jednotlivých členských státech. Měli bychom harmonizovat právní předpisy ve snaze zpřístupnit občanům co nejvíce děl a zároveň zajistit spravedlivé podmínky pro autory. Úspěch tohoto projektu bude do značné míry záviset na pokračující finanční pomoci členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písemně. (FR) Při hlasování o alternativním usnesení o sdělení s názvem „Europeana – další postup“ jsem se hlasování zdržela, protože toto usnesení předložila skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů v rozporu s hlasováním ve výborech.

Nové usnesení do značné míry kopíruje původní usnesení a obsahuje proto pozměňovací návrhy, které jsem sama předložila a které byly přijaty, ale cílem nového znění je především upřít občanům možnost doplňovat do projektu Europeana obsah prostřednictvím zvláštního prostoru a vyhlídku na vytvoření nástrojů Web 2.0.

Odmítla jsem proto podpořit tento krok jak po stránce formální, tak i po stránce obsahové.

 
  
  

Zpráva: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasoval jsem pro přijetí této zprávy, protože vybízí Evropskou komisi k posouzení uplatňování platného akčního plánu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2006-2010) a k vypracování nového akčního plánu na léta 2011-2015. V této zprávě jsou rovněž obsažena ustanovení požadující vytvoření přísnějšího monitorovacího systému a zavedení účinnějších postihů pro majitele zvířat, kteří nedodržují požadavky na lepší životní podmínky zvířat v souladu s právními předpisy, a kompenzaci vyšších výrobních nákladů spojených s přísnějšími normami v oblasti životních podmínek zvířat evropským zemědělcům; rovněž se v něm navrhuje, aby financování opatření v oblasti životních podmínek zvířat bylo od roku 2013 začleněno do nových režimů podpor v rámci společné zemědělské politiky. Nový akční plán se musí zaměřit na všeobecné evropské předpisy v oblasti životních podmínek zvířat, na založení evropského centra pro dobré životní podmínky zvířat a ochranu jejich zdraví, na lepší kontrolu platných právních předpisů, souvislost mezi zdravotním stavem zvířat a veřejným zdravím a na nové technologie.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Jsem přesvědčena, že realizací akčního plánu 2006-2010 bylo dosaženo pokroku v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, neboť většina opatření obsažených v tomto plánu byla realizována uspokojivým způsobem.

Jako členka výboru, který se zabývá sledováním zdraví veřejnosti a bezpečností potravin, jsem zvláště uvítala opatření na snížení škodlivých dopadů antibiotik a výživy zvířat na lidské zdraví přijatá po zákazu jejich podávání v roce 2006. Z těchto důvodů jsem hlasovala pro schválení této zprávy.

Ráda bych však zdůraznila, že budoucí akční plán by měl obsahovat více opatření zaměřených na podporu zemědělců EU a na zlepšení vymahatelnosti platných nařízení o přepravě zvířat v členských státech.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písemně.(GA) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy o akčním plánu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006–2010. Zdravotní stav zvířat chovaných v zajetí a hospodářských zvířat je důležitý pro obyvatele Evropy, pro zemědělské odvětví v Evropě a pro evropské hospodářství.

Vítám doporučení obsažené ve zprávě, že by v akčním plánu měl být kladen větší důraz na vymahatelnost platných právních předpisů. Uplatňování evropských předpisů a systému postihu v souvislosti s dobrými životními podmínkami zvířat je třeba zlepšit s cílem zajistit uspokojivý minimální standard životních podmínek zvířat v Evropské unii. Evropští producenti a zemědělci splňují vysoké standardy. Souhlasím s tvrzením ve zprávě, že je třeba zajistit, aby v zájmu spravedlivé hospodářské soutěže a rovných podmínek pro všechny účastníky trhu živočišné produkty, jako například maso, dovážené do Evropské unie, splňovaly stejné požadavky na dobré životní podmínky zvířat.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. (LT) Hlasovala jsem pro přijetí této zprávy, protože uplatňování evropské politiky a evropských právních předpisů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat je zvláště důležité z hlediska vytváření společných standardů EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Dobrý zdravotní stav zvířat chovaných v zajetí a dobré podmínky chovu hospodářských zvířat mají význam nejenom z hlediska dobrých životních podmínek zvířat, ale rovněž z hlediska veřejného zdraví jako celku. Vzhledem k tomu, že podle právních předpisů EU se na všechna zvířata pohlíží jako na vnímající bytosti, je třeba zpřísnit kontroly dobrých životních podmínek zvířat a zachovávat normy v oblasti ochrany zvířat. Komise však bohužel doposud nepřipravila konkrétní strategii pro normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a omezila se na zprávu z října 2009. Souhlasím se žádostí Evropského parlamentu, aby Komise vypracovala nový akční plán na období 2011-2015 a vyčlenila na něj potřebné finanční prostředky. Rozpočet Evropské unie musí obsahovat dostatečné prostředky, které Komisi umožní vykonávat kontroly, prostředky na případnou podporu producentů a vyvážení ztráty konkurenceschopnosti producentů v důsledku přijetí nových a odlišných standardů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Členské státy musí rovněž zajistit, aby porušení předpisů EU o dobrých životních podmínkách zvířat bylo následně účinně postihováno. Proto pouze zpřísněním právních předpisů v oblasti ochrany zvířat a jejich uplatňováním můžeme zajistit ochranu zvířat a předejít tomu, aby se na vnitřní trh dostaly živočišné produkty, které jsou v rozporu s podmínkami stanovenými obecnými právními předpisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Bontes (NI), písemně. (NL) I když Nizozemská strana svobody podporuje dobré životní podmínky zvířat, tato oblast je záležitostí členských států a nikoliv EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně.(CS) V Evropě byla a je aktivní vůle i dlouhá tradice dobrého zacházení se zvířaty. Dobrý zdravotní stav a kvalitní chov hospodářských zvířat má zásadní význam i pro veřejné zdraví obyvatelstva. Přísné normy v poměru ke zbytku světa jsou součástí značky evropských zemědělců stejně jako např. jakost zemědělských výrobků. Z těchto důvodů je třeba vyvinout maximální úsilí, aby byl vytvořen právní rámec určující minimální standardy platné v celé EU ve všech formách chovu hospodářských zvířat. Jedině tím bude umožněna volná a spravedlivá hospodářská soutěž na vnitřním trhu. Je nutné požadovat minimální normy také na globalizovaném trhu, aby se předešlo eventuálnímu přemísťování chovů evropských chovatelů do regionů s nižšími standardy mimo EU. Vítám návrh zpravodajky, aby vyšší výrobní náklady spojené s přísnějšími normami byly kompenzovány v rámci podpor budoucích forem společné zemědělské politiky. Je nutné však podotknout, že nebyl učiněn žádný další pokrok v satelitním sledování přepravy zvířat, a je také politováníhodné, že někteří evropští zemědělci nedodržují schválené standardy, především v chovu prasat. Je třeba mít na vědomí, že vyšší standardy vyžadují větší finanční výdaje, a proto jsou poctiví a odpovědní chovatelé chováním těch neodpovědných na trhu znevýhodňováni. Z těchto důvodů je nezbytné stanovit možnosti adekvátních sankcí v případě porušování předpisů Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006-2010, v níž se navrhuje přísnější systém dohledu a účinnější postihy pro majitele zvířat, kteří nerespektují požadavky na dobré životní podmínky zvířat stanovené platnými právními předpisy. Je nezbytné, aby evropští zemědělci dostali v rámci nové společné zemědělské politiky náhrady za vyšší výrobní náklady spojené s přísnějšími standardy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písemně. (SV) Po určitém zvažování jsme se my, švédští sociální demokraté, rozhodli hlasovat pro přijetí této zprávy o dobrých životních podmínkách zvířat v Evropě. Upřednostnili bychom ambicióznější přístup k dobrým životním podmínkám zvířat v Evropě, nechceme však, aby tato ochrana byla formulována způsobem, který by bránil jednotlivým členským státům v přijetí vyšších standardů, než jsou stanovena v nařízeních EU. Rozhodli jsme se však pohlížet na tuto zprávu jako na pokračující proces, který postupně umožní splnění těchto standardů, a proto jsme se rozhodli hlasovat pro přijetí této zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Souhlasím se stínovou zpravodajkou skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, paní Jeggleovou, když říká, že potřebujeme souvislejší přístup k dobrým životním podmínkám zvířat, to však neznamená, že potřebujeme další právní předpisy a nařízení. Nemohu si navíc odpustit poznámku – aniž bych chtěl znevažovat problematiku ochrany dobrých životních podmínek zvířat –, že příliš velké množství nařízení a norem může mít ve výsledku nepříznivý dopad na trh.

Nesmíme zapomínat, že čím více norem existuje, tím obtížnější je pro producenty jejich dodržování, a že chov hospodářských zvířat v Evropě se tím stává stále méně konkurenceschopným. Nesmíme navíc kvůli neúměrné ochraně zvířat zapomínat na další hodnoty, které jsou stejně tak důležité a které musíme zachovat, jako je např. hospodářská konkurenceschopnost, udržitelnost orné půdy a chovu hospodářských zvířat nebo i některé vnitrostátní tradice.

Na druhé straně však musí být lidské zdraví chráněno před nemocemi přenášenými zvířaty (ať už se jedná o divoká zvířata, domácí zvířata nebo zvířata určená k lidské spotřebě) a k tomu potřebujeme vědecký výzkum, aby nám ukázal, jakým způsobem provádět lepší regulaci a chránit veřejné zdraví.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Vysoká úroveň dobrých životních podmínek zvířat od chovu po porážku může zlepšit bezpečnost a jakost produktů. Evropské standardy v této oblasti patří k nejvyšším na světě. Dodržování těchto standardů však nesmí znevýhodňovat evropské producenty na evropském trhu. Pravdou je, že dodržování těchto standardů s sebou nese pro zemědělce v EU provozní, finanční a administrativní náklady. Pokud má být zachována spravedlivá hospodářská soutěž ve vztahu k producentům ze zemí mimo Evropskou unii, je potřebná reciprocita norem. Evropští zemědělci musí proto dostávat náhrady za vyšší výrobní náklady spojené s vyššími standardy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Financování těchto náhrad musí být od roku 2013 prováděno prostřednictvím režimu dotací v rámci společné zemědělské politiky. Chci zdůraznit, že evropská politika v oblasti ochrany zvířat musí být doprovázena soudržnou obchodní politikou. Chci zdůraznit skutečnost, že problematika dobrých životních podmínek zvířat není obsažena v rámcové dohodě z července 2004, ani v jiných klíčových dokumentech jednacího kola z Dohá Světové obchodní organizace (WTO). Další standardy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, které by měly nepříznivý dopad na konkurenceschopnost producentů, nesmí být proto zaváděny do doby, než je přijmou i naši obchodní partneři v rámci WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Ve zprávě, kterou jsme přijali, je řada významných a pozitivních hledisek: za prvé, potřeba regulovat dovoz a zajistit, aby veškerá zvířata i maso dovážené ze třetích zemí splňovaly stejné požadavky na dobré životní podmínky zvířat, jaké se uplatňují v EU; za druhé, odpovídajícím způsobem pokrýt dodatečné náklady spojené s podporou dobrých životních podmínek zvířat; za třetí, uznání omezené investiční kapacity řady malých a středních producentů, která je poškozovaná nespravedlivým způsobem, kterým fungují dodavatelské řetězce potravin, a za čtvrté, návrh na zavedení pobídek na stimulování regionálního odchovu, odbytu a porážky zvířat, aby se zabránilo jejich dlouhé přepravě. Zpráva bohužel pomíjí skutečnost, že současná společná zemědělská politika (SZP) podporuje a upřednostňuje modely intenzivní produkce, které jsou často neslučitelné s dobrými životními podmínkami a zdravím zvířat. Zpráva mohla a měla zajít dále, měla se vyslovit kriticky k současné společné zemědělské politice, odmítnout její produktivismus a požadovat novou politiku v oblasti zemědělství. Zpráva navíc předkládá návrhy, které jsou nereálné a těžko proveditelné, jako například vývoj satelitního systému pro sledování přepravy zvířat.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. (FR) K této zprávě mám dvě připomínky. I když se zpravodajka zcela důsledně nedrží své logiky, je povzbudivé vidět, že si Parlament konečně začíná uvědomovat řadu problémů. Stanovení zákonných předpisů pro naše vlastní producenty a chovatele je znevýhodňuje v rámci globálního systému „ultra“ volného obchodu, kdy WTO považuje sociální, ekologické a další ohledy za netarifní překážky obchodu. Musím všem připomínat, že tento stejný Parlament vždy upřednostňoval obchod a že je proto spoluodpovědný za tuto situaci? Jsem stejně tak překvapen, že se zde neobjevuje zmínka o zákonném postihu ze strany Komise zejména s ohledem na organickou produkci, která má vliv nejen na jakost produktů, ale i na dobré životní podmínky zvířat a zdraví lidí. Za druhé, je načase uznat, že respekt k – cituji: „zvyklostem spojeným zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím“, může odporovat standardům, o nichž tvrdíte, že je hájíte, a tyto zvyklosti mohou být v rozporu se skutečně evropskými tradicemi a zvyklostmi. Je nepřijatelné, aby některá cizí společenství trvala na tomto základě na krutých metodách porážky a aby nabádala k porušování nařízení EU v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), písemně. (DA) Dánští sociální demokraté hlasovali pro přijetí zprávy o dobrých životních podmínkách zvířat v EU. Podporujeme ambiciózní politiku v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, která zvyšuje míru zohledňování dobrých životních podmínek zvířat v souladu s článkem 13 Smlouvy o fungování Evropské unie – například formou systému pozitivních pobídek. Nepodporujeme však automatické přidělování dalších prostředků do odvětví evropského zemědělství v důsledku finančních ztrát spojených se zajištěním dobrých životních podmínek zvířat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písemně. – (PL) Považuji dobré životní podmínky zvířat za jednu z priorit, které mají značný vliv na veřejné zdraví a evropské hospodářství. Je nezbytné rychlé a účinné uplatňování soudržných právních předpisů v této oblasti, stejně jako vytvoření instituce, která bude koordinovat oblast dobrých životních podmínek zvířat. V současnosti je uspokojivě uplatňován akční plán Společenství, v budoucnu však bude zapotřebí věnovat větší pozornost záležitostem dopravy a sledování zvířat. Musíme se snažit snížit rozdíly mezi standardy v jednotlivých členských státech Evropské unie, protože v současnosti existují značné nerovnosti v oblasti životních podmínek zvířat, což v rostoucí míře narušuje trhy se zemědělskými zvířaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Vítám skutečnost, že Evropa v této oblasti dosáhla jedné z nejvyšších úrovní na světě. Vytvoření přísnějšího systému sledování a účinnějších postihů pro majitele zvířat, kteří nerespektují požadavky na dobré životní podmínky zvířat stanovené platnými právními předpisy, je nezbytné. Taková opatření jsou však spojená s vyššími náklady pro zemědělce a my podporujeme poskytování náhrad, s nimiž tento plán počítá a které by byly zahrnuty do režimu dotací v rámci společné zemědělské politiky od roku 2013. Je třeba zdůraznit, že společně s tímto plánem by měla EU zavést přísná a přesně definovaná pravidla pro ostatní země, které tyto standardy nedodržují, a vytváří tak nespravedlivé podmínky v rámci hospodářské soutěže pro evropské zemědělce.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) EU se po léta snaží dosáhnout standardizace směrnic v oblasti živočišné výroby. Bylo dosaženo pokroku zejména v oblasti intenzivního zemědělství, mnohé je však ještě třeba učinit. Je však v každém případě vhodné, abychom pokračovali v realizaci akčního plánu; zejména v oblasti vymáhání stávajících právních předpisů a směrnic. V této souvislosti je opět třeba připomenout problematiku psů dovážených z východu, kde je ještě řada mezer v zákoně. Nemocná a zanedbaná zvířata, často příliš brzy odňatá svým matkám, bývají převážena na západ za těch nejohavnějších podmínek, kde jsou prodávána za mnoho peněz. Tato zpráva by měla být vnímána jako dobrý krok správným směrem, a proto jsem hlasoval pro její přijetí.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písemně. (DA) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy Evropského parlamentu z vlastní iniciativy o hodnocení a posouzení akčního plánu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (zpráva paní Paulsenové), protože plně podporuji cíl zlepšit dobré životní podmínky zvířat v EU.

Ze zprávy však není zcela zřejmé, zda má EU v úmyslu zavést v této oblasti maximální harmonizaci. Za žádných okolností bych nemohl podpořit žádný budoucí návrh, který by bránil členským státům přijímat v oblasti dobrých životních podmínek zvířat lepší zákonné standardy, než jsou standardy, na kterých se dokážeme shodnout na úrovni EU.

Jsem naopak přesvědčen, že pro další prosazování lepších životních podmínek zvířat je důležité, aby se členské státy v této oblasti mohly stát průkopníky.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , písemně. (SV) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy paní Paulsenové o právních předpisech v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Ráda bych však zdůraznila, že je důležité, aby tyto právní předpisy představovaly minimální standardy. Členské státy a regiony musí mít možnost uplatňovat ambicióznější právní předpisy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Zpráva, o které jsme dnes hlasovali, objektivně a kriticky posuzuje výsledky akčního plánu v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006-2010 a stanoví reálné a potřebné cíle růstu – ve smyslu pokroku – produkce a spotřeby potravin v Evropské unii. Jednou z věcí, na které bych rád upozornil, je skutečnost, že kvalitnější produkty s sebou nesou vyšší náklady pro producenty, zejména pro prvotní producenty, což ale nebývá obvykle doprovázeno zvýšenou komerční poptávkou, protože jen menšina spotřebitelů si zvolí dražší produkt.

Ve zprávě se proto klade důraz na potřebu náhrady těmto producentům za jejich snahu. Za pozornost rovněž stojí záměr uplatňovat nařízení platná pro produkty EU i na produkty třetích zemí, protože se tím zajistí spravedlivá a vyvážená hospodářská soutěž v oblasti obchodu. Závěrem považuji za důležité podpořit vytvoření evropského koordinačního orgánu a přijetí obecných a společných právních předpisů s cílem harmonizovat osvědčené postupy a zavést kontrolní mechanismy.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniël van der Stoep (NI), písemně. (NL) I když Dánská strana svobody podporuje dobré životní podmínky zvířat, jedná se o záležitost členských států a nikoliv EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písemně.(PL) Přijali jsme dnes důležité usnesení, kterým se posuzuje akční plán Evropské komise v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006-2010. Vysoké standardy zdraví zvířat nepodporují pouze argumenty etické povahy, ale rovněž ohledy na bezpečnost a kvalitu živočišných produktů, a nepochybně tak pomáhají podpořit dobré jméno spolehlivé obchodní známky evropských zemědělských výrobků.

 
  
  

Zpráva: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), písemně. − Ačkoliv podporujeme opatření na hospodaření s evropskými lesy a jejich ochranu, nepodporujeme vytvoření nové evropské politiky v oblasti lesnictví, která by přenášela pravomoci v této oblasti na Evropskou unii. Zpráva rovněž odkazuje na směrnici o půdě, což je právní předpis, s nímž Britská konzervativní delegace nesouhlasí, jelikož s půdou mohou nejlépe hospodařit členské státy a uplatňování stejných pravidel na veškerou půdu od severního Finska po jižní Řecko nepřinese zemědělcům ve Spojeném království žádný užitek. Zemědělci ve Spojeném království splňují velmi vysoké dobrovolné standardy hospodaření s půdou a tyto standardy nadále zlepšují. Směrnice o půdě, jak ji navrhuje Evropská komise, byla v řadě ohledů chybná a přináší pouze více regulace, větší náklady a menší flexibilitu pro britské zemědělce, kteří, jak jsme přesvědčeni, vědí lépe než evropští byrokraté, jakým způsobem mají hospodařit na své půdě.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Podle mého názoru zpráva o zemědělství EU a změně klimatu dokáže spojovat ochranu životního prostředí s podporou silnějšího odvětví evropského zemědělství. Odvětví zemědělství musí skutečně provést zásadní změny a využívat výrobní prostředky, které budou ohleduplnější vůči životnímu prostředí a udržitelnější.

Tyto cíle se však nesmí stát za žádných okolností záminkou k oslabení zemědělství v EU. Proto musíme zajistit lepší využívání zdrojů a dosledovatelnost produktů. Z těchto důvodů jsem hlasovala pro přijetí této zprávy, protože respektuje tuto rovnováhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − Tato zpráva získala mou plnou podporu. Nadcházející reforma společné zemědělské politiky bude muset brát ohled na řadu otázek včetně změny klimatu. Již nyní je zřejmé, že změna klimatu bude mít nepříznivý dopad na zemědělství v EU, zejména v jižních a jihovýchodních regionech. Nová společná zemědělská politika proto bude muset uspokojit rostoucí poptávku veřejnosti po udržitelnější politice v oblasti zemědělství. Prozatím není společná zemědělská politika v přístupu k otázkám životního prostředí právě důsledná. Nové výzvy, jako např. změna klimatu, správa vodních zdrojů, obnovitelné zdroje energií a biologická rozmanitost, byly plně vzaty v úvahu až v době kontroly stavu společné zemědělské politiky. Jsem přesvědčen, že společná zemědělská politika by se měla změnit na politiku v oblasti zemědělství, potravin a životního prostředí se spravedlivějšími a udržitelnějšími systémy podpor pro zemědělce, která by měla zároveň usilovat o zachování venkovských oblastí a udržení biologické rozmanitosti, zachycování uhlíku a zabezpečení dodávek potravin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písemně. (FR) Společná zemědělská politika je klíčovou oblastí pro boj proti změně klimatu v nadcházejících letech. Zpráva pana Le Folla proto moudře zasazuje problematiku klimatu do samého základu společné zemědělské politiky.

Změna klimatu představuje pro zemědělství dvojí ránu. Jednak je zemědělství postižené četnějšími obdobími sucha a přírodními katastrofami a zároveň je odpovědné za 9 % emisí skleníkových plynů v Evropě. Evropský parlament ukazuje, že čestný přístup je v našich možnostech.

Dusíkatá hnojiva používaná v zemědělství jsou navíc významným zdrojem emisí CO2. Jejich cíleným využíváním, podporou hnojiv vyráběných z organického odpadu a důrazem na organické zemědělství zásadně snížíme emise skleníkových plynů. Metan pocházející ze zvířecího trusu je rovněž obnovitelným zdrojem energie. Navíc evropské lesy i půda jsou ohromným zásobníkem CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Evropská unie je největším dovozcem zemědělských produktů na světě, vítám výzvu, aby vnitřní produkce měla co nejmenší vliv na změnu klimatu. Ze závěrů zprávy, kterou jsme v Evropském parlamentu projednávali ve středu, vyplývá, že dovoz zemědělských produktů ze třetích zemí má mnohem nepříznivější dopad na životní prostředí než interní produkce, na kterou se vztahují mnohem přísnější předpisy o snížení emisí oxidu uhličitého, čímž napomáhá změně klimatu.

Zemědělství vždy bylo a nadále zůstane hlavním zdrojem potravin na celém světě. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství se bude muset během 40 let zvýšit celková produkce potravin na světě o 70 %, aby pokryla potřeby lidstva. Evropská unie musí začít připravovat politiky nebo naléhavě uplatňovat stávající politiky s cílem odvrátit dlouhodobou krizi. Tyto politiky musí být podpořeny ambiciózními cíli na snížení emisí oxidu uhličitého, který má nepříznivý dopad na životní prostředí, protože se pohybujeme v bludném kruhu. Podle odborníků by zemědělství, které by postupovalo bez ohledu na to, jaký vliv má jeho činnost na životní prostředí, způsobilo globální oteplování, jež by bylo příčinou závažných problémů dlouhodobě ohrožujících existenci samotného zemědělství.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Evropské zemědělství přispívá k dosažení cílů Evropské unie na zmírnění změny klimatu do roku 2020. Emise skleníkových plynů se snížily v důsledku zvýšené účinnosti zemědělství EU, trvalých inovací, uplatňování nových technologií, jako například skladování oxidu uhličitého v půdě, a díky využívání udržitelných a obnovitelných zdrojů energie při produkci. Inovace proto sehrává hlavní úlohu při snižování dopadů zemědělství na změnu klimatu a jeho vlivu na životní prostředí, Žádám, aby byly evropské zdroje z odvětví zemědělství využity na vývoj technologií, které umožní tomuto odvětví připravit se na boj proti změnám klimatu. Úloha zemědělství v procesu boje proti změně klimatu musí brát ohled na konkurenceschopné postavení zemědělsko-potravinářského odvětví Evropské unie na světových trzích a je třeba nalézt řešení, které umožní, aby konvenční zemědělství přispívalo k udržitelnému hospodaření s životním prostředím a zároveň jej chránilo před spekulacemi na trzích s potravinami a protekcionismem mezinárodního obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písemně. (FR) Delegace Demokratického hnutí v Evropském parlamentu vítá přijetí zprávy o zemědělství EU a změně klimatu. Schvaluje důraz kladený na nové výzvy, kterým bude muset nové společná zemědělská politika čelit, jako je změna klimatu, otázka vod, obnovitelných zdrojů energie, biologické rozmanitosti a hospodaření s půdou (uhlíku, schopnost zadržování vody a minerálních látek, biologický život atd.). Delegace Demokratického hnutí chce, aby stejným způsobem byla vytvořena i společná evropská politika v oblasti lesnictví, která by podporovala udržitelné hospodaření s lesy a udržitelnou produkci, a aby bylo lépe využito příspěvků dřevařského průmyslu a jeho hospodářského rozvoje. To jsou zásadní otázky a bude zapotřebí, aby nalezly své místo v budoucí politice v oblasti zemědělství.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro přijetí zprávy o zemědělství EU a změně klimatu, protože předkládá konkrétní opatření, která mohou učinit zemědělství udržitelnějším. Zemědělství patří k činnostem, které jsou změnou klimatu postiženy nejvíce, zároveň však toto odvětví největším dílem přispívá k tvorbě emisí CO2. Nadcházející přezkum společné zemědělské politiky musí vytvořit podmínky pro rozvoj praxe, která umožní, aby se evropské zemědělství lépe přizpůsobilo důsledkům změny klimatu a zároveň přispělo k jejímu zpomalení.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme hlasovali proti části zprávy, která vyzývá ke společné politice EU v oblasti lesnictví. Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí v záležitostech souvisejících s lesnickou politikou by měly nadále přijímat členské státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Zemědělství je odpovědné za 9,3 % celkových emisí CO2 v Evropské unii, zatímco v roce 1990 to bylo 11 %. Jsme svědky trvalého a klesajícího podílu emisí skleníkových plynů, přičemž zemědělství přispělo ke splnění cílů snížení emisí stanovených Evropskou unií.

Musím kromě toho zdůraznit, že i když ekologické ohledy v odvětví zemědělství jsou legitimní a potřebné, musíme je posuzovat s ohledem na dopady těchto návrhů na udržitelnost a produktivitu zemědělství. A právě z tohoto důvodu se musí reforma společné zemědělské politiky důkladně zabývat vztahem mezi zemědělstvím a ochranou životního prostředí, aniž bychom zapomínali na to, že kromě nepříznivých vlivů na životní prostředí (tvořených zejména emisemi oxidu uhličitého) přispívá zemědělství rozhodujícím způsobem k uchování přírodních zdrojů a jejich řízení a k řízení krajiny a biologické rozmanitosti. Návrh, který se zabývá vztahem mezi zemědělstvím a životním prostředím, musí polně zohlednit tyto pozitivní vedlejší účinky zemědělství.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Zemědělství má přímou vazbu na problematiku změny klimatu, jelikož zčásti přispívá k emisím skleníkových plynů, zároveň je však i změnou klimatu zasaženo. Nepříznivé dopady změny klimatu pociťujeme již v současnosti v podobě sucha a eroze půdy, které způsobují vážné problémy zejména v jižních členských státech. Zemědělství však může rovněž přispět k boji proti změně klimatu a disponuje značným potenciálem z hlediska udržitelného rozvoje. Společná zemědělská politika proto musí vybízet k takovým postupům v zemědělství, které omezí emise a/nebo zlepší vázání uhlíku, protože zemědělství a lesnictví jsou dvě hlavní hospodářská odvětví, která dokážou zachycovat oxid uhličitý vyprodukovaný lidskou činností, nashromáždit jej a uskladnit v půdě. Musíme usilovat o udržitelné zemědělství, což znamená snažit se o vyšší účinnost. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství se bude muset do roku 2050 celková produkce potravin ve světě zvýšit o 70 %, aby pokryla potřeby lidstva. Budeme muset produkovat více, ale udržitelným způsobem, což vyžaduje větší účinnost, používání osvědčených technologií a postupů a navýšení investic do vědeckého výzkumu v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Ohledy na dopady změny klimatu na zemědělství jsou důležité, stejně jako je důležité, plně odůvodněné a potřebné, aby zemědělství dokázalo zachovat takové přírodní a kulturní hodnoty, jako je půda, krajina a biologická rozmanitost. Kvůli těmto ohledům však nesmíme zapomínat, že hlavní úlohou zemědělství je produkce potravin, a tyto ohledy se nesmí stát záminkou k takovým změnám společné zemědělské politiky (SZP), které zhorší už beztak vážnou a nepřijatelnou potravinovou závislost některých zemí, a to jak členských států – jako například Portugalska –, tak třetích zemí. Tato závislost ohrožuje potravinovou svrchovanost a bezpečnost dodávek potravin pro národy těchto zemí ve jménu údajně nedotknutelné „konkurenceschopnosti zemědělského a potravinářského odvětví EU na světovém trhu“. Tato zpráva měla věnovat alespoň několik řádků potřebě opustit produktivistický model, který určoval jednotlivé reformy společné zemědělské politiky a její tragické sociální a ekologické dopady; o této otázce se bohužel nezmiňuje ani jediným slovem. A rovněž se měla vyhnout dvojznačnosti v době, kdy čelíme pokusům Evropské komise prosazovat zájmy nadnárodních zemědělských společností na šíření geneticky upravených plodin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně. (FR) Podpořila jsem zprávu svého francouzského socialistického kolegy, pana Le Folla, protože obhajuje myšlenku, že evropské zemědělství musí pokračovat v přizpůsobování se – neboť tento proces už probíhá – důsledkům probíhající změny klimatu a připravit se na budoucí dopady těchto změn na řadu regionů Evropské unie. Zemědělství má klíčové postavení a sehrává zásadní úlohu v boji proti globálnímu oteplování. Je to zásadní otázka z hlediska zajištění bezpečnosti dodávek potravin a i z hlediska našich snah o udržitelnost. V tomto ohledu musí společná zemědělská politika po roce 2013 jednoznačně obsahovat „klimatický“ rozměr a nacházet řešení a poskytovat pomoc v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, podporovat skladování uhlíku v půdě, rozvíjet udržitelnou výrobu obnovitelných energií a co nejvíce posilovat funkci fotosyntézy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), písemně. (DA) Dánští sociální demokraté hlasovali pro přijetí zprávy (A7-0060/2010) o zemědělství EU a změně klimatu. Podporujeme ambiciózní zemědělskou politiku, která poskytuje odvětví evropského zemědělství prostředky na vypořádání se se změnou klimatu, nejsme však příznivci toho, aby se na evropskou zemědělskou politiku vyčleňovaly další finanční prostředky.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písemně. (PL) Pokud jde o otázku změny klimatu, nemělo by být zemědělství vnímáno jako škodlivé odvětví hospodářství. Naopak jedná se o průmyslové odvětví, které nejen představuje nejlepší možnost pro přizpůsobení se změnám ekosystémů, ale je to rovněž odvětví, které umožňuje účinný boj s nepříznivými vlivy globálního oteplování. V porovnání s předchozími desetiletími dochází v současnosti v zemědělství k výraznému snížení úrovně emisí oxidu uhličitého. Investice do rozvoje venkova – a tedy druhého pilíře společné zemědělské politiky – umožní lepší vzdělávání zemědělců, technologickou modernizaci zemědělských podniků a rovněž odpovídající dohled a kontrolu nad ochranou životního prostředí a zachováním biologické rozmanitosti. Díky odpovídajícímu řízení zemědělských podniků bude možné provádět zadržování uhlíku a dosáhnout lepšího zajištění dodávek potravin. Inovativní výzkum a odpovídající investice v rámci společné zemědělské politiky pomohou zemědělství stát se silným nástrojem v boji proti změně klimatu a znečišťování ovzduší.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. (FR) Tato zpráva podporuje produktivismus a liberalismus, které jsou v rozporu s obecnými zájmy. Ty závisí na respektu k člověku a k našim ekosystémům. Produktivismus a kapitalismus nevybízí ani k jednomu. Nicméně upřednostňování zkratových řešení (i když nejsou takto označována), priorita připisovaná obnovitelným zdrojům energie, přezkoumání nákladných systémů zavlažování či dokonce zmírnění účinků změny klimatu popsané jako „veřejné dobro“, to je příliš mnoho ústupků našim argumentům, aby bylo možné je pomíjet.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Změna klimatu se postupně stává skutečností, s níž se všichni budeme muset vyrovnat jako s jednou z priorit politiky EU. Změna klimatu je jevem, který poškozuje zemědělství, a podle jedné nedávno zveřejněné zprávy je známkou velmi neradostného výhledu pro toto odvětví. Nejvíce zasáhne změna klimatu země jižní Evropy. Je nezbytné, aby společná zemědělská politika přijala v reakci na změnu klimatu odpovídající opatření podporující lepší řízení zdrojů. Optimální správa vodních zdrojů, výběr adaptovaných druhů plodin, zvláště vybraných pro jejich odolnost vůči změně klimatu a nákazám, ochrana půdy proti erozi, zachování pastvin, větší míra zalesňování, sanace poškozených ploch, lepší hospodaření s lesy omezující rizika požárů a nová opatření pro sledování a kontrolu nemocí jsou opatření nesmírné důležitosti z hlediska přizpůsobení evropského zemědělství účinkům globálního oteplování. Zemědělci budou stále více závislí na stavu klimatu, proto schválíme jakékoliv opatření, které bude tento problém řešit.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože jsem přesvědčená, že zemědělství patří k výrobním odvětvím, které jsou postiženy důsledky změny klimatu a vystaveny jejich tlaku. Zároveň však má toto odvětví přímou souvislost s cíli na zmírnění dopadů změny klimatu ať už tím, že napomáhá snížit emise skleníkových plynů, udržet a zajistit uspokojivé nakládání s vodními zdroji, nebo posílením produkce a decentralizace udržitelných a obnovitelných zdrojů energie. V této souvislosti mohou východoevropské státy s vysoce rozvinutým odvětvím zemědělství plně využít rozvoje průmyslu v oblasti biopaliv, a přispět tak ke zvýšení příjmů ve venkovských oblastech a k vytvoření „zelených” pracovních míst (předpokládá se například, že do roku 2020 bude v souvislosti se zdroji obnovitelné energie vytvořeno 750 000 pracovních míst).

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písemně. (FR) Veškeré iniciativy, jejichž cílem je omezení globálního oteplování, jsou pozitivní. To vyplývá i z toho, co se včera odehrálo na půdě Evropského parlamentu, kde se 1 500 zvolených zástupců velkých evropských měst zavázalo snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o více než 20 %. Dnešní přijetí zprávy pana Le Folla o přizpůsobení se evropského zemědělství změně klimatu je v souladu s tímto přístupem. Nesmíme zapomínat, že odvětví zemědělství je odpovědné za téměř 10 % emisí oxidu uhličitého. Pro odvětví zemědělství bude přínosné, pokud dokáže předjímat nepříznivé dopady změny klimatu, jako např. zaplavené oblasti, úbytek zemědělské půdy, odlesňování a nejisté výnosy. Je proto nezbytné využít udržitelnosti zemědělství. Propagace rozumného využívání hnojiv a pesticidů spolu s diverzifikací zemědělské produkce a chovu zemědělských zvířat zajistí zemědělcům mnohem větší samostatnost a lepší kapitálovou základnu. Evropské zemědělství musí jednoznačně sehrát významnou úlohu v boji proti změně klimatu. Existují různé možnosti, jak toho docílit: používáním uhlíkových jímek, dodávkami obnovitelné energie či novými technologiemi zavlažování. Nyní už jen zbývá proměnit tyto myšlenky do konkrétních politik a začlenit je do zreformované společné zemědělské politiky 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , písemně. (SV) Hlasovala jsem proti přijetí této zprávy. Důvodem je, že pan Le Foll požaduje společnou lesnickou politiku. Lesnická politika je vnitrostátní záležitost: mezi členskými státy EU existují značné rozdíly. Jsem rovněž přesvědčená, že s výjimkou přeshraničních záležitostí v oblasti životního prostředí není vhodné, aby se o zemědělské politice rozhodovalo na úrovni Evropské unie, zvláště po rozšíření EU na 27 zemí. Dokud však společná zemědělská politika EU existuje, chci, aby byla přijímaná rozhodnutí co nejlepší s ohledem na boj proti změně klimatu. Můj postoj k řadě návrhů pana Le Folla v oblasti boje proti hrozbě změny klimatu, což je klíčový problém současnosti, je velmi kladný, avšak doporučovat společnou lesnickou politiku je krokem nesprávným směrem.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), písemně. − Do záznamu: jako osoba pověřená dohledem nad stranickou disciplínou skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) tímto prohlašuji, že původním záměrem skupiny Evropské lidové strany bylo hlasovat proti bodu 18/2 (jmenovité hlasování). Skupina se dopustila technické chyby.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy pana Stéphana Le Folla. Učinil jsem tak proto, že jsem přesvědčen, že zemědělství sehraje při řešení problémů souvisejících s bojem proti globálnímu oteplování významnou úlohu. Naše zemědělství pomůže Evropské unii při splnění cílů na snížení emisí. Vítám schválení bodů 18 a 20 o zachování a zlepšení jakosti půdy prostřednictvím vázání uhlíku a využití biomasy k vytápění, což může významným způsobem omezit nepříznivý dopad změny klimatu. Jsem rozhodně přesvědčen, že společná zemědělská politika se bude v budoucnu stávat stále udržitelnější. Podporuji společnou zemědělskou politiku šetrnou k životnímu prostředí!

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně. (LT) Změna klimatu může mít dopad na zemědělství: oblasti mohou trpět nedostatkem vody, mohou se objevit nové choroby a zemědělská zvířata mohou trpět přehřátím. Zemědělství může pomoci zpomalit změnu klimatu, ale mělo by být rovněž připraveno na přizpůsobení se dopadům globálního oteplování. Společná zemědělská politika (SZP) musí uznat dopad globálního oteplování a přijmout opatření na zmírnění změny klimatu. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím podpory čistých a obnovitelných zdrojů energie, zajištěním ekologického skladování oxidu uhličitého a snížením množství emisí plynů způsobujících skleníkový efekt. Zatím však není zřejmé, jaké náklady si přizpůsobení se společné zemědělské politiky a omezení změny klimatu vyžádá. Je třeba provést důkladný rozbor hospodářského přínosu. Změna klimatu představuje skutečnou hrozbu, z krátkodobého hlediska je však zapotřebí lepší správu zdrojů. Rozšíření EU mělo výrazný dopad na zemědělství EU. K 6 milionům zemědělců stávající EU se přidalo dalších 7 milionů zemědělců. Oblast venkova tvoří 90 % území EU a více než polovina tohoto území se podílí na zemědělství. Jen tato skutečnost samotná podtrhuje význam zemědělství pro přírodní prostředí Evropské unie. Na varšavské konferenci v únoru 2010 podepsala Litva a dalších 8 členských států EU prohlášení o nové společné zemědělské politice, které je dalším projevem solidarity a úcty. Nesmíme rozdělovat Evropu na „nové“ a „staré“ členské státy, musíme projevit solidaritu. Pokud máme evropským zemědělcům po roce 2013 zajistit spravedlivý a stálý příjem a omezit změnu klimatu, potřebujeme silnou evropskou zemědělskou politiku.

 
  
  

Zpráva: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro tuto vynikající zprávu našeho italského kolegy pana Dorfmanna o procesu, který zahájila Evropská komise a který má přezkoumat kritéria pro udělení statusu „zemědělské oblasti s přírodním znevýhodněním“, a tudíž i vyrovnávací příspěvek pro oblasti s trvalým přírodním znevýhodněním (ICHN). Zvláště bychom měli zdůraznit význam odstavce 18 této zprávy, který již odmítá podpořit kritéria navrhovaná,Evropskou komisí: „zdůrazňuje, že konečné stanovisko ke zvoleným základním územním jednotkám, kritériím a prahovým hodnotám navrženým Komisí lze zaujmout až poté, co členské státy vypracují podrobné mapy [...]“.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písemně.(GA) Hlasoval jsem pro zprávu pana Dorfmanna o zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech (tzv. znevýhodněných oblastech).

Zhruba 75 % irské půdy bylo označeno za znevýhodněná území a současný systém poskytuje podporu zhruba 100 000 rodin zemědělců. Tento systém je nezbytný pro životaschopnost a rozvoj venkova a pro boj s opouštěním zemědělské půdy, stejně jako pro ochranu biologické rozmanitosti a životního prostředí. Se správným financováním může tento systém zajistit příjem zemědělcům, kteří hospodaří ve velice náročných podmínkách.

Jelikož je zemědělství v Irsku omezené kvůli studeným a vlhkým povětrnostním podmínkám, těší mě, že se tato zpráva zmiňuje o obtížích spojených s neobdělávatelnými vlhkými půdami. Rovněž vítám zmínku o „dnech polní kapacity“, která napomáhá k zohledňování vzájemného působení mezi druhem půdy a podnebím.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písemně. (RO) Domnívám se, že zavedení jednotných kritérií zjednoduší realizaci režimu plateb pro přírodně znevýhodněné oblasti napříč celou Evropskou unií a zároveň přinese větší transparentnost a jednotné zacházení s příjemci těchto režimů podpory.

Je nesmírně důležité, aby byla tato podpora zaměřena na ta území, která jsou nejvíce postižena opouštěním půdy. Zároveň s tím musí být jako součást návrhu vzata v potaz také následující kritéria: nesmí vzniknout další náklady a musí být přihlédnuto k dopadu, který bude mít změna vymezení v oblastech, v nichž hraje zemědělství klíčovou roli v místním hospodářství. V tomto ohledu je, myslím, namístě, abychom v dotčených oblastech zavedli opatření, jež mají za cíl posílit konkurenceschopnost zemědělského sektoru a podpořit diverzifikaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. (CS) Zpráva o podpoře znevýhodněných venkovských regionů má za cíl nově definovat znevýhodněné oblasti EU a reformovat jejich finanční a strukturální pomoc. Členské státy dosud za znevýhodněné označovaly více než polovinu veškeré zemědělsky využívané plochy v EU, proto je nezbytné nově definovat pojmy a podmínky pro ně dané. Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu umožňuje členským státům v rámci zlepšování životního prostředí a krajiny platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a platby v jiných znevýhodněných oblastech. Tyto platby mají prostřednictvím stálého využívání zemědělské půdy přispívat k zachování venkova a podpoře udržitelných systémů zemědělského hospodaření a měly by být náhradou za dodatečné náklady a ušlé příjmy. Přezkum doložil, že přechodné znevýhodněné oblasti jsou členskými státy určovány na základě souboru různých kritérií a tyto mohou vést k rozdílnému zacházení i rozdílné výši plateb mezi jednotlivými členskými státy. Vítám proto návrh zpravodaje ponechat prostor členským státům pro přezkoumání nových kritérií před otevřením plateb. Ten by však měl být časově vymezen, neboť kvůli netečnosti některého z členských států by mohl být celý proces reformy výrazně pozdržen, což by negativně ovlivnilo nejen platby z těchto fondů, ale také přispělo k nejasnému právnímu prostředí v jednotlivých členských státech. Zprávu jako celek podporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Podpora znevýhodněných zemědělských oblastí je neodmyslitelným prvkem druhého pilíře společné zemědělské politiky (politiky rozvoje venkova), jelikož je přirozené, že na oblasti s přírodními znevýhodněními by se měly zaměřit konkrétní nástroje a politiky.

Komise v tomto sdělení navrhuje, aby podle čl. 50 odst. 2 nařízení (ES) č. 1698/2005 byla „ostatní znevýhodněná území“ definována v souladu s objektivními kritérii. Za tím účelem navrhuje osm kritérií pro půdu a klima, která při překročení určité prahové hodnoty znamenají pro evropské zemědělství velká omezení: klimatická kritéria (dlouhodobě nízká teplota nebo horko), půdně fyzikální kritéria (špatně odvodněné půdy, kamenité, písčité nebo jílovité půdy, malý prostor pro zakořenění, slané půdy) a geografická kritéria (lokality s velmi nevýhodným rozložením vlhkosti či se silně svažitým terénem). Tato definice objektivních kritérií je pozitivní, avšak kritéria musí být otestována v terénu, aby byla ověřena jejich spolehlivost a přizpůsobitelnost skutečným situacím a specifickým vlastnostem té či oné přírodní oblasti.

Rovněž musí být zvážena možnost přechodného období s vlastním režimem pro jakýkoli region, který ztratí své označení znevýhodněné oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , písemně. (PT) Podpora pro znevýhodněné venkovské oblasti představuje klíčový prvek politiky rozvoje venkova. Podporuji udělování přiměřených vyrovnávacích plateb znevýhodněným oblastem, aby zemědělci pomáhali chránit venkovské prostředí a začali se věnovat udržitelnému zemědělství, které vytváří veřejné statky, jako jsou krajiny, kvalita vody a vzduchu a ochrana biologické rozmanitosti.Tato podpora umožňuje společenskou a územní soudržnost, ochranu venkovských území a dává jim status území se zásadní hospodářskou a přírodní důležitostí. Tato zpráva se týká kritérií, která se vztahují k „ostatním přírodně znevýhodněným oblastem“ podle článku 50 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č.1698/2005. Skupina odborníků stanovila osm kritérií pro půdu a klima, která při překročení určitých prahových hodnot znamenají pro evropské zemědělství velká omezení. Souhlasím s tím, že musí být rovněž vzato v potaz geografické kritérium označované jako „izolace“, jelikož se jedná o přírodní znevýhodnění. Doufám, že členské státy budou moci při označování přírodně znevýhodněných oblastí uplatňovat objektivní kritéria pro půdu, která jsou přizpůsobena podmínkám jejich přírodní oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. − (PT) Je pozitivní, že panuje názor, že „platby pro znevýhodněné oblasti musí být vázány na aktivní obdělávání půdy“ a že „striktní používání výhradně biofyzikálních kritérií nemusí být […] vhodné“. Rovněž považujeme za přínosné, že je zahrnuto geografické kritérium „izolace“ a prohlášení, že se „může ukázat, že přijatá kritéria bude nutno používat kumulativně“. Tyto aspekty si však protiřečí s jinými, které jsou rovněž zahrnuty v této zprávě, konkrétně definice „přechodného období“ pro přizpůsobování se novým kritériím, jinými slovy, tiché přijetí nových kritérií navrhovaných Komisí. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se nová kritéria odrážela v budoucím vývoji společné zemědělské politiky (SZP), pro což se zde také argumentuje, z toho důvodu, že by tato politika zůstala ve sféře rozvoje venkova se spolufinancováním; jinými slovy, zachoval by se jiný způsob diskriminace mezi zeměmi. Tento návrh Komise, pokud bude uveden do praxe, bude silně poškozovat zájmy jižních zemí, především Portugalska. Z tohoto důvodu upozorňujeme na to, že při vypracovávání SZP bude nutné opravit tento návrh a rovněž ukázat a zhodnotit využití nejen biofyzikálních, ale také socioekonomických kritérií, jako jsou: HDP na hlavu, příjem na rodinnou pracovní jednotku a desertifikační ukazatele.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písemně. (IT) Tato zpráva zdůrazňuje důležitost, jakou bude mít nová společná zemědělská politika pro všechny členské státy. Ochrana přírodně znevýhodněných území bude jedním z hlavních bodů této politiky, kterou budou Evropská unie a regiony členských zemí realizovat, čímž budou v praktické rovině uvádět v platnost subsidiaritu. Komise EU musí brát tuto subsidiaritu v potaz, obzvláště při určování parametrů, které budou tyto oblasti definovat. Komise nesmí opomenout skutečnost, že obnova přírodně znevýhodněných území poskytne konkrétní pomoc zemědělským podnikům, které jsou postiženy současnou velkou krizí, a bude pomáhat udržovat životní prostředí v dobrém stavu. Rád bych vám připomněl, že toto vše musí být možné nejen teoreticky, ale také prakticky, a to formou přidělování náležitých finančních prostředků na ochranu a obnovu těchto území. Touto cestou bychom mohli obnovit a poskytnout pobídky pro hospodářský rozvoj zemědělství ve všech oblastech s potenciálem růstu a vyvolat na trhu řetězovou reakci, jako je zemědělská výroba potravin typických pro dané území a ochrana krajiny a životního prostředí. Děkuji panu Dorfmannovi a blahopřeji mu k jeho vynikající zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písemně. (PL) Aby bylo dosaženo spravedlivých a jednotných podmínek pro všechny zemědělce v Evropské unii, což by nepochybně měl být hlavní cíl reformy společné zemědělské politiky, mělo by být rovněž postaráno o přírodně znevýhodněné země. Aby byly uvedeny v soulad právní předpisy, které klasifikují oblasti jako způsobilé k přijímání plateb, je především nezbytně nutné, aby byly uvedeny v soulad klasifikační kritéria takovýchto oblastí. Tohoto cíle nebude možné dosáhnout bez úzké spolupráce s členskými státy. Pragmatismus navrhovaný autorem této zprávy, který se projevuje v tom, že bude jednotlivým členským státům umožněno definovat biofyzikální kritéria, může znamenat hrozbu ve formě pokusů o prosazování konkrétních národních zájmů. Avšak dokud se Komise dokáže postarat o to, aby byla dodržována ustanovení evropského legislativního rámce, toto řešení by mělo znatelně zlepšit objektivní určování zemí, o nichž diskutujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně.(PT) Vzhledem k tomu, že více než polovina (54 %) zemědělsky využívané půdy v EU je klasifikována jako znevýhodněné oblasti – ať už kvůli horopisu, klimatickým podmínkám nebo méně úrodné půdě – a že takové opatření je pro rozvoj venkova nezbytně nutné, docházíme k závěru, že znevýhodněné oblasti musí pro členské státy představovat prioritu. Z tohoto důvodu povede příprava komplexní strategie pro znevýhodněné oblasti, která splňuje místní potřeby rozličných regionů, k omezení stávající nerovnosti mezi členskými státy, co se týče podpory, která je jim udělována. V důsledku bude díky přesnému určení přírodně znevýhodněných oblastí možné získat dostatečné finanční prostředky k využití půdy a zlepšení zemědělské produkce.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. – (DE) Není pochyb o tom, že zemědělské podniky v nejvzdálenějších regionech potřebují nejvyšší finanční podporu. Malé horské podniky musí často bojovat o přežití, jelikož je zřídkakdy možné, aby rychle reagovaly na nové požadavky trhu. Zejména malým podnikatelům scházejí zaměstnanci k tomu, aby mohli zůstat konkurenceschopní. V důsledku toho, čistě z obchodního hlediska, je jejich situace mnohem složitější než situace velkých zemědělských podniků na vytížených místech. Vysoký počet zemědělských podniků, které v posledních několika letech zkrachovaly, a zvýšení počtu zemědělců na částečný úvazek ukazuje, že politika dotací v Evropské unii se příliš zaměřuje na intenzivní chov dobytku a podobně. Aby členské státy EU zůstaly alespoň trochu soběstačné, je nejvyšší čas, abychom vrátili naše zemědělské dotace na vnitrostátní úroveň. Aby bylo dosaženo spravedlivějšího rozdělování vyrovnávacích plateb, hlasoval jsem pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která bojuje s problémy, kterým čelí zemědělci v mnoha členských státech EU. Rád bych zdůraznil zejména důležitost pozměňovacího návrhu, který jsem předložil ve výboru, a rád bych poděkoval kolegům a kolegyním, kteří ji podpořili. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu, o kterém se zmiňuji, je zajistit, aby způsob, jakým jsou přírodně znevýhodněná území vymezována, byl relevantní, a to tak, že bude založen na homogenních ekologických zónách, a nikoli na LAU 2, jak je tomu v současné chvíli. Rovněž bych rád zdůraznil, že je podle mého názoru namístě, aby byla do budoucích návrhů Komise zahrnuta pružná pravidla, která rovněž umožní, aby byla podpora udělována zemědělcům v přírodně znevýhodněných zónách s malou rozlohou, které se z administrativního hlediska nacházejí v jednotkách, která nesplňují zavedená kritéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Podpora pro silně přírodně znevýhodněné venkovské oblasti je jedním z nejdůležitějších stavebních prvků druhého pilíře společné zemědělské politiky. Tato zpráva navíc ošetřuje i dotace pro tyto regiony, nejen co se týče výroby jídla, ale rovněž i v makroekonomickém kontextu. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D) , písemně.(PL) Hlasoval jsem pro usnesení Evropského parlamentu (A7-0056/2010), protože druhý pilíř společné zemědělské politiky, zejména politika rozvoje venkova, je nesmírně důležitý pro zlepšení účinnosti SZP samotné, ale také pro usnadnění hospodaření s půdou, která je přírodně znevýhodněná. Tento dokument navržený zpravodajem je velice důležitý, a to nejen pro nás, ale i pro celou Evropskou unii. Potřebujeme informace o půdě, která z důvodů, jež nezávisejí na jejích vlastnících, nemůže být využívána účinně či dobře. Souhlasím se zpravodajem v jeho zhodnocení přezkumu kritérií pro klasifikování znevýhodněných území, který začal v roce 2005. Dosavadní kritéria pro podporu těchto území musí být upravena tak, aby odpovídala skutečným stávajícím znevýhodněním. Rovněž by se nemělo zapomínat na to, že existují území, která spadají pod specifická kritéria, avšak ve kterých byla znevýhodnění odstraněna díky využívání účinných řešení. Jedině členské státy by měly být zodpovědné za určování znevýhodněných oblastí a za rozvoj podpory a podpůrných programů. Všechna opatření musí samozřejmě vycházet z rámce EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. − Spolu se svou skupinou jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písemně. (SV) Zdržela jsem se hlasování/hlasovala jsem proti návrhu pana Dorfmanna. Důvod, proč jsem toto stanovisko zaujala, jasně vyplývá z této zprávy. EU je příliš velkým územím na to, aby dokázala účinně zvládnout zemědělskou pomoc pro přírodně znevýhodněné oblasti. Venkovské oblasti EU jsou nesmírně rozmanité co do pěstovaných plodin, úrovní vlhkosti v půdě, kombinací druhů půdy a klimatických podmínek. Zejména změna klimatu ztěžuje sestavení seznamu kritérií a pevných norem pro dotace. Evropská unie si od členských států vyžádala podrobné mapy, ty ovšem dodalo jen několik málo zemí. Příkladem, který ve zprávě zdůrazňuje Účetní dvůr, je to, že Španělsko vyplácí 16 EUR na hektar, kdežto Malta vyplácí 250 EUR za hektar, a to v podmínkách, které se zdají být podobné. Společná zemědělská politika byla sestavena, když Evropské společenství/Evropská unie mělo/měla šest členských států. Dnešní situace je naprosto odlišná, a dokonce ještě komplikovanější. Správu zemědělské pomoci by měly mít na starost členské státy, které mají místní znalosti. V současné době se nacházíme uprostřed krize eura. Jednotná měna je překážkou v přizpůsobování úrokových sazeb a měn odlišným okolnostem v rámci eurozóny. Rovněž jednotná zemědělská politika pro všech 27 členských států je nevhodná.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) V tomto sdělení se Komise snaží o větší důslednost a jednotnost v kritériích pro rozdělování podpory zemědělcům v přírodně znevýhodněných oblastech. Rovněž se pokusila napravit nerovnoměrné přidělování plateb členským státům způsobené odlišným zařazením, obzvláště v případě tzv. „přechodných znevýhodněných oblastí“.

Tyto platby jsou klíčové pro ochranu zaměstnanosti a venkovských společenství, nepřetržité využívání zemědělské půdy, biologickou rozmanitost a kulturní krajinu.

Obecně jsem se zprávou spokojen, a obzvláště se stanoviskem Výboru pro regionální rozvoj, který se snaží chránit zájmy nejvzdálenějších regionů, jelikož ostrovy jsou ze sdělení Komise vyloučeny.

V souladu se zásadou subsidiarity se mi zdá logické, aby při určování přechodných znevýhodněných oblastí bylo členským státům umožněno zohledňovat nejen biofyzikální, ale také jiná kritéria, jako např. je-li oblast ostrovem či nejvzdálenějším regionem.

Zdá se mi rovněž důležité, aby mohl mít každý region, který přijde o status „přírodně znevýhodněná oblast“, prospěch z přechodného období, což by mu umožnilo zmírnit dopad, který na něj ztráta dotací bude mít.

Musíme nyní zajistit, aby v celkové revizi společné zemědělské politiky byly nové režimy podpory pro zemědělce promyšleny konzistentně a aby byly zemědělská politika a politika soudržnosti lépe koordinovány.

 
  
  

Zpráva: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro tuto zprávu o nové digitální agendě pro Evropu: 2015.eu, jelikož jsem toho názoru, že Evropa musí hrát hlavní roli v podpoře inovací v sektoru informačních a komunikačních technologií. Z tohoto důvodu musíme do této oblasti investovat rychleji. V současné době však naneštěstí Evropě hrozí, že bude zaostávat za Asií, soudě podle několika málo ukazatelů, jako je průměrná rychlost přenosu dat nebo skutečnost, že ačkoli jsou širokopásmové komunikační služby dostupné více než 90 % obyvatel Evropské unie, užívá je pouze 50 % domácností. Komise musí představit jasný, ambiciózní program pro tuto oblast, který bude mít podobu nejen vize nebo výhledového dokumentu. Existují řešení, která musíme podporovat, jako je např. využívání programů s otevřeným zdrojovým kódem, které by pomohly zrychlit inovaci softwaru díky otevřeným příspěvkům a snížit náklady na obchodní využívání těchto programů. Zároveň musíme přijmout opatření, která budou zaměřena na snížení byrokracie v rámcovém programu EU a na celosvětové zvyšování naší konkurenceschopnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Zpráva z vlastního podnětu paní del Castillové Veraové je ambiciózní tam, kde se věnuje otázce digitální strategie pro Evropu. Tato záležitost se týká především přístupu všech občanů EU k internetu. V tomto ohledu je doporučeno, aby polovina evropské civilizace měla přístup k vysokorychlostnímu internetu do roku 2015 a celá populace pak do roku 2020. Rozsáhlé využívání internetu je podpořeno návrhy ohledně způsobu, jakým by se právní předpisy, které se týkají spotřebitelů a bezpečnosti, měly vyvíjet, stejně jako návrhy ohledně nezbytného digitálního přístupu k veřejným službám. Tento program nám nadto umožní poskytovat podporu inovativnímu výzkumu a vývoji, čímž umožní rychlý nárůst znalostí a přístup k dědictví. Ze všech těchto důvodů jsem hlasovala pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Jsem přesvědčen o tom, že Evropa bude sklízet plody digitální revoluce jen tehdy, budou-li všichni občané Evropské unie připraveni a oprávněni k tomu, aby se plně uplatnili v nové digitální společnosti. To vyžaduje vypořádat se s mnoha výzvami, jako je závazek k dlouhodobým investicím, odvaha vlád spoléhat se více na elektronickou státní správu a odvaha občanů k využívání digitálních služeb. Ke splnění těchto cílů je nezbytně nutné do roku 2015 podstatně zmenšit propasti v digitální gramotnosti a kompetentnosti. Obzvláště pak vítám návrhy, které se snaží zajistit, aby všechny základní a střední školy měly do roku 2015 vysokorychlostní připojení k internetu a aby byla všem dospělým v produktivním věku nabídnuta možnost školení v informačních a komunikačních technologiích. Abychom měli konkurenceschopný digitální program, musíme začít u občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písemně. (PT) Informační a komunikační technologie (IKT) jsou jednou z oblastí, která se v posledních desetiletích rozvíjí nejbouřlivěji, a jsou přítomny ve všech oblastech lidského života. V prostředí neustálých změn a rostoucí konkurenceschopnosti mohou být IKT mocným nástrojem pro pomoc udržitelnému rozvoji, stejně jako boji s chudobou a proti sociálním a hospodářským nerovnostem. Každý člověk musí být vybaven náležitými schopnostmi a všudypřítomným vysokorychlostním připojením, stejně jako je potřeba mít jasný právní rámec, který chrání práva a nabízí nezbytnou důvěru a ochranu. Zpráva o „nové digitální agendě pro Evropu: 2015.eu“, pro kterou jsem hlasovala, se snaží o spolupráci s Komisí na vytvoření univerzálního strategického návrhu a akčního plánu pro rok 2015. Podle něj musí mít do roku 2013 všechny domácnosti v EU přístup k širokopásmovému internetu, a to za přiměřené ceny; zvláštní pozornost by měla být věnována venkovským oblastem, oblastem procházejícím transformací průmyslu a regionům, které se vyznačují vážným a trvalým znevýhodněním přírodní nebo demografické povahy, zejména nejvzdálenějším regionům; a konečně je důležité zajistit koncovým uživatelům s postižením rovnocenný přístup k internetu, a to na stejné úrovni, jakou mají k dispozici ostatní uživatelé.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písemně. (IT) Jedním z nejambicióznějších, avšak nerealizovaných cílů Lisabonské strategie bylo učinit z Evropy nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní společnost na světě. Cílem přijetí agendy 2015.eu, která doplňuje strategii EU 2020, je zaměřit na občany jakožto spotřebitele opatření Evropské unie, které má zajistit, aby všechny členské státy mohly čerpat z náležité rezervy informačně technologických schopností, aby jim byl zaručen přístup k hlavním formám informačních a komunikačních technologií, které jsou dnes dostupné. Cesta k zajištění počítačové gramotnosti rodin, studentů, podniků a evropských vlád bude podpořena rozličnými strategiemi, které se budou vypořádávat s problémem definování digitálních práv a rovněž realizovat infrastrukturu ke zlepšení a rozšíření širokopásmového připojení, a to obzvláště ve venkovských oblastech.

Jelikož jsem pevně přesvědčena o tom, že budoucnost odborné přípravy musí jít nezbytně ruku v ruce se zkvalitněním počítačového školení a interoperabilitou informačně technologických schopností, hlasuji pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Podporuji vynikající zprávu o nové digitální agendě paní del Castillové Veraové. Souhlasím s tím, že Evropská unie musí hrát hlavní roli ve vytváření a uplatňování informačních a komunikačních technologií, a tím vytvářet přidanou hodnotu pro své občany a společnosti. Rovněž souhlasím s tím, že plody této digitální revoluce bude možné sklízet jen tehdy, bude-li evropská veřejnost ve své úplnosti připravena a budou-li jí dány prostředky nezbytné k tomu, aby se plně zapojila do nové digitální společnosti. Vítám cíl, kterým je poskytování vysokorychlostního internetu všem evropským občanům a napříč celým územím, a to včetně nejvzdálenějších regionů. Rovněž vítám doporučení, aby byl koncept digitální vzdělanosti zaveden do vzdělávacích systémů, a to už na úrovni mateřských škol, paralelně s výukou cizích jazyků, s cílem připravit schopné uživatele v co nejranějším věku. Rád bych zdůraznil potenciální výhodu, kterou má přechod veřejných služeb na digitální technologie (tzv. e-government) pro občany a podniky, jehož cílem je umožnit účinnější a osobnější poskytování veřejných služeb. Rovněž bych rád zdůraznil skutečnost, že využívání systémů elektronického zadávání veřejných zakázek umožňuje podstatné zvýšení transparentnosti a konkurenceschopnosti, stejně jako větší možnost výběru, vyšší kvalitu a nižší ceny.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, se kterou souhlasím, jak co se týče jejího ducha, tak i jejího obsahu. Jsem toho názoru, že přijetím této zprávy vyslal Evropský parlament jasný signál své vedoucí úlohy v politice, a vytvořil digitální agendu, což je skutečně ucelený a komplexní evropský plán a také zásadní krok pro budoucnost Evropy.

Na jednu stranu nabízí digitální rozvoj obrovskou příležitost k růstu, na straně druhé však bude mít za následek obrovskou společenskou změnu, která bude mít značný dopad na chování občanů. Důležité je zajistit, aby tato změna vedla k demokratičtější, otevřenější a přístupnější evropské společnosti a prosperujícímu, konkurenceschopnému a znalostnímu budoucímu hospodářství. K tomu může dojít jen tehdy, jak je zdůrazněno v této zprávě, „pokud v centru zájmu politických opatření bude stát člověk“.

Je důležité se více soustředit na nárůst širokopásmových připojení a uplatňování digitálních technologií v klíčových tržních sektorech, jako je energetika, doprava a zdravotnictví. Tyto politické kroky však musí zahrnovat náležité záruky, aby se předešlo zvětšování propastí mezi velkými podniky a středními a malými podniky, mezi orgány veřejné správy a soukromým sektorem, mezi hustě obydlenými oblastmi a venkovskými, ostrovními a horskými oblastmi, a mezi vnitrostátním a přeshraničním elektronickým obchodem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně. (RO) Oceňuji snahy paní del Castillové Veraové při vypracovávání této zprávy, stejně jako příspěvky mých kolegů poslanců a poslankyň. Digitální agenda a rozvoj jednotného trhu informačních a komunikačních technologií patří k našim prioritám i k prioritám předsednictví. Vítám důraz, který je v tomto konceptu kladen na podporování digitální gramotnosti mezi mladými lidmi, jelikož právě oni využívají nové technologie ze všech nejvíce, takže je třeba, aby tak činili bezpečně a účinně.

Rád bych poděkoval svým kolegům poslancům a poslankyním za jejich podporu, kterou mi vyjádřili, když jsem žádal Komisi o to, aby navrhla plán pro podporování nových internetových podniků a poskytování zařízení, a to obzvláště těm, kteří v poslední době přišli o práci. Jsem si jist, že můj hlas a hlasy mých kolegů poslanců a poslankyň budou důležitým krokem ke komplexnímu a účinnému přístupu k evropské digitální budoucnosti. Doufám, že nás Komise podpoří tím, že stanoví jasná pravidla v této oblasti, a to jak na úrovni Evropské unie, tak i na úrovni členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) „Digitální agenda“ je v naší společnosti stále tím důležitější a nevyhnutelnější. Technologický rozvoj, obzvláště v oblasti zpřístupňování informací, obsahů a znalostí na internetu, je nesmírně rychlý a „digitální“ krajina se za posledních deset let drasticky změnila – v současné době je možný hromadný přístup k internetu a mobilním komunikacím. Je proto důležité myslet na budoucnost a určit pro tento digitální program strategii, stanovit konkrétní cíle a věnovat obzvláštní pozornost tématům, která se vztahují k právům spotřebitelů na soukromí, osobním údajům a také k autorským právům a boji proti internetovému pirátství.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , písemně. (PT) Informační a komunikační technologie (IKT) hrají důležitou roli v prosperujícím a konkurenceschopném hospodářství a napomáhají budovat společnost, která je ohleduplnější k životnímu prostředí, demokratičtější, otevřenější a která umožňuje větší začlenění. IKT umožňují účinnost, čímž napomáhají udržitelnému růstu, a tak přispívají k plnění cílů strategie EU 2020. Mezi členskými státy i v jejich rámci existují v současné době obrovské nerovnosti v oblasti potenciálního přístupu veřejnosti k širokopásmovému připojení. Naléhavě potřebujeme vybudovat jednotný digitální trh pro služby, který by zamezil roztříštěným pravidlům a přispěl k volnému oběhu digitálních služeb a elektronického obchodování. Musí být přijat ambiciózní digitální program a univerzální akční plán, který Evropě umožní posunout se směrem k otevřené a prosperující digitální společnosti, která bude všem občanům nabízet hospodářské, sociální a kulturní příležitosti a která bude věnovat obzvláštní pozornost venkovským oblastem. Rád bych zdůraznil, jak důležité je poskytnout všem občanům všudypřítomný vysokorychlostní přístup k pevnému i mobilnímu širokopásmovému připojení. Vnitrostátní a evropské finanční prostředky by měly být využity k zajištění toho, aby všichni občané Evropské unie měli do roku 2013 přístup k širokopásmovému internetu za přiměřenou cenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. − (PT) Tato zpráva obsahuje poměrně hodně pozitiv, a to navzdory tomu, že byla vytvořena v rámci vnitřního trhu, který Evropská unie obhajuje. Uznáváme základní výhody digitální agendy pro Evropu, které jsou zahrnuty v této zprávě, konkrétně záruku „přístupu ke kulturnímu obsahu všem občanům“, záruku „rovnocenného přístupu pro konečné uživatele s postižením, a to na stejné úrovni, jakou mají k dispozici ostatní uživatelé“, připravenost k většímu úsilí o používání „software s otevřeným zdrojovým kódem“ a tvrzení, že „zvláštní pozornost by měla být věnována venkovským oblastem, oblastem procházejícím transformací průmyslu a regionům, které se vyznačují vážným a trvalým znevýhodněním přírodní nebo demografické povahy, zejména nejvzdálenějším regionům“. Přispějme těmto návrhům.

Domníváme se nicméně, že opravdu špičková digitální agenda odmítá jakoukoli komercionalizaci znalostí, vzdělání a výzkumu. Z tohoto důvodu neakceptujeme rozmělňování pozitivních cílů nejasnostmi a odchylkami jednotného evropského trhu.

Posilování a podporování „správně fungujícího“ vnitřního trhu nezpůsobí, že bude více „orientovaný na spotřebitele“, ani nepovede k „nižším cenám“, jak se nás o tom snaží přesvědčit. V široké škále činností Evropské unie se při různých příležitostech ukázalo, že pravý opak je pravdou. Proto jsme se zdrželi hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písemně. (RO) Je třeba věnovat větší pozornost definování nové digitální agendy 2015.eu, která má být konkurenceschopnější a více inovativní než nedávno zahájená strategie i2010, obzvláště co se týče vzdělávacích a kulturních aspektů. Z tohoto důvodu jsem coby zpravodaj pro stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělání tuto zprávu podpořil, obzvláště pak ty body, které se vztahují k roli informačních a komunikačních technologií v odborné přípravě mladých lidí a v jejich přípravě na pracovní trh. V předloženém a přijatém návrhu jsem vyzdvihl jak důležitost toho, aby si děti osvojovaly základní znalosti IKT již od úrovně základní školy, tak i přidanou hodnotu, kterou může studium přes internet poskytnout naší společnosti, která se bez přestání proměňuje. Stejně tak jsem uvítal, že právě mladí lidé jsou tou částí obyvatelstva, která informační a komunikační technologie přijímá nejochotněji. Vlastně je zapotřebí, aby se na tuto oblast zaměřili, neboť to může značně přispět ke snížení úrovně nezaměstnanosti v Evropské unii, což je v souladu s cíli strategie EU 2020. V neposlední řadě jsem znovu zdůraznil, že je nutné vyvíjet projekt Europeana coby součást agendy 2015.eu a realizovat ho takovým způsobem, který mu zaručí velkou pozornost, a přitom rovněž zajistí, aby byl splněn jeho základní kulturní cíl.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písemně. (RO) Vítám přijetí této zprávy, která nám pomůže při sestavování návrhu komplexní strategie 2015 pro informační a komunikační technologie (IKT). Domnívám se, že naše překonání hospodářské krize závisí do velké míry na schopnosti tohoto návrhu usnadnit dalekosáhlé a účinné uplatňování informačních a komunikačních strategií v obchodním sektoru. Malé a střední podniky mohou fungovat jako katalyzátor hospodářské obnovy v Evropě. Evropská komise musí vlastně v budoucnosti posílit opatření na podporu malých a středních podniků ve využívání nástrojů informačních a komunikačních technologií, aby tak zvýšila jejich produktivitu. Využívám dnes svého hlasování, abych podpořil návrh z této zprávy na vytvoření digitálního plánu na podporu internetových společností, jehož primárním cílem je nabídnout další možnosti těm, kteří za současné finanční krize přišli v nedávné době o práci. Taková iniciativa by mohla být konkrétně realizována tak, že by bylo nabízeno internetové připojení a poradenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Nová digitální agenda pro Evropu je nezbytně nutná k tomu, aby došlo k digitální revoluci, z níž by mohla těžit evropská veřejnost jako celek. K tomu, aby tato revoluce nastala, je však zapotřebí, aby se do tohoto procesu zapojili všichni občané, aby se stali aktéry v nové digitální společnosti. Aby se něco takového stalo skutečností, je potřeba rozsáhlých investic, které by umožnily zmenšit digitální propast, která v současné době v Evropské unii zeje. Nesmíme zapomínat na to, že informovaná a poučená veřejnost přispívá ke zvyšování potenciálu Evropy.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písemně. (SK) Plné využívání informačních a telekomunikačních technologií je předpokladem konkurenceschopnější Evropy a trvale udržitelného růstu.

Evropská unie by měla zaručit vývoj a uplatnění těchto technologií a umožnit všem občanům EU zapojit se do nové digitální společnosti pomocí kvalitního vysokorychlostního internetového připojení za dostupné ceny. Telekomunikační trhy v mnoha členských státech však bohužel ani nadále nedosahují dostatečného stupně otevřenosti vůči konkurenci, a proto jsou spotřebitelé a domácnosti odrazováni vysokými cenami a nezískávají dostatečné digitální schopnosti.

Považuji proto za nezbytně nutné, aby byla prohloubena integrace a celková liberalizace jednotného trhu a aby byly odstraněny překážky v poskytování přeshraničních telekomunikačních služeb.

Zároveň podporuji vytvoření lepšího právního rámce pro nový digitální prostor, který bude zaručovat ochranu základních lidských práv občanů a duševního vlastnictví a rovněž bude předcházet počítačové kriminalitě, šíření dětské pornografie a dalším trestným činům na internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Počítá se s tím, že by do roku 2013 měly mít všechny domácnosti v EU přístup k širokopásmovému internetu, a to za přiměřené ceny. Nadto má být Evropa do roku 2015 nejmobilnějším světadílem na světě, co se týče přístupu k internetu. Podporuji opatření za tímto účelem, a proto jsem hlasoval pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písemně. – (EL) Nová digitální agenda pro Evropu je ambiciózní v tom ohledu, že chce rozšiřovat nové technologie a rychlá spojení v členských státech, což je důvod, proč jsem pro ni hlasoval. Avšak zdá se, že kromě rámcových prohlášení, která jsou v něm obsažena, jako je zvyšování rychlostí mobilního připojení nebo seznamování občanů s novými technologiemi, mohou být některé z cílů nesmírně náročné na splnění. Zdá se například, že cíl – jakkoli je žádoucí –, v jehož rámci mají mít všechny školy v Evropské unii vysokorychlostní připojení k internetu do roku 2015, bude velice těžké splnit, a to z objektivních důvodů (např. v odlehlých horských a ostrovních zemích je těžké okamžitě dosáhnout vysokých rychlostí). Proto by měla být nová digitální agenda pro Evropu podpořena sérií koordinovaných kroků a iniciativ, jako je např. štědřejší financování EU určené k zajištění lepšího přístupu k internetu, a to i pro žáky žijící v zeměpisně znevýhodněných územích.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písemně. (IT) Evropa zůstává i nadále globálním vůdcem na poli pokročilých informačních a komunikačních technologiích (IKT). World Wide Web, standard GSM pro mobilní telefony, standard MPEG pro digitální obsah a technologie ADSL, to všechno jsou evropské vynálezy. Zachovat si toto vůdčí postavení a přetavit ho v konkurenceschopnou výhodu je životně důležitým politickým úkolem.

Během posledních čtyř let potvrdily politiky informačních a komunikačních technologií roli těchto technologií coby hybné síly v hospodářské a sociální modernizaci Evropy a posílily odolnost Evropy v době krize. Všechny členské státy Unie vyvinuly politiky informačně komunikačních technologií a považují je za zásadní příspěvek k domácímu růstu a zaměstnanosti v kontextu obnovené Lisabonské strategie.

Navzdory tomu Evropská unie v prvním desetiletí 21. století v oblasti výzkumu a inovací informačních a komunikačních technologiích zaostává. Z tohoto důvodu zahájila Unie ambiciózní výzkumné programy, které mají tuto propast překlenout a podpořit prozíravé výzkumné a vývojové činnosti. Proto bych rád znovu a jednoznačně vyjádřil svou podporu těmto krokům, v pevné víře, že Evropa se opět může stát vůdcem a hnacím motorem v tomto nanejvýš důležitém sektoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D) , písemně. − (ES) Hlasovala jsem pro tuto zprávu Parlamentu z vlastního podnětu, a to kvůli důležitosti, jakou má digitální agenda pro posílení vůdčího postavení Evropy v oblasti technologií. Informační a komunikační technologie (IKT) jsou klíčovým faktorem růstu v době současné hospodářské obnovy, avšak jsou rovněž nezbytně nutné pro udržitelný růst a boj se sociálním vyloučením. Tato zpráva podporuje hlavní body stanovené prohlášením ministrů o digitální agendě, které bylo schváleno na neformálním zasedání ministrů EU pro telekomunikace, které se konalo 18. a 19. dubna v Granadě. Parlament znovu opakuje, že Evropa musí mít pevné, rychlé a účinné infrastruktury a vybízí k přijetí opatření, která umožní dosáhnout úplného širokopásmového pokrytí pro všechny občany. Digitální revoluce se musí zúčastnit všichni občané, jestliže má být úspěšná. Avšak aby k tomuto úspěchu došlo, nesmí být ponechány stranou aspekty jako internetová bezpečnost. Přijatá zpráva se tudíž zavazuje nejen k tomu, že bude poskytovat počítačové dovednosti všem občanům, ale zároveň zdůrazňuje i potřebu posilovat internetovou bezpečnost a dodržování práv občanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. − Hlasoval jsem pro toto usnesení vzhledem ke skutečnosti, že neobsahuje žádné škodlivé úpravy.

 
  
  

Zpráva: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písemně. – (FR) Jak bylo doporučeno ve vynikající zprávě mého polského kolegy poslance pana Liberadzkého, hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské komisi za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008. Těší mě, že byly zohledněny některé myšlenky, na nichž mi velice záleží: uspořádání interinstitucionální konference pro všechny zúčastněné strany, konkrétně pro národní parlamenty a vnitrostátní orgány auditu, za účelem reformování postupu udělování absolutoria; zkrácení lhůt tak, aby se o udělení absolutoria hlasovalo v roce následujícím po kontrolovaném roce; a výzva Evropského účetního dvora k přijetí jednotného stanoviska (uplatnění pravidla „jednotného auditu“) k věrohodnosti a řádnosti podkladových operací podle Smlouvy. Kromě toho musíme zjednodušit pravidla pro přidělování prostředků z evropských fondů, jelikož mnoho chyb pramení ze složité povahy postupů, k nimž ještě často přispívají složitosti na vnitrostátní úrovni. A konečně, co se týče auditů výzkumných ústavů v Evropě, těší mě, že Evropský parlament potvrdil vzkaz, který jsme vyslali Komisi, totiž aby tvrdě a často neopodstatněně nezpochybňovala financování, které se vztahuje k mezinárodním auditním standardům.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Došlo sice k pokroku v plnění rozpočtu na finanční rok 2008, avšak v oblastech, jako jsou strukturální fondy a Fond soudržnosti, rozvoj venkova, vědecký výzkum, energetika a doprava stále zůstává velké množství chyb. Neoprávněně vyplaceno bylo až 11 % finančních prostředků. Bylo to způsobeno složitými pravidly a předpisy, které musejí členské státy dodržovat. Proto by při plnění rozpočtu na následující rok měla být obzvláštní pozornost věnována zjednodušení těchto pravidel a předpisů, zlepšení mechanismů zpětného získávání neoprávněně vyplacených finančních prostředků a zavádění účinnějších systémů dohledu a kontroly. Jakmile budou tato opatření realizována, je pravděpodobné, že se zlepší plnění rozpočtu, že budou zajištěny účinnější kontroly rozpočtových prostředků a že projekty realizované členskými státy budou mít větší přidanou hodnotu pro rozvoj různých hospodářských i jiných oblastí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Článek 317 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že zodpovědnost za plnění rozpočtu Evropské unie má Komise ve spolupráci se členskými státy a že Účetní dvůr zasílá Parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti a řádnosti podkladových operací. V zájmu transparentnosti považuji za nezbytně nutné, aby měl Evropský parlament možnost ověřovat účetní závěrky a podrobně analyzovat plnění rozpočtu Unie. Souhlasím se zpravodajem a s usneseními o udělení absolutoria, když upozorňují na to, že je naléhavě nutné zavést na vhodné politické úrovni vnitrostátní prohlášení, která se budou týkat všech společně spravovaných finančních prostředků Evropské unie; každý členský stát tak převezme zodpovědnost za správu finančních prostředků získaných od Evropské unie. To je obzvláště důležité, uvědomíme-li si, že 80 % veškerých výdajů Evropské unie je spravováno členskými státy. Nakonec bych se rád zmínil o pozitivním stanovisku Účetního dvora k účetním závěrkám, které evropskou veřejnost ujišťuje, že rozpočet Unie je spravován řádně a pečlivě, a to i navzdory jistým problémům, které i nadále přetrvávají a které tato zpráva podrobně analyzuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně. – (FR) Přehled, který přináší téměř 40 zpráv věnovaných plnění rozpočtu Evropské unie na rok 2008 různými orgány Evropské unie, je bolestný. Evropský účetní dvůr není ani po patnácti letech své existence schopen schválit plnění rozpočtu Evropské komise, tak moc ho brzdí chyby a neoprávněné výdaje. Evropský parlament mu nicméně uděluje absolutorium za jeho řízení. Komise se schovává za zodpovědnost členských států, které mají řídit 80 % výdajů, jmenovitě zemědělské a regionální výdaje. Problémy v těchto dvou oblastech se nicméně zmenšují, zatímco se rapidně zhoršují v případě dotací, které jsou řízeny přímo Bruselem. Situace kolem předvstupní pomoci Turecku je obzvláště vážná a znepokojující. Bez ohledu na to, že počet decentralizovaných orgánů rychle stoupá a že dochází k ledabylému zadávání veřejných zakázek, náklady prudce stoupají kvůli nahodilému řízení personálu a náborové činnosti, rozpočtovým závazkům, které předcházejí souvisejícím závazkům právním, a nadpočetným dozorčím radám, které nejsou nakonec schopny řádně naplánovat své kroky, jež jsou čas od času poněkud nejasné, a tudíž i svůj rozpočet. Tento problém je v současnosti natolik palčivý, že paní Mathieuová v jedné ze svých zpráv vybízí k celkovému zhodnocení jejich užitečnosti. Proto jsem hlasoval proti většině těchto textů o udělení absolutoria za plnění rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písemně. (RO) Hlasovat pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu neznamená, že situace je veskrze ideální. Domnívám se, že se situace vyvíjí správným směrem, avšak příliš pomalu. Počet chyb sice klesl, avšak stále ještě jsme nedosáhli „přípustné míry chyb“. Chtěl bych zdůraznit, že je potřeba, aby měly členské státy za povinnost překládat vnitrostátní prohlášení o správě, o což již Parlament několikrát opakovaně žádal. Jsem proti systému výstražných světel (červená, oranžová, zelená) výhradně jen pro Rumunsko a Bulharsko, jelikož takové opatření by bylo diskriminující. Nedostatky panují i v celé řadě dalších členských států a je potřeba, aby byla pro monitorování uplatňována společná pravidla.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Účetnictví všech evropských orgánů, které závisejí na rozpočtu Evropské unie, musí podléhat důkladné kontrole Účetního dvora a všech subjektů, které mají tuto funkci. Je nezbytně nutné kontrolovat, zda jsou finanční prostředky Evropské unie využívány správně, zda tyto orgány splňují cíle, které pro ně byly vytyčeny, a zda nedochází k mrhání některými zdroji. Obecně – s několika málo výjimkami, soudě podle auditů, kterých jsme již byli svědky – můžeme říci, že dotyčné orgány využívají finanční prostředky, které jsou jim zpřístupněny, řádně a že splňují cíle, které pro ně byly navrženy. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro zprávu o Komisi a výkonných agenturách.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písemně. – (EL) Zpráva pana Liberadzkého o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na účetní rok 2008, oddíl III – Komise a výkonné agentury, se staví velice negativně vůči Řecku v řadě otázek, od manipulace s finančními statistikami až po neurčitá obvinění ze všeobecné korupce v této zemi. Naše parlamentní skupina požádala o to, aby směla hlasovat odděleně proti jednotlivým zmínkám, které urážejí Řecko, podle postupu pro dílčí hlasování. To se však ukázalo jako neproveditelné, což je důvod, proč jsem hlasoval proti celé zprávě pana Liberadzkého.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , písemně. (SV) Dne 5. května jsem hlasoval pro zprávu pana Liberadzkého o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na účetní rok 2008, oddíl III – Komise a výkonné agentury. Hlasoval jsem však pro odstranění odstavce 376, který navrhoval, aby byla předvstupní pomoc Turecku snížena na úroveň z roku 2006, a odstavce 378, v němž Evropský parlament vybízí Komisi k pozměnění cílů nástroje předvstupní pomoci, například formou zvláštních druhů členství. Důvodem je to, že považuji za nesprávné, aby zpráva o udělení absolutoria Komisí za plnění rozpočtu zpochybňovala proces přistoupení a perspektivy vstupu kandidátských zemí. Pevně věřím, že jakmile jsou vyjednávání o členství zahájena, nehledě na to, o kterou kandidátskou zemi se jedná, měla by pokračovat v pozitivním duchu, tedy bez dalšího ztěžování procesu přistoupení k Evropské unii nebo kladení překážek do cesty.

 
  
  

Zpráva: Inès Ayala Sender (A7-0063/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písemně. – (FR) Jak bylo doporučeno ve velice dobré zprávě mé vynikající kolegyně poslankyně a španělské sousedky paní Ayaly Senderové, hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské komisi za plnění rozpočtu sedmého, osmého, devátého a desátého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2008. Bezvýhradně podporuji zahrnutí ERF do rozpočtu, a až přijde vhodná doba, Unie si bude muset vytvořit svůj vlastní nástroj pro jednání v oblasti rozvoje. Co se týče investičního nástroje spravovaného Evropskou investiční bankou, což je nástroj k řízení rizik financovaný z Evropského rozvojového fondu, jehož cílem je podporovat soukromé investice ve složitých hospodářských a politických podmínkách v afrických, karibských a tichomořských zemích, mám velice smíšené pocity ohledně myšlenky, že by EIB měla představit zprávu coby součást postupu udělování absolutoria, avšak to bude téma k diskusi, obzvláště stane-li se, jak Parlament doufá, Unie akcionářem v EIB.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Domnívám se, že je nezbytně nutné, aby byli zaměstnanci místních orgánů odpovědní veřejnosti, což je důvod, proč musí předkládat objektivní a podrobné zprávy o tom, jak je s veřejnými prostředky nakládáno. Ačkoli se Účetní dvůr domnívá, že se v příjmech a závazcích nenacházejí žádné významné chyby, panuje nicméně znepokojení kvůli vysokému výskytu nevyčíslitelných chyb v závazcích týkajících se rozpočtové podpory a značným počtem chyb v platbách. Coby zpravodaj odsuzuji skutečnost, že Účetní dvůr nebyl schopen získat veškeré informace a veškerou dokumentaci týkající se 10 plateb mezinárodním organizacím, takže se nemůže vyslovit k řádnosti výdajů, které dosahují 190 miliónů, tj. 6,7 % ročních výdajů. Vyzývám proto Evropský rozvojový fond k tomu, aby pro příští účetní rok (2009) všechny tyto problémy vyřešil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Účetní závěrky všech evropských orgánů, které závisejí na rozpočtu Evropské unie, musí podléhat důkladné kontrole Účetního dvora a všech subjektů, které mají tuto funkci. Je nezbytně nutné kontrolovat, zda jsou finanční prostředky Evropské unie využívány správně, zda tyto orgány splňují cíle, které pro ně byly vytyčeny, a zda nedochází k mrhání některými zdroji. Obecně – s několika málo výjimkami, soudě podle auditů, kterých jsme již byli svědky – můžeme říci, že dotyčné orgány využívají finanční prostředky, které jsou jim zpřístupněny, řádně a že splňují cíle, které pro ně byly navrženy. Proto jsem hlasoval pro zprávu o sedmém, osmém, devátém a desátém Evropském rozvojovém fondu.

 
  
  

Zpráva: Bart Staes (A7-0095/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward a Pat the Cope Gallagher (ALDE), písemně.(GA) Poslanci Pat „the Cope“ Gallagher a Liam Aylward hlasovali pro zprávu o udělení absolutoria Evropskému parlamentu za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na účetní rok 2008 a oba vítají doporučení zprávy ohledně zvýšení transparentnosti a zodpovědnosti. Tato transparentnost a zodpovědnost jsou nezbytně nutné pro úspěšné fungování Evropského parlamentu a pro podporu řádné správy věcí veřejných v Evropské unii.

Pan Gallagher a pan Aylward vyjádřili obzvláštní podporu pozměňovacím návrhům, které se snaží o další zvýšení transparentnosti a které doporučují, aby byly zprávy útvaru interního auditu Komise poskytovány veřejnosti. Rovněž podpořili doporučení vztahující se k poskytování informací evropským daňovým poplatníkům o tom, jak Parlament nakládá s veřejnými penězi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Domnívám se, že je nezbytně nutné, aby byli zaměstnanci místních orgánů odpovědní veřejnosti, což je důvod, proč musí předkládat objektivní a podrobné zprávy o tom, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, které jsou jim zpřístupněny. Tato zpráva provádí rozsáhlou analýzu rozpočtové situace Parlamentu, přičemž upozorňuje na jisté otázky, které musejí být bezodkladně přezkoumány. Zaznamenal jsem, že zpravodaj vyjádřil své obavy ohledně opakovaných případů drobné trestné činnosti v budovách Parlamentu, a v důsledku toho požaduje, aby generální tajemník věnoval této záležitosti obzvláštní pozornost s cílem tuto drobnou trestnou činnost omezit. Ačkoli se tento bod může zdát jako triviální, je nesmírně důležitý pro nás všechny, kteří využíváme zařízení Evropské parlamentu každý den. Nakonec bych si rád zmínil o pozitivním stanovisku Účetního dvoru k účetním závěrkám, které ujišťuje evropskou veřejnost o tom, že rozpočet Unie je spravován řádně a pečlivě.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen a Christel Schaldemose (S&D), písemně. - (DA) Evropský parlament hlasoval o udělení absolutoria za účetní závěrky samotného Parlamentu na rok 2008. Těm nebylo dosud nikdy věnováno tolik péče a tolik kritické pozornosti jako nyní. Je to jednoznačné vítězství jak pro transparentnost, tak i pro kontrolu a je to v souladu s tradičním dánským pohledem na osvědčené postupy. Zpráva o udělení absolutoria obsahuje mnoho kritických připomínek, které vyžadují, aby byly současné praktiky a postupy zpřísněny. Mezi tyto připomínky patří zvýšení transparentnosti a otevřenosti v oblasti využívání dodatečných prostředků a odpovědnosti finančních aktérů v Parlamentu. S tím samozřejmě souhlasíme, a proto jsme hlasovali pro udělení absolutoria a pro usnesení jako celek. Evropský parlament musí sám sobě udělit každý rok absolutorium, a právě to je důvod, proč je zapotřebí kritického přezkumu. Tato zpráva je samozřejmě výsledkem mnoha kompromisů, ale v základě zaujímá mimořádně kritický postoj, přičemž však zároveň ukazuje správným směrem, co se týče budoucích postupů pro udílení absolutoria. Kromě toho získala tato kritická zpráva širokou podporu v mnoha skupinách v Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písemně. (FR) Moje skepse, či řekněme rovnou nesouhlasný postoj vůči některým výrokům obsaženým v usnesení o zprávě pana Staese, by neměl být zastřen skutečností, že jsem hlasovala pro udělení absolutoria rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008. Nestačí prohlásit, že náklady na rekonstrukci sídla ve Štrasburku po katastrofě, která se odehrála v srpnu roku 2008, by neměli platit evropští daňoví poplatníci.

Evropský parlament je de facto právně zavázán k tomu, aby se staral o budovy, které mu patří, s náležitou péčí a pozorností.

Kromě toho bylo zahájeno náležité právní řízení, jehož účelem je získat finanční náhradu za náklady, které byly způsobeny zmíněnou katastrofou.

A konečně, ráda bych se dočkala přezkoumání situace v souvislosti s penzijními fondy poslanců Evropského parlamentu, které bude důsledné a objektivní a nenechá se unést nějakou demagogií.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. – (PT) Účetní závěrky všech evropských orgánů, které závisejí na rozpočtu Evropské unie, musí podléhat důkladné kontrole Účetního dvora a všech subjektů, které mají tuto funkci. Je nezbytně nutné kontrolovat, zda jsou finanční prostředky Evropské unie využívány správně, zda tyto orgány splňují cíle, které pro ně byly vytyčeny, a zda nedochází k mrhání některými zdroji. Obecně – s několika málo výjimkami, soudě podle auditů, kterých jsme již byli svědky – můžeme říci, že dotyčné orgány využívají finanční prostředky, které jsou jim zpřístupněny, řádně a že splňují cíle, které pro ně byly navrženy. Proto jsem hlasoval pro zprávu o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie, oddíl I – Evropský parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. − V tomto hlasování jsme se řídili podle zpravodaje pana Staese, i když jsme přišli o jeden klíčový pozměňovací návrh, který sám pan zpravodaj hájil, a to sice o pozměňovací návrh číslo 22, který se týkal transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky.

 
  
  

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně.(PT) Domnívám se, že je nezbytně nutné, aby byli zaměstnanci místních orgánů odpovědní veřejnosti, což je důvod, proč musí předkládat objektivní a podrobné zprávy o tom, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, které jsou jim zpřístupněny. Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že co se týče Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), nevzešly z auditu žádné závažné připomínky, nicméně poukázal na jisté situace, kde nedošlo k žádnému zlepšení, jako je například úhrada cestovních nákladů členům EHSV, která se musí zakládat pouze a výhradně na jejich skutečných nákladech, nebo skutečnost, že EHSV uděluje svým zaměstnancům finanční odměnu, kterou žádné jiné orgány neudělují, a že má takové počínání za následek vyšší výdaje. S uspokojením zaznamenávám skutečnost, že EHSV přijal praxi, kdy do výroční zprávy o své činnosti zahrnuje kapitolu, v níž popisuje konkrétní opatření navazující na předchozí rozhodnutí Parlamentu a Účetního dvora o udělení absolutoria.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Účetní závěrky všech evropských orgánů, které závisejí na rozpočtu Evropské unie, musí podléhat důkladné kontrole Účetního dvora a všech subjektů, které mají tuto funkci. Je nezbytně nutné kontrolovat, zda jsou finanční prostředky Evropské unie využívány správně, zda tyto orgány splňují cíle, které pro ně byly vytyčeny, a zda nedochází k mrhání některými zdroji. Obecně – s několika málo výjimkami, soudě podle auditů, kterých jsme již byli svědky – můžeme říci, že dotyčné orgány využívají finanční prostředky, které jsou jim zpřístupněny, řádně a že splňují cíle, které pro ně byly navrženy. Proto jsem hlasoval pro zprávu o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor.

 
  
  

Zpráva: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Domnívám se, že je nezbytně nutné, aby byli zaměstnanci místních orgánů odpovědní veřejnosti, což je důvod, proč musí předkládat objektivní a podrobné zprávy o tom, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, které jsou jim zpřístupněny. Do této kategorie patří zhodnocení předložených účetních závěrek Parlamentem a jednotlivé udělování absolutoria. S uspokojením zaznamenávám skutečnost, že zpráva Účetního dvorauvádí, že co se týče Výboru regionů, z auditu nevzešly žádné závažné připomínky. Souhlasím s tím, že pan zpravodaj pozitivně hodnotí zlepšení, ke kterým došlo v prostředí vnitřní kontroly Výboru regionů, konkrétně jde o přehled hlavních správních, operačních a finančních postupů Výboru regionů. A konečně, s uspokojením zaznamenávám kvalitu výroční zprávy o činnosti Výboru regionů, obzvláště to, že zpráva práva hovoří i o konkrétních opatřeních navazujících na předchozí rozhodnutí Parlamentu a Účetního dvora o udělení absolutoria., čímž se zdůraznila důležitost a významnost těchto rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. – (PT) Účetní závěrky všech evropských orgánů, které závisejí na rozpočtu Evropské unie, musí podléhat důkladné kontrole Účetního dvora a všech subjektů, které mají tuto funkci. Je nezbytně nutné kontrolovat, zda jsou finanční prostředky Evropské unie využívány správně, zda tyto orgány splňují cíle, které pro ně byly vytyčeny, a zda nedochází k mrhání některými zdroji. Obecně – s několika málo výjimkami, soudě podle auditů, kterých jsme již byli svědky – můžeme říci, že dotyčné orgány využívají finanční prostředky, které jsou jim zpřístupněny, řádně a že splňují cíle, které pro ně byly navrženy. Proto jsem hlasoval pro zprávu o plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na účetní rok 2008, oddíl VII – Výbor regionů.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Zvýšení počtu externích agentur hraje důležitou roli v soustřeďování technických a správních kapacit, které podporují rozhodování v Komisi. Skutečnost, že jsou roztroušeny po celém území Evropské unie, rovněž orgánům umožňuje, aby se skutečně přiblížily veřejnosti, a tím zvýšily svou viditelnost a legitimitu. Ačkoli zvýšení počtu agentur je z obecného hlediska pozitivní, pravda je taková, že to způsobuje problém v oblasti monitorování a ohodnocování jejich výkonu. Po přijetí sdělení Komise s názvem „Evropské agentury – cesta vpřed“ z 11. března roku 2008 právě z tohoto důvodu Parlament, Rada a Komise znovu spustily projekt na vymezení společného rámce pro agentury a v roce 2009 ustanovily interinstitucionální pracovní skupinu. Domnívám se, že tyto skupiny budou hrát klíčovou roli při odstraňování problémů, které Účetní dvůr odhalil v několika agenturách – přičemž mnoho z těchto problémů je společných – a při definování společného rámce, který umožní lepší finanční a rozpočtové řízení v budoucnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. – (PT) Účetní závěrky všech evropských orgánů, které závisejí na rozpočtu Evropské unie, musí podléhat důkladné kontrole Účetního dvora a všech subjektů, které mají tuto funkci. Je nezbytně nutné kontrolovat, zda jsou finanční prostředky Evropské unie využívány správně, zda tyto orgány splňují cíle, které pro ně byly vytyčeny, a zda nedochází k mrhání některými zdroji. Obecně – s několika málo výjimkami, soudě podle auditů, kterých jsme již byli svědky – můžeme říci, že dotyčné orgány využívají finanční prostředky, které jsou jim zpřístupněny, řádně a že splňují cíle, které pro ně byly navrženy. Proto jsem hlasoval pro zprávu o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur Evropské unie.

 
  
  

Zpráva: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Ve své zprávě o výroční účetní závěrce Evropské policejní akademie za rok 2008 přidal Účetní dvůr ke svému stanovisku o věrohodnosti účetnictví dodatek, aniž by ho blíže vymezil, a konkretizoval své stanovisko k legalitě a řádnosti podkladových operací. Kromě toho jsou celkově vzato odpovědi akademie na připomínky Účetního dvora opět nedostatečné a nápravná opatření, která akademie předkládá, jsou příliš neurčitá a nekonkrétní na to, aby mohl orgán příslušný pro udílení absolutoria určit, zda bude akademie schopná se v budoucnosti zlepšit. Mimo to přetrvávají nesčetné strukturální problémy a nesrovnalosti vztahující se k akademii, které jsou ve zprávě podrobně popsány. Právě z tohoto důvodu souhlasím s rozhodnutím paní zpravodajky odložit rozhodnutí o udělení absolutoria řediteli Evropské policejní akademie za plnění rozpočtu akademie na finanční rok 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. – (PT) Účetní závěrky všech evropských orgánů, které závisejí na rozpočtu Evropské unie, musí podléhat důkladné kontrole Účetního dvora a všech subjektů, které mají tuto funkci. Je nezbytně nutné kontrolovat, zda jsou finanční prostředky Evropské unie využívány správně, zda tyto orgány splňují cíle, které pro ně byly vytyčeny, a zda nedochází k mrhání některými zdroji. Obecně – s několika málo výjimkami, soudě podle auditů, kterých jsme již byli svědky – můžeme říci, že dotyčné orgány využívají finanční prostředky, které jsou jim zpřístupněny, řádně a že splňují cíle, které pro ně byly navrženy. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro zprávu o Evropské policejní akademii.

 
  
  

Zpráva: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra(A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Upevnění biregionálního strategického partnerství mezi Evropskou unií a zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku, které bylo podepsáno v roce 1999, musí být prioritou zahraniční politiky Evropské unie. Ačkoli došlo v posledních deseti letech k významnému pokroku v oblasti rozvoje bilaterálních vztahů mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou, je třeba, aby byly podniknuty další kroky. Konečným cílem tohoto partnerství je vytvořit v roce 2015 evropsko-latinskoamerickou zónu globální meziregionální spolupráce v oblastech politiky, hospodářství, obchodu a společenských a kulturních záležitostí, a tím zajistit udržitelný rozvoj v obou těchto regionech.

Dnešní hlasování znamená, že Evropský parlament podporuje přijetí Evropsko-latinskoamerické charty pro mír a bezpečnost, která bude na základě Charty OSN a souvisejících mezinárodních právních předpisů zahrnovat strategie a směry činnosti v oblasti politiky a společné bezpečnosti.

Rovněž se domnívám, že klíčovou složkou Evropsko-latinskoamerické strategie se musí stát boj proti změně klimatu, která má nejtvrdší dopad na nejchudší část obyvatelstva. Obě strany musí vyvinout značné úsilí, aby dospěly ke společnému vyjednávacímu stanovisku v diskusích, které budou předcházet konferenci OSN o změně klimatu, jež se bude konat koncem letošního roku v Mexiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Tato zpráva z vlastního podnětu o strategii Evropské unie ve vztazích s Latinskou Amerikou představuje přístup, který EU podporuje v rámci mezinárodních vztahů. Tento text urovnává hospodářské, sociální, politické a institucionální záležitosti, aby bylo zajištěno, že obchod mezi těmito dvěma zeměpisnými oblastmi bude přinášet prospěch nejvíce znevýhodněným skupinám obyvatelstva a bude přispívat k udržitelnému rozvoji tohoto subkontinentu. Kromě toho tato zpráva doporučuje harmonizovat finanční nařízení, aby byla v této záležitosti zavedena větší zodpovědnost na celosvětové úrovni. Z tohoto důvodu jsem zřetelně hlasovala pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Usnesení, které bylo dnes přijato během plenárního zasedání Evropského parlamentu, je důležitým znamením, že EU si je velice dobře vědoma své globální role. Latinská Amerika je oblíbenou turistickou destinací mnoha Evropanů, avšak pro Evropu znamená mnohem více. Latinská Amerika možná pokulhává v oblasti demokracie, soudě podle evropských norem a zásad.

Evropský parlament v nedávné době diskutoval o usnesení týkajícím se hrubého porušování lidských práv na Kubě. Situace skončila úmrtím lidí, kteří uplatňovali své právo na svobodný projev. Takové situace jsou tragické a už nikdy se nesmí opakovat. Zkušenost Evropské unie však naznačuje, že vztah, který je budovaný v průběhu času a zakládá se na přátelství a diplomacii, je mnohem produktivnější v dlouhodobém hledisku.

Konstruktivní přístup umožní Evropské unii, aby se mohla úspěšně stát vývozcem demokratických zásad, což si také přeje. Latinská Amerika je obrovský světadíl, který nelze ignorovat z hospodářského ani sociálního hlediska. Evropská investiční banka navíc v Jižní Americe operuje již dlouhou dobu, takže se nabízí příležitost k dlouhodobým investicím, což stojí samo o sobě za povšimnutí. Usnesení, které bylo dnes přijato, je součástí jasného mandátu, který byl dán vysokému představiteli EU ohledně toho, jakým způsobem přistupovat ke vztahům s Latinskou Amerikou.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písemně. (RO) Podporuji vzkaz, který předává usnesení o zlepšení koordinace stanovisek zemí na obou kontinentech k metodám plnění rozvojových cílů tisíciletí, obzvláště vzhledem k tomu, že se letos v září bude konat summit k rozvojovým cílům tisíciletí. Musíme vytvořit společný postoj, tím spíše, že zaostáváme v plnění cílů navržených na rok 2015, obzvláště v oblasti boje s chudobou. Obzvláště v době celosvětové recese se investice musí soustředit na chudší země a na zranitelnější skupiny obyvatelstva, aby mohly těžit z nových pracovních míst a podmínek, které jsou vyžadovány pro začlenění do společnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o strategii Evropské unii ve vztazích s Latinskou Amerikou, která obhajuje vytvoření úplného biregionálního strategického partnerství. Chtěla bych zdůraznit, jak důležité je sjednotit stanoviska těchto dvou regionálních seskupení v souvislosti s vyjednáváním o Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Sdílím názor pana zpravodaje v tom ohledu, že je třeba vytvořit hlubší a pevnější vazby v rámci biregionální spolupráce mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou. Domnívám se nicméně, že EU musí věnovat obzvláštní pozornost jedné konkrétní zemi Latinské Ameriky, protože si to zasluhuje již její obrovský počet obyvatelstva, hospodářský potenciál a vedoucí postavení v rámci jejího regionu. Mám tím pochopitelně na mysli největší zemi na světě, v níž se hovoří portugalsky: Brazílii. Sdělení Komise KOM(2007)0281 ze dne 30. května výslovně uznalo, že „dialog mezi EU a Brazílií nebyl dostatečně využit a probíhal především v rámci dialogu mezi EU a sdružením Mercosur. Brazílie bude poslední ze zemí „BRICS“, pokud jde o účast na summitu EU. Nastala doba, kdy se na Brazílii začne pohlížet jako na strategického partnera, jakož i hlavního hospodářského aktéra a zemi s vůdčím postavením v regionu Latinské Ameriky“. Zatímco ostatní evropské orgány řádně konají svou povinnost, Evropský parlament se brání tomu, aby si s touto vynikající zemí vytvořil jiný vztah než v rámci sdružení Mercosur, čímž z ní činí jedinou zemi ze sdružení BRIC (tj. Brazílie, Ruska, Indie a Číny), v níž Evropská unie nemá samostatnou parlamentní delegaci. Tato zpátečnická a politováníhodná situace si žádá okamžitou nápravu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , písemně. (PT) Biregionální strategické partnerství přispívá k hlubší koordinaci mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou v rámci mezinárodních fór a institucí. Kromě toho, že by mělo ustanovit společný program, mělo by rovněž nadále koordinovat stanoviska k záležitostem světového významu a brát přitom v potaz zájmy a obavy obou stran. Proto jsem hlasoval pro sdělení Komise s názvem „Evropská unie a Latinská Amerika: globální hráči v partnerství“, které se snaží vymezit operativní návrhy, jež mají za cíl plně realizovat biregionální strategické partnerství.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. − (PT) Tato zpráva se nevěnuje opravdovým problémům, které panují v Latinské Americe, a nevytyčuje klíčové body, které by měly být zahrnuty do strategie Evropské unie ve vztazích s Latinskou Amerikou.

Přechází například bez povšimnutí hospodářské a sociální problémy, ve které vyústí podepsání dohod o volném obchodu, a přijímá normalizaci vztahů s Hondurasem jako nesporný fakt, přičemž přehlíží, že zde došlo ke státnímu převratu a v nedávné minulosti také k vraždám členům Fronty odporu proti tomuto převratu. Přehlíží situaci v Kolumbii: zločiny polovojenských skupin ani pronásledování odborářů a politiků nepovažuje za problémy, které by byly hodny byť jedné jediné zmínky. Na druhou stranu však kritizuje Bolívii a Venezuelu, i když se o nich ani jednou výslovně nezmiňuje.

Neříká však ani slovo o přesunu Čtvrté flotily Spojených států do tohoto regionu, o plánu Spojených států na využití sedmi kolumbijských vojenských základen ani o intervenčních operacích, které jsou podnikány z vojenských základen na územích Evropské unie a zemí NATO.

Většina návrhů, které jsme k výše zmíněným problémům předložili, však byla bohužel zamítnuta, což je důvod, proč jsme nakonec hlasovali proti tomuto usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu s jedinou výhradou, která je zároveň i nadějí: nadějí na to, že najdeme řešení na hluboce zakořeněnou situaci s „tangem s dluhopisy“, která vrhá takový stín na náš vztah s Argentinou.

Odhodlání podporovat dobré vztahy s Latinskou Amerikou by mohlo vydláždit cestu k řešení celého problému práv evropských investorů, a to tak, jak se patří.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. – (FR) Tento arogantní a imperialistický text je nepřijatelný. Schvaluje totiž, aby se pokračovalo ve vyjednávání o dohodách o volném obchodu se Střední Amerikou, Kolumbií a Peru. Tato vyjednávání jsou škodlivá jak z hospodářského, tak i sociálního hlediska, stejně jako z hlediska demokratického. Jak můžeme vyjednávat s pučistickou vládou Porfiria Lobo Sosy v Hondurasu a pak tvrdit, že jsme strážci právního státu a lidských práv? Jak můžeme dvoustranně vyjednávat s utlačovatelskými vládami Álvara Uribeho a Alana Garcíi, a přitom ignorovat názory ostatních suverénních států, členů Andského společenství, Bolívie a Ekvádoru? Hlasoval jsem proti tomuto textu, který je v rozporu se zásadami demokracie a humanismu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Jsme toho názoru, že skutečnost, že Evropská unie je hlavním investorem a druhým největším obchodním partnerem v Latinské Americe, stejně jako hlavním dárcem rozvojové pomoci, je dostatečným důvodem k tomu, abychom měli jasnou a dobře vymezenou strategii pro vztahy mezi Evropskou unií a Latinskou Amerikou. Hájíme vymezení jasných pokynů pro nejlepší možný způsob spolupráce na tom, abychom podpořili politickou stabilitu, bojovali se změnou klimatu, řídili migrační toky a předcházeli přírodním katastrofám. Jak se prokázalo během tragédie na Haiti, Evropská unie je nyní očividně druhořadá v porovnání s ostatními, kteří poskytli svou pomoc. Prohlašujeme tudíž, že Evropská unie musí zlepšit svou činnost na mezinárodní úrovni. Musí v mezinárodní politice zasahovat důsledněji a účinněji. K tomuto zlepšení musí dojít na příštím summitu, který se bude konat 18. května v Madridu a jehož se musí aktivně zúčastnit vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku/místopředsedkyně Evropské komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. (ES) Nemohl jsem hlasovat pro tento text, protože jedním z cílů strategického partnerství je uzavřít dohody o subregionálním partnerství se Střední Amerikou, Peru a Kolumbií a zeměmi sdružení Mercosur, a to navzdory státnímu převratu v Hondurasu a nelegitimní vládě, kterou v důsledku tohoto převratu sestavil Porfirio Lobo. Evropská unie se nemůže chovat k vládám, které se účastnily státního převratu, stejně jako k vládám, které byly řádně zvoleny. Stejně tak cíl, jímž je vytvoření oblasti evropsko-latinskoamerického globálního meziregionálního partnerství, nebere v potaz nerovnosti mezi jednotlivými regiony. Současné podmínky dohody o přidružení mezi Evropskou unií, Peru a Kolumbií se velice podobají podmínkám dohody o volném trhu a nebudou přínosné ani pro evropské, ani pro latinskoamerické obyvatelstvo. Rovněž nesouhlasím s možností otevření trojstranného politického dialogu (jako např. EU – Latinská Amerika – Spojené státy). Pro takové druhy dialogu již slouží mnohostranné organizace, jako je např. OSN. Tento text rovněž zahrnuje vytvoření evropsko-latinskoamerické a karibské nadace. Proti tomuto konceptu bych neměl jedinou výhradu, kdyby pan zpravodaj nenavrhoval, aby byl založen s využitím veřejného i soukromého kapitálu, což je jasná pozvánka pro nadnárodní organizace.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Tato komplexní zpráva o Latinské Americe zaujímá rozumný postoj k zajišťování rozvoje vztahů mezi Evropskou unií a státy Jižní Ameriky formou strategického partnerství. Takové vytvoření evropsko-latinskoamerické oblasti má potenciál nejen k tomu, aby přineslo příznivé hospodářské výsledky, ale také, a to především, aby posílilo roli Evropské unie coby aktéra v zahraniční politice, obzvláště s ohledem na Spojené státy. Tato zpráva však také bohužel obsahuje některé odstavce a jisté formulace, které nasvědčují téměř misionářské horlivosti některých poslanců a daly by se chápat jako přílišné zasahování do vnitřních záležitostí států Jižní Ameriky. Není ani nezbytně nutné, ani smysluplné podrobně nařizovat těmto zemím, jak by měly upravit svá hospodářství nebo školství či politiky v oblasti vědy, ani jak by měly řídit svou zahraniční politiku. Je například absurdní vyzývat Latinskou Ameriku k tomu, aby zavedla sexuální výchovu. Proto jsem se zdržel závěrečného hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písemně. (LT) Evropská unie je partnerem Latinské Ameriky. S dnešními globálními výzvami a problémy musíme bojovat společně – s problémy, jako je hospodářská a finanční krize, změna klimatu, ohrožení bezpečnosti, boj proti terorismu, obchod s drogami nebo organizovaný zločin. Musíme společně chránit životní prostředí a přírodní zdroje a rovněž bojovat s chudobou, nerovností a migrací. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, jelikož navrhuje vhodná opatření pro boj s chudobou v tomto regionu: vzdělání a snížení rozdílů mezi nejchudšími a nejbohatšími zeměmi v tomto regionu. Evropská unie má fondy solidarity a rovněž podporuje projekty integrace, avšak Latinská Amerika žádné podobné možnosti nemá. Souhlasím s panem zpravodajem v tom, že bude-li Latinská Amerika následovat model integrace Evropské unie, bude tento region silnější. Kromě toho přinese svým obyvatelům zvýšení bezpečnosti a prosperity.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. − Závěrečného hlasování o této zprávě jsem se zdržel. Ačkoli tato zpráva není v žádném případě něčím, co bychom mohli považovat za velký přínos pro nadcházející vrcholnou schůzku Evropské unie a Latinské Ameriky v Madridu, podařilo se nám v textu uchovat některé důležité aspekty, nebo je tam hlasováním začlenit. Světlé výjimky v jinak silně neuspokojivé zprávě jsou následující: odstavec, který se zabývá rozsudkem rozhodnutí Meziamerického soudu pro lidská práva ve věci zavražděných žen (případ, který se odehrál v Campo Algodonero v Mexiku), byl v textu zachován, přičemž 359 poslanců bylo pro, 235 proti a 17 se zdrželo hlasování; podařilo se nám do textu začlenit požadavek, aby evropská investiční facilita byla využívána především na projekty, které přispívají k boji se změnou klimatu, jako je místní veřejná doprava, elektromobily a projekt Yasuni-ITT v Ekvádoru („Nechte ropu pod zemí“). Celkem bylo přijato 10 ze 16 pozměňovacích návrhů skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance. Bohužel jsme přišli o všechny pozměňovací návrhy, které se vyjadřovaly skepticky k nedávno uzavřeným dohodám o volném obchodu a k dohodám o přistoupení, o kterých se v současné době vyjednává, a které varovaly před rizikem oslabení stávajících křehkých snah o regionální integraci. A konečně byl odmítnut náš pozměňovací návrh, který vybízí k tomu, aby byly postupně odstavovány obří energetické projekty, které těžce poškozují životní prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, (PPE) , písemně. (ES) Některé z formulací, které se objevují v bodu 34 a které byly začleněny stanoviskem Výboru pro rozvoj, jsou tak nejednoznačné, že by mohly být interpretovány tak, že jsou do jisté míry shovívavé k něčemu tak ohavnému, jako jsou potraty. Španělská delegace skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) proto požádala skupinu, aby mohla o tomto odstavci hlasovat odděleně, aby dala jednoznačně najevo, že je proti všem iniciativám, které mají za cíl porušovat nezadatelná prává těch, kteří jsou nejzranitelnější.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Evropská unie a Latinská Amerika již dlouhá léta rozvíjejí silné strategické partnerství. Evropská unie je hlavní investorem v Latinské Americe, jejím druhým největším obchodním partnerem a hlavním dárcem rozvojové pomoci. Konečným cílem je vytvořit do roku 2015 euro-latinskoamerickou zónu globálního meziregionálního partnerství v oblastech politiky, hospodářství, obchodu a společenských a kulturních záležitostí, a tím zajistit udržitelný rozvoj v obou těchto regionech.

V tomto kontextu bych za prvé a především rád zdůraznil, jak důležité je, aby pokračovala vyjednávání o dohodách o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi sdružení Mercosur, což bude bezpochyby ta nejambicióznější biregionální dohoda všech dob. Rovněž vítám dohody o obchodním partnerství mezi Evropskou unií a Střední Amerikou a s Andským společenstvím, stejně jako prohlubování stávajících dohod o přidružení s Mexikem a Chile.

Je nicméně politováníhodné, že by takové dohody mohly ovlivnit výrobu vevnitř Evropské unie právě v těch odvětvích, která čelí neustálým problémům, obzvláště v nejvzdálenějších regionech. Je rovněž politováníhodné, že nebyla na úrovni Evropské unie nalezena pro tyto regiony odpovídající kompenzace. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože považuji partnerství mezi těmito dvěma světovými regiony za zcela zásadní, jelikož přinese oboustranné výhody jak v politické, tak i v hospodářské a sociální sféře.

 
  
  

Návrh společného usnesení (RC-B7-0233/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Usnesení, o kterém se dnes hlasovalo, vyjadřuje znepokojení Evropského parlamentu nad skutečností, že kanadské úřady zachovávají vízovou povinnost pro občany Rumunska, Bulharska a České republiky, a vyzývá k tomu, aby byla tato povinnost co nejrychleji zrušena.

Zachování vízové povinnosti pro občany z těchto členských států porušuje zásadu svobody pohybu, čímž vytváří nespravedlivé rozdíly a nerovnosti. Občané Evropské unie musí požívat spravedlivého a rovného zacházení.

Ačkoli na summitu EU-Kanada, který se konal v Praze v roce 2009, oba partneři znovu potvrdili společný cíl, jímž je zajištění svobody zcela bezpečného pohybu osob mezi Evropskou unií a Kanadou, píše se již rok 2010 a stále se nic nezměnilo.

Pevně doufám, že v blízké budoucnosti vyvinou kanadské úřady veškeré úsilí k tomu, aby byla tato víza zrušena. Spolu s mými kolegy poslanci a kolegyněmi poslankyněmi Evropského parlamentu budeme nadále pokračovat v již započaté snaze o to, aby bylo rumunským, bulharským a českým občanům co nejdříve umožněno svobodně cestovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − Hlasoval jsem pro toto usnesení, jelikož se domnívám, že probíhající vyjednávání o komplexní hospodářské dohodě o obchodu by mohla posílit vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou. Očekává se, že se nadcházející summit EU-Kanada soustředí na posílení politických vztahů mezi těmito dvěma partnery, jmenovitě na řešení takových společných problémů, jako jsou vyjednávání o komplexní hospodářské dohodě o obchodu, zahraniční a bezpečnostní problémy, koordinovaná reakce na finanční a hospodářskou krizi a rovněž změna klimatu a energetika. Evropská unie i Kanada jsou zavázány k tomu, že vybudují celosvětovou ekonomiku s nízkými emisemi oxidu uhličitého, která je bezpečná a trvale udržitelná, a rovněž k tomu, že budou investovat do čistých energetických technologií a stanou se světovou jedničkou ve vytváření nových ekologických pracovních míst, aby se posílila kapacita pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písemně. (RO) Občané tří členských států Evropské unie stále potřebují víza k tomu, aby mohli vstoupit na území Kanady. K Rumunsku a Bulharsku se přidala Česká republika, na niž byla vízová povinnosti znovu uvalena kvůli vysokému přílivu Romů. V této situaci je na jedné straně zapotřebí bližší spolupráce mezi členskými zeměmi Evropské unie, aby byly vyřešeny problémy romské komunity, a na druhé straně mezi členskými státy a Kanadou, aby byl vytvořen co možná nejúčinnější a nejtransparentnější systém pro poskytování informací o podmínkách pro udělování víz, a to tak, aby se snížil počet zamítnutých žádostí. Zároveň s tím musí být přezkoumán kanadský azylový systém. V tomto ohledu spočívá jádro tohoto rozhodnutí vlastně v tom, že vznáší přímý požadavek, aby kanadská strana zahájila kroky vedoucí k odstranění vízové povinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně. (RO) Kanada je jedním z nejstarších partnerů Evropské unie a letošní summit je důležitý, aby tato úzká spolupráce pokračovala a konsolidovala se ve všech oblastech. Hlasoval jsem pro toto společné usnesení, protože stručně a objektivně ukazuje pozitivní vyhlídky na naši budoucí spolupráci.

Jednou ze základních zásad Evropské unie je zaručení reciprocity v bilaterálních vztazích. Doufám, že v blízké budoucnosti Kanada zruší vízové požadavky vůči rumunským, českým a bulharským občanům a zajistí tak spravedlivé a rovné zacházení se všemi občany Evropské unie. Zároveň bych chtěl přivítat opatření, která byla až dosud přijata a která směřují k podpisu obchodní dohody mezi Evropskou dohodou a Kanadou, a doufám, že letošní summit dá nezbytný podnět k dokončení tohoto procesu.

S ohledem na nynější hospodářskou situaci a stav klimatu musím zdůraznit nutnost úzké spolupráce, aby byly nalezeny alternativy k tradičním zdrojům výroby energie, které budou respektovat specifické rysy obou států, jelikož jak Evropská unie, tak i Kanada se zabývají vývojem a používáním nízkouhlíkových technologií. Zároveň by měla být podporována spolupráce v odvětví energetiky, klimatu a v námořních odvětvích v arktické oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Kanada je spolehlivým a důležitým partnerem Evropské unie, a to z historických a kulturních důvodů, kvůli etnickému a politickému spříznění a také proto, že naše civilizace mají společné hodnoty a styčné plochy. Komplexní ekonomická obchodní dohoda s Kanadou by mohla pozitivně přispět k prohloubení již tak vynikajících vztahů mezi Evropskou unií a Kanadou. Ačkoli se v tomto vztahu objevily určité problémy, jmenovitě v oblastech rybolovu, bezpečnosti a přistěhovalectví, pravdou je, že ve srovnání s ostatními zeměmi je vztah mezi Evropskou unií a Kanadou stabilní a přínosný pro oba partnery. Doufám, že tento spolehlivý vztah bude trvat dlouho a že obě strany severního Atlantiku budou i nadále žít v míru a vzkvétat.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , písemně. (PT) Chtěl bych poznamenat, že partnerství mezi Kanadou a Evropskou unií je jedním z nejstarších a nejsilnějších – přičemž sahá až do roku 1959 – a že současná vyjednávání vedoucí ke komplexní hospodářské a obchodní dohodě mají za cíl další posílení vztahů mezi Evropskou unií a Kanadou. Chtěl bych zdůraznit, že Kanada bude v roce 2010 předsedat skupině zemí G8 a že bude hostit příští summit G20. Proto srdečně vítám prohlášení Komise, v němž se o vyjednáváních o komplexní hospodářské a obchodní dohodě hovoří jako o základu pro hospodářské vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou. V tomto ohledu se domnívám, že summit EU-Kanada, který se bude konat dne 5. května 2010 v Bruselu, je dobrou příležitostí k tomu, aby se tato vyjednávání urychlila. Zvláště vítám záměr zahájit rozsáhlou reformu systému řízení kanadského rybolovu, jehož součástí je také Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. – (FR) Tento text hovoří výrazně ve prospěch vyjednávání, která zahájila Komise za tím účelem, aby zajistila globální hospodářskou a obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou. Tato dohoda bude vyjednána za zády evropských občanů, a to navzdory skutečnosti, že bude mít značný dopad na jejich každodenní život v následujících oblastech: zrušení veřejných služeb, nadřazenost práv investorů na ochranu jejich výdělků nad právy států na ochranu veřejného zájmu, omezení práv pracovníků a omezení přístupu ke zdravotnickým službám, vodě, vzdělání a kultuře. Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů), skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, Evropská konzervativní a reformní skupina a Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu navrhují podpořit, a dokonce ještě urychlit tuto politiku a toto do očí bijí popření demokracie. Já jsem zcela proti tomu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Kanada a Evropská unie mají společnou historii partnerství. Je tudíž přirozené, že během let se tento vztah prohluboval a posiloval. Ke komplexní hospodářské a obchodní dohodě se na tomto summitu přistoupí vskutku výjimečným způsobem v naději, že tato vyjednávání budou úspěšná, jelikož tato dohoda je základem pro hospodářské vztahy mezi Evropskou unií a Kanadou. Mezi Evropskou unií a Kanadou stále existují další relevantní témata, jako je pomoc Evropské unie, konkrétně pomoc Haiti, otázky vztahující se k rybolovu nebo obavy o životní prostředí. Nesmíme zapomínat na to, že Lisabonská smlouva dala této sněmovně nové pravomoci, co se týče vyjednávání mezinárodních dohod: Parlament se nyní musí účastnit veškerých fází vyjednávání.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Hlasoval jsem pro společný návrh usnesení o summitu EU-Kanada, který se koná dnes, jelikož se domnívám, že je důležité nejen udržovat vztahy na vysoké úrovni, ale rovněž je prohlubovat a dále posilovat. V tomto kontextu měl být rovněž konkrétně zmíněn plánovaný společný postup pro zavedení bankovních poplatků nebo daně z finančních transakcí na celosvětové úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. − Toto usnesení bylo schváleno velkou většinou. Já jsem se hlasování zdržel kvůli formulaci, která se nachází v bodu 6 o Romech a jež ospravedlňuje restriktivní vízovou politiku Kanady vůči Bulharsku, Rumunsku a České republice. Skupině Verts/ALE se nicméně úspěšně podařilo dostat do tohoto usnesení následující formulaci, která se týká tuňáka obecného a CITES: „vyjadřuje své zklamání nad postojem kanadské vlády na poslední konferenci stran CITES s ohledem na rozšíření přílohy I CITES o tuňáka obecného“.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , písemně. (SV) Když Evropský parlament hlasoval o usnesení, které stanovovalo priority pro nadcházející summit mezi Evropskou unií a Kanadou, byl jsem jedním z mála, kteří hlasovali proti tomuto návrhu. Tento text je z velké části solidní, avšak obsahuje dva odstavce, s nimiž zkrátka souhlasit nemohu. Bod 2 stanoví, že jedním z prioritních témat, o kterých se bude na summitu diskutovat, by měla být otázka „zavedení bankovních poplatků nebo daně z transakcí na celosvětové úrovni“. Jsem kategoricky proti takovémuto druhu poplatků či daně z mezinárodních transakcí. Podle mého názoru jsou v rámci hospodářské oblasti mnohá jiná témata, kterým by spíše bylo záhodno pro tento summit přidělit prioritu.

Kromě toho mě znepokojuje formulace v bodu 6, která stanoví, že Parlament „poukazuje na to, že kanadská vláda znovu zavedla vízovou povinnost pro české občany v důsledku velkého přílivu Romů do Kanady“. To je možná důvod, proč k tomuto řešení Kanada sáhla, avšak podle mého názoru neexistuje naprosto žádný důvod k tomu, abychom my Evropané něco takového podporovali, nebo třeba jen zmiňovali v textu Evropské unie. Jelikož byly tyto dvě pasáže do usnesení zahrnuty a požadavek na jejich vypuštění nebyl bohužel většinou podpořen, hlasoval jsem proti tomuto usnesení jako celku.

 
  
  

Návrh usnesení (B7-0243/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písemně. (RO) Evropský parlament v dnešním hlasování prokázal, že je přístupný podepsání nové dohody o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích coby součásti programu pro sledování financování terorismu. Rovněž zopakoval, že každá nová dohoda v této oblasti musí být v souladu s novým právním rámcem zavedeným Lisabonskou smlouvou.

Boj proti terorismu je pro Evropskou unii stále prioritou a produktivní spolupráce se Spojenými státy, která zahrnuje činnosti, jako je výměna dat a informací, je důležitou podmínkou pro odvracení teroristických útoků v budoucnosti.

Domnívám se, že je nezbytně nutné, aby tato výměna údajů byla přísně omezena na předávání informací, které budou vyžádány pro boj s terorismem, přičemž každé hromadné předání údajů bude znamenat porušení zásad, které jsou v základu evropských právních předpisů a praktik. Z tohoto důvodu jsem využil dnešního usnesení k tomu, abych výslovně apeloval na Komisi a Radu, aby vhodným způsobem tuto otázku nadnesly během vyjednávání se Spojenými státy, ke kterému dojde v blízké budoucnosti, a aby s našimi americkými partnery prozkoumaly možnosti zavedení postupu, který bude z právního hlediska transparentní a proveditelný a jehož cílem bude schvalování přenosu a získávání příslušných údajů.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro společné usnesení o dohodě SWIFT, které se týká předávání bankovních údajů evropských občanů Spojeným státům v rámci boje proti terorismu. Vyjednávací proces je poté, co bylo uposlechnuto varování, která před pár týdny vydal Evropský parlament, nyní na správné cestě. Evropský parlament bude nyní v této oblasti hrát roli, což je v souladu s postupy stanovenými Lisabonskou smlouvou. Cílem je dosáhnout rovnováhy mezi tím, aby byli naši spoluobčané účinně chráněni před teroristickými hrozbami a aby byla respektována práva jednotlivců. Podle mého názoru podporuje toto stanovisko mandát pro jednání, který dal dnes Parlament Radě.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − Podpořil jsem toto usnesení, jelikož je důležité, abychom měli dohodu, která by pomohla jak Evropě, tak i Spojeným státům v posílení boje proti terorismu v zájmu bezpečnosti občanů, a to aniž by byl oslaben právní stát. Základní zásady musí nadále stanovovat Evropská unie, která určí, jak bude v obecné rovině se Spojenými státy za účelem boje proti terorismu spolupracovat. Z tohoto důvodu je odpovědností Komise a Rady, aby zkoumaly způsoby, jakými lze zavést transparentní a právně bezvadný postup schvalování přenosu a získávání příslušných údajů a také provádění výměny údajů a dohledu nad ní. Takovéto kroky musí být podniknuty v naprostém souladu se zásadou nezbytnosti a proporcionality při plném dodržování požadavků v oblasti základních práv stanovených předpisy EU, což by umožnilo plnou uplatnitelnost právních předpisů EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. (LT) Musíme usilovat o to, aby byla posílena transatlantická spolupráce v oblastech spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, a to v kontextu úcty k lidským právům a občanským svobodám. Systém ochrany osobních údajů musí být realizován transparentně a jednoznačně. Evropské právní požadavky na spravedlivé, přiměřené a zákonné zpracování osobních údajů mají rozhodující význam a musí být vždy dodržovány. Současná cílená výměna údajů není možná. Mezi řešení by mělo patřit omezení objemu přenášených údajů a vytvoření soupisu typů údajů, které jsou daní poskytovatelé schopni vyhledat a získat, a také typů údajů, které mohou být začleněny do přenosu. Z tohoto důvodu je obzvláště důležité vybídnout Radu a Komisi, aby prozkoumaly možnosti, jak lze zavést transparentní a právně bezvadný postup schvalování přenosu a získávání příslušných údajů a také provádění výměny údajů a dohledu nad ní. Každá dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy musí zahrnovat přísná ochranná opatření týkající se provádění přenosu a dohledu nad ním, jež se uplatní, kdykoli orgány USA získají, otevřou a použijí jakékoli údaje, které jim byly poskytnuty v rámci této dohody. Měl by existovat náležitý orgán, který by určila Evropská unie a který by monitoroval, jak jsou tato opatření plněna.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Rumunsko coby národní stát podpořilo přijetí dohody SWIFT. Evropský parlament nicméně dospěl k názoru, že první verze této dohody, kterou vyjednali zástupci Komise a vláda Spojených států, porušovala práva evropských občanů, jejichž údaje byly zpracovávány hromadně a nikoli jednotlivě a až tehdy, kdyby vzniklo podezření. Je důležité, aby tato nová dohoda, která byla vyjednána nedávno ve Washingtonu zástupci Evropské unie a Kongresu Spojených států, reagovala na obavy Evropského parlamentu. Stále existuje riziko, že nová verze této dohody bude rovněž odmítnuta, pokud bude i nadále v rozporu s Evropskou listinou lidských práv.

Evropský parlament si je vědom toho, že tato dohoda je důležitá i pro bezpečnost Evropanů samotných. V důsledku toho se začíná ukazovat, že výhrady poslanců se vztahují k obsahu, nikoli k formě této dohody. Evropský parlament získal větší rozhodovací pravomoci díky tomu, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Pro tento orgán je normou, že vykonává svá výsadní práva a sleduje zájmy občanů Evropské unie. Nicméně pokud bude v budoucí verzi této dohody zachována podstata postojů vyjádřených evropskými právními předpisy, bude tato dohoda přijata. Boj proti terorismu a rychlé odhalování podezřelých bankovních převodů patří nadále mezi nejvyšší priority Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písemně. (FR) Vzhledem k tomu, že Evropský parlament v únoru roku 2010 zamítl dohodu SWIFT, musí být pro přenos bankovních údajů v kontextu boje proti terorismu vyjednána mezi Evropskou unií a Spojenými státy nová smlouva. Tím, že jsme – my poslanci – v únoru tuto smlouvu zamítli, odmítli jsme umožnit pokračování hromadného, nekontrolovaného předávání údajů ministerstvu financí Spojených států. Hlasovala jsem dnes pro toto usnesení, abych ovlivnila nový mandát, který bude mít Evropská komise k vyjednání nové dohody se Spojenými státy. V podstatě žádáme o to, aby byl znovu zvážen „hromadný“ přenos osobních údajů s tím, že by byl prováděn cíleněji, že by byly zajištěny právní opravné prostředky, že by údaje byly uchovávány po co nejkratší dobu a že by výměny údajů probíhaly na základě reciprocity. Otázka ochrany osobních údajů je pro Evropský parlament velice důležitá. Jsme proto velice ostražití, co se týče otázky předávání údajů o cestujících v letecké dopravě. Budeme trvale chránit základních práva našich spoluobčanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písemně. − Podpořil jsem usnesení o novém doporučení Komise Radě týkající se zmocnění k zahájení jednání se Spojenými státy o přenosu údajů o finančních transakcích za účelem boje proti terorismu. Podle nových ustanovení Lisabonské smlouvy vyžadovala předběžná dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která byla podepsána v listopadu roku 2009, souhlas Evropského parlamentu. Hlasoval jsem proti této dohodě, kterou Parlament zablokoval kvůli obavám ohledně práv na soukromí evropských občanů a společností, která jsou neregulovaným sdílením hromadných údajů ohrožena. S terorismem je zapotřebí bojovat se vší rozhodností, avšak nesmí se připustit, aby prostředky k tomu určené vytvářely prostředí nejistoty ohledně občanských práv, což je samotným hlavním účelem teroristických útoků. Každá nová dohoda musí být podřízena základním zásadám, jako je přísné omezení výměn údajů na nezbytné protiteroristické účely, přičemž příslušný evropský orgán musí zajistit soudní dohled a dodržování požadavků v oblasti základních práv stanovených předpisy EU. Tato dohoda musí být časově omezená a okamžitě vypověditelná v případě, že by některá z povinností nebyla splněna.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písemně. (EL) Hlasoval jsem proti tomuto konkrétnímu návrhu usnesení, protože nezavrhuje hromadnou výměnu údajů se Spojenými státy a ostatními zeměmi v kontextu tzv. boje proti terorismu. Stejně tak neprosazuje nutnost zavedení mezinárodně závazné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy o rámci pro výměnu informací za účelem prosazování práva. A konečně je vzhledem k tomu, že Evropský parlament bude muset navrženou smlouvu schválit, nepřijatelné, aby byť i neoficiální vyjednávání začala bez jeho plné a nestranné účasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Hlasoval jsem proti předběžné dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy o zpracovávání a předávání finančních údajů o evropských občanech, nejen protože je očividně špatná – vzhledem ke skutečnosti, že zpochybňuje zásady nezbytnosti a proporcionality, stejně jako integritu a bezpečnost evropských finančních údajů –, ale také proto, že Parlamentu byla upřena možnost řádně vykonávat svá výsadní práva. Domnívám se, že je nezbytně nutné posílit transatlantickou spolupráci ve všech relevantních oblastech, jmenovitě v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, avšak k tomu může dojít jen tehdy, budou-li v plné míře respektovány základní zásady, jako je zásada proporcionality, nezbytnosti nebo reciprocity. Musím na tomto místě složit poklonu jak Komisi, tak i Radě za jejich nový postoj ke spolupráci s Parlamentem. Doufám, že se nám společně podaří stanovit základní zásady, které musí řídit a usnadňovat budoucí spolupráci mezi Evropskou unií a Spojenými státy při boji proti terorismu. Těším se na závěry, které vyplynou z návštěvy delegace Parlamentu ve Washingtonu, a doufám, že i zde budeme svědky toho, že bude otevřena nová kapitola.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písemně. (RO) Hlasoval jsem pro toto usnesení a musím zopakovat, že spolupráce mezi Evropskou unií a Spojenými státy v boji proti terorismu i podepsání konkrétní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy v této oblasti jsou nanejvýš důležité. Parlament musí mít tuto dohodu neustále na paměti. Rada a Komise musí průběžně, v každé fázi vyjednávání a podepisování této dohody, evropský zákonodárný orgán informovat. Evropský parlament svůj postoj k této otázce vyjádřil již při mnoha příležitostech.

Další klíčový aspekt tohoto usnesení stanoví, že každý přenos údajů musí schválit evropský soudní orgán. Přenos údajů musí být odůvodněný a musí proběhnout transparentně. Občanům je nutno zaručit jejich práva, jako je umožnění přístupu k údajům, jejich opravy či odstranění, stejně jako kompenzace a opravná opatření v případě, že bude narušeno jejich soukromí.

Rád bych zdůraznil, že je potřeba najít řešení pro omezení přenosu údajů, které umožní, aby byly vyměňovány pouze údaje o jednotlivcích, kteří jsou podezřelí z terorismu. Je důležité, aby byly v této dohodě respektovány zásady reciprocity a proporcionality a aby tato dohoda byla zrušena, jakmile dojde k nedodržení závazků, které byly stanoveny. Pevně věřím, že Rada pro spravedlnost a vnitřní věci vezme v potaz doporučení, která toto usnesení obsahuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro toto usnesení, protože se domnívám, že každá dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy v této oblasti musí rovněž obsahovat záruky provádění a musí být sledována příslušným orgánem jmenovaným Evropskou unií. Pouze tímto způsobem může být zajištěno, že se takové přenosy údajů neodkloní od zásad, z nichž vycházejí právní předpisy a postupy Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Mezinárodní právní spolupráce a transatlantická spolupráce jsou zásadní pro boj proti terorismu. Proto by měla být vítána existence dlouhodobé dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která se zabývá předcházením financování terorismu. Takováto dohoda nicméně nemůže ohrožovat soukromí transakcí fyzických ani právnických osob. Z tohoto důvodu mají evropské právní požadavky na spravedlivé, nezbytné, proporcionální a zákonné zpracovávání osobních údajů prvořadou důležitost, a musí být proto i nadále uplatňovány za všech okolností.

Evropská unie musí určit základní principy, jež stanoví, jak bude EU obecně spolupracovat s USA za účelem boje proti terorismu, a mechanismy předávání informací o transakcích občanů, které jsou považovány za podezřelé nebo nezvyklé. Dohoda o právní spolupráci mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která se zabývá financováním terorismu, musí být podepsána, aby bylo zajištěno, že budou při předávání osobních údajů dodržována práva a svobody evropských občanů a společností a že jejich bezpečnost bude chráněna, aniž by bylo soukromí jejich transakcí zbytečně ohrožováno.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , písemně. (PT) Na základě podmínek předběžné dohody podepsané mezi Spojenými státy a Evropskou unií jsem uznal, že je zapotřebí transatlantické spolupráce v boji proti mezinárodnímu zločinu a terorismu. Zdůraznil jsem, že tato spolupráce by měla být založena na vzájemné důvěryhodnosti, dodržování zásad reciprocity a proporcionality a na základě úcty k právům občanů. Bezpečnost by nicméně neměla dostat přednost před ostatními právy, svobodami a zárukami, ale měla by s nimi být spíše v souladu. Je nepřijatelné, aby portugalská policie mohla získat přístup k bankovním údajům jednotlivce až na základě zatýkacího rozkazu, ale přitom mohly být zasílány miliony dat k interpretaci a analýze policii Spojených států bez jakéhokoli soudního dohledu. Z toho důvodu jsem hlasoval proti předběžné dohodě. Dotyčný nový návrh usnesení je však projevem nového postoje Komise a Rady ke spolupráci s Parlamentem. Doufám, že se budoucí spolupráce mezi Evropskou unií a Spojenými státy v boji proti terorismu bude zakládat na zásadách proporcionality, nezbytnosti a reciprocity.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. − (PT) Poté, co jsme jednoznačně zamítli návrh dohody SWIFT mezi Evropskou unií a Spojenými státy, objevilo se namísto něj usnesení, které si zaslouží naši nejtvrdší kritiku, protože připouští myšlenku rozsáhlého vyměňování údajů v oblasti tzv. „boje proti terorismu“. Mnoho odborníků prohlásilo, že v takovéto dohodě není zajištěna ochrana práv, svobod a záruk. Tzv. „dohoda SWIFT“ a rámcová dohoda o ochraně a sdílení údajů představuje hrozbu pro bezpečnost, nikoli její záruku.

Ochrana dat, pravomoci, právní předpisy a soukromí se ve vztazích mezi Evropskou unií a Spojenými státy vykládají odlišně. Tyto záležitosti je třeba objasnit před tím, než Komise obdrží nový mandát.

Většina této sněmovny nicméně dala Komisi pravý bianko šek, protože stanovila nejednoznačná omezení, jako je „proporcionalita“ nebo „reciprocita“. Něco takového otevírá skutečnou Pandořinu skříňku proti svobodě a podporuje odebrání funkcí členským státům, jako je rozhodování o přenášení údajů o jejich občanech, které se předává evropskému „veřejnému soudnímu orgánu“.

V případě hromadného uchovávání údajů a jejích přenášení neexistuje žádná možnost „proporcionality“ ani „reciprocity“, jelikož něco takového zahrnuje řadu nekontrolovatelných nebezpečí, která se konkrétně vztahují k tomu, kdo má k údajům přístup, jak jsou údaje využívány a za jakým účelem.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro to, aby měla Evropská komise silnější mandát pro vyjednávání s orgány Spojených států o otázce dohody SWIFT. Musíme mít skutečné záruky, že budou odstraněny dvě důležité výhrady – ohledně otázky hromadného přenášení údajů a možnosti, aby měli Evropané ve Spojených státech právní opravné prostředky. Z tohoto důvodu se domnívám, že by měl být tento mandát před tím, než bude přijat, podstatně změněn, jinak budu na konci vyjednávání opět nucena hlasovat proti této dohodě, což jsem již v minulosti učinila.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. – (FR) Hlasuji proti tomuto textu, který napomáhá možnosti vytvoření dohody mezi Evropou a Spojenými státy o předávání údajů SWIFT. V současných podmínkách je neproveditelné, aby byly údaje filtrovány předtím, než budou odeslány orgánům Spojených států. Orgány Spojených státu budou tudíž mít přístup k velké části soukromých údajů, které budou bezodkladně odesílány kvůli teroristické hrozbě, které, ačkoli je skutečná, se neustále využívá k imperiálním účelům. Kromě toho tento text reciprocitu ze strany Spojených států nevyžaduje, pouze se podřízeně opovažuje „upozornit“ na to, že by to bylo normální. Je naprosto nepřijatelné, aby se Evropa změnila ve vazala Spojených států. Nikdy nebyla vhodnější doba k tomu, aby Evropa prosazovala svou nezávislost na Spojených státech.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Boj proti terorismu je záležitostí celé Evropské unie, stejně jako celého zbytku demokratického světa. Každý mechanismus, který může pomoci při odhalování možných teroristických útoků, je nezbytně nutný pro úspěch v tomto boji. Dohoda SWIFT je velice mocným nástrojem boje proti terorismu, jelikož umožňuje přístup k důvěrným finančním informacím, které se týkají částek, jež jsou převáděny mezi zeměmi. Obnovené jednání o této dohodě se Spojenými státy je jedinečnou příležitostí k tomu, aby Evropská unie účinně přispěla k odhalování nových teroristických a potenciálních hrozeb. Spojené státy si v současnosti velice přejí spolupracovat: podporují dohodu, která účinně chrání přenášené údaje a v níž je obsažena nejvyšší možná míra reciprocity.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. Hlasoval jsem proti tomuto společnému usnesení, jež bylo předloženo jménem skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, Skupiny progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu, skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropské konzervativní a reformní skupiny, protože tento text podporuje možnost dosažení dohody mezi 27 členskými státy a Spojenými státy o předávání bankovních údajů pod záminkou boje proti terorismu. Za současných podmínek by úřady Spojených států měly přístup k velkému množství soukromých údajů o milionech Evropanů. Domnívám se, že požadavek Spojených států je nepřijatelný a představuje hrozbu pro svobody a práva evropských občanů. Tímto návrhem se nás ty nejkonzervativnější síly pokoušejí vydat zájmům Spojených států se spoutanýma rukama i nohama, aniž by pomyslely na bezpečnost nebo soukromí občanů. Evropský parlament nesmí dovolit, aby byla kvůli boji proti terorismu porušována občanská práva a svobody Evropanů.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Návrh usnesení o vyjednávání o nové dohodě SWIFT obsahuje velké množství podrobných návrhů na to, jak může být v budoucnosti zlepšena ochrana údajů v souvislosti se zpřístupňováním údajů o finančních transakcích Spojeným státům. To je velice vítané. Takové počínání však zamlčuje pochybnost, zda je takové obrovské narušení soukromí v zásadě nezbytné. To se jednoznačně prostě předpokládá. Není však jasné, zda můžeme s fenoménem terorismu účinně bojovat právě tímto způsobem. Rovněž tak není jasné, jak mají být výzvy k lepší ochraně údajů realizovány v praxi. Z dosavadních zkušeností a obvyklé praxe víme, že údajů se v co nejvyšší možné míře využívá k zisku. Proto ze zásady odmítám přenos vysoce osobních dat, a proto jsem také hlasoval proti tomuto návrhu usnesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písemně. – (EL) Hlasoval jsem dnes pro usnesení Parlamentu, které bylo rovněž podpořeno většinou politických skupin a které obsahuje podmínky Parlamentu pro ratifikaci nové dohody SWIFT a začátek nového kola vyjednávání se Spojenými státy. Cílem Parlamentu je stanovit flexibilní pravidla pro prosazování transatlantické spolupráce, která pomůže bojovat s terorismem, a vytvořit přenosový systém, jemuž budou moci občané Evropské unie důvěřovat. Jedním z nejcitlivějších bodů vyjednávání, jemuž musí být také věnována obzvláštní pozornost, je snížení objemu přenášených dat. Abychom toho docílili, musí nová dohoda obsahovat také řadu záruk vytvořených za tím účelem, aby byl zajištěn soulad s evropskými právními předpisy, které chrání osobní údaje evropských občanů. Kromě toho je důležité, jak se stanoví v tomto usnesení, aby byl občanům Evropské unie dán lepší mechanismus pro opravné prostředky, aby mohli účinněji bránit svá práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. − Zdržel jsem se hlasování o usnesení o dohodě SWIFT (TFTP). To však bylo přijato velkou většinou (bez jmenovitého hlasování). Naše skupina se hlasování zdržela, protože naše klíčové pozměňovací návrhy byly zamítnuty, konkrétně pozměňovací návrh 8, který požadoval, aby převod údajů podléhal soudnímu schválení, a pozměňovací návrh 9, který vyzýval k tomu, aby byla pro účely programu pro sledování financování terorismu (TFTP) využívána Dohoda o vzájemné právní pomoci (MLAA). I další důležité pozměňovací návrhy skupiny Verts/ALE byly zamítnuty: definice terorismu podle Evropské unie, nikoli podle Spojených států, zákaz dalšího předávání třetím zemím nebo orgánům a omezení lhůty pro uchovávání údajů. Toto usnesení lze nicméně vnímat jako poměrně silné sdělení s ohledem na vyjednávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy o nové dohodě o programu pro sledování financování terorismu, poté co byla zamítnuta (postupem souhlasu) loni v únoru ta předchozí, ačkoli podle našeho názoru je text, který byl přijat dnes, krokem zpět oproti usnesení Parlamentu, které bylo přijato loni v září.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Boj proti terorismu a jeho financování je nepopiratelnou skutečností a zasluhuje si naši plnou pozornost, takže transatlantická spolupráce je nutností. Předchozímu pokusu o dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy o zpracovávání a předávání údajů scházela proporcionalita, reciprocita a transparentnost.

Tento návrh usnesení vyzývá k přijetí společné definice „teroristické činnosti“ a vyjasnění pojmu „údajů, které nebyly použity“. Rovněž opakuje, že je zapotřebí využívat zásadu nezbytnosti v zájmu omezení výměny informací, přičemž takovéto výměny by měly být přísně omezeny pouze na dobu, která je k danému účelu nezbytná.

Řada záruk, která je nyní navrhována, je založena na evropské zákonodárné praxi, a tudíž poskytuje velkou ochranu základních práv občanů. Činí se pokusy nejen o to, aby byla zabezpečena zásada nediskriminace v průběhu zpracovávání údajů, ale rovněž o to, aby byl vytvořen evropský orgán, který by byl schopen přijímat a prověřovat požadavky Spojených států. Hlasoval jsem pro tento návrh usnesení, protože jsem si vědom toho, že byly nyní vytvořeny základy pro to, aby mohla být zahájena vyjednávání, která podporují dosažení vyvážené dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

 
  
  

Návrh usnesení (B7-0244/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − Toto usnesení jsem podpořil. V naší digitální době se z ochrany údajů, práva na informační sebeurčení, osobních práv a práva na soukromí staly hodnoty, které hrají čím dál tím větší roli, a tudíž musí být chráněny s obzvláštní péčí. Abychom mohli tato práva náležitým způsobem chránit, mělo by být zajištěno, aby veškerá předávání osobních údajů z Evropské unie a jejích členských států třetím zemím z bezpečnostních důvodů probíhala podle mezinárodních dohod se statutem legislativního aktu. Využívání jmenné evidence cestujících by mělo být založeno na jednotném souboru zásad, který by sloužil jako základ pro dohody se třetími zeměmi a musel by být v souladu evropskými standardy ochrany údajů.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. (LT) Souhlasím s návrhy uvedenými v tomto usnesení Evropské parlamentu, totiž že každému novému legislativnímu nástroji musí předcházet provedení hodnocení dopadu na soukromí a testu proporcionality, protože je zásadní posoudit, zda jsou stávající právní nástroje dostatečné. Technologie a mobilita jsou zásadními rysy dnešního světa, a tak se osobní práva a právo na soukromí staly hodnotami, které musíme zajišťovat a pečlivě ochraňovat. Souhlasím s výzvami Parlamentu na přezkoumání dvou opatření, a to sice systému předběžných informací o cestujících a jmenné evidence cestujících; při boji se zločinem musíme zároveň zajišťovat, aby byla současná opatření přiměřená a neporušovala základní lidská práva. Předávání údajů o cestujících musí tudíž být v souladu s normami Evropské unie pro ochranu údajů a veškeré údaje musí být využívány pouze v souvislosti s konkrétními zločiny a hrozbami. Vzhledem k tomu, že jmenná evidence cestujících se využívá pro bezpečnostní účely, podmínky pro přenos údajů musí být stanoveny v mezinárodních dohodách s Evropskou unií, aby byla zajištěna právní jistota pro občany Evropské unie a letecké společnosti. V nových dohodách Evropské unie musíme rovněž stanovit náležitý dohled a kontrolní opatření, které by nám pomohly zkoordinovat předávání a využívání jmenné evidence cestujících.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písemně. (PT) Potřeba dosáhnout vyrovnané dohody se Spojenými státy o předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) je v posledních letech předmětem neustálého znepokojení. Současný stav vyjednávání stále ještě neodráží skutečnou právní ochranu údajů ve Spojených státech, jelikož tyto údaje mohou být uchovávány ještě mnoho let poté, co proběhnou bezpečnostní kontroly, a neexistuje žádná právní ochrana pro nikoho, kdo není občanem Spojených států. Dohody, kterých bylo dosaženo s Austrálií a Kanadou, jsou přijatelnější, protože více respektují zásadu proporcionality, jelikož přístup k údajům je v tomto případě omezen soudními kontrolami, a to co do druhu, času a množství. Z této slepé uličky se můžeme dostat pouze důsledným přístupem a stanovením všeobecných zásad a pravidel pro využívání údajů ze jmenné evidence cestujících a přiblížit se tak uzavření mezinárodních dohod v této oblasti, ať už s těmito třemi zeměmi nebo s přívalem dalších zemí s podobnými požadavky, které se brzy objeví. Podporuji společný návrh na odložení hlasování o souhlasu Parlamentu v naději, že tak získáme trochu více času, který umožní, aby vyjednávání vyšla vstříc obavám, která Parlament po celou dobu vyjadřuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Rozprava o předávání údajů jmenné evidence cestujících leteckými společnostmi v případě transatlantických letů je po celou dobu ve vztazích Evropské unie se Spojenými státy, Austrálií a Kanadou citlivým tématem a vystihuje podstatu jednoho z dilemat naší doby.

Na jednu stranu nikdo nezpochybňuje specifickou potřebu ochrany soukromí a důvěrnosti údajů všech občanů. Na stranu druhou by jen málokdo nesouhlasil s tím, že žijeme v době, kdy hrozby pro lidskou společnost vyžadují nejen lepší výměnu informací mezi policejními orgány bojujícími proti zločinu, ale také lepší zpracovávání těchto informací, aby byly vhodnější k boji s organizovaným zločinem a konkrétně s terorismem. Doufám, že odklad, který v tomto procesu zapříčinil Evropský parlament, umožní dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi těmito hodnotami.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , písemně. (PT) Současný stav vyjednávání stále ještě neodráží skutečnou právní ochranu údajů ve Spojených státech, jelikož tyto údaje mohou být uchovávány ještě mnoho let poté, co proběhnou bezpečnostní kontroly, a neexistuje žádná právní ochrana pro nikoho, kdo není občanem Spojených států. Proto podporuji společný návrh na odložení hlasování o souhlasu Parlamentu v naději, že tak získáme trochu více času, který umožní, aby vyjednávání vyšla vstříc obavám, která Parlament po celou dobu vyjadřuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písemně. (FR) Podpořila jsem toto usnesení, abych poukázala na své znepokojení ohledně využívání údajů ze jmenné evidence cestujících (údajů, které jsou v podstatě čistě komerční) coby součásti vyjednávání o dohodách se Spojenými státy a Austrálií (pro účely boje se zločinem). Skutečně se domnívám, že by bylo rozumnější předtím, než bude podepsána jakákoli dohoda o předávání údajů třetím stranám, pracovat nejprve na vytvoření obecného rámce pro tento typ dohody, přičemž by se měly stanovit základní podmínky, jako je právní omezení, pevný právní základ, normy pro ochranu údajů a omezená lhůta pro uchovávání údajů. Musíme rovněž hájit právo evropských občanů na to, aby mohli nechat odstranit nesprávné údaje, a zajistit, aby Evropané měli na základě reciprocity přístup k údajům našich partnerů. Proto doufám, že budou tyto diskuse pokračovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. – (FR) Budu hlasovat pro toto usnesení. Navrhuje zamítnutí současných dohod se Spojenými státy a Austrálií o předávání údajů obsažených v evidenci známé jako jmenná evidence evropských cestujících v letecké dopravě (PNR). Předávání těchto údajů ohrožuje svobodu pohybu evropských občanů. Skupina, ke které patřím, má s tímto problémem své zkušenosti: jednomu ze zaměstnanců, aktivistovi za lidská práva, bylo otevřeně zakázáno, aby vstoupil na území Spojených států nebo aby přes něj byť jen přeletěl, a to poté, co byl zařazen na černou listinu potenciálních teroristů. Toto je onen druh svévolného omezování svobody, kterému nás podobné smlouvy vystavují. K teroristickým útokům dochází. Je nutno s nimi bojovat. Nesmí být nicméně nikdy používány jako záminka pro potlačování základních svobod.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Jmenná evidence cestujících (PNR) je další zbraní v boji proti terorismu. Podle Lisabonské smlouvy je Parlament znovu vyzván k tomu, aby se účastnil vyjednávání o nové dohodě o jmenné evidenci cestujících mezi Evropskou unií, Spojenými státy, Austrálií a Kanadou. Evropská unie je coby významný obhájce boje proti terorismu připravena vyjednat jakoukoli smlouvu, která může být v tomto boji účinná. Evropská unie nicméně nebude ohrožovat občanské svobody a základní práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Z důvodů, které jsem již zmínil ve spojitosti s dohodou SWIFT, jsem proti předávání údajů, obzvláště tehdy, když konstruktivní využívání těchto údajů nelze reálně prokázat nebo když nemůže být vyloučeno, že nebude docházet k jejich zneužívání. Tento návrh usnesení podrobně popisuje možná nebezpečí a doporučuje, aby bylo odloženo hlasování o žádosti o poskytnutí souhlasu s dohodami se Spojenými státy a Austrálií o jmenné evidenci cestujících. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro tento návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písemně. – (EL) Vytvoření jednotného modelu jmenné evidence cestujících bude uplatněno v dohodách o jmenné evidenci cestujících se všemi zainteresovanými zeměmi a odklad hlasování o žádosti o poskytnutí souhlasu s dohodami se Spojenými státy a Austrálií se zdá být tím nejlepším řešením. Unáhlený přístup, který by mohl vyústit v negativní zprávu o dohodách o jmenné evidenci cestujících se Spojenými státy a Austrálií, by mohl mít za následek zrušení práv na přistání, což by mělo katastrofické důsledky pro letecké společnosti. Návrh společného usnesení, který byl dnes předložen všemi skupinami Parlamentu a pro nějž jsem hlasoval i já, oprávněně stanoví, že dohody o jmenné evidenci cestujících musí brát v potaz určité minimum záležitostí, o nichž nelze jednat. Prvořadým cílem je ochrana cestujících, avšak té nemůže být dosaženo na úkor respektování soukromí a ochrany osobních údajů. Omezení sběru údajů, které musí být vždy v souladu se zásadou proporcionality a nezbytnosti, má pro předávání údajů o cestujících prvořadou důležitost.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. − Hlasoval jsem pro toto usnesení. Usnesení o jmenné evidenci cestujících bylo přijato velkou většinou a s naší podporou. Vyzývá k tomu, aby bylo odloženo hlasování o oficiálním souhlasu s dohodami o jmenné evidenci cestujících (PNR) se Spojenými státy, Kanadou a Austrálií, dokud nebudou získány silnější záruky pro ochranu údajů, lhůtu pro uchovávání údajů, omezení na účel, parlamentní kontrolu, soudní kontrolu, právo na přístup a opravné prostředky

 
  
  

Návrh usnesení (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − Podpořil jsem toto usnesení, které vyvolalo mnoho reakcí jak v Evropském parlamentu, tak mimo něj. Kyanid používaný při těžbě zlata je vysoce toxickou chemickou látkou, což z něj činí hlavní znečišťující látku, která může mít katastrofický a nezvratný dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Tato chemická látka zapříčinila největší ekologickou katastrofu v dějinách střední Evropy. Je politováníhodné, že na evropské úrovni nejsou zavedena žádná jasná pravidla a že kyanid je při těžbě zlata stále používán, což představuje obrovské riziko pro pracovníky i životní prostředí. Domnívám se, že jedině naprostý zákaz těžebních technologií používajících kyanid může ochránit naše vodní zdroje a ekosystémy před znečištěním kyanidem.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písemně.(RO) Nejsem poslankyní Evropského parlamentu z Maďarska, která brání zájmy této země, a tudíž podporuje pana Ádera, ani nejsem zaměstnána v žádné nevládní organizaci. Jsem poslankyní Evropského parlamentu z Rumunska a hájím zájmy své vlastní země.

Proto cítím povinnost požadovat, aby byla vypracována studie o dopadu používání těchto technologií, dříve než bude požadován naprostý zákaz těchto těžebních technologií používajících kyanid.

Povinností těch, kteří předložili toto usnesení, bylo nabídnout alternativu, která by byla ekonomicky uskutečnitelná a méně toxická než varianta, na kterou chtějí uvalit naprostý zákaz.

Na základě prohlášení, které vydala zástupkyně Evropské komise Cecilia Malmströmová před dvěma týdny, a po schůzce s představiteli místních společenství (včetně starostů měst v oblasti Roşia Montană) jsem dospěla k názoru, že je zapotřebí vypracovat hloubkovou studii a prověřit všechny existující možnosti, dříve než bude zaveden úplný zákaz této technologie.

Než učiníme rozhodnutí, musíme zvážit všechny tyto aspekty: ochranu životního prostředí, vytváření pracovních míst, zajišťování investic i nedostatek jiných činností, než je těžba, pro obyvatele celého regionu.

Hlasovala jsem tedy proti tomuto usnesení a předložila jsem dva pozměňovací návrhy, protože toto usnesení odráží názory a zájmy pouze jedné skupiny.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), písemně. – (RO) Podpořil jsem pozměňovací návrh na odstranění bodu 4 z návrhu usnesení, o němž jsme dnes hlasovali. Hlasoval jsem tedy pro tento pozměňovací návrh. Nicméně jsem z mnoha důvodů hlasoval proti tomuto návrhu usnesení. Nemůžeme požadovat po Evropské komisi, aby zakázala používání kyanidových technologií při těžbě zlata v některých zemích, jako je Rumunsko, které disponuje velkými nevyužitými zdroji. Projekt Roşia Montană si zasluhuje získat podporu vzhledem ke svému hospodářskému a sociálnímu dopadu a s ohledem na to, že je plně v souladu s omezeními zaměřenými na ochranu životního prostředí a archeologických nalezišť. Jako poslanec Evropského parlamentu prosazuji, abychom této oblasti se všemi jejími problémy poskytli příležitost. Pevně věřím tomu, že se zodpovědným vnitrostátním vládním orgánům podaří vyjednat výši licenčních poplatků, které by mohly oživit a ochránit oblast Roşia Montană a její naleziště zlata. Jako členský stát je Rumunsko oprávněno těžit na svých nalezištích zlata, pokud dodrží bezpečnostní podmínky zajišťující ochranu životního prostředí, a rovněž se těšit hospodářským a sociálním výhodám vyplývajícím z přírodního bohatství, kterým disponuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písemně. – (FR) Kyanid je extrémně nebezpečná chemická látka používaná v těžebním průmyslu navzdory rizikům, která představuje pro životní prostředí a lidské zdraví. Před deseti lety bylo v Rumunsku více než 100 000 kubických metrů vody znečištěné kyanidem z nádrže zlatého dolu omylem vypuštěno do říčního systému. Tento únik má na svědomí jednu z vůbec nejhorších ekologických katastrof ve střední Evropě. Několik let zde toxické látky ohrožovaly ekologickou rovnováhu, potravní řetězec a základní lidské požadavky na vodu z těchto řek. Neexistuje zde nic, co by zabránilo tomu, aby se podobná nehoda stala znovu. V Evropě probíhá několik těžebních projektů, které používají kyanid. Podobná katastrofa se může stát kdykoli. Je to jednoduše otázka času a lidské nedbalosti. Těžba za pomoci kyanidu zaměstnává pouze malý podíl pracovní síly, ale představuje obrovské riziko skutečných ekologických katastrof. Evropské předpisy v oblasti životního prostředí zahrnují zásadu předběžné opatrnosti a vyžadují prevenci a kontrolu znečištění vody. Proto jsem hlasoval pro usnesení Parlamentu požadující zákaz používání kyanidu ve zlatých dolech v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písemně. (EL) Schvaluji tento konkrétní návrh usnesení a hlasoval jsem pro, protože otázka používání těžebních kyanidových technologií je vysoce závažná a vyžaduje okamžitou a rozhodnou akci, bez jakýchkoli vytáček. Do dnešního dne Komise zaujímala vůči této otázce velice uvolněný postoj a to se musí okamžitě změnit. Tento problém se týká mnoha zemí, zdraví evropských občanů a ochrany životního prostředí. Případy, ke kterým došlo následkem používání kyanidu při těžbě, jako tomu bylo v Rumunsku a dalších zemích, jsou dobře zdokumentované a vysoce znepokojující. Když jsem se Komise zeptal na nedávné rozhodnutí zřídit zlaté doly využívající kyanidové technologie v Bulharsku, odpověď Komise jen znásobila mé obavy. Naneštěstí se zdá, že v současnosti je kyanid používán zahraničními společnostmi v severním Řecku v rámci tří investičních programů. Komise by měla navrhnout úplný zákaz používání kyanidu v Evropské unii během příštích šesti měsíců, aby mohl vstoupit v platnost nejpozději do konce roku 2012. Také by všechny členské země měly používání kyanidu samy zakázat, jako to před nedávnem udělalo Maďarsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písemně. (FR) Evropský parlament přijal usnesení schvalující všeobecný zákaz technologií používajících kyanid při těžbě do konce roku 2011. Ekologické důsledky znečištění kyanidem jsou nadnárodní, a proto musí být zákaz zaveden na evropské úrovni. Například v lednu roku 2000 uniklo více než 100 000 kubických metrů vody znečištěné kyanidem ze zlatého dolu v Rumunsku a kontaminovalo řeky a potoky v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku a Bulharsku. Doufáme, že členské státy přestanou podporovat těžební projekty, které využívají technologií založených na použití kyanidu. Současně bude Komise muset podpořit průmyslovou obnovu těchto oblastí prostřednictvím finanční pomoci pro nová zelená odvětví, obnovitelné zdroje energie a turistiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písemně. (SV) Ve švédském odvětví těžby zlata je kyanid používán v uzavřených systémech způsobem, který je z hlediska životního prostředí udržitelný. Kyanid je odbourán předtím, než je voda vypuštěna ze systému, a nejlepší dostupná technologie (BAT) umožňuje dosáhnout takových mezních hodnot, které jsou hluboko pod mezinárodně schválenými bezpečnostními hodnotami. Přísné bezpečnostní normy zabraňují tomu, aby měl kyanid jakýkoli negativní dopad na životní prostředí. Díky těmto dolům je možné udržet zaměstnanost i v řídce osídlených oblastech a doposud se navíc nepodařilo vyvinout alternativní technologii. Také výzkum a vývoj v této oblasti by měl být podporován, ale v současné situaci by byl zákaz těchto technologií jak ze sociálního, tak z hospodářského hlediska katastrofou.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písemně. − (SV) My, sociální demokraté, usilujeme v mnoha oblastech o to, abychom vyřadili nebezpečné látky z jídla, životního prostředí, výroby a tak dále. Kyanid je jednou z těchto nebezpečných látek a manipulace s ním je z pochopitelných důvodů regulována. Ve Švédsku se s veškerým kyanidem používaným při těžbě zachází v uzavřených procesech a způsobem, který je považován za bezpečný. V jiných částech Evropské unie není manipulace s touto látkou tak přísně kontrolována.

Rozhodli jsme se zdržet konečného hlasování, protože nemůžeme podpořit uspěchaný naprostý zákaz, který by potrestal i těžbu v těch zemích, v nichž je manipulace s kyanidem považována za bezpečnou. Nicméně bychom byli rádi, kdyby Komise podnikla okamžité kroky, aby byly procesy zahrnující používání kyanidu bezpečné, a zajistila, že se ve všech členských zemích bude využívat uzavřených procesů, a v dlouhodobém horizontu pak používání kyanidu při výrobě zakázala.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Mimořádná toxicita kyanidu a důsledky jeho používání při těžbě jak pro ty, kteří s ním manipulují, tak pro faunu a flóru obklopující zlaté doly, vyžadují krok směrem k zákazu jeho používání při těžbě, protože strach z narůstajícího počtu případů kontaminace s katastrofálními důsledky pro lidi a životní prostředí vzrůstá. Nicméně vzhledem k současným potřebám v těžebním průmyslu nemůže být tento zákaz okamžitý, takže je třeba prozkoumat a zavést opatření minimalizující dopad používání kyanidu na životní prostředí.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , písemně. (PT) Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože navrhuje všeobecný zákaz těžebních technologií používajících kyanid v Evropské unii do konce roku 2011 a protože se domnívám, že tento zákaz v tuto chvíli představuje jediný spolehlivý způsob ochrany našich vodních zdrojů a ekosystémů před znečištěním způsobeným používáním kyanidu v dolech. Chtěl bych zdůraznit, že je nutné přimět provozovatele, aby si sjednali pojištění pokrývající náhradu škod a úhradu veškerých nákladů spojených s obnovením původního ekologického a chemického stavu v případě nehody či závady.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písemně. – (FR) Hlasovala jsem pro toto usnesení a jsem spokojená s výsledkem hlasování, protože kyanid je vysoce toxická chemická látka, která má potenciální katastrofický a nevratný dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Kyanid je také hlavní znečišťující látkou podle rámcové směrnice o vodě.

Musím zde připomínat, že v lednu roku 2000 uniklo více než 100 000 kubických metrů vody kontaminované kyanidem ze zlatého dolu v Baia Mare v Rumunsku a kontaminovalo řeky Dunaj, Tisu a Someş? Kyanid tehdy zabil ryby a živé organismy a pitná voda v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku a Bulharsku byla natrvalo kontaminována.

Musím zde připomínat, že tato nehoda bývá kvůli zničujícímu dopadu, jaký měla na životní prostředí, popisována jako „druhý Černobyl“ ?

Pokud nedokážeme zaujmout v jednoduchém společném návrhu usnesení pevné stanovisko ve prospěch zákazu těžebních technologií používajících kyanid v Evropské unii, potom bude vzkaz, který vysíláme Evropské komisi, pro budoucnost postrádat jakýkoli smysl.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písemně. (RO) Jsou chvíle, kdy dobrý stav životního prostředí, ochrana přírodního dědictví a lidské blaho obecně získají převahu dokonce nad hospodářskými a určitými dílčími zájmy. To je zdůrazněno v tomto usnesení.

Evropskému parlamentu se dnes podařilo ukázat, že brání v první řadě obecné zájmy a blaho lidí. Používání těžebních kyanidových technologií představuje riziko, které si nemůžeme dovolit, protože jeho následky jsou nevratné.

Jsem však zastáncem myšlenky podporovat průmyslovou přeměnu v oblastech, kde byla zakázána těžba založená na kyanidových technologiích tím, že bude poskytnuta dostatečná finanční podpora pro „čistá“ průmyslová odvětví a také pro zdroje obnovitelné energie a cestovní ruch.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písemně. − Hlasoval jsem pro toto usnesení, protože se domnívám, že používání kyanidu při těžbě by mělo být v Evropě zakázáno. Kyanid je vysoce toxická chemická látka používaná při těžbě zlata. Představuje vážnou hrozbu pro životní prostředí a pro lidské zdraví. Vážné nehody v minulosti prokázaly, že kontaminace kyanidem může mít nevratné dopady jak na životní prostředí, tak na lidské zdraví. Z toho důvodu rozhodně podporuji úplný zákaz tohoto typu těžby v nejkratším možném termínu, abychom zajistili, že nikdo, dnes nebo v budoucnosti, nebude muset být vystaven zničujícímu dopadu kyanidu při těžbě.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE) , písemně. (RO) Hlasoval jsem proti tomuto usnesení o zákazu používání kyanidových technologií při těžbě do konce roku 2011 z několika důvodů. Zastavení současných těžebních projektů využívajících kyanidové technologie by znamenalo těžkou ránu pro ty členské země, které tuto technologii využívají (Finsko, Švédsko, Španělsko, Rumunsko, Bulharsko a Řecko) a pro ty členské státy, které kyanid vyrábějí (Belgie, Spojené království, Česká republika a Německo). Evropa by se stala 100% závislou na dovozu zlata, což je kov používaný v Evropě jak v odvětví drahých kovů, tak i v odvětví elektroniky. Přibližně 87 % kyanidové produkce je využíváno v ostatních průmyslových odvětvích mimo těžební průmysl, jako je výroba vitaminů, šperků, lepidel, elektronických komponentů pro počítače, materiálů pro ohnivzdornou izolaci, kosmetiky, nylonu, barev, léčiv a tak dále. V hospodářském odvětví existují technologie, které představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Kyanidová technologie je jen jednou z nich. Existují předpisy a normy, díky kterým mohou být takové činnosti prováděny za bezpečných podmínek, aby se předešlo jakémukoli nepříznivému dopadu. Tento princip se vztahuje i na těžební technologie. Existují platné předpisy, které je nutno dodržovat. Nemáme právo zakázat, ale rozhodně máme právo chránit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písemně. (PT) Evropská unie byla velmi jednoznačná, pokud jde o cíle stanovené v rámcové směrnici o vodě týkající se kvality vodních zdrojů, které nesmí obsahovat žádný druh chemických činitelů. Aby mohly být tyto cíle splněny, je nezbytně nutné zakázat těžební technologie používající kyanid. Musíme tyto technologie nahradit ekologicky přijatelnými alternativami, protože kyanidové těžební technologie jsou odpovědny za více než 30 závažných nehod za posledních 25 let.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písemně. (RO) Hlasoval jsem proti tomuto usnesení, protože směrnice z roku 2006, která je v platnosti, poskytuje maximální ochranu pro životní prostředí a lidské zdraví s ohledem na používání kyanidových technologií v těžebním průmyslu. Vzhledem k přísným ustanovením směrnice o odpadech z těžebního průmyslu a vzhledem k nedostatku použitelných alternativ není zapotřebí zavádět všeobecný zákaz používání kyanidových technologií při těžbě zlata.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. − Hlasoval jsem pro konečné znění tohoto usnesení. Tento společný návrh usnesení byl přijat s pouze jediným malým pozitivním dodatkem (podpora průmyslové přeměny v oblastech, kde je zakázána těžba s pomocí kyanidu). Pokusy změnit požadavek „zahájení všeobecného zákazu“ na pouhé vypracování hodnocení dopadu byl zamítnut ve jmenovitém hlasování (161/416) a totéž potkalo pozměňovací návrh o pouhém „zvážení“ zákazu (jmenovité hlasování: 246/337). Náš pozměňovací návrh, který jsme předložili společně se skupinami S&D a GUE/NGL, a sice „navrhnout zákaz“ s datem, kdy by měl vejít v platnost, byl zamítnut (jmenovité hlasování: 274/309). Konečné usnesení bylo přijato poměrem 524/54/13 hlasů (skupina ALDE se zdržela hlasování, protože změna na posouzení dopadu nebyla přijata).

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , písemně. (SV) Při včerejším hlasování v Evropském parlamentu o všeobecném zákazu těžebních technologií používajících kyanid v Evropské unii jsem jako mnoho ostatních švédských poslanců EP hlasoval proti tomuto návrhu usnesení. Kyanidy jsou toxické a je vysoce důležité, aby byly používány v rámci zavedených ekologických pokynů a aby bylo louhování prováděno v uzavřených procesech. To je standardní praxe v Evropě a minimalizuje riziko nebezpečných emisí. Všeobecný zákaz používání kyanidu při těžbě by znamenal, že by se zlaté doly v Evropě, včetně dolů ve Švédsku, musely uzavřít. Podle mého názoru by byl všeobecný zákaz těžebních technologií používajících kyanid nerozumný, dokud nemáme alternativu ke kyanidovému louhování, která bude technicky, ekonomicky a ekologicky realizovatelná. Proto jsem hlasoval proti tomuto návrhu usnesení.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí