Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2156(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0056/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.42
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0132

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

14. Αιτιολογήσεις ψήφου
Συνοπτικά πρακτικά
 

Αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Εκθεση: Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υποστηρίζω τη στάση που έχει υιοθετήσει ο εισηγητής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) επί του θέματος, σε συνδυασμό με την πρόταση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμώ ότι η πρόταση αυτή μπορεί να βελτιώσει τη διοικητική συνεργασία σχετικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, όσον αφορά τον υπολογισμό του φόρου προστιθέμενης αξίας και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του φόρου αυτού.

Απομένει να δούμε κατά πόσον η πρόταση της Επιτροπής για επέκταση του δικτύου Eurocanet και συγκρότηση ενός νέου φορέα, του Eurofisc, ο οποίος θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση χωρίς νομοθετικές αρμοδιότητες, θα αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η ευρωπαϊκή διοικητική συνεργασία σε θέματα ΦΠΑ, η οποία διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου, πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η έκθεση την οποία κατήρτισε ο κ. Garcia-Margallo y Marfil τάσσεται υπέρ αυτής της προσέγγισης υποστηρίζοντας τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες εστιάζονται στη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης επειδή προσθέτει και ορισμένες ουσιαστικές βελτιώσεις στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως ως προς το θέμα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Βάσει της διαδικασίας διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του εξαίρετου ισπανού συναδέλφου μου κ. Garcia-Margallo y Marfil με θέμα την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας. Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ οργανώνεται συχνά σε διασυνοριακή βάση, και γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να συντονίζουν καλύτερα τη δράση τους για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ ειδικότερα, αλλά και της απάτης στον τομέα της φορολογίας εν γένει. Χαίρομαι που η πρόταση της Επιτροπής καθορίζει την αρχή για μια νομική βάση για την καθιέρωση ενός κοινού φορέα, του Eurofisc, ο οποίος θα καταστήσει δυνατή την πολυμερή, ταχεία και εστιασμένη ανταλλαγή πληροφοριών έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να αντιδρούν αποτελεσματικά και συντονισμένα για την καταπολέμηση κάθε νέας μορφής απάτης που εμφανίζεται, βάσει κοινά οργανωμένων αναλύσεων κινδύνων. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του εισηγητή σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι οποίες πρέπει να γίνουν σεβαστές. Αυτός ο τύπος δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση φορολογικών παραβάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Υποστήριξα την έκθεση αυτή διότι φρονώ ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι διατάξεις στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης. Η απάτη με σκοπό τη φοροδιαφυγή έχει σοβαρές επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς, παραβιάζει την αρχή της δίκαιης φορολογίας και μπορεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και να επηρεάσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι ισχύοντες κανόνες δεν διασφαλίζουν αποτελεσματικά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, μολονότι η απάτη στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας συχνά οργανώνεται σε περισσότερες χώρες συγχρόνως, και γι’ αυτό τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για την πρόληψή της. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το νέο κείμενο του κανονισμού θα ενισχύσει τη βάση δεδομένων της Κοινότητας σχετικά με τους καταβάλλοντες ΦΠΑ και τις δραστηριότητές τους, πράγμα που θα προσφέρει στα κράτη μέλη πρόσβαση σε πληροφορίες, θα βελτιώσει τη διοικητική συνεργασία και θα μας επιτρέψει να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικότερα την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ. Φρονώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης, διότι η έκταση του φαινομένου αυτού καταδεικνύει ότι η διαχείριση των μέτρων που αποβλέπουν στην καταπολέμηση του προβλήματος αυτού δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο.

Η Διεθνής Ένωση ΦΠΑ έχει παρουσιάσει εκτιμήσεις για απώλειες εσόδων από τη μη καταβολή ΦΠΑ οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 60 δισεκατομμυρίων ευρώ και 100 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό απευθύνω έκκληση για στενή συνεργασία μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να αποφευχθούν οι ολέθριες συνέπειες που μπορεί να έχει η φοροδιαφυγή για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, καθώς και για τον ανταγωνισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος είναι εξαιρετικά σημαντική για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης, καθώς και λόγω των τεράστιων συνεπειών που έχει αυτό το είδος εγκλήματος στην οικονομική κατάσταση μιας χώρας. Στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας σημειώνονται αμέτρητες περιπτώσεις απάτης, γι’ αυτό είναι αναγκαίο να διαθέτουμε ένα νομικό πλαίσιο με ισχυρά μέτρα έτσι ώστε να επιφέρουμε ουσιαστική μείωση του αριθμού αυτών των περιπτώσεων.

Η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών κυβερνήσεων είναι επιθυμητή, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύεται η ιδιωτική ζωή του ατόμου, καθώς και μέσω ολοκληρωμένων βάσεων δεδομένων και αξιωματούχων που θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι για τον εντοπισμό και τη διεκπεραίωση τέτοιων υποθέσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα διαφανέστερο σύστημα το οποίο θα μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα τη φοροδιαφυγή.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Οι στρεβλώσεις που προκαλεί η απάτη στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επηρεάζουν τη συνολική ισορροπία του συστήματος ιδίων πόρων μας, το οποίο πρέπει να είναι δίκαιο και διαφανές προκειμένου να εγγυάται την ομαλή λειτουργία της Ένωσης. Δεδομένου ότι οι δημόσιες αρχές είναι υποχρεωμένες να αντισταθμίζουν την προκαλούμενη απώλεια εσόδων, η αύξηση της απάτης συνεπάγεται άσκηση μεγαλύτερης φορολογικής πίεσης επί των εταιρειών οι οποίες συμμορφώνονται με τις φορολογικές διατάξεις. Παρότι δεν έχουν διενεργηθεί σε όλα τα κράτη μέλη έρευνες σχετικά με την έκταση της φοροδιαφυγής και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, η Διεθνής Ένωση ΦΠΑ εκτιμά ότι οι απώλειες εσόδων από μη καταβολή ΦΠΑ κυμαίνονται μεταξύ 60 δισεκατομμυρίων ευρώ και 100 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επιθυμητή η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών διοικήσεων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του ατόμου. Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατόν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα διαφανέστερο σύστημα το οποίο θα μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα τη φοροδιαφυγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ, ιδίως στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας. Από αυτήν την άποψη υποστηρίζεται μια διατομεακή πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης σε όλα τα κράτη μέλη, η οποία μάλιστα θα περιλαμβάνει ανταλλαγές πληροφοριών. Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι η απάτη είναι μια από τις κύριες αιτίες αδικίας στο εσωτερικό της ΕΕ, εφόσον δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό και διαταράσσει την ισορροπία της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), γραπτώς. (ET) Υπερψήφισα το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθότι η εν λόγω νομική πράξη θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν από κοινού και αποτελεσματικότερα τη διασυνοριακή φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή έχει σοβαρές επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών· παραβιάζει τις αρχές της φορολογικής ισότητας και επιφέρει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Αν και τα μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής εμπίπτουν εν γένει στο πεδίο αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών, εκτιμώ ότι η λήψη μέτρων κατά της φοροδιαφυγής στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η πρόταση της Επιτροπής προσφέρει στα κράτη μέλη τα μέσα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ μέσω της συμπλήρωσης και τροποποίησης της τρέχουσας νομοθεσίας, καθώς και της θέσπισης νομικής βάσης για την εστιασμένη συνεργασία με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης: του Eurofisc. Η φορολογική απάτη έχει σοβαρές επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς, οδηγεί σε παραβιάσεις της αρχής της δίκαιης φορολογίας και μπορεί να επιφέρει στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονούμε ότι οι δημόσιες αρχές έχουν υποχρέωση να αντισταθμίζουν την προκαλούμενη απώλεια εσόδων, ασκώντας μεγαλύτερη φορολογική πίεση στις εταιρείες οι οποίες συμμορφώνονται με τις φορολογικές διατάξεις. Η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης στο σύνολο της ΕΕ πρέπει να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών. Το σχέδιο κανονισμού σκοπό έχει όχι μόνον να καταστεί δυνατός ο ορθός υπολογισμός του ΦΠΑ, αλλά και να παρακολουθείται η ορθή εφαρμογή του, ιδίως όσον αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, καθώς και να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Σε γενικές γραμμές, θεσπίζονται αρκετές βελτιώσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, ειδικότερα δε βελτιώνεται ο ορισμός των περιπτώσεων στις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν διοικητικές έρευνες, περιλαμβανομένης της λήψης μέτρων επανόρθωσης της αδυναμίας διενέργειας μιας έρευνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Χαίρομαι διότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των παρατυπιών, στον βαθμό που έχουν εντοπιστεί, μειώθηκε από 1.024 εκατομμύρια ευρώ το 2007 σε 783,2 εκατομμύρια ευρώ το 2008, ενώ μειώσεις έχουν καταγραφεί σε όλους τους τομείς δαπανών εκτός από τις άμεσες δαπάνες και τα προενταξιακά κονδύλια. Υποστηρίζω πλήρως το έργο που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να επισημάνω ότι ο αγώνας κατά της απάτης και της διαφθοράς είναι σημαντικό καθήκον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και όλων των κρατών μελών.

Ενόψει των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που πλήττουν το σύνολο της Ευρώπης, συμφωνώ με την άποψη ότι επιβάλλεται να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο, σύμφωνα με εθνικούς δείκτες, αυξάνει τις δυνατότητες συνεργασίας του στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων, λαμβάνοντας ιδίως τη μορφή απάτης κατά του κοινοτικού προϋπολογισμού.

Ως εκ τούτου, θεωρώ αναγκαία τη θέσπιση αποτελεσματικής νομοθεσίας για τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας με σκοπό την καταπολέμηση των επιβλαβών φορολογικών πρακτικών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζω την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, υπογραμμίζοντας συγχρόνως ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η λογοδοσία των κρατών μελών, αρχής γενομένης από την ποιότητα των πληροφοριών που εισάγονται στις βάσεις δεδομένων.

 
  
  

Εκθεση: David Casa (A7-0065/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η πρόταση της Επιτροπής περί απλούστευσης, εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης των διατάξεων που διέπουν τα τιμολόγια ΦΠΑ επιφέρει βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις που επιτρέπουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν απλουστευμένα τιμολόγια, καθώς και την εγγύηση αποδοχής από τις φορολογικές αρχές των ηλεκτρονικών τιμολογίων υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα συμβατικά. Από αυτήν την άποψη, η πρόταση του εισηγητή να προσφερθεί στις φορολογικές αρχές η επιλογή του καθορισμού εθνικών απαιτήσεων, όπως η χρήση σειριακών αριθμών στα απλουστευμένα τιμολόγια, αποτελεί ένα απλό μέτρο ασφάλειας το οποίο διατηρεί τις βελτιώσεις τις οποίες έχει επιφέρει η Επιτροπή.

Σε αυτόν τον τομέα που αφορά το κοινό σύστημα ΦΠΑ και τους κανόνες έκδοσης των τιμολογίων, η Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ανάγκη από τεχνική συνδρομή προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την ηλεκτρονική τους διακυβέρνηση, είτε μέσω του κοινοτικού προγράμματος Fiscalis 2013 είτε μέσω της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων. Εκτιμώ ότι ο εισηγητής έχει εισηγηθεί τροποποιήσεις οι οποίες βελτιώνουν την πρόταση της Επιτροπής· γι’ αυτό άλλωστε ψήφισα υπέρ της έγκρισης αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Casa σχετικά με τους κανόνες έκδοσης τιμολογίων ΦΠΑ. Στο θέμα αυτό, μια οδηγία του Συμβουλίου του 2001 είχε θεσπίσει κοινούς κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσο απλούστευσης, εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης των κανόνων έκδοσης τιμολογίων ΦΠΑ. Υπάρχουν, ωστόσο, αποκλίσεις σε σχέση με τους κανόνες που ισχύουν στα διάφορα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Οι αποκλίσεις αυτές θέτουν ωστόσο εμπόδια στην εναρμόνιση των τιμολογίων αυτών, παρότι αποτελούν πηγή απλούστευσης. Η μεγαλύτερη εναρμόνιση των διατάξεων την οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την οποία υποστηρίζει ο εισηγητής είναι, συνεπώς, θετική εξέλιξη για όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων θα είναι πιο προσιτή σε αυτές και, κατά συνέπεια, θα μειωθεί η διοικητική τους επιβάρυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του εξαίρετου μαλτέζου συναδέλφου μου, κ. Casa, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης. Είχε καταστεί πλέον αναγκαία η κατάργηση του διοικητικού μηχανισμού που σχετίζεται με την έκδοση τιμολογίων. Από ιστορική άποψη, οι ευκαιρίες που έχουν δοθεί στα κράτη μέλη σε αυτό το πεδίο σχετίζονταν με τη θέσπιση αποκλινουσών διατάξεων, ιδίως όσον αφορά την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων. Οι διατάξεις αυτές εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων –ιδίως όσων χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες αποϋλοποίησης– στην εσωτερική αγορά σε μια περίοδο κατά την οποία η ύπαρξη περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων στην Ευρώπη προκαλεί ανάσχεση της οικονομικής μεγέθυνσης. Υποστηρίζω όλα τα μέτρα απλούστευσης που προτείνονται στην έκθεση, ιδίως όσα αφορούν τις ΜΜΕ, και ειδικότερα: τη διαγραφή της υποχρέωσης να συντάσσονται τιμολόγια τα οποία θα συμμορφώνεται προς τις τυπικές απαιτήσεις όλων των κρατών μελών· τη διαβεβαίωση ότι τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα είναι εξίσου έγκυρα· και τη διαγραφή της δυνατότητας των κρατών μελών στα οποία καταβάλλεται ο φόρος να απαιτούν τη μετάφραση συγκεκριμένων τιμολογίων στις επίσημες γλώσσες τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζω την έγκριση της έκθεσης αυτής για ποικίλους λόγους. Ωστόσο, ιδίως ως εισηγητής και συντάκτης ορισμένων καίριων τροπολογιών, θέλω απλώς να θίξω τις σημαντικότερες πτυχές, οι οποίες, αμφότερες, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων.

Η πρώτη από αυτές είναι η υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόζουν το λογιστικό σύστημα βάσει αποδείξεων και πληρωμών (ταμειακή λογιστική) για τις ΜΜΕ (οι οποίες ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ ως επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο των 2 εκατομμυρίων ευρώ), η οποία αποτελεί ευπρόσδεκτο κίνητρο για τον επιχειρηματικό τομέα. Το μέτρο αυτό θεσπίζεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις οφείλουν σήμερα να καταβάλλουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στα τιμολόγια τα οποία εκδίδουν αμέσως μόλις τα εκδώσουν, ενώ η εξόφληση του σχετικού τιμολογίου (και του αντίστοιχου ΦΠΑ) μπορεί να πραγματοποιηθεί μήνες μετά, ή ακόμη και να μην πραγματοποιηθεί καν. Σε κάθε περίπτωση πάντως εξακολουθεί να ισχύει η θεμελιώδης αρχή ότι η δυνατότητα έκπτωσης του ΦΠΑ συνδέεται άρρηκτα με την πληρωμή του.

Η δεύτερη πτυχή συνίσταται στο ότι τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αποκτούν το ίδιο νομικό καθεστώς με τα έντυπα τιμολόγια, γεγονός που σημαίνει ότι τα τιμολόγια που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πιθανόν να αντικαταστήσουν τα σημερινά έντυπα τιμολόγια, διευκολύνοντας έτσι τις διαδικασίες όχι μόνον της έκδοσης και της αποστολής των τιμολογίων, αλλά και της διαχείρισης και αποθήκευσής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Συγχαίρω τον εισηγητή, κ. Casa, για το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμής. Η κοινοβουλευτική μου ομάδα τασσόταν πάντα υπέρ της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν την πραγματική κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις οποίες, ως πολιτικοί, έχουμε καθήκον να προάγουμε.

Ειδικότερα, συμφωνώ με τη δυνατότητα που προτείνεται από την Επιτροπή να επιτρέπεται στον προμηθευτή να καταβάλει ΦΠΑ μόνον αφού εισπράξει το ποσό που αντιστοιχεί στο αγαθό που έχει προμηθευτεί. Συμφωνώ επίσης με την αρχή που αφορά τη δυνατότητα να είναι ισότιμη η ισχύς των ηλεκτρονικών και των εντύπων τιμολογίων. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με μια σειρά μέτρων τα οποία, κατά τη γνώμη μου, εντάσσονται σε μια ευρύτερη διαδικασία περιορισμού της γραφειοκρατίας η οποία είναι χρήσιμη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως κατά την τρέχουσα κρίσιμη οικονομική συγκυρία.

Ως εκ τούτου, ευελπιστώ ότι τα μέτρα αυτά θα υιοθετηθούν το ταχύτερο δυνατόν, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο πρέπει να λειτουργεί σε πιο ευέλικτο οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Αυτή ήταν η έκθεσή μου σχετικά με τους κανόνες περί ΦΠΑ που αφορούν την έκδοση τιμολογίων. Καταφέραμε να εισακουστεί το αίτημά μας να θεσπιστεί το σύστημα ταμειακής λογιστικής σε υποχρεωτική βάση σε όλα τα κράτη μέλη, προσφέροντας έτσι στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να επιλέξουν αν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο σύστημα. Η έκθεση υπήρξε επίσης επιτυχής ως προς τη μείωση των περιττών επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις που υπήρχαν στην πρόταση της Επιτροπής. Επομένως, η έκθεση έχει επιτύχει τους στόχους της και γι’ αυτό την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η μεγαλύτερη ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και ο περιορισμός των περιττών δαπανών που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις μέσω μιας διαδικασίας απλούστευσης και άρσης των διοικητικών φραγμών είναι στόχοι που πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη κατά την κατάρτιση της νομοθεσίας της Ένωσης.

Η οδηγία αυτή, η οποία αποβλέπει στην καθιέρωση ενός κοινού συστήματος έκδοσης τιμολογίων όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας, είναι επομένως αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ειδικότερα, φρονώ ότι η παραδοσιακή μέθοδος έκδοσης τιμολογίων πρέπει να αντικατασταθεί από την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, η οποία είναι ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή για τις επιχειρήσεις και τα άτομα, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθεί η αρχή της διαφάνειας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η υπό συζήτηση οδηγία αποβλέπει στην καθιέρωση ενός κοινού συστήματος έκδοσης τιμολογίων για τον φόρο προστιθέμενης αξίας μέσω ενός συστήματος απλούστευσης και μείωσης των διοικητικών επιβαρύνσεων· αυτό είναι επιβεβλημένο για την επίτευξη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και τη μείωση των αδικαιολόγητων δαπανών που βαρύνουν τις επιχειρήσεις. Εκτιμώ ότι αυτή η οδηγία συνιστά θετικό βήμα για την επίτευξη σαφήνειας και νομικής ασφάλειας όσον αφορά τόσο τους φορολογούμενους όσο και τις διοικητικές αρχές, προσφέροντας συγχρόνως πρόσθετα μέτρα καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ένα κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) όσον αφορά τους κανόνες έκδοσης τιμολογίων είναι ουσιώδες για την απλούστευση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν την έκδοση τιμολογίων ΦΠΑ. Το νέο αυτό σύστημα επιτρέπει επίσης στις επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά, κάτι που έχει τεράστια σημασία ενόψει της τρέχουσας κρίσης. Η υιοθέτηση αυτής της έκθεσης αποτελεί εξάλλου ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), γραπτώς. (ET) Ως φιλελεύθερη, ψήφισα υπέρ της οδηγίας η οποία μεταβάλλει τους κανόνες που διέπουν την έκδοση τιμολογίων, επειδή φρονώ ότι η χρησιμοποιούμενη σήμερα μέθοδος, σύμφωνα με την οποία αυτό το κεφάλαιο ήταν ενσωματωμένο στην οδηγία περί ΦΠΑ, δεν έχει επιτύχει πλήρως τον στόχο της, ο οποίος συνίστατο στην απλούστευση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση της υποβολής τιμολογίων ΦΠΑ. Εκτιμώ ότι οι νέοι κανόνες θα μειώσουν την επιβάρυνση που προκαλεί η γραφειοκρατία στον επιχειρηματία, ενώ θα διασφαλίσουν επίσης ότι θα αρχίσουν να ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη οι ίδιοι κανόνες σύνταξης και έκδοσης τιμολογίων. Ενόψει της ανοικτής αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, οποιαδήποτε άλλη επιλογή θα ήταν παράλογη.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Βάσει της σύστασης που μας απευθύνεται στην έκθεση του πολωνού συναδέλφου μου κ. Czarnecki, ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Γραμματέα του Δικαστηρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2008. Συντάσσομαι δε με το αίτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου να καθιερωθούν βελτιωμένες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ομαλή λειτουργία του ΔΕΚ. Εντούτοις, αδυνατώ να κατανοήσω την απροθυμία του ΔΕΚ να δημοσιεύσει τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών του, και στηρίζω το αίτημα του Κοινοβουλίου να εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση η εν λόγω πρακτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζεται μια εξαντλητική ανάλυση της δημοσιονομικής κατάστασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Επισημαίνεται μια σειρά σημαντικών ζητημάτων τα οποία πρέπει να εξεταστούν επειγόντως, όπως η ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διατάκτριες υπηρεσίες στη διοργάνωση των διαδικασιών πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τον έλεγχο της τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων. Χαιρετίζω το γεγονός ότι το ΔΕΚ υιοθέτησε την πρακτική να συμπεριλαμβάνει στην έκθεση δραστηριοτήτων του κεφάλαιο στο οποίο περιγράφεται η συνέχεια που δόθηκε κατά τη διάρκεια του έτους στις προηγούμενες αποφάσεις περί απαλλαγής του Κοινοβουλίου και στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το Δικαστήριο.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Βάσει της σύστασης που περιλαμβάνεται στην έκθεση του πολωνού συναδέλφου μου κ. Czarnecki, ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2008. Όπως και πολλοί συνάδελφοί μου βουλευτές του ΕΚ, εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για την ορθή λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη χρηστή οικονομική του διαχείριση. Εκφράζω τη λύπη μου διότι οι δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις οποίες υποβάλλουν στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του εν λόγω οργάνου, δεν δημοσιεύονται ή, τουλάχιστον, δεν διαβιβάζονται στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι μια εξωτερική εταιρεία, η PricewaterhouseCoopers, διενήργησε λογιστικό έλεγχο στους λογαριασμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατέληξε στο πόρισμα ότι «δεν υπέπεσε στην αντίληψη των ελεγκτών κανένα στοιχείο που να τους ωθεί να θεωρήσουν ότι, από κάθε ουσιαστική πλευρά και βάσει (καθορισμένων) κριτηρίων, πρώτον, οι πόροι που χορηγήθηκαν στο Συνέδριο δεν χρησιμοποιήθηκαν για τους προβλεπόμενους σκοπούς, και δεύτερον, οι ελεγκτικές διαδικασίες που θεσπίστηκαν δεν παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των χρηματοοικονομικών πράξεων με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς». Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει συμπεριλάβει κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζει απολογισμό της συνέχειας που δόθηκε στη διάρκεια του έτους στις προηγούμενες αποφάσεις του Κοινοβουλίου περί χορήγησης απαλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το όργανο το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για την άσκηση λογιστικού ελέγχου στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πρέπει να ελεγχθεί και αυτό με τη σειρά του. Είναι σαφές ότι ο λογιστικός έλεγχος τον οποίο διενήργησε εξωτερικός φορέας –η εταιρεία PricewaterhouseCoopers– αποδείχτηκε πολύ θετικός. Η έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή ήταν επίσης θετική, ενώ οι περισσότερες από τις συστάσεις που περιλάμβανε έχουν γίνει δεκτές και εφαρμοστεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο διαφόρων σχεδίων δράσης.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Βάσει της σύστασης που περιλαμβάνεται στην έκθεση του πολωνού συναδέλφου μου κ. Czarnecki, ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008. Χαιρετίζω δε την απόφαση του Διαμεσολαβητή κ. Διαμαντούρου να δημοσιεύει την ετήσια δήλωση συμφερόντων του και να την αναρτά στον ιστότοπό του.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει στην ετήσια έκθεσή του ότι ο έλεγχος τον οποίο διενήργησε δεν κατέληξε σε ουσιαστικές παρατηρήσεις όσον αφορά τον Διαμεσολαβητή. Σημειώνει, ωστόσο, ότι ορισμένες πτυχές της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Χαιρετίζω θερμά, όπως και ο εισηγητής, την απόφαση του Διαμεσολαβητή να δημοσιεύει την ετήσια δήλωση συμφερόντων του και να την αναρτά στο Διαδίκτυο. Συμφωνώ με την έκκληση του εισηγητή προς τον Διαμεσολαβητή να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεση δραστηριοτήτων του (για το οικονομικό έτος 2009) ένα κεφάλαιο στο οποίο θα παρουσιάζεται λεπτομερώς η συνέχεια που δόθηκε κατά τη διάρκεια του έτους στις προηγούμενες αποφάσεις του Κοινοβουλίου περί χορήγησης απαλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Βάσει της σύστασης που απευθύνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση του ο πολωνός συνάδελφός μου κ. Czarnecki, ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008. Χαιρετίζω δε την ετήσια δημοσίευση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των εκλεγμένων μελών του εν λόγω οργάνου (Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και Βοηθός Επόπτης).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Συμφωνώ με τη θετική αξιολόγηση από τον εισηγητή των προσπαθειών ενοποίησης της διαχείρισης δημοσιονομικών και ανθρώπινων πόρων, καθώς και τη βελτίωση στη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου που επιτεύχθηκε το 2008. Χαιρετίζω επίσης την ετήσια δημοσίευση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των εκλεγμένων μελών του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), οι οποίες περιλαμβάνουν ουσιαστικές πληροφορίες σχετιζόμενες με τις επ’ αμοιβή θέσεις ή δραστηριότητες και τις δηλωτέες επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτό είναι αναγκαίο για την καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης στους πολίτες έναντι των δημοσίων λειτουργών. Συμφωνώ με την έκκληση του εισηγητή προς τον ΕΕΠΔ να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεση δραστηριοτήτων του (για το οικονομικό έτος 2009) ένα κεφάλαιο στο οποίο θα παρουσιάζεται λεπτομερώς η συνέχεια που δόθηκε κατά τη διάρκεια του έτους στις προηγούμενες αποφάσεις του Κοινοβουλίου περί χορήγησης απαλλαγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Βάσει της σύστασης που απηύθυνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση της η εξαίρετη συνάδελφος και φίλη μου κ. Mathieu, ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2008. Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί ο εν λόγω οργανισμός συσσωρεύει εκ πρώτης όψεως περιττά πλεονάσματα, παραδείγματος χάριν πλεόνασμα σχεδόν 27 εκατομμυρίων ευρώ το 2008 και συσσωρευμένα ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν 50 εκατομμυρίων ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2008. Με εκπλήσσει δε το γεγονός ότι η διαμάχη όσον αφορά τις συντάξεις δεν έχει επιλυθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Όσον αφορά τις δραστηριότητες του Κέντρου, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε κάποια έλλειψη ως προς την ακρίβεια των προβλέψεων σχετικά με τα μεταφραστικά αιτήματα που είχε δεχθεί, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το Κέντρο να διαθέτει συσσωρευμένο δημοσιονομικό πλεόνασμα αντίθετο προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94. Η κατάσταση αυτή πρέπει, επομένως, να διορθωθεί. Όπως και η εισηγήτρια, θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη βρεθεί λύση στο πρόβλημα της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ του Κέντρου και της Επιτροπής όσον αφορά την καταβολή του εργοδοτικού μεριδίου της εισφοράς για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Τούτο σημαίνει ότι το Κέντρο έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στο θέμα της διαδικασίας απογραφής για τον εντοπισμό, την καταχώριση και την κεφαλαιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, στο θέμα της τεκμηρίωσης των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Εντούτοις, διαπιστώνεται τελμάτωση της κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης του προσωπικού, διότι οι στόχοι για τους υπαλλήλους και οι δείκτες απόδοσης δεν ήταν ούτε προσανατολισμένοι σε αποτελέσματα ούτε ποσοτικά αποτιμήσιμοι. Παρά ταύτα, όπως και η εισηγήτρια, χαιρετίζω την πρόθεση του Κέντρου να εισαγάγει το 2010 πειραματικό σύστημα καταχώρισης του χρόνου που αφιερώνει έκαστος υπάλληλος στα καθήκοντά του.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Με ανησυχεί η παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Υπηρεσία δεν εκπονεί πολυετές πρόγραμμα εργασιών, κάτι που είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση και τον καθορισμό σαφών στόχων. Ως εκ τούτου, αξίζουν συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο για την απόφασή του να ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός τέτοιου είδους προγράμματος. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα είναι ουσιαστικό για τη βελτίωση της δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης της Υπηρεσίας. Αν και το Ελεγκτικό Συνέδριο την έχει εγκρίνει, αυτή η διαχείριση εξακολουθεί να παρουσιάζει ορισμένες αδυναμίες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπως και η εισηγήτρια, φρονώ ότι ένα σημαντικό μέτρο που μπορεί να ληφθεί είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μέσου διαχείρισης του χρόνου εργασίας του προσωπικού, με αυστηρό καθορισμό του προτεινόμενου αριθμού ωρών που πρέπει να αφιερώνεται σε κάθε εργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Βάσει της σύστασης που απηύθυνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση της η εξαίρετη συνάδελφος και φίλη μου κ. Mathieu, ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ανασυγκρότησης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2008. Φρονώ ότι θα ήταν χρήσιμο αν η Επιτροπή, εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο συμφωνίας του Δεκεμβρίου του 2008 μεταξύ της Επιτροπής και της Υπηρεσίας το οποίο προβλέπει ορισμένες εκκαθαριστικές ενέργειες και ειδικότερα τη μεταβίβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εναπομενόντων στοιχείων ενεργητικού της Υπηρεσίας μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008, την εκπόνηση λεπτομερούς έκθεσης εκκαθάρισης σχετικά με τις ενέργειες εκκαθάρισης όσον αφορά τόσο τις κοινωνικές όσο και τις οικονομικές πτυχές. Υποστηρίζω τις εκκλήσεις για διευκρίνιση σχετικά με τα κονδύλια που διατίθενται στο Κοσσυφοπέδιο, καθότι διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ένωσης και του νέου αυτού έθνους, το οποίο σκοπεύει μια μέρα να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Οφείλω να υπογραμμίσω τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν εκπληρωνόταν καμιά από τις τυπικές προϋποθέσεις που απαιτούνταν για τη διάθεση άμεσης επιχορήγησης ύψους 1.399.132 ευρώ (που αναλογεί στο 0,31% του διαθέσιμου επιχειρησιακού προϋπολογισμού) σε διεθνή οργανισμό. Όπως και η εισηγήτρια, εκφράζω τη λύπη μου για την παύση της λειτουργίας ενός αποτελεσματικού οργανισμού όπως είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης και την ανάθεση της διαχείρισης των κονδυλίων στις αντιπροσωπείες· ζητώ από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στην οποία θα αναφέρει τον αριθμό των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν στις αντιπροσωπείες στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων της Υπηρεσίας· ζητώ δε από την Επιτροπή να υποβάλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το αν έχει χορηγηθεί δημοσιονομική στήριξη από τα κονδύλια της Υπηρεσίας που μεταβιβάστηκαν στις αντιπροσωπείες.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu(A7-0068/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Υποστηρίζω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Την περίοδο των περασμένων ετών είχε σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος, ενώ είχε καταβληθεί προσπάθεια για την εφαρμογή μέτρων τα οποία είχαν προτείνει στο παρελθόν τόσο το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Όπως επισημαίνει, ωστόσο, η εισηγήτρια, οι μηχανισμοί καθορισμού των στόχων του Οργανισμού πρέπει να ενισχυθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της επίτευξής τους, ενώ πρέπει επίσης να θεσπιστεί νέα μεθοδολογία διαχείρισης του προσωπικού, από τη διαδικασία πρόσληψης έως την αξιολόγηση των επιδόσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το Κέντρο εδραίωσε τη λειτουργία του ως προς την δημόσια υγεία, ενίσχυσε τις ικανότητές του σε προγράμματα συγκεκριμένων ασθενειών, ανέπτυξε περαιτέρω εταιρικές σχέσεις και βελτίωσε τις δομές διαχείρισής του. Εκφράζω, ωστόσο, τη λύπη μου για το γεγονός ότι το Κέντρο δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στην υποχρέωσή του να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση της Διευθύντριάς του που θα συνοψίζει τα αποτελέσματα των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων που πραγματοποίησε ο εσωτερικός ελεγκτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Ο εν λόγω οργανισμός επιτελεί έναν ρόλο τον οποίο αδυνατεί να αναλάβει η Επιτροπή· είναι δε πλήρως ευθυγραμμισμένος με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης και οι δραστηριότητές του είναι συμπληρωματικές των ενεργειών άλλων οργανισμών. Πρέπει να επισημανθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει καθυστερήσεις στις επιχειρησιακές δραστηριότητες, οφειλόμενες σε δυσχέρειες στην εγκατάσταση του συστήματος πληροφορικής και στην έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Συγχαίρω τον οργανισμό για την εξωτερική αξιολόγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ, τη διενέργεια της οποίας του είχε αναθέσει η Επιτροπή το 2009, τα βασικά ευρήματα της οποίας ήταν πολύ θετικά. Συγκεκριμένα, συγχαίρω τον οργανισμό διότι εκπόνησε πολύ προωθημένο σύστημα διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων, πολυετές πρόγραμμα εργασίας, ισορροπημένο πίνακα επιδόσεων με δείκτες και ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της διαχείρισης, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν όλα στην αποτελεσματική διαχείριση του οργανισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Η Αρχή πέτυχε υψηλά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τόσο για τις πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών, ποσοστά που ανήλθαν σε 97% και 95% αντιστοίχως. Παρά ταύτα, πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες αδυναμίες τις οποίες είχε εντοπίσει στο παρελθόν το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθούν να υφίστανται και αποκτούν συστηματικό χαρακτήρα, συγκεκριμένα η μεταφορά πιστώσεων στο επόμενο έτος και η ακύρωση αναλήψεων υποχρεώσεων για επιχειρησιακές δράσεις που είχαν μεταφερθεί από το προηγούμενο έτος. Η κατάσταση αυτή αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας και αποκαλύπτει αδυναμίες στον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό της Αρχής, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αποτελεί άκρως θετική εξέλιξη, ωστόσο, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Αρχή κατάφερε να βελτιώσει ουσιαστικά και σταθερά τους δείκτες επιδόσεών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Όπως και η εισηγήτρια, υποστηρίζω ότι το Κέντρο πρέπει να ορίζει ρητώς τους προτεινόμενους στόχους του στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ετήσια αξιολόγηση των επιδόσεών του. Πρέπει να περιλαμβάνει επίσης διαδικασίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων έτσι ώστε η διαχείριση αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική, για παράδειγμα μέσω του καθορισμού στόχων στον προγραμματισμό του όσον αφορά τις ώρες εργασίας του προσωπικού του και του καθορισμού του μέσου χρόνου που πρέπει να αφιερώνουν σε κάθε έργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Συγχαίρω, μαζί με την εισηγήτρια, τον οργανισμό για το γεγονός ότι εφάρμοσε εξελιγμένη διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων και παρακολούθησης της ικανοποίησης των χρηστών. Ο οργανισμός πρέπει, ωστόσο, να βελτιώσει την ποιότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ώστε να τεθεί τέλος στις αδυναμίες που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο (όπως π.χ. στον τομέα εφαρμογής μεθόδων αξιολόγησης όσον αφορά τα κριτήρια τιμών και στον τομέα των απαραίτητων αιτιολογήσεων για την επιλογή των διαδικασιών).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εκφράσει τη γνώμη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Ωστόσο, ο οργανισμός δεν προετοίμασε πολυετές πρόγραμμα εργασίας, ενώ το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του δεν ήταν συσχετισμένο με τις αναλήψεις υποχρεώσεων στον προϋπολογισμό του. Παρά ταύτα, ο οργανισμός προβαίνει στην τελική διαμόρφωση στρατηγικής πενταετούς διαρκείας και εκπονεί κύριους δείκτες επιδόσεως, οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν στο Κοινοβούλιο προς έλεγχο. Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι οι διαδικασίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν είχαν την απαιτούμενη ακρίβεια με αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό μεταφορών πιστώσεων και υψηλό επίπεδο ακυρώσεων πιστώσεων πληρωμών, στοιχεία που υποδεικνύουν αδυναμίες στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση. Αυτό μπορεί όμως να υπήρξε μεμονωμένο περιστατικό που σχετίζεται με τη μετακόμιση στο μακράς διαρκείας κτίριο γραφείων του οργανισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Υπογραμμίζει, ωστόσο, αδυναμίες στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, ιδίως όσον αφορά την υποεκτίμηση των προϋπολογισμών των συμβάσεων πλαισίων, η οποία αποτελεί εν τέλει πρόσκομμα για τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού. Οι αδυναμίες αυτές πρέπει, συνεπώς, να ξεπεραστούν. Δεδομένης της σπουδαιότητας των ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών, αξίζουν συγχαρητήρια στον οργανισμό για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνιών, καθώς και για την ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι ο οργανισμός παρουσιάζει αδυναμίες ως προς τον καθορισμό στόχων και την απουσία δεικτών επιδόσεων, καθώς και προβλήματα όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Ενόψει του εντονότερου δημόσιου ελέγχου των δραστηριοτήτων των δημοσίων φορέων, ο οργανισμός πρέπει να υιοθετήσει κατάλληλα μέτρα για την υπέρβαση αυτών των προβλημάτων. Τέλος, συγχαίρω τον οργανισμό για το γεγονός ότι έχει ακολουθήσει 32 από τις 36 συστάσεις της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου (IAS) από το 2006. Μεταξύ των 4 συστάσεων που είναι σε εξέλιξη, ωστόσο, μία θεωρείται «κρίσιμη» και 3 «πολύ σημαντικές». Παροτρύνω, ως εκ τούτου, τον οργανισμό να εφαρμόσει ορισμένα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με τις τραπεζικές υπογραφές, τον διαχωρισμό καθηκόντων, τις ευαίσθητες θέσεις και τη διατήρηση των κατ’ ανάθεση αρμοδιοτήτων, όπως αναφέρεται στις εν λόγω συστάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Ωστόσο, προειδοποιεί για την ύπαρξη παρατυπιών και έλλειψης διαφάνειας στις διαδικασίες προσλήψεων, ενώ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει κινήσει διαδικασία διερεύνησης των δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Πρέπει να σημειωθεί, εντούτοις, ότι το ίδρυμα δηλώνει ότι εν τω μεταξύ, ανταποκρινόμενο στις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εξέτασε προσεκτικά τις διαδικασίες πρόσληψης που εφαρμόζει, αν και δεν έχουμε ακόμη λάβει σχετική ενημέρωση. Τέλος, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, σε σχέση με τις δραστηριότητες στήριξης προς την Επιτροπή το 2008, το ίδρυμα έλαβε ποσοστό ικανοποίησης 97% από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Ο οργανισμός έχει βελτιώσει σημαντικά τη διαχείριση των δημοσιονομικών του κατά την τελευταία τριετία, γεγονός ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο, και πρέπει να συνεχίσει να επιδιώκει την εξασφάλιση ύψιστης ποιότητας όσον αφορά τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες παρατυπίες, ιδίως σε σχέση με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2008 ο οργανισμός δεν έλαβε καμιά επιχορήγηση για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του και ότι η Επιτροπή ανέλαβε όλες τις δαπάνες του στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2008. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν από το οικονομικό έτος 2007 καλύφθηκαν από το αχρησιμοποίητο τμήμα της επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2007. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, ελλείψει αυτόνομου προϋπολογισμού, ο οργανισμός έχει ενσωματωθεί εκ των πραγμάτων στην Επιτροπή. Αυτό ενδέχεται να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διάρθρωση και την αυτονομία του, τα οποία μπορούν να εξεταστούν στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Αφού το προηγούμενο έτος είχαν εντοπιστεί αδυναμίες στις διαδικασίες προσλήψεων και προμηθειών, το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει στην έκθεσή του ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Αυτό αντιπροσωπεύει μια βελτίωση της διαχείρισης των λογαριασμών και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του ιδρύματος η οποία είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη. Δεδομένης της σπουδαιότητας του οργανισμού αυτού, ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για δημοσιονομική πειθαρχία, θα βελτιώσει τις διαδικασίες διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων του και θα περιλάβει στην ετήσια έκθεσή του πλήρη στοιχεία σχετικά με το προσωπικό του, συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων, κατά τρόπο διαφανή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Παρά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εκφράζει την άποψη ότι οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές, με ανησυχεί η εκτίμηση της εισηγήτριας ότι «η έλλειψη δεικτών, οι ελλείψεις στη μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ του προϋπολογισμού και του προγράμματος εργασίας καθιστούν δύσκολη την αξιολόγηση των επιδόσεων της Eurojust». Σημειώνω επίσης τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία, το 2008, η Eurojust αντιμετώπιζε πρόβλημα μεταφοράς πιστώσεων, ακόμη και αν το ποσοστό των πιστώσεων ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, καθώς και την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου το φαινόμενο αυτό να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Τέλος, συμμερίζομαι την ανησυχία της εισηγήτριας για το γεγονός ότι καμία από τις 26 συστάσεις που διατύπωσε η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου δεν εφαρμόστηκε πλήρως από την Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την Eurojust.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Συγχαίρω τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Θέλω δε να υπογραμμίσω ιδιαίτερα τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της αξιολόγησης των επιδόσεων. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Διαπιστώνουμε ότι ο προϋπολογισμός του οργανισμού αυξήθηκε σημαντικά κατά τα τρία τελευταία έτη, ενώ το 2008 αυξήθηκε κατά περίπου 69%. Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει επανειλημμένως διάφορες αδυναμίες, και ειδικότερα: 1) υψηλό ποσοστό μεταφορών πιστώσεων και ακυρώσεων (δεν είχαν δαπανηθεί στη διάρκεια του έτους 49% των διαθέσιμων πιστώσεων για το 2008, σχεδόν 69% για το 2007 και 55% για το 2006)· 2) ανάληψη νομικών δεσμεύσεων πριν από τις αντίστοιχες αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού· και 3) διαδικασίες πρόσληψης που δεν συμμορφώνονταν προς τους κανόνες, ιδιαίτερα ως προς τη διαφάνεια και τον αμερόληπτο χαρακτήρα των εν λόγω διαδικασιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Διαπιστώνω με ανησυχία ότι, κατά τη διατύπωση της εισηγήτριας, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS αποφάσισε να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της χωρίς να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η διαχείριση που ασκεί σχετικά με τα προγράμματα Galileo και EGNOS θα αναστελλόταν μετά την περάτωση της μεταφοράς στοιχείων ενεργητικού και κεφαλαίων στην Επιτροπή, η οποία προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008. Εκφράζω επίσης τη λύπη μου για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2008 εξέδωσε με επιφυλάξεις τη δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του GNSS.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER για το οικονομικό έτος 2008 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε στην κατάσταση οικονομικού αποτελέσματος πλεόνασμα 57.600.000 ευρώ, που αναλογεί στο 38% των πληρωτέων δαπανών, ενώ μέρος του πλεονάσματος αυτού μεταφέρθηκε στο οικονομικό έτος 2009. Αυτό ενδέχεται να οφειλόταν στο γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση βρισκόταν στη φάση εκκίνησης και δεν είχε αναπτύξει πλήρως τους εσωτερικούς ελέγχους και το σύστημα οικονομικών πληροφοριών της κατά το οικονομικό έτος 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Φρονώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι επιβάλλεται να λογοδοτούν στους πολίτες. Ως εκ τούτου, πρέπει να λογοδοτούν αντικειμενικά και αυστηρά για τον τρόπο χρήσης των δημοσίων πόρων που τέθηκαν στη διάθεσή τους. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι έλαβε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης SESAR είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές. Όπως και η εισηγήτρια, ωστόσο, δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι ο οριστικός προϋπολογισμός που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2008 από το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης απέχει πολύ από την πραγματικότητα, δεδομένου ότι τα ποσοστά εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ήταν αντίστοιχα 1% και 17%. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός ότι παρουσιάστηκαν αδυναμίες ως προς τους ελέγχους συναλλαγής, ενώ δεν υπήρχαν επαρκείς εσωτερικοί έλεγχοι για τις συμβάσεις και προμήθειες. Θεωρώ ότι επιβάλλεται το SESAR να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επιλύσει τα προβλήματα που εντοπίστηκαν τώρα κατά τη διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ελέγχονται εξονυχιστικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο και όλους τους φορείς που ασκούν παρόμοια καθήκοντα. Είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά πόσον οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται σωστά, κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί, και κατά πόσον σπαταλώνται πόροι. Σε γενικές γραμμές –με ελάχιστες μόνον εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους λογιστικούς ελέγχους που έχουμε εξετάσει ήδη– μπορούμε να πούμε ότι τα υπό εξέταση όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν προταθεί. Γι’ αυτό υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την κοινή επιχείρηση SESAR.

 
  
  

Έκθεση: Brian Simpson (A7-0101/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, η οποία θα καταργεί την υφιστάμενη οδηγία για τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και ορισμένες άλλες συναφείς οδηγίες. Δεδομένου ότι ορισμένες τεχνικές διατάξεις της ισχύουσας οδηγίας έρχονται σε αντίθεση με τους διεθνείς κανόνες για τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων, είναι σημαντικό να αρθούν οι υπάρχουσες ασυνέπειες και να ευθυγραμμιστούν οι τεχνικές απαιτήσεις με τους διεθνείς κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η μεταφορά εξοπλισμού υπό πίεση όπως δεξαμενές, δοχεία και κύλινδροι διέπεται σήμερα από την οδηγία 1999/36/ΕΚ, η οποία προβλέπει τις απαιτήσεις ασφαλείας για τη μεταφορά οδικώς και σιδηροδρομικώς. Επιπλέον, η οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τους επακόλουθους ελέγχους του εξοπλισμού αυτού του είδους.

Εντούτοις, οι κανόνες αυτοί έρχονται σε αντίθεση με τους διεθνείς κανόνες για τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων, και γι’ αυτό η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση αναθεωρημένης οδηγίας. Η πρόταση δεν επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις κύριες διατάξεις. Ο σημαντικότερος στόχος της είναι η άρση των προαναφερθεισών ασυνεπειών ευθυγραμμίζοντας τις τεχνικές απαιτήσεις για τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες.

Επομένως, συμμερίζομαι τη γνώμη του εισηγητή ότι, ελλείψει οριζόντιας λύσης μεταξύ των οργάνων σχετικά με τη διατύπωση των νέων διατάξεων περί επιτροπολογίας, το θέμα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα με συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η μεταφορά εξοπλισμού υπό πίεση όπως δεξαμενές, δοχεία και κύλινδροι διέπεται σήμερα από την οδηγία 1999/36/ΕΚ. Η οδηγία εξασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση του εξοπλισμού αυτού εντός Κοινότητας, περιλαμβανομένης της διάθεσής του στην αγορά, θεσπίζοντας κοινούς κανόνες για τον σχεδιασμό του, την κατασκευή και τους επακόλουθους ελέγχους. Ωστόσο, ορισμένες τεχνικές διατάξεις της ισχύουσας οδηγίας έρχονται σε αντίθεση με τους διεθνείς κανόνες για τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων. Η Επιτροπή υπέβαλε ως εκ τούτου πρόταση αναθεωρημένης οδηγίας που θα καταργεί την υφιστάμενη οδηγία για τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και ορισμένες άλλες συναφείς οδηγίες. Για τους ανωτέρω λόγους, υπερψήφισα το κείμενο αυτού του ψηφίσματος, στο οποίο η επιτροπή καλείται να εγκρίνει την έκθεση χωρίς πρόσθετες τροπολογίες και να δώσει εντολή στον εισηγητή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σε αυτήν τη βάση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ζητήματα που άπτονται του περιβάλλοντος και της προστασίας του μας ωθεί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τους κανόνες ασφαλείας που διέπουν τις μεταφορές εξοπλισμού υπό πίεση. Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και η εξασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης του εξοπλισμού αυτού εντός Ένωσης με τη θέσπιση σαφών, διαφανών και υποχρεωτικών κανόνων για την ασφαλή μεταφορά του εξοπλισμού υπό πίεση σε όλα τα κράτη μέλη και την ενοποίηση των συναφών διαδικασιών στο σύνολο της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Ο σημαντικότερος στόχος αυτής της οδηγίας είναι η άρση των ασυνεπειών που υφίστανται στην προηγούμενη νομοθεσία ευθυγραμμίζοντας τις τεχνικές απαιτήσεις με τους διεθνείς κανόνες για τη μεταφορά επικινδύνων προϊόντων. Επιπλέον, η πρόταση αποβλέπει στην απλούστευση και ενοποίηση ορισμένων διατάξεων, ιδίως όσων αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η πρόταση ενσωματώνει επίσης διατάξεις όσον αφορά τη χρήση του εξοπλισμού για μεταφορικές δραστηριότητες στην εσωτερική αγορά, διαμορφώνοντας έτσι ένα γενικό πλαίσιο για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων στο πλαίσιο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς.

Υπερψήφισα την έκθεση αυτή διότι φρονώ ότι, αφού εγκριθεί, η πρόταση θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ασφαλείας για τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και τους χρήστες του. Άλλωστε, η ορθή εφαρμογή της σε επίπεδο κρατών μελών θα ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την έκθεση Simpson σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, παρά το γεγονός ότι η τροπολογία μας δεν έγινε δεκτή.

 
  
  

Έκθεση: Jorg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Η ασφάλεια των αερολιμένων και η διαφάνεια των τελών που καταβάλλουν οι καταναλωτές, με σκοπό τη βελτίωση των προδιαγραφών και των επιπέδων τους: αυτά είναι τα θέματα που θίγονται στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Τα σημερινά συστήματα για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την ασφάλεια των αερομεταφορών, η ρύθμιση των οποίων γίνεται σε εθνικό επίπεδο, δεν είναι πάντοτε σαφή για τους τελικούς χρήστες, των οποίων συχνά δεν ζητείται καν η γνώμη πριν από τον υπολογισμό των χρεώσεων ή την τροποποίηση του συστήματος χρεώσεων που τους αφορά. Μεταξύ άλλων προτάσεων, στην έκθεση προτείνεται να συμπεριληφθούν στις διαβουλεύσεις μεταξύ του φορέα διαχείρισης της ασφάλειας και των αερομεταφορέων οργανώσεις προστασίας των επιβατών και των καταναλωτών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας θα καθορίζονται με ορθό τρόπο, και θα ελέγχονται σε σχέση με την τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου που καταβάλλει ο τελικός χρήστης.

Χαιρετίζω μια ακόμη πτυχή της έκθεσης: το αίτημα να εφαρμοστεί η οδηγία μόνον σε αερολιμένες των κρατών μελών οι οποίοι εφαρμόζουν αποτελεσματικά χρεώσεις για μέτρα ασφαλείας, και όχι σε αερολιμένες όπου δεν έχουν θεσπιστεί τέτοιου είδους μέτρα. Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων έδειξαν ότι η ασφάλεια των αερολιμένων είναι μια πολύ σημαντική υποχρέωση των κρατών μελών και ότι πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης. Κάθε κράτος μέλος αποφασίζει το ίδιο σχετικά με τις μεθόδους χρηματοδότησης και υλοποίησης της ασφάλειας των αερομεταφορών. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η οδηγία καθορίζει βασικές αρχές και διαδικασίες οι οποίες ισχύουν για τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και τους αερομεταφορείς. Παρότι οι νομικές υποχρεώσεις για τη ρύθμιση των αερολιμένων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών, είναι αναγκαίο να παρέχεται εύλογος αριθμός πληροφοριών από τον φορέα διαχείρισης στους αερομεταφορείς, προκειμένου να είναι ουσιαστική η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των αερολιμένων και των αερομεταφορέων. Προς τον σκοπό αυτόν, στην οδηγία καθορίζεται ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε τακτική βάση από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα. Οι αερομεταφορείς οφείλουν, με τη σειρά τους, να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προβλεπόμενα δρομολόγιά τους, την προγραμματιζόμενη χρήση του στόλου τους και τις τρέχουσες και μελλοντικές ιδιαίτερες ανάγκες τους στον αερολιμένα, επιτρέποντας έτσι στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα να χρησιμοποιεί το κεφάλαιό του και να διαχειρίζεται τις ικανότητες εξυπηρέτησής του κατά τον βέλτιστο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (S&D), γραπτώς. (DA) Οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απείχαν από την ψηφοφορία επί της πρότασης αυτής, διότι θεωρούν, καταρχάς, ότι η υπό εξέταση νομοθεσία είναι περιττή, δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο πεδίο υφίσταται ήδη η αναγκαία νομοθεσία. Δεύτερον, θεωρούμε ότι η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να διατάσσει τα κράτη μέλη να καταβάλλουν επιπλέον κόστος για την ασφάλεια των αερολιμένων. Το θέμα της χρηματοδότησης των τελών που σχετίζονται με την ασφάλεια πρέπει να υπάγεται στο αποκλειστικό πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Η πρόταση αυτή είναι άκρως σημαντική για τη διατήρηση και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των επιβατών, καθόσον θεσπίζει σειρά βασικών αρχών τις οποίες πρέπει να τηρούν οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων κατά τον καθορισμό των τελών τους που σχετίζονται με την ασφάλεια. Αυτές είναι: η μη εισαγωγή διακρίσεων, η διαβούλευση και το δικαίωμα προσφυγής, η διαφάνεια και το να σχετίζονται τα τέλη για την ασφάλεια με το κόστος των μέτρων, καθώς και η ίδρυση μίας εποπτικής αρχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μια πρόταση βάσει της οποίας καθορίζονται ορισμένες βασικές αρχές, τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι φορείς διαχείρισης των αεροδρομίων κατά τον καθορισμό των τελών τους για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας: (α) μη εισαγωγή διακρίσεων, (β) διαβούλευση και δικαίωμα προσφυγής, (γ) διαφάνεια και συσχέτιση των τελών για την ασφάλεια με το κόστος των μέτρων, καθώς και (δ) ίδρυση μίας εποπτικής αρχής.

Το κύριο ζήτημα που εγείρεται στο πλαίσιο αυτό είναι η χρηματοδότηση των αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας που πρέπει να εφαρμοστούν. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως τη ρύθμιση της χρηματοδότησης των τελών για την ασφάλεια, αλλά χωρίς επιτυχία. Ο εισηγητής υποστηρίζει με πειστικά επιχειρήματα ότι η χρηματοδότηση αυτών των αυστηρότερων μέτρων δεν πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τους επιβάτες (μέσω εξωτερίκευσης του κόστους), αλλά πρέπει να καλύπτεται από τα κράτη μέλη, τα οποία φέρουν την τελική ευθύνη για την ασφάλεια των αερολιμένων τους. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι δεν είναι ποτέ υπερβολική η επένδυση στην ασφάλεια των αερολιμένων και των επιβατών, όπως κατέδειξαν με σαφήνεια οι πιο πρόσφατες απόπειρες τρομοκρατικών επιθέσεων κατά της πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες ευτυχώς ματαιώθηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απαιτήσει –επανειλημμένως και ματαίως– τη ρύθμιση της χρηματοδότησης των τελών που σχετίζονται με την ασφάλεια έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ έχει ζητήσει επίσης τα τέλη και οι χρεώσεις για την ασφάλεια να συνδέονται με τους πραγματικούς τους σκοπούς. Το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καλύψουν το κόστος της εφαρμογής αυστηρότερων μέτρων. Η τρομοκρατική απόπειρα πριν από λίγες εβδομάδες κατέδειξε για μια ακόμη φορά ότι η ασφάλεια των αερολιμένων είναι ευθύνη των κρατών μελών και ότι σκοπός των υφιστάμενων και των νεοσχεδιαζόμενων μέτρων ασφαλείας είναι η πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών. Ωστόσο, ένα ζήτημα που δεν εθίγη μέχρι στιγμής στη συζήτηση επί του θέματος είναι το γεγονός ότι εν τέλει το κόστος αυτών των μέτρων το καταβάλλουν οι ίδιοι οι επιβάτες. Συμφωνώ με τις τροποποιήσεις που εισάγει αυτό το ψήφισμα, οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή την πρόληψη περιττών παράλληλων διαδικασιών και διοικητικών δαπανών σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (EN) Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα τέλη για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας θα είναι διαφανή, αντικειμενικά, και θα βασίζονται σε σαφή κριτήρια τα οποία θα αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος. Κάθε νέα οικονομική επιβάρυνση των αεροπορικών μεταφορών πρέπει να αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των αερολιμένων για την ανάπτυξη των περιφερειών, ιδίως όσων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, καθώς και όσων παρουσιάζουν γεωγραφικά και φυσικά μειονεκτήματα, όπως οι άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες και τα νησιά. Οι χρήστες των αερολιμένων, καθώς και οι τοπικές αρχές, πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με το πώς και σε ποια βάση υπολογίζονται τα τέλη. Απαιτείται επίσης μια υποχρεωτική διαδικασία διαβουλεύσεων μεταξύ των αερολιμενικών αρχών και των ενδιαφερομένων ή των τοπικών αρχών, κάθε φορά που θα προκύπτει ανάγκη αναθεώρησης των τελών. Εξάλλου, όλες οι ανεξάρτητες εποπτικές αρχές πρέπει να διαθέτουν ακριβείς, σαφώς καθορισμένους όρους αναφοράς, περιλαμβανομένης ειδικότερα της ενδεχόμενης αρμοδιότητάς τους να λαμβάνουν μέτρα επιβολής κυρώσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν εγγυώνται τη χρηματοδότηση μέτρων ασφαλείας των αερολιμένων τα οποία δεν προβλέπονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι, επιπλέον, μεταθέτουν τις δαπάνες στους αερομεταφορείς, οι οποίοι στη συνέχεια υποχρεώνουν τους επιβάτες να τις καλύψουν. Φρονώ ότι ήταν αναγκαίο να προχωρήσουμε περισσότερο από τη ρύθμιση του 2008 και να θεσπίσουμε νομοθεσία η οποία να διασφαλίζει ότι οι επιβάτες δεν θα κληθούν να καλύψουν αυτές τις πρόσθετες δαπάνες, οι οποίες συχνά αποδεικνύονται εντελώς άσχετες με τα τέλη για την ασφάλεια. Γι’ αυτό υποστήριξα την έκθεση του αυστριακού συναδέλφου μου, κ. Leichtfried, η οποία εγγυάται αυξημένη διαφάνεια για τους πολίτες καθώς και τους αερομεταφορείς, υποχρεώνει δε τα κράτη μέλη να παρέχουν δημόσια χρηματοδότηση για τα μέτρα ασφαλείας που υπερβαίνουν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, καθόσον το θέμα αυτό εμπίπτει στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας κάθε κράτους μέλους. Σε περίπτωση που η Επιτροπή προτείνει να περιληφθούν και σαρωτές σώματος στον κατάλογο των ευρωπαϊκών μεθόδων προκειμένου να εμποδιστεί η χρηματοδότησή τους από τα κράτη μέλη, θα στηρίξω και πάλι τον συνάδελφό μου και, αν χρειαστεί, θα καταψηφίσω την πρόταση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ολοένα μεγαλύτερη μέριμνα για την ασφάλεια στους αερολιμένες μας έχει οδηγήσει σε προοδευτική αύξηση του κόστους, το οποίο καταβάλλουν οι επιβάτες. Το πρόσθετο κόστος για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας πρέπει να επιβαρύνει τα κράτη μέλη, καθότι ο ρόλος τους είναι να προλαμβάνουν τρομοκρατικές ενέργειες· ωστόσο, μέχρι στιγμής επιβαρύνει τους επιβάτες. Υπερψηφίσαμε την έκθεση αυτή λόγω της αντίθεσής μας στην επικρατούσα σήμερα κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το κόστος μέτρων τα οποία οφείλει να λαμβάνει το κράτος, συγκεκριμένα της διατήρησης της δημόσιας ασφάλειας, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζεται έτσι απλά σε τρίτους. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιες δαπάνες είναι εύλογο να καλύπτουν οι ίδιοι οι επιβάτες ενόψει των ολοένα και πιο περιοριστικών κανόνων ασφαλείας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μόνον εάν οι ίδιες οι χώρες υποχρεωθούν να αναλάβουν την οικονομική ευθύνη των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που έχουν επιβληθεί, και είναι επίσης σε θέση να λαμβάνουν οι ίδιες αποφάσεις όσον αφορά τα μέτρα αυτά, μπορούμε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο ανεξέλεγκτης αύξησης της χρήσης σαρωτών σώματος και άλλων παρόμοιων μέτρων. Οι μόνοι που θα βγουν ωφελημένοι από την υστερία που περιβάλλει το φαινόμενο της τρομοκρατίας και από τον ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό για την απόκτηση του καλύτερου εξοπλισμού θα είναι καινοτόμες εταιρείες των ΗΠΑ. Για τους λόγους αυτούς, η συγκεκριμένη πρόταση είναι ευπρόσδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Η πτυχή την οποία θεωρούμε σημαντική, ωστόσο, είναι ότι οι δύο στόχοι μας της «διασύνδεσης του κόστους των ελέγχων και σαρώσεων ασφάλειας με την ελευθέρωση των υπηρεσιών εδάφους» και της «δίκαιης αντιμετώπισης των διατροπικών μεταφορών ως προς τη χρηματοδότηση των μέτρων ασφαλείας» απορρίφθηκαν αμφότεροι από τις Ομάδες EPP και ALDE (ονομαστική ψηφοφορία).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει επανειλημμένως από την Επιτροπή να ρυθμίσει τη χρηματοδότηση των τελών για την ασφάλεια στις αερομεταφορές. Η θέση του ήταν εξαρχής να ζητεί την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διασύνδεση των φόρων και τελών που σχετίζονται με την ασφάλεια με τους πραγματικούς τους στόχους, έχοντας την πεποίθηση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να καταβάλλουν το κόστος της εφαρμογής αυστηρότερων μέτρων.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν θίγει αυτό το ζήτημα. Ζητεί απλώς τη διενέργεια νέας εκτίμησης οικονομικών επιπτώσεων με σκοπό τον περιορισμό του κόστους, βάσει των αρχών της μη εισαγωγής διακρίσεων, της διαβούλευσης και του δικαιώματος προσφυγής, καθώς και της διαφάνειας των τελών. Στο υπό εξέταση κείμενο, ωστόσο, προτείνεται, όταν τα αυστηρότερα μέτρα συνεπάγονται πρόσθετες δαπάνες, αυτές να χρηματοδοτούνται από τα κράτη μέλη. Υπογραμμίζω τη σπουδαιότητα των μέτρων ασφαλείας στους αερολιμένες και ψηφίζω υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου.

Η πρόταση, η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί σε όλους τους εμπορικούς αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέεται άρρηκτα με τη μέριμνά μας για το δικαίωμα ενημέρωσης, τη μη εισαγωγή διακρίσεων εις βάρος των επιβατών και την προστασία των καταναλωτών. Εκτιμώ ότι οι στόχοι της μεγαλύτερης διαφάνειας και της αποφυγής των περιττών δαπανών μπορούν να επιτευχθούν μόνον μέσω της εναρμόνισης των νομοθεσιών και της διασάφησης των αρμοδιοτήτων μεταξύ αερομεταφορέων και κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη μέτρων ασφαλείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τα αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας. Εκτιμώ ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκπόνησης αυτού του εγγράφου καταφέραμε να διαμορφώσουμε μια κατηγορηματική και φιλόδοξη θέση, ιδίως ως προς τη χρηματοδότηση. Θέλω να υπογραμμίσω και πάλι το εξής: οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν στρέφονται κατά αερομεταφορέων, στρέφονται κατά κρατών. Το κράτος είναι ο εγγυητής της ασφάλειας των πολιτών του, και οφείλει να εκπληρώνει αυτή του την υποχρέωση. Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας –613 ψήφοι έναντι 7– αποτελεί ένα πολύ σαφές μήνυμα προς το Συμβούλιο. Μαρτυρεί τη μεγάλη αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το ζήτημα των υποχρεώσεων όλων των κρατών μελών να αναλαμβάνουν τουλάχιστον μέρος του κόστους της ασφάλειας των εναερίων μεταφορών.

 
  
  

Έκθεση: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τους κοινοτικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών διότι ο στόχος της είναι η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικών υποδομών, λιμένων, πλωτών οδών και αερολιμένων. Στα προβλεπόμενα έργα προτεραιότητας περιλαμβάνεται και η σιδηροδρομική γραμμή Curtici-Braşov. Χαιρετίζω τη σύσταση μιας επιτροπής επιφορτισμένης να επικουρεί την Επιτροπή στην εφαρμογή αυτής της απόφασης και στην ανάπτυξη των προσανατολισμών που καθορίζονται με την απόφαση αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα κατηγορηματικά υπέρ αυτού του κειμένου. Μολονότι προσφέρει μόνο τεχνικές τροποποιήσεις, μας υπενθυμίζει τη σημασία ενός ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών για να έρθουν οι πολίτες της ΕΕ πιο κοντά και να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα. Αυτή η κινητικότητα είναι σημαντική διότι δεν μπορούμε να έχουμε μια σωστή Ευρώπη χωρίς να γνωρίζουμε τους γείτονές μας, τις χώρες τους και τον πολιτισμό τους. Το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών συμβάλλει επίσης στο σχέδιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θεσπίζοντας καλύτερη διαχείριση των τρόπων μεταφοράς και προάγοντας τη διαλειτουργικότητά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το υπό συζήτηση κείμενο αποτελεί μια πρόταση της Επιτροπής που δεν είναι παρά μια κωδικοποίηση προηγούμενων πράξεων και κανονισμών. Εισάγει επίσης ορισμένες ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, εναρμονιζόμενος με την πρόταση του εισηγητή και λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και πολιτικές εγγυήσεις, υποστηρίζω την έγκριση του κειμένου, περιλαμβανομένων των ήσσονος σημασίας τροποποιήσεων και διορθώσεων που πρότεινε το Συμβούλιο, καθώς και την περάτωση του θέματος με έγκριση στην πρώτη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Από τεχνική άποψη, αυτή η πρόταση είναι πρόταση κωδικοποίησης του νομικού κειμένου. Ωστόσο, η Επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να την αναδιατυπώσει, καθώς το παράρτημα τροποποιήθηκε ελαφρώς. Ψήφισα υπέρ της έγκρισης αυτών των τροποποιήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Καταδικάζω το γεγονός ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν αποτελούν πάντα αναπόσπαστο μέρος του γενικού διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, παρά τη θεμελιώδη σημασία τους για την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική συνοχή. Είναι αδιανόητο ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν συμμετέχουν στον σχεδιασμό του δικτύου και δεν εμφανίζονται σε πολλούς χάρτες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Το γενικό δίκτυο, οι θαλάσσιοι αυτοκινητόδρομοι και τα έργα προτεραιότητας πρέπει να επεκταθούν σε όλες ανεξαιρέτως τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η πολιτική των ΔΕΔ-Μ πρέπει επίσης να ενσωματώσει τις βιομηχανίες δικτύου και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα σημαντικά ρεύματα εμπορευματικών μεταφορών και επιβατών. Το αίτημα για ίση μεταχείριση για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές πρέπει να εισακουστεί. Πώς μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα μείνουμε εκτός των διευρωπαϊκών δικτύων όταν η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών είναι ζωτική για το άνοιγμα των περιφερειών μας και για την ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά; Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπουλά την παραγωγή ζάχαρης, μπανάνας και ρουμιού σε άλλες χώρες μέσω συνθηκών για το εμπόριο με το ένα χέρι, ταυτόχρονα μας κρατά έξω από τις διευρωπαϊκές εμπορικές οδούς με το άλλο. Αυτά τα χέρια μας στραγγαλίζουν και θλιβόμαστε γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Κατά τη διάρκεια της συνόδου της Ολομέλειας, ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινοτικούς προσανατολισμούς για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. Ήταν μια πρόταση τεχνικής φύσης, καθώς γίνονται προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της πραγματικής αναθεώρησης των προσανατολισμών. Εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του προσεχούς έτους. Πιστεύω ότι αυτό προσφέρει μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία για να επαναβεβαιωθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η πολιτική μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο τρέχον πλαίσιο, με την εν εξελίξει συζήτηση για τους στόχους της Ευρώπης 2020 Τα κράτη μέλη εν γένει και η Ρουμανία ειδικά, μια χώρα που εξακολουθεί να χρειάζεται επενδύσεις στις υποδομές των μεταφορών της, πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η πολιτική μεταφορών αναδιατυπώνεται για να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Η γήρανση του πληθυσμού και οι ειδικές απαιτήσεις κινητικότητας των ηλικιωμένων, η κοινωνική μετανάστευση και η αλλαγή του κλίματος είναι ορισμένοι μόνο από τους παράγοντες που καθιστούν απαραίτητη την ανάπτυξη μιας κατάλληλης πολιτικής μεταφορών. Ταυτόχρονα, η εκπόνηση, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, της στρατηγικής της ΕΕ για τον Δούναβη παρέχει το τέλειο πλαίσιο για τη διασφάλιση της μέγιστης χρήσης των ποτάμιων μεταφορών στις εσωτερικές πλωτές οδούς της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι τροποποιήσεις και οι επαναπροσδιορισμοί της ανάπτυξης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών συνεχίζονται εδώ και χρόνια. Ένα αποτελεσματικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών είναι σημαντικό για την ύπαρξη μιας υγιούς εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Το φαινόμενο του ισλανδικού ηφαιστείου μας απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι χρειαζόμαστε ένα διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα μπορεί να δώσει μια συντονισμένη απάντηση στα προβλήματα που προκύπτουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή η απόφαση είναι σημαντική διότι δίνει τους προσανατολισμούς για τους στόχους, τις προτεραιότητες και τις σημαντικότερες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν στον τομέα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η ΕΕ επιβεβαίωσε τη σημασία του διαδρόμου Βαλτικής-Αδριατικής δίνοντας προτεραιότητα στο βόρειο σκέλος από το Gdańsk μέχρι την Τσεχική Δημοκρατία και δηλώνοντας τη δέσμευσή της στο έργο κατασκευής της βασικής σήραγγας Brenner. Είναι ακόμα πιο σημαντικό να αναπτυχθεί το νότιο τμήμα του διαδρόμου μέσω των Νότιων Αυστριακών Σιδηροδρόμων μέχρι την Ιταλία. Σε αυτό το δίκτυο συγκεκριμένα, το οποίο μεταφέρει σχεδόν το ήμισυ όλων των αγαθών και των επιβατών, πρέπει να εξουδετερώσουμε μια επικίνδυνη κατάσταση συμφόρησης. Η υποστήριξη της ΕΕ για το έργο Koralm είναι σημαντική λόγω της υφιστάμενης συμφόρησης σε αυτήν την περιοχή στις σιδηροδρομικές οδούς για τις εμπορευματικές μεταφορές, τις οποίες, εξάλλου, πάντα υποστηρίζει η ΕΕ. Με τη σήραγγα Koralm, η ΕΕ έχει μια μοναδική ευκαιρία να προσανατολίσει τις μεταφορές προς τους σιδηροδρόμους σε μια κλίμακα που προσπαθούμε να επιτύχουμε εδώ και δεκαετίες. Επειδή η ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και οι προτεινόμενες τροπολογίες είναι απλά τεχνικής φύσης, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, αν και η τροπολογία μας δεν εγκρίθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Σχετικά με τις εθνικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ–Μ), θεωρώ σημαντικό να επενδύσουμε όχι μόνο στους σιδηροδρόμους, αλλά, κυρίως, στους θαλάσσιους αυτοκινητοδρόμους και στη διαλειτουργικότητα και τη συλλειτουργικότητα των διαφόρων ειδών μεταφοράς.

Μόνο ένα πραγματικά συνδυασμένο δίκτυο μεταφορών, υποστηριζόμενο από αποτελεσματική διαχείριση, θα καταφέρει να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της θαλάσσιας εναλλακτικής λύσης. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι σημαντικές για τη χώρα μου, η οποία απολαμβάνει προνομιακή πρόσβαση σε πλωτές θαλάσσιες οδούς, και πραγματικά καίριας σημασίας για τις εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές, όπως η περίπτωση της Μαδέρας. Επιπλέον, αποτελούν ουσιαστικό μέσο για τη συνέχιση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και για την εδαφική συνοχή.

Αυτή η έκθεση χαίρει ευρείας υποστήριξης όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο. Είναι επίσης εμφανώς τεχνικής φύσης. Η έγκρισή της σε αυτό το Σώμα έρχεται μετά την ομόφωνη ουσιαστικά σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.

Εν συντομία, αυτή η πρόταση, την οποία εγώ προσωπικά υποστήριξα, δεν τροποποιεί το περιεχόμενο του κειμένου για τις ΔΕΔ-Μ, αλλά απλώς προσθέτει τους χάρτες των 12 κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004 και το 2007. Εκπονείται μια αναθεώρηση των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ και θα είναι έτοιμη προς το τέλος του 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Η ΕΕ έχει 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα οδών (62 χιλιάδες χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων), 215 χιλιάδες χιλιόμετρα σιδηροδρόμων και 41 χιλιάδες χιλιόμετρα εσωτερικών πλωτών οδών. Ελπίζουμε ότι η ενδοεπικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών θα διπλασιαστεί μέχρι το 2020. Μια ενωμένη Ευρώπη είναι αδύνατη χωρίς ένα συντονισμένο και αποτελεσματικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Βάσει μιας αντίστοιχης συνθήκης της ΕΕ, η επένδυση στο ΔΕΔ-Μ θα ανέλθει περίπου στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία και να επιλέξουμε προσεκτικά τα έργα προτεραιότητας. Το ΔΕΔ-Μ προορίζεται να συνδέσει τα δίκτυα των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών σε όλη την Ευρώπη μέχρι το 2020. Ο κύριος στόχος είναι να εξασφαλίσει τη γρήγορη και εύκολη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών μεταξύ των κρατών μελών. Ένας αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών συνδέει το μεγαλύτερο λιμάνι της Λιθουανίας Klaipėda με το Βίλνιους και μια σιδηροδρομική γραμμή συνδέει το Βίλνιους με τη Μόσχα και την Ανατολή. Αν θέλουμε να παραμείνει το λιμάνι ανταγωνιστικό, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε τις σημερινές υποδομές του και να άρουμε τη γραφειοκρατία. Οι σιδηρόδρομοι και οι εσωτερικές πλωτές οδοί πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και οι οδοί για μικρές αποστάσεις. Πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για τις εμπορευματικές μεταφορές και τις μεταφορές μέσω των εσωτερικών πλωτών οδών, οι οποίες είναι πιο αποδοτικές ως προς το κόστος και την ενέργεια, δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον και είναι ασφαλείς. Το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών. Η χρηματοπιστωτική κρίση είχε επιπτώσεις στην πολιτική μεταφορών. Ωστόσο, το ΔΕΔ-Μ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για τη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 αναγνωρίζει τη σημασία της πολιτικής μεταφορών για την οικονομία της Ευρώπης. Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ΕΕ. Αυτή είναι δυνατή μόνο με ένα καλό ΔΕΔ-Μ.

 
  
  

Έκθεση: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι πιστεύω ότι, για να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κρίση, πρέπει να βρούμε τρόπους να επιταχύνουμε την εφαρμογή των προγραμμάτων ενίσχυσης, έτσι ώστε η χρηματοδότηση της Ένωσης που προορίζεται ειδικά για τη στήριξη των πολιτών, και πιο συγκεκριμένα των ανέργων, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλήρως. Αυτή η πρόταση στοχεύει στην εφαρμογή ορισμένων ρυθμιστικών αλλαγών προκειμένου να απλοποιηθούν οι κανόνες εφαρμογής για την πολιτική συνοχής και να αυξηθεί η προχρηματοδότηση (προκαταβολικές πληρωμές) στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ). Οι οικονομικές προγνώσεις προβλέπουν σημαντική μείωση 1,1% στην ανάπτυξη της ΕΕ το 2010. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η έκθεση αποτελεί μια αντίδραση στη χρηματοπιστωτική κρίση και στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της. Ως εκ τούτου, τη θεωρώ εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και απλοποίησης των κανόνων που διέπουν την πολιτική συνοχής. Αυτή η συμβολή θα έχει θετική επίδραση στον ρυθμό της εφαρμογής του προγράμματος, ειδικότερα επειδή παρέχει στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σαφείς και λιγότερο γραφειοκρατικούς κανόνες που θα προσφέρουν περισσότερη ευελιξία στην προσαρμογή των προγραμμάτων στις νέες προκλήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Πέρυσι η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία (1083/2006) με στόχο την παροχή οικονομικών κινήτρων στα κράτη μέλη που είχαν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση. Ένα από τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στην πρόταση της Επιτροπής ήταν η απόκλιση από την αρχή της συγχρηματοδότησης με την εισαγωγή μιας προσωρινής επιλογής για τα κράτη μέλη που αντιμετώπιζαν προβλήματα ταμειακής ροής να ζητούν επιστροφή κατά 100% για τη χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το Συμβούλιο απέρριψε αυτήν την πρόταση, αλλά συμφώνησε να μετατεθεί η λήξη της προθεσμίας για τον υπολογισμό της αυτόματης αποδέσμευσης των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και σχετίζονται με τη συνολική ετήσια συνεισφορά του 2007, προκειμένου να βελτιωθεί η απορρόφηση πόρων που έχουν δεσμευθεί για ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα.

Πιστεύω ότι το προτεινόμενο προσωρινό μέτρο του εισηγητή για την ανασύσταση των πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2007 για τα κονδύλια ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ως αποτέλεσμα των αποδεσμεύσεων που έγιναν, είναι δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία θα εμπόδιζε την εφαρμογή του εν ισχύι άρθρου 93, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς. (IT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής αποδείχθηκαν αποτελεσματικά και εξαιρετικά χρήσιμα μέσα για την περιφερειακή ανάπτυξη και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ευρώπη και τον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω τις προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών για την αποδέσμευση των πιστώσεων και τη διευκόλυνση των πληρωμών στους δικαιούχους των διαφόρων προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν με τη χρήση των προαναφερθέντων ταμείων. Επιπλέον, είμαι υπέρ της παροχής μιας πρόσθετης δόσης προχρηματοδότησης για το 2010 για τα κράτη μέλη που πλήττονται τα μέγιστα από την κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Ως εισηγήτρια αυτής της έκθεσης για την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), ζήτησα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν υπέρ αυτού του κειμένου. Όσον αφορά τις απλοποιήσεις που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση, είμαι πεπεισμένη ότι είναι κάτι πολύ θετικό. Πρόκειται για ένα πραγματικό άλμα προόδου· απαιτούνται λιγότερες πληροφορίες, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τα έργα που παράγουν έσοδα, λιγότεροι έλεγχοι από την Επιτροπή για τα περιβαλλοντικά έργα ύψους 25 έως 50 εκατομμυρίων ευρώ, και ούτω καθεξής.

Ως προς την οικονομική πτυχή, ζήτησα να αλλάξει κατεύθυνση η αρχική πρόταση. Πράγματι, δεν θα ήταν καλή ιδέα να αμφισβητηθεί η αρχή της συγχρηματοδότησης των δαπανών και να εφαρμοστούν έργα πλήρως χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως πρότεινε η Επιτροπή. Προκειμένου να εξισορροπήσουν τις δαπάνες μακροπρόθεσμα, ορισμένα κράτη μέλη θα αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσχέρειες. Το Κοινοβούλιο βρήκε έναν συμβιβασμό που μας επιτρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που πλήττονται τα μέγιστα από την κρίση και να αποφύγουμε την αποδέσμευση για το 2007.

Μέσω αυτής της ψηφοφορίας παρέχουμε μεγάλη υποστήριξη στους δικαιούχους των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς και στις διατάκτριες υπηρεσίες. Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν όσον αφορά στην απλοποίηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η πίεση που ασκείται στους εθνικούς δημοσιονομικούς πόρους συνεχίζει να αυξάνεται και απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων για την ανακούφιση από αυτήν μέσω της καλύτερης χρήσης της κοινοτικής χρηματοδότησης και της κινητοποίησης και επιτάχυνσης όλων των διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, ειδικά χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για σχέδια ταχείας ανάκαμψης, όπως περιγράφεται στην προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της κοινοτικής χρηματοδότησης προκειμένου να επιταχυνθεί η ροή της προς τους δικαιούχους οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί ο γενικός στόχος για την επιτάχυνση των συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και την ενίσχυση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης στο σύνολο της οικονομίας, κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στον τομέα της απασχόλησης. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η κινητήριος δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι βασικότεροι φορείς βιώσιμης ανάπτυξης που έχει ως στόχο τη δημιουργία πολυάριθμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Η περαιτέρω απλοποίηση και διευκρίνιση των κανόνων που διέπουν την πολιτική συνοχής αναμφισβήτητα θα επηρεάσουν θετικά τον ρυθμό υλοποίησης των προγραμμάτων, ιδίως μέσω της διάθεσης στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σαφέστερων και με λιγότερη γραφειοκρατία κανόνων που θα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία κατά την προσαρμογή των προγραμμάτων στις νέες προκλήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), γραπτώς. (EN) Η έκθεση αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση ορισμένων από τα πιο σημαντικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Μετά από μια προσεκτική ανάλυση της πρότασης κανονισμού (COM(2009)0384) καθώς και του άρθρου 161 της Συνθήκης ΕΚ, σε συνδυασμό με άλλα έγγραφα, αποφάσισα να υποστηρίξω τη θέση του εισηγητή και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Η τροποποίηση του κανονισμού για την εφαρμογή του διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής αποτελεί ένα μέτρο που έχει ως στόχο τη στήριξη των κρατών μελών της ΕΕ κατά τη διάρκεια της σημερινής κρίσης. Πάνω απ’ όλα, πληροί τις απαιτήσεις για την απλοποίηση της διαχείρισης των πόρων.

Πιστεύω ότι οι νέες διατάξεις θα συμβάλουν, παράλληλα, στη μείωση του κινδύνου απώλειας πόρων λόγω μη έγκαιρης χρήσης τους, καθώς προσφέρεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για σχέδια που δεν έχουν εγκριθεί ή εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου.

Ελπίζω επίσης ότι αυτοί οι απλοποιημένοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ το συντομότερο έτσι ώστε τα κράτη μέλη, και ιδίως οι περιφέρειες που επιδιώκεται να μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτήν τη δυνατότητα της κοινοτικής χρηματοδότησης, καθώς και οι δημόσιες αρχές σε αυτές τις περιφέρειες, να συνεχίσουν να επενδύουν στα ευρωπαϊκά σχέδια παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. – (FR) Η αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Κίνησης χαιρετίζει την έγκριση μιας έκθεσης που επιτρέπει την απλοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής. Η χαλάρωση των προθεσμιών για τη χρήση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου. Οι ισχύοντες κανόνες ορίζουν ότι η ενίσχυση πρέπει να χρησιμοποιείται εντός δύο ετών από τη λήψη της, διαφορετικά πρέπει να επιστραφεί. Οι νέοι κανόνες συνεπάγονται ότι οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη δεν θα χάσουν τους πόρους που δεσμεύτηκαν το 2007 για σχέδια των οποίων η εφαρμογή έχει καθυστερήσει. Στο εξής, τα περιβαλλοντικά έργα με συνολικό κόστος κάτω των 50 εκατομμυρίων ευρώ δεν θα χρειάζεται πλέον να αποτελούν αντικείμενο ειδικής αίτησης από τα κράτη μέλη για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα εγκριθούν επιπλέον προκαταβολές για το 2010 για τα κράτη μέλη που πλήττονται τα μέγιστα από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Η απλοποίηση ορισμένων διατάξεων θα καταστήσει επίσης ευκολότερη την αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν δρομολογηθεί και θα μας επιτρέψει να αντιδρούμε καλύτερα σε καταστάσεις κρίσης. Επί παραδείγματα, οι περιφέρειες που επλήγησαν από την καταιγίδα Xynthia θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτήν τη νέα ευελιξία για να βοηθήσουν τα θύματα αυτής της καταστροφής.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dusek (S&D), γραπτώς.(CS) Η Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία, στόχος της οποίας είναι η παροχή της απαραίτητης οικονομικής τόνωσης στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί σοβαρά από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Η τροποποίηση θα πρέπει να οδηγήσει στην εφαρμογή των λεγόμενων κατώτατων ορίων στήριξης. Θα ισχύει ένα κατώτατο όριο 50 εκατομμυρίων ευρώ, αντί για το ισχύον όριο των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μεγάλα έργα θα προστατεύονται επίσης από αυτόματη αποδέσμευση. Θα επιτρέπεται επίσης σε ορισμένα κράτη μέλη να ζητούν επιστροφή του 100% των δαπανών για μέτρα για την αγορά εργασίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αν γίνεται από δημοσιονομικής πλευράς να ξεκινά η χρηματοδότηση χωρίς να απαιτείται κοινή συμμετοχή, κάτι για το οποίο αμφιβάλλω, τότε ο μόνος σωστός και εφικτός τρόπος είναι να συγκρίνουμε τους κανόνες και τους κανονισμούς για όλα με τον ίδιο γνώμονα. Είναι απολύτως απαράδεκτο να αναφέρεται ότι ορισμένα κράτη μέλη «πλήττονται περισσότερο από την κρίση» και αυτά να εξαιρούνται από τους κανόνες γι’ αυτούς τους λόγους. Αν πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις, ας ισχύουν για όλους με τον ίδιο τρόπο! Η ΕΕ δεν είναι τόσο τεράστια οντότητα ώστε να θεωρήσουμε ότι συνέπειες της οικονομικής κρίσης διαφέρουν στα επιμέρους κράτη μέλη. Οι οικονομίες είναι αλληλένδετες και οι συνέπειες της οικονομικής διαχείρισης είναι αμφίδρομες. Θα ήταν επίσης λάθος να απορρίψουμε τις εξαιρέσεις για να τιμωρήσουμε τα κράτη μέλη που προσπαθούν να τονώσουν τις οικονομίες τους μόνα τους και δεν περιμένουν βοήθεια από την ΕΕ. Ακόμα και σε περιόδους κρίσεις, ας αγωνιστούμε για ίσους όρους σε αντίστοιχες καταστάσεις! Η έκθεση το λαμβάνει υπόψη αυτό και γι’ αυτό υποστηρίζω την έγκρισή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζω την έγκριση της έκθεσης Kirilov, την οποία υποστήριξα με την ψήφο μου. Πιστεύω ότι η έγκριση αυτής της έκθεσης τόσο σύντομα μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής θα είναι επωφελής, καθώς τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτή θα επιταχύνουν τη διαδικασία χρηματοδότησης, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της οικονομίας στις περιφέρειες, κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο κατά τη διάρκεια της σημερινής κρίσης. Η έκθεση αποτελεί μέρος των κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου για τις τροποποιήσεις που αφορούν τους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, καθώς και εκείνους που αφορούν την εφαρμογή των προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση, την απλοποίηση και τη διευκρίνιση των κανονισμών που διέπουν την πολιτική συνοχής. Στην περίπτωση της Ρουμανίας, αυτό σημαίνει αύξηση του όγκου των προκαταβολών για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και περισσότερο χρόνο για τη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων «αποδεσμεύοντάς» τους έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου τους πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος. Μεταξύ των τροποποιήσεων περιλαμβάνονται η απλοποίηση και η διευκρίνιση των μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων, τόσο κατά τη διάρκεια της φάσης υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης όσο και κατά την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης για την εφαρμογή του προγράμματος. Υπάρχει επίσης η συμφωνία για ένα κατώτατο όριο 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζει ένα μεγάλο έργο που θα μπορεί να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση. Λόγω του σοβαρού και άνευ προηγουμένου αντικτύπου από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών χρειάζεται να απλοποιηθεί η διαχείριση της πολιτικής συνοχής και να υπάρξει αύξηση της προχρηματοδότησης. Παρά τη δύσκολη κατάσταση, αυτά τα μέτρα θα καταστήσουν δυνατή τη διατήρηση μιας κανονικής ταμειακής ροής και θα διευκολυνθούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση προγραμμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Κατά τη γνώμη μου, η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί κεντρικό παράγοντα στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, την οποία υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, και ιδίως σε καιρούς κρίσης –όταν αυτοί οι πόροι μπορούν να βοηθήσουν ειδικά για να μετριαστούν οι επιπτώσεις που είναι περισσότερο αισθητές στις πλέον μειονεκτικές περιφέρειες– είναι σημαντική η βελτίωση της τρέχουσας διάρθρωσης της πολιτικής συνοχής, έτσι ώστε να μπορούν οι πόροι να κατανεμηθούν πιο αποδοτικά και να οδηγήσουν εγκαίρως σε καλύτερα αποτελέσματα.

Επίσης, τα μέσα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτα, διότι τα αυστηρά μέσα που δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως μια κρίση, βλάπτουν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια που διατίθενται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής χρησιμοποιούνται δεόντως από τα κράτη μέλη και ότι οι διαθέσιμοι πόροι δαπανώνται αποτελεσματικά. Θεωρώ, λοιπόν, σημαντικό να επανεξετάσουμε όχι μόνο τη διάρθρωση της πολιτικής συνοχής της Ένωσης, αλλά και τους διαθέσιμους μηχανισμούς ελέγχου, καθώς και τους τρόπους άσκησης πίεσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι η παροχή πρόσθετης οικονομικής τόνωσης σε ορισμένα κράτη μέλη που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση. Ήλθε σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, στο πλαίσιο του οποίου είχαν ήδη τροποποιηθεί το 2009 οι κανόνες εφαρμογής του προαναφερθέντος βασικού κανονισμού, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές. Το κύριο στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης. Ως προσωρινή λύση προτεινόταν να καθιερωθεί για τα κράτη μέλη που αντιμετώπιζαν σοβαρές ταμειακές δυσχέρειες η επιλογή να ζητούν επιστροφή κατά 100% για τη χρηματοδότηση μέτρων για την αγορά εργασίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δηλαδή η απόκλιση από την αρχή της συγχρηματοδότησης. Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας συνοδευόταν από την αλλαγή της νομοθετικής διαδικασίας. Αντί της διαδικασίας έγκρισης στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο μπορούσε να πει μόνο ναι ή όχι, το Κοινοβούλιο απέκτησε πλήρη λόγο όσον αφορά το περιεχόμενο του νομοθετικού κειμένου στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Γι’ αυτό ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης και ελπίζω επίσης ότι η Επιτροπή θα υποβάλει αντίστοιχη πρόταση διορθωτικού προϋπολογισμού προς εξέταση και έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την καθιέρωση μιας προσωρινής λύσης, στην οποία θα μπορούν να καταφύγουν τα κράτη μέλη με σοβαρές δυσχέρειες ταμειακής ροής προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα ανάπτυξης και προώθησης της απασχόλησης που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της κρίσης και είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αυτό θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να ζητήσουν επιστροφή κατά 100% για το 2009 και το 2010, προκειμένου να μην χρειαστεί εθνική συγχρηματοδότηση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πρόκειται για ένα μέτρο που έχουμε υποστηρίξει, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα κονδύλια της ΕΕ σε μια εποχή που είναι απολύτως απαραίτητα. Η πρόταση του Συμβουλίου είναι, ωστόσο, διαφορετική και απλώς επισημαίνει ότι «χρειάζεται να υπάρξει πρόσθετη δόση προχρηματοδότησης [...] για τα κράτη μέλη που πλήττονται τα μέγιστα από την κρίση».

Το έγγραφο επί του οποίου ψηφίζει το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη θέση του Συμβουλίου, η οποία πιστεύουμε ότι είναι πιο ασαφής και λιγότερο ευνοϊκή για τα κράτη μέλη που πλήττονται τα μέγιστα από την κρίση. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι «η μετάθεση της λήξης της προθεσμίας για τον υπολογισμό της αυτόματης αποδέσμευσης των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων που εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και σχετίζονται με τη συνολική ετήσια συνεισφορά 2007, ώστε να βελτιωθεί η απορρόφηση πόρων που έχουν δεσμευθεί για ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα» αποτελεί θετική εξέλιξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης οδήγησαν στη δρομολόγηση ορισμένων δράσεων προτεραιότητας που θα βοηθήσουν τις εθνικές οικονομίες να προσαρμοστούν στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, καθώς είμαι σθεναρά υπέρ της παροχής πρόσθετων οικονομικών κινήτρων στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση, καθώς και της απλοποίησης των πτυχών που σχετίζονται με τη δημοσιονομική διαχείριση. Όλες οι χώρες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την αναβολή των αποδεσμεύσεων, ενώ οι χώρες που βρίσκονται στη δυσχερέστερη κατάσταση θα επωφεληθούν από τις πρόσθετες προκαταβολές. Αυτές οι χώρες είναι η Εσθονία η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Λετονία και η Λιθουανία. Η περαιτέρω διευκρίνιση των κανονισμών για την πολιτική συνοχής και η απλοποίηση των διαδικασιών θα συμβάλουν θετικά στον ρυθμό εφαρμογής των προγραμμάτων. Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η πολιτική συνοχής είναι το πιο ισχυρό μέσο για την παροχή βοήθειας στην πραγματική οικονομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η απλοποίηση της πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής αποτελεί σημαντικό μέρος της στήριξης των κρατών μελών που έχουν πληγεί τα μέγιστα από την οικονομική κρίση που βιώνουμε. Καθώς διαπιστώνουμε την έκταση της ζημίας εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία και στην αγορά εργασίας, πρέπει να λάβουμε μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει μια κανονική ροή πόρων που θα επιτρέπει την καταβολή πληρωμών προς τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση προγραμμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Σε καιρούς κρίσης, η ΕΕ δείχνει για άλλη μια φορά το πραγματικό της πρόσωπο. Όταν τα ανατολικά κράτη μέλη της ΕΕ πάγωναν κατά τη διάρκεια της διένεξης για το ρωσικό φυσικό αέριο, είδαμε ελάχιστα δείγματα αλληλεγγύης. Τώρα, όταν πρόκειται για το παλιό οικονομικό αστείο του ευρώ –τη ναυαρχίδα της ΕΕ– ξαφνικά κάτι είναι δυνατόν να γίνει. Οι κοινοτικές επιδοτήσεις έχουν ήδη προσαρμοστεί αναλόγως. Μολονότι η πιθανή επιστροφή κατά 100% για το 2009 και το 2010 για τη χρηματοδότηση μέτρων για την αγορά εργασίας δεν προώθησε περαιτέρω την εκπαίδευση και τις υψηλής ποιότητας περιόδους μαθητείας στον βαθμό που θα θέλαμε, είναι ασφαλώς ουσιαστική στην παρούσα κατάσταση. Όλα τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν από την αποδέσμευση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και εκείνες οι χώρες με τα περισσότερα προβλήματα θα λάβουν πρόσθετες προκαταβολές. Το ρίξιμο χρημάτων σε ένα βαρέλι δίχως πάτο κατά βούληση χωρίς κατάλληλα συνοδευτικά μέτρα μπορεί να είναι επικίνδυνο. Γι’ αυτό απέρριψα την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, πρέπει να γίνει η βέλτιστη χρήση των μέτρων που θα απλοποιήσουν ορισμένες διαδικασίες που αφορούν ειδικά την πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτά περιλαμβάνουν:

- παροχή πρόσθετης δόσης προχρηματοδότησης για το 2010 για τα κράτη μέλη που πλήττονται από την κρίση, διασφαλίζοντας έτσι μια σταθερή ταμειακή ροή και διευκολύνοντας τις πληρωμές προς τους δικαιούχους κατά τη φάση υλοποίησης των προγραμμάτων·

- παράταση της λήξης προθεσμίας για τον υπολογισμό της αυτόματης αποδέσμευσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και σχετίζονται με τη συνολική ετήσια συνεισφορά για το 2007, ώστε να βελτιωθεί η απορρόφηση πόρων που έχουν δεσμευθεί για ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα και να διασφαλιστεί η επαρκής στήριξη των πρωτοβουλιών για τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

- τα κράτη μέλη που το 2009 έλαβαν επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών, μπορούν να επωφεληθούν το 2010, υπό ορισμένους όρους, από το 2% της συνεισφοράς του Ταμείου Συνοχής και το 4% της συνεισφοράς του ΕΚΤ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Αυτά τα μέτρα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ευέλικτης αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και σε μια σημαντική βελτίωση στη θετική επίδραση της χρηματοδότησης της ΕΕ στην οικονομία εν γένει, αλλά και ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση διότι εμείς, η Ομάδα Verts/ALE, καταθέσαμε έξι τροπολογίες οι οποίες απορρίφθηκαν όλες.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης διότι πιστεύω ότι πρόκειται για θέμα μεγάλης σημασίας για την Πορτογαλία και ειδικά για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειές της, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες στην κρίση που αντιμετωπίζουμε, καθώς βιώνουν τις επιπτώσεις της πιο έντονα και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βγουν από αυτή.

Μολονότι γενικά συμφωνώ με το περιεχόμενό της, πρέπει να τονίσω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προσπάθεια να διασφαλίσουν την αποδέσμευση των πόρων που θα τους επιτρέψει να προσφέρουν τη δική τους συμβολή στη χρηματοδότηση των έργων που επιχορηγούνται από κοινοτική χρηματοδότηση. Απογοητεύτηκα από το γεγονός ότι το Συμβούλιο απέρριψε το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού της κοινοτικής συγχρηματοδότησης στο 100%, έστω και προσωρινά και υπό τη μορφή προκαταβολής που θα αντισταθμιζόταν κατά τα προσεχή έτη των προγραμμάτων.

Η λύση συμβιβασμού, αν και δεν είναι τέλεια, σημαίνει ότι οι πόροι της ΕΕ για το 2007 οι οποίοι δεν έχουν απορροφηθεί από τα προγράμματα που άργησαν να ξεκινήσουν, θα εξασφαλίσουν, κατ’ εξαίρεση, μια παράταση της προθεσμίας λήξης πριν από την αποδέσμευσή τους.

Όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις αυτές τις ημέρες, καθώς και πόσο σημαντικά μπορούν να είναι μέτρα όπως αυτά που σχεδιάζονται τώρα για την ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία ελπίζουμε ότι θα είναι ταχεία και σταθερή.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εκτιμώ ότι τα κράτη της Βαλτικής δέχθηκαν το πιο επώδυνο πλήγμα. Λήφθηκαν αυστηρά μέτρα λόγω του χρηματοπιστωτικού τυφώνα και χάθηκαν θέσεις εργασίας. Ωστόσο, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία. Θέλουμε να προσφέρουμε στους νέους Λιθουανούς ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον στη Λιθουανία και να αποφύγουμε την αυξανόμενη «διαρροή εγκεφάλων». Αυτό είναι αδύνατον χωρίς τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και το Ταμείο Συνοχής, ειδικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Τα διαρθρωτικά ταμεία συνιστούν ένα μεγάλο τμήμα της κοινοτικής χρηματοδότησης – 277 δισεκατομμύρια ευρώ κατανεμήθηκαν για τον προϋπολογισμό 2007-2013. Το ΕΤΠΑ προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη σε λιγότερο πλούσια μέρη της ΕΕ. Βοηθά στη χρηματοδότηση μέτρων όπως η ανασυγκρότηση βιομηχανικών περιοχών που επλήγησαν από τη μείωση των κωμοπόλεων και των χωριών. Περιλαμβάνει σημαντικά περιφερειακά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα της περιφέρειας της Βαλτικής Θάλασσας, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή ταυτότητα και αναγνώριση. Το Ταμείο Συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά το περιβάλλον και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Σήμερα (2007-2013), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί επίσης να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο βοηθώντας τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της αγοράς και υποστηρίζοντας τις καινοτομίες στον χώρο εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την αυξημένη κινητικότητα. Το πρόγραμμα του ΕΚΤ για τη Λιθουανία λύνει το πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού κινητοποιώντας ανθρώπινους πόρους, βελτιώνοντας τις δεξιότητες και αυξάνοντας τα επίπεδα προσόντων. Από την προσχώρησή της στην ΕΕ και έπειτα, στη Λιθουανία παρατηρείται μαζική «διαρροή εγκεφάλων». Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμηθεί αυτό είναι η επένδυση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ στους νέους επαγγελματίες.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0221/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος που υπέβαλε η Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει νέες προτάσεις για εκείνους τους φακέλους που εκκρεμούσαν στο Κοινοβούλιο κατά την περίοδο έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και για τους οποίους η διαδικασία θεωρείται παρωχημένη.

Ως συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων για την «Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, ιδίως της νόσου του Alzheimer, μέσω του κοινού προγραμματισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων», υποστηρίζω την πρόσκληση που απεύθυνε η Διάσκεψη των Προέδρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια νέα πρόταση για αυτούς τους φακέλους, έτσι ώστε να ζητηθεί η γνώμη του Κοινοβουλίου με τρόπο ανάλογο του θεσμικού του ρόλο που προβλέπεται επίσης από τις διατάξεις της νέας Συνθήκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Με αυτό το ψήφισμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταπιάνεται αμέσως με όλες τις σημαντικότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψήφισμα παρέχει τις απαιτούμενες νομικές τροποποιήσεις για να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο πλήρη ρόλο τόσο στη θεσμική όσο και στη διεθνή σκηνή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί επιτέλους να εγγυηθεί πλήρως την προστασία των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ και γι’ αυτό ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχωρεί με σαφήνεια νέες ευθύνες και νέες αρμοδιότητες στο Κοινοβούλιο. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, πολλές προτάσεις που είχαν κατατεθεί από την Επιτροπή επί τη βάσει των Συνθηκών, αλλά που εκκρεμούσαν ακόμα μέχρι εκείνη την ημερομηνία (σε διαφορετικά στάδια στη νομοθετική ή μη νομοθετική διαδικασία) θα υποστούν αλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, είτε διότι το πεδίο εφαρμογής της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας έχει επεκταθεί σημαντικά, είτε διότι ισχύει μια νέα διαδικασία έγκρισης σχετικά με τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχει απλώς μια αλλαγή στη νομική βάση. Η Επιτροπή σκοπεύει να τις αλλάξεις επισήμως μέσω της γενικής πρότασής της. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες προτάσεις (οι οποίες υπάγονταν στον πρώην τρίτο πυλώνα) για τις οποίες το νομικό πλαίσιο έχει αλλάξει σημαντικά και ως εκ τούτου έχουν καταστεί παρωχημένες και πρέπει να αντικατασταθούν από νέες προτάσεις. Ως εισηγητής της πρωτοβουλίας για τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, ζητώ από την Επιτροπή να υποβάλει τις νέες προτάσεις το συντομότερο δυνατόν. Ως εκ τούτου, υποστήριξα την πρόταση ψηφίσματος αυτού του Σώματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με τις συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η έναρξη ισχύος της νέας Συνθήκης συνεπάγεται τον επανακαθορισμό των νομικών βάσεων για διάφορους φακέλους που εκκρεμούν. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές υπό το πρίσμα του νέου νομοθετικού πλαισίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν επέβαλε μόνο μια νέα θεσμική ρύθμιση και μια νέα ιεράρχηση της νομοθεσίας, αλλά απαιτεί και ειδικές προφυλάξεις σχετικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που εκκρεμούσαν ακόμα εκείνη την ημερομηνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι νομικές βάσεις άλλαξαν, όπως και οι διαδικασίες που σχετίζονται με αυτές, καθιστώντας απολύτως δικαιολογημένη την επανεξέτασή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχωρεί νέες ευθύνες και νέες αρμοδιότητες στο Κοινοβούλιο. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, πολλές προτάσεις που είχαν κατατεθεί από την Επιτροπή επί τη βάσει των Συνθηκών, αλλά που εκκρεμούσαν ακόμα μέχρι εκείνη την ημερομηνία, θα υποστούν αλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρχουν διαφορές στο επίπεδο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, είτε διότι το πεδίο εφαρμογής της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας έχει επεκταθεί σημαντικά, είτε διότι ισχύει μια νέα διαδικασία έγκρισης σχετικά με τη σύναψη διεθνών συμφωνιών. Σε άλλες περιπτώσεις, υπάρχει απλώς μια αλλαγή στη νομική βάση. Η Επιτροπή σκοπεύει να τις αλλάξεις επισήμως μέσω της γενικής πρότασής της. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες προτάσεις (οι οποίες υπάγονταν στον πρώην τρίτο πυλώνα) για τις οποίες το νομικό πλαίσιο έχει αλλάξει σημαντικά και ως εκ τούτου έχουν καταστεί παρωχημένες και πρέπει να αντικατασταθούν από νέες προτάσεις. Ως εκ τούτου, ψηφίζω υπέρ αυτού του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελένη Θεοχάρους (PPE), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς περιλαμβάνει τον κανονισμό για το αποκαλούμενο «άμεσο εμπόριο» μεταξύ της ΕΕ και του κατεχόμενου τμήματος της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Η νομική βάση του κανονισμού είναι απολύτως λανθασμένη, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το άρθρο 133 της Συνθήκης –τώρα άρθρο 207, παράγραφος 2, μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας– που άπτεται των θεμάτων με τις τρίτες χώρες. Η χρήση αυτής της νομικής βάσης θα αντίκειτο στο Πρωτόκολλο 10 για την Κύπρο που προβλέπει με σαφήνεια ότι η Δημοκρατία της Κύπρου προσχώρησε στην ΕΕ ως πλήρης επικράτεια με αναστολή του κεκτημένου της Ένωσης στο βόρειο τμήμα της νήσου λόγω της τουρκικής κατοχής. Η ισχύουσα νομική βάση του κανονισμού προσβάλλει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους μέλους της ΕΕ, της Δημοκρατίας της Κύπρου, και αντιβαίνει στις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η ΕΕ και τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να σέβεται και να προωθεί ως φάρο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

 
  
  

Έκθεση: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Szajer, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω γι’ αυτήν την εξαιρετική ανάλυση που διεξήγαγε υπό το πρίσμα των αλλαγών που εισήχθησαν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Δεδομένων των πολλών και διαφορετικών συνεπειών που θα έχουν οι «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» για τη νομοθετική διαδικασία, πιστεύω ότι η επιθυμία του Κοινοβουλίου να εφαρμόσει ειδικούς και σαφείς όρους σε αυτές τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτό το Σώμα θα έχει πραγματικό δημοκρατικό έλεγχο επί αυτών, είναι ιδιαίτερα αξιέπαινη. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να δοκιμάσουμε στην πράξη τη λειτουργικότητα αυτού του νέου συστήματος, προκειμένου να προβούμε σε τυχόν αναγκαίες αλλαγές.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας αντιμετωπίζει το δημοκρατικό έλλειμμα ενισχύοντας τις αρμοδιότητες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων. Αυτό είναι το πλαίσιο γι’ αυτό το νέο μέσο, το οποίο επιτρέπει στον νομοθέτη να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή (άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), υπό τον όρο ότι πρόκειται για πράξη γενικής ισχύος που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση τμημάτων μιας νομοθετικής πράξης που δεν θεωρούνται ουσιώδη. Έτσι θα καταστεί πιο εύκολη και απλή η συμπλήρωση των κενών ή η ρύθμιση ή επικαιροποίηση πιο λεπτομερών πτυχών σε μια νομοθετική πράξη, αποφεύγοντας τις υπερβολικά σύνθετες και παρατεταμένες νομοθετικές διαδικασίες, οι οποίες είχαν αρνητικές συνέπειες για το κοινό. Δύο πτυχές που έχουν διασφαλιστεί είναι το γεγονός ότι η εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και το γεγονός ότι απαιτείται η πρότερη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου (και του Συμβουλίου) πριν από την έναρξη ισχύος των πράξεων που εγκρίνονται από την Επιτροπή κατ’ εξουσιοδότηση. Υποστηρίζω αυτήν την καινοτομία, η οποία πρέπει να πάρει τη θέση του διαβόητου συστήματος της «επιτροπολογίας», αλλά τώρα είναι επιτακτική ανάγκη να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να γίνονται αυτές οι εξουσιοδοτήσεις, το πεδίο εφαρμογής τους, τους στόχους τους, τους τρόπους εργασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τους όρους με τους οποίους ο νομοθέτης μπορεί να ασκήσει έλεγχο.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας απαιτεί διευκρίνιση ορισμένων από τις κανονιστικές διατάξεις της, ειδικά εκείνων με νομικό και διαδικαστικό περιεχόμενο, όπως εκείνες που αφορούν τη νομοθετική διαδικασία, την ιεράρχηση των κανονιστικών διατάξεων και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων. Το άρθρο 290, παράγραφος 1, της Συνθήκης ορίζει ότι μια νομοθετική πράξη μπορεί να εκχωρήσει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να εγκρίνει μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης. Το κάνει με ειδικές επιφυλάξεις και περιορίζει αυστηρά το πεδίο εφαρμογής αυτών των πράξεων. Εντούτοις, αυτός ο λεπτομερής καθορισμός του νόμου που προβλέπεται στη Συνθήκη είναι σημαντικός για να αποτραπούν οι υπερβολικά ανόμοιες ερμηνείες που θα έθεταν σε κίνδυνο τη συνάφεια της κοινοτικής νομοθεσίας. Μολονότι αυτές οι πράξεις είναι κοινές στα κράτη μέλη, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τις εν λόγω πράξεις. Η νομιμοποίηση της Επιτροπής και των κυβερνήσεων των κρατών μελών δεν είναι η ίδια και, ως εκ τούτου, η εκχώρηση της νομοθεσίας στην πρώτη απαιτεί μεγαλύτερη σπουδή και προσοχή και πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ. Συμφωνώ ότι η χρήση της νομοθετικής εξουσιοδότησης θα πρέπει να καθιστά δυνατή την έγκριση απλής και κατανοητής νομοθεσίας, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια δικαίου, στην αποτελεσματικότητα της εκχωρούμενης εξουσίας και στον έλεγχο από τον νομοθέτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νομοθέτης έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή και σε αυτήν την περίπτωση η Επιτροπή μπορεί μόνο να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει μια νομοθετική πράξη. Οι «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» που θα εγκρίνει στη συνέχεια η Επιτροπή θα είναι μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος. Ο εισηγητής υποστηρίζει την αυστηρότερη παρακολούθηση της Επιτροπής στην άσκηση των εκχωρούμενων σε αυτή νομοθετικών αρμοδιοτήτων Γι’ αυτόν τον λόγο, ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Szajer σχετικά με την αρμοδιότητα της νομοθετικής εξουσιοδότησης και της έκθεσης Speroni σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Miroslav Ransdorf. Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), γραπτώς. (SV) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την αρμοδιότητα της νομοθετικής εξουσιοδότησης. Το άρθρο 290 της Συνθήκης της Λισαβόνας επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να εκφράζει αντιρρήσεις ή να ανακαλεί τις τροποποιήσεις ή τις συμπληρώσεις των νομοθετικών πράξεων από την Επιτροπή. Ωστόσο, αυτό απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία, με άλλα λόγια μια πλειοψηφία των εκλεγμένων βουλευτών του ΕΚ. Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία των βουλευτών, αυτό κανονικά σημαίνει το 60% εκείνων που ψηφίζουν. Στο παρελθόν, μόνο το Συμβούλιο μπορούσε να το κάνει αυτό, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης ειδικής πλειοψηφίας των ψήφων. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, οι οποίες επιλέγονται από τα κράτη μέλη, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη νομοθετική εξουσιοδότηση. Παράδειγμα αυτού αποτελεί το γεγονός ότι, μέσω μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο είδος γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαφωνούσαν με αυτήν την απόφαση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η αρχική οδηγία για τις υπηρεσίες, στην οποία το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο διέγραψαν μια παράγραφο που όριζε ότι απαγορευόταν να απαιτείται μόνιμος αντιπρόσωπος στην περίπτωση της απόσπασης εργαζομένων, με άλλα λόγια ένας ομόλογος συνδικάτου. Η Επιτροπή, ωστόσο, διαφώνησε με αυτό και κατάρτισε κατευθυντήριες γραμμές που όριζαν ότι δεν ήταν αναγκαία η παρουσία μόνιμου αντιπροσώπου. Η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της (COM(2009)0673). Ο εισηγητής, κ. Szajer, απορρίπτει τόσο τις εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων όσο και τη συμμετοχή των εθνικών αρχών. Δεν συμφωνώ με το τελευταίο σημείο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε το προηγούμενο σύστημα της επιτροπολογίας μέσω νέων νομικών μέσων, όπως οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και οι εκτελεστικές πράξεις. Με τη νέα Συνθήκη, το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει τον ρόλο του συννομοθέτη, μαζί με το Συμβούλιο.

Η ενσωμάτωση στη Συνθήκη της δυνατότητας εκχώρησης στην Επιτροπή της αρμοδιότητας έγκρισης μη νομοθετικών πράξεων για τη συμπλήρωση νομοθετικών πράξεων αποτελεί ένα βήμα προόδου, καθώς θέτει τα δύο θεσμικά όργανα σε ισότιμη βάση. Αυτή η έκθεση έχει σκοπό να διευκρινίσει τους όρους με τους οποίους θα μπορεί να λάβει χώρα η εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έγγραφο τονίζει τη σημασία της αρχής της ελευθερίας του νομοθέτη να εκχωρεί τις αρμοδιότητές του στην Επιτροπή ως μέσο για βελτίωση της νομοθεσίας.

Η έκθεση υποστηρίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η επιβολή πρόσθετων υποχρεώσεων στον νομοθέτη πέραν εκείνων που προβλέπει ήδη η Συνθήκη. Ο νομοθέτης πρέπει να επιτρέπει στην Επιτροπή να ασκεί αποτελεσματικά τις εκχωρούμενες αρμοδιότητες και να παρακολουθεί με τον δέοντα τρόπο την άσκησή τους. Για τους παραπάνω λόγους και λαμβάνοντας υπόψη ότι η βασική προτεραιότητα πρέπει να είναι η προσαρμογή του κεκτημένου σε τομείς που δεν υπόκειντο στη διαδικασία συναπόφασης πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ψήφισα υπέρ του εγγράφου.

 
  
  

Έκθεση: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να παραμείνει ένας από τους στρατηγικούς στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις θαλάσσιες μεταφορές. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να διασφαλίσουμε την απαραίτητη στήριξη της καινοτομίας, της επιστημονικής έρευνας και της ανάπτυξης, με σκοπό να επισπευσθεί ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών και η διασφάλιση της εφαρμογής των πιο πρόσφατων τεχνολογιών στη ναυπηγική βιομηχανία. Η μείωση του διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας θα οδηγήσει σε αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον λιμενικό και ναυτιλιακό τομέα. Η ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η πρόβλεψη για θαλάσσιες αρτηρίες και η ανάπτυξη της διατροπικότητας των μέσων μεταφοράς θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος θαλάσσιων μεταφορών που θα είναι ανταγωνιστικό και ανοιχτό στην καινοτομία. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το θέμα της εναρμόνισης της φορολογίας που εφαρμόζεται στα πληρώματα που πλέουν υπό σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Η θαλάσσια επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πιο εκτεταμένη στον κόσμο. Η θαλάσσια οικονομία προσφέρει απασχόληση σε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ το 5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ προέρχεται από βιομηχανίες και υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με αυτόν τον τομέα. Τα δεδομένα και τα στοιχεία δείχνουν κατηγορηματικά ότι η θάλασσα συνιστά μια καίριας σημασίας πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης στα κράτη μέλη, ειδικά λαμβανομένης υπόψη της διεθνούς της διάστασης, και σε αυτό οφείλεται ο βαθμός πίεσης που υφίσταται όσον αφορά στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Επί αυτού του θέματος, η έκθεση κάνει πολλές θετικές παρατηρήσεις σχετικά με την ανάγκη για κίνητρα στον τομέα της ναυτιλίας σε εθνικό επίπεδο και για μεγαλύτερο κανονιστικό συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τη γραφειοκρατία, πράγμα που θα συνέβαλε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας όλου του τομέα. Συμφωνώ με την προσέγγιση της έκθεσης και γι’ αυτό θα ψηφίσω υπέρ της.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Η αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Κίνησης χαιρετίζει την έγκριση στρατηγικών στόχων για τις θαλάσσιες μεταφορές της ΕΕ μέχρι το 2018. Το εγκριθέν ψήφισμα ζητεί ειδικότερα την ενίσχυση των επαγγελματιών της ναυτιλίας μέσω της ενίσχυσης των επαγγελματικών προσόντων και της εναρμόνισης της ευρωπαϊκής κατάρτισης. Πράγματι, είναι σημαντική η παροχή δια βίου μάθησης και επανεκπαίδευσης για τους ναυτικούς σε όλα τα επίπεδα, στην ξηρά και στα πλοία. Έχοντας αυτό υπόψη, τα κράτη μέλη πρέπει να επικυρώσουν σύντομα τη σύμβαση ναυτικής εργασίας της ΔΟΕ του 2006. Για να παραμείνουν οι θαλάσσιες μεταφορές ένα από τα λιγότερο ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, πρέπει να σημειωθεί ακόμα σημαντική πρόοδος στο θέμα της μείωσης των εκπομπών οξειδίων του θείου και του αζώτου, λεπτών σωματιδίων (PM10) και CO2. Γι’ αυτό οι βουλευτές της Δημοκρατικής Κίνησης είναι απογοητευμένοι από την άρνηση της Επιτροπής να συμπεριλάβει τον ναυτιλιακό τομέα στα συστήματα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ. Πρέπει να συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο προς αυτήν την κατεύθυνση και, για να γίνει αυτό, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) θα πρέπει να ορίσει στόχους μείωσης που θα ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού με στόλους τρίτων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Επιτροπή υπέβαλε μια ανακοίνωση σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018. Η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές και αφήνει στους φορείς του ναυτιλιακού τομέα ένα ευρύ πλαίσιο ευελιξίας και πρωτοβουλίας για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων και των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην πρόταση.

Τα κύρια θέματα που αναφέρονται στην πρόταση της Επιτροπής είναι: (i) η αξία και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών θαλάσσιων μεταφορών σε μια παγκόσμια αγορά· (ii) οι ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα της ναυτιλίας· (iii) η ποιότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας· (iv) η διεθνής συνεργασία· (v) η ευρωπαϊκή ναυτιλία ως μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και κινητήρια δύναμη της οικονομικής ολοκλήρωσης· και (vi) η Ευρώπη στην παγκόσμια πρωτοπορία της έρευνας και της καινοτομίας στον ναυτιλιακό τομέα.

Δεδομένης της γεωγραφικής θέσης της Πορτογαλίας και της στρατηγικής σημασίας της θάλασσας, αυτό το θέμα έχει θεμελιώδη σημασία για τη χώρα μας και κάθε προσπάθεια να αναπτυχθεί μια «οικονομία της θάλασσας» αξίζει την υποστήριξη και τη δέσμευσή μας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Ο ναυτιλιακός τομέας της Ευρώπης έχει σαφή και ζωτική συνδρομή τόσο στην εσωτερική οικονομία της Ένωσης όσο και στο σύστημα μεταφορών της. Συνεπώς, στην κατάρτιση της γενικής ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στα συμφέροντα του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού τομέα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός τομέας δραστηριοποιείται και ανταγωνίζεται κυρίως σε μια ευρωπαϊκή αγορά. Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις σε σχέση με το περιβάλλον. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να βελτιωθούν σημαντικά οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των πλοίων και να μειωθούν οι εκπομπές SOx, NOx, σωματιδίων και CO2. Σε αυτό το πλαίσιο, θα τόνιζα την ανάγκη να συναφθούν συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο για να αντιμετωπιστεί οι κίνδυνος μετανηολόγησης των χωρών που δεν συμμετέχουν. Στον τομέα της ασφάλειας, θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι τα κράτη μέλη καλούνται να θέσουν σε εφαρμογή τη δέσμη σύντομα και με ορθό τρόπο, ειδικά όσον αφορά στο μνημόνιο συμφωνίας του Παρισιού (σχετικά με επιθεωρήσεις βάσει των κινδύνων). Αυτό θα επιτρέψει την αποφυγή των περιττών επιθεωρήσεων, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων και τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα ελεγχόμενα πρόσωπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η έκκληση για ελάττωση του αποτυπώματος άνθρακα των πλοίων και των λιμενικών υποδομών, η βελτίωση των εγκαταστάσεων για τους ναυτικούς, η έκκληση για μείωση των εκπομπών οξειδίων του θείου και του αζώτου, λεπτών σωματιδίων (PM10) και CO2 ή ακόμα και η δημιουργία περιοχών ελέγχου των εκπομπών είναι πολλά μέτρα που μπορούν να έχουν θετική έκβαση ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής τους. Ωστόσο, η μόνιμη υπεροχή του ελεύθερου και χωρίς στρεβλώσεις ανταγωνισμού και η υπαγωγή των δικαιωμάτων των ναυτικών σε δεύτερη μοίρα έναντι της ανταγωνιστικότητας συνεπάγονται ότι αυτή η έκθεση αντιβαίνει στα συμφέροντα των ναυτικών και στο γενικό συμφέρον. Γι’ αυτό ψηφίζω κατά του κειμένου αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Με την έγκριση αυτής της έκθεσης καθορίζονται οι αναγκαίοι στόχοι για την ύπαρξη μιας πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών της Ένωσης. Αυτό το μέσο μεταφοράς αρχίζει να καταλαμβάνει κεντρική θέση, διότι πρόκειται για ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο που έχει τις προοπτικές να γίνει ακόμα φιλικότερο. Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών είναι σημαντικός για την ευρωπαϊκή οικονομία, όχι μόνο όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών, πρώτων υλών, εμπορευμάτων και ενεργειακών προϊόντων, αλλά και διότι είναι πυρήνας ενός ευρύτερου φάσματος ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, όπως η ναυπηγική βιομηχανία, η εφοδιαστική, η έρευνα, ο τουρισμός, η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, για να αναφέρω λίγα μόνο παραδείγματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Van Dalen σχετικά με μια στρατηγική για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018, μολονότι η τροπολογία μας για τη ένταξη των θαλάσσιων μεταφορών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών απορρίφθηκε από μια μεγάλη πλειοψηφία (ψηφοφορία με ονομαστική κλήση).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), γραπτώς. (ET) Το μέλλον του ευρωπαϊκού τομέα θαλάσσιων μεταφορών διαδραματίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από οικονομικής και κοινωνικής, καθώς και περιβαλλοντικής, πλευράς. Η ψηφοφορία που διεξήχθη σήμερα θεσπίζει μια στρατηγική για τον ευρωπαϊκό τομέα θαλάσσιων μεταφορών μέχρι το 2018 και αυτό θα έχει ίσως άμεση επίδραση στο 41% των στόλων που ανήκουν στην Ευρώπη και έμμεση στον τομέα θαλάσσιων μεταφορών όλου του κόσμου. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη υποστήριξε αυτήν την έκθεση, καθώς ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες μας, και οι προτάσεις μας για βελτίωση υποστηρίχθηκαν. Εκτιμούμε ότι οι παρακάτω λέξεις και φράσεις-κλειδιά πρέπει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στον τομέα θαλάσσιων μεταφορών στο μέλλον: αποδοτικότητα, φιλικότητα προς το περιβάλλον και ισότητα των όρων της αγοράς. Συνεπώς, είναι σημαντικό ότι η έκθεση που εγκρίνεται σήμερα ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, προκειμένου να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες για τους ναυτικούς και τους πλοιοκτήτες, καθώς και για το περιβάλλον. Τέλος, ευχαριστώ τον εισηγητή για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και ειλικρίνειας που επέδειξε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν, αναμφίβολα, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για να προωθηθεί η διατροπικότητα και η συντροπικότητα, πράγμα που προϋποθέτει και τον επαναπροσδιορισμό των θαλάσσιων μεταφορών ως μια πραγματικά ανταγωνιστική εναλλακτική πρόταση.

Η ναυτιλία αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικές ευκαιρίες αν γνωρίζουμε πώς να τις αξιοποιήσουμε επενδύοντας στην κατάρτιση νέων τεχνικών που θα καλύψουν την έλλειψη επαγγελματιών στον τομέα. Η τεχνολογική ανάπτυξη και ο περιορισμός της περιττής γραφειοκρατίας για την προσέλκυση επενδύσεων στον λιμενικό τομέα είναι επίσης προτεραιότητες.

Πρέπει επίσης να γίνει προσπάθεια ώστε να καταστεί η ναυτιλία ασφαλέστερη και καθαρότερη, με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και με μια αποτελεσματική αντίδραση στις πράξεις πειρατείας. Οι πιέσεις που απειλούν τη θέση του ευρωπαϊκού στόλου, οι οποίες πηγάζουν κυρίως από τις κρατικές ενισχύσεις που δίνονται στον τομέα σε τρίτες χώρες, πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ένα πλαίσιο που θα αναπτυχθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Οι υποδομές και η χωρητικότητα των λιμένων στην Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται, όπως και οι θαλάσσιες αρτηρίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τις νότιες και περιφερειακές χώρες όπως η Πορτογαλία και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπως η Μαδέρα.

Η έκθεση που εγκρίναμε σήμερα καλύπτει γενικά αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και γι’ αυτό κέρδισε την υποστήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου λαμβάνει χώρα στη θάλασσα και οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν η ραχοκοκαλιά του διεθνούς εμπορίου. Η ΕΕ είναι ο πιο σημαντικός παγκόσμιος εξαγωγέας και ο δεύτερος σε μέγεθος εισαγωγέας. Ως εκ τούτου, η ναυτιλία και αντίστοιχες υπηρεσίες είναι απαραίτητες αν θέλουμε να είναι ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές εταιρείες σε παγκόσμια κλίμακα. Η παράκτια ναυτιλία είναι σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής αλυσίδας μεταφορών, καθώς μεταφέρει το 40% των εμπορευματικών φορτίων στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 400 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποιούν τους ευρωπαϊκούς λιμένες και, ως εκ τούτου, οι θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα της ζωής των ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας από τους υπερμάχους της θαλάσσιας πολιτικής στην ΕΕ. Η πολιτική θαλάσσιων μεταφορών της ΕΕ υποστηρίζει και άλλες πολιτικές, συγκεκριμένα μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε και τον τομέα θαλάσσιων μεταφορών. Συνεπώς, τώρα πρέπει πραγματικά να απελευθερώσουμε το οικονομικό δυναμικό της ευρωπαϊκής ναυτιλίας για να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική και περιβαλλοντική σταθερότητα. Η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ. Αυτή η στρατηγική προάγει την ασφαλή, καθαρή και αποδοτική ναυτιλία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής. Ένα στρατηγικό όραμα που θα λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη της ναυτιλίας, των λιμένων και αντίστοιχων τομέων, είναι σημαντικό για την απλούστευση της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις, για παράδειγμα, καταπολεμώντας την πειρατεία και μειώνοντας τις επιπτώσεις της ναυτιλίας στο περιβάλλον. Μια ολοκληρωμένη, διατομεακή προσέγγιση, η οποία θα περιλαμβάνει πολιτικές για την αλιεία, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την ενέργεια, τη βιομηχανία και την επιστημονική έρευνα, είναι πολύ σημαντική. Οι εποχές του ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαίων γειτόνων έχουν παρέλθει. Αυτό ισχύει τόσο για τη Λιθουανία όσο και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), γραπτώς. (FR) Χαιρετίζω την έγκριση αυτής της έκθεσης, η οποία ενσωματώνει ορισμένες από τις προτάσεις μου για το μέλλον της πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών και τους συναφείς τομείς της όπως τη ναυπηγική, τον τουρισμό ή την αλιεία. Για μένα ήταν σημαντικό να επαναβεβαιώσουμε την ανάγκη για ασφάλεια ως προϋπόθεση για τις θαλάσσιες μεταφορές και να τονίσουμε, παρά το δύσκολο οικονομικό πλαίσιο, την ανάγκη τήρηση υψηλών προτύπων προστασίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Η αναμενόμενη αύξηση στον όγκο των αγαθών και των επιβατών, τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και η ανάγκη προώθησης της διατροπικότητας και της μετάβασης σε διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών. Αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα απαιτούν σημαντική επένδυση σε συνδυασμό με διαφανείς και δίκαιους κανόνες χρηματοδότησης προκειμένου να υποστηριχθεί η καινοτομία και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων. Τέλος, χαιρετίζω το γεγονός ότι η κοινωνική διάσταση περιλαμβάνεται στη στρατηγική μας και ότι τονίζει, ιδίως, την απασχόληση, την κατάρτιση, την ενίσχυση των επαγγελματιών της ναυτιλίας και τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των ναυτικών και του προσωπικού ξηράς.

 
  
  

Έκθεση: Helga Trupel (A7-0028/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Europeana, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, αποτελεί μια ενιαία, άμεση και πολυγλωσσική δικτυακή πύλη για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Στο μέλλον, θα επιτρέψει σε ένα ευρύτατο κοινό να αποκτήσει πρόσβαση σε σπάνια ή παλαιά έργα της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, η πρόσβαση στα οποία είναι δύσκολη εξαιτίας του τρόπου αποθήκευσής τους.

Στην πρόταση ψηφίσματος που ψηφίστηκε σήμερα, ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει μια ειδική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο που θα απευθύνεται σε διδάσκοντες και διδασκομένους, με έμφαση στη χρήση των ψηφιακών πόρων που προσφέρει αυτή η δικτυακή πύλη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, προκειμένου να ενισχυθεί το προφίλ του δικτυακού τόπου της Europeana. H δικτυακή πύλη της Europeana θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς για την εκπαίδευση και την έρευνα που θα φέρει την ευρωπαϊκή νεολαία πιο κοντά στην πολιτιστική της κληρονομιά και θα συμβάλει στη δημιουργία διαπολιτισμικής συνοχής της ΕΕ.

Σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει τα κράτη μέλη να έχουν ίση συμβολή στο περιεχόμενο του σχεδίου Europeana και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή έργων σε βιβλιοθήκες και σε εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα προκειμένου όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στην πολιτιστική τους κληρονομιά.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana επιδεικνύει μια μεγάλη φιλοδοξία, συγκεκριμένα την ψηφιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών έργων προκειμένου να τα καταστήσει προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο έργο που απαιτεί στενή παρακολούθηση και μετρήσιμη πρόοδο. Η έκθεση πρωτοβουλίας προτείνει έναν στόχο 15 εκατομμυρίων έργων που θα διατεθούν μέχρι το 2015, καθώς και πρόσβαση στον δικτυακό τόπο για όλους και σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το ευρωπαϊκό σχέδιο είναι πολύ σημαντικό: συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινής μας κληρονομιάς, στην επίδρασή της στον κόσμο και, ως εκ τούτου, προλαμβάνει την μονοπωλιακή εκμετάλλευση αυτών των έργων από ιδιωτικούς φορείς. Ως εκ τούτου, ψήφισα κατηγορηματικά υπέρ αυτού του φιλόδοξου σχεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα την έκθεση, διότι πιστεύω ότι η πρόσβαση σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη βελτίωση των προτύπων ζωής και εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι η πρόσβαση στην Europeana είναι επωφελής για όλους τους πολίτες της ΕΕ, θα πρέπει να μελετηθεί το ταχύτερο η διαθεσιμότητά της σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Επίσης, τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να απολαμβάνουν τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας και να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην πληροφόρηση μέσω προσβάσιμων ψηφιακών μορφών και προσαρμοσμένων τεχνολογιών. Η διαθεσιμότητα της Europeana πρέπει να βελτιωθεί διασφαλίζοντας δωρεάν πρόσβαση στους μαθητές, τους φοιτητές και τους καθηγητές δευτεροβάθμιων σχολείων, πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί και να απλοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η προβολή και η διαφύλαξή της για τις επόμενες γενιές.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Η συγκέντρωση και η διαφύλαξη της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας πολυμέσων που συγκεντρώνει οπτικό, ηχητικό και μαγνητοσκοπημένο υλικό για να δημιουργήσει μια πηγή γνώσεων που είναι ταυτόχρονα βιβλιοθήκη, μουσείο και αρχείο: αυτός είναι ο στόχος του σχεδίου Europeana που ξεκίνησε το 2008 και τώρα διαθέτει την ευρωπαϊκή καλλιτεχνική κληρονομιά στο διαδίκτυο χάρη στη συνδρομή περισσότερων από 1.000 πολιτιστικών ιδρυμάτων.

Μολονότι έχει ακόμα ορισμένα αδύνατα σημεία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης και ευαισθητοποίησης για το ίδιο το σχέδιο, το πρόβλημα της δημοσίευσης στο διαδίκτυο «ορφανών» έργων ή έργων που προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού και, κυρίως, μια κάποια προχειρότητα των διαθέσιμων αντικειμένων και υλικών, η Europeana εκμεταλλεύεται ωστόσο νέες μορφές τεχνολογίας για να ψηφιοποιήσει την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά σε μεγάλη κλίμακα, αντλώντας υλικό όχι μόνο από τους πόρους της ΕΕ, αλλά και από εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους.

Η διαφύλαξη της καλλιτεχνικής μνήμης και των εκφράσεων και των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους κρατών μελών είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι νεότερες γενιές θα έχουν ισχυρή αίσθηση της ταυτότητάς τους. Γι’ αυτό τον λόγο, είμαι υπέρ του σχεδίου έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Μετά την ψηφοφορία υπέρ της έκθεσης «Europeana – τα επόμενα βήματα» και ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, χαιρετίζω την ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης και ελπίζω ότι οι συστάσεις της θα εγκριθούν από την Επιτροπή. Μετά τις συζητήσεις σχετικά με την έκθεση στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως η δομή της τεχνολογίας πληροφοριών, η διαχείριση του δικτυακού τόπου Europeana.eu, η ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες της βιβλιοθήκης, η ανάγκη τυποποίησης των διαδικασιών ψηφιοποίησης και το πρόβλημα της κάλυψης των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τον δικτυακό τόπο. Ορισμένα από αυτά τα θέματα έχουν συμπεριληφθεί και στην έκθεση της κύριας επιτροπής, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, και αυτό μου δίνει την ελπίδα ότι εκπονήσαμε επιτυχώς μια ολοκληρωμένη έκθεση.

Ωστόσο, πιστεύω ότι ορισμένα θέματα, τα οποία δεν εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω, όπως η διαχείριση του δικτυακού τόπου, οι τρόποι χρηματοδότησης και, κυρίως, η οργάνωση του δικτυακού τόπου με τη μορφή μιας ενιαίας βάσης δεδομένων και όχι μιας πύλης εισόδου. Ελπίζω ότι οι συστάσεις μας, μαζί με τις σκέψεις της Επιτροπής επί των προαναφερθέντων θεμάτων, θα μετατρέψουν αυτήν την προσπάθεια σε επιτυχές σχέδιο. Η Europeana μπορεί να γίνει ένα επιτυχές σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον βασίζεται στις αξίες και τα ιδανικά της ΕΕ και παρέχει το εστιακό σημείο για την ευρωπαϊκή πολιτιστική πληροφόρηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης «Europeana – τα επόμενα βήματα», η οποία προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να συνδράμουν πιο ενεργά διαθέτοντας υλικό από τις εθνικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματά τους, ούτως ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν πλήρη πρόσβαση στη δική τους πολιτιστική κληρονομιά.

Ο στόχος της αποθήκευσης περισσότερων από 15 εκατομμυρίων έργων στον δικτυακό τόπο σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να συμβάλει στην προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να έχουν οι μελλοντικές γενιές τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μια ευρωπαϊκή συλλογική μνήμη.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Ακόμα και όταν κυριαρχούσαν οι διχασμοί, ακόμα και οι εχθροπραξίες μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η επιστήμη πάντα κατάφερναν να περάσουν τα σύνορα και να επεκταθούν σε όλη την επικράτεια που σήμερα συνιστά την Ένωση και ακόμα πιο πέρα. Σε αυτήν την προσπάθεια θα ήταν δίκαιο να τονιστεί ο ρόλος των πανεπιστημίων. Με τις θρησκευτικές ρίζες τους, διαδραμάτισαν αποφασιστικό ρόλο στην επανασύνδεση των διαχωρισμένων μερών της μετέπειτα respublica Christiana (χριστιανική κοινοπολιτεία) και στην ανάμνηση όλων εκείνων που κατάφεραν να ξεπεράσουν τους διχασμούς και να κάνουν γνωστές τις ιδέες τους σε όλη την ήπειρο και, από εδώ, σε όλο τον κόσμο. Ως Πορτογάλος και κληρονόμος μιας γλώσσας και ενός πολιτισμού που διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζω τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να καταστεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και η ευρωπαϊκή επιστήμη πιο ορατά και προσβάσιμα σε όλους όσοι θα ήθελαν να τα απολαύσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η Europeana είναι κληρονόμος της καλύτερης ευρωπαϊκής παράδοσης. Ελπίζω ότι το σχέδιο θα συνεχιστεί με βιώσιμη μορφή και ότι η χώρα μου, ακολουθώντας την οικουμενική κλήση της, θα συνεργαστεί σε αυτό με ανανεωμένη αφοσίωση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η Europeana άνοιξε τον Νοέμβριο του 2008 και στόχος της είναι να καταστήσει την πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά της Ευρώπης προσβάσιμη σε όλους στο διαδίκτυο. Η Europeana διαθέτει επί του παρόντος έναν κατάλογο 6 εκατομμυρίων ψηφιοποιημένων έργων και ο στόχος είναι να φθάσει τα 10 εκατομμύρια μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Η δεύτερη φάση του σχεδίου προβλέπει για το 2011 την έναρξη μιας πλήρως λειτουργικής Europeana.eu, περισσότερο πολυγλωσσικής και με περιεχόμενο σημασιολογικού ιστού. Μόνο το 5% όλων των ψηφιακών βιβλίων είναι διαθέσιμο στην Europeana, ενώ περίπου το 50% από αυτά προέρχονται από τη Γαλλία, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (16%), τις Κάτω Χώρες (8%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (8%). Όλες οι άλλες χώρες συνεισφέρουν 5% ή λιγότερο. Είναι επιθυμητή η αυξημένη συνεισφορά από τα κράτη μέλη. Υποστηρίζω την έκκληση να αυξηθεί το δυναμικό της Europeana σε τουλάχιστον 15 εκατομμύρια διαφορετικά ψηφιοποιημένα αντικείμενα έως το 2015. Συμφωνώ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ευπαθή έργα τα οποία μπορεί σύντομα να καταστραφούν και, μεταξύ αυτών, στο οπτικοακουστικό υλικό. Πρέπει να εξευρεθούν λύσεις ώστε να συμπεριληφθεί υλικό που δεσμεύεται από δικαιώματα δημιουργού, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα σύγχρονα έργα και έργα από το πρόσφατο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης, ενός μουσείου και ενός αρχείου ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς –από λογοτεχνικά έργα μέχρι άλλο υλικό πολιτιστικής και επιστημονικής σημασίας– θα έχει σημαντικά οφέλη στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και του πολιτισμού. Για να επιτευχθεί ο στόχος της ωφέλειας του κοινού, με το να είναι διαθέσιμο το υλικό σε όλους, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στο διαθέσιμο υλικό της Europeana. Είναι επίσης σημαντικό να μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτό με ψηφιακές μορφές και μέσα που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία.

Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένες πτυχές του ψηφίσματος που εγκρίθηκε οι οποίες είναι λιγότερο σαφείς, και άλλες που δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς. Δεν είναι σαφές πώς θα καθορίζεται ποιο πολιτιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο θα εντάσσεται στη Europeana και από ποιον, ούτε πώς θα γίνεται η διαχείρισή του· αυτά τα θέματα είναι σημαντικά για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο θα διασφαλίζεται η σωστή εκπροσώπηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με πώς θα λειτουργήσουν οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που προτείνονται στην έκθεση και η γενική χρηματοδότηση των πολιτιστικών ιδρυμάτων που σχετίζονται με τη Europeana. Πιστεύουμε ότι η πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά ανήκει σε όλους και πρέπει να είναι ελεύθερα προσβάσιμη για όλο τον πληθυσμό· δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπορεύσιμο αγαθό.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Πρέπει να διαφυλάξουμε την πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων στους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ευρώπης που συνιστούν την κληρονομιά τους. Με αυτό κατά νου, και παρά κάποια αρχικά προβλήματα, ξεκίνησε το 2008 η Europeana, η καταπληκτική ψηφιακή βιβλιοθήκη που σήμερα περιλαμβάνει σχεδόν 6 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα έργα. Σήμερα πρέπει να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της Europeana διασφαλίζοντας τον σεβασμό για την πνευματική ιδιοκτησία. Τέλος, εγώ προσωπικά δίνω ιδιαίτερη σημασία στις βελτιώσεις που γίνονται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό το μέσο για τα μέλη του κοινού με αναπηρία. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν σε αυτά τα άτομα πλήρη, δωρεάν πρόσβαση στη συλλογική γνώση της Ευρώπης μέσω προσβάσιμων ψηφιακών μορφών και κατάλληλων τεχνολογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. (RO) Το σχέδιο Europeana, η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να χαιρετιστεί ως μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού φόρουμ, το οποίο θα παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες εκτεταμένη πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Δυστυχώς, μολονότι το σχέδιο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2008, δεν σημειώνει πρόοδο, κυρίως λόγω εμποδίων σχετικά με τα δικαιώματα δημιουργού, καθώς και λόγω μειωμένης χρηματοδότησης. Η τελική έκδοση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα παρουσιάζει χρήσιμες συστάσεις για τη διαχείριση αυτού του σχεδίου στο μέλλον. Πρώτον, το είδος της χρηματοδότησης πρέπει να αναθεωρηθεί όσον αφορά τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και τις συνδρομές των κρατών μελών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ακανόνιστες επί του παρόντος. Δεύτερον, αυτή η έκθεση μας επιτρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι μπορούν να επιτευχθούν πραγματικά αποτελέσματα όχι μόνο μέσω της εκτεταμένης ψηφιοποίησης των λογοτεχνικών έργων, αλλά και με την εξεύρεση άμεσων λύσεων που θα επιτρέπουν τη χρήση έργων που προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού. Αυτή η έκθεση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στο υπάρχον πλαίσιο μέσω των ρυθμίσεων που προτείνονται για την προβολή των έργων, η οποία πρέπει να είναι δωρεάν, ενώ το κατέβασμά τους πρέπει να χρεώνεται σε προσιτή τιμή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η διάδοση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι επωφελής για πολλούς τομείς, μεταξύ άλλων ιδίως για την εκπαίδευση, την επιστήμη, την έρευνα και τον τουρισμό. Ωστόσο, η διάδοσή της δεν γίνεται καθόλου καλά και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στην ψηφιοποίηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή. Απαιτείται κοινή προσπάθεια που θα οδηγήσει στη γρήγορη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που θα επιτρέπουν τη γρήγορη συλλογή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης σε ψηφιακές μορφές υψηλής ποιότητας. Αυτή η προσπάθεια είναι αναγκαία προκειμένου να διαδοθεί αυτή η κληρονομιά σε όλο τον κόσμο, δίνοντας έτσι σε άλλους λαούς τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση στον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Περίπου ένα εκατομμύριο βιβλία, χάρτες και φωτογραφίες από τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Το γεγονός ότι οι εμπορικοί φορείς καταγράφουν σημαντικά περισσότερες επισκέψεις με τη σελίδα Google Books και έχουν προχωρήσει περαιτέρω στην ανάπτυξή τους είναι λογικό και σχετίζεται με το μεγαλύτερο επίπεδο ενημέρωσης σχετικά με τη Google Books. Προκειμένου να επιτευχθεί πιο γρήγορη πρόοδος με την Europeana και να γίνει η ψηφιακή βιβλιοθήκη πιο γνωστή, πρέπει πρώτα να προωθήσουμε τη συμμετοχή περισσότερων πανεπιστημίων και ιδρυμάτων στο σχέδιο. Μόνο τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για περισσότερους οικονομικούς πόρους. Ακόμα και αν η Europeana είναι σημαντική για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και γνώση, η κατανόηση για μια αύξηση των πόρων –και η παροχή τους από πόρους οικονομικής ανάπτυξης– είναι περιορισμένη, ειδικά σε μια εποχή χρηματοπιστωτικής κρίσης και εν όψει των δισεκατομμυρίων που προορίζονται για τη βοήθεια προς την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. (LT) Το σύνθημα της ΕΕ «ενωμένη στην πολυμορφία» είναι πολύ κατάλληλο για το σχέδιο Europeana. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να παρουσιαστεί η πολιτιστική κληρονομιά όλης της Ευρώπης σε ψηφιακή μορφή. Η Ευρώπη έχει έναν από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θησαυρούς του κόσμου, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι προσβάσιμος στο ευρύτερο φάσμα της κοινωνίας. Είναι λυπηρό ότι δεν είναι εξίσου ενεργές όλες οι χώρες της ΕΕ στη μεταφορά της πολιτιστικής τους κληρονομιάς στον κυβερνοχώρο. Αυτό ισχύει ειδικά για τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε άλλα, ανεπίλυτα μέχρι στιγμής, προβλήματα: τη χρηματοδότηση του σχεδίου, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κυρίως το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων δημιουργού. Πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο έτσι ώστε οι πολίτες της Ευρώπης και όλου του κόσμου να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Ελπίζω ότι η έκθεση που εγκρίναμε θα επισπεύσει περαιτέρω την εφαρμογή του σχεδίου Europeana.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η θετική ψήφος στο πρόγραμμα Europeana σημαίνει στήριξη της προσπάθειας για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των ευρωπαϊκών κρατών. Είναι, ωστόσο, πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι στόχος είναι η προστασία της αυτούσιας ηλεκτρονικής μορφής των έργων χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να τα τροποποιεί. Εν ολίγοις, σκοπός δεν είναι να αναπτύξουμε άλλο ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης αλλά έναν ηλεκτρονικό τόπο που θα είναι συνάμα μουσείο, βιβλιοθήκη και πηγή επιστημονικής γνώσης. Η ψηφιοποίηση, όμως, της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να καταστεί εφικτή χωρίς την βοήθεια των κρατών μελών και των εθνικών φορέων. Δυστυχώς, σήμερα το 47% του περιεχομένου της Europeana προέρχεται από την Γαλλία ενώ χώρες που θα έπρεπε να έχουν ισχυρή παρουσία δεδομένου της μεγάλης πολιτιστικής τους κληρονομιάς, όπως η Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο ένα ισχνό ποσοστό των ψηφιοποιημένων αρχείων. Εξάλλου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Ψηφιοποίηση σημαίνει ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη γνώση και την επιστήμη και σε καμία περίπτωση νέο πεδίο δράσης για ηλεκτρονική πειρατεία και ασυδοσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Η ιδέα για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ευρωπαϊκής βιβλιοθήκης γεννήθηκε το 2000. Στόχος ήταν να διατεθεί η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά στο διαδίκτυο για να καταστεί πιο προσβάσιμη για όλους. Όποιος σκέφτεται την Europeana σκέφτεται τον πολιτισμό. Σήμερα, η Europeana παρέχει πρόσβαση σε επτά εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα (δηλαδή εικόνες, κείμενα, ηχητικό και μαγνητοσκοπημένο υλικό) είτε πρόκειται για παγκοσμίως γνωστά έργα είτε για μικρούς κρυμμένους θησαυρούς, με το πάτημα ενός πλήκτρου του ποντικιού. Περισσότερο από 1.000 πολιτιστικά ιδρύματα της προμηθεύουν υλικό και σε αυτά περιλαμβάνονται αίθουσες τέχνης, κέντρα αρχειοθέτησης, βιβλιοθήκες και μουσεία (περιλαμβανομένων, μάλιστα, του Rijksmuseum, της Βρετανικής Βιβλιοθήκης και του Λούβρου). Το σχέδιο σίγουρα απέχει πολύ από την ολοκλήρωσή του. Η νέα έκδοση της Europeana, η οποία είναι υπό ανάπτυξη, θα ξεκινήσει κατά το τρέχον έτος με στόχο να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα έως τον Ιούνιο. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ξεπεράσουμε πολλές σημαντικές προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την ενίσχυση του περιεχομένου μακροπρόθεσμα, την ενσωμάτωση περισσότερου υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού, την επίλυση του ζητήματος των εξαντλημένων ή ορφανών έργων, την εξεύρεση νέων τρόπων χρηματοδότησης, τη βελτίωση της πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία, την παροχή πλήρως πολύγλωσσων υπηρεσιών, που είναι όλα θέματα που αναφέρονται με έξυπνο τρόπο στο κείμενο επί του οποίου ψηφίσαμε και το οποίο εγώ, ως αποτέλεσμα, υποστήριξα.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), γραπτώς. – (PL) Ως μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, υποστηρίζω την έκθεση «Europeana – τα επόμενα βήματα». Συνδυάζοντας τους πόρους των ευρωπαϊκών εθνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών, η Europeana έχει γίνει ένα ψηφιακό σημείο πρόσβασης στην πολιτιστική και επιστημονική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Το σχέδιο εγκρίθηκε από την Πολωνική Ένωση Βιβλιοθηκονόμων. Η αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου προϋποθέτει σταθερούς χρηματοδοτικούς πόρους, οι οποίοι θα διασφαλίσουν τη συμμετοχή των εθνικών βιβλιοθηκών και την καθολική πρόσβαση στους πόρους της Europeana. Επί του παρόντος, μόνο το 5% της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης είναι διαθέσιμο σε ψηφιοποιημένη μορφή. Σχεδόν το μισό (47%) αυτού του υλικού προέρχεται από τη Γαλλία, το 6% από τη Γερμανία και το 5% από τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το σχέδιο προβλέπει ότι από τον Ιούνιο του 2010 θα είναι διαθέσιμα 10 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα αντικείμενα και 15 εκατομμύρια θα είναι διαθέσιμα το 2011. Για να καταστεί αυτό δυνατό, πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση των πολιτιστικών προϊόντων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη στενή συνεργασία μεταξύ των κατόχων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των πολιτιστικών ιδρυμάτων και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την Europeana, το υλικό πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται μια εκστρατεία ενημέρωσης για να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την Europeana. Η δικτυακή πύλη πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι πρέπει να μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στη συλλογική γνώση της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι μεμονωμένοι εκδότες πρέπει να διασφαλίσουν την παροχή ειδικών ψηφιακών εκδόσεων των έργων για τα άτομα με αναπηρία, όπως είναι η ακουστική ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Grafin Von Thun Und Hohenstein (PPE), γραπτώς. – (PL) Πιστεύω ότι το άνοιγμα της δικτυακής βιβλιοθήκης πολυμέσων Europeana αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα στην προσπάθεια ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και του κόσμου. Γι’ αυτό υποστήριξα την έκθεση της κ. Trupel.

Το σχέδιο καθιστά διαθέσιμα περισσότερα από τεσσεράμισι εκατομμύρια βιβλία, ταινίες, χάρτες, περιοδικά, φωτογραφίες και μουσικά κομμάτια και αποτελεί ένα αρχείο που διαφυλάττει για τις επόμενες γενιές υλικό που αρχικά είχε καταγραφεί σε χαρτί, καναβάτσο ή περγαμηνή. Αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμο τόσο για τους απλούς πολίτες όσο και για τους ερευνητές, καθώς διευκολύνει την πρόσβαση σε σπάνια και δυσεύρετα έργα.

Ένα μεγάλο εμπόδιο στην περαιτέρω ανάπτυξη της Europeana είναι η ύπαρξη διαφορετικών κανονισμών για τα δικαιώματα του δημιουργού στα διάφορα κράτη μέλη. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε τη νομοθεσία για να θέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα στη διάθεση των πολιτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια δίκαιη συμφωνία για τους δημιουργούς. Η επιτυχία του σχεδίου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη χρηματοδοτική δέσμευση των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Απείχα από την ψηφοφορία επί του εναλλακτικού ψηφίσματος για την «Europeana – τα επόμενα βήματα», διότι αυτό το ψήφισμα κατατέθηκε από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) παρά την ψηφοφορία που διεξήχθη στην επιτροπή.

Το νέο ψήφισμα αναπαράγει ένα μεγάλο μέρος του αρχικού ψηφίσματος και ως εκ τούτου ενσωματώνει τις τροπολογίες που είχα καταθέσει και εγκρίθηκαν, αλλά το νέο κείμενο έχει σκοπό, κυρίως, να στερήσει από τους πολίτες τα μέσα για την προσθήκη περιεχομένου στη Europeana μέσω ενός ειδικού χώρου και της προοπτικής ανάπτυξης εργαλείων Web 2.0.

Συνεπώς, αρνήθηκα να υποστηρίξω αυτήν την πρόταση για λόγους τόσο μορφής όσο και περιεχομένου.

 
  
  

Έκθεση: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση γιατί προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτιμήσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων που ισχύει επί του παρόντος (2006-2010) και να καταρτίσει άλλο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2011-2015. Στην έκθεση αυτήν προβλέπεται επίσης η θέσπιση αυστηρότερου συστήματος παρακολούθησης και πιο αποτελεσματικών τιμωριών για τους ιδιοκτήτες ζώων που δεν σέβονται τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης που ορίζει η νομοθεσία, καθώς και η αποζημίωση των κτηνοτρόφων για το πρόσθετο κόστος παραγωγής που σχετίζεται με τα υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων· υποστηρίζεται ακόμη ότι η χρηματοδότηση αυτών των μέτρων πρέπει να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα επιδοτήσεων της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής από το 2013. Το επόμενο σχέδιο δράσης πρέπει να επικεντρωθεί σε μια γενική ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων, σε ένα ευρωπαϊκό κέντρο καλής μεταχείρισης και υγείας των ζώων, στον καλύτερο έλεγχο της ισχύουσας νομοθεσίας, στη σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας και σε νέες τεχνολογίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Πιστεύω ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων μέσω της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για την περίοδο 2006-2010, καθώς η πλειονότητα των μέτρων που περιέχονται στο συγκεκριμένο σχέδιο έχει εφαρμοστεί με ικανοποιητικό τρόπο.

Ως μέλος της επιτροπής που παρακολουθεί τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, επικρότησα ιδιαιτέρως τα μέτρα που ελήφθησαν για τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου από τη χρήση αντιβιοτικών στις ζωοτροφές, μετά την απαγόρευσή τους το 2006. Αυτοί είναι επιπλέον λόγοι για τους οποίους υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση.

Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι το μελλοντικό σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα μέτρα με στόχο τη στήριξη των κτηνοτρόφων της ΕΕ και τη βελτίωση της επιβολής των ισχυόντων κανονισμών σχετικά με τη μεταφορά ζώων στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς.(GA) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με το σχέδιο δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010. Η υγεία των ζώων και του ζωικού κεφαλαίου είναι σημαντική για τους πολίτες της Ευρώπης, για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Επικροτώ τη σύσταση της έκθεσης να δοθεί στο σχέδιο δράσης μεγαλύτερη έμφαση στην επιβολή της νομοθεσίας που ισχύει ήδη. Σίγουρα, η εφαρμογή ευρωπαϊκών κανόνων και συστημάτων κυρώσεων σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζώων πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό ελάχιστο πρότυπο καλής μεταχείρισης των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα. Συμφωνώ με την άποψη της έκθεσης πως πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ζωικά προϊόντα, όπως το κρέας, που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων ώστε να υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός και ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμοστεί μια ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων προκειμένου να θεσπιστούν κοινά πρότυπα της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων. Η καλή υγεία των ζώων και η καλή κτηνοτροφία είναι σημαντικά όχι μόνο για την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά και για τη δημόσια υγεία συνολικά. Δεδομένου ότι, βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, όλα τα ζώα θεωρούνται ευαίσθητα όντα, πρέπει να καταστήσουμε αυστηρότερους τους ελέγχους για την καλή μεταχείριση των ζώων και να τηρούμε τα πρότυπα για την προστασία των ζώων. Δυστυχώς, η Επιτροπή δεν έχει καταρτίσει ακόμη μια συγκεκριμένη στρατηγική σχετικά με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και περιορίστηκε στην έκθεση που παρουσίασε τον Οκτώβριο του 2009. Συμφωνώ με την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταρτίσει η Επιτροπή ένα νέο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2011-2015 και να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς πιστώσεις προκειμένου να μπορεί η Επιτροπή να εκτελεί τα ελεγκτικά καθήκοντά της, να στηρίζει τους παραγωγούς όπου είναι απαραίτητο και να αντισταθμίζει την απώλεια ανταγωνιστικότητας που υφίστανται οι παραγωγοί λόγω της υιοθέτησης νέων και μεταβαλλομένων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τυχόν παραβιάσεις των κανόνων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων συνεπάγονται αποτελεσματικές κυρώσεις. Συνεπώς, μόνο μέσω της αυστηρότερης νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και μέσω της εφαρμογής της μπορούμε να διασφαλίσουμε την προστασία των ζώων και να αποφύγουμε ζωικά προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η γενική νομοθεσία που διέπει την εσωτερική αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Bontes (NI), γραπτώς. (NL) Παρότι το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) υποστηρίζει την καλή μεταχείριση των ζώων, πρόκειται για ένα ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και όχι της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dusek (S&D), γραπτώς.(CS) Στην Ευρώπη υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει έντονη επιθυμία και μακρά παράδοση σχετικά με την αξιοπρεπή μεταχείριση των ζώων. Η καλή υγεία και η υψηλής ποιότητας εκτροφή ζώων είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας για τη δημόσια υγεία. Τα αυστηρά πρότυπα σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο είναι ένα από τα διακριτικά χαρακτηριστικά των ευρωπαίων κτηνοτρόφων, όπως και η ποιότητα των γεωργικών προϊόντων τους, για παράδειγμα. Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα ορίζει τα ελάχιστα πρότυπα που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ για όλες τις μορφές ζωοτεχνίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατός ο ελεύθερος και θεμιτός οικονομικός ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά. Είναι επίσης απαραίτητο να ζητηθεί η θέσπιση ελάχιστων προτύπων στην παγκόσμια αγορά, προκειμένου να αποτραπεί η μετεγκατάσταση μονάδων ευρωπαίων κτηνοτρόφων εκτός της ΕΕ, σε περιοχές όπου ισχύουν χαμηλότερα πρότυπα. Επικροτώ την πρόταση της εισηγήτριας για αποζημίωση των ευρωπαίων κτηνοτρόφων για το υψηλότερο κόστος παραγωγής που συνδέεται με τα αυστηρότερα πρότυπα, στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης βάσει μελλοντικών μορφών της ΚΓΠ. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι δεν σημειώθηκε περαιτέρω πρόοδος σχετικά με τη δορυφορική παρακολούθηση της μεταφοράς ζώων, και είναι επίσης λυπηρό το γεγονός ότι ορισμένοι ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα εγκεκριμένα πρότυπα, ιδίως στη χοιροτροφία. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα υψηλότερα πρότυπα απαιτούν μεγαλύτερες δαπάνες, και συνεπώς οι έντιμοι και υπεύθυνοι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αγορά λόγω της συμπεριφοράς των ανεύθυνων συναδέλφων τους. Για τους λόγους αυτούς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθιερωθεί η δυνατότητα επιβολής επαρκών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κανονισμών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση και αποτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010, η οποία προτείνει να θεσπιστεί ένα πιο αυστηρό σύστημα επιτήρησης και πιο αποτελεσματικές κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες ζώων που δεν τηρούν τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης που ορίζει η νομοθεσία. Είναι αναγκαίο να αποζημιωθούν οι ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής για το υψηλότερο κόστος παραγωγής που συνδέεται με τα πιο απαιτητικά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson και Marita Ulvskog (S&D), γραπτώς. (SV) Μετά από κάποιους ενδοιασμούς, εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, επιλέξαμε να υπερψηφίσουμε τη συγκεκριμένη έκθεση σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην Ευρώπη. Θα προτιμούσαμε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση στο ζήτημα της καλής μεταχείρισης των ζώων στην Ευρώπη και δεν επιθυμούμε αυτή η προστασία να διαμορφωθεί με τρόπο που εμποδίζει τα μεμονωμένα κράτη μέλη να θέτουν υψηλότερα πρότυπα από αυτά που προβλέπουν οι κοινοτικοί κανονισμοί. Ωστόσο, αποφασίσαμε να εκλάβουμε την έκθεση ως μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας, η οποία σταδιακά θα επιτρέψει την εκπλήρωση των προτύπων αυτών και, ως εκ τούτου, υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ με τη σκιώδη εισηγήτρια της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) κ. Jeggle, όταν αναφέρει ότι απαιτείται μια πιο συνεπής προσέγγιση στην καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερους νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, οφείλω να παρατηρήσω –χωρίς να υποτιμώ το ζήτημα της προστασίας της καλής μεταχείρισης των ζώων– ότι ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός κανονισμών και προτύπων μπορεί σε τελική ανάλυση να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όσο περισσότερα πρότυπα υπάρχουν, τόσο πιο δύσκολο είναι να συμμορφώνονται οι παραγωγοί με αυτά και τόσο λιγότερο ανταγωνιστική γίνεται η κτηνοτροφία στην Ευρώπη. Επιπλέον, η υπερβολική προστασία των ζώων δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε άλλες αξίες που είναι εξίσου σημαντικές και είναι σημαντικό να διατηρηθούν, όπως η οικονομική ανταγωνιστικότητα, η βιωσιμότητα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ακόμα και ορισμένες εθνικές παραδόσεις.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η ανθρώπινη υγεία πρέπει να προστατεύεται έναντι νόσων που μεταδίδονται από τα ζώα (είτε πρόκειται για άγρια ζώα, είτε για κατοικίδια ή για ζώα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση), και αυτό απαιτεί διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών προκειμένου να καταδειχθεί πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη ρύθμιση και προστασία της δημόσιας υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το υψηλό επίπεδο όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, από την εκτροφή έως τη σφαγή, μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα στον συγκεκριμένο τομέα είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο. Ωστόσο, η συμμόρφωση με αυτά τα πρότυπα δεν πρέπει να θέτει τους ευρωπαίους παραγωγούς σε μειονεκτική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πρότυπα συνεπάγονται λειτουργικό, οικονομικό και διοικητικό κόστος για τους κτηνοτρόφους της ΕΕ. Το να είναι αμοιβαία τα πρότυπα είναι απαραίτητο προκειμένου να υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός αναφορικά με τους παραγωγούς εκτός της Ένωσης. Συνεπώς, οι ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι πρέπει να αποζημιωθούν για το υψηλότερο κόστος παραγωγής που συνεπάγονται τα υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων. Η χρηματοδότηση αυτής της αποζημίωσης πρέπει να παρέχεται μέσω νέων καθεστώτων επιχορηγήσεων της κοινής γεωργικής πολιτικής από το 2013 και μετά. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την προστασία των ζώων πρέπει να συνοδεύεται από μια συνεκτική εμπορική πολιτική. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι δεν έγινε καμία αναφορά σε ζητήματα καλής μεταχείρισης των ζώων στη συμφωνία πλαίσιο του Ιουλίου του 2004, ούτε σε κανένα άλλο βασικό έγγραφο του γύρου της Ντόχα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να θεσπιστούν περαιτέρω πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των παραγωγών προτού οι εμπορικοί μας εταίροι στον ΠΟΕ συμφωνήσουν επ’ αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αρκετές σημαντικές πτυχές της εγκριθείσας έκθεσης είναι θετικές: πρώτον, η ανάγκη της ρύθμισης των εισαγωγών και της διασφάλισης ότι όλα τα ζώα και το κρέας που εισάγονται από τρίτες χώρες πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων με αυτές που εφαρμόζονται στην ΕΕ· δεύτερον, η ανάγκη να καλυφθεί επαρκώς το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την προώθηση της καλής μεταχείρισης των ζώων· τρίτον, η αναγνώριση των περιορισμένων επενδυτικών ικανοτήτων πολλών μικρομεσαίων παραγωγών, οι οποίοι πλήττονται από τον αθέμιτο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· και, τέλος, η πρόταση για την παροχή κινήτρων για την περιφερειακή εκτροφή, εμπορία και σφαγή ζώων ούτως ώστε τα ζώα να μην χρειάζεται να μεταφέρονται σε μακρινές αποστάσεις για την εκτροφή ή τη σφαγή τους. Δυστυχώς, η έκθεση δεν αναγνωρίζει ότι η σημερινή κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) προωθεί και ευνοεί πρότυπα εντατικής παραγωγής, τα οποία συχνά δεν συνάδουν με την καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων. Η έκθεση θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει προχωρήσει περισσότερο, επικρίνοντας την τρέχουσα ΚΓΠ, απορρίπτοντας την παραγωγικότητα ως αυτοσκοπό και επιχειρηματολογώντας υπέρ μιας νέας γεωργικής πολιτικής. Επιπλέον, υποβάλλει προτάσεις που είναι μη ρεαλιστικές και σχεδόν ανέφικτες, όπως η ανάπτυξη ενός δορυφορικού συστήματος για την παρακολούθηση της μεταφοράς ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Έχω δύο παρατηρήσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη έκθεση. Παρότι η εισηγήτρια δεν ολοκληρώνει πλήρως το σκεπτικό της, είναι αναζωογονητικό να βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο αρχίζει επιτέλους να αντιλαμβάνεται διάφορα προβλήματα. Η επιβολή εύλογων κανόνων στους δικούς μας παραγωγούς και κτηνοτρόφους τούς καταδικάζει σε ένα παγκόσμιο σύστημα υπερβολικά ελεύθερου εμπορίου, όπου ο ΠΟΕ θεωρεί ότι τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα ζητήματα αποτελούν μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο. Χρειάζεται να υπενθυμίσω σε κάποιον ότι αυτό το Κοινοβούλιο έδινε ανέκαθεν προτεραιότητα στο εμπόριο και ότι, ως εκ τούτου, είναι συνυπεύθυνο για αυτήν την κατάσταση; Με εκπλήσσει εξίσου το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στις νομοθετικές υπαναχωρήσεις που επέβαλε η Επιτροπή, ιδίως αναφορικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, που δεν επηρεάζουν μόνο την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και την καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία του ανθρώπου. Δεύτερον, είναι πλέον καιρός να αναγνωριστεί ότι ο σεβασμός, και παραθέτω, «για έθιμα που αφορούν ιδίως τα θρησκευτικά τυπικά και τις πολιτιστικές παραδόσεις» μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα πρότυπα που ισχυρίζεστε ότι υπερασπίζεστε και σε αντίθεση με πραγματικά ευρωπαϊκές παραδόσεις και πρακτικές. Είναι απαράδεκτο το ότι ορισμένες κοινότητες αλλοδαπών μπορούν να εμμένουν, σε αυτήν τη βάση, σε βάναυσες μεθόδους σφαγής και ακόμη και να συνιστούν να παραβιάζονται οι κανονισμοί της ΕΕ στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), γραπτώς. (DA) Οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες υπερψήφισαν την έκθεση σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων στην ΕΕ. Υποστηρίζουμε μια φιλόδοξη πολιτική για την καλή μεταχείριση των ζώων, η οποία αυξάνει τον βαθμό στον οποίο λαμβάνεται υπόψη η καλή μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ενδεχομένως υπό τη μορφή ενός συστήματος θετικών κινήτρων. Ωστόσο, δεν τασσόμαστε υπέρ της αυτόματης κατανομής νέων πόρων στον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα ως αποτέλεσμα της οικονομικής ζημίας που συνδέεται με την αναγνώριση της σπουδαιότητας της καλής μεταχείρισης των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. – (PL) Πιστεύω ότι η καλή μεταχείριση των ζώων αποτελεί μια προτεραιότητα με τεράστιο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία και την ευρωπαϊκή οικονομία. Η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή ομοιόμορφης νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα είναι απαραίτητη, όπως και η σύσταση ενός οργάνου το οποίο θα συντονίζει τα ζητήματα της καλής μεταχείρισης των ζώων. Στο παρόν στάδιο, το υφιστάμενο κοινοτικό σχέδιο δράσης έχει εφαρμοστεί σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά στο μέλλον θα είναι απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα της μεταφοράς και της παρακολούθησης των ζώων. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των υφιστάμενων επιπέδων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων στις διάφορες χώρες της Ένωσης, καθώς επί του παρόντος υπάρχουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και παρατηρείται αυξανόμενη αποσταθεροποίηση στις αγορές ζώντων ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει επιτύχει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα καλής μεταχείρισης των ζώων παγκοσμίως. Η θέσπιση ενός αυστηρότερου συστήματος παρακολούθησης και πιο αποτελεσματικών τιμωριών για τους ιδιοκτήτες ζώων που δεν σέβονται τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης που ορίζει η νομοθεσία είναι απαραίτητη, αλλά, καθώς τα μέτρα αυτά συνεπάγονται μεγαλύτερο κόστος για τους κτηνοτρόφους, τασσόμαστε υπέρ της χορήγησης αποζημιώσεων που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο σχέδιο και στο πρόγραμμα επιδοτήσεων της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής από το 2013. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, παράλληλα με αυτό το σχέδιο, η ΕΕ πρέπει να επιβάλει αυστηρούς και επακριβώς προσδιορισμένους κανόνες για άλλες χώρες που δεν σέβονται τα πρότυπα αυτά, με αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό για τους κτηνοτρόφους της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Επί έτη η ΕΕ προσπαθεί να αποκτήσει τυποποιημένες οδηγίες για ζητήματα που σχετίζονται με τη ζωοτεχνία. Έχει σημειωθεί πρόοδος ειδικότερα στον τομέα της εντατικής κτηνοτροφίας, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Σε κάθε περίπτωση, είναι λογικό να συνεχίσουμε με το σχέδιο δράσης, ιδίως σε σχέση με την επιβολή των υφιστάμενων νόμων και οδηγιών. Εν προκειμένω, πρέπει να αναφερθεί για μία ακόμη φορά το πρόβλημα των σκύλων που εισάγονται από την Ανατολή, αναφορικά με το οποίο δεν έχουν κλείσει ακόμη όλα τα κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία. Άρρωστα και παραμελημένα ζώα, τα περισσότερα από τα οποία απομακρύνονται υπερβολικά νωρίς από τις μητέρες τους, μεταφέρονται στη Δύση υπό τις πλέον οικτρές συνθήκες για να πωληθούν εδώ έναντι υψηλών χρηματικών ποσών. Η συγκεκριμένη έκθεση πρέπει να εκληφθεί ως ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και γι’ αυτόν τον λόγο την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), γραπτώς. (DA) Υπερψήφισα την έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση και αποτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων (έκθεση Paulsen), γιατί στηρίζω πλήρως τον στόχο της ενίσχυσης της καλής μεταχείρισης των ζώων στην ΕΕ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές στην έκθεση εάν η ΕΕ πρόκειται να επιβάλει τη μέγιστη εναρμόνιση στον συγκεκριμένο τομέα. Δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να υποστηρίξω μια μελλοντική πρόταση που θα εμπόδιζε τα κράτη μέλη να θεσπίζουν υψηλότερα υποχρεωτικά πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων από τα πρότυπα επί των οποίων μπορούμε να συμφωνήσουμε σε επίπεδο ΕΕ.

Αντιθέτως, πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της καλής μεταχείρισης των ζώων να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν ρόλο πρωτοπόρου στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , γραπτώς. (SV) Υπερψήφισα την έκθεση της κ. Paulsen σχετικά με τη νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι σημαντικό η εν λόγω νομοθεσία να εκφράζει ελάχιστα πρότυπα. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν πιο φιλόδοξη νομοθεσία σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση την οποία ψηφίσαμε σήμερα αποτιμά, με αντικειμενικό και κριτικό πνεύμα, τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010 και θέτει ρεαλιστικούς και απαραίτητους στόχους για την ανάπτυξη –υπό την έννοια της προόδου– της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σημείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η αναγνώριση του γεγονότος ότι τα προϊόντα καλύτερης ποιότητας συνεπάγονται αυξημένο κόστος για τους παραγωγούς, ιδίως τους παραγωγούς πρωτογενούς παραγωγής, κάτι που συνήθως δεν σημαίνει αυξημένη εμπορική ζήτηση, καθώς μόνο μια μειονότητα καταναλωτών θα επιλέξει πιο ακριβά προϊόντα.

Συνεπώς, η έκθεση δίνει έμφαση στην ανάγκη αποζημίωσης των παραγωγών αυτών για τις προσπάθειές τους. Η πρόθεση να επιβληθούν στα προϊόντα τρίτων χωρών οι κανονισμοί που ισχύουν στα προϊόντα της ΕΕ πρέπει επίσης να επισημανθεί, καθώς διασφαλίζει τον δίκαιο και ισόρροπο ανταγωνισμό στο εμπόριο. Τέλος, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υποστηριχτεί η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συντονιστικού οργάνου και η υιοθέτηση γενικής και κοινής νομοθεσίας, προκειμένου να εναρμονιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και να θεσπιστούν εποπτικοί μηχανισμοί.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniël van der Stoep (NI), γραπτώς. (NL) Παρότι το ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) υποστηρίζει την καλή μεταχείριση των ζώων, πρόκειται για ένα ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και όχι της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), γραπτώς.(PL) Σήμερα εγκρίναμε ένα σημαντικό ψήφισμα, το οποίο αποτιμά το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010. Υψηλά πρότυπα υγείας των ζώων δεν απαιτούνται μόνο για λόγους δεοντολογικού χαρακτήρα, αλλά και λόγω του προβληματισμού για την ασφάλεια και την ποιότητα των ζωικών προϊόντων, κάτι που αναμφίβολα θέτει σε κίνδυνο ένα θετικό, αξιόπιστο ευρωπαϊκό γεωργικό εμπορικό σήμα.

 
  
  

Έκθεση: Stephane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), γραπτώς. (EN) Παρότι υποστηρίζουμε τη λήψη μέτρων για τη διαχείριση και την προστασία των ευρωπαϊκών δασών, δεν υποστηρίζουμε τη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής δασικής πολιτικής η οποία θα μεταβιβάζει αρμοδιότητες στο τομέα αυτόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην οδηγία για την προστασία των εδαφών, ένα νομοθετικό κείμενο στο οποίο αντιτίθεται η αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών, καθώς ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης των εδαφών γίνεται σε επίπεδο κρατών μελών, επειδή η εφαρμογή των ίδιων κανόνων σε όλα τα εδάφη από τη βόρεια Φινλανδία έως τη Νότια Ελλάδα δεν θα ωφελήσει σε τίποτα τους αγρότες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αγρότες του Ηνωμένου Βασιλείου ήδη ικανοποιούν πολύ υψηλά εθελοντικά πρότυπα διαχείρισης του εδάφους και συνεχίζουν να βελτιώνουν τα πρότυπα. Η οδηγία για την προστασία των εδαφών όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ατελής από πολλές απόψεις και θα οδηγούσε μόνο σε περισσότερη ρύθμιση, μεγαλύτερο κόστος και λιγότερη ευελιξία για τους βρετανούς αγρότες, οι οποίοι πιστεύουμε ότι ξέρουν καλύτερα από τους ευρωπαίους γραφειοκράτες πώς να διαχειριστούν τη γη τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή διαθέτει την ουσιώδη ιδιότητα του συνδυασμού της προστασίας του περιβάλλοντος με την προώθηση ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα. Πράγματι, ο γεωργικός τομέας πρέπει να κινηθεί αποφασιστικά προς μέσα παραγωγής που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και είναι πιο βιώσιμα.

Εντούτοις, οι στόχοι αυτοί δεν πρέπει επ’ ουδενί να αποτελέσουν πρόσχημα για την αποδυνάμωση της γεωργίας στην ΕΕ. Για να διασφαλιστεί αυτό, πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλύτερη χρήση των πόρων και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Ως εκ τούτου, υπερψήφισα την έκθεση αυτή, γιατί σέβεται αυτές τις ισορροπίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (EN) Στήριξα πλήρως τη συγκεκριμένη έκθεση. Η επερχόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής. Είναι ήδη σαφές ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία της ΕΕ, ιδίως στις νότιες και τις νοτιοανατολικές περιοχές. Συνεπώς, η νέα ΚΓΠ θα πρέπει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της κοινής γνώμης για μια πιο αειφόρο γεωργική πολιτική. Προς το παρόν, η ΚΓΠ δεν αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά ζητήματα με συνεπή τρόπο. Οι νέες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της διαχείρισης των υδάτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιοποικιλότητας δεν ελήφθησαν πλήρως υπόψη όταν έγινε ο «διαγνωστικός έλεγχος» της ΚΓΠ. Είμαι βέβαιος ότι η ΚΓΠ πρέπει να μετατραπεί σε μια πολιτική για τη γεωργία, τα τρόφιμα και το περιβάλλον με δικαιότερα και πιο βιώσιμα συστήματα στήριξης των γεωργών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση των αγροτικών χώρων, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη δέσμευση του άνθρακα και την επισιτιστική ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς. (FR) Η κοινή γεωργική πολιτική αποτελεί έναν καίριο τομέα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής τα προσεχή έτη. Ως εκ τούτου, η έκθεση που παρουσίασε ο κ. Le Foll θέτει με σύνεση το ζήτημα του κλίματος στην καρδιά της ΚΓΠ.

Η γεωργία δέχεται διπλό πλήγμα από την κλιματική αλλαγή. Είναι ο τομέας που πλήττεται πρώτος από την αύξηση των ξηρασιών και των φυσικών καταστροφών. Ωστόσο, ευθύνεται επίσης για το 9% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει ότι είναι εφικτό να λάβουμε χρηστά μέτρα.

Τα αζωτούχα λιπάσματα που χρησιμοποιούν οι γεωργοί είναι σημαντικές πηγές εκπομπής CO2. Μέσω της στοχοθετημένης χρήσης τους, της προώθησης λιπασμάτων βασισμένων σε οργανικά απόβλητα και της έμφασης στη βιολογική γεωργία, θα μειώσουμε δραστικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το μεθάνιο από τα περιττώματα ζώων είναι επίσης μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά δάση και εδάφη αποτελούν απίστευτους χώρους αποθήκευσης CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων, αλλά επικροτώ επίσης την ενθάρρυνση που παρέχεται στην εσωτερική παραγωγή με ελάχιστες επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή. Τα συμπεράσματα από την έκθεση που συζητήθηκε την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας καθιστούν φανερό ότι η εισαγωγή γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες έχει πολύ πιο καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον από την εσωτερική παραγωγή, η οποία υπόκειται σε αυστηρότερους κανονισμούς σχετικά με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποτέλεσμα να συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή.

Η γεωργία ήταν και θα παραμείνει η βασική πηγή τροφίμων παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, η γεωργική παραγωγή πρέπει να αυξηθεί κατά 70% τα επόμενα 40 έτη προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινήσει να καταρτίζει πολιτικές ή να εφαρμόσει επειγόντως τις υφιστάμενες πολιτικές προκειμένου να αποτρέψει μια μακροχρόνια κρίση. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να υποστηρίζονται από φιλόδοξους στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έχουν δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις, γιατί έχουμε εμπλακεί σε έναν φαύλο κύκλο. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η γεωργία που ασκείται αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον θα προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, η οποία θα οδηγήσει σε μείζονα προβλήματα, ακόμη και όσον αφορά την άσκηση των γεωργικών δραστηριοτήτων μακροπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η ευρωπαϊκή γεωργία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για μετριασμό της αλλαγής του κλίματος το 2020. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώνονται χάρη στην αυξημένη αποτελεσματικότητα της γεωργίας της ΕΕ, τις συνεχείς καινοτομίες, τη χρήση νέων τεχνικών όπως η αποθήκευση του CO2 στο έδαφος, και τις εξελίξεις στην παραγωγή βιώσιμων, ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Συνεπώς, η καινοτομία μπορεί να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στη μείωση του αντικτύπου που έχει η γεωργία στην κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών συνεπειών της. Ζητώ να χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι από τον αγροτικό τομέα για την ανάπτυξη τεχνολογίας με στόχο την προσαρμογή του συγκεκριμένου τομέα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο του ρόλου της γεωργίας στη διαδικασία καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανταγωνιστική θέση του γεωργικού τομέα και του τομέα των τροφίμων της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, επομένως πρέπει να βρεθούν λύσεις που θα επιτρέψουν στη συμβατική γεωργία να συνεισφέρει στη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος, προστατεύοντάς την ταυτόχρονα από την κερδοσκοπία στα τρόφιμα στο χρηματιστήριο προϊόντων και από τον προστατευτισμό του διεθνούς εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Η αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Κινήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί την έγκριση της έκθεσης σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή. Επιδοκιμάζει το γεγονός ότι δίνεται έμφαση στις νέες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κοινή γεωργική πολιτική, όπως η κλιματική αλλαγή, το ζήτημα του νερού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιοποικιλότητας και της διαχείρισης του εδάφους (παγίδευση άνθρακα, ικανότητα διακράτησης ύδατος και ορυκτών στοιχείων, βιολογική ζωή κ.λπ.). Στο ίδιο πνεύμα, η αντιπροσωπεία του Δημοκρατικού Κινήματος εξέφρασε την επιθυμία να καταρτιστεί μια κοινή ευρωπαϊκή δασική πολιτική προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος δασική διαχείριση και παραγωγή και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι συνεισφορές της βιομηχανίας ξυλείας και η οικονομική ανάπτυξή της. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη μελλοντική γεωργική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή, γιατί προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να συνεισφέρουν στο να καταστεί η γεωργία πιο αειφόρος. Η γεωργία είναι μια από τις δραστηριότητες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα και ένας από τους τομείς που ευθύνονται περισσότερο για τις εκπομπές CO2. Η επερχόμενη επανεξέταση της κοινής γεωργικής πολιτικής πρέπει να παράσχει κίνητρα για την ανάπτυξη πρακτικών που θα επιτρέψουν στην ευρωπαϊκή γεωργία να προσαρμοστεί καλύτερα στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα να συνεισφέρει στην επιβράδυνσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson και Marita Ulvskog (S&D), γραπτώς. (SV) Εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες καταψηφίσαμε το μέρος της έκθεσης που ζητεί την εφαρμογή κοινής δασικής πολιτικής στην ΕΕ. Πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με τη δασική πολιτική πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η γεωργία ευθύνεται για το 9,3% των συνολικών εκπομπών CO2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 11% το 1990. Διαπιστώνεται συνεχής και προοδευτική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και η γεωργία έχει συνεισφέρει θετικά στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των εκπομπών.

Επιπλέον, οφείλω να επισημάνω ότι, ενώ τα περιβαλλοντικά μελήματα όσον αφορά τον γεωργικό τομέα είναι εύλογα και απαραίτητα, πρέπει να σταθμιστούν δεόντως έναντι των επιπτώσεων των προτάσεων αναφορικά με την αειφορία και την παραγωγικότητα της γεωργίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά η σχέση μεταξύ της γεωργίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς να ξεχνάμε ότι, πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις της στο περιβάλλον (οι οποίες οφείλονται, κυρίως, στις εκπομπές CO2), η γεωργία συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την «πράσινη ανάπτυξη» και τη διαχείριση των τοπίων και της βιοποικιλότητας. Αυτά είναι θετικά παράπλευρα αποτελέσματα της γεωργίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε κάθε πρόταση για εξέταση της σχέσης μεταξύ της γεωργίας και του περιβάλλοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η γεωργία εμπλέκεται άμεσα στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, καθώς ευθύνεται για ένα μέρος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ ταυτόχρονα πλήττεται και η ίδια από την κλιματική αλλαγή. Οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ήδη αντιληπτές, με την ξηρασία και τη διάβρωση του εδάφους να προκαλούν μείζονα προβλήματα, ιδίως στα κράτη μέλη του Νότου. Ωστόσο, η γεωργία μπορεί επίσης να συνεισφέρει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες αειφόρου ανάπτυξης. Συνεπώς, η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να ενθαρρύνει τις γεωργικές πρακτικές που επιτρέπουν τον περιορισμό των εκπομπών ή/και τη βελτίωση της δέσμευσης του άνθρακα, καθώς η γεωργία και η δασοκομία είναι οι βασικοί οικονομικοί τομείς που μπορούν να δεσμεύσουν το CO2 που παράγεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, συγκεντρώνοντας και αποθηκεύοντάς το στο έδαφος. Πρέπει να κινηθούμε προς μια πιο αειφόρο γεωργία, κάτι που σημαίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, θα χρειαστεί επίσης αύξηση κατά 70% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων έως το 2050 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Θα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή, αλλά με βιώσιμο τρόπο, κάτι που απαιτεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, την υιοθέτηση των βέλτιστων τεχνικών και πρακτικών και αύξηση των επενδύσεων στην επιστημονική έρευνα για τον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η εξέταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία είναι ένα σημαντικό ζήτημα, ακριβώς όπως είναι σημαντικό, απολύτως δικαιολογημένο και απαραίτητο να καταστεί η γεωργία πιο συμβατή με τη διατήρηση μιας σειράς πραγμάτων φυσικής και πολιτιστικής αξίας, όπως τα εδάφη, το τοπίο και η βιοποικιλότητα. Παρ’ όλα αυτά, αυτοί οι προβληματισμοί δεν πρέπει να μας κάνουν να ξεχνάμε ότι ο βασικός ρόλος της γεωργίας είναι η παραγωγή τροφίμων, ούτε πρέπει να λειτουργούν ως πρόσχημα για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) που επιτείνουν την ήδη σοβαρή και απαράδεκτη επισιτιστική εξάρτηση διαφόρων χωρών, τόσο κρατών μελών –όπως στην περίπτωση της Πορτογαλίας– όσο και τρίτων χωρών. Αυτή η εξάρτηση απειλεί την επισιτιστική αυτάρκεια και ασφάλεια των πολιτών των εν λόγω χωρών στο όνομα μιας «ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα και του τομέα των τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αγορά», την οποία υποτίθεται ότι δεν μπορεί να θίξει κανείς. Θα ήταν σημαντικό η συγκεκριμένη έκθεση να αφιέρωνε έστω και λίγες γραμμές στην ανάγκη κατάργησης του επικεντρωμένου στην παραγωγή μοντέλου που έχει διαμορφώσει διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ, καθώς και στις τραγικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειές του· δυστυχώς, δεν αναφέρεται ούτε μία λέξη. Θα ήταν επίσης σημαντικό να αποφεύγονται οποιεσδήποτε αμφισημίες σε μια στιγμή που αντιμετωπίζουμε απόπειρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει τα συμφέροντα πολυεθνικών εταιρειών γεωργικών προϊόντων όσον αφορά την εξάπλωση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Υποστήριξα την έκθεση που συνέταξε ο γάλλος σοσιαλιστής συνάδελφός μου κ. Le Foll επειδή υπερασπίζεται την ιδέα ότι η ευρωπαϊκή γεωργία πρέπει να συνεχίσει να προσαρμόζεται, όπως έχει ήδη ξεκινήσει να κάνει, στις συνέπειες των αλλαγών του κλίματος που λαμβάνουν χώρα και να προετοιμαστεί για τον αντίκτυπο που θα έχουν οι αλλαγές αυτές στο μέλλον σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γεωργία πράγματι κατέχει καίρια θέση και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα όσον αφορά τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και τη στροφή προς τη βιωσιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΚΓΠ για την περίοδο μετά το 2013 πρέπει αναπόφευκτα να ενσωματώσει αυτήν τη διάσταση του «κλίματος» παρέχοντας λύσεις και βοήθεια για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενθαρρύνοντας την αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος, αναπτύσσοντας την παραγωγή βιώσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεγιστοποιώντας τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), γραπτώς. (DA) Οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες υπερψήφισαν την έκθεση (A7-0060/2010) σχετικά με τη γεωργία και την κλιματική αλλαγή. Υποστηρίζουμε μια φιλόδοξη γεωργική πολιτική που παρέχει στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα τα μέσα να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν τασσόμαστε υπέρ της κατανομής νέων πόρων στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. (PL) Σχετικά με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, η γεωργία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επιβλαβής κλάδος της οικονομίας. Ακριβώς το αντίθετο: πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας κλάδος που όχι μόνο διαθέτει τις βέλτιστες δυνατότητες προσαρμογής στις αλλαγές του οικοσυστήματος, αλλά και μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των επιβλαβών επιπτώσεων της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Σήμερα διαπιστώνεται σημαντική μείωση του επιπέδου των εκπομπών CO2 στη γεωργία σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες. Οι επενδύσεις στην αγροτική ανάπτυξη, και συνεπώς ο δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ, θα επιτρέψουν την καλύτερη εκπαίδευση των γεωργών, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και την κατάλληλη επίβλεψη και έλεγχο της διατήρησης του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Η κατάλληλη διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων θα συμβάλει στη δέσμευση του άνθρακα και την αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας. Οι καινοτόμες έρευνες και οι κατάλληλες επενδύσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ θα συμβάλουν στο να καταστεί η γεωργία ένα ισχυρό μέσο καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Η συγκεκριμένη έκθεση στηρίζει την επικέντρωση στην παραγωγικότητα και τον φιλελευθερισμό, που έρχονται σε αντίθεση με το γενικό συμφέρον. Το συμφέρον αυτό εξαρτάται από τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και το οικοσύστημά μας. Η έμφαση στην παραγωγικότητα και ο καταναλωτισμός δεν επιτρέπουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ωστόσο, η προτίμηση που δίνεται στα σύντομα κυκλώματα διανομής (αν και δεν περιγράφονται ως τέτοια), η προτεραιότητα που δίνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η επανεξέταση των δαπανηρών συστημάτων άρδευσης ή ακόμη και ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που περιγράφονται ως «δημόσια αγαθά» είναι υπερβολικά πολλές παραχωρήσεις στα επιχειρήματά μας για να τις αγνοήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η κλιματική αλλαγή καθίσταται σταδιακά μια πραγματικότητα την οποία όλοι μας θα αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε ως προτεραιότητα της πολιτικής της ΕΕ. Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής βλάπτει τη γεωργία, για την οποία εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα αναφέρουν πολύ αποθαρρυντικές προοπτικές. Κατά τα φαινόμενα, κυρίως οι χώρες της νότιας Ευρώπης θα είναι αυτές που θα πληγούν εντονότερα από την κλιματική αλλαγή. Είναι σημαντικό η κοινή γεωργική πολιτική να αναλάβει κατάλληλη δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προωθώντας την καλύτερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Η βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων, η επιλογή των ποικιλιών με κριτήριο την ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή και τις ασθένειες, η προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, η διατήρηση των βοσκότοπων, η αύξηση της αναδάσωσης, η εξυγίανση των πληγεισών εκτάσεων, η καλύτερη διαχείριση των δασών κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, και η λήψη νέων μέτρων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ασθενειών είναι όλα εξαιρετικά σημαντικά μέτρα για την προσαρμογή της ευρωπαϊκής γεωργίας στις επιπτώσεις της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη. Οι γεωργοί θα εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από την κατάσταση του κλίματος, επομένως εγκρίνουμε κάθε μέτρο που επιλύει το πρόβλημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς πιστεύω ότι η γεωργία είναι ένας παραγωγικός τομέας που πλήττεται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και εκτίθεται στην πίεση που ασκείται από αυτό. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι ένας κλάδος που σχετίζεται άμεσα με τους στόχους μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, είτε συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη διατήρηση και τη διασφάλιση ικανοποιητικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, είτε προωθώντας την παραγωγή και βοηθώντας στην αποκέντρωση βιώσιμων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, τα ανατολικά ευρωπαϊκά κράτη με πολύ ανεπτυγμένους γεωργικούς τομείς μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την ανάπτυξη της βιομηχανίας βιοκαυσίμων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην αύξηση των εισοδημάτων σε αγροτικές περιοχές και στη δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας (για παράδειγμα, προβλέπεται ότι 750.000 θέσεις εργασίας σχετικές με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα δημιουργηθούν στον γεωργικό τομέα έως το 2020).

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς. (FR) Όλες οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι ευπρόσδεκτες. Αυτό συνάγεται από όσα έλαβαν χώρα εχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου 1.500 εκλεγμένοι αξιωματούχοι από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις δεσμεύτηκαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 20% έως το 2020. Η σημερινή έγκριση της έκθεσης Le Foll σχετικά με την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή συμβαδίζει με αυτήν την προσέγγιση. Ας μην ξεχνάμε ότι ο γεωργικός τομέας ευθύνεται για σχεδόν 10% των εκπομπών CO2. Η γεωργία μπορεί να κερδίσει πολλά προλαμβάνοντας τις επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όσον αφορά τις πλημμύρες, τη μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, την αποψίλωση των δασών και τις απρόβλεπτες αποδόσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να βασιστούμε στη βιώσιμη πτυχή της γεωργίας. Η προώθηση της λογικής χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας, θα διασφαλίσει στους γεωργούς πολύ μεγαλύτερη αυτονομία και βελτιωμένη κεφαλαιακή βάση. Σαφώς, η ευρωπαϊκή γεωργία πρέπει να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες: η χρήση δεξαμενών αποθήκευσης άνθρακα, ο εφοδιασμός με ανανεώσιμη ενέργεια και νέες τεχνικές άρδευσης. Το μόνο που απομένει είναι οι ιδέες αυτές να μετατραπούν σε συγκεκριμένες πολιτικές και να ενσωματωθούν στην αναθεωρημένη ΚΓΠ του 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , γραπτώς. (SV) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση. Ο λόγος είναι ότι ο κ. Le Foll συνιστά την εφαρμογή κοινής δασικής πολιτικής. Η δασική πολιτική είναι ένα εθνικό ζήτημα: υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Πιστεύω ακόμη ότι, πέρα από τα διασυνοριακά περιβαλλοντικά ζητήματα, δεν ενδείκνυται η γεωργική πολιτική να αποφασίζεται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως μετά τη διεύρυνση της ΕΕ σε 27 χώρες. Ωστόσο, εφόσον υφίσταται η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ, επιθυμώ οι αποφάσεις να είναι όσο το δυνατόν καλύτερες με ξεκάθαρο σκοπό να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Συμμερίζομαι σε μεγάλο βαθμό πολλές από τις προτάσεις του κ. Le Foll για την αντιμετώπιση της κλιματικής απειλής, που είναι το βασικό ζήτημα της εποχής μας, αλλά το να συνιστάται η εφαρμογή κοινής δασικής πολιτικής είναι λάθος.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), γραπτώς. (EN) Για τα πρακτικά: ως εκπρόσωπος της Ομάδας PPE, δηλώνω ότι η αρχική πρόθεση της Ομάδας PPE ήταν να καταψηφίσει την παράγραφο 18/2 (ονομαστική ψηφοφορία). Η Ομάδα έκανε ένα τεχνικό λάθος.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα την έκθεση του Stephane Le Foll. Το έπραξα γιατί είμαι πεπεισμένος για τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει η γεωργία στα προβλήματα που σχετίζονται με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Η γεωργία μας θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών. Επικροτώ την έγκριση των παραγράφων 18 και 20 σχετικά με τον σεβασμό και τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους με την παγίδευση του άνθρακα και τη χρήση της βιομάζας για θέρμανση, που μπορεί να μειώσουν σημαντικά τις επιβλαβείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η ΚΓΠ θα καταστεί πιο βιώσιμη συν τω χρόνω. Στηρίζω μια φιλική προς το περιβάλλον κοινή γεωργική πολιτική!

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Η κλιματική αλλαγή μπορεί να πλήξει τη γεωργία: μπορεί να υπάρξει λειψυδρία, μπορεί να εμφανιστούν νέες ασθένειες και μπορεί να υπερθερμανθεί το ζωικό κεφάλαιο. Η γεωργία μπορεί να συμβάλει στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, αλλά πρέπει να είναι επίσης έτοιμη να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να αναγνωρίσει τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη και να λάβει μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προώθησης καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προσφοράς γεωλογικής αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα και του περιορισμού της ποσότητας των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ωστόσο, το κόστος που συνεπάγεται η προσαρμογή της ΚΓΠ και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ακόμη σαφές. Πρέπει να διεξαχθεί διεξοδική ανάλυση του οικονομικού οφέλους. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια πραγματική απειλή, αλλά βραχυπρόθεσμα απαιτείται η καλύτερη διαχείριση των πόρων. Η διεύρυνση της ΕΕ είχε σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργία της ΕΕ. Στα 6 εκατομμύρια γεωργούς της ΕΕ πριν από τη διεύρυνση προστέθηκαν άλλα 7 εκατομμύρια. Οι μη αστικές περιοχές αντιστοιχούν στο 90% της επικράτειας της ΕΕ, και πάνω από τις μισές είναι αγροτικές. Αυτό το γεγονός και μόνο υπογραμμίζει τη σημασία της γεωργίας για το φυσικό περιβάλλον της ΕΕ. Στη διάσκεψη της Βαρσοβίας τον Φεβρουάριο του 2010, η Λιθουανία και άλλα οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ υπέγραψαν δήλωση για τη νέα ΚΓΠ, ως μια ακόμη έκφραση αλληλεγγύης και εντιμότητας. Δεν πρέπει να χωρίζουμε την Ευρώπη σε «νέα» και «παλαιά» κράτη μέλη, πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Για να εγγυηθούμε ένα σταθερό και δίκαιο εισόδημα στους ευρωπαίους γεωργούς μετά το 2013 και να μετριάσουμε την αλλαγή του κλίματος, χρειαζόμαστε μια ισχυρή ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική.

 
  
  

Έκθεση: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Υπερψήφισα αυτήν την εξαιρετική έκθεση του ιταλού βουλευτή κ. Dorfmann, σχετικά με τη διαδικασία που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση των κριτηρίων για τη χορήγηση του καθεστώτος της «αγροτικής περιοχής με φυσικά μειονεκτήματα» και, συνεπώς, της εξισωτικής αποζημίωσης για μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα (ΕΑΜΦΜ). Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της παραγράφου 18 της εν λόγω έκθεσης, η οποία ήδη αρνείται να παράσχει στήριξη στα κριτήρια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «τονίζει ότι μια οριστική γνωμοδότηση για τις επιλεγείσες βασικές εδαφικές μονάδες, τα προτεινόμενα από την Επιτροπή κριτήρια και τις οριακές τιμές μπορεί μόνον τότε να δοθεί, εάν είναι διαθέσιμοι από όλα τα κράτη μέλη οι λεπτομερείς χάρτες που θα έχουν εκπονηθεί [...]».

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς.(GA) Υπερψήφισα την έκθεση Dorfmann σχετικά με τη γεωργία σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα (μειονεκτικές περιοχές).

Σχεδόν το 75% των εδαφών της Ιρλανδίας έχουν χαρακτηριστεί μειονεκτικές περιοχές, και το σημερινό καθεστώς παρέχει ενισχύσεις σε σχεδόν 100.000 αγροτικές οικογένειες. Το καθεστώς αυτό είναι απαραίτητο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, για την καταπολέμηση της εγκατάλειψης της γεωργικής γης, καθώς και για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος. Με τη σωστή χρηματοδότηση, το καθεστώς αυτό μπορεί να παράσχει εισοδηματική στήριξη σε γεωργούς που ασκούν τις δραστηριότητες τους σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Καθώς η γεωργία στην Ιρλανδία περιορίζεται λόγω του κρύου και της υγρασίας, χαίρομαι που η έκθεση κάνει αναφορά σε δυσκολίες που σχετίζονται με τη γεωργία σε μη καλλιεργήσιμα, υγρά εδάφη. Επικροτώ επίσης την αναφορά στις «ημέρες επιτόπιας ικανότητας», κάτι το οποίο βοηθά να ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ του είδους του εδάφους και του κλίματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Πιστεύω ότι η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων θα απλοποιήσει την εφαρμογή του καθεστώτος ενίσχυσης για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των δικαιούχων αυτών των καθεστώτων ενίσχυσης.

Είναι υψίστης σημασίας να επικεντρωθεί η στήριξη αυτή στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την εγκατάλειψη των γαιών. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια στο πλαίσιο του εγχειρήματος: δεν πρέπει να δημιουργηθεί πρόσθετο κόστος και πρέπει να δοθεί προσοχή στις επιπτώσεις που θα έχει η αλλαγή της οριοθέτησης σε περιοχές όπου η γεωργία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα για τις περιοχές που πλήττονται από τις αλλαγές οριοθέτησης, που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της διαφοροποίησης του γεωργικού τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dusek (S&D), γραπτώς.(CS) Η έκθεση σχετικά με τη στήριξη των μειονεκτικών αγροτικών περιοχών στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό των μειονεκτικών περιοχών της ΕΕ και στην αναθεώρηση της οικονομικής και διαρθρωτικής ενίσχυσής τους. Τα κράτη μέλη έχουν χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως μειονεκτικές πάνω από τις μισές περιοχές που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς στην ΕΕ, και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστούν οι έννοιες και οι προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε αυτές τις περιοχές. Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο επιτρέπει στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο βελτιώσεων του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, να καταβάλλουν ενισχύσεις για φυσικά μειονεκτήματα σε ορεινές περιοχές, καθώς και σε άλλες μειονεκτικές περιοχές. Αυτές οι ενισχύσεις πρέπει, μέσω της μόνιμης χρήσης της γεωργικής γης, να συμβάλλουν στη διατήρηση της υπαίθρου και τη στήριξη βιώσιμων συστημάτων γεωργίας, και πρέπει να αποζημιώνουν για πρόσθετο κόστος και απώλεια εσόδων. Έρευνες έχουν καταδείξει ότι τα κράτη μέλη χαρακτηρίζουν προσωρινά περιοχές ως μειονεκτικές βάσει ποικίλων διαφορετικών κριτηρίων, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ποικίλες αποκρίσεις και διαφορετικά επίπεδα ενισχύσεων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Συνεπώς, επικροτώ την πρόταση του εισηγητή να δοθεί χρόνος στα κράτη μέλη να εξετάσουν τα νέα κριτήρια προτού ξεκινήσει η καταβολή των ενισχύσεων. Ωστόσο, πρέπει να οριστεί μια προθεσμία γι’ αυτό, καθώς ολόκληρη η διαδικασία μεταρρύθμισης μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά λόγω της απάθειας ορισμένων κρατών μελών, η οποία όχι μόνο θα επηρεάσει αρνητικά τις καταβολές αυτών των πόρων, αλλά και θα συμβάλλει στη σύγχυση του νομικού περιβάλλοντος στα μεμονωμένα κράτη μέλη. Υποστηρίζω την έκθεση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Οι ενισχύσεις προς μειονεκτικές αγροτικές περιοχές αποτελούν βασικό στοιχείο του δεύτερου πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής (πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου), καθώς είναι λογικό οι περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα να αποτελούν αντικείμενο ειδικών μέσων και πολιτικών.

Η Επιτροπή προτείνει στην ανακοίνωση αυτή να ορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων οι «λοιπές μειονεκτικές περιοχές», σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Για τον σκοπό αυτόν, προτείνονται οκτώ κριτήρια σχετικά με το έδαφος και το κλίμα τα οποία, όταν υπερβαίνονται ορισμένες οριακές τιμές, υποδεικνύουν την ύπαρξη μεγάλων περιορισμών για την ευρωπαϊκή γεωργία: κλιματικά κριτήρια (μακροχρόνιες χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες), βιοφυσικά κριτήρια (κακώς αποστραγγιζόμενα εδάφη· πετρώδη, αμμώδη ή αργιλώδη εδάφη· χαμηλό βάθος όσον αφορά τις ρίζες· αλατώδη εδάφη) και γεωγραφικά κριτήρια (περιοχές με ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες όσον αφορά την ισορροπία της υγρασίας ή μεγάλη κλίση του εδάφους).

Αυτός ο καθορισμός αντικειμενικών κριτηρίων είναι θετικός, αλλά τα κριτήρια πρέπει να ελέγχονται επιτόπου προκειμένου να επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία και η προσαρμοστικότητά τους σε πραγματικές καταστάσεις και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φυσικής περιοχής.

Η πιθανότητα μεταβατικής περιόδου, με το δικό της καθεστώς, για κάθε περιοχή που χάνει το καθεστώς της μειονεκτικής περιοχής πρέπει επίσης να εξεταστεί.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η ενίσχυση των μειονεκτικών αγροτικών περιοχών συνιστά βασικό στοιχείο της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Συνιστώ την καταβολή επαρκών αντισταθμιστικών πληρωμών σε μειονεκτικές περιοχές, ώστε οι γεωργοί να συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος της υπαίθρου και να ξεκινήσουν να ασκούν βιώσιμες γεωργικές δραστηριότητες που παρέχουν δημόσια αγαθά, όπως τοπία, ποιότητα νερού και αέρα, και προστασία της βιοποικιλότητας. Αυτές οι ενισχύσεις επιτρέπουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή διατηρώντας τις αγροτικές περιοχές, ενώ τους δίνουν το καθεστώς περιοχών ζωτικής οικονομικής και φυσικής σημασίας. Αυτή η έκθεση αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με «λοιπές περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα», σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 σημείο α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων όρισε οκτώ κριτήρια σχετικά με το έδαφος και το κλίμα τα οποία, όταν υπερβαίνονται ορισμένες οριακές τιμές, υποδεικνύουν την ύπαρξη μεγάλων περιορισμών για την ευρωπαϊκή γεωργία. Συμφωνώ ότι το γεωγραφικό κριτήριο που καλείται «απομόνωση» πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη, καθώς συνιστά φυσικό μειονέκτημα. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να εφαρμόσουν αντικειμενικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις συνθήκες της φυσικής περιοχής τους όταν καθορίζουν τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είναι θετικό ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι «οι πληρωμές για τις ΜΠ πρέπει να συνδέονται με την ενεργό καλλιέργεια της γης» και ότι «τα αυστηρά και καθαρώς βιοφυσικά κριτήρια θα μπορούσαν να μην είναι κατάλληλα». Θεωρούμε επίσης πολύτιμη τη συμπερίληψη του γεωγραφικού κριτηρίου της «απομόνωσης» και τη δήλωση ότι «μπορεί να αποδειχθεί αναγκαία η σωρευτική χρήση των εγκριθέντων κριτηρίων». Ωστόσο, αυτές οι πτυχές έρχονται σε αντίθεση με άλλες που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ιδιαίτερα με τον ορισμό μιας «μεταβατικής περιόδου» για την προσαρμογή στα νέα κριτήρια, με άλλα λόγια, τη σιωπηρή αποδοχή των νέων κριτηρίων που προτείνει η Επιτροπή. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην επανεξέταση των νέων κριτηρίων στη μελλοντική ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), όπως επίσης υποστηρίζεται εκεί, για τη διατήρηση της πολιτικής αυτής στη σφαίρα της ανάπτυξης της υπαίθρου με συγχρηματοδότηση· με άλλα λόγια, τη διατήρηση ενός άλλου τρόπου διακρίσεων μεταξύ των χωρών. Εάν εφαρμοστεί, η πρόταση της Επιτροπής θα είναι εξαιρετικά επιζήμια για τα συμφέροντα των νότιων χωρών, ιδίως της Πορτογαλίας. Αυτός είναι ο λόγος που προειδοποιούμε για την ανάγκη να διορθωθεί κατά την κατάρτιση της ΚΓΠ αυτή η πρόταση και να καταδειχθεί και να εκτιμηθεί η χρήση όχι μόνο της ομάδας βιοφυσικών κριτηρίων, αλλά και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, όπως: το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, το εισόδημα ανά οικογενειακή μονάδα εργασίας και δείκτες απερήμωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), γραπτώς. (IT) Η συγκεκριμένη έκθεση δίνει έμφαση στη σημασία που θα έχει η νέα κοινή γεωργική πολιτική για όλα τα κράτη μέλη. Η προστασία περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα θα είναι ένα από τα βασικά σημεία της πολιτικής αυτής που η ΕΕ και οι περιφέρειες των κρατών μελών θα εφαρμόζουν, εφαρμόζοντας με αυτόν τον τρόπο στην πράξη τις αρχές της επικουρικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη την επικουρικότητα, ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισμό των παραμέτρων καθορισμού των περιοχών αυτών. Η Επιτροπή δεν πρέπει να παραβλέπει το γεγονός ότι η ανάκαμψη περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα θα παράσχει απτή βοήθεια σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που πλήττονται από την τρέχουσα μείζονα κρίση, και θα συμβάλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος σε καλή κατάσταση. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά πρέπει να είναι εφικτά όχι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη, μέσω της κατανομής κατάλληλων πόρων για την προστασία και την αναδιάρθρωση των περιοχών αυτών. Μέσω αυτού, θα μπορούσαμε να ανακάμψουμε και να παράσχουμε κίνητρα για την οικονομική ανάπτυξη της γεωργίας σε όλες τις περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης και να καθορίσουμε τις επιπτώσεις στην αγορά, όπως στη γεωργική παραγωγή χαρακτηριστικών για την περιοχή τροφίμων, και να προστατέψουμε το τοπίο και το περιβάλλον. Ευχαριστώ τον κ. Dorfmann και τον συγχαίρω για την εξαιρετική έκθεσή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), γραπτώς. (PL) Προκειμένου να επιτευχθούν δίκαιες και ομοιόμορφες συνθήκες για όλους τους γεωργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει, αναμφίβολα, να αποτελέσουν τον βασικό στόχο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Προκειμένου να εναρμονιστεί η νομοθεσία που ορίζει ποιες περιοχές είναι επιλέξιμες να λάβουν ενισχύσεις, είναι απαραίτητο, πάνω απ' όλα, να εναρμονιστούν τα κριτήρια κατάταξης των περιοχών αυτών. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι εφικτή μόνο με τη στενή συνεργασία των κρατών μελών. Το πρακτικό πνεύμα που προτείνει ο συντάκτης της έκθεσης επιτρέποντας τον ορισμό των βιοφυσικών κριτηρίων από τις επιμέρους χώρες ενδέχεται να συνιστά απειλή υπό τη μορφή προσπαθειών επιβολής συγκεκριμένων εθνικών συμφερόντων. Ωστόσο, εφόσον η Επιτροπή μεριμνήσει να διασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, αυτή η λύση θα βελτιώσει σημαντικά τον αντικειμενικό προσδιορισμό των εν λόγω περιοχών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από τις μισές χρησιμοποιούμενες γεωργικές εκτάσεις στην ΕΕ (54%) χαρακτηρίζονται ως μειονεκτικές –λόγω είτε ορογραφίας ή κλιματικών συνθηκών είτε λιγότερο γόνιμης γης– και ότι αυτό το μέτρο είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της υπαίθρου, συμπεραίνουμε ότι η βοήθεια προς τις μειονεκτικές περιοχές πρέπει να συνιστά προτεραιότητα για τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, η κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις μειονεκτικές περιοχές που καλύπτει τις τοπικές ανάγκες των διάφορων περιοχών θα οδηγήσει σε μείωση των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις ενισχύσεις που τους παρέχονται. Συνεπώς, μέσω του επακριβούς προσδιορισμού των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα θα είναι δυνατόν να ληφθούν επαρκείς πόροι για την αξιοποίηση των εκτάσεων και την αύξηση της γεωργικής παραγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από οικονομική στήριξη. Τα μικρά ορεινά αγροκτήματα πρέπει συχνά να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να επιβιώσουν, καθώς έχουν ελάχιστες δυνατότητες να αντιδράσουν γρήγορα σε νέες απαιτήσεις της αγοράς. Ιδίως οι ιδιοκτήτες μικρών γεωργικών μονάδων δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Συνεπώς, από επιχειρηματικής άποψης και μόνο, η κατάστασή τους είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτήν των μεγάλων γεωργικών επιχειρήσεων σε εκτεθειμένες περιοχές. Το υψηλό ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που χρεοκόπησαν τα τελευταία έτη και η αύξηση των γεωργών μερικής απασχόλησης καταδεικνύουν ότι η πολιτική επιδοτήσεων της ΕΕ επικεντρώνεται υπερβολικά στην εντατική κτηνοτροφία και τις συναφείς δραστηριότητες. Για να παραμείνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ ακόμη και σε ελάχιστο βαθμό αυτάρκη, είναι πλέον καιρός να «επανεθνικοποιήσουμε» τις γεωργικές επιδοτήσεις μας. Με στόχο μια δικαιότερη κατανομή των αντισταθμιστικών πληρωμών, υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία ασχολείται με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Θα ήθελα να τονίσω συγκεκριμένα τη σημασία μιας τροπολογίας που υπέβαλα στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που την υποστήριξαν. Ο στόχος της τροπολογίας στην οποία αναφέρομαι είναι να διασφαλίσει ότι ο τρόπος με τον οποίο οριοθετούνται οι περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα σχετίζεται με ομοιογενείς οικολογικές ζώνες και όχι με το επίπεδο LAU 2, όπως συμβαίνει επί του παρόντος. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι πιστεύω ότι είναι σωστό να συμπεριληφθούν στη μελλοντική πρόταση της Επιτροπής ευέλικτοι κανόνες οι οποίοι θα επιτρέπουν επίσης τη χορήγηση ενισχύσεων σε γεωργούς σε ζώνες με φυσικά μειονεκτήματα σε μικρές περιοχές, που βρίσκονται, από διοικητική άποψη, σε μονάδες που δεν πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η ενίσχυση αγροτικών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα που αποτελούν προκλήσεις αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του δεύτερου πυλώνα της κοινής γεωργικής πολιτικής. Επιπλέον, η έκθεση προβλέπει επιδοτήσεις για αυτές τις περιοχές όχι μόνο αναφορικά με την παραγωγή τροφίμων, αλλά και σε μακροοικονομικό πλαίσιο. Συνεπώς, υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς. (PL) Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A7-0056/2010), γιατί ο δεύτερος πυλώνας της κοινής γεωργικής πολιτικής, συγκεκριμένα η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου, είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτής καθαυτής της ΚΓΠ, αλλά επίσης και για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των εκτάσεων με φυσικά μειονεκτήματα. Το έγγραφο του εισηγητή είναι εξαιρετικά αναγκαίο, όχι μόνο για εμάς, αλλά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τις εκτάσεις οι οποίες, για λόγους που δεν εξαρτώνται από τους ιδιοκτήτες τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ή καλά. Συμφωνώ με την εκτίμηση του εισηγητή για την αναθεώρηση των κριτηρίων για την κατάταξη των μειονεκτικών περιοχών, που ξεκίνησε το 2005. Τα προηγούμενα κριτήρια για την ενίσχυση των εν λόγω περιοχών πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν μειονεκτήματα που υπάρχουν πραγματικά. Πρέπει επίσης να υπενθυμιστεί ότι υπάρχουν περιοχές που υπάγονται σε ειδικά κριτήρια, αλλά όπου τα μειονεκτήματα δεν υφίστανται πλέον λόγω της εφαρμογής αποτελεσματικών λύσεων. Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι υπεύθυνα για τον προσδιορισμό των μειονεκτικών περιοχών και για την κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης και ανάπτυξης. Φυσικά, όλα τα μέτρα πρέπει να βασίζονται σε ένα κοινοτικό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, μαζί με την Ομάδα μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , γραπτώς. (SV) Απείχα/καταψήφισα την έκθεση Dorfmann. Ο λόγος για αυτήν τη θέση μου είναι εμφανής από την έκθεση. Η ΕΕ έχει υπερβολικά μεγάλη έκταση για να μπορέσει να χειριστεί αποτελεσματικά τις αγροτικές ενισχύσεις για περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ παρουσιάζουν τεράστιες διαφοροποιήσεις. Αυτό ισχύει όσον αφορά τις καλλιέργειες, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους, τους συνδυασμούς ειδών εδάφους και κλιματικών συνθηκών. Η κλιματική αλλαγή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο να καταρτιστεί κατάλογος κριτηρίων και καθορισμένων προτύπων για επιδοτήσεις. Η ΕΕ ζήτησε λεπτομερείς χάρτες από τα κράτη μέλη, αλλά μόνο λίγες χώρες τους παρέσχαν. Ένα παράδειγμα που τονίζεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ότι η Ισπανία καταβάλλει 16 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ η Μάλτα καταβάλλει 250 ευρώ ανά εκτάριο για συνθήκες που θεωρούνται παρόμοιες. Η κοινή γεωργική πολιτική καταρτίστηκε όταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση είχε έξι κράτη μέλη. Η κατάσταση σήμερα είναι εντελώς διαφορετική και ακόμη πιο περίπλοκη. Η διαχείριση των γεωργικών ενισχύσεων πρέπει να γίνεται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη διαθέτουν γνώσεις για την περιοχή τους. Επί του παρόντος βρισκόμαστε εν μέσω μιας κρίσης για το ευρώ. Ένα ενιαίο νόμισμα αποτελεί εμπόδιο στην προσαρμογή των επιτοκίων και των ισοτιμιών σε διαφορετικές συνθήκες εντός της ζώνης του ευρώ. Μια ενιαία γεωργική πολιτική είναι εξίσου ακατάλληλη και για τα 27 κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Σε αυτήν την ανακοίνωση, η Επιτροπή επιδίωξε την αύξηση της αυστηρότητας και της ομοιομορφίας των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για την κατανομή ενισχύσεων σε γεωργούς σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα. Επιχείρησε επίσης να διορθώσει την άνιση κατανομή αντισταθμιστικών πληρωμών μεταξύ κρατών μελών, λόγω διαφορών στην κατάταξη, ιδίως των αποκαλούμενων «ενδιάμεσων μειονεκτικών περιοχών (ΜΠ)»

Αυτές οι πληρωμές είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της απασχόλησης και των αγροτικών κοινοτήτων, τη συνεχή χρήση των γεωργικών εκτάσεων, τη βιοποικιλότητα και το πολιτιστικό τοπίο.

Είμαι γενικά ικανοποιημένος με την έκθεση και ιδιαίτερα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, που επιχειρεί να διασφαλίσει τα συμφέροντα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, καθώς τα νησιά εξαιρούνται από την ανακοίνωση της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, μου φαίνεται λογικό να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη κατά τον καθορισμό των ενδιάμεσων ΜΠ όχι μόνο βιοφυσικά αλλά και άλλα κριτήρια, όπως το αν πρόκειται για νησί ή εξόχως απόκεντρη περιφέρεια.

Μου φαίνεται επίσης σημαντικό κάθε περιοχή που χάνει το καθεστώς «περιοχής με φυσικά μειονεκτήματα» να επωφελείται από μια μεταβατική περίοδο, η οποία θα της επιτρέψει να περιορίσει τις επιπτώσεις της απώλειας των επιδοτήσεών της.

Πρέπει πλέον να διασφαλίσουμε ότι, κατά τη γενική αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα νέα καθεστώτα ενισχύσεων για τους γεωργούς θα σχεδιαστούν με συνεκτικό τρόπο και ότι θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός μεταξύ της γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής.

 
  
  

Έκθεση: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu, καθώς πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να επιταχύνουμε τις επενδύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Δυστυχώς, επί του παρόντος η Ευρώπη διατρέχει τον κίνδυνο να μείνει πίσω από την Ασία, κρίνοντας απλώς από λίγους δείκτες, όπως ο μέσος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων, ή από το γεγονός ότι, παρόλο που οι υπηρεσίες ευρυζωνικής επικοινωνίας διατίθενται σε πάνω από το 90% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν φτάσει στους καταναλωτές μόνο στο 50% των νοικοκυριών. Η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει ένα σαφές, φιλόδοξο θεματολόγιο στον τομέα αυτόν, το οποίο θα αποτελέσει κάτι περισσότερο από απλώς ένα όραμα ή ένα έγγραφο προοπτικών. Υπάρχουν λύσεις που πρέπει να υποστηρίξουμε, όπως η χρήση προγραμμάτων ανοικτού λογισμικού, που θα συμβάλει στην επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα του λογισμικού μέσω ελεύθερων συνεισφορών και περικοπής δαπανών για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτά τα προγράμματα. Ταυτόχρονα, πρέπει να υιοθετήσουμε μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας εντός του προγράμματος πλαισίου της ΕΕ, και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η έκθεση πρωτοβουλίας της κ. del Castillo Vera είναι φιλόδοξη όσον αφορά το ζήτημα της ψηφιακής στρατηγικής για την Ευρώπη. Το ζήτημα αυτό αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Εν προκειμένω, συνιστάται να έχει ευρυζωνική πρόσβαση ο μισός ευρωπαϊκός πληθυσμός έως το 2015 και ολόκληρος ο πληθυσμός έως το 2020. Αυτή η ευρεία χρήση του διαδικτύου υποστηρίζεται από προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξελιχθεί η νομοθεσία για τους καταναλωτές και την ασφάλεια, καθώς και σχετικά με την απαραίτητη ψηφιακή πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, αυτό το θεματολόγιο θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε την καινοτόμο έρευνα και ανάπτυξη, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ταχεία αύξηση των γνώσεων και της πρόσβασης στην κληρονομιά μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση. Είμαι πεπεισμένος ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να δρέψει τους καρπούς αυτής της ψηφιακής επανάστασης παρά μόνο αν όλοι οι πολίτες της ΕΕ κινητοποιηθούν και ενδυναμωθούν ώστε να συμμετάσχουν πλήρως στη νέα ψηφιακή κοινωνία. Αυτό απαιτεί να αντιμετωπιστούν πολλές προκλήσεις, όπως δέσμευση για μακρόπνοες επενδύσεις, εμπιστοσύνη των κυβερνήσεων προκειμένου να κινηθούν πιο αποφασιστικά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και εμπιστοσύνη των πολιτών προκειμένου να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές υπηρεσίες. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι απαραίτητο να μειωθούν σημαντικά τα κενά στις ψηφιακές γνώσεις και τις ψηφιακές ικανότητες έως το 2015. Επικροτώ ιδιαιτέρως τις προτάσεις που επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν υψηλής ταχύτητας συνδέσεις στο διαδίκτυο έως το 2015 και ότι θα προσφέρονται σε όλους τους ενηλίκους εργάσιμης ηλικίας ευκαιρίες εκπαίδευσης στις ΤΠΕ. Για να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό ψηφιακό θεματολόγιο, πρέπει να ξεκινήσουμε από τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ένας από τους τομείς με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς είναι παρούσες σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών και αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας, οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στην καταπολέμηση της φτώχειας και των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Κάθε πρόσωπο πρέπει να ενδυναμώνεται με τις απαραίτητες δεξιότητες και με πανταχού παρούσα πρόσβαση υψηλής ταχύτητας, και χρειάζεται ένα σαφές νομικό πλαίσιο το οποίο να προστατεύει τα δικαιώματα και να προσφέρει την απαραίτητη εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Η έκθεση «σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu», την οποία υπερψήφισα, επιδιώκει τη συνεργασία με την Επιτροπή για την κατάρτιση της καθολικής στρατηγικής πρότασης και του σχεδίου δράσης για το 2015. Προς τον σκοπό αυτόν: κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευρυζωνικό διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το 2013· ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που βρίσκονται σε βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από έντονα και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, και ειδικότερα τις εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες· και, τέλος, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί για τους τελικούς χρήστες που έχουν αναπηρία επίπεδο πρόσβασης ισότιμο με αυτό που προσφέρεται στους λοιπούς τελικούς χρήστες.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), γραπτώς. (IT) Ένας από τους πιο φιλόδοξους, αλλά μη επιτευχθέντες στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική, βασισμένη στη γνώση κοινωνία παγκοσμίως. Ο στόχος της έγκρισης του θεματολογίου 2015.eu, που συμπληρώνει τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, είναι να καταστούν οι πολίτες ως καταναλωτές το επίκεντρο ενός κοινοτικού μέτρου που σκοπεύει να διασφαλίσει ότι πολίτες όλων των κρατών μελών διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες πληροφορικής που τους εγγυώνται την πρόσβαση στις βασικές μορφές της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών που διατίθενται σήμερα. Στη διασφάλιση των γνώσεων πληροφορικής των οικογενειών, των μαθητών, των επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων θα συμβάλουν διάφορες στρατηγικές που θα αντιμετωπίζουν το ζήτημα του καθορισμού των ψηφιακών δικαιωμάτων καθώς και της υλοποίησης υποδομών για τη βελτίωση και την επέκταση της ευρυζωνικής σύνδεσης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

Καθώς πιστεύω ακράδαντα ότι το μέλλον της εκπαίδευσης πρέπει απαραιτήτως να συμβαδίζει με την ενίσχυση της εκπαίδευσης βάσει υπολογιστών και τη διαλειτουργικότητα των δεξιοτήτων πληροφορικής, τάσσομαι υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Στηρίζω την εξαιρετική έκθεση της κ. del Castillo Vera σχετικά με το νέο ψηφιακό θεματολόγιο. Συμφωνώ ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία και την εφαρμογή τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο προστιθέμενη αξία στους πολίτες και τις εταιρείες της. Συμφωνώ επίσης ότι η Ευρώπη δεν θα δρέψει τα οφέλη αυτής της ψηφιακής επανάστασης παρά μόνο αν το ευρωπαϊκό κοινό στο σύνολό του κινητοποιηθεί και του παρασχεθούν τα απαραίτητα μέσα ώστε να συμμετάσχει πλήρως στη νέα ψηφιακή κοινωνία. Επικροτώ τον στόχο της παροχής ευρυζωνικής κάλυψης σε κάθε ευρωπαίο πολίτη και σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά απόκεντρων περιφερειών. Επικροτώ επίσης τη σύσταση να εισαχθεί η έννοια της ψηφιακής γνώσης στα εκπαιδευτικά συστήματα, ήδη από την προσχολική ηλικία, παράλληλα με τις ξένες γλώσσες, ώστε να διαμορφώνονται ικανοί χρήστες όσο το δυνατόν νωρίτερα. Θα υπογράμμιζα τη δυνητική αξία που μπορεί να έχει για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις η μετάβαση των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακή λειτουργία (η-διακυβέρνηση), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή μια περισσότερο αποτελεσματική και εξατομικευμένη παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το γεγονός ότι μέσω της χρήσης συστημάτων ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (συμβάσεις δημοσίων έργων) είναι δυνατόν να υπάρξουν σημαντικά οφέλη όσον αφορά τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα, με περισσότερες επιλογές, υψηλότερη ποιότητα και χαμηλότερες τιμές.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση, καθώς συμφωνώ και με το πνεύμα και με το περιεχόμενό της. Πιστεύω ότι, εγκρίνοντας τη συγκεκριμένη έκθεση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστέλλει ένα σαφές μήνυμα πολιτικής ηγεσίας με τη δημιουργία ψηφιακού θεματολογίου, ενός πραγματικά συνεκτικού και ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σχεδίου, το οποίο συνιστά ένα θεμελιώδες βήμα για το μέλλον της Ευρώπης.

Από τη μία πλευρά, η ψηφιακή ανάπτυξη προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης, αλλά από την άλλη πλευρά συνεπάγεται μείζονες κοινωνικές αλλαγές, με σημαντικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά των πολιτών. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι να διασφαλιστεί ότι αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε μια πιο δημοκρατική, ανοικτή και χωρίς αποκλεισμούς ευρωπαϊκή οικονομία και σε μια ευημερούσα, ανταγωνιστική και βασισμένη στις γνώσεις μελλοντική οικονομία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, «το άτομο τεθεί στον πυρήνα της δράσης άσκησης πολιτικής».

Είναι σημαντικό να υπάρξει μεγάλη επικέντρωση στην ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων και στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών σε καίριους τομείς της αγοράς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η υγεία. Αυτή η πολιτική δράση, ωστόσο, πρέπει να προσφέρει κατάλληλα εχέγγυα ώστε να αποφευχθεί η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, των δημόσιων αρχών και του ιδιωτικού τομέα, των πυκνοκατοικημένων και των αγροτικών, νησιωτικών και ορεινών περιοχών, και του εθνικού και διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Εκτιμώ τις προσπάθειες της κ. del Castillo Vera κατά τη σύνταξη της συγκεκριμένης έκθεσης, όπως και τις συνεισφορές των συναδέλφων βουλευτών. Το ψηφιακό θεματολόγιο και η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς ΤΠΕ συγκαταλέγονται στις προτεραιότητές μας και στις προτεραιότητες της Προεδρίας. Επικροτώ την έμφαση που δίνεται στην έννοια της προώθησης της ψηφιακής γνώσης μεταξύ των νέων, καθώς αυτοί χρησιμοποιούν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες και, ως εκ τούτου, πρέπει να τις χρησιμοποιούν με ασφαλή, αποτελεσματικό τρόπο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνάδελφους βουλευτές για τη στήριξη που παρέσχαν στη δράση που ανέλαβα ζητώντας από την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο για την προώθηση νέων επιγραμμικών επιχειρήσεων και να παράσχει διευκολύνσεις, ιδίως για όσους έμειναν πρόσφατα άνεργοι. Είμαι πεπεισμένος ότι οι ψήφοι των συναδέλφων βουλευτών και η δική μου ψήφος σηματοδοτούν ένα ουσιαστικό βήμα προς μια συνολική, αποτελεσματική προσέγγιση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα μας στηρίξει κατά τη θέσπιση σαφών κανόνων στον συγκεκριμένο τομέα και σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η δημιουργία «ψηφιακού θεματολογίου» γίνεται ολοένα και πιο σημαντική και είναι αναπόφευκτη στην κοινωνία μας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδίως όσον αφορά την επιγραμμική διάθεση πληροφοριών, περιεχομένου και γνώσεων, ήταν ραγδαίες, και σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από μια δεκαετία το «ψηφιακό» τοπίο έχει αλλάξει θεαματικά, με μαζική πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις επικοινωνίες κινητής τηλεφωνίας. Συνεπώς, είναι σημαντικό να κοιτάξουμε προς το μέλλον και να καταρτίσουμε μια στρατηγική για το ψηφιακό θεματολόγιο, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και με τα πνευματικά δικαιώματα και την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια ακμάζουσα και ανταγωνιστική οικονομία και συμβάλλουν στην εδραίωση μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον, δημοκρατικής, ανοικτής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Οι ΤΠΕ παρέχουν αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη, και συνεισφέρουν με τον τρόπο αυτόν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Επί του παρόντος, υπάρχουν μείζονες διαφορές εντός και μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Είναι επιτακτική ανάγκη να οικοδομήσουμε μια ψηφιακή ενιαία αγορά υπηρεσιών που θα αποτρέπει τους κατακερματισμένους κανόνες και θα συμβάλλει στην ελεύθερη κυκλοφορία ψηφιακών υπηρεσιών και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να εγκριθεί ένα φιλόδοξο ψηφιακό θεματολόγιο και ένα καθολικό σχέδιο δράσης, που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να εξελιχθεί σε μια ανοικτή και ακμάζουσα ψηφιακή κοινωνία η οποία θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες και θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχει το να προσφέρεται σε όλους τους πολίτες πανταχού παρούσα και υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στη σταθερή και την κινητή ευρεία ζώνη. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικό διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η συγκεκριμένη έκθεση έχει πολλά θετικά σημεία, παρότι αναπτύσσεται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, την οποία στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουμε τα βαθύτερα οφέλη ενός ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ιδιαίτερα τη διασφάλιση της «πρόσβασης όλων των πολιτών στα πολιτιστικά προϊόντα», τη διασφάλιση «για τους τελικούς χρήστες που έχουν αναπηρία επιπέδου πρόσβασης ισότιμου με αυτό που προσφέρεται στους λοιπούς τελικούς χρήστες», την ετοιμότητα για «σημαντικότερες επενδύσεις στη χρήση λογισμικού ανοιχτής πηγής στην ΕΕ» και τη διαβεβαίωση ότι «θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, στις περιοχές που βρίσκονται σε βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που πλήττονται από έντονα και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, και ειδικότερα τις εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες». Ας συνεισφέρουμε σε αυτές τις προτάσεις.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι ένα πρωτοποριακό ψηφιακό θεματολόγιο απορρίπτει οποιαδήποτε εμπορευματοποίηση της γνώσης, της εκπαίδευσης και της έρευνας. Αυτός είναι ο λόγος που δεν δεχόμαστε την αποδυνάμωση των θετικών στόχων με τις ασάφειες και τις διακυμάνσεις της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Η ενίσχυση και η προώθηση μιας «εύρυθμα λειτουργούσας» εσωτερικής αγοράς δεν την καθιστούν πιο «προσανατολισμένη προς τον καταναλωτή» ούτε οδηγούν σε «χαμηλότερες τιμές», όπως προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Το αντίθετο έχει αποδειχτεί ότι συμβαίνει σε διάφορες περιστάσεις, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτόν τον λόγο απείχαμε της ψήφου.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. (RO) Αυξημένη προσοχή πρέπει να δοθεί στον καθορισμό του νέου ψηφιακού θεματολογίου, του 2015.eu, το οποίο προτίθεται να είναι πιο ανταγωνιστικό και καινοτόμο από τη στρατηγική i2010, η οποία δρομολογήθηκε πρόσφατα, ιδίως όσον αφορά τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πτυχές του. Γι’ αυτόν τον λόγο, ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, υποστήριξα την εν λόγω έκθεση, ιδίως τα σημεία της σχετικά με τον ρόλο των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στην κατάρτιση των νέων και στην προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας. Στο υποβληθέν και εγκριθέν κείμενο, έδωσα έμφαση τόσο στη σημασία που έχει το να αποκτούν τα παιδιά βασικές γνώσεις ΤΠΕ ήδη από το επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να παράσχει η μάθηση από το διαδίκτυο στην κοινωνία μας, που βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Στο ίδιο πνεύμα, επικρότησα το γεγονός ότι οι νέοι είναι η πιο δεκτική ομάδα του πληθυσμού στις ΤΠΕ. Πράγματι, πρέπει να επικεντρωθούν στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς αυτό μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του επιπέδου της ανεργίας στην ΕΕ, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Τέλος, επιβεβαίωσα την ανάγκη να αναπτυχθεί το σχέδιο Europeana στο πλαίσιο του θεματολογίου 2015.eu, υλοποιούμενο κατά τρόπο που εγγυάται το υψηλό προφίλ του διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επίτευξη του εγγενούς πολιτιστικού στόχου του.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), γραπτώς. (RO) Επικροτώ την έγκριση της έκθεσης αυτής, η οποία θα βοηθήσει κατά την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης πρότασης στρατηγικής 2015 για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Πιστεύω ότι η έξοδός μας από την οικονομική κρίση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της πρότασης να διευκολύνει την ευρεία και αποτελεσματική εφαρμογή των ΤΠΕ στον επιχειρηματικό τομέα. Οι ΜΜΕ μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει στο μέλλον τα μέτρα που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, με σκοπό να προωθήσουν την παραγωγικότητά τους. Χρησιμοποιώ την ψήφο μου σήμερα για να στηρίξω την πρόταση της έκθεσης αυτής σχετικά με την κατάρτιση ψηφιακού σχεδίου για την προώθηση επιγραμμικών επιχειρήσεων, με κύριο στόχο την παροχή εναλλακτικών επιλογών στους ανθρώπους που έμειναν πρόσφατα άνεργοι στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Αυτή η πρωτοβουλία θα μπορούσε να υλοποιηθεί προσφέροντας συγκεκριμένα δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο και παροχή συμβουλών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη είναι σημαντικό προκειμένου να υπάρξει μια ψηφιακή επανάσταση από την οποία θα μπορέσουν να ωφεληθούν οι ευρωπαίοι πολίτες στο σύνολό τους. Ωστόσο, η συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για μια τέτοια επανάσταση· είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστούν ενεργοί παράγοντες στη νέα ψηφιακή κοινωνία. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, απαιτούνται επενδύσεις μεγάλης κλίμακας ώστε να καταστεί δυνατό να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα που υφίσταται επί του παρόντος στην ΕΕ. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι οι ενημερωμένοι και φωτισμένοι πολίτες συμβάλλουν στην αύξηση του δυναμικού της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), γραπτώς. (SK) Η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη και για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την ανάπτυξη και την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών, και να δώσει σε όλους τους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να συνδεθούν με τη νέα ψηφιακή κοινωνία μέσω διαδικτυακών συνδέσεων υψηλής ποιότητας και υψηλής ταχύτητας σε προσιτές τιμές. Δυστυχώς, οι αγορές των τηλεπικοινωνιών σε πολλά κράτη μέλη δεν έχουν επιτύχει ακόμη επαρκή επίπεδα ανοίγματος στον ανταγωνισμό, και συνεπώς οι καταναλωτές και τα νοικοκυριά αποθαρρύνονται από τις υψηλές τιμές και δεν αποκτούν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να επεκταθεί η ολοκλήρωση και η συνολική απελευθέρωση της ενιαίας αγοράς και να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην παροχή διασυνοριακών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, υποστηρίζω τη δημιουργία ενός καλύτερου νομικού πλαισίου για τον νέο ψηφιακό χώρο, το οποίο θα διασφαλίζει την προστασία των βασικών δικαιωμάτων του πολίτη και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την αποτροπή των εγκλημάτων στον χώρο της πληροφορικής, τη διάδοση της παιδικής πορνογραφίας και άλλων εγκλημάτων στο διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Προβλέπεται ότι κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο σε ανταγωνιστικές τιμές έως το 2013. Επιπλέον, υπάρχει πρόθεση να καταστεί η Ευρώπη η πιο «κινητή ήπειρος» του κόσμου όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο έως το 2015. Υποστηρίζω τα μέτρα προς τον σκοπό αυτό και, ως εκ τούτου, υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η νέα ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη αποτελεί ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο πρόγραμμα για τη διάδοση των νέων τεχνολογιών και των γρήγορων συνδέσεων στα κράτη μέλη και για αυτό την υπερψήφισα. Ωστόσο, πέρα από τις διακηρυκτικές αρχές που εκφράζει, όπως η αύξηση των ταχυτήτων στις κινητές συνδέσεις και η εξοικείωση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες, κάποιοι στόχοι φαίνονται ιδιαίτερα δύσκολοι να επιτευχθούν. Συγκεκριμένα, ο στόχος που αναφέρει ότι όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαθέτουν υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο μέχρι το 2015, αν και ιδιαίτερα επιθυμητός, φαντάζει δύσκολα πραγματοποιήσιμος λόγω αντικειμενικών παραγόντων (για παράδειγμα σε απομονωμένες ορεινές και νησιωτικές χώρες, οι υψηλές ταχύτητες είναι δύσκολο να επιτευχθούν άμεσα). Επομένως, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό η νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για την ψηφιοποίηση να υποστηριχθεί με μια σειρά από συντονισμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως η γενναιότερη κοινοτική χρηματοδότηση, που να διασφαλίζουν την καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο ακόμη και για τους μαθητές που βρίσκονται σε γεωγραφικά μειονεκτική θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρώπη παραμένει παγκόσμια ηγετική δύναμη στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο Παγκόσμιος Ιστός, το πρότυπο GSM για τα κινητά τηλέφωνα, το πρότυπο MPEG για το ψηφιακό περιεχόμενο και η τεχνολογία ADSL επινοήθηκαν στην Ευρώπη. Η διατήρηση αυτής της ηγετικής θέσης και η μετατροπή της σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί ζωτικής σημασίας πολιτικό στόχο.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας οι πολιτικές για τις ΤΠΕ επιβεβαίωσαν τον ρόλο των τεχνολογιών αυτών ως κινητήριας δύναμης του οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού της Ευρώπης και αύξησαν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης σε περιόδους κρίσης. Όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης ανέπτυξαν πολιτικές ΤΠΕ και θεωρούν ότι οι τεχνολογίες αυτές συνεισφέρουν σημαντικά στην εγχώρια ανάπτυξη και απασχόληση στο πλαίσιο της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας.

Παρά το γεγονός αυτό, την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η ΕΕ υστερεί όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ένωση δρομολόγησε φιλόδοξα ερευνητικά προγράμματα με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα και να στηρίξει οξυδερκείς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Συνεπώς, θα ήθελα να επαναλάβω ξεκάθαρα την πλήρη στήριξή μου προς αυτές τις δράσεις, με την ακράδαντη πεποίθηση ότι η Ευρώπη μπορεί για μία ακόμη φορά να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να αποτελέσει κινητήρια δύναμη σε αυτόν τον εξαιρετικά σημαντικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), γραπτώς. (ES) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου, δεδομένης της σημασίας του ψηφιακού θεματολογίου στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού τεχνολογικού προβαδίσματος. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν βασικό παράγοντα ανάπτυξης αυτήν την περίοδο οικονομικής ανάκαμψης, αλλά είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η έκθεση υποστηρίζει τα βασικά σημεία που προσδιορίστηκαν στην υπουργική δήλωση σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο, που εγκρίθηκε στην άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Τηλεπικοινωνιών στις 18 και 19 Απριλίου στη Γρανάδα. Το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει την ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ ισχυρές, ταχείες και αποτελεσματικές υποδομές και ενθαρρύνει την έγκριση μέτρων που επιτρέπουν την επίτευξη πλήρους ευρυζωνικής κάλυψης για όλους τους πολίτες. Όλοι οι πολίτες πρέπει να συμμετάσχουν στην ψηφιακή επανάσταση για να στεφθεί η επανάσταση αυτή με επιτυχία. Ωστόσο, για να γίνει πραγματικότητα αυτή η επιτυχία, δεν πρέπει να παραβλεφθούν πτυχές όπως η ασφάλεια του διαδικτύου. Συνεπώς, η εγκριθείσα έκθεση δεν δεσμεύεται μόνο να παράσχει σε όλους τους πολίτες δεξιότητες υπολογιστών, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ασφάλεια του διαδικτύου και ο σεβασμός για τα δικαιώματα των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το ψήφισμα δεδομένου του γεγονότος ότι δεν συμπεριλήφθηκαν επιζήμιες τροποποιήσεις.

 
  
  

Έκθεση: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Όπως προτάθηκε στην εξαιρετική έκθεση του πολωνού συναδέλφου βουλευτή κ. Liberadzki, ψήφισα υπέρ του να χορηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2008. Χαίρομαι που ορισμένες ιδέες στις οποίες προσδίδω μεγάλη βαρύτητα έγιναν αποδεκτές: η διοργάνωση διοργανικής διάσκεψης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των εθνικών κυβερνήσεων και των εθνικών ελεγκτικών οργάνων, με σκοπό τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας απαλλαγής· η συντόμευση των προθεσμιών κατά τρόπο ώστε η απαλλαγή να ψηφίζεται στη διάρκεια του έτους που έπεται του ελεγχόμενου οικονομικού έτους· και η έκκληση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για έκδοση ενιαίας γνωμοδότησης (η εφαρμογή του κανόνα του «ενιαίου ελέγχου») σχετικά με την αξιοπιστία και την κανονικότητα των σχετικών πράξεων όπως προβλέπεται στη Συνθήκη. Επιπλέον, πρέπει να απλοποιήσουμε τους κανόνες σχετικά με την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, καθώς πολλά από τα σφάλματα προκύπτουν από τον πολύπλοκο χαρακτήρα των διαδικασιών, στον οποίο προστίθενται συχνά και εθνικές πολυπλοκότητες. Τέλος, σχετικά με τους ελέγχους ερευνητικών οργανισμών στην Ευρώπη, χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενίσχυσε το μήνυμα που αποστείλαμε στην Επιτροπή να μην αμφισβητεί τη χρηματοδότηση με σκληρό και συχνά αβάσιμο τρόπο σε σχέση με διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2008, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά σφάλματα στους τομείς των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, της ανάπτυξης της υπαίθρου, της επιστημονικής έρευνας, της ενέργειας και των μεταφορών. Οι πόροι που διανεμήθηκαν με λάθος τρόπο ανέρχονται σε 11%. Αυτό προκλήθηκε από τους πολύπλοκους κανόνες και κανονισμούς τους οποίους πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη. Συνεπώς, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το επόμενο έτος πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απλοποίηση αυτών των κανόνων και κανονισμών, τη βελτίωση του μηχανισμού ανάκτησης πόρων που καταβλήθηκαν εσφαλμένα και την καθιέρωση πιο αποτελεσματικών συστημάτων εποπτείας και ελέγχου. Μόλις εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, είναι πιθανό να βελτιωθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερος έλεγχος των δημοσιονομικών πόρων και να υλοποιηθούν έργα από τα κράτη μέλη που θα έχουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη ποικίλων τομέων της οικονομίας και άλλων κλάδων.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το άρθρο 317 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι η ευθύνη για την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού ανήκει στην Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποστέλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δήλωση σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών και την κανονικότητα και τη νομιμότητα των σχετικών πράξεων. Για λόγους διαφάνειας, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαληθεύει τους λογαριασμούς και να αναλύει διεξοδικά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Συμφωνώ με τον εισηγητή και τα ψηφίσματα σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όταν εφιστούν την προσοχή στην επιτακτική ανάγκη για εθνικές δηλώσεις σε κατάλληλο πολιτικό επίπεδο που θα καλύπτουν όλα τα κονδύλια της ΕΕ που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση, ώστε κάθε κράτος μέλος να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων που λαμβάνει. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν συνειδητοποιήσουμε ότι τα κράτη μέλη διαχειρίζονται το 80% των κοινοτικών δαπανών. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω τη θετική γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τους λογαριασμούς, το οποίο βεβαιώνει τους ευρωπαίους πολίτες για την κατάλληλη και αυστηρή διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης, παρά ορισμένα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται και αναλύονται διεξοδικά στη συγκεκριμένη έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Η επισκόπηση των σχεδόν 40 εκθέσεων που είναι αφιερωμένες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2008 από τα διάφορα όργανα της ΕΕ είναι επώδυνη. Για 15ο συναπτό έτος, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς βρίθει από σφάλματα και αδικαιολόγητες δαπάνες. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χορηγεί στην Επιτροπή απαλλαγή όσον αφορά τη διαχείρισή της. Η Επιτροπή κρύβεται πίσω από την ευθύνη των κρατών μελών, τα οποία υποτίθεται ότι διαχειρίζονται το 80% των δαπανών, ιδίως των γεωργικών και περιφερειακών δαπανών. Ωστόσο, τα προβλήματα στους δύο αυτούς τομείς περιορίζονται, ενώ αυξάνονται ραγδαία στην περίπτωση των επιδοτήσεων τις οποίες διαχειρίζονται απευθείας οι Βρυξέλλες. Η κατάσταση όσον αφορά την προενταξιακή βοήθεια στην Τουρκία είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ανησυχητική. Και αυτό χωρίς να αναφέρουμε τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που πολλαπλασιάζονται μαζί με την παρωδία των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων, τη μη μεθοδευμένη διαχείριση προσωπικού και προσλήψεων, τις δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων που προηγούνται των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων και τα υπερβολικά εποπτικά συμβούλια που εκτινάσσουν τα έξοδα διαχείρισης στα ύψη και τα οποία, εντέλει, δεν μπορούν να σχεδιάσουν ορθά τις ενίοτε μάλλον ασαφείς ενέργειες τους, και συνεπώς τον προϋπολογισμό τους. Αυτή η κατάσταση είναι τόσο έντονη ώστε, σε μια από τις εκθέσεις της, η κ. Mathieu ζητεί τη συνολική αξιολόγηση της χρησιμότητάς τους. Για αυτούς τους λόγους καταψηφίσαμε την πλειονότητα αυτών των κειμένων σχετικά με την απαλλαγή εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), γραπτώς. (RO) Μια ψηφοφορία για τη χορήγηση απαλλαγής δεν σημαίνει ότι η κατάσταση είναι απολύτως ιδανική. Πιστεύω ότι η κατάσταση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά με υπερβολικά βραδύ ρυθμό. Ο αριθμός των σφαλμάτων έχει μειωθεί, αλλά δεν έχουμε επιτύχει ακόμη το «επίπεδο ανεκτού σφάλματος». Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να καταστεί υποχρεωτικό να υποβάλλουν όλα τα κράτη μέλη εθνικές δηλώσεις διαχείρισης, ακριβώς όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο. Αντιτίθεμαι στην εφαρμογή του συστήματος «φωτεινού σηματοδότη» (κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο) μόνο για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, καθώς αυτό θα αποτελούσε μέτρο που εισάγει διακρίσεις. Υπάρχουν ελλείψεις σε πολλά άλλα κράτη μέλη, και πρέπει να εφαρμοστούν κοινοί κανόνες παρακολούθησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από όλες τις οντότητες με αυτόν τον ρόλο. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται εάν οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται ορθά, εάν τα εν λόγω θεσμικά όργανα επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί γι’ αυτά και εάν τυχόν γίνεται σπατάλη πόρων. Γενικά –με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις, κρίνοντας από τους ελέγχους που έχουμε ήδη δει– μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα εν λόγω θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τους πόρους που τους διατίθενται με χρηστό τρόπο και ότι επιτυγχάνουν τους στόχους που προτείνονται για αυτά. Γι' αυτόν τον λόγο υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την Επιτροπή και τους εκτελεστικούς οργανισμούς της.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Στην έκθεση Liberadzki «σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί» υιοθετούνται ιδιαίτερα αρνητικοί χαρακτηρισμοί για την Ελλάδα για μια σειρά θεμάτων από τη διαστρέβλωση των δημοσιονομικών στατιστικών στοιχείων μέχρι και την αόριστη κατηγορία της χώρας για ύπαρξη γενικής διαφθοράς. Η κοινοβουλευτική μας Ομάδα ζήτησε μέσω της διαδικασίας της τμηματικής ψηφοφορίας τη δυνατότητα να καταψηφίσει χωριστά τις συγκεκριμένες αναφορές που προσέβαλαν την Ελλάδα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό και για αυτόν τον λόγο καταψήφισα συνολικά την έκθεση Liberadzki.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), γραπτώς. (SV) Στις 5 Μαΐου υπερψήφισα την έκθεση του κ. Liberadzki σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί. Ωστόσο, ψήφισα υπέρ της αφαίρεσης της παραγράφου 376, η οποία πρότεινε η προενταξιακή βοήθεια στην Τουρκία να μειωθεί στο επίπεδο του 2006, και της παραγράφου 378, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να τροποποιήσει τους στόχους του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας, για παράδειγμα μέσω ειδικών καθεστώτων μέλους. Ο λόγος γι’ αυτό είναι πως πιστεύω ότι είναι λάθος μια έκθεση σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής να θέτει υπό αμφισβήτηση την ενταξιακή διαδικασία και τις ενταξιακές προοπτικές υποψηφίων χωρών. Πιστεύω ακράδαντα ότι άπαξ και ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, ανεξάρτητα από την υποψήφια χώρα, πρέπει να συνεχίζονται σε θετικό πνεύμα, χωρίς να περιπλέκεται περαιτέρω ή να παρεμποδίζεται η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ.

 
  
  

Έκθεση: Inès Ayala Sender (A7-0063/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), γραπτώς. (FR) Όπως προτείνεται στην πολύ καλή έκθεση της εξαίρετης συναδέλφου μου βουλευτή και ισπανίδας γείτονα, κυρίας Ayala Sender, ψήφισα υπέρ της χορήγησης απαλλαγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του έβδομου, όγδοου, ένατου και δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για το οικονομικό έτος 2008. Υποστηρίζω ανεπιφύλακτα την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό και, όταν έρθει η ώρα, η Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει το δικό της όργανο για την ανάληψη δράσης στον τομέα της ανάπτυξης. Όσον αφορά την επενδυτική διευκόλυνση την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που αποτελεί μέσο κάλυψης κινδύνου που χρηματοδοτείται από τα ΕΤΑ για την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στο δύσκολο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο των χωρών ΑΚΕ, έχω εξαιρετικά ανάμικτα συναισθήματα σχετικά με την ιδέα ότι η ΕΤΕπ πρέπει να υποβάλει έκθεση στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, αλλά αυτό θα αποτελέσει σημείο συζήτησης, ειδικά αν, όπως ελπίζει το Κοινοβούλιο, η Ένωση καταστεί μέτοχος της ΕΤΕπ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για τους δημοσίους υπαλλήλους να είναι υπόλογοι προς το κοινό, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να λογοδοτούν με αντικειμενικό και λεπτομερή τρόπο σχετικά με το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δημόσια κονδύλια. Παρά το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι τα έσοδα και οι αναλήψεις υποχρεώσεων είναι χωρίς σοβαρά σφάλματα, ανησυχεί, ωστόσο, σχετικά με την υψηλή συχνότητα των ποσοτικώς μη προσδιορίσιμων σφαλμάτων τα οποία εμφανίστηκαν στις αναλήψεις υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιονομική στήριξη και το σημαντικό επίπεδο σφαλμάτων στις πληρωμές. Και εγώ, όπως και ο εισηγητής, εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κατόρθωσε να λάβει όλα τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία και την τεκμηρίωση σχετικά με 10 δειγματοληπτικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν σε διεθνείς οργανισμούς και κατά συνέπεια δεν είναι σε θέση να διατυπώσει γνώμη για την κανονικότητα των δαπανών που ανέρχονται σε 190 εκατομμύρια ευρώ, ή στο 6,7% των ετήσιων δαπανών. Καλώ, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης να επιλύσει όλα αυτά τα ζητήματα για το επόμενο οικονομικό έτος (2009).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από όλες τις οντότητες με αυτόν τον ρόλο. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται εάν οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται ορθά, εάν τα εν λόγω θεσμικά όργανα επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί γι’ αυτά και εάν τυχόν γίνεται σπατάλη πόρων. Εν γένει –με λίγες μόνο εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους ελέγχους που έχουμε ήδη δει– μπορούμε να πούμε ότι τα εν λόγω θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τα κεφάλαια που διατίθενται προς αυτά σωστά και επιτυγχάνουν τους στόχους που προτείνονται για αυτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης για το έβδομο, όγδοο, ένατο και δέκατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης.

 
  
  

Έκθεση: Bart Staes (A7-0095/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward και Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς.(GA) Οι βουλευτές Pat «the Cope» Gallagher και Liam Aylward ψήφισαν υπέρ της έκθεσης για την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, και επικροτούν και οι δύο τις συστάσεις της έκθεσης όσον αφορά τη βελτίωση της διαφάνειας και της ευθύνης. Αυτή η διαφάνεια και η ευθύνη είναι απαραίτητες για την επιτυχή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για την ενθάρρυνση της χρηστής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Gallagher και ο κ. Aylward παρείχαν ιδιαίτερη στήριξη προς τις τροπολογίες που επιδίωκαν περαιτέρω διαφάνεια και οι οποίες συνιστούσαν την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις εκθέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου. Υποστήριξαν επίσης συστάσεις όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους ευρωπαίους φορολογούμενους σχετικά με τη χρήση του δημοσίου χρήματος εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για τους δημοσίους υπαλλήλους να είναι υπόλογοι προς το κοινό, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να λογοδοτούν με αντικειμενικό και λεπτομερή τρόπο σχετικά με το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δημόσια κονδύλια που τους διατέθηκαν. Η παρούσα έκθεση προβαίνει σε εξαντλητική ανάλυση της δημοσιονομικής κατάστασης του Κοινοβουλίου, εφιστώντας την προσοχή σε ορισμένα θέματα που πρέπει επειγόντως να επανεξεταστούν. Σημειώνω ότι ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες περιπτώσεις μικροαδικημάτων στους χώρους του Κοινοβουλίου, ζητώντας ως εκ τούτου από τον Γενικό Γραμματέα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό προκειμένου να μειωθούν τα μικροαδικήματα. Παρά το γεγονός ότι το σημείο αυτό μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, είναι ασφαλώς εξαιρετικά σημαντικό για όλους εμάς που χρησιμοποιούμε καθημερινά τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, θα ήθελα να σημειωθεί η θετική γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους λογαριασμούς, πράγμα το οποίο καθησυχάζει τους ευρωπαίους πολίτες ως προς το ότι γίνεται ορθή και αυστηρή διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen και Christel Schaldemose (S&D), γραπτώς. (DA) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της απαλλαγής όσον αφορά τους λογαριασμούς του ίδιου του Κοινοβουλίου για το 2008. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί αυτό τόσο επισταμένα και με τόσο κριτικό πνεύμα. Αποτελεί μια ξεκάθαρη νίκη τόσο για τη διαφάνεια όσο και για τον έλεγχο, συμφωνεί δε με την παραδοσιακή δανική άποψη περί ορθής πρακτικής. Η έκθεση απαλλαγής περιέχει ορισμένα σημεία κριτικής τα οποία απαιτούν αυστηρότερες από τις σημερινές διαδικασίες και πρακτικές. Αυτά περιλαμβάνουν την αυξημένη σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των συμπληρωματικών πιστώσεων και τη λογοδοσία των οικονομικών παραγόντων στο Κοινοβούλιο. Είμαστε, βεβαίως, υπέρ αυτού, και ως εκ τούτου υπερψηφίσαμε την απαλλαγή και το ψήφισμα στο σύνολό του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να χορηγεί απαλλαγή στο ίδιο το Σώμα κάθε χρόνο, και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η κριτική επανεξέταση. Η έκθεση αποτελεί, φυσικά, το αποτέλεσμα πολλών συμβιβασμών, αλλά στην ουσία κρατά μια ιδιαίτερα κριτική στάση, ενώ ταυτόχρονα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τις μελλοντικές διαδικασίες απαλλαγής. Επιπλέον, μεγάλη υποστήριξη παρασχέθηκε σε αυτήν την επικριτική έκθεση από πολλές Ομάδες στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), γραπτώς. (FR) Ο σκεπτικισμός μου, ή μάλλον η αντίθεσή μου προς ορισμένες από τις δηλώσεις που περιέχονται στο ψήφισμα της έκθεσης Staes, δεν πρέπει να συγκαλυφθεί από την ψήφο μου υπέρ της απαλλαγής του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2008. Το να δηλώνουμε ότι το κόστος ανακαίνισης της έδρας στο Στρασβούργο, κατόπιν της καταστροφής που συνέβη τον Αύγουστο του 2008, δεν πρέπει να βαρύνει τους ευρωπαίους φορολογούμενους, δεν επαρκεί.

Στην πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει νομική υποχρέωση να φροντίζει τα κτίρια που κατέχει με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή.

Επιπλέον, έχουν κινηθεί οι κατάλληλες νομικές διαδικασίες με σκοπό τη λήψη αποζημίωσης για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την καταστροφή.

Τέλος, θα επιθυμούσα την αυστηρή και αντικειμενική επανεξέταση της κατάστασης όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά ταμεία των βουλευτών του ΕΚ και όχι την ολίσθησή της προς τη δημαγωγία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από όλες τις οντότητες με αυτόν τον ρόλο. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται εάν οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται ορθά, εάν τα εν λόγω θεσμικά όργανα επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί γι’ αυτά και εάν τυχόν γίνεται σπατάλη πόρων. Εν γένει –με λίγες μόνο εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους ελέγχους που έχουμε ήδη δει– μπορούμε να πούμε ότι τα εν λόγω θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τα κεφάλαια που διατίθενται προς αυτά σωστά και επιτυγχάνουν τους στόχους που προτείνονται για αυτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ακολουθήσαμε τον εισηγητή, κύριο Staes, στην ψηφοφορία αυτή, έστω και αν δεν υπερψηφίστηκε μία βασική τροπολογία, η υπ’ αριθ. 22, για τη διαφάνεια στη χρήση δημοσίων κεφαλαίων, την οποία υπερασπίστηκε ο εν λόγω εισηγητής.

 
  
  

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για τους δημοσίους υπαλλήλους να είναι υπόλογοι προς το κοινό, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να λογοδοτούν με αντικειμενικό και λεπτομερή τρόπο σχετικά με το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δημόσια κονδύλια που τους διατέθηκαν. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε στην ετήσια έκθεσή του ότι ο έλεγχος δεν έδωσε αφορμή για σημαντικές παρατηρήσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ). Παρά ταύτα, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει υπάρξει βελτίωση, όπως η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των μελών της ΕΟΚΕ, η οποία πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις πραγματικές τους δαπάνες, ή το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ χορηγεί στο προσωπικό της ένα οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν χορηγείται από τα άλλα θεσμικά όργανα, και αυτό καταλήγει σε υψηλότερα έξοδα. Σημειώνω με ικανοποίηση το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ έχει υιοθετήσει την πρακτική να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ένα κεφάλαιο στο οποίο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε συνέχεια σε προηγούμενες αποφάσεις χορήγησης απαλλαγής εκ μέρους του Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από όλες τις οντότητες με αυτόν τον ρόλο. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται εάν οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται ορθά, εάν τα εν λόγω θεσμικά όργανα επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί γι’ αυτά και εάν τυχόν γίνεται σπατάλη πόρων. Εν γένει –με λίγες μόνο εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους ελέγχους που έχουμε ήδη δει– μπορούμε να πούμε ότι τα εν λόγω θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τα κεφάλαια που διατίθενται προς αυτά σωστά και επιτυγχάνουν τους στόχους που προτείνονται για αυτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

 
  
  

Έκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για τους δημοσίους υπαλλήλους να είναι υπόλογοι προς το κοινό, και για τον λόγο αυτόν πρέπει να λογοδοτούν με αντικειμενικό και λεπτομερή τρόπο σχετικά με το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δημόσια κονδύλια που τους διατέθηκαν. Η αξιολόγηση από το Κοινοβούλιο των λογαριασμών που υποβλήθηκαν και η αντίστοιχη απαλλαγή τους εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή. Σημειώνω με ικανοποίηση ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει ότι ο έλεγχος δεν έδωσε αφορμή για σημαντικές παρατηρήσεις όσον αφορά την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Συμφωνώ με τη θετική εκτίμηση του εισηγητή για τις βελτιώσεις που διαπιστώθηκαν στο περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής των Περιφερειών, ιδίως τον κατάλογο των βασικών διοικητικών, επιχειρησιακών και οικονομικών της διαδικασιών. Τέλος, σημειώνω με ικανοποίηση την ποιότητα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΕτΠ, ιδίως τη ρητή αναφορά στον τρόπο με τον οποίο δόθηκε συνέχεια σε προηγούμενες αποφάσεις χορήγησης απαλλαγής εκ μέρους του Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που τονίζει τη σπουδαιότητα και την καταλληλότητα των εν λόγω αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από όλες τις οντότητες με αυτόν τον ρόλο. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται εάν οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται ορθά, εάν τα εν λόγω θεσμικά όργανα επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί γι’ αυτά και εάν τυχόν γίνεται σπατάλη πόρων. Εν γένει –με λίγες μόνο εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους ελέγχους που έχουμε ήδη δει– μπορούμε να πούμε ότι τα εν λόγω θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τα κεφάλαια που διατίθενται προς αυτά σωστά και επιτυγχάνουν τους στόχους που προτείνονται για αυτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η αύξηση των εξωτερικών οργανισμών έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση των τεχνικών και διοικητικών δυνατοτήτων που στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή. Το γεγονός ότι είναι διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια της ΕΕ επιτρέπει επίσης στα θεσμικά όργανα να έλθουν όντως εγγύτερα στους πολίτες, αυξάνοντας την προβολή και τη νομιμότητά τους. Αν και η αύξηση του αριθμού των οργανισμών είναι, σε γενικές γραμμές, θετική, η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιδόσεών τους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, μετά την έγκριση της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Ευρωπαϊκοί οργανισμοί –Πορεία προς το μέλλον», της 11ης Μαρτίου 2008, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επαναδρομολόγησαν το έργο του καθορισμού ενός κοινού πλαισίου για τους οργανισμούς και, το 2009, δημιούργησαν μια διοργανική ομάδα εργασίας. Νομίζω ότι η ομάδα αυτή θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην εξάλειψη των προβλημάτων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε διάφορους οργανισμούς, πολλά από τα οποία είναι παρόμοια, καθώς και στον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου που θα επιτρέψει την καλύτερη χρηματοοικονομική και δημοσιονομική διαχείριση στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από όλες τις οντότητες με αυτόν τον ρόλο. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται εάν οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται ορθά, εάν τα εν λόγω θεσμικά όργανα επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί γι’ αυτά και εάν τυχόν γίνεται σπατάλη πόρων. Εν γένει –με λίγες μόνο εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους ελέγχους που έχουμε ήδη δει– μπορούμε να πούμε ότι τα εν λόγω θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τα κεφάλαια που διατίθενται προς αυτά σωστά και επιτυγχάνουν τους στόχους που προτείνονται για αυτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών της ΕΕ.

 
  
  

Έκθεση: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008, το Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσθεσε μια συμπληρωματική διάταξη στη γνωμοδότησή του σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών, χωρίς να επιφυλάσσεται ρητά, και εξέδωσε με επιφυλάξεις τη γνωμοδότησή του όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων. Επιπλέον, σε γενικές γραμμές, οι απαντήσεις της Ακαδημίας στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι για μία ακόμη φορά ανεπαρκείς και τα διορθωτικά μέτρα που προτείνει είναι υπερβολικά γενικόλογα και ασαφή για να μπορέσει η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να προσδιορίσει επαρκώς εάν η Ακαδημία είναι ικανή για βελτίωση στο μέλλον. Σε συνέχεια των ανωτέρω, εξακολουθούν να υπάρχουν αμέτρητα διαρθρωτικά προβλήματα και παρατυπίες που αφορούν την Ακαδημία και απαριθμούνται λεπτομερώς στην έκθεση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο συμφωνώ με την εισηγήτρια στην απόφασή της να αναβάλει την απόφασή της σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και από όλες τις οντότητες με αυτόν τον ρόλο. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται εάν οι πόροι της Ένωσης χρησιμοποιούνται ορθά, εάν τα εν λόγω θεσμικά όργανα επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν τεθεί γι’ αυτά και εάν τυχόν γίνεται σπατάλη πόρων. Εν γένει –με λίγες μόνο εξαιρέσεις, αν κρίνουμε από τους ελέγχους που έχουμε ήδη δει– μπορούμε να πούμε ότι τα εν λόγω θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τα κεφάλαια που διατίθενται προς αυτά σωστά και επιτυγχάνουν τους στόχους που προτείνονται για αυτά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία.

 
  
  

Έκθεση: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η εδραίωση της Διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, που υπεγράφη το 1999, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στην ατζέντα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά το γεγονός ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος κατά τα τελευταία 10 έτη όσον αφορά την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, πρέπει ακόμη να γίνουν συμπληρωματικές ενέργειες. Απώτερος στόχος της εταιρικής σχέσης είναι η δημιουργία το 2015 μιας Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης Σφαιρικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου και των κοινωνικών και πολιτιστικών υποθέσεων που θα διασφαλίσει έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη και στις δύο περιοχές.

Η σημερινή ψηφοφορία σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει τη μελλοντική θέσπιση ενός Ευρω-Λατινοαμερικανικού Καταστατικού Χάρτη για την Ειρήνη και την Ασφάλεια που θα περιλαμβάνει, με βάση τον Χάρτη του ΟΗΕ και τη συναφή διεθνή νομοθεσία, στρατηγικές και κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές δράσεις και την κοινή ασφάλεια.

Πιστεύω επίσης ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η οποία πλήττει εντονότερα τους φτωχότερους πληθυσμούς του κόσμου, πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο στη στρατηγική ΕΕ-Λατινικής Αμερικής. Και οι δύο πλευρές πρέπει να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουν σε κοινή διαπραγματευτική θέση στο πλαίσιο των συζητήσεων που θα προηγηθούν της Διάσκεψης του ΟΗΕ σχετικά με την κλιματική αλλαγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έτους στο Μεξικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Η έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική περιέχει την προσέγγιση την οποία προωθεί η ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων. Πράγματι, το κείμενο αυτό συνδυάζει οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο γεωγραφικών περιοχών διεξάγεται προς όφελος και των πλέον μειονεκτούντων πληθυσμών και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χερσονήσου. Επιπλέον, η έκθεση συνιστά την εναρμόνιση των δημοσιονομικών κανονισμών για τη θέσπιση μεγαλύτερης ευθύνης επί του θέματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, σαφώς, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί σημαντικό σημείο το οποίο υποδηλώνει ότι η ΕΕ γνωρίζει πολύ καλά τον παγκόσμιο ρόλο της. Η Λατινική Αμερική είναι ο αγαπημένος τουριστικός προορισμός πολλών Ευρωπαίων, για την Ευρώπη όμως σημαίνει πολύ περισσότερα από αυτό. Η Λατινική Αμερική μπορεί να υπολείπεται στον τομέα της δημοκρατίας, αν κρίνουμε με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αρχές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε πρόσφατα ένα ψήφισμα σχετικά με τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Η κατάσταση έληξε με τον θάνατο ανθρώπων οι οποίοι ασκούσαν το δικαίωμά τους για ελεύθερη έκφραση. Αυτές είναι τραγικές καταστάσεις που δεν πρέπει να συμβούν ξανά. Ωστόσο, η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι μια σχέση που χτίζεται με την πάροδο του χρόνου, η οποία βασίζεται στη φιλία και τη διπλωματία, είναι πολύ πιο παραγωγική σε μακροπρόθεσμη βάση.

Μια εποικοδομητική προσέγγιση θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί με επιτυχία φορέας διάδοσης δημοκρατικών αρχών, όπως επιθυμεί να είναι. Η Λατινική Αμερική είναι μια τεράστια ήπειρος, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί από οικονομική ή κοινωνική άποψη. Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δραστηριοποιείται ήδη στη νοτιοαμερικανική ήπειρο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, προσφέροντας την ευκαιρία για μακροπρόθεσμες επενδύσεις, γεγονός το οποίο αποτελεί από μόνο του αξιοσημείωτο σημάδι. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σαφούς εντολής προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για τον τρόπο προσέγγισης των σχέσεων με τη Λατινική Αμερική.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Υποστηρίζω το μήνυμα που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα σχετικά με τη βελτίωση του συντονισμού των θέσεων των χωρών και στις δύο ηπείρους όσον αφορά τις μεθόδους για την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), ιδίως εφόσον η σύνοδος κορυφής για τους ΑΣΧ πρόκειται να διεξαχθεί αυτόν τον Σεπτέμβριο. Πρέπει να αναπτύξουμε κοινούς τόπους, πολύ δε περισσότερο δεδομένου ότι έχουμε μείνει πίσω ως προς την επίτευξη των στόχων που προτάθηκαν για το 2015, ιδίως για την καταπολέμηση της φτώχειας. Ειδικά σε μια εποχή παγκόσμιας ύφεσης, οι επενδύσεις πρέπει να επικεντρωθούν στις φτωχότερες χώρες και στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, έτσι ώστε να μπορούν να επωφελούνται από τις νέες θέσεις εργασίας και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική, η οποία συνηγορεί υπέρ της δημιουργίας μιας πλήρους διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της σύστασης για συμβιβασμό των θέσεων των δύο περιφερειακών συνασπισμών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας βαθύτερων και στενότερων δεσμών διπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής. Παρά ταύτα, πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μία από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής της οποίας ο τεράστιος πληθυσμός, οι οικονομικές δυνατότητες και η περιφερειακή ηγετική θέση ήδη το απαιτούν. Μιλώ, φυσικά, για τη μεγαλύτερη πορτογαλόφωνη χώρα στον κόσμο: τη Βραζιλία. Η ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2007) 281, της 30ης Μαΐου, αναγνώρισε ρητά ότι «ο διάλογος ΕΕ-Βραζιλίας δεν είχε αξιοποιηθεί επαρκώς και διεξαγόταν κυρίως στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Mercosur. Η Βραζιλία είναι η τελευταία χώρα της ομάδας «BRIC» που συνομιλεί με την ΕΕ σε επίπεδο συνόδου κορυφής. Είναι πια καιρός να αντιμετωπίσουμε τη Βραζιλία τόσο ως στρατηγικό εταίρο, όσο και ως μείζονος σημασίας οικονομικό παράγοντα στη Λατινική Αμερική και ως περιφερειακό ηγέτη». Ενώ τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κάνουν το καθήκον τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιστέκεται στη σύναψη σχέσεων με αυτήν τη μεγάλη χώρα εκτός του πλαισίου της Mercosur, καθιστώντας την το μόνο από τα μέλη της ομάδας BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διατηρεί ξεχωριστή κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία. Πρέπει επειγόντως να διορθωθεί αυτή η αναχρονιστική και λυπηρή κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η διπεριφερειακή Στρατηγική Εταιρική Σχέση συμβάλλει στον περαιτέρω συντονισμό μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής μέσα σε διεθνή φόρα και οργανισμούς. Εκτός από τον καθορισμό μιας κοινής ατζέντας, πρέπει να συνεχίσει να συντονίζει τις θέσεις σχετικά με θέματα παγκόσμιας σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και τις ανησυχίες και των δύο πλευρών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της ανακοίνωσης της Επιτροπής «η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων», η οποία επιδιώκει να προσδιορίσει επιχειρησιακές προτάσεις με στόχο την πλήρη εφαρμογή της διπεριφερειακής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα έκθεση δεν δίνει προσοχή στα πραγματικά προβλήματα που βιώνει η Λατινική Αμερική και δεν περιλαμβάνει τα ουσιώδη σημεία που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στη στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική.

Για παράδειγμα, συγκαλύπτει όλα τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που θα προκύψουν από την υπογραφή των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου, και αποδέχεται την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ονδούρα ως αδιαμφισβήτητο γεγονός, αγνοώντας το πραξικόπημα και τις πρόσφατες ακόμη δολοφονίες μελών του Μετώπου Αντίστασης κατά του πραξικοπήματος. Αγνοεί την κατάσταση στην Κολομβία: τα εγκλήματα των παραστρατιωτικών και οι διώξεις συνδικαλιστών και πολιτικών δεν είναι προβλήματα που αξίζει να αναφερθούν. Ασκεί κριτική, από την άλλη πλευρά, στη Βολιβία και τη Βενεζουέλα, αν και ποτέ δεν κάνει ρητή αναφορά σε αυτές τις χώρες.

Ωστόσο, δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με την εκ νέου ανάπτυξη του τέταρτου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών να χρησιμοποιήσουν επτά στρατιωτικές βάσεις της Κολομβίας, ή τις επιχειρήσεις παρεμβάσεων που διεξάγονται από στρατιωτικές βάσεις στο έδαφος χωρών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Δυστυχώς, η πλειοψηφία των προτάσεων που καταθέσαμε για τα προαναφερθέντα θέματα απορρίφθηκε, έτσι ώστε στο τέλος καταψηφίσαμε το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης με μία επιφύλαξη, η οποία είναι και ελπίδα: ότι θα βρεθεί λύση για τη βαθιά ριζωμένη κατάσταση σχετικά με τα ομόλογα της Αργεντινής, η οποία ρίχνει μια σκιά πάνω από τη σχέση μας με τη χώρα αυτή.

Η αποφασιστικότητα για την προώθηση των σχέσεων με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επίλυση του όλου θέματος των δικαιωμάτων των ευρωπαίων επενδυτών με τον κατάλληλο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Το κείμενο αυτό, το οποίο έχει αλαζονικό και ηγεμονικό τόνο, δεν είναι αποδεκτό. Επικροτεί την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου με την Κεντρική Αμερική, την Κολομβία και το Περού. Οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι επιζήμιες από οικονομική και κοινωνική άποψη, καθώς και από την άποψη της δημοκρατίας. Πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε με την πραξικοπηματική κυβέρνηση του Porfirio Lobo Sosa στην Ονδούρα και στη συνέχεια να ισχυριζόμαστε ότι είμαστε οι θεματοφύλακες του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Πώς μπορούμε να διαπραγματευόμαστε διμερώς με τις καταπιεστικές κυβερνήσεις του Alvaro Uribe και του Alan Garcia και να περιφρονούμε τη γνώμη άλλων κυρίαρχων κρατών, μελών της Κοινότητας των Άνδεων, της Βολιβίας και του Ισημερινού; Καταψηφίζω το παρόν κείμενο, το οποίο συνιστά παραβίαση των αρχών της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Πιστεύουμε ότι το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί τον κύριο επενδυτή και τον δεύτερο σε μέγεθος εμπορικό εταίρο στη Λατινική Αμερική, καθώς και τον κύριο χορηγό αναπτυξιακής βοήθειας, είναι επαρκής λόγος ώστε να υπάρξει μια σαφής και καλά καθορισμένη στρατηγική για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής. Συνηγορούμε υπέρ του καθορισμού σαφών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο συνεργασίας για την προώθηση της πολιτικής σταθερότητας, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Όπως αποδείχθηκε κατά την τραγωδία στην Αϊτή, η ΕΕ πέρασε πλέον σαφώς σε δεύτερη μοίρα σε σύγκριση με άλλους εξ όσων παρενέβησαν. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε ότι η ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τις δράσεις της σε διεθνές επίπεδο. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, πρέπει να παρεμβαίνει με πιο συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο στη διεθνή πολιτική. Η βελτίωση αυτή πρέπει να λάβει χώρα στην επόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία πραγματοποιείται στις 18 Μαΐου στη Μαδρίτη, και στην οποία η Υπάτη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας/ Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να συμμετάσχει ενεργά.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Δεν ήμουν σε θέση να ψηφίσω υπέρ του κειμένου αυτού, επειδή ένας από τους στόχους της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης είναι η σύναψη υποπεριφερειακών συμφωνιών εταιρικής σχέσης με την Κεντρική Αμερική, το Περού και την Κολομβία, και με τη Mercosur, παρά το πραξικόπημα στην Ονδούρα και την παράνομη κυβέρνηση που σχημάτισε μετά από αυτό ο Porfirio Lobo. Η ΕΕ δεν μπορεί να μεταχειρίζεται κυβερνήσεις που συμμετείχαν σε πραξικόπημα κατά τον ίδιο τρόπο με τις εκλεγμένες κυβερνήσεις. Ομοίως, ο στόχος της δημιουργίας μιας Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης Σφαιρικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης δεν λαμβάνει υπόψη τις ασυμμετρίες μεταξύ των περιφερειών. Οι σημερινοί όροι της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Περού και της Κολομβίας είναι παρόμοιοι με τους όρους συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου, και αυτό δεν θα ωφελήσει τους λαούς της Ευρώπης ή της Λατινικής Αμερικής. Δεν συμφωνώ επίσης με τη δυνατότητα έναρξης τριγωνικού πολιτικού διαλόγου (για παράδειγμα ΕΕ-Λατινικής Αμερικής-Ηνωμένων Πολιτειών). Υπάρχουν ήδη πολυμερείς οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη για αυτό το είδος διαλόγου. Περιλαμβάνει, επίσης, τη δημιουργία ενός Ιδρύματος Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Δεν θα είχα αντίρρηση για αυτήν την ιδέα αν ο εισηγητής δεν πρότεινε την ίδρυσή του με τη χρήση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, γεγονός που ανοίγει σαφώς τον δρόμο στις πολυεθνικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η αναλυτική έκθεση σχετικά με τη Λατινική Αμερική υιοθετεί μια λογική προσέγγιση με το να προβλέπει την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Νότιας Αμερικής μέσω μιας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης. Αυτή η δημιουργία μιας Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να επιφέρει θετικά οικονομικά αποτελέσματα αλλά, πάνω από όλα, να ενισχύσει και τον ρόλο της ΕΕ ως παράγοντα εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς, η έκθεση περιέχει επίσης ορισμένες παραγράφους και ορισμένες διατυπώσεις οι οποίες υπαινίσσονται τον σχεδόν ιεραποστολικό ζήλο ορισμένων βουλευτών του Σώματος και οι οποίες θα μπορούσαν να εκληφθούν ως υπερβολική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών της Νότιας Αμερικής. Δεν είναι αναγκαίο ούτε και έχει νόημα να υπαγορεύεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες αυτές πρέπει να οργανώσουν την πολιτική τους για την οικονομία ή για την εκπαίδευση και τις επιστήμες, ούτε οι λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν την εξωτερική τους πολιτική. Είναι παράλογο να ζητούμε από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να εισαγάγουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, για παράδειγμα. Για τον λόγο αυτόν απείχα από την τελική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (LT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί εταίρο της Λατινικής Αμερικής. Μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις και τα παγκόσμια προβλήματα. Προβλήματα όπως η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η αλλαγή του κλίματος, οι απειλές για την ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το εμπόριο ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα. Μαζί πρέπει να διατηρήσουμε το περιβάλλον, να εξοικονομήσουμε φυσικούς πόρους, καθώς και να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, την ανισότητα και τη μετανάστευση. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης αυτής, διότι προτείνει κατάλληλα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας στην περιοχή: την εκπαίδευση και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών της περιοχής. Η ΕΕ διαθέτει τα Ταμεία Αλληλεγγύης, αλλά προωθεί και σχέδια ολοκλήρωσης, ενώ η Λατινική Αμερική δεν έχει παρόμοιες ευκαιρίες. Συμφωνώ με τον εισηγητή στο ότι, εάν η Λατινική Αμερική ακολουθήσει το πρότυπο της ΕΕ για την ολοκλήρωση, η περιοχή αυτή θα γίνει ισχυρότερη. Επιπλέον, θα προσφέρει στους κατοίκους της αυξημένη ασφάλεια και ευημερία.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Απείχα από την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης αυτής. Αν και η έκθεση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κείμενο που θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε ως θετική συνεισφορά για την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Λατινικής Αμερικής στη Μαδρίτη, καταφέραμε να διατηρήσουμε ή να υπερψηφίσουμε στο κείμενο ορισμένες σημαντικές πτυχές. Τα «πράσινα» σημεία εν μέσω μιας απογοητευτικής έκθεσης είναι: η παράγραφος που αφορά την απόφαση του Διαμερικανικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με τις γυναικοκτονίες (η υπόθεση του Campo Algodonero στο Μεξικό) διατηρήθηκε στο κείμενο με 359 ψήφους υπέρ, 235 κατά και 17 αποχές· καταφέραμε να περάσει στο κείμενο ότι η ευρωπαϊκή επενδυτική διευκόλυνση πρέπει να χρησιμοποιείται ιδίως για έργα που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, όπως οι τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες, τα ηλεκτρικά οχήματα και το έργο Yasuni-ITT στον Ισημερινό («Κρατήστε το πετρέλαιο στο υπέδαφος»). Συνολικά, 10 από τις 16 τροπολογίες της Ομάδας Verts/ALE εγκρίθηκαν. Δυστυχώς, καταψηφίστηκαν όλες οι τροπολογίες που αναφέρονταν με σκεπτικισμό στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που συνήφθησαν πρόσφατα και στις υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες εταιρικής σχέσης, και οι οποίες επισήμαιναν τους κινδύνους αποδυνάμωσης των υφιστάμενων εύθραυστων προσπαθειών περιφερειακής ολοκλήρωσης. Τέλος, απορρίφθηκε επίσης η τροπολογία με την οποία ζητούσαμε τη σταδιακή απόσυρση των μεγάλων ενεργειακών έργων που βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, (PPE) , γραπτώς. (ES) Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες από τις εκφράσεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 34, που εισήχθησαν από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης, είναι τόσο ασαφείς ώστε θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως κατά κάποιον τρόπο εφησυχαστικές σχετικά με κάτι τόσο αποκρουστικό όπως η έκτρωση, η ισπανική αντιπροσωπεία της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) ζήτησε από την Ομάδα τη χωριστή ψηφοφορία επί της παραγράφου αυτής, προκειμένου να καταστεί απολύτως σαφές ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία με στόχο την παραβίαση των αναφαίρετων δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική αναπτύσσουν μια ισχυρή Στρατηγική Εταιρική Σχέση εδώ και χρόνια. Η Ένωση είναι ο κύριος επενδυτής στη Λατινική Αμερική, ο δεύτερος σε μέγεθος εμπορικός εταίρος της και ο κύριος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία το 2015 μιας Ευρω-Λατινοαμερικανικής Ζώνης Σφαιρικής Διαπεριφερειακής Εταιρικής Σχέσης στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου και των κοινωνικών και πολιτιστικών υποθέσεων, που θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και στις δύο περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία, καταρχάς, της επανάληψης των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Mercosur, η οποία θα είναι σίγουρα η πιο φιλόδοξη διπεριφερειακή συμφωνία που έγινε ποτέ. Χαιρετίζω επίσης τις συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής, καθώς και με την Κοινότητα των Άνδεων, καθώς και την εμβάθυνση των υφιστάμενων συμφωνιών εταιρικής σχέσης με το Μεξικό και τη Χιλή.

Είναι λυπηρό, εντούτοις, το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εσωτερική παραγωγή της ΕΕ σε αυτούς ακριβώς τους τομείς, ιδίως στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, που αντιμετωπίζουν μόνιμες δυσκολίες. Είναι επίσης λυπηρό ότι δεν υφίσταται κατάλληλη αποζημίωση για τις περιοχές αυτές σε επίπεδο Ένωσης. Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης διότι θεωρώ ουσιαστική την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο αυτών περιοχών του πλανήτη, δεδομένου ότι θα αποφέρει αμοιβαία πλεονεκτήματα στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

 
  
  

Πρόταση κοινού ψηφίσματος RC-B7-0233/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα εκφράζει την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ότι οι καναδικές αρχές διατηρούν την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, και απευθύνει έκκληση ώστε η απαίτηση αυτή να αρθεί το συντομότερο δυνατόν.

Η διατήρηση της υποχρέωσης θεώρησης για τους πολίτες αυτών των κρατών μελών συνιστά παραβίαση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας, δημιουργώντας αδικαιολόγητες αποκλίσεις και ανισότητες. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να απολαύουν ίσης και δίκαιης μεταχείρισης.

Αν και η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα το 2009, επιβεβαίωσε εκ νέου τον κοινό στόχο των εταίρων για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων με πλήρη ασφάλεια μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, βρισκόμαστε πλέον στο 2010 και τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Πιστεύω ακράδαντα ότι, στο εγγύς μέλλον, οι καναδικές αρχές θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να άρουν τις θεωρήσεις αυτές. Μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συνεχίσω τις ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί, ώστε οι πολίτες της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας να μπορέσουν να ταξιδεύουν ελεύθερα όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, καθώς πιστεύω ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια συνολική οικονομική συμφωνία εμπορικών συναλλαγών θα μπορούσε να ενισχύσει τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά. Αναμένεται ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ των δύο εταίρων, ιδίως στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων όπως οι διαπραγματεύσεις για μια συνολική οικονομική συμφωνία εμπορικών συναλλαγών, οι κίνδυνοι στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας, μια συντονισμένη απάντηση στη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, καθώς και η αλλαγή του κλίματος και η ενέργεια. Η ΕΕ και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να οικοδομήσουν μια παγκόσμια οικονομία με μειωμένες εκπομπές άνθρακα που θα είναι ασφαλής και βιώσιμη, να κάνουν επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες ενέργειας και να καταστούν ηγέτες στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, ούτως ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα προσαρμογής στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Πολίτες τριών κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να χρειάζονται θεώρηση για να εισέλθουν στον Καναδά. Στους Ρουμάνους και τους Βούλγαρους έχουν προστεθεί και οι Τσέχοι, στους οποίους επιβλήθηκε εκ νέου η απαίτηση υποχρεωτικής θεώρησης λόγω της μεγάλης εισροής Ρομά. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη η στενότερη συνεργασία, αφενός μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την επίλυση των προβλημάτων της κοινότητας των Ρομά και, αφετέρου, μεταξύ των κρατών μελών και του Καναδά, για τη δημιουργία του κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικού και διαφανούς συστήματος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους χορήγησης θεωρήσεων, ώστε να μειωθεί το ποσοστό άρνησης. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναθεωρηθεί το σύστημα χορήγησης ασύλου του Καναδά. Στην πραγματικότητα, από αυτήν την άποψη, η αξία του ψηφίσματος έγκειται στο ότι απευθύνει άμεσο αίτημα προς την καναδική πλευρά να αναλάβει δράση για την άρση της απαίτησης υποχρεωτικής θεώρησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Ο Καναδάς είναι ένας από τους παλαιότερους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η φετινή σύνοδος κορυφής είναι σημαντική προκειμένου να συνεχιστεί και να εδραιωθεί αυτή η στενή διμερής συνεργασία σε όλους τους τομείς. Ψήφισα υπέρ του κοινού ψηφίσματος, διότι αντανακλά με συνοπτικό και αντικειμενικό τρόπο τη θετική προοπτική της μελλοντικής μας συνεργασίας.

Η εγγύηση της αμοιβαιότητας στις διμερείς σχέσεις αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι, στο εγγύς μέλλον, ο Καναδάς θα άρει τις υποχρεώσεις θεώρησης για τους πολίτες της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας έτσι δίκαιη και ίση μεταχείριση προς όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, επικροτώ τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα με στόχο την υπογραφή εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Καναδά και ελπίζω ότι η φετινή συνάντηση θα δώσει την αναγκαία ώθηση ώστε να ολοκληρωθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και την κατάσταση του κλίματος, πρέπει να τονίσω την ανάγκη για στενή συνεργασία προκειμένου να εντοπιστούν εναλλακτικές λύσεις για τους παραδοσιακούς πόρους παραγωγής ενέργειας οι οποίες θα σέβονται τις ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους, καθώς τόσο η ΕΕ όσο και ο Καναδάς συμμετέχουν στην ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών με μειωμένες εκπομπές άνθρακα. Ταυτόχρονα, η συνεργασία θα πρέπει επίσης να προωθηθεί στους τομείς της ενέργειας, του κλίματος και της ναυτιλίας στην περιοχή της Αρκτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Ο Καναδάς αποτελεί αξιόπιστο και σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους, λόγω εθνικής και πολιτικής συγγενείας, και επειδή οι πολιτισμοί μας έχουν κοινές αξίες και σημεία αναφοράς. Μια συνολική οικονομική συμφωνία εμπορικών συναλλαγών με τον Καναδά θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην εμβάθυνση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Αν και έχουν ανακύψει δυσκολίες στις σχέσεις αυτές, ειδικά όσον αφορά την αλιεία, την ασφάλεια και τη μετανάστευση, η αλήθεια είναι ότι, σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι σχέσεις ΕΕ-Καναδά είναι σταθερές και επωφελείς και για τους δύο εταίρους. Ελπίζω ότι αυτή η σχέση εμπιστοσύνης θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι και οι δύο πλευρές του Βόρειου Ατλαντικού θα εξακολουθήσουν να ζουν με ειρήνη και ευημερία.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Σημειώνω ότι η εταιρική σχέση μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τις παλαιότερες και στενότερες, αφού χρονολογείται από το 1959, και ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια συνολική οικονομική συμφωνία εμπορικών συναλλαγών αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-Καναδά. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το 2010 ο Καναδάς ασκεί την προεδρία της ομάδας των χωρών G8 και θα φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής της G20. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω θερμά τη δήλωση της Επιτροπής η οποία χαρακτηρίζει την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για μια συνολική οικονομική συμφωνία εμπορικών συναλλαγών ως θεμελιώδους σημασίας για τις οικονομικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά. Από αυτήν την άποψη, πιστεύω ότι η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά στις Βρυξέλλες την 5η Μαΐου 2010 προσφέρει μια καλή ευκαιρία για την επιτάχυνση αυτών των διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα, χαιρετίζω την πρόθεση να ξεκινήσει μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης της αλιείας του Καναδά, στην οποία θα συμμετάσχει και η Οργάνωση Αλιείας Βορείου Ατλαντικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. (FR) Το κείμενο αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό υπέρ των διαπραγματεύσεων που εγκαινίασε η Επιτροπή με σκοπό την εξασφάλιση μιας γενικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αυτή θα διεξαχθούν πίσω από την πλάτη των ευρωπαίων πολιτών, παρά το γεγονός ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή στους ακόλουθους τομείς: τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών· την υπερίσχυση του δικαιώματος των επενδυτών να προστατεύουν τα κέρδη τους έναντι του δικαιώματος των κρατών να προστατεύουν το γενικό συμφέρον· την υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και τον περιορισμό της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, νερό, εκπαίδευση και πολιτισμό. Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), η Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές και η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνουν την υποστήριξη, αν όχι την επιτάχυνση αυτής της πολιτικής και αυτής της κραυγαλέας άρνησης της δημοκρατίας. Είμαι εντελώς αντίθετος.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Ο Καναδάς έχει ιστορία εταιρικής σχέσης με την ΕΕ. Είναι επομένως φυσικό όλα αυτά τα χρόνια η σχέση αυτή να έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί. Η συνολική οικονομική συμφωνία εμπορικών συναλλαγών πρόκειται να προσεγγιστεί με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, με την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι επιτυχείς, διότι η συμφωνία είναι θεμελιώδους σημασίας για τις οικονομικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά. Υπάρχουν και άλλα συναφή θέματα μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, όπως η ενίσχυση της Ένωσης, ιδίως προς την Αϊτή, θέματα που αφορούν την αλιεία και περιβαλλοντικά μελήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε στο Σώμα αυτό νέες εξουσίες όσον αφορά τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών: Το Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να συμμετάσχει σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος για τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά που πραγματοποιείται σήμερα, καθώς πιστεύω ότι είναι σημαντική όχι μόνο η διατήρηση των σχέσεων σε υψηλό επίπεδο, αλλά και η περαιτέρω εμβάθυνση και βελτίωσή τους. Πιο συγκεκριμένα, η σχεδιαζόμενη κοινή δράση για την καθιέρωση τραπεζικού τέλους ή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει επίσης να τονιστεί στο πλαίσιο αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Raul Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Το ψήφισμα εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Απείχα λόγω της διατύπωσης της παραγράφου 6 για τους Ρομά, με την οποία αιτιολογείται η περιοριστική πολιτική θεωρήσεων του Καναδά σε βάρος της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, η Ομάδα Verts/ALE πέτυχε να συμπεριληφθεί στο ψήφισμα σχετικά με τον τόνο και τη CITES το εξής: «εκφράζει την απογοήτευσή της σχετικά με τη θέση της καναδικής κυβέρνησης κατά την πλέον πρόσφατη διάσκεψη των μελών της CITES όσον αφορά την επέκταση του προσαρτήματος 1 της CITES για τον τόνο».

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), γραπτώς. (SV) Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε επί του ψηφίσματος για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της επικείμενης συνόδου κορυφής μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, ήμουν μεταξύ της μειοψηφίας που καταψήφισε την πρόταση. Το κείμενο είναι σε μεγάλο βαθμό θετικό, αλλά περιέχει δύο παραγράφους που απλά δεν μπορώ να υποστηρίξω. Η παράγραφος 2 αναφέρει ότι ένα από τα θέματα προτεραιότητας που θα συζητηθούν στη σύνοδο κορυφής πρέπει να είναι «το θέμα της καθιέρωσης τραπεζικού τέλους ή φόρου επί των συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο». Αντιτίθεμαι έντονα σε αυτό το είδος εισφοράς ή φόρου επί των διεθνών συναλλαγών. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν πολλά άλλα θέματα στο οικονομικό πεδίο στα οποία θα ήταν καλύτερο να δοθεί προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής.

Επιπλέον, ανησυχώ σχετικά με τη διατύπωση της παραγράφου 6, η οποία αναφέρει ότι το Κοινοβούλιο «σημειώνει ότι η απαίτηση θεώρησης για τους πολίτες της Δημοκρατίας της Τσεχίας καθιερώθηκε από την καναδική κυβέρνηση εξαιτίας της μαζικής εισροής Ρομά στον Καναδά». Αυτός μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο το έπραξε αυτό ο Καναδάς αλλά, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για εμάς τους Ευρωπαίους να το στηρίζουμε ή ακόμα και να το αναφέρουμε σε κείμενο της ΕΕ. Δεδομένου ότι αυτά τα δύο σημεία περιλήφθηκαν στο ψήφισμα και το αίτημα να διαγραφούν, δυστυχώς, δεν υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία, καταψήφισα το ψήφισμα στο σύνολό του.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0243/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε με τη σημερινή του ψηφοφορία ότι είναι δεκτικό στην υπογραφή μιας νέας συμφωνίας σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως μέρος του «Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας». Επανέλαβε επίσης ότι οποιαδήποτε νέα συμφωνία στον τομέα αυτόν πρέπει να συμμορφώνεται με το νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας.

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, και η παραγωγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών, είναι σημαντική προϋπόθεση για την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων στο μέλλον.

Πιστεύω ότι έχει ζωτική σημασία η ανταλλαγή αυτή δεδομένων να περιορίζεται αυστηρά σε πληροφορίες που ζητήθηκαν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αφού οποιαδήποτε μαζική διαβίβαση δεδομένων αποτελεί απόκλιση από τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών πρακτικών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποίησα το σημερινό ψήφισμα ώστε να ζητήσω ρητώς από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν με τον κατάλληλο τρόπο το θέμα αυτό στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ που αναμένεται να διεξαχθούν στο εγγύς μέλλον, και να εξετάσουν, μαζί με τους αμερικανούς εταίρους μας, τα μέσα για τη θέσπιση μιας διαδικασίας που να είναι νομικά διαφανής και βιώσιμη, με στόχο την έγκριση της διαβίβασης και της απόσπασης των σχετικών δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ του κοινού ψηφίσματος για τη SWIFT, το οποίο αφορά τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων των Ευρωπαίων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Μετά τις προειδοποιήσεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες, η διαπραγματευτική διαδικασία βρίσκεται τώρα στον σωστό δρόμο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει τώρα ρόλο σε αυτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια καλή ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικής προστασίας των συμπολιτών μας από τρομοκρατικούς κινδύνους και του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων. Κατά την άποψή μου, η εντολή διαπραγμάτευσης που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποστηρίζει αυτήν την άποψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα το ψήφισμα αυτό, διότι είναι σημαντικό να έχουμε μια συμφωνία που θα βοηθήσει τόσο την Ευρώπη όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύσουν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας προς το συμφέρον της ασφάλειας των πολιτών, χωρίς να υπονομεύεται το κράτος δικαίου. Πρέπει ακόμη να καθοριστούν θεμελιώδεις αρχές από την ΕΕ που θα αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστεί σε γενικές γραμμές με τις ΗΠΑ στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Είναι, ως εκ τούτου, ευθύνη της Επιτροπής και του Συμβουλίου να διερευνήσουν τρόπους θέσπισης μιας διαφανούς και νομικά βάσιμης διαδικασίας για την εξουσιοδότηση της διαβίβασης και απόσπασης των σχετικών δεδομένων, καθώς και για την διεξαγωγή και την εποπτεία των ανταλλαγών δεδομένων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων βάσει του δικαίου της ΕΕ, γεγονός το οποίο θα καταστήσει δυνατό να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε τη διατλαντική συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών. Το σύστημα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να εφαρμοστεί με διαφάνεια και σαφήνεια. Οι ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις για τη δίκαιη, αναλογική και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών είναι πρωταρχικής σημασίας και θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται. Η ανταλλαγή συγκεκριμένων στοιχείων είναι επί του παρόντος αδύνατη. Οι λύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τον περιορισμό του πεδίου των προς διαβίβαση στοιχείων και την αναφορά των τύπων των δεδομένων που οι καθορισμένοι πάροχοι είναι σε θέση να φιλτράρουν και να αποσπούν, καθώς και τους τύπους των δεδομένων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια διαβίβαση. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καλέσουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διερευνήσουν τρόπους θέσπισης μιας διαφανούς και νομικά βάσιμης διαδικασίας για την εξουσιοδότηση της διαβίβασης και απόσπασης των σχετικών δεδομένων, καθώς και για την διεξαγωγή και την εποπτεία των ανταλλαγών δεδομένων. Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρές εγγυήσεις εφαρμογής και εποπτείας της καθημερινής απόσπασης, πρόσβασης και χρήσης, εκ μέρους των αρχών των ΗΠΑ, όλων των δεδομένων που διαβιβάζονται προς αυτές δυνάμει της συμφωνίας. Πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη αρχή διορισμένη από την ΕΕ για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Ως εθνικό κράτος, η Ρουμανία υποστήριξε την έγκριση της συμφωνίας SWIFT. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι η πρώτη εκδοχή της συμφωνίας που διαπραγματεύτηκαν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και της κυβέρνησης των ΗΠΑ παραβίαζε τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, η επεξεργασία των δεδομένων των οποίων γινόταν μαζικά και όχι μόνο σε συγκεκριμένη βάση όταν υπήρχαν υποψίες. Είναι σημαντικό η νέα συμφωνία, που αποτέλεσε πρόσφατα στην Ουάσινγκτον αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των εκπροσώπων της ΕΕ και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να απορριφθεί και η νέα εκδοχή της συμφωνίας, εάν συνεχίζει να παραβιάζει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η συμφωνία είναι σημαντική ακόμη και για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι οι αντιρρήσεις των βουλευτών του ΕΚ αφορούν το περιεχόμενο και όχι τη μορφή της συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε μεγαλύτερες εξουσίες λήψης αποφάσεων μέσα από την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας. Αποτελεί κανόνα για το εν λόγω όργανο να ασκεί τα δικαιώματά του και να παρακολουθεί τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, εφόσον το πνεύμα των απόψεων που εκφράζονται από το ευρωπαϊκό νομοθετικό όργανο διατηρηθεί στη μελλοντική εκδοχή της συμφωνίας, η τελευταία θα εγκριθεί. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η ταχεία ανακάλυψη των ύποπτων τραπεζικών εμβασμάτων παραμένουν όσο ποτέ στην κορυφή του καταλόγου προτεραιοτήτων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), γραπτώς. (FR) Μετά την απόρριψη της συμφωνίας SWIFT από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2010, μια νέα συμφωνία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διαβίβαση τραπεζικών δεδομένων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Απορρίπτοντας τη συμφωνία τον Φεβρουάριο, εμείς οι βουλευτές του ΕΚ αρνηθήκαμε να επιτρέψουμε τη συνέχιση της μαζικής, ανεξέλεγκτης διαβίβασης δεδομένων προς το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ψήφισα σήμερα υπέρ του ψηφίσματος αυτού προκειμένου να επηρεάσω τη νέα εντολή την οποία θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπραγματευθεί μια νέα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά, ζητούμε την επανεξέταση της μαζικής διαβίβασης προσωπικών δεδομένων, έτσι ώστε να διεξάγεται με πιο στοχοθετημένο τρόπο, να προβλέπεται δικαίωμα προσφυγής, να διατηρούνται τα δεδομένα για όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα και να πραγματοποιούνται οι ανταλλαγές δεδομένων σε αμοιβαία βάση. Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως εκ τούτου, ήμασταν πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το ζήτημα της διαβίβασης των δεδομένων των επιβατών αεροπορικών εταιρειών. Θα προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των συμπολιτών μας προς κάθε κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστήριξα το ψήφισμα σχετικά με τη νέα σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας, η ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, η οποία υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2009, απαιτούσε τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ψήφισα κατά της εν λόγω συμφωνίας, η οποία είχε απορριφθεί από το Κοινοβούλιο από ενδιαφέρον για τα δικαιώματα στην ιδιωτικότητα των ευρωπαίων πολιτών και τα δικαιώματα απορρήτου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, τα οποία τίθενται σε κίνδυνο από τις ανεξέλεγκτες ρυθμίσεις μαζικής ανταλλαγής δεδομένων. Η τρομοκρατία πρέπει να καταπολεμηθεί αποφασιστικά, τα μέσα όμως που θα χρησιμοποιηθούν δεν μπορεί να επιτραπεί να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον ανασφάλειας σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών, κάτι που αποτελεί ακριβώς και τον πρωταρχικό στόχο των τρομοκρατικών επιθέσεων. Οποιαδήποτε νέα συμφωνία πρέπει να υπόκειται σε θεμελιώδεις αρχές, όπως η αυστηρή οριοθέτηση των ανταλλαγών στα πλαίσια που αυτό είναι αναγκαίο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ μια ευρωπαϊκή αρχή οφείλει να διασφαλίζει τη δικαστική εποπτεία και τον σεβασμό των απαιτήσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας. Η συμφωνία πρέπει να είναι περιορισμένη σε διάρκεια και να υπόκειται σε άμεσο τερματισμό σε περίπτωση που κάποια υποχρέωση δεν τηρείται.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL), γραπτώς. – Καταψήφισα το συγκεκριμένο ψήφισμα γιατί δεν απορρίπτει τη μαζική ανταλλαγή δεδομένων με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες στα πλαίσια του λεγόμενου αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Επίσης, δεν προωθεί την αναγκαιότητα μια διεθνούς δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών για λόγους επιβολής νόμου. Τέλος, γιατί ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του στη σχεδιαζόμενη συμφωνία, είναι απαράδεκτο να έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, έστω και ανεπίσημες, χωρίς την ισότιμη και πλήρη συμμετοχή του.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Καταψήφισα την ενδιάμεση συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση οικονομικών δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών, όχι μόνο επειδή είναι οφθαλμοφανώς κακή λόγω του γεγονότος ότι θέτει υπό αμφισβήτηση τον σεβασμό των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, καθώς και την ακεραιότητα και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών οικονομικών δεδομένων, αλλά και επειδή το Κοινοβούλιο στερήθηκε τη δυνατότητα να ασκήσει σωστά τα δικαιώματά του. Πιστεύω στην ανάγκη να ενισχυθεί η διατλαντική συνεργασία σε όλους τους σχετικούς τομείς, ειδικά στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν υπάρχει απόλυτος σεβασμός θεμελιωδών αρχών όπως η αναλογικότητα, η αναγκαιότητα και η αμοιβαιότητα. Πρέπει, στην παρούσα συγκυρία, να συγχαρώ τόσο την Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο για τη νέα τους θέση όσον αφορά τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι μαζί θα κατορθώσουμε να καθορίσουμε τις βασικές αρχές που πρέπει να κατευθύνουν και να διευκολύνουν τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Περιμένω με ανυπομονησία τα συμπεράσματα της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στην Ουάσινγκτον, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε και εδώ την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος και θα ήθελα να επαναλάβω ότι η συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία, όπως και η υπογραφή της ειδικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ στον τομέα αυτόν. Η συμφωνία αυτή πρέπει να βρίσκεται μονίμως στο επίκεντρο της προσοχής του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνουν το νομοθετικό σώμα της Ευρώπης σε κάθε στάδιο της διαπραγμάτευσης και της υπογραφής της παρούσας συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τη θέση του σχετικά με το θέμα αυτό σε πολλές περιπτώσεις.

Μια άλλη βασική πτυχή του ψηφίσματος ορίζει ότι κάθε αίτημα διαβίβασης δεδομένων πρέπει να εγκριθεί από μια ευρωπαϊκή δικαστική αρχή. Η διαβίβαση των δεδομένων πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να πραγματοποιείται κατά τρόπο διαφανή. Πρέπει να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των πολιτών, όπως το να τους επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση, να τροποποιούν και να διαγράφουν δεδομένα, καθώς και να λαμβάνουν επανόρθωση και αποζημίωση σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της ιδιωτικής τους ζωής.

Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να βρεθεί μια λύση για τον περιορισμό των διαβιβάσεων δεδομένων, η οποία θα επιτρέπει μόνο την ανταλλαγή δεδομένων για πρόσωπα ύποπτα για τρομοκρατία. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι αρχές της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας της συμφωνίας, και η τελευταία να ακυρώνεται αμέσως σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί. Πιστεύω ακράδαντα ότι το Συμβούλιο ΔΕΥ θα λάβει υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, επειδή πιστεύω ότι κάθε συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα αυτόν πρέπει να περιλαμβάνει επίσης αυστηρές εγγυήσεις για την εφαρμογή και την εποπτεία που θα παρακολουθούνται από μια αρμόδια, διορισμένη από την ΕΕ, αρχή. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω διαβιβάσεις δεδομένων δεν συνιστούν απόκλιση από τις αρχές που διέπουν την κοινοτική νομοθεσία και πρακτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η διεθνής δικαστική συνεργασία και η διατλαντική συνεργασία είναι θεμελιώδους σημασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να επικροτηθεί η ύπαρξη μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών που αφορά την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μια τέτοια συμφωνία, εντούτοις, δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των συναλλαγών των φυσικών και νομικών προσώπων. Για τον λόγο αυτόν, οι ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις για τη δίκαιη, αναγκαία, αναλογική και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι εξέχουσας σημασίας και πρέπει ως εκ τούτου να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται σε όλες τις περιστάσεις.

Η ΕΕ πρέπει να καθορίσει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις μορφές της γενικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τους μηχανισμούς για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές των πολιτών της που θεωρούνται ύποπτες ή παράτυπες. Πρέπει να υπογραφεί συμφωνία για τη νομική συνεργασία ΕΕ/ΗΠΑ σχετικά με την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που να διασφαλίζει ότι οι διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σέβονται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και ότι η ασφάλειά τους προστατεύεται, χωρίς να τίθεται το απόρρητο των συναλλαγών τους σε περιττό κίνδυνο.