Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2202(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0053/2010

Keskustelut :

PV 19/04/2010 - 22
CRE 19/04/2010 - 22

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.40
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0130

Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 5. toukokuuta 2010 - Bryssel EUVL-painos

14. Äänestysselitykset
Pöytäkirja
 

Äänestysselitykset

 
  
  

Mietintö: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Tuen Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) esittelijän tässä asiassa omaksumaa kantaa sekä komission ehdotusta veropetosten torjunnasta Euroopan unionissa. Mielestäni tämä ehdotus voi parantaa yhteisöliiketoimia koskevaa hallinnollista yhteistyötä arvonlisäveron laskemisen ja sen oikein toimittamisen osalta.

Jää nähtäväksi, kasvattaako komission ehdotus EUROCANET-verkon laajentamisesta ja uuden vapaaehtoispohjalta ja ilman oikeudellista toimivaltaa toimivan Eurofisc-rakenteen perustamisesta veropetosten torjunnan onnistumisastetta EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1798/2003 säänneltyä EU:n hallinnollista yhteistyötä arvonlisäverotuksen alalla on tehostettava etenkin veronkierron torjumisen osalta. José Manuel García-Margallo y Marfilin laatimassa mietinnössä kannatetaan tätä lähestymistapaa tukemalla Euroopan komission ehdotuksia, joissa keskitytään jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon helpottamiseen. Äänestin mietinnön puolesta, sillä siinä myös täydennetään Euroopan komission ehdotusta muutamilla huomattavilla parannuksilla, jotka koskevat erityisesti yksilön tietosuojaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentin kuulemismenettelyssä äänestin mietinnön puolesta, jonka erinomainen espanjalaiskollegani José Manuel García-Margallo y Marfil on laatinut ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petostentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla. Arvonlisäveropetokset ovat usein rajat ylittäviä, ja siksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on yhteensovitettava toimensa paremmin arvonlisäveropetosten ja yleensäkin veropetosten torjumiseksi. Olen tyytyväinen siihen, että komission ehdotuksessa vahvistetaan periaate oikeusperustan luomisesta yhteisen Eurofisc-rakenteen perustamiseksi. Eurofisc mahdollistaa monenvälisen, nopean ja kohdennetun tietojenvaihdon, jotta jäsenvaltiot voivat toteuttaa asianmukaisia ja koordinoituja vastatoimia uudentyyppisten petosten torjumiseksi yhteisesti toteutetun riskianalyysin pohjalta. Olen esittelijän tavoin huolissani henkilötietojen suojasta, jota on kunnioitettava. Tämäntyyppisiä tietoja on käytettävä vain verorikollisuuden estämiseen ja torjumiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. − (LT) Kannatin tätä mietintöä, sillä pidän petostentorjunta-alan säännösten lujittamista välttämättömänä. Veronkiertotarkoituksessa tehdyt petokset vaikuttavat vakavalla tavalla jäsenvaltioiden varoihin, loukkaavat verotuksen tasapuolisuuden periaatetta ja saattavat vääristää kilpailua ja vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan. Nykyiset säännökset jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä eivät ole tehokkaita, vaikka arvonlisäveropetokset ylittävät usein valtioiden rajat, ja tästä syystä jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä niiden estämiseksi. On rohkaisevaa, että asetuksen uudelleenlaadittu toisinto lujittaa arvonlisäverovelvollisia ja heidän toimintaansa koskevaa komission tietokantaa, joka antaa jäsenvaltioille pääsyn tietoihin, parantaa hallinnollista yhteistyötä ja mahdollistaa arvonlisäveropetosten tehokkaamman torjunnan.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin arvonlisäveropetosten ja arvonlisäveron kiertämisen torjumista koskevan eurooppalaisen strategian puolesta. Olen vakaasti sitä mieltä, että on perustettava Euroopan tason petostentorjuntamekanismi, sillä tämän ilmiön laajuus on selvä osoitus siitä, että toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi ei voida enää hallinnoida yksinomaan kansallisella tasolla.

Kansainvälisen arvonlisäveroyhdistyksen (International VAT Association) arvion mukaan koko Euroopan unionissa menetetään vuosittain arvonlisäverotuloja 60–100 miljardia euroa. Siksi vaadin jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja Euroopan komission tiivistä yhteistyötä niiden haittavaikutusten torjumiseksi, joita veropetoksilla voi olla sekä jäsenvaltioiden varoille että kilpailulle.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen yhteistyö petostentorjunnan ja talousrikosten alalla on äärimmäisen tärkeää oikeudenmukaisuuteen ja oikeusjärjestykseen liittyvistä syistä ja siksi, että tällaisella rikollisuudella on valtava vaikutus maiden taloustilanteeseen. Arvonlisäverotuksen alalla tapahtuu lukemattomia petoksia, joten säädöskehys ja siihen kuuluvat tehokkaat toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta tällaisten tapausten määrää saadaan huomattavasti vähennettyä.

On toivottavaa tiivistää keskusviranomaisten välistä yhteistyötä tietojenvaihdon avulla edellyttäen, että yksityisyyden suojaa kunnioitetaan, sekä täydentää tietokantoja ja lisätä näiden tapausten selvittämiseen ja käsittelyyn asianmukaisesti koulutettujen virkamiesten määrää. Jäsenvaltioiden on toteutettava Euroopan unionin ehdottamat toimenpiteet mahdollisimman nopeasti avoimemman ja tehokkaamman veropetosten torjuntajärjestelmän perustamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Arvonlisäveropetosten aiheuttamat vääristymät vaikuttavat varallisuusjärjestelmän yleiseen tasapainoon. Järjestelmän on oltava täsmällinen ja avoin, jotta sillä voidaan taata Euroopan unionin asianmukainen toiminta. Koska viranomaisten on tasattava petosten aiheuttama tulovaje, petokset kasvattavat verosääntöjä noudattaviin yrityksiin kohdistuvaa veropainetta. Vaikka kaikissa jäsenvaltioissa ei ole tutkittu arvonlisäveron kierron ja arvonlisäveropetosten laajuutta, kansainvälisen arvonlisäveroyhdistyksen (International VAT Association) arvion mukaan koko Euroopan unionissa menetetään vuosittain arvonlisäverotuloja 60–100 miljardia euroa. On suotavaa tiivistää keskusviranomaisten välistä yhteistyötä tietojenvaihdon avulla yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Jäsenvaltioiden on toteutettava Euroopan unionin ehdottamat toimenpiteet mahdollisimman nopeasti avoimemman ja tehokkaamman veropetosten torjuntajärjestelmän perustamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n on asetettava veropetosten torjunta etusijalle erityisesti arvonlisäverotuksen alalla. Tästä näkökulmasta katsoen on kannatettavaa toteuttaa kaikissa jäsenvaltioissa monialaisia petostentorjuntatoimia, joihin kuuluu muun muassa tietojenvaihto. Erityisesti on pantava merkille, että petokset ovat yksi epäoikeudenmukaisuuden tärkeimmistä syistä EU:ssa, sillä ne johtavat epäreiluun kilpailuun ja markkinoiden epätasapainoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjallinen. (ET) Kannatin äänestyksessä ehdotusta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja veronkierron torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla, sillä tämän säädöksen ansiosta jäsenvaltiot voivat yhdessä tehostaa rajatylittävän veronkierron torjuntaa. Veronkierto vaikuttaa vakavalla tavalla jäsenvaltioiden varoihin, loukkaa verotuksen tasapuolisuuden periaatetta ja vääristää kilpailua. Vaikka veronkierron torjuntatoimet kuuluvat pääasiassa jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan, on mielestäni veronkierron vastaisten toimien toteuttaminen nykyisessä globaalissa maailmassa asetettava etusijalle myös EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), kirjallinen. (IT) Komission ehdotuksessa nykyiseen asetukseen tehdyt täydennykset ja muutokset tarjoavat jäsenvaltioille tehokkaat välineet rajat ylittävien arvonlisäveropetosten torjuntaan. Lisäksi siinä luodaan oikeusperusta kohdennetulle yhteistyölle petosten torjumiseksi Eurofisc-rakenteen avulla. Veropetokset vaikuttavat vakavalla tavalla jäsenvaltioiden varoihin, loukkaavat verotuksen tasapuolisuuden periaatetta ja voivat vääristää kilpailua. Ei myöskään pidä unohtaa, että viranomaisten on tasattava petosten aiheuttama tulovaje kasvattamalla verosääntöjä noudattaviin yrityksiin kohdistuvaa veropainetta. Veropetosten torjunnan EU:ssa on täydennettävä jäsenvaltioiden toimia. Asetusehdotuksen tarkoituksena on paitsi mahdollistaa arvonlisäveron laskeminen oikein myös valvoa sen moitteetonta soveltamista erityisesti yhteisöliiketoimien osalta sekä torjua arvonlisäveropetoksia. Ehdotuksella pyritään yleisesti parantamaan tiedonvaihtoa monin tavoin: siinä määritellään tarkemmin, missä tapauksissa jäsenvaltiot voivat tehdä hallinnollisen tutkimuksen ja säädetään myös toimenpiteistä, joilla voidaan lieventää tutkimuksen toteutumatta jäämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Olen tyytyväinen siihen, että sääntöjenvastaisuuksien – sikäli kuin niitä havaittiin – rahallinen arvo laski 1 024 miljoonasta eurosta 783,2 miljoonaan euroon vuosina 2007–2008, ja alenemista tapahtui kaikissa menoluokissa suoria menoja ja liittymistä valmistelevia varoja lukuun ottamatta. Annan täyden tukeni komission tekemälle työlle ja huomautan, että petosten ja lahjonnan torjuminen on EU:n toimielinten ja kaikkien jäsenvaltioiden tärkeä velvollisuus.

Koko Eurooppaa koettelevan erityisen taloustilanteen takia olen samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä suojella unionin taloudellista etua ja torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, joka kansallisten indikaattoreiden mukaan on lisäämässä vaikutusmahdollisuuksiaan toimielimissä etenkin yhteisön talousarvioon kohdistuvien petosten avulla.

Siksi on mielestäni välttämätöntä antaa tehokkaita säädöksiä, joilla kehitetään hallinnollista yhteistyötä haitallisten verokäytäntöjen torjumiseksi ja varmistetaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Tätä taustaa vasten kannatan ehdotusta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla, vaikka korostankin jäsenvaltioiden asettamista entistä suurempaan vastuuseen tietokantoihin tallennettujen tietojen laadusta alkaen.

 
  
  

Mietintö: David Casa (A7-0065/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Komission ehdotus arvonlisäveron sisältäviä laskuja koskevien sääntöjen yksinkertaistamisesta, nykyaikaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tuo mukanaan parannuksia erityisesti säännöksiin, jotka koskevat yksinkertaistettujen laskujen käytön mahdollistamista pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä sen varmistamista, että veroviranomaiset hyväksyvät sähköiset laskut samoin edellytyksin kuin tavanomaiset paperilaskut. Tässä suhteessa esittelijän ehdotus taata veroviranomaisille mahdollisuus määrätä yksinkertaistettuihin laskuihin liittyviä lisävaatimuksia, kuten juoksevat numerot, on pelkkä turvallisuustoimenpide, jolla varmistetaan komission tekemät parannukset.

Tällä yhteistä arvonlisäverojärjestelmää ja laskutussääntöjä koskevalla alalla komission on avustettava teknistä tukea tarvitsevia jäsenvaltioita niiden sähköisen hallinnon uudistamisessa joko yhteisön Fiscalis 2013 -ohjelman tai rakennerahastovarojen avulla. Mielestäni esittelijä on tehnyt tarkistuksia, jotka parantavat komission ehdotusta. Siksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin David Casan alv-laskutuksesta laatiman mietinnön puolesta. Neuvoston tästä aiheesta vuonna 2001 antamassa direktiivissä oli vahvistettu Euroopan unionin yhteiset säännöt alv-laskutusta koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseksi, nykyaikaistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Eri jäsenvaltioissa on kuitenkin erilaiset säännöt varsinkin sähköisen laskutuksen osalta. Nämä erot estävät tämänkaltaisen laskutustavan yleistymisen sen yksinkertaistavasta vaikutuksesta huolimatta. Sääntöjen yhdenmukaistamista koskeva Euroopan komission ehdotus, jota esittelijä kannattaa, on siksi hyvä uutinen kaikille eurooppalaisille yrityksille, sillä sähköinen laskutus on niille selkeämpää, mikä puolestaan keventää niille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin Euroopan parlamentin kuulemismenettelyssä mietinnön puolesta, jonka erinomainen maltalaiskollegani David Casa oli laatinut ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta laskutussääntöjen osalta. Laskutukseen liittyvistä hallintorakenteista eroon pääseminen alkoi olla välttämätöntä. Jäsenvaltioille tällä alalla aiemmin tarjolla olleisiin vaihtoehtoihin on kuulunut vertailukelvottomia sääntöjä varsinkin sähköisen laskutuksen alalla. Tällaiset säännöt estävät yritysten – etenkin uusia paperittomia teknologioita käyttävien yritysten – moitteettoman toiminnan sisämarkkinoilla juuri nyt, kun tarpeeton hallinnollinen rasitus hidastaa talouskasvua Euroopassa. Kannatan kaikkia mietinnössä ehdotettuja ja varsinkin pk-yrityksille suunnattuja yksinkertaistamistoimia ja etenkin seuraavaa: poistetaan vaatimus kaikkien jäsenvaltioiden menettelyjä vastaavan laskun hallussapidosta, vahvistetaan, että paperilla ja sähköisessä muodossa olevat laskut ovat samanarvoisia ja poistetaan jäsenvaltioilta, joissa vero on maksettava, mahdollisuus vaatia, että tietyt laskut on käännettävä niiden viralliselle kielelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Kannatan suurelta osin tämän mietinnön hyväksymistä. Etenkin siksi, että olen esittelijä ja joidenkin keskeisten tarkistusten laatija, haluan kuitenkin mainita vain kaikkein tärkeimmät näkökohdat, joista molemmat keventävät nimenomaan yritysten hallinnollista taakkaa.

Ensimmäinen niistä on jäsenvaltioiden velvoite ottaa käyttöön varallisuuteen ja vastuisiin perustuva kirjanpitojärjestelmä (kassaperusteinen kirjanpito) pk-yrityksissä. EU:n tasolla ne on määritelty yrityksiksi, joiden liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa. Tämä on tervetullut kannustin elinkeinoelämälle. Tätä ehdotetaan, koska yritykset joutuvat nykyisin maksamaan laskussa arvonlisäveroa heti kun se on laadittu, mutta kyseinen saatava (ja siihen liittyvä arvonlisävero) saatetaan maksaa kuukausia myöhemmin, jos lainkaan. Joka tapauksessa perusperiaate kuitenkin on edelleen se, että arvonlisäveron vähennysoikeus liittyy erottamattomasti sen maksamiseen.

Toinen näkökohta on se, että sähköisille laskuille myönnetään sama oikeudellinen asema kuin paperilaskuille, jolloin nykyiset paperilaskut todennäköisesti korvataan sähköpostin kautta lähetetyillä laskuilla. Samalla helpottuvat paitsi laskujen laatimista ja lähettämistä myös niiden hallinnointia ja säilyttämistä koskevat tehtävät.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), kirjallinen. (IT) Haluan kiittää esittelijä David Casaa merkittävästä työstä, jota hän on tähän mennessä tehnyt. Poliittinen ryhmäni on kaikkina aikoina sitoutunut tukemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat Euroopan talouden todellinen liikkeellepaneva voima ja joita meillä poliitikoilla on velvollisuus tukea.

Erityisesti kannatan komission ehdotusta siitä, että luovuttajat ja suorittajat saavat mahdollisuuden maksaa arvonlisäveron vasta saadessaan maksun luovutuksesta tai suorituksesta. Hyväksyn myös periaatteen, joka koskee mahdollisuutta pitää sähköisiä laskuja ja paperilaskuja samanarvoisina. Näkemykseni mukaan nämä toimenpiteet ovat siis osa laajempaa byrokratian karsimiseen tarkoitettua prosessia, josta on hyötyä eurooppalaisille yrityksille etenkin tällaisessa talouden kannalta ratkaisevassa käännekohdassa.

Toivon, että nämä toimenpiteet hyväksytään mahdollisimman pian pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun laajemman tukikehyksen yhteydessä, sillä pk-yritysten toimintaa on helpotettava talous- ja verotusolosuhteilla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Laadin tämän arvonlisäveron laskutussääntöjä koskevan mietinnön. Vaadimme tuloksekkaasti kassaperusteisen kirjanpitojärjestelmän pakollista käyttöönottoa kaikissa jäsenvaltioissa, ja annoimme samalla pk-yrityksille mahdollisuuden valita, käyttävätkö ne tällaista järjestelmää vai eivät. Mietinnöllä on myös onnistuttu keventämään yrityksille aiheutuvaa tarpeetonta rasitusta, joka komission ehdotuksessa oli pantu merkille. Sen vuoksi mietintö onnistui saavuttamaan tavoitteensa ja äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Sisämarkkinoiden tiiviimpi yhdentyminen ja yritysten aiheettomien kustannusten leikkaaminen yksinkertaistamisprosessin avulla sekä vähentämällä hallinnollisia esteitä ovat tavoitteita, jotka on pidettävä mielessä laadittaessa EU:n lainsäädäntöä.

Tämä direktiivi, jonka tavoitteena on yhteisen laskutusjärjestelmän perustaminen arvonlisäveron osalta, on siksi olennaisen tärkeä noiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Erityisesti olen sitä mieltä, että tavanomainen laskutusmenetelmä on korvattava sähköisellä laskutuksella, joka on nopeampaa ja yrityksille ja yksityishenkilöille edullisempaa edellyttäen, että avoimuusperiaatetta noudatetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Käsiteltävänä olevan direktiivin tavoitteena on perustaa yhteinen arvonlisäveron laskutusjärjestelmä toteuttamalla yksinkertaistamistoimia ja vähentämällä hallinnollista rasitusta. Tämä on välttämätöntä sisämarkkinoiden tiiviimmän yhdentymisen ja yrityksille koituvien aiheettomien kustannusten karsimisen takia. Mielestäni tämän direktiivin vaikutukset ovat myönteiset, koska se lisää selvyyttä ja oikeusvarmuutta sekä verovelvollisten että viranomaisten kannalta ja tarjoaa samalla lisäkeinoja arvonlisäveropetosten torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Arvonlisäveron (alv) laskutussääntöjä koskeva yhteinen järjestelmä on välttämätön alv-laskutusta koskevien sääntöjen yksinkertaistamista, nykyaikaistamista ja yhdenmukaistamista ajatellen. Uusi järjestelmä tuo myös yrityksille merkittäviä kustannussäästöjä, mikä on äärimmäisen tärkeää nykyisessä kriisivaiheessa. Tämän mietinnön hyväksyminen on myös yksi lisätoimenpide petosten ja veronkierron torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjallinen. (ET) Liberaalien edustajana äänestin laskutussääntöjen muuttamista koskevan direktiivin puolesta, sillä mielestäni tämänpäiväinen menettely kyseisen luvun sisällyttämiseksi arvonlisäverodirektiiviin ei täysin saavuttanut tavoitettaan, joka oli alv-laskutuksen yksinkertaistaminen, nykyaikaistaminen ja yhdenmukaistaminen. Mielestäni uusilla säännöillä kevennetään yrittäjään kohdistuvaa byrokratiataakkaa ja varmistetaan myös, että kaikki jäsenvaltiot alkavat soveltaa samoja sääntöjä laskujen toimittamiseen ja laatimiseen. Avoimien markkinoiden ja palvelujen liikkuvuuden takia mikään muu ei olisi järkevää.

 
  
  

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Puolalaisen kollegani Ryszard Czarneckin laatimassa mietinnössä annetun suosituksen perusteella kannatin äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä yhteisöjen tuomioistuimen kirjaajalle tuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008. Kannatan tilintarkastustuomioistuimen ehdotusta siitä, että yhteisöjen tuomioistuimen olisi parannettava hankintamenettelyjään. Olen tyytyväinen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen moitteettomaan toimintaan. En kuitenkaan voi ymmärtää yhteisöjen tuomioistuimen haluttomuutta julkaista jäsentensä taloudellisia etuja koskevia ilmoituksia, ja kannatan parlamentin pyyntöä, että tuomioistuin omaksuisi tämän käytännön viipymättä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Mietinnössä analysoidaan perinpohjaisesti Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen talousarviotilannetta. Siinä tuodaan esiin muutamia tärkeitä kysymyksiä, joita pitäisi kiireesti tarkastella uudelleen, kuten hankintamenettelyjen parantamisen tarve, jotta hyväksyvien yksiköiden olisi helpompi järjestää tarjouskilpailuja ja valvoa säännösten noudattamista. Olen tyytyväinen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen omaksumaan käytäntöön sisällyttää toimintakertomukseensa luku, jossa annetaan selvitys niistä toimista, joita parlamentin aikaisempien vastuuvapauspäätösten ja tilintarkastustuomioistuimen kertomusten johdosta on vuoden aikana toteutettu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin yhteisöjen tuomioistuinta koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Puolalaisen kollegani Ryszard Czarneckin laatimassa mietinnössä annetun suosituksen perusteella kannatin äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerille tilintarkastustuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008. Monien kollegojeni tavoin olen tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen asianmukaiseen toimintaan ja sen moitteettomaan varainhoitoon. Mielestäni on valitettavaa, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenten taloudellisia etuja koskevia ilmoituksia, jotka jäsenet toimittavat tilintarkastustuomioistuimen menettelysääntöjen mukaan tilintarkastustuomioistuimen presidentille, ei julkaista tai edes anneta tiedoksi talousarvion valvontavaliokunnan jäsenille.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Olen tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen tilit tarkasti ulkopuolinen yritys, PricewaterhouseCoopers, jonka mukaan "tarkastuksessa tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen uskoa, että kaikilta olennaisilta osin ja edellä mainittujen kriteerien perusteella: a) tilintarkastustuomioistuimelle kohdennettuja varoja ei olisi käytetty aiottuihin tarkoituksiin ja b) käytössä olevilla valvontamenettelyillä ei saataisi tarvittavia takuita siitä, että rahoitustoimet ovat sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisia". Pidän myönteisenä myös sitä, että tilintarkastustuomioistuin on sisällyttänyt toimintakertomukseensa luvun, jossa annetaan selvitys niistä toimista, joita parlamentin aikaisempien vastuuvapauspäätösten johdosta on vuoden aikana toteutettu

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuin, joka vastaa suurimmaksi osaksi EU:n toimielinten tilintarkastuksista, on myös vuorollaan tarkastettava. On selvää, että ulkopuolisen yrityksen, PricewaterhouseCoopersin, suorittama tilintarkastus on osoittautunut erittäin myönteiseksi. Myös tilintarkastustuomioistuimen sisäisen tarkastajan kertomus oli myönteinen, ja useimmat sen suosituksista on hyväksytty ja niitä on sovellettu ennakolta monissa toimintasuunnitelmissa.

 
  
  

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Puolalaisen kollegani Ryszard Czarneckin laatimassa mietinnössä annetun suosituksen perusteella kannatin äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä Euroopan oikeusasiamiehelle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008. Panen tyytyväisenä merkille oikeusasiamies Nikiforos Diamandourosin päätöksen julkaista taloudellisia etujaan koskevan ilmoituksen myös omilla verkkosivuillaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen mukaan tarkastus ei antanut aihetta merkittäviin huomautuksiin Euroopan oikeusasiamiehen osalta. Panin kuitenkin merkille, että joitakin julkisiin hankintamenettelyihin liittyviä näkökohtia voitaisiin parantaa. Esittelijän tavoin panen erittäin tyytyväisenä merkille oikeusasiamiehen päätöksen julkaista taloudellisia etujaan koskeva ilmoitus myös internetissä. Olen samaa mieltä esittelijän kehotuksesta, että oikeusasiamies sisällyttäisi seuraavaan toimintakertomukseensa (varainhoitovuodelta 2009) luvun, jossa annetaan yksityiskohtainen selvitys niistä toimista, joita parlamentin aikaisempien vastuuvapauspäätösten johdosta on vuoden aikana toteutettu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan oikeusasiamiestä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Puolalaisen kollegani Ryszard Czarneckin laatimassa mietinnössä Euroopan parlamentille annetun suosituksen perusteella kannatin äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä Euroopan tietosuojavaltuutetulle talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008. Pidän myönteisenä sitä, että toimielimen valitut jäsenet (tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutettu) julkaisevat vuosittain taloudellisista eduistaan ilmoituksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys julkisten varojen käytöstä. Yhdyn esittelijän myönteiseen arvioon toimista, joilla määrärahojen ja henkilöresurssien hallinnointia on tehostettu ja sisäisen valvonnan toimivuutta ja tehokkuutta parannettu vuonna 2008. Pidän myönteisenä myös sitä, että Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävään valitut jäsenet julkaisevat vuosittain taloudellisista eduistaan ilmoituksen, joka sisältää asiaankuuluvat tiedot palkallisista toimista tai tehtävistä ja ilmoituksenalaisesta ammatillisesta toiminnasta. Tämä on välttämätöntä, jotta vahvistetaan ihmisten luottamusta julkisiin viranhaltijoihin. Olen samaa mieltä esittelijän kehotuksesta, että Euroopan tietosuojavaltuutettu sisällyttäisi seuraavaan toimintakertomukseensa (varainhoitovuodelta 2009) luvun, jossa annetaan yksityiskohtainen selvitys niistä toimista, joita parlamentin aikaisempien vastuuvapauspäätösten johdosta on vuoden aikana toteutettu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan tietosuojavaltuutettua koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Erinomaisen kollegani ja ystäväni Véronique Mathieun laatimassa mietinnössä Euroopan parlamentille annetun suosituksen perusteella kannatin äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen johtajalle keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008. En ymmärrä, miksi käännöskeskukselle on kertynyt ilmeisen tarpeettomia ylijäämiä: esimerkiksi vuosi 2008 oli lähes 27 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja varoja oli 31. joulukuuta 2008 kertynyt lähes 50 miljoonaa euroa. Olen yllättynyt siitä, että eläkekiistaa ei ole ratkaistu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että se on saanut riittävän varmuuden siitä, että Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Käännöskeskuksen toiminnan osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi määrättyä täsmällisyyden puutetta ennusteissa, jotka koskevat toimitettujen käännöstilausten määrää, minkä seurauksena käännöskeskuksen talousarvio ollut ylijäämäinen vastoin asetusta (EY) N:o 2965/94. Tämä tilanne on sen vuoksi korjattava. Esittelijän tavoin pidän valitettavana sitä, että käännöskeskuksen ja komission välinen kiista, joka koskee työnantajan osuutta henkilöstön eläkemaksuista, on edelleen ratkaisematta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan unionin elinten käännöskeskusta koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Se merkitsee, että keskus on edistynyt valtavasti omaisuuden yksilöintiä, rekisteröintiä ja aktivointia koskevan inventointimenettelyn, sisäisen valvonnan menettelyihin liittyvän dokumentoinnin sekä hankintamenettelyjen kehittämisessä. Henkilöstöhallinnossa ei kuitenkaan ole tapahtunut edistymistä, sillä henkilöstölle asetetut tavoitteet ja suoritusindikaattorit eivät olleet tulossuuntautuneita eivätkä mitattavissa. Esittelijän tavoin olen kuitenkin tyytyväinen keskuksen aikomukseen ottaa käyttöön vuonna 2010 henkilöstönsä työaikaa koskeva kokeellinen kirjanpito.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskusta koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan, että yhteisön kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Olen huolissani tilintarkastustuomioistuimen huomautuksesta, että virasto ei laadi monivuotista työohjelmaa, jolla on keskeinen merkitys tehokkaalle varainhoidolle ja selkeiden tavoitteiden asettamiselle. Siksi onkin myönteistä, että hallintoneuvosto on päättänyt aloittaa tällaisen ohjelman kehittämisen. Ohjelma on välttämätön viraston talousarvio- ja varainhallinnon parantamisen kannalta. Vaikka tilintarkastustuomioistuin hyväksyi talousarvio- ja varainhallinnon, siinä on edelleen joitakin puutteita, jotka on korjattava. Esittelijän tavoin olen sitä mieltä, että on tärkeää ottaa käyttöön tehokas väline toimihenkilöiden työajan hallinnoimiseksi antamalla täsmällinen suositus kuhunkin hankkeeseen käytetystä työajasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin yhteisön kalastuksenvalvontavirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Erinomaisen kollegani ja ystäväni Véronique Mathieun laatimassa mietinnössä Euroopan parlamentille annetun suosituksen perusteella kannatin äänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä Euroopan jälleenrakennusviraston johtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008. Mielestäni olisi komission kannalta järkevää, että se laatisi joulukuussa 2008 komission ja Euroopan jälleenrakennusviraston välillä tietyistä päättyvistä toimista ja viraston jäljellä olevien varojen siirtymisestä komissiolle 31. joulukuuta 2008 jälkeen tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti päättyvistä toimista sekä sosiaalisia että rahoitukseen liittyviä näkökohtia koskevan yksityiskohtaisen tilinpäätöskertomuksen. Kannatan vaatimuksia Kosovolle myönnettyjä varoja koskevasta selvityksestä, sillä kyse on unionin ja tämän EU:n jäsenyyttä tavoittelevan nuoren kansakunnan uskottavuudesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Korostan sitä, että tilintarkastustuomioistuimen havainnon mukaan yksikään suorien avustusten myöntämistä koskevista virallisista ehdoista ei täyttynyt tapauksessa, jossa eräälle kansainväliselle järjestölle myönnettiin suoraan 1 399 132 euron avustus (0,31 prosenttia käytettävissä olevasta toimintatalousarviosta). Pidän esittelijän tavoin valitettavana sitä, että tehokkaasti toimiva Euroopan jälleenrakennusvirasto lakkautettiin ja että varojen hallinnointi siirrettiin lähetystöille. Vaadin komissiota antamaan kertomuksen, josta käy ilmi, kuinka paljon lähetystöjen henkilöstöä lisättiin, jotta ne voivat hoitaa viraston tehtävät ja kehotan komissiota antamaan kattavan ja täydellisen selvityksen siitä, maksettiinko virastolta lähetystöille siirretyistä varoista talousarviotukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan jälleenrakennusvirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Väitän, että virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin totesi kertomuksessaan, että Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Edellisvuosiin nähden on tapahtunut merkittävää edistymistä, ja virasto on pyrkinyt toteuttamaan sekä tilintarkastustuomioistuimen että sisäisen tarkastuksen yksikön aiempia toimenpide-ehdotuksia. Kuten esittelijä huomauttaa, viraston tavoitteiden asettamista koskevia mekanismeja on kuitenkin lujitettava, jotta tavoitteiden saavuttamista on helpompi arvioida. Lisäksi tarvitaan uusi henkilöstöhallintokäytäntö, johon kuuluvat niin rekrytointi kuin suoritusten arviointikin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan lentoturvallisuusvirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että se on saanut riittävän varmuuden siitä, että tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen varainhoitovuoden tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. On korostettava, että keskus vakiinnutti kansanterveyttä koskevat toimintonsa, paransi tautikohtaisten ohjelmiensa valmiuksia, kehitti kumppanuuksia edelleen ja paransi hallintorakenteitaan. Pidän kuitenkin valitettavana sitä, että keskus ei ole kaikilta osin täyttänyt velvollisuuttaan toimittaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle johtajansa laatima kertomus, jossa on yhteenveto sisäisen tarkastajan tekemien sisäisten tarkastusten määrästä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaista keskusta koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että se on saanut riittävän varmuuden siitä, että Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Virasto hoitaa tehtävää, jota komissio ei kykene itse hoitamaan, toimii täysin unionin strategisten painopisteiden mukaisesti ja sen toiminta täydentää muiden erillisvirastojen toimintaa. On syytä panna merkille, että tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota toimintaa viivästyttäneisiin tietojärjestelmän täytäntöönpanoon liittyviin ongelmiin ja pätevän henkilöstön puutteeseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan kemikaalivirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo kertomuksessaan, että Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Olen tyytyväinen komission vuonna 2009 tilaamaan EU:n erillisvirastojen ulkopuoliseen arviointiin, jonka keskeiset tulokset olivat erittäin myönteiset. Panen erityisen tyytyväisenä merkille, että keskus on laatinut kehittyneen toimintojohtamisjärjestelmän, monivuotisen työohjelman, tasapainotetun tulostaulukon indikaattoreineen sekä hallinnon valvontaan tarkoitetun yhtenäisen järjestelmän, jotka kaikki edesauttavat tehokasta hallintoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan ympäristökeskusta koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Viranomaisen talousarvion toteutusaste oli korkea, kun maksusitoumusmäärärahoista käytettiin 97 prosenttia ja maksumäärärahoista 95 prosenttia. On kuitenkin pantava merkille, että jäljellä on edelleen joitakin tilintarkastustuomioistuimen aiemmin toteamia puutteita, joista on tulossa toistuvia. Niitä ovat muun muassa määrärahojen siirtäminen seuraavalle varainhoitovuodelle ja edelliseltä vuodelta siirrettyjen toimintamenoihin liittyvien sitoumusten peruminen. Tilanne on vuotuisuuden periaatteen vastainen ja osoittaa, että ohjelmasuunnittelussa ja budjetoinnissa esiintyy puutteita, jotka on korjattava. Erittäin myönteistä kehitystä on kuitenkin se, että elintarviketurvallisuusviranomainen on onnistunut tuntuvasti ja johdonmukaisesti parantamaan tulosindikaattoreitaan viime vuosina.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Esittelijän tavoin kannatan sitä, että keskus määräisi selkeät tavoite-ehdotukset vuotuisessa työohjelmassaan helpottaakseen toimien vuotuista arviointia. Sen pitäisi sisällyttää ohjelmaan myös henkilöstöhallintoon liittyviä menettelyjä tehostaakseen henkilöstöhallintoa esimerkiksi ottamalla ohjelmasuunnittelussa käyttöön toimihenkilöiden työaikatavoitteet ja määräämällä kuhunkin hankkeeseen keskimäärin käytettävä aika.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskusta koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että se on saanut riittävän varmuuden siitä, että Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Annan esittelijän tavoin virastolle tunnustusta siitä, että se on ottanut käyttöön kehittyneen toimintoperusteisen budjetoinnin ja käyttäjätyytyväisyysseurannan. Viraston on kuitenkin parannettava hankintamenettelyjään tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien puutteiden korjaamiseksi (esimerkiksi puutteet hintaperusteisiin liittyvien arviointimenetelmien soveltamisessa ja puutteet menettelyjen valinnan perusteluissa).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan lääkevirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin on lausunnossaan todennut saaneensa näyttöä siitä, että Euroopan meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Virasto ei kuitenkaan laatinut monivuotista työohjelmaa eikä sen vuotuisen työohjelman ja maksusitoumusmäärärahojen välillä ollut yhteyttä. Virasto on kuitenkin viimeistelemässä viisivuotisstrategiaa ja kehittämässä keskeisiä tulosindikaattoreita, joka on jätettävä parlamentin tarkastettavaksi. Mietinnössä myös korostetaan, että talousarvion vahvistamista koskevat menettelyt eivät olleet riittävän tiukkoja, jolloin siirtoja tehtiin paljon ja suuri määrä maksumäärärahoja peruuntui, mikä on osoitus suunnittelun ja valvonnan puutteista. Tämä on kuitenkin saattanut olla kertaluonteista ja johtua muutosta viraston pitkäaikaiseen toimipaikkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan meriturvallisuusvirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan, että Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin havainnut hankintamenettelyissä puutteita, jotka liittyvät etenkin puitesopimusten määrärahojen aliarviointiin, mikä pohjimmiltaan haittaa oikeudenmukaista kilpailua. Nämä puutteet on sen vuoksi korjattava. Koska sähköisten viestintäverkkojen merkitys on suuri, on myönteistä, että virasto on parantanut Euroopan sähköisten viestintäverkkojen toimintakykyä ja kehittänyt ja tukenut jäsenvaltioiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan, että Euroopan rautatieviraston varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin huomauttaa, että virastolla on puutteita tavoitteiden ja tulosindikaattoreiden asettelussa sekä ongelmia hankintamenettelyissä. Koska julkisten elinten toimintaa valvotaan tiukasti, viraston on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Lopuksi panen tyytyväisenä merkille, että virasto on toteuttanut vuodesta 2006 alkaen 32 sisäisen tarkastuksen yksikön antamista kaikkiaan 36 suosituksesta. Vielä käynnissä olevista neljästä suosituksesta yksi on kuitenkin ratkaisevan tärkeä ja kolme erittäin tärkeää, ja kehotan virastoa näin ollen panemaan täytäntöön tietyt sisäisen valvonnan standardit, jotka koskevat allekirjoituksia pankkiasioissa, tehtävien eriyttämistä, arkaluonteisia toimia ja delegointivaltuuksien säilyttämistä suosituksissa tarkoitetulla tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan rautatievirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan, että Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin muistuttaa henkilöstön valintamenettelyissä havaituista säännönvastaisuuksista ja avoimuuden puutteesta sekä siitä, että Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on jopa käynnistänyt koulutussäätiötä koskevan tutkimuksen. On syytä kuitenkin huomauttaa, että Euroopan koulutussäätiö on ilmoittanut aloittaneensa henkilöstön valintamenettelyitä koskevan perusteellisen tarkistuksen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen havaintojen vuoksi, vaikka meille asiasta ei ole vielä ilmoitettu. Lisäksi on aiheellista korostaa, että koulutussäätiön vuonna 2008 tekemä työ komission tukemiseksi sai komissiolta 97 prosentin tuen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien tätä tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, päätellen niistä tarkastuksista, joihin jo olemme tutustuneet – voidaan sanoa, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan koulutussäätiötä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että se on saanut riittävän varmuuden siitä, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Työterveys- ja työturvallisuusvirasto on parantanut varainhoitoaan huomattavasti kolmen viime vuoden kuluessa, mikä on erittäin myönteinen asia, ja virastoa kehotetaan jatkamaan korkeimpien standardien noudattamista talousarvion suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa. Joitakin säännönvastaisuuksia on kuitenkin yhä olemassa etenkin hankintamenettelyissä, joten ne on korjattava.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien tätä tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, päätellen niistä tarkastuksista, joihin jo olemme tutustuneet – voidaan sanoa, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että se on saanut riittävän varmuuden siitä, että Euratomin hankintakeskuksen varainhoitovuoden tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. On syytä panna merkille, ettei hankintakeskus saanut tukia vuonna 2008 toimintojensa kattamiseen ja että komissio vastasi kaikista vuoden 2008 talousarvion täytäntöönpanoon tarkoitetuista keskuksen menoista. Lisäksi on tarpeen panna merkille, että varainhoitovuodelta 2007 siirretyt sitoumukset on maksettu vuotta 2007 koskevista käyttämättömistä tuista. Hankintavirasto on siten kaikilta osiltaan integroitu tosiasiallisesti komissioon, koska sillä ei ole omaa talousarviota. Tämä saattaa asettaa kyseenalaiseksi keskuksen rakenteen ja autonomian, mutta näitä kysymyksiä voidaan tarkastella myöhemmin tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien tätä tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, päätellen niistä tarkastuksista, joihin jo olemme tutustuneet – voidaan sanoa, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan hankintavirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Havaittuaan puutteita Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön edellisen vuoden rekrytointi- ja hankintamenettelyissä, tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan, että kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja että tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Tämä merkitsee parannusta säätiön tilien ja sisäisten tilintarkastusjärjestelmien hallinnoinnissa, mikä on hyvin myönteinen asia. Kun otetaan huomioon säätiön merkitys, toivon, että se jatkaa ponnistelujaan budjettikurin saralla, parantaa henkilöstöjohtamisen menettelyjään sekä sisällyttää henkilökunnan (myös sopimussuhteiset työntekijät) avoimesti toimintakertomukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien tätä tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, päätellen niistä tarkastuksista, joihin jo olemme tutustuneet – voidaan sanoa, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiötä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Vaikka Euroopan oikeudellisen yhteistyön verkoston (Eurojust) tilit ovat tilintarkastustuomioistuimen mielestä luotettavat ja että tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset, olen huolissani esittelijän arviosta, jonka mukaan "Eurojust-yksikön toimintaa on vaikea arvioida, koska indikaattoreita ei ole, käyttäjien tyytyväisyyden mittaamisessa on puutteita ja talousarvion ja työohjelman välillä ei ole koordinaatiota". Panen merkille myös tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen siitä, että Eurojust-yksiköllä oli vuonna 2008 määrärahojen siirtoon liittyvä ongelma, vaikka siirtoja oli vähemmän kuin edellisenä varainhoitovuonna, sekä tarpeesta ryhtyä toimiin, jotta tällainen tilanne voidaan välttää tulevaisuudessa. Yhdyn esittelijän huoleen siitä, ettei yhtäkään sisäisen tarkastuksen yksikön antamista kaikkiaan 26 suosituksesta ole pantu kokonaan täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien tätä tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, päätellen niistä tarkastuksista, joihin jo olemme tutustuneet – voidaan sanoa, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Eurojustia koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Arvostan Euroopan unionin perusoikeusviraston ponnisteluja tilintarkastustuomioistuimen ja sisäisen tarkastusyksikön aiemmin havaitsemien puutteiden korjaamiseksi. Olen erityisen tyytyväinen suorituksen arvioinnin parantamiseksi toteutettuihin toimiin. Vastaavia toimia on kehitettävä lisää tulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien tätä tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, päätellen niistä tarkastuksista, joihin jo olemme tutustuneet – voidaan sanoa, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan unionin perusoikeusvirastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (FRONTEX) varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. Panemme merkille, että viraston talousarvio on kasvanut huomattavasti kolmen viime vuoden aikana, ja se kasvoi 69 prosenttia vuonna 2008. Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin havainnut toistuvasti useita puutteita, joista mainitaan erityisesti seuraavat: (i) siirrettyjen ja peruuntuneiden määrärahojen suuri määrä (käytettävissä olleista määrärahoista jäi käyttämättä 49 prosenttia vuonna 2008, lähes 69 prosenttia vuonna 2007 ja 55 prosenttia vuonna 2006); (ii) oikeudellisia sitoumuksia tehtiin ennen vastaavien talousarviositoumusten tekemistä; sekä (iii) rekrytointimenettelyt eivät olleet sääntöjen mukaisia etenkään menettelyjen avoimuuden ja syrjimättömyyden osalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien tätä tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, päätellen niistä tarkastuksista, joihin jo olemme tutustuneet – voidaan sanoa, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivaa virastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Olen huolissani esittelijän sanoista, joiden mukaan satelliittinavigointijärjestelmän Euroopan valvontaviranomainen päätti esittää toimintansa tulokset ottamatta huomioon, että se ei enää hallinnoi Galileo- ja EGNOS-ohjelmia (Euroopan geostationaarinen navigointilisäjärjestelmä) sen jälkeen, kun omaisuuden ja varojen siirto komissiolle on suunnitelmien mukaisesti saatettu päätökseen vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen lopussa". Olen harmissani myös siitä, että tilintarkastustuomioistuin antoi huomautuksia sisältävän tarkastuslausuman varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien tätä tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, päätellen niistä tarkastuksista, joihin jo olemme tutustuneet – voidaan sanoa, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin GNSS:n Euroopan valvontaviranomaista koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan, että ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2008 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. On syytä panna merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan varainhoitovuoden talousarvion toteutumalaskelma osoitti 57 600 000 euron ylijäämää, joka on 38 prosenttia tulojäämästä, ja että osa tästä ylijäämästä siirrettiin varainhoitovuodelle 2009. Tämä saattaa johtua siitä, että yhteisyritys oli käynnistysvaiheessa eikä se ollut pannut sisäisen valvonnan järjestelmiä ja varainhoidon tietojärjestelmiä kokonaisuudessaan täytäntöön varainhoitovuoden 2008 kuluessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien tätä tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, päätellen niistä tarkastuksista, joihin jo olemme tutustuneet – voidaan sanoa, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavaa eurooppalaista yhteisyritystä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä. Siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että se on saanut riittävän varmuuden siitä, että SESAR-yhteisyrityksen (uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmä) varainhoitovuoden tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja asianmukaiset. En voi kuitenkaan esittelijän tavoin olla huomauttamatta, että yhteisyrityksen hallintoneuvoston huhtikuussa 2008 vahvistama lopullinen talousarvio osoittautui erittäin epärealistiseksi, mitä ilmentää se, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 1 prosentti ja maksumäärärahojen käyttöaste 17 prosenttia. Haluan tuoda lisäksi esille toimien valvonnassa olleet puutteet sekä hankintasopimusten sisäisen valvonnan riittämättömyyden. Minusta on olennaisen tärkeää, että SESAR ryhtyy asianmukaisiin toimiin havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi tulevana varainhoitovuonna.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien tätä tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, päätellen niistä tarkastuksista, joihin jo olemme tutustuneet – voidaan sanoa, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin SESAR-yhteisyritystä koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Brian Simpson (A7-0101/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin tämän mietinnön (joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuljetettavista painelaitteista) puolesta, sillä kyseisellä direktiiviehdotuksella kumotaan nykyinen direktiivi ja muita samaa asiaa käsitteleviä direktiivejä. Koska osa nykyisen direktiivin teknisistä säännöksistä on ristiriidassa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien kansainvälisten sääntöjen kanssa, on tärkeää poistaa nuo epäjohdonmukaisuudet ja saattaa tekniset vaatimukset kansainvälisten sääntöjen mukaisiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Painelaitteiden, kuten tankkien, astioiden ja kaasupullojen kuljetusta säädellään nykyisin maantie- ja rautatiekuljetusten turvallisuusvaatimuksia käsittelevällä direktiivillä 1999/36/EY. Kyseisellä direktiivillä vahvistetaan myös näiden laitteiden suunnittelua, rakennetta ja tarkistuksia koskevat yhteiset normit.

Säännöt ovat kuitenkin ristiriidassa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien kansainvälisten sääntöjen kanssa, minkä vuoksi komissio on tehnyt ehdotuksen direktiivin muuttamisesta. Ehdotus ei muuta tuntuvasti nykyistä sääntelykehystä soveltamisalan ja keskeisten säännösten osalta. Tarkoitus on lähinnä edellä mainittujen epäjohdonmukaisuuksien poistaminen saattamalla vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat tekniset vaatimukset kansainvälisten voimassa olevien sääntöjen mukaisiksi.

Näin ollen olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että aineiston käsittely olisi saatava mahdollisimman pian päätökseen sopimalla siitä ensimmäisessä käsittelyssä, kunnes toimielimet pääsevät keskenään kattavaan ratkaisuun uusien komiteamenettelysäännösten sanamuodosta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Painelaitteiden, kuten tankkien, astioiden ja kaasupullojen kuljetusta säädellään nykyisin direktiivillä 1999/36/EY. Direktiivillä varmistetaan painelaitteiden vapaa liikkuvuus unionissa sekä niiden markkinoille saattaminen vahvistamalla laitteiden suunnittelua, rakennetta ja tarkistuksia koskevat yhteiset normit. Osa nykyisen direktiivin teknisistä säännöksistä on kuitenkin ristiriidassa vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien kansainvälisten sääntöjen kanssa. Komissio on siksi tehnyt ehdotuksen tarkistetuksi direktiiviksi, jolla kumottaisiin nykyinen kuljetettavista painelaitteista annettu direktiivi ja muita asiaa koskevia direktiivejä. Äänestin päätöslauselman puolesta edellä kertomistani syistä. Valiokuntaa kehotetaan hyväksymään mietintö ilman lisätarkistuksia ja antamaan esittelijälle valtuudet käydä neuvoston kanssa neuvotteluja tämän perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Ympäristöön ja sen suojeluun liittyvien kysymysten aiheuttama yhä lisääntyvä huoli saa meidät kiinnittämään erityisen tarkkaa huomiota painelaitteiden kuljetusta koskeviin turvallisuusvaatimuksiin. Direktiivillä pyritään parantamaan painelaitteiden kuljetusten turvallisuutta sekä takaamaan niiden vapaa liikkuvuus unionissa asettamalla selkeät, avoimet ja pakolliset säännöt kyseisten laitteiden turvalliseksi kuljettamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaisin menettelyin koko EU:n alueella.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Direktiivin päätavoite on aiempien lainsäädäntöjen epäjohdonmukaisuuksien poistaminen saattamalla tekniset vaatimukset vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien kansainvälisten määräysten mukaisiksi.

Lisäksi ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään eräitä säännöksiä ja etenkin vaatimustenmukaisuuden arvioimismenettelyjä koskevia säännöksiä.

Ehdotuksella myös sisällytetään laitteiden käyttöä sisämarkkinakuljetuksissa koskevat säännökset yhteisön lainsäädäntöön ja luodaan siten yleinen kehys tuotteiden saattamiseksi Euroopan yhteismarkkinoille.

Äänestin mietinnön puolesta, sillä uskon, että ehdotuksella voidaan sen hyväksymisen jälkeen varmistaa kuljetettavien painelaitteiden ja niiden käyttäjien korkeatasoinen turvallisuus. Direktiivin asianmukaisella täytäntöönpanolla jäsenvaltioissa voidaan lisäksi parantaa ympäristönsuojelua sekä kansalaisten terveyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin kuljetettavia painelaitteita käsittelevän Brian Simpsonin mietinnön puolesta, vaikka tarkistuksemme hylättiin.

 
  
  

Mietintö: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen. (IT) Lentoliikenteen turvallisuus ja kuluttajamaksujen avoimuus niiden standardien ja tason nostamiseksi: näitä aiheita käsitellään ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmailun turvamaksuista.

Ilmailun turvallisuusmaksujen kattamiseen tarkoitetut nykyiset järjestelmät, joita säädellään kansallisesti, eivät ole aina selkeitä loppukäyttäjille, joita ei usein edes kuulla ennen maksujen laskemista tai ennen kuin heitä koskevaan maksujärjestelmään tehdään muutoksia. Muita mietinnön ehdotuksia ovat muun muassa se, että matkustaja- ja kuluttajansuojajärjestöt otetaan mukaan turvallisuusjohdon ja lentoyhtiöiden välisiin neuvotteluihin, jotta varmistetaan turvatoimien kustannusten oikea määrittäminen sekä kustannusten vertaaminen loppukäyttäjän lentolipusta maksamiin hintoihin.

Kannatan myös mietinnön kohtaa, jossa ehdotetaan direktiivin täytäntöönpanoa vain niiden jäsenvaltioiden lentoasemilla, jotka tosiasiallisesti vaativat turvamaksuja, mutta ei jäsenvaltioissa, joissa näitä toimia ei ole otettu käyttöön. Näistä syistä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Viimeviikkoiset tapahtumat ovat osoittaneet, että lentoasemien turvallisuus on erittäin tärkeää jäsenvaltioille ja että meidän on toteutettava kaikki tarvittavat varotoimenpiteet. Kukin jäsenvaltio päättää itse ilmailun turvallisuuden rahoituksen ja varmistamisen tavoista. On hyvin tärkeää, että direktiivillä voidaan vahvistaa perusperiaatteet ja menettelyt, joita sovelletaan turvallisuudesta vastuussa oleviin elimiin sekä lentoyhtiöihin. Vaikka lentoasemien sääntelyn lainsäädännölliset vaatimukset poikkeavat suuresti eri jäsenvaltioiden välillä, lentoasemien toimijoiden on toimitettava riittävästi tietoja lentoliikenteen harjoittajille, jotta lentoasemien ja lentoliikenteen harjoittajien välinen kuuleminen olisi mielekästä. Tätä varten direktiivissä vahvistetaan, mitkä tiedot lentoasemien pitäjien olisi toimitettava säännöllisesti. Lentoliikenteen harjoittajien olisi puolestaan toimitettava tiedot, jotka koskevat niiden toimintaennusteita, lentokaluston käyttöä sekä nykyisiä ja tulevia lentokenttävaatimuksia, jotta lentoasemien pitäjät voivat hyödyntää pääomaansa ja kapasiteettiaan optimaalisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose ja Britta Thomsen (S&D), kirjallinen. (DA) Tanskan sosiaalidemokraatit Euroopan parlamentissa äänestivät tyhjää tätä ehdotusta koskevassa äänestyksessä, koska heidän mielestään tämä on tarpeeton lainsäädäntö sen vuoksi, että asiasta on jo olemassa tarvittava lainsäädäntö. Olemme myös sitä mieltä, ettei EU:n tehtävänä ole määrätä jäsenvaltioita maksamaan ylimääräisiä maksuja lentokenttien turvallisuudesta. Turvamaksujen rahoitus kuuluu yksittäisille jäsenvaltioille.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (IT) Äänestin tämän mietinnön (ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilmailun turvamaksuista) puolesta. Ehdotus on erittäin tärkeä kuluttajien ja matkustajien oikeuksien ylläpitämisen ja suojaamisen kannalta, sillä siinä vahvistetaan useita perusperiaatteita, joita lentoasemien toimijoiden on noudatettava turvamaksujaan määrittäessään. Näitä periaatteita ovat: syrjimättömyys, neuvotteleminen ja muutoksenhaku, turvamaksujen kustannusten avoimuus ja kustannusvastaavuus sekä valvontaviranomaisen perustaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan komissio on jättänyt ehdotuksen niiden perusperiaatteiden vahvistamisesta, joita lentoasemien toimijoiden on noudatettava turvamaksujaan määrittäessään. Näitä periaatteita ovat: (i) syrjimättömyys, (ii) neuvotteleminen ja muutoksenhaku, (iii) turvamaksujen kustannusten avoimuus ja kustannusvastaavuus sekä (iv) valvontaviranomaisen perustaminen.

Keskeinen kysymys tältä osin on toteutettavien turvatoimien tiukentamisen rahoitus. Parlamentti on toistuvasti mutta tuloksetta vaatinut turvatoimien rahoituksen sääntelyä. Esittelijä on aivan oikeassa todetessaan, että turvatoimien tiukentamisen rahoitusta ei voida panna yksistään matkustajien kontolle (kustannuksia ulkoistamalla) vaan niiden rahoituksesta olisi vastattava jäsenvaltiot, jotka ovat viime kädessä vastuussa lentoasemien turvallisuudesta. Lopuksi haluan vielä huomauttaa, ettei lentoasemien ja matkustajien turvallisuuteen voida koskaan panostaa liikaa, mikä tuli selvästi ilmi viimeisestä siviili-ilmailua vastaan kohdistetusta terrori-iskun yrityksestä, joka onneksi estettiin.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan parlamentti on useaan otteeseen mutta turhaan vaatinut turvamaksujen rahoituksen sääntelyä avoimuuden lisäämiseksi sekä turvaverojen ja -maksujen sitomista niiden tarkoitukseen. Parlamentin mielestä turvatoimien tiukentamisen lasku kuuluu jäsenvaltioiden maksettavaksi. Muutamia viikkoja sitten tapahtunut terroriteko osoitti jälleen kerran, että lentoasemien turvallisuuden takaaminen on valtioiden tehtävä ja että olemassa olevien ja uusien harkinnassa olevien turvatoimenpiteiden tavoitteena on terroritekojen torjuminen. Asiasta käydyssä keskustelussa ei ole toistaiseksi otettu esille sitä, että turvatoimista aiheutuvat kustannukset päätyvät viime kädessä matkustajien maksettavaksi. Olen samaa mieltä päätöslauselmaan sisältyvistä tarkistuksista, joilla estetään tarpeettomat päällekkäiset menettelyt ja hallintomenot.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), kirjallinen. (EN) Meidän on varmistettava, että lentoasemien turvamaksut ovat avoimia, objektiivisia ja perustuvat todellisia kustannuksia vastaaviin selkeisiin kriteereihin. Kaikissa uusissa lentoliikenteen kustannuksissa olisi otettava huomioon lentoasemien merkitys alueiden ja etenkin matkailusta vahvasti riippuvaisten alueiden sekä myös niiden alueiden kehittämisessä, jotka kärsivät maantieteellisistä haitoista ja luonnonhaitoista, kuten syrjäisimmät alueet ja saaret. Lentoasemien käyttäjien ja paikallisviranomaisten olisi saatava oikea-aikaista tietoa turvamaksujen laskennan tavoista ja perusteista. Lisäksi olisi syytä ottaa käyttöön pakollinen menettely, jonka mukaisesti lentokenttäviranomaiset ja sidosryhmät tai paikallisviranomaiset neuvottelevat keskenään aina, kun maksuja on syytä tarkistaa. Lisäksi kaikilla riippumattomilla valvontaviranomaisilla olisi oltava tarkat ja selkeästi määritellyt toimintasäännöt sekä rangaistusten langettamiseen tarvittava toimivalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) En voi hyväksyä, etteivät jäsenvaltiot varmista EU:n lainsäädännöstä puuttuvien lentoasemien turvatoimien rahoitusta ja että kaiken lisäksi jäsenvaltiot siirtävät kustannukset lentoyhtiöille, jotka puolestaan siirtävät ne matkustajien maksettavaksi. Minusta oli tarpeen mennä vuonna 2008 annettua asetusta pidemmälle ja säätää lainsäädäntö, jolla voidaan varmistaa matkustajien välttyminen lisäkustannuksilta, jotka eivät usein liity mitenkään turvamaksuihin. Tämän vuoksi kannatan itävaltalaisen kollegani Jörg Leichtfriedin mietintöä, jolla taataan avoimuuden lisääminen sekä kansalaisten että lentoyhtiöiden hyväksi sekä pakotetaan jäsenvaltiot myöntämään valtion rahoitusta EU:n vaatimukset ylittäviin turvatoimiin, sillä asia kuuluu kunkin jäsenvaltion kansallisen turvallisuuden piiriin. Jos komissio antaa ehdotuksen henkilöskannereiden sisällyttämisestä EU:n menettelytapoihin, jotta jäsenvaltioiden ei tarvitsisi rahoittaa niitä, tuen jälleen kollegaani ja äänestän tarvittaessa ehdotusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Lentokenttiemme turvallisuuteen on kiinnitetty yhä enemmän huomiota, mikä on lisännyt vähitellen kustannuksia, jotka ovat koituneet matkustajien maksettavaksi. Turvatoimien tiukentamisen lisäkustannukset kuuluvat jäsenvaltioiden maksettavaksi, sillä toimien tavoitteena on terroritekojen estäminen. Nyt ne kuitenkin koituvat matkustajien maksettavaksi. Äänestimme mietinnön puolesta, koska emme hyväksy vallitsevaa tilannetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Valtiolle kuuluvan tehtävän eli yleisestä turvallisuudesta huolehtimisen kustannuksia ei voida vain siirtää kansalaisille tällä tavoin. On päätettävä, mitkä niistä kustannuksista, joita syntyy yhä tiukempien terrorismin vastaisten turvallisuussäädösten antamisesta, on kohtuullista panna matkustajien maksettavaksi. Voimme estää henkilökannereiden ja muiden vastaavien toimenpiteiden määrän hillittömän kasvun vain siten, että jäsenvaltiot kantavat itse taloudellisen vastuun vaadituista tiukoista turvatoimenpiteistä. Vain Yhdysvaltain kekseliäät yritykset hyötyvät terrorismihysteriasta ja varustautumisen parantamisen hillitsemättömästä kilpajuoksusta. Näistä syistä kannatan ehdotusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietinnön puolesta. Oleellista meille oli kuitenkin se, että EPP-ryhmä ja ALDE-ryhmä hylkäsivät (nimenhuutoäänestyksessä) kaksi tavoitettamme, jotka olivat turvallisuuskartoitusten ja -tutkimusten kustannusten liittäminen vapautettuihin maahuoltopalveluihin sekä eri liikennemuotoja koskevien turvatoimien tasapuolinen rahoitus.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Parlamentti on toistuvasti vaatinut komissiota sääntelemään ilmailun turvamaksujen rahoitusta. Parlamentti on kantansa mukaisesti aina vaatinut avoimuuden lisäämistä sekä turvaverojen ja -maksujen sitomista niiden todelliseen tarkoitukseen, koska sen mielestä jäsenvaltioiden on vastattava entistä tiukempien toimenpiteiden käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista.

Komission ehdotuksessa ei huomioida tätä seikkaa. Komissio pyrkii vain rajoittamaan kustannuksia vaatimalla taloudellisten vaikutusten arviota, joka perustuu syrjimättömyyden periaatteisiin, neuvotteluun ja muutoksenhakuun sekä maksujen avoimuuteen. Nykyisessä asiakirjassa ehdotetaan kuitenkin, että jäsenvaltioiden olisi rahoitettava toimenpiteiden tiukentamisesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset. Pidän lentoasemien turvatoimia tärkeänä asiana, minkä vuoksi äänestän parlamentin aloitteen puolesta.

Ehdotus, joka olisi syytä panna täytäntöön Euroopan unionin kaikilla kaupallisilla kentillä, liittyy olennaisesti matkustajien oikeuteen saada tietoja, syrjimättömään kohteluun sekä kuluttajansuojaan. Avoimuuden lisäämistä sekä tarpeettomien kustannusten välttämistä koskevat tavoitteet voidaan mielestäni saavuttaa vain yhdenmukaistamalla lainsäädäntöä sekä selkiyttämällä lentoyhtiöiden ja jäsenvaltioiden välistä vastuunjakoa turvatoimisen toteuttamisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), kirjallinen. (PL) Ilahduin kuullessani tämänpäiväisen äänestyksen tulokset. Työskentelymme asiakirjan parissa johti mielestäni yksiselitteisen ja kunnianhimoisen kannan löytämiseen etenkin rahoitusasiassa. Haluan painottaa vielä seuraavaa seikkaa: terroristien hyökkäyksiä ei ole suunnattu lentoyhtiöitä vaan valtioita vastaan. Valtion kuuluu taata kansalaistensa turvallisuus, ja valtion on täytettävä tämä velvoite. Tämänpäiväisen äänestyksen tulos – 613 puolesta ja 7 vastaan – on selkeä viesti neuvostolle. Se kertoo Euroopan parlamentin suuresta päättäväisyydestä siinä, että kaikkien jäsenvaltioiden velvollisuutena on maksaa edes osa lentoliikenteen turvallisuuden kustannuksista.

 
  
  

Mietintö: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi laaditun mietinnön puolesta, koska sillä pyritään kehittämään ja uudistamaan rautatieinfrastruktuuria, satamia, vesiteitä sekä lentoasemia. Keskeisiin suunnitteilla oleviin hankkeisiin kuuluu myös Curtici-Braşov-rautatielinja. Kannatan ajatusta perustaa komitea, jonka tehtävänä olisi avustaa komissiota tämän päätöksen täytäntöönpanossa sekä päätöksellä vahvistettujen suuntaviivojen laatimisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Annoin vahvan puoltavan ääneni tälle tekstille. Vaikka teksti tuo mukanaan vain teknisiä muutoksia, se muistuttaa meitä Euroopan laajuisen liikenneverkon tärkeydestä, jos haluamme tuoda EU:n kansalaisia lähemmäksi toisiaan sekä edistää liikkuvuutta. Liikkuvuus on oleellisen tärkeää, sillä emme voi kehittää oikeaa Eurooppaa voimatta tutustua naapureihimme sekä heidän kotimaahansa ja kulttuuriinsa. Euroopan laajuisella liikenneverkolla edistetään myös kasvihuonekaasujen päästöohjelman toteutumista niin, että parannetaan liikennemuotojen hallinnointia sekä edistetään niiden yhteentoimivuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kyseinen komission ehdotusteksti on vain kodifiointi aiemmista säädöksistä ja asetuksista. Siinä on tosin muutamia vähäisiä muutoksia. Sen vuoksi kannatan tekstin hyväksymistä esittelijän ehdotuksen mukaisesti ja koska panin merkille oikeudelliset ja poliittiset suojatoimet. Tämä koskee myös neuvoston esittämiä vähäisiä muutoksia ja korjauksia sekä asian päättämistä sen hyväksymiseen ensimmäisessä käsittelyssä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Teknisessä mielessä tällä ehdotuksella kodifioidaan lakitekstiä. Komissio joutui kuitenkin laatimaan sen uudelleen liitteeseen tehdyn pienen tarkistuksen takia. Äänestin näiden tarkistusten hyväksymisen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), kirjallinen. – (FR) En hyväksy sitä, ettei syrjäisimpiä alueita oteta aina osaksi Euroopan laajuista liikenneverkkoa, vaikka niillä on huomattava merkitys taloudelliselle, sosiaaliselle ja alueelliselle koheesiolle. On käsittämätöntä, ettei syrjäisimpiä alueita ole otettu huomioon liikenneverkon suunnittelussa ja että ne puuttuvat monelta Euroopan laajuisen liikenneverkon kartalta. Kansainvälinen liikenneverkko, "merten moottoritiet" sekä ensisijaiset hankkeet olisi ulotettava koskemaan myös syrjäisimpiä alueita tasapuolisesti. Euroopan laajuisen liikenneverkon politiikkaan olisi sisällytettävä myös yleishyödylliset verkkotoimialat ja palvelualat, eikä politiikkaa pidä rajoittaa vain suurimpiin rahti- ja henkilöliikenteen virtoihin. Vaatimus syrjäisimpien alueiden tasapuolisesta kohtelusta on otettava huomioon. Miten voisimme käsittää Euroopan laajuisen liikenneverkon ulkopuolelle jäämisen, kun EU:n liikennepolitiikalla on elintärkeä rooli alueidemme avaamisessa ja liikkumisvapaudessa sisämarkkinoilla? Euroopan unioni myy sokerin-, banaanin- ja rommintuotantomme muihin maihin kauppasopimuksilla, ja samaan aikaan se jättää meidät Euroopan sisäisten kauppareittien ulkopuolelle. EU:lla on vahva ote meistä, mikä on huono asia.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. – (RO) Äänestin täysistunnossa tämän mietinnön (joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi) puolesta. Ehdotus on tekninen, sillä suuntaviivojen perusteellinen tarkistus on valmisteilla. Suuntaviivojen on määrä olla valmiita ensi vuoden loppuun mennessä. Tämä tarjoaa mielestäni todella merkittävän tilaisuuden vahvistaa liikennepolitiikan keskeistä roolia Euroopassa nyt, kun keskustelu EU 2020 -strategian tavoitteista jatkuu yhä. Jäsenvaltioiden yleisesti ja erityisesti Romanian, joka tarvitsee yhä liikenneinfrastruktuurin investointeja, on ymmärrettävä, että EU:n liikennepolitiikkaa on rukattu vastaamaan uusiin haasteisiin. Väestön ikääntyminen ja vanhusten erityiset liikkumisen aiheuttamat vaatimukset, sosiaalisista syistä tapahtuva siirtolaisuus sekä ilmastonmuutos ovat vain yksi osa niitä tekijöitä, jotka pakottavat meidät kehittämään sopivaa liikennepolitiikkaa. EU:n Tonava-strategian laatiminen tällä kaudella tarjoaa niin ikään täydellisen kehyksen sen varmistamiseksi, että EU:n sisävesiliikenteessä hyödynnetään maksimaalisesti jokiliikennettä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseen on tehty jo vuosikausia tarkistuksia ja uudelleenmäärittelyjä. Tehokas Euroopan laajuinen liikenneverkko on välttämätön toimivien sisämarkkinoiden kannalta, ja sillä edesautetaan taloudellisen ja sosiaalisen koheesion lujittamista. Islannin tulivuoritapaus osoitti kiistatta, että Euroopan laajuinen liikenneverkko on tarpeen, tehokas ja kykenevä antamaan koordinoidun vastauksen ongelmiin, joita näissä tilanteissa tulee eteen. Kyseinen päätös on tärkeä, sillä se tarjoaa suuntaviivat tavoitteille, priorisoinnille ja niille keskeisille toimille, joihin Euroopan laajuisen liikenneverkon suhteen on ryhdyttävä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) EU on vahvistanut Baltian ja Adrianmeren välisen käytävän merkityksen asettamalla etusijalle Gdanskin ja Tšekin tasavallan välisen pohjoisen linjan sekä kertomalla sitoutumisestaan Brennerin tunnelihankkeeseen. Vielä tärkeämpää on kehittää Itävallan eteläisen rautatielinjan ja Italian välistä eteläistä rautatieosuutta. Tämän noin puolet kaikista tavaroista ja matkustajista kuljettavan verkon osalta on päästävä eroon vaarallisesta pullonkaulasta. EU:n tuki Koralmin hankkeelle on välttämätön kyseisen alueen rautatielinjoilla esiintyvien rahtiliikenteen pullonkaulojen vuoksi, ja EU:han tukee aina tunnetusti rautatieliikennettä. Koralmin tunnelihankkeessa EU:lla on ainutlaatuinen tilaisuus edistää rautatieliikenteeseen siirtymistä siinä laajuudessa, jota olemme ajaneet jo vuosikymmenien ajan. Äänestin mietinnön puolesta, koska Euroopan laajuisella liikenneverkolla voi olla ratkaiseva merkitys Euroopan kilpailukyvylle ja koska jätetyt tarkistukset ovat lähinnä teknistä hienosäätöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, vaikka tarkistuksemme hylättiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon (TEN-T) liittyvistä kansallisista prioriteeteista olen sitä mieltä, että on tärkeää panostaa paitsi rautateihin myös ennen kaikkea niin sanottuihin merten moottoriteihin sekä eri liikennemuotojen yhteentoimivuuteen.

Vaihtoehtoisten meriliikennemuotojen kilpailukyky voidaan varmistaa vain todellisella yhdistetyllä liikenneverkolla, jota tuetaan tehokkaalla hallinnoinnilla. Meriliikenne on hyvin tärkeä maalleni, jolla on etuoikeutettu pääsy vesikulkureiteille, ja sillä on todella ratkaiseva rooli syrjäisimmillä alueilla ja saaristoissa, kuten Madeiralla. Meriliikenne tarjoaa myös tärkeän välineen sisämarkkinoiden ja alueellisen koheesion vahvistamiseksi.

Mietintöä tuetaan laajasti sekä parlamentissa että komissiossa ja neuvostossa. Se on selvästi tekninen mietintö. Mietinnön hyväksyminen täällä parlamentissa on liikenne- ja matkailuvaliokunnassa annetun lähes yksimielisen suosituksen mukainen.

Toisin sanoen tällä tukemallani ehdotuksella ei muuteta Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevaa tekstiosuutta vaan vain lisätään EU:hun vuosina 2004 ja 2007 liittyneiden 12 jäsenvaltion kartat. Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä koskevien unionin suuntaviivojen tarkistaminen on valmisteilla, ja sen on määrä valmistua vasta vuoden 2010 loppupuolella.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) EU:lla on 5 miljoonaa kilometriä teitä (joista 62 000 kilometriä on moottoriteitä), 215 000 kilometriä rautateitä ja 41 000 kilometriä sisävesiväyliä. Jäsenvaltioiden välisen liikenteen odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Yhdentynyt Eurooppa ei ole mahdollista ilman koordinoitua ja tehokasta Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T). EU:n perustamissopimuksen mukaiset panostukset Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon tulevat maksamaan noin 500 miljardia euroa. EU:n yhteistyön varmistaminen ja ensisijaisten hankkeiden huolellinen valinta on siten tärkeää. Euroopan laajuisen liikenneverkon on määrä yhdistää maantie-, meri- ja ilmaliikenneverkot kautta Euroopan vuoteen 2020 mennessä. Päätavoitteena on on varmistaa ihmisten ja tavaroiden nopea ja helppo liikkuminen jäsenvaltioiden välillä. EU:n standardin mukainen moottoritie liittää Liettuan suurimman Klaipėdan sataman Vilnaan, ja rautatielinja liittää Vilnan Moskovaan ja itään. Jos haluamme säilyttää satamat kilpailukykyisinä, meidän on uudistettava nykyistä satamainfrastruktuuria ja vähennettävä byrokratiaa. Rautateitä ja sisävesiväyliä olisi käytettävä ensisijaisesti kaukoliikenteessä ja teitä lähiliikenteessä. Rahtiliikenne ja sisävesiliikenne vaativat nykyistä enemmän panostuksia, sillä ne ovat taloudellisia, energiatehokkaita, puhtaita ja turvallisia liikennemuotoja. Matkustajien turvallisuus ja suojelu on kaikkein tärkeintä. Talouskriisillä on ollut vaikutuksensa liikennepolitiikkaan. Euroopan laajuisella liikenneverkolla voidaan kuitenkin luoda työpaikkoja ja vaikuttaa sosiaaliseen ja taloudelliseen koheesioon. EU 2020 -strategiassa tunnustetaan liikennepolitiikan merkitys Euroopan taloudelle. Ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:ta määrittelevä tekijä. Liikkuvuus saavutetaan vain hyvin toimivalla Euroopan laajuisella liikenneverkolla.

 
  
  

Mietintö: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen.(PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska nykyisen kriisin käsittely mielestäni edellyttää, että löydämme keinoja nopeuttaa tukiohjelmien täytäntöönpanoa, jotta erityisesti kansalaisten ja nimenomaan työttömien tukemiseen tarkoitettua unionin rahoitusta voidaan käyttää aiempaa tehokkaammin. Tässä ehdotuksessa lainsäädäntöön pyritään tekemään useita muutoksia, joilla yksinkertaistetaan koheesiopolitiikan toteutusta koskevia sääntöjä sekä lisätään Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmista maksettavaa ennakkorahoitusta (ennakkomaksuja). Talousennusteiden mukaan EU:n talouskasvu heikkenee huomattavasti siten, että se on 1,1 prosenttia vuonna 2010. Tässä yhteydessä mietinnössä reagoidaan rahoituskriisiin ja sen sosioekonomisiin vaikutuksiin. Mielestäni on siksi äärimmäisen tärkeää lisätä avoimuutta ja yksinkertaistaa koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä. Näillä toimilla erityisesti selvennetään kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sitovia sääntöjä ja vähennetään byrokratiaa, joten niillä vauhditetaan myös ohjelmien täytäntöönpanoa. Säännöt antavat myös joustonvaraa mukautettaessa ohjelmia uusiin haasteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Komissio esitti viime vuonna ehdotuksen rakennerahastoista annetun asetuksen (1083/2006) muuttamisesta tarjotakseen taloudellisia kannustimia jäsenvaltioille, joissa talouskriisillä on ollut vakavia seurauksia. Yksi komission ehdotukseen sisältyvistä toimista oli osarahoituksen periaatteesta poikkeaminen antamalla kassavirtaongelmista kärsiville jäsenvaltioille väliaikaisesti mahdollisuus pyytää, että Euroopan sosiaalirahaston piiriin kuuluvien toimenpiteiden rahoitus korvataan 100-prosenttisesti.

Neuvosto hylkäsi tämän ehdotuksen, mutta suostui jatkamaan vuoden 2007 vuosittaiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvien vuotuisten talousarviositoumusten ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen määräaikaa, jotta parannetaan tiettyjä toimintaohjelmia varten sidottujen varojen hyödyntämistä.

Esittelijän ehdottama väliaikainen toimenpide, jossa varainhoitovuoden 2007 määrärahat palautetaan sitoumusten vapauttamisen vuoksi tukirahastoihin osana Euroopan sosiaalirahastoa, on nähdäkseni perusteltu Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi, koska se estää asetuksen (EY) N:o 1083/2006 nykyisen 93 artiklan 1 kohdan soveltamisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), kirjallinen. − (IT) Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja erittäin hyödyllisiksi välineiksi alueiden kehittämisessä sekä Eurooppaa ja koko maailmaa jo jonkin aikaa koetelleen talouskriisin vaikutusten torjumisessa. Kannatan siksi ehdotuksia, joissa yksinkertaistetaan varojen vapauttamismenettelyjä ja helpotetaan maksamista edellä mainittujen varojen avulla toteutettavien ohjelmien tuensaajille. Kannatan myös ylimääräisen ennakkomaksuerän tarjoamista vuodeksi 2010 niille jäsenvaltioille, joihin kriisi on iskenyt pahimmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Esittelin tämän mietinnön Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmälle ja kehotin kollegojani äänestämään sen puolesta. Olen vakuuttunut, että mietinnössä ehdotetut yksinkertaistamistoimet ovat erittäin hyviä. Tämä on todellinen edistysaskel. Toimitettavia tietoja on vähemmän, joustavuus lisääntyy tuloja tuottavissa hankkeissa, komissio valvoo vähemmän 25–50 miljoonan arvoisia ympäristöhankkeita ja niin edelleen.

Rahoituksen osalta kehotin kohdentamaan alkuperäisen ehdotuksen uudelleen. Ei olisi todellakaan ollut hyvä kyseenalaistaa menojen osarahoituksen periaatetta ja toteuttaa hankkeita, jotka rahoitetaan kokonaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoilla, kuten komissio ehdotti. Joillakin jäsenvaltioilla olisi ollut vakavia taloudellisia vaikeuksia menojen vakauttamisessa pitkällä aikavälillä. Parlamentti on onnistunut tekemään kompromissin, jonka avulla voimme auttaa valtioita, joihin kriisi on iskenyt pahimmin, ja välttää varainhoitovuoden 2007 sitoumusten vapauttamisen.

Tällä äänestyksellä tuemme voimakkaasti EU:n tuensaajia sekä neuvoa-antavia yksikköjä. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että yksinkertaistamisessa on vielä paljon työtä.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) On tärkeää korostaa, että kansallisiin rahoitusresursseihin kohdistuu entistä enemmän paineita ja että niiden lievittämiseen tarvitaan lisätoimia, joilla edistetään EU:n rahoituksen käyttöä ja torjutaan kriisiä ottamalla käyttöön kaikki käytettävissä olevat rahastot ja nopeuttamalla niiden toimintaa. Mainitun tiedonannon mukaisesti erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) olisi hyödynnettävä nopean elvytyksen paketeissa. On erityisen tärkeää lisätä toimia, joilla helpotetaan EU:n myöntämän rahoituksen hallinnointia, jotta voidaan nopeuttaa rahoituksen antamista sellaisille edunsaajille, joihin taloudellinen taantuma vaikuttaa eniten. On tärkeää saavuttaa yleistavoite eli nopeuttaa osarahoitettuja investointeja jäsenvaltioissa ja alueilla sekä lisätä rahoituksen vaikutusta koko talouteen ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä työllisyyteen. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan talouden moottori ja tärkeimpiä kestävää kasvua aikaansaavia toimijoita, jotka luovat lukuisia laadukkaita työpaikkoja. Koheesiopolitiikkaa koskevien sääntöjen yksinkertaistaminen ja selventäminen vauhdittavat kiistatta ohjelmien täytäntöönpanoa erityisesti siten, että selkeytetään kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sitovia sääntöjä sekä vähennetään byrokratiaa. Säännöt antavat myös joustonvaraa mukautettaessa ohjelmia uusiin haasteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), kirjallinen. (EN) Mietinnössä käsitellään Euroopan unionin tärkeimpiin lukeutuvien rahastojen varainhoitoa. Nämä rahastot ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto. Asetusehdotuksen (KOM(2009)0384), EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan ja muiden asiakirjojen huolellisen analysoinnin jälkeen päätin kannattaa esittelijän kantaa ja äänestin näin ollen mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Muuttamalla rakenne- ja koheesiorahastojen täytäntöönpanoa koskevaa asetusta on tarkoitus tukea EU:n jäsenvaltioita nykyisen kriisin aikana. Näin vastataan ennen kaikkea niiden tarpeisiin, jotka koskevat rahastojen hallinnoinnin yksinkertaistamista.

Uusilla säännöksillä voidaan varmasti myös vähentää sitä vaaraa, että varoja menetetään, koska niitä ei käytetä riittävän nopeasti, sillä määräaikaa jatketaan sellaisten hankkeiden kohdalla, joita ei ole hyväksytty tai pantu täytäntöön kyseisen jakson aikana.

Lisäksi toivon, että nämä yksinkertaistetut säännöt tulevat voimaan mahdollisimman pian, jotta jäsenvaltiot ja erityisesti alueet, joiden on tarkoitus hyötyä tästä EU:n tarjoamasta rahoitusvaihtoehdosta, sekä tällaisten alueiden julkiset viranomaiset investoivat edelleen EU-hankkeisiin talousarviorajoituksista huolimatta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen.(FR) Demokraattiseen liikkeeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet kannattavat mietintöä, jossa mahdollistetaan joidenkin Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevien säännösten yksinkertaistaminen. Varojen käyttöä koskevien määräaikojen joustavoittaminen on suuri edistysaskel. Nykyisten säännösten mukaan tuki on palautettava, ellei sitä käytetä kahden vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Uusien säännösten mukaan alueet ja jäsenvaltiot eivät menetä varoja, jotka on vuonna 2007 sitouduttu maksamaan hankkeisiin, joiden täytäntöönpanoa on lykätty. Tästä lähtien jäsenvaltioiden ei tarvitse enää hakea Euroopan komission lupaa kokonaisarvoltaan alle 50 miljoonan euron ympäristöhankkeisiin. Ylimääräisiä ennakkomaksueriä myönnetään vuodeksi 2010 niille jäsenvaltioille, jotka ovat kärsineet talous- ja rahoituskriisistä eniten. Joidenkin säännösten yksinkertaistaminen helpottaa myös meneillään olevien toimintaohjelmien tarkistusta ja toimien toteutusta kriisitilanteissa. Esimerkiksi Xynthia-myrskystä kärsineet alueet voivat tämän uuden joustavuuden ansiosta auttaa katastrofin uhreja.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), kirjallinen.(CS) Komissio on antanut ehdotuksen rakennerahastoista annetun asetuksen muuttamisesta. Ehdotuksen tavoitteena on edistää talouden elpymistä niissä jäsenvaltioissa, joissa rahoituskriisi on aiheuttanut vakavia seurauksia. Asetusmuutoksen avulla on tarkoitus ottaa käyttöön niin kutsutut tukikynnysarvot. Nykyään sovellettavan 25 miljoonan euron kynnysarvon sijaan on tarkoitus soveltaa 50 miljoonan euron kynnysarvoa. Suurissa hankkeissa olisi myös estettävä ilman eri toimenpiteitä tapahtuva maksusitoumuksen vapauttaminen. Joillekin valtioille olisi lisäksi annettava mahdollisuus pyytää, että työmarkkinatoimenpiteiden kustannukset korvataan 100-prosenttisesti Euroopan sosiaalirahastosta. Jos rahoitus voidaan talousarvion näkökulmasta aloittaa ilman yhteistä osallistumista, mitä suuresti epäilen, silloin ainoa oikea ja mahdollinen tapa on arvioida kaikkia asioita koskevia säännöksiä ja määräyksiä samoin perustein. Ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää, että joidenkin jäsenvaltioiden katsotaan "kärsineen kriisistä enemmän", minkä vuoksi ne vapautetaan säännösten soveltamisesta. Jos poikkeuksia on oltava, niitä on sovellettava kaikkiin samalla tavoin! EU ei ole niin suuri yksikkö, että rahoituskriisin voidaan katsoa vaikuttavan eri tavoin eri jäsenvaltioihin. Kansantaloudet ovat kytköksissä toisiinsa, ja taloudenhoidon seuraukset ovat kaksiteräinen miekka. Tekisimme väärin myös siinä, jos kieltäisimme poikkeukset rangaistaksemme niitä jäsenvaltioita, jotka pyrkivät elvyttämään omaa talouttaan odottamatta EU:n tukea. Myös kriisiaikoina on taisteltava sen puolesta, että keskenään vastaavanlaisissa tilanteissa on yhtäläiset edellytykset! Tämä otetaan huomioon mietinnössä, minkä vuoksi kannatan sen hyväksymistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), kirjallinen. (RO) Kannatan Kirilovin mietintöä ja äänestin sen puolesta. Mielestäni on hyvä, että tämä mietintö laaditaan näin pian komission tiedonannon jälkeen, koska siinä mainitut toimet nopeuttavat rahoitusprosessia ja edistävät talouden elpymistä alueilla, mikä on ehdoton edellytys nykyisessä kriisissä. Tämä mietintö on osa neuvoston laatimia suuntaviivoja, jotka liittyvät ESR:sta osarahoitettavien ohjelmien varainhoitoa koskevien säännösten muutoksiin sekä sellaisten säännösten muutoksiin, jotka koskevat ohjelmien toteutusta ja joiden tavoitteena on helpottaa, yksinkertaistaa ja selventää koheesiopolitiikkaa koskevia säännöksiä. Romanian tapauksessa tämä tarkoittaa, että Euroopan sosiaalirahastosta ja koheesiorahastosta maksettavia ennakkomaksuja lisätään ja että EU:n varoja voidaan käyttää pitempään "vapauttamalla" ne, jotta jäsenvaltiot voivat käyttää varat uudelleen ohjelman yhteydessä. Muissa muutoksissa yksinkertaistetaan ja selvennetään rakennerahastojen täytäntöönpanotoimia sekä rahoitushakemusten jättämisvaiheessa että ohjelman täytäntöönpanoa koskevan vuosikertomuksen laadinnan yhteydessä. Lisäksi on tarkoitus sopia yhdestä 50 miljoonan euron kynnysarvosta, jota sovelletaan suuriin hankkeisiin, joihin voidaan myöntää rahoitusta useista EU:n ohjelmista.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Kannatin mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä. Koska vallitsevalla talous- ja rahoituskriisillä on huomattavia ja ennennäkemättömiä vaikutuksia jäsenvaltioiden talouteen, koheesiopolitiikan hallintaa on yksinkertaistettava ja ennakkomaksuja on lisättävä. Vaikeasta tilanteesta huolimatta näillä toimilla mahdollistetaan säännöllinen kassavirta ja varmistetaan näin maksaminen tuensaajille ohjelman täytäntöönpanon aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin koheesiopolitiikka on mielestäni keskeinen tekijä kehitettäessä ja sovellettaessa EU:n edistämää jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatetta. Erityisesti kriisiaikana – jolloin näillä rahastoilla voidaan nimenomaan lievittää kaikkein köyhimpiin alueisiin kohdistuvia vaikutuksia – on tärkeää parantaa koheesiopolitiikan rakennetta, jotta varat voidaan jakaa tehokkaammin ja jotta niillä saavutetaan ajoissa tuntuvampia tuloksia.

Myös välineistä on tehtävä aiempaa joustavampia, koska jäykät välineet, joita ei voida mukauttaa kriisien kaltaisiin ennalta arvaamattomiin tilanteisiin, heikentävät Euroopan unionin talouden kehitystä. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että jäsenvaltiot hyödyntävät koheesiopolitiikassa saataville asetettavia varoja asianmukaisesti ja että niitä käytetään tehokkaasti. Näin ollen mielestäni on tärkeää tarkastella uudelleen paitsi EU:n koheesiopolitiikan rakennetta myös käytettävissä olevia valvontamekanismeja sekä pakkokeinoja, joita voidaan käyttää jäsenvaltioiden menetellessä sääntöjen vastaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tämän ehdotuksen tarkoituksena on edistää talouden elpymistä tietyissä jäsenvaltioissa, jotka ovat kärsineet paljon talouskriiseistä. Siinä noudatetaan Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa, jonka yhteydessä edellä mainitun perusasetuksen täytäntöönpanosäännöksiä oli jo muutettu vuonna 2009 ennakkomaksuihin liittyvän joustavuuden lisäämiseksi. Komission ehdotuksen tärkeimpänä tavoitteena oli puuttua rahoituskriisin seurauksiin. Ratkaisuksi ehdotettiin, että vakavista kassavirtaongelmista kärsiville jäsenvaltioille annetaan väliaikaisesti mahdollisuus pyytää, että Euroopan sosiaalirahaston piiriin kuuluvien työmarkkinatoimenpiteiden rahoitus korvataan 100-prosenttisesti eli poiketaan osarahoituksen periaatteesta. Lissabonin sopimuksen voimaantulo muutti lainsäädäntömenettelyä. Parlamentti antoi hyväksyntämenettelyssä vain puoltavan tai kieltävän lausunnon, mutta nyt sillä on täysi sananvalta ehdotuksen sisältöön, kun asia käsitellään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Äänestin siksi tämän ehdotuksen puolesta ja toivon, että komissio toimittaa budjettivallan käyttäjän käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi vastaavan ehdotuksen lisätalousarvioksi.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Komission ehdotuksessa vakavista kassavirtaongelmista kärsiville jäsenvaltioille tarjotaan väliaikainen mahdollisuus, jonka avulla ne voivat rahoittaa tarvittavat kasvun ja työllisyyden edistämistoimet, joilla on tarkoitus torjua kriisiä ja joihin voidaan myöntää tukea Euroopan sosiaalirahastosta. Jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota nostamaan maksujen korvausosuuden 100 prosenttiin vuosina 2009 ja 2010 siten, ettei kyseisenä ajanjaksona tarvita kansallista osarahoitusta.

Olemme kannattaneet tätä toimenpidettä, jotta EU:n varoja voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti silloin, kun niitä eniten tarvitaan. Neuvoston kanta on kuitenkin erilainen, ja se toteaa ainoastaan, että "tarvitaan ylimääräinen ennakkomaksuerä niitä jäsenvaltioita varten, joihin kriisi on kohdistunut pahimmin".

Asiakirjassa, josta parlamentti äänestää, myötäillään neuvoston kantaa, joka on mielestämme epäselvempi ja huonompi kriisistä eniten kärsineiden jäsenvaltioiden kannalta. Suhtaudumme kuitenkin myönteisesti kohtaan, jossa todetaan, että "on asianmukaista jatkaa vuoden 2007 vuosittaiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvän vuotuisen talousarviositoumuksen ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen laskemisen määräaikaa, jotta parannetaan tiettyjä toimintaohjelmia varten sidottujen varojen hyödyntämistä".

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. – (RO) Koska talous- ja rahoituskriisi aiheuttavat Euroopan unionille suuria haasteita, on aloitettu tiettyjä ensisijaisia toimia, joilla kansantalouksia autetaan sopeutumaan tilanteeseen. Äänestin mietinnön puolesta, koska kannatan voimakkaasti uusien taloudellisten kannustinten myöntämistä jäsenvaltioille, jotka ovat kärsineet paljon talouskriisistä, sekä varainhoitoon liittyvien näkökohtien yksinkertaistamista. Kaikki valtiot voisivat hyötyä sitoumusten vapauttamisten lykkäämisestä, ja kaikkein kurjimmassa tilanteessa oleville valtioille maksettaisiin ennakkomaksuja. Nämä valtiot ovat Viro, Unkari, Romania, Latvia ja Liettua. Selventämällä koheesiopolitiikkaa koskevia säännöksiä ja yksinkertaistamalla menettelyjä vauhditetaan ohjelmien täytäntöönpanoa. Tämä on erityisen tärkeää, koska koheesiopolitiikka on kaikkein tehokkain väline reaalitalouden tukemisessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston varojen saantia on tärkeää yksinkertaistaa tuettaessa nykyisestä talouskriisistä eniten kärsineitä jäsenvaltioita. Kun saadaan selville, miten paljon rahoituskriisistä on aiheutunut vahinkoa reaalitaloudelle ja työmarkkinoille, on toteutettava toimia, joilla parannetaan mahdollisuuksia käyttää EU:n rahoitusvälineitä. Tarvitaan säännöllinen kassavirta, joka mahdollistaa maksamisen tuensaajille ohjelman täytäntöönpanon aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Kriisiaikoina EU paljastaa jälleen todelliset kasvonsa. Kun EU:n itäisissä jäsenvaltioissa paleltiin Venäjän kaasukiistan aikana, yhteisvastuusta ei ollut juurikaan tietoa. Nyt, kun on kyse talouden kannalta elintärkeästä eurosta – EU:n lippulaivasta – asiat ovat yhtäkkiä mahdollisia. Jopa EU:n tuet mukautetaan sen perusteella. Se, että vuosina 2009 ja 2010 työmarkkinapoliittisten toimien rahoitus voidaan korvata 100-prosenttisesti, ei ole edistänyt jatkokoulutusta ja laadukkaita koulutuspaikkoja toivotulla tavalla, mutta tämä käytäntö on varmasti välttämätön nykytilanteessa. Kaikki jäsenvaltiot hyötyisivät talousarviositoumuksen vapauttamisesta, ja suurimmista ongelmista kärsiville valtioille maksettaisiin ylimääräisiä ennakkomaksuja. Voi olla vaarallista heittää rahaa miten sattuu pohjattomaan kaivoon ilman täydentäviä toimia. Hylkäsin siksi ehdotuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Talous- ja rahoituskriisin vuoksi on toteutettava mahdollisimman paljon toimia, joilla yksinkertaistetaan tiettyjä EU:n varojen myöntämistä koskevia menettelyjä. Tällaisia toimia ovat

- ylimääräisen ennakkorahoituksen myöntäminen vuonna 2010 kriisistä kärsiville jäsenvaltioille, millä varmistetaan säännöllinen kassavirta ja helpotetaan maksamista tuensaajille ohjelman täytäntöönpanon aikana

- vuoden 2007 vuosittaiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvän vuotuisen talousarviositoumuksen ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen määräajan jatkaminen, jolla parannetaan tiettyjä toimintaohjelmia varten sidottujen varojen hyödyntämistä sekä varmistetaan asianmukainen tuki työpaikkojen säilyttämistä ja luomista koskeville aloitteille

- jäsenvaltiot, joille on myönnetty vuonna 2009 tukea keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämistä jäsenvaltioiden maksutaseille koskevasta järjestelystä annetun lainsäädännön mukaisesti, voivat saada vuonna 2010 ennakkorahoitusta, joka on 2 prosenttia koheesiorahaston rahoitusosuudesta ja 4 prosenttia ESR:n rahoitusosuudesta toimintaohjelmaan.

Näillä toimilla edistetään joustavien ja osallistavien työmarkkinoiden toteuttamista sekä parannetaan merkittävästi EU:n rahoituksen myönteistä vaikutusta koko talouteen, erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä työmarkkinoihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin mietintöä vastaan, koska me Verts/ALE-ryhmän jäsenet jätimme käsiteltäväksi kuusi tarkistusta, jotka kaikki hylättiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin tämän ehdotuksen puolesta, koska se on nähdäkseni erittäin tärkeä Portugalille ja etenkin sen syrjäisimmille alueille, jotka kärsivät enemmän nykyisestä kriisistä, koska sen vaikutukset ovat siellä tuntuvampia ja niistä selviytyminen kestää kauemmin.

Yleisesti ottaen hyväksyn ehdotuksen sisällön, mutta korostan, että alueellisten ja paikallisten viranomaisten on vaikea varmistaa sellaisten varojen myöntäminen, joilla ne voivat rahoittaa osuutensa EU:n tukemista hankkeista. Olen pettynyt siihen, ettei neuvosto hyväksynyt EU:n rahoitusosuuden korottamista 100 prosenttiin edes väliaikaisesti ennakkomaksun muodossa siten, että tilanne tasattaisiin myöhempinä vuosina ohjelmien toteutuksen aikana.

Kompromissiratkaisu, joka ei tosin ole täydellinen, tarkoittaa, että vuodeksi 2007 myönnetyt EU:n varat, joita ei ole käytetty hitaasti käynnistyvissä ohjelmissa, voidaan jatketun määräajan ansiosta poikkeuksellisesti käyttää vielä ennen niiden vapauttamista.

Tiedämme kaikki, että perheet ja yritykset joutuvat tekemään nyt vaikeita valintoja ja että suunnitellun kaltaisilla toimilla voi olla tärkeä merkitys talouden elpymisessä, jonka toivomme olevan nopeaa ja pysyvää.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Maailmanlaajuinen rahoituskriisi on vaikuttanut kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin. Minusta tuntuu, että se on iskenyt voimakkaimmin Baltian maihin. Rahoitusalan sekasortoisen tilanteen ja työpaikkojen menetyksen vuoksi on toteutettu ankaria toimia. Meillä on kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa tämä kriisi mahdollisuudeksi. Haluamme tarjota liettualaisille nuorille erittäin lupaavan tulevaisuuden Liettuassa ja estää aivovuodon lisääntymisen. Tämä on mahdoton tehtävä ilman EU:n rakenne- ja koheesiorahastoja ja etenkin Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR). Rakennerahastoilla on suuri osuus EU:n tarjoamassa rahoituksessa. Niistä osoitettiin vuosien 2007–2013 talousarvioon 277 miljardia euroa. EAKR edistää talouden kehitystä ja elpymistä vähävaraisemmilla EU:n alueilla. Sen avulla rahoitetaan toimia, esimerkiksi elvytetään teollisuusalueita, jotka kärsivät kaupunkien ja kylien tekemistä supistuksista. Kyseisestä rahastosta rahoitetaan tärkeitä alueellisia ohjelmia, kuten Itämeren alueen ohjelmaa, jolla vahvistetaan alueen identiteettiä ja arvostusta. Koheesiorahastolla on tärkeä merkitys kavennettaessa EU:n jäsenvaltioiden välisiä eroja, jotka liittyvät etenkin ympäristöön ja Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin. Nykyään (kaudella 2007–2013) myös Euroopan sosiaalirahastolla on tärkeä tehtävä autettaessa yrityksiä ja työntekijöitä sopeutumaan uuteen markkinatilanteeseen sekä tuettaessa työpaikoilla tehtäviä innovaatioita, elinikäistä oppimista ja liikkuvuuden lisääntymistä. Liettuan ESR-ohjelman avulla torjutaan työvoimapulaa ottamalla käyttöön henkilöresursseja, parantamalla ammattitaitoa ja nostamalla koulutustasoa. EU:hun liittymisen jälkeen Liettua on kärsinyt valtavasta aivovuodosta. Sitä voidaan torjua parhaiten investoimalla EU:n rakennerahastojen varat ammattitaitoisiin nuoriin.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: (B7-0221/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Kannatin äänestyksessä tätä päätöslauselmaa, jota valiokuntien puheenjohtajakokous on esittänyt ja jossa pyydetään komissiota esittämään uusia ehdotuksia niistä asiakirjoista, jotka olivat Euroopan parlamentin käsiteltävänä Lissabonin sopimuksen voimaantulon aikaan, ja menettelystä, joka on rauennut.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan esittelijänä, joka vastaa "neuvoston suosituksesta hermoston rappeutumissairauksien, erityisesti Alzheimerin taudin torjuntakeinoja koskevista yhteistä ohjelmasuunnittelua hyödyntävistä tutkimustoimista", kannatan valiokuntien puheenjohtajakokouksen Euroopan komissiolle esittämää pyyntöä esittää uusi ehdotus kyseisistä asiakirjoista, niin että Euroopan parlamenttia kuullaan sen institutionaalisen aseman mukaisella tavalla myös uuden perussopimuksen määräysten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Tällä päätöslauselmalla Euroopan parlamentti käy suoraan käsiksi kaikkein tärkeimpiin Euroopan unionin politiikanaloihin. Se tekee tarvittavat oikeudelliset muutokset täyttääkseen tehtävänsä institutionaalisella ja kansainvälisellä tasolla. Euroopan parlamentti voi lopultakin taata täysin sen, että EU:n kansalaisten etuja puolustetaan, ja siksi äänestin tämän päätöslauselman puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimus on antanut Euroopan parlamentille selvästi uutta vastuuta ja valtaa. Sen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 monia ehdotuksia, joita komissio oli esittänyt perussopimusten perusteella mutta joita ei vielä ollut käsitelty siihen mennessä (lainsäädäntöprosessin tai muun kuin lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa), on muutettava. Joissakin tapauksissa päätöksentekomenettelyn tasolla on eroja, joko siksi että tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn soveltamisalaa on laajennettu huomattavasti tai siksi että kansainvälisten sopimusten tekemisessä on omaksuttu uusi hyväksymismenettely. Muissa tapauksissa vain oikeusperusta on muuttunut. Komissio aikoo muuttaa niitä virallisesti kokoomaehdotuksensa keinoin. On kuitenkin joitain ehdotuksia (jotka kuuluivat entiseen kolmanteen pilariin), joissa oikeusperusta on muuttunut merkittävästi ja ne ovat siksi rauenneet ja ne on korvattava uusilla. Toimin esittelijänä aloitteelle, jolla perustetaan arviointimekanismi valvomaan Schengenin säännöstön täytäntöönpanoa, ja kehotan komissiota antamaan uudet ehdotukset niin pian kuin mahdollista. Äänestin sen vuoksi Euroopan parlamentin päätöslauselmaesityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Kannatin äänestyksessä päätöslauselmaa Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin. Uuden perussopimuksen voimaantulo tarkoittaa sitä, että useiden vireillä olevien asiakirjojen oikeusperusta on määriteltävän uudelleen. Komission ja neuvoston on tehtävä nopeasti tarvittavat muutokset uuden lainsäädäntökehyksen valossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksen voimaantulo on tuottanut uuden toimielinjärjestelmän ja uuden lainsäädäntöhierarkian, mutta se edellyttää myös erityisiä varotoimia päätöksentekomenettelyistä, jotka olivat vielä kesken sen voimaan tullessa. Kyseisissä tapauksissa oikeusperusta ja siihen liittyvät menettelyt ovat muuttuneet, mikä oikeuttaa täysin niiden uudelleentarkastelun.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimus on antanut Euroopan parlamentille uutta vastuuta ja valtaa. Sen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 monia ehdotuksia, jotka komissio oli jättänyt perussopimusten perusteella mutta joita ei vielä ollut käsitelty siihen mennessä, on muutettava. Joissakin tapauksissa päätöksentekomenettely tasolla on eroja, joko siksi että tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn soveltamisalaa on laajennettu huomattavasti tai siksi että kansainvälisten sopimusten tekemisessä on omaksuttu uusi hyväksymismenettely. Muissa tapauksissa vain oikeusperusta on muuttunut. Komissio aikoo muuttaa niitä virallisesti kokoomaehdotuksensa keinoin. On kuitenkin joitain ehdotuksia (jotka kuuluivat entiseen kolmanteen pilariin), joissa oikeusperusta on muuttunut merkittävästi ja ne ovat siksi rauenneet ja ne on korvattava uusilla. Kannatan sen vuoksi tätä Euroopan parlamentin päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleni Theocharous (PPE), kirjallinen. (EN) Hylkäsin äänestyksessä päätöslauselmaesityksen Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin, koska se sisältää asetuksen niin kutsutusta "suorasta kaupasta" EU:n ja Kyproksen tasavallan miehitetyn osan välillä.

Asetuksen oikeusperusta on täysin väärä, koska komissio on valinnut perussopimuksen 133 artiklan – nyt Lissabonin sopimuksen 207 artiklan 2 kohta – jossa käsitellään EU:n ulkopuolisia valtioita koskevia asioita. Tällaisen oikeusperustan käyttäminen on vastoin Kyprosta koskevaa pöytäkirjaa N:o 10, jossa määrätään selvästi, että Kyproksen tasavalta liittyi EU:hun yhtenäisenä alueena siten, ettei Unionin säännöstöä sovelleta saaren pohjoisosassa Turkin miehityksen takia. Asetuksen nykyinen oikeusperusta loukkaa EU:n jäsenvaltion, Kyproksen tasavallan, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, ja on vastoin niitä periaatteita ja arvoja, joille EU on perustettu ja joita Euroopan parlamentin pitäisi kunnioittaa ja noudattaa eurooppalaisen demokratian majakkana.

 
  
  

Mietintö: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), kirjallinen. − (IT) Äänestin Szájerin mietinnön puolesta. Kiitän häntä erinomaisesta analyysistä, joka on tehty Lissabonin sopimuksen aiheuttamien muutosten valossa.

Kun otetaan huomioon monipuoliset vaikutukset, joita "delegoiduilla säädöksillä" on lainsäädäntömenettelyyn, pidän Euroopan parlamentin tahtoa soveltaa delegoituihin säädöksiin täsmällisiä ja selviä ehtoja erityisen suositeltavana sen varmistamiseksi, että tämä parlamentilla voi todella valvoa niitä. Katson, että meidän on myös erityisesti testattava käytännössä miten uusi järjestelmä toimii, jotta voimme tehdä siihen tarvittavat muutokset.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksessa käsitellään demokraattista vajetta vahvistamalla Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien valtaa. Siinä on kehys uudelle välineelle, joka antaa lainsäätäjälle mahdollisuuden delegoida osan vallastaan komissiolle (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artikla) edellyttäen, että kyseessä on soveltamisalaltaan yleinen säädös, jota käytetään täydentämään tai muuttamaan sellaisen säädöksen osia, jota ei katsota olennaisiksi. Se nopeuttaa ja yksinkertaistaa siten säädöksen aukkojen täyttämistä tai yksityiskohtien sääntelyä tai päivittämistä, millä vältetään turhan monimutkaiset ja pitkät lainsäädäntömenettelyt, joilla on ollut kielteisiä vaikutuksia kansalaisiin. Kaksi näkökohtaa, jotka on säilytetty, ovat se, että valtuutus voidaan vetää pois koska tahansa, ja se, että Euroopan parlamentin (ja neuvoston) ennakkohyväksyntä tarvitaan ennen komission delegoinnin nojalla hyväksymien säädösten voimaantuloa. Kannatan tätä uudistusta, jonka pitäisi korvata huonomaineinen "komitologiamenettely", mutta nyt meidän on nopeasti määriteltävä se, miten tällaiset valtuutukset voidaan antaa sekä niiden laajuus, niiden tavoite, käytettävät menetelmät ja ehdot, joilla lainsäätäjä voi toteuttaa valvontaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksen voimaantulo edellyttää joidenkin sen normien selkeyttämistä, erityisesti sellaisten, joiden sisältö koskee lainsäädäntöä ja menettelyjä, kuten ne, joilla käsitellään lainsäädäntömenettelyä, normihierarkiaa ja toimielinten valtaa. Sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa määrätään, että säädöksellä voidaan delegoida komissiolle valta hyväksyä muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia. Se tehdään erityisin varauksin, ja tällaisten säädösten laajuutta rajoitetaan huomattavasti. On kuitenkin tärkeää antaa yksityiskohdat sopimuksen mukaisesta lainsäädännöstä, jotta vältetään liian erilaiset tulkinnat, jotka voisivat vaarantaa EU:n lainsäädännön yhdenmukaisuuden. Vaikka tällaiset säädökset ovat yleisiä jäsenvaltioissa, sitä ei voida sanoa kyseisistä säädöksistä. Komission ja jäsenvaltioiden hallitusten legitimiteetti ei ole sama, ja siksi lainsäädännön delegointi edellä mainitulle edellyttää suurta huolellisuutta ja huomiota, ja sitä täytyy käyttää harkiten. Katson, että lainsäädännön delegoinnilla pitäisi mahdollistaa yksinkertaisen ja avoimen lainsäädännön tekeminen ja siten edistää oikeusvarmuutta, delegaatin tehokkuutta ja delegoijan suorittamaa valvontaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaan lainsäätäjä voi delegoida tietyn määrän valtaa komissiolle, ja siinä yhteydessä komissio voi vain täydentää tai muuttaa säädöstä. Komission antamat "delegoidut säädökset" ovat muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä. Esittelijä kannattaa komission tiukkaa valvontaa, kun tämä käyttää delegoitua lainsäädäntövaltaa. Siitä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Kannatin äänestyksessä Szájerin mietintöä lainsäädännön delegointivallasta ja Speronin mietintöä Ransdorfin koskemattomuudesta. Se hyväksyttiin suurella enemmistöllä.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (SV) Äänestin lainsäädännön delegointivaltaa koskevan mietinnön puolesta. Lissabonin sopimuksen 290 artikla antaa Euroopan parlamentille mahdollisuuden esittää komission muutoksista ja täydennyksistä vastalauseita tai kumota ne. Siihen vaaditaan kuitenkin ehdoton enemmistö, toisin sanoen enemmistö valittujen Euroopan parlamentin jäsenten määrästä. Parlamentin jäsenten poissaolot huomioon ottaen se tarkoittaa normaalisti 60 prosenttia äänestäneistä. Aikaisemmin vain neuvosto pystyi tekemään niin edellyttäen, että siihen saatiin määräenemmistö. Komission asiantuntijaryhmät, jotka on valittu jäsenvaltioista, ovat vaikuttaneet huomattavasti lainsäädännön delegointiin. Yksi esimerkki siitä on se, että komissio on hyväksynyt asiantuntijaryhmän kautta uudentyyppisen muuntogeenisen maissin huolimatta siitä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto vastustivat sitä. Toinen esimerkki on alkuperäinen palveludirektiivi, josta neuvosto ja Euroopan parlamentti poistivat kohdan, jossa säädettiin, että oli kiellettyä vaatia pysyvää edustajaa työntekijöiden lähettämisen tapauksessa, toisin sanoen kyse oli ammattiliiton edustajasta. Komissio kuitenkin vastusti sitä, ja laati suuntaviivat, joissa todetaan, ettei pysyvä edustaja ollut tarpeellinen. Komissio haluaa säilyttää riippumattomuutensa ja jatkaa asiantuntijaryhmiensä käyttöä (KOM(2009)0673). Esittelijä Szájer torjuu kansalliset asiantuntijaryhmät ja kansallisten viranomaisten osallistumisen. En yhdy jälkimmäiseen näkemykseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Lissabonin sopimuksella on muutettu aikaisempaa komitologiamenettelyä viittaamalla uusiin säädöksiin kuten delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset. Uuden sopimuksen myötä Euroopan parlamentista tulee lainsäätäjä yhdessä neuvoston kanssa.

Sopimuksessa annettava mahdollisuus delegoida komissiolle valtaa hyväksyä muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, joilla täydennetään lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjä säädöksiä, on askel eteenpäin siten, että se asettaa kaksi toimielintä tasavertaiseen asemaan. Tällä mietinnöllä pyritään selkeyttämään ehdot, joilla Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat delegoida valtaa komissiolle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Asiakirjassa korostetaan sitä, kuinka tärkeä sääntelyn parantamisen väline on periaate, jonka mukaan lainsäätäjä voi vapaasti delegoida valtaansa komissiolle.

Mietinnössä halutaan edelleen välttää uusien velvoitteiden sälyttämistä lainsäätäjälle niiden lisäksi, jotka jo sisältyvät perussopimukseen. Lainsäätäjän täytyy antaa komission harjoittaa delegoitua valtaa tehokkaasti ja valvoa sen käyttöä. Edellä mainituista syistä ja ottaen huomioon, että tärkeimpänä tavoitteena täytyy pitää säännöstön hyväksymistä aloilla, jotka eivät olleet yhteispäätösmenettelyn kohteena ennen Lissabonin sopimusta, äänestin asiakirjan puolesta.

 
  
  

Mietintö: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Euroopan meriliikenteen kilpailukyvyn pitäisi säilyä yhtenä Euroopan unionin meriliikennepolitiikan strategisista tavoitteista. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi meidän on varmistettava, että innovaatiot, tieteellinen tutkimus ja niiden kehittäminen saavat riittävästi tukea, millä nopeutettaisiin merisatamien infrastruktuurin uudenaikaistamista ja varmistettaisiin viimeisimmän tekniikan käyttämisen laivanrakennusteollisuudessa. Hallinnollisen taakan ja byrokratian vähentäminen lisäisi yksityisen ja julkisen sektorin investointeja merisatama- ja merenkulkualoilla. Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kehittäminen, merten moottoriteiden avaaminen ja liikennemuotojen intermodaalisuuden kehittäminen johtaisivat sellaisen eurooppalaisen meriliikennejärjestelmän luomiseen, joka on kilpailukykyinen ja avoin innovaatioille. Meidän on käsiteltävä myös Euroopan unionin lipun alla purjehtivien miehistöjen verotuksen yhdenmukaistamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen. (IT) Euroopan unionin merialue on maailman laajin. Meritalous tarjoaa työtä viidelle miljoonalle ihmiselle, ja 5 prosenttia EU:n BKT:stä tulee aloilta ja palveluista, joilla on suora yhteys meritalouteen. Tiedot osoittavat selvästi, että meri on tärkeä työllisyyden ja kasvun lähde jäsenvaltioissa, erityisesti kun otetaan huomioon sen kansainvälinen ulottuvuus ja siitä seuraava paine, joka alan on kestettävä kansainvälisessä kilpailussa.

Mietinnössä esitetään monia myönteisiä kohtia, joissa merialalle vaaditaan kansallisia kannustimia ja EU:hun lisää sääntelyn koordinointia. Sillä voitaisiin vähentää byrokratiaa, mikä lisäisi koko alan kilpailukykyä. Tuen mietinnön lähestymistapaa, ja siksi äänestän sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen. (FR) Demokraattisen liikkeen valtuuskunta suhtautuu myönteisesti vuoteen 2018 ulottuvan EU:n meriliikennepolitiikan strategisiin tavoitteisiin. Hyväksytyssä päätöslauselmassa kehotetaan erityisesti tukemaan merialan ammattilaisia vahvistamalla ammattipätevyyksiä ja yhdenmukaistamalla eurooppalaista koulutusta. On todella tärkeää tarjota merenkulkijoille elinikäistä oppimista ja uudelleenkoulutusta kaikilla tasoilla, maalla ja merellä. Sen perusteella jäsenvaltioiden on ratifioitava nopeasti Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskeva vuoden 2006 yleissopimus. Jotta meriliikenne säilyy yhtenä vähiten saastuttavimmista liikennemuodoista rikkioksidi-, typpioksidi-, PM10- ja hiilidioksidipäästöjä on vielä vähennettävä. Siksi demokraattisen liikkeen parlamentin jäsenet pahoittelevat sitä, ettei komissio suostunut sisällyttämään merialaa EU:n päästökauppajärjestelmään. Meidän on edettävä siihen suuntaan, ja sitä varten Kansainvälisen merenkulkujärjestön on annettava vähentämistä koskevat tavoitteet, joita sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa ja joiden avulla voimme välttää kilpailun vääristymät EU:n ja sen ulkopuolisten valtioiden välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Komissio on antanut tiedonannon aiheesta "EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset". Komission ehdotuksessa käsitellään monia aiheita, jotka liittyvät EU:n meriliikennepolitiikkaan, ja meriliikenteen sidosryhmille jätetään paljon liikkumavaraa ja aloitekykyä tiedonannon strategisten tavoitteiden ja suositusten toteuttamista varten.

Tärkeimmät komission ehdotuksessa käsitellyt asiat ovat: i) EU:n merenkulun kilpailuasema maailmanlaajuisilla markkinoilla; ii) työllistymismahdollisuudet merenkulkualalla; iii) EU:n merenkulun laatu; iv) kansainvälinen yhteistyö; v) EU:n meriliikenne osana sen taloutta ja taloudellisen integraation liikkeelle panevana voimana sekä vi) EU maailman johtajana merenkulun tutkimuksessa ja innovoinnissa.

Portugalin maantieteellinen asema ja meren strateginen merkitys huomioon ottaen aiheella on erittäin suuri merkitys maallemme, ja kaikki pyrkimykset kehittää "meren taloutta" saa osakseen tukemme ja sitoumuksemme.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n meriala edistää selvästi ja olennaisesti unionin sisäistä taloutta ja liikennejärjestelmää. EU:n meriliikennealan eduista on siksi tehtävä painopisteala luotaessa yleistä eurooppalaista liikennepolitiikkaa. On ymmärrettävä se, että EU:n merenkulkuala toimii ja kilpailee pääasiassa maailmanlaajuisilla markkinoilla. Meriliikenneala kohtaa ympäristön osalta suuria haasteita. Tärkeimpänä tehtävänä on alusten ympäristönsuojelun tason merkittävä parantaminen, ja rikkioksidi-, typpioksidi-, hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä. Tässä suhteessa korostan sitä, että aiheesta on tehtävä maailmanlaajuisia sopimuksia siltä varalta, että lippuvaltiota vaihdetaan muihin kuin osallistujavaltioihin. Turvallisuuden alalla korostaisin sitä, että jäsenvaltioita kehotetaan panemaan paketti täytäntöön nopeasti ja asianmukaisesti, erityisesti Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan osalta (jossa viitataan riskiin perustuviin tarkastuksiin). Siten vältetään tarpeettomat tarkastukset, lisätään valvonnan tehokkuutta ja vähennetään tarkastuksen kohteiden byrokratiaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Alusten ja satamainfrastruktuurien hiilijalanjäljen pienentäminen, merimiesten tilojen parantaminen sekä rikkioksidi-, typpioksidi-, PM10- ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen tai jopa merenkulun päästöjen valvonta-alueiden perustaminen ovat toimia, joilla voi olla myönteinen vaikutus riippuen siitä, miten niitä sovelletaan. Vapaan ja vääristymättömän kilpailun ylivalta ja merimiesten oikeuksien alistaminen kilpailukyvylle merkitsevät kuitenkin sitä, että mietintö ei ole merimiesten eikä yleisen edun mukainen. Siksi äänestin sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tällä mietinnöllä määritellään unionin meriliikennepolitiikan olemassaoloon vaaditut tavoitteet. Tämä liikennemuoto on siirtynyt kohti huomion keskipistettä, koska se on ympäristöystävällinen ja sen ympäristöystävällisyyttä voidaan kehittää edelleen. Meriliikenneala on välttämätön EU:n taloudelle matkustajien, raaka-aineiden, hyödykkeiden ja energiatuotteiden kuljettamisen lisäksi myös siksi, että se on tärkeää monille merellisille toimille, kuten laivastoala, logistiikka, tutkimus, matkailu, kalastus ja vesiviljely muutaman esimerkin mainitakseni.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Kannatin äänestyksessä Van Dalenin mietintöä meriliikenteen strategiasta vuoteen 2018 saakka, vaikka suuri enemmistö hylkäsi tarkistuksemme meriliikenteen sisällyttämisestä päästökauppajärjestelmään (nimenhuutoäänestys).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), kirjallinen. (ET) Euroopan meriliikennealan tulevaisuus on erittäin tärkeää Euroopan unionille talouden ja yhteiskunnan sekä ympäristön kannalta. Tämänpäiväinen äänestys tuotti strategian, joka koskee Euroopan meriliikennepolitiikkaa vuoteen 2018 saakka, ja sillä on mahdollisesti suora vaikutus 41 prosenttiin aluksista, jotka kuuluvat EU:lle, ja epäsuora vaikutus koko maailman meriliikennealaan. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä kannatti mietintöä, sillä se täyttää pääosin odotuksemme, ja parannusehdotuksemme saivat osakseen tukea. Meidän mielestämme seuraavilla avainsanoilla täytyy olla johtava asema meriliikennealan tulevaisuudessa: tehokkuus, ympäristöystävällisyys ja yhtäläiset markkinaehdot. Siksi on tärkeää, että tänään hyväksytyssä mietinnössä kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan ratifioimaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimus, jolla varmistetaan paremmat olosuhteet merimiehille ja laivanvarustajille sekä ympäristölle. Lopuksi kiitän esittelijää korkeatasoisesta yhteistyöstä ja avoimuudesta mietinnön valmistelun aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Meriliikenne on ilman epäilyksen häivää kilpailuetu EU:lle, mutta paljon on vielä tehtävää intermodaalisuuden ja komodaalisuuden edistämiseksi, mikä sisältää myös sen, että meriliikenteestä tehdään todella kilpailukykyinen vaihtoehto.

Merenkulkualalla on monia haasteita, joista voi tulla todellisia mahdollisuuksia, jos osaamme käyttää niitä nuorten teknikkojen kouluttamiseen alan ammattilaisia koskevan pulan täyttämiseksi. Tekninen kehitys ja tarpeettoman byrokratian vähentäminen investointien houkuttelemiseksi satama-alalle ovat myös painopistealoja.

Täytyy myös pyrkiä turvalliseen ja puhtaaseen merenkulkuun vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja tarjoamalla tehokkaita toimia merirosvoja vastaan. Paineita, jotka uhkaavat EU:n kauppalaivastojen asemaa ja jotka johtuvat pääasiassa kolmansien maiden aloille maksetusta valtiontuesta, on käsiteltävä puitteissa, jotka kehitetään Maailman kauppajärjestössä.

EU:n infrastruktuuria ja satamakapasiteettia on kehitettävä edelleen kuten myös merten moottoriteitä, jotka ovat erittäin tärkeitä eteläisille ja syrjäisille valtioille, kuten Portugali, sekä syrjäisimmille alueille, kuten Madeira.

Tänään hyväksyvämme mietintö kattaa nämä suuntaviivat yleisesti, ja on siksi saanut tukeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Yli 80 prosenttia maailmankaupasta tapahtuu meritse ja meriliikenne säilyy kansainvälisen kaupan selkärankana. EU on maailman suurin viejä ja toiseksi suurin tuoja. Siksi merenkulku ja vastaavat palvelut ovat elintärkeitä, jos haluamme eurooppalaisten yritysten kilpailevan maailmanlaajuisesti. Rannikkoliikenne on tärkeä osa EU:n liikenneketjua, ja siinä kuljetetaan 40 prosenttia EU:n rahdista. Joka vuosi yli 400 miljoonaa matkustajaa käyttää EU:n satamia, ja siksi meriliikenne vaikuttaa suoraan EU:n kansalaisten elämänlaatuun. Euroopan parlamentti on yksi EU:n meriliikennepolitiikan puolustajista. EU:n meriliikennepolitiikalla tuetaan myös muita politiikanaloja, erityisesti yhdennettyä meripolitiikkaa. Maailmanlaajuinen rahoituskriisi on vaikuttanut myös meriliikennealaan. Siksi meidän on nyt vapautettava EU:n merenkulun taloudellinen potentiaali talouskasvun sekä sosiaalisen ja ympäristöä koskevan vakauden lisäämiseksi. EU:n merenkulun pitkän aikavälin kilpailukyky on EU:n meriliikennepolitiikan kulmakivi. Tämä strategia edistää turvallista, puhdasta ja tehokasta merenkulkua sekä työpaikkojen luomista EU:n meriliikennepolitiikan alalla. Strateginen näkemys, jossa otetaan huomioon merenkulun, satamien ja vastaavien alojen kehitys, on tärkeä EU:n meriliikennepolitiikan yksinkertaistamiseksi, niin että siinä voidaan nähdä tulevat haasteet, esimerkiksi merirosvouden torjunta ja merenkulun ympäristövaikutusten vähentäminen. Yhdennetty, monialainen lähestymistapa, joka sisältää kalastusta, liikennettä, ympäristöä, energiaa, teollisuutta ja tieteellistä tutkimusta koskevan politiikan, on erittäin tärkeä. Aika, jolloin eurooppalaiset naapurit kilpailivat keskenään, on ohi. Se koskee Liettuaa ja muuta Eurooppaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), kirjallinen. (FR) Olen tyytyväinen tähän mietintöön, joka sisältää joitakin ehdotuksiani meriliikennepolitiikan ja siihen liittyvien alojen tulevaisuudesta laivanrakennuksen, matkailun ja kalastuksen alalla. Minulle on tärkeää vahvistaa turvallisuuden tarve meriliikenteen edellytyksenä ja korostaa vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta, että meri- ja rannikkoympäristön suojelun korkeita normeja on noudatettava. Tavaroiden ja matkustajien määrän odotettu kasvu, tiukat ympäristönormit ja tarve edistää intermodaalisuutta ja liikennemuotosiirtymää tekevät satamainfrastruktuurin uudenaikaistamisesta välttämätöntä. Kyseiset rakenteelliset toimet vaativat merkittäviä investointeja sekä avoimia ja oikeudenmukaisia rahoitussääntöjä innovoinnin tukemiseksi ja EU:n satamien kilpailukyvyn lisäämiseksi. Lopuksi totean olevani tyytyväinen siihen, että sosiaalinen ulottuvuus näkyy strategiassamme ja että siinä korostetaan erityisesti työllisyyttä, koulutusta, meriliikenteen ammattilaisten arvostuksen lisäämistä ja merimiesten työolojen parantamista maissa ja merellä.

 
  
  

Mietintö: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) "Europeana", Euroopan digitaalinen kirjasto, on yhtenäinen, suora, monikielinen portaali, joka on suunniteltu Euroopan kulttuuriperintöä varten. Siinä tarjotaan tulevaisuudessa monille lukijoille mahdollisuus tarkastella Euroopan kulttuuriperinnön harvinaisia tai vanhoja asiakirjoja, joiden varastointitapa tekee niiden tarkastelusta vaikeaa.

Päätöslauselmaehdotuksessa, josta äänestimme tänään, pyysin Euroopan komissiota käynnistämään tiedotusvälineissä ja verkossa erityisen kampanjan, joka on suunnattu opiskelijoille ja opettajille ja jossa keskitytään kyseisen portaalin tarjoamien digitaalisten resurssien käyttämiseen opetustarkoituksiin Europeana-sivuston profiilin nostamiseksi. Europeana-portaalista pitäisi tulla koulutuksen ja tutkimuksen viitekohta, joka lähentää eurooppalaisia nuoria kulttuuriperintöönsä ja auttaa luomaan kulttuurienvälistä koheesiota EU:ssa.

Tässä päätöslauselmaesityksessä Euroopan parlamentti kannustaa jäsenvaltioita antamaan yhtä suuren panoksen Europeana-hankkeen sisältöön ja lisäämään ponnistelujaan, joilla tarjotaan teoksia kirjastoille ja kansallisille kulttuuri-instituutioille, niin että kaikki eurooppalaiset näkevät omaa kulttuuriperintöään.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Europeana, Euroopan digitaalinen kirjasto osoittaa suurta kunnianhimoa eli se aikoo digitoida kaikki eurooppalaiset teokset, jotta suuri yleisö pääsee näkemään niitä. Kyse on pitkän aikavälin hankkeesta, joka vaatii tiivistä seurantaa ja mitattavissa olevaa edistystä. Valiokunta-aloitteisen mietinnön mukaan tavoitteena on asettaa esille 15 miljoonaa teosta vuoteen 2015 mennessä ja taata kaikkien pääsy verkkosivustolle kaikilla Euroopan unionin kielillä.

Eurooppalainen hanke on erittäin tärkeä: sillä edistetään yhteistä perintöämme, sen vaikutusta maailmaan ja ehkäistään siten kyseisten teosten monopolisointia yksityisten toimijoiden toimesta. Siksi äänestin päättäväisesti tämän kunnianhimoisen hankkeen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska uskon, että kulttuuria ja koulutusta koskevan tiedon levittämisen on oltava painopisteala koulutuksen tason ja elintason nostamisessa EU:ssa. Koska Europeana-kirjastosta on hyötyä kaikille EU:n kansalaisille, se on saatava kaikille virallisille kielille niin pian kuin mahdollista. Myös vammaisten pitäisi voida hyötyä digitaalitekniikasta ja nauttia koulutusmahdollisuuksien ja tiedonsaannin paranemisesta helposti saatavilla olevassa muodossa ja mukautetulla tekniikalla. Europeanan saatavuutta pitäisi parantaa varmistamalla ilmainen käyttö keskiasteen koulujen, yliopistojen ja muiden koulutuslaitosten koululaisille, opiskelijoille ja opettajille. Siksi on tärkeää taata yksinkertaistettu yleinen pääsy tutkimaan Euroopan kulttuuriperintöä ja varmistaa se, että kulttuuriperintö säilytetään tuleville sukupolville.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen. (IT) Euroopan unionin taide- ja kulttuuriperinnön kokoaminen ja säilyttäminen perustamalla multimedia-alusta, johon kootaan kuvia, ääniä ja videoita sellaisen resurssin luomiseksi, joka on yhtä aikaa kirjasto, museo ja arkisto: siinä on tavoite vuonna 2008 käynnistetylle Europeana-hankkeelle, joka nyt kokoaa taiteellista perintöä verkkoon yli 1 000 kulttuuri-instituution panoksen ansiosta.

Europeana-hankkeessa on vielä heikkouksia, kuten itse hankkeen mainostaminen ja siitä tiedottaminen, orpoteosten tai tekijänoikeuden alaisten teosten ongelmallinen verkkoon siirtäminen ja, ei vähäisin niistä, käyttöön annettujen esineiden ja materiaalien epätasainen laatu. Siitä huolimatta hankkeessa hyödynnetään uusia tekniikan muotoja Euroopan kulttuuriperinnön digitoimiseksi suuressa mitassa hyödyntäen EU:n resurssien lisäksi kansallisia ja yksityisiä resursseja.

Taiteellisen muistin sekä yksittäisten jäsenvaltioiden esitysten ja kulttuuristen erityispiirteiden säilyttäminen on erittäin tärkeää, jotta nuoret sukupolvilla saavat vahvemman tunteen omasta identiteetistään. Siitä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), kirjallinen. (RO) Nyt kun Europeana-hankkeen seuraavia vaiheita koskeva mietintö on hyväksytty, olen teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelijana tyytyväinen siihen, että mietintö on saatu valmiiksi, ja toivon, että komissio hyväksyy sen sisältämät suositukset. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa mietinnöstä käytyjen keskustelujen aikana on käsitelty jo lukuisia eri asioita, kuten tietotekninen rakenne, Europeana-sivuston hallinnointi, kirjaston tietojen vapaa saatavuus, digitointiprosessin yhdenmukaistamisen tarve ja se, miten internetsivusto saa näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Jotkut näistä aiheista on sisällytetty myös asiasta vastaavan valiokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietintöön, mikä antaa minulle toivoa siitä, että olemme saaneet aikaan täydellisen mietinnön.

Tästä huolimatta katson, että keskustelu jatkuu tulevaisuudessa niistä seikoista, joita ei hyväksytty kokonaisuudessaan, kuten sivuston hallinnointi, rahoitusmenetelmät ja ennen kaikkea sivuston toteuttaminen yhtenä tietokantana eikä portaalina. Toivon, että antamamme suositukset yhdessä komission edellä mainituista seikoista esittämien ajatusten kanssa muovautuvat onnistuneeksi hankkeeksi. Europeanasta voi tulla onnistunut hanke Euroopan unionille, kunhan se vain rakennetaan EU:n arvojen ja ihanteiden varaan ja se toimii yhteyspisteenä eurooppalaiselle kulttuuritietoudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. – (PT) Äänestin Europeana-hankkeen seuraavia vaiheita koskevan mietinnön puolesta. Siinä kaikkia EU:n jäsenvaltioita kannustetaan antamaan entistä aktiivisemmin käyttöön teoksia kansallisista kirjastoistaan ja kulttuuri-instituutioistaan, niin että kaikki eurooppalaiset voivat ihailla omaa kulttuuriperintöään. Tavoite sijoittaa sivustolle yli 15 miljoonaa teosta lyhyellä aikavälillä voi auttaa suojelemaan Euroopan kulttuuriperintöä, niin että tulevat sukupolvet voivat koota yhteisen eurooppalaisen muistin.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Niinäkin aikoina, jolloin Euroopan valtioiden väliset erimielisyydet ja jopa vihamielisyydet ovat olleet ilmeisiä, Euroopan kulttuuri ja tiede ovat aina pystyneet ylittämään kyseiset rajat ja leviämään koko sille alueelle, josta nyt muodostuu unioni, ja vielä pidemmälle. On aivan oikein korostaa yliopistojen roolia tässä suhteessa. Uskonnollisine juurineen niillä oli ratkaiseva osa, kun ne yhdistivät jakautuneet osat siitä, mistä tuli respublica christiana, ja muistivat kaikkia niitä, jotka onnistuivat ylittämään jakolinjat ja levittämään ajatuksensa koko mantereelle ja sieltä koko maailmaan. Portugalilaisena ja sellaisen kielen perillisenä, joka levisi ympäri maailmaa, kannatan toimia, joilla lisätään eurooppalaisen kulttuurin ja tieteen näkyvyyttä ja saatavuutta kaikille niille, jotka haluavat nauttia niistä. Tässä suhteessa Europeana on parhaan eurooppalaisen perinteen perillinen. Toivon, että hanke jatkuu kestävässä muodossa ja että kotimaani tekee hankkeessa yhteistyötä yleismaailmallisen kutsumuksensa mukaisesti entistä sitoutuneempana.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Europeana avattiin marraskuussa 2008, ja sen tavoitteena on saada Euroopan kulttuuri- ja tiedeperintö kaikkien tarkasteltavaksi internetiin. Europeana sisältää tällä hetkellä luettelon 6 miljoonasta digitoidusta teoksesta, ja tavoitteena on päästä 10 miljoonaan viimeistään kesäkuussa 2010. Hankkeen toisessa vaiheessa vuonna 2011 avataan täysin toimiva Euroopeana.eu-sivusto, joka on luonteeltaan vielä monikielisempi ja jossa on semanttisia verkko-ominaisuuksia. Vain 5 prosenttia kaikista digitaalisista kirjoista on käytettävissä Europeanassa ja lähes puolet niistä on ranskalaisia, ja sen jälkeen tulevat Saksa (16 prosenttia), Alankomaat (8 prosenttia) ja Yhdistynyt kuningaskunta (8 prosenttia). Kaikki muut valtiot tarjoavat 5 prosenttia tai vähemmän. Jäsenvaltioiden panoksen kasvu on toivottavaa. Tuen tavoitetta, jonka mukaan Europeanassa olisi vähintään 15 miljoonaa erilaista digitoitua kohdetta vuoteen 2015 mennessä. Katson, että erityishuomiota pitäisi kiinnittää niihin teoksiin, jotka ovat hauraita ja saattavat tuhoutua varsin pian ja niistä erityisesti audiovisuaaliseen materiaaliin. On löydettävä keinot tekijänoikeuden alaisen materiaalin mukaan ottamiseksi, niin että Europeanassa on uusia ja lähimenneisyydestä peräisin olevia teoksia.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Euroopan kulttuuriperintöä – kirjallisista teoksista muuhun kulttuurin ja tieteen kannalta tärkeään materiaaliin – koskevan digitaalisen kirjaston, museon ja arkiston perustaminen tuo huomattavaa hyötyä koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin alalla. Jotta suuri yleisö pääsee nauttimaan siitä Euroopan lisäksi muualla maailmassa, Europeanassa on tärkeää varmistaa näytteillä olevan materiaalin ilmainen saatavuus. Niin on muistettava tehdä myös sellaisten muotojen ja median kohdalla, joilla varmistetaan se, että vammaiset voivat nauttia teoksista.

Hyväksytyssä päätöslauselmassa on kuitenkin tiettyjä näkökohtia, jotka ovat epäselviä, ja toisia, joita ei ole kehitetty riittävästi. Ei ole selvää, miten määritellään se, mitä kulttuurista ja tieteellistä sisältöä Europeanaan sisällytetään tai kuka sen tekee, eikä sitä miten Europeanaa hallinnoidaan; nämä kysymykset ovat tärkeitä arvioitaessa laajuutta, jolla varmistetaan Euroopan kulttuuriperinnön monimuotoisuuden asianmukainen esittäminen.

Epäilyjä on esitetty siitä, miten mietinnössä ehdotettu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ja Europeanaan liittyvien kulttuuri-instituutioiden yleinen rahoitus toimii. Me katsomme, että kulttuuri- ja tiedeperintö kuuluu kaikille ja sen on oltava koko väestön saatavilla; sitä ei saa kohdella kauppatavarana.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Meidän on varmistettava se, että kaikki eurooppalaiset voivat nauttia Euroopan taide- ja kulttuuriaarteista, jotka muodostavat heidän perintönsä. Tältä pohjalta perustettiin vuonna 2008 Europeana, ja joistakin lastentaudeista huolimatta hämmästyttävä digitaalinen kirjasto sisältää tällä hetkellä lähes 6 miljoonaa digitoitua teosta. Nyt meidän on parannettava Europeanan sisältöä, samalla kun varmistamme tekijänoikeuksien kunnioittamisen. Itse korostan parannuksia, jotka on tehty Europeanan käytön helpottamiseksi vammaisille; siksi jäsenvaltioiden olisi tarjottava kyseiselle ryhmälle ilmainen pääsy tutkimaan Euroopan kollektiivista tietoa helppokäyttöisissä muodoissa ja asianmukaisella tekniikalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. – (RO) Europeana-hanke, Euroopan unionin digitaalinen kirjasto, on myönteinen hanke, jolla pyritään luomaan eurooppalainen kulttuurifoorumi, jonka kautta EU:n kansalaiset voivat helposti tarkastella Euroopan kulttuuriperintöä. Valitettavasti, vaikka hanke käynnistettiin jo marraskuussa 2008, se ei ole edistynyt pääasiassa tekijänoikeuksiin liittyvien ongelmien ja rahoituksen vähentämisen takia. Tänään hyväksytyn Euroopan parlamentin mietinnön lopullisessa versiossa annetaan hyödyllisiä suosituksia hankkeen hallinnoinnista tulevaisuudessa. Ensinnäkin rahoitusmuotoa on tarkistettava kohdistaen katse julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin ja jäsenvaltioiden maksuihin, jotka ovat tällä hetkellä hyvin epäsäännöllisiä. Toiseksi mietintö antaa meille mahdollisuuden korostaa sitä, että todellisia tuloksia voidaan saavuttaa laajamittaisen kirjallisten teosten digitoinnin lisäksi hakemalla välittömiä ratkaisuja siten, että tekijänoikeuksien suojattujen teosten käyttö sallitaan. Mietintö voi antaa merkittävän panoksen nykyiseen kehykseen teosten esittämisestä ehdotettujen säännösten ansiosta. Teosten on oltava ilmaisia, samalla kun niiden lataamisesta on perittävä kohtuullinen maksu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan kulttuuriperinnön levittäminen hyödyttää monia aloja, erityisesti koulutusta, tiedettä, tutkimusta ja matkailua. Sitä ei kuitenkaan levitetä hyvin, ja jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja niiden kulttuuriperinnön digitoinnissa sen saatavuuden helpottamiseksi. Tarvitaan yhteistä toimenpidettä, joka johtaa uuden tekniikan nopeaan hyväksymiseen, ja sitten koko Euroopan kulttuuriperintö voidaan koota nopeasti korkealaatuisiin digitaalimuotoihin. Kyseistä toimenpidettä tarvitaan perinnön levittämiseksi koko maailmaan, millä autetaan muita kansoja nauttimaan Euroopan kulttuurisesta rikkaudesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Noin miljoona kirjaa, karttaa ja valokuvaa EU:n jäsenvaltioista on tarkasteltavana Europeana digitaalisessa kirjastossa. Se, että kaupalliset toimijat saavat paljon enemmän osumia Google kirjat -palvelussa ja ovat edenneet paljon pidemmälle kehityksessään, on johdonmukaista ja johtuu Google kirjat -palvelun tunnettuudesta. Jotta Europeana kehittyy entistä nopeammin ja jotta digitaalisesta kirjastosta tulee entistä tutumpi, meidän on saatava lisää yliopistoja ja instituutioita osallistumaan hankkeeseen. Vasta sitten voimme keskustella lisärahoituksesta. Vaikka Europeana on tärkeä hanke Euroopan kulttuuriperinnön ja tiedon kannalta, yhteisymmärrys rahoituksen lisäämisestä – joka tulisi taloudellisen kehityksen rahastoista – on rajoittunutta, erityisesti rahoituskriisin aikana, kun miljoonat eurot menevät Kreikan avuksi. Siksi äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen. (LT) EU:n motto "moninaisuudessaan yhtenäinen" sopii hyvin Europeana-hankkeeseen. Äänestin mietinnön puolesta, koska se on ensimmäinen vakava yritys esittää koko Euroopan kulttuuriperintö digitaalisessa muodossa. Euroopalla on yksi maailman suurimmista kulttuuriaarteista, jonka pitäisi minun mielestäni olla avoin suurimmalle osalle yhteiskuntaa. On melko harmillista, etteivät kaikki EU:n jäsenvaltiot ole yhtä aktiivisia kulttuuriperintönsä muuttamisessa virtuaaliseksi. Se koskee erityisesti uusia EU:n jäsenvaltioita. Meidän pitäisi mainita myös toinenkin ratkaisematon ongelma: hankkeen rahoitus, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ja mikä tärkeintä tekijänoikeuksien suojelu. Niitä on käsiteltävä mahdollisimman pian, niin että Euroopan ja koko maailman ihmiset voivat tarkastella Euroopan kulttuuriperintöä. Toivon, että hyväksymämme mietintö nopeuttaa entisestään Europeana-hankkeen täytäntöönpanoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Europeana-ohjelman saama myönteinen äänestystulos merkitsee tukea toimille, joilla digitoidaan jäsenvaltioiden kulttuuriperintö. On kuitenkin tärkeää huomata, että tavoitteena on suojella teosten digitaalista muotoa sinänsä ilman että käyttäjät saavat muokata sitä. Lyhyesti sanottuna tavoitteena ei ole kehittää uutta internetin hakukonetta; tavoitteena on kehittää verkkosivusto, joka on yhtä aikaa museo, kirjasto ja tieteellisen tiedon lähde. Kulttuuriperinnön digitointia ei kuitenkaan voida toteuttaa ilman jäsenvaltioiden ja kansallisten virastojen apua. Valitettavasti 47 prosenttia Europeanan sisällöstä tulee tällä hetkellä Ranskasta, samalla kun valtiot, joilla pitäisi olla vahva edustus niiden valtavan kulttuuriperinnön takia, kuten Kreikka, edustavat vain pientä osuutta digitoiduista tiedostoista. Sen lisäksi on kiinnitettävä erityishuomiota tekijänoikeuksien suojeluun. Digitointi merkitsee kansalaisille ilmaista tietoa ja tiedettä; se ei merkitse missään olosuhteissa uutta toiminta-aluetta sähköiselle piratismille ja vastuuttomuudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), kirjallinen. (FR) Vuonna 2000 esitettiin ajatus virtuaalisen eurooppalaisen kirjaston perustamisesta. Tavoitteena oli siirtää Euroopan kulttuuriperintö verkkoon, jotta jokainen voisi tutkia sitä helposti. Kaikki, jotka ajattelevat Europeanaa, ajattelevat "kulttuuria". Tällä hetkellä Europeanassa on seitsemän miljoonaa "digitoitua kohdetta" (eli kuvaa, tekstiä, ääntä ja videota). Siellä on maailmankuuluja teoksia ja pieniä kätkettyjä aarteita hiiren napsautuksen päässä. Yli 1 000 kulttuuri-instituutiota antaa sille sisältöä, ja niihin kuuluu taidegallerioita, arkistokeskuksia, kirjastoja ja museoita (mukaan luettuna Rijksmuseum, British Library ja Louvre). Hanke ei ole vielä läheskään valmis. Europeanan uusi versio, jota parhaillaan kehitellään, käynnistetään tänä vuonna ja sen tavoitteena on saavuttaa yli 10 miljoonaa digitoitua kohdetta ennen kesäkuuta. Tavoitteen saavuttamiseksi on vielä voitettava monta suurta haastetta. Niitä ovat sisältö pitkällä aikavälillä, tekijänoikeuden alaisen materiaalin lisääminen, painosta loppuneita teoksia tai orpoteoksia koskevan kysymyksen ratkaiseminen, uusien rahoitusmenetelmien löytäminen, vammaisten käytön helpottaminen ja täysin monikielisen palvelun tarjoaminen. Kaikki ovat asioita, joita käsitellään järkevästi tekstissä, josta me äänestimme, ja jota minä kannatin.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), kirjallinen. – (PL) Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsenenä hyväksyn mietinnön Europeana-hankkeen seuraavista vaiheista. Europeanasta, jossa yhdistetään Euroopan kansallisten digitaalisten kirjastojen resurssit, on tullut ihmiskunnan kulttuuri- ja tiedeperinnön digitaalinen palvelupiste. Puolan kirjastonhoitajien yhdistys on hyväksynyt hankkeen. Hankkeen tehokas toteutus vaatii vakaata rahoitusta, jolla taataan kansallisten kirjastojen osallistuminen ja Europeanan resurssien yleinen saatavuus. Tällä hetkellä vain 5 prosenttia Euroopan kulttuuriperinnöstä on käytettävissä digitoidussa muodossa. Lähes puolet siitä (47prosenttia) tulee Ranskasta, 6 prosenttia Saksasta ja 5 prosenttia sekä Alankomaista että Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Hankkeessa oletetaan, että kesäkuusta 2010 alkaen tallessa on 10 miljoonaa digitoitua kohdetta, ja luku nousee 15 miljoonaan vuonna 2011. Jotta se on mahdollista, kulttuurituotteiden rahoitusta on lisättävä, samalla kun varmistetaan tiivis yhteistyö tekijänoikeuksien haltijoiden, kulttuuri-instituutioiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Jotta mahdollisimman moni ihminen voi käyttää Europeanaa, materiaali on julkaistava kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä. Europeanan tunnettuuden lisäämiseksi tarvitaan tiedotuskampanja. Portaalissa on myös otettava huomioon vammaisten tarpeet. Heidän pitäisi voida käyttää tasaveroisesti Euroopan kollektiivista tietoa. Sitä varten Euroopan komission ja yksittäisten julkaisijoiden pitäisi varmistaa se, että vammaiset saavat teoksista erityisiä digitaalisia versioita, kuten äänitiedostoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), kirjallinen. – (PL) Pidän Europeana-multimediainternetkirjaston avaamista erittäin tärkeänä askelena prosessissa, jossa digitoidaan Euroopan ja koko maailman kulttuuriperintöä. Siksi äänestin Trüpelin mietinnön puolesta.

Hankkeessa asetetaan käytettäväksi yli neljä ja puoli miljoonaa kirjaa, elokuvaa, karttaa, lehteä, valokuvaa ja musiikkikappaletta, ja se on arkisto, johon tallennetaan tulevia sukupolvia varten materiaalia, joka on alun perin tallennettu paperille, kankaalle tai pergamentille. Se on erittäin arvokasta tavallisille kansalaisille ja tutkijoille, sillä se helpottaa harvinaisten ja vaikeasti saatavien teosten käyttöä.

Suuri este Europeanan jatkokehitykselle ovat erilaiset tekijänoikeussäännökset eri jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi pyrkiä yhdenmukaistamaan lainsäädäntö, jotta kansalaiset näkevät niin monta teosta kuin mahdollista, samalla kun varmistamme oikeudenmukaisen sopimuksen tekijöille. Hankkeen menestys riippuu suurelta osin jäsenvaltioiden jatkuvasta rahoitusta koskevasta sitoumuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Pidätyin äänestämästä vaihtoehtoisesta päätöslauselmasta, joka koskee Europeana-hankkeen seuraavia vaiheita, koska Euroopan kansanpuolue (kristillisdemokraatit) jätti päätöslauselman huolimatta valiokunnassa pidetystä äänestyksestä.

Uudessa päätöslauselmassa toistetaan suuri osa alkuperäisestä päätöslauselmasta ja siksi se sisältää tarkistukset, jotka jätin ja jotka hyväksyttiin, mutta uudella tekstillä pyritään ennen kaikkea epäämään kansalaisilta keinot lisätä sisältöä Europeanaan erityistilalla ja Web 2.0 -välineillä.

Kieltäydyn siksi hyväksymästä tätä muodon ja sisällön muutosta.

 
  
  

Mietintö: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä Euroopan komissiota kehotetaan arvioimaan voimassa olevan (2006–2010) eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman soveltamista ja laatimaan uusi toimintasuunnitelma vuosiksi 2011–2015. Mietintö sisältää myös säännöksen tiukan valvontajärjestelmän perustamisesta ja tehokkaista rangaistuksista eläinten omistajille, jotka eivät noudata lainsäädännön mukaisia hyvinvointia koskevia vaatimuksia, sekä korvauksista eurooppalaisille maanviljelijöille korkeisiin hyvinvointinormeihin liittyvistä uusista tuotantokustannuksista; siinä todetaan myös, että kyseisten toimien rahoitus pitäisi sisällyttää uuden yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmään vuodesta 2013 alkaen. Seuraavassa toimintasuunnitelmassa täytyy keskittyä yleiseen eurooppalaiseen eläinten hyvinvointia koskevaan lainsäädäntöön, eläinten hyvinvoinnin ja eläinten terveyden eurooppalaisen keskukseen, voimassa olevan lainsäädännön parempaan valvontaan, eläinten terveyden ja kansanterveyden suhteeseen sekä uuteen teknologiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Katson, että eläinten hyvinvoinnin alalla on saavutettu edistystä panemalla täytäntöön toimintasuunnitelma 2006–2010, sillä suurin osa suunnitelman sisältämistä toimista on pantu täytäntöön tyydyttävällä tavalla.

Olen kansanterveydestä ja elintarvikkeiden turvallisuudesta vastaavan valiokunnan jäsen, ja siksi olen erityisen tyytyväinen toimiin, joita on toteutettu niiden haittavaikutusten vähentämiseksi, joita antibioottien käytöllä eläinten ravinnossa on ihmisten terveyteen, sen jälkeen kun antibiootit kiellettiin vuonna 2006. Siinä lisää syitä siihen, miksi äänestin mietinnön puolesta.

Haluan kuitenkin korostaa sitä, että tulevan toimintasuunnitelman pitäisi sisältää enemmän toimia, joilla tuetaan EU:n maanviljelijöitä ja parannetaan eläinkuljetuksia koskevia säännöksiä jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen.(GA) Äänestin eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointia koskevan mietinnön puolesta. Eläinten ja karjan terveys on tärkeää EU:n kansalaisille, EU:n maatalousalalle ja EU:n taloudelle.

Suhtaudun myönteisesti mietinnön suosituksiin siitä, että toimintasuunnitelmassa pitäisi korostaa voimassa olevan lainsäädännön valvontaa. Eläinten hyvinvointia koskevien EU:n säännösten ja rangaistusjärjestelmän täytäntöönpanoa on parannettava sen varmistamiseksi, että Euroopan unionissa on tyydyttävät eläinten hyvinvointia koskevat vähimmäisnormit. EU:n tuottajilla ja maanviljelijöillä on korkeat normit. Yhdyn esittelijän näkemykseen, että on varmistettava se, että eläintuotteet, kuten liha, joka tuodaan Euroopan unioniin, täyttää samat eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset, niin että kilpailu on oikeudenmukaista ja kaikilla markkinatoimijoilla on tasapuoliset toimintaedellytykset.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Äänestin mietinnön puolesta, koska EU:n eläinten hyvinvointia koskevan politiikan täytäntöön panemiseksi on erityisen tärkeää luoda eläinten hyvinvointia koskevat yhteiset EU:n normit. Hyvä eläinten terveys ja hyvä karjankasvatus ovat tärkeitä eläinten hyvinvoinnin lisäksi myös koko kansanterveydelle. EU:n lainsäädännössä kaikkia eläimiä pidetään tuntevina olentoina, ja meidän on tiukennettava eläinten hyvinvoinnin tarkastuksia ja noudatettava eläintensuojelunormeja. Valitettavasti komissio ei ole vielä valmistellut konkreettista strategiaa, joka koskee eläinten hyvinvointinormeja ja on rajoittunut kertomukseen, joka julkaistiin lokakuussa 2009. Yhdyn Euroopan parlamentin komissiolle esittämään vetoomukseen valmistella uusi toimintasuunnitelma 2011–2015 ja myöntää siihen tarvittava rahoitus. Euroopan unionin talousarvion on sisällettävä riittävästi määrärahoja, jotta komissio voi toteuttaa valvontatehtävänsä, tukea tarvittaessa tuottajia ja korjata tuottajille aiheutuneen kilpailukyvyn menettämisen, joka johtuu uusien ja muuttuvien eläinten hyvinvointinormien käyttöönotosta. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava se, että EU:n eläinten hyvinvointinormien rikkomisesta seuraa tehokkaita rangaistuksia. Niinpä vain kiristämällä eläintensuojelulainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa voimme varmistaa eläinten suojelun ja välttyä sisämarkkinoilla eläintuotteilta, jotka eivät täytä yleisen lainsäädännön ehtoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Bontes (NI), kirjallinen. − (NL) Vaikka vapauspuolue tukeekin eläinten hyvinvointia (PVV), asia kuuluu jäsenvaltioille eikä EU:lle.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), kirjallinen.(CS) EU:ssa on ollut ja on edelleen aktiivinen halu ja pitkä perinne kohdella eläimiä asianmukaisesti. Karjan hyvä terveys ja korkealaatuinen karjankasvatus ovat erittäin tärkeitä myös kansanterveydelle. Muuhun maailmaan verrattuna tiukat normit ovat osa eurooppalaisten maanviljelijöiden tavaramerkkiä, aivan kuten heidän maataloustuotteidensa laatu. Siksi meidän on tehtävä kaikkemme sellaisen oikeudellisen kehyksen luomiseksi, jossa määritellään vähimmäisnormit, jotka ovat voimassa koko EU:ssa karjankasvatuksen kaikissa muodoissa. Vain siten mahdollistetaan vapaa ja oikeudenmukainen taloudellinen kilpailu sisämarkkinoilla. Myös maailmanmarkkinoilla on vaadittava vähimmäisnormeja, jotta vältytään siltä, että eurooppalaisten karjankasvattajien karjaa siirretään EU:n ulkopuolelle, alueille, joilla on alemmat normit. Olen tyytyväinen esittelijän ehdotukseen, että tiukkoihin normeihin liittyvät korkeat tuotantokustannukset korvattaisiin YMP:n tulevien muotojen tukijärjestelmästä. On kuitenkin sanottava, ettei enempää edistystä saavutettu karjakuljetusten satelliittivalvonnan alalla, ja on valitettavaa, että jotkut eurooppalaiset maanviljelijät eivät noudata hyväksyttyjä normeja, erityisesti siankasvatuksessa. On pidettävä mielessä se, että korkeat normit vaativat suuria menoja, ja siksi asianmukaiset ja vastuulliset maanviljelijät ovat markkinoilla vastuuttomia heikommassa asemassa. Siksi on tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset seuraamukset, jos EU:n säännöksiä rikotaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin eläinten hyvinvointia koskevan toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointia koskevan mietinnön puolesta. Siinä ehdotetaan, että otetaan käyttöön entistä tiukempi valvontajärjestelmä ja entistä tehokkaammat rangaistukset eläinten omistajille, jotka eivät noudata lainsäädännön hyvinvointivaatimuksia. On tärkeää, että eurooppalaiset maanviljelijät saavat uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa korvauksia korkeista tuotantokustannuksista, jotka liittyvät vaativiin eläinten hyvinvointinormeihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson ja Marita Ulvskog (S&D), kirjallinen. (SV) Epäröityämme hetken me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit päätimme äänestää EU:n eläinten hyvinvointia koskevan mietinnön puolesta. Olisimme toivoneet vielä kunnianhimoisempaa lähestymistapaa EU:n eläinten hyvinvointiin, emmekä halua muotoilla suojelua siten, että se estää yksittäisiä jäsenvaltioita asettamasta EU:n säännöksiä korkeampia normeja. Päätimme kuitenkin tarkastella mietintöä osana jatkuvaa prosessia, jonka avulla normit voidaan vähitellen täyttää, ja siksi äänestimme mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Olen samaa mieltä kuin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) varjoesittelijä, joka sanoo, että eläinten hyvinvointiin tarvitaan entistä johdonmukaisempaa lähestymistapaa mutta että se ei tarkoita sitä, että tarvitaan uusia säännöksiä ja lainsäädäntöä. Sen lisäksi minun on sanottava – vähättelemättä eläinten hyvinvoinnin edistämistä – että liian monella säännöksellä ja normilla voi viime kädessä olla kielteinen vaikutus markkinoihin.

Ei saa unohtaa sitä, että mitä enemmän normeja on, sitä vaikeampi tuottajien on niitä noudattaa ja sitä heikompi on eurooppalaisen karjankasvatuksen kilpailukyky. Emme saa myöskään unohtaa eläinten liiallisen suojelun takia muita arvoja, jotka ovat yhtä tärkeitä ja jotka on tärkeää säilyttää, kuten talouden kilpailukyky, peltoviljelyn ja karjankasvatuksen kestävyys ja jopa jotkut kansalliset perinteet.

Toisaalta ihmisten terveyttä on suojeltava eläinten välityksellä tarttuvilta taudeilta (olivatpa kyseessä villieläimet, lemmikkieläimet tai ihmisravinnoiksi tarkoitetut eläimet), ja se edellyttää tieteellistä tutkimusta siitä, miten kansanterveyttä säännellään ja suojellaan parhaiten.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Korkeatasoinen eläinten hyvinvointi lisääntymisestä teurastukseen voi parantaa tuotteiden turvallisuutta ja laatua. Alan eurooppalaiset normit ovat korkeimpia maailmassa. Kyseisten normien noudattaminen ei saa asettaa eurooppalaisia tuottajia muita heikompaan asemaan EU:n markkinoilla. Totuus on se, että kyseiset normit sisältävät käyttö-, rahoitus- ja hallintokustannuksia EU:n maanviljelijöille. Normien on oltava vastavuoroisia, jotta kilpailu unionin ulkopuolisten tuottajien kanssa on oikeudenmukaista. Siksi EU:n maanviljelijöille on maksettava korvauksia korkeiden eläinten hyvinvointinormien aiheuttamista korkeista tuotantokustannuksista. Kyseiset korvaukset on maksettava uuden yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmästä vuodesta 2013 alkaen. Korostaisin sitä, että EU:n eläintensuojelupolitiikkaa on tuettava yhdenmukaisella kauppapolitiikalla. Korostaisin myös sitä, ettei eläinten hyvinvointia mainita heinäkuussa 2004 tehdyssä puitesopimuksessa eikä missään muussakaan keskeisessä asiakirjassa, jotka on tehty Maailman kauppajärjestön (WTO) Dohan kierroksella. Muita eläinten hyvinvointinormeja, joilla on kielteisiä vaikutuksia tuottajien kilpailukykyyn, ei siksi saa ottaa käyttöön, ennen kuin kauppakumppanit WTO:ssa ovat sitoutuneet niihin.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Hyväksytyssä mietinnössä on monta merkittävää myönteistä näkökohtaa: ensinnäkin tarve säännellä tuontituotteita ja varmistaa, että kaikki eläimet ja liha, jotka tuodaan EU:n ulkopuolelta, täyttävät samat hyvinvointivaatimukset, joita sovelletaan EU:ssa; toiseksi tarve korvata asianmukaisesti eläinten hyvinvoinnin edistämisestä aiheutuvat lisäkustannukset; kolmanneksi monien pienten ja keskisuurten tuottajien rajoittuneen investointimahdollisuuksien tunnustaminen, syynä siihen on elintarvikeketjun epäoikeudenmukainen toiminta; ja lopuksi ehdotus eläinten alueellista kasvatusta, markkinointia ja teurastusta koskevista kannustimista, jotta vältetään tarve kuljettaa eläimiä pitkiä matkoja kasvatettavaksi tai teurastettavaksi. Valitettavasti mietinnössä ei tunnusteta sitä, että nykyisellä yhteisellä maatalouspolitiikalla edistetään ja suositaan tehotuotantomalleja, jotka eivät usein tue eläinten hyvinvointia ja terveyttä. Siinä olisi voitu mennä pidemmälle arvostelemalla nykyistä YMP:tä, torjumalla sen produktivismi ja vaatimalla uutta maatalouspolitiikkaa. Mietinnössä esitetään myös ehdotuksia, jotka ovat epärealistisia ja tuskin toteutettavissa, kuten satelliittijärjestelmän kehittäminen eläinten valvontaan ja kuljetuksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Minulla on kaksi huomautusta tästä mietinnöstä. Vaikka esittelijä ei noudatakaan logiikkaansa aivan loppuun saakka, on virkistävää nähdä, että Euroopan parlamentti on lopulta havainnut useita ongelmia. Perusteltujen sääntöjen määrääminen omille tuottajillemme ja kasvattajillemme rankaisee heitä äärimmilleen viedyssä maailmanlaajuisessa vapaakauppajärjestelmässä, jossa Maailman kauppajärjestö pitää sosiaalisia, ympäristöä koskevia ja muita huolia tullien ulkopuolisina kaupan esteinä. Tarvitseeko minun muistuttaa ketään siitä, että tämä sama parlamentti on aina asettanut kaupan etusijalle ja on osittain vastuussa tästä tilanteesta? Samoin minua hämmästyttää se, ettei mietinnössä mainita komission lainsäädännöllisiä taka-askeleita, jotka koskevat erityisesti luonnonmukaista tuotantoa ja jotka vaikuttavat tuotteiden laadun lisäksi myös eläinten hyvinvointiin ja ihmisten terveyteen. Toiseksi on aika tunnustaa, että "erityisesti uskonnollisiin riitteihin ja kulttuuriperinteisiin liittyvien tapojen" kunnioittaminen voi olla vastoin niitä normeja, joita te väitätte puolustavanne, ja vastoin aitoja eurooppalaisia perinteitä ja käytäntöjä. En voi hyväksyä sitä, että jotkut ulkomaalaisyhteisöt voivat jatkaa sen perusteella raakoja teurastusmenetelmiä ja jopa suositella, että EU:n säännöksiä rikotaan tällä alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), kirjallinen. (DA) Tanskan sosiaalidemokraatit kannattivat äänestyksessä mietintöä eläinten hyvinvoinnista EU:ssa. Tuemme kunnianhimoista eläinten hyvinvointia koskevaa politiikkaa, jonka ansiosta eläinten hyvinvointi otetaan entistä paremmin huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 13 artiklan mukaisesti – mahdollisesti kannustinjärjestelmän muodossa. Emme kuitenkaan kannata uusien varojen automaattista maksamista EU:n maatalousalalle eläinten hyvinvoinnin aiheuttamien taloudellisten tappioiden perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen. – (PL) Pidän eläinten hyvinvointia painopistealana, jolla on valtava vaikutus kansanterveyteen ja EU:n talouteen. Yhdenmukaisen lainsäädännön tehokas täytäntöönpano tällä alalla on erittäin tärkeää, samoin kuin se että perustetaan laitos koordinoimaan eläinten hyvinvointia. Tällä hetkellä voimassa olevaa yhteisön toimintasuunnitelmaa on pantu täytäntöön tyydyttävästi, mutta tulevaisuudessa täytyy kiinnittää enemmän huomiota eläinten kuljetuksiin ja valvontaan. Meidän on pyrittävä supistamaan eroja eri jäsenvaltioiden eläinten hyvinvointinormien nykyisten tasojen välillä, koska tällä hetkellä eläinten elinoloissa on suuria eroja ja karjamarkkinoiden epävakaus lisääntyy kaiken aikaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Olen tyytyväinen siihen, että EU on saavuttanut yhden maailman korkeimmista tasoista tällä alalla. Tiukka valvontajärjestelmä ja tehokkaat rangaistukset eläinten omistajille, jotka eivät noudata lainsäädännön hyvinvointivaatimuksia, ovat tärkeitä, mutta koska tällaiset toimet aiheuttavat suuria kustannuksia maanviljelijöille, kannatamme korvauksia, jotka sisältyvät suunnitelmaan ja uuden yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmään vuodesta 2013 lähtien. On tärkeää korostaa sitä, että tämän suunnitelman ohella EU:n pitäisi antaa tiukat ja selvät säännöt muille valtioille, jotka eivät noudata näitä normeja ja muodostavat siten epäoikeudenmukaista kilpailua EU:n maanviljelijöitä kohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) EU on jo vuosia yrittänyt yhdenmukaistaa karjankasvatukseen liittyvät direktiivit. Edistystä on saavutettu erityisesti voimaperäisessä karjankasvatuksessa, mutta paljon työtä on vielä jäljellä. Joka tapauksessa on järkevää jatkaa toimintasuunnitelmaa; erityisesti voimassa olevien direktiivien ja lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tässä suhteessa on selvästi mainittava jälleen kerran ongelma, joka koskee koirien maahantuontia idästä. Sitä koskevia porsaanreikiä ei ole vielä tukittu nykyisissä säännöksissä. Sairaita ja laiminlyötyjä eläimiä, jotka on useimmiten otettu pois emon luota aivan liian varhain, kuljetetaan länteen mitä kurjimmissa olosuhteissa, jotta ne voidaan myydä täällä kalliiseen hintaan. Tämä raportti on katsottava myönteiseksi askeleksi oikeaan suuntaan, ja siksi äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), kirjallinen. (DA) Kannatin äänestyksessä Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteista mietintöä eläinten hyvinvointia koskevan toimintasuunnitelman arvioinnista (Paulsenin mietintö), koska tuen täysin tavoitetta vahvistaa eläinten hyvinvointia EU:ssa.

Mietinnöstä ei saa selvää, aikooko EU toteuttaa maksimaalisen yhdenmukaistamisen tällä alalla. En missään olosuhteissa voisi tukea tulevaa ehdotusta, joka estäisi jäsenvaltioita säätämästä eläinten hyvinvoinnista vielä parempia normeja kuin mistä me voimme sopia EU:ssa.

Päinvastoin uskon, että on erittäin tärkeää eläinten hyvinvoinnin kehittymiselle, että jäsenvaltiot voivat näyttää tietä tällä alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (SV) Äänestin eläinten hyvinvointia koskevasta lainsäädännöstä annetun Paulsenin mietinnön puolesta. Muistutan kuitenkin, että lainsäädännössä on tärkeää antaa vähimmäisnormit. Jäsenvaltioilla ja alueilla täytyy olla mahdollisuus panna täytäntöön vielä kauaskantoisempaa eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Mietinnössä, josta me tänään äänestimme, vahvistetaan objektiivisesti ja kriittisesti eläinten hyvinvointia koskevan toimintasuunnitelman 2006–2010 tulokset ja asetetaan realistiset ja tarpeelliset tavoitteet elintarviketuotannon ja -kulutuksen kasvulle – edistyksen merkityksessä – Euroopan unionissa. Yksi kohta, jota korostaisin, on sen tunnustaminen, että parempilaatuiset tuotteet lisäävät tuottajien, erityisesti alkutuottajien, kustannuksia mutta eivät normaalisti lisää kaupallista kysyntää, koska vain kuluttajien vähemmistö valitsee kalliimpia tuotteita.

Mietinnössä korostetaan siksi tarvetta maksaa samoille tuottajille korvauksia näiden ponnisteluista. On syytä panna merkille myös aikomus määrätä EU:n tuotteisiin sovellettavia säännöksiä myös EU:n ulkopuolisille valtioille, sillä siten varmistetaan oikeudenmukainen ja tasapainoinen kaupallinen kilpailu. Lopuksi minusta on tärkeää tukea EU:n koordinointielimen perustamista sekä yleisen ja yhteisen lainsäädännön antamista, jotta voidaan yhdenmukaistaa parhaita käytäntöjä ja perustaa valvontajärjestelmä.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniël van der Stoep (NI), kirjallinen. (NL) Vaikka vapauspuolue tukeekin eläinten hyvinvointia (PVV), asia kuuluu jäsenvaltioille eikä EU:lle.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), kirjallinen.(PL) Tänään me olemme hyväksyneet tärkeän päätöslauselman, jossa arvioidaan Euroopan komission eläinten hyvinvointia koskevaa toimintasuunnitelmaa 2006–2010. Eläinten terveyden korkeiden normien taustalla on eettisten syiden lisäksi eläintuotteiden turvallisuutta ja laatua koskeva huoli, ja siitä syntyy epäilemättä myönteinen, luotettava eurooppalainen maatalousbrandi.

 
  
  

Mietintö: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), kirjallinen. (EN) Vaikka tuemmekin toimia, joilla hallitaan ja suojellaan EU:n metsiä, emme kannata uutta eurooppalaista metsäpolitiikkaa, joka siirtäisi valtaa tällä alalla Euroopan unionille. Mietinnössä viitataan myös maaperän suojelua koskevaan direktiiviin, lainsäädäntöön, jota Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien valtuuskunta vastustaa, koska jäsenvaltiot voivat parhaiten hallita maaperää ja koska samojen sääntöjen soveltaminen kaikkeen maaperään Pohjois-Suomesta Etelä-Kreikkaan ei tuo mitään etuja Yhdistyneen kuningaskunnan maanviljelijöille. Brittiläiset maanviljelijät ovat jo täyttäneet erittäin korkeat vapaaehtoiset maan hoitoa koskevat normit ja ovat jatkaneet normien parantamista. Euroopan komission ehdottama maaperän suojelua koskeva direktiivi on puutteellinen monessa suhteessa ja tuottaisi vain lisää säännöksiä, lisäkustannuksia ja vähemmän joustavuutta brittiläisille maanviljelijöille, jotka uskoaksemme tietävät paremmin kuin EU:n byrokraatit, miten hoitaa omaa maataan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Minun mielestäni EU:n maataloutta ja ilmastonmuutosta koskevassa mietinnössä keskeistä on se, että siinä yhdistetään ympäristönsuojelu ja EU:n maatalousalan vahvistaminen. Maatalousalalla on edettävä päättäväisesti kohti tuotantotapoja, joissa kunnioitetaan ympäristöä ja jotka ovat kestäviä.

Kyseiset tavoitteet eivät kuitenkaan saa missään tapauksessa olla veruke maatalouden heikentämiselle EU:ssa. Sen varmistamiseksi meidän on taattava resurssien tehokas käyttö ja tuotteiden jäljitettävyys. Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä kunnioitetaan kyseistä tasapainoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (EN) Annoin täyden tukeni tälle mietinnölle. Tulevassa YMP:n uudistuksessa on otettava huomioon monta asiaa, mukaan luettuna ilmastonmuutos. On jo selvää, että ilmastonmuutoksella on kielteisiä vaikutuksia EU:n maatalouteen, erityisesti eteläisillä ja kaakkoisilla alueilla. Uuden YMP:n on siten täytettävä kasvava julkinen kysyntä, joka koskee kestävää maatalouspolitiikkaa. Tällä hetkellä YMP:ssä ei käsitellä ympäristöasioita johdonmukaisesti. Ilmastonmuutoksen aiheuttamia uusia haasteita, vesihuoltoa, uusiutuvia energialähteitä ja biologista monimuotoisuutta ei otettu täysin huomioon YMP:n terveystarkastuksessa. Olen varma siitä, että YMP pitää muuttaa maatalous-, elintarvike- ja ympäristöpolitiikaksi, jossa on oikeudenmukaiset ja kestävät maanviljelijöiden tukijärjestelmät, samalla kun taataan maaseutualueiden suojelu, biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, hiilidioksidin talteenotto ja elintarviketurva.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen. (FR) Yhteinen maatalouspolitiikka on keskeinen ala ilmastonmuutoksen torjunnassa tulevina vuosina. Stéphane Le Follin esittelemässä mietinnössä ilmastokysymys asetetaan viisaasti yhteisen maatalouspolitiikan ytimeen.

Ilmastonmuutos antaa maataloudelle kaksinkertaisen iskun. Se kärsii ensimmäisenä kuivuuksien ja luonnonkatastrofien lisääntymisestä. Se on kuitenkin 9 prosenttia jäljessä EU:n kasvihuonekaasupäästöissä. Euroopan parlamentti näyttää, että ulottuvillamme on hyödyllisiä toimenpiteitä.

Maanviljelijöiden käyttämät typpilannoitteet ovat merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde. Kohdentamalla niiden käyttöä, suosimalla orgaaniseen jätteeseen perustuvia lannoitteita ja panostamalla luonnonmukaiseen viljelyyn vähennämme huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä. Eläinten ulosteesta peräisin oleva metaani on myös uusiutuva energialähde. Sen lisäksi Euroopan metsät ja maaperä ovat hyviä hiilidioksidivarastoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Euroopan unioni on maailman suurin maataloustuotteiden tuoja, mutta suhtaudun myönteisesti myös tukeen, jota annetaan sisäiselle tuotannolle, jolla on mahdollisimman vähäinen vaikutus ilmastonmuutokseen. Keskiviikkona keskustelun kohteena olleen mietinnön päätelmissä korostetaan sitä, että maataloustuotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta haittaa ympäristöä paljon enemmän kuin sisäinen tuotanto, johon sovelletaan tiukempia säännöksiä hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, minkä takia tuonti edistää ilmastonmuutosta.

Maatalous on elintarvikkeiden tärkein lähden koko maailmassa ja pysyy sellaisena. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan maataloustuotannon on kasvettava 70 prosenttia seuraavan 40 vuoden aikana, jotta se täyttää maailman väestön tarpeet. Euroopan unionin on ryhdyttävä suunnittelemaan politiikkaa tai pantava nopeasti täytäntöön nykyistä politiikkaa, jotta vältytään pitkäaikaiselta kriisiltä. Kyseistä politiikkaa on tuettava kunnianhimoisilla tavoitteilla haitallisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, koska olemme noidankehässä. Asiantuntijoiden mukaan maatalous, jota harjoitetaan välittämättä ympäristövaikutuksista, aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, joka johtaa suuriin ongelmiin, jopa siihen että maataloutta on vaikea harjoittaa pitkällä aikavälillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) EU:n maatalous auttaa saavuttamaan unionin vuodeksi 2020 asettamat ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevat tavoitteet. Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet, ja syynä siihen ovat olleet EU:n maatalouden tehostaminen, jatkuvat innovaatiot, uuden tekniikan, kuten maaperän hiilidioksidivarastojen, käyttö sekä kestävän, uusiutuvan energian tuotannon kehittäminen. Innovoinnilla on siksi merkittävä asema maatalouden ilmastonmuutos- ja ympäristövaikutusten vähentämisessä. Kehotan käyttämään maatalousalan rahastoja sellaisen tekniikan kehittämiseen, jolla ala voi hillitä ilmastonmuutosta. Maatalouden osuudessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on otettava huomioon EU:n maatalouselintarvikealan kilpailuasema maailmanmarkkinoilla, niin että on löydettävä ratkaisuja, joiden avulla perinteisellä maataloudella voidaan edistää ympäristön kestävää hoitoa ja samalla suojella sitä elintarvikkeilla keinottelulta hyödykemarkkinoilla ja kansainvälisen kaupan protektionismilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentin demokraattinen liike on tyytyväinen siihen, että EU:n maataloutta ja ilmastonmuutosta koskeva mietintö on hyväksytty. Liike hyväksyy maatalouspolitiikan kohtaamien uusien haasteiden korostamisen. Sellaisia ovat ilmastonmuutos, vesikysymys, uusiutuvat energialähteet ja biologinen monimuotoisuus sekä maan hoito (hiilidioksidin talteenotto, veden ja mineraalien kenttäkapasiteetti, biologinen elämä ja niin edelleen). Samassa hengessä demokraattinen liike haluaa yhteistä eurooppalaista metsäpolitiikkaa kestävän metsänhoidon ja metsätuotannon edistämiseksi sekä metsäteollisuuden panoksen ja taloudellisen kehityksen parantamiseksi. Nämä kaikki ovat keskeisiä kysymyksiä. Niille on löydyttävä paikka tulevasta maatalouspolitiikasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin EU:n maataloutta ja ilmastonmuutosta koskevan mietinnön puolesta, koska siinä esitetään erityistoimia, joilla voidaan edistää maatalouden kestävää kehitystä. Maatalous on yksi toimista, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten, mutta myös yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Yhteisen maatalouspolitiikan tulevassa tarkistuksessa on kannustettava sellaisten käytäntöjen kehittämistä, joiden avulla EU:n maatalous voi mukautua paremmin ilmastonmuutoksen seurauksiin ja samalla hidastaa sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson ja Marita Ulvskog (S&D), kirjallinen. (SV) Me ruotsalaiset sosiaalidemokraatit äänestimme sitä mietinnön osaa vastaan, jossa vaaditaan EU:n yhteistä metsäpolitiikkaa. Katsomme, että jäsenvaltioiden pitäisi edelleen tehdä päätökset metsäpolitiikkaan liittyvistä asioista.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Maatalous on vastuussa 9,3 prosentista Euroopan unionin kaikista hiilidioksidipäästöistä, kun se vuonna 1990 edusti 11 prosenttia kyseisistä päästöistä. Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet jatkuvasti ja kiihtyvää vauhtia, ja maatalous on antanut myönteisen panoksen niiden tavoitteiden saavuttamiseen, jotka koskevat Euroopan unionin päästöjen vähentämistä.

Sen lisäksi minun on muistutettava, että vaikka maatalousalan ympäristökysymykset ovat perusteltuja ja tarpeellisia, niitä on verrattava asianmukaisesti ehdotuksiin, jotka koskevat maatalouden kestävyyttä ja tuottavuutta. Siitä syystä yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksessa on tarkasteltava huolellisesti maatalouden ja ympäristönsuojelun suhdetta unohtamatta sitä, että kielteisten ympäristövaikutusten (lähinnä hiilidioksidipäästöjen) lisäksi maatalous edistää huomattavasti luonnonvarojen säilyttämistä ja hoitoa, vihreää kasvua sekä maiseman ja biologisen monimuotoisuuden hoitoa. Ne ovat maatalouden hyödyllisiä sivuvaikutuksia, jotka on otettava asianmukaisesti huomioon kaikissa ehdotuksissa, joissa tutkitaan maatalouden ja ympäristön suhdetta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Maataloudella on suora yhteys ilmastonmuutoskysymykseen, sillä se tuottaa osan kasvihuonekaasupäästöistä ja samaan aikaan ilmastonmuutos vaikuttaa siihen. Ilmastonmuutoksen kielteinen vaikutus tuntuu jo, kun kuivuus ja maaperän eroosio aiheuttavat suuria ongelmia, erityisesti eteläisissä jäsenvaltioissa. Maatalous voi kuitenkin myös edistää ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja sillä on huomattavat mahdollisuudet kestävään kehitykseen. Siksi yhteisessä maatalouspolitiikassa on edistettävä sellaisia maanviljelykäytäntöjä, joilla rajoitetaan päästöjä tai lisätään hiilidioksidin varastointia, sillä maatalous ja metsätalous ovat tärkeimmät talouden alat, jotka voivat ottaa talteen ihmisen toiminnan tuottamaa hiilidioksidia keräämällä ja varastoimalla sitä maaperään. Meidän on edettävä kohti kestävää maataloutta, mikä merkitsee tehokkuuden lisäämistä. Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan maailman elintarviketuotantoa on lisättävä 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, koska maailman väestön kasvaa. Meidän on tuotettava enemmän mutta kestävällä tavalla, mikä vaatii tehostamista, parhaiden tekniikoiden ja käytäntöjen omaksumista sekä lisää investointeja alan tieteelliseen tutkimukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioon ottaminen maataloudessa on tärkeä kysymys, aivan kuten on tärkeää, täysin perusteltua ja tarpeellista saada maanviljely mukautettua moniin luonnon- ja kulttuuriarvoltaan merkittäviin asioihin. Tällaisia ovat maaperä, maisema ja biologinen monimuotoisuus. Emme saa näiden kysymysten takia kuitenkaan unohtaa sitä, että maatalouden päätehtävä on tuottaa elintarvikkeita, eikä se saa olla verukkeena sille, että yhteiseen maatalouspolitiikkaan tehdään tarkistuksia, jotka pahentavat useiden jäsenvaltioiden – kuten Portugalin – sekä kolmansien valtioiden jo nyt vakavaa ja sietämätöntä elintarvikeriippuvuutta. Tällainen riippuvuus uhkaa kyseisten kansojen elintarvikeomavaraisuutta ja -turvaa, ja perusteena sille on "EU:n maatalouselintarvikealan kilpailuasema maailmanmarkkinoilla", johon ei väitteiden mukaan saa koskea. Olisi ollut tärkeää omistaa mietinnössä edes pari riviä tarpeelle sanoutua irti produktivistisesta mallista, joka on muokannut monia yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksia, ja sen traagisista sosiaalisista ja ympäristöä koskevista seurauksista; valitettavasti siihen ei puututtu sanallakaan. Olisi ollut myös tärkeää välttää mietinnössä tulkinnanvaraisuutta aikana, jolloin Euroopan komissio yrittää viedä läpi maatalousalan monikansallisten yhtiöiden etuja levittämällä muuntogeenisiä viljalajeja.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä ranskalaisen sosialistikollegani Stéphane Le Follin mietintöä, koska siinä puolustetaan ajatusta, että EU:n maatalouden on edelleen sopeuduttava, kuten se on jo tehnytkin, ilmaston muutoksiin, joita on tapahtumassa, ja valmistautua kyseisten muutosten vaikutuksiin, jotka tuntuvat tulevaisuudessa monilla Euroopan unionin alueilla. Maataloudella on itse asiassa ratkaiseva rooli ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä. Kyse on tärkeästä asiasta, kun pyritään varmistamaan elintarviketurva ja siirtymään kestävän kehityksen tielle. Vuoden 2013 jälkeisessä yhteisessä maatalouspolitiikassa kyseinen "ilmasto"-ulottuvuus on ehdottomasti otettava huomioon tarjoamalla ratkaisuja ja apua kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen edistämällä hiilidioksidin varastointia maaperään, kehittämällä kestäviä uusiutuvia energialähteitä ja maksimoimalla fotosynteesin toiminta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), kirjallinen. (DA) Tanskan sosiaalidemokraatit äänestivät maataloutta ja ilmastonmutosta koskevan mietinnön (A7-0060/2010) puolesta. Tuemme kunnianhimoista maatalouspolitiikkaa, jonka avulla EU:n maatalousala voi sopeutua ilmastonmuutokseen, mutta emme kannata uusien varojen osoittamista EU:n maatalouspolitiikkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen. (PL) Ilmastonmuutoskysymyksessä maataloutta ei pitäisi kohdella haitallisena talouden haarana. Päinvastoin sitä pitäisi kohdella alana, jolla on parhaat mahdollisuudet mukautua ekosysteemin muutoksiin ja joka voi vaikuttaa myönteisesti ilmaston lämpenemisen vaikutusten tehokkaaseen torjuntaan. Maataloudessa on nyt vähennetty hiilidioksidipäästöjä merkittävästi varrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin. Investointi maaseudun kehittämiseen, ja siten yhteisen maatalouspolitiikan toinen pilari, mahdollistaa maanviljelijöiden koulutuksen kehittämisen, maatilojen teknisen uudenaikaistamisen ja myös ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojelun asianmukaisen valvonnan. Maatilojen asianmukainen hoito johtaa hiilidioksidin talteenottoon ja elintarviketurvan paranemiseen. Innovatiivinen tutkimus ja asianmukainen investointi yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa auttavat tekemään maataloudesta voimakkaan välineen, jolla torjutaan ilmastonmuutosta ja ilmakehän saastumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Tällä mietinnöllä tuetaan produktivismia ja liberalismia, jotka ovat yleisen edun vastaisia. Se riippuu ihmisten ja ekosysteemimme kunnioituksesta. Produktivismi ja kapitalismi eivät tue kumpaakaan. Oikosulkujen suosiminen (vaikka niitä ei kuvata sellaisena), uusiutuvien energialähteiden suosiminen, kalliiden kastelujärjestelmien tarkistus tai jopa ilmastonmuutoksen hillitseminen, jotka kuvataan "yleiseksi eduksi", ovat niin monta myönnytystä perusteluillemme, ettei niitä voi jättää huomiotta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Ilmastonmuutoksesta on vähitellen tullut todellisuutta, joka meidän on kohdattava EU:n politiikan painopistealana. Ilmastonmuutos haittaa maataloutta, mikä viittaa äskettäin julkaistujen raporttien mukaan erittäin synkkiin näkymiin kyseisellä alalla. Ilmastonmuutos iskee ilmeisesti rajuimmin Etelä-Euroopan valtioihin. On elintärkeää, että yhteisessä maatalouspolitiikassa toteutetaan asianmukaisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja edistetään resurssienhallintaa. Vesivarojen optimointi, viljelykasvien valitseminen ilmastonmuutoksen ja tautien vastustuskyvyn perusteella, maaperän suojelu eroosiolta, laidunten suojelu, metsityksen lisääminen, vahingoittuneiden alueiden ennallistaminen, hyvä metsänhoito niin, että metsäpalojen uhkaa rajoitetaan, sekä uudet toimet tautien valvomiseksi ja rajoittamiseksi ovat kaikki erittäin tärkeitä toimia, joiden avulla UE:n maatalous mukautuu ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin. Maanviljelijöistä tulee entistä riippuvaisempia ilmaston tilasta, joten hyväksymme kaikki toimet, joilla tämä ongelma ratkaistaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska pidän maataloutta tuotannonalana, johon ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat ja joka on altis sen muodostamalle paineelle. Samalla se tukee kuitenkin suoraan ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevia tavoitteita edistämällä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, ylläpitämällä ja takaamalla tyydyttävän vesivarojen hallinnan tai edistämällä tuotantoa ja hajauttamalla kestäviä, uusiutuvia energialähteitä. Tässä suhteessa Itä-Euroopan valtiot, joissa on erittäin kehittynyt maatalousala, voivat hyötyä täysin biopolttoaineteollisuuden kehittymisestä ja edistää siten tulojen kasvua maaseutualueilla ja "vihreiden" työpaikkojen luomista (esimerkiksi on laskettu, että maatalousalalla luodaan vuoteen 2020 mennessä 750 000 työpaikkaa, jotka liittyvät uusiutuviin energialähteisiin).

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), kirjallinen. – (FR) Kaikki aloitteet, joilla pyritään vähentämään ilmaston lämpenemistä, ovat myönteisiä. Tämä on seurausta sille, mitä tapahtui eilen Euroopan parlamentissa, kun 1 500 valittua virkamiestä suurista Euroopan kaupungeista sitoutui vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä yli 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tänään hyväksytty Le Follin mietintö EU:n maatalouden mukauttamisesta ilmastonmuutokseen on samansuuntainen. Ei unohdeta sitä, että maatalousala on vastuussa lähes 10 prosentista hiilidioksidipäästöistä. Maatalous voi saavuttaa paljon ennakoimalla ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia, kuten tulva-alueita, viljelyalan supistumista, metsien häviämistä ja ennalta arvaamattomia tuottoja. Siksi on panostettava maatalouden kestävään kehitykseen. Lannoitteiden ja torjunta-aineiden järkevän käytön edistäminen ja maataloustuotannon ja karjankasvatuksen monipuolistaminen takaavat maanviljelijöille paljon lisää autonomiaa ja paremman rahoituspohjan. EU:n maatalouden on selvästikin toimittava tärkeässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mahdollisuuksia on monia: hiilinielujen käyttö, uusiutuvan energian tuotanto ja uudet kastelutekniikat. Jäljelle jää vain se, että kyseiset ajatukset muutetaan konkreettiseksi politiikaksi ja sisällytetään vuoden 2013 uudistettuun yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (SV) Äänestin tätä mietintöä vastaan. Syynä siihen on se, että Stéphane Le Foll kannattaa yhteistä metsäpolitiikkaa. Metsäpolitiikka on kansallinen asia: erot jäsenvaltioiden välillä ovat erittäin suuria. Katson myös, että rajatylittäviä ympäristöasioita lukuun ottamatta ei ole tarpeellista tehdä päätöksiä maatalouspolitiikasta unionin tasolla, varsinkaan sen jälkeen kun EU laajentui 27 jäsenvaltion unioniksi. Kuitenkin niin kauan kuin EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on olemassa, haluan päätösten olevan mahdollisimman hyviä ja sellaisia, että niillä pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta. Suhtaudun myönteisesti moniin Le Follin ehdotuksiin, jotka koskevat ilmastouhkaa, aikamme tärkeintä kysymystä, mutta yhteisen metsäpolitiikan suositteleminen on väärä tapa edetä.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), kirjallinen. − PPE-ryhmän ryhmäkurin valvojana totean täten, että PPE-ryhmän alkperäisenä tavoitteena oli äänestää 18/2 kohtaa vastaan (nimenhuutoäänestys). Ryhmä teki teknisen virheen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin Stéphane Le Follin mietinnön puolesta. Tein niin, koska olen vakuuttunut maatalouden merkittävästä asemasta ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Maataloutemme tukee Euroopan unionia tämän tavoitteissa, jotka koskevat päästöjen vähentämistä. Olen tyytyväinen 18 ja 20 kohdan hyväksymiseen. Ne koskevat maaperän laadun kunnioittamista ja parantamista hiilidioksidilla ja biomassan käyttöä lämmitykseen, ja niillä voidaan vähentää merkittävästi ilmastonmuutoksen haitallista vaikutusta. Luotan siihen, että yhteisestä maatalouspolitiikasta tulee ajan mittaan entistä kestävämpää. Kannatan ympäristöystävällistä yhteistä maatalouspolitiikkaa!

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), kirjallinen. (LT) Ilmasto voi vaikuttaa maatalouteen: voi esiintyä vesipulaa, uusia tauteja voi ilmaantua ja karja voi lämmetä liikaa. Maatalous voi auttaa hidastamaan ilmastonmuutosta, mutta sen pitäisi myös voida mukautua ilmaston lämpenemisen vaikutukseen. Yhteisessä maatalouspolitiikassa on tunnustettava ilmaston lämpenemisen vaikutus ja toteuttava toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Siihen voidaan päästä edistämällä puhtaita ja uusiutuvia energialähteitä, perustamalla hiilidioksidin geologisia varastoja ja rajoittamalla kasvihuoneilmiötä aiheuttavien kaasupäästöjen määrää. Yhteisen maatalouspolitiikan mukauttamisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen kustannukset eivät kuitenkaan ole vielä selviä. Taloudellisista eduista on tehtävä perusteellinen analyysi. Ilmastonmuutos on todellinen uhka, mutta lyhyellä aikavälillä on parannettava resurssien hallintaa. EU:n laajentumisella on huomattava vaikutus EU:n maatalouteen. Entisen EU:n 6 miljoonan maanviljelijän seuraan liittyi toiset 7 miljoonaa. Maaseutu kattaa 90 prosenttia EU:n pinta-alasta, ja yli puolet siitä on maatalouskäytössä. Yksin tämä tosiasia korostaa maanviljelyn merkitystä EU:n luonnonympäristölle. Helmikuussa 2010 pidetyssä Varsovan konferenssissa Liettua ja kahdeksan muuta EU:n jäsenvaltioita allekirjoittivat julistuksen uudesta yhteisestä maatalouspolitiikasta uutena solidaarisuuden ja säädyllisyyden ilmauksena. Emme saa jakaa EU:ta "vanhoihin" ja "uusiin" jäsenvaltioihin; meidän on osoitettava solidaarisuutta. Tarvitsemme vahvaa EU:n maatalouspolitiikkaa vakaiden ja oikeudenmukaisten tulojen takaamiseksi EU:n maanviljelijöille vuoden 2013 jälkeen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 
  
  

Mietintö: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin tämän erinomaisen mietinnön puolesta, jonka italialainen Herbert Dorfmann on laatinut Euroopan komission käynnistämästä prosessista maatalouden luonnonhaitta-alueen aseman ja siten pysyvästä luonnonhaitasta maksettavan tasaushyvityksen myöntämisen perusteiden tarkistamiseksi. Meidän pitäisi erityisesti korostaa sitä, miten tärkeä on tämän mietinnön 18 kohta, jossa jo kieltäydytään tukemasta Euroopan komission perusteita: "korostaa, että lopullinen kanta komission valitsemiin alueellisiin perusyksiköihin, sen ehdottamiin perusteisiin ja kynnysarvoihin on mahdollista esittää vasta sitten, kun on saatu jäsenvaltioiden laatimat yksityiskohtaiset kartat [...]".

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen.(GA) Äänestin Herbert Dorfmannin maataloudesta luonnonhaitta-alueilla (epäsuotuisilla alueilla) laatiman mietinnön puolesta.

Irlannissa noin 75 prosenttia maa-alueista on nimetty epäsuotuisiksi alueiksi ja noin 100 000 maanviljelijäperhettä saa tukea nykyisestä järjestelmästä. Järjestelmä on maaseudun elinkelpoisuuden ja kehityksen, autioitumisen torjumisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön suojelemisen kannalta välttämätön. Oikealla rahoituksella tästä järjestelmästä voidaan antaa tulotukea viljelijöille, jotka viljelevät maata hyvin vaikeissa olosuhteissa.

Koska Irlannissa maanviljelyä rajoittaa kylmä ja kostea sää, olen iloinen nähdessäni, että mietinnössä viitataan märän, työstämiseen kelpaamattoman maan viljelyyn liittyviin vaikeuksiin. Olen myös tyytyväinen siihen, että siinä viitataan "peltokapasiteettipäiviin", jotka auttavat ottamaan huomioon maaperätyyppien ja ilmaston välisen vuorovaikutuksen.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Yhdenmukaisten perusteiden soveltaminen yksinkertaistaa mielestäni luonnonhaitta-alueiden korvausjärjestelmän täytäntöönpanoa kaikkialla Euroopan unionissa ja lisää näiden tukijärjestelmien avoimuutta ja edunsaajien yhdenmukaista kohtelua.

On äärimmäisen tärkeää keskittää tämä tuki alueille, joihin autioituminen on vaikuttanut eniten. Tässä on samanaikaisesti otettava huomioon seuraavat perusteet: lisäkustannuksia ei saa syntyä, ja on otettava huomioon, mikä vaikutus määrittelyn muuttumisella on alueilla, joilla maatalous on tärkeässä asemassa paikallistaloudessa. Tässä mielessä on mielestäni tarkoituksenmukaista toteuttaa toimenpiteitä alueilla, joihin vaikuttavat määrittelyn muutokset, joiden tarkoituksena on vahvistaa maatalouden kilpailukykyä ja edistää monipuolistamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), kirjallinen.(CS) Epäsuotuisien maaseutualueiden tukea koskevan mietinnön tavoitteena on määritellä uudelleen EU:n epäsuotuisat alueet ja uudistaa niiden taloudellinen ja rakenteellinen tuki. Jäsenvaltiot ovat aiemmin määritelleet epäsuotuisiksi alueiksi yli puolet EU:n kaikista maatalouskäytössä olevista alueista, ja siksi on olennaista määritellä uudelleen näitä alueita koskevat käsitteet ja ehdot. Euroopan maatalousrahastosta maaseudun kehittämiseen saatavan tuen avulla jäsenvaltiot voivat parantaa ympäristöä ja maaseutua maksamalla vuoristoalueiden luonnonhaittakorvauksia ja muiden haitta-alueiden korvauksia. Näillä korvauksilla pitäisi maatalousmaan käytön jatkamisen myötä säilyttää maaseutua ja ylläpitää kestäviä viljelyjärjestelmiä sekä korvata viljelijöille aiheutuneet lisäkustannukset ja tulonmenetykset. Tutkimus on osoittanut, että jäsenvaltiot määrittelevät tilapäisesti epäsuotuisat alueet monien eri perusteiden mukaan, mikä voi johtaa erilaisiin vastauksiin ja erisuuruisiin korvauksiin eri jäsenvaltioissa. Olen siksi tyytyväinen esittelijän ehdotukseen antaa jäsenvaltioille pelivaraa uusien perusteiden tarkistamiseen ennen korvausten maksamisen aloittamista. Tälle pitäisi kuitenkin asettaa aikaraja, koska koko uudistusprosessi voi viivästyä huomattavasti joidenkin jäsenvaltioiden välinpitämättömyyden vuoksi, mikä vaikuttaisi kielteisesti näistä rahastoista maksettaviin korvauksiin ja tekisi myös yksittäisten jäsenvaltioiden oikeudellisesta ympäristöstä sekavan. Minä tuen koko mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Epäsuotuisien alueiden tuki on yhteisen maatalouspolitiikan (maaseudun kehittämispolitiikan) toisen pilarin olennainen osa, koska on luonnollista, että luonnonhaitta-alueisiin kohdistetaan erityisiä välineitä ja politiikkoja.

Komissio ehdottaa tässä tiedonannossa, että asetuksen (EY) N:o 1698/2005 50 artiklan 3 kohdan nojalla muut epäsuotuisat alueet olisi määritettävä objektiivisten perusteiden mukaan. Tämän vuoksi se ehdottaa kahdeksaa maaperä- ja ilmastoperustetta, jotka tietyissä kynnysarvoissa osoittaisivat vakavia rajoituksia maataloudelle EU:ssa: ilmastoperusteet (pitkät kylmät kaudet tai lämpöstressi), maamekaaniset perusteet (huonosti salaojitettu maaperä, kivinen, hiekkainen tai savinen maaperä, vähän tilaa juuristolle, suolainen maaperä) sekä maantieteelliset perusteet (alueet, joilla kosteustasapaino on erittäin epäedullinen tai jotka ovat jyrkissä rinteissä). Tämä objektiivisten perusteiden määritelmä on myönteinen, mutta ne on testattava paikan päällä, jotta voidaan todentaa niiden luotettavuus ja sopeutumiskyky todellisiin tilanteisiin ja kunkin luontoalueen erityispiirteisiin.

On myös harkittava sitä, että kaikille alueille, jotka menettävät epäsuotuisan alueen luokituksensa, otettaisiin käyttöön siirtymäaika ja oma järjestelmä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Epäsuotuisien maaseutualueiden tuki on olennainen osa maaseudun kehittämispolitiikkaa. Puollan asianmukaisten korvausten maksamista epäsuotuisille alueille, jotta maanviljelijät voivat auttaa säilyttämään maaseutuympäristön ja harjoittaa kestävää maataloutta, joka tarjoaa julkishyödykkeitä, kuten maisemat, veden- ja ilmanlaatu ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Tämä tuki mahdollistaa sosiaalisen ja alueellisen koheesion säilyttäen maaseutualueet ja antaa niille elinvoimaisen talouden ja luonnon kannalta merkittävän aseman. Tässä mietinnössä on kyse perusteista, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 1698/2005 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin "muihin luonnonhaitta-alueisiin". Asiantuntijapaneeli yksilöi kahdeksan maaperä- ja ilmastoperustetta, jotka tietyissä kynnysarvoissa osoittaisivat vakavia rajoituksia maataloudelle EU:ssa. Olen samaa mieltä siitä, että on myös otettava huomioon maantieteellinen peruste, johon viitataan sanalla "eristyneisyys", koska se on luonnonhaitta. Toivon, että jäsenvaltiot voivat luonnonhaitta-alueiden nimeämisessä soveltaa objektiivisia maaperäperusteita, jotka on mukautettu niiden luontoalueiden olosuhteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) On hyvä asia, että katsotaan, että "epäsuotuisien alueiden tukien on oltava kytköksissä maan aktiiviseen viljelyyn" ja "tiukat ja yksinomaan biofyysiset perusteet eivät sovellu". Mielestämme on myös hyvä, että mukaan on otettu maantieteellinen peruste "eristyneisyys" ja ilmaus "hyväksyttyjen perusteiden kumulatiivinen käyttö saattaa osoittautua välttämättömäksi". Nämä näkökohdat ovat kuitenkin ristiriidassa mietinnön muiden osien, erityisesti uusien perusteiden soveltamisen "siirtymäajan" määritelmän kanssa, toisin sanoen komission ehdottamien uusien perusteiden hiljaisen hyväksynnän kanssa. Me vastustamme jyrkästi sitä, että uudet perusteet näkyisivät yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tulevassa kehityksessä, kuten siinä myös väitetään, pitäen näin tämä politiikka maaseudun kehittämisen piirissä yhteisrahoituksella. Näin säilytettäisiin toinen keino maiden väliseen syrjintään. Jos komission ehdotus toteutetaan, se vahingoittaisi vakavasti eteläisten maiden ja erityisesti Portugalin etuja. Siksi me varoitamme, että YMP:tä laadittaessa on syytä korjata tämä ehdotus ja esittää ja arvioida biofyysisten ohella myös seuraavien sosiaalis-taloudellisten perusteiden käyttöä: BKT asukasta kohti, tulot perhetyövoimayksikköä kohti ja autioitumisindikaattorit.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), kirjallinen. (IT) Tässä mietinnössä korostetaan sitä, miten tärkeää uusi yhteinen maatalouspolitiikka on kaikille jäsenvaltioille. Luonnonhaitta-alueiden turvaaminen on yksi tärkeä osa-alue tässä politiikassa, jota EU ja jäsenvaltioiden alueet toteuttavat toteuttamalla siten toissijaisuusperiaatetta käytännössä. EU:n komission on otettava toissijaisuusperiaate huomioon erityisesti silloin, kun on yksilöitävä nämä alueet määrittävät perusteet. Komissio ei saa jättää huomiotta sitä, että luonnonhaitta-alueiden elpyminen auttaa nykyisen suuren kriisin vaikutusten kohteeksi joutuneita viljelijöitä huomattavasti ja auttaa heitä pitämään ympäristön kunnossa. Haluan muistuttaa teitä siitä, että kaiken tämän on oltava mahdollista teorian lisäksi myös todellisuudessa niin, että näiden alueiden suojelemiseen ja kehittämiseen kohdennetaan riittävästi varoja. Näin me voisimme elvyttää ja tarjota kannustimia maatalouden taloudelliseen kehittämiseen kaikilla alueilla, joilla on kasvumahdollisuuksia, ja aiheuttaa lumipallovaikutuksia markkinoilla, kuten alueen tyypillisten elintarvikkeiden maataloustuotantoa sekä maaseudun ja ympäristön suojelua. Kiitän esittelijä Dorfmannia ja onnittelen häntä erinomaisesta mietinnöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), kirjallinen. (PL) Jotta Euroopan unionin kaikkien maanviljelijöiden olosuhteet olisivat oikeudenmukaiset ja yhdenmukaiset, minkä pitäisi kiistattomasti olla yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen päätavoite, on otettava huomioon myös luonnonhaitta-alueet. Korvauksiin oikeutettujen alueiden luokittelua koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisen kannalta ratkaisevaa on ennen kaikkea se, että näiden alueiden luokitusperusteet yhdenmukaistetaan. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa ilman tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Mietinnön laatijan ehdottama käytännönläheisyys sen suhteen, että yksittäisten maiden annettaisiin määritellä itse biofyysiset perusteet, saattaa muodostaa uhkan, kun jos yrittävät ajaa tiettyjä kansallisia etujaan. Niin kauan kuin komissio varmistaa, että EU:n lainsäädäntökehyksen säännökset otetaan huomioon, tämän ratkaisun pitäisi kuitenkin parantaa huomattavasti keskustelun kohteena olevien alueiden objektiivista yksilöimistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Kun otetaan huomioon, että yli puolet (54 prosenttia) EU:ssa käytössä olevista maatalousalueista on luokiteltu epäsuotuisiksi alueiksi – vuoristoisuuden, sääolojen tai vähemmän viljavan maan vuoksi – ja että tällainen toimenpide on maaseudun kehittämisen kannalta ratkaisevaa, me toteamme, että epäsuotuisien alueiden tuen on oltava yksi jäsenvaltioiden painopisteistä. Tämän vuoksi sellaisen epäsuotuisia alueita koskevan eri alueiden paikalliset tarpeet täyttävän kattavan strategian laatiminen vähentää nykyisiä jäsenvaltioille myönnettyjen tukien eroja. Siksi luonnonhaitta-alueiden tarkka määrittely mahdollistaa sen, että ne saavat riittävästi varoja maan hyödyntämiseen ja maataloustuotannon tehostamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Ei ole epäilystäkään siitä, että erityisesti syrjäisimpien alueiden maatilat tarvitsevat taloudellista tukea. Vuoristoalueiden pienten maatilojen on usein taisteltava säilyäkseen hengissä, koska niiden on vaikea reagoida nopeasti markkinoiden uusiin vaatimuksiin. Etenkään pienviljelijöillä ei ole työntekijöitä, jotka auttaisivat heitä säilyttämään kilpailukykynsä. Siksi niiden tilanne on maantieteellisen sijainnin vuoksi pelkästään liiketoiminnan näkökulmasta paljon vaikeampi kuin suurten maatilojen. Se, että muutamana viime vuotena suuri määrä maatiloja on lopetettu ja osa-aikaisten viljelijöiden määrä on kasvanut, osoittaa selvästi, että EU:n tukipolitiikka keskittyy liikaa voimaperäiseen karjankasvatukseen ja vastaavaan. Jotta EU:n jäsenvaltiot säilyttäisivät edes jonkinlaisen omavaraisuuden, on korkea aika kansallistaa maataloustukemme uudelleen. Äänestin mietinnön puolesta, jotta korvaukset jakaantuisivat oikeudenmukaisemmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän monien EU:n jäsenvaltioiden maanviljelijöiden kohtaamia ongelmia koskevan mietinnön puolesta. Haluan korostaa erityisesti sitä, miten tärkeän tarkistuksen jätin valiokunnalle, ja haluan kiittää sitä tukeneita kollegojani. Tarkistukseni tavoitteena on varmistaa, että luonnonhaitta-alueiden määrittelytapa on asianmukainen ja perustuu yhdenmukaisiin ekologisiin vyöhykkeiseen eikä LAU 2:een, kuten tällä hetkellä. Haluan myös korostaa sitä, että mielestäni on tarkoituksenmukaista sisällyttää komission tulevaan ehdotukseen joustavat säännöt, joiden mukaan voidaan myöntää tukia myös luonnonhaitta-alueiden maanviljelijöille, joiden viljelyala on pieni ja sijaitsee hallinnollisesta näkökulmasta yksikössä, joka ei täytä sovittuja perusteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Haastavien luonnonhaitta-alueiden tukeminen on yksi yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin tärkeimmistä osista. Mietinnössä käsitellään näiden alueiden tukia elintarviketuotannon lisäksi myös makrotaloudellisessa yhteydessä. Siksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), kirjallinen.(PL) Äänestin Euroopan parlamentin päätöslauselman (A7-0056/2010) puolesta, koska yhteisen maatalouspolitiikan toinen pilari eli maaseudun kehittämispolitiikka on YMP:n tehokkuuden parantamisen ja luonnonhaitta-alueiden maankäytön helpottamisen kannalta erittäin tärkeää. Esittelijän laatima asiakirja on hyvin tarpeellinen sekä meille että koko Euroopan unionille. Meillä on oltava tietoja maa-alueista, joita ei omistajista riippumattomista syistä voida käyttää tehokkaasti tai hyvin. Olen epäsuotuisien alueiden luokitusperusteista samaa mieltä kuin esittelijä vuonna 2005 alkaneen tarkistuksen arvioinnissaan. Näiden alueiden tuen aiempia perusteita on muutettava niin, että ne vastaavat todellisia olemassa olevia haittoja. On myös muistettava, että jotkin alueet täyttävät erityiset perusteet, joiden haitat on nyt poistettu tehokkaiden ratkaisujen avulla. Jäsenvaltioiden pitäisi olla vastuussa epäsuotuisien alueiden yksilöimisestä ja tuki- ja kehittämisohjelmien kehittämisestä. Kaikkien toimenpiteiden on tietysti perustuttava EU:n järjestelmään.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta yhdessä ryhmäni kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. (SV) Minä äänestin Dorfmannin mietintöä vastaan. Syy tähän kantaani käy selväksi mietinnöstä. EU on liian suuri alue luonnonhaitta-alueiden maataloustuen tehokkaaseen käsittelyyn. EU:n maaseutualueet ovat hyvin erilaisia. Tämä koskee viljeltyjä kasveja, maaperän kosteutta, maaperätyyppien yhdistelmiä ja ilmasto-olosuhteita. Ilmastonmuutoksen vuoksi on erityisen vaikea laatia luetteloa tukien perusteista ja vahvistetuista vakiomääristä. EU on pyytänyt jäsenvaltioilta tarkkoja karttoja, mutta vain muutama maa on toimittanut ne. Yksi tilintarkastustuomioistuimen mietinnössä esittämä esimerkki on se, että Espanja maksaa korvausta 16 euroa hehtaarilta kun taas Malta maksaa 250 euroa hehtaarilta samankaltaisista olosuhteista. Yhteinen maatalouspolitiikka luotiin, kun EY:ssä/EU:ssa oli kuusi jäsenvaltiota. Nykytilanne on täysin erilainen ja paljon monimutkaisempi. Jäsenvaltioiden pitäisi huolehtia maataloustuesta. Niillä on paikallistuntemusta. Me olemme parhaillaan keskellä kriisiä euron vuoksi. Yhtenäisvaluutta estää mukauttamasta korkoja ja valuuttoja eri olosuhteisiin euroalueella. Yhteinen maatalouspolitiikka on kaikkien 27 jäsenvaltion kannalta yhtä epätarkoituksenmukaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Tässä tiedonannossa komissio on pyrkinyt tiukentamaan ja yhdenmukaistamaan luonnonhaitta-alueiden maanviljelijöille jaettavan tuen myöntämisen perusteita. Se on pyrkinyt myös korjaamaan jäsenvaltioiden maksamien korvausten epätasaisen jakautumisen, mikä johtuu erityisesti niin sanottujen epäsuotuisien välimuotoalueiden luokittelueroista.

Nämä korvaukset ovat työllisyyden ja maaseutuyhteisöjen säilyttämisen, viljelymaan käytön jatkumisen sekä luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaiseman suhteen ratkaisevia.

Olen yleisesti ottaen tyytyväinen mietintöön ja erityisesti aluekehitysvaliokunnan lausuntoon, jossa pyritään suojelemaan syrjäisimpien alueiden etuja, koska komission tiedonannosta puuttuvat saaret.

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on mielestäni loogista, että jäsenvaltiot saisivat epäsuotuisia välimuotoalueita yksilöitäessä ottaa huomioon biofyysisten perusteiden lisäksi muitakin perusteita, kuten sen, että on kyse on saaresta tai syrjäisestä alueesta.

Mielestäni on myös tärkeää, että mikä tahansa alue, joka menettää "luonnonhaitta-alueen" aseman, saisi soveltaa siirtymäaikaa, joka pienentäisi tukien menettämisen vaikutusta.

Meidän on varmistettava, että yhteisen maatalouspolitiikan yleisessä tarkistuksessa harkitaan johdonmukaisesti ja perusteellisesti maanviljelijöiden uusia tukijärjestelmiä ja että maatalouspolitiikkaa ja koheesiopolitiikkaa sovitetaan paremmin yhteen.

 
  
  

Mietintö: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän Euroopan uutta digitaalista asialistaa: 2015.eu koskevan mietinnön puolesta, koska Euroopan on mielestäni oltava johtavassa asemassa tieto- ja viestintätekniikan alaan liittyvien innovaatioiden edistämisessä. Siksi meidän on nopeutettava sitä edistäviä investointeja. Valitettavasti Eurooppa on vaarassa jäädä jälkeen Aasiasta vain muutaman indikaattorin perusteella, kuten keskimääräisen tiedonsiirtonopeuden tai sen, että vaikka yli 90 prosentilla Euroopan unionin väestöstä on käytettävissä laajakaistapalvelut, ne ovat saavuttaneet kuluttajat vain 50 prosentissa kotitalouksista. Komission on esitettävä tällä alueella selvä, kunnianhimoinen asialista, joka muutakin kuin pelkkä visio tai asiakirja eri näkökohdista. Meidän on tuettava joitakin ratkaisuja, kuten avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöä, joka auttaisi nopeuttamaan ohjelmistoinnovointia, kun siihen voi avoimesti osallistua, ja vähentämään näitä ohjelmia käyttävien yritysten kustannuksia. Samanaikaisesti meidän on sovellettava toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää EU:n puiteohjelman byrokratiaa ja edistää kilpailukykyämme maailmanlaajuisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Pilar del Castillo Veran valiokunta-aloitteinen mietintö on Euroopan digitaalistrategian suhteen kunnianhimoinen. Se liittyy Internet-yhteyksien tarjoamiseen kaikille EU:n kansalaisille. Mietinnössä suositellaan, että puolella EU:n väestöstä olisi laajakaistayhteys vuoteen 2015 mennessä ja koko väestöllä vuoteen 2020 mennessä. Tätä Internetin laajaa käyttöä tukevat ehdotukset siitä, millä tavalla kuluttajia ja tietoturvaa koskevaa lainsäädäntöä pitäisi kehittää, sekä välttämättömästä digitaalisesta yhteydestä julkisiin palveluihin. Lisäksi tämä asialista auttaa meitä tarjoamaan tukea innovatiiviselle tutkimukselle ja kehitykselle edistäen siten tiedon ja kulttuuriperinnön saatavuuden nopeaa kasvua. Kaikista näistä syistä äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän mietinnön puolesta. Olen vakuuttunut siitä, että Eurooppa pystyy ottamaan tästä digitaalisesta vallankumouksesta täyden hyödyn irti vain, jos kaikki EU:n kansalaiset ovat mukana ja jos heille annetaan mahdollisuudet osallistua täysimääräisesti uuteen digitaaliseen yhteiskuntaan. Se edellyttää, että sijoittajilla on luottamusta tehdä pitkiä sitoumuksia, että hallitukset haluavat edetä voimakkaammin sähköiseen hallintoon ja että kansalaiset voivat käyttää digitaalisia palveluja luottavaisin. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä pienentää huomattavasti eroja digitaalisessa lukutaidossa ja muissa digitaalisissa taidoissa vuoteen 2015 mennessä. Olen erityisen tyytyväinen ehdotuksiin, joilla pyritään varmistamaan, että kaikissa ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksissa on nopeat Internet-yhteydet vuoteen 2015 mennessä ja että kaikille työikäisille tarjotaan TVT-koulutusmahdollisuuksia. Jotta digitaalinen asialistamme olisi kilpailukykyinen, meidän on aloitettava ihmisistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), kirjallinen. (PT) Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on viime vuosikymmenien aikana kehittynyt ala, joka on läsnä kaikilla ihmiselämän osa-alueilla. Jatkuvan muutoksen ja kasvavan kilpailukyvyn ympäristössä TVT voi olla tehokas väline kestävän kehityksen edistämiseen sekä köyhyyden ja sosiaalisen ja taloudellisen epätasa-arvon torjumiseen. Kaikilla ihmisillä pitäisi olla asianmukaiset taidot sekä käytettävissään kaikkialla käytettävissä oleva ja nopea käyttömahdollisuus ja selkeä oikeudellinen kehys, joka suojaa hänen oikeuksiaan ja tarjoaa hänelle tarvittavaa luottamusta ja turvaa. Mietinnössä "Euroopan uudesta digitaalisesta asialistasta: 2015.eu", jonka puolesta äänestin, pyritään tekemään komission kanssa yhteistyötä yleisen strategisen ehdotuksen ja toimintasuunnitelman laatimiseksi vuodelle 2015. Tätä tarkoitusta varten kaikissa Euroopan unionin kotitalouksissa pitäisi olla mahdollisuus käyttää laajakaistayhteyttä kilpailukykyiseen hintaan vuoteen 2013 mennessä. Maaseutualueisiin, teollisessa siirtymävaiheessa oleviin alueisiin, vakavista ja pysyvistä luonnonhaitoista tai demografisista haitoista kärsiviin alueisiin ja erityisesti syrjäisimpiin alueisiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Lopuksi on myös tärkeää turvata vammaisille loppukäyttäjille yhtäläinen samantasoisten palvelujen saatavuus muiden loppukäyttäjien kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), kirjallinen. (IT) Yksi kunnianhimoisimmista mutta toteutumattomista Lissabonin strategian tavoitteista oli tehdä EU:sta maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous. EU 2020 -strategiaa täydentävän 2015.eu-asialistan hyväksymisen tarkoituksena on siirtää kansalaiset kuluttajina EU:n toimenpiteen keskiöön, minkä tarkoituksena on varmistaa, että kaikki EU:n kansalaiset saavat asianmukaiset tietotekniikkataidot, jotka takaavat heille tänä päivänä käytettävissä olevan tärkeimmän tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuden. Perheiden, opiskelijoiden, yritysten ja Euroopan hallitusten tietokonelukutaidon turvaamista tuetaan eri strategioilla, jotka käsittelevät digitaalisten oikeuksien määrittelyä ja täydentävät myös infrastruktuuria laajakaistan parantamiseksi ja laajentamiseksi varsinkin maaseudulla.

Koska olen vahvasti sitä mieltä, että tulevan koulutuksen on kuljettava käsi kädessä tietokonepohjaisen koulutuksen ja tietotekniikkataitojen yhteentoimivuuden kanssa, kannatan tätä mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. − (PT) Minä tuen Pilar del Castillo Veran laatimaa, uutta digitaalista asialistaa koskevaa erinomaista mietintöä. Olen samaa mieltä siitä, että EU:n on oltava johtavassa asemassa tieto- ja viestintätekniikan luomisessa ja soveltamisessa luoden siten lisäarvoa kansalaisilleen ja yrityksilleen. Olen myös samaa mieltä siitä, että tästä digitaalisesta vallankumouksesta voidaan ottaa kaikki hyöty irti vain, jos kaikki EU:n kansalaiset ovat mukana ja jos heille annetaan mahdollisuudet osallistua täysimääräisesti uuteen digitaaliseen yhteiskuntaan. Olen tyytyväinen tavoitteeseen saada laajakaista kattamaan kaikki EU:n kansalaiset koko EU:n alueella syrjäisimmätkin alueet mukaan lukien. Olen myös tyytyväinen suositukseen digitaalisen lukutaidon sisällyttämisestä koulutusjärjestelmiin esiasteen koulutuksesta lähtien yhdessä vieraiden kielien kanssa, jotta siihen voitaisiin perehtyä mahdollisimman varhain. Haluan korostaa sitä, että julkisten palvelujen (sähköinen viranomaisasiointi) siirtämisellä digitaaliaikaan on potentiaalisesti paljon annettavaa kansalaisille ja yrityksille, koska sen johdosta voidaan taata tehokkaampia ja käyttäjäkohtaisiin tarpeisiin paremmin sovitettuja julkisia palveluja. Korostaisin myös sitä, että sähköisten hankintajärjestelmien (julkisia tavarahankintoja koskevat sopimukset) käyttö tuottaa huomattavia etuja avoimuuden ja kilpailukyvyn suhteen ja lisää valinnanmahdollisuuksia, parantaa laatua ja alentaa hintoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska kannatan sekä sen henkeä että sisältöä. Mielestäni Euroopan parlamentti on mietinnön hyväksymällä osoittanut selvästi poliittisen johtajuutensa digitaalisen asialistan, todellisen kattavan ja yhtenäisen eurooppalaisen suunnitelman luomisessa, joka on Euroopan tulevaisuuden kannalta ratkaiseva askel.

Toisaalta digitaalinen kehitys tarjoaa merkittävän tilaisuuden kasvuun, mutta toisaalta taas se muodostaa suuren sosiaalisen haasteen, joka vaikuttaa huomattavasti kansalaisten käyttäytymiseen. On tärkeää varmistaa, että tämä muutos tekee EU:n yhteiskunnasta demokraattisemman, avoimemman ja sallivamman ja sen taloudesta vauraamman, kilpailukyisemmän ja tietoon perustuvan. Tämä voi onnistua vain, jos "toiminnan lähtökohtana on nimenomaan ihminen", kuten mietinnössä esitetään.

On tärkeää keskittyä tiivisti laajakaistayhteyksien lisääntymiseen ja digitaalisten tekniikoiden soveltamiseen markkinoiden avainalueilla, kuten energiantuotannossa, liikenteessä ja terveydenhuollossa. Tämän poliittisen toiminnan on kuitenkin annettava riittävät takuut, jotta vältetään suuryritysten ja pk-yritysten, viranomaisten ja yksityissektorin, tiheään asutettujen alueiden sekä maaseudun, eristäytyneiden ja vuoristoalueiden tai kansallisen ja rajat ylittävän sähköisen kaupan välisen kuilun leveneminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), kirjallinen. (RO) Arvostan Pilar del Castillo Veran ponnisteluja tämän mietinnön laatimiseksi yhdessä kollegojeni kanssa. Digitaalinen asialista ja TVT-sisämarkkinat ovat meidän ja puheenjohtajavaltion painopisteitä. Olen tyytyväinen siihen, että tätä käsitettä on korostettu edistämällä nuorten digitaalista lukutaitoa, koska he käyttävät uusia tekniikoita eniten ja heidän on siksi tehtävä se turvallisesti ja tehokkaasti.

Haluan kiittää kollegojani heidän toimiani kohtaan osoittamastaan tuesta, kun pyysin komissiota laatimaan suunnitelman uusien verkkoyritysten tukemisesta ja tarjoamaan tukea erityisesti hiljattain irtisanotuille. Olen varma siitä, että minun ja kollegojeni äänet edistävät kattavaa, tehokasta lähestymistapaa EU:n digitaaliseen tulevaisuuteen. Toivon, että komissio tukee meitä selvien sääntöjen laatimisessa tällä alueella sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) "Digitaalinen asialista" on entistä tärkeämpi ja yhteiskunnassamme välttämätön. Tekninen kehitys ja erityisesti tiedon, sisällön ja osaamisen antaminen käyttöön verkossa on ollut äärimmäisen nopeaa, vähän yli kymmenessä vuodessa "digitaalinen" maisema on muuttunut huomattavasti ja suurella yleisöllä on nyt pääsy Internetiin ja käytössä langaton viestintä. Siksi on tärkeää katsoa eteenpäin ja määritellä digitaalista asialistaa varten strategia, jossa asetetaan konkreettiset tavoitteet ja kiinnitetään erityistä huomiota kysymyksiin, jotka koskevat kuluttajien oikeutta yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan sekä tekijänoikeuksia ja piratismin torjumista Internetissä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on vauraan ja kilpailukykyisen talouden kannalta tärkeää ja auttaa vahvistamaan ympäristöystävällisempää, demokraattisempaa, avoimempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa. TVT mahdollistaa tehokkuuden ja auttaa saavuttamaan kestävän kasvun ja sitä kautta EU 2020 -strategian tavoitteet. Jäsenvaltioiden välillä ja sisällä on tällä hetkellä suuria eroja yleisön laajakaistan käyttömahdollisuuksissa. Meidän on luotava palveluille nopeasti digitaaliset sisämarkkinat, jotka estävät sääntöjen pirstaloitumisen ja edistävät digitaalisten palvelujen ja sähköisen kaupankäynnin vapaata liikkuvuutta. On otettava käyttöön kunnianhimoinen digitaalinen asialista ja yleinen toimintasuunnitelma, joiden avulla EU voi edetä kohti avointa ja vaurasta digitaalista yhteiskuntaa, joka tarjoaa kaikille kansalaisille taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset mahdollisuudet ja jossa kiinnitetään erityistä huomiota maaseutuun. Haluan korostaa, miten tärkeää on antaa kaikille kansalaisille kaikkialla saatavilla olevan ja nopean kiinteän ja langattoman laajakaistayhteyden käyttömahdollisuus. Kansallisilla ja EU:n varoilla olisi varmistettava, että kaikilla EU:n kansalaisilla on hinnaltaan kilpailukykyinen laajakaistayhteys Internetiin vuoteen 2013 mennessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Tässä mietinnössä on paljon myönteisiä asioita, vaikka se onkin kehitetty Euroopan unionin puolustamien sisämarkkinoiden puitteissa. Me tunnistamme mietintöön sisältyvät digitaalisen asialistan hyödyt Euroopalle, erityisesti sen, että sen mukaan "kulttuurituotteet ovat kaikkien kansalaisten saatavilla", taataan "vammaisille loppukäyttäjille yhtäläinen samantasoisten palvelujen saatavuus muiden loppukäyttäjien kanssa", ollaan valmiita "lisäämään investointeja avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin" ja vakuutetaan, että "maaseutualueisiin, teollisessa siirtymävaiheessa oleviin alueisiin, vakavista ja pysyvistä luonnonhaitoista tai demografisista haitoista kärsiviin alueisiin ja erityisesti syrjäisimpiin alueisiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota". Meidän on edistettävä näitä ehdotuksia.

Meidän mielestämme uusimmassa digitaalisessa asialistassa kuitenkin hylätään kaikki osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen kaupallistaminen. Siksi me emme hyväksy myönteisten tavoitteiden vesittämistä Euroopan sisämarkkinoiden epäselvyyksillä ja vaihteluilla.

"Sujuvien" sisämarkkinoiden lujittaminen ja edistäminen ei tee niistä "kuluttajakeskeisempiä" eikä johda "hintojen halpenemiseen", kuten meidät yritetään saada uskomaan. Euroopan unionin toimien yhteydessä on eri tilanteissa todettu tilanteen olevan päinvastainen. Siksi me äänestimme tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. (RO) Meidän on kiinnitettävä enemmän huomiota uuteen digitaaliseen asialistaan 2015.eu, jonka on tarkoitus olla kilpailukykyisempi ja innovatiivisempi kuin hiljattain käynnistetty i2010-strategia erityisesti koulutus- ja kulttuurinäkökohdiltaan. Tuin tämän vuoksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon valmistelijana tätä mietintöä ja erityisesti sen kohtia, jotka liittyvät tieto- ja viestintätekniikan asemaan nuorten koulutuksessa ja valmistelemisessa työmarkkinoille. Käsiteltäväksi jätetyssä ja hyväksytyssä tekstissä korostin sekä lasten TVT:n perustietojen saamisen merkitystä jo ensimmäisen asteen oppilaitoksissa että verkko-oppimisen jatkuvassa muutostilassa olevalle yhteiskunnallemme tuomaa lisäarvoa. Samassa kohdassa ilmaisin tyytyväisyyteni siitä, että nuoret ovat se väestönosa, joka on vastaanottavaisin TVT:lle. Itse asiassa heidän on keskityttävä tähän alueeseen, koska sillä voi olla merkittävä vaikutus työttömyyden vähentämiseen EU:ssa EU 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti. Lopuksi vahvistin uudelleen tarpeen kehittää eurooppalainen hanke osana 2015.eu-asialistaa ja toteuttaa se niin, että sen profiili on korkea, mutta varmistaa samalla, että sen sisäinen kulttuurinen tavoite täyttyy.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), kirjallinen. (RO) Olen tyytyväinen tämän mietinnön hyväksymiseen, koska siitä on apua laadittaessa ehdotus kattavasta tieto- ja viestintätekniikan (TVT) 2015-strategiasta. Toipumisemme talouskriisistä riippuu mielestäni suurelta osin tämän ehdotuksen kyvystä helpottaa TVT:n laajaa ja tehokasta käyttöä yrityksissä. Pk-yritykset voivat toimia talouden elpymisen katalyyttinä Euroopassa. Itse asiassa Euroopan komission täytyy jatkossa vahvistaa toimenpiteitä, jotka tukevat pk-yrityksiä TVT-välineiden käytössä niiden tuottavuuden lisäämiseksi. Käytän tänään ääneni tukeakseni tämän mietinnön sisältämää ehdotusta verkkoyritysten tukemiseen tähtäävän digitaalisen suunnitelman laatimisesta. Sen ensisijaisena tarkoituksena on tarjota muita vaihtoehtoja niille, jotka ovat nykyisen talouskriisin yhteydessä jääneet hiljattain työttömiksi. Tällainen aloite voitaisiin toteuttaa tarjoamalla erityisesti ilmainen Internet-yhteys ja konsultointia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin uusi digitaalinen asialista on olennainen digitaalisen vallankumouksen toteutumisen kannalta, ja siitä voivat hyötyä kaikki unionin kansalaiset. Kaikkien kansalaisten osallistaminen tähän prosessiin on kuitenkin tällaisen vallankumouksen kannalta välttämätöntä, jotta heistä tulisi uuden digitaalisen yhteiskunnan toimijoita. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan suuria investointeja, jotka mahdollistavat EU:ssa tällä hetkellä vallitsevan digitaalisen kuilun kaventamisen. Me emme saa unohtaa, että asiantuntevat ja valistuneet kansalaiset lisäävät osaltaan EU:n mahdollisuuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), kirjallinen. (SK) Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen kaikilla tavoin on Euroopan unionin kilpailukyvyn ja kestävän kasvun perusedellytys.

EU:n on varmistettava näiden tekniikoiden kehittäminen ja soveltaminen ja tarjottava kaikille EU:n kansalaisille mahdollisuus osallistua uuteen digitaaliseen yhteiskuntaan korkealaatuisella ja nopealla Internet-yhteydellä kohtuulliseen hintaan. Valitettavasti monien jäsenvaltioiden televiestintämarkkinat eivät vielä ole saavuttaneet kilpailuun tarvittavaa riittävää avoimuutta, ja siksi korkeat hinnat estävät kuluttajia ja kotitalouksia hankkimasta riittäviä digitaalisia taitoja.

Siksi on mielestäni ratkaisevaa laajentaa sisämarkkinoiden integraatiota ja vapauttamista ja poistaa esteet rajat ylittävien televiestintäpalvelujen tarjoamiselta.

Samanaikaisesti kannatan sitä, että uudelle digitaaliselle maailmalle luodaan parempi oikeudellinen kehys, joka takaa perusoikeuksien ja immateriaalioikeuksien suojelun sekä estää tietokonerikokset, lapsipornografian levittämisen ja muut rikokset Internetissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Jokaisessa EU:n kotitaloudessa pitäisi olla kohtuuhintainen laajakaistayhteys Internetiin vuoteen 2013 mennessä. EU:n on myös tarkoitus olla Internet-yhteyksissä matkaviestinten suhteen johtava manner vuoteen 2015 mennessä. Tuen tähän tähtääviä toimenpiteitä ja äänestin siksi tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Euroopan uusi digitaalinen asialista on kunnianhimoinen ohjelma uuden tekniikan ja nopeiden yhteyksien levittämiseksi jäsenvaltioihin, minkä vuoksi äänestin sen puolesta. Lukuun ottamatta periaatteessa siinä tehtyjä julkilausumia, kuten matkaviestinten nopeuksien lisäämistä ja kansalaisten tutustuttamista uuteen tekniikkaan, jotkin tavoitteet tuntuvat olevan erittäin vaikeasti saavutettavissa. Vaikuttaa esimerkiksi siltä, että yhden tavoitteen saavuttaminen on objektiivisista syistä (esimerkiksi etäisissä vuoristo- ja saarivaltioissa on vaikea saavuttaa heti suuria nopeuksia) vaikeaa, vaikka se olisikin erittäin toivottavaa: kaikissa Euroopan unionin kouluissa pitäisi olla nopea Internet-yhteys vuoteen 2015 mennessä. Siksi Euroopan uutta digitaalista asialistaa pitäisi tukea koordinoiduilla toimilla ja aloitteilla, kuten anteliaammalla EU:n rahoituksella, jolla turvattaisiin paremmat Internet-yhteydet myös maantieteellisesti epäsuotuisien alueiden oppilaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Eurooppa on edistyneessä tieto- ja viestintätekniikassa (TVT) yhä maailmanlaajuisesti johtoasemassa. World Wide Web, matkapuhelinten GSM-standardi, digitaalisen sisällön MPEG-standardi ja ADSL-tekniikka ovat eurooppalaisia keksintöjä. Tämän johtoaseman säilyttäminen ja muuttaminen kilpailueduksi on elintärkeä poliittinen tavoite.

TVT-politiikka on neljän viime vuoden aikana muokannut tämän tekniikan asemaa Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen nykyaikaistamisen liikkeelle panevana voimana ja vahvistanut Euroopan kestävyyttä kriisin aikana. Kaikki unionin jäsenvaltiot ovat kehittäneet TVT-politiikkaa ja pitävät tätä tekniikkaa kasvun ja työllisyyden kannalta oleellisena tekijänä uudistetun Lissabonin strategian yhteydessä.

Siitä huolimatta EU on 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä jäänyt jälkeen TVT:n tutkimuksessa ja innovoinnissa. Unioni on siksi käynnistänyt kunnianhimoisia tutkimusohjelmia, joiden tarkoituksena on kuroa tämä kuilu umpeen ja tukea kauaskantoisia tutkimus- ja kehitystoimia. Toistan siksi selvästi tukevani täysin näitä toimia ja uskon vakaasti, että Eurooppa voi jälleen päästä johtoasemaan ja muodostua liikkeellepanevaksi voimaksi tällä äärimmäisen tärkeällä alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), kirjallinen. (ES) Äänestin tämän parlamentin valiokunta-aloitteisen mietinnön puolesta, koska digitaalinen asialiasta on Euroopan teknisen johtoaseman vahvistamisen kannalta tärkeää. Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on kasvun avaintekijä tänä talouden elpymisen aikana, mutta se on myös kestävän kasvun ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan kannalta oleellista. Mietinnössä tuetaan tärkeimpiä kohtia, jotka on yksilöity Granadassa 18. ja 19. huhtikuuta pidetyssä televiestinnästä vastaavien ministerien epävirallisessa kokouksessa hyväksyttyä digitaalista asialistaa koskevassa julistuksessa. Parlamentti toistaa, että unioniin tarvitaan vakaa, nopea ja tehokas infrastruktuuri, ja kannustaa hyväksymään toimenpiteitä, joiden avulla voidaan saavuttaa laajakaistakattavuus kaikille kansalaisille. Kaikkien kansalaisten on osallistuttava digitaaliseen vallankumoukseen, jotta se menestyisi. Jotta tämä menestys toteutuisi, ei voida sivuuttaa sellaisia näkökohtia kuin Internetin tietoturva. Hyväksytty mietintö ei siksi ole omistettu vain tietokonetaitojen tarjoamiseen kaikille kansalaisille, vaan samanaikaisesti siinä korostetaan myös tarvetta lisätä Internetin tietoturvaa ja kansalaisten oikeuksien kunnioittamista.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska siihen ei tehty mitään haitallisia muutoksia.

 
  
  

Mietintö: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Kuten puolalaisen kollegani Bogusław Liberadzkin erinomaisessa mietinnössä suositellaan, äänestin sen puolesta, että Euroopan komissiolle myönnetään vastuuvapaus EU:n varainhoitovuoden 2008 yleisen talousarvion toteuttamisesta. Olen tyytyväinen siihen, että siinä on tuotu esiin tietyt ajatukset, joita pidän hyvin tärkeinä: toimielinten välisen konferenssin järjestäminen, johon osallistuvat kaikkia asianosaiset ja erityisesti kansalliset parlamentit ja kansalliset tilintarkastuselimet ja jonka tarkoituksena on uudistaa vastuuvapausmenettely, lyhentää määräaikoja niin, että vastuuvapaudesta äänestetään tarkasteltavana olevaa vuotta seuraavana vuotena, sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen pyyntö yhdestä luotettavuutta ja tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta koskevasta lausunnosta ("yhtenäisen tarkastusmallin" säännön soveltaminen), jota Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa edellytetään. Lisäksi meidän on yksinkertaistettava EU:n varojen jakamista koskevia sääntöjä, koska monet virheet johtuvat menettelyjen monimutkaisuudesta, joiden lisäksi tarvitaan myös monimutkaisia kansallisia menettelyjä. Lopuksi olen tyytyväinen siihen, että EU:n tutkimuselinten tilintarkastukseen liittyen Euroopan parlamentti on vahvistanut viestin, jonka lähetimme komissiolle siitä, että rahoitusta ei kyseenalaistettaisi tylysti ja usein perusteettomasti suhteessa kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Varainhoitovuoden 2008 talousarvion toteutuksessa on edistytty, mutta rakenne- ja koheesiorahastojen, maaseudun kehittämisen, tieteellisen tutkimuksen, energian ja liikenteen alueella on yhä jäljellä paljon virheitä. Myönnettyjen varojen virhetaso on 11 prosenttia. Se johtuu monimutkaisista säännöistä ja asetuksista, joita jäsenvaltioiden on noudatettava. Siksi tulevan vuoden talousarviota toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota näiden sääntöjen ja asetusten yksinkertaistamiseen, virheellisesti maksettujen varojen takaisinperimismekanismiin ja tehokkaampien valvonta- ja hallintajärjestelmien käyttöönottoon. Kun nämä toimenpiteet on toteutettu, on todennäköistä, että EU:n talousarvion toteutus paranee, talousarviovarojen valvonta on tehokkaampaa ja jäsenvaltioiden toteuttamat hankkeet saavat enemmän lisäarvoa talouden eri alueiden ja muiden alueiden kehittämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklassa edellytetään, että komissio kantaa vastuun EU:n talousarvion toteuttamista yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja että tilintarkastustuomioistuin antaa parlamentille ja neuvostolle lausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Avoimuuteen pyrkimisen vuoksi pidän olennaisena sitä, että Euroopan parlamentti pystyy tarkistamaan ja analysoimaan yksityiskohtaisesti unionin talousarvion toteuttamisen. Olen esittelijän ja vastuuvapautta koskevien päätöslauselmien kanssa samaa mieltä siitä, miten he kiinnittävät huomion siihen, että asianmukaisella poliittisella tasolla on esitettävä kiireellisesti kansallisia ilmoituksia, jotka kattavat kaikki yhteistyössä hallinnoidut EU-varat, jotta kukin jäsenvaltio ottaisi vastuun saamiensa EU-varojen hallinnoinnista. Tämä on erityisen tärkeää ajatellen sitä, että jäsenvaltioiden hallinnoinnissa on noin 80 prosenttia yhteisön menoista. Lopuksi kiinnitän huomiota tilintarkastustuomioistuimen myönteiseen lausuntoon tileistä, mikä takaa EU:n kansalaisille, että unionin talousarviota hallinnoidaan asianmukaisesti ja täsmällisesti huolimatta tietyistä ongelmista, joita edelleen esiintyy ja joita analysoidaan yksityiskohtaisesti tässä mietinnössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), kirjallinen. (FR) Lähes 40 mietinnön antama yleiskuva EU:n eri toimielinten vuoden 2008 talousarviosta on piinallinen. Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei ole 15. vuotena peräkkäin voinut hyväksyä Euroopan komission talousarvion toteuttamista, koska se on niin täynnä virheitä ja aiheettomia menoja. Euroopan parlamentti kuitenkin myöntää sille vastuuvapauden sen hallinnoinnista. Komissio piilottelee jäsenvaltioiden vastuun takana, koska niiden on tarkoitus hallinnoida 80:tä prosenttia menoista, erityisesti maatalous- ja aluemenoista. Näiden kahden alueen ongelmat ovat kuitenkin vähenemässä, kun taas suoraan Brysselistä hallinnoidut tuet ovat lisääntyneet jyrkästi. Turkin liittymistä valmistelevan tuen tilanne on erityisen vakava ja huolestuttava. Puhumattakaan hajautetuista elimistä, jotka ovat moninkertaistumassa, samoin kuin niiden sotkuiset julkiset hankintamenettelyt, henkilöstön ja työhönoton umpimähkäinen hallinta, talousarviositoumukset, jotka edeltävät vastaavia oikeudellisia sitoumuksia, ja ylisuuret johtokunnat, jotka nostavat hallintokustannuksia huimasti eivätkä loppujen lopuksi pysty kunnolla suunnittelemaan satunnaisia ja varsin epäselviä toimia ja siten talousarvioitaan. Tilanne on niin pitkälle tämä, että Véronique Mathieu kehottaa yhdessä mietinnöistään arvioimaan yleisesti niiden hyödyllisyyttä. Siksi me vastustimme äänestyksessä suurinta osaa näistä talousarvion vastuuvapausmenettelyä koskevista teksteistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestäminen vastuuvapauden myöntämisen puolesta ei tarkoita, että tilanne olisi täysin ihanteellinen. Mielestäni tilanne on kehittymässä oikeaan suuntaan mutta liian hitaasti. Virheiden määrä on vähentynyt, mutta siedettävää virhetasoa ei silti ole vielä saavutettu. Haluan korostaa sitä, että kaikille jäsenvaltioille on tehtävä pakolliseksi kansallisten hallinnointia koskevien ilmoitusten teko, mitä parlamentti on toistuvasti vaatinut. Vastustan liikennevalojärjestelmän (punainen, oranssi, vihreä) käyttöönottoa pelkästään Romanialle ja Bulgarialle, koska se olisi syrjivä toimenpide. Monissa muissakin jäsenvaltioissa on puutteita, ja yhteisiä valvontasääntöjä on sovellettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin komissiota ja toimeenpanovirastoja koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Bogusława Liberadzkin mietinnössä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot on hyvin kielteinen sävy Kreikkaa kohtaan koskien useita aiheita taloutta koskevien tilastojen manipuloinnista epämääräisiin syytöksiin maan yleisestä korruptoituneisuudesta. Meidän parlamenttiryhmämme pyysi lupaa saada äänestää erikseen tiettyjä Kreikkaa loukkaavia viittauksia vastaan erillistä äänestystä koskevassa menettelyssä. Se osoittautui kuitenkin mahdottomaksi toteuttaa, minkä vuoksi äänestin koko Liberadzkin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE), kirjallinen. (SV) Äänestin 5. toukokuuta Liberadzkin vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot laatiman mietinnön puolesta. Äänestin kuitenkin 376 kohdan poistamisen puolesta, koska siinä ehdotettiin Turkin liittymistä valmistelevan tuen pienentämistä vuoden 2006 tasolle, sekä 378 kohdan poistamisen puolesta, koska siinä Euroopan parlamentti kehottaa komissiota tarkistamaan liittymistä valmistelevan tukivälineen tavoitteet ja katsoo, että välineen on oltava käytettävissä sekä EU:n jäsenyyden vuoksi että tiiviimmän EU-suhteen vuoksi. Syy tähän on se, että mielestäni on väärin, että mietinnössä vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle kyseenalaistetaan ehdokasmaiden liittymisprosessi ja liittymisen mahdollisuudet. Olen vakaasti sitä mieltä, että kun jäsenneuvottelut on aloitettu, niitä pitää kyseistä ehdokasmaasta riippumatta jatkaa myönteisessä hengessä ilman, että EU:n liittymisprosessia mutkistetaan entisestään tai sen tielle asetetaan esteitä.

 
  
  

Mietintö: Inès Ayala Sender (A7-0063/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin hyvän kollegani ja espanjalaisen naapurini Inés Ayala Senderin mietinnön suosituksen mukaan sen puolesta, että Euroopan komissiolle myönnetään vastuuvapaus seitsemännen, kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston (EKR) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008. Tuen varauksetta EKR:n talousarvioon sisällyttämistä, ja sitten kun on sen aika, unionin on luotava oma välineensä toimien toteuttamiseksi kehityksen alueella. Minulla on ristiriitaisia tuntemuksia EIP:n hallinnoimasta investointikehyksestä, EKR:sta rahoitetusta riskirahoitusvälineestä, jolla edistetään yksityisiä investointeja AKT-maiden vaikeissa taloudellisissa ja poliittisissa oloissa, ja ajatuksesta, että EIP esittäisi kertomuksen osana vastuuvapausmenettelyä, mutta tästä keskustellaan erityisesti sitten, jos unionista tulee EIP:n osakas, kuten parlamentti toivoo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeä, ja siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Vaikka tilintarkastustuomioistuimen mukaan tulojen ja sitoumusten virhetaso ei ole olennainen, se pitää kuitenkin huolestuttavana talousarviotukeen liittyvien sitoumusten tapauksessa sellaisten virheiden suurta esiintyvyyttä, jotka eivät ole ilmaistavissa kvantitatiivisesti, sekä olennaiseksi arvioitua virhetasoa maksuissa. Pidän esittelijän tavoin valitettavana sitä, ettei tilintarkastustuomioistuin ole saanut kaikkia tarvittavia tietoja ja asiakirjoja otokseen kuuluneista kymmenestä kansainvälisille järjestöille suoritetusta maksusta ja ettei se pysty näin ollen antamaan lausumaa 190 000 000 euron menojen – määrä vastaa 6,7:ää prosenttia vuotuisista menoista – asianmukaisuudesta. Kehotan siksi Euroopan kehitysrahastoa ratkaisemaan kaikki nämä ongelmat seuraavaksi varainhoitovuodeksi (2009).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänesti seitsemättä, kahdeksatta, yhdeksättä ja kymmenettä Euroopan kehitysrahastoa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Bart Staes (A7-0095/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward ja Pat the Cope Gallagher (ALDE), kirjallinen.(GA) Jäsenet Pat "the Cope" Gallagher ja Liam Aylward äänestivät vastuuvapauden myöntämistä Euroopan parlamentille Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008 koskevan mietinnön puolesta ja suhtautuvat myönteisesti mietinnön suosituksiin avoimuuden ja vastuullisuuden parantamisesta. Tämä avoimuus ja vastuullisuus on Euroopan parlamentin toiminnan menestyksen ja Euroopan unionin hyvän hallintotavan edistämisen kannalta välttämätöntä.

Jäsenet Gallagher ja Aylward tukivat erityisesti tarkistuksia, joilla pyrittiin lisäämään avoimuutta ja suositeltiin sisäisen tarkastuksen yksikön kertomusten julkistamista. He tukivat myös suosituksia, jotka liittyvät tietojen antamiseen EU:n veronmaksajille parlamentin julkisten varojen käytöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeää, ja siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Mietinnössä tehdään laaja analyysi parlamentin talousarviotilanteesta ja kiinnitetään huomiota tiettyihin asioihin, jotka on tarkistettava pikaisesti. Panin merkille, että esittelijä ilmaisee huolensa jatkuvista pikkurikoksista parlamentin toimitiloissa ja vaatii, että pääsihteeri kiinnittää erityistä huomiota tähän asiaan pikkurikosten vähentämiseksi. Vaikka tämä asia saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä, se on tietysti äärimmäisen tärkeä meille kaikille, jotka käytämme Euroopan parlamentin tiloja päivittäin. Lopuksi panin merkille tilintarkastustuomioistuimen tileistä antaman myönteisen lausunnon, jossa varmistetaan EU:n kansalaisille, että unionin talousarviota hallinnoidaan asianmukaisesti ja täsmällisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen ja Christel Schaldemose (S&D), kirjallinen. (DA) Euroopan parlamentti on äänestänyt vastuuvapauden myöntämisestä parlamentin omista tileistä vuonna 2008. Tätä ei ole koskaan aiemmin tehty näin perusteellisesti ja kriittisesti. Se on selvä voitto avoimuudelle ja valvonnalle ja perinteisen tanskalaisen hyvää käytäntöä koskevan näkemyksen mukaista. Vastuuvapauskertomuksessa on useita kritisoivia kohtia, joissa vaaditaan nykyisten menettelyjen ja käytäntöjen kiristämistä. Niihin kuuluvat selvyyden ja avoimuuden lisääminen lisävarojen käytön suhteen sekä rahoitusalan toimijoiden vastuullisuus parlamentissa. Me luonnollisesti kannatamme tätä ja olemme siksi äänestäneet vastuuvapauden myöntämisen sekä koko päätöslauselman puolesta. Euroopan parlamentin on myönnettävä vastuuvapaus itselleen joka vuosi, ja juuri siksi tarvitaan kriittistä valvontaa. Mietintö on luonnollisesti monien kompromissien tulos, mutta periaatteessa sen asenne on erityisen kriittinen ja samalla oikeasuuntainen tulevan vastuuvapausmenettelyn suhteen. Lisäksi monet parlamentin ryhmät ovat osoittaneet runsaasti tukea tälle kriittiselle mietinnölle.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), kirjallinen. (FR) Minun epäilyni tai jopa vastustukseni joitakin Staesin mietinnön päätöslauselman lausuntoja kohtaan ei pitäisi jäädä sen peittoon, että annoin puoltavaan ääneeni vastuuvapauden myöntämiselle Euroopan parlamentin vuoden 2008 talousarviosta. Ei riitä, että todetaan, että EU:n veronmaksajien ei pitäisi maksaa Strasbourgin toimipaikan korjauskustannuksia elokuun 2008 katastrofin jälkeen.

Itse asiassa Euroopan parlamentti on oikeudellisesti velvollinen huolehtimaan omistamistaan rakennuksista tarkasti ja huolellisesti.

Lisäksi on nostettu asianmukaiset kanteet, jotta katastrofin jälkeen syntyneistä kustannuksista saadaan korvaukset.

Lopuksi haluaisin, että Euroopan parlamentin jäsenten eläkerahastojen tilanne tarkistettaisiin huolellisesti ja puolueettomasti sen sijaan, että sen annettaisiin joutua tietynlaisen kansankiihotuksen kohteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan unionin yleisen talousarvion, pääluokka I – Euroopan parlamentti toteuttamista koskevan mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Me seurasimme esittelijä Staesia tässä äänestyksessä, vaikka hävisimmekin julkisten varojen käytön avoimuutta koskevan avaintarkistuksen numero 22, jota sama esittelijä puolusti.

 
  
  

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeää, ja siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen mukaan tarkastus ei antanut aihetta merkittäviin huomautuksiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) osalta. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin mainitsee joitakin tilanteita, joissa ei ole tapahtunut parannusta, kuten ETSK:n jäsenten matkakulujen korvaamisen, jonka pitäisi perustua vain heidän todellisiin kustannuksiinsa, tai sen, että ETSK myöntää henkilöstölleen taloudellisen edun, jota muut toimielimet eivät myönnä, mikä johtaa suurempiin kuluihin. Panen tyytyväisenä merkille, että ETSK sisällyttää omaksumansa käytännön mukaan omaan vuotuiseen toimintakertomukseensa luvun, jossa kuvataan parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen aikaisempien vastuuvapauspäätöksen johdosta toteutettuja toimia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan unionin yleisen talousarvion, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteuttamista koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni virkamiesten vastuuvelvollisuus kansalaisia kohtaan on olennaisen tärkeää, ja siksi heidän on annettava puolueeton ja täsmällinen selvitys heille myönnettyjen julkisten varojen käytöstä. Parlamentin tekemä tilien arviointi ja heidän vastaava vastuuvapauden myöntämisensä kuuluvat tähän luokkaan. Panen tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastus ei antanut aihetta merkittäviin huomautuksiin alueiden komitean osalta. Olen samaa mieltä esittelijän myönteisestä arvioinnista, joka koskee parannuksia alueiden komitean valvontaympäristössä ja erityisesti sen keskeisten hallinto-, toiminta- ja varainhoitomenettelyjen tarkastelussa. Lopuksi panen tyytyväisenä merkille alueiden komitean vuotuisen toimintakertomuksen laadun ja erityisesti tarkan selvityksen niistä toimista, joita parlamentin aikaisempien vastuuvapauspäätösten ja tilintarkastustuomioistuimen kertomusten johdosta on vuoden aikana toteutettu, korostaen näiden päätösten merkitystä ja asiaankuuluvuutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan unionin yleisen talousarvion, pääluokka VII – alueiden komitea toteuttamista koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Erillisvirastojen lisääntymisellä on ollut merkittävä osuus komission päätöksentekoa tukevien teknisten ja hallinnollisten valmiuksien keskittämisessä. Se, että ne on hajautettu ympäri EU:n aluetta, mahdollistaa myös sen, että toimielimet pääsevät todella lähemmäksi kansalaisia, mikä lisää niiden näkyvyyttä ja legitiimiyttä. Vaikka erillisvirastojen määrän kasvu on yleisesti ottaen myönteistä, totuus on, että se luo haasteita niiden toiminnan valvonnalle ja arvioinnille. Tämän vuoksi komission hyväksyttyä 11. maaliskuuta 2008 tiedonannon "Euroopan unionin virastot − tulevaisuuden näkymiä" parlamentti, neuvosto ja komissio käynnistivät uudelleen hankkeen virastojen yhteisen toimintakehyksen laatimiseksi ja perustivat vuonna 2009 toimielinten välisen työryhmän. Mielestäni tämän ryhmän osuus on ratkaiseva, kun pyritään poistamaan ongelmia, jotka tilintarkastustuomioistuin on tunnistanut useissa erillisvirastoissa ja joista monet ovat yhteisiä, ja määrittämään yhteinen toimintakehys, joka mahdollistaa jatkossa paremman talousarvio- ja varainhallinnon.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin EU:n erillisvirastojen toimintaa, varainhoitoa ja sen valvontaa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kertomuksessaan Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 tilintarkastustuomioistuin ei sisällyttänyt lausumaansa tilien luotettavuudesta huomautuksia mutta tarkensi sitä ja antoi huomautuksia sisältävän lausuman tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Lisäksi akatemian vastaukset tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin ovat jälleen riittämättömät ja sen ratkaisut liian yleisiä ja sattumanvaraisia, ja katsoo tästä syystä, että vastuuvapauden myöntävä viranomainen ei pysty arvioimaan kunnolla, kykeneekö poliisiakatemia todella parantamaan tapojaan tulevaisuudessa. Akatemiaan liittyy myös edelleen lukuisia rakenteellisia ongelmia ja säännönvastaisuuksia, jotka on kuvattu yksityiskohtaisesti kertomuksessa. Tämän vuoksi olen samaa mieltä esittelijän päätöksestä lykätä päätöstään vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian johtajalle akatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Tilintarkastustuomioistuimen ja kaikkien samaa tehtävää hoitavien yksiköiden on tarkastettava perinpohjaisesti Euroopan unionin talousarviosta määrärahansa saavien EU:n toimielinten tilit. On välttämätöntä tarkastaa, käytetäänkö EU:n varoja moitteettomasti, täyttävätkö toimielimet niille asetetut tavoitteet ja haaskataanko varoja. Jo tiedossamme olevista tarkastuksista päätellen voidaan yleisesti ottaen – harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta – todeta, että kyseessä olevat toimielimet käyttävät niille myönnettyjä varoja asianmukaisesti ja täyttävät niille asetetut tavoitteet. Siksi äänestin Euroopan poliisiakatemiaa koskevan mietinnön puolesta.

 
  
  

Mietintö: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Vuonna 1999 käynnistetyn Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen maiden välisen strategisen kumppanuuden lujittamisen on oltava yksi Euroopan unionin ulkopolitiikan asialistan painopisteistä. Vaikka EU:n ja Latinalaisen Amerikan kahdenvälisten suhteiden kehittäminen on edistynyt 10 viime vuoden aikana huomattavasti, sitä on edelleen jatkettava. Kumppanuuden perimmäisenä tavoitteena on luoda vuonna 2015 EU:n ja Latinalaisen Amerikan yleinen alueiden välinen yhteistyöalue politiikan, talouden, kaupan sekä yhteiskunnan ja kulttuurin aloilla ja turvata siten kummankin alueen kestävä kehitys.

Tämänpäiväinen äänestys tarkoittaa, että Euroopan parlamentti tukee tulevan Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan maiden välisen rauhan ja turvallisuuden edistämistä koskevan peruskirjan hyväksymistä, johon sisältyy Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjaan ja siihen liittyvään kansainväliseen oikeuteen perustuen yhteisiä poliittisia ja turvallisuuteen liittyviä toimia koskevia strategioita ja suuntaviivoja.

Mielestäni ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava EU:n ja Latinalaisen Amerikan maiden strategian päätavoite, koska ilmastonmuutos vaikuttaa eniten maailman köyhimpään väestöön. Kummankin osapuolen on pyrittävä yhteisen neuvottelukannan muotoilemiseen osana keskusteluja, joilla valmistaudutaan Meksikossa vuoden lopussa pidettävään ilmastonmuutosta koskevaan YK:n konferenssiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Valiokunta-aloitteinen mietintöön sisältyy Latinalaista Amerikkaa koskevasta EU:n strategiasta EU:n kansainvälisissä suhteissa tukema lähestymistapa. Tässä tekstissä todellakin sovitetaan yhteen talouden, yhteiskunnan, politiikan ja toimielinten ulottuvuudet sen varmistamiseksi, että kahden maantieteellisen alueen välinen kaupankäynti hyödyntää myös heikoimmassa asemassa olevia väestöryhmiä ja edistää mantereenosan kestävää kehitystä. Mietinnössä suositellaan rahoitusjärjestelmien sääntelyn yhdenmukaistamista, jotta asiasta kannettaisiin enemmän vastuuta maailmanlaajuisesti. Siksi äänestin selvästi tämän mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Euroopan parlamentin täysistunnossa tänään hyväksytty päätöslauselma on tärkeä osoitus siitä, että EU on hyvin tietoinen maailmanlaajuisesta asemastaan. Latinalainen Amerikka on monien eurooppalaisten suosima matkailukohde, mutta se merkitsee Euroopalle paljon muutakin. Latinalaisessa Amerikassa saattaa olla puutteita demokratiassa eurooppalaisten standardien ja periaatteiden mukaisesti arvioituna.

Euroopan parlamentti keskusteli hiljattain Kuuban räikeitä ihmisoikeusloukkauksia koskevasta päätöslauselmasta. Tilanne päättyi ilmaisunvapauttaan harjoittavien ihmisten kuolemaan. Nämä ovat traagisia tilanteita, jotka eivät saa toistua. Euroopan unionin kokemus kuitenkin osoittaa, että ajan myötä luotu suhde, joka perustuu ystävyyteen ja diplomatiaan, on pitkällä aikavälillä paljon hedelmällisempi.

Rakentavaa lähestymistapaa soveltamalla Euroopan unioni voi toiveensa mukaisesti onnistua demokraattisten periaatteiden viennissä. Latinalainen Amerikka on valtava manner, jota ei voida taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta jättää huomiotta. Itse asiassa Euroopan investointipankki on toiminut jo pitkään Etelä-Amerikan mantereella ja tarjonnut mahdollisuuden pitkäaikaisiin investointeihin, mikä on itsessään huomionarvoinen ennusmerkki. Tänään hyväksytty päätöslauselma on osa EU:n korkealle edustajalle annettua selvää valtuutusta suhteiden luomiseen Latinalaiseen Amerikkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Tuen päätöslauselmassa ilmaistua viestiä kummankin mantereen maiden vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista koskien koskevien yhteensovittamisen lujittamisesta erityisesti siksi, että näitä tavoitteita koskeva huippukokous pidetään ensi syyskuussa. Meidän on luotava yhteinen perusta, varsinkin kun me olemme jääneet jälkeen vuodelle 2015 asetetuista tavoitteista ja varsinkin niistä, jotka koskevat köyhyyden torjuntaa. Erityisesti maailmanlaajuisen taantuman aikana investoinnit on keskitettävä köyhimpiin maihin ja heikoimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin niin, että ne hyötyvät uusista työpaikoista ja olosuhteista, joita sosiaalinen integraatio edellyttää.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin Latinalaista Amerikkaa koskevasta EU:n strategiasta laaditun mietinnön puolesta, koska sinä perustellaan täysimääräisen kahden alueen välisen strategisen kumppanuuden luomisen tarvetta. Haluan korostaa sitä, miten tärkeä suositus kahden alueellisen ryhmittymän kantojen yhteensovittamisesta on, kun on kyse neuvotteluista ilmastonmuutosta koskevasta Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Olen esittelijän kanssa samaa mieltä tarpeesta luoda syvemmät ja tiiviimmät kahden alueen välisen yhteistyön siteet Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välille. Silti EU:n on mielestäni kiinnitettävä erityistä huomiota yhteen Latinalaisen Amerikan maahan, jonka valtava väestö, taloudelliset mahdollisuudet ja asema alueellisena johtajana edellyttävät sitä. Tarkoitan tietysti maailman suurinta portugalinkielistä maata: Brasiliaa. Komission antamassa tiedonannossa KOM (2007) 281 (annettu 30. toukokuuta) tunnustetaan nimenomaan, että "EU:n ja Brasilian välistä vuoropuhelua ei kuitenkaan ole viime aikoihin saakka riittävästi hyödynnetty, vaan sitä on käyty lähinnä osana EU:n ja Mercosurin vuoropuhelua. Brasilia on viimeinen "BRICS"-ryhmän maa, jonka kanssa EU ryhtyy järjestämään huippukokouksia. Onkin tullut aika tarkastella Brasiliaa strategisena kumppanina sekä merkittävänä Latinalaisen Amerikan talousalueena ja alueellisena johtajana." Kun muut unionin toimielimet tekevät velvollisuutensa, Euroopan parlamentti vastustaa suhteiden luomista tähän suureen maahan muuten kuin Mercosurin kautta, minkä vuoksi se on BRIC-maista eli Brasiliasta, Venäjästä, Intiasta ja Kiinasta ainoa, jonka kanssa Euroopan unionilla ei ole erillistä parlamentin valtuuskuntaa. Tämä vanhentunut ja valitettava tilanne on korjattava pikaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Kahden alueen välinen strateginen kumppanuus lisää EU:n ja Latinalaisen Amerikan välistä koordinointia kansainvälisillä foorumeilla ja kansainvälisissä instituutioissa. Yhteisen toimintaohjelman vahvistamisen lisäksi olisi jatkettava kantojen yhteen sovittamista maailmanlaajuisesti merkittävissä asioissa ottaen huomioon molempien osapuolten edut ja huolenaiheet. Siksi äänestin komission tiedonannon "Euroopan unioni ja Latinalainen Amerikka: globaalien toimijoiden kumppanuus" puolesta, jolla pyritään yksilöimään toimintaehdotuksia täysimääräisen alueiden välisen strategisen kumppanuuden saavuttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) Tässä mietinnössä ei oteta huomioon Latinalaisen Amerikan todellisia ongelmia eikä tuoda esiin oleellisia asioita, joiden pitäisi olla mukana EU:n Latinalaista Amerikkaa koskevassa strategiassa.

Siinä esimerkiksi sivuutetaan kaikki taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat, jotka johtuvat vapaakauppasopimusten allekirjoittamista, ja hyväksytään suhteiden normalisoiminen Hondurasin kanssa kiistattomana tosiasiana eikä huomioida vallankaappausta tai sitä vastustavan rintaman jäsenten hiljattain tapahtuneita murhia. Siinä sivuutetaan Kolumbian tilanne: puolisotilaallisten ryhmittymien rikokset ja ammattiyhdistysten jäsenten sekä poliitikkojen vainoaminen eivät ole mainitsemisen arvoisia ongelmia. Toisaalta siinä arvostellaan Boliviaa ja Venezuelaa, vaikka näihin maihin ei viitatakaan selvästi.

Siinä ei kuitenkaan sanota mitään Yhdysvaltain neljännen laivaston uudelleensijoittamista alueelle, Yhdysvaltojen suunnitelmasta käyttää seitsemää Kolumbian sotilastukikohtaa tai interventio-operaatioista, jotka toteutetaan EU:n ja Nato-maiden alueilla sijaitsevista sotilastukikohdista käsin.

Valitettavasti suurin osa ehdotuksista, jotka me teimme edellä mainituista aiheista, hylättiin, joten me äänestimme loppujen lopuksi päätöslauselmaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), kirjallinen. (IT) Äänestin mietinnön puolesta yhdellä varauksella, joka on myös toivomus: että me löydämme ratkaisun syvään juurtuneeseen "tangoliitto"-tilanteeseen, joka varjostaa suhdettamme Argentiinaan.

Päätös edistää suhteita Latinalaisen Amerikan maiden kanssa voisi tasoittaa tietä koko eurooppalaisten investoijien oikeuksia koskevan ongelman ratkaisemiselle asianmukaisella tavalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Tämä teksti on luonteeltaan ylimielinen ja kopea, eikä sitä voida hyväksyä. Siinä kannatetaan vapaakauppaneuvottelujen käynnistämistä uudelleen Keski-Amerikan, Kolumbian ja Perun kanssa. Nämä neuvottelut ovat niin taloudellisesta ja sosiaalisesta kuin demokraattisestakin näkökulmasta haitallisia. Miten me voimme neuvotella Hondurasin Porfirio Lobo Sosan vallankaappaajahallituksen kanssa ja sitten väittää olevamme oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vartijoita? Miten me voimme neuvotella kahden välisesti Álvaro Uriben ja Alan Garcían sortohallitusten kanssa ja pitää pilkkanamme muiden suvereenien valtioiden, Andien yhteisön jäsenten Bolivian ja Ecuadorin mielipidettä? Äänestin tätä tekstiä vastaan, koska siinä rikotaan demokratian ja humanismin periaatteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Meidän mielestämme se, että EU on Latinalaisen Amerikan suurin investoija ja toiseksi suurin kauppakumppani sekä suurin kehitysavun antaja, on riittävä perustelu sille, että EU:n ja Latinalaisen Amerikan välisistä suhteista on olemassa selvä ja hyvin määritelty strategia. Me puollamme selvien suuntaviivojen määrittelemistä parhaalla mahdollisella tavalla tekemällä yhteistyötä poliittisen vakauden edistämiseksi, ilmastonmuutoksen torjumiseksi, siirtolaisuusvirtojen hallitsemiseksi ja luonnonkatastrofien ehkäisemiseksi. Kuten Haitin tragedia osoitti, EU on nyt selvästi kakkoskastia verrattuna muihin Haitia auttaneisiin. Siksi EU:n pitää meidän mielestämme parantaa kansainvälisen tason toimintaansa. Siksi sen pitää osallistua kansainväliseen politiikkaan johdonmukaisesti ja tehokkaasti. Tämän parannuksen on tapahduttava seuraavassa huippukokouksessa, joka pidetään 18. toukokuuta Madridissa ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan on oltava siinä aktiivisesti mukana.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Minä en voinut äänestää tämän tekstin puolesta, koska yksi strategisen kumppanuuden tavoitteista on tehdä alueellisia kumppanuussopimuksia Keski-Amerikan, Perun ja Kolumbian sekä Mercosurin kanssa Hondurasin vallankaappauksesta ja Porfirio Lobon sen seurauksena muodostamasta laittomasta hallituksesta huolimatta. EU ei voi kohdella vallankaappaukseen osallistuneita hallituksia samalla tavalla kuin vaaleilla valittuja. Tavoitteessa EU:n ja Latinalaisen Amerikan yleisen alueiden välisen kumppanuuden luomisesta ei myöskään oteta huomioon alueiden välisiä epäsuhtaisuuksia. EU:n ja Perun sekä Kolumbian välisten assosiaatiosopimusten nykyiset ehdot ovat samantapaiset kuin vapaakauppasopimuksen, mistä ei ole hyötyä EU:n tai Latinalaisen Amerikan kansalaisille. Olen myös eri mieltä mahdollisuudesta käynnistää kolmenvälinen poliittinen vuoropuhelu (kuten EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Yhdysvaltojen välinen). Tällaista vuoropuhelua varten on jo olemassa monenvälisiä järjestöjä, kuten Yhdistyneet Kansakunnat. Siihen kuuluu myös EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen säätiön perustaminen. En vastustaisi tätä ajatusta, ellei esittelijä ehdottaisi, että se perustettaisiin julkisella ja yksityisellä pääomalla, mikä avaa tien monikansallisille yhtiöille.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Latinalaista Amerikkaa koskevan kattavan mietinnön lähestymistapa on järkevä, koska siinä esitetään EU:n ja Etelä-Amerikan valtioiden välisten suhteiden kehittämistä strategisen kumppanuuden avulla. Tämä EU:n ja Latinalaisen Amerikan alueen luominen voi tuoda mukanaan myönteisiä taloudellisia tuloksia ja ennen kaikkea vahvistaa EU:n asemaa ulkopoliittisena toimijana erityisesti Yhdysvaltojen suhteen. Valitettavasti mietinnössä on myös joitakin kohtia ja sanamuotoja, jotka vihjaavat joidenkin tämän parlamentin jäsenten lähes lähetyssaarnaajamaiseen kiihkoon ja jotka voidaan tulkita liialliseksi puuttumiseksi Etelä-Amerikan valtioiden sisäisiin asioihin. Ei ole tarpeellista eikä järkevää kuvailla yksityiskohtaisesti, miten niiden pitäisi järjestää taloutensa tai koulutus- ja tiedepolitiikkansa tai miten niiden pitäisi säädellä ulkopolitiikkaansa. On esimerkiksi järjetöntä kehottaa Latinalaisen Amerikan maita antamaan seksuaalivalistusta. Siksi äänestin lopullisessa äänestyksessä tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), kirjallinen. (LT) Euroopan unioni on Latinalaisen Amerikan kumppani. Meidän on yhdessä taisteltava tämän päivän haasteita ja maailmanlaajuisia ongelmia vastaan. Näitä ongelmia ovat talous- ja rahoituskriisi, ilmastonmuutos, turvallisuusuhkat, terrorismin torjunta, huumekauppa ja järjestäytynyt rikollisuus. Meidän on yhdessä suojeltava ympäristöä, säästettävä luonnonvaroja ja torjuttava köyhyyttä, epätasa-arvoa ja siirtolaisuutta. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska siinä ehdotetaan asianmukaisia toimenpiteitä köyhyyden torjumiseksi alueella: koulutusta ja alueen rikkaimpien ja köyhimpien maiden välisten erojen vähentämistä. EU:lla on solidaarisuusrahastot, ja se tukee myös integraatiohankkeita, kun taas Latinalaisella Amerikalla ei ole tällaisia mahdollisuuksia. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että jos Latinalainen Amerikka noudattaa EU:n integraatiomallia, alueesta tulee vahvempi. Lisäksi se lisää asukkaidensa turvallisuutta ja vaurautta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. − Äänestin tätä mietintöä koskevassa lopullisessa äänestyksessä tyhjää. Vaikka mietinnössä ei ole missään mielessä mitään, minkä me voisimme katsoa edistävän tulevaa EU:n ja Latinalaisen Amerikan maiden huippukokousta Madridissa, onnistuimme säilyttämään tai lisäämään tekstiin äänestyksellä joitakin tärkeitä näkökohtia. Pettymyksen tuottaneen mietinnön keskellä on vihreiden kannalta joitakin kohokohtia: kohta, joka koskee Amerikan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua naisten murhista (Campo Algodoneron tapaus Meksikossa), jätettiin tekstiin sen jälkeen, kun 359 äänesti sen puolesta, 235 vastaan ja 17 tyhjää. Me onnistuimme saamaan tekstiin lisättyä sen, että EU:n investointivälinettä pitäisi käyttää erityisesti hankkeisiin, jotka auttavat torjumaan ilmastonmuutosta, kuten julkiseen paikallisliikenteeseen, sähköajoneuvoihin ja Yasuni ITT -hankkeeseen Ecuadorissa ("Jätetään öljy maaperään"). Kaiken kaikkiaan kymmenen 16:sta Verts/EFA-ryhmän tarkistuksesta hyväksyttiin. Valitettavasti me hävisimme kaikki tarkistukset, joissa viitattiin hiljattain tehtyihin vapaakauppasopimuksiin ja neuvottelun kohteena oleviin assosiaatiosopimuksiin ja joissa varoitetaan nykyisten epävakaiden alueelliseen integraatioon tähtäävien toimien heikkenemisen riskistä. Lopuksi tarkistuksemme, jossa pyydettiin poistamaan vähitellen käytöstä ympäristöä huomattavasti vahingoittavia mega-energiahankkeita, hylättiin myös.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, (PPE) , kirjallinen. (ES) Koska jotkin 34 kohdan ilmaisut, jotka on esitetty kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnossa, ovat niin epämääräisiä, että ne voitaisiin tulkita jokseenkin omahyväisiksi, kun on kyse niin vastanmielisestä asiasta kuin abortista, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän espanjalaisten jäsenten valtuuskunta on pyytänyt ryhmältä erillistä äänestystä tästä kohdasta, jotta olisi päivänselvää, että se vastustaa kaikkia aloitteita, joiden tarkoituksena on rikkoa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien luovuttamattomia oikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan unioni ja Latinalainen Amerikka ovat kehittäneet vahvaa strategista kumppanuutta vuosien ajan. Unioni on Latinalaisen Amerikan suurin investoija, toiseksi suurin kauppakumppani ja kehitysavun suurin antaja. Perimmäisenä tavoitteena on luoda vuoteen 2015 mennessä EU:n ja Latinalaisen Amerikan yleinen alueiden välinen yhteistyöalue politiikan, talouden, kaupan sekä yhteiskunnan ja kulttuurin aloilla ja turvata siten kummankin alueen kestävä kehitys.

Tässä yhteydessä korostan sitä, miten tärkeää on ennen kaikkea aloittaa uudelleen neuvottelut EU:n ja Mercosurin assosiaatiosopimuksesta, joka on varmasti kaikkien aikojen kunnianhimoisin alueiden välinen sopimus. Olen myös tyytyväinen Euroopan unionin ja Keski-Amerikan sekä Andien yhteisön välisiin kauppakumppanuussopimuksiin sekä nykyisten assosiaatiosopimusten syventämiseen Meksikon ja Chile kanssa.

Silti on valitettavaa, että tällaiset sopimukset voisivat vaikuttaa EU:n sisäiseen tuotantoon juuri niillä aloilla, erityisesti syrjäisimmillä alueilla, joilla on pysyviä ongelmia. On myös valitettavaa, että unionin tasolta ei löydy asianmukaista korvausta näille alueille. Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska mielestäni näiden kahden alueen välinen kumppanuus on tärkeää, sillä se tuo vastavuoroisia etuja politiikkaan, talouteen ja sosiaalialalle.

 
  
  

Yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0233/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Päätöslauselmassa, josta tänään äänestetään, ilmaistaan Euroopan parlamentin huoli siitä, että Kanadan viranomaiset vaativat edelleen viisumia Romanian, Bulgarian ja Tšekin kansalaisilta, ja kehotetaan poistamaan tämä vaatimus mahdollisimman pian.

Näiden jäsenvaltioiden kansalaisia koskevan viisumivaatimuksen säilyttäminen rikkoo vapaan liikkuvuuden periaatetta ja luo perusteettomia eroja ja eriarvoisuutta. Euroopan unionin kansalaisia on kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Vaikka Prahassa 2009 pidetyssä EU:n ja Kanadan huippukokouksessa vahvistettiin kumppanien yhteinen tavoite varmistaa henkilöiden täysin turvallinen vapaa liikkuvuus EU:n ja Kanadan välillä, nyt on vuosi 2010 eikä mikään ole muuttunut.

Uskon vakaasti, että lähitulevaisuudessa Kanadan viranomaiset tekevät kaikkensa näiden viisumivaatimusten poistamiseksi. Aion yhdessä muiden Euroopan parlamentin kollegojeni kanssa jatkaa jo käynnistettyjä toimia, jotta Romanian, Bulgarian ja Tšekin kansalaiset voivat matkustaa vapaasti mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska uskon, että meneillään olevat neuvottelut kattavasta taloudellisesta kauppasopimuksesta voisivat vahvistaa EU:n ja Kanadan suhteita. EU:n ja Kanadan pian järjestettävän huippukokouksen odotetaan keskittyvän vahvistamaan osapuolten poliittisia suhteita ja käsittelemään erityisesti sellaisia yhteisiä haasteita kuin kattavaa taloudellista kauppasopimusta koskevat neuvottelut, ulko- ja turvallisuuspolitiikan haasteet, koordinoitu toiminta rahoitus- ja talouskriisissä sekä ilmastonmuutos ja energia. EU ja Kanada ovat sitoutuneet kehittämään vähähiilistä maailmantaloutta, joka on turvallinen ja kestävä, sekä investoimaan puhtaan energian teknologioihin ja olemaan edelläkävijöitä vihreiden työpaikkojen luomisessa vahvistaakseen kykyä mukautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), kirjallinen. (RO) Kolmen EU:n jäsenvaltion kansalaiset tarvitsevat edelleen viisumin päästäkseen Kanadaan. Romanialaisten ja bulgarialaisten lisäksi viisumia edellytetään nyt myös Tšekin kansalaisilta, joiden viisumipakko palautettiin, koska Kanadaan saapui suuri määrä romaneja. Tässä tilanteessa tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä yhtäältä EU:n jäsenvaltioiden välillä romaniyhteisön ongelmien ratkaisemiseksi ja toisaalta jäsenvaltioiden ja Kanadan välillä, jotta luodaan mahdollisimman tehokas ja avoin järjestelmä viisumien myöntämisen edellytyksistä tiedottamiseksi ja siten epäämisasteen vähentämiseksi. Samalla on tarpeen tarkistaa Kanadan turvapaikkajärjestelmää. Tässä suhteessa päätöslauselman ansiona onkin, että siinä esitetään Kanadalle suora pyyntö ryhtyä toimiin viisumivaatimuksen poistamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), kirjallinen. (RO) Kanada on yksi Euroopan unionin vanhimmista kumppaneista, ja tämän vuoden huippukokous on tärkeä, jotta voimme jatkaa ja vahvistaa tätä tiivistä kahdenvälistä yhteistyötä kaikilla aloilla. Äänestin yhteisen päätöslauselman puolesta, koska siinä kuvataan tiiviisti ja objektiivisesti tulevan yhteistyömme myönteisiä näkymiä.

Vastavuoroisuuden takaaminen kahdenvälisissä suhteissa on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Toivon, että Kanada poistaa lähitulevaisuudessa Romanian, Tšekin ja Bulgarian kansalaisia koskevat viisumivaatimukset ja varmistaa kaikkien Euroopan unionin kansalaisten oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun. Samalla olen tyytyväinen toimiin, joita on toteutettu tähän saakka EU:n ja Kanadan kauppasopimuksen allekirjoittamiseksi, ja toivon, että tämän vuoden kokous antaa riittävästi pontta sen viimeistelyyn.

Nykyisessä taloudellisessa ja ilmastoa koskevassa tilanteessa minun on korostettava tarvetta tiiviiseen yhteistyöhön sellaisten vaihtoehtojen löytämiseksi perinteisille energialähteille, joissa kunnioitetaan kummankin osapuolen, Euroopan unionin ja Kanadan erityispiirteitä, sillä molemmat kehittävät ja käyttävät vähähiilistä teknologiaa. Samaan aikaan on myös edistettävä yhteistyötä arktisella alueella energia- ja ilmastoalalla sekä merialalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kanada on luotettava ja tärkeä Euroopan unionin kumppani historiallisista ja kulttuurisista syistä, etnisen ja poliittisen yhteenkuuluvuuden vuoksi ja koska sivilisaatioillamme on yhteiset arvot ja kiintopisteet. Kattava taloudellinen kauppasopimus Kanadan kanssa voisi auttaa syventämään EU:n ja Kanadan jo nyt erinomaisia suhteita. Vaikka näissä suhteissa on ilmennyt vaikeuksia etenkin kalastuksen, turvallisuuden ja maahanmuuton suhteen, totuus on, että verrattuna muihin valtioihin EU:n ja Kanadan suhteet ovat vakaat ja molempia kumppaneita hyödyttävät. Toivon, että tämä luottamussuhde kestää kauan ja että rauha ja hyvinvointi jatkuvat Pohjois-Atlantin molemmilla puolilla.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Huomautan, että Kanadan ja Euroopan unionin kumppanuus on yksi vanhimmista ja läheisimmistä kumppanuuksistamme, joka alkoi jo vuonna 1959, ja että parhaillaan käytävillä neuvotteluilla kattavasta taloudellisesta kauppasopimuksesta pyritään vahvistamaan EU:n ja Kanadan suhteita edelleen. Korostan, että vuonna 2010 Kanada toimii G8-ryhmän puheenjohtajana ja että se isännöi seuraavaa G20-huippukokousta. Tästä syystä olen hyvin tyytyväinen komission julkilausumaan, jossa edistyminen kattavaa taloudellista kauppasopimusta koskevissa neuvotteluissa mainitaan perustavanlaatuisena tekijänä EU:n ja Kanadan taloussuhteissa. Uskon, että Brysselissä 5. toukokuuta 2010 pidettävä EU:n ja Kanadan huippukokous tarjoaa tässä suhteessa hyvän tilaisuuden vauhdittaa näitä neuvotteluja. Suhtaudun erityisen myönteisesti aikomukseen käynnistää Kanadan kalastuksenhallintajärjestelmän laajamittainen uudistaminen, johon osallistuu myös Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Päätöslauselmatekstissä kannatetaan voimakkaasti komission käynnistämiä neuvotteluja kattavan taloudellisen kauppasopimuksen aikaansaamiseksi EU:n ja Kanadan välille. Tästä sopimuksesta neuvotellaan Euroopan unionin kansalaisten selän takana siitä huolimatta, että se vaikuttaa huomattavasti heidän päivittäiseen elämäänsä seuraavilla aloilla: julkisten palvelujen purkaminen, sijoittajien oikeuden suojata voittojaan asettaminen valtioiden yleisen edun suojeluoikeuden edelle, työntekijöiden oikeuksien heikentäminen sekä terveydenhoitopalvelujen, veden, koulutuksen ja kulttuuripalvelujen saatavuuden rajoittaminen. Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit), Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä, Euroopan konservatiivit ja reformistit ja Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä ehdottavat tämän politiikan ja tämän räikeän demokratian vastaisen menettelyn tukemista ja jopa vauhdittamista. Minä olen täysin sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Kanadalla on pitkä kumppanuuden historia EU:n kanssa. Tästä syystä on luonnollista, että tämä suhde on vuosien mittaan syventynyt ja parantunut. Kattavaa taloudellista kauppasopimusta on käsiteltävä tässä huippukokouksessa hyvin erityisellä tavalla siinä toivossa, että neuvottelut onnistuvat, koska sopimus on erittäin tärkeä EU:n ja Kanadan taloussuhteiden kannalta. EU:n ja Kanadan välillä on yhä muitakin tärkeitä kysymyksiä, kuten unionin apu etenkin Haitille, kalastusta koskevat kysymykset sekä ympäristöön liittyvät huolenaiheet. Emme saa unohtaa, että Lissabonin sopimuksella parlamentille on annettu uusia toimivaltuuksia kansainvälisistä sopimuksista käytävien neuvottelujen suhteen: parlamentti on nyt kutsuttava osallistumaan kaikkiin neuvottelujen vaiheisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Äänestin tänään pidettävää EU:n ja Kanadan huippukokousta koskevan yhteisen päätöslauselman puolesta, koska mielestäni korkean tason suhteita on tärkeää paitsi ylläpitää myös syventää ja kehittää edelleen. Tässä yhteydessä olisi myös korostettava etenkin suunniteltuja yhteisiä toimia pankkiveron tai transaktioveron käyttöön ottamiseksi maailmanlaajuisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Päätöslauselma hyväksyttiin suurella ääntenenemmistöllä. Minä äänestin tyhjää 6 kohdan sanamuodon vuoksi, jonka mukaan romanit oikeuttaisivat Kanadan rajoittavan viisumipolitiikan Bulgariaa, Romaniaa ja Tšekin tasavaltaa kohtaan. Verts/ALE -ryhmä onnistui kuitenkin sisällyttämään päätöslauselmaan seuraavan sinievätonnikalaa ja CITES-sopimusta koskevan lauseen: "on pettynyt Kanadan hallituksen kantaan, jonka se esitti viimeisessä CITES-sopimuksen osapuolten konferenssissa CITES-sopimuksen liitteen 1 laajentamisesta sinievätonnikalaan".

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , kirjallinen. (SV) Kun Euroopan parlamentti äänesti päätöslauselmasta, jolla asetetaan EU:n ja Kanadan tulevan huippukokouksen ensisijaiset tavoitteet, kuuluin ehdotusta vastaan äänestäneeseen vähemmistöön. Teksti on pääosin hyvä, mutta siinä on kaksi kohtaa, joiden taakse en yksinkertaisesti voi asettua. Päätöslauselman 2 kohdassa sanotaan, että yhtenä huippukokouksessa käsiteltävänä painopisteenä olisi oltava "maailmanlaajuisella tasolla tapahtuva pankkiveron tai transaktioveron käyttöönotto". Vastustan jyrkästi tämäntyyppistä kansainvälisistä transaktioista perittävää maksua tai veroa. Minun nähdäkseni on paljon muita taloudellisia kysymyksiä, jotka olisi mieluummin asetettava etusijalle huippukokouksessa.

Lisäksi minua huolestuttaa 6 kohdan sanamuoto, jonka mukaan parlamentti "panee merkille, että Kanadan hallitus otti Tšekin kansalaisia koskevan viisumivaatimuksen käyttöön, koska Kanadaan saapui suuri määrä romaneja". Tämä saattaa olla se syy, jonka vuoksi Kanada toimi näin, mutta minun mielestäni ei ole mitään syytä, miksi meidän eurooppalaisina pitäisi tukea sitä tai edes mainita se EU:n tekstissä. Koska nämä kaksi kohtaa sisällytettiin päätöslauselmaan eikä pyyntö niiden poistamisesta valitettavasti saanut enemmistön tukea, äänestin koko päätöslauselmaa vastaan.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys (B7-0243/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), kirjallinen. (RO) Tämänpäiväisellä äänestyksellä Euroopan parlamentti on osoittanut, että se suhtautuu myönteisesti uuden sopimuksen allekirjoittamiseen rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä osana terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa. Se on myös toistanut, että tämän alan uusien sopimusten on oltava Lissabonin sopimuksella käyttöön otetun uuden lainsäädäntökehyksen mukaisia.

Terrorismin torjunta on yhä yksi EU:n ensisijaisista tavoitteista, ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävä hedelmällinen yhteistyö, johon sisältyy tietojenvaihdon kaltaisia toimia, on tärkeä edellytys terroristi-iskujen torjumiselle tulevaisuudessa.

Mielestäni on erittäin tärkeää, että tietojen vaihto rajoittuu ehdottomasti siihen, mitä terrorismin torjunta vaatii, sillä tietojen siirtäminen valikoimattomasti merkitsee EU:n lainsäädännön ja käytäntöjen perusperiaatteista poikkeamista. Tästä syystä olen käyttänyt tämänpäiväistä päätöslauselmaa pyytääkseni nimenomaisesti komissiota ja neuvostoa ottamaan tämän kysymyksen esille asianmukaisella tavalla Yhdysvaltojen kanssa lähitulevaisuudessa käytävissä neuvotteluissa ja tutkimaan yhdessä yhdysvaltalaisten kumppaniemme kanssa, miten voitaisiin luoda avoin ja toteuttamiskelpoinen menettely luvan myöntämiseksi tietojen siirtämiselle ja valikoivalle keräykselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä yhteistä päätöslauselmaa SWIFT-sopimuksesta, joka koskee eurooppalaisten pankkitietojen luovuttamista Yhdysvalloille osana terrorismin torjuntaa. Euroopan parlamentin muutama viikko sitten esittämien varoitusten seurauksena neuvotteluprosessi on nyt oikealla tiellä. Nyt Euroopan parlamentti osallistuu siihen Lissabonin sopimuksessa säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Tavoitteena on saada aikaan hyvä tasapaino yhtäältä kansalaisten tehokkaan terrorismilta suojelun ja toisaalta yksilön oikeuksien kunnioittamisen välillä. Mielestäni parlamentin tänään neuvostolle ehdottama neuvotteluvaltuutus tukee tätä näkemystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (EN) Kannatin päätöslauselmaa, koska on tärkeää saada aikaan sopimus, joka auttaa sekä Eurooppaa että Yhdysvaltoja tehostamaan terrorismin torjuntaa kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi oikeusvaltioperiaatetta rapauttamatta. EU:n on vielä määriteltävä pääperiaatteet siitä, miten se voi yleisesti toimia yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa terrorismin torjunnassa. Tästä syystä on komission ja neuvoston vastuulla tutkia, miten voitaisiin luoda avoin ja oikeudellisesti perusteltu menettely luvan myöntämiseksi tietojen siirtämiselle ja valikoivalle keräykselle sekä tietojenvaihdon hallinnoimiseksi ja valvomiseksi. Asiassa on toimittava täysin tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti ja noudatettava kaikin puolin EU:n lainsäädännön mukaisia perusoikeusvaatimuksia, mikä mahdollistaisi asiaa koskevan eurooppalaisen lainsäädännön täyden sovellettavuuden.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Meidän on pyrittävä tehostamaan oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueen transatlanttista yhteistyötä ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien kunnioittamisen alalla. Järjestelmä henkilötietojen suojaamiseksi on pantava avoimesti ja yksiselitteisesti täytäntöön. Eurooppalaiset lainsäädännölliset vaatimukset henkilötietojen oikeudenmukaisesta, oikeasuhtaisesta ja lainmukaisesta käsittelystä ovat ensisijaisia ja niitä on aina puolustettava. Tällä hetkellä valikoiva tietojen vaihto ei ole mahdollista. On löydettävä ratkaisu muun muassa siihen, miten rajoitetaan siirrettyjen tietojen laajuutta, miten kirjataan tietotyypit, joita nimetyt palveluntarjoajat voivat suodattaa ja kerätä valikoiden, sekä tietotyypit, jotka voidaan sisällyttää tiedonsiirtoon. Tästä syystä on erityisen tärkeää kehottaa neuvostoa ja komissiota tutkimaan, miten voitaisiin luoda avoin ja oikeudellisesti perusteltu menettely luvan myöntämiseksi tietojen siirtämiselle ja valikoivalle keräykselle sekä tietojenvaihdon hallinnoimiseksi ja valvomiseksi. EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen sopimukseen on sisällyttävä tiukkoja täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia suojalausekkeita sopimuksen nojalla Yhdysvaltojen viranomaisille välitettävien tietojen päivittäisestä poiminnasta sekä näiden viranomaisten mahdollisuuksista tarkastella ja käyttää näitä tietoja. EU:n olisi nimettävä asianmukainen viranomainen seuraamaan näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), kirjallinen. (RO) Romania on kansallisvaltiona kannattanut SWIFT-sopimuksen hyväksymistä. Euroopan parlamentti katsoi kuitenkin, että komission ja Yhdysvaltojen hallinnon edustajien neuvottelema sopimuksen ensimmäinen versio loukkasi Euroopan unionin kansalaisten oikeuksia, koska heidän tietojaan olisi käsitelty valikoimattomasti eikä vain tietyissä epäilyksiä herättävissä tapauksissa. On tärkeää, että uudella sopimuksella, jonka EU:n ja Yhdysvaltojen kongressin edustajat äskettäin Washingtonissa neuvottelivat, hälvennetään Euroopan parlamentin huolenaiheet. On aina olemassa vaara, että myös sopimuksen uusi versio hylätään, jos se on edelleen Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen.

Euroopan parlamentti on tietoinen siitä, että tämä sopimus on tärkeä myös eurooppalaisten turvallisuuden kannalta. Näin ollen on käymässä selväksi, että Euroopan parlamentin jäsenten huomautukset koskevat pikemmin sopimuksen sisältöä kuin sen muotoa. Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä Euroopan parlamentti sai enemmän päätösvaltaa. Tällä toimielimellä on tapana käyttää omaa toimivaltaansa ja valvoa Euroopan unionin kansalaisten etuja. Jos Euroopan unionin lainsäätäjän ilmaisemien näkemysten henki kuitenkin säilytetään sopimuksen tulevassa versiossa, se hyväksytään. Terrorismin torjunta ja epäilyttävien pankkisiirtojen nopea havaitseminen ovat edelleen korkealla EU:n painopistealojen luettelossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), kirjallinen. (FR) Koska Euroopan parlamentti hylkäsi SWIFT-sopimuksen helmikuussa 2010, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen on neuvoteltava uudesta pankkitietojen siirtoa koskevasta sopimuksesta terrorismin torjunnan yhteydessä. Hylkäämällä sopimuksen helmikuussa me Euroopan parlamentin jäsenet kieltäydyimme sallimasta valtavan hallitsemattoman tiedonsiirron jatkamista Yhdysvaltojen valtionvarainministeriölle. Äänestin tänään tämän päätöslauselman puolesta vaikuttaakseni siihen valtuutukseen, jonka Euroopan komissio saa neuvotellakseen uudesta sopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa. Me pyydämme lähinnä harkitsemaan uudelleen henkilötietojen valikoimatonta siirtämistä niin, että se tehdään kohdennetummin, oikeussuoja turvataan, tietoja säilytetään mahdollisimman lyhyen ajan ja tietojenvaihto on vastavuoroista. Euroopan parlamentti pitää henkilötietojen suojaa tärkeänä asiana. Tästä syystä olemme olleet hyvin valppaina lentoliikenteen matkustajatietojen luovuttamisen suhteen. Me puolustamme kansalaisten perusoikeuksia loppuun asti.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. − (EN) Kannatin päätöslauselmaa uudesta komission suosituksesta neuvostolle komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa sopimuksesta rahaliikenteen sanomanvälitystietojen luovuttamisesta terrorismin torjumiseksi. Lissabonin sopimuksen uusien määräysten nojalla marraskuussa 2009 allekirjoitettu Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen väliaikainen sopimus edellytti Euroopan parlamentin hyväksyntää. Äänestin sitä sopimusta vastaan, ja parlamentti pysäytti sen, koska se oli huolissaan siitä, että sääntelemätön ja valikoimaton tietojen vaihto vaarantaa Euroopan unionin kansalaisten ja yritysten yksityisyyden suojan. Terrorismia on torjuttava päättäväisesti, mutta käytettävien keinojen ei saa antaa luoda kansalaisten oikeuksien kannalta epävarmaa toimintaympäristöä, sillä se juuri on terrori-iskujen tavoite. Uuden sopimuksen on noudatettava tiettyjä perusperiaatteita, kuten tiedonvaihdon rajoittamista vain siihen, mitä terrorismin torjunta vaatii, ja eurooppalaisen viranomaisen on varmistettava oikeudellinen valvonta ja EU:n lainsäädännön mukaisten perusoikeusvaatimuksien noudattaminen. Sopimuksen on oltava ajallisesti rajoitettu, ja sen voimassaolo on päätettävä välittömästi, jos kaikkia velvoitteita ei täytetä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestin tätä nimenomaista päätöslauselmaesitystä vastaan, koska siinä ei hylätä valikoimatonta tietojen vaihtoa Yhdysvaltojen ja muiden valtioiden kanssa niin kutsutun terrorismin vastaisen taistelun yhteydessä. Siinä ei myöskään painoteta tarvetta saada aikaan EU:n ja Yhdysvaltojen välille kansainvälisesti sitova sopimus lainvalvontatarkoituksessa tapahtuvaa tietojenvaihtoa koskevasta kehyksestä.Äänestin vastaan myös siksi, että koska Euroopan parlamentin on hyväksyttävä laadittu sopimus, on mahdotonta hyväksyä edes epävirallisten neuvottelujen aloittamista ilman sen täysimittaista ja tasavertaista osallistumista.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Vastustin äänestyksessä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä allekirjoitettua väliaikaista sopimusta Euroopan unionin kansalaisia koskevien rahaliikenteen välitystietojen käsittelystä ja siirtämisestä paitsi siksi, että se on ilmeisen huono, koska siinä kyseenalaistetaan tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden noudattaminen sekä eurooppalaisten rahaliikenteen tietojen eheys ja turvallisuus, myös siksi, että parlamentille ei annettu mahdollisuutta käyttää toimivaltaansa asianmukaisesti. Uskon, että transatlanttista yhteistyötä on tarpeen lisätä kaikilla asianomaisilla aloilla, etenkin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, mutta tämä voi tapahtua vain noudattamalla ehdottomasti suhteellisuuden, tarpeellisuuden ja vastavuoroisuuden kaltaisia perusperiaatteita. Tässä kohden minun on kiitettävä sekä komissiota että neuvostoa niiden uudesta asenteesta parlamentin kanssa tehtävää yhteistyötä kohtaan. Uskon, että yhdessä onnistumme vahvistamaan perusperiaatteet, joiden pitää ohjata ja helpottaa Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen tulevaa terrorisminvastaista yhteistyötä. Odotan kiinnostuneena päätelmiä parlamentin valtuuskunnan vierailusta Washingtoniin ja toivon, että myös tässä asiassa käynnistyy uusi luku.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), kirjallinen. (RO) Äänestin päätöslauselman puolesta, ja minun on toistettava, että EU:n ja Yhdysvaltojen terrorisminvastainen yhteistyö, aivan kuten erityisen EU:n ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen allekirjoittaminen tällä alalla, on erittäin tärkeää. Parlamentin on seurattava jatkuvasti tätä sopimusta. Neuvoston ja komission on pidettävä Euroopan unionin lainsäädäntöelin ajan tasalla sopimusneuvottelujen ja allekirjoittamisen kaikissa vaiheissa. Euroopan parlamentti on ilmaissut kantansa tähän kysymykseen moneen otteeseen.

Toinen päätöslauselman keskeinen seikka on se, että sen mukaan EU:n oikeusviranomaisen on hyväksyttävä kaikki tiedonsiirtopyynnöt. Tiedonsiirron on oltava perusteltu ja se on suoritettava avoimesti. Kansalaisten oikeudet esimerkiksi tutustua tietoihin ja oikaista ja poistaa niitä sekä saada korvauksia siinä tapauksessa, että heidän yksityisyyttään loukataan, on turvattava.

Korostan, että on tarpeen löytää sellainen ratkaisu tiedonsiirtojen rajoittamiseksi, jolla sallitaan vain terrorismista epäiltyjä henkilöitä koskevien tietojen vaihtaminen. On tärkeää, että sopimuksessa kunnioitetaan vastavuoroisuus- ja suhteellisuusperiaatteita ja että se peruutetaan välittömästi, mikäli velvoitteita ei noudateta. Uskon vakaasti, että oikeus- ja sisäasioiden neuvosto ottaa huomioon päätöslauselmassa esitetyt suositukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. − (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska katson, että EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tätä alaa koskevaan sopimukseen on sisällyttävä myös tiukkoja täytäntöönpanoa ja valvontaa koskevia varotoimia, joita asianmukainen EU:n nimeämä viranomainen seuraa. Vain siten voidaan varmistaa, että nämä tiedonsiirrot eivät merkitse poikkeamista EU:n lainsäädännön ja käytännön perusperiaatteista.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Kansainvälinen oikeudellinen yhteistyö sekä transatlanttinen yhteistyö ovat terrorismin torjunnan kannalta aivan oleellisia seikkoja. Tämän vuoksi on syytä suhtautua myönteisesti terrorismin rahoituksen estämistä koskevaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliseen pitkäaikaiseen sopimukseen. Tällainen sopimus ei kuitenkaan saa vaarantaa luonnollisten ja oikeushenkilöiden transaktioiden yksityisyyttä. Tästä syystä eurooppalaiset lainsäädännölliset vaatimukset henkilötietojen oikeudenmukaisesta, vain tarvittaessa tapahtuvasta, oikeasuhtaisesta ja lainmukaisesta käsittelystä ovat ensisijaisia ja niitä on aina puolustettava.

EU:n on määriteltävä pääperiaatteet siitä, miten se voi yleisesti toimia yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa terrorismin torjunnassa, sekä mekanismit, joilla siirretään tietoja EU:n kansalaisten epäilyttävistä tai sääntöjenvastaisista maksutapahtumista. EU:n ja Yhdysvaltojen terrorismin rahoituksen estämistä koskeva oikeudellinen yhteistyösopimus on allekirjoitettava sen varmistamiseksi, että henkilötietojen siirtämisessä kunnioitetaan Euroopan unionin kansalaisten ja yritysten oikeuksia ja vapauksia ja että niiden turvallisuutta suojellaan vaarantamatta tarpeettomasti niiden maksutapahtumien yksityisyyttä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Tunnustin tarpeen tehdä Yhdysvaltojen ja EU:n välillä tehdyllä väliaikaisella sopimuksella transatlanttista yhteistyötä kansainvälisen rikollisuuden sekä erityisesti terrorismin torjunnan alalla. Korostin sitä, että kyseisen yhteistyön pitäisi perustua keskinäiselle luottamukselle sekä vastavuoroisuutta, suhteellisuutta ja kansalaisten oikeuksia koskevien periaatteiden kunnioitukselle. Turvallisuus ei saa kuitenkaan mennä muiden oikeuksien, vapauksien ja takuiden edelle, vaan sen on pikemminkin täydennettävä niitä. Ei voida hyväksyä sitä, että Portugalin poliisi pääsee tutkimaan henkilön pankkitietoja vain luvan perusteella, mutta että miljoonia tietoja voidaan lähettää tulkittavaksi ja analysoitavaksi Yhdysvaltojen poliisille ilman oikeudellista valvontaa. Tämän vuoksi äänestin väliaikaista sopimusta vastaan. Uusi päätöslauselmaesitys osoittaa kuitenkin, että komissio ja neuvosto ovat ottaneet uuden kannan yhteistyöhön parlamentin kanssa. Toivon, että EU:n ja Yhdysvaltojen tuleva terrorisminvastainen yhteistyö perustuu suhteellisuuden, tarpeellisuuden ja vastavuoroisuuden periaatteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. − (PT) EU:n ja Yhdysvaltojen välisen SWIFT-sopimusluonnoksen tultua hylätyksi olemme nyt saaneet käsiteltäväksemme päätöslauselman, joka ansaitsee ankaraa arvostelua, koska siinä hyväksytään ajatus laajamittaisesta tietojen vaihdosta niin sanotun "terrorismin torjunnan" alalla. Monet asiantuntijat ovat todenneet, että tällaisella sopimuksella ei taata oikeuksien, vapauksien ja takeiden suojaa. Niin kutsuttu "SWIFT-sopimus" ja tietosuojaa ja tietojen vaihtoa koskeva puitesopimus ovat uhka, eivät turvallisuuden tae.

EU:n ja Yhdysvaltojen suhteissa vallitsee erilainen käsitys tietosuojasta, toimivaltuuksista, lainsäädännöstä ja yksityisyydestä. Nämä seikat on selvitettävä, ennen kuin komissiolle annetaan uusi valtuutus.

Tästä huolimatta parlamentin enemmistö on antanut komissiolle täysin avoimen valtakirjan asettamalla "suhteellisuuden" ja "vastavuoroisuuden" kaltaisia epämääräisiä rajoitteita. Tämä avaa todellisen Pandoran lippaan vapautta vastaan ja edistää toimintojen siirtämistä pois jäsenvaltioilta. Esimerkiksi päätösvalta niiden kansalaisia koskevien tietojen siirtämisestä annetaan Euroopan unionin "julkiselle oikeusviranomaiselle".

Valikoimattoman tietojen säilyttämisen ja siirtämisen yhteydessä "suhteellisuuteen" ja "vastavuoroisuuteen" ei ole mitään mahdollisuuksia, sillä siihen sisältyy useita hallitsemattomia vaaroja, jotka liittyvät etenkin siihen, kenellä on oikeus tutustua tietoihin, miten tietoja käytetään ja mihin tarkoitukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Äänestin sen puolesta, että Euroopan komissiolle annetaan vahvempi valtuutus neuvotella Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa SWIFT-kysymyksestä. Meidän on saatava takeet siitä, että kaksi merkittävää varausta – kysymys valikoimattomasta tietojen siirtämisestä ja eurooppalaisten muutoksenhakumahdollisuus Yhdysvalloissa – ratkaistaan. Tästä syystä katson, että valtuutusta olisi muutettava merkittävästi ennen sen hyväksymistä. Muussa tapauksessa joutuisin neuvottelujen päätteeksi äänestämään taas tätä sopimusta vastaan, kuten viimeksikin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Vastustan äänestyksessä tätä tekstiä, jossa kannatetaan mahdollisuutta tehdä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus SWIFT-tietojen siirtämisestä. Nykyisissä olosuhteissa on mahdotonta suodattaa Yhdysvaltojen viranomaisille lähetettäviä henkilötietoja. Yhdysvaltojen viranomaiset saavat siten mahdollisuuden tutustua suureen määrään yksityisiä tietoja, jotka on lähetetty kiireellisesti terrorismin uhan perusteella. Tämä uhka on kyllä todellinen, mutta sitä käytetään yhä väärin imperialistisiin tarkoituksiin. Lisäksi tekstissä ei vaadita Yhdysvalloilta vastavuoroisuutta, vaan ainoastaan kainosti "huomautetaan", että se olisi normaalia. On täysin mahdotonta hyväksyä, että Euroopasta tehdään Yhdysvaltojen vasalli. Euroopalla ei ole koskaan ollut parempaa tilaisuutta vahvistaa riippumattomuutensa Yhdysvalloista.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Terrorismin torjunta on yksi EU:n ja koko muun demokraattisen maailman tavoitteista. Kaikki mekanismit, jotka saattavat auttaa paljastamaan mahdollisia iskuja, ovat tärkeitä tämän taistelun onnistumiseksi. SWIFT-sopimus on hyvin vahva väline terrorismin torjunnassa, koska sen avulla voidaan tutustua luottamuksellisiin tietoihin valtioiden välillä siirretyistä rahasummista. Uudet neuvottelut tästä sopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa tarjoavat EU:lle ainutlaatuisen tilaisuuden edistää tehokkaasti uusien terroristien ja mahdollisten iskujen paljastamista. Tällä hetkellä Yhdysvaltojen puolella on vahva halu tehdä yhteistyötä: se ajaa sopimusta, jolla suojataan tehokkaasti siirrettyjä tietoja ja joka on mahdollisimman vastavuoroinen.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), kirjallinen. – (ES) Äänestin tätä Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän, Euroopan kansanpuolueen ryhmän (kristillisdemokraatit) ja Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän esittämää yhteistä päätöslauselmaa vastaan, koska siinä kannatetaan mahdollisuutta tehdä 27 jäsenvaltion ja Yhdysvaltojen välillä sopimus pankkitietojen siirtämisestä terrorismin torjunnan verukkeella. Nykyisin ehdoin Yhdysvaltojen viranomaiset voisivat tutustua suureen määrään miljoonien eurooppalaisten yksityisiä tietoja. Yhdysvaltojen pyyntöä ei mielestäni voi hyväksyä, ja se uhkaa EU:n kansalaisten vapauksia ja oikeuksia. Tällä ehdotuksella äärikonservatiiviset voimat yrittävät sitoa kätemme ja jalkamme Yhdysvaltojen etujen nimissä suomatta ajatustakaan kansalaisten turvallisuudelle tai yksityisyydelle. Euroopan parlamentti ei voi sallia eurooppalaisten kansalaisoikeuksien ja vapauksien loukkaamista terrorismin torjunnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Päätöslauselmaesitys neuvotteluista uudesta SWIFT-sopimuksesta sisältää useita yksityiskohtaisia ehdotuksia siitä, miten tietosuojaa voidaan parantaa tulevaisuudessa, kun rahaliikenteen sanomanvälitystietoja luovutetaan Yhdysvalloille. Se on erittäin myönteistä. Näin kuitenkin peitetään kysymys siitä, onko tällainen valtava yksityisyyden loukkaaminen lähtökohtaisesti tarpeellista. Niin ilmeisesti vain oletetaan olevan. On kuitenkin epäselvää, voimmeko torjua terrorismia tehokkaasti tällä tavoin. Samoin on epäselvää, miten vaatimukset tietosuojan tehostamisesta on määrä toteuttaa käytännössä. Aikaisemmista kokemuksista ja yleisestä käytännöstä tiedämme, että tietoja käytetään mahdollisimman laajasti ja usein myös voiton tavoittelemiseksi. Tästä syystä vastustan lähtökohtaisesti hyvin henkilökohtaisten tietojen siirtämistä ja äänestin päätöslauselmaesitystä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Kannatin tänään äänestyksessä parlamentin päätöslauselmaa, jota kannattivat myös useimmat poliittiset ryhmät ja joka sisältää parlamentin ehdot uuden SWIFT-sopimuksen ratifioinnille ja uuden neuvottelukierroksen käynnistämiselle Yhdysvaltojen kanssa. Parlamentin tavoitteena on määritellä transatlanttiselle yhteistyölle joustavat säännöt, joilla autetaan terrorismin torjuntaa ja luodaan sellainen tiedonsiirtojärjestelmä, johon unionin kansalaiset voivat luottaa. Yksi neuvottelujen arkaluonteisimmista kysymyksistä, johon on kiinnitettävä erityistä huomiota, on siirrettävien tietojen määrän vähentäminen. Jotta tähän päästään, uuteen sopimukseen on sisällyttävä joukko takuita, joilla varmistetaan Euroopan unionin kansalaisten henkilötietoja suojaavan eurooppalaisen lainsäädännön noudattaminen. Lisäksi on tärkeää, kuten päätöslauselmassa todetaan, että EU:n kansalaiset saavat paremman muutoksenhakumekanismin, jotta he voivat puolustaa oikeuksiaan tehokkaammin.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin tyhjää SWIFT-sopimusta (terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma) koskevasta päätöslauselmasta. Se hyväksyttiin kuitenkin hyvin suurella enemmistöllä (ei nimenhuutoäänestyksellä). Ryhmämme äänesti tyhjää, koska keskeiset tarkistuksemme hylättiin, nimittäin tarkistus 8, jossa vaadittiin, että tietojen siirtämisillä pitää olla tuomioistuimen antama lupa, sekä tarkistus 9, jossa vaadittiin vastavuoroista oikeusapua koskevan sopimuksen käyttämistä terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelman (TFTP) tarkoituksiin. Myös muut Verts/ALE-ryhmän tärkeät tarkistukset hylättiin: EU:n määritelmä terrorismista Yhdysvaltojen määritelmän sijaan, kielto siirtää tietoja edelleen kolmansiin maihin tai kolmansille tahoille sekä tietojen säilyttämisajan rajoittaminen. Päätöslauselmaa voidaan tästä huolimatta pitää varsin vahvana viestinä EU:n ja Yhdysvaltojen neuvotteluihin uudesta TFTP-sopimuksesta edellisen sopimuksen tultua hylätyksi viime helmikuussa (hyväksyntämenettely), vaikka meidän mielestämme tänään hyväksytty teksti on askel taaksepäin verrattuna viime syyskuussa hyväksyttyyn parlamentin päätöslauselmaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Terrorismin ja sen rahoituksen torjunta on väistämätöntä todellisuutta ja ansaitsee täyden huomiomme, joten transatlanttinen yhteistyö on ehdottoman välttämätöntä. Aiemmassa yrityksessä saada aikaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus tietojen käsittelystä ja siirtämisestä ei ollut riittävästi suhteellisuutta, vastavuoroisuutta ja avoimuutta.

Päätöslauselmaesityksessä kehotetaan hyväksymään "terroritoiminnan" yhteinen määritelmä ja selkeyttämään "valikoimattomien tietojen" käsitettä. Siinä myös toistetaan, että tarpeellisuusperiaatetta on käytettävä tietojen vaihdon rajoittamiseen niin, että tietojen vaihto rajoitetaan tiukasti sen tarkoituksen edellyttämään ajanjaksoon.

Nyt ehdotetut takeet perustuvat eurooppalaiseen lainsäädäntökäytäntöön ja tarjoavat siksi paremman suojan kansalaisten perusoikeuksille. Pyrkimyksenä on paitsi turvata syrjimättömyysperiaate koko tietojenkäsittelymenettelyssä myös perustaa EU:n viranomainen, joka voi ottaa vastaan ja valvoa Yhdysvaltojen pyyntöjä. Äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta, sillä käsitykseni mukaan nyt on luotu neuvottelujen aloittamiselle perusta, joka suosii tasapainoisen sopimuksen aikaansaamista Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välille.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys (B7-0244/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (EN) Kannatin tätä päätöslauselmaa, sillä tänä digitaalisena aikakautena tietosuojasta, tietoja koskevasta itsemääräämisoikeudesta, henkilökohtaisista oikeuksista ja oikeudesta yksityisyyteen on tullut arvoja, joiden merkitys kasvaa koko ajan ja joita on sen vuoksi suojeltava erityisen huolellisesti. Jotta näitä oikeuksia voidaan suojella asianmukaisesti, olisi varmistettava, että kaikenlainen turvallisuustarkoituksiin EU:sta ja sen jäsenvaltioista kolmansiin maihin tapahtuva henkilötietojen siirtäminen perustuu säädöksen asemassa oleviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Lisäksi matkustajarekisteritietojen käytössä olisi noudatettava yhteisiä periaatteita, jotka toimivat kolmansien maiden kanssa tehtävien sopimusten perustana ja joiden on oltava unionin tietosuojavaatimusten mukaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), kirjallinen. (LT) Kannatan Euroopan parlamentin päätöslauselmassa esitettyjä ehdotuksia siitä, että ennen uuden säädöksen hyväksymistä meidän on arvioitava sen vaikutukset yksityisyyteen ja tutkittava sen suhteellisuus, sillä on olennaista arvioida, ovatko olemassa olevat säädökset riittämättömiä. Teknologia ja liikkuvuus ovat tämän päivän maailman keskeisiä piirteitä, ja siksi henkilökohtaisista oikeuksista ja oikeudesta yksityisyyteen on tullut arvoja, jotka on taattava ja joita on suojeltava huolellisesti. Yhdyn parlamentin kehotuksiin matkustajatietoja ja matkustajarekisteritietoja koskevien toimenpiteiden tarkastelusta; torjuessamme rikollisuutta meidän on samalla varmistettava, että nykyiset toimenpiteet ovat oikeasuhteisia eivätkä loukkaa kansalaisten perusoikeuksia. Näin ollen matkustajatietojen siirtämisessä on noudatettava EU:n tietosuojavaatimuksia ja tietojen käyttö on rajattava tiettyihin rikoksiin tai uhkiin tapauskohtaisesti. Koska matkustajarekisteritietoja käytetään turvallisuustarkoituksiin, tietojen siirtämisen ehdoista on määrättävä EU:n kanssa tehtävissä kansainvälisissä sopimuksissa, jotta voidaan taata EU:n kansalaisten ja lentoyhtiöiden oikeusvarmuus. EU:n uusissa sopimuksissa on myös määrättävä asianmukaisista tarkistamis- ja valvontajärjestelmistä, jotka auttavat koordinoimaan matkustajarekisteritietojen siirtämistä ja käyttöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), kirjallinen. (PT) Tarve saada aikaan Yhdysvaltojen kanssa tasapainoinen sopimus matkustajarekisteritietojen siirtämisestä on ollut jatkuva huolenaihe viime vuosina. Neuvottelujen tämänhetkisessä tilanteessa ei edelleenkään ole merkkejä siitä, että tiedoilla olisi Yhdysvalloissa todellinen oikeudellinen suoja, sillä tietoja voidaan säilyttää vuosia turvallisuustarkastusten tekemisen jälkeen eikä muilla kuin Yhdysvaltojen kansalaisilla ole oikeudellista suojaa. Australian ja Kanadan kanssa aikaansaadut sopimukset ovat hyväksyttävämpiä, koska niissä kunnioitetaan paremmin suhteellisuusperiaatetta, sillä oikeutta tutustua tietoihin rajoitetaan tietojen tyypin, ajan ja oikeudellisen valvonnan määrän suhteen. Vain johdonmukaisen lähestymistavan avulla ja määrittämällä yleiset periaatteet ja säännöt matkustajarekisteritietojen käytöstä voimme päästä tästä umpikujasta ja tehdä tämän alan kansainvälisiä sopimuksia niin näiden kolmen valtion kuin myös pian vastaavia pyyntöjä esittävien lukuisien valtioiden kanssa. Kannatan yhteistä ehdotusta lykätä äänestystä parlamentin hyväksynnästä ja toivon, että pienen lisäajan avulla neuvotteluissa voidaan ratkaista parlamentin jatkuvasti esittämät huolenaiheet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Keskustelu lentoyhtiöiden Atlantin ylittävien lentojen matkustajien henkilötietojen luovuttamisesta on ollut merkittävä arka kohta Euroopan unionin suhteissa Yhdysvaltoihin, Australiaan ja Kanadaan, ja siihen tiivistyy yksi aikamme suurista ongelmista.

Yhtäältä kukaan ei kyseenalaista tarvetta suojella kaikkien kansalaisten tietojen yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta. Toisaalta vain harvat kiistävät, että elämme aikoja, joina kansalaisten turvallisuuteen kohdistuvat uhat edellyttävät paitsi parempaa tietojenvaihtoa poliisiviranomaisten kesken rikollisuuden torjunnassa myös näiden tietojen parempaa käsittelyä, jotta niistä saadaan sopivampia järjestäytyneen rikollisuuden ja etenkin terrorismin torjuntaa varten. Toivon, että Euroopan parlamentin vaatima prosessin lykkääminen mahdollistaa oikeudenmukaisen tasapainon saavuttamisen näiden arvojen välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Neuvottelujen tämänhetkinen tilanne ei edelleenkään takaa sitä, että tiedoilla olisi Yhdysvalloissa todellinen oikeudellinen suoja, sillä niitä voidaan säilyttää vuosia turvallisuustarkastusten tekemisen jälkeen eikä muilla kuin Yhdysvaltojen kansalaisilla ole oikeudellista suojaa. Siitä syystä kannatan yhteistä ehdotusta lykätä äänestystä parlamentin hyväksynnästä ja toivon, että lisäajan avulla neuvotteluissa voidaan ratkaista parlamentin tästä asiasta esittämät huolenaiheet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), kirjallinen. (FR) Kannatin tätä päätöslauselmaa ilmaistakseni epäilykseni matkustajarekisteritietojen (jotka ovat puhtaasti kaupallista tietoa) käytöstä osana neuvotteluja Yhdysvaltojen ja Australian kanssa tehtävistä sopimuksista (rikollisuuden torjunnan tarkoituksiin). Katsonkin, että ennen kuin allekirjoitetaan mitään sopimuksia tietojen siirtämisestä kolmansille osapuolille, olisi viisasta ensin laatia tämäntyyppisiä sopimuksia koskevat yleiset puitteet, joissa määritellään vähimmäisehdot, kuten oikeudelliset rajoitukset, vankka oikeusperusta, tietosuojavaatimukset ja tietojen rajoitettu säilytysaika. Meidän on myös puolustettava Euroopan kansalaisten oikeutta poistaa virheelliset tiedot ja saatava Euroopan unionille vastavuoroinen oikeus tutustua kumppaniemme tietoihin. Tästä syystä toivon, että keskustelut jatkuvat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Äänestän tämän päätöslauselmatekstin puolesta. Siinä ehdotetaan Yhdysvaltojen ja Australian kanssa eurooppalaisten lentomatkustajien matkustajarekisteritietojen luovuttamisesta tehtyjen nykyisten sopimusten hylkäämistä. Tällaisten tietojen luovuttaminen heikentää Euroopan unionin kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Ryhmälläni on tästä jonkin verran kokemusta: erästä henkilökunnan jäsentä, joka on ihmisoikeusaktivisti, on suorastaan kielletty vierailemasta Yhdysvalloissa tai lentämästä sen alueen yli sen jälkeen, kun hänet oli sisällytetty mahdollisten terroristien luetteloon. Tämä on sellaista vapauksien mielivaltaista rajoittamista, jolle tämäntyyppiset sopimukset meidät altistavat. Terroritekoja tapahtuu. Niitä on torjuttava. Niitä ei kuitenkaan koskaan saa käyttää perusvapauksien tukahduttamisen tekosyynä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Matkustajarekisteritiedot ovat yksi ase terrorismin torjunnassa. Lissabonin sopimuksen nojalla parlamentti on taas kerran kutsuttu osallistumaan neuvotteluihin uudesta EU:n, Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan välisestä matkustajarekisteritietoja koskevasta sopimuksesta. Terrorismin torjunnan vankkumattomana kannattajana EU on valmis neuvottelemaan kaikista sopimuksista, jotka saattavat olla tehokkaita tässä taistelussa. Unioni ei kuitenkaan vaaranna kansalaisvapauksia ja perusoikeuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. − (DE) Vastustan jo SWIFT-sopimuksen yhteydessä mainituista syistä tietojen siirtämistä, varsinkin, jos ei voida todella osoittaa, että näitä tietoja käytetään rakentavasti, tai jos tietojen väärinkäytön mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Päätöslauselmaesityksessä viitataan yksityiskohtaisesti mahdollisiin vaaroihin ja suositetaan, että äänestystä pyynnöstä hyväksyä Yhdysvaltojen ja Australian kanssa tehtävät sopimukset matkustajarekisteritiedoista lykätään. Tästä syystä äänestin päätöslauselmaesityksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), kirjallinen. (EL) Matkustajarekisteritietojen yhteinen malli, jota sovelletaan kaikkien kiinnostuneiden maiden kanssa tehtäviin matkustajarekisteritietoja koskeviin sopimuksiin, sekä äänestyksen lykkääminen Yhdysvaltojen ja Australian kanssa tehtäviä sopimuksia koskevasta hyväksyntäpyynnöstä vaikuttaisivat olevan paras ratkaisu. Hätäinen toiminta, joka saattaa johtaa kielteiseen sävyyn Yhdysvaltojen ja Australian kanssa tehtävistä matkustajarekisteritietosopimuksista, pysäyttäisi tietovirran ja voisi johtaa laskeutumisoikeuksien peruuttamiseen, millä olisi katastrofaaliset seuraukset lentoyhtiöille. Parlamentin kaikkien neljän ryhmän tänään tekemässä yhteisessä päätöslauselmassa, jonka puolesta minäkin äänestin, todetaan aivan oikein, että matkustajarekisteritietoja koskevissa sopimuksissa on otettava huomioon vähimmäisvaatimukset, joista ei neuvotella. Ensisijaisena tavoitteena on matkustajien turvallisuus, mutta sitä ei voida saavuttaa yksityisyyden kunnioittamisen ja henkilötietojen suojan kustannuksella. Tietojen keräämisessä on aina noudatettava suhteellisuus- ja tarpeellisuusperiaatteita, ja sen rajoittaminen on erittäin tärkeää matkustajatietojen luovuttamisen kannalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Matkustajarekisteritietoja koskeva päätöslauselma hyväksyttiin erittäin suurella ääntenenemmistöllä ja ryhmämme tuella. Siinä kehotetaan lykkäämään äänestystä pyynnöstä hyväksyä matkustajarekisteritietoja koskevat sopimukset Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian kanssa, kunnes on saatu vahvat takeet tietosuojasta, tietojen säilyttämisajasta, tietojen rajoittamisesta käyttötarkoitukseen, parlamentaarisesta valvonnasta, oikeudellisesta valvonnasta, oikeudesta tutustua tietoihin sekä oikeussuojakeinoista.

 
  
  

Yhteinen päätöslauselmaesitys (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. − (EN) Kannatin tätä päätöslauselmaa, joka on herättänyt paljon huolta sekä Euroopan parlamentissa että sen ulkopuolella. Syanidi on kultakaivoksissa käytettävä erittäin myrkyllinen kemikaali, joka lasketaan kuuluvaksi merkittävimpien pilaavien aineiden joukkoon ja jolla voi olla katastrofaalisia ja peruuttamattomia seurauksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Tämä kemikaali aiheutti Keski-Euroopan historian laajimman ekologisen katastrofin. On valitettavaa, että EU:n tasolla ei ole laadittu selviä sääntöjä ja että syanidia käytetään edelleen kultakaivoksissa, mikä asettaa työntekijät ja ympäristön suureen vaaraan. Katson, että syanidia käyttävän kaivostekniikan täydellinen kieltäminen on ainoa keino suojella vesivarojamme ja ekosysteemejämme syanidin aiheuttamalta pilaantumiselta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), kirjallinen. (RO) En ole unkarilainen Euroopan parlamentin jäsen, joka puolustaa Unkarin etuja ja siten tukee János Áderia, enkä myöskään toimi minkään kansalaisjärjestön palveluksessa. Olen romanialainen Euroopan parlamentin jäsen ja puolustan oman maani etuja.

Näin ollen katson, että minulla on velvollisuus pyytää, että syanidia käyttävän kaivostekniikan vaikutuksista tehdään tutkimus, ennen kuin vaaditaan tämän tekniikan kieltämistä.

Päätöslauselmaa esittäneiden velvollisuutena olisi ollut ehdottaa vaihtoehtoa, joka olisi taloudellisesti kannattava ja myrkyttömämpi kuin se vaihtoehto, jonka täydellistä kieltämistä he ovat vaatineet.

Euroopan komissio edustajan Cecilia Malmströmin kaksi viikkoa sitten antaman lausunnon sekä paikallisyhteisöjen edustajien (muun muassa Roşia Montanăn alueen kaupunkien kaupunginjohtajien) kanssa järjestetyn tapaamisen perusteella olen tullut siihen tulokseen, että on suoritettava perusteellinen tutkimus ja tarkasteltava kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja, ennen kuin tämä tekniikka kielletään täydellisesti.

Ennen päätöksen tekemistä meidän on otettava huomioon kaikki seuraavat näkökohdat: ympäristönsuojelu, työpaikkojen luominen, investointien houkutteleminen sekä se, että koko alueen väestöllä ei ole muita vaihtoehtoja kuin kaivostoiminta.

Äänestin päätöslauselmaa vastaan ja jätin siihen kaksi tarkistusta, koska päätöslauselma heijastaa vain yhden osapuolen näkemystä ja etuja.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. – (RO) Kannatan tarkistusta, jolla on tarkoitus poistaa tämänpäiväisen äänestyksen kohteena olleen päätöslauselmaesityksen 4 kohta. Sen vuoksi äänestin kyseisen tarkistuksen puolesta. Äänestin kuitenkin päätöslauselmaesitystä vastaan useista syistä. Emme voi kehottaa Euroopan komissiota kieltämään syaniditekniikan käyttöä kultakaivoksissa eräissä jäsenvaltioissa, kuten Romaniassa, jolla on huomattavia hyödyntämättömiä kultaesiintymiä. Roşia Montană -hanke ansaitsee tukea taloudellisen ja sosiaalisen vaikutuksensa vuoksi ja koska se noudattaa täysin rajoituksia, joilla on tarkoitus suojella ympäristöä ja arkeologisia kaivauspaikkoja. Euroopan parlamentin jäsenenä kannatan tälle ongelmien vaivaamalle alueelle tarjottavaa mahdollisuutta. Uskon vakaasti, että asiasta vastaavat kansallisen hallituksen viranomaiset neuvottelevat sellaisen lupamaksujen tason, jolla voidaan elvyttää ja suojella Roşia Montanăn aluetta ja sen kultaesiintymiä. Jäsenvaltiona Romanialla on oikeus louhia esiintymiään turvallisissa oloissa ja ympäristönsuojelu varmistaen sekä kerätä sen luonnonvaroja vastaava taloudellinen ja sosiaalinen hyöty.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), kirjallinen. (FR) Syanidi on erittäin vaarallinen kemikaali, jota käytetään kaivosteollisuudessa huolimatta sen ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheuttamista riskeistä. Kymmenen vuotta sitten yli 100 000 kuutiometriä syanidin pilaamaa vettä pääsi vahingossa virtaamaan romanialaisen kultakaivoksen altaasta jokiin. Tämä vuoto oli yksi Keski-Euroopan kaikkien aikojen pahimmista ympäristökatastrofeista. Myrkylliset aineet ovat useiden vuosien ajan vaarantaneet alueen ekologisen tasapainon, elintarvikeketjun ja ihmisten perustarpeen käyttää näiden jokien vettä. Mikään ei estä tällaista onnettomuutta tapahtumasta uudelleen. Euroopassa on useita kaivoshankkeita, joissa käytetään syanidia. Uusi katastrofi voi tapahtua koska tahansa. Se on vain ajan ja inhimillisen huolimattomuuden kysymys. Syanidia käyttävä kaivostoiminta työllistää vain vähän työntekijöitä, mutta aiheuttaa todellisten ympäristökatastrofien vaaran. Ennalta varautumisen periaate on kirjattu Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöön, jossa edellytetään veden pilaantumisen estämistä ja seurantaa. Tästä syystä kannatin äänestyksessä parlamentin päätöslauselmaa, jossa vaaditaan syanidin käytön kieltämistä EU:n kultakaivoksissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Kannatan tätä päätöslauselmaesitystä ja äänestin sen puolesta, koska kysymys syanidia käyttävästä kaivostekniikasta on erittäin vakava ja edellyttää viipymättä välittömiä ja päättäväisiä toimia. Toistaiseksi komissio on suhtautunut kysymykseen hyvin sallivasti, ja tähän on tultava välittömästi muutos. Asia koskee monia valtioita, Euroopan kansalaisten terveyttä ja ympäristönsuojelua. Syanidin käytön kaivostoiminnassa Romaniassa ja muissa valtioissa aiheuttamat tapaukset on dokumentoitu huolellisesti, ja ne ovat erittäin huolestuttavia. Kun kysyin komissiolta äskettäisestä päätöksestä perustaa syanidia käyttäviä kultakaivoksia Bulgariaan, komission vastaus lisäsi pelkojani. Valitettavasti tällä hetkellä näyttää siltä, että kolmessa ulkomaisten yhtiöiden Pohjois-Kreikassa toteuttamassa investointiohjelmassa voidaan käyttää syanidia. Komission olisi tehtävä kuuden seuraavan kuukauden aikana ehdotus syanidin käytön täydellisestä kieltämisestä, jotta sitä voidaan soveltaa viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä. Myös kaikkien jäsenvaltioiden olisi sitouduttava kieltämään syanidin käyttö, kuten Unkari teki äskettäin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), kirjallinen. (FR) Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, jossa kannatetaan syanidia käyttävän kaivostekniikan yleistä kieltämistä vuoden 2011 loppuun mennessä. Syanidisaasteen ympäristövaikutukset ovat kansainvälisiä, ja siksi tätä kieltoa on sovellettava Euroopan tasolla. Esimerkkinä mainittakoon, että tammikuussa 2000 yli 100 000 kuutiometriä syanidin pilaamaa vettä pääsi vuotamaan romanialaisesta kultakaivoksesta ja saastutti Romanian, Unkarin, Serbian ja Bulgarian jokia. Toivomme, että jäsenvaltiot lopettavat syanidiin perustuvaa tekniikkaa käyttävien kaivoshankkeiden tukemisen. Samalla komission on kannustettava näiden alueiden elinkeinorakenteen uudistamista antamalla taloudellista tukea vaihtoehtoisille ympäristöystävällisille aloille, uusiutuville energiamuodoille ja matkailulle.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt ja Cecilia Wikström (ALDE), kirjallinen. (SV) Ruotsin kultakaivoksissa syanidia käytetään suljetuissa järjestelmissä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Se hajotetaan, ennen kuin vesi päästetään ulos järjestelmästä, ja parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) avulla päästään raja-arvoihin, jotka ovat selvästi kansainvälisesti sovittujen turvallisuusrajojen alapuolella. Tiukat turvallisuusvaatimukset estävät syanidia vaikuttamasta ympäristöön. Nämä kaivokset auttavat osaltaan ylläpitämään harvaan asuttujen alueiden työllisyyttä, ja toistaiseksi ei ole pystytty kehittämään vaihtoehtoista tekniikkaa. Tutkimusta ja kehittämistä olisi kannustettava tälläkin alalla, mutta nykyisessä tilanteessa kielto olisi tuhoisa sekä sosiaalisesta että taloudellisesta näkökulmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson ja Marita Ulvskog (S&D), kirjallinen. (SV) Me sosiaalidemokraatit työskentelemme laajalla rintamalla sen puolesta, että vaaralliset aineet elintarvikkeissa, ympäristössä, teollisuustuotteissa ja niin edelleen saadaan vähitellen poistettua. Syanidi on yksi näistä vaarallisista aineista, ja syanidin käsittelyä on säännelty itsestään selvistä syistä. Ruotsissa kaikkea kaivostoiminnassa käytettävää syanidia käsitellään suljetuissa prosesseissa, ja käsittelyn katsotaan olevan turvallista. EU:n muissa osissa aineen käsittelyä ei valvota yhtä tiukasti.

Päätimme äänestää lopullisessa äänestyksessä tyhjää, koska emme voi tukea hätäistä täydellistä kieltoa, jolla rangaistaisiin kaivostoimintaa myös niissä valtioissa, joissa syanidia käsitellään turvallisena pidetyllä tavalla. Haluamme kuitenkin, että komissio ryhtyy välittömiin toimiin, jotta kaikissa jäsenvaltioissa otetaan syanidin käsittelyssä käyttöön turvalliset ja suljetut prosessit ja jotta pitkällä aikavälillä syanidin käyttö tuotannossa lopetetaan asteittain kiellon avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Syanidin erityinen myrkyllisyys ja sen kaivostoiminnassa tapahtuvan käytön vaikutukset sekä käyttäjiin että kaivosten ympäristön eläimistöön ja kasvistoon edellyttävät etenemistä kohti syanidin käytön kieltämistä kaivostoiminnassa, koska on pelättävissä, että pilaantumistapaukset lisääntyvät, millä olisi katastrofaaliset seuraukset ihmisille ja ympäristölle. Kaivosalan nykyisten tarpeiden vuoksi tällainen kielto ei kuitenkaan voi tulla voimaan välittömästi, joten on tutkittava ja toteutettava toimenpiteitä syanidin käytön ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska siinä ehdotetaan syanidia käyttävän kaivostekniikan yleistä kieltämistä Euroopan unionissa vuoden 2011 loppuun mennessä ja koska kielto on nähdäkseni tällä hetkellä ainoa luotettava keino suojella vesivarojamme ja ekosysteemejämme kaivoksissa tapahtuvan syanidin käytön aiheuttamalta pilaantumiselta. Korostan, että jokainen kaivostoimintaa harjoittava yhtiö on velvoitettava hankkimaan vakuutus, jonka avulla onnettomuuden tai toimintahäiriön sattuessa korvataan vahingot ja katetaan kaikki alkuperäiseen ekologiseen ja kemialliseen tilaan palauttamisesta aiheutuvat korjauskustannukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin tämän tekstin puolesta, ja olen tyytyväinen äänestyksen tulokseen, sillä syanidi on erittäin myrkyllinen kemikaali, jolla voi olla katastrofaalisia ja peruuttamattomia seurauksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Syanidi myös lasketaan vesipuitedirektiivissä kuuluvaksi merkittävimpien pilaavien aineiden joukkoon.

Minun ei tarvinne muistuttaa ketään siitä, että tammikuussa 2000 yli 100 000 kuutiometriä syanidin pilaamaa vettä pääsi vuotamaan romanialaisesta kultakaivoksesta ja saastutti Someş-, Tisza- and Tonava-joet. Se tappoi kalat ja elävät organismit, ja juomavesi on saastunut pysyvästi Romaniassa, Unkarissa, Serbiassa ja Bulgariassa.

Minun ei tarvinne muistuttaa, että tätä onnettomuutta kutsutaan "toiseksi Tšernobyliksi" sen tuhoisien ympäristövaikutusten vuoksi.

Ellemme onnistu hyväksymään yksinkertaisessa yhteisessä päätöslauselmaesityksessä päättäväistä kantaa syanidia käyttävän kaivostekniikan täydellisen kieltämisen puolesta Euroopan unionissa, Euroopan komissiolle lähettämämme viesti on tulevaisuuden kannalta merkityksetön.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), kirjallinen. – (RO) Joskus ympäristön hyvinvointi, luonnonperinnön suojelu ja ihmisten yleinen hyvinvointi onnistuvat voittamaan jopa taloudelliset ja puolueelliset edut. Tämä korostuu tässä päätöslauselmassa.

Euroopan parlamentti on onnistunut tänään osoittamaan, että se puolustaa ensisijaisesti kansalaisten yleisiä etuja ja hyvinvointia. Syaniditekniikan käyttö kaivostoiminnassa muodostaa riskin, jota meillä ei ole varaa ottaa, koska seuraukset ovat peruuttamattomat.

Kannatan kuitenkin ajatusta teollisuuden muutoksen kannustamisesta alueilla, joilla syanidia käyttävään tekniikkaan perustuva kaivostoiminta on kielletty, antamalla riittävää taloudellista tukea "puhtaille" teollisuudenaloille sekä uusiutuville energiamuodoille ja matkailulle.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE) , kirjallinen. (EN) Äänestin päätöslauselman puolesta, koska katson, että syanidin käyttö kaivostoiminnassa olisi kiellettävä Euroopassa. Syanidi on kultakaivoksissa käytettävä erittäin myrkyllinen kemikaali. Se muodostaa vakavan vaaran ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Menneisyydessä tapahtuneet vakavat onnettomuudet ovat osoittaneet, että syanidin aiheuttamalla pilaantumisella voi olla peruuttamattomia vaikutuksia sekä ympäristöön että ihmisten terveyteen. Näin ollen kannatan vankasti tämäntyyppisen kaivostoiminnan kieltämistä mahdollisimman pian, jotta kenenkään nyt eikä tulevaisuudessa tarvitse altistua kaivostoiminnassa käytettävän syanidin tuhoisille vaikutuksille.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin syanidia käyttävien kaivostekniikoiden kieltämistä vuoteen 2011 mennessä koskevaa päätöslauselmaa vastaan useista syistä. Nykyisten syaniditekniikkaa käyttävien kaivoshankkeiden pysäyttäminen olisi vakava isku tätä tekniikkaa käyttäville jäsenvaltioille (Suomi, Ruotsi, Espanja, Romania, Bulgaria ja Kreikka) sekä syanidia tuottaville jäsenvaltioille (Belgia, Yhdistynyt kuningaskunta, Tšekin tasavalta ja Saksa). Euroopasta tulisi täysin riippuvainen tuodusta kullasta, jota käyttävät Euroopan jalometalliteollisuus sekä elektroniikka-ala. Noin 87 prosenttia tuotetusta syanidista käytetään muilla teollisuudenaloilla kuin kaivosteollisuudessa, muun muassa vitamiinien, korujen, liimojen, tietokoneiden elektronisten osien, tulenkestävien eristeiden, kosmetiikan, nylonin, maalien ja lääkkeiden valmistuksessa. Taloudessa on tekniikoita, jotka muodostavat vaaran ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Syanidia käyttävä tekniikka on vain yksi niistä. On laadittu sääntöjä ja normeja, jotta tällaista toimintaa voidaan harjoittaa turvallisissa oloissa ja estetään haittavaikutukset. Tämä periaate koskee myös kaivostekniikkaa. On voimassa olevaa lainsäädäntöä, jota on kunnioitettava. Meillä ei ole oikeutta kieltää, mutta meillä on oikeus suojella.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) EU totesi hyvin selväsanaisesti vesipolitiikan puitedirektiivissä asetetuissa veden laatua koskevissa tavoitteissa, että vesivarojen on oltava vapaat kaikenlaisista kemiallisista aineista. Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminen on ratkaisevan tärkeää, jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Meidän on korvattava tämä tekniikka ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla, sillä syanidia käyttävä kaivostekniikka on aiheuttanut yli 30 vakavaa onnettomuutta 25 viime vuoden aikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), kirjallinen. (RO) Äänestin päätöslauselmaa vastaan, koska voimassa oleva direktiivi vuodelta 2006 tarjoaa mahdollisimman hyvän ympäristön ja ihmisten terveyden suojan kaivostoiminnassa käytettävän syaniditekniikan suhteen. Kun otetaan huomioon direktiivin kaivostoiminnan jäännösmateriaaleja koskevat tiukat säännökset ja toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen puute, ei ole tarvetta kieltää yleisesti syaniditekniikan käyttöä kullan louhinnassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Äänestin lopullisen tekstin puolesta. Yhteinen päätöslauselmaesitys hyväksyttiin vain yhdellä pienellä myönteisellä lisäyksellä muutettuna (jossa kannustettiin teollista muutosta alueilla, joilla syanidia käyttävä kaivostekniikka on kielletty). Yritys muuttaa kehotus "panna alulle täydellinen kielto" kehotukseksi vain vaikutusten arvioinnin tekemisestä hylättiin nimenhuutoäänestyksessä (161 puolesta, 416 vastaan), kuten myös tarkistus, jonka mukaan kieltoa vain "harkittaisiin" (nimenhuutoäänestys: 246 puolesta, 337 vastaan). S&D- ja GUE/NGL-ryhmien kanssa tekemämme yhteinen tarkistus siitä, että ehdotettaisiin kieltoa sekä päivämäärää, jolloin sen olisi oltava voimassa, hylättiin (nimenhuutoäänestys: 274 puolesta, 309 vastaan). Lopullinen päätöslauselma hyväksyttiin äänin 524 puolesta, 54 vastaan ja 13 tyhjää (ALDE-ryhmä äänesti tyhjää, koska vaikutusten arviointia koskevaa muutosta ei hyväksytty).

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , kirjallinen. (SV) Kuten monet muutkin ruotsalaiset Euroopan parlamentin jäsenet, minä äänestin eilisessä Euroopan parlamentin äänestyksessä syanidia käyttävän kaivostekniikan yleisestä kieltämisestä Euroopan unionissa päätöslauselmaesitystä vastaan. Syanidit ovat myrkyllisiä, ja on erittäin tärkeää, että niiden käytössä noudatetaan asetettuja ympäristösuuntaviivoja ja että suodattaminen tapahtuu suljetuissa prosesseissa. Tämä on normaali käytäntö Euroopassa, ja se minimoi vaarallisten päästöjen riskin. Syanidin käytön täydellinen kieltäminen kaivostoiminnassa merkitsisi sitä, että Euroopan, myös Ruotsin, kultakaivokset täytyisi sulkea. Mielestäni syanidia käyttävän kaivostekniikan täydellinen kieltäminen ei ole viisasta, ennen kuin meillä on teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta mahdollinen vaihtoehto syanidisuodatukselle. Tästä syystä äänestin päätöslauselmaesitystä vastaan.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö