Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0110(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0030/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.34
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0124

Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 5. mája 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

14. Vysvetlenia hlasovania
Zápisnica
 

Vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Podporujem stanovisko spravodajcu Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), ktoré zaujal k tomuto dokumentu, spolu s návrhom Komisie týkajúcim sa boja proti daňovým podvodom v Európskej únii. Som presvedčená, že tento návrh môže zlepšiť administratívnu spoluprácu pri transakciách v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o výpočet dane z pridanej hodnoty a kontrolu riadneho uplatňovania tejto dane.

Zostáva ešte zistiť, či návrh Komisie rozšíriť sieť Eurocanet a zaviesť novú štruktúru Eurofisc, ktorá by fungovala na báze dobrovoľnosti bez toho, aby mala akúkoľvek právnu spôsobilosť, zvýši úspešnosť boja proti daňovým podvodom na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1798/2003 je potrebné zlepšiť európsku administratívnu spoluprácu v oblasti DPH predovšetkým z hľadiska boja proti daňovým únikom. Návrh správy pána Garcíu-Margalla y Marfila podporuje tento prístup potvrdením súhlasu s návrhmi Európskej komisie, ktoré sa zameriavajú na zjednodušenie výmeny údajov medzi členskými štátmi. Hlasovala som za správu, pretože tiež prináša určité podstatné zlepšenia znenia návrhov Európskej komisie týkajúce sa najmä ochrany údajov fyzických osôb.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. – (FR) V rámci konzultačného postupu Európskeho parlamentu som hlasoval za správu váženého španielskeho kolegu Garcíu-Margalla y Marfila o návrhu nariadenia Rady, ktoré sa týka spoločnej administratívnej spolupráce a boja proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty. Podvody v oblasti DPH sú často organizované na cezhraničnom základe, a preto Európska únia a členské štáty potrebujú lepšiu koordináciu v boji proti podvodom v oblasti DPH konkrétne a v boji proti daňovým podvodom vo všeobecnosti. Teší ma, že návrh Komisie ustanovuje zásadu právneho základu pre zavedenie spoločnej štruktúry Eurofisc, ktorá umožní mnohostrannú, rýchlu a cielenú výmenu informácií, aby členské štáty mohli v rámci boja proti novým druhom podvodov primerane a koordinovane reagovať, a to na základe spoločne vypracovanej analýzy rizika. Stotožňujem sa s obavami spravodajcu v súvislosti s ochranou osobných údajov, ktorá sa musí rešpektovať. Tento druh údajov sa môže používať len s cieľom predchádzať trestným činom v oblasti daní a bojovať proti nim.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Podporil som túto správu, pretože si myslím, že je potrebné posilniť ustanovenia v oblasti boja proti podvodom. Podvody, ktorých cieľom je vyhnúť sa daňovým povinnostiam, majú vážny vplyv na vnútroštátne rozpočty, vedú k porušeniu zásady spravodlivosti v zdaňovaní a môžu narušiť hospodársku súťaž, a tým aj fungovanie vnútorného trhu. Existujúce právne predpisy nezabezpečujú účinnú spoluprácu medzi členskými štátmi, hoci podvody v oblasti dane z pridanej hodnoty sú často organizované v niekoľkých krajinách, a preto členské štáty musia spolupracovať, aby tomu zabránili. Je povzbudzujúce, že nová verzia nariadenia posilní databázu platcov DPH v rámci Spoločenstva a ich operácie, čo umožní členským štátom prístup k informáciám, zlepší administratívnu spoluprácu a umožní nám účinnejšie bojovať proti podvodom v oblasti DPH.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za európsku stratégiu boja proti daňovým podvodom a únikom v oblasti DPH. Som presvedčený, že sa musí vytvoriť mechanizmus boja proti podvodom na európskej úrovni, pretože rozsah tohto javu potvrdzuje, že opatrenia na riešenie tohto problému už ďalej nemožno riadiť výlučne na vnútroštátnej úrovni.

Podľa Medzinárodnej asociácie pre DPH sa odhaduje, že straty v oblasti DPH sa v Európskej únii pohybujú v rozsahu od 60 miliárd do 100 miliárd EUR ročne. Z tohto dôvodu naliehavo žiadam úzku spoluprácu medzi administratívnymi orgánmi v členských štátoch a s Európskou komisiou s cieľom zabrániť škodlivým dôsledkom, ktoré môžu mať daňové podvody na vnútroštátne rozpočty, ako aj na hospodársku súťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Administratívna spolupráca medzi členskými štátmi v boji proti podvodom a finančným trestným činnom je mimoriadne dôležitá z dôvodu spravodlivosti, ako aj z dôvodu obrovského vplyvu, ktorý majú tieto trestné činy na hospodársku situáciu krajiny. Nespočetné množstvo prípadov podvodov sa vyskytuje v oblasti dane z pridanej hodnoty, preto je dôležité mať právny rámec s prísnymi opatreniami na dosiahnutie výrazného zníženia počtu týchto prípadov.

Je potrebná väčšia spolupráca medzi centrálnymi vládami prostredníctvom výmeny informácií, pokiaľ sa bude rešpektovať súkromie fyzických osôb, a takisto sú potrebné úplné databázy a úradníci, ktorí sú riadne vyškolení na zisťovanie a spracovanie týchto prípadov. Členské štáty musia čo najrýchlejšie vykonávať opatrenia predložené Európskou úniou, aby vytvorili transparentnejší systém, ktorý dokáže účinnejšie bojovať proti daňovým podvodom.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Nezrovnalosti spôsobené podvodmi na dani z pridanej hodnoty (DPH) majú vplyv na všeobecnú rovnováhu systému vlastných zdrojov, ktorý musí byť spravodlivý a transparentný s cieľom zaručiť riadne fungovanie Únie. Keďže verejné orgány sú nútené vyrovnať zodpovedajúci deficit príjmov, vyššia miera podvodov má za následok väčšie daňové zaťaženie podnikov, ktoré daňové pravidlá dodržiavajú. I keď sa rozsah únikov a podvodov v oblasti DPH nevyšetroval vo všetkých členských štátoch, podľa Medzinárodnej asociácie pre DPH sa odhaduje, že straty v oblasti DPH sa v Európskej únii pohybujú v rozsahu od 60 miliárd do 100 miliárd EUR ročne. Je potrebná intenzívnejšia spolupráca medzi centrálnymi vládami prostredníctvom výmeny informácií pri rešpektovaní súkromia fyzických osôb. Členské štáty musia čo najrýchlejšie vykonávať opatrenia predložené Európskou úniou, aby vytvorili transparentnejší systém, ktorý dokáže účinnejšie bojovať proti daňovým podvodom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Boj proti daňovým podvodom musí byť prioritou EÚ, a to najmä v oblasti dane z pridanej hodnoty. Práve z tohto hľadiska sa presadzuje, aby medziodvetvová politika bojovala proti podvodom vo všetkých členských štátoch, pričom bude zahŕňať predovšetkým výmenu informácií. Mimoriadne významné je to, že podvody sú jedným z hlavných príčin nespravodlivosti v rámci EÚ, pretože vedú k nespravodlivej hospodárskej súťaži a nevyváženosti trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písomne. (ET) Hlasovala som za návrh nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti dňovým únikom v oblasti dane z pridanej hodnoty, pretože umožní členským štátom spoločne a účinnejšie bojovať proti cezhraničným daňovým únikom. Daňové úniky majú vážne dôsledky na rozpočty členských štátov, vedú k porušeniu zásady rovnosti v zdaňovaní a narušujú hospodársku súťaž. Napriek tomu, že opatrenia na boj proti daňovým únikom sú v prevažnej miere len v právomoci členských štátov, domnievam sa, že prijatie opatrení na zabránenie daňovým únikom musí byť v dnešnom globálnom svete prioritou aj pre EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Návrh Komisie poskytuje členským štátom prostriedky na účinný boj proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH zmenou a doplnením platného nariadenia a vytvorením právneho základu pre cielenú spoluprácu v boji proti podvodom: siete Eurofisc. Daňové podvody majú vážne dôsledky na rozpočty členských štátov, vedú k porušeniu zásady spravodlivosti v zdaňovaní a môžu spôsobovať narušenie hospodárskej súťaže. Nemali by sme zabudnúť ani to, že verejné orgány sú nútené vyrovnať zodpovedajúci deficit príjmov väčším daňovým zaťažením podnikov, ktoré daňové pravidlá dodržiavajú. Boj proti daňovým podvodom v rámci EÚ musí dopĺňať opatrenia členských štátov. Cieľom návrhu nariadenia je nielen umožniť správny výpočet DPH, ale tiež riadne uplatňovanie tejto dane najmä pri transakciách v rámci Spoločenstva a boj proti podvodom súvisiacim s DPH. Vo všeobecnosti sa zavádza séria zlepšení v oblasti výmeny informácií, a to lepšie vymedzenie prípadov, v ktorých členské štáty môžu začať administratívne vyšetrovanie vrátane opatrení na nápravu v prípade, že sa takéto vyšetrovanie nevykoná.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Teší ma, že finančný dosah zistených nezrovnalostí sa znížil z 1 024 miliónov EUR v roku 2007 na 783,2 milióna EUR v roku 2008, pričom zníženia boli zaznamenané vo všetkých oblastiach výdavkov okrem priamych výdavkov a predvstupových fondov. Plne podporujem prácu, ktorú vykonala Komisia, a chcel by som zdôrazniť, že boj proti podvodom a korupcii je dôležitou povinnosťou európskych inštitúcií a všetkých členských štátov.

Vzhľadom na mimoriadnu hospodársku situáciu, ktorá sužuje celú Európu, súhlasím s tým, že je potrebné chrániť finančné záujmy Únie a bojovať proti organizovanému zločinu, ktorý podľa ukazovateľov jednotlivých štátov zvyšuje svoju schopnosť tajných dohôd v rámci inštitúcií, a to najmä prostredníctvom podvodov na úkor rozpočtu Spoločenstva.

Preto sa domnievam, že je dôležité prijať účinné právne predpisy na zlepšenie administratívnej spolupráce pri riešení škodlivých daňových praktík a zaistiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu. V tejto súvislosti podporujem návrh smernice Rady o administratívnej spolupráci v oblasti zdaňovania a zdôrazňujem, že je dôležité zvýšiť zodpovednosť členských štátov, počnúc kvalitou informácií zapísaných do databázy.

 
  
  

Správa: David Casa (A7-0065/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Návrh Komisie zjednodušiť, zmodernizovať a harmonizovať predpisy v oblasti fakturácie DPH poskytuje zlepšenia predovšetkým ustanovení, ktoré umožnia malým a stredným podnikom používať zjednodušenú fakturáciu, ako aj záruku toho, že daňové úrady budú môcť prijímať elektronické faktúry za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na tradičné faktúry. Z tohto hľadiska návrh spravodajcu umožniť daňovým úradom stanoviť ďalšie požiadavky, ako napríklad poradové čísla pre zjednodušenú fakturáciu, poskytuje jednoduché bezpečnostné opatrenie, ktoré zachováva zlepšenia Komisie.

V tejto oblasti týkajúcej sa spoločného systému DPH a predpisov v oblasti fakturácie musí Komisia podporiť členské štáty, ktoré požadujú technickú pomoc na modernizáciu svojej elektronickej administratívy, buď prostredníctvom programu Spoločenstva Fiscalis 2013, alebo využitím štrukturálnych fondov. Verím, že spravodajca predložil pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré zlepšia návrh Komisie. Preto som hlasovala za prijatie tejto správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za správu pána Casu týkajúcu sa predpisov v oblasti fakturácie DPH. Smernica Rady z roku 2001 ustanovila k tejto veci spoločné predpisy na úrovni Európskej únie ako prostriedok na zjednodušenie, modernizáciu a harmonizáciu predpisov v oblasti fakturácie DPH. Existujú však rozdiely medzi predpismi v rôznych členských štátoch, a to najmä pokiaľ ide o elektronickú fakturáciu. Tieto rozdiely sú však prekážkou uplatňovania tohto spôsobu fakturácie napriek tomu, že ide o zdroj zjednodušenia. Väčšia harmonizácia predpisov, ktorú navrhla Európska komisia a ktorú podporil spravodajca, je preto dobrou správou pre všetky európske podniky, pretože elektronická fakturácia bude pre nich dostupnejšia a zníži sa tým ich administratívna záťaž.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) V rámci konzultačného postupu Európskeho parlamentu som hlasoval za správu váženého maltského kolegu pána Casu o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii. Bolo dôležité odstrániť administratívne prekážky spojené s fakturáciou. Príležitosti poskytnuté členským štátom v tejto oblasti sa historicky týkali rôznych predpisov, a to najmä v oblasti elektronickej fakturácie. Tieto predpisy sú prekážkou bezproblémového fungovania podnikov – predovšetkým tých, ktoré využívajú nové dematerializačné technológie – na vnútornom trhu v čase, keď zbytočná administratívna záťaž obmedzuje hospodársky rast v Európe. Podporujem všetky zjednodušujúce opatrenia navrhnuté v správe, hlavne tie, ktoré sú určené pre malé a stredné podniky, a najmä: vypustenie požiadavky mať faktúru, ktorá spĺňa náležitosti všetkých členských štátov; potvrdenie toho, že papierové a elektronické faktúry sú rovnako platné; a vypustenie možnosti členských štátov, v ktorých je daň splatná, požadovať, aby sa konkrétne faktúry preložili do ich úradných jazykov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Vítam prijatie správy z mnohých hľadísk. Ako spravodajca a autor niektorých kľúčových pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov by som však chcel hovoriť najmä o dvoch najdôležitejších aspektoch, ktoré konkrétne vedú k zníženiu administratívnej záťaže podnikov.

Prvým z nich je povinnosť členských štátov zaviesť pre malé a stredné podniky (ktoré sú definované na úrovni EÚ ako firmy s obratom nižším ako 2 milióny EUR) účtovný systém založený na príjmoch a platbách (systém hotovostného účtovníctva), ktorý bude vítaným stimulom pre podnikateľský sektor. Tento systém sa zavádza v čase, keď sú podniky situácii, že platia DPH z faktúry hneď po jej vystavení, ale je možné, že príslušná úhrada faktúry (a súvisiacej DPH) sa vykoná až o niekoľko mesiacov, ak vôbec. V každom prípade však základným princípom zostáva to, že možnosť odpočítania DPH je neoddeliteľne spojená s jej úhradou.

Druhým aspektom je to, že elektronickým faktúram sa udeľuje rovnaké právne postavenie ako papierovým faktúram, takže faktúry posielané emailom pravdepodobne nahradia súčasné papierové faktúry, čo uľahčí nielen vystavovanie a posielanie faktúr, ale aj ich riadenie a uchovávanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Rád by som zablahoželal pánovi spravodajcovi Casovi k dôležitej práci, ktorú doteraz vykonal. Naša parlamentná skupina bola vždy odhodlaná podporovať malé a stredné podniky, ktoré sú skutočnou hybnou silou európskeho hospodárstva a ktoré my ako politici máme povinnosť podporovať.

Osobitne schvaľujem možnosť, ktorú navrhla Komisia, ktorá dodávateľom umožňuje zaplatiť DPH až po prijatí platby za dodávku. Súhlasím tiež s princípom týkajúcim sa možnosti dať rovnakú platnosť elektronickým a papierovým faktúram. Toto je teda súbor opatrení, ktorý podľa môjho názoru patrí do širšieho procesu na zníženie byrokracie a ktorý pomáha európskym podnikom najmä v takejto kritickej hospodárskej situácii.

Preto dúfam, že tieto opatrenia budú čo najskôr prijaté v rámci širšej podpory pre malé a stredné podniky, ktoré pre svoje fungovanie potrebujú jednoduchšie hospodárske a fiškálne prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. − Bola to moja správa o predpisoch v oblasti fakturácie DPH. Boli sme úspešní, keď sme žiadali, aby bol systém hotovostného účtovníctva povinne zavedený vo všetkých členských štátoch, čo by malým a stredným podnikom umožnilo rozhodnúť sa, či využijú, alebo nevyužijú tento systém. Správa bola tiež úspešná v znižovaní zbytočnej záťaže podnikov, ktorá sa zistila v návrhu Komisie. V tomto smere bola správa úspešná pri dosahovaní stanovených cieľov a svojím hlasovaním som ju podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Väčšia integrácia vnútorného trhu a znižovanie neoprávnených nákladov spoločností prostredníctvom procesu zjednodušenia a odstránenia administratívnych prekážok sú ciele, na ktoré sa musí pamätať pri tvorbe právnych predpisov.

Táto smernica, ktorej cieľom je zaviesť spoločný systém fakturácie v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty, je preto dôležitá pre dosiahnutie tohto cieľa. Predovšetkým som presvedčený, že tradičná metóda fakturácie by sa mala nahradiť elektronickou fakturáciou, ktorá je pre spoločnosti a fyzické osoby rýchlejšia a lacnejšia, ak sa dodržiava zásada transparentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Cieľom smernice, o ktorej diskutujeme, je zaviesť spoločný systém fakturácie dane z pridanej hodnoty uplatnením zjednodušenia a zníženia administratívnej záťaže. To je dôležité na dosiahnutie väčšej integrácie vnútorného trhu a na zníženie neoprávnených nákladov spoločností. Verím, že táto smernica predstavuje kladný krok smerom k sprehľadneniu a zvýšeniu právnej istoty pre zdaniteľné osoby, ako aj pre daňové úrady, ktorý súčasne poskytne dodatočné prostriedky na boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) je v súvislosti s predpismi o fakturácii kľúčom k zjednodušeniu, modernizácii a harmonizácii predpisov o fakturácii DPH. Tento nový systém prinesie spoločnostiam veľké úspory a to je v súvislosti s krízou mimoriadne dôležité. Prijatie tejto správy je aj ďalším krokom v boji proti podvodom a daňovým únikom.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písomne. (ET) Ako liberálka som hlasovala za smernicu, ktorá mení predpisy o fakturácii, pretože si myslím, že v súčasnosti používaný systém, v ktorom je táto kapitola začlenená do smernice o DPH, nesplnil úplne svoj cieľ, ktorým boli zjednodušenie, modernizácia a harmonizácia predkladania faktúr DPH. Myslím si, že nové predpisy znížia byrokratické zaťaženie podnikateľov a tiež zabezpečia, že vo všetkých členských štátoch začnú platiť rovnaké predpisy o vyhotovení faktúr. Vzhľadom na otvorený trh a pohyb služieb je to mimoriadne rozumné.

 
  
  

Správa: Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Na základe odporúčania v správe nášho poľského kolegu pána Czarneckého som hlasoval za to, aby sa tajomníkovi Súdneho dvora udelilo absolutórium za plnenie rozpočtu Súdneho dvora za rozpočtový rok 2008. Podporujem požiadavku Dvora audítorov, aby Európsky súdny dvor (ESD) zaviedol lepší postup verejného obstarávania. Teší ma, že ESD funguje bez problémov. Napriek tomu nerozumiem odporu ESD voči zverejneniu vyhlásení jeho členov o finančných záujmoch a podporujem požiadavku Parlamentu, aby sa tieto informácie okamžite zverejnili.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili poskytnuté verejné prostriedky. Táto správa poskytuje dôkladnú analýzu rozpočtovej situácie Európskeho súdneho dvora. Upozorňuje na niekoľko dôležitých vecí, napríklad na potrebu zlepšiť postup verejného obstarávania, ktoré by sa mali okamžite preskúmať, aby sme pomohli útvarom udeľujúcim povolenia organizovať verejné súťaže a kontrolovať dodržiavanie povinností vyplývajúcich z predpisov. Vítam fakt, že sa stalo praxou ESD zaradiť do svojej správy o činnosti kapitolu, v ktorej informuje o opatreniach v priebehu roka nadväzujúcich na predchádzajúce rozhodnutia Parlamentu o absolutóriu a správy Dvora audítorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, musia Dvor audítorov a všetky subjekty s touto funkciou vykonať dôkladný audit. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti – až na niekoľko výnimiek, súdiac podľa auditov, ktoré už prebehli – môžeme povedať, že príslušné inštitúcie používajú zverené finančné prostriedky riadne a plnia stanovené ciele. Hlasoval som preto za správu o Súdnom dvore.

 
  
  

Správa: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Na základe odporúčania v správe nášho poľského kolegu pána Czarneckého som hlasoval za to, aby sa generálnemu tajomníkovi Európskeho dvora audítorov udelilo absolutórium za plnenie jeho rozpočtu za rozpočtový rok 2008. Podobne ako mnohí kolegovia poslanci mám radosť zo správneho fungovania Dvora audítorov a z jeho riadneho finančného hospodárenia. Ľutujem, že vyhlásenia o finančných záujmoch členov Dvora audítorov, ktoré predkladajú predsedovi Dvora audítorov v súlade s kódexom správania, sa nezverejňujú alebo aspoň neposkytujú členom Výboru pre kontrolu rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili poskytnuté verejné prostriedky. Som rád, že externá firma, spoločnosť PricewaterhouseCoopers, vykonala audit účtov Dvora audítorov a dospela k záveru, že „nezistili sme žiadnu skutočnosť, ktorá by nás vo všetkých významných hľadiskách a na základe (uvedených) kritérií viedla k presvedčeniu, že a) zdroje pridelené Dvoru audítorov sa nepoužili na plánované účely a b) uplatňované kontrolné postupy neposkytujú potrebné záruky na zaistenie súladu finančných operácií s platnými pravidlami a nariadeniami“. Vítam aj to, že Dvor audítorov do svojej správy zaradil kapitolu, v ktorej informuje o opatreniach v priebehu roka nadväzujúcich na predchádzajúce rozhodnutia Parlamentu o absolutóriu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Na rade je audit Dvora audítorov ako orgánu do značnej miery zodpovedného za audit európskych inštitúcií. Jasne sa ukázalo, že audit vykonaný externou organizáciou – spoločnosťou PricewaterhouseCoopers – je veľmi pozitívny. Správa interného audítora bola tiež pozitívna a väčšina odporúčaní sa prijala a vopred uplatnila v niekoľkých akčných plánoch.

 
  
  

Správa: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Na základe odporúčania v správe nášho poľského kolegu pána Czarneckého som hlasoval za to, aby sa Európskemu ombudsmanovi udelilo absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008. Vítam, že sa ombudsman Diamandouros rozhodol zverejniť výročné vyhlásenie o záujmoch na svojej internetovej stránke.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili poskytnuté verejné prostriedky. Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že audit neviedol k žiadnym významným zisteniam, pokiaľ ide o ombudsmana. Poznamenal však, že určité aspekty verejného obstarávania by sa mohli zlepšiť. Pripájam sa k pánovi spravodajcovi a vrelo vítam, že sa ombudsman rozhodol zverejniť svoje výročné vyhlásenie o záujmoch a sprístupniť ho na internete. Súhlasím so spravodajcom a ombudsmana dôrazne žiadam, aby do svojej ďalšej správy o činnosti (za rozpočtový rok 2009) zaradil kapitolu s podrobnými informáciami o opatreniach v priebehu roka nadväzujúcich na predchádzajúce rozhodnutia Parlamentu o absolutóriu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, musia Dvor audítorov a všetky subjekty s touto funkciou vykonať dôkladný audit. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti – až na niekoľko výnimiek, súdiac podľa auditov, ktoré už prebehli – môžeme povedať, že príslušné inštitúcie používajú zverené finančné prostriedky riadne a plnia stanovené ciele. Hlasoval som preto za správu o Európskom ombudsmanovi.

 
  
  

Správa: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Na základe odporúčania Európskemu parlamentu v správe nášho poľského kolegu pána Czarneckého som hlasoval za to, aby sa európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (EDPS) udelilo absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008. Vítam výročné zverejnenie vyhlásení o finančných záujmoch zvolených členov tejto inštitúcie (európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a jeho zástupcu).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky. Pripájam sa k pánovi spravodajcovi a jeho pozitívnemu hodnoteniu úsilia skonsolidovať riadenie finančných a ľudských zdrojov, ako aj zlepšenia fungovania a účinnosti vnútorných kontrolných funkcií v roku 2008. Vítam aj výročné zverejnenie vyhlásení o finančných záujmoch zvolených členov úradu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré obsahujú príslušné informácie o odmeňovaných funkciách alebo činnostiach a profesionálnych činnostiach, ktoré sa musia zverejniť. To je nevyhnutné pre budovanie dôvery ľudí vo verejných funkcionárov. Súhlasím s pánom spravodajcom a tiež dôrazne žiadam úrad EDPS, aby do svojej ďalšej správy o činnosti (za rozpočtový rok 2009) zaradil kapitolu s podrobnými informáciami o opatreniach v priebehu roka nadväzujúcich na predchádzajúce rozhodnutia Parlamentu o absolutóriu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, musia Dvor audítorov a všetky subjekty s touto funkciou vykonať dôkladný audit. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti – až na niekoľko výnimiek, súdiac podľa auditov, ktoré už prebehli – môžeme povedať, že príslušné inštitúcie používajú zverené finančné prostriedky riadne a plnia stanovené ciele. Hlasoval som preto za správu o európskom úradníkovi pre ochranu údajov.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Na základe odporúčania Európskemu parlamentu v správe mojej skvelej kolegyne a priateľky pani Mathieuovej som hlasoval za to, aby sa riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie udelilo absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008. Nerozumiem, prečo tento orgán kumuluje zdanlivo nepotrebné prebytky, ako napríklad prebytok takmer 27 miliónov EUR v roku 2008 a pokladničný zostatok takmer 50 miliónov EUR k 31. decembru 2008. Som prekvapený, že sa ešte nevyriešil spor v súvislosti s dôchodkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili poskytnuté verejné prostriedky. Dvor audítorov konštatuje, že získal primeranú záruku, že ročná závierka Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie je spoľahlivá a že podkladové transakcie sú legálne a regulárne. Pokiaľ ide o činnosti tohto strediska, Dvor audítorov zistil, že prognózy počtu žiadostí o preklad boli do určitej miery nepresné. Výsledkom bolo, že toto stredisko malo kumulatívny rozpočtový prebytok v rozpore s nariadením (ES) č. 2965/94. Preto treba túto situáciu napraviť. Podobne ako pani spravodajkyňa považujem za poľutovaniahodné, že spor medzi týmto strediskom a Komisiou týkajúci sa podielu zamestnávateľa na príspevkoch do dôchodkového systému pre zamestnancov sa ešte nevyriešil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, musia Dvor audítorov a všetky subjekty s touto funkciou vykonať dôkladný audit. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti – až na niekoľko výnimiek, súdiac podľa auditov, ktoré už prebehli – môžeme povedať, že príslušné inštitúcie používajú zverené finančné prostriedky riadne a plnia stanovené ciele. Hlasoval som preto za správu o Prekladateľskom stredisku pre orgány Európskej únie.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali širokej verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili poskytnuté verejné prostriedky. V správe Dvora audítorov sa uvádza, že účtovná závierka Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Znamená to, že toto stredisko urobilo veľký pokrok v inventarizačných postupoch na identifikáciu, registrovanie a zhodnotenie aktív, v dokumentácii vnútorných kontrolných postupov a v postupoch verejného obstarávania. V oblasti riadenia personálu však prevláda stagnácia, keďže ciele pre zamestnancov a ukazovatele výkonnosti neboli zamerané na výsledky ani neboli merateľné. I napriek tomu spolu so spravodajkyňou blahoželám stredisku k zámeru zaviesť v roku 2010 experimentálny systém na zaznamenávanie času, ktorý strávia prácou jednotliví zamestnanci.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré už prebehli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskom stredisku pre rozvoj odborného vzdelávania.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali širokej verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili poskytnuté verejné prostriedky. V správe Dvora audítorov sa uvádza, že účtovná závierka Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Znepokojuje ma pripomienka Dvora audítorov, že agentúra nepripravuje viacročný pracovný program, ktorý je nevyhnutný pri efektívnom finančnom hospodárení a stanovovaní jasných cieľov. Mali by sme preto zablahoželať správnej rade k rozhodnutiu začať s vypracovaním takéhoto programu, ktorý bude nevyhnutný na zlepšenie rozpočtového a finančného hospodárenia tejto agentúry. Hoci toto hospodárenie Dvor audítorov schválil, ešte stále obsahuje nedostatky, ktoré je potrebné riešiť. Rovnako ako spravodajkyňa verím, že tento dôležitý nástroj bude účinným prostriedkom na riadenie pracovného času zamestnancov, a to prostredníctvom prísneho stanovenia odporúčaného počtu hodín strávených na každom projekte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré už prebehli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Na základe odporúčania Európskemu parlamentu uvedenému v správe, ktorú predložila moja vynikajúca kolegyňa a priateľka pani Mathieuová, som hlasoval za udelenie absolutória riaditeľovi Európskej agentúry pre obnovu za plnenie jej rozpočtu za rok 2008. Domnievam sa, že by bolo pre Komisiu užitočné – v nadväznosti na memorandum o porozumení z decembra 2008 medzi Komisiou a touto agentúrou, v ktorom sa stanovujú určité záverečné transakcie týkajúce sa konkrétne toho, že zvyšné aktíva agentúry sa od 31. decembra 2008 stanú majetkom Komisie –, keby vypracovala podrobnú záverečnú správu o záverečných transakciách zo sociálneho aj finančného hľadiska. Podporujem výzvy na objasnenie finančných prostriedkov vyčlenených Kosovu, pretože ide o dôveryhodnosť Únie a tohto mladého štátu, ktorý sa jedného dňa chce stať členským štátom EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Preto musia objektívne a starostlivo vysvetľovať, ako sa použili verejné financie, ktoré im boli zverené. Musím zdôrazniť skutočnosť, že Dvor audítorov zistil, že nebola splnená ani jedna z formálnych podmienok požadovaných na udelenie priameho grantu medzinárodnej organizácii vo výške 1 399 132 EUR (t. j. 0,31 % disponibilného prevádzkového rozpočtu). Rovnako ako spravodajkyňa odsudzujem skutočnosť, že bola zrušená efektívne fungujúca Európska agentúra pre obnovu a že sa riadenie finančných prostriedkov previedlo na delegácie. Požadujem, aby Komisia predložila správu s údajmi o počte pracovníkov, ktoré delegácie prevzali na vykonávanie úloh agentúry, a vyzývam Komisiu, aby nám poskytla komplexné a úplné informácie o tom, či bola poskytnutá rozpočtová podpora z prostriedkov prevedených z agentúry na delegácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Všetky európske inštitúcie, ktoré sú závislé od rozpočtu Európskej únie, musia byť podrobené dôkladnému auditu Dvora audítorov a všetkých subjektov s takouto funkciou. Je potrebné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie správne používajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré im boli stanovené, a či sa neplytvá žiadnymi zdrojmi. Vo všeobecnosti – až na niekoľko výnimiek, súdiac podľa auditov, ktoré už prebehli – môžeme povedať, že príslušné inštitúcie riadne používajú zverené finančné prostriedky a plnia stanovené ciele. Preto som hlasoval za správu o Európskej agentúre pre obnovu.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0068/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Zastávam názor, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Preto musia objektívne a starostlivo vysvetľovať, ako sa použili verejné financie, ktoré im boli zverené. Dvor audítorov vo svojej správe konštatoval, že účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. V predchádzajúcich rokoch došlo k významnému pokroku a vynaložilo sa úsilie na realizáciu opatrení, ktoré v minulosti navrhli Dvor audítorov a útvar vnútorného auditu. Ako však zdôrazňuje pani spravodajkyňa, je potrebné posilniť mechanizmy na stanovenie cieľov agentúry, aby sa zjednodušilo hodnotenie ich dosiahnutia, a mala by sa zaviesť nová metodika na riadenie pracovníkov od ich náboru až po hodnotenie výkonnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Všetky európske inštitúcie, ktoré sú závislé od rozpočtu Európskej únie, musia byť podrobené dôkladnému auditu Dvora audítorov a všetkých subjektov s takouto funkciou. Je potrebné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie správne používajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré im boli stanovené, a či sa neplytvá žiadnymi zdrojmi. Vo všeobecnosti – až na niekoľko výnimiek, súdiac podľa auditov, ktoré už prebehli – môžeme povedať, že príslušné inštitúcie riadne používajú zverené finančné prostriedky a plnia stanovené ciele. Preto som hlasoval za správu o Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Preto musia objektívne a starostlivo vysvetľovať, ako sa použili verejné financie, ktoré im boli zverené. Dvor audítorov konštatuje, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Je potrebné zdôrazniť, že toto centrum skonsolidovalo svoje funkcie v oblasti verejného zdravia, zlepšilo schopnosti programov pri špecifických ochoreniach, ďalej rozvinulo partnerstvá a zlepšilo svoje riadiace štruktúry. Odsudzujem však skutočnosť, že toto centrum si úplne nesplnilo povinnosť odoslať orgánu udeľujúcemu absolutórium správu, ktorú vypracoval jej riaditeľ a ktorá by obsahovala prehľad počtu vnútorných auditov vykonaných interným audítorom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Všetky európske inštitúcie, ktoré sú závislé od rozpočtu Európskej únie, musia byť podrobené dôkladnému auditu Dvora audítorov a všetkých subjektov s takouto funkciou. Je potrebné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie správne používajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré im boli stanovené, a či sa neplytvá žiadnymi zdrojmi. Vo všeobecnosti – až na niekoľko výnimiek, súdiac podľa auditov, ktoré už prebehli – môžeme povedať, že príslušné inštitúcie riadne používajú zverené finančné prostriedky a plnia stanovené ciele. Preto som hlasoval za správu o Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali širokej verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili poskytnuté verejné prostriedky. Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Európskej chemickej agentúry poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Agentúra zohráva úlohu, ktorú Komisia nemôže plniť, koná v úplnom súlade so strategickými prioritami EÚ a jej činnosti dopĺňajú činnosti ostatných agentúr. Treba poznamenať, že Dvor audítorov poukázal na oneskorenia prevádzkových činností, ktoré spôsobili ťažkosti pri zavádzaní informačného systému a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré už prebehli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskej chemickej agentúre.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali širokej verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili poskytnuté verejné prostriedky. Dvor audítorov sa vo svojej správe domnieva, že účtovná závierka Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Blahoželám agentúre k veľmi pozitívnym hlavným zisteniam obsiahnutým v externých hodnoteniach decentralizovaných agentúr EÚ vypracovaných na podnet Komisie v roku 2009. Predovšetkým jej blahoželám k vytvoreniu dobre rozvinutého systému riadenia podľa činností, viacročnému pracovnému programu, vyváženej tabuľke výsledkov s ukazovateľmi a integrovanému systému kontroly riadenia, ktoré prispievajú k účinnému riadeniu agentúry.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré už prebehli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskej environmentálnej agentúre.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali širokej verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili poskytnuté verejné prostriedky. Dvor audítorov popisuje vo svojej správe účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008 ako spoľahlivú a príslušné transakcie ako zákonné a správne. Úrad dosiahol vysokú úroveň čerpania rozpočtu pri viazaných aj pri výdavkových prostriedkoch (vo výške 97 % a 95 %). Treba však poznamenať, že niektoré nedostatky zistené Dvorom audítorov v minulosti naďalej pretrvávajú a opakujú sa, konkrétne prenesenie rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roku a zrušenie záväzkov na prevádzkové činnosti prenesené z predchádzajúceho roku. Táto situácia je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu a poukazuje na nedostatky týkajúce sa plánovania a rozpočtovania, ktoré sa musia napraviť. Ide však o veľmi pozitívny vývoj, keďže úradu sa za posledné roky podarilo výrazne a neustále zlepšovať svoje ukazovatele výkonnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré už prebehli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskom úrade pre bezpečnosť potravín.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali širokej verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili poskytnuté verejné prostriedky. V správe Dvora audítorov sa uvádza, že účtovná závierka Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Podobne ako pani spravodajkyňa zastávam názor, že centrum by malo navrhované ciele jasne zahrnúť do svojho ročného pracovného programu, čím by uľahčilo výročné hodnotenie svojej výkonnosti. Okrem toho by doň malo zahrnúť postupy v oblasti riadenia ľudských zdrojov, aby toto riadenie bolo účinnejšie, napríklad tým, že do svojho plánovania zavedie ciele pracovného času svojich zástupcov a stanoví priemerný čas, ktorý by mali venovať jednotlivým projektom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré už prebehli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Európskej agentúry pre lieky poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Pripájam sa k spravodajkyni a blahoželám agentúre k zavedeniu prepracovaných metód rozpočtovania podľa činností a hodnotenia spokojnosti užívateľov. Agentúra však musí zlepšiť kvalitu postupov verejného obstarávania, aby sa odstránili nedostatky, ktoré našiel Dvor audítorov (napríklad čo sa týka uplatňovania hodnotiacich metód pre kritériá ceny a kľúčovej potreby odôvodnenia výberu postupov).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskej agentúre pre lieky.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Dvor audítorov vyjadril svoje stanovisko, že existuje dôkaz, že účtovná závierka Európskej námornej bezpečnostnej agentúry poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Avšak agentúra nevypracovala viacročný pracovný program a jej ročný pracovný program nezodpovedal rozpočtovým záväzkom. Agentúra však dokončuje päťročnú stratégiu a vyvíja kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sa budú musieť čo najskôr predložiť Parlamentu. V správe sa takisto zdôrazňuje skutočnosť, že postupy zostavenia rozpočtu sa neuplatnili dostatočne prísne, čo viedlo k vysokému počtu rozpočtových presunov a k vysokej miere rušenia výdavkových rozpočtových prostriedkov, čo poukazuje na nedostatky v plánovaní a monitorovaní. Tento problém sa však mohol vyskytnúť len jednorazovo v súvislosti s presťahovaním agentúry do budovy, v ktorej bude mať svoje dlhodobé sídlo.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskej námornej bezpečnostnej agentúre.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. V správe Dvora audítorov sa uvádza, že ročná účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií na rozpočtový rok 2008 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Zdôrazňuje však nedostatky v postupoch verejného obstarávania, a to najmä v súvislosti s podhodnotením rozpočtu rámcových zmlúv, čo v konečnom dôsledku predstavuje prekážku pre spravodlivú hospodársku súťaž. Tieto nedostatky sa preto musia odstrániť. Vzhľadom na dôležitosť elektronických komunikačných sietí možno agentúre zablahoželať k zvýšeniu odolnosti európskych elektronických komunikačných sietí, rozvoju a náležitej spolupráci s členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskej agentúre pre bezpečnosť sietí a informácií.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. V správe Dvora audítorov sa uvádza, že ročná účtovná závierka Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008 je spoľahlivá a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Dvor audítorov však poukazuje na skutočnosť, že agentúra má nedostatky pri stanovovaní cieľov a opatrení v súvislosti s výkonnosťou, ako aj problémy v postupoch verejného obstarávania. Vzhľadom na dôkladnejšie preskúmanie činností verejných orgánov musí agentúra prijať príslušné opatrenia, aby prekonala tieto problémy. Nakoniec, blahoželám agentúre k tomu, že od roku 2006 zrealizovala 32 z 36 odporúčaní útvaru pre vnútorný audit (IAS). Zo štyroch odporúčaní, ktoré sa ešte nezačali uplatňovať, sa však jedno považuje za zásadné a tri sa považujú za veľmi dôležité; a preto naliehavo vyzývam agentúru, aby uplatňovala niektoré štandardy vnútornej kontroly týkajúce sa bankových podpisov, oddelenia úloh, citlivých pozícií a dodržiavania právomocí pri delegovaní, ako sa uvádza v týchto odporúčaniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskej železničnej agentúre.

 
  
  

Report: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Dvor audítorov vo svojej správe uvádza, že účtovná závierka Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Upozorňuje však na existenciu nezrovnalostí a nedostatočnú transparentnosť pri výbere personálu a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dokonca začal vyšetrovanie tejto nadácie. Treba však poznamenať, že nadácia tvrdí, že v reakcii na zistenia Dvora audítorov komplexne preskúmala svoje postupy prijímania zamestnancov, hoci sme o tom ešte neboli informovaní. Nakoniec, je dôležité zdôrazniť, že miera spokojnosti Komisie s činnosťami nadácie na podporu Komisie v roku 2008 dosiahla 97 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskej nadácii pre odborné vzdelávanie.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Za posledné tri roky agentúra značne zlepšila finančné hospodárenie, čo veľmi vítame, a mala by pokračovať v snahe o dosiahnutie čo najvyššej úrovne v rozpočtovom plánovaní, realizácii a kontrole. Zostáva však vyriešiť niekoľko nezrovnalostí, najmä pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka Zásobovacej agentúry Euratomu poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Treba poznamenať, že agentúra nedostala v roku 2008 žiadne dotácie na financovanie svojich činností a že Komisia hradila všetky výdavky agentúry, ktoré jej vznikli v rámci plnenia rozpočtu na rok 2008. Takisto treba poznamenať, že záväzky prenesené z rozpočtového roka 2007 boli uhradené prostredníctvom nevyužitej časti dotácie na rok 2007. Preto teda, keďže agentúra nemá samostatný rozpočet, je fakticky súčasťou Komisie. V tejto súvislosti sa vynárajú otázky týkajúce sa jej štruktúry a autonómie, ktoré sa preskúmajú v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu Zásobovacej agentúry Euratomu.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Po tom, ako sa minulý rok zistili nedostatky v postupoch prijímania zamestnancov a postupoch verejného obstarávania, Dvor audítorov vo svojej správe uvádza, že účtovná závierka Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. To predstavuje zlepšenie v účtovníctve nadácie a v systémoch vnútorného auditu, čo veľmi vítame. Vzhľadom na dôležitosť tejto agentúry dúfam, že bude pokračovať a snažiť sa o rozpočtovú disciplínu, zlepšovať postupy riadenia ľudských zdrojov a transparentne uvádzať stav pracovných miest vrátane zmluvných zamestnancov v správe o činnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Napriek tomu, že Dvor audítorov uvádza, že účtovná závierka Jednotky pre súdnu spoluprácu Európskej únie (Eurojust) za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne, znepokojuje ma hodnotenie spravodajkyne, že „z dôvodu nedostatku ukazovateľov, nedostatočného merania spokojnosti užívateľov a chýbajúcej koordinácie medzi rozpočtom a pracovným programom je ťažké hodnotiť výkonnosť Eurojustu“. Takisto som si všimol konštatovanie Dvora audítorov, podľa ktorého mal Eurojust v roku 2008 znova problémy s prenosom rozpočtových prostriedkov, aj keď bol objem rozpočtových prostriedkov nižší než v predchádzajúcom roku, a že treba podniknúť opatrenia s cieľom predísť opakovaniu tejto situácie v budúcnosti. Nakoniec, stotožňujem sa so znepokojením spravodajkyne nad tým, že Eurojust žiadne z 26 odporúčaní sformulovaných útvarom pre vnútorný audit nezrealizoval v plnej miere.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Eurojuste.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Blahoželám Agentúre Európskej únie pre základné práva k úsiliu, ktoré vynaložila pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré v minulosti zistil Dvor audítorov a útvar pre vnútorný audit. Osobitne by som zdôraznil zavedenie opatrení na zlepšenie posúdenia výkonnosti. Takéto činnosti sa musia naďalej rozvíjať.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Agentúre Európskej únie pre základné práva.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Dvor audítorov vo svojej správe uvádza, že účtovná závierka Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Konštatujeme, že rozpočet agentúry sa počas týchto troch posledných rokov podstatne zvýšil a v roku 2008 vzrástol o 69 %. Dvor audítorov však opäť našiel niekoľko nedostatkov, najmä pokiaľ ide o: (i) vysokú mieru prenosov a zrušení (nebolo použitých 49 % disponibilných rozpočtových prostriedkov na rok 2008, približne 69 % na rok 2007 a 55 % na rok 2006); (ii) právne záväzky boli prijaté skôr než príslušné rozpočtové záväzky; (iii) postupy prijímania do zamestnania sa nezhodujú s pravidlami, najmä pokiaľ ide o transparentnosť a nediskriminačný charakter uvedených postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Znepokojuje ma zistenie, že sa podľa slov spravodajkyne, Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) rozhodol predložiť výsledky svojich činností bez ohľadu na skutočnosť, že riadenie programov Galileo a Európskej geostacionárnej navigačnej prekrývacej služby (EGNOS) vykonávanej úradom sa ukončí po dokončení presunu aktív a finančných prostriedkov na Komisiu, ktoré bolo naplánované na koniec prvého kvartálu roku 2008. Zároveň ma mrzí, že Dvor audítorov obmedzil svoje vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok 2008 a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskom úrade pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS).

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Dvor audítorov popisuje vo svojej správe účtovnú závierku Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008 ako spoľahlivú a príslušné transakcie ako zákonné a správne. Je potrebné poznamenať, že Dvor audítorov zistil vo výkaze o výsledku rozpočtového hospodárenia prebytok vo výške 57 600 000 EUR, čo predstavuje 38 % vzniknutých príjmov, a časť tohto prebytku sa preniesla do rozpočtu na rok 2009. To môže vyplývať zo skutočnosti, že spoločný podnik sa nachádza v počiatočnej fáze a v priebehu rozpočtového roku 2008 ešte v plnej miere nezaviedol systém vnútornej kontroly ani systém pre finančné informácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o plnení rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nutné, aby sa verejní zamestnanci zodpovedali verejnosti. Musia preto pravdivo a dôsledne vykázať, ako použili verejné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii. Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky SESAR poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú zákonné a správne. Ako spravodajkyňa aj ja však musím zdôrazniť, že konečný rozpočet, ktorý v apríli 2008 prijala správna rada spoločného podniku, sa ukázal byť značne nereálny, čo dokazuje 1 % miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov a 17 % miera čerpania výdavkových rozpočtových prostriedkov. Rád by som zdôraznil skutočnosť, že existovali nedostatky v kontrole transakcií a že neboli vytvorené primerané vnútorné kontroly pre zmluvy a obstarávanie. Považujem za nevyhnutné, aby SESAR prijal príslušné opatrenia na vyriešenie teraz zistených problémov počas budúceho rozpočtového roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu Európskej únie, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – správne využívajú finančné prostriedky, ktoré dostali k dispozícii, a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o spoločnom podniku SESAR.

 
  
  

Správa: Brian Simpson (A7-0101/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prepravovateľných tlakových zariadeniach, ktorou by sa zrušila existujúca smernica a niekoľko ďalších súvisiacich smerníc. Keďže niektoré technické ustanovenia existujúcej smernice sú v rozpore s medzinárodnými predpismi o preprave nebezpečného tovaru, je dôležité odstrániť nezrovnalosti a uviesť technické požiadavky do súladu s medzinárodnými predpismi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Na prepravu tlakových zariadení, napríklad cisterien, nádob a fliaš, sa momentálne uplatňuje smernica 1999/36/ES, ktorou sa ustanovujú bezpečnostné požiadavky pre cestnú a železničnú dopravu. Smernica okrem toho stanovuje spoločné normy pre navrhovanie, konštrukciu a následné kontroly zariadení tohto typu.

Tieto predpisy sú však v rozpore s medzinárodnými predpismi o preprave nebezpečného tovaru, preto Komisia predložila návrh revidovanej smernice. Návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny existujúceho regulačného rámca, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a hlavné ustanovenia. Zameriava sa len na odstránenie vyššie uvedených nezrovnalostí uvedením technických požiadaviek o preprave nebezpečného tovaru so súladu s platnými medzinárodnými predpismi.

Stotožňujem sa preto s názorom spravodajcu, že kým sa inštitúcie nedohodnú na horizontálnom riešení, pokiaľ ide o znenie nových ustanovení o komitológii, táto záležitosť by sa mala čo najrýchlejšie uzavrieť dohodou v prvom čítaní.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Pri preprave tlakových zariadení, napríklad cisterien, nádob a fliaš, sa momentálne uplatňuje smernica 1999/36/ES. Smernica zabezpečuje voľný pohyb takýchto zariadení v rámci Únie vrátane ich uvádzania na trh tým, že stanovuje spoločné normy pre navrhovanie, konštrukciu a následné kontroly. Niektoré technické ustanovenia existujúcej smernice sú však v rozpore s medzinárodnými predpismi o preprave nebezpečného tovaru. Komisia preto predložila návrh revidovanej smernice, ktorou by sa zrušila existujúca smernica o prepravovateľných tlakových zariadeniach a niekoľko ďalších súvisiacich smerníc. Pre uvedené dôvody som hlasoval za toto uznesenie, v ktorom vyzývame výbor, aby správu prijal bez ďalších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a aby poveril spravodajcu začatím rokovaní s Radou na tomto základe.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Rastúce obavy, pokiaľ ide o problémy týkajúce sa životného prostredia a jeho ochrany, nás vedú k tomu, aby sme venovali väčšiu pozornosť bezpečnostným pravidlám prepravy tlakových zariadení. Táto smernica má posilniť bezpečnosť a zabezpečiť voľný pohyb takýchto zariadení v rámci Únie prostredníctvom stanovenia jasných, transparentných a záväzných predpisov pre bezpečnú prepravu tlakových zariadení vo všetkých členských štátoch a štandardizáciu postupov v celej EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Hlavným cieľom tejto smernice je odstrániť existujúce nezrovnalosti v predošlých právnych predpisoch pomocou uvedenia technických požiadaviek do súladu s medzinárodnými predpismi o preprave nebezpečného tovaru. Okrem toho je ďalším cieľom zjednodušiť a racionalizovať niektoré ustanovenia, najmä ustanovenia týkajúce sa postupov posudzovania zhody. Návrh takisto zahŕňa ustanovenia týkajúce sa zariadenia na prepravu na vnútornom trhu, a tak stanovuje všeobecný rámec pre predaj výrobkov na jednotnom európskom trhu.

Hlasovala som za túto správu, keďže som presvedčená, že tento návrh v prípade prijatia zaručí bezpečnosť prepravovateľných tlakových zariadení a ich používateľov. Jeho správne vykonávanie na úrovni členských štátov poskytne takisto zvýšenú ochranu životného prostredia a zdravia občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za správu pána Simpsona o prepravovateľných tlakových zariadeniach, aj keď náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý.

 
  
  

Správa: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Bezpečnosť na letiskách a transparentnosť poplatkov spotrebiteľov s cieľom zvýšiť ich úroveň: to sú témy, ktorými sa zaoberá návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch za bezpečnostnú ochranu letectva.

Súčasné systémy pokrytia nákladov týkajúcich sa bezpečnosti na letiskách, ktoré sa regulujú na vnútroštátnej úrovni, nie sú vždy jasné pre koncových používateľov, s ktorými sa často ani neuskutočnili konzultácie pred vypočítaním poplatkov alebo vykonaním zmien v poplatkovom systéme, ktorý ich ovplyvňuje. Správa okrem iného odporúča, aby sa organizácie na ochranu cestujúcich a spotrebiteľov zúčastňovali na konzultáciách medzi orgánom riadenia bezpečnosti a leteckými spoločnosťami s cieľom zabezpečiť, aby sa náklady na bezpečnostné opatrenia správne určovali a mohli porovnávať s cenou letenky, ktorú platí koncový používateľ.

Vítam ďalší bod tejto správy: žiadosť o realizovanie smernice na letiskách len tých členských štátov, ktoré účinne zavádzajú poplatky za bezpečnostné opatrenia a nie tých, kde sa tento druh opatrení nezaviedol. Z týchto dôvodov som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Udalosti posledných týždňov ukázali, že bezpečnosť na letiskách je veľmi dôležitá úloha pre členské štáty a že musíme prijať všetky nevyhnutné preventívne opatrenia. Každý členský štát rozhoduje o spôsoboch financovania a uplatňovania bezpečnostnej ochrany letectva. Je veľmi dôležité, že smernica stanovuje základné zásady a platné predpisy pre orgány zodpovedné za bezpečnosť a letecké spoločnosti. Hoci sa právne požiadavky na reguláciu letísk v rozličných členských štátoch značne odlišujú, musí sa leteckým dopravcom poskytovať prijateľné množstvo informácií od prevádzkovateľa, aby bol tento proces konzultácií medzi letiskami a leteckými dopravcami užitočný. V tejto súvislosti sa v smernici ustanovuje, ktoré informácie by mal pravidelne poskytovať riadiaci orgán letiska. Leteckí dopravcovia by následne mali poskytovať informácie, pokiaľ ide o prepravné plány, plánované využitie lietadiel a ich súčasné a budúce osobitné požiadavky na letiská, aby tak umožnili riadiacemu orgánu letiska využiť jeho kapitál a zužitkovať kapacity optimálnym spôsobom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose a Britta Thomsen (S&D), písomne. (DA) Dánski sociálno-demokratickí poslanci Európskeho parlamentu sa zdržali hlasovania o tomto návrhu, pretože sú v prvom rade presvedčení, že ide o zbytočné právne predpisy, keďže nevyhnutné právne predpisy sú už v tejto oblasti zavedené. Po druhé, sme presvedčení, že nie je úlohou EÚ nariaďovať členským štátom, aby platili dodatočné náklady na bezpečnosť na letiskách. Záležitosť financovania poplatkov za bezpečnostnú ochranu by sa mala ponechať na jednotlivých členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch za bezpečnostnú ochranu letectva. Tento návrh je veľmi dôležitý pri podpore a ochrane práv spotrebiteľov a cestujúcich, keďže ustanovuje viacero základných zásad, ktoré majú dodržiavať prevádzkovatelia letísk pri určovaní poplatkov za bezpečnostnú ochranu. Sú to: nediskriminácia, konzultácia a náprava, transparentnosť nákladov a súvislosť poplatkov za bezpečnostnú ochranu s nákladmi a zriadenie úradu pre dohľad.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Európska komisia predložila návrh stanovujúci základné zásady, ktoré majú dodržiavať prevádzkovatelia letísk pri určovaní poplatkov za bezpečnostnú ochranu: (i) nediskriminácia; (ii) konzultácia a náprava; (iii) transparentnosť nákladov a súvislosť poplatkov za bezpečnostnú ochranu s nákladmi; (iv) a zriadenie úradu pre dohľad.

Hlavná otázka vyplývajúca v tejto súvislosti je otázka financovania prísnejších bezpečnostných opatrení, ktoré by sa mali realizovať. Parlament sa už viackrát bezúspešne dožadoval nariadenia o financovaní poplatkov za bezpečnostnú ochranu. Spravodajca veľmi dobre argumentuje, že financovanie týchto prísnejších opatrení by nemali znášať len cestujúci (prostredníctvom externalizácie nákladov), ale mali by ich financovať členské štáty, ktoré v konečnom dôsledku nesú zodpovednosť za bezpečnosť svojich letísk. Nakoniec by som rád zdôraznil, že do bezpečnosti na letiskách a bezpečnosti cestujúcich sa nedá nikdy investovať dosť, ako ukázali posledné pokusy o teroristické útoky na civilné letectvo, ktoré boli, našťastie, prekazené.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Európsky parlament viackrát bezúspešne požadoval reguláciu financovania poplatkov za bezpečnostnú ochranu, aby sa dosiahla vyššia transparentnosť, ako aj účelové viazanie daní a poplatkov. Parlament je presvedčený, že za realizáciu prísnejších opatrení by mali platiť členské štáty. Teroristický útok spred niekoľkých týždňov opätovne ukázal, že za bezpečnosť na letiskách sú zodpovedné členské štáty a že účelom existujúcich a novovytvorených bezpečnostných opatrení je zabrániť teroristickým činom. V rámci diskusie o tejto otázke sa však doteraz nepoukázalo na skutočnosť, že sú to nakoniec cestujúci, ktorí takéto opatrenia zaplatia. Súhlasím s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi zavedenými týmto uznesením, ktorými sa zamedzí nepotrebnému zdvojeniu a administratívnym nákladom v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písomne. − Musíme zabezpečiť, aby sa poplatky za bezpečnostnú ochranu zakladali na transparentných, objektívnych a jasných kritériách, ktoré odrážajú skutočné náklady. Akékoľvek nové náklady leteckej dopravy by mali odrážať dôležitosť, ktorú letiská zohrávajú pri rozvoji regiónov, najmä tých, ktoré značne závisia od cestovného ruchu, ako aj tých, ktoré majú znevýhodnené geografické a prírodné podmienky, napríklad najvzdialenejšie regióny a ostrovy. Používatelia letísk spolu s miestnymi orgánmi by mali byť schopní včasne získať informácie o tom, ako a na akom základe sa vypočítavajú tieto poplatky. Mal by sa ustanoviť aj povinný postup konzultácií medzi letiskovými orgánmi a zainteresovanými stranami alebo miestnymi orgánmi vždy, keď je potrebná revízia týchto poplatkov. Každý nezávislý úrad pre dohľad by mal mať presne a jasne zadefinované podmienky vrátane tých právomocí, ktorými by mohli prijať represívne opatrenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Považujem za neprijateľné, aby členské štáty nezaručovali financovanie bezpečnostných opatrení na letiskách, ktoré nie sú upravené v európskych právnych predpisoch, a ktoré navyše presúvajú náklady na letecké spoločnosti, ktoré to potom účtujú cestujúcim. Myslím, že bolo nevyhnutné zájsť ďalej ako pri nariadení v roku 2008 a prijať právne predpisy, aby sa zabezpečilo, že cestujúci nebudú znášať tieto dodatočné náklady, ktoré sa niekedy vôbec nemusia týkať poplatkov za bezpečnostnú ochranu. Práve preto som podporila správu rakúskej kolegyne pani Leichtfriedovej, v ktorej sa zabezpečuje vyššia transparentnosť pre občanov aj pre letecké spoločnosti a ktorá núti členské štáty k verejnému financovaniu bezpečnostných opatrení, ktoré presahujú európske požiadavky, keďže to patrí do vnútroštátnej bezpečnosti každého členského štátu. V prípade, že Komisia predloží návrh o zahrnutí telesných skenerov do zoznamu európskych metód s cieľom zastaviť ich financovanie zo strany členských štátov, opäť podporím svoju kolegyňu a ak to bude potrebné, budem hlasovať proti tomuto návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Oveľa väčšia pozornosť, ktorá sa v súčasnosti venuje pozornosti na našich letiskách, so sebou postupne priniesla viac nákladov, ktoré platia cestujúci. Dodatočné náklady na prísnejšie bezpečnostné opatrenia musia znášať členské štáty, keďže vznikajú v súvislosti so zabraňovaním teroristických útokov; platia ich však cestujúci. Hlasovali sme za túto správu, keďže nesúhlasíme s touto situáciou.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Náklady na povinnosť, ktorú má vykonávať štát, konkrétne udržiavanie bezpečnosti verejnosti, sa nemôžu presunúť takto jednoducho. Musíme sa rozhodnúť, v prípade ktorých nákladov možno odôvodnene očakávať, že ich cestujúci zaplatia v súvislosti s čoraz reštriktívnejšími bezpečnostnými predpismi v boji proti terorizmu. Len ak samotné krajiny budú musieť prevziať finančnú zodpovednosť za predpísané prísne bezpečnostné opatrenia a budú schopné prijímať vlastné rozhodnutia týkajúce sa týchto opatrení, môžeme zabrániť možnosti neobmedzeného rastu počtu telesných skenerov a iných podobných opatrení. Jediní, ktorí budú profitovať z hystérie okolo terorizmu a nekontrolovanej hospodárskej súťaže s cieľom byť lepšie vybavený, budú inovatívne americké spoločnosti. Z týchto dôvodov tento návrh vítam.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za správu. Pre nás však bolo dôležité zistiť, že poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu (HPM) zamietli naše dva ciele „prepojenia nákladov na bezpečnostný screening a skenovanie liberalizovaných služieb pozemnej obsluhy“ a „intermodálne spravodlivé zaobchádzanie s financovaním bezpečnostných opatrení“.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Parlament opakovane žiadal Komisiu o reguláciu financovania poplatkov za bezpečnostnú ochranu letectva. Bol vždy za väčšiu transparentnosť a za účelové viazanie daní a poplatkov za bezpečnostnú ochranu, keďže je presvedčený, že za realizovanie prísnejších opatrení by mali platiť členské štáty.

Návrh Komisie sa nedotýka tejto problematiky. Snaží sa len o nové hospodárske posudzovanie vplyvu s cieľom obmedziť náklady na základe zásad nediskriminácie, konzultácie, nápravy a transparentnosti poplatkov. V tomto dokumente sa však navrhuje, že v prípade, že prísnejšie opatrenia vytvoria dodatočné náklady, mali by ich financovať členské štáty. Zdôrazňujem dôležitosť bezpečnostných opatrení na letiskách a hlasujem za túto iniciatívu Parlamentu.

Návrh, ktorý sa má realizovať na všetkých komerčných letiskách v Európskej únii, je skutočne spojený s obavami o právo na informácie, na nediskrimináciu cestujúcich a na ochranu spotrebiteľa. Som presvedčený, že ciele vyššej transparentnosti a predchádzania zbytočným nákladom sa dajú dosiahnuť len prostredníctvom harmonizácie právnych predpisov a rozdelenia zodpovednosti medzi letecké spoločnosti a členské štáty pri prijímaní bezpečnostných opatrení.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne. (PL) Výsledky dnešného hlasovania som si vypočul s radosťou. Myslím si, že počas práce na tomto dokumente sa nám podarilo vytvoriť jednoznačné a ambiciózne stanovisko, najmä pokiaľ ide o financovanie. Chcel by som ešte raz zdôrazniť, že teroristické útoky nie sú namierené proti leteckým spoločnostiam, ale proti štátom. Práve štát ručí za bezpečnosť svojich občanov, preto musí dodržiavať svoje záväzky. Výsledok dnešného hlasovania – 613 hlasov proti 7 – je pre Radu veľmi jasný signál. Svedčí to o veľkom odhodlaní Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o otázku záväzku všetkých členských štátov znášať aspoň časť nákladov na bezpečnostnú ochranu leteckej dopravy.

 
  
  

Správa: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za správu o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, pretože jej cieľom je vybudovať a modernizovať železničnú infraštruktúru, prístavy, vodné cesty a letiská. Medzi predpokladanými prioritnými projektmi je aj železničná trať Curtici – Brašov. Vítam vytvorenie výboru na podporu Komisie pri realizácii tohto rozhodnutia a navrhovaní usmernení, ktoré sa v ňom uvádzajú.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Rozhodne som hlasovala za toto uznesenie. Hoci prispieva len technickými úpravami, pripomína nám dôležitosť európskej dopravnej siete s cieľom zbližovať obyvateľov EÚ a podporovať mobilitu. Takáto mobilita je nevyhnutná, keďže nemôžeme dosiahnuť skutočnú Európu bez toho, aby sme poznali svojich susedov, ich krajiny a kultúru. Transeurópska dopravná sieť prispieva k plánu na znižovanie emisií skleníkových plynov zavedením lepšej správy dopravných prostriedkov a podporou ich interoperability.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Uvedený text je návrh Komisie, ktorý nie je nič viac, ako kodifikáciou predchádzajúcich aktov a nariadení. Takisto zavádza len pár drobných úprav. Preto v súlade s návrhom pána spravodajcu a vzhľadom na právne a politické záruky podporujem prijatie textu vrátane menších úprav a korekcií navrhovaných Radou, ako aj uzatvorenia tejto veci prostredníctvom dohody v prvom čítaní.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Z odborného hľadiska tento návrh kodifikuje právny text. Komisia však bola nútená prepracovať ho, keďže príloha sa značne zmenila a doplnila. Hlasoval som za prijatie týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), písomne. (FR) Odsudzujem skutočnosť, že najvzdialenejšie regióny stále netvoria neoddeliteľnú súčasť globálnej transeurópskej dopravnej siete, napriek ich zásadnému významu pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Je nemysliteľné, že najvzdialenejšie regióny nie sú zapojené do plánovania sietí a neobjavujú sa na viacerých mapách transeurópskych dopravných sietí. Globálna sieť, námorné diaľnice a prioritné projekty by sa mali rozšíriť do najvzdialenejších regiónov bez diskriminácie. Politika TEN-T by mala takisto zahŕňať sieťové odvetvia a služby všeobecného hospodárskeho záujmu, nemala by sa obmedzovať len na hlavné prúdy nákladnej dopravy a cestujúcich. Požiadavku rovnakého zaobchádzania s najvzdialenejšími regiónmi nemožno prehliadať. Ako môžeme uvažovať o tom, že niekoho vynecháme z transeurópskej siete, keď je európska dopravná politika nevyhnutná pre otvorenie našich regiónov a pre slobodu pohybu v rámci vnútorného trhu? Zatiaľ čo Európska únia jednou rukou predáva náš cukor, banány a rum do iných krajín prostredníctvom obchodných zmlúv, druhou rukou nás súbežne drží mimo obchodných ciest v rámci Európy. Tieto ruky nás zovierajú a nad tým vyjadrujeme poľutovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Počas plenárneho zasadnutia som hlasoval za návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete. Bol to technický návrh, keďže sa robia prípravy na uskutočnenie dôkladnej revízie usmernení. Odhaduje sa, že budú ukončené do konca budúceho roka. Myslím si, že to poskytuje absolútne kľúčovú príležitosť na opätovné potvrdenie dôležitej úlohy, ktorú zohráva dopravná politika na európskej úrovni v súčasnom kontexte prebiehajúcej rozpravy o cieľoch stratégie EÚ do roku 2020. Členské štáty vo všeobecnosti a osobitne Rumunsko, krajina, ktorá stále potrebuje investície do dopravnej infraštruktúry, si musia uvedomiť, že táto dopravná politika sa prepracúva s cieľom riešiť nové problémy. Starnúce obyvateľstvo a osobitné požiadavky na mobilitu starších ľudí, sociálna migrácia a zmena klímy, to sú len niektoré z faktorov, ktoré vytvárajú potrebu navrhnúť vhodnú dopravnú politiku. Príprava stratégie EÚ pre podunajskú oblasť počas tohto obdobia zároveň poskytuje dokonalý rámec na zabezpečenie maximálneho využívania riečnej dopravy na vnútrozemských vodných cestách EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a opätovné vymedzovanie rozvoja transeurópskej dopravnej siete sa vlečie už celé roky. Účinná transeurópska dopravná sieť je nevyhnutná pre existenciu zdravého vnútorného trhu a prispieva k posilneniu hospodárskej a územnej súdržnosti. Fenomén islandskej sopky nám jasne ukázal, že transeurópska dopravná sieť je nevyhnutná. Sieť, ktorá je účinná a ktorá môže dať koordinovanú odpoveď na problémy, ktoré vznikajú v takýchto situáciách. Toto rozhodnutie je dôležité, pretože sa ním usmerňujú ciele, priority a hlavné kroky, ktoré treba uskutočniť v oblasti transeurópskej dopravnej siete.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) EÚ potvrdila význam baltsko-jadranského koridoru tým, že udelila prioritné postavenie severnej časti od Gdanska po Českú republiku a vyhlásila svoj záväzok voči projektu hlavného tunela Brenner. Ešte dôležitejšie je budovať južnú časť koridoru cez juhorakúske železnice do Talianska. Osobitne v tejto sieti, ktorá prepravuje približne polovicu všetkého tovaru a cestujúcich, musíme neutralizovať nebezpečný problémový úsek. Podpora EÚ pre projekt Koralm je nevyhnutná z dôvodu existujúcich problémových úsekov v tomto regióne, pokiaľ ide o železničné trate pre nákladnú dopravu, ktorú EÚ v konečnom dôsledku presadzuje. Tunel Koralm prestavuje jedinečnú príležitosť pre EÚ presunúť dopravu na železnice v rozsahu, o aký sme snažili už celé desaťročia. Keďže rozvoj transeurópskej siete môže byť pre konkurencieschopnosť Európy zásadný a predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú len technickými úpravami, hlasoval som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Hlasoval som za túto správu, hoci náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh nebol prijatý.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Vo vzťahu k vnútroštátnym prioritám v kontexte transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) považujem za dôležité, aby sme investovali nielen do železníc, ale predovšetkým do námorných diaľnic a do interoperability a kooperability rozličných druhov dopravy.

Len skutočne kombinovanou dopravnou sieťou podporovanou účinným riadením budeme schopní zabezpečiť konkurencieschopnosť námornej alternatívy. Námorná doprava je nevyhnutná pre našu krajinu, ktorá ťaží z privilegovaného prístupu k splavným vodným cestám, a je skutočne veľmi dôležitá pre najvzdialenejšie a ostrovné regióny, ako v prípade Madeiry. Okrem toho je nevyhnutným nástrojom pokračovania v konsolidácii vnútorného trhu a územnej súdržnosti.

Túto správu jasne podporuje nielen Parlament, ale aj Komisia a Rada. Je aj značne technická. Jej prijatie v tomto Parlamente je následkom prakticky jednohlasného odporúčania Výboru pre dopravu a cestovný ruch.

Stručne povedané, tento návrh, ktorý som ja osobne podporil, nemení a nedopĺňa obsah dokumentu TEN-T, ale len pridáva mapy 12 členských štátov, ktoré sa pripojili k Únii v rokoch 2004 a 2007. Prebieha príprava revízie usmernení Únie pre rozvoj TEN-T, ktorá bude hotová až na konci roku 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) EÚ má 5 miliónov kilometrov ciest (62 tisíc kilometrov diaľnic), 215 tisíc kilometrov železníc a 41 tisíc kilometrov vnútrozemských vodných ciest. Očakávame, že vzájomná komunikácia medzi členskými štátmi sa do roku 2020 zdvojnásobí. Zjednotená Európa nemôže existovať bez koordinovanej a účinnej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Na základe príslušnej zmluvy o EÚ dosiahnu investície do siete TEN-T približne 500 miliárd EUR. Preto je dôležité zabezpečiť európsku spoluprácu a dôkladne vyberať prioritné projekty. TEN-T je určený na prepojenie sietí pozemnej, námornej a leteckej dopravy v celej Európe do roku 2020. Hlavným cieľom je zabezpečiť rýchly a jednoduchý pohyb ľudí a tovaru medzi členskými štátmi. Diaľnica európskeho štandardu spája najväčší litovský prístav Klaipėda s Vilniusom a železničná trať spája Vilnius s Moskvou a Východom. Ak chceme, aby tento prístav zostal konkurencieschopný, musíme modernizovať súčasnú infraštruktúru a odstrániť byrokraciu. Železnice a vnútorné vodné cesty by sa mali predovšetkým využívať na diaľkovú prepravu a cesty na krátke vzdialenosti. Malo by sa venovať viac úsilia nákladnej preprave a vnútornej doprave po vodných cestách, čo je nákladovo efektívnejšie a energeticky účinnejšie, ekologické a bezpečnejšie. Najdôležitejšia vec je ochrana a bezpečnosť cestujúcich. Finančná kríza vplýva na dopravnú politiku. Sieť TEN-T sa však môže využiť na vytváranie pracovných miest a dodržiavanie sociálnej a hospodárskej súdržnosti. Stratégia EÚ do roku 2020 uznáva význam dopravnej politiky pre hospodárstvo Európy. Voľný pohyb ľudí a tovaru je práve to, čo EÚ definuje. A to sa dá len s dobrou sieťou TEN-T.

 
  
  

Správa: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože som presvedčený, že na riešenie súčasnej krízy je potrebné nájsť spôsoby na urýchlenie vykonávania programov pomoci. Bolo by tak možné vo väčšej miere využívať financovanie zo strany Únie zamerané najmä na podporu občanov, konkrétne na podporu nezamestnaných. Cieľom tohto návrhu je vykonať viaceré regulačné zmeny a zjednodušiť tak pravidlá politiky súdržnosti a zvýšiť predbežné financovanie (zálohové platby) programov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskeho sociálneho fondu (ESF). Podľa hospodárskych prognóz dôjde v roku 2010 k výraznému poklesu rastu v EÚ o 1,1 %. V tejto súvislosti predstavuje správa reakciu na finančnú krízu a na jej sociálno-ekonomické dôsledky. Preto ju považujem za mimoriadne dôležitú na dosiahnutie väčšej transparentnosti a zjednodušenia pravidiel upravujúcich politiku súdržnosti. Tento prínos bude mať pozitívny vplyv na tempo vykonávania programov najmä tým, že sa vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom poskytnú jasnejšie a menej byrokratické pravidlá, ktoré umožnia väčšiu pružnosť pri prispôsobovaní programov novým úlohám.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Komisia minulý rok predložila návrh na zmenu a doplnenie nariadenia o štrukturálnych fondoch (1083/2006) s cieľom poskytnúť finančné stimuly členským štátom, ktoré výrazne zasiahla hospodárska kríza. Jedným z opatrení, ktoré Komisia vo svojom návrhu predložila, bola výnimka zo zásady spolufinancovania prostredníctvom zavedenia dočasnej možnosti pre členské štáty trpiace problémami s peňažným tokom, ktoré by mohli žiadať stopercentnú úhradu financovania opatrení v zmysle Európskeho sociálneho fondu.

Rada tento návrh odmietla, avšak súhlasila s predĺžením konečného termínu na výpočet automatického zrušenia viazanosti ročných rozpočtových záväzkov týkajúcich sa celej výšky ročného rozpočtového príspevku na rok 2007 s cieľom zlepšiť čerpanie rozpočtových prostriedkov vyhradených pre niektoré operačné programy.

Som presvedčená, že návrh spravodajcu na prijatie dočasného opatrenia na opätovné sprístupnenie rozpočtových prostriedkov na finančný rok 2007 na finančnú pomoc ako súčasť Európskeho sociálneho fondu a ako výsledok vykonaného zrušenia viazanosti je opodstatnený vzhľadom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, čo by zabránilo uplatňovaniu článku 93 odsek 1 nariadenia (ES) 1083/2006 v jeho súčasnom znení.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Ukázalo sa, že Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond predstavujú účinné a mimoriadne užitočné nástroje územného rozvoja a nástroje na odstraňovanie dôsledkov hospodárskej krízy, ktorá už určité obdobie postihuje Európu a svet. V tejto súvislosti vítam návrhy na zjednodušenie postupov pri zrušení viazanosti finančných prostriedkov a uľahčenie platieb pre príjemcov rozličných programov vykonávaných prostredníctvom uvedených finančných prostriedkov. Okrem toho som za poskytovanie dodatočnej splátky zálohovej platby na rok 2010 pre členské štáty najviac postihnuté krízou.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Ako spravodajkyňa tejto správy za Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) som vyzvala svojich kolegov, aby hlasovali za tento text. Pokiaľ ide o zjednodušenia, ktoré obsahuje táto správa, som presvedčená, že sú veľmi vhodné. Je to výrazný pokrok: poskytuje sa menej informácií, dosiahla sa väčšia pružnosť v súvislosti s projektmi generujúcimi príjmy, je menej kontrol zo strany Komisie v prípade ekologických projektov s nákladmi od 25 do 50 miliónov EUR a tak ďalej.

Pokiaľ ide o finančné hľadisko, požiadala som o to, aby sme sa znova zamerali na pôvodný návrh. Skutočne by nebolo správne spochybňovať zásadu spolufinancovania a realizovať projekty, ktoré sú v plnej miere financované z Európskeho sociálneho fondu (ESF), ako navrhla Komisia. Niektoré členské štáty by mohli mať z dôvodu dosiahnutia dlhodobej rovnováhy výdavkov výrazné finančné problémy. Parlament dosiahol kompromis, ktorý nám umožňuje poskytnúť pomoc krajinám najviac postihnutým krízou a vyhnúť sa zrušeniu záväzku na rok 2007.

Týmto hlasovaním poskytujeme výraznú podporu príjemcom fondov EÚ, ako aj oddeleniam, ktoré sú iniciátormi projektov. Nezabúdajme však, že pred sebou máme ešte mnoho úloh, pokiaľ ide o zjednodušenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Je dôležité zdôrazniť, že tlak na vnútroštátne finančné zdroje sa naďalej zvyšuje a na zmiernenie tohto tlaku sú potrebné ďalšie kroky prostredníctvom lepšieho využívania finančných prostriedkov EÚ a mobilizácie a akcelerácie všetkých dostupných fondov na prekonanie krízy, najmä Európskeho sociálneho fondu (ESF) na balíky na rýchle hospodárske oživenie, ako je načrtnuté v uvedenom oznámení. Je mimoriadne dôležité, aby sa na uľahčenie riadenia finančných prostriedkov poskytovaných EÚ vynaložilo väčšie úsilie a urýchlil sa tak tok týchto prostriedkov príjemcom, ktorí sú najviac postihnutí hospodárskym poklesom. Je dôležité dosiahnuť hlavný cieľ v podobe zefektívnenia spolufinancovaných investícií v členských štátoch a regiónoch a zvýšenia vplyvu financovania na celé hospodárstvo, najmä na malé a stredné podniky a na zamestnanosť. Malé a stredné podniky sú motorom európskeho hospodárstva, hlavným faktorom trvalo udržateľného rastu a tvorcom početných a kvalitných pracovných miest. Ďalšie zjednodušenie a objasnenie pravidiel upravujúcich politiku súdržnosti bude mať nepochybne pozitívny vplyv na tempo vykonávania programov, najmä tým, že sa vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom poskytnú jasnejšie a menej byrokratické pravidlá, ktoré umožnia väčšiu pružnosť pri prispôsobovaní programov novým úlohám.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), písomne. – Správa sa týka finančného riadenia niektorých najdôležitejších fondov v rámci Európskej únie. Medzi tieto fondy patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond. Po dôkladnej analýze návrhu nariadenia (KOM(2009)0384), článku 161 Zmluvy o ES, ako aj ďalších dokumentov som sa rozhodol podporiť stanovisko spravodajcu a z uvedeného dôvodu som hlasoval za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Zmena a doplnenie nariadenia o využívaní Európskeho štrukturálneho fondu a Kohézneho fondu predstavuje opatrenie zamerané na podporu členských štátov EÚ počas súčasnej krízy. Spĺňa predovšetkým ich požiadavky na zjednodušenie riadenia fondov.

Som presvedčená, že nové ustanovenia zároveň pomôžu znížiť riziko straty finančných prostriedkov z dôvodu ich nedostatočne rýchleho využívania, pretože sa poskytuje dlhší časový rámec pre projekty, ktoré v priebehu určitého obdobia ešte neboli schválené alebo vykonávané.

Dúfam tiež, že tieto zjednodušené pravidlá nadobudnú platnosť čo najskôr a že členské štáty a najmä regióny, pre ktoré má byť táto možnosť financovania z prostriedkov EÚ prospešná, ako aj verejné orgány v týchto regiónoch budú aj napriek rozpočtovým obmedzeniam aj naďalej investovať do európskych projektov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne.(FR) Delegácia Demokratického hnutia víta prijatie správy, ktorá umožňuje zjednodušenie niektorých ustanovení v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu. Predĺženie konečných termínov na využívanie fondov je výrazným pokrokom. Podľa súčasných pravidiel musí byť pomoc vyčerpaná do dvoch rokov od jej poskytnutia, v opačnom prípade je potrebné ju vrátiť. Podľa nových pravidiel neprídu regióny a členské štáty o finančné prostriedky pridelené v roku 2007 na projekty, ktorých vykonávanie sa odložilo. V prípade ekologických projektov s nákladmi v hodnote menej ako 50 miliónov EUR členské štáty odteraz nebudú musieť predkladať Európskej komisii na schválenie osobitnú žiadosť. Dodatočné zálohové platby na rok 2010 budú povolené v prípade tých členských štátov, ktoré najviac postihla hospodárska a finančná kríza. Zjednodušenie niektorých ustanovení uľahčí aj revíziu prebiehajúcich operačných programov a umožní nám lepšie reagovať na krízové situácie. Napríklad regióny, ktoré zasiahla búrka Xynthia, budú môcť uvedenú novú pružnosť využiť na pomoc obetiam tejto katastrofy.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) Komisia predložila návrh na zmenu a doplnenie nariadenia o štrukturálnych fondoch, ktorého cieľom je poskytnúť členským štátom výrazne zasiahnutým finančnou krízou potrebný hospodársky stimul. Zmena a doplnenie by mali viesť k uplatňovaniu takzvaných prahov podpory. Namiesto súčasného prahu 25 miliónov EUR by sa mal uplatňovať prah vo výške 50 miliónov EUR. Veľké projekty by mali byť chránené aj pred automatickým zrušením viazanosti. Niektorým štátom by sa tiež malo umožniť žiadať o stopercentnú úhradu nákladov na opatrenia v rámci trhu práce z Európskeho sociálneho fondu. Keby bolo z rozpočtového hľadiska možné začať financovanie bez potreby spoluúčasti, o čom veľmi pochybujem, potom jediný správny a možný spôsob spočíva v porovnávaní pravidiel a nariadení týkajúcich sa všetkých činností na základe rovnakých parametrov. Je úplne neprijateľné, aby boli niektoré členské štáty označované ako „viac zasiahnuté krízou“ a aby pre ne z týchto dôvodov neplatili pravidlá. Ak majú existovať výnimky, nech platia rovnako pre každého. EÚ nie je až taký veľký subjekt, aby sme mohli vyvodzovať v prípade jednotlivých členských štátov rozličné dôsledky finančnej krízy. Hospodárstva sú vzájomne prepojené a dôsledky hospodárskeho riadenia sa navzájom ovplyvňujú. Nesprávne by bolo aj to, keby sme trestali neposkytnutím výnimiek tie členské štáty, ktoré sa pokúšajú oživiť vlastné hospodárstva a neočakávajú pomoc zo strany EÚ. Aj v období krízy bojujme za rovnaké podmienky v rovnakých situáciách. V správe sa uvedené otázky zohľadňujú, a preto podporujem jej prijatie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Vítam prijatie správy pána Kirilova, ktorú som podporil svojím hlasovaním. Som presvedčený, že prijatie tejto správy za také krátke obdobie po oznámení Komisie bude prospešné, pretože opatrenia, ktoré sú v nej uvedené, urýchlia proces financovania a pomôžu naštartovať hospodársku obnovu v regiónoch, čo je počas súčasnej krízy úplne nevyhnutné. Správa je súčasťou usmernení, ktoré vypracovala Rada v súvislosti so zmenami a doplnením pravidiel finančného riadenia programov, ktoré sú spolufinancované ESP, ako aj usmernení, ktoré sa týkajú vykonávania programov zameraných na uľahčenie, zjednodušenie a objasnenie nariadení upravujúcich politiku súdržnosti. V prípade Rumunska to znamená zvýšenie objemu zálohových platieb, čo sa týka Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, a dlhšie časové obdobie na využívanie európskych fondov prostredníctvom zrušenia viazanosti, aby členské štáty mohli opätovne využiť tieto finančné prostriedky v rámci programu. Ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obsahujú zjednodušenie a objasnenie opatrení požadovaných na uplatňovanie štrukturálnych fondov počas fázy predkladania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov a počas vypracovania výročnej správy o vykonávaní programu. Správa obsahuje aj dohodu o jednom prahu vo výške 50 miliónov EUR vymedzujúcom veľký projekt, ktorý bude oprávnený na čerpanie finančných prostriedkov z niekoľkých európskych programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. – (PT) Hlasovala som za správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o všeobecných ustanoveniach pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia. Závažný a nebývalý vplyv súčasnej hospodárskej a finančnej krízy na rozpočty členských štátov znamená, že je potrebné zjednodušiť riadenie politiky súdržnosti a zvýšiť zálohové platby. Uvedené opatrenia aj napriek zložitej situácii umožnia zachovať riadny peňažný tok a zabezpečiť platby pre príjemcov počas vykonávania programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Podľa môjho názoru predstavuje politika súdržnosti EÚ ústredný faktor rozvoja a uplatňovania zásady solidarity medzi členskými štátmi, ktorú Európska únia presadzuje. Preto je dôležité hlavne v období krízy, v ktorom môžu uvedené fondy pomôcť najmä pri zmierňovaní vplyvu v najviac znevýhodnených regiónoch, zlepšiť súčasnú štruktúru politiky súdržnosti, aby bolo možné účinnejšie prideľovať finančné prostriedky a dostatočne včas dosahovať účinnejšie výsledky.

Navyše je potrebné dosiahnuť väčšiu pružnosť nástrojov, pretože zastarané nástroje sa nedokážu prispôsobiť nepredvídateľným okolnostiam, ako je napríklad kríza, a sú škodlivé pre hospodársky rozvoj Európskej únie. Dôležité je aj zaručiť, aby finančné prostriedky, ktoré sú dostupné v rámci politiky súdržnosti, využívali členské štáty primeraným spôsobom a aby sa dostupné zdroje vynakladali účinne. Z uvedeného dôvodu považujem za nevyhnutné prehodnotiť nielen štruktúru politiky súdržnosti Únie, ale aj dostupné kontrolné mechanizmy, ako aj donucovacie metódy, ktoré je možné využiť v prípade nedodržiavania zo strany členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Cieľom tohto návrhu je poskytnúť dodatočné hospodárske stimuly niektorým členským štátom, ktoré vážne trpeli následkami hospodárskej krízy. Po ňom nasledoval plán hospodárskej obnovy Európy, pričom vykonávacie ustanovenia spomínaného základného nariadenia už boli zmenené a doplnené v roku 2009 s cieľom umožniť väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o zálohové platby. Hlavný prvok návrhu Komisie bol zameraný na riešenie následkov finančnej krízy. Navrhovaným riešením bolo zavedenie dočasnej možnosti pre členské štáty trpiace vážnymi problémami s peňažným tokom, ktoré by mohli žiadať stopercentnú úhradu financovania opatrení trhu práce v rámci Európskeho sociálneho fondu, čo by znamenalo výnimku zo zásady spolufinancovania. Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy znamenalo zmenu legislatívneho postupu. Namiesto postupu súhlasu, kde Parlament mohol povedať len áno alebo nie, Parlament získal možnosť plne sa vyjadriť k obsahu textu v rámci riadneho legislatívneho postupu. Z uvedeného dôvodu som hlasoval za tento návrh a treba dúfať, že Komisia predloží príslušný návrh na opravný rozpočet, ktorý posúdi a prijme rozpočtový orgán.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. – (PT) Súčasťou návrhu Komisie je zavedenie dočasnej možnosti pre členské štáty, ktoré majú vážne problémy s peňažným tokom, požiadať o financovanie potrebných opatrení na podporu rastu a zamestnanosti určených na boj proti kríze v rámci Európskeho sociálneho fondu. To by umožnilo členským štátom požiadať Komisiu o stopercentnú úhradu financovania na roky 2009 a 2010 a počas tohto obdobia by tak nebolo nutné vnútroštátne spolufinancovanie.

Obhajovali sme práve toto opatrenie s cieľom v plnej miere využiť finančné prostriedky EÚ, ktoré sú k dispozícii práve v období, keď sú najviac potrebné. Rada však zaujala odlišnú pozíciu a len konštatuje, že „sú potrebné dodatočné zálohové platby [...] pre členské štáty, ktoré kríza postihla najviac“.

V dokumente, o ktorom Parlament hlasuje, je vyjadrená podpora pozície Rady. Sme presvedčení, že uvedená skutočnosť je rozporuplnejšia a menej priaznivá pre členské štáty, ktoré kríza zasiahla najviac. Domnievame sa však, že pozitívnym prvkom je „predĺženie konečného termínu na výpočet automatického zrušenia viazanosti ročného rozpočtového záväzku týkajúceho sa celej výšky ročného rozpočtového príspevku na rok 2007 s cieľom zlepšiť čerpanie rozpočtových prostriedkov vyhradených pre niektoré operačné programy“.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Hlavné úlohy, pred ktorými Európska únia stojí v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, vyústili do prijatia určitých prioritných opatrení, ktoré pomôžu hospodárstvam členských štátov prispôsobiť sa vzniknutej situácii. Hlasoval som za správu, pretože dôrazne podporujem poskytovanie dodatočných finančných stimulov členským štátom, ktoré výrazne zasiahla finančná kríza, ako aj zjednodušenie aspektov, ktoré sa týkajú finančného riadenia. Odloženie zrušenia viazanosti by mohlo byť prospešné pre všetky krajiny, kým krajiny s najhoršou situáciou by mohli využiť dodatočné zálohové platby. K týmto krajinám patria Estónsko, Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko a Litva. Pozitívny vplyv na mieru vykonávania programov bude mať ďalšie objasnenie nariadení upravujúcich politiku súdržnosti a zjednodušenie postupov. Tento krok má mimoriadny význam, pretože politika súdržnosti predstavuje najúčinnejší nástroj z hľadiska poskytovania pomoci reálnej ekonomike.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Zjednodušenie čerpania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu predstavuje nevyhnutnú súčasť podpory členských štátov, ktoré najviac postihla súčasná hospodárska kríza. Spoločne so zisťovaním rozsahu škôd v reálnej ekonomike a na trhu práce v dôsledku finančnej krízy musíme prijímať opatrenia na zlepšenie prístupu k finančným nástrojom Únie. Musí dochádzať k riadnemu toku finančných prostriedkov, ktorý umožní poskytovať platby príjemcom v priebehu vykonávania programov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) EÚ sa v období krízy znova ukazuje v pravom svetle. Keď východné členské štáty EÚ museli mrznúť v dôsledku ukrajinsko-ruského sporu o plyn, preukázal sa len slabý náznak solidarity. Teraz, keď ide o hospodárskeho chránenca – euro, vlajkovú loď EÚ, je zrazu možné niečo iné. Dotácie EÚ sa primerane upravili. Hoci možnosť stopercentnej úhrady financovania opatrení politiky trhu práce na roky 2009 a 2010 nepodporila ďalšie vzdelávanie a vysokokvalitné učňovské vzdelávanie do miery, ktorú by sme privítali, určite je v súčasnej situácii nevyhnutná. Pre všetky členské štáty by bolo prospešné odloženie zrušenia viazanosti rozpočtového záväzku a krajiny s najväčšími problémami by získali dodatočné zálohové platby. Strkanie peňazí do bezodnej jamy na základe vlastného rozhodnutia a bez sprievodných opatrení môže byť nebezpečné. Z uvedeného dôvodu som návrh zamietol.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) Vzhľadom na hospodársku a finančnú krízu je potrebné optimálne využiť opatrenia, ktoré zjednodušia určité postupy týkajúce sa čerpania európskych finančných prostriedkov. Patria medzi ne:

– prideľovanie dodatočných zálohových platieb na rok 2010 v prípade členských štátov, ktoré zasiahla kríza, čím sa zabezpečí stabilný peňažný tok a zjednodušenie platieb príjemcom počas fázy vykonávania programov;

– predĺženie konečného termínu na výpočet automatického zrušenia viazanosti ročného rozpočtového záväzku týkajúceho sa celej výšky ročného rozpočtového príspevku na rok 2007, ktoré zlepší čerpanie rozpočtových prostriedkov vyhradených pre niektoré operačné programy a zaručenie primeranej podpory iniciatív zameraných na udržiavanie a vytváranie pracovných miest;

– členské štáty, ktoré dostali v roku 2009 podporu v súlade s právnymi predpismi, ktorými sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov, môžu v roku 2010 za určitých podmienok využiť 2 % z príspevku z Kohézneho fondu a 4 % z príspevku z ESF na operačný program.

Tieto opatrenia prispejú k rozvoju pružného inkluzívneho trhu práce a k výraznému zlepšeniu pozitívneho vplyvu, ktorý vytvára financovanie z prostriedkov EÚ na hospodárstvo ako celok, avšak najmä na malé a stredné podniky a na trh práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som proti tejto správe, pretože my skupina Verts/ALE sme predložili šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov a všetky z nich boli zamietnuté.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za tento návrh, pretože sa domnievam, že má veľký význam pre Portugalsko a najmä pre jeho najvzdialenejšie regióny, ktoré sú počas súčasnej krízy zraniteľnejšie. Dôvodom je to, že jej dôsledky pociťujú intenzívnejšie a jej prekonanie im trvá dlhšie.

Hoci vo všeobecnosti s obsahom správy súhlasím, musím zdôrazniť ťažkosti, ktorým čelia regionálne a miestne orgány, pokiaľ ide o zabezpečenie uvoľňovania finančných prostriedkov, ktoré by im umožnili poskytovať svoj podiel financovania projektov dotovaných z prostriedkov EÚ. Bol som sklamaný, že Rada zablokovala možnosť zvýšenia podielu spolufinancovania zo strany EÚ do výšky 100 % dokonca aj ako dočasné opatrenie a vo forme zálohových platieb, ktoré by sa vykompenzovali v neskorších rokoch vykonávania programov.

Kompromisné, avšak nie dokonalé riešenie spočíva v tom, že v prípade finančných prostriedkov EÚ na rok 2007, ktoré neboli vyčerpané v rámci programov naštartovaných pomalšie, sa pred zrušením viazanosti výnimočne predĺži konečný termín ich čerpania.

Všetci si uvedomujeme zložitosť voľby, pred ktorou v súčasnosti stoja rodiny a spoločnosti. Uvedomujeme si aj význam opatrení, ktoré v súčasnosti plánujeme pre hospodársku obnovu, a dúfame, že tieto opatrenia budú rýchle a udržateľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Svetová finančná kríza zasiahla všetky členské štáty EÚ. Domnievam sa, že najzdrvujúcejší úder zasadila pobaltským štátom. Z dôvodu tohto finančného hurikánu sa prijalo niekoľko opatrení a prišli sme o pracovné miesta. Máme však jedinečnú príležitosť zmeniť krízu na šancu. Mladým Litovčanom by sme radi poskytli veľmi sľubnú budúcnosť v Litve a chceli by sme predísť úniku mozgov. Túto úlohu nemožno zvládnuť bez štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu, a najmä bez Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Štrukturálne fondy predstavujú veľký podiel financovania z prostriedkov EÚ: na rozpočet na roky 2007 – 2013 sa pridelilo 227 miliárd EUR. EFRR stimuluje hospodársky rozvoj a obnovu v menej prosperujúcich častiach EÚ. S jeho pomocou sa financujú opatrenia, ako napríklad obnova priemyselných oblastí postihnutých poklesom v mestách a dedinách. Jeho súčasťou sú dôležité regionálne programy, ako napríklad program pre Pobaltie, ktorého cieľom je posilniť regionálnu identitu a viditeľnosť regiónu. Kohézny fond zohráva dôležitú úlohu pri zmenšovaní rozdielov medzi členskými štátmi EÚ, predovšetkým v oblasti životného prostredia a transeurópskych dopravných sietí. V súčasnom období (2007 – 2013) zohráva veľmi dôležitú úlohu aj Európsky sociálny fond, ktorý pomáha podnikom a pracovníkom prispôsobiť sa novým trhovým podmienkam a podporovať inovácie na pracoviskách, celoživotné vzdelávanie a zvýšenú mobilitu. Cieľom programu ESF v Litve je riešiť nedostatok ľudských zdrojov prostredníctvom ich mobilizácie, zlepšovania odborných zručností a zvyšovania úrovní kvalifikácie. Odkedy Litva vstúpila do EÚ, zaznamenala výrazný únik mozgov. Najlepší spôsob ako bojovať proti tomuto javu je investovať štrukturálne fondy EÚ do mladých odborníkov.

 
  
  

Návrh uznesenia: (B7-0221/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za toto uznesenie predložené Konferenciou predsedov výborov, v ktorom sa žiada, aby Komisia predložila nové návrhy v prípade dokumentov, ktoré neboli v Parlamente prerokované v čase nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy a v prípade ktorých je konanie neplatné.

Ako spravodajkyňa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko k návrhu odporúčania Rady o opatreniach na boj proti neurodegeneratívnym chorobám, predovšetkým Alzheimerovej chorobe, prostredníctvom spoločného programovania výskumných činností podporujem návrh Konferencie predsedov výborov týkajúci sa vyzvania Komisie na predloženie nového návrhu v súvislosti s týmito dokumentáciami, aby o nich bolo možné s Parlamentom konzultovať spôsobom zodpovedajúcim jeho inštitucionálnej úlohe, ktorá mu bola pridelená aj na základe ustanovení novej zmluvy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Prostredníctvom tohto uznesenia sa Európsky parlament dostane priamo k najdôležitejším politikám Európskej únie. Poskytuje právne úpravy potrebné na to, aby Parlament zohrával v plnej miere svoju úlohu na úrovni inštitúcií a zároveň na medzinárodnej úrovni. Európsky parlament môže konečne v plnej miere zaručiť, že bude obhajovať záujmy občanov EÚ, a práve preto som hlasovala za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Lisabonskou zmluvou sa Parlamentu jasne prisudzujú nové povinnosti a právomoci. S nadobudnutím jej platnosti 1. decembra 2009 bude predmetom zmien, ktoré Komisia predložila na základe zmlúv, avšak do tohto dňa neboli prerokované (v rozličných fázach legislatívneho a nelegislatívneho procesu), veľa návrhov. V niektorých prípadoch pôjde o rozdiely na úrovni rozhodovacieho postupu. Dôvodom je buď výrazné rozšírenie rámca riadneho legislatívneho postupu, alebo platí nový postup schvaľovania v súvislosti s uzatvorením medzinárodných dohôd. V niektorých prípadoch pôjde o rozdiely na úrovni rozhodovacieho postupu. Dôvodom je buď výrazné rozšírenie rámca riadneho legislatívneho postupu, alebo platí nový postup schvaľovania v súvislosti s uzatvorením medzinárodných dohôd. V iných prípadoch ide len o zmenu právneho základu. Komisia sa usiluje o ich formálnu zmenu prostredníctvom svojho návrhu o súhrnnom zozname. Existujú však určité návrhy (v rámci bývalého tretieho piliera), v prípade ktorých došlo k výraznej zmene právneho rámca. O uvedených návrhoch sa z tohto dôvodu nerokovalo a je potrebné nahradiť ich novými. Ako spravodajca iniciatívy za vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis vyzývam Komisiu, aby čo najskôr predložila nové návrhy. Z uvedeného dôvodu podporujem návrh uznesenia tohto Parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy. Nadobudnutie platnosti novej zmluvy znamená, že je potrebné nanovo vymedziť právne základy jednotlivých dokumentov, ktoré ešte neboli prerokované. Pokiaľ ide o nový legislatívny rámec, Komisia a Rada musia naliehavo uskutočniť potrebné zmeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy sa nezaviedlo len nové inštitucionálne usporiadanie a nová hierarchia právnych predpisov, ale vyžadujú sa aj osobitné opatrenia, pokiaľ ide o rozhodovacie postupy, ktoré v tom čase prebiehali. V týchto prípadoch došlo k zmene právnych základov, ako aj postupov, ktoré s nimi súvisia, pričom je plne opodstatnené ich opätovné preskúmanie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Lisabonskou zmluvou sa Parlamentu prisudzujú nové povinnosti a nové právomoci. S nadobudnutím jej platnosti 1. decembra 2009 bude veľa návrhov, ktoré Komisia predložila na základe zmlúv, ktoré však do tohto dňa neboli prerokované, predmetom zmien. V niektorých prípadoch pôjde o rozdiely na úrovni rozhodovacieho postupu. Dôvodom je buď výrazné rozšírenie rámca riadneho legislatívneho postupu alebo platí nový postup schvaľovania v súvislosti s uzatvorením medzinárodných dohôd. V iných prípadoch ide len o zmenu právneho základu. Komisia sa usiluje o ich formálnu zmenu prostredníctvom svojho návrhu o súhrnnom zozname. Existujú však určité návrhy (v rámci bývalého tretieho piliera), v prípade ktorých došlo k výraznej zmene právneho rámca. O uvedených návrhoch sa z tohto dôvodu nerokovalo a je potrebné nahradiť ich novými. Z uvedeného dôvodu hlasujem za toto uznesenie Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eleni Theocharous (PPE), písomne. – Hlasovala som proti návrhu uznesenia o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy, pretože obsahuje nariadenie o takzvanom priamom obchode medzi EÚ a okupovanou časťou Cyperskej republiky.

Právny základ nariadenia je úplne nesprávny, pretože Európska komisia si vybrala článok 133 zmluvy, v súčasnosti, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, článok 207 odsek 2, ktorý sa zaoberá otázkami súvisiacimi s tretími krajinami. Použitie takéhoto právneho základu by bolo v rozpore s protokolom 10 o Cypre, v ktorom sa jasne uvádza, že Cyperská republika vstúpila do EÚ ako celé územie, pričom v severnej časti ostrova je odložené uplatňovanie acquis Únie z dôvodu tureckej okupácie. Súčasný právny základ nariadenia je urážkou zvrchovanosti a územnej celistvosti členského štátu EÚ, Cyperskej republiky, a je v rozpore so zásadami a hodnotami, na ktorých je založená EÚ a ktoré by mal Európsky parlament dodržiavať a presadzovať ako znak európskej demokracie.

 
  
  

Správa: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za správu pána Szájera, ktorému by som rád poďakoval za vynikajúcu analýzu, ktorú uskutočnil v zmysle zmien zavedených Lisabonskou zmluvou.

Vzhľadom na rozsiahle a rozličné dôsledky delegovaných aktov na legislatívny postup som presvedčený, že chvályhodné je najmä želanie Parlamentu uplatňovať v súvislosti s týmito delegovanými aktmi osobitné a jasné podmienky s cieľom zaručiť, aby mal tento Parlament nad nimi skutočnú demokratickú kontrolu. Myslím si, že na to, aby sme mohli uskutočniť akékoľvek potrebné zmeny tohto nového systému, musíme predovšetkým vyskúšať aj to, ako bude fungovať v praxi.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) V Lisabonskej zmluve sa rieši demokratický deficit prostredníctvom posilňovania právomocí Európskeho parlamentu a národných parlamentov. A to je rámec pre tento nový nástroj, ktorý umožňuje zákonodarcovi delegovať časť svojich vlastných právomocí na Komisiu (článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) za predpokladu, že ide o všeobecne záväzný akt, ktorým sa len dopĺňajú alebo menia nepodstatné časti legislatívneho aktu. Uvedený nástroj tak umožní rýchlejšie a jednoduchšie vyplniť medzery alebo regulovať či aktualizovať podrobnejšie hľadiská v rámci legislatívneho aktu, pričom sa predíde nadmerne zložitým a zdĺhavým legislatívnym postupom, ktoré zvyčajne mali negatívne dôsledky pre verejnosť. Zaručili sa dve hľadiská, to, že delegovanie možno kedykoľvek stiahnuť, a to, že skôr, ako nadobudnú platnosť akty schválené Komisiou prostredníctvom delegovania, je potrebný predchádzajúci súhlas Parlamentu (a Rady). Podporujem túto inováciu, ktorá by mala nahradiť povestný „komitologický“ systém. V súčasnosti však potrebujeme naliehavo stanoviť spôsob delegovania, jeho rozsah, cieľ, pracovné metódy a podmienky, za ktorých môže zákonodarca vykonať kontrolu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy si vyžaduje objasnenie niektorých jej noriem, najmä tých, ktoré majú právny a procesný obsah. Patria k nim napríklad normy, ktoré sa zaoberajú legislatívnym postupom, hierarchiou noriem a právomocami inštitúcií. V článku 290 odsek 1 zmluvy sa uvádza, že legislatívny akt môže na Komisiu delegovať právomoc prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Uvádzajú sa však osobitné výhrady a prísne obmedzenia v súvislosti s rozsahom takýchto aktov. Napriek tomu je však toto podrobné rozpracovanie právnych predpisov stanovené v zmluve dôležité z dôvodu predchádzania príliš nejednotným výkladom, ktoré by ohrozili jednotnosť právnych predpisov EÚ. Hoci sú podobné akty bežné v členských štátoch, nemožno to tvrdiť o uvedených aktoch. Legitímnosť Komisie a vlád členských štátov je rozdielna, preto si delegovanie legislatívnej právomoci vyššie uvedeným orgánom vyžaduje väčšiu opatrnosť a pozornosť a je potrebné využívať ju výnimočne. Súhlasím, že využívanie legislatívneho delegovania by malo umožniť prijímať jednoduché a prístupné právne predpisy, čím by prispelo k právnej istote, účinnosti delegovaného a kontroly zo strany poverujúceho.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môže zákonodarca na Komisiu delegovať určitú právomoc, v rámci ktorej môže Komisia len dopĺňať alebo meniť legislatívny akt. Delegované akty, ktoré Komisia prijme na základe tohto postupu, predstavujú všeobecne záväzné nelegislatívne akty. Spravodajca obhajuje prísnejšiu kontrolu Komisie pri vykonávaní delegovaných legislatívnych právomocí. Z toho dôvodu som hlasoval za prijatie správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu pána Szájera o právomoci legislatívneho delegovania a za správu pána Speroniho o žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity Miloslava Ransdorfa. Bola prijatá prevažnou väčšinou.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. (SV) Hlasovala som za správu o právomoci legislatívneho delegovania. Článok 290 Lisabonskej zmluvy umožňuje Parlamentu vzniesť námietky alebo odvolať zmeny a doplnenia legislatívnych aktov zo strany Komisie. Tento krok si však vyžaduje absolútnu väčšinu, inými slovami väčšinu počtu zvolených poslancov Európskeho parlamentu. Vzhľadom na neprítomnosť poslancov to zvyčajne znamená 60 % hlasujúcich. V minulosti mohla tento krok vykonať len Rada za predpokladu, že sa získala kvalifikovaná väčšina hlasov. Expertné skupiny Komisie, ktoré sa vyberajú z členských štátov, majú na legislatívne delegovanie veľký vplyv. Jedným príkladom je skutočnosť, že Komisia prostredníctvom expertnej skupiny povolila nový druh geneticky modifikovanej kukurice aj napriek nesúhlasu Parlamentu a Rady. Ďalším príkladom je pôvodná smernica o službách, v ktorej Rada a Parlament odstránili odsek, v ktorom sa uvádzalo, že je zakázané požadovať stáleho zástupcu v prípade vysielania pracovníkov, inými slovami partnera odborov. Komisia sa však postavila proti tomuto kroku a vypracovala usmernenia, na základe ktorých nebolo potrebné ustanoviť stáleho zástupcu. Komisia si chce zachovať nezávislosť a aj naďalej využívať expertné skupiny (KOM(2009)0673). Spravodajca pán Szájer zamieta aj skupiny zložené z národných expertov aj zapojenie národných orgánov. Nesúhlasím s posledným bodom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Lisabonská zmluva zmenila predošlý komitologický systém tým, že sa odvoláva na nové právne nástroje ako delegované akty a vykonávacie akty. S novou zmluvou preberá Parlament spolu s Radou úlohu spoluzákonodarcu.

Ukotvenie možnosti delegovať na Komisiu právomoc prijímať nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú legislatívne akty, v zmluve je krokom vpred v tej súvislosti, že z dvoch inštitúcií sa stávajú rovnocenní partneri. Táto správa je snahou o objasnenie podmienok možnosti delegovania právomocí Parlamentom a Radou na Komisiu v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V dokumente sa zdôrazňuje význam zásady slobodnej vôle zákonodarcu delegovať vlastné právomoci na Komisiu ako nástroja tvorby lepších právnych predpisov.

V správe sa podporuje potreba predchádzať ukladaniu dodatočných povinností zákonodarcovi nad rámec tých, ktoré už vyplývajú zo zmluvy. Zákonodarca musí umožniť Komisii vykonávať delegovanú právomoc účinne a musí riadne kontrolovať jej využívanie. Z uvedených dôvodov a vzhľadom na to, že hlavnou prioritou je prijatie acquis v oblastiach, ktoré pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy nepodliehali spolurozhodovaciemu postupu, som hlasoval za tento dokument.

 
  
  

Správa: Peter van Dalen (A7-0114/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Konkurencieschopnosť európskej námornej dopravy by mala aj naďalej zostať jedným zo strategických cieľov politiky Európskej únie v oblasti námornej dopravy. Na dosiahnutie tohto cieľa musíme zaručiť potrebnú podporu inovácií, vedeckého výskumu a ich rozvoj, ktorý by urýchlil modernizáciu infraštruktúry námorných prístavov a zabezpečil využívanie najmodernejších technológii v lodiarskom priemysle. Obmedzenie administratívnej záťaže a byrokracie by viedlo k zvýšeniu investícií súkromného a verejného sektora v odvetví námorných prístavov a lodnej dopravy. Rozvoj transeurópskej dopravnej siete, vytvorenie morských diaľnic a rozvoj intermodality druhov dopravy by viedol k vytvoreniu európskeho systému námornej dopravy, ktorý by bol konkurencieschopný a prístupný inováciám. Musíme riešiť aj otázku zosúladenia zdaňovania uplatňovaného v prípade posádok, ktoré sa plavia pod vlajkou Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Morské územie Európskej únie je najrozsiahlejšie na svete. Námorné hospodárstvo poskytuje prácu piatim miliónom ľudí, kým 5 % HDP EÚ pochádza z priemyselných odvetví a služieb, ktoré priamo súvisia s týmto sektorom. Údaje a fakty jednoznačne dokazujú, že more predstavuje zásadný zdroj zamestnanosti a rastu v členských štátoch, najmä ak zohľadníme jeho medzinárodný rozmer, a teda tlak, ktorému je vystavené z hľadiska svetovej hospodárskej súťaže.

V tejto súvislosti správa ponúka veľa pozitívnych bodov, ktoré sa týkajú požiadavky na poskytovanie stimulov pre námorný sektor na národnej úrovni a na zvýšenú koordináciu pri regulácii na úrovni EÚ. Uvedené opatrenia by zmiernili byrokraciu, čo by pomohlo pri zvyšovaní konkurencieschopnosti celého sektora. Súhlasím s prístupom uvedeným v správe, a preto budem hlasovať v jej prospech.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Delegácia Demokratického hnutia víta prijatie strategických cieľov pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018. Prijaté uznesenie vyzýva predovšetkým na rozšírenie námorníckych povolaní prostredníctvom posilnenia odbornej kvalifikovanosti a zosúladenia odbornej prípravy v rámci Európy. Je skutočne nevyhnutné zabezpečiť zamestnancom námornej dopravy na všetkých úrovniach na pevnine i na mori celoživotné vzdelávanie a rekvalifikáciu. Vzhľadom na to musia všetky členské štáty urýchlene ratifikovať Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006. Aby bola námorná doprava aj naďalej jedným z druhov dopravy, ktorý spôsobuje najmenšie znečistenie, je potrebné dosiahnuť ďalší pokrok, pokiaľ ide o znižovanie emisií oxidov síry a dusíka, častíc (PM10) a CO2. Z uvedeného dôvodu vyjadrujú poslanci Európskeho parlamentu za Demokratické hnutie ľútosť v súvislosti s tým, že Komisia zamietla začlenenie sektora námornej dopravy do systému EÚ na obchodovanie s emisiami. V tomto smere musíme aj naďalej dosahovať pokrok a aby sme tento cieľ splnili, Medzinárodná námorná organizácia (IMO) stanoví ciele zníženia vhodné pre všetky členské štáty, ktoré nám umožnia predísť narušeniu hospodárskej súťaže s flotilami tretích krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Komisia predložila oznámenie o strategických cieľoch a odporúčaniach pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018. Návrh Komisie obsahuje širokú škálu tém, ktoré sa týkajú politiky EÚ v oblasti námornej dopravy. Poskytuje tak subjektom v sektore námornej dopravy značný priestor a iniciatívu na splnenie strategických cieľov a odporúčaní, ktoré stanovuje.

Návrh Komisie sa dotýka týchto hlavných otázok: (i) hodnota a konkurenčné postavenie európskeho sektora námornej dopravy na globálnom trhu; (ii) pracovné príležitosti v námornom sektore; (iii) kvalita európskej námornej dopravy; (iv) medzinárodná spolupráca; (v) európska námorná doprava ako súčasť európskeho hospodárstva a ako hnací motor hospodárskej integrácie a (vi) Európa ako svetový líder v oblasti námorného výskumu a inovácií.

Z hľadiska geografickej polohy Portugalska a z hľadiska strategického významu mora má táto téma pre našu krajinu zásadný význam a každé úsilie o rozvoj „hospodárstva na mori“ si zaslúži našu podporu a angažovanosť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Európsky námorný sektor predstavuje jednoznačný a nenahraditeľný prínos pre vnútorné hospodárstvo Únie a jej dopravný systém. Záujmy európskeho sektora námornej dopravy treba preto považovať za veľmi dôležité aj pri tvorbe celkovej európskej dopravnej politiky. Treba si uvedomiť, že európsky námorný sektor funguje a čelí konkurencii predovšetkým na globálnom trhu. Sektor námornej dopravy stojí pred riešením veľkých problémov v oblasti životného prostredia. V prvom rade sa musí výrazne zlepšiť environmentálne správanie námorných lodí a musia sa znížiť emisie SOx, NOx, častíc a CO2. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť potrebu dosiahnuť dohody o tejto problematike na svetovej úrovni s cieľom bojovať proti riziku zmeny vlajky na nezúčastnené krajiny. Pokiaľ ide o bezpečnosť, chcel by som zdôrazniť skutočnosť, že členské štáty sú vyzvané na urýchlené a správne vykonávanie balíka, najmä pokiaľ ide o Parížske memorandum o porozumení (týkajúce sa inšpekcií zameraných na riziká). Uvedeným krokom sa predíde nepotrebným inšpekciám, zvýši sa účinnosť dohľadu a zmierni sa administratívna záťaž kontrolovaných subjektov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Výzva na zníženie uhlíkovej stopy plavidiel a prístavných infraštruktúr, zlepšenie podmienok pre námorníkov, výzva na zníženie emisií oxidov síry, dusíka, častíc (PM10) a CO2 či dokonca vytvorenie námorných oblastí kontroly emisií predstavujú mnohé opatrenia, ktorých pozitívny výsledok závisí od ich uplatňovania. Neustále uprednostňovanie voľnej a nenarušenej hospodárskej súťaže, ako aj podriadenie práv námorníkov konkurencieschopnosti však znamenajú, že táto správa je v rozpore so záujmami námorníkov a so všeobecným záujmom. Z uvedeného dôvodu hlasujem proti tomuto textu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Prijatím tejto správy sa vymedzujú ciele potrebné pre existenciu politiky Únie v oblasti námornej dopravy. Tento druh dopravy sa presúva do centra pozornosti, pretože je šetrný k životnému prostrediu a má potenciál byť ešte šetrnejší. Sektor námornej dopravy je pre európske hospodárstvo nevyhnutný nielen z hľadiska prepravy cestujúcich, základných materiálov, komodít a energetických výrobkov, ale aj preto, lebo má zásadný význam pre širokú škálu námorných činností, akými sú napríklad lodiarstvo, logistika, výskum, cestovný ruch, rybolov a akvakultúra.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za správu pána van Dalena o stratégii v oblasti námornej dopravy do roku 2018 aj napriek tomu, že náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh o začlenení námornej dopravy do systému ETS bol zamietnutý prevažnou väčšinou (v hlasovaní podľa mien).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), písomne. (ET) Budúcnosť európskeho sektora námornej dopravy zohráva v Európskej únii významnú úlohu z hospodárskeho a sociálneho hľadiska, ako aj z hľadiska životného prostredia. Dnešným hlasovaním sa zavádza stratégia v oblasti európskej námornej dopravy do roku 2018. Tento krok možno bude mať priamy vplyv na 41 % flotíl, ktoré patria Európe, a nepriamo ovplyvní sektor námornej dopravy na celom svete. Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu podporila túto správu, pretože vo veľkej miere spĺňa naše očakávania a boli podporené naše návrhy na zlepšenie. Podľa nášho názoru musia v budúcnosti v sektore námornej dopravy zohrávať vedúcu úlohu tieto kľúčové slová: účinnosť, ekologickosť a rovnaké trhové podmienky. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby správa, ktorú prijímame, obsahovala výzvu, aby členské štáty ratifikovali dohovor Medzinárodnej námornej organizácie s cieľom zaručiť lepšie podmienky pre námorníkov a majiteľov lodí, ako aj pre životné prostredie. Na záver chcem pánovi spravodajcovi poďakovať za vysokú mieru spolupráce a otvorenosti počas prípravy návrhu správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Námorná doprava je bezpochyby konkurenčnou výhodou Európy. Je však potrebné vykonať veľa práce s cieľom podporiť intermodalitu a komodalitu, čoho súčasťou je aj nové postavenie námornej dopravy ako skutočnej konkurencieschopnej alternatívy.

Námorná doprava rieši mnohé problémy. Ak zistíme, ako ich využiť prostredníctvom investovania do odbornej prípravy mladých technických pracovníkov a vyrovnáme tak nedostatok odborníkov v tomto sektore, môžeme ich zmeniť na skutočné príležitosti. Priority predstavujú aj technologický rozvoj a obmedzovanie nepotrebnej byrokracie s cieľom získať investície pre prístavné odvetvie.

Je potrebné usilovať sa aj o bezpečnejšiu a ekologickejšiu námornú dopravu, a to prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov a poskytnutím účinnej reakcie na pirátske činy. Tlaky, ktoré ohrozujú pozíciu európskej námornej flotily a ktoré pramenia najmä zo štátnej pomoci, ktorá je poskytovaná tomuto sektoru v tretích krajinách, je potrebné usmerňovať v súlade s rámcom, ktorý má vypracovať Svetová obchodná organizácia.

Je potrebné aj naďalej rozvíjať európsku infraštruktúru a kapacitu prístavov, ako aj morské diaľnice, ktoré sú veľmi dôležité pre južné a okrajové krajiny ako Portugalsko a pre najvzdialenejšie regióny ako Madeira.

Správa, ktorú sme dnes prijali, obsahuje tieto usmernenia vo všeobecnosti, preto ju podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Viac ako 80 % svetového obchodu sa uskutočňuje po mori a námorná doprava zostáva aj naďalej oporou medzinárodného obchodu. EÚ je najvýznamnejší svetový vývozca a druhý najväčší dovozca. Ak teda chceme, aby európske spoločnosti boli na celosvetovej úrovni konkurencieschopné, námorná doprava a podobné služby sú nevyhnutné. Príbrežná námorná doprava predstavuje dôležitú súčasť európskeho dopravného reťazca. V rámci Európy sa ňou prepravuje 40 % nákladov. Európske prístavy každoročne využíva viac ako 400 miliónov cestujúcich. Námorná doprava tak priamo vplýva na kvalitu života európskych občanov. Európsky parlament je jedným z obhajcov námornej politiky v EÚ. Politika EÚ v oblasti námornej dopravy podporuje aj ďalšie politiky, predovšetkým integrovanú námornú politiku. Svetová finančná kríza zasiahla aj sektor námornej dopravy. Z uvedeného dôvodu skutočne musíme uvoľniť hospodársky potenciál európskeho námorníctva a podporiť tak hospodársky rast, sociálnu stabilitu a stabilitu životného prostredia. Dlhodobá konkurencieschopnosť európskej námornej dopravy je základom námornej politiky EÚ. Táto stratégia podporuje bezpečnú, ekologickú a účinnú námornú dopravu a vytváranie pracovných miest v odvetví v rámci európskej námornej politiky. Z hľadiska rozvoja námornej dopravy, prístavov a príbuzných odvetví je strategická vízia dôležitá pre zjednodušenie námornej politiky EÚ pri riešení budúcich problémov, ako napríklad boja proti pirátstvu a znižovania vplyvu námornej dopravy na životné prostredie. Nevyhnutný je integrovaný a medziodvetvový prístup vrátane politík v oblasti rybolovu, dopravy, životného prostredia, energetickej politiky, priemyselnej politiky a politiky v oblasti vedeckého výskumu. Už neplatí, že európske štáty navzájom súperia. Týka sa to aj Litvy a zvyšku Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písomne. (FR) Vítam prijatie tejto správy, ktorá obsahuje niektoré z mojich návrhov týkajúcich sa budúcnosti politiky v oblasti námornej dopravy a súvisiacich odvetví, či už ide o stavbu lodí, cestovný ruch alebo sektor rybolovu. Považovala som za dôležité opätovne upozorniť na potrebu bezpečnosti ako nevyhnutnej podmienky námornej dopravy a aj napriek zložitej hospodárskej situácii zdôrazniť potrebu dodržiavania vysokých noriem ochrany morského a pobrežného životného prostredia. Očakávané zvýšenie množstva tovarov a cestujúcich, prísnejšie environmentálne normy a potreba presadzovať intermodalitu a presúvanie dopravy na more si vyžadujú modernizáciu prístavných infraštruktúr. Tieto štrukturálne opatrenia si vyžadujú značné investície spojené s transparentnými a spravodlivými pravidlami financovania, aby bolo možné podporovať inovácie a zvyšovať konkurencieschopnosť európskych prístavov. Na záver vítam skutočnosť, že v našej stratégii má nezanedbateľné miesto sociálny rozmer a že sa zdôrazňuje najmä zamestnanosť, odborná príprava, posilnenie námorníckych povolaní a zlepšenie pracovných podmienok námorníkov na pevnine i na mori.

 
  
  

Správa: Helga Trüpel (A7-0028/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne.(RO) Európska digitálna knižnica „Europeana“ je jednotným, otvoreným a mnohojazyčným portálom vytvoreným pre európske kultúrne dedičstvo. V budúcnosti poskytne veľkému počtu čitateľov prístup k vzácnym alebo starým dokumentom európskeho dedičstva, ku ktorým je pre spôsob ich uchovávania problematický prístup.

V návrhu uznesenia, o ktorom sme dnes hlasovali, som požiadala Európsku komisiu o spustenie osobitnej kampane v médiách a na internete zacielenej na študentov a učiteľov a zameranej na používanie digitálnych zdrojov, ktoré ponúka tento portál na vzdelávacie účely, s cieľom viac zviditeľniť internetovú stránku Europeany. Portál Europeana by sa mal stať jedným z východiskových bodov pre vzdelávanie a výskum, ktorý mladým ľuďom v Európe priblíži ich kultúrne dedičstvo a pomôže vytvoriť súdržnosť medzi kultúrami v EÚ.

V tomto návrhu uznesenia povzbudzuje Európsky parlament členské štáty, aby rovnakou mierou prispievali do obsahu projektu Europeana a zintenzívnili svoje úsilie pri poskytovaní diel do knižníc a národných kultúrnych inštitúcií, aby všetci Európania získali neobmedzený prístup k svojmu vlastnému kultúrnemu dedičstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Európska digitálna knižnica Europeana predstavuje obrovskú ambíciu, a to digitalizovať všetky európske diela s cieľom sprístupniť ich širokej verejnosti. Je to dlhodobá úloha, ktorá si vyžaduje dôsledné monitorovanie a merateľný pokrok. Správa z vlastnej iniciatívy navrhuje cieľ sprístupniť 15 miliónov diel do roku 2015, ako aj umožniť prístup na internetovú stránku pre všetkých a vo všetkých jazykoch Európskej únie.

Tento európsky projekt je nevyhnutný, pretože prispieva k zveľadeniu nášho spoločného dedičstva, k jeho celosvetovému významu, čím predchádza monopolizácii týchto diel subjektmi zo súkromného sektora. Z tohto dôvodu som dôrazne hlasovala za tento ambiciózny projekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. − Podporil som túto správu, pretože sa domnievam, že prístup ku kultúrno-vzdelávacím informáciám musí byť prioritou, aby sa zlepšila úroveň vzdelania a životná úroveň v Európe. Vzhľadom na prínos, ktorým bude prístup ku knižnici „Europeana“ pre všetkých občanov EÚ, mala by sa plánovať jej dostupnosť vo všetkých úradných jazykoch čo najskôr. Aj ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať možnosť využívať digitálne technológie a mali by mať ľahší prístup k vzdelávaniu a informáciám prostredníctvom dostupných formátov a adaptovaných technológií. Dostupnosť digitálnej knižnice Europeana by sa mala zlepšiť zabezpečením bezplatného prístupu pre žiakov, študentov a učiteľov na stredných školách, univerzitách a v ďalších vzdelávacích inštitúciách. Preto je potrebné zaručiť a zjednodušiť všeobecný prístup k európskemu kultúrnemu dedičstvu a zabezpečiť jeho podporu a ochranu pre budúce generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Zhromažďovanie a uchovávanie umeleckého a kultúrneho dedičstva členských štátov Európskej únie prostredníctvom vytvorenia multimediálnej platformy, ktorá obsahuje obrazové a zvukové záznamy a videonahrávky s cieľom vytvoriť zdroj, ktorý by bol zároveň knižnicou, múzeom a archívom, je cieľom projektu Europeana, ktorý bol spustený v roku 2008 a ktorý v súčasnosti sprístupňuje na internete európske kultúrne dedičstvo vďaka príspevkom od viac ako 1 000 kultúrnych inštitúcií.

Hoci má stále viacero slabých miest, ako napríklad zverejňovanie a zvyšovanie informovanosti o samotnom projekte, problém sprístupňovania diel neznámych autorov alebo diel chránených autorským právom na internete a v neposlednom rade určitá škvrnitosť sprístupnených objektov a materiálov, využíva Europeana napriek tomu nové formy technológií na informatizáciu európskeho kultúrneho dedičstva vo veľkom rozsahu, pričom čerpá nielen zo zdrojov EÚ, ale aj z vnútroštátnych a súkromných zdrojov financovania.

Uchovávanie umeleckej pamäte, umeleckých stvárnení a kultúrnych osobitostí jednotlivých členských štátov je nevyhnutné pre zabezpečenie toho, aby mladšie generácie mali silný zmysel vlastnej identity. Z tohto dôvodu som hlasovala za návrh správy.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne.(RO) Keďže som hlasoval za správu s názvom „Europeana – ďalšie kroky“ a ako spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko vítam to, že správa bola dokončená, a dúfam, že Komisia prijme jej odporúčania. Po diskusiách o správe v rámci Výboru pre priemysel, výskum a energetiku sa diskutovalo o mnohých témach, ako napríklad o IT štruktúre, o správe internetovej stránky Europeana.eu, o bezplatnom prístupe k informáciám v knižnici, nevyhnutnosti štandardizácie postupov digitalizácie a o probléme medializácie internetovej stránky. Niektoré z týchto tém sú zahrnuté v správe hlavného výboru, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, čo mi dáva nádej, že sme sa úspešne dopracovali ku komplexnej správe.

Napriek tomu sa domnievam, že o určitých záležitostiach, ktoré sa neprijali v plnom rozsahu, sa musí naďalej diskutovať, ako napríklad o správe internetovej stránky, o metódach financovania a predovšetkým o organizácii internetovej stránky vo forme jednotnej databázy, a nie portálu. Dúfam, že vďaka našim odporúčaniam a úvahám Komisie o vyššie spomenutých záležitostiach sa tento projekt stane úspešným. Europeana sa môže stať úspešným projektom pre Európsku úniu, keďže je založená na hodnotách a ideáloch EÚ a poskytuje spoločný základ pre európske kultúrne informácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za správu s názvom „Europeana – ďalšie kroky“, ktorá povzbudzuje všetky členské štáty EÚ v tom, aby boli aktívnejšie pri sprístupňovaní príspevkov od svojich národných knižníc a kultúrnych inštitúcií, aby všetci Európania získali neobmedzený prístup k svojmu vlastnému kultúrnemu dedičstvu. Cieľ uchovať viac ako 15 miliónov diel na internetovej stránke v krátkom čase môže pomôcť ochrániť európske kultúrne dedičstvo s cieľom umožniť budúcim generáciám podieľať sa na vytvorení spoločnej európskej pamäte.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne.(PT) Dokonca aj v obdobiach, keď boli rozpory a dokonca nepriateľstvo medzi európskymi krajinami najočividnejšie, boli európska kultúra a veda vždy schopné prekročiť hranice a šíriť sa v oblasti, ktorá dnes tvorí Európsku úniu, a dokonca aj za jej hranicami. Je úplne v poriadku zdôrazňovať úlohu univerzít v tejto súvislosti. So svojimi kresťanskými koreňmi zohrali rozhodujúcu úlohu pri opätovnom pripojení odštiepených častí toho, z čoho vznikla respublica christiana, a nesmieme zabudnúť na všetkých, ktorí boli schopní prekonať rozdiely a presadiť svoje myšlienky na celom kontinente a odtiaľ na celom svete. Ako Portugalec a dedič jazyka a kultúry, ktorá sa rozšírila po celom svete, podporujem úsilie viac zviditeľňovať a sprístupňovať európsku kultúru a vedu pre všetkých, ktorí by k nim chceli mať prístup. Z tohto hľadiska je Europeana pokračovateľkou najlepšej európskej tradície. Dúfam, že projekt bude pokračovať trvalo udržateľným spôsobom a že moja krajina v ňom bude v súlade so svojím univerzálnym poslaním spolupracovať s obnoveným záväzkom.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Europeana bola otvorená v novembri 2008 a jej cieľom je sprístupniť európske kultúrne a vedecké dedičstvo pre všetkých na internete. V súčasnosti Europeana ponúka 6 miliónov digitalizovaných diel a cieľom je dosiahnuť hranicu 10 miliónov objektov do júna 2010. Druhou fázou projektu bude spustenie plne funkčnej adresy Europeana.eu v roku 2011, ktorá bude mať viacjazyčnejší charakter a bude umožňovať významové vyhľadávacie služby on-line. V Europeane je dostupných iba 5 % všetkých digitálnych kníh a takmer polovica z nich pochádza z Francúzska, za ktorým nasleduje Nemecko (16 %), Holandsko (8 %) a Spojené kráľovstvo (8 %). Všetky ostatné krajiny prispievajú piatimi alebo menej percentami. Je potrebné zvýšenie príspevkov členských štátov. Podporujem žiadosť, aby inventár digitálnej knižnice Europeana dosiahol do roku 2015 najmenej 15 miliónov rozličných digitalizovaných objektov. Súhlasím s tým, že osobitná pozornosť by sa mala venovať dielam náchylným na poškodenie, ktoré by čoskoro mohli zaniknúť, ako sú napríklad audiovizuálne materiály. Je potrebné nájsť spôsoby na sprístupnenie materiálov chránených autorskými právami, aby Europeana obsahovala súčasné diela, ako aj diela z nedávnej minulosti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. − (PT) Vytvorenie digitálnej knižnice, múzea a archívu európskeho kultúrneho dedičstva – od literárnych diel až po iné materiály kultúrneho a vedeckého významu – bude znamenať významný prínos v oblasti vzdelávania, výskumu a kultúry. Aby mohla mať široká verejnosť úžitok zo sprístupnenia Europeany pre všetkých nielen v Európe, ale aj na celom svete, je nevyhnutné, aby Europeana poskytla bezplatný prístup verejnosti k sprístupneným materiálom. Je rovnako nevyhnutné nezabúdať na to, že je dôležité využiť formáty a médiá, ktoré umožňujú prístup ľuďom so zdravotným postihnutím.

Napriek tomu má prijaté uznesenie určité aspekty, ktoré sú menej jasné, a aspekty, ktoré neboli dostatočne spracované. Nie je jasné, ako sa bude rozhodovať o tom, aký kultúrny a vedecký obsah sa bude ukladať do Europeany, ani kto ho tam bude ukladať alebo spravovať. Tieto otázky sú dôležité pri hodnotení rozsahu, v ktorom sa zaručí vhodné zastúpenie rozmanitosti európskeho kultúrneho dedičstva.

Pretrvávajú pochybnosti o tom, ako budú fungovať verejno-súkromné partnerstvá navrhované v správe a všeobecné financovanie kultúrnych inštitúcií súvisiacich s digitálnou knižnicou Europeana. Domnievame sa, že kultúrne a vedecké dedičstvo patrí všetkým a musí byť dostupné bezplatne pre všetkých občanov, nesmie sa vnímať ako obchodovateľná komodita.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Musíme zabezpečiť prístup pre všetkých Európanov k umeleckým a kultúrnym pokladom Európy, ktoré tvoria ich dedičstvo. S týmto vedomím sa v roku 2008 napriek určitým počiatočným ťažkostiam spustila Europeana, úžasná digitálna knižnica, ktorá dnes obsahuje takmer 6 miliónov digitalizovaných diel. Teraz musíme zlepšovať obsah Europeany a zároveň zaručiť rešpektovanie práv duševného vlastníctva. Na záver, ja osobne pripisujem mimoriadnu dôležitosť tomu, aby sa umožnil prístup k tomuto nástroju pre zdravotne postihnutých spoluobčanov, a preto by členské štáty mali týmto ľuďom zabezpečiť neobmedzený, bezplatný prístup k spoločným poznatkom Európy v dostupných formátoch a prostredníctvom vhodných technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Projekt Europeana – digitálna knižnica Európskej únie treba uvítať ako iniciatívu s cieľom vytvoriť európske kultúrne fórum poskytujúce európskym občanom rozsiahly prístup k európskemu kultúrnemu dedičstvu. Projekt, žiaľ, nenapreduje, hoci bol spustený už v novembri 2008, a to predovšetkým pre prekážky súvisiace s autorskými právami, ako aj so znížením financovania. Konečná verzia správy Európskeho parlamentu, ktorá bola dnes prijatá, predkladá užitočné odporúčania pre riadenie tohto projektu v budúcnosti. Po prvé, treba preskúmať spôsob financovania s prihliadnutím na verejno-súkromné partnerstvá a príspevky od členských štátov, ktoré sú momentálne veľmi nepredvídateľné. Po druhé, táto správa nám umožňuje zdôrazniť skutočnosť, že skutočné výsledky možno dosiahnuť nielen rozsiahlou digitalizáciou literárnych diel, ale aj nájdením okamžitých riešení, ktoré umožnia použitie diel chránených autorskými právami. Táto správa môže výrazne prispieť k existujúcemu rámcu prostredníctvom navrhovaných nariadení o zobrazovaní diel, ktoré musí byť bezplatné, pričom ich sťahovanie sa má spoplatňovať prijateľnými cenami.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Šírenie európskeho kultúrneho dedičstva je prínosné pre viaceré oblasti, okrem iného najmä pre vzdelávanie, vedu, výskum a cestovný ruch. Jeho šírenie však vôbec nie je dobré a sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, čo sa týka digitalizácie ich kultúrneho dedičstva s cieľom jeho sprístupnenia. Je potrebné spoločné úsilie, ktoré povedie k urýchlenému prijatiu nových technológií umožňujúcich rýchlu kompiláciu celkového európskeho kultúrneho dedičstva vo vysokokvalitných digitálnych formátoch. Toto úsilie je potrebné na šírenie tohto dedičstva do celého sveta, čo umožní iným národom získať prístup k európskemu kultúrnemu bohatstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Asi milión kníh, máp a fotografií z členských štátov EÚ je dostupných v digitálnej knižnici Europeana. Skutočnosť, že obchodné subjekty majú oveľa väčšiu úspešnosť so službou Google Books a sú ďalej v jej vývoji, je logická a súvisí s vyššou úrovňou informovanosti o službe Google Books. Aby sme dosiahli rýchlejší pokrok s digitálnou knižnicou Europeana a aby sme ju spopularizovali, musíme do projektu najprv zapojiť viac univerzít a inštitúcií. Len potom môžeme hovoriť o zvýšení finančných prostriedkov. Hoci je Europeana dôležitá pre európske kultúrne dedičstvo a poznatky, pochopenie pre zvýšenie finančných prostriedkov – a tiež ich poskytnutie z fondov na hospodársky rozvoj – je obmedzené, najmä v čase finančnej krízy a v súvislosti s miliardami, ktoré idú na pomoc Grécku. Preto som sa zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (LT) Motto EÚ „Zjednotení v rozmanitosti“ je veľmi výstižné pre projekt Europeana. Hlasoval som za správu, keďže ide o prvý seriózny pokus o zaznamenanie kultúrneho dedičstva celej Európy v digitálnom formáte. Európa má jeden z najväčších kultúrnych pokladov na svete, ktorý by podľa môjho názoru mal byť dostupný čo najširšej verejnosti. Je trochu poľutovaniahodné, že nie všetky krajiny EÚ sú rovnako aktívne pri prenose svojho kultúrneho dedičstva do virtuálneho priestoru. Platí to najmä pre nové členské štáty EÚ. Treba tiež spomenúť ďalšie doteraz nevyriešené problémy: financovanie projektu, spoluprácu verejného a súkromného sektora a najmä otázku ochrany autorských práv. Treba ich riešiť čo najskôr, aby európski občania a občania na celom svete mohli získať prístup k európskemu kultúrnemu dedičstvu. Dúfam, že správa, ktorú sme prijali, urýchli realizáciu projektu Europeana.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne.(EL) Pozitívne hlasovanie o programe Europeana znamená podporu pre snahu o digitalizáciu kultúrneho dedičstva členských štátov. Je však veľmi dôležité poznamenať, že cieľom je ochrana elektronického formátu diel per se, aby používatelia nemohli meniť ich obsah. Skrátka cieľom nie je vytvoriť ďalší internetový vyhľadávač, ale internetovú stránku, ktorá bude súčasne múzeom, knižnicou a zdrojom vedeckých poznatkov. Digitalizácia kultúrneho dedičstva však nebude možná bez pomoci členských štátov a vnútroštátnych agentúr. Nanešťastie, v súčasnosti pochádza 47 % obsahu Europeany z Francúzska, zatiaľ čo krajiny, ktoré by mali mať silné zastúpenie vzhľadom na svoje obrovské kultúrne dedičstvo, ako napríklad Grécko, predstavujú iba malé percento digitalizovaných súborov. Okrem toho treba venovať mimoriadnu pozornosť ochrane práv duševného vlastníctva. Digitalizácia znamená bezplatný prístup pre občanov k poznatkom a vede, za žiadnych okolností však nepredstavuje novú oblasť pôsobnosti pre elektronické pirátstvo a nezodpovednosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), písomne.(FR) V roku 2000 vznikla myšlienka vytvoriť virtuálnu európsku knižnicu. Cieľom bolo sprístupniť európske kultúrne dedičstvo na internete, aby bolo dostupnejšie pre všetkých. Ktokoľvek si spomenie na Europeanu, myslí na kultúru. Dnes poskytuje Europeana jednoduchým kliknutím myšou prístup k siedmim miliónom „digitalizovaných objektov“ (a to k obrazom, textom, zvukovým záznamom a videonahrávkam), či už ide o svetoznáme diela alebo o malé skryté poklady. Obsah jej poskytuje viac ako 1 000 kultúrnych inštitúcií, ku ktorým patria galérie, archívy, knižnice a múzeá (napríklad Rijksmuseum, Britská knižnica a v neposlednom rade Louvre). Projekt má určite ďaleko k dokončeniu. Nová verzia Europeany, ktorá sa v súčasnosti vyvíja, bude spustená v tomto roku s cieľom dosiahnuť objem viac ako 10 miliónov digitalizovaných objektov do konca júna. Ak to chceme dosiahnuť, treba ešte prekonať viacero závažných problémov. Patrí k nim vylepšenie obsahu v dlhodobom horizonte, sprístupnenie viacerých materiálov chránených právami duševného vlastníctva, riešenie otázky diel, ktoré sa prestali vydávať, a diel neznámych autorov, hľadanie nových metód financovania, zlepšovanie prístupu pre ľudí so zdravotným postihnutím, poskytovanie plne viacjazyčnej služby – všetko sú to otázky, ktoré sa múdro spomínajú v texte, o ktorom sme hlasovali a ktorý z tohto dôvodu podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne. (PL) Ako členka Výboru pre kultúru a vzdelávanie schvaľujem správu o Europeane – ďalších krokoch. Europeana sa vďaka zhromaždeniu zdrojov z európskych národných digitálnych knižníc stala digitálnym bodom prístupu ku kultúrnemu a vedeckému dedičstvu ľudstva. Projekt podporilo Združenie poľských knihovníkov. Účinná realizácia projektu si vyžaduje stabilné finančné prostriedky, ktoré zaručia zastúpenie národných knižníc a všeobecný prístup k zdrojom Europeany. V súčasnosti je iba 5 % európskeho kultúrneho dedičstva k dispozícii v digitalizovanej forme. Takmer polovica (47 %) pochádza z Francúzska, 6 % z Nemecka a po 5 % z Holandska a zo Spojeného kráľovstva. Projekt predpokladá, že v júni 2010 bude dostupných 10 miliónov digitalizovaných objektov a v roku 2011 15 miliónov. Aby to bolo možné, je potrebné zvýšiť financovanie digitalizácie kultúrnych produktov a zároveň zabezpečiť úzku spoluprácu medzi držiteľmi práv, kultúrnymi inštitúciami a verejným a súkromným sektorom. Aby mohlo Europeanu využívať čo najviac ľudí, musia byť materiály dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie. Je potrebná informačná kampaň na zvýšenie informovanosti o Europeane. Portál musí tiež zohľadniť potreby ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým by sa mal umožniť plný prístup k spoločným poznatkom Európy. V tejto súvislosti by mali Európska komisia a jednotlivé vydavateľstvá zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali špeciálne digitálne verzie diel, ako napríklad zvukové záznamy.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), písomne.(PL) Domnievam sa, že otvorenie multimediálnej internetovej knižnice Europeana je mimoriadne dôležitý krok v procese digitalizácie európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. Z tohto dôvodu som podporila správu pani Trüpelovej.

Projekt sprístupňuje viac ako štyri a pol milióna kníh, filmov, máp, časopisov, fotografií a hudobných nahrávok a je archívom, ktorý uchováva pre budúce generácie materiály po prvýkrát zaznamenané na papieri, plátne alebo pergamene. Je to mimoriadne cenné pre obyčajných občanov, ale aj pre výskumníkov, keďže to umožňuje prístup k vzácnym dielam, ktoré je ťažko získať.

Hlavnou prekážkou v ďalšom rozvoji Europeany je existencia rozdielnych nariadení o autorských právach v jednotlivých členských štátoch. Mali by sme sa snažiť o zosúladenie právnych predpisov s cieľom sprístupniť čo najviac diel pre občanov a zároveň zaručiť spravodlivé dohody pre autorov. Úspech projektu bude do veľkej miery závisieť od pokračovania finančných záväzkov členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), písomne.(FR) Zdržala som sa hlasovania o alternatívnom uznesení o Europeane – ďalších krokoch, pretože toto uznesenie predložil Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) napriek hlasovaniu, ktoré sa uskutočnilo vo výbore.

Nové uznesenie opakuje veľkú časť pôvodného uznesenia, a preto obsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré som predložila a ktoré boli prijaté, ale cieľom nového textu je predovšetkým vziať občanom možnosť pridávať obsah na Europeanu prostredníctvom špeciálneho priestoru a šancu na vývoj nástrojov Web 2.0.

Preto som odmietla podporiť tento krok vzhľadom na formu a obsah textu.

 
  
  

Správa: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasoval som za túto správu, pretože žiada Európsku komisiu o hodnotenie akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat, ktorý je platný v súčasnosti (2006 – 2010), a o vypracovanie ďalšieho akčného plánu na roky 2011 – 2015. Táto správa obsahuje aj ustanovenie o zavedení prísnejšieho monitorovacieho systému a účinnejších trestov pre majiteľov zvierat, ktorí nerešpektujú požiadavky na dobré životné podmienky zvierat stanovené zákonom, a o poskytnutí kompenzácií európskym poľnohospodárom za dodatočné výrobné náklady súvisiace s vyššími normami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat. Správa tiež uvádza, že financovanie týchto opatrení by sa malo začleniť do grantovej schémy novej spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2013. Ďalší akčný plán sa musí sústrediť na všeobecné európske právne predpisy o dobrých životných podmienkach zvierat, na Európske centrum pre dobré životné podmienky a zdravie zvierat, na lepšie vykonávanie súčasných právnych predpisov na súvislosť medzi zdravím zvierat a verejným zdravím a na nové technológie.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne.(RO) Domnievam sa, že sa dosiahol pokrok v oblasti dobrých životných podmienok zvierat vďaka uplatneniu akčného plánu na roky 2006 – 2010, keďže väčšina opatrení z tohto plánu sa zaviedla v dostatočnej miere.

Ako členka výboru, ktorý monitoruje verejné zdravie a bezpečnosť potravín, som uvítala najmä opatrenia prijaté na zmiernenie škodlivých účinkov používania antibiotík vo výžive zvierat na ľudské zdravie po ich zákaze v roku 2006. To sú ďalšie dôvody, pre ktoré som hlasovala za túto správu.

Chcela by som však zdôrazniť, že ďalší akčný plán by mal obsahovať viac opatrení zameraných na podporu poľnohospodárov EÚ a na zlepšenie uplatňovania existujúcich nariadení o preprave zvierat v členských štátoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne.(GA) Hlasoval som za správu o akčnom pláne na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010. Zdravie zvierat a hospodárskych zvierat je dôležité pre Európanov, pre európske odvetvie poľnohospodárstva a pre európske hospodárstvo.

Vítam odporúčanie správy, aby sa v akčnom pláne kládol väčší dôraz na existujúce právne predpisy. Určite je potrebné zlepšiť uplatňovanie európskych pravidiel a systémov pokút v súvislosti s dobrými životnými podmienkami zvierat s cieľom zabezpečiť dostatočné minimálne normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v Európskej únii. Európski výrobcovia a poľnohospodári majú prísne normy. Súhlasím s tvrdením správy, že treba zaručiť, aby výrobky zo zvierat, ako napríklad mäso, ktoré sa dovážajú do Európskej únie, spĺňali rovnaké požiadavky na dobré životné podmienky zvierat, aby bola zaručená spravodlivá hospodárska súťaž a rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože je mimoriadne dôležité uplatňovať európsku politiku v oblasti ochrany zvierat a predpisy na vytvorenie spoločných noriem EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Dobré zdravie zvierat a dobrý chov poľnohospodárskych zvierat sú dôležité nielen pre dobré životné podmienky zvierat, ale aj pre celkové verejné zdravie. Vzhľadom na to, že v súlade s právnymi predpismi EÚ sa všetky zvieratá považujú za cítiace bytosti, musíme sprísniť kontroly životných podmienok zvierat a dodržiavať normy v oblasti ochrany zvierat. Komisia, žiaľ, ešte nevypracovala konkrétnu stratégiu v súvislosti s normami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat a obmedzila sa na správu predstavenú v októbri 2009. Súhlasím so žiadosťou Európskeho parlamentu, aby Komisia vypracovala nový akčný plán na roky 2011 – 2015 a aby pridelila potrebné finančné prostriedky. Rozpočet Európskej únie musí obsahovať dostatočné rozpočtové prostriedky, aby Komisia mohla vykonávať svoje monitorovacie úlohy, v prípade potreby podporovať výrobcov a bojovať proti strate konkurencieschopnosti, ktorej čelia výrobcovia v dôsledku prijatia nových a zmenených noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Členské štáty musia takisto zabezpečiť, aby akékoľvek porušenia predpisov EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat boli potrestané účinnými postihmi. Iba sprísnením právnych predpisov v oblasti ochrany zvierat a ich uplatňovaním môžeme zaručiť ochranu zvierat a zabrániť tomu, aby sa na vnútornom trhu ponúkali výrobky zo zvierat, ktoré nezodpovedajú podmienkam stanoveným všeobecnými právnymi predpismi.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Bontes (NI), písomne. (NL) Hoci holandská Strana za slobodu (PVV) podporuje dobré životné podmienky zvierat, ide o záležitosť členských štátov, a nie EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne.(CS) V Európe bola a je aktívna vôľa a dlhá tradícia dobrého zaobchádzania so zvieratami. Dobrý zdravotný stav a kvalitný chov hospodárskych zvierat majú zásadný význam aj pre verejné zdravie obyvateľstva. Prísne normy v porovnaní so zvyškom sveta sú súčasťou značky európskych poľnohospodárov rovnako, ako napríklad kvalita poľnohospodárskych výrobkov. Z týchto dôvodov musíme vyvinúť maximálne úsilie, aby bol vytvorený právny rámec určujúci minimálne normy platné v celej EÚ pre všetky formy chovu hospodárskych zvierat. Iba tak sa umožní voľná a spravodlivá hospodárska súťaž na vnútornom trhu. Je potrebné tiež požadovať minimálne normy aj na globalizovanom trhu, aby sa predišlo eventuálnemu premiestňovaniu chovov európskych chovateľov do regiónov s menej prísnymi normami mimo EÚ. Vítam návrh pani spravodajkyne, aby vyššie výrobné náklady spojené s prísnejšími normami boli kompenzované v rámci podpory budúcich foriem spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Treba však podotknúť, že sa nedosiahol žiadny ďalší pokrok v satelitnom monitorovaní prepravy zvierat, a je tiež poľutovaniahodné, že niektorí európski poľnohospodári nedodržujú schválené normy, predovšetkým pri chove ošípaných. Treba mať na pamäti, že prísnejšie normy vyžadujú väčšie finančné výdavky, a preto sú poctiví a zodpovední poľnohospodári znevýhodňovaní na trhu správaním tých nezodpovedných. Z týchto dôvodov je nevyhnutné stanoviť možnosti primeraných sankcií v prípade porušovania nariadení EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010, ktorá navrhuje zavedenie prísnejšieho systému dohľadu a účinnejších postihov pre majiteľov zvierat, ktorí nerešpektujú požiadavky na dobré životné podmienky zvierat stanovené v existujúcich právnych predpisoch. Je nevyhnutné, aby boli európskym poľnohospodárom poskytnuté kompenzácie v rámci novej spoločnej poľnohospodárskej politiky za vyššie výrobné náklady súvisiace s vyššími požiadavkami noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písomne.(SV) Po istom zaváhaní sme sa my švédski sociálni demokrati rozhodli hlasovať za túto správu o dobrých životných podmienkach zvierat v Európe. Uprednostnili by sme ambicióznejší prístup k európskym životným podmienkam zvierat a nechceme, aby táto ochrana bola formulovaná spôsobom, ktorý zabraňuje jednotlivým členským štátom, aby stanovili prísnejšie normy ako tie, ktoré stanovujú nariadenia EÚ. Rozhodli sme sa však vnímať túto správu ako súčasť pokračujúceho procesu, ktorý postupne umožní splnenie týchto noriem, a preto sme hlasovali za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Súhlasím s tieňovou spravodajkyňou Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) pani Jegglovou, ktorá hovorí, že je potrebný dôslednejší prístup k dobrým životným podmienkam zvierat, ale to neznamená, že sú potrebné ďalšie právne predpisy a nariadenia. Navyše musím poznamenať – bez bagatelizovania otázky ochrany dobrých životných podmienok zvierat –, že príliš veľa nariadení a noriem môže mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na trh.

Nesmieme zabúdať na to, že čím viac noriem existuje, tým ťažšie je pre výrobcov dodržiavať ich, a tým menej konkurencieschopným sa stáva chov hospodárskych zvierat v Európe. Navyše pre prílišnú ochranu zvierat nesmieme zabúdať na ostatné hodnoty, ktoré sú rovnako dôležité a ktoré treba dodržiavať, ako napríklad hospodárska konkurencieschopnosť, trvalo udržateľné pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat a dokonca niektoré národné tradície.

Na druhej strane však treba ochraňovať ľudské zdravie pred chorobami prenášanými zvieratami (či už voľne žijúcimi, domácimi alebo zvieratami určenými na ľudskú spotrebu), čo si vyžaduje vedecký výskum toho, ako lepšie regulovať a ochraňovať verejné zdravie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Vysoká úroveň dobrých životných podmienok zvierat od chovu až po ich zabitie môže pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu produkcie. Európske normy v tejto oblasti patria k najprísnejším na svete. Dodržiavanie týchto noriem však nesmie znevýhodňovať európskych výrobcov na európskom trhu. Je pravda, že tieto normy znamenajú prevádzkové, finančné a administratívne náklady pre poľnohospodárov EÚ. Reciprocita noriem je nevyhnutná, ak máme mať spravodlivú hospodársku súťaž vo vzťahu k výrobcom za hranicami Únie. Preto sa európskym poľnohospodárom musia poskytovať kompenzácie za vyššie výrobné náklady súvisiace s prísnejšími normami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat. Financovanie týchto kompenzácií sa musí začleniť do nových grantových schém spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2013. Chcel by som zdôrazniť, že európsku politiku v oblasti ochrany zvierat musí dopĺňať dôsledná obchodná politika. Rád by som zdôraznil skutočnosť, že ani rámcová dohoda z júla 2004, ani žiadny iný z kľúčových dokumentov v kole rokovaní Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Dauhe neriešili otázky dobrých životných podmienok zvierat. Preto sa nesmú zavádzať ďalšie normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré majú negatívny vplyv na medzinárodnú konkurencieschopnosť výrobcov, kým sa k nim nebudú hlásiť naši obchodní partneri v organizácii WTO.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. − (PT) Je niekoľko dôležitých aspektov prijatej správy, ktoré sú pozitívne: po prvé, potreba regulovať dovoz a zaručiť, aby všetky zvieratá a mäso dovážané z tretích krajín spĺňali rovnaké požiadavky na dobré životné podmienky zvierat ako tie, ktoré sa uplatňujú v EÚ. Po druhé, treba primerane pokryť dodatočné náklady v dôsledku presadzovania dobrých životných podmienok zvierat. Po tretie, uznanie obmedzenej schopnosti investovať zo strany mnohých malých a stredných výrobcov, ktorých poškodilo nespravodlivé fungovanie potravinového reťazca, a napokon navrhované stimuly pre chov, uvádzanie na trh a usmrcovanie zvierat v rámci regiónov, aby sa zabránilo preprave chovných a jatočných zvierat na dlhé vzdialenosti. Nanešťastie správa neuznáva, že súčasná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) podporuje a uprednostňuje intenzívne výrobné modely, ktoré sú často nezlučiteľné s dobrými životnými podmienkami a zdravím zvierat. Mohla a mala zájsť ďalej a poukázať na nedostatky súčasnej SPP, odmietnuť jej produktivizmus a argumentovať za novú poľnohospodársku politiku. Navyše obsahuje návrhy, ktoré sú nereálne a sotva uskutočniteľné, ako napríklad vývoj satelitného systému na monitorovanie prepravy zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Mám dve pripomienky v súvislosti s touto správou. Hoci pani spravodajkyňa nedoťahuje myšlienky do úplného konca, je osviežujúce sledovať, že si tento Parlament konečne začína uvedomovať množstvo problémov. Zavedenie legitímnych pravidiel pre našich vlastných výrobcov a chovateľov ich penalizuje v celosvetovom ultravoľnom systéme obchodovania, kde WTO považuje sociálne, ekologické a iné záujmy za necolné prekážky obchodu. Je potrebné pripomínať, že ten istý Parlament vždy pripisoval prioritu obchodu, a preto nesie spoločnú zodpovednosť za túto situáciu? Som rovnako prekvapený skutočnosťou, že tam nebola žiadna zmienka o legislatívnych regresiách zavedených Komisiou, najmä pokiaľ ide o organickú výrobu, ktoré ovplyvňujú nielen kvalitu výrobkov, ale aj dobré životné podmienky zvierat a zdravie ľudí. Po druhé, je čas uznať, že ohľad, citujem, „na zvyky týkajúce sa najmä náboženských rituálov a kultúrnych tradícií” môže byť v rozpore s týmito normami, ktoré tvrdíte, že obhajujete, a proti skutočne európskym tradíciám a postupom. Je neprijateľné, že určité cudzie komunity môžu na tomto základe trvať na krutých spôsoboch usmrcovania a dokonca odporúčať porušenie nariadení EÚ v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), písomne.(DA) Dánski sociálni demokrati hlasovali za správu o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ. Podporujeme ambicióznu politiku v oblasti životných podmienok zvierat, ktorá zvyšuje úroveň, v akej sa zohľadňujú dobré životné podmienky zvierat v súlade s článkom 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – pravdepodobne vo forme systému pozitívnych stimulov. Nie sme však za automatické prideľovanie nových finančných prostriedkov európskemu odvetviu poľnohospodárstva v dôsledku finančných strát v súvislosti so zohľadnením dobrých životných podmienok zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne. (PL) Domnievam sa, že dobré životné podmienky zvierat sú prioritou, ktorá má obrovský vplyv na verejné zdravie a na európske hospodárstvo. Nevyhnutné je urýchlené a účinné uplatňovanie dôsledných právnych predpisov v tejto oblasti, ako aj vytvorenie inštitúcie, ktorá bude koordinovať dobré životné podmienky zvierat. V súčasnosti sa existujúci akčný plán Spoločenstva uplatňoval v dostatočnej miere, ale v budúcnosti bude potrebné venovať väčšiu pozornosť otázke prepravy a monitorovania zvierat. Musíme sa usilovať o zmenšenie rozdielov medzi súčasnými úrovňami noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v jednotlivých krajinách Únie, pretože momentálne existujú obrovské rozdiely v životných podmienkach zvierat a zvyšujúca sa destabilizácia trhu chovu hospodárskych zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vítam skutočnosť, že Európa dosiahla jednu z najvyšších úrovní na svete v tejto oblasti. Vytvorenie prísnejšieho systému monitorovania a účinnejších trestov pre majiteľov zvierat, ktorí nerešpektujú požiadavky na dobré životné podmienky zvierat stanovené zákonom, je nevyhnutné, ale keďže tieto opatrenia zvyšujú náklady pre poľnohospodárov, sme za kompenzačné granty, ktoré sú začlenené v tomto pláne a v grantovej schéme novej spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2013. Je dôležité zdôrazniť, že okrem tohto plánu by EÚ mala zaviesť prísne a presne definované pravidlá pre iné krajiny, ktoré nerešpektujú tieto normy, čím sa stávajú nespravodlivou konkurenciou pre poľnohospodárov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) EÚ sa dlhé roky usilovala dosiahnuť štandardizované smernice o otázkach týkajúcich sa chovu zvierat. Dosiahol sa pokrok najmä v oblasti intenzívneho chovu dobytka, ale ešte stále ostáva veľa práce. V každom prípade je rozumné pokračovať v akčnom pláne predovšetkým v súvislosti s uplatňovaním existujúcich právnych predpisov a smerníc. V tomto ohľade treba jednoznačne opäť spomenúť problém psov dovážaných z východu, v súvislosti s ktorým ešte neboli uzavreté všetky medzery v existujúcich nariadeniach. Choré a zanedbané zvieratá, z ktorých väčšina je odobraných príliš skoro od svojich matiek, sa prepravujú na Západ v tých najžalostnejších podmienkach, aby sa tu predali za veľa peňazí. Táto správa by sa mala vnímať ako pozitívny krok správnym smerom, preto som za ňu hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), písomne. (DA) Hlasoval som za správu z vlastnej iniciatívy Európskeho parlamentu o hodnotení akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat (správu pani Paulsenovej), pretože plne podporujem cieľ zlepšovania životných podmienok zvierat v EÚ.

V správe však nie je jasne uvedené, či EÚ zavedie maximálne zosúladenie v tejto oblasti. Za žiadnych okolností by som nemohol podporiť akýkoľvek budúci návrh, ktorý by zabránil členským štátom vytvárať lepšie povinné normy pre dobré životné podmienky zvierat ako normy, ktoré sme schopní odsúhlasiť na úrovni EÚ.

Práve naopak, domnievam sa, že ak sa chceme naďalej usilovať o lepšie životné podmienky zvierat, je nevyhnutné, aby členské štáty určovali smer v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne.(SV) Hlasovala som za správu pani Paulsenovej o právnych predpisoch týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Chcela by som však zdôrazniť, že je dôležité, aby tieto právne predpisy predstavovali minimálne normy. Členské štáty a regióny musia mať príležitosť zaviesť ďalekosiahlejšie právne predpisy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Správa, o ktorej sme dnes hlasovali, objektívne a kriticky hodnotí výsledky akčného plánu na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010 a stanovuje realistické a potrebné ciele pre rast – v zmysle pokroku – výroby a spotreby potravín v Európskej únii. Jeden bod, ktorý by som chcel zdôrazniť, je uznanie toho, že kvalitnejšie výrobky znamenajú vyššie náklady pre výrobcov, najmä pre primárnych výrobcov, čo zvyčajne neznamená zvýšenie obchodného dopytu, keďže iba menšina spotrebiteľov si vyberie drahšie výrobky.

Správa preto zdôrazňuje potrebu poskytnúť kompenzácie týmto výrobcom za ich úsilie. Nesmieme zabúdať ani na zámer zaviesť nariadenia, ktoré sú platné pre výrobky EÚ, aj pre výrobky tretích krajín, pretože to zaručí spravodlivú a vyváženú hospodársku súťaž v obchodovaní. Na záver chcem povedať, že sa mi zdá dôležité argumentovať za vytvorenie európskeho koordinačného orgánu a za prijatie všeobecných a spoločných právnych predpisov s cieľom zosúladiť osvedčené postupy a zaviesť mechanizmy dohľadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniël van der Stoep (NI), písomne. (NL) Hoci holandská Strana za slobodu (PVV) podporuje dobré životné podmienky zvierat, ide o záležitosť členských štátov, a nie EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne.(PL) Dnes sme prijali dôležité uznesenie, ktoré hodnotí akčný plán Európskej komisie na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 – 2010. Vysoké štandardy zdravia zvierat sú potrebné nielen pre argumenty etickej povahy, ale aj pre záujmy bezpečnosti a kvality výrobkov zo zvierat, čo nepochybne prispieva k pozitívnej a spoľahlivej európskej poľnohospodárskej značke.

 
  
  

Správa: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), písomne. − Hoci podporujeme opatrenia na riadenie a ochranu európskych lesov, nepodporujeme vytvorenie novej európskej politiky lesného hospodárstva, ktorá by preniesla právomoci v tejto oblasti na Európsku úniu. Správa tiež spomína smernicu o pôde, právny predpis, proti ktorému delegácia britských konzervatívcov protestuje, keďže pôdu vedia najlepšie spravovať členské štáty, pretože uplatnenie rovnakých pravidiel na všetku pôdu od severu Fínska až po juh Grécka neprinesie poľnohospodárom v Spojenom kráľovstve žiadny úžitok. Poľnohospodári Spojeného kráľovstva už teraz spĺňajú veľmi vysoké dobrovoľné normy riadenia pôdy a pokračujú v ich zlepšovaní. Smernica o pôde v podobe, v akej ju navrhla Európska komisia, bola chybná v mnohých aspektoch a priniesla by iba viac nariadení, vyššie náklady a menšiu flexibilitu pre britských poľnohospodárov, o ktorých sa domnievame, že vedia lepšie riadiť svoju vlastnú pôdu ako európski byrokrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne.(FR) Podľa môjho názoru správa o poľnohospodárstve EÚ a zmene klímy vhodne spája ochranu životného prostredia s podporou silnejšieho európskeho odvetvia poľnohospodárstva. Odvetvie poľnohospodárstva sa skutočne musí posunúť smerom k spôsobu výroby, ktorý viac rešpektuje životné prostredie a ktorý je trvalo udržateľnejší.

Napriek tomu tieto ciele v žiadnom prípade nesmú byť zámienkou na oslabenie poľnohospodárstva v EÚ. Aby sme to mohli zaručiť, musíme zabezpečiť lepšie využitie zdrojov a sledovateľnosť výrobkov. Hlasovala som za správu, pretože rešpektuje túto zlatú strednú cestu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Plne podporujem túto správu. Nadchádzajúca reforma SPP bude musieť zohľadniť mnohé otázky vrátane zmeny klímy. Už teraz je jasné, že zmena klímy negatívne ovplyvní poľnohospodárstvo EÚ, najmä v južných a juhovýchodných regiónoch. Nová SPP sa teda bude musieť vyrovnať so zvyšujúcim sa dopytom verejnosti po trvalo udržateľnejšej poľnohospodárskej politike. SPP zatiaľ nerieši otázky životného prostredia konzistentným spôsobom. Nové problémy súvisiace so zmenou klímy, vodným hospodárstvom, obnoviteľnými zdrojmi energie a biodiverzitou neboli v čase kontroly stavu SPP zohľadnené v plnej miere. Som presvedčený o tom, že SPP treba premeniť na poľnohospodársku politiku, potravinovú politiku a politiku ochrany životného prostredia so spravodlivejšími a trvalo udržateľnejšími systémami podpory poľnohospodárov a že zároveň treba zaručiť zachovanie vidieckych oblastí, ochranu biodiverzity, zachytávanie uhlíka a potravinovú bezpečnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Spoločná poľnohospodárska politika je kľúčovou oblasťou v boji proti zmene klímy v budúcich rokoch. Preto správa pána Le Folla rozumne uvádza problematiku zmeny klímy ako podstatu SPP.

Poľnohospodárstvo dostáva dvojitú ranu v dôsledku zmeny klímy. Ako prvé trpí častejšími suchami a prírodnými katastrofami. Je však zodpovedné aj za 9 % emisií skleníkových plynov v Európe. Európsky parlament dokazuje, že poctivé konanie máme na dosah.

Dusíkaté hnojivá, ktoré poľnohospodári používajú, patria k významným producentom CO2. Ich cieleným používaním, podporou hnojív na báze organického odpadu a zdôrazňovaním organického poľnohospodárstva výrazne znížime emisie skleníkových plynov. Metán zo zvieracích výkalov je takisto obnoviteľným zdrojom energie. Okrem toho sú európske lesy a pôda neuveriteľnými rezervoármi CO2.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne.(RO) Európska únia je najväčším dovozcom poľnohospodárskych výrobkov na svete, ale taktiež vítam povzbudenie pre domácu výrobu s minimálnym vplyvom na zmenu klímy. Závery správy, o ktorej sme v stredu viedli rozpravu v Európskom parlamente, zdôrazňujú, že dovoz poľnohospodárskych výrobkov z tretích krajín má oveľa horší vplyv na životné prostredie ako domáca výroba, ktorá podlieha prísnejším nariadeniam o znižovaní emisií oxidu uhličitého, čo pozitívne pôsobí na zmenu klímy.

Poľnohospodárstvo bolo a bude hlavným zdrojom potravín na celom svete. Podľa správy Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo sa musí poľnohospodárska výroba počas nasledujúcich 40 rokov zvýšiť o 70 %, aby naplnila potreby svetovej populácie. Európska únia musí začať navrhovať politiky alebo bezodkladne uplatňovať existujúce politiky, aby zabránila dlhodobej kríze. Tieto politiky musia byť podložené ambicióznymi cieľmi na znižovanie emisií oxidu uhličitého s nepriaznivým vplyvom na životné prostredie, pretože sme v začarovanom kruhu. Podľa odborníkov poľnohospodárstvo uskutočňované bez ohľadu na jeho vplyv na životné prostredie spôsobí globálne otepľovanie, ktoré bude viesť k zásadným problémom, dokonca z hľadiska dlhodobého uskutočňovania poľnohospodárskych činností.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Európske poľnohospodárstvo prispieva k dosiahnutiu cieľov Únie na zmiernenie zmeny klímy do roku 2020. Emisie skleníkových plynov sa znižujú v dôsledku vyššej účinnosti poľnohospodárstva EÚ, sústavných inovácií, používania nových technológií, ako napríklad uskladnenia CO2 v pôde, a v dôsledku vývoja výroby trvalo udržateľných, obnoviteľných energií. Inovácie preto musia zohrávať hlavnú úlohu pri znižovaní vplyvu poľnohospodárstva na zmenu klímy a jej dôsledkov na životné prostredie. Žiadam, aby sa európske finančné prostriedky z odvetvia poľnohospodárstva použili na rozvoj technológií na prispôsobenie sa tohto odvetvia boja proti zmene klímy. Úloha poľnohospodárstva v procese boja proti zmene klímy musí zohľadniť konkurenčné postavenie agropotravinárskeho odvetvia EÚ na svetovom trhu, takže treba nájsť riešenia, ktoré umožnia tradičnému poľnohospodárstvu prispieť k trvalo udržateľnému riadeniu životného prostredia a zároveň ho ochrániť pred špekuláciami s potravinami na komoditnom trhu a protekcionizmom medzinárodného obchodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Delegácia Demokratického hnutia v Európskom parlamente víta prijatie správy o poľnohospodárstve EÚ a zmene klímy. Súhlasí so skutočnosťou, že sa kladie dôraz na nové problémy, ktorým bude musieť čeliť spoločná poľnohospodárska politika, ako napríklad zmena klímy, problematika vody, obnoviteľné zdroje energie a biodiverzita, pôdne hospodárstvo (zachytávanie uhlíka, schopnosť zadržiavania vody a minerálov, biologický život atď.). V rovnakom duchu chcela delegácia Demokratického hnutia zaviesť spoločnú európsku politiku lesného hospodárstva s cieľom podporiť trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a lesnícku výrobu a lepšie využiť príspevky drevárskeho priemyslu a jeho hospodárskeho rozvoja. Ide o veľmi dôležité otázky. Bude sa im musieť nájsť miesto v budúcej poľnohospodárskej politike.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o poľnohospodárstve EÚ a zmene klímy, pretože predkladá konkrétne opatrenia, ktoré môžu prispieť k tomu, aby bolo poľnohospodárstvo trvalo udržateľnejšie. Poľnohospodárstvo je jednou z činností, ktoré najviac ovplyvňuje zmena klímy, ale je tiež jedným z najväčších producentov emisií CO2. Nadchádzajúca revízia spoločnej poľnohospodárskej politiky musí vytvoriť podnety pre rozvoj postupov, ktoré umožnia európskemu poľnohospodárstvu, aby sa lepšie prispôsobilo dôsledkom zmeny klímy, a zároveň prispejú k jej spomaleniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písomne.(SV) My švédski sociálni demokrati sme hlasovali proti tej časti správy, ktorá vyzýva k spoločnej politike lesného hospodárstva v EÚ. Podľa nás by mali členské štáty naďalej rozhodovať v otázkach týkajúcich sa lesného hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Poľnohospodárstvo je zodpovedné za 9,3 % celkových emisií CO2 v Európskej únii, zatiaľ čo v roku 1990 zodpovedalo za 11 % týchto emisií. Boli sme svedkami sústavného a progresívneho znižovania emisií skleníkových plynov a poľnohospodárstvo pozitívne prispelo k splneniu cieľov znižovania emisií stanovených Európskou úniou.

Navyše musím poukázať na to, že kým otázky životného prostredia, pokiaľ ide o odvetvie poľnohospodárstva, sú legitímne a potrebné, musia sa riadne zvážiť vzhľadom na vplyv návrhov z hľadiska trvalej udržateľnosti a produktivity poľnohospodárstva. Práve z tohto dôvodu sa pri reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky musíme dôkladne pozrieť na súvislosť medzi poľnohospodárstvom a ochranou životného prostredia, pričom nesmieme zabúdať na to, že okrem negatívneho vplyvu na životné prostredie (konkrétne v dôsledku emisií CO2) poľnohospodárstvo rozhodujúcim dielom prispieva k zachovaniu a riadeniu prírodných zdrojov, k ekologickému rastu a k riadeniu krajiny a biodiverzity. To sú pozitívne vedľajšie účinky poľnohospodárstva, ktoré treba riadne zohľadniť pri akomkoľvek návrhu na preskúmanie súvislosti medzi poľnohospodárstvom a životným prostredím.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Poľnohospodárstvo priamo súvisí s otázkou zmeny klímy, keďže prispieva k produkcii skleníkových plynov a zároveň ho zmena klímy ovplyvňuje. Negatívny vplyv zmeny klímy je už citeľný, suchá a erózia pôdy spôsobujú vážne problémy najmä v členských štátoch na juhu. Poľnohospodárstvo však môže prispieť aj k boju proti zmene klímy a má obrovský potenciál na trvalo udržateľný rozvoj. Spoločná poľnohospodárska politika preto musí podporovať poľnohospodárske procesy, ktoré obmedzujú emisie a/alebo zlepšujú fixáciu uhlíka, keďže poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo sú hlavnými hospodárskymi odvetviami, ktoré sú schopné zachytávať CO2 vyprodukovaný ľudskou činnosťou, akumulovať ho a skladovať v pôde. Musíme sa posunúť smerom k trvalo udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu, čo znamená vyššiu účinnosť. Podľa správy Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo bude potrebné zvýšiť svetovú potravinovú výrobu o 70 % do roku 2050 s cieľom vyrovnať sa s nárastom svetovej populácie. Budeme musieť vyrobiť viac, ale trvalo udržateľným spôsobom, čo si vyžaduje väčšiu účinnosť, prijatie osvedčených techník a postupov a viac investícií do vedeckého výskumu v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. (PT) Zohľadnenie dôsledkov zmeny klímy na poľnohospodárstvo je relevantným záujmom a je rovnako relevantné, absolútne oprávnené a potrebné, aby poľnohospodárstvo bolo kompatibilnejšie so zachovaním množstva vecí s prírodnou a kultúrnou hodnotou, ako napríklad pôda, krajina a biodiverzita. Napriek tomu pre tieto záujmy nesmieme zabúdať, že hlavnou úlohou poľnohospodárstva je vyrábať potraviny. Nesmú ani slúžiť ako zámienka na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktoré zhoršia už teraz závažnú a neprijateľnú potravinovú závislosť mnohých krajín, či už členských štátov – ako v prípade Portugalska – alebo tretích krajín. Táto závislosť ohrozuje potravinovú suverenitu a bezpečnosť obyvateľov týchto krajín v mene údajne nedotknuteľného „konkurenčného postavenia agropotravinárskeho odvetvia EÚ na svetovom trhu“. Je dôležité, aby táto správa venovala aspoň zopár riadkov potrebe skoncovať s modelom produktivizmu, ktorý sformoval postupné reformy SPP, a s jeho tragickými sociálnymi a ekologickými dôsledkami; nanešťastie, nie je v nej o tom žiadna zmienka. Je dôležité, aby zabránila akejkoľvek nejednoznačnosti v čase, keď čelíme úsiliu Európskej komisie presadiť záujmy nadnárodných poľnohospodárskych koncernov v súvislosti so šírením geneticky modifikovaných plodín.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Podporila som správu môjho socialistického kolegu pána Le Folla, pretože obhajuje myšlienku, že európske poľnohospodárstvo musí pokračovať v tom, čo už začalo, a to prispôsobovať sa dôsledkom prebiehajúcej zmeny klímy a pripraviť sa na vplyv, ktorý tieto zmeny v budúcnosti prinesú pre mnohé regióny Európskej únie. Poľnohospodárstvo má skutočne kľúčovú pozíciu a zohráva zásadnú úlohu v boji proti globálnemu otepľovaniu. To je zásadná otázka, pokiaľ chceme zaručiť potravinovú bezpečnosť a vydať sa na cestu k trvalej udržateľnosti. V tejto súvislosti sa musí do SPP po roku 2013 nevyhnutne začleniť tento „klimatický“ rozmer prostredníctvom poskytnutia riešení a pomoci s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov podporou pre uskladnenie uhlíka v pôde, vývojom výroby trvalo udržateľných, obnoviteľných energií a maximalizáciou funkcie fotosyntézy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen (S&D), písomne.(DA) Dánski sociálni demokrati hlasovali za správu o poľnohospodárstve a zmene klímy (A7-0060/2010). Podporujeme ambicióznu poľnohospodársku politiku, ktorá umožňuje európskemu odvetviu poľnohospodárstva vyrovnať sa so zmenou klímy, ale nie sme za prideľovanie nových finančných prostriedkov pre európsku poľnohospodársku politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne. (PL) Čo sa týka zmeny klímy, poľnohospodárstvo by sa nemalo vnímať ako škodlivé odvetvie hospodárstva. Práve naopak, malo by sa vnímať nielen ako odvetvie, ktoré má najlepšie možnosti na prispôsobenie sa zmenám v ekosystéme, ale aj ako odvetvie, ktoré umožňuje pozitívne ovplyvniť účinný boj proti škodlivým účinkom globálneho otepľovania. Dnes sme svedkami výrazného zníženia úrovne emisií CO2 v poľnohospodárstve v porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami. Investície do rozvoja vidieka, ako aj druhý pilier SPP umožnia lepšie vzdelávanie poľnohospodárov, technologickú modernizáciu poľnohospodárskych podnikov a tiež primeraný dohľad a kontrolu ochrany životného prostredia a biodiverzity. Primerané riadenie poľnohospodárskych podnikov prinesie zachytávanie uhlíka a väčšiu potravinovú bezpečnosť. Inovačný prieskum a primerané investície v rámci SPP pomôžu poľnohospodárstvu, aby sa stalo vplyvným nástrojom v boji proti zmene klímy a znečisťovaniu ovzdušia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Táto správa podporuje produktivizmus a liberalizmus, čo je proti všeobecným záujmom. Tie sú založené na rešpekte k ľudským bytostiam a k nášmu ekosystému. Produktivizums a kapitalizmus nie sú základom pre jedno ani druhé. Napriek tomu uprednostnenie vyhnutia sa formalitám (hoci to nie je takto opísané), priorita daná obnoviteľným zdrojom energie, revízia nákladných systémov zavlažovania alebo dokonca zmiernenie účinkov zmeny klímy opísané ako „verejný záujem“ predstavujú príliš veľa ústupkov našim argumentom na to, aby sme ich mohli ignorovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Zmena klímy sa postupne stala realitou, ktorú my všetci budeme musieť riešiť ako prioritu politiky EÚ. Fenomén zmeny klímy poškodzuje odvetvie poľnohospodárstva, ktoré má podľa nedávno zverejnených správ veľmi nelichotivé vyhliadky. Účinkami zmeny klímy budú zjavne najviac trpieť krajiny južnej Európy. Je nevyhnutné, aby spoločná poľnohospodárska politika uskutočnila primerané kroky v reakcii na zmenu klímy s podporou lepšieho riadenia zdrojov. Optimálne hospodárenie s vodnými zdrojmi, výber plodín odolných proti suchu a chorobám, ochrana pôdy pred eróziou, ochrana pastvín, intenzívnejšie zalesňovanie, sanácia poškodených oblastí, lepšie lesné hospodárstvo s cieľom znížiť riziko požiarov a nové opatrenia na monitorovanie a kontrolu chorôb – to všetko sú mimoriadne dôležité opatrenia na prispôsobenie sa európskeho poľnohospodárstva účinkom globálneho otepľovania. Poľnohospodári budú čoraz viac závislí od stavu klímy, preto by sme mali schváliť akékoľvek opatrenia, ktoré riešia tento problém.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) Hlasovala som za túto správu, pretože sa domnievam, že poľnohospodárstvo je výrobné odvetvie, ktoré ovplyvňujú dôsledky zmeny klímy a ktoré je vystavené tlaku zmeny klímy. Zároveň však priamo súvisí s cieľmi zmierňovania vplyvu zmeny klímy, či už prispením k zníženiu emisií skleníkových plynov, zadržiavaním vodných zdrojov a zabezpečením primeraného vodného hospodárstva alebo podporou výroby a decentralizáciou trvalo udržateľných, obnoviteľných zdrojov energie. V tejto súvislosti môžu mať východoeurópske štáty s vysoko rozvinutým odvetvím poľnohospodárstva v plnej miere úžitok z rozvoja priemyslu s biopalivami a tým prispieť k rastu príjmov vo vidieckych oblastiach a k vytvoreniu „ekologických“ pracovných miest (predpokladá sa napríklad, že do roku 2020 vznikne v poľnohospodárskom odvetví 750 000 pracovných miest).

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Všetky iniciatívy, ktorých cieľom je zmiernenie globálneho otepľovania, sú vítané. Nadväzuje to na včerajšie dianie v Európskom parlamente, keď sa 1 500 volených úradníkov z hlavných európskych miest zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 20 % do roku 2020. Dnešné prijatie správy pána Le Folla o prispôsobení sa európskeho poľnohospodárstva zmene klímy je v súlade s týmto prístupom. Nezabúdajme na to, že odvetvie poľnohospodárstva je zodpovedné za takmer 10 % emisií CO2. Poľnohospodárstvo môže veľa získať, ak bude predvídať škodlivé účinky zmeny klímy, pokiaľ ide o zaplavené oblasti, zmenšenie poľnohospodárskych oblastí, odlesňovanie a nepredvídateľné výnosy. Z tohto dôvodu je potrebné stavať na trvalo udržateľnom aspekte poľnohospodárstva. Podpora rozumného používania hnojív a pesticídov spolu s diverzifikáciou poľnohospodárskej výroby a chovu dobytka zabezpečí poľnohospodárom oveľa viac nezávislosti a lepšiu kapitálovú základňu. Európske poľnohospodárstvo jednoznačne musí zohrať hlavnú úlohu v boji proti zmene klímy. Máme niekoľko možností: využívanie zásobární uhlíka, dodávka obnoviteľnej energie a nové techniky zavlažovania. Ostáva už iba premeniť tieto myšlienky na konkrétne politiky a začleniť ich do zreformovanej SPP od roku 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne.(SV) Hlasovala som proti tejto správe. Dôvodom je, že pán Le Foll obhajuje spoločnú politiku lesného hospodárstva. Politika lesného hospodárstva je vnútroštátnou záležitosťou, pretože v tomto smere existujú medzi členskými štátmi EÚ veľmi veľké rozdiely. Taktiež sa domnievam, že okrem cezhraničnej problematiky životného prostredia nie je vhodné, aby sa o poľnohospodárskej politike rozhodovalo na úrovni Únie, najmä po rozšírení EÚ na 27 krajín. Kým však existuje spoločná poľnohospodárska politika EÚ, chcem, aby boli rozhodnutia čo najlepšie, s jednoznačným cieľom riešiť zmenu klímy. Mám veľké porozumenie pre mnohé z návrhov pána Le Folla na riešenie klimatickej hrozby, kľúčového problému dnešnej doby, ale odporúčať spoločnú politiku lesného hospodárstva nie je správna cesta.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), písomne. − Prosím o uvedenie v zápisnici, že ako podpredseda Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) (PPE) týmto vyhlasujem, že naším pôvodným zámerom bolo hlasovať proti odseku 18/2 (hlasovanie podľa mien). Naša skupina sa dopustila technickej chyby.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), písomne.(FR) Hlasoval som za správu pána Stéphana Le Folla. Urobil som tak, pretože som presvedčený o tom, že poľnohospodárstvo zohrá významnú úlohu pri problémoch súvisiacich s riešením globálneho otepľovania. Naše poľnohospodárstvo pomôže Európskej únii pri plnení jej cieľov znižovania emisií. Vítam prijatie odsekov 18 a 20 týkajúcich sa uznania a zlepšovania kvality pôdy viazaním uhlíka a využívaním biomasy na vykurovanie, čo môže výrazne zmierniť škodlivý vplyv zmeny klímy. Som pevne presvedčený o tom, že SPP sa časom stane trvalo udržateľnejšou. Podporujem spoločnú poľnohospodársku politiku ohľaduplnú k životnému prostrediu.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Zmena klímy môže ovplyvniť poľnohospodárstvo: môže nastať nedostatok vody, môžu sa objaviť nové choroby a môže dôjsť k prehriatiu hospodárskych zvierat. Poľnohospodárstvo môže pomôcť spomaliť zmenu klímy, ale malo by byť pripravené prispôsobiť sa vplyvu globálneho otepľovania. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) musí uznať vplyv globálneho otepľovania a uskutočniť opatrenia na zmiernenie zmeny klímy. Možno to dosiahnuť podporou čistých a obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečením geologického uskladnenia oxidu uhličitého a obmedzením produkcie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú skleníkový efekt. Náklady súvisiace s prispôsobením SPP a zmiernením zmeny klímy však ešte nie sú jasné. Je potrebná dôkladná analýza hospodárskeho prínosu. Zmena klímy je skutočnou hrozbou, ale v krátkej dobe je potrebné lepšie riadenie zdrojov. Rozšírenie EÚ malo obrovský vplyv na poľnohospodárstvo EÚ. K 6 miliónom poľnohospodárov vtedajšej EÚ pribudlo ďalších 7 miliónov poľnohospodárov. Vidiecke oblasti tvoria 90 % územia EÚ a viac ako polovica z nich sa zaoberá poľnohospodárstvom. Táto skutočnosť sama osebe zdôrazňuje dôležitosť poľnohospodárstva pre životné prostredie EÚ. Na konferencii vo Varšave vo februári 2010 Litva a ďalších osem členských štátov EÚ podpísali vyhlásenie o novej SPP na znak ďalšieho vyjadrenia solidarity a slušnosti. Nesmieme deliť Európu na „nové“ a „staré“ členské štáty, musíme preukázať solidaritu. Ak chceme zaručiť stabilný a spravodlivý príjem pre európskych poľnohospodárov po roku 2013 a zmierniť zmenu klímy, potrebujeme silnú európsku poľnohospodársku politiku.

 
  
  

Správa: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za túto vynikajúcu správu talianskeho poslanca pána Dorfmanna o procese prehodnotenia kritérií pre udeľovanie štatútu „poľnohospodárskych oblastí pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok“, teda za udeľovanie kompenzačnej platby za trvalé znevýhodnené prírodné podmienky (ICHN), ktorý začala Európska komisia. Zvlášť by sme mali vyzdvihnúť dôležitosť odseku 18 tejto správy, v ktorom je už vyjadrené odmietnutie podporovať kritériá navrhnuté Európskou komisiou: „zdôrazňuje, že konečné stanovisko k zvolenej základnej územnej jednotke, ku kritériám a k hraničným hodnotám navrhovaným Komisiou možno zaujať až vtedy, keď členské štáty vypracujú a predložia podrobné mapy [...]”.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Hlasoval som za správu pána Dorfmanna o poľnohospodárstve v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok (znevýhodnené oblasti).

Približne 75 % pôdy v Írsku bolo označených za znevýhodnené oblasti a v rámci súčasného režimu sa poskytuje pomoc približne 100 000 rodinám poľnohospodárov. Tento režim je dôležitý z hľadiska životaschopnosti a rozvoja vidieckych oblastí a boja proti opúšťaniu pôdy, ako aj z hľadiska ochrany biodiverzity a životného prostredia. Pri správnom financovaní môže tento režim poskytnúť príjmy poľnohospodárom, ktorí sa venujú poľnohospodárstvu vo veľmi ťažkých podmienkach.

Keďže poľnohospodárstvo je v Írsku v dôsledku chladných, vlhkých poveternostných podmienok obmedzené, mám radosť z toho, že sa v správe hovorí o ťažkostiach spojených s poľnohospodárstvom na neobrábateľnej, vlhkej pôde. Takisto vítam, že sa v správe hovorí o „dňoch obrábateľnosti poľa“, vďaka čomu sa berie do úvahy vzájomné pôsobenie medzi typom pôdy a klímou.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Som presvedčená, že uplatňovaním jednotných kritérií sa zjednoduší realizácia režimu platieb oblastiam pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok v celej Európskej únii, čím sa dosiahne väčšia transparentnosť a jednotný prístup k príjemcom platieb v rámci týchto režimov pomoci.

Absolútnou prioritou je sústrediť túto pomoc do oblastí najviac postihnutých opúšťaním pôdy. Zároveň treba v rámci testovania zobrať do úvahy nasledujúce kritériá: nesmú vznikať žiadne dodatočné náklady a treba brať do úvahy možný vplyv zmeny vo vymedzení na oblasti, kde zohráva poľnohospodárstvo dôležitú úlohu v miestnom hospodárstve. Z tohto hľadiska si myslím, že je vhodné prijať opatrenia v oblastiach dotknutých zmenami vo vymedzovaní, ktorých cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti odvetvia poľnohospodárstva a podpora diverzifikácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písomne. (CS) Cieľom správy o podpore znevýhodnených vidieckych regiónov je nanovo definovať znevýhodnené oblasti EÚ a reformovať ich finančnú a štrukturálnu pomoc. Členské štáty doteraz za znevýhodnenú označovali viac ako polovicu všetkej poľnohospodársky využívanej pôdy v EÚ, a preto je nevyhnutné nanovo definovať pojmy a podmienky vzťahujúce sa na takúto pôdu. Podpora pre rozvoj vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu umožňuje členským štátom v rámci zlepšovania životného prostredia a krajiny poskytovať platby za prírodné znevýhodnenia v horských oblastiach a platby v iných znevýhodnených oblastiach. Tieto platby majú prostredníctvom stáleho využívania poľnohospodárskej pôdy prispievať k zachovaniu vidieka a podpore udržateľných poľnohospodárskych systémov a mali by byť náhradou za dodatočné náklady a stratu príjmov. Výskumy ukázali, že členské štáty určujú dočasne znevýhodnené oblasti na základe súboru rôznych kritérií, čo môže viesť k rozdielnemu prístupu a rozdielnej výške platieb medzi jednotlivými členskými štátmi. Vítam preto návrh spravodajcu nechať členským štátom priestor na preskúmanie nových kritérií pred začatím poskytovania platieb. Ten by však mal byť časovo ohraničený, pretože pre apatiu niektorých členských štátov by sa mohol celý proces reformy výrazne zdržať, čo by negatívne ovplyvnilo nielen platby z týchto fondov, ale tiež by to prispelo k nejasnému právnemu prostrediu v jednotlivých členských štátoch. Správu ako celok podporujem.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Pomoc znevýhodneným vidieckym oblastiam je základným prvkom druhého pilieru spoločnej poľnohospodárskej politiky (politiky rozvoja vidieka), keďže je prirodzené, že na regióny, ktoré sú pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok, by sa mali uplatňovať špecifické nástroje a politiky.

Komisia v tomto oznámení navrhuje, aby sa podľa článku 50 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 „iné znevýhodnené oblasti“ definovali v súlade s objektívnymi kritériami. Na tento účel navrhuje osem kritérií pre pôdu a klímu, z ktorých na určitej hraničnej úrovni vyplývajú závažné obmedzenia pre európske poľnohospodárstvo: klimatické kritériá (dlhodobo nízka teplota alebo vystavovanie nadmerným teplotám), biofyzikálne kritériá (nedostatočné odvodnenie pôdy; kamenisté, pieskové alebo ílovité pôdy; plytký priestor na zakorenenie; slané pôdy) a geografické kritériá (oblasti s veľmi nevýhodnou rovnováhou vlhkosti alebo výrazne svahovitým terénom). Toto definovanie objektívnych kritérií je pozitívne, ale treba ich otestovať v teréne, aby sa overila ich spoľahlivosť a prispôsobiteľnosť reálnym situáciám a konkrétnym vlastnostiam každej prírodnej oblasti.

Takisto treba zvážiť možnosť prechodného obdobia s vlastným režimom pre každý región, ktorý príde o štatút znevýhodnenej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Podpora znevýhodnených vidieckych oblastí predstavuje základný prvok politiky rozvoja vidieka. Som zástancom poskytovania primeraných kompenzačných platieb znevýhodneným oblastiam, aby mohli poľnohospodári pomáhať zachovávať vidiecke prostredie a začať uskutočňovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo poskytujúce verejné statky, akými sú krajina, kvalita vody a vzduchu a zachovávanie biodiverzity. Táto pomoc umožňuje sociálnu a územnú súdržnosť, pomáha zachovávať vidiecke oblasti a poskytuje im štatút dôležitých oblasti z hospodárskeho a prírodného hľadiska. V tejto správe ide najmä kritériá týkajúce sa „iných oblastí pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok“ podľa článku 50 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1698/2005. Skupina odborníkov identifikovala osem kritérií pre pôdu a klímu, z ktorých na určitej hraničnej úrovni vyplývajú závažné obmedzenia pre európske poľnohospodárstvo. Súhlasím, že geografické kritérium nazvané „izolácia“ treba tiež brať do úvahy, pretože ide o znevýhodnenú prírodnú podmienku. Dúfam, že členské štáty budú môcť uplatniť objektívne kritériá pre pôdu, ktoré sa pri určovaní oblastí pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok prispôsobia podmienkam ich prírodnej oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne. − (PT) Je pozitívne, že existuje presvedčenie, že „platby pre znevýhodnené oblasti musia byť viazané na aktívne obhospodarovanie pôdy“ a že „prísne a čisto biofyzikálne kritériá nemusia byť vhodné“. Za významné tiež považujeme zahrnutie geografického kritéria „izolácie“ a vyhlásenie, že „môže sa ukázať, že prijaté kritériá treba uplatňovať kumulatívne”. Tieto aspekty však protirečia iným aspektom zahrnutým do správy, konkrétne definícii „prechodného obdobia“ na prispôsobenie sa novým kritériám; inými slovami, tiché akceptovanie nových kritérií navrhnutých Komisiou. Sme zásadne proti tomu, aby sa nové kritériá odrazili v budúcom rozvoji spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), za čo sa správa takisto zasadzuje a čo znamená zachovanie tejto politiky v oblasti rozvoja vidieka so spolufinancovaním; inými slovami, zachovanie ďalšieho spôsobu diskriminácie určitých krajín. Ak by sa návrh komisie uskutočnil, vážne by poškodil záujmy južných krajín, zvlášť Portugalska. Preto dôrazne upozorňujeme, že v rámci vypracúvania SPP je potrebné pozmeniť tento návrh a ukázať a posúdiť použitie nielen súboru biofyzikálnych kritérií, ale aj sociálno-ekonomických, akými sú: HDP na obyvateľa, príjem na rodinnú pracovnú jednotku a ukazovatele rozširovania púští.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písomne. (IT) Táto správa zdôrazňuje dôležitosť, ktorú bude mať nová spoločná poľnohospodárska politika pre všetky členské štáty. Ochrana oblastí pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok bude jedným z hlavných bodov tejto politiky, ktorú budú EÚ a regióny členských štátov uskutočňovať, čím budú realizovať subsidiaritu v praxi. Komisia EÚ musí vziať túto subsidiaritu do úvahy, zvlášť pokiaľ ide o identifikáciu parametrov, na základe ktorých sa budú tieto oblasti definovať. Komisia nesmie prehliadať skutočnosť, že kompenzácia oblastí pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok poskytne hmatateľnú pomoc podnikom postihnutým súčasnou vážnou krízou a pomôže zachovať v dobrom stave životné prostredie. Chcel by som vám pripomenúť, že toto všetko musí byť možné nielen teoreticky, ale aj reálne prostredníctvom prideľovania primeraných finančných prostriedkov na ochranu a opätovný rozvoj týchto oblastí. Tým by sme mohli obnoviť a stimulovať hospodársky rozvoj poľnohospodárstva vo všetkých oblastiach s potenciálom rastu a identifikovať reťazové účinky na trhu, akými sú poľnohospodárska výroba potravín typických pre danú oblasť a ochrana krajiny a životného prostredia. Ďakujem pánovi Dorfmannovi a blahoželám mu k jeho vynikajúcej správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne. (PL) Aby sa dosiahli spravodlivé a jednotné podmienky pre všetkých poľnohospodárov v Európskej únii, čo by malo byť nepochybne hlavným cieľom reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky, treba sa postarať o oblasti pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok. Ak sa majú harmonizovať právne predpisy klasifikujúce oblasti ako oprávnené prijímať platby, je nevyhnutné harmonizovať predovšetkým klasifikáciu kritérií takýchto oblastí. Dosiahnutie tohto cieľa nebude možné bez úzkej spolupráce s členskými štátmi. Pragmatizmus autora správy v tom, že navrhuje umožniť definovanie biofyzikálnych kritérií jednotlivými krajinami, môže predstavovať hrozbu vo forme presadzovania jednotlivých národných záujmov. Pokiaľ sa však Komisia bude snažiť zabezpečiť dodržiavanie ustanovení európskeho legislatívneho rámca, malo by toto riešenie viesť k výrazne lepšej identifikácii príslušných oblastí.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Keď zoberieme do úvahy, že viac ako polovica využívaných poľnohospodárskych oblastí v EÚ (54 %) sa klasifikuje ako znevýhodnené oblasti – či už pre orografiu, klimatické podmienky alebo menej úrodnú pôdu – a že takéto opatrenie je pre rozvoj vidieka mimoriadne dôležité, musíme skonštatovať, že pomoc znevýhodneným oblastiam musí byť pre členské štáty prioritou. Z tohto dôvodu povedie vypracovanie komplexnej stratégie pre znevýhodnené oblasti k zníženiu existujúcich rozdielov medzi členskými štátmi v zmysle pomoci, ktorá sa im poskytuje. Presné definovanie oblastí pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok preto umožní získanie dostatočných finančných prostriedkov na využitie pôdy a zlepšenie poľnohospodárskych výnosov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Niet pochýb o tom, že najviac potrebujú finančnú pomoc podniky v najvzdialenejších regiónoch. Malé horské podniky často musia bojovať o prežitie, keďže je pre ne často nemožné rýchlo reagovať na nové požiadavky trhu. Zvlášť drobným poľnohospodárom chýbajú pracovné sily na to, aby zostali konkurencieschopnými. To znamená, že z čisto obchodného hľadiska sú v oveľa ťažšej situácii ako veľké poľnohospodárske podniky v exponovaných oblastiach. Vysoká miera krachovania podnikov v posledných niekoľkých rokoch a zvýšenie počtu poľnohospodárov na čiastočný úväzok jasne ukazujú, že politika dotácií EÚ sa až príliš zameriava na intenzívny chov dobytka a podobne. Ak chceme, aby členské štáty EÚ zostali aspoň približne sebestačné, je najvyšší čas, aby sme dotácie do poľnohospodárstva vrátili na vnútroštátnu úroveň. V záujme lepšieho prerozdelenia kompenzačných platieb som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, ktorá rieši problémy, ktorým čelia poľnohospodári v mnohých členských štátoch EÚ. Zvlášť by som chcel zdôrazniť dôležitosť pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý som predložil vo výbore, a chcel by som sa poďakovať kolegom poslancom, ktorí ho podporili. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, na ktorý narážam, je zabezpečiť relevantnosť spôsobu vymedzovania oblastí pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok tým, že bude založený skôr na homogénnych ekologických zónach ako na druhej úrovni miestnych správnych jednotiek (LAU 2), ako je to teraz. Tiež by som chcel zdôrazniť, že podľa mňa je vhodné zapracovať do budúcich návrhov Komisie pružné pravidlá, ktoré umožnia poskytnutie pomoci aj poľnohospodárom v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok s malou rozlohou nachádzajúcich sa z administratívneho hľadiska v jednotkách, ktoré nespĺňajú stanovené kritériá.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Podpora vidieckych oblastí pod vplyvom náročných znevýhodnených prírodných podmienok je jednou z najdôležitejších súčastí druhého piliera spoločnej poľnohospodárskej politiky. Okrem toho stanovuje správa možnosť dotácií pre tieto regióny nielen z hľadiska výroby potravín, ale aj v makroekonomickom kontexte. Preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) Hlasoval som za uznesenie Európskeho parlamentu (A7-0056/2010), pretože druhý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky, teda rozvoj vidieka, je mimoriadne dôležitý z hľadiska zlepšenia účinnosti samotnej SPP, ale aj z hľadiska uľahčenia obhospodarovania pôdy v znevýhodnených prírodných podmienkach. Dokument vypracovaný pánom spravodajcom je veľmi potrebný nielen pre nás, ale aj pre celú Európsku úniu. Musíme mať informácie o pôde, ktorá sa z dôvodov nezávisiacich od vlastníkov nemôže účinne alebo dobre využívať. Súhlasím s pánom spravodajcom, pokiaľ ide o jeho hodnotenie revízie kritérií vymedzovania znevýhodnených oblastí, ktorá sa začala v roku 2005. Doterajšie kritériá podpory týchto oblastí treba upraviť tak, aby odrážali skutočne existujúce znevýhodnenia. Treba pamätať aj na to, že existujú oblasti, na ktoré sa vzťahujú osobitné kritériá, kde však už boli znevýhodnenia odstránené vďaka použitiu účinných riešení. Za identifikáciu znevýhodnených oblastí a vypracovanie programov pomoci a rozvoja by mali byť zodpovedné členské štáty. Všetky opatrenia musia, samozrejme, vychádzať z rámca EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Spolu so svojou skupinou som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), písomne. (SV) Zdržala som sa hlasovania/hlasovala som proti správe pán Dorfmanna. Dôvod, prečo som zaujala takýto postoj, jasne vyplýva zo správy. EÚ je príliš veľkým územím na to, aby mohla účinne riadiť pomoc pre oblasti pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok. Jednotlivé vidiecke oblasti EÚ sa od seba veľmi líšia. Líšia sa, pokiaľ ide o plodiny, ktoré sa pestujú, úroveň vlhkosti v pôde, kombináciu typov pôdy a klimatické podmienky. Zvlášť v dôsledku zmeny klímy je ťažké vytvoriť zoznam kritérií a presne stanovených noriem pre dotácie. EÚ požiadala členské štáty o podrobné mapy, ale zatiaľ ich dodalo len niekoľko krajín. Jedným príkladom, na ktorý v správe poukazuje Dvor audítorov, je to, že Španielsko vypláca 16 EUR na hektár, kým Malta za evidentne rovnakých okolností vypláca 250 EUR na hektár. Spoločná poľnohospodárska politika bola vypracovaná, keď malo ES/EÚ šesť členských štátov. Súčasná situácia je úplne iná a oveľa zložitejšia. Poľnohospodársku pomoc by mali riadiť členské štáty. Tie poznajú miestne pomery. Práve sa nachádzame uprostred krízy v dôsledku eura. Jednotná mena neumožňuje prispôsobenie úrokových sadzieb a mien odlišným pomerom v rámci eurozóny. Rovnako nevhodná je pre 27 členských štátov jednotná poľnohospodárska politika.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) V tomto oznámení požadovala Komisia väčšiu prísnosť a jednotnosť kritérií pre prideľovanie pomoci poľnohospodárom v oblastiach pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok. Takisto sa pokúšala odstrániť rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi v prideľovaní kompenzačných platieb vyplývajúce z rozdielov vo vymedzovaní, zvlášť takzvaných „stredne znevýhodnených oblastí (LFA)“.

Tieto platby sú veľmi dôležité v záujme zachovania zamestnanosti a vidieckych spoločenstiev, pokračovania využívania poľnohospodárskej pôdy a biodiverzity a kultúrnej krajiny.

Celkove som so správou spokojný a zvlášť súhlasím s názorom Výboru pre regionálny rozvoj, ktorý sa snaží chrániť záujmy najvzdialenejších regiónov, keďže ostrovy sú z oznámenia Komisie vylúčené.

V súlade so zásadou subsidiarity sa mi zdá logické, aby mohli členské štáty pri identifikácii LFA brať do úvahy nielen biofyzikálne, ale aj iné kritériá, ako napríklad to, či je územie ostrovom alebo patrí k najvzdialenejším regiónom.

Tiež sa mi zdá dôležité, aby každý región, ktorý príde o štatút „oblasti pod vplyvom znevýhodnených prírodných podmienok“ mohol využiť prechodné obdobie, ktoré mu umožní zmierniť dôsledky straty dotácií.

Teraz musíme zabezpečiť, aby sa v rámci všeobecnej revízie spoločnej poľnohospodárskej politiky dôkladne premysleli nové režimy pomoci pre poľnohospodárov a aby existovala lepšia koordinácia medzi poľnohospodárskou politikou a politikou súdržnosti.

 
  
  

Správa: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za správu o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu, pretože som presvedčená, že Európa musí zohrávať vedúcu úlohu v podpore inovácie v odvetví informačných a komunikačných technológií. Preto musíme urýchliť investície do tejto oblasti. Momentálne však Európe hrozí, že zaostane za Áziou, súdiac len podľa niekoľkých ukazovateľov, akými sú priemerná rýchlosť prenosu údajov alebo skutočnosť, že hoci sú služby širokopásmovej komunikácie prístupné viac ako 90 % obyvateľov Európskej únie, v domácnosti ich využíva len 50 % spotrebiteľov. Komisia musí v tejto oblasti predložiť jasný, ambiciózny program, ktorý bude viac než len víziou alebo dokumentom o vyhliadkach. Existujú riešenia, ktoré musíme podporovať, akým je používanie programov s otvoreným zdrojom, ktoré by pomohlo urýchliť inováciu softvéru prostredníctvom otvorených príspevkov a znížených nákladov pre podniky, ktoré tieto programy používajú. Zároveň musíme prijať opatrenia na zníženie byrokracie v rámci rámcového programu EÚ a na posilnenie našej konkurencieschopnosti na globálnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Správa z vlastnej iniciatívy pani del Castillovej Verovej je ambiciózna, pokiaľ ide o otázku digitálnej stratégie pre Európu. Táto záležitosť sa točí okolo zabezpečenia prístupu k internetu pre všetkých občanov EÚ. V tomto smere sa odporúča, aby do roku 2015 mala prístup k širokopásmovému pripojeniu polovica obyvateľov Európy a do roku 2020 všetci obyvatelia. Takéto všeobecne rozšírené používanie internetu má podporu v návrhoch týkajúcich sa toho, ako by sa mali vyvíjať právne predpisy týkajúce sa spotrebiteľov a bezpečnosti, a potreby digitálneho prístupu k verejným službám. Okrem toho nám táto agenda umožní poskytnúť podporu inovatívnemu výskumu a vývoju, čo uľahčí rýchle zlepšovanie vedomostí o kultúrnom dedičstve a prístupu k nemu. Zo všetkých týchto dôvodov som hlasovala za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu. Som presvedčený, že Európa využije prínosy tejto digitálnej revolúcie len vtedy, ak sa zmobilizujú všetci občania EÚ a budú mať možnosť plne sa zapojiť do novej digitálnej spoločnosti. Vyžaduje si to veľké úsilie, napríklad zaviazanie sa k dlhodobým investíciám, odhodlanie vlád rýchlejšie napredovať k elektronickej verejnej správe a odhodlanie občanov používať digitálne služby. Ak chceme dosiahnuť tieto ciele, musíme do roku 2015 výrazne zmenšiť rozdiely v digitálnej gramotnosti a digitálnych zručnostiach. Zvlášť vítam návrhy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby mali do roku 2015 všetky základné a stredné školy vysokorýchlostné internetové pripojenia a aby všetci dospelí v produktívnom veku mali príležitosť zúčastniť sa na školení v oblasti IKT. Ak chceme mať konkurencieschopnú digitálnu agendu, musíme začať od ľudí.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú jednou z oblastí, ktoré v posledných desaťročiach prešli najväčším vývojom a ktoré sú prítomné vo všetkých oblastiach ľudského života. V prostredí neustálych zmien a rastúcej konkurencieschopnosti môžu byť IKT mocnou zbraňou z hľadiska podpory trvalo udržateľného rozvoja, ako aj boja proti chudobe a hospodárskym a sociálnym nerovnostiam. Každá osoba musí mať príležitosť osvojiť si dostatočné zručnosti a získať univerzálny a vysokorýchlostný internetový prístup, pričom potrebný je tiež jasný právny rámec, ktorý chráni práva občanov a poskytuje im potrebnú dôveru a bezpečnosť. Cieľom správy „o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu“, za ktorú som hlasovala, je spolupráca s Komisiou pri vypracovaní všeobecného strategického návrhu a akčného plánu na rok 2015. Z tohto dôvodu: každá domácnosť v EÚ musí mať do roku 2013 zabezpečený prístup k širokopásmovému internetu za konkurenčné ceny; osobitnú pozornosť treba venovať vidieckym oblastiam zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom so závažnými a neustálymi prírodnými alebo demografickými obmedzeniami, predovšetkým najvzdialenejším regiónom; a nakoniec je dôležité zabezpečiť prístup koncovým používateľom so zdravotným postihnutím na rovnakej úrovni, aká je k dispozícii ostatným koncovým používateľom.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Jedným z najambicióznejších, ale nezrealizovaných cieľov lisabonskej stratégie bolo urobiť z Európy najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú spoločnosť na svete. Cieľom prijatia agendy 2015.eu, ktorá je doplnením stratégie EÚ 2020, je spraviť občanov – spotrebiteľov stredobodom záujmu opatrenia EÚ, ktorého cieľom bude zabezpečiť, aby občania všetkých členských štátov disponovali náležitými zručnosťami v oblasti informačných technológií, aby mali zaručený prístup k hlavným formám v súčasnosti dostupných informačných a komunikačných technológií. Cestu k dosiahnutiu počítačovej gramotnosti rodín, podnikov a európskych vlád uľahčia rôzne stratégie, ktoré budú riešiť otázku definovania digitálnych práv a zavedú infraštruktúru, ktorou sa skvalitní a rozšíri širokopásmové pripojenie, najmä vo vidieckych oblastiach.

Keďže som pevne presvedčená, že budúcnosť odbornej prípravy musí ísť nevyhnutne ruka v ruke so skvalitňovaním odbornej prípravy pomocou počítačov a interoperability počítačových zručností, som za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Podporujem vynikajúcu správu pani del Castillovej Verovej o novej digitálnej agende. Súhlasím, že EÚ musí zohrávať vedúcu úlohu vo vytváraní a uplatňovaní informačných a komunikačných technológií, aby tým vytvárala pridanú hodnotu pre svojich občanov a spoločnosti. Tiež súhlasím s tým, že prínosy tejto digitálnej revolúcie dokáže plne využiť len vtedy, ak sa celá európska verejnosť zmobilizuje a dostane možnosť plne sa zapojiť do novej digitálnej spoločnosti. Vítam cieľ zabezpečiť širokopásmové pripojenie pre všetkých európskych občanov na celom území vrátane najvzdialenejších regiónov. Takisto vítam odporúčanie, aby sa do vzdelávacích systémov zaviedla koncepcia digitálnej gramotnosti ešte pred základným stupňom, spolu s cudzími jazykmi, ktorej cieľom by bolo vychovať zručných používateľov v čo najnižšom veku. Chcel by som vyzdvihnúť prínos, ktorý môže mať digitalizácia verejných služieb (elektronická verejná správa) pre občanov a podniky, aby sa umožnilo účinnejšie a personalizovanejšie poskytovanie verejných služieb. Tiež by som chcel podotknúť, že používanie systémov elektronického obstarávania (verejné zákazky na práce) prináša veľké výhody z hľadiska transparentnosti a konkurencieschopnosti v zmysle lepšieho výberu, vyššej kvality a nižších cien.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za túto správu, pričom sa stotožňujem s jej duchom, ako aj obsahom. Som presvedčená, že prijatím tejto správy vyslal Európsky parlament jasnú správu o vedúcej politickej úlohe vo vytváraní digitálnej agendy, skutočne premysleného a komplexného európskeho plánu, ktorý je základným krokom pre budúcnosť Európy.

Na jednej strane ponúka rozvoj digitálnych technológií výbornú príležitosť na rast, na druhej strane však so sebou prináša významné spoločenské zmeny, ktoré majú citeľné dôsledky na správanie občanov. Dôležité je zabezpečiť, aby táto zmena viedla k demokratickejšej, otvorenejšej a inkluzívnejšej európskej spoločnosti a k prosperujúcemu, konkurencieschopnému a vedomostnému hospodárstvu budúcnosti. To sa dá dosiahnuť len vtedy, ak bude, ako sa zdôrazňuje v správe, „pri prijímaní politických opatrení na ústrednom mieste jednotlivec“.

Je dôležité dôkladne sa zamerať na rast širokopásmových pripojení a používanie digitálnych technológií v kľúčových odvetviach trhu, akými sú energetika, doprava a zdravotníctvo. V rámci týchto politických krokov však treba vytvoriť záruky na to, aby sa predišlo zväčšeniu rozdielov medzi veľkými podnikmi a malými a strednými podnikmi; verejnými úradmi a súkromným sektorom; husto obývanými oblasťami a vidieckymi, ostrovnými a horskými oblasťami; medzi vnútroštátnym a cezhraničným elektronickým obchodom.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Oceňujem úsilie pani del Castillovej Verovej, ktoré vynaložila pri vypracovaní tejto správy aj za prispenia kolegov poslancov. Digitálna agenda a rozvoj jednotného trhu s IKT patria k našim prioritám, ako aj k prioritám predsedníctva. Vítam dôraz, ktorý sa kladie na koncepciu podpory digitálnej gramotnosti medzi mladými ľuďmi, keďže tí používajú nové technológie najviac musia to preto robiť bezpečne a účinne.

Chcel by som poďakovať kolegom poslancom za to, že ma podporili, keď som požiadal Komisiu, aby vypracovala plán podpory nových podnikov obchodujúcich cez internet a poskytovania možností, predovšetkým pre ľudí, ktorí sa v súvislosti s finančnou krízou v nedávnom období stali nezamestnanými. Som si istý, že hlasy od kolegov poslancov a odo mňa vyjadrujú dôležitý krok smerom ku komplexnému, účinnému prístupu k európskej digitálnej budúcnosti. Dúfam, že Komisia nás pri vytváraní jasných pravidiel v tejto oblasti podporí na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) „Digitálna gramotnosť“ je v našej spoločnosti stále dôležitejšia a nevyhnutnejšia. Technologický rozvoj bol hlavne v oblasti sprístupňovania informácií, obsahu a vedomostí na internete veľmi rýchly a v priebehu niečo viac ako desaťročia sa „digitálny“ priestor zmenil na nepoznanie v zmysle masového prístupu k internetu a mobilným komunikáciám. Je preto dôležité pozrieť sa do budúcnosti a definovať stratégiu pre digitálnu agendu stanovením konkrétnych cieľov a venovaním osobitnej pozornosti otázkam týkajúcim sa práv spotrebiteľov na súkromie a osobných údajov, ako aj autorských práv a boja proti internetovému pirátstvu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Informačné a komunikačné technológie zohrávajú v prosperujúcom a konkurencieschopnom hospodárstve dôležitú úlohu a pomáhajú upevňovať ekologickejšiu, demokratickejšiu, otvorenejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť. IKT podporujú účinnosť a pomáhajú dosahovať trvalo udržateľný rast, čím prispievajú k plneniu cieľov stratégie EÚ 2020. Medzi členskými štátmi, ako aj v rámci jednotlivých členských štátov existujú v súčasnosti veľké rozdiely, pokiaľ ide o možný verejný prístup k širokopásmovému pripojeniu. Naliehavo musíme vybudovať digitálny jednotný trh pre služby, ktorý odstráni fragmentáciu pravidiel a prispeje k voľnému obehu digitálnych služieb a elektronického obchodu. Treba prijať ambicióznu digitálnu agendu a všeobecný akčný plán, ktoré Európe umožnia smerovať k otvorenej a prosperujúcej digitálnej spoločnosti, ktorá všetkým občanom ponúka hospodárske, sociálne a kultúrne príležitosti, pričom osobitnú pozornosť treba venovať vidieckym oblastiam. Chcel by som zdôrazniť, že je veľmi dôležité poskytnúť všetkým občanom a spotrebiteľom univerzálny a vysokorýchlostný prístup k pevnému a mobilnému širokopásmovému internetovému pripojeniu. Vnútroštátne a európske finančné prostriedky by sa mali použiť na to, aby mali všetci občania EÚ do roku 2013 zabezpečený prístup k širokopásmovému internetu za konkurenčné ceny.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa obsahuje skutočne veľa pozitívnych prvkov aj napriek tomu, že bola vypracovaná v rámci vnútorného trhu, ktorý Európska únia obhajuje. Uznávame evidentné prínosy digitálnej agendy pre Európu, o ktorých sa hovorí v správe, zvlášť pokiaľ ide o zaručenie „dostupnosti kultúrnych produktov všetkým občanom“, zaručenie „rovnakého prístupu koncovým užívateľom so zdravotným postihnutím, ako majú ostatní koncoví užívatelia“, ochotu k „zvýšenému úsiliu v súvislosti s používaním softvéru s otvoreným zdrojom v rámci EÚ“ a tvrdenie, že „osobitnú pozornosť treba venovať vidieckym oblastiam zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom so závažnými a neustálymi prírodnými alebo demografickými obmedzeniami, predovšetkým najvzdialenejším regiónom“. Príďme s ďalšími návrhmi v tejto oblasti.

Napriek tomu sa však domnievame, že špičková digitálna agenda odmieta akúkoľvek komercializáciu vedomostí, vzdelávania a výskumu. Preto neprijímame oslabenie pozitívnych cieľov nejednoznačnosťami a kolísaním jednotného európskeho trhu.

Posilnenie a podpora „dobre fungujúceho“ vnútorného trhu neposilnia jeho „orientovanosť na spotrebiteľa“, ani nepovedú k „nižším cenám“, ako sa nám to snažia nahovoriť. V mnohých situáciách v rámci celej škály činností Európskej únie sa potvrdilo, že opak je pravda. Z tohto dôvodu sme sa zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Zvýšenú pozornosť treba venovať definovaniu novej digitálnej agendy 2015.eu, ktorá má byť konkurencieschopnejšia a inovatívnejšia ako stratégia i2020, ktorá bola spustená nedávno, hlavne pokiaľ ide o jej vzdelávací a kultúrny rozmer. Z tohto dôvodu som ako spravodajca Výboru pre kultúru a vzdelávanie túto správu podporil, zvlášť body týkajúce sa úlohy informačných a komunikačných technológií v odbornom vzdelávaní mladých ľudí a ich príprave na trh práce. V predloženom a schválenom texte som zdôraznil dôležitosť toho, aby deti získavali základné vedomosti o IKT už na úrovni základnej školy, ako aj pridanej hodnoty, ktorú môže vzdelávanie cez počítač poskytnúť našej spoločnosti, ktorá sa neustále mení. Z toho istého dôvodu som uvítal skutočnosť, že mladí ľudia sú časťou populácie, ktorá je najviac otvorená IKT. Vlastne sa musia na túto oblasť zamerať, keďže to v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020 môže významne prispieť k zníženiu miery nezamestnanosti v EÚ. V neposlednom rade som potvrdila potrebu vypracovať v rámci agendy 2015.eu európsky projekt a realizovať ho spôsobom, ktorým sa zaručí jeho vysoký profil, pričom sa musí takisto zabezpečiť splnenie jeho kultúrneho cieľa, ktorý v sebe prirodzene obsahuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Vítam prijatie tejto správy, ktorá pomôže pri vypracovaní komplexného návrhu pre informačné a komunikačné technológie v rámci stratégie 2015. Som presvedčený, že to, ako sa nám podarí prekonať hospodársku krízu, do veľkej miery závisí od schopnosti návrhu uľahčiť rozsiahle a účinné uplatnenie IKT v odvetví obchodu. Malé a stredné podniky môžu v procese hospodárskej obnovy v Európe zohrať úlohu katalyzátora. V skutočnosti musí Európska komisia v budúcnosti posilniť opatrenia na podporu malých a stredných podnikov v používaní nástrojov IKT s cieľom posilniť ich produktivitu. Svojím hlasom dnes vyjadrujem podporu návrhu vyplývajúcemu z tejto správy, a to návrhu na vypracovanie digitálneho plánu na podporu spoločností obchodujúcich cez internet, ktorý bude primárne zameraný na ponúkanie alternatív pre ľudí, ktorí sa v súvislosti s finančnou krízou v nedávnom období stali nezamestnanými. Takáto iniciatíva by sa mohla realizovať prostredníctvom špeciálnej ponuky bezplatného internetového pripojenia a poradenstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Nová digitálna agenda pre Európu je nevyhnutná na dosiahnutie digitálnej revolúcie, z ktorej môže mať osoh európska verejnosť ako celok. Takáto revolúcia si však vyžaduje zapojenie všetkých občanov do tohto procesu; je to dôležité pre to, aby sa stali aktérmi v novej digitálnej spoločnosti. Na to, aby sa to stalo skutočnosťou, sú potrebné rozsiahle investície, ktoré pomôžu zmenšiť digitálnu priepasť, ktorá v súčasnosti v rámci EÚ existuje. Nesmieme zabúdať na to, že informovaná a osvietená verejnosť prispieva k zvyšovaniu potenciálu Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. − (SK) Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,

plné využívanie informačných a telekomunikačných technológií je predpokladom konkurencieschopnejšej Európy a trvalo udržateľného rastu.

Európska únia by mala zaručiť vývoj a aplikáciu týchto technológií a umožniť všetkým občanom EÚ zapojiť sa do novej digitálnej spoločnosti pomocou kvalitného vysokorýchlostného internetového pripojenia za dostupné ceny. Žiaľ, telekomunikačné trhy v mnohých členských štátoch naďalej nedosahujú dostatočný stupeň otvorenosti konkurencii, a preto sú spotrebitelia a domácnosti odradzovaní vysokými cenami a nedosahujú dostatočné digitálne zručnosti.

Považujem teda za nevyhnutné prehĺbiť integráciu a celkovú liberalizáciu jednotného trhu a odstrániť prekážky v poskytovaní cezhraničných telekomunikačných služieb.

Zároveň podporujem vytvorenie lepšieho právneho rámca pre nový digitálny priestor, ktorý bude zaručovať ochranu základných práv občanov a duševného vlastníctva, ako aj predchádzať počítačovej kriminalite a šíreniu detskej pornografie a iných trestných činov na internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Počíta sa s tým, že do roku 2013 by mala mať každá domácnosť širokopásmové internetové pripojenie za konkurencieschopnú cenu. Ďalším zámerom je, aby sa Európa stala do roku 2015 najmobilnejším kontinentom na svete v zmysle internetového pripojenia. Podporujem opatrenia v tomto smere, a preto som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Nová digitálna agenda pre Európu je ambicióznym programom šírenia nových technológií a rýchlych pripojení v členských štátoch, a preto som za ňu hlasoval. Avšak okrem principiálnych vyhlásení, ktoré obsahuje, ako zvýšenie rýchlostí mobilného pripojenia a oboznamovanie občanov s novými technológiami, by sa zdalo, že niektoré ciele bude mimoriadne ťažké dosiahnuť. Napríklad by sa zdalo, že cieľ, ktorý vyžaduje, aby všetky školy v Európskej únii mali do roku 2015 vysokorýchlostný internet, je síce veľmi žiaduci, avšak z objektívnych dôvodov bude veľmi ťažké ho dosiahnuť (napríklad v odľahlých horských alebo ostrovných krajinách je ťažké dosiahnuť vysokú rýchlosť okamžite). To znamená, že novú digitálnu agendu pre Európu treba podporiť sériou koordinovaných krokov a iniciatív, akým je napríklad štedrejšie financovanie EÚ s cieľom zaručiť lepší prístup k internetu, a to aj žiakom v geograficky znevýhodnených oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), písomne. (IT) Európa si aj naďalej zachováva celosvetové vedúce postavenie v oblasti pokročilých informačných a komunikačných technológií (IKT). Internet, norma GSM pre mobilné telefóny, norma MPEG pre digitálny obsah a technológia ADSL sú európske vynálezy. Zachovanie tohto vedúceho postavenia a jeho premena na konkurenčnú výhodu je veľmi dôležitým politickým cieľom.

V priebehu uplynulých štyroch rokov potvrdili politiky v oblasti IKT úlohu hnacej sily týchto technológií v hospodárskej a spoločenskej modernizácii Európy a posilnili húževnatosť Európy v časoch krízy. Všetky členské štáty Únie vypracovali vlastné politiky v oblasti IKT a sú presvedčené, že v kontexte lisabonskej stratégie tieto technológie významným spôsobom prispievajú k domácemu rastu a zamestnanosti.

Napriek tomu v prvom desaťročí 21. storočia Európa zaostáva, pokiaľ ide o výskum a inováciu v oblasti IKT. Z tohto dôvodu spustila Únia ambiciózne výskumné programy zamerané na odstránenie rozdielov a podporu prezieravých výskumných a rozvojových činností. Preto by som chcel znovu jasne vyjadriť podporu týmto opatreniam v úprimnej viere, že Európa môže znovu získať vedúce postavenie a stať sa hlavnou hybnou silou v tomto mimoriadne dôležitom odvetví.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (S&D), písomne. (ES) Hlasovala som za túto správu z vlastnej iniciatívy, ktorú predložil Parlament, vzhľadom na dôležitú úlohu digitálnej agendy v posilňovaní vedúceho postavenia Európy v oblasti technológií. Informačné a komunikačné technológie (IKT) sú v tomto čase hospodárskej obnovy kľúčovým faktorom rastu, ale sú tiež nevyhnutné z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a boja proti sociálnemu vylúčeniu. Správa vyjadruje podporu hlavným bodom identifikovaným ministerským vyhlásením k digitálnej agende schváleným na neformálnom stretnutí ministrov zodpovedných za telekomunikácie v Granade 18. a 19. apríla. Parlament pripomína, že Európa potrebuje zdravú, rýchlu a účinnú infraštruktúru, a vyzýva na prijatie opatrení, ktoré umožnia dosiahnutie plného širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov. Aby bola digitálna revolúcia úspechom, musia sa do nej zapojiť všetci občania. Aby sa však tento úspech stal skutočnosťou, nemožno odložiť nabok hľadiská ako bezpečnosť internetu. Prijatá správa sa teda nielen angažuje za poskytnutie počítačových zručností všetkým občanom, ale zároveň poukazuje na potrebu posilniť bezpečnosť internetu a dodržiavanie práv občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za uznesenie vzhľadom na skutočnosť, že v ňom nedošlo k žiadnym škodlivým úpravám.

 
  
  

Správa: Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010).

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Na základe odporúčania vo vynikajúcej správe nášho poľského kolegu pána Liberadzkého som hlasoval za to, aby sa Európskej komisii udelilo absolutórium za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008. Teší ma, že sa vzali do úvahy niektoré myšlienky, ktoré pokladám za veľmi dôležité: zorganizovanie medziinštitucionálnej konferencie za účasti všetkých zúčastnených strán, zvlášť národných parlamentov a národných kontrolných orgánov, s cieľom reformovať postup udeľovania absolutória; skrátenie termínov tak, aby sa o udelení absolutória hlasovalo v roku, ktorý nasleduje po kontrolovanom roku; a výzva Európskeho dvora audítorov na jednotné stanovisko (uplatnenie pravidla jednotného auditu) k spoľahlivosti a správnosti príslušných transakcií v súlade so Zmluvou. Okrem toho musíme zjednodušiť pravidlá vyčleňovania európskych finančných prostriedkov, keďže veľa chýb pramení zo zložitej povahy postupov, k čomu sa často pridávajú ešte vnútroštátne zložitosti. Napokon, pokiaľ ide o audity výskumných inštitúcií v Európe, som rád, že Európsky parlament zdôraznil správu, ktorú sme vyslali Komisii, aby prestala tvrdo a často neopodstatnene spochybňovať financovanie z hľadiska medzinárodných noriem.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) V plnení rozpočtu na rozpočtový rok 2008 došlo k pokroku, ale v oblastiach štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, rozvoja vidieka, vedeckého výskumu, energetiky a dopravy sa naďalej vyskytuje veľa chýb. Nesprávne vyplatené finančné prostriedky predstavujú 11 %. Spôsobili to zložité pravidlá a nariadenia, ktoré musia dodržiavať členské štáty. Preto treba pri plnení rozpočtu na budúci rok osobitnú pozornosť venovať zjednodušovaniu týchto pravidiel a nariadení, zlepšovaniu mechanizmu spätného získavania nesprávne vyplatených finančných prostriedkov a zavedeniu účinnejších systémov dohľadu a kontroly. Je pravdepodobné, že po prijatí týchto opatrení sa zlepší plnenie rozpočtu EÚ, zaistí sa účinnejšia kontrola rozpočtových prostriedkov a projekty realizované členskými štátmi budú mať vyššiu pridanú hodnotu pre rozvoj rôznych oblastí hospodárstva a ostatných oblastí.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Článok 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ustanovuje, že za plnenie rozpočtu EÚ je zodpovedná Komisia v spolupráci s členskými štátmi a že Dvor audítorov posiela Parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. V záujme transparentnosti považujem za nevyhnutné, aby mohol Parlament overovať účtovnú závierku a podrobne analyzovať plnenie rozpočtu Únie. Súhlasím s pánom spravodajcom a uzneseniami o udelení absolutória v tom, že upozorňujú na naliehavú potrebu zaviesť na vhodnej politickej úrovni národné vyhlásenia, ktoré by sa vzťahovali na všetky finančné prostriedky EÚ v zdieľanom hospodárení, aby každý členský štát mohol prevziať zodpovednosť za hospodárenie s prijatými prostriedkami EÚ. Je to zvlášť dôležité, ak si uvedomíme, že 80 % výdavkov EÚ spravujú členské štáty. Na záver by som chcel poukázať na pozitívne stanovisko Dvora audítorov vo vzťahu k účtovnej závierke, čo dáva európskej verejnosti istotu, že napriek určitým pretrvávajúcim problémom sa rozpočet spravuje správne a dôkladne.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Prehľad, ktorý poskytlo takmer 40 správ venovaných plneniu rozpočtu EÚ na rok 2008 jednotlivými inštitúciami EÚ, je úbohý. Už 15 rokov za sebou nebol Európsky dvor audítorov schopný schváliť plnenie rozpočtu Európskej komisie, tak je poznačený chybami a neopodstatnenými výdajmi. Európsky Parlament jej napriek tomu udeľuje absolutórium za hospodárenie. Komisia sa skrýva za zodpovednosť členských štátov, ktoré majú spravovať 80 % výdavkov, predovšetkým poľnohospodárske a regionálne výdavky. Problémy v týchto dvoch oblastiach sa však zmenšujú, kým v prípade dotácií riadených priamo Bruselom závratne narastajú. Zvlášť vážna a znepokojujúca je situácia s predvstupovou pomocou Turecku. A to ani nehovorím o množiacich sa decentralizovaných orgánoch a zbabraných postupoch verejného obstarávania s nimi spojených, chaotickom riadení personálu a náboru pracovníkov, rozpočtových záväzkoch, ktoré predchádzajú príslušným právnym záväzkom, príliš veľkých dozorných radách, v dôsledku ktorých závratne rastú náklady na riadenie a ktoré nakoniec nedokážu poriadne naplánovať svoje občas dosť nejasné kroky, a preto ani svoj rozpočet. Je to také vážne, že v jednej zo svojich správ pani Mathieuová vyzýva na celkové prehodnotenie ich užitočnosti. Z tohto dôvodu sme hlasovali proti väčšine týchto textov o udelení absolutória za rozpočet.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Hlasovanie za absolutórium neznamená, že situácia je úplne ideálna. Myslím si, že situácia sa vyvíja správnym smerom, len príliš pomaly. Počet chýb sa znížil, ale stále sme nedosiahli „prípustnú chybovosť“. Chcel by som zdôrazniť potrebu zaviesť pre členské štáty povinnosť predkladať národné vyhlásenia o hospodárení, tak ako to Parlament už opakovane požadoval. Som proti tomu, aby sa systém svetiel semaforu (červená, oranžová, zelená) uplatňoval len voči Rumunsku a Bulharsku, pretože to by bolo diskriminačné opatrenie. Nedostatky existujú aj v mnohých iných členských štátoch, a preto treba uplatňovať spoločné pravidlá monitorovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti – až na niekoľko výnimiek, súdiac podľa auditov, ktoré už prebehli – môžeme povedať, že príslušné inštitúcie používajú zverené finančné prostriedky riadne a plnia stanovené ciele. Hlasoval som preto za správu o Komisii a výkonných agentúrach.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Správa pána Liberadzkého o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, sa veľmi negatívnym tónom vyjadruje o Grécku v súvislosti s mnohými otázkami od manipulácie finančných štatistík až po nejasné obvinenia zo všeobecnej korupcie. Naša parlamentná skupina požiadala o možnosť na základe postupu čiastočného hlasovania hlasovať osobitne proti konkrétnym vyjadreniam, ktoré sú pre Grécko urážlivé. To sa však ukázalo ako nerealizovateľné, a preto som hlasoval proti celej správe pána Liberadzkého.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , písomne. (SV) Piateho mája som hlasoval za správu pána Liberadzkého o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry. Hlasoval som však za odstránenie odseku 376, v ktorom sa navrhovalo, aby sa predvstupová pomoc Turecku znížila na úroveň poskytnutú v roku 2006, a odseku 378, v ktorom Európsky parlament žiada Komisiu, aby upravila ciele nástroja predvstupovej pomoci, napríklad prostredníctvom špeciálnych foriem členstva. Rozhodol som sa tak z toho dôvodu, že pokladám za nesprávne, aby sa v správe o udelení absolutória Komisii spochybňoval prístupový proces a vyhliadky vstupu kandidátskych krajín. Pevne verím, že keď sa rokovania o vstupe už raz začnú, bez ohľadu na to, o ktorú kandidátsku krajinu ide, mali by pokračovať v pozitívnom duchu bez ďalšieho komplikovania prístupového procesu do EÚ alebo bez vytvárania prekážok tomuto procesu.

 
  
  

Správa: Inès Ayala Sender (A7-0063/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , písomne. (FR) Na základe odporúčania vo veľmi dobrej správe nášho vynikajúceho kolegu a španielskeho suseda pána Ayalu Sendera som hlasoval za to, aby sa Európskej komisii udelilo absolutórium siedmeho, ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2008. Bezvýhradne podporujem zahrnutie ERF do rozpočtu a keď príde čas, bude musieť Únia vytvoriť vlastný nástroj na prijímanie opatrení v oblasti rozvoja. Pokiaľ ide o investičný nástroj, ktorý riadi Európska investičná banka (EIB) a ktorý je vysokorizikovým nástrojom financovaným prostredníctvom ERF s cieľom podporiť súkromné investície v zložitom hospodárskom a politickom kontexte krajín AKT, mám veľmi zmiešané pocity, pokiaľ ide o myšlienku, že by mala EIB v rámci postupu udeľovania absolutória predložiť správu, ale o tom sa ešte bude hovoriť, najmä ak sa Únia, ako Parlament dúfa, stane akcionárom EIB.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa verejní činitelia zodpovedali verejnosti. Z tohto dôvodu musia predložiť objektívne a podrobné účtovné výkazy o využívaní verejných finančných prostriedkov. Dvor audítorov sa síce domnieva, že sa v príjmoch a záväzkoch nevyskytli významné chyby, znepokojuje ho však zvýšený výskyt nevyčísliteľných chýb, ktoré sa vyskytli v záväzkoch súvisiacich s rozpočtovou pomocou, ako aj odhadovaná významná miera chýb v platbách. Tak ako pán spravodajca, aj ja vyjadrujem poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov nemal k dispozícii všetky potrebné informácie a dokumenty k desiatim platbám, ktoré boli uhradené medzinárodným organizáciám, a preto nemôže vyjadriť stanovisko k zákonnosti a správnosti výdavkov vo výške 190 miliónov EUR, t. j. 6,7 % ročných výdavkov. Preto vyzývam Európsky rozvojový fond, aby pre ďalší rozpočtový rok (2009) všetky tieto otázky vyriešil.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vo všetkých európskych inštitúciách, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musí vykonať dôkladný audit Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Nevyhnutné je skontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie dobre využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti – až na niekoľko výnimiek, súdiac podľa auditov, ktoré už prebehli – môžeme povedať, že príslušné inštitúcie používajú zverené finančné prostriedky riadne a plnia stanovené ciele. Preto som hlasoval za správu o siedmom, ôsmom, deviatom a desiatom Európskom rozvojovom fonde.

 
  
  

Správa: Bart Staes (A7-0095/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward a Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne.(GA) Poslanci Pat the Cope Gallagher a Liam Aylward hlasovali za správu o udelení absolutória Európskemu parlamentu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008 a obidvaja vítajú odporúčania správy týkajúce sa zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti. Transparentnosť a zodpovednosť sú dôležité pre úspešné fungovanie Európskeho parlamentu, ako aj podporu dobrého riadenia v Európskej únii.

Páni Gallagher a Aylward zvlášť podporili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré požadujú zvýšenie transparentnosti a odporúčajú, aby boli správy útvaru vnútorného auditu sprístupnené verejnosti. Súčasne podporili odporúčania, aby boli európskym daňovým poplatníkom poskytované informácie o tom, ako Parlament používa verejné finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa verejní činitelia zodpovedali verejnosti. Z tohto dôvodu musia predkladať objektívne a podrobné účtovné výkazy o využívaní verejných finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii. Správa podáva vyčerpávajúcu analýzu rozpočtovej situácie Parlamentu a upozorňuje na určité otázky, ktoré sa musia bezodkladne prehodnotiť. Podotýkam, že pán spravodajca vyjadruje znepokojenie nad opakovanými prípadmi drobných prečinov v priestoroch Parlamentu a žiada, aby generálny tajomník venoval osobitnú pozornosť tejto záležitosti s cieľom znížiť výskyt drobných prečinov. Hoci sa tento bod môže zdať banálny, je, prirodzene, nesmierne dôležitý pre všetkých z nás, ktorí priestory Európskeho parlamentu využívajú každý deň. Na záver by som chcel poukázať na pozitívne stanovisko Dvora audítorov k účtovnej závierke, ktoré uisťuje európsku verejnosť, že s rozpočtom Únie sa riadne a dôsledne hospodári.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Jørgensen a Christel Schaldemose (S&D), písomne. − (DA) Európsky parlament hlasoval za absolutórium v súvislosti s účtovnou závierkou Parlamentu za rok 2008. Nikdy predtým sa tu neuplatnil taký dôkladný a kritický prístup. Je to jasné víťazstvo tak pre transparentnosť, ako pre kontrolu, pričom je to v súlade s dánskym pohľadom na osvedčené postupy. Správa o absolutóriu obsahuje niekoľko bodov kritiky, ktoré vyžadujú sprísnenie súčasných postupov a praktík. Patrí k nim vyššia transparentnosť a otvorenosť vo vzťahu k využívaniu dodatočných finančných prostriedkov, ako aj zodpovednosť finančných aktérov v Parlamente. Prirodzene, podporujeme to, a preto sme hlasovali za absolutórium a uznesenie ako celok. Európsky parlament si musí každý rok udeľovať absolutórium, a práve preto je kritické prehodnotenie nevyhnutné. Správa je, samozrejme, výsledkom mnohých kompromisov. V podstate však zaujíma zvlášť kritický postoj, pričom zároveň v súvislosti s budúcimi postupmi týkajúcimi sa absolutória naznačuje správny smer. Okrem toho viaceré politické skupiny preukázali tejto kritickej správe veľkú podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písomne. (FR) Môj skeptický, vlastne nesúhlasný postoj k niektorým tvrdeniam, ktoré obsahuje uznesenie v správe pána Staesa, by sa nemal zakrývať mojím hlasovaním za absolutórium pre rozpočet Európskeho parlamentu za rok 2008. Nestačí len tvrdiť, že náklady na renováciu sídla v Štrasburgu po katastrofe v roku 2008 by nemali niesť európski daňoví poplatníci.

V skutočnosti má Európsky parlament zákonnú povinnosť náležite sa starať o budovy, ktoré vlastní.

Okrem toho sa začalo riadne súdne konanie s cieľom získať náhradu nákladov vynaložených po tejto katastrofe.

A na záver, skôr by som ocenila dôkladnú a objektívnu revíziu situácie dôchodkových fondov poslancov, ako to nechala prejsť do nejakej demagógie.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Všetky európske inštitúcie, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musia podrobiť dôkladnému auditu Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné kontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie vhodne využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o plnení všeobecného rozpočtu Európskej únie, oddiel I – Európsky parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − V tomto hlasovaní sme nasledovali pána spravodajcu Staesa, hoci sme prišli o kľúčový pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 22 o transparentnosti využívania verejných finančných prostriedkov, ktorý tento spravodajca podporoval.

 
  
  

Správa: Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa verejní činitelia zodpovedali verejnosti. Z tohto dôvodu musia predkladať objektívne a podrobné účtovné výkazy o využívaní verejných finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii. Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uviedol, že čo sa týka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), audit nedal podnet na žiadne významné pripomienky. Dvor audítorov však poukázal na niektoré situácie, kde nedošlo k zlepšeniu. Ide napríklad o úhradu cestovných výdavkov členov EHSV, ktorá musí vychádzať iba z ich skutočných nákladov, alebo skutočnosť, že EHSV udeľuje svojim zamestnancom finančnú výhodu, ktorú ostatné inštitúcie neudeľujú, a že výsledkom toho sú vyššie výdavky. S uspokojením konštatujem, že EHSV prijal postup, na základe ktorého do svojej výročnej správy o činnosti zaraďuje kapitolu o tom, ako sa nadviazalo na predošlé rozhodnutia Parlamentu a Dvora audítorov o absolutóriu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Všetky európske inštitúcie, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musia podrobiť dôkladnému auditu Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné kontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie vhodne využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o plnení všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IV – Európsky hospodársky a sociálny výbor.

 
  
  

Správa: Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Som presvedčený, že je nevyhnutné, aby sa verejní činitelia zodpovedali verejnosti. Z tohto dôvodu musia predkladať objektívne a podrobné účtovné výkazy o využívaní verejných finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii. Patrí sem aj hodnotenie účtovnej závierky predloženej Parlamentu a príslušné udelenie absolutória. S uspokojením konštatujem, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe uvádza, že čo sa týka Výboru regiónov (VR), audit nedal podnet na žiadne významné pripomienky. Súhlasím s pozitívnym hodnotením pána spravodajcu v súvislosti so zlepšovaním mechanizmu vnútornej kontroly vo VR, a to najmä pokiaľ ide o zoznam hlavných administratívnych, pracovných a finančných postupov. Na záver, s uspokojením vnímam kvalitu výročnej správy o činnosti VR a najmä skutočnosť, že správa sa konkrétne venuje aj tomu, ako sa nadviazalo na predchádzajúce rozhodnutia Parlamentu a Dvora audítorov o absolutóriu, pričom sa zdôrazňuje význam a relevantnosť týchto rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Všetky európske inštitúcie, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musia podrobiť dôkladnému auditu Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné kontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie vhodne využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o plnení všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VII – Výbor regiónov.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0074/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Zvyšovanie počtu externých agentúr zohráva dôležitú úlohu pri koncentrovaní technického a administratívneho potenciálu podporujúceho rozhodovanie v Komisii. Skutočnosť, že tieto inštitúcie sú rozptýlené po celom území EÚ, im zároveň umožňuje dostať sa bližšie k verejnosti, čím sa zvyšuje ich viditeľnosť a legitímnosť. Hoci zvýšený počet agentúr je vo všeobecnosti pozitívom, pravda je, že prináša i problémy týkajúce sa monitorovania a hodnotenia ich výkonnosti. Z tohto dôvodu po schválení oznámenia Komisie z 11. marca 2008 s názvom Európske agentúry – ďalší postup Parlament, Rada a Komisia opätovne spustili projekt vymedzenia spoločného rámca pre agentúry a v roku 2009 založili medziinštitucionálnu pracovnú skupinu. Myslím si, že táto skupina bude hrať zásadnú úlohu pri eliminovaní problémov, ktoré odhalil Dvor audítorov v niekoľkých agentúrach, pričom je mnoho z nich spoločných, ako i pri definovaní spoločného rámca, ktorý umožní lepšie finančné a rozpočtové riadenie v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Všetky európske inštitúcie, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musia podrobiť dôkladnému auditu Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné kontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie vhodne využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr EÚ.

 
  
  

Správa: Véronique Mathieu (A7-0075/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vo svojej správe o ročnej účtovnej závierke Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2008 Dvor audítorov zdôvodnil svoje stanovisko, avšak bez toho, aby vzniesol výhrady k spoľahlivosti účtovnej závierky, a predložil svoje stanovisko s výhradami k zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Okrem toho sú vo všeobecnosti odpovede akadémie na otázky Dvora audítorov opäť nedostatočné a predložené nápravné opatrenia príliš všeobecné a nepresné na to, aby mohol orgán udeľujúci absolutórium správne posúdiť, či je akadémia skutočne schopná zlepšiť sa v budúcnosti. V tejto súvislosti tu zostáva množstvo štrukturálnych problémov a nezrovnalostí týkajúcich sa akadémie, ktoré sú podrobne uvedené v správe. Práve z tohto dôvodu súhlasím s rozhodnutím pani spravodajkyne odložiť rozhodnutie o udelení absolutória riaditeľovi Európskej policajnej akadémie za plnenie rozpočtu akadémie za rozpočtový rok 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Všetky európske inštitúcie, ktoré závisia od rozpočtu EÚ, sa musia podrobiť dôkladnému auditu Dvora audítorov a všetkých subjektov s touto funkciou. Je nevyhnutné kontrolovať, či sa finančné prostriedky Únie vhodne využívajú, či tieto inštitúcie plnia ciele, ktoré majú stanovené, a či nedochádza k plytvaniu prostriedkami. Vo všeobecnosti môžeme na základe auditov, ktoré sme už videli, povedať, že príslušné inštitúcie – až na pár výnimiek – využívajú poskytnuté finančné prostriedky správne a plnia ciele, ktoré im boli navrhnuté. Hlasoval som preto za správu o Európskej policajnej akadémii.

 
  
  

Správa: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Posilnenie dvojregionálneho strategického partnerstva medzi Európskou úniou a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré bolo podpísané v roku 1999, musí byť prioritou programu Európskej únie v oblasti zahraničnej politiky. Hoci sa za posledných 10 rokov dosiahol významný pokrok, pokiaľ ide o rozvoj dvojstranných vzťahov medzi EÚ a Latinskou Amerikou, ešte treba podniknúť ďalšie kroky. Hlavným cieľom tohto partnerstva je do roku 2015 vytvoriť zónu euro-latinskoamerickej globálnej medziregionálnej spolupráce v oblasti politiky, hospodárstva, obchodu a sociálnych i kultúrnych vecí, a tým zaručiť trvalo udržateľný rozvoj v oboch regiónoch.

Dnešné hlasovanie znamená, že Európsky parlament podporuje budúce prijatie Euro-latinskoamerickej charty pre mier a bezpečnosť, ktorá bude na základe Charty Organizácie Spojených národov a súvisiacich medzinárodných právnych predpisov zahŕňať stratégie a usmernenia týkajúce sa politických krokov a spoločnej bezpečnosti.

Zároveň sa domnievam, že zmena klímy, ktorá vo svete najviac zasahuje najchudobnejšie obyvateľstvo, sa musí stať kľúčovou súčasťou euro-latinskoamerickej stratégie. Obidve strany musia vyvinúť značné úsilie s cieľom dospieť k spoločnej pozícii počas rozhovorov, ktoré budú predchádzať Konferencii OSN o zmene klímy, ktorá sa bude konať koncom roka v Mexiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Správa z vlastnej iniciatívy o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou zahŕňa postoj, ktorý EÚ podporuje v rámci medzinárodných vzťahov. V skutočnosti text zlaďuje hospodárske, sociálne, politické a inštitucionálne stránky s cieľom zaistiť, aby obchod medzi týmito geografickými oblasťami priniesol úžitok aj najviac znevýhodnenému obyvateľstvu a prispel k trvalo udržateľnému rozvoju tohto subkontinentu. Okrem toho správa odporúča harmonizáciu finančnej regulácie s cieľom vniesť do tejto záležitosti väčšiu zodpovednosť na svetovej úrovni. Preto som jednoznačne hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Uznesenie, ktoré bolo dnes počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu prijaté, je dôležitým signálom toho, že EÚ si je veľmi dobre vedomá svojej celosvetovej úlohy. Latinská Amerika je obľúbenou turistickou destináciou mnohých Európanov, pre Európu však znamená viac než len to. Súdiac podľa európskych noriem a zásad Latinská Amerika zaostáva v oblasti demokracie.

Európsky parlament nedávno viedol rozpravu o uznesení týkajúcom sa očividného porušovania ľudských práv na Kube. Táto situácia skončila smrťou ľudí, ktorí si uplatňovali právo na slobodu prejavu. Sú to tragické situácie, ktoré sa nesmú už nikdy opakovať. Skúsenosti Európskej únie však ukazujú, že postupne budovaný vzťah založený na priateľstve a diplomacii je z dlhodobého hľadiska oveľa produktívnejší.

Konštruktívny prístup umožní Európskej únii, aby sa úspešne stala vývozcom demokratických zásad, ktorým chce byť. Latinská Amerika je obrovský kontinent, ktorý nemožno ignorovať z hospodárskeho či sociálneho hľadiska. Európska investičná banka už v podstate dlho pôsobí na juhoamerickom kontinente a ponúka príležitosti na dlhodobé investície, čo je samo osebe pozoruhodným signálom. Dnes prijaté uznesenie je súčasťou jasného mandátu udeleného vysokej predstaviteľke EÚ, pokiaľ ide o prístup k vzťahom s Latinskou Amerikou.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Podporujem posolstvo vyjadrené v uznesení, ktoré sa týka zlepšenia koordinácie postojov krajín na oboch kontinentoch, pokiaľ ide o metódy plnenia rozvojových cieľov tisícročia (RCT), a to najmä vzhľadom na blížiaci sa septembrový samit o RCT. Musíme nájsť spoločné východiská. Je to o to viac dôležité, lebo meškáme s plnením cieľov navrhnutých pre rok 2015, hlavne v oblasti boja proti chudobe. Najmä v čase celosvetovej recesie sa investície musia zamerať na chudobnejšie krajiny a zraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, aby mali prospech z nových pracovných miest a podmienok nevyhnutných pre sociálne začlenenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou, ktorá obhajuje vytvorenie plného dvojregionálneho strategického partnerstva. Chcela by som zdôrazniť dôležitosť odporúčania zosúladiť postoje týchto dvoch regionálnych blokov v súvislosti s rokovaniami o Rámcovom dohovore Organizácie Spojených národov o zmene klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Stotožňujem sa s názorom pána spravodajcu, že treba prehĺbiť a posilniť vzťahy v rámci dvojregionálnej spolupráce medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou. Napriek tomu som presvedčený, že EÚ musí venovať osobitnú pozornosť jednej z latinskoamerických krajín, ktorej vysoký počet obyvateľov, hospodársky potenciál a vedúce postavenie v regióne si to už vyžadujú. Pochopiteľne, hovorím o najväčšej portugalsky hovoriacej krajine na svete, ktorou je Brazília. Oznámenie Komisie KOM (2007) 281 z 30. mája otvorene uznáva, že „dialóg medzi EÚ a Brazíliou sa dostatočne nevyužíval a prebiehal najmä prostredníctvom dialógu medzi EÚ a zoskupením Mercosur. Brazília bude poslednou z krajín BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína), ktorá sa stretne s EÚ na samite. Nadišiel čas začať považovať Brazíliu za strategického partnera, ako i významného hospodárskeho aktéra v Latinskej Amerike a vedúcu krajinu v regióne.“ Kým si ostatné európske inštitúcie plnia svoju povinnosť, Európsky parlament sa bráni nadviazaniu vzťahu s touto veľkou krajinou inak než prostredníctvom zoskupenia Mercosur. Z krajín BRIC, ku ktorým patria Brazília, Rusko, India a Čína, je Brazília jedinou krajinou, v ktorej Európska únia nemá samostatnú parlamentnú delegáciu. Túto anachronickú a poľutovaniahodnú situáciu treba bezodkladne napraviť.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Dvojregionálne strategické partnerstvo prispieva k ďalšej koordinácii medzi EÚ a Latinskou Amerikou v rámci medzinárodných fór a inštitúcií. Okrem stanovenia spoločného programu by malo pokračovať v koordinovaní postojov k otázkam svetového významu, pričom by sa mali brať na zreteľ záujmy a obavy oboch strán. Hlasoval som preto za oznámenie Komisie s názvom Európska únia a Latinská Amerika: partnerstvo globálnych hráčov, ktoré sa usiluje stanoviť operatívne návrhy na úplné uplatnenie dvojregionálneho strategického partnerstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Táto správa nezohľadňuje skutočné problémy, ktorými prechádza Latinská Amerika, a ani nestanovuje základné body, ktoré by mala stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou zahŕňať.

Napríklad ignoruje všetky hospodárske a sociálne problémy, ktoré budú výsledkom podpísania dohôd o voľnom obchode, a ako nesporný fakt akceptuje normalizáciu vzťahov s Hondurasom, pričom prehliada štátny prevrat a ešte nedávne vraždy členov hnutia odporu proti prevratu. Prehliada situáciu v Kolumbii: zločiny polovojenských skupín a prenasledovanie odborárov a politikov nie sú problémy, ktoré stoja za zmienku. Na druhej strane však kritizuje Bolíviu a Venezuelu, hoci nikdy tieto krajiny otvorene nespomína.

Nehovorí však nič o premiestnení štvrtej flotily námorníctva USA v tomto regióne, pláne Spojených štátov použiť sedem kolumbijských vojenských základní alebo o intervenčných operáciách, ktoré sa podnikajú zo základní na územiach krajín EÚ a NATO.

Žiaľ, väčšina návrhov, ktoré sme predložili v súvislosti so spomínanými otázkami, bola odmietnutá, preto sme nakoniec hlasovali proti tomuto uzneseniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Erminia Mazzoni (PPE), písomne. − (IT) Hlasovala som za túto správu s jednou výhradou, ktorá je zároveň prianím, a to že nájdeme riešenie pre dlhotrvajúcu situáciu týkajúcu sa takzvaných tango dlhopisov, ktorá vrhá tieň na naše vzťahy s Argentínou.

Odhodlanie podporovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky by mohlo pripraviť cestu primeranému riešeniu celej otázky práv európskych investorov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Tento text, ktorý má arogantný a mocenský charakter, je neprijateľný. Podporuje obnovenie rokovaní o dohode o voľnom obchode so Strednou Amerikou, Kolumbiou a Peru. Tieto rokovania sú škodlivé z hospodárskeho a sociálneho hľadiska, rovnako ako aj z hľadiska demokratického. Ako môžeme rokovať s pučistickou vládou Porfiria Loba Sosu v Hondurase a potom tvrdiť, že sme ochrancami zásad právneho štátu a ľudských práv? Ako môžeme viesť dvojstranné rokovania s utláčateľskými vládami Álvara Uribea a Alana Garcíu a pritom opovrhovať názorom ostatných samostatných štátov, teda Bolívie a Ekvádoru, ktoré sú členmi Andského spoločenstva? Hlasoval som proti tomuto textu, ktorý porušuje zásady demokracie a humanizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Domnievame sa, že skutočnosť, že EÚ je hlavným investorom a druhým najväčším obchodným partnerom v Latinskej Amerike, ako i hlavným poskytovateľom rozvojovej pomoci, je dostatočným dôvodom na vytvorenie jasnej a dobre definovanej stratégie pre vzťahy medzi EÚ a Latinskou Amerikou. Podporujeme definovanie jasných usmernení o najlepšom spôsobe spolupráce s cieľom presadiť politickú stabilitu, bojovať proti zmene klímy, riadiť migračné toky a predchádzať prírodným katastrofám. Ako sa ukázalo v prípade tragédie na Haiti, v porovnaní s ostatnými, ktorí zasiahli, je EÚ teraz jednoznačne v úzadí. Z tohto dôvodu zastávame názor, že EÚ musí zlepšiť svoje aktivity na medzinárodnej úrovni. Aby sa tak stalo, do medzinárodnej politiky musí zasahovať dôsledne a efektívne. Toto zlepšenie by sa malo prejaviť na nasledujúcom samite, ktorý sa bude konať 18. mája v Madride a na ktorom sa pani vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie musí aktívne zúčastniť.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Nemohol som hlasovať za tento text, pretože jedným z cieľov strategického partnerstva je uzavretie dohôd o subregionálnom partnerstve so Strednou Amerikou, Peru a Kolumbiou, ako aj zoskupením Mercosur, a to napriek štátnemu prevratu v Hondurase a nezákonnej vláde, ktorú Porfirio Lobo následne zostavil. EÚ sa nemôže k vláde, ktorá bola súčasťou štátneho prevratu, správať rovnako ako k zvolenej vláde. Cieľ vytvoriť zónu euro-latinskoamerického globálneho medziregionálneho partnerstva nezohľadňuje rozdiely medzi regiónmi. Súčasné podmienky dohody o pridružení medzi EÚ a Peru a Kolumbiou sú podobné podmienkam v dohode o voľnom obchode. Táto dohoda teda nebude prínosom ani pre obyvateľov Európy, ani pre obyvateľov Latinskej Ameriky. Zároveň nesúhlasím s možnosťou začať trojstranný politický dialóg, napríklad medzi EÚ, Latinskou Amerikou a Spojenými štátmi. Na tento druh dialógu tu už máme multilaterálne organizácie, ako je Organizácia Spojených národov. Patrí sem aj vytvorenie nadácie Európa – Latinská Amerika a Karibik. Nebol by som proti tejto myšlienke, keby pán spravodajca nenavrhoval, aby sa na vytvorenie tejto nadácie použili verejné i súkromné finančné zdroje, čo je jasnou vstupnou bránou pre nadnárodné spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Komplexná správa o Latinskej Amerike zaujíma rozumný prístup k zaisteniu rozvoja vzťahov medzi EÚ a juhoamerickými štátmi prostredníctvom strategického partnerstva. Toto vytvorenie euro-latinskoamerickej oblasti má potenciál nielen priniesť pozitívne hospodárske výsledky, ale predovšetkým posilniť úlohu EÚ ako aktéra v oblasti zahraničnej politiky, a to hlavne vo vzťahu k Spojeným štátom. Žiaľ, správa zároveň obsahuje niekoľko odsekov a určité formulácie, ktoré naznačujú takmer misijné nadšenie niektorých poslancov tohto Parlamentu a ktoré by sa dali vnímať ako prílišné zasahovanie do vnútorných vecí juhoamerických štátov. Nie je potrebné, a ani zmysluplné, podrobne predpisovať týmto krajinám, ako by si mali organizovať svoje hospodárstvo alebo vzdelávanie a vedecké politiky, ani ako riadiť svoju zahraničnú politiku. Je absurdné žiadať od krajín Latinskej Ameriky, aby napríklad zaviedli sexuálnu výchovu. Preto som sa zdržal konečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), písomne. (LT) Európska únia je partnerom Latinskej Ameriky. Spolu musíme čeliť súčasným úlohám a celosvetovým problémom. Patria medzi ne hospodárska a finančná kríza, zmena klímy, hrozby pre bezpečnosť, boj proti terorizmu, obchod s drogami a organizovaný zločin. Spolu musíme chrániť životné prostredie, šetriť prírodnými zdrojmi a tiež bojovať proti chudobe, nerovnosti a migrácii. Hlasoval som za túto správu, pretože navrhuje primerané opatrenia na boj proti chudobe v tomto regióne, a to vzdelávanie a znižovanie rozdielov medzi najbohatšími a najchudobnejšími krajinami v regióne. EÚ má fondy solidarity a tiež podporuje integračné projekty, kým Latinská Amerika nemá takéto možnosti. Súhlasím s pánom spravodajcom v tom, že ak Latinská Amerika bude nasledovať integračný model EÚ, tento región sa stane silnejším. Okrem toho prinesie svojim obyvateľom vyššiu bezpečnosť a prosperitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Zdržal som sa záverečného hlasovania o tejto správe. Hoci správu v žiadnom prípade nemôžeme akceptovať ako hodnotný príspevok k nadchádzajúcemu samitu medzi EÚ a Latinskou Amerikou v Madride, podarilo sa nám zachovať, respektíve hlasovaním presadiť, aby text obsahoval niektoré dôležité aspekty. Medzi najdôležitejšie body, ktoré do tejto neuspokojivej správy dostali zelení, patria: odsek týkajúci sa rozsudku Medziamerického súdu pre ľudské práva v prípade vrážd žien v mexickom Campo Algodonero zostal v texte, pričom 359 poslancov hlasovalo za, 235 proti a 17 sa zdržalo hlasovania; podarilo sa nám v texte presadiť, aby sa európsky investičný nástroj použil hlavne na podporu projektov prispievajúcich k boju proti zmene klímy, ako sú projekty v oblasti miestnej verejnej dopravy, elektrických vozidiel a projekt Yasuní ITT v Ekvádore (iniciatíva zameraná na zrušenie ťažby ropy v národnom parku Yasuní). Vcelku bolo prijatých 10 zo 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie. Žiaľ, neprešiel žiadny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa skepticky zmieňoval o nedávno uzavretých dohodách o voľnom obchode, ako i o dohodách o pridružení, o ktorých sa rokuje. Tieto návrhy varujú pred rizikami oslabenia existujúcich krehkých snáh o regionálnu integráciu. A na záver, bol zamietnutý aj náš pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom žiadame postupné zrušenie megaprojektov v oblasti energie, ktoré vážne poškodzujú životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), písomne. (ES) Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré vyjadrenia v odseku 34, ktoré sa tam dostali na základe stanoviska Výboru pre rozvoj, sú také dvojzmyselné, že by sa dali vysvetliť ako akési sebauspokojenie nad niečím tak ohavným, ako je potrat, španielska delegácia Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) požiadala svoj poslanecký klub o samostatné hlasovanie o tomto odseku. Chceme totiž, aby bolo úplne jasné, že sme proti akejkoľvek iniciatíve, ktorej cieľom je porušovať neodňateľné práva tých najzraniteľnejších.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Európska únia a Latinská Amerika už roky rozvíjajú silné strategické partnerstvo. Únia je hlavným investorom v Latinskej Amerike, jej druhým najväčším obchodným partnerom a hlavným poskytovateľom rozvojovej pomoci. Konečným cieľom je vytvoriť zónu euro-latinskoamerického globálneho medziregionálneho partnerstva v politickej, hospodárskej, obchodnej, sociálnej a kultúrnej oblasti do roku 2015, ktorej cieľom je zaručiť trvalo udržateľný rozvoj obom regiónom.

V tejto súvislosti by som predovšetkým vyzdvihol opätovné otvorenie rokovaní o dohode o pridružení medzi EÚ a zoskupením Mercosur, ktorá sa určite stane najambicióznejšou dvojregionálnou dohodou vôbec. Súčasne vítam dohody o obchodnom partnerstve medzi Európskou úniou a Strednou Amerikou, ako i s Andským spoločenstvom a tiež prehĺbenie existujúcich dohôd o pridružení s Mexikom a Čile.

Napriek tomu je však poľutovaniahodné, že takéto dohody by mohli ovplyvniť vnútornú výrobu EÚ práve v tých odvetviach, ktoré sa nachádzajú hlavne v najvzdialenejších regiónoch a čelia neustálym problémom. Zároveň je poľutovaniahodné, že pre tieto regióny sa na úrovni Únie nenašla primeraná náhrada. Hlasoval som za túto správu, pretože považujem partnerstvo medzi týmito dvomi regiónmi sveta za nevyhnutné. Prinesie totiž obojstranné výhody v politickej, hospodárskej i sociálnej sfére.

 
  
  

Návrh spoločného uznesenia RC-B7-0233/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Uznesenie, o ktorom sa dnes hlasovalo, vyjadruje znepokojenie Európskeho parlamentu nad skutočnosťou, že kanadské úrady zachovávajú vízovú povinnosť pre rumunských, bulharských a českých občanov, a súčasne žiada, aby bola čo najskôr zrušená.

Zachovanie vízovej povinnosti pre občanov týchto členských štátov je v rozpore so zásadou slobody pohybu, čím sa vytvárajú neopodstatnené rozdiely a nerovnosti. Občania Európskej únie majú nárok na rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie.

Hoci samit EÚ a Kanady, ktorý sa konal v roku 2009 v Prahe, potvrdil spoločný cieľ partnerov, a to zaistiť slobodný a bezpečný pohyb osôb medzi EÚ a Kanadou, teraz je rok 2010 a nič sa nezmenilo.

Som pevne presvedčená, že v blízkej budúcnosti kanadské úrady vynaložia všetko úsilie na zrušenie týchto víz. Spolu so svojimi kolegami poslancami Európskeho parlamentu budem pokračovať v už začatých iniciatívach s cieľom umožniť rumunským, bulharským a českým občanom čo najskôr slobodne cestovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. − Hlasoval som za toto uznesenie, pretože som presvedčený, že prebiehajúce rokovania zamerané na komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu by mohli posilniť vzťahy medzi EÚ a Kanadou. Očakáva sa, že nadchádzajúci samit EÚ a Kanady sa sústredí na upevnenie politických vzťahov medzi týmito dvomi partnermi, a to najmä na riešenie takých spoločných úloh, akými sú rokovania o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode, zahraničné a bezpečnostné otázky, koordinovaná reakcia na finančnú a hospodársku krízu, ako aj zmena klímy a energetika. EÚ a Kanada sú odhodlané budovať nízkouhlíkové celosvetové hospodárstvo, ktoré je bezpečné a trvalo udržateľné, a zároveň investovať do technológií súvisiacich s čistou energiou a stať sa lídrami v tvorbe pracovných miest spojených s ochranou životného prostredia s cieľom posilňovať schopnosť prispôsobovať sa vplyvom zmeny klímy.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), písomne. (RO) Od občanov troch členských štátov sa na vstup do Kanady stále vyžadujú víza. K Rumunom a Bulharom sa pridali Česi, ktorým bola vízová povinnosť zavedená v dôsledku veľkého prílivu Rómov. V tejto situácii je potrebná užšia spolupráca, a to na jednej strane medzi členskými štátmi s cieľom riešiť problémy rómskej komunity, a na druhej strane medzi členskými štátmi a Kanadou s cieľom vytvoriť čo najúčinnejší a najtransparentnejší systém poskytovania informácií o podmienkach udelenia víz, aby sa znížil počet odmietnutých žiadostí. Zároveň je potrebné vykonať revíziu kanadského azylového systému. V tomto ohľade je prínosom tohto uznesenia, že v podstate priamo žiada kanadskú stranu, aby podnikla kroky na zrušenie vízovej povinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Kanada je jedným z najstarších partnerov Európskej únie a tohtoročný samit je dôležitý pre pokračovanie a upevnenie tejto úzkej bilaterálnej spolupráce v každej oblasti. Hlasoval som za spoločné uznesenie, pretože stručne a objektívne odráža pozitívnu vyhliadku na našu budúcu spoluprácu.

Zabezpečenie reciprocity v dvojstranných vzťahoch je jednou zo základných zásad Európskej únie. Dúfam, že v blízkej budúcnosti Kanada zruší vízovú povinnosť pre rumunských, českých a bulharských občanov, a tým zabezpečí spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so všetkými občanmi Európskej únie. Zároveň by som chcel uvítať doteraz prijaté opatrenia zamerané na podpísanie obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou a dúfam, že tohtoročné stretnutie poskytne potrebný podnet na jej uzavretie.

Vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu a stav klímy musím zdôrazniť nevyhnutnosť úzkej spolupráce s cieľom stanoviť alternatívy k tradičným zdrojom používaným na výrobu energie, ktoré budú rešpektovať charakteristické črty každej strany, keďže tak Európska únia, ako aj Kanada sú zapojené do rozvoja a využívania nízkouhlíkových technológií. Súčasne sa musí presadzovať aj spolupráca v oblasti energetiky, klímy a v námornom sektore v arktickom regióne.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Kanada je pre Európsku úniu spoľahlivým a dôležitým partnerom, a to z historických i kultúrnych dôvodov vzhľadom na etnickú a politickú podobnosť, ako i preto, že naše civilizácie majú spoločné hodnoty a referenčné body. Komplexná hospodárska a obchodná dohoda s Kanadou by mohla byť pozitívnym príspevkom k prehĺbeniu už vynikajúcich vzťahov medzi EÚ a Kanadou. Hoci sa v tomto vzťahu objavili problémy, najmä pokiaľ ide o rybolov, bezpečnosť a imigráciu, pravda je, že v porovnaní s inými krajinami je vzťah medzi EÚ a Kanadou stabilný a prospešný pre oboch partnerov. Dúfam, že tento vzťah založený na dôvere vydrží dlho a že na obidvoch stranách severného Atlantiku bude aj naďalej vládnuť mier a prosperita.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Dovolím si poznamenať, že partnerstvo medzi Kanadou a Európskou úniou je jedným z našich najstarších a najužších partnerstiev a trvá už od roku 1959. Cieľom súčasných rokovaní o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode je ďalej posilniť vzťahy medzi EÚ a Kanadou. Chcel by som zdôrazniť, že v roku 2010 Kanada predsedá skupine krajín G8 a bude hostiteľskou krajinou budúceho samitu krajín G20. Z tohto dôvodu vítam vyhlásenie Komisie, v ktorom sa pokrok v rokovaniach o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode uvádza ako kľúčový pre hospodárske vzťahy medzi EÚ a Kanadou. V tomto ohľade som presvedčený, že samit EÚ – Kanada, ktorý sa bude konať 5. mája 2010 v Bruseli, poskytne vhodnú príležitosť na pokračovanie týchto rokovaní. Zvlášť vítam zámer začať rozsiahlu reformu kanadského systému riadenia rybného hospodárstva spolu s Organizáciou pre rybolov v severozápadnom Atlantiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Tento text sa veľmi zasadzuje za rokovania, ktoré iniciovala Komisia s cieľom dosiahnuť globálnu hospodársku a obchodnú dohodu medzi EÚ a Kanadou. O tejto dohode sa bude rokovať za chrbtom európskych občanov napriek tomu, že bude mať závažný vplyv na ich každodenný život, a to v nasledujúcich oblastiach: likvidácia verejných služieb; nadradenosť práva investorov chrániť si svoje zisky nad právom štátov ochraňovať všeobecný záujem; znevažovanie práv pracujúcich a obmedzenie prístupu k zdravotným službám, vode, vzdelávaniu a kultúre. Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Európski konzervatívci a reformisti a Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente navrhujú podporiť, dokonca až urýchliť túto politiku a toto očividné popretie demokracie. V plnej miere to odmietam.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Kanada má za sebou históriu partnerstva s EÚ. Je preto prirodzené, že tento vzťah sa v priebehu rokov prehĺbil a zlepšil. Na tomto samite sa bude veľmi osobitne pristupovať ku komplexnej hospodárskej a obchodnej zmluve v nádeji, že rokovania budú úspešné, pretože táto dohoda má zásadný význam pre hospodárske vzťahy medzi EÚ a Kanadou. Vo vzťahu medzi EÚ a Kanadou existujú ešte aj ďalšie závažné otázky, napríklad pomoc Únie, a to hlavne pre Haiti, otázky týkajúce sa rybolovu a životného prostredia. Nemôžeme zabúdať, že Lisabonská zmluva dala tomuto Parlamentu nové právomoci, pokiaľ ide o rokovania o medzinárodných dohodách. Teraz musí byť Parlament zapojený do všetkých fáz rokovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Hlasoval som za návrh spoločného uznesenia o samite EÚ a Kanady, ktorý sa koná dnes, pretože si myslím, že je dôležité nielen udržiavať vzťahy na vysokej úrovni, ale ich aj ďalej prehlbovať a zlepšovať. V tejto súvislosti by sa malo tiež zvlášť zdôrazniť plánované spoločné opatrenie súvisiace so zavedením bankových poplatkov, respektíve dane z finančných transakcií na svetovej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. − Uznesenie bolo prijaté veľkou väčšinou. Zdržal som sa hlasovania, pretože znenie odseku 6 o Rómoch obhajuje reštriktívnu vízovú politiku Kanady voči Bulharsku, Rumunsku a Českej republike. Skupine zelených/Európskej slobodnej aliancii sa však podarilo dostať do uznesenia nasledujúci text týkajúci sa tuniaka modroplutvého a dohovoru CITES: „vyjadruje svoje sklamanie z pozície, ktorú zaujala kanadská vláda na poslednej konferencii zmluvných strán dohovoru CITES, pokiaľ ide o rozšírenie prílohy 1 k dohovoru CITES o tuniaka modroplutvého“.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , písomne. (SV) Keď Európsky parlament hlasoval o uznesení stanovujúcom priority pre nadchádzajúci samit medzi EÚ a Kanadou, patril som k menšine, ktorá hlasovala proti tomuto návrhu. Text je z veľkej časti rozumný, obsahuje však dva odseky, ktoré jednoducho nemôžem podporiť. Odsek 2 uvádza, že jednou z prioritných tém, o ktorých sa má na samite diskutovať, by malo byť „zavedenie bankových poplatkov alebo dane z transakcií na svetovej úrovni”. Som rozhodne proti tomuto druhu poplatkov alebo daní z medzinárodných transakcií. Podľa môjho názoru je v hospodárskej sfére množstvo iných otázok, ktorým by sa počas samitu mala dať prednosť.

Okrem toho ma znepokojuje znenie odseku 6, ktoré uvádza, že Parlament „poznamenáva, že kanadská vláda zaviedla vízovú povinnosť pre českých občanov v dôsledku prílivu Rómov do Kanady”. Možno je to dôvod, prečo tak Kanada urobila, ale my ako Európania nemáme absolútne žiadny dôvod to podporovať či dokonca spomínať v texte EÚ. Keďže tieto dve časti boli zahrnuté do uznesenia a žiadosť o ich vypustenie, žiaľ, nemala podporu väčšiny, hlasoval som proti uzneseniu ako celku.

 
  
  

Návrh uznesenia (B7-0243/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Európsky parlament dnes prostredníctvom hlasovania ukázal, že je pripravený podpísať novú dohodu o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach, ktorá je súčasťou programu na sledovanie financovania terorizmu. Taktiež zdôraznil, že každá nová dohoda v tejto oblasti musí byť v súlade s novým právnym rámcom zavedeným Lisabonskou zmluvou.

Boj proti terorizmu je stále prioritou EÚ a plodná spolupráca s USA, ktorá zahŕňa činnosti, ako je výmena údajov a informácií, je dôležitou podmienkou na zabránenie teroristickým útokom v budúcnosti.

Myslím si, že pre túto výmenu údajov je dôležité, aby bola prísne obmedzená na informácie potrebné na boj proti terorizmu, pričom každý hromadný prenos údajov znamená odklon od zásad, o ktoré sa opiera legislatíva a postupy EÚ. Z tohto dôvodu som využila dnešné uznesenie a otvorene som požiadala Komisiu a Radu, aby túto záležitosť vhodným spôsobom predniesli na rokovaniach s USA, ktoré sa uskutočnia v blízkej budúcnosti, a aby spolu s americkými partnermi preskúmali prostriedky vytvorenia postupu, ktorý je právne transparentný a realizovateľný, so snahou o autorizáciu prevodu a výberu dôležitých údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za spoločné uznesenie o SWIFT-e, ktoré sa týka prevodu európskych bankových údajov do Spojených štátov amerických a je súčasťou boja proti terorizmu. Po varovaniach, ktoré pred pár týždňami vyslovil Európsky parlament, je teraz proces rokovania na správnej ceste. Európsky parlament v ňom teraz bude hrať úlohu v súlade s postupmi stanovenými Lisabonskou zmluvou. Cieľom je dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi účinnou ochranou našich občanov pred rizikami terorizmu a dodržiavaním individuálnych práv. Myslím si, že mandát na rokovania, ktorý dnes predložil Parlament Rade, podporuje toto stanovisko.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Podporil som toto uznesenie, keďže je dôležité mať dohodu, ktorá by pomohla Európe aj Spojeným štátom americkým posilniť boj proti terorizmu v záujme bezpečnosti občanov bez toho, aby sa oslabovala zásada právneho štátu. Je stále na EÚ, aby stanovila základné zásady a uviedla, ako by mohla vo všeobecnosti spolupracovať s USA v oblasti boja proti terorizmu. Z tohto dôvodu je povinnosťou Komisie a Rady preskúmať spôsoby na zriadenie transparentného a legislatívne prístupného postupu na autorizáciu prevodu a výberu dôležitých údajov, ako aj vykonávanie a dohľad nad výmenou údajov. Takéto kroky treba prijať v plnom súlade so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality a za úplného dodržiavania požiadaviek základných práv v rámci predpisov EÚ, čím by sa umožnilo úplné uplatňovanie príslušných európskych právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Musíme sa snažiť o rozšírenie transatlantickej spolupráce v oblastiach spravodlivosti, slobody a bezpečnosti v rámci dodržiavania ľudských práv a občianskych slobôd. Systém ochrany osobných údajov musí byť vykonávaný transparentne a jednoznačne. Európske právne požiadavky na spravodlivé, primerané a zákonné spracovanie osobných údajov majú absolútny význam a treba ich vždy dodržiavať. V súčasnosti nie je možná cielená výmena údajov. Riešením by mohlo byť obmedzenie rozsahu prevádzaných údajov a uvádzanie typov údajov, ktoré budú môcť vybraní operátori filtrovať a vyberať, ako aj typov údajov, ktoré sa budú môcť začleniť do prenosu. Z tohto dôvodu je predovšetkým dôležité naliehať na Radu a Komisiu, aby preskúmali spôsoby na zriadenie transparentného a legislatívne prístupného postupu na autorizáciu prevodu a výberu dôležitých údajov, ako aj vykonávanie a dohľad nad výmenou údajov. Akákoľvek dohoda medzi EÚ a USA musí obsahovať prísne záruky, pokiaľ ide o vykonávanie a dohľad, týkajúce sa každodenného výberu údajov, prístupu orgánov USA ku všetkým zasielaným údajom podľa dohody a ich využívania. Vykonávanie týchto opatrení by mal monitorovať príslušný orgán menovaný EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Rumunsko ako národný štát podporuje prijatie dohody SWIFT. Európsky parlament považoval prvé znenie dohody prerokovanej predstaviteľmi Komisie a administratívou USA za porušenie práv európskych občanov, ktorých údaje boli v prípade vzniku podozrenia spracovávané hromadne a nie na konkrétnom základe. Je dôležité, aby nová dohoda, o ktorej nedávno rokovali vo Washingtone zástupcovia EÚ a Kongresu USA, odstránila obavy Európskeho parlamentu. Stále existuje riziko, že sa odmietne aj nové znenie dohody, ak bude naďalej v rozpore s Európskou chartou ľudských práv.

Európsky parlament si je vedomý skutočnosti, že táto dohoda je rovnako dôležitá pre bezpečnosť Európanov. V dôsledku toho je zrejmé, že ciele poslancov Európskeho parlamentu sa týkajú skôr obsahu než formy dohody. Európsky parlament získal väčšie rozhodovacie právomoci na základe nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy. Pre túto inštitúciu je záväzné uplatňovať svoje vlastné výsadné práva a monitorovať záujmy občanov Európskej únie. Pokiaľ sa však zachová hlavná myšlienka vyjadrená európskymi právnymi predpismi v budúcom znení dohody, bude táto dohoda prijatá. Boj proti terorizmu a okamžité odhaľovanie podozrivých bankových prevodov zostáva aj naďalej najvyššou prioritou EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), písomne. (FR) Po zamietnutí dohody SWIFT Európskym parlamentom vo februári 2010 musí by prerokovaná nová dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prenose bankových údajov v rámci boja proti terorizmu. Zamietnutím dohody vo februári sme my poslanci Európskeho parlamentu neumožnili pokračovať v hromadnom, nekontrolovanom prenose údajov Ministerstvu financií Spojených štátov amerických. Dnes som hlasovala za toto uznesenie s cieľom ovplyvniť nový mandát, ktorý dostane Európska komisia na prerokovanie novej zmluvy so Spojenými štátmi americkými. V podstate požadujeme, aby sa opätovne zvážil „hromadný“ prenos osobných údajov a aby bol vykonávaný cielenejším spôsobom, aby bolo poskytnuté právne odškodnenie, aby boli údaje uchované čo najkratšie a aby sa výmena údajov uskutočnila na recipročnom základe. Otázka ochrany osobných údajov je dôležitá pre Európsky parlament. Z tohto dôvodu sme veľmi opatrní, pokiaľ ide o otázku prenosu údajov cestujúcich v leteckej doprave. V každom prípade budeme chrániť základné práva našich občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), písomne. – Podporil som uznesenie o novom odporúčaní Komisie Rade povoliť otvorenie rokovaní so Spojenými štátmi americkými o zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach na účely boja proti terorizmu. Na základe nových ustanovení Lisabonskej zmluvy vyžadovala dočasná dohoda medzi Európskou úniou a USA, podpísaná v novembri 2009, súhlas Európskeho parlamentu. Hlasoval som proti tejto dohode, ktorú pozastavil Parlament v záujme práv európskych občanov a firiem na súkromie, ktorí sú vystavení riziku z dôvodu neregulovaných pravidiel hromadného poskytovania údajov. Proti terorizmu treba bojovať rázne, ale použité prostriedky nesmú umožniť vytvorenie prostredia právnej neistoty pre občanov, ktoré sa v prvom rade stane skutočným cieľom teroristických útokov. Akákoľvek nová dohoda musí byť podriadená základným zásadám, ako je prísne obmedzenie výmen údajov na účely potrebné na boj proti terorizmu, a európsky orgán musí zabezpečiť súdny dohľad a dodržiavanie požiadaviek základných práv v rámci predpisov EÚ. Dohoda musí byť časovo obmedzená a ihneď ukončená, ak sa nesplní akýkoľvek záväzok.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som proti tomuto konkrétnemu návrhu uznesenia, lebo neodmieta hromadnú výmenu údajov s USA a ďalšími krajinami v rámci takzvaného boja proti terorizmu. Nepodporuje ani potrebu medzinárodne záväznej dohody medzi EÚ a USA o rámci pre výmenu informácii na účel udelenia práva. A v neposlednom rade preto, že Európsky parlament musí schváliť navrhnutú dohodu a je neprijateľné, aby sa aj neoficiálne rokovania začali bez jeho intenzívnej a rovnocennej účasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som proti dočasnej dohode uzatvorenej medzi EÚ a USA o spracovaní a zasielaní finančných údajov o európskych občanoch nielen preto, že je evidentne nevyhovujúca z dôvodu spochybnenia dodržiavania zásad nevyhnutnosti a proporcionality, ako aj integrity a bezpečnosti európskych finančných údajov, ale aj preto, že Parlament nemá možnosť uplatňovať svoje výsadné práva. Myslím si, že musíme rozšíriť transatlantickú spoluprácu vo všetkých dôležitých oblastiach, najmä v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ale len za predpokladu bezpodmienečného dodržiavania základných zásad, ako sú proporcionalita, nevyhnutnosť a reciprocita. Pri tejto príležitosti musím pochváliť Komisiu aj Radu za ich nový postoj týkajúci sa spolupráce s Parlamentom. Dúfam, že spolu úspešne vytvoríme základné zásady, ktoré musia usmerniť a uľahčiť budúcu spoluprácu medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými v boji proti terorizmu. Očakávam výsledky návštevy delegácie Parlamentu vo Washingtone a dúfam, že aj tu budeme svedkom začiatku novej kapitoly.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za toto uznesenie a musím zdôrazniť, že spolupráca medzi EÚ a USA v boji proti terorizmu, ako aj uzatvorenie osobitnej dohody medzi EÚ a USA v tejto oblasti, sú veľmi dôležité. Táto dohoda musí byť neustále stredobodom záujmu Parlamentu. Rada a Komisia musia neustále poskytovať informácie európskemu legislatívnemu orgánu počas každej fázy rokovania a uzatvorenia tejto dohody. Európsky parlament vyjadril pri mnohých príležitostiach svoje stanovisko k tejto záležitosti.

Ďalší kľúčový aspekt uznesenia stanovuje, že akákoľvek žiadosť o prenos údajov musí byť schválená európskym súdnym orgánom. Prenos údajov musí byť odôvodnený a vykonávaný transparentným spôsobom. Práva občanov musia byť zaručené, pokiaľ ide napríklad o možnosť prístupu, zmien a doplnení a vymazania údajov, ako aj prijatie kompenzácie a náhrady za škody v prípade narušenia súkromia.

Chcel by som zdôrazniť nevyhnutnosť nájsť riešenie na obmedzenie prenosov údajov, ktoré umožní len výmenu údajov o osobách podozrivých z teroristickej činnosti. Je dôležité, aby boli v dohode dodržané zásady reciprocity a proporcionality a aby bola táto dohoda ihneď zrušená v prípade neplnenia povinností, ktoré z nej vyplývajú. Pevne verím, že Rada SVV vezme do úvahy odporúčania uvedené v tomto uznesení.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za toto uznesenie, lebo podľa mňa musí akákoľvek zmluva medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými v tejto oblasti obsahovať prísne záruky, pokiaľ ide o vykonávanie a dohľad, ktoré bude monitorovať príslušný orgán menovaný EÚ. Len takto možno zabezpečiť, že prenosy údajov nebudú predstavovať odklon od zásad, o ktoré sa opiera legislatíva a postupy EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Medzinárodná právna spolupráca a transatlantická spolupráca sú základom boja proti terorizmu. Z tohto dôvodu by sme mali privítať dlhodobú dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, ktorá sa týka zabránenia financovania terorizmu. Takáto dohoda však nemôže vystaviť riziku súkromie transakcií fyzických a právnických osôb. Z tohto dôvodu majú absolútny význam európske právne požiadavky na spravodlivé, nevyhnutné, primerané a zákonné spracovanie osobných údajov a musia sa preto uplatňovať za každých okolností.

EÚ musí stanoviť základné zásady určujúce formy všeobecnej spolupráce s USA v oblasti boja proti terorizmu a mechanizmy na odosielanie informácií o transakciách svojich občanov, ktoré sa považujú za podozrivé alebo neobvyklé. Musí sa uzavrieť dohoda o právnej spolupráci medzi EÚ a USA, ktorá sa bude týkať predchádzania financovania terorizmu a ktorá zabezpečí, že pri prenose osobných údajov budú dodržiavané práva a slobody európskych občanov a firiem a že sa zabezpečí ich bezpečnosť bez toho, aby bolo súkromie ich transakcií vystavené zbytočnému riziku.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Na základe dočasnej dohody uzatvorenej medzi USA a EÚ som pripustil potrebu transatlantickej spolupráce v boji proti medzinárodnej kriminalite a terorizmu. Zdôraznil som, že táto spolupráca by mala fungovať na základe vzájomnej dôveryhodnosti a rešpektu k zásadám reciprocity, proporcionality a k právam občanov. Bezpečnosť by však nemala mať prednosť pred inými právami, slobodami a zárukami, ale mala by ich dopĺňať. Je neprijateľné, že polícia v Portugalsku má prístup k bankovým údajom osôb iba na základe súdneho príkazu, ale milióny údajov možno poslať na interpretáciu a analýzu americkej polícii bez akejkoľvek súdnej kontroly. Z tohto dôvodu som hlasoval proti dočasnej dohode. Tento nový návrh uznesenia však ukazuje nový postoj Komisie a Rady, pokiaľ ide o spoluprácu s Parlamentom. Dúfam, že budúca spolupráca medzi EÚ a USA v boji proti terorizmu bude založená na zásadách proporcionality, nevyhnutnosti a reciprocity.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Po jednoznačnom zamietnutí návrhu dohody SWIFT medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými sa nám vrátilo uznesenie, ktoré si zaslúži našu najprísnejšiu kritiku, lebo pripúšťa myšlienku hromadnej výmeny údajov v oblasti takzvaného „boja proti terorizmu“. Mnoho odborníkov sa vyjadrilo, že ochranu práv, slobôd a záruk takáto dohoda nezabezpečí. Takzvaná „dohoda SWIFT“ a rámcová dohoda o ochrane a výmene údajov znamená hrozbu a nie záruku bezpečnosti.

Existuje tu odlišné chápanie ochrany údajov, kompetencií, legislatívy a súkromia, pokiaľ ide o vzťahy medzi EÚ a USA. Tieto záležitosti treba objasniť skôr, než Komisia dostane nový mandát.

Väčšina tohto Parlamentu však dala Komisii naozaj bianko šek, keď stanovila nejednoznačné obmedzenia ako „proporcionalita“ alebo „reciprocita“. Otvára sa tak skutočná Pandorina skrinka na úkor slobody a presadzuje sa odstránenie právomocí z členských štátov, ako je rozhodnutie o prenose údajov o svojich občanov, ktoré prevezme európsky „verejný súdny orgán“.

V prípade hromadného uchovania a prenosu údajov neexistuje možnosť „proporcionality“ a „reciprocity“, keďže zahŕňa rad nekontrolovateľných rizík, najmä pokiaľ ide o osoby, ktoré majú prístup k údajom, o spôsob a účel používania údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hlasovala som za to, aby bol Európskej komisii udelený pevný mandát na rokovanie s orgánmi USA vo veci SWIFTU-u. V podstate musíme dostať záruky, že sa zrušia dve dôležité výhrady – otázka hromadného prenosu dát a možnosť právneho odškodnenia európskych občanov v Spojených štátoch amerických. Preto si myslím, že tento mandát by sa mal pred prijatím podstatne zmeniť, inak by som bola na konci rokovaní opäť nútená hlasovať proti dohode, ako som už kedysi urobila.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasujem proti tomuto textu, ktorý podporuje možnosť dohody medzi Európou a Spojenými štátmi americkými o prenose údajov SWIFT-u. Za súčasných podmienok nie je možné filtrovať údaje zasielané americkým úradom. Orgány USA budú mať preto prístup k obrovskému množstvu súkromných údajov zasielaných v rámci naliehavého opatrenia z dôvodu teroristickej hrozby, ktorá, ak je skutočná, je stále zneužívaná na mocenské účely. Okrem toho tento text nevyžaduje reciprocitu zo strany Spojených štátov amerických, ale si len pokorne dovoľuje „podotknúť“, že by to nebolo nič neobvyklé. Je absolútne neprijateľné spraviť z Európy otroka Spojených štátov. Je najvyšší čas, aby Európa potvrdila svoju nezávislosť od Spojených štátov amerických.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Boj proti terorizmu je v záujme EÚ, ako aj zvyšku demokratického sveta. Akýkoľvek mechanizmus, ktorý pomôže odhaliť možné útoky, je pre úspech v tomto boji dôležitý. Dohoda SWIFT je veľmi mocným nástrojom v boji proti terorizmu, keďže poskytuje prístup k privilegovaným finančným informáciám týkajúcich sa súm prevedených medzi krajinami. Opätovné prerokovanie tejto dohody so Spojenými štátmi americkými je jedinečná príležitosť pre EÚ, aby účinne prispela k odhaleniu nových teroristov a možných útokov. Zo strany USA teraz existuje veľká túžba po spolupráci, keďže podporuje dohodu, ktorá účinne chráni zasielané údaje a má maximálne množstvo možnej reciprocity.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som proti tomuto spoločnému uzneseniu v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych konzervatívcov a reformistov, keďže text podporuje možnosť dosiahnutia dohody medzi 27 členskými štátmi a Spojenými štátmi americkými o prevode bankových údajov v rámci boja proti terorizmu. Za súčasných podmienok by mali orgány Spojených štátov amerických prístup k obrovskému množstvu súkromných údajov o miliónoch Európanov. Myslím si, že požiadavka Spojených štátov amerických je neprijateľná a je hrozbou pre slobody a práva európskych občanov. Týmto návrhom sa nás najkonzervatívnejšie sily snažia vydať napospas záujmom USA bez toho, aby mysleli na bezpečnosť a súkromie občanov. Európsky parlament nemôže dovoliť porušovanie občianskych práv a slobôd Európanov na účely boja proti terorizmu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Návrh uznesenia o rokovaniach o novej dohode SWIFT obsahuje množstvo podrobných návrhov o spôsobe zlepšenia ochrany údajov v budúcnosti v súvislosti so sprístupnením údajov obsiahnutých vo finančných správach Spojeným štátom americkým. Toto veľmi vítame. Zastiera však pritom otázku základnej nevyhnutnosti takéhoto hromadného zásahu do súkromia. Je jasné, že sa to jednoducho predpokladá. Nie je však jasné, či môžeme týmto spôsobom účinne bojovať s fenoménom terorizmu. Taktiež nie je jasné, ako treba požiadavky na väčšiu ochranu údajov vykonávať v praxi. Z minulých skúseností a z bežnej praxe vieme, že údaje sa používajú v čo najväčšom rozsahu a často aj pre zisk. Zo zásady preto odmietam prenos najosobnejších údajov a z tohto dôvodu som aj hlasoval proti návrhu uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Dnes som hlasoval za uznesenie Parlamentu, ktoré podporila aj väčšina politických skupín a ktoré obsahuje podmienky Parlamentu pre ratifikáciu novej dohody SWIFT a začiatok nového kola rokovaní s USA. Cieľom Parlamentu je stanoviť pružné pravidlá na podporu transatlantickej spolupráce, ktorá pomôže v boji proti terorizmu a vytvorí systém prenosu údajov, ktorému môžu občania Únie dôverovať. Jedným z najcitlivejších bodov rokovania, ktorému treba venovať osobitnú pozornosť, je zmenšenie objemu odosielaných údajov. Na dosiahnutie tohto cieľa bude musieť nová dohoda začleniť rad záruk vytvorených na zabezpečenie súladu s európskymi právnymi predpismi, ktoré chránia osobné údaje európskych občanov. Ako je už uvedené v uznesení, pre občanov EÚ je dôležité, aby dostali lepší mechanizmus odvolania, na základe ktorého by mohli účinnejšie brániť svoje práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Zdržal som sa hlasovania o uznesení SWIFT (TFTP). Bolo však prijaté veľkou väčšinou (nie na základe hlasovania podľa mien). Naša skupina sa zdržala hlasovania, keďže naše hlavné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli odmietnuté, a to pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8, ktorý požadoval, aby prenos údajov podliehal súdnej autorizácii, a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9, ktorý požadoval, aby dohoda o vzájomnej právnej pomoci (MLAA) bola použitá na účely programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP). Odmietnuté boli aj ďalšie dôležité pozmeňujúce a doplňujúce návrhy skupiny Verts/ALE: definícia terorizmu podľa EÚ namiesto definície podľa USA, zákaz ďalšieho prenosu do tretích krajín alebo orgánov a obmedzenia doby uchovávania údajov. Uznesenie však možno považovať za pomerne významný odkaz vzhľadom na rokovania medzi EÚ a USA o novej dohode TFTP po odmietnutí (na základe postupu súhlasu) predošlej dohody vo februári minulého roku, hoci podľa nás je dnešný prijatý text krokom späť v porovnaní s uznesením Parlamentu prijatým v minulom roku v septembri.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Boj proti terorizmu a jeho financovaniu je nevyhnutnou realitou a zaslúži si našu plnú pozornosť a z tohto dôvodu je nevyhnutná transatlantická spolupráca. Predchádzajúcemu pokusu o dohodu medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní údajov chýbala proporcionalita, reciprocita a transparentnosť.

Tento návrh uznesenia vyzýva na prijatie spoločnej definície „teroristickej činnosti“ a objasnenie koncepcie „neextrahovaných údajov“. Zdôrazňuje taktiež potrebu využitia zásady nevyhnutnosti na obmedzenie výmen informácií, ktoré musia byť prísne obmedzené na obdobie nevyhnutné na ich účel.

Momentálne navrhovaný rad záruk je založený na európskych legislatívnych postupoch a z tohto dôvodu ponúka väčšiu ochranu základných práv občanov. Prebieha úsilie nielen o zabezpečenie zásady nediskriminácie počas procesu spracovania údajov, ale aj o zriadenie európskeho orgánu, ktorý bude môcť prijímať a kontrolovať žiadosti Spojených štátov amerických. Hlasoval som za tento návrh uznesenia, lebo chápem, že teraz sa kladú základy, ktoré umožnia začiatok rokovaní podporujúcich dosiahnutie vyváženej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými.

 
  
  

Návrh uznesenia: (B7-0244/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Podporil som toto uznesenie. Keďže v digitálnom veku sa ochrana údajov, právo na informačné sebaurčenie, osobné práva a právo na súkromie stali hodnotami, ktoré zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu, a preto musia byť s osobitnou starostlivosťou chránené. S cieľom ochrániť tieto práva vhodným spôsobom by sa malo zabezpečiť, aby boli všetky postúpenia osobných údajov z EÚ a jej členských štátov tretím krajinám z bezpečnostných dôvodov v súlade s medzinárodnými dohodami, ktoré majú štatút legislatívnych aktov. Použitie údajov PNR by malo byť navyše založené na jedinom súbore zásad, ktorý by slúžil ako základ pre dohody s tretími krajinami a ktorý musí byť v súlade s európskymi normami na ochranu údajov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Súhlasím s návrhmi uvedenými v tomto uznesení Európskeho parlamentu, že pred prijatím nového právneho nástroja musíme posúdiť vplyv na súkromie na základe proporcionality, keďže je dôležité zhodnotiť, či sú existujúce právne akty nedostačujúce. Technológia a mobilita sú základnými charakteristickými vlastnosťami súčasného sveta a osobné práva a právo na súkromie sa stali hodnotami, ktoré musíme zabezpečiť a dôkladne strážiť. Súhlasím s výzvami Parlamentu na preskúmanie opatrení týkajúcich sa podrobných informácií o cestujúcom a osobného záznamu o cestujúcom. Pri boji s trestnou činnosťou musíme súčasne zabezpečiť, aby boli aktuálne opatrenia úmerné a aby neporušovali základné práva ľudí. Postúpenie osobných údajov musí byť preto v súlade s normami EÚ o ochrane údajov a údaje sa môžu použiť len v spojení s konkrétnymi zločinmi alebo hrozbami. Ak sú údaje z osobného záznamu o cestujúcom používané na bezpečnostné účely, musia byť stanovené podmienky na postúpenie údajov v medzinárodných zmluvách s EÚ, ktoré zabezpečia občanom EÚ a leteckým spoločnostiam právnu istotu. V nových dohodách EÚ musíme taktiež stanoviť vhodné nástroje na dohľad a kontrolu, ktoré by nám pomáhali koordinovať postúpenie a použitie údajov z osobného záznamu o cestujúcom.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Potreba dosiahnuť vyváženú dohodu so Spojenými štátmi americkými o postúpení údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) sa v posledných rokoch stavia do popredia. Súčasný stav rokovaní stále neodzrkadľuje existenciu skutočnej právnej ochrany údajov v Spojených štátoch amerických, keďže tieto údaje sa môžu po vykonaní bezpečnostných kontrol uchovávať celé roky a právnu ochranu nemá nikto, kto nie je občanom USA. Dohody dosiahnuté s Austráliou a Kanadou sú prijateľnejšie, lebo viac rešpektujú zásadu proporcionality, keďže prístup k údajom je obmedzený na základe typu, času a množstva súdnych kontrol. Len dôsledný prístup a vytvorenie všeobecných zásad a pravidiel týkajúcich sa používania údajov PNR nám umožní uniknúť z tejto slepej uličky a posunúť sa k uzatvoreniu akýchkoľvek medzinárodných dohôd v tejto oblasti, buď s týmito troma krajinami alebo s prívalom podobných žiadostí, ktorý sa čoskoro objaví. Podporujem spoločný návrh na odloženie hlasovania o súhlase Parlamentu v nádeji, že v krátkej dobe vyriešia rokovania obavy, ktoré Parlament stále vyjadruje.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Rozprava o prenose osobných údajov cestujúcich na transatlantických letoch leteckými spoločnosťami je veľmi chúlostivá otázka týkajúca sa vzťahov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, Austráliou a Kanadou a zachytáva podstatu jednej z dilem našej doby.

Na jednej strane nikto nepochybuje o konkrétnej potrebe chrániť súkromie a dôvernosť údajov o každom občanovi. Na druhej strane by len zopár ľudí poprelo, že žijeme v dobe, v ktorej by hrozby bezpečnosti ľudí vyžadovali nielen lepšiu výmenu informácií medzi policajnými orgánmi v boji proti trestnej činnosti, ale aj lepšie spracovanie týchto informácií, aby boli primeranejšie na boj proti organizovanému zločinu a najmä terorizmu. Dúfam, že odloženie procesu nariadené Európskym parlamentom umožní, aby sa dosiahla spravodlivá rovnováha medzi týmito hodnotami.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Súčasný stav rokovaní o postúpení údajov stále nezabezpečuje účinnú právnu ochranu údajov v Spojených štátoch amerických, keďže tieto údaje sa môžu uchovávať celé roky po vykonaní bezpečnostných kontrol a právnu ochranu nemá nikto, kto nie je občanom USA. Z tohto dôvodu podporujem spoločný návrh na odloženie hlasovania o súhlase Parlamentu v nádeji, že viac času umožní, aby rokovania vyriešili obavy, ktoré vyjadril Parlament k tejto záležitosti

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Podporila som toto uznesenie, aby som prejavila obavy týkajúce sa používania údajov PNR (údajov, ktoré sú v podstate čisto komerčné), ktoré je súčasťou rokovania o dohodách so Spojenými štátmi americkými a Austráliou (na účel boja proti trestnej činnosti). V skutočnosti si myslím, že pred podpísaním akejkoľvek dohody o postúpení údajov tretím stranám by bolo rozumnejšie najprv pracovať na vytvorení všeobecného rámca o tomto type dohody s definovaním minimálnych podmienok, ako sú právne obmedzenie, pevný právny základ, normy o ochrane údajov a obmedzená doba uchovania údajov. Musíme taktiež brániť práva európskych občanov týkajúce sa vymazania nesprávnych údajov a získania reciprocity pre prístup EÚ k údajom našich partnerov. Preto dúfam, že diskusia bude pokračovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Budem hlasovať za tento text. Navrhuje odmietnutie súčasných dohôd so Spojenými štátmi americkými a Austráliou o postúpení takzvaných PNR údajov o európskych cestujúcich v leteckej doprave. Postúpenie takýchto údajov porušuje slobodu pohybu európskych občanov. Skupina, ku ktorej patrím, má niekoľko skúseností: jeden z našich členov, aktivista za ľudské práva, mal úplne zakázané navštíviť Spojené štáty americké alebo letieť cez ich územie po tom, ako bol zapísaný do čiernej listiny potenciálnych teroristov. Toto je druh svojvoľného obmedzenia slobôd, ktorému nás vystavujú dohody tohto typu. Stále dochádza k teroristickým činom. Treba proti nim bojovať. Nikdy však nemôžu byť použité ako dôvod na potlačovanie základných slobôd.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Osobné záznamy o cestujúcich (PNR) sú ďalšou zbraňou v boji proti terorizmu. Na základe Lisabonskej zmluvy je Parlament opäť vyzvaný na účasť na rokovaniach o novej dohode o PNR medzi EÚ, USA, Austráliou a Kanadou. Ako významný advokát boja proti terorizmu je EÚ pripravená rokovať o akejkoľvek dohode, ktorá môže byť účinná v tomto boji. Únia však neohrozí občianske slobody a základné práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Z už spomenutých dôvodov v súvislosti s dohodou SWIFT som proti postúpeniu údajov, najmä ak sa nedá jasne preukázať ich konštruktívne využitie alebo sa nedá zabrániť ich zneužitiu. Návrh uznesenia podrobne upozorňuje na možné riziká a odporúča odloženie hlasovania o žiadosti o udelenie súhlasu s dohodami s USA a Austráliou o údajoch v osobnom zázname o cestujúcom. Z tohto dôvodu som hlasoval za návrh.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Vytvorenie jednotného modelu pre osobné záznamy o cestujúcich, ktorý bude uplatňovaný v dohodách o PNR so všetkými zainteresovanými krajinami, a odloženie hlasovania o žiadosti na schválenie dohôd s USA a Austráliou by sa malo javiť ako najlepšie riešenie. Unáhlený prístup, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť dohody o PNR s USA a Austráliou, by zastavil tok údajov, čo by mohlo mať za následok zrušenie práv na pristávanie s ničivými následkami pre letecké spoločnosti. Návrh na spoločné uznesenie, ktorý dnes predložili všetky skupiny v Parlamente a za ktorý som hlasoval aj ja, správne uvádza, že dohody o PNR musia počítať s minimom špecifikácií, ktoré sú nediskutovateľné. Hlavným cieľom je bezpečnosť cestujúcich, ktorá sa však nedá dosiahnuť na úkor rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov. Obmedzenie zberu údajov, ktoré musí byť vždy v súlade so zásadou proporcionality a nevyhnutnosti, má zásadný význam pre prenos údajov o cestujúcich.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie. Uznesenie o PNR bolo prijaté veľkou väčšinou a s našou podporou. Vyzýva na odloženie hlasovania o udelení súhlasu s dohodami o osobnom zázname o cestujúcom (PNR) s USA, Kanadou a Austráliou, pokiaľ sa nedosiahnu najprísnejšie záruky na ochranu údajov, dobu trvania uchovania údajov, obmedzenia účelu, parlamentné preskúmanie, súdnu kontrolu, právo na prístup a odškodnenie.

 
  
  

Návrh spoločného uznesenia (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – Podporil som toto uznesenie, keďže v Európskom parlamente aj mimo neho vzbudilo mnohé obavy. Kyanid sa považuje za vysoko toxickú chemikáliu, ktorá sa využíva pri ťažbe zlata, a je označená za jednu z hlavných znečisťujúcich látok, ktorá môže mať katastrofálne a nezvratné následky na ľudské zdravie a životné prostredie. Táto chemikália spôsobila najhoršiu ekologickú katastrofu v strednej Európe. Je poľutovaniahodné, že neboli vytvorené jasné pravidlá na úrovni EÚ a kyanid sa aj naďalej používa pri ťažbe zlata, pričom vystavuje pracujúcich a životné prostredie veľkému riziku. Myslím si, že len všeobecný zákaz kyanidovej metódy ťažby môže ochrániť vodné zdroje a ekosystém proti znečisteniu kyanidom.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. (RO) Nie som poslankyňa Európskeho parlamentu z Maďarska, ktorá bráni záujmy tejto krajiny a podporuje pána Ádera, ani nie som zamestnaná v MVO. Som poslankyňa Európskeho parlamentu z Rumunska, ktorá bráni záujmy svojej krajiny.

Myslím si, že mojou povinnosťou je požadovať, aby sa vykonala štúdia o vplyve používania tejto metódy skôr, než sa zakáže požívanie kyanidovej metódy pri ťažbe.

Povinnosťou tých, ktorí predložili uznesenie, bolo ponúknuť alternatívu, ktorá by bola ekonomicky prijateľná a menej toxická než alternatíva, ktorú chcú úplne zakázať.

Po vyhlásení predstaviteľky Európskej komisie Cecilie Malmströmovej pred dvoma týždňami a po stretnutí sa so zástupcami miestnych spoločenstiev (vrátane primátorov miest v oblasti Roşia Montană) som prišla k názoru, že treba vykonať hĺbkovú štúdiu a preskúmať všetky existujúce alternatívy pred udelením všeobecného zákazu tejto metódy.

Pred rozhodnutím musíme zvážiť všetky nasledujúce aspekty: ochranu životného prostredia, vytváranie pracovných miest, schopnosť pritiahnuť investície, ako aj nedostatok iných alternatívnych činností pre obyvateľstvo v celom regióne než ťažba.

Na záver, hlasovala som proti tomuto uzneseniu a predložila som dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, keďže toto uznesenie odzrkadľuje názory a záujmy jednej strany.

.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI) , písomne. (RO) Podporujem pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa snaží o odstránenie odseku 4 z návrhu uznesenia, o ktorom sa dnes hlasovalo. Z tohto dôvodu som hlasoval za tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Z mnohých dôvodov som však hlasoval proti návrhu uznesenia. Od Európskej komisie nemôžeme požadovať zákaz používania kyanidovej metódy pri ťažbe zlata v niektorých členských štátoch ako napríklad v Rumunsku, ktoré má veľké nevyužité zdroje. Projekt Roşia Montană si zaslúži podporu z hľadiska jeho hospodárskeho a sociálneho vplyvu a úplného súladu s obmedzeniami určenými na ochranu životného prostredia a archeologických nálezísk. Ako poslanec Európskeho parlamentu podporujem príležitosť, ktorá sa ponúka tejto oblasti so všetkými jej problémami. Pevne verím, že zodpovedné vnútroštátne vládne orgány budú rokovať o výške poplatkov za licenciu, ktorá môže revitalizovať a ochrániť oblasť Roşia Montană s ložiskami zlata. Rumunsko ako členský štát má právo ťažiť svoje ložiská za bezpečných podmienok so zabezpečením ochrany životného prostredia, ale aj využívať hospodárske a sociálne výhody zodpovedajúce prírodnému bohatstvu, ktoré má.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Kyanid je mimoriadne nebezpečná chemikália používaná v banskom priemysle napriek rizikám, ktoré predstavuje pre životné prostredie a ľudské zdravie. V Rumunsku pred desiatimi rokmi náhodne uniklo viac než 100 000 metrov kubických vody kontaminovanej kyanidom z nádrže zo zlatej bane do riečneho systému. Tento únik je zodpovedný za jednu z najhorších ekologických katastrof v strednej Európe. Niekoľko rokov tu toxické látky ohrozovali ekologickú rovnováhu, potravinový reťazec a základné ľudské požiadavky na vodu z týchto riek. Neexistuje nič, čo by zabránilo opakovaniu takýchto havárií. V Európe existuje niekoľko projektov ťažby s využitím kyanidu. Kedykoľvek sa môže odohrať nová katastrofa. Je to len otázka času a ľudskej nedbanlivosti. Ťažba kyanidom zamestnáva len malý počet pracovných síl, ale predstavuje riziko skutočnej ekologickej katastrofy. Európske právne predpisy v oblasti životného prostredia stanovujú zásadu prevencie a vyžadujú prevenciu a monitorovanie znečistenia vody. Z tohto dôvodu som hlasoval za uznesenie Parlamentu, ktoré vyzýva na zákaz používania kyanidu v zlatých baniach EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Podporujem tento konkrétny návrh uznesenia, za ktorý som hlasoval, lebo otázka používania kyanidovej metódy pri ťažbe je mimoriadne vážna a vyžaduje, bez akýchkoľvek výhovoriek, bezodkladný a rozhodný čin. Doposiaľ pristupovala Komisia k tomuto problému veľmi ležérne, čo treba ihneď zmeniť. Tento problém sa týka množstva krajín, zdravia európskych občanov a ochrany životného prostredia. Prípady, ktoré nastali, a následky používania kyanidu pri ťažbe v Rumunsku aj v iných krajinách sú dobre preukázateľné a extrémne znepokojujúce. Keď som sa pýtal Komisie na nedávne rozhodnutie o vytvorení zlatých baní s použitím kyanidovej metódy v Bulharsku, jej odpoveď zvýšila moje obavy. Bohužiaľ sa dnes zdá, že sa kyanid použije v severnom Grécku v troch investičných programoch zahraničných spoločností. Na záver, Komisia by mala navrhnúť všeobecný zákaz kyanidu v EÚ do budúcich šiestich mesiacov, aby mohol byť uplatňovaný najneskôr do konca roku 2012. Všetky členské štáty by teda mali prijať zákaz používania kyanidu, ako to nedávno urobilo Maďarsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písomne. (FR) Európsky parlament prijal uznesenie v prospech všeobecného zákazu používania kyanidovej metódy pri ťažbe do konca roka 2011. Následky znečistenia kyanidom na životné prostredie sú nadnárodné a z tohto dôvodu sa musí tento zákaz uplatňovať na európskej úrovni. Napríklad v januári 2000 uniklo viac než 100 000 metrov kubických vody kontaminovanej kyanidom zo zlatej bane v Rumunsku a znečistilo rieky a vodné toky v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku a Bulharsku. Dúfame, že členské štáty zastavia podporu projektov ťažby s použitím kyanidovej metódy. Súčasne musí Komisia podporiť priemyselnú obnovu týchto oblastí s finančnou podporou pre náhradné ekologické priemyselné odvetvia, obnoviteľné zdroje energie a cestovný ruch.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt a Cecilia Wikström (ALDE), písomne. – (SV) Pri ťažbe zlata vo Švédsku sa kyanid používa v uzavretých systémoch ekologicky udržateľným spôsobom. Zo systému sa odstráni pred vypustením vody a s použitím najlepšej dostupnej technológie sú dosahované medzné hodnoty, ktoré sú výrazne nižšie, než sú medzinárodne dohodnuté úrovne bezpečnosti. Prísne bezpečnostné normy zabraňujú vplyvu kyanidu na životné prostredie. Tieto bane poskytujú zamestnanosť v riedko zaľudnených oblastiach a až doposiaľ sa nepodarilo vyvinúť alternatívnu metódu. Podporovať by sa mal aj výskum a vývoj v tejto oblasti, ale zákaz by v súčasnej situácii znamenal pohromu z hľadiska sociálneho aj hospodárskeho.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog (S&D), písomne. (SV) My sociálni demokrati pracujeme vo veľkej miere na odstránení nebezpečných látok z potravín, životného prostredia, výroby a tak ďalej. Kyanid patrí medzi tieto nebezpečné látky a zo zrejmých dôvodov podlieha práca s ním predpisom. Vo Švédsku sa s kyanidom pri ťažbe pracuje v uzavretých procesoch a spôsobom, ktorý sa považuje za bezpečný. V iných častiach EÚ nie je zaobchádzanie s kyanidom tak prísne kontrolované.

V záverečnom hlasovaní sme sa rozhodli zdržať sa hlasovania, lebo nemôžeme podporovať unáhlený jednoznačný zákaz, ktorý by taktiež trestal ťažbu v tých krajinách, v ktorých sa práca s kyanidom považuje za bezpečnú. Boli by sme však radi, keby Komisia ihneď podnikla kroky, ktorými by sa procesy zahrňujúce používanie kyanidu stali bezpečnými, aby zabezpečila, že vo všetkých členských štátoch budú procesy uzavreté, a aby dlhodobo postupne stiahla používanie kyanidu vo výrobe na základe zákazu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Vysoká toxicita vznikajúca používaním kyanidu a vplyvy jeho používania pri ťažbe na tých, ktorí ho používajú, ako aj na faunu a flóru pri baniach, vyžadujú opatrenie smerujúce k zákazu jeho používania pri ťažbe z dôvodu obavy zo zvýšeného počtu prípadov kontaminácie s katastrofickými následkami na ľudí a životné prostredie. Na základe súčasných potrieb banského priemyslu však nemôže tento zákaz nastať okamžite, ale treba preskúmať a zaviesť opatrenia na minimalizáciu vplyvu používania kyanidu na životné prostredie.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Hlasoval som za toto uznesenie, lebo navrhuje všeobecný zákaz používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii do konca roku 2011, a chápem, že v súčasnosti predstavuje zákaz jediný spoľahlivý spôsob ochrany vodných zdrojov a ekosystémov proti znečisteniu kyanidom pochádzajúcim z banskej činnosti. Chcel by som zdôrazniť, že je potrebné, aby boli prevádzkujúce spoločnosti povinné uzavrieť poistenie, ktoré im v prípade havárie alebo poruchy umožní nahradiť spôsobené škody a pokryť všetky náklady na obnovu pôvodného ekologického a chemického stavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), písomne. (FR) Hlasovala som za tento text a som spokojná s výsledkom hlasovania, lebo kyanid je mimoriadne toxická chemikália, ktorá má potenciálne katastrofálne a nezvratné následky na životné prostredie a ľudské zdravie. Kyanid je taktiež označený podľa rámcovej smernice o vode (WFD) za jednu z hlavných znečisťujúcich látok.

Musím pripomenúť, že v januári 2000 uniklo viac než 100 000 metrov kubických vody kontaminovanej kyanidom zo zlatej bane v Baia Mare v Rumunsku a znečistilo rieky Szamos, Tisa a Dunaj? Spôsobilo to úhyn rýb a živých organizmov a trvalú kontamináciu pitnej vody v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku a Bulharsku.

Musím pripomenúť, že táto havária sa považuje za „druhý Černobyľ“ z dôvodu jej devastačných následkov, ktoré mala na životné prostredie?

Ak nezaujmeme v jednoduchom spoločnom návrhu uznesenia pevný postoj v prospech úplného zákazu používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii, potom sa posolstvo, ktoré posielame Európskej komisii, stane do budúcna bezvýznamným.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písomne. (RO) Je doba, keď dobrý stav životného prostredia, ochrana prírodného dedičstva a dobré životné podmienky ľudí spravidla dokážu získať nadvládu nad hospodárskymi a straníckymi záujmami. Toto je zdôraznené v tomto uznesení.

Európsky parlament dnes dokázal, že predovšetkým bráni všeobecné záujmy a blaho ľudí. Používanie kyanidovej metódy pri ťažbe predstavuje riziko, ktoré si nemôžeme dovoliť vziať na seba, keďže jeho následky sú nezvratné.

Som však za myšlienku podpory priemyselnej premeny v oblastiach, kde bola zakázaná ťažba kyanidovou metódou, poskytnutím dostatočnej finančnej podpory pre „čisté“ priemyselné odvetvia, ako aj pre obnoviteľné zdroje energie a cestovný ruch.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. – Hlasoval som za toto uznesenie, keďže som presvedčený, že používanie kyanidu pri ťažbe by malo byť v Európe zakázané. Kyanid je vysoko toxická chemikália používaná pri ťažbe zlata. Predstavuje vážnu hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie. Vážne havárie v minulosti dokázali, že kontaminácia kyanidom môže mať nezvratný vplyv na životné prostredie aj ľudské zdravie. Z tohto hľadiska intenzívne podporujem zákaz tohto typu ťažby v čo najkratšej dobe, aby sa zabezpečilo, že nikto, dnes ani v budúcnosti, nebude vystavený devastačnému vplyvu kyanidu použitého pri ťažbe.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som proti uzneseniu o zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe do konca roku 2011 z mnohých dôvodov. Zastavenie súčasných projektov ťažby s použitím kyanidovej metódy by uštedrilo krutú ranu členským štátom, ktoré používajú túto metódu (Fínsko, Švédsko, Španielsko, Rumunsko, Bulharsko a Grécko), a členským štátom, ktoré kyanid vyrábajú (Belgicko, Spojené kráľovstvo, Česká republika a Nemecko). Európa by sa stala 100 % závislá na dovoze zlata, kovu, ktorý sa používa v európskom priemysle v oblasti drahých kovov, ako aj v elektronike. Približne 87 % produkcie kyanidu sa okrem banského priemyslu používa v ďalších priemyselných odvetviach, ako je výroba vitamínov, šperkov, lepidiel, elektronických súčiastok na počítače, ohňovzdorného izolačného materiálu, kozmetiky, nylonu, farieb, liekov a tak ďalej. V hospodárskom odvetví existujú metódy, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Kyanidová metóda je len jedna z nich. Nariadenia a normy sú na to, aby umožnili vykonávanie takýchto činností za bezpečných podmienok s cieľom zabrániť ich nepriaznivému vplyvu. Táto zásada sa týka aj banskej metódy. Existujú platné právne predpisy, ktoré sa musia dodržiavať. Nemáme právo zakazovať, ale máme právo chrániť.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) EÚ bola veľmi jednoznačná, pokiaľ ide o ciele stanovené rámcovou smernicou o vode týkajúcou sa kvality vodných zdrojov, ktoré musia byť bez akýchkoľvek chemických látok. S cieľom splniť tieto ciele je nevyhnutný zákaz používania kyanidovej metódy pri ťažbe.Túto metódu musíme nahradiť ekologicky prijateľnými alternatívami, keďže kyanidová metóda ťažby je zodpovedná za viac než 30 vážnych havárií za posledných 25 rokov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), písomne. (RO) Hlasoval som proti tomuto uzneseniu, lebo smernica z roku 2006, ktorá je v platnosti, poskytuje maximálnu ochranu životného prostredia a ľudského zdravia vzhľadom na používanie kyanidovej metódy v banskom priemysle. Na základe prísnych ustanovení smernice o banskom odpade a nedostatku reálnych alternatív nie je nutné udeliť všeobecný zákaz na používanie kyanidovej metódy pri ťažbe zlata.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. – Hlasoval som za konečný text. Spoločný návrh uznesenia bol prijatý len s jedným malým kladným dodatkom (podporou priemyselnej premeny v oblastiach, kde je zakázaná ťažba kyanidom). Pokusy zmeniť výzvu na „iniciovanie všeobecného zákazu“ na posudzovanie vplyvu boli odmietnuté na základe hlasovania podľa mien (161/416), a tak bolo pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom len „zváženie“ zákazu (hlasovanie podľa mien: 246/337). Náš spoločný pozmeňujúci a doplňujúci návrh so skupinami S&D a GUE/NGL na „návrh zákazu“ s dátumom, kedy má vstúpiť do platnosti, bol zamietnutý (hlasovanie podľa mien: 274/309). Konečné uznesenie bolo prijaté 524/54/13 hlasmi (skupina ALDE sa zdržala hlasovania, keďže nebola prijatá zmena na posúdenie vplyvu).

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , písomne. (SV) Vo včerajšom hlasovaní v Európskom parlamente o všeobecnom zákaze používania kyanidovej metódy pri ťažbe v Európskej únii som ako mnohí ďalší švédski poslanci Európskeho parlamentu hlasoval proti návrhu uznesenia. Kyanid je toxický a je mimoriadne dôležité, aby jeho používanie zostávalo v rámci vytvorených environmentálnych usmernení a aby sa lúhovanie vykonávalo v uzavretých procesoch. Je to štandardná prax v Európe a minimalizuje riziko nebezpečných emisií. Jednoznačný zákaz používania kyanidu pri ťažbe by znamenal uzavretie zlatých baní v Európe vrátane Švédska. Podľa môjho názoru by bol jednoznačný zákaz kyanidovej metódy ťažby nerozumný, pokiaľ nebudeme mať alternatívu na lúhovanie kyanidu, ktorá je technicky, hospodársky a ekologicky realizovateľná. Z tohto dôvodu som hlasoval proti návrhu uznesenia.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia