Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2636(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0044/2010 (B7-0209/2010)

Разисквания :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Гласувания :

Приети текстове :


Пълен протокол на разискванията
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел Версия ОВ

23. Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е разискване по:

- въпрос, изискващ устен отговор (O-0044/2010), зададен от Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle и Kyriacos Triantaphyllides, от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, към Комисията относно защитата на интересите на потребителите в правилата за конкуренцията за сектора на моторните превозни средства в рамките на вътрешния пазар (B7-0209/2010); и

- въпрос, изискващ устен отговор (O-0047/2010), зададен от Sharon Bowles, от името на комисията по икономически и парични въпроси, към Комисията относно Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства (B7-0210/2010).

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan, в качеството на заместник на автора. − (EN) Г-н председател, комисията по икономически и парични въпроси постави този въпрос, защото следи с интерес процедурата за преразглеждане на Регламента за групово освобождаване на моторните превозни средства и трябва да се обмислят внимателно някои неща.

Както знаете, регламентите за групово освобождаване са много важни инструменти за бизнес общността. Този Регламент беше приет през 2002 г. По това време Комисията считаше, че съществува олигополно положение на европейския автомобилен пазар, като шестте най-големи производители в Европа притежаваха заедно пазарен дял от 75%. На този фон Комисията счита, че секторът на моторните превозни средства не бива да попада в рамките на общия регламент за групово освобождаване по отношение на вертикалните споразумения, и затова прие конкретен регламент.

Регламентът изтича на 31 май 2010 г. Комисията сега счита, че пазарите за продажба на нови автомобили са силно конкурентни и че нивата на концентрация спадат. Като следствие от тази оценка Комисията предлага, че вече не е необходимо конкретно групово освобождаване за продажбата на нови автомобили и търговски транспортни средства. Тя предлага да се приеме специален регламент за групово освобождаване само за услуги по ремонтни дейности и поддръжка, както и за разпространението на резервни части.

Парламентът е загрижен за тази реформа. Както знаете, понастоящем ЕС е изправен пред изключителна финансова и икономическа криза и темповете на безработицата са високи. Европейската автомобилна промишленост е ключов сектор на европейската икономика, който допринася за заетостта, иновативността и конкурентоспособността на цялата икономика. Ние считаме, че е необходимо да бъдат установени общи условия, за да бъде този сектор устойчив и да му се даде възможност да остане икономически ефективен и зелен.

Съществува още и необходимост да се гарантира, че малките и средните играчи на пазара ще се ползват от благоприятни условия. Не можем да забравим значението на МСП като работодатели и близки доставчици. Обаче няколко дилъри на моторни превозни средства и предприятия от сферата на ремонтната дейност изразиха сериозна загриженост във връзка с новата регулаторна рамка, твърдейки, че тя ще доведе до по-нататъшно нарушаване на равновесието на силите между производителите и останалите участници по веригата за добавена стойност в автомобилния сектор.

Затова, г-н член на Комисията Алмуния, комисията по икономически и парични въпроси иска да Ви попита, първо: кои резултати от анализа на пазара накараха Комисията да заключи, че първичният пазар понастоящем е конкурентен, а следпродажбеният пазар е все още проблематичен?

Второ, как оценява Комисията равновесието на силите между производителите на автомобили и дилърите на автомобили съобразно действащия Регламент за групово освобождаване на моторни превозни средства и съобразно предложената законодателна рамка? Участниците в него са в индивидуално или в колективно господстващо положение?

Трето, как възнамерява Комисията да следи развитието на силите на пазара на първичния пазар и на следпродажбения пазар? Какви мерки предвижда Комисията, в случай че условията за конкуренция, по-специално на първичния пазар, се влошат значително?

Четвърто, какво е очакваното въздействие на новата законодателна рамка върху потребителите по-специално по отношение на предлаганите цени и условия?

Пето, кои забележки, получени от заинтересовани страни, а именно по време на консултациите, възнамерява Комисията да включи в окончателната законодателна рамка?

Накрая, съгласна ли е Комисията да обсъди предлагане на хармонизиране на законодателството в областта на разпространението например чрез изменение на Директивата за търговското представителство, за да гарантира, че всички дилъри ще се ползват от същата висока степен на договорна защита във всяка държава-членка на ЕС?

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, автор. − (EN) Г-н председател, от името на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите аз съм много доволен, че присъствам тук тази вечер, за да представя нашия аспект на въпроса, и искам по-специално да благодаря на нашите колеги от комисията по икономически и парични въпроси, които, разбира се, са водещи по отношение на въпросите на конкуренцията, за това, че работиха в тясна връзка с нас, тъй като това очевидно е елемент от политиката по отношение на конкуренцията, който съдържа и основни интереси на потребителите, а ние осигурихме от своя страна някои от тези елементи, свързани с потребителите, да бъдат много добре представени.

Най-напред считам, че елементите от предложението на Комисията, свързани с продажбите и пазара на услуги за обслужване и ремонтна дейност, до голяма степен отговарят на интересите на потребителите, които ние представихме в нашата комисия — не конкретно по въпроси, свързани с ГД „Конкуренция“, но например конкретно в областите, свързани с обслужване и ремонти, където работихме в този случай с комисията по околна среда по разпоредбите за техническа информация, свързана с екологичните стандарти за моторни превозни средства. Считам, че онези елементи, които бяха подсилени в новото предложение, са изключително благоприятни с оглед запазването на конкуренцията между независимите доставчици на услуги по ремонтни дейности и достъпа до пазара за резервни части с равностойна маркировка за качество: отварянето на пазара е добре дошло.

Считам, че една от резервите, към които бихме насочили вниманието Ви, която е включена в резолюцията, която ще гласуваме утре, засяга въпроси за наличността на информация. Ние не сме убедени — може би ще поискате да ни убедите, но не сме убедени — че насоките, които публикувахте, са непременно достатъчно силни или приложими, за да осигурят наличността на тази техническа информация, по-специално защото ще бъде възможно производителите на автомобили да предоставят такава информация в електронен формат, който без подходящ софтуер и възможности за търсене може би няма да е толкова ценен за сервизния техник, колкото бихме очаквали да бъде.

След като казах това, сега искам да се обърна към въпроса за продажбите, който току-що беше красноречиво изложен от заместник-председателя на комисията по икономически и парични въпроси. Считам, че по отношение на продажбите сме още по-малко убедени, че Комисията наистина е взела под внимание загрижеността на потребителите. Комисията по икономически и парични въпроси проведе много важно изслушване, на което чухме и от представителите на дилърите, и от представителите на потребителите тяхната реална загриженост, че предпазните клаузи, поставени, за да гарантират конкуренцията на пазара за продажби, и които бяха поставени ясно през 2002 година — голяма част от тях, трябва да кажа, в отговор на загрижеността, изразена от Парламента — са просто премахнати от доста прекомерно старание от Ваша страна да опростите нещата и да улесните доста живота си като администрация, която ще се занимава с това.

Възможно е да има проблеми с това, но аз бих Ви подсказал — и бих желал да разгледате доказателствата, които ни бяха представени по време на изслушването — че дилърите и потребителите имат сериозна загриженост във връзка с това разпространението на автомобили да попадне направо в общото групово освобождаване. През 2002 г. имаше включени ясни гаранции — не толкова отдавна в цикъла на разпространение на автомобили — за възстановяване на равновесието на силите между независимите дилъри и производителите. Считам, че дилърите биха казали, че това е действало всъщност доста добре в течение на времето. Всъщност, ако погледнете какво се случи на пазара, ще разберете, че е било точно така.

Може би също бих могъл да Ви напомня, г-н член на Комисията, тъй като мисля, че тогава не бяхте тук, че имаше голямо лобиране от страна на производителите на автомобили, че тези разпоредби са пресилени, но дилърите бяха за тях. Какво имаме сега? Дилърите ни казват: тези разпоредби са твърде слаби, а производителите казват: ние много ги харесваме.

Мисля, че трябва да се вгледате в проблема. Не казвам, че трябва да спрем процеса — считам, че това е правилно в момента, предвид че ни остават само няколко дни до прилагането им — но това, което Ви казваме в утрешната резолюция, е: моля, разгледайте актуалните данни, вижте информацията. Бих казал също, че в Комисията членът на Комисията Барние предстои да изготви доклад относно конкуренцията във веригата за продажби на дребно. Автомобилният сектор трябва да е част от това и Вие трябва да го вземете предвид, защото ни е необходима последователна политика от страна на Комисията.

Второ, в документите, които видях от Вашите служби, се казва: считате ли, че това е подготовка за новото поколение зелени автомобили, електрически автомобили и автомобили с ниска степен на емисии? Във Вашия анализ няма нищо, което да е свързано с това.

Сега имаме доклада на г-н Таяни. Мога ли да Ви помоля през следващата година да разгледате доклада на г-н Таяни, да разгледате доклада на г-н Барние и да ни уверите, че това е правилното нещо, което трябва да се направи? Считам, че ако направите това, ще възстановите част от доверието тук, тъй като според мен оставаме неубедени от наша страна в това какво планирате да правите.

 
  
MPphoto
 

  Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията. − (EN) Г-н председател, действащият Регламент за групово освобождаване на моторни превозни средства изтича на 1 юни тази година и ние трябва да приемем нов регламент преди тази дата. Колегията на членовете на Комисията постави въпроса в дневния ред на нашето заседание на 26 май.

Предложението, което сега се обсъжда в нашите служби, а след няколко дни и с нашите кабинети — в подготовка на колегиални дискусии — е резултат от задълбочен анализ на сектора. Процесът на обществени консултации започна през юни 2006 г. Три и половина години по-късно, през декември миналата година, Комисията публикува проект за групово освобождаване и насоки. По време на целия процес заинтересованите страни, Европейският парламент и държавите-членки участваха непосредствено и бяха взети предвид много аргументи. Бяха проведени и редица разисквания, семинари и инициативи, включително тук, в Парламента. Последното събитие беше на 12 април тази година в комисията по икономически и парични въпроси (ECON). Какви са главните заключения от този продължителен процес на консултации?

Първо, научихме нещо положително: че потребителите в Европа се радват на силна конкуренция на пазара за продажби на автомобили. В нашите ежегодни доклади за цените на автомобилите ние докладваме за 80 модела автомобили от около 25 производители — и цените не са единственият фактор, който ни казва, че конкуренцията е здравословна. Има също и по-голям избор, отколкото преди 10 години, с предлагане на повече марки от всеки тип автомобил. При тези обстоятелства би било трудно да се предположи, че някой производител на автомобили би могъл да заема господстващо положение, било то индивидуално или колективно.

Настоящите режими съдържат специфични за сектора правила, които имаха смисъл по онова време (през 2002 г.), когато се очакваше вълна на консолидиране в автомобилния сектор. Този период на консолидиране не се осъществи и вместо това днес имаме много конкурентен пазар. Като се допусне по-голяма гъвкавост при разпространението на автомобили, предложените промени ще възстановят стимулите за производителите да намалят разходите, свързани с продажбите на автомобили. Позволете ми да припомня, че разходите за разпространение съставляват средно 30% от цената на един нов автомобил. Чрез намаляване на тези разходи производителите ще подобрят конкурентните си позиции, което ще доведе до ползи за потребителите.

Напълно осъзнавам, че съществува известна загриженост по отношение на предложените промени, свързани с продажбите на няколко марки, и договорната защита на дилърите и вие и двамата споменахте за тази загриженост. Позволете ми да подчертая, че продажбите на няколко марки съществуват — и ще продължават да съществуват — там, където пазарната реалност го изисква. Такъв е случаят в страни с много големи дилъри, които имат капацитета да разпространяват няколко марки — например в Обединеното кралство — и също такъв е случаят в рядко населените райони, където от икономическа гледна точка има смисъл дилърите да продават различни марки в един и същ търговски обект.

Такава беше реалността преди да бъде прието действащото групово освобождаване през 2002 година и реалността остава същата осем години по-късно, но тогава, както и сега, най-често срещаният модел на разпространение беше с една марка. Това, което наблюдаваме, е, че производителите все повече прибягват до други форми на разпространение, включително до търговски обекти, притежавани от производителя.

Развитието на разпространението в Германия например е симптоматично за тази тенденция, където 67% от автомобилите се продават чрез мрежи на дилъри, за разлика от 90% преди влизането в сила на Регламента през 2002 г. Независимо от това ние отговорихме на загрижеността, изразена по време на консултациите, включително консултациите, които се състояха тук в Парламента, и бяха въведени редица гаранции по отношение на дилърите, разпространяващи по няколко марки.

Позволете ми също така да подчертая, че предлагаме преходна фаза, по време на която действащият регламент ще остане в сила до края на 2013 г. за пазара за разпространение на автомобили, за да се даде достатъчно време на дилърите, които са инвестирали в продажби на няколко марки, да амортизират своите инвестиции.

Що се отнася до причината, поради която предлагаме да бъдат премахнати клаузите, предоставящи договорна защита на дилърите, тя е просто защото конкурентното право не е подходящия инструмент за уреждане на евентуални дисбаланси между договарящи се страни. Тези въпроси, както се обсъждаше, когато подготвяхме Регламент (ЕО) № 1/2003, принадлежат към сферата на търговското право.

На един конкурентен пазар, какъвто е автомобилният, конкурентното право не бива да се намесва в равновесието на силите между различните договарящи се страни. Това би било вмешателство. Трябва да действаме пропорционално, когато се намесваме в начина на действие на пазарите.

В процеса на консултации научихме и някои други, може би не толкова положителни неща: за разлика от цените на автомобилите разходите за средна ремонтна дейност всъщност са се увеличили през изминалите години. Ремонтната дейност и поддръжката са много важни за потребителите: не само по причини, свързани с безопасността и надеждността, но и защото сметките за ремонти възлизат на 40% от общите разходи, свързани с притежаването на автомобил. За съжаление, способността на отделните сервизни гаражи да се конкурират с упълномощените сервизи все още е възпрепятствана от редица ограничения, включително ограничен достъп до резервни части и до техническа информация. Затова нашата реформа възнамерява да позволи на независимите гаражи по-добър достъп до резервни части и техническа информация и да предотврати изтласкването им от пазара от други, по-нови практики. Това ще доведе до ремонтни услуги с по-добро качество и по-ниски цени.

В заключение, аз съм твърдо убеден, че новата рамка ще бъде по-благоприятна за потребителите. Нашият главен приоритет е да се засили конкуренцията на следпродажбения пазар — в ремонтните дейности и сервизното обслужване — там, където най-много липсва. Въпреки че производителите на автомобили е възможно да са в силна позиция по отношение на дилърите, те се конкурират жестоко помежду си, а днес не е необходимо да се отклоняват, да запазват конкуренцията по такива споразумения от Регламента за групово освобождаване по отношение на вертикалните споразумения, който беше приет наскоро от Комисията и който също ще влезе в сила в края на този месец. Всъщност Комисията, и по-специално моите служби ГД „Конкуренция“, ще следят много внимателно сектора и не бива да има съмнение относно решимостта на Комисията да прилага правилата за конкуренция и да предприема необходимите стъпки, ако бъдат установени сериозни нарушения или недостатъци.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, от името на групата PPE.(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, вече чухме много. С този въпрос с искане за устен отговор и резолюцията искахме да дадем глас на дилърите на автомобили и на малките и средни предприятия, защото Комисията не обърна достатъчно внимание на този глас през последните години. По време на изслушването беше изразена загриженост и тревога преди всичко от страна на дилърите на автомобили поради неравностойното отношение във връзка с производителите. Беше повдигнат въпроса за правната несигурност, както и за намаляване на конкуренцията в резултат на проблеми, изпитвани от малките дилъри на автомобили. Ние обаче не получихме отговор.

Призовавам Ви — в последната една минута до 12 часа — да използвате оставащите 21 дни до 26 май, за да включите резолюцията, която ще бъде приета утре от Парламента, във Вашия Регламент, за да изминете своята част от пътя срещу дилърите на автомобили, без да бъде застрашена посоката, в която иска да поеме Комисията. Моля, приемете сериозно Парламента и загрижеността на дилърите, и включете тяхната загриженост и тази на малките и средни предприятия в Регламента.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson, от името на групата S&D.(SV) Г-н председател, искам да подчертая четири въпроса в това разискване. Първо, съществува злощастната тенденция да се противопоставят малките и големите компании в автомобилната промишленост едни на други. До известна степен те имат различни интереси, но това, върху което трябва да се съсредоточим най-вече, е създаването на система от регламенти, която им позволява да работят ефективно заедно.

Второ, много положителен знак е, че конкуренцията на пазара за нови автомобили се е подобрила през последната година. Това е добър пример за факта, че никой пазар не е невъзможен и че в дългосрочен план е възможно да се постигне много чрез мерки за засилване на конкуренцията. Надяваме се, че в бъдеще ще видим също такова положително развитие и на следпродажбения пазар.

Трето, важно е Комисията да следи много активно развитието на събитията по отношение на конкуренцията на пазара за нови автомобили. Той трябва да бъде наблюдаван постоянно. Всички заинтересовани страни трябва да получават определена информация колкото е възможно по-рано по отношение на правилата, които ще се прилагат от юни 2013 г.

Четвърто, трябва да засилим нашите дискусии за това как ще преминем към зелени, по-екологично съобразни автомобили. Това е абсолютно важен процес. От една страна, правилата на конкуренцията трябва да бъдат гъвкави по отношение на субсидиите, необходими за въвеждането на електроавтомобили и други екологични алтернативи на пазара, а от друга страна, правилата трябва да гарантират, че екологично съобразните автомобили не са в неизгодна позиция в сектора за продажби на дребно или на следпродажбения пазар.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, закупуването и поддръжката на автомобил се счита за един от най-важните разходи на домакинствата. Самата цел на политиката по отношение на конкуренцията е да гарантира на потребителите свобода на избор и достъп до продукти на по-ниски и по-достъпни цени.

Като член на Парламента и съответно представител на граждани на ЕС, които също са потребители на пазара на автомобили, аз съм дълбоко загрижен за преразглеждането на Регламента за групово освобождаване на моторни превозни средства и неговото въздействие върху потребителите. Комисията — слушах много внимателно аргументите на члена на Комисията — твърди, че специфичният регламент за този сектор вече не е необходим за пазара за продажби, тъй като има доказателства, че целите на конкуренцията са постигнати и е достигнато подходящо равнище на конкуренция.

По принцип не бих бил против премахването на специфичното за сектора групово освобождаване, ако не съществуваше риск за потребителите. Трябва да използваме тригодишния преходен период, за да направим преценка на въздействието на решението да бъдат изключени продажбите от регламента за групово освобождаване за моторни превозни средства. Съществува неоспоримото явление на господстващо положение на големите производители на автомобили. Искам да чуя мнението на Комисията относно начините, които ще гарантират, че те няма да се възползват от своя пазарен дял и няма да ограничат избора, който потребителите трябва да имат на пазара.

Искам също така да изразя своята подкрепа за предложението да се запази специфичното групово освобождаване за дейностите, свързани с ремонт и поддръжка, които се оказват не толкова конкурентни, колкото пазара за продажби. Моята загриженост относно следпродажбения пазар е свързана по-конкретно с онези случаи, когато потребителите са излишно обвързани с конкретен оператор за извършване на ремонти на своите автомобили. Това може да бъде или защото независимите доставчици на услуги за ремонт нямат подходящ достъп до необходимата техническа информация, или защото производителите на автомобили тълкуват гаранционните условия злонамерено.

Това е неприемливо ограничение на избора, който потребителите трябва да имат, и аз очаквам Комисията да излезе с решения за промяна на това положение. Затова приканвам Комисията да внесе известно пояснение относно мерките, които възнамерява да предприеме, за да избегне това положение, което е във вреда на потребителите.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, от името на групата ECR. – (PL) Г-н председател, г-н Алмуния, 80% от компонентите на всеки нов автомобил са произведени от независими производители. От друга страна, самите производители на автомобили имат огромно търговско преимущество спрямо производителите на компоненти и независимите сервизи.

Ние трябва да направим днес всичко, за да не заприлича европейският автомобилен пазар отново на олигопол. На нашите граждани трябва да бъде гарантирано правото да избират и части за автомобили, и независими сервизи. Необходими са гаранции за достъп до техническа информация. Трябва да предприемем действия за противопоставяне на злоупотребите с гаранциите от страна на производителите. Оторизираните сервизи също трябва да имат право да закупуват части от независими производители, както и инструменти и оборудване, използвано в техните работилници. Без ясно определена гаранция в новия регламент правото на избор на европейските клиенти, което е основно за пазара, ще продължава да бъде фикция.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D).(DE) Г-н председател, според становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика е важно, разбира се, да се защитят и малките и средни предприятия. Г-н член на Комисията, конкуренцията не е цел сама по себе си.

Ако погледнем положението на малките дилъри и малките работилници, необходимо е да увеличим икономическата им способност да действат, в противен случай един ден ще имаме само вериги на големи дилъри и големи работилници. Това включва, първо, действително разрешаване на продажбите на различни марки. То включва разрешаване на работилниците и дилърите да имат неограничен достъп до информация за автомобилите и възможностите за ремонт. Трето, това включва предоставяне на необходимите възможности за придобиване на квалификация. Говорихме по-рано за електромобилите. И за тях е необходимо да бъдат в състояние да поддържат електрически автомобили. Четвърто, необходима им е сигурност на инвестициите, с други думи договорна защита и повече никакви преработки. Необходимо е да могат да правят сигурни инвестиции за дълъг период.

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel (PPE) . – (FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, нека поговорим за реалността на дилърите на автомобили. Дилърите на автомобили в моята страна, както и в други, се тревожат за крещящото несъответствие между обхвата на тяхната дейност и тази на производителите. Регламент (ЕО) № 1400/2002 намали това несъответствие. Без него секторът за разпространение на автомобили, който вече пострада в резултат от кризата, ще бъде изправен пред растяща несигурност по отношение на своите инвестиции и търговски цели.

Исканията, отправени към дилърите от производителите, ще станат просто непоносими и неуправляеми за голям брой собственици на скромни гаражи. При всички случаи, г-н член на Комисията, тук не конкуренцията е изложена на риск. Конкуренцията ще се засили между производителите на автомобили, а не между дилърите или между дилърите и производителите. Собствениците на местни гаражи не могат да представляват заплаха за свободната конкуренция в Европа.

Говорите за господстваща позиция на пазара, евентуална господстваща позиция. Нека поговорим за нея тогава. Такава господстваща позиция не съществува в случая с конкуриращите се производители. Не съществува по отношение на другите производители. Тя съществува между производителите на автомобили и дистрибуторите и това е доказаната реалност в целия Европейски съюз.

Комисията възприема научна позиция на базата на големите компании, за да се справят с огромния брой малки играчи, които искат само едно нещо: малко свобода и малко сигурност в своите отношения с производителите на автомобили, чиито практики по отношение на дилърите стават откровено отблъскващи в някои случаи. Това е Давид срещу Голиат, само че този път изглежда, че Комисията иска да гарантира определено Голиат да победи.

Позицията и разсъжденията, свързани с отменянето на Регламента за освобождаване, са заблудени. Те са неправилни; насочени са към неправилните хора. Намаляването на възможностите за действие, правната сигурност и готовността да инвестират на собствениците на гаражи няма да подкрепят вътрешния пазар и определено няма да са в подкрепа на интересите на потребителите.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Автомобилната промишленост в Европейския съюз, включително и производителите на автомобили, и производителите на части за автомобили, трябва да остане икономически ефективна и иновативна.

Предвид това, че пътната безопасност се влияе от конкурентните условия на пазара за резервни части за автомобилния сектор, ние призоваваме Комисията да подкрепи ефективната конкуренция на пазара за резервни части, за да бъдат достъпни цените за всякакви видове резервни части. Потребителите трябва да могат да закупят автомобил на конкурентна цена и да изберат доставчика, който искат да извърши услугите по ремонта и поддръжката, независимо каква система за разпространение е избрана от доставчика.

Предстоящата законодателна рамка трябва да гарантира, че МСП в снабдителната верига на автомобилния сектор могат да се ползват от благоприятни условия, и да предотврати всякаква нарастваща зависимост от големите производители. Освен това новите разпоредби на регламента относно общия режим на групово освобождаване в автомобилния сектор трябва да бъдат разширени и да включват дефиниция на крайни потребители, за да се вземат предвид и лизинговите операции.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - (FI) Г-н председател, г-н член на Комисията, съвсем ясно е от предишните изказвания, че Парламентът е много разтревожен конкретно за баланса между дилърите и производителите на автомобили, което неизбежно се отразява и на услугите, които получават потребителите.

Необходимо е този баланс да бъде очевиден по-специална на малките пазари и в рядко населените райони като Финландия и на други места в Скандинавия. За нас разрешаването на продажби и покупки от дилъри, работещи с разнообразие от марки, има приоритет и е главната предпоставка, която ще гарантира, че потребителите имат адекватен достъп до услугите на автомобилния сектор.

Населението на Финландия е пет милиона души и тази година ще бъдат продадени около 100 000 автомобила. Това вероятно звучи като смешно малък брой и затова е изключително важно тези промени по никакъв начин да не застрашат разнообразието от предлагани марки.

Предишният регламент, който гарантираше предлагането на различни марки в търговията с автомобили, беше отличен и затова сме длъжни да попитаме защо бива променян на този етап. Друг важен ефект ще бъде, че надеждите на дилърите да се погрижат за потребителите в рядко населените райони вероятно ще бъдат попарени и вероятно ще бъде трудно за потребителите да се сдобият с автомобил на място. Това може също така да означава, че по-малките марки няма да бъдат представени изобщо освен в центровете с голямо население и като следствие потребителите ще имат значително по-малък избор на марки автомобили.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, вече ни чухте и почти бихте си помислили, че това е толкова различно като теорията и практиката. Мога само да повторя молбата, която отправих към председателя на Комисията още през пролетта на 2009 г.

Имаме нерешени въпроси, свързани с дилърите на автомобили, за малките и средните предприятия, финансовата и икономическа криза и несигурен растеж и пазар на труда. Най-доброто, което би могло да бъде направено, е да се продължи срокът на действащия регламент вместо да се създава нов, който само ще задълбочи всички тези проблеми. Съществува и проблемът с националните разпоредби, ако остане предлагането само на една марка. Ние се противопоставяме на незадължителен кодекс на поведение и сме за ефективен механизъм за приложение. Искаме лимитът от 30% за закупуване на резервни части да бъде оставен както е, тъй като той дава на оторизираните дилъри на автомобили по-голяма свобода на избор.

Насоките не са достатъчно ясни, за да гарантират, че има достъп до техническа информация, както имаше преди. Има важни договорни клаузи, които просто сте пропуснали, а именно тези за предоставяне на известия и сроковете на известията, разнообразието на марките, прехвърлянето на предприятия и уреждането на спорове. Моля Ви, защитете и малките и средните предприятия. Многообразието от предлагани марки е част от конкуренцията и помага да бъдат защитени потребителите. Искаме повече конкуренция. Ограничаването на възможностите за малките и средните предприятия и дилърите на автомобили ще намали конкуренцията. Моля, обърнете сериозно внимание на пазара, предприятията и резолюцията на Парламента и използвайте оставащите Ви 21 дни.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-н председател, г-н член на Комисията, всички оратори в Парламента всъщност се изказаха в полза на регламент, благоприятен за МСП. Необходима ни е силна система за разпространение. Малките дистрибутори наемат много хора. За тях е важно конкуренцията в системата да остане, а това е така и за дилърите — независимо дали са големи или малки. Конкуренцията трябва да работи. Считам, че в автомобилния сектор по-специално потребителите също имат право на действаща конкуренция, за да не бъдат изправени пред едностранчиви системи, в които вече няма свобода на избор. Именно тази свобода на избор ще бъде важна в бъдеще, особено в селските райони, и ние трябва да гарантираме, че селските райони ще бъдат цялостно подсигурени. Затова считам, че г-н Karas беше напълно прав като каза, че ни остава много малко време и затова трябва да го използваме ефективно.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Г-н председател, първо искам да кажа, че всички биха се съгласили на този етап, че автомобилът вече не е лукс: той е необходимост. За мен това стана съвсем ясно преди две седмици, когато дойде вулканичната пепел. Трябваше да премина през Европа, през Англия, с автомобил, влак и ферибот и никога не съм се чувствал толкова независим и щастлив, колкото докато седях в собствения си автомобил.

Така че всичко, което можете да направите, за да помогнете на потребителя да има избор и т.н., е много важно, но не за сметка на малките и средните дилъри. Повечето от тях са семейни предприятия в местни градове и села. Те вършат добра работа за всички, опитват се да задоволяват пазара и се конкурират, очевидно, при много трудни условия, така че съм напълно съгласен с г-н Karas и други оратори, че тези хора трябва да се вземат предвид, за да се осигури тяхната жизнеспособност, докато продължаваме напред.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Първо, искам да кажа, че разбирам усилията да се осигури свобода на избора за потребителите при избора на гараж, който биха искали да използват.

От друга страна обаче, мога да видя обективните ограничения на абсолютната свобода в тази област. Точно както на никой от вас не би му хрумнало да изпрати европейски Airbus в работилница на Tupolev за сервизно обслужване, така и собственикът на дадена марка автомобил е зависим от технологията и работните процедури на производителя на автомобила, когато става въпрос за сервизно обслужване.

Ако производителят на автомобил дава гаранция на потребителя за автомобила, той има правото да изисква от потребителя сервизното обслужване да се извършва в съответствие с определените от него инструкции. Ако потребителят закара автомобила за поддръжка в гараж, в който служителите нямат необходимия опит и умения, съществува риск да не свършат добре работата и дори автомобилът да бъде повреден. Затова, ако искаме да защитим потребителя, не можем да очакваме всички гаражи да бъдат еднакво способни да предоставят услуги за всички марки автомобили. Като потребител искам да видя добре оборудвани гаражи с добре обучен персонал за конкретна марка автомобил. Специализацията и балансираните отношения с производителя са също най-добрият път към потребителя.

 
  
MPphoto
 

  Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията. – (ES) Г-н председател, първо искам да Ви благодаря за превъзходното председателство на заседанието, а също и на всички членове на Парламента, които се изказаха в разискването.

Искам да изразя моята искрена благодарност на всички вас не само за вашите изказвания днес, но и за целия ваш изключително интересен и ценен принос през това, което, както казах в моето изказване, беше един продължителен процес на консултации във всички посоки, ако мога така да кажа. Това беше не само консултация с Парламента, с неговите членове и комисии отговарящи за въпроси, свързани с автомобилите, конкуренцията между дилърите и потребителите, но и консултация с държавите-членки и с всички заинтересовани страни и всички други, които пожелаха да изразят своето мнение.

Целта на всеки регламент или решение по отношение на конкуренцията е да бъдат от полза за потребителя. Това е предназначението, нашата основна грижа и главна цел на нашия регламент.

Когато потребителите се подготвят за важното решение да отидат при дилър — защото, както каза един от вас, това е важен разход за всички потребители и домакинства — те искат да научат за цените и качеството, за да могат да направят сравнения, и могат да направят това. Вероятно могат да го направят по-лесно сега, отколкото някога в миналото. Те искат да могат да направят своя избор без пречки и ограничения, възникнали поради липсата на конкуренция. Ние считаме, че с новия регламент тази възможност за избор ще бъде разширена; няма да бъде ограничена, а по-скоро разширена. Те могат и трябва да са в състояние да избират — както мнозина от вас казаха — следпродажбени услуги, гараж за ремонт на своя автомобил и гараж за сервиз на автомобила; те искат тези гаражи, независимо дали са собственост или са свързани с производителя на автомобила, да разполагат с правилна техническа информация и резервни части и спецификация, която им е необходима.

Настоящото предложение на Комисията подобрява всичко това. Всичко това е подобрено. Моля, погледнете какво се казва в текста, който видяхте, в проекта и насоките, приложени към него. Във всички тези отношения бъдещият регламент ще даде повече ползи на потребителите, отколкото настоящия.

Малките и средните предприятия: какво става там? Важно е да се вслушваме в мненията на хората и ние се вслушваме в тях много внимателно и с интерес. Имам предвид мнението на всички, включително вашето, разбира се.

Какво стана с малките дилъри през последните години? Дали броят им се е увеличил или е намалял? Дали са се възползвали и са установили, че е по-лесно да влязат в схемата за разпространение, пазара за разпространение, или са се оказали неблагоприятно засегнати или са се изправили пред пречки? Най-вече последното. Това е истината. Това не беше, разбира се, намерението на онези, които изготвиха и взеха решението за Регламента от 2002 година, но това е, на което ни научи опита от последните години. Това искаме да коригираме.

Какво се случи досега или продължава да се случва с определени гаражи и определени производители на резервни части? Те имат проблеми, които ще изчезнат с новия регламент и новите насоки.

Затова предлагаме регламент и насоки, които ще увеличат обхвата на избора и възможностите за малките предприятия по цялата верига от производството на резервни части до ремонта на автомобила.

Дилърите, които мнозина от вас споменаха и които изслушах директно, не просто чрез текстове на писмени консултации или срещи, в които не съм участвал; аз прекарах известно време с тях и разговарях с тях на една изключително конструктивна среща. Не всички дилъри имат еднакви интереси. Има големи дилъри със силно присъствие на пазара в някои държави-членки, има и много малки дилъри, които са по-доволни от това, което предлагаме понастоящем, отколкото от това, което се случва от 2002 година насам, тъй като са видяли, че определени аспекти, непредвидени от законодателството през 2002 г., не са били в техен интерес, а по-скоро са ги затруднили да издържат на конкуренцията на големите дилъри.

Накрая, крайните срокове за отмяна. Ние установяваме защита; ние дори създаваме изключения за всеки случай, когато считаме, че конкуренцията страда от съществуващите разпоредби — и от регламента за автомобилите, и от Общия регламент за групово освобождаване по отношение на вертикалните споразумения — въпреки нашите намерения като законодатели; и можем да се откажем от прилагането на Регламента, ако видим, че не защитава конкуренцията. Можем да направим това в Общия регламент за групово освобождаване по отношение на вертикалните споразумения и ще можем да направим това и с конкретния регламент за автомобилите.

Затова споделям вашата загриженост. Факт е, че считам, че тя се урежда по-добре според предложения регламент, отколкото досега не защото сме по-интелигентни, отколкото преди осем години, а просто защото всички се учим от опита. Важно е да се изслушват мненията на хората, но е важно също така да се учим от опита.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - В заключение на разискването е внесено предложение за резолюция(1)на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма.(RO) Закупуването на автомобил често е най-големият разход за домакинствата в Европейския съюз след закупуването на къща. Европейската комисия предлага чрез Регламента за групово освобождаване за моторни превозни средства да бъде премахнато съществуващото освобождаване в автомобилния сектор и да се въведат общи правила за конкуренция.

Считам, че след като бъдат премахнати определени клаузи от действащия регламент за сектора, особено тези относно свободата за реализиране на до 70% от продажбите чрез посредници, които продават няколко марки автомобили, възниква риск от увеличаване на зависимостта от посредниците на производителите, ограничаване на конкуренцията и възможностите, с които разполагат потребителите на европейския пазар на автомобили.

Ние сме в положение, при което голям брой посредници в автомобилния сектор, особено малките и средните предприятия в сектора, които са по-уязвими, биха могли да изчезнат от европейския пазар, с което ще бъде подкопан целия европейски автомобилен пазар.

Затова призовавам Комисията да прецени последствията от своите предложения, като вземе предвид структурата на европейския автомобилен сектор, в която малките и средните предприятия играят основна роля, както и да предложи, ако стане необходимо, нов регламент в края на тригодишното удължаване на срока на действащия регламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), в писмена форма. – (PL) Със своето участие в днешното разискване относно Регламента за групово освобождаване за моторните превозни средства искам да припомня, че през 2009 г. Европейската комисия публикува своето съобщение относно бъдещата конкурентна нормативна рамка, приложима за сектора за моторните превозни средства, в което тя определя правната стратегия по отношение на разпространението на моторни превозни средства и следпродажбени услуги след изтичането на Регламент (ЕО) № 1400/2002. Затова сега възниква проблемът за подходяща реакция от страна на агенциите за защита на конкуренцията във връзка с достъпа до техническа информация, резервни части и оторизирани сервизи, а също и относно злоупотребата с гаранциите. Затова питам дали Комисията е сигурна, че решението, което е приложила, ще гарантира цялостна защита на конкуренцията в сектора?

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE), в писмена форма.(PL) Регламентът за групово освобождаване за моторните превозни средства е изключително важен документ за Европейския съюз, защото засяга пряко повече от 3,5 млн. души, заети в автомобилния сектор в Европа, и на първичния, и на вторичния пазар. Този регламент въвежда благоприятни условия за работа, които засилват конкуренцията на автомобилния пазар. Той води до създаване на нови работни места и дава възможност за ефективно и стабилно развитие на пазара, което е в интерес на потребителите, големите автомобилни концерни и независимите предприятия. Също много важен факт е, че той гарантира на европейските потребители широк достъп до услуги и стоки на автомобилния пазар. Този документ е от особено значение за независимите сервизи, които имат нужда от достъп до техническа информация, за да могат да се конкурират ефективно с оторизираните сервизи, както достъп до независими производители на части за автомобили. Още по-доволна съм да чуя, че Европейската комисия е решила да продължи валидността на регламента. В резолюция B7-0245/2010 Европейският парламент призовава Комисията да изясни нещата, които поставих във въпрос с искане за писмен отговор до Комисията на 16 април тази година, като достъп до техническа информация за независими производители и да обясни точно концепциите за „части със сравнимо качество“, „оригинални части“ и „техническа информация“. Онези, за които е предназначен РГОМПС, с оглед на тяхната значителна роля в икономиката, имат нужда от ясно и точно формулирано законодателство.

 
  

(1)Вж. протокола.

Правна информация - Политика за поверителност