Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2636(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0044/2010 (B7-0209/2010)

Συζήτηση :

PV 05/05/2010 - 23
CRE 05/05/2010 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

23. Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για μηχανοκίνητα οχήματα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με:

- την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή των κκ. Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Adam Bielan, Heide Rühle και Κυριάκου Τριανταφυλλίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, σχετικά με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στους κανόνες ανταγωνισμού για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην εσωτερική αγορά (O-0044/201 – B7-0209/2010)·και

- την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή της κ. Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων (O-0047/2010 – B7-0210/2010).

 
  
MPphoto
 

  Theodor Dumitru Stolojan, αναπληρωτής συντάκτης. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής υπέβαλε αυτήν την ερώτηση, διότι έχει παρακολουθήσει με ενδιαφέρον τη διαδικασία αναθεώρησης του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων, και πρέπει να υπάρξει προσεκτική σκέψη επί του θέματος.

Όπως γνωρίζετε, οι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία συνιστούν πολύ σημαντικά μέσα για την επιχειρηματική κοινότητα. Ο εν λόγω κανονισμός εγκρίθηκε το 2002. Την περίοδο εκείνη, η Επιτροπή θεώρησε ότι στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων υφίστατο μια ολιγοπωλιακή κατάσταση, καθώς οι έξι μεγαλύτεροι κατασκευαστές στην Ευρώπη διέθεταν από κοινού ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 75%. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία και, κατά συνέπεια, ενέκρινε έναν ειδικό κανονισμό.

Ο εν λόγω κανονισμός θα λήξει στις 31 Μαΐου 2010. Η Επιτροπή θεωρεί τώρα ότι οι αγορές για τις πωλήσεις νέων οχημάτων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και ότι τα επίπεδα συγκέντρωσης μειώνονται. Ως συνέπεια της εκτίμησης αυτής, η Επιτροπή προτείνει ότι, για την πώληση νέων αυτοκινήτων και εμπορικών οχημάτων, δεν είναι πλέον αναγκαία μια ειδική απαλλαγή κατά κατηγορία. Προτείνει την υιοθέτηση ενός ειδικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία μόνο για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, καθώς και για τη διανομή των ανταλλακτικών.

Το Κοινοβούλιο έχει κάποιους προβληματισμούς σχετικά με την εν λόγω μεταρρύθμιση. Όπως γνωρίζετε, η ΕΕ βρίσκεται επί του παρόντος αντιμέτωπη με μια μοναδική χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, ενώ τα ποσοστά ανεργίας βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί βασικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο οποίος συμβάλλει στην απασχόληση, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της οικονομίας. Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν κάποιοι γενικοί όροι προκειμένου να καταστεί ο εν λόγω τομέας βιώσιμος και να του δοθεί η δυνατότητα να παραμείνει αποτελεσματικός και «πράσινος» από οικονομικής πλευράς.

Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτήν θα απολαύουν ευνοϊκών συνθηκών. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε τη σημασία των ΜΜΕ σε σχέση με την παροχή θέσεων απασχόλησης και εγγύτητας. Εντούτοις, πολλοί έμποροι αυτοκίνητων οχημάτων και εταιρείες επισκευών έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα οδηγήσει στην περαιτέρω επιδείνωση της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των κατασκευαστών και της υπόλοιπης αλυσίδας αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ως εκ τούτου, Επίτροπε Almunia, η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής θα ήθελε να σας ρωτήσει, πρώτον: ποια αποτελέσματα της ανάλυσης αγοράς οδήγησαν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι η πρωτογενής αγορά είναι επί του παρόντος ανταγωνιστική, ενώ η δευτερογενής αγορά εξακολουθεί να είναι προβληματική;

Δεύτερον, πώς αξιολογεί η Επιτροπή την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των κατασκευαστών και των εμπόρων αυτοκινήτων βάσει του τρέχοντος κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων, καθώς και βάσει του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου; Υπάρχουν επιχειρήσεις με απλή ή συλλογική κατοχή δεσπόζουσας θέσης;

Τρίτον, με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να παρακολουθήσει την εξέλιξη των δυνάμεων της αγοράς στην πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά; Ποια μέτρα προβλέπει η Επιτροπή, σε περίπτωση που φανεί ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού, ιδιαίτερα στην πρωτογενή αγορά, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά;

Τέταρτον, ποιος είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος του νέου νομοθετικού πλαισίου στους καταναλωτές, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τιμές και τους όρους που προσφέρονται;

Πέμπτον, ποια από τα σχόλια που διατύπωσαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, με άλλα λόγια κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, προτίθεται να ενσωματώσει η Επιτροπή στο τελικό νομοθετικό πλαίσιο;

Τέλος, είναι η Επιτροπή σύμφωνη με το να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει την εναρμόνιση των νομοθεσιών στον τομέα της διανομής, για παράδειγμα τροποποιώντας την οδηγία για τις εμπορικές αντιπροσωπείες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι έμποροι θα επωφελούνται από το ίδιο υψηλό επίπεδο συμβατικής προστασίας σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ;

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, συντάκτης. (EN) Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι απόψε εδώ για να παρουσιάσω τη δική μας πλευρά σε σχέση με την ερώτηση, και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους συναδέλφους μας στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, οι οποίοι φυσικά κατέχουν την αρχηγία σε θέματα ανταγωνισμού, για το γεγονός ότι συνεργάστηκαν στενά μαζί μας, διότι προφανώς πρόκειται για ένα στοιχείο της πολιτικής ανταγωνισμού, το οποίο συνεπάγεται επίσης θεμελιώδη συμφέροντα για τους καταναλωτές· από τη δική μας πλευρά, και διασφαλίζουμε ότι κάποια από αυτά τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές θα εκπροσωπηθούν κατάλληλα.

Καταρχάς, θεωρώ ότι τα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής που έχουν να κάνουν με την αγορά πωλήσεων, συντήρησης και επισκευών ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα συμφέροντα των καταναλωτών, τα οποία θέσαμε στην επιτροπή μας – όχι συγκεκριμένα όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τη ΓΔ Ανταγωνισμού, αλλά για παράδειγμα στους τομείς που έχουν να κάνουν με την πληροφόρηση για τη συντήρηση και την επισκευή, στους οποίους εργαστήκαμε, στην περίπτωση αυτήν με την Επιτροπή Περιβάλλοντος όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές πληροφορίες που συνδέονται με τα περιβαλλοντικά πρότυπα για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Θεωρώ ότι τα στοιχεία αυτά, τα οποία έχουν ενισχυθεί στη νέα πρόταση, είναι ιδιαιτέρως καλοδεχούμενα όσον αφορά τη διατήρηση του ανταγωνισμού μεταξύ των ανεξάρτητων συνεργείων επισκευής και την πρόσβαση της αγοράς σε ανταλλακτικά με ισοδύναμες σημάνσεις ποιότητας: το άνοιγμα της αγοράς αυτής είναι ιδιαιτέρως καλοδεχούμενο.

Θεωρώ ότι η μοναδική επιφύλαξη, στην οποία θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και η οποία περιέχεται στο ψήφισμα επί του οποίου θα ψηφίσουμε αύριο, αφορά τα ζητήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Δεν είμαστε πεπεισμένοι –μπορεί να θέλετε να μας πείσετε, εμείς όμως δεν είμαστε πεπεισμένοι– ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύσατε είναι κατ’ ανάγκη επαρκώς ισχυρές ή εκτελεστές, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω τεχνικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες, κυρίως επειδή θα είναι δυνατό για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να διαθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες, χωρίς το κατάλληλο λογισμικό και τις κατάλληλες δυνατότητες αναζήτησης, μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικές για τα συνεργεία επισκευών όσο θα περιμέναμε.

Τούτων λεχθέντων, θα ήθελα τώρα να στραφώ στο ζήτημα των πωλήσεων, το οποίο μόλις ακούσαμε να εξετάζει με ευφράδεια ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Θεωρώ ότι, όσον αφορά τις πωλήσεις, είμαστε ακόμη λιγότερο πεπεισμένοι για το ότι η Επιτροπή έχει λάβει πραγματικά υπόψη τις ανησυχίες των καταναλωτών. Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής πραγματοποίησε μια πολύ σημαντική ακρόαση, στην οποία ακούσαμε, τόσο από τους εμπόρους όσο και από τους αντιπροσώπους των καταναλωτών, τους πολύ πραγματικούς προβληματισμούς τους ότι οι εγγυήσεις που θεσπίστηκαν για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αγορά πωλήσεων, οι οποίες θεσπίστηκαν προφανώς το 2002 –πρέπει να πω ότι πολλές από αυτές θεσπίστηκαν ως απάντηση σε προβληματισμούς που εξέφρασε το Κοινοβούλιο– έχουν απλώς εξαλειφθεί από τον μάλλον υπέρμετρο, κατά την άποψή μας, ζήλο σας να απλουστεύσετε τα πράγματα και να τα κάνετε ευκολότερα, για να μπορέσετε, ως διοικητική αρχή, να τα διαχειριστείτε.

Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με την προσέγγιση αυτήν, σας επισημαίνω όμως –και θα ήθελα να εξετάσετε τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν μας κατά την ακρόαση– ότι οι έμποροι και οι καταναλωτές έχουν πραγματικά σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την απευθείας ενσωμάτωση της διανομής των αυτοκίνητων οχημάτων στη γενική απαλλαγή κατά κατηγορία. Το 2002 υπήρχαν σαφείς ενσωματωμένες εγγυήσεις –μια χρονολογία που δεν είναι πολύ μακρινή στον κύκλο της διανομής αυτοκινήτων– για την αποκατάσταση της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των ανεξάρτητων εμπόρων και των κατασκευαστών. Πιστεύω ότι οι έμποροι θα έλεγαν ότι, στην πραγματικότητα, οι εγγυήσεις αυτές λειτούργησαν καλά με τα χρόνια. Πράγματι, εάν δείτε τι συνέβη στην αγορά, θα είχαν την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο συνέβη.

Ίσως πρέπει να σας υπενθυμίσω επίσης, κύριε Επίτροπε, διότι νομίζω ότι δεν ήσασταν παρών την περίοδο εκείνη, ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ασκούσαν μεγάλες πιέσεις για το γεγονός ότι οι εν λόγω διατάξεις ήταν υπερβολικές, οι έμποροι όμως ήταν υπέρ αυτών. Τι έχουμε σήμερα; Έχουμε τους εμπόρους να μας λένε ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι πολύ αδύναμες και τους κατασκευαστές να λένε ότι οι διατάξεις αυτές τους αρέσουν πολύ.

Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσετε το θέμα αυτό. Δεν λέω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τη διαδικασία αυτή –θεωρώ ότι αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα, δεδομένου ότι απέχουμε μόνο μερικές ημέρες από το να τις εφαρμόσουμε– όμως αυτό που σας λέμε με το αυριανό ψήφισμα είναι ότι σας παρακαλούμε να εξετάσετε τα ενημερωμένα στοιχεία και τις πληροφορίες. Θα ήθελα επίσης να πω ότι, στο πλαίσιο της Επιτροπής, ο Επίτροπος Barnier πρόκειται να συντάξει μια έκθεση σχετικά με τον ανταγωνισμό στην αλυσίδα των λιανικών πωλήσεων. Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να αποτελέσει μέρος της και πρέπει να εξετάσετε το θέμα αυτό, διότι χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική από μέρους της Επιτροπής.

Δεύτερον, τα έγγραφα που είδα από τις υπηρεσίες σας λένε: θεωρείτε ότι πρόκειται για μια προετοιμασία για τη νέα γενιά των οικολογικών αυτοκινήτων, των ηλεκτρικών οχημάτων και των οχημάτων χαμηλών εκπομπών; Δεν υπάρχει τίποτε απολύτως στην ανάλυσή σας που να εξετάζει κάποιο από τα θέματα αυτά.

Τώρα έχουμε στη διάθεσή μας το έγγραφο του κ. Tajani. Μπορώ να σας ζητήσω να εξετάσετε, μέσα στον επόμενο χρόνο, το έγγραφο του κ. Tajani και το έγγραφο του κ. Barnier και να μας διαβεβαιώσετε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε; Θεωρώ ότι εάν το κάνετε αυτό, θα αποκαταστήσετε ένα μέρος της αξιοπιστίας εδώ πέρα, διότι πιστεύω ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε πειστεί από την πλευρά αυτήν για αυτό που σχεδιάζετε να κάνετε.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο σημερινός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων λήγει την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους και πρέπει να εγκρίνουμε έναν νέο κανονισμό πριν από την ημερομηνία αυτήν. Το Σώμα των Επιτρόπων έχει θέσει το εν λόγω ζήτημα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης που θα πραγματοποιήσουμε στις 26 Μαΐου.

Η πρόταση που βρίσκεται σήμερα υπό συζήτηση στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας και, σε μερικές ημέρες, θα συζητείται από τα ιδιαίτερα γραφεία μας –τα οποία προετοιμάζουν τις συλλογικές συζητήσεις– είναι το αποτέλεσμα μιας εις βάθους ανάλυσης του τομέα. Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006. Τρεισήμισι χρόνια μετά, τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο του κανονισμού και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απαλλαγή κατά κατηγορία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι φορείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμμετείχαν στενά και έλαβαν υπόψη πολλά επιχειρήματα. Επίσης πραγματοποιήθηκε μια σειρά συζητήσεων, εργαστηρίων και πρωτοβουλιών, ακόμη και εδώ στο Κοινοβούλιο. Η τελευταία συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου του τρέχοντος έτους στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Ποια είναι τα κύρια συμπεράσματα αυτής της μακράς διαδικασίας διαβούλευσης;

Πρώτον, μάθαμε κάτι θετικό: ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές απολαμβάνουν σθεναρό ανταγωνισμό στην αγορά των πωλήσεων αυτοκινήτων. Στις ετήσιες εκθέσεις μας σχετικά με τις τιμές των αυτοκινήτων, πραγματοποιήσαμε αναφορές για 80 μοντέλα αυτοκινήτων από 25 κατασκευαστές – και οι τιμές δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που μας λέει ότι ο ανταγωνισμός είναι υγιής. Υπάρχουν επίσης περισσότερες επιλογές από ό,τι πριν από δέκα χρόνια, καθώς για κάθε τύπο αυτοκινήτου υπάρχουν περισσότεροι κατασκευαστές. Υπό τις συνθήκες αυτές, θα ήταν δύσκολο να υπαινιχθούμε ότι οποιοσδήποτε κατασκευαστής αυτοκινήτων είναι σε θέση να ασκήσει δεσπόζουσα θέση, είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά.

Τα σημερινά καθεστώτα περιλαμβάνουν ειδικούς τομεακούς κανόνες, οι οποίοι είχαν νόημα την περίοδο εκείνη (το 2002), όταν αναμενόταν ένα κύμα συγχωνεύσεων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτή η περίοδος των συγχωνεύσεων δεν πραγματοποιήθηκε· αντίθετα, αυτό που έχουμε σήμερα είναι μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Παρέχοντας τη δυνατότητα περισσότερης ευελιξίας για τη διανομή των οχημάτων, οι προτεινόμενες αλλαγές θα αποκαταστήσουν τα κίνητρα των κατασκευαστών για μείωση του κόστους πώλησης των αυτοκινήτων. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι το κόστος διανομής ανέρχεται, κατά μέσο όρο, στο 30% της τιμής του νέου αυτοκινήτου. Μειώνοντας το εν λόγω κόστος, οι κατασκευαστές θα βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, με συνεπαγόμενα οφέλη για τους καταναλωτές.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές που έχουν να κάνουν με τις πωλήσεις διαφόρων σημάτων και τη συμβατική προστασία που παρέχεται στους εμπόρους· και οι δύο πλευρές αναφερθήκατε στις ανησυχίες αυτές. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η πολλαπλή εμπορία υφίσταται –και θα συνεχίσει να υφίσταται– εκεί όπου η πραγματικότητα της αγοράς το απαιτεί. Κάτι τέτοιο συμβαίνει σε χώρες με πολύ μεγάλους εμπόρους που έχουν τη δυνατότητα να διανείμουν πολλές μάρκες αυτοκινήτων –για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο– όπως επίσης και σε αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου είναι από οικονομικής πλευράς εύλογο για τους εμπόρους να πωλούν διαφορετικές μάρκες από τον ίδιο χώρο.

Αυτή ήταν η πραγματικότητα προτού εγκριθεί η σημερινή κατά κατηγορία απαλλαγή το 2002 και παραμένει πραγματικότητα οκτώ χρόνια μετά· τότε όμως, όπως και τώρα, η εμπορία ενός μόνο σήματος ήταν το πιο κοινό μοντέλο διανομής. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων καταφεύγουν ολοένα και πιο συχνά σε άλλες μορφές διανομής, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων που βρίσκονται στην κυριότητα των κατασκευαστών.

Για παράδειγμα, η εξέλιξη της διανομής στη Γερμανία είναι ενδεικτική της τάσης αυτής, με το 67% των αυτοκινήτων να πωλούνται μέσα από δίκτυα εμπόρων, σε αντίθεση με το 90% που πωλείτο προτού τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός το 2002. Παρ’ όλα αυτά, έχουμε απαντήσει στις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν εδώ στο Κοινοβούλιο, και έχει θεσπιστεί μια σειρά εγγυήσεων σε σχέση με τις αντιπροσωπείες διαφόρων κατασκευαστών.

Επιτρέψτε μου επίσης να υπογραμμίσω ότι προτείνουμε ένα μεταβατικό στάδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο τρέχων κανονισμός θα ισχύει έως το τέλος του 2013 για την αγορά διανομής αυτοκινήτων, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους εμπόρους που επένδυσαν στην πολλαπλή εμπορία να κάνουν απόσβεση των επενδύσεών τους.

Όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο προτείνουμε να καταργηθούν οι ρήτρες που παρέχουν συμβατική προστασία στους εμπόρους, αυτός είναι πολύ απλά ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν αποτελεί το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων ανισορροπιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Όπως συζητήθηκε όταν ετοιμάζαμε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003, τα ζητήματα αυτά ανήκουν στη σφαίρα του εμπορικού δικαίου.

Σε μια ανταγωνιστική αγορά, όπως η αγορά αυτοκινήτων, το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των διαφόρων συμβαλλομένων μερών. Κάτι τέτοιο θα ήταν ενοχλητικό. Όταν παρεμβαίνουμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά, πρέπει να τηρούμε τις αναλογίες.

Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης, μάθαμε επίσης και κάποια άλλα, ίσως λιγότερο θετικά, πράγματα: σε αντίθεση με τις τιμές των αυτοκινήτων, το κόστος των μέσων εργασιών επισκευής έχει στην πραγματικότητα ανέλθει τα τελευταία χρόνια. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης είναι πολύ σημαντικές για τους καταναλωτές: όχι μόνο για λόγους ασφάλειας και αξιοπιστίας, αλλά και επειδή οι λογαριασμοί για τις επισκευές ανέρχονται στο 40% του συνολικού κόστους που συνεπάγεται η ιδιοκτησία αυτοκινήτου. Δυστυχώς, η ικανότητα των ανεξάρτητων συνεργείων να ανταγωνίζονται τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής εξακολουθεί να αποδυναμώνεται από μια σειρά περιορισμών, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης πρόσβασης σε ανταλλακτικά και σε τεχνικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, η μεταρρύθμισή μας σκοπεύει να παράσχει στα ανεξάρτητα συνεργεία τη δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης σε ανταλλακτικά και σε τεχνικές πληροφορίες και να εμποδίσει τον αποκλεισμό τους από την αγορά εξαιτίας άλλων, νεότερων πρακτικών. Αυτό θα συντελέσει στην παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών επισκευής και σε χαμηλότερες τιμές.

Ολοκληρώνοντας, πιστεύω ακράδαντα ότι το νέο πλαίσιο θα είναι περισσότερο ευνοϊκό για τους καταναλωτές. Η κύρια προτεραιότητά μας είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στη δευτερογενή αγορά –δηλαδή στην αγορά των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης– στην οποία υστερεί περισσότερο. Παρά το γεγονός ότι κατασκευαστές οχημάτων μπορεί να κατέχουν ισχυρή εμπορική θέση σε σχέση με τους εμπόρους, υπάρχει σφοδρός ανταγωνισμός μεταξύ τους και σήμερα δεν είναι ανάγκη να παρεκκλίνουμε, προκειμένου να διατηρήσουμε τον ανταγωνισμό σε σχέση με αυτού του είδους τις συμφωνίες, από τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κάθετες συμφωνίες, ο οποίος εγκρίθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή και θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Πράγματι, η Επιτροπή, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μου, η ΓΔ Ανταγωνισμού, θα παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τον τομέα και δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να επιβάλει τους κανόνες του ανταγωνισμού και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, σε περίπτωση που εντοπιστούν οιεσδήποτε σοβαρές παραβιάσεις ή ελλείψεις.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε πολλά σήμερα. Με την παρούσα προφορική ερώτηση και με το παρόν ψήφισμα θέλαμε να δώσουμε στους εμπόρους αυτοκινήτων και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια φωνή, διότι η Επιτροπή δεν έδινε τα τελευταία χρόνια επαρκή προσοχή στην φωνή αυτή. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, εκφράστηκαν προβληματισμοί και ανησυχίες, προπάντων από μέρους των εμπόρων αυτοκινήτων, εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης σε σχέση με τους κατασκευαστές. Αναφέρθηκε η νομική αβεβαιότητα, όπως και η μείωση του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα των προβλημάτων που βιώνουν οι μικροί έμποροι αυτοκινήτων. Εντούτοις, δεν λάβαμε κάποια απάντηση.

Σας απευθύνω έκκληση –στις 12 παρά ένα λεπτό– να χρησιμοποιήσετε τις 21 ημέρες έως την 26η Μαΐου, για να ενσωματώσετε το ψήφισμα που πρόκειται να εγκριθεί αύριο στο Κοινοβούλιο στον κανονισμό σας, προκειμένου να συναντήσετε τους εμπόρους αυτοκινήτων στο μέσο της διαδρομής, χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει η Επιτροπή. Σας παρακαλούμε να πάρετε στα σοβαρά το Κοινοβούλιο και τις ανησυχίες των εμπόρων αυτοκινήτων και να ενσωματώσετε τις δικές τους ανησυχίες, καθώς και εκείνες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον κανονισμό.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω τέσσερα ζητήματα στην παρούσα συζήτηση. Πρώτον, υπάρχει η ατυχής τάση να θέτουμε αντιμέτωπες μεταξύ τους τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έως έναν ορισμένο βαθμό έχουν διαφορετικά συμφέροντα, αυτό όμως στο οποίο πρέπει κατά κύριο λόγο να επικεντρωθούμε είναι η δημιουργία ενός συστήματος κανονισμών που θα τους επιτρέπει να συνεργάζονται αποτελεσματικά.

Δεύτερον, αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό σημάδι το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγμα του γεγονότος ότι καμία αγορά δεν είναι αδύνατη και ότι, μακροπρόθεσμα, είναι δυνατό να επιτύχουμε πολλά με τη βοήθεια μέτρων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα δούμε μια εξίσου θετική εξέλιξη και στη δευτερογενή αγορά.

Τρίτον, είναι σημαντικό να παρακολουθεί η Επιτροπή πολύ ενεργά τις εξελίξεις όσον αφορά τον ανταγωνισμό στην αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε σε διαρκή βάση. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να λάβουν το συντομότερο δυνατό οριστικές πληροφορίες όσον αφορά τους κανόνες που θα ισχύουν από τον Ιούνιο του 2013.

Τέταρτον, πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις συζητήσεις μας σχετικά με το πώς πρόκειται να μεταβούμε στα οικολογικά και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα. Η διαδικασία αυτή είναι απολύτως ουσιώδης. Αφενός, οι κανόνες του ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι ευέλικτοι σε σχέση με τις αναγκαίες επιχορηγήσεις, προκειμένου να επιτραπεί η καθιέρωση στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και άλλων φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών λύσεων και, αφετέρου, οι κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα δεν θα τεθούν σε μειονεκτική θέση στον λιανικό τομέα ή στη δευτερογενή αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η αγορά και συντήρηση ενός αυτοκινήτου θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έξοδα για τα νοικοκυριά. Ο ίδιος ο στόχος της πολιτικής ανταγωνισμού είναι να διασφαλίσει την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών, καθώς και την πρόσβασή τους σε προϊόντα σε χαμηλότερες και περισσότερο προσιτές τιμές.

Ως βουλευτής του Σώματος αυτού και, κατά συνέπεια, εκπρόσωπος των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι είναι επίσης και καταναλωτές στην αγορά αυτοκινήτων, έχω σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων και τις επιπτώσεις της στους καταναλωτές. Η Επιτροπή –και άκουσα πολύ προσεκτικά τα επιχειρήματα του Επιτρόπου– ισχυρίζεται ότι ο ειδικός κανονισμός του εν λόγω τομέα δεν είναι πλέον αναγκαίος για την αγορά των πωλήσεων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του ανταγωνισμού, καθώς και ένα κατάλληλο επίπεδο ανταγωνισμού.

Καταρχήν, δεν θα ήμουν αντίθετος στην κατάργηση της κατά κατηγορία απαλλαγής για τον συγκεκριμένο τομέα, εάν δεν υφίστατο κανένας κίνδυνος για τους καταναλωτές. Πρέπει να κάνουμε χρήση της τριετούς μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της απόφασης να αποκλειστούν οι πωλήσεις από τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων. Υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο φαινόμενο κυριαρχίας των μεγάλων κατασκευαστών αυτοκινήτων. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με τους τρόπους που θα διασφαλίζουν ότι οι μεγάλοι κατασκευαστές δεν θα εκμεταλλευθούν το μερίδιό τους στην αγορά, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτόν τις επιλογές που θα πρέπει να έχουν στην αγορά τους οι καταναλωτές.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την υποστήριξή μου για την πρόταση να διατηρηθεί η ειδική κατά κατηγορία απαλλαγή για την αγορά επισκευών και συντήρησης, η οποία αποδείχθηκε λιγότερο ανταγωνιστική από ό,τι η αγορά των πωλήσεων. Ο προβληματισμός μου όσον αφορά τη δευτερογενή αγορά έχει να κάνει κυρίως με εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες οι καταναλωτές συνδέονται χωρίς λόγο με έναν συγκεκριμένο φορέα για την επισκευή του αυτοκινήτου τους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε επειδή τα ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής δεν έχουν τη δέουσα πρόσβαση στην απαραίτητη τεχνική πληροφόρηση είτε επειδή οι κατασκευαστές αυτοκινήτων ερμηνεύουν καταχρηστικά τους όρους εγγυήσεων.

Πρόκειται για έναν απαράδεκτο περιορισμό της επιλογής που θα έπρεπε να έχουν οι καταναλωτές, και αναμένω από την Επιτροπή να προτείνει λύσεις για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ως εκ τούτου, καλώ την Επιτροπή να πραγματοποιήσει κάποιες διασαφηνίσεις σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάσταση αυτή, η οποία είναι εις βάρος των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Almunia, το 80% των επιμέρους μερών κάθε καινούργιου αυτοκινήτου κατασκευάζεται από ανεξάρτητους παραγωγούς. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι παραγωγοί των αυτοκινήτων διαθέτουν ένα τεράστιο εμπορικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους παραγωγούς των επιμέρους μερών και τους ανεξάρτητους σταθμούς συντήρησης.

Σήμερα, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να μην αρχίσει και πάλι η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκίνητων οχημάτων να μοιάζει με ολιγοπώλιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε στους πολίτες μας το δικαίωμα να επιλέγουν τόσο τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων όσο και τους ανεξάρτητους σταθμούς συντήρησης. Απαιτούνται εγγυήσεις πρόσβασης σε τεχνικές πληροφορίες. Πρέπει να λάβουμε μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κατάχρηση των εγγυήσεων από μέρους των παραγωγών. Επίσης, οι εξουσιοδοτημένοι σταθμοί συντήρησης πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν ανταλλακτικά από ανεξάρτητους παραγωγούς, καθώς και τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν στα εργαστήριά τους. Χωρίς σαφώς καθορισμένες εγγυήσεις στον νέο κανονισμό, το δικαίωμα της επιλογής των ευρωπαίων πελατών, το οποίο είναι θεμελιώδους σημασίας για την αγορά, θα συνεχίσει να ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κατά την άποψη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, είναι φυσικά εξίσου σημαντικό να προστατευθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Επίτροπε, ο ανταγωνισμός δεν αποτελεί αυτοσκοπό.

Εάν εξετάσουμε την κατάσταση των μικρών αντιπροσωπειών και των μικρών εργαστηρίων, πρέπει να αυξήσουμε την οικονομική τους ικανότητα να προβαίνουν σε επιχειρηματικές ενέργειες, διαφορετικά μια μέρα θα έχουμε μόνο μεγάλες αντιπροσωπείες και μεγάλες αλυσίδες εργαστηρίων. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει, καταρχάς, την παροχή αυθεντικής εξουσιοδότησης για την πολλαπλή εμπορία. Περιλαμβάνει το να παράσχουμε στα εργαστήρια και στις αντιπροσωπείες τη δυνατότητα να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα και τις επιλογές επισκευής τους. Τρίτον, περιλαμβάνει την παροχή των απαραίτητων ευκαιριών για την απόκτηση ικανοτήτων. Νωρίτερα κάναμε λόγο για την ηλεκτροκίνηση. Πρέπει να είναι επίσης σε θέση να συντηρούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τέταρτον, χρειάζονται επενδυτική ασφάλεια, με άλλα λόγια συμβατική προστασία και όχι άλλες αναθεωρήσεις. Πρέπει να μπορούν να κάνουν ασφαλείς επενδύσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel (PPE) . – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ας μιλήσουμε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι έμποροι αυτοκινήτων. Στη χώρα μου, όπως και σε άλλες χώρες, οι έμποροι αυτοκινήτων ανησυχούν για την ολοφάνερη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο δικό τους πεδίο δράσης και σε αυτό των κατασκευαστών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 μείωσε τη διαφορά αυτήν. Χωρίς τον εν λόγω κανονισμό, ο τομέας της διανομής αυτοκινήτων, ο οποίος έχει ήδη πληγεί εξαιτίας της κρίσης, θα αντιμετώπιζε μια αυξανόμενη αβεβαιότητα όσον αφορά τις επενδύσεις του και τους εμπορικούς του στόχους.

Ένας μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών συνεργείων μεσαίου μεγέθους δεν θα μπορεί πολύ απλά να αντέξει και να διαχειριστεί τις απαιτήσεις που προβάλλουν οι κατασκευαστές στους εμπόρους. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Επίτροπε, αυτό που διακυβεύεται εδώ δεν είναι ο ανταγωνισμός. Ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί μεταξύ των κατασκευαστών αυτοκινήτων και όχι μεταξύ των εμπόρων ή μεταξύ των εμπόρων και των κατασκευαστών. Οι ιδιοκτήτες τοπικών συνεργείων δεν μπορούν να απειλήσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην Ευρώπη.

Μιλάτε για κυριαρχία στην αγορά, για ενδεχόμενη κυριαρχία. Ας μιλήσουμε γι’ αυτό, λοιπόν! Η κυριαρχία αυτή δεν υφίσταται στην περίπτωση των ανταγωνιζόμενων κατασκευστών. Δεν υφίσταται σε σχέση με άλλους παραγωγούς. Υφίσταται μεταξύ των κατασκευαστών και των διανομέων αυτοκινήτων, και αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα που έχει αποδειχθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Επιτροπή υιοθετεί μια επιστημονική θέση που βασίζεται σε μεγάλες εταιρείες προκειμένου να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο αριθμό μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν μόνο ένα πράγμα: λίγη ελευθερία και λίγη ασφάλεια στις συναλλαγές τους με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι πρακτικές των οποίων, σε σχέση με τους εμπόρους τους, γίνονται ειλικρινά απαίσιες σε ορισμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για τον Δαυίδ εναντίον του Γολιάθ, με τη διαφορά ότι, αυτήν τη φορά, η Επιτροπή φαίνεται να θέλει να διασφαλίσει ότι αυτός που οπωσδήποτε θα νικήσει είναι ο Γολιάθ.

Η θέση και το σκεπτικό πίσω από την κατάργηση του κανονισμού απαλλαγής είναι άστοχα. Είναι εσφαλμένα· στοχεύουν στους λάθος ανθρώπους. Ο περιορισμός του πεδίου δράσης, της νομικής ασφάλειας και της προθυμίας των ιδιοκτητών συνεργείων να πραγματοποιήσουν επενδύσεις δεν θα προαγάγει την εσωτερική αγορά και σίγουρα δεν θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Η αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των κατασκευστών αυτοκινήτων όσο και των κατασκευαστών ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, πρέπει να παραμείνει αποδοτική και καινοτόμος από οικονομικής πλευράς.

Δεδομένου ότι η οδική ασφάλεια επηρεάζεται από τις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ανταλλακτικών του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, προτρέπουμε την Επιτροπή να προωθήσει έναν αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά των ανταλλακτικών, έτσι ώστε να είναι προσιτές οι τιμές για κάθε τύπο ανταλλακτικών. Οι πελάτες θα πρέπει να μπορούν να αγοράζουν ένα όχημα σε ανταγωνιστικές τιμές και να επιλέγουν τον προμηθευτή, τον οποίο θέλουν να πραγματοποιήσει τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης, ανεξάρτητα από το ποιο σύστημα διανομής επιλέγει ο προμηθευτής.

Το επερχόμενο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ΜΜΕ στην αλυσίδα εφοδιασμού του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι σε θέση να απολαύουν ευνοϊκών συνθηκών και θα πρέπει επίσης να εμποδίζει κάθε αυξανόμενη εξάρτηση από τους μεγάλους κατασκευαστές. Επιπλέον, οι νέες διατάξεις των κανονισμών σχετικά με το γενικό καθεστώς της απαλλαγής κατά κατηγορία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν τον ορισμό των τελικών χρηστών, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη και η μίσθωση.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - (FI) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι ιδιαίτερα σαφές από τις προηγούμενες ομιλίες ότι το Κοινοβούλιο τρέφει μεγάλες ανησυχίες κυρίως για την ισορροπία μεταξύ των εμπόρων και των κατασκευαστών αυτοκινήτων, η οποία αντικατοπτρίζεται αναπόφευκτα στις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι καταναλωτές.

Η εν λόγω ισορροπία θα πρέπει να είναι προφανής ιδιαίτερα στις μικρές αγορές και στις αραιοκατοικημένες περιοχές, όπως η Φινλανδία και άλλα μέρη της Σκανδιναβίας. Για εμάς, το να επιτρέψουμε τις πωλήσεις και τις αγορές των αντιπροσωπειών διαφόρων κατασκευαστών έχει προτεραιότητα και αποτελεί το βασικό προαπαιτούμενο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές έχουν επαρκή πρόσβαση στις υπηρεσίες του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο πληθυσμός της Φινλανδίας ανέρχεται στα πέντε εκατομμύρια κατοίκους, και φέτος θα πουληθούν περίπου 100.000 αυτοκίνητα. Ο αριθμός αυτός ακούγεται ίσως γελοιωδώς μικρός και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό οι αλλαγές αυτές να μην θέτουν σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο την πολλαπλή εμπορία.

Ο προηγούμενος κανονισμός που διασφάλιζε την πολλαπλή εμπορία στο εμπόριο των αυτοκινήτων ήταν εξαίρετος και, επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να ρωτήσουμε για ποιον λόγο τον τροποποιούμε στο στάδιο αυτό. Μια άλλη πολύ σημαντική συνέπεια θα είναι ότι θα καταστραφούν οι ελπίδες των εμπόρων να ικανοποιήσουν τους καταναλωτές στις αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και ότι θα καταστεί δύσκολο για τους καταναλωτές να αγοράζουν οχήματα σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι οι μικρότεροι κατασκευαστές δεν θα εκπροσωπούνται καθόλου σε περιοχές που δεν είναι μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα και, κατά συνέπεια, οι επιλογές των καταναλωτών μεταξύ των μοντέλων αυτοκινήτων θα μειωθούν σημαντικά.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ακούσατε τώρα τις ομιλίες μας και θα μπορούσατε να τις εκλάβετε ως μια αντίφαση μεταξύ θεωρίας και πράξης. Μπορώ μόνο να επαναλάβω την έκκληση που απηύθυνα στον Πρόεδρο της Επιτροπής την άνοιξη του 2009.

Είμαστε αντιμέτωποι με κάποια ανεπίλυτα θέματα όσον αφορά τους εμπόρους οχημάτων και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και με μια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και με μια αβέβαιη ανάπτυξη και αγορά απασχόλησης. Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν να επεκτείνουμε τον υφιστάμενο κανονισμό παρά να δημιουργήσουμε έναν νέο που απλώς θα επιδεινώνει όλα αυτά τα προβλήματα. Εάν διατηρήσουμε μόνο την προώθηση ενός συγκεκριμένου σήματος, θα υπάρχει το πρόβλημα των διαφορετικών εθνικών κανονισμών. Είμαστε αντίθετοι σε έναν προαιρετικό κώδικα συμπεριφοράς και υπέρ ενός αποτελεσματικού μηχανισμού επιβολής. Θέλουμε το όριο του 30% σχετικά με την αγορά ανταλλακτικών να παραμείνει ως έχει, διότι παρέχει στους εξουσιοδοτημένους εμπόρους αυτοκινήτων μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι αρκετά σαφείς, ώστε να διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, όπως υπήρχε στο παρελθόν. Υπάρχουν σημαντικές συμβατικές ρήτρες που απλώς δεν τις συμπεριλάβατε, δηλαδή τις ρήτρες εκείνες που έχουν να κάνουν με τις διατάξεις και τις περιόδους ειδοποίησης, την πολλαπλή εμπορία, τη μεταβίβαση επιχειρήσεων και τον διακανονισμό των διαφορών. Σας παρακαλούμε να υπερασπιστείτε και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πολλαπλή εμπορία αποτελεί μέρος του ανταγωνισμού και βοηθά να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Θέλουμε να υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός. Ο περιορισμός των επιλογών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εμπόρων αυτοκινήτων θα μειώσει τον ανταγωνισμό. Σας παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την αγορά, τις επιχειρήσεις και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και να χρησιμοποιήσετε τις 21 ημέρες που παραμένουν στη διάθεσή σας.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στην πραγματικότητα όλοι οι ομιλητές του Κοινοβουλίου μίλησαν άφοβα υπέρ ενός φιλικού προς τις ΜΜΕ κανονισμού. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό σύστημα διανομής. Οι μικροί διανομείς απασχολούν πολλούς ανθρώπους. Είναι σημαντικό για αυτούς να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός στο πλαίσιο του συστήματος, όσο σημαντικό είναι και για τους εμπόρους αυτοκινήτων – ανεξάρτητα από το εάν αυτοί είναι μεγάλοι ή μικροί. Ο ανταγωνισμός πρέπει να λειτουργεί. Πιστεύω ότι, συγκεκριμένα στον τομέα του αυτοκινήτου, οι καταναλωτές έχουν επίσης δικαίωμα σε έναν ανταγωνισμό που λειτουργεί, έτσι ώστε να μην έρχονται αντιμέτωποι με μονόπλευρα συστήματα, στα οποία δεν υπάρχει πλέον η ελευθερία επιλογής. Ακριβώς αυτή η ελευθερία επιλογής είναι που θα έχει σημασία στο μέλλον, ιδιαίτερα για τις αγροτικές περιοχές, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει γενική πρόβλεψη και για τις αγροτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι ο κ. Karas είχε απόλυτο δίκαιο, όταν έλεγε ότι μας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τον εκμεταλλευθούμε αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω απλώς να πω ότι, σε αυτό το στάδιο, όλοι θα συμφωνούσαν ότι το αυτοκίνητο δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια: αποτελεί αναγκαιότητα. Αυτό το κατάλαβα πριν από δύο εβδομάδες, όταν χτύπησε η ηφαιστειακή στάχτη. Έπρεπε να διασχίσω την Ευρώπη και την Αγγλία με αυτοκίνητο, τρένο και φέρι μποτ και ποτέ δεν είχα νιώσει τόσο ανεξάρτητος και ευτυχισμένος όσο όταν καθόμουν στο αυτοκίνητό μου.

Επομένως, οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους καταναλωτές να έχουν επιλογές κλπ. είναι πολύ σημαντικό, όχι όμως εις βάρος των μικρομεσαίων εμπόρων αυτοκινήτων. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε τοπικές κωμοπόλεις και χωριά. Κάνουν πολλά για όλους, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν την αγορά και ανταγωνίζονται, προφανώς, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, επομένως συμφωνώ απολύτως με τον κ. Karas και τους άλλους ομιλητές στο ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους καθώς προχωρούμε μπροστά.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι κατανοώ τις προσπάθειες να διασφαλιστεί η ελευθερία επιλογής των καταναλωτών σε σχέση με την επιλογή του συνεργείου που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν.

Από την άλλη πλευρά, όμως, μπορώ να δω τα αντικειμενικά όρια που υπάρχουν στην απόλυτη ελευθερία στον τομέα αυτόν. Όπως κανένας από εσάς δεν θα σκεφτόταν να στείλει ένα αεροσκάφος του ευρωπαϊκού ομίλου «Airbus» σε ένα εργαστήριο της εταιρείας «Tupolev» για συντήρηση, έτσι και ο ιδιοκτήτης μιας δεδομένης μάρκας οχήματος εξαρτάται, όταν πρόκειται για συντήρηση, από την τεχνολογία και τις διαδικασίες εργασίας του παραγωγού του οχήματος.

Εάν ο παραγωγός ενός οχήματος παρέχει στον πελάτη κάποια εγγύηση για το όχημα, έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον πελάτη να πραγματοποιείται η συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τις καθορισμένες οδηγίες του. Εάν ο πελάτης πάει ένα όχημα για συντήρηση σε ένα συνεργείο, στο οποίο οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και τις ικανότητες, υπάρχει ο κίνδυνος να μην κάνουν καλά τη δουλειά και ακόμη και να καταστρέψουν το όχημα. Ως εκ τούτου, εάν θέλουμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, δεν μπορούμε να προσδοκούμε ότι όλα τα συνεργεία θα είναι εξίσου ικανά να παράσχουν υπηρεσίες για όλες τις μάρκες οχημάτων. Ως καταναλωτής, θα προτιμούσα να δω καλά εξοπλισμένα συνεργεία με προσωπικό καλά εκπαιδευμένο για μια συγκεκριμένη μάρκα οχήματος. Η εξειδίκευση και η ισορροπημένη σχέση με τον παραγωγό αποτελούν επίσης τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσει ο πελάτης.

 
  
MPphoto
 

  Joaquín Almunia, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη λαμπρή προεδρία αυτής της συνεδρίασης, καθώς και να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που μίλησαν σε αυτήν τη συζήτηση.

Θα ήθελα να επεκτείνω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους σας, όχι μόνο για τις σημερινές σας ομιλίες εδώ αλλά και για όλη την ασυνήθιστα ενδιαφέρουσα και πολύτιμη συμβολή σας καθόλη τη διάρκεια μιας μακράς, όπως είπα και στην ομιλία μου, διαδικασίας διαβούλευσης προς όλες τις κατευθύνσεις, εάν μου επιτρέπετε. Δεν πραγματοποιήθηκε μόνο διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, τους βουλευτές του και τις επιτροπές που είναι αρμόδιες για ζητήματα σχετικά με το αυτοκίνητο, τον ανταγωνισμό μεταξύ των εμπόρων και τους καταναλωτές, αλλά πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις και με τα κράτη μέλη, καθώς και με όλους τους ενδιαφερόμενους και όποιον άλλον εξέφρασε την επιθυμία να εκφράσει την άποψή του.

Στόχος κάθε κανονισμού ή απόφασης αναφορικά με τον ανταγωνισμό είναι να επωφεληθεί ο καταναλωτής. Αυτός είναι ο σκοπός, η κεντρική μας ανησυχία και ο πρωταρχικός στόχος του κανονισμού μας.

Όταν οι καταναλωτές προετοιμάζονται για τη σημαντική απόφαση να επισκεφτούν κάποιον έμπορο –διότι, όπως είπε κάποιος από εσάς, πρόκειται για μια σημαντική δαπάνη για όλους τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά– θέλουν να μάθουν για τις τιμές και την ποιότητα, για να μπορούν να κάνουν συγκρίσεις, και μπορούν να το κάνουν αυτό. Ενδεχομένως, μπορούν να το κάνουν πιο εύκολα τώρα από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Θέλουν να μπορούν να κάνουν την επιλογή τους χωρίς κωλύματα και χωρίς κανένα εμπόδιο που να προκύπτει από την έλλειψη ανταγωνισμού. Πιστεύουμε ότι, με τον νέο κανονισμό, αυτή η ευκαιρία επιλογής θα επεκταθεί· δεν θα περιοριστεί, αλλά, αντίθετα, θα επεκταθεί. Μπορούν και πρέπει να μπορούν να επιλέγουν –όπως είπατε πολλοί από εσάς– τις δευτερογενείς υπηρεσίες, το συνεργείο επισκευής και το συνεργείο συντήρησης του οχήματός τους· θέλουν αυτά τα συνεργεία, είτε αυτά ανήκουν ή συνδέονται με τον κατασκευαστή του οχήματος είτε όχι, να διαθέτουν τις σωστές τεχνικές πληροφορίες, τα ανταλλακτικά και τις προδιαγραφές που χρειάζονται.

Η τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής βελτιώνει όλα αυτά τα σημεία. Όλα αυτά τα σημεία βελτιώνονται. Σας παρακαλώ να εξετάσετε τι λέει το κείμενο που είδατε, καθώς και το προσχέδιο και τις κατευθυντήριες γραμμές που το συνοδεύουν. Από όλες αυτές τις απόψεις, ο μελλοντικός κανονισμός θα παράσχει στους καταναλωτές περισσότερα οφέλη από ό,τι ο σημερινός κανονισμός.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: τι έχει συμβεί σε σχέση με αυτές; Είναι σημαντικό να ακούμε τις απόψεις των πολιτών και πράγματι τις ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον. Και εννοώ τις απόψεις όλων, συμπεριλαμβανομένης και τις δικής σας, φυσικά.

Τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στους μικρούς εμπόρους; Ο αριθμός τους έχει αυξηθεί ή έχει μειωθεί; Έχουν επωφεληθεί και τους έχει φανεί ευκολότερο να εισέλθουν στο κύκλωμα διανομής, στην αγορά διανομής· μήπως έχουν επηρεαστεί αρνητικά ή έχουν συναντήσει εμπόδια; Αυτό που συμβαίνει είναι κυρίως το τελευταίο. Αυτή είναι η αλήθεια. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν ήταν πρόθεση όσων συνέταξαν και αποφάσισαν επί του κανονισμού του 2002, αλλά ήταν κάτι που μας δίδαξε η εμπειρία τα τελευταία χρόνια. Και αυτό ακριβώς επιθυμούμε να διορθώσουμε.

Τι συνέβαινε μέχρι σήμερα ή εξακολουθεί να συμβαίνει με ορισμένα συνεργεία και ορισμένους κατασκευαστές ανταλλακτικών; Αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία θα εξαφανιστούν δυνάμει του νέου κανονισμού και των νέων κατευθυντήριων γραμμών.

Ως εκ τούτου, προτείνουμε έναν κανονισμό και κατευθυντήριες γραμμές, τα οποία θα αυξήσουν το εύρος επιλογών και ευκαιριών των μικρών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα, από την κατασκευή ανταλλακτικών έως την επισκευή οχημάτων.

Οι έμποροι, τους οποίους πολλοί από εσάς ανέφεραν και τους οποίους άκουσα απευθείας, και όχι μόνο μέσα από τα κείμενα γραπτών διαβουλεύσεων ή συνεδριάσεων στις οποίες δεν συμμετείχα· πέρασα χρόνο μαζί τους και πέρασα χρόνο μιλώντας μαζί τους, σε μια ασυνήθιστα εποικοδομητική συνεδρίαση. Δεν έχουν όλοι οι έμποροι τα ίδια συμφέροντα. Υπάρχουν μεγάλοι έμποροι, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην αγορά ορισμένων κρατών μελών, και υπάρχουν επίσης και πολλοί μικροί έμποροι, οι οποίοι είναι πιο ευχαριστημένοι με αυτό που προτείνουμε επί του παρόντος παρά με αυτό που ίσχυε από το 2002, διότι είδαν ότι ορισμένες πτυχές, οι οποίες δεν ήταν στην πρόθεση του νομοθέτη το 2002, δεν είναι προς το συμφέρον τους, αλλά αντίθετα το έκαναν δυσκολότερο γι’ αυτούς να αντέξουν τον ανταγωνισμό με τους μεγάλους εμπόρους.

Τέλος, οι προθεσμίες ακύρωσης. Θεσμοθετούμε προστασία· δημιουργούμε ακόμη και εξαιρέσεις για κάθε περίπτωση, όταν θεωρούμε ότι ο ανταγωνισμός πλήττεται στο πλαίσιο των σημερινών κανονισμών, τόσο στο πλαίσιο του κανονισμού για τα οχήματα όσο και στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, παρά τις προθέσεις μας ως νομοθετών· μπορούμε να παραιτηθούμε από την εφαρμογή του κανονισμού, εάν δούμε ότι δεν προστατεύει τον ανταγωνισμό. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με τον γενικό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία και θα μπορέσουμε να το κάνουμε με τον ειδικό κανονισμό για τα οχήματα.

Ως εκ τούτου, συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Είναι γεγονός ότι πιστεύω πως τα προβλήματα αντιμετωπίζονται καλύτερα δυνάμει του προτεινόμενου κανονισμού από ό,τι μέχρι σήμερα, όχι επειδή είμαστε πιο έξυπνοι από ό,τι πριν από οκτώ χρόνια, αλλά απλώς επειδή όλοι μαθαίνουμε από την εμπειρία. Είναι σημαντικό να ακούμε τις απόψεις των πολιτών, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να διδασκόμαστε από την εμπειρία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, έλαβα μια πρόταση ψηφίσματος(1)σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς.(RO) Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι συχνά η μεγαλύτερη δαπάνη που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από την αγορά σπιτιού. Μέσω του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να καταργηθεί η σημερινή απαλλαγή στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και να θεσπιστούν γενικοί κανόνες ανταγωνισμού.

Πιστεύω ότι, μόλις καταργηθούν ορισμένοι όροι του σημερινού κανονισμού που αφορά τον τομέα, συγκεκριμένα οι όροι εκείνοι σχετικά με την ελευθερία να πραγματοποιείται έως και το 70% των πωλήσεων μέσω διαμεσολαβητών που πωλούν αυτοκίνητα πολλών κατασκευαστών, θα προκύψει ο κίνδυνος να αυξηθεί η εξάρτηση των διαμεσολαβητών των κατασκευαστών, περιορίζοντας τον ανταγωνισμό, καθώς και τις επιλογές που διαθέτουν οι καταναλωτές στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτων.

Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ένας μεγάλος αριθμός διαμεσολαβητών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα, οι οποίες είναι περισσότερο ευάλωτες, θα μπορούσε να εξαφανιστεί από την ευρωπαϊκή αγορά, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτόν ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Κατά συνέπεια, καλώ την Επιτροπή να αξιολογήσει τις συνέπειες των προτάσεών της, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση του ευρωπαϊκού τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον οποίο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο, καθώς και να υποβάλει στο τέλος της τριετούς παράτασης του σημερινού κανονισμού έναν νέο κανονισμό, εάν κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), γραπτώς. – (PL) Συμβάλλοντας στη σημερινή συζήτηση σχετικά με τον κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της σχετικά με το μελλοντικό πλαίσιο για το δίκαιο του ανταγωνισμού που θα ισχύει για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στην οποία καθορίζει τη νομική στρατηγική σε σχέση με τη διανομή των αυτοκίνητων οχημάτων και τις δευτερογενείς υπηρεσίες έπειτα από τη λήξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1400/2002. Κατά συνέπεια, προκύπτει πλέον το πρόβλημα μιας δέουσας αντίδρασης από μέρους των αρχών προστασίας του ανταγωνισμού όσον αφορά την πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, σε ανταλλακτικά και σε εξουσιοδοτημένους σταθμούς συντήρησης, καθώς και όσον αφορά την κατάχρηση των εγγυήσεων. Ως εκ τούτου, ρωτώ εάν η Επιτροπή είναι βέβαιη ότι η λύση που έχει εφαρμόσει θα διασφαλίσει τη γενική προστασία του ανταγωνισμού στον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (PPE), γραπτώς.(PL) Ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκίνητων οχημάτων συνιστά ένα εξαιρετικά σημαντικό έγγραφο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι επηρεάζει άμεσα περισσότερους από 3,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους που απασχολούνται στον ευρωπαϊκό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή αγορά. Ο εν λόγω κανονισμός δημιούργησε επωφελείς συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες ενίσχυσαν τον ανταγωνισμό στην αγορά της αυτοκινητοβιομηχανίας. Προκάλεσε τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και κατέστησε δυνατή την αποτελεσματική και σταθερή ανάπτυξη της αγοράς, κάτι που είναι προς όφελος των καταναλωτών, των μεγάλων συμφερόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι διασφαλίζει την εκτεταμένη πρόσβαση των ευρωπαίων καταναλωτών σε υπηρεσίες και αγαθά της αγοράς της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το έγγραφο έχει ξεχωριστή σημασία για τους ανεξάρτητους σταθμούς συντήρησης αυτοκινήτων, οι οποίοι απαιτούν να έχουν πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες προκειμένου να μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά με τους εξουσιοδοτημένους σταθμούς συντήρησης, καθώς και για τους ανεξάρτητους παραγωγούς ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Χάρηκα πολύ όταν άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει τον παρόντα κανονισμό. Στο ψήφισμα B7 0245/2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει τα ζητήματα που έθεσα σε γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή, στις 16 Απριλίου του τρέχοντος έτους, όπως είναι η πρόσβαση των ανεξάρτητων παραγωγών σε τεχνικές πληροφορίες, καθώς και να εξηγήσει επακριβώς τις έννοιες «ανταλλακτικά συγκρίσιμης ποιότητας», «γνήσια ανταλλακτικά» και «τεχνική πληροφόρηση». Εκείνοι στους οποίους απευθύνεται ο ΓΚΑΚ, λαμβάνοντας υπόψη τον καθόλου ασήμαντο ρόλο τους στην οικονομία, χρειάζονται μια σαφώς και επακριβώς διατυπωμένη νομοθεσία.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου