Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2103(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0121/2010

Внесени текстове :

A7-0121/2010

Разисквания :

PV 05/05/2010 - 24
CRE 05/05/2010 - 24

Гласувания :

PV 06/05/2010 - 7.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0152

Разисквания
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел Версия ОВ

24. Съобщение на Комисията относно действията срещу рака: европейско партньорство (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. Следващата точка от дневния ред е доклад относно съобщението на Комисията относно действия срещу рака: европейско партньорство [2009/2103(INI)] – Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Alojz Peterle (A7-0121/2010).

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, докладчик. - (SL) Г-н председател, г-н член на Комисията, госпожи и господа, с настоящия доклад заемаме позиция по един от най-трудните за решаване проблеми в Европейския съюз. Епидемичното разпространение на рака го превръща в най-често срещаното заболяване в рамките на Общността, като всеки трети гражданин е изправен пред вероятността да се разболее.

Доволен съм, че в началото на настоящия мандат не се налага да призоваваме Комисията и Съвета да предприемат начални стъпки за борба с рака, защото разполагаме с ясните решения на Съвета от месец юни 2008 г. и амбициозния проект „Европейско партньорство за действия за борба с рака”, представен от Европейската комисия през месец септември 2009 г., който е тема на доклада. Важно е да се отбележи, че действията вече са в ход. С помощта на настоящия доклад подкрепяме една от най-амбициозните цели на Комисията, а именно – намаляване тежестта на раковите заболявания с 15% в рамките на 10 години.

Доволен съм и от факта, че това партньорство беше разработено в сътветствие с нашата резолюция относно здравната стратегия „Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.”. В нея отстояхме значението на принципа здраве за всички, както и участието на здравната тематика във всички политики и поставихме силен акцент върху профилактиката на раковите заболявания.

Изумителен и тревожен е фактът, че държавите-членки инвестират средно едва 3% от бюджетите за здравеопазване в профилактика на раковите заболявания. Макар и да изглежда статистическа грешка, числото означава, че здравните политики на държавите-членки не се отнасят много сериозно към превенцията. Това, от което се нуждаем, е смяна на приоритетите в посока към повече дейности по профилактика в рамките на стратегическите, техническите, организационните и финансовите подходи. Наясно сме с това, както и с доказателствата, че ранното откриване на рака може значително да намали смъртността от него.

Друга ключова дума в доклада е „неравенство”, при това става дума за няколко вида неравенство. Най-важният от тях е известен като „желязната завеса между Изтока и Запада” и става дума за сериозни различия между шансовете за преживяване на раково болните, но сме наясно и с чувствителни разлики между отделните държави-членки по същия показател. Освен разликата в успеха на прилаганите терапии, имаме сериозни различия и по отношение честотата или обхвата на ранното откриване на рака, различия в палиативните грижи и ефективността от рехабилитацията на раково болните.

Гражданите на Европейския съюз трудно приемат наличието на такива различия на ниво организация на борбата с рака, предвид факта, че някои от държавите-членки разполагат с национални програми, а други – не. Съществуват различия и по отношение събирането на данните за раковите заболявания. Независимо от това, че Договорът от Лисабон позволява на Европейския съюз да взема единствено подкрепящи мерки, прилагането на съгласуван и добре организиран подход на такова ниво е изключително важен, ако желаем да се борим ефективно с раковите заболявания. Обмяната на добри практики би била немислима без поощряване от институциите на Общността.

Третата ключова дума в доклада е „партньорство”. Ще успеем да се приближим към постигането на амбициозната цел на Комисията само ако обединим сили както по вертикалата, така и по хоризонталата. Предпоставка за това е гаранцията, че борбата с рака запазва трайно мястото си в дневния ред на политиките на европейските и националните институции. Не е достатъчно само да има тясна връзка лекар-пациент. Нашата задача е да дадем своя принос за изграждането на силно политическо партньорство, на политическа воля, която ще даде тласък за по-бързи действия в Европа.

По този повод бих искал специално да акцентирам върху проблема с рехабилитацията на раково болните. Трябва да обърнем много повече внимание на победилите рака. Не трябва да ги стигматизираме или отписваме, а да им дадем възможност успешно да се интегрират отново в обществения живот и да продължат професионалното си развитие. Днес близостта до гражданите е ключов момент в борбата срещу рака в Европа.

Бих искал да благодаря на докладчиците в сянка, които помогнаха за изготвянето на доклада, за оказаното огромно съдействие.

 
  
MPphoto
 

  Джон Дали, член на Комисията. − (EN) Г-н председател, радвам се, като виждам, че Парламентът запазва ентусиазма и подкрепата си за работата на Комисията в областта на профилактиката и контрола на раковите заболявания. Благодаря за усилията по изготвянето на доклада и особено на докладчика, г-н Peterle.

Силни действия на европейско ниво могат да окажат сериозен последващ ефект на национално, регионално и местно ниво. По този начин се изтъква потенциала на Европейското партньорство за действията срещу рака. Успехът на инициативата зависи до голяма степен от активното участие на многобройните и разнообразни партньори. До този момент държавите-членки, работещите в сферата на здравеопазването, институциите, занимаващи се с рака, неправителствените организации, организациите на пациентите и представителите на фармацевтичната промишленост вземат участие в изготвянето на конкретни предложения за действия, които следва да бъдат извършени до 2013 г. Остава да видим обаче дали новият вид сътрудничество ще доведе до по-устойчиви действия срещу рака. Искрено се надявам да стане точно така.

В по-широк план се стремим да постигнем по-голям брой дългосрочни цели и по-добро използване на наличните средства. Това зависи от ангажираността на всички партньори и, разбира се, от достатъчното финансиране. Подкрепата на Европейския парламент за осигуряването на необходимите средства за бъдещия бюджет на Общността за здравеопазване е от изключително значение. Докладът се позовава на спектър от дейности за всеобхватен подход към профилактиката и контрола на раковите заболявания, по-голямата част от които вече са взети предвид при разработването на партньорството на основата на съобщението на Комисията.

Това партньорство се опира на пет основни стълба: промоция на здраве и превенция, в това число и промоция на Европейския кодекс против рака; скрининг и ранна диагностика, насочени към по-добро прилагане на препоръката на Съвета за онкологичния скрининг; размяна на най-добри практики в сферата на грижите за раково болните; сътрудничество и съгласуваност на научните изследвания в областта на рака и наличието на сравнителна информация и данни относно рака. Ключова задача на партньорството ще бъде помощта за по-добро разработване и прилагане на планове за раковите заболявания от държавите-членки.

До изтичането на инициативата за партньорството целта е всички държави-членки да имат интегрирани планове за борба с рака. Някои от действията ще се позоват на свършената до момента добра работа. Други ще изискват допълнителна помощ. Комисията е готова изцяло да предостави необходимата подкрепа. Освен това Комисията ще продължи тясното сътрудничество с Международната агенция за изследване на рака по отношение приноса към инициативата за партньорството. Трябва да отбележа и далечната цел за търсене на гаранции за по-добро интегриране на здравната проблематика във всички инициативи с характер на политики, които ще придвижа с ресорните колеги от Комисията. Разбира се ще продължим да отдаваме приоритетно значение на профилактиката посредством политиките относно факторите, влияещи върху здравето, като част от борбата с рака. Ще се опитаме да постигнем максимални резултати с помощта на ограничените средства, с които разполагаме. Приветствам горещо оказаната силна подкрепа от Европейския парламент за направените усилия.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, от името на групата S&D.(FR) Г-н председател, г-н Дали, представеният току-що от г-н Peterle проектодоклад, повтаря много категорично препоръките, дадени в съобщението на Европейската комисия, и черпи вдъхновение от резолюцията на Европейския парламент от 10 април 2008 г. за борба срещу рака в разширения Европейски съюз.

Бих искал да се възползвам от възможността да подкрепя целите на европейското партньорство, предвидени от Европейската комисия, с оглед по-ефективната борба срещу рака, независимо дали по отношение значението на профилактиката и ранното откриване, създаването на нов модел за профилактика на рака или, най-вече, намаляване на неравенствата в рамките на държавите-членки.

Споделям опасенията и тревогите, изразени в съобщението на Европейската комисия и проектодоклада. Бих искал да поздравя докладчика, г-н Peterle, за работата по изготвянето на доклада и за компромисните предложения, внесени с оглед включването на различните поправки.

В качеството ми на докладчик в сянка на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, имах желание, наред с други неща, да изтъкна следните въпроси: на първо място, увеличаването на годишната смъртност по причина на ракови заболявания, причинени от излагането на действието на канцерогени на работното място, но също и значението на по-добрия достъп до информация относно медикаментозната терапия за раково болни; прилагането на регламента REACH и извършването на редовно актуализиране на списъка с вещества, предизвикващи много висока загриженост, който включва канцерогените; подкрепата за иницативи за предотвратяване вноса на стоки, съдържащи канцерогенни химикали и засилване на проверките за откриване на такива химикали на територията на Европейския съюз, и на последно място, изработването на препоръки за единно определяне на нетрудоспособността на страдащите от хронични заболявания или рак.

Това са въпросите, които желаехме да повдигнем едновременно с предоставянето на подкрепата си за настоящия проектодоклад.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, от името на групата ALDE. – (EN) Г-н председател, позволете първо да поздравя г-н Peterle за чудесната работа по доклада, който трябва да гарантира, че борбата срещу рака остава върховен приоритет на дневния ред в сферата на общественото здраве. Няма нужда да повтаряме статистическите данни; всички знаем какви ще бъдат разходите на Съюза за общественото здраве, обществото и икономиката, ако не подходим към въпроса последователно и не осигурим съответните средства, особено за преодоляване на съществуващите неравенства между държавите-членки.

Бремето на рака заплашва устойчивостта на нашите системи за обществено здравеопазване, а ЕС определено трябва да застане начело на адекватния отговор срещу това предизвикателство. Дали става дума за профилактика, диагностика, лечение, научни изследвания или информация, говорим естествено и за партньорство, но ще успеем ефективно да се справим с бремето на рака в Европа само ако гарантираме, че всички заинтересовани страни – и особено организациите на пациентите – вземат участие в дългосрочен план, ако гарантираме успешната размяна на добри практики между държавите-членки и внимателното наблюдение и подкрепата за функционирането на това партньорство.

Надявам се Комисията да изпълни ролята си и да гарантира постигането на целите на инициативата за партньорство. Искам да изтъкна специално призива на Комисията за използване на съществуващия Европейски център за контрол върху заболяванията, като добавим към предмета на неговата дейност и незаразните заболявания. Вярвам, че по този начин чувствително ще се подобрят експертните възможности и препоръките, давани от него.

Накрая, трябва да разгледаме внимателно въпроса за навременния и равен достъп до профилактика, диагностика и грижи, ако желаем да гарантираме, че борбата срещу рака допринася също така и за постигането на целта, която не трябва да забравяме, а именно намаляването на неравенствата по отношение на здравеопазването в Европа.

Г-н член на Комисията, очаквам утре да Ви видя на отбелязването на Европейския ден за правата на пациента, защото това е изключително важно за пациентските организации и защото всички ние отдаваме голямо значение на личната Ви ангажираност с проблемите.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL. (NL) Благодаря, г-н председател, г-н член на Комисията и г-н докладчик. Ракът е ужасяващо заболяване, за което в най-лошия случай нищо не може да се направи. За щастие обаче ние можем да направим нещо. Животът ни стана по-дълъг, но за съжаление, колкото по-дълго живеем, толкова по-голям е рискът от развитието на рак. Колкото по-възрастно е населението, толкова повече случаи на ракови заболявания можем да очакваме. Затова държавите-членки трябва да дадат всичко от себе си за изграждането на ефективна и социално-ориентирана здравна политика. Целенасочени профилактични дейности чрез програми за профилактичен скрининг и достъпни лекарства срещу рака – към това трябва да насочим вниманието си.

Друг проблем, за който можем да направим нещо, е големият брой канцерогенни вещества в околната среда. Отвсякъде сме заобиколени с токсини в домовете си: сетете се само за азбеста, кухненските съдове и дори токсините в храната. ЕС трябва да защити гражданите си от тези токсини независимо от това дали ще засегне нечий индустриален интерес. Интересите и здравето на гражданите са над всичко!

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, от името на групата EFD. (DA) Г-н председател, ракът е широко разпространено заболяване, за което, благодарение на интензивните научни изследвания, започваме да научаваме все повече неща. Вече сме наясно със съществуването на генетично предразположение към развитието на рак, както и с факта, че поне един ензим участва в отключването на болестта. Стресът, начинът на живот, химикалите и вирусите също могат да причинят злокачествени заболявания. Тази година очакванията са почти два милиона европейци да починат от рак. В този смисъл, ракът не се спира пред национални граници. За това съм доволна от факта, че Комисията е предприела инициатива за разработване на амбициозен план за действие срещу рака на европейско ниво. Имам обаче два въпроса. Как се отнася Комисията към научните изследвания в тази област? В състояние ли са отпуснатите финансови средства да гарантират ефективността на научните изследвания и каква степен на приоритет се отдава на тези изследвания? Комисията изтъква, че обемът на скрининговите изследвания е скромен в сравнение с препоръката на Съвета. Затова вторият ми въпрос е как амбициозната цел ще се превърне в реално съществуващи пациенти в нашите страни? Реалистично ли е постигането на два пъти по-добра ефективност на скрининга в Европа?

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI).(RO) Първо искам да изразя благодарността си към г-н Peterle за усилията, вложени в изготвянето на доклада.

Според медицинските данни, ракът заема второ място сред причините за смъртност в Европа, като в еднаква степен засяга мъжете и жените. Ангажирането на Европейската комисия с партньорството, създадено за промоция на действията срещу рака, дава нов шанс за живот на засегнатите от страшното заболяване и техните семейства. За нас е от съществено значение да продължим обединяването на усилията за установяване на постоянно сътрудничество както по отношение увеличаване на специализираните познания, така и за разработването на решения за възникващите при тези случаи нови предизвикателства.

Ето защо Европейското партньорство за действия срещу рака трябва да гарантира правилното използване на ресурсите, уменията и финансовите средства, предоставени на разположение на всички държави-членки. Трябва да се гарантира повсеместния достъп в Европа до резултатите от напредъка в битката срещу рака, постигнати в отделните страни на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, борбата срещу рака трябва да бъде приоритет. Почти 30% от случаите на рак могат да бъдат предотвратени, а последствията от тях смекчени със средствата на ранното откриване и лечение. Някои видове рак засягат по различен начин мъжете и жените. Всяка година в Европейския съюз повече от 275 000 жени заболяват от рак на гърдата, като този брой нараства, дори и сред по-младите жени. Също всяка година 50 000 жени в Европа получават диагноза рак на шийката на матката, а 25 000 умират от това заболяване.

Независимо от това ракът на маточната шийка може практически да се елиминира чрез осигуряване на широк достъп до ваксините и пресяващите програми. Затова държавите-членки трябва спешно да разширят програмите за ваксиниране и скриниране на всички жени, които спадат към възрастовата група, която е най-подходяща да се възползва. Важно е да се насърчават кампании за здравно образование, осведомяване на обществеността за значението на ранната диагностика и информиране на хората за наличните програми и услуги. Ето защо подкрепям инициативата на Комисията в тази връзка.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Аз също искам да благодаря на докладчика за прекрасната работа. Според съобщението на Комисията до Парламента, броят на скриниращите онкологични изследвания, проведени в Европейския съюз, е по-малък от половината от минималния годишен брой на изследванията, които биха могли да се извършат. Смятам, че трябва да гарантираме достъпа на скрининговите изследвания до възможно най-голям брой хора, така че постигането на целевия брой да стане реалистично.

Научните изследвания в тази област отбелязват напредък по отношение намаляването на разходите за диагностични тестове и увеличаване на прецизността на онкологичния скрининг посредством използването на биологични маркери. Направено наскоро изобретение, удостоено с награда от Международното изложение на изобретенията в Женева, дава възможност за провеждане на скриниращи изследвания за определени видове рак за по-малко от шест минути на цена, по-ниска от едно евро. Става дума за датчик, изобретен от румънския изследовател Raluca-Ioana van Stade, който може да извършва скрининг за някои видове рак преди появата на симптомите и който предоставя най-точния метод понастоящем на пазара, като по този начин благоприятства по-високата честота на успеха на терапията.

Надявам се, че Комисията, посредством Съвместния изследователски център, ще прояви интерес към това изобретение и то ще бъде достойно за препоръка за включване в диагностичните програми.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Създаденото миналата година от Европейската комисия европейско партньорство е жизнено важен инструмент, предвид факта, че ракът е най-честата причина за смъртност след сърдечно-съдовите заболявания. За съжаление, съществуват огромни несъответствия между държавите-членки по отношение качеството на медицинските грижи и достъпа до лечение. Получени наскоро статистики подчертават, че при мъжете от Югоизточна Европа вероятността за смърт от рак е два пъти по-голяма в сравнение, например, със северните държави.

Смятам, че се нуждаем от намеса на европейско ниво за благото на европейските граждани с оглед предотвратяването на големите различия по отношение на диагностиката и лечението в държавите-членки на ЕС. Европейската комисия трябва да отпусне средства за научни изследвания в тази област. Успехи като изобретението на румънеца Raluca-Ioana van Stade, което представлява датчик, който може да улавя наличието на раково заболяване в човешкия организъм на молекулно ниво директно от кръвта на изследвания човек и посредством лесна манипулация, която трае не повече от шест минути, трябва да се подкрепят и максимално да се използват.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Ще отбележа, както изказалите се преди мен, че ефективната борба срещу рака трябва да включва пълния набор от мерки, от профилактика до скрининг, в това число и диагностика, специалните терапии и палиативните грижи. Бих искала обаче да спомена друг много важен аспект на това заболяване: семействата на пациентите, които губят битката срещу рака. Семейството трябва да бъде място, където членовете да чувстват облекчение, подкрепа и окуражаване. Изключително тежко е обаче да се изправиш лице в лице с прогресиращо заболяване и семействата не трябва да остават сами в това трудно положение. Следователно, когато говорим за борбата срещу рака, трябва да помислим и за условията за осигуряване на достоен край на живота. Това трябва да стане под формата на системни грижи и съвети към семействата, изправени пред перспективата на изнурителни дълготрайни грижи в домашни условия, както и система за достъп до специализирани места, предоставящи специализирани и преди всичко хуманни грижи на хората в терминален стадий на раковото заболяване.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - (EN) Г-н председател, смята се, че 3,2 милиона европейски граждани биват диагностицирани като раково болни всяка година, а със застаряването на населението в Европа, тенденциите са за удвояване на броя на случаите на ракови заболявания – за съжаление – през следващите 20 години.

Трябва да се заемем с този обществен бич. Ракът се причинява от много фактори. Искам да изброя онези, в чието участие съм убеден лично: тютюнопушене, наднормено тегло, малък прием на плодове и зеленчуци, обездвижване и прекомерна консумация на алкохол. От изключително значение е стратегиите за промоция на здраве на европейско, а също и на национално, ниво да се подсилят и да бъдат обезпечени в достатъчна степен. Ранното откриване е от първостепенна важност. Виждаме, че благодарение на него, много хора днес още са живи, което би било немислимо, ако не съществуваше този метод.

Чрез научните изследвания върху рака Европейският съюз може да заеме водеща роля: важно е да се отбележи, че над 750 милиона евро са предвидени за научни изследвания в тази област в рамките на Седмата рамкова програма. Надявам се през следващите години да успеем да осигурим по-добро финансиране. В заключение искам да отдам дължимото на онези, особено хората в моята страна, които предоставят такива изключителни грижи на раково болните.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, здравето е ценно притежание, което трябва да се съхранява. Ракът е световен проблем, който продължава да стои на дневен ред независимо от напредъка на медицината. Според оценки на Световната здравна организация през 2004 година 13% от всички смъртни случаи се дължат на ракови заболявания. В ЕС близо 3,2 милиона души развиват рак всяка година. Най-често срещани са ракът на белите дробове, на дебелото черво и на гърдата. С напредването на възрастта скринингът също взема важно участие в поддържането на здравето. Принципът, че профилактиката е по-добра от лечението, се доказва с пълна сила в случая с раковите заболявания. Най-добрата от икономическа гледна точка стратегия и с най-добри шансове за успех е онкологичният скрининг.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Г-н председател, няма никакво съмнение, че ракът е ужасно заболяване и, както се казва в моята страна, то убива народа, тъй като от него всеки ден умират както млади, така и стари хора. Кой не би се ужасил от статистиките, че всеки трети човек може да се разболее от рак? В същото време професорите, медицинските сестри и лекарите, които се занимават с него, постигат голям напредък. В бъдеще обаче ще бъде важно да се харчат средства предимно за научни изследвания.

В този смисъл Европейският съюз играе важна роля: преди всичко в предоставянето на средства за научни изследвания и по-специално, като насърчава сътрудничеството между институтите, извършващи такъв вид научна работа. Ако направим това, ще постигнем още по-голям напредък в бъдеще и все по-малко хора ще се разболяват и ще умират от рак.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Моля за извинение за необичайно личния тон на това изказване, но докато разисквахме програмата срещу рака и много хора наблягаха на това колко ужасно заболяване е в действителност и колко много хора умират от него, си мислех само за това как преди четири години също страдах от рак. Дори точно по това време на годината, струва ми се, успях да поставя своеобразен рекорд, както се изразиха в онкологичното отделение. От главата до петите от мен висяха 14 тръбички и прекарах седмици в интензивното отделение. Но ето, че днес съм тук, депутат в Европейския парламент, способна съм да отглеждам трите си деца и да водя пълноценен живот. Бих искала да използвам личната си история, за да насърча жените, по-специално, но и гражданите на Европейския съюз като цяло, да се подложат на скрининг. Като се позовавам на личните си преживявания, бих искала да отправя послание към всички, страдащи от това заболяване, техните приятели и семейства и лекуващите им лекари никога да не губят надежда. Пожелавам на тези хора всичко най-добро и заявявам, че в мислите си оставам с тях.

 
  
MPphoto
 

  Джон Дали, член на Комисията – (MT) Г-н председател, изключително съм доволен от демонстрирания днес от депутатите ентусиазъм в общата борба срещу рака. Бих искал да благодаря на г-н Peterle за съставения доклад, а също и на г-жа Morvai, която току-що приключи изказването си, за това, че сподели надеждата си с нас и всички позитивни аспекти, че не всичко е загубено, когато човек се разболее от тази болест. Повдигнаха се много въпроси, като голяма част от изказаните от депутатите мисли бяха взети предвид в съобщението на Комисията. Уверявам ви, че направените днес от вас предложения, както и споменатите в доклада, ще бъдат много сериозно обсъдени при разискването на програмата за действия от наша страна.

По отношение на екологичния аспект, мога да заявя, че околната среда е наистина важен фактор – всъщност определящ фактор – в борбата срещу рака. Трябва да отбележа обаче, че високите стандарти, с които понастоящем разполагаме в Европа, са много полезни за намаляване честотата на това заболяване. Следователно, трябва да увеличим усилията си за гарантиране на спазването на високите екологични стандарти. Трябва да продължим да наблягаме върху важността на научните изследвания. Сега, когато фармацевтичната индустрия вече е част от моя ресор и отговорностите ми като член на Комисията, съществува много по-голяма възможност за работа с нейните представители и за координиране на научните изследвания по по-добър начин, като така се гарантира тяхната ефективност.

Един от стълбовете, върху които искам да изградя работата си през следващите пет години е предоставяне на възможно най-широк достъп до наличните на пазара медикаменти; един от най-сериозните в Европа проблеми – и днес също стана дума за това – е неравенството в здравния сектор. Ето нещо, което специално трябва да гарантираме: достъпа до лекарствата, които излизат на пазара. Бих искал още веднъж да ви благодаря. В заключение позволете да подчертая, че всички трябва да дадем най-доброто от себе си, за да убедим хората във важността на профилактичните дейности, например, значението на скрининга за рак на гърдата, който нееднократно се спомена днес. Важно е, особено предвид наличността на това средство в много, макар и не всички, части на Европа, силно да насърчим всички европейки да се подложат на тази процедура.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, докладчик. - (SL) Трябва да отбележа, че наистина съм доволен от разискването тази вечер и поднасям искрената си благодарност за вашата подкрепа и мъдри думи. Радвам се, че говорим един и същи език в такава голяма степен и че споделяме общи цели. Помежду ни има яснота относно по-широкия контекст и причините за това заболяване, както и яснота относно необходимостта от обединени усилия за борба срещу рака в партньорство един с друг.

Поради ограниченото време нямах възможността да кажа по-рано няколко думи и за здравословния начин на живот. Тъй като самият аз бях диагностициран със заболяване, подобно на това на г-жа Morvai, бих искал да я поздравя още по-сърдечно за това, че е победила болестта си. Вярвам, че по този начин показваме, че диагнозата рак не е непременно синоним на смъртна присъда.

По-специално, бих искал да благодаря на члена на Комисията г-н Дали, за вниманието и анонсирането на повече бързи действия, защото ракът притежава собствена динамика, поради което ние, също, трябва да действаме динамично. Предлагам услугите си на члена на Комисията за тясно сътрудничество в бъдеще. Смятам, че до момента съвместната ни работа е образцова и заедно можем да постигнем много повече.

Бих искал да отбележа също, че много скоро ще възстановим групата на депутатите за борба срещу рака, известна като „Депутати срещу рака” по време на предишния Парламент. Вярвам, че този път, може би с по-силна група, ще поставим специално значение върху профилактиката и енергичността на нашата борба. Изказвам благодарност на всички вас и ви пожелавам лека нощ.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Закривам разискването.

Гласуването ще се състои утре.

Писмени декларации (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), в писмена форма. – (EN) Не ми остава нищо друго, освен да приветствам предложението на Комисията за създаване на партньорство за борба срещу рака, който е сериозен здравен проблем в ЕС. Подкрепям изцяло подхода на докладчика, който поставя специален акцент върху дейностите по превенция. В този смисъл вярвам силно, че изготвянето на всеобхватни национални планове срещу рака е повече от наложително. Също така приветствам сътрудничеството по въпроса в областта на научните изследвания. Трябва ясно да определим основните причини, причиняващи това заболяване, за да можем да определим и основните елементи, върху които трябва да се съсредоточим в рамките на профилактичните усилия. Това е абсолютно необходимо за осъществяването на ефективни профилактични дейности. Вярвам също така, че би било разумно да основем бъдещите си действия върху съществуващите инициативи като Европейския кодекс срещу рака или препоръките на Съвета относно скрининга за рак на гърдата, на маточната шийка и дебелото черво, които вече предоставят добра основа за действие. Разбира се, профилактиката не може да се осъществи без подобаващ финансов ресурс. Затова призовавам държавите-членки да отпуснат необходимите средства за изработване на планове по превенция, така че целта от намаляване с 15% на новорегистрираните случаи на рак да остане постижима.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма. – (EN) Сърдечно приветствам инициативата и възможностите, които предоставя на милионите европейци, които ще се разболеят от рак през следващите години, съгласно предвижданията. Една от най-значимите цели, отбелязани в доклада, е драстичното намаляване на бремето на раковите заболявания чрез постигане на 100% покритие по отношение на скрининга за рак на гърдата, на маточната шийка и колоректалния рак до 2015 година, чрез осигуряване на 125 милиона прегледи годишно за гражданите на ЕС. Наше е задължението като членове на Европейския парламент да използваме достъпа си до медиите и избирателите, за да настояваме пред европейските граждани да се подложат на тези жизненоважни прегледи. Продължава да съществува тревожно незнание относно рисковете от развитие на раково заболяване и възможностите за провеждане на онкологичен скрининг и само чрез непрекъснато обучение по тези въпроси инициативата ще се сдобие с успеха, от който така силно се нуждаят самата тя и гражданите на Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), в писмена форма.(IT) Усилията, които се полагат, са в световен мащаб. Независимо от това обаче въпреки продължаващия напредък в знанията за заболяването и неговото лечение, борбата с рака продължава и днес да бъде предизвикателство. Предизвикателство, което трябва да продължим да посрещаме, като предоставяме най-добрите ресурси, с които разполагаме, защото ефектите от него са унищожителни, както по отношение на смъртността, така и на неговите психологически, социални и икономически аспекти.

Ясно е, че се нуждаем от глобален подход не само по отношение на научните изследвания и лечението, но и във връзка с профилактиката. Трябва да постигнем критична маса, като създадем условия за гарантиране, че резултатите, постигнати при отделния човек, се превръщат в наследство за всички нас. Ето защо е важно да се създаде европейско партньорство за действия срещу рака, което ще улесни размяната на информация и съгласувани действия между отделните държави-членки. Извършената в рамките на мрежите работа трябва да засяга не само научните изследвания и здравеопазването, но и образованието, начина на хранене, комуникациите и околната среда. Трябва да се стремим към участие и принос от страна на гражданското общество, включително и за усилия за запознаване на хората със здравословните навици и здравословния начин на живот. Амбициозната цел на Комисията за намаляване на бремето от неопластични заболявания с 15% за времето от настоящия момент до 2020 година може да се разглежда като постижима само ако тази методология се приложи и подкрепи с достатъчно финансиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), в писмена форма. – (FI) Докладът относно съобщението на Комисията със заглавие „Действия срещу рака: европейско партньорство” е много важен и идва съвсем на време. В наши дни ракът е втората по честота причина за смърт и заболеваемост в Европа. Много важно е да се осъществява по-добро сътрудничество и да се отделят повече средства за научни изследвания върху рака и профилактично лечение. Държавите-членки трябва да изтеглят от пазара канцерогенните химикали и да ги заменят с безвредни. Профилактичният скрининг е необходим и ефективен и за неговото провеждане трябва да се отделят достатъчни суми. Образователните кампании трябва да се концентрират върху образователните институти. Борбата срещу рака се нуждае от ясни цели, за чието постигане Комисията и държавите-членки трябва да работят заедно. Комисията и държавите-членки трябва да имат смелостта да се ангажират с инвестиции в бъдещи научни изследвания върху рака и неговата профилактика, защото по този начин в дългосрочен план ще се спестят средства и ще се спасят човешки животи.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), в писмена форма. – (ET) Ракът е заболяване, което причинява на обществото големи разходи, заболяване, чиято диагностика и лечение стават значително по-скъпи, и което често пъти води до дълготрайна нетрудоспособност, инвалидизиране и преждевременна смърт. Въпреки многото постижения на медицината, в световен мащаб ракът се разпространява като епидемия. Всеки трети европеец или европейка ще получи приживе тази диагноза, а всеки четвърти ще умре от това заболяване. Държавите-членки, и по-специално техните национални стратегии за профилактика на рака, играят важна роля в предотвратяването на разпространението на болестта. Тъй като в хода на борбата срещу рака ще бъде възможно да се постигнат резултатите, заложени в стратегията, единствено с помощта на дълготрайни и последователни действия, призовавам държавите-членки да не намаляват финансовите средства за борба срещу рака и за целите на първичната и вторичната профилактика в условията на действащата икономическа криза. Пестеливостта днес може да доведе до всякакъв вид разходи утре. Профилактичните методи вземат важно участие в борбата срещу рака, тъй като една трета от случаите на рак могат да се предотвратят с помощта на дейности по профилактиката. Друг важен аспект относно действията по превенция, според мен, е увеличаването на осведомеността по отношение на половоспецифичните форми на рака; трябва да завишим стандартите за превенция, както и да постигнем напредък в скрининговите проучвания за тези заболявания. За да завърша изказването си, бих искала да приветствам предложенията на Комисията за повторно стартиране на инициативата за европейско партньорство за приемане на мерки срещу рака в периода 2009-2013 година с оглед подкрепата за действията срещу това заболяване на държавите-членки. Само с помощта на колективни усилия можем да постигнем успех в борбата срещу този враг.

 
Правна информация - Политика за поверителност