Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2103(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0121/2010

Předložené texty :

A7-0121/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 24
CRE 05/05/2010 - 24

Hlasování :

PV 06/05/2010 - 7.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0152

Rozpravy
Středa, 5. května 2010 - Brusel Vydání Úř. věst.

24. Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. Dalším bodem je zpráva pana Peterleho jménem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin o sdělení Komise o „Boji proti rakovině: evropském partnerství“ (COM(2009)0291 - 2009/2103(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, zpravodaj. - (SL) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, touto zprávou přijímáme stanovisko k jednomu z nejobtížnějších problémů Evropské unie. Svým epidemickým rozšířením je rakovina v Unii onemocněním číslo jedna a setká se s ní jeden ze tří občanů Unie.

Těší mě, že na začátku tohoto funkčního období není třeba vyzývat Komisi a Radu, aby přijaly základní kroky v boji s rakovinou, protože máme jasné závěry Rady z června 2008 a ambiciózní projekt, evropské partnerství pro Boj proti rakovině, které Komise představila v září 2009 a které je tématem této zprávy. Je třeba poznamenat, že opatření se již provádí. Touto zprávou podporujeme jeden z nejambicióznějších cílů Komise, že v období deseti let snížíme zátěž způsobenou rakovinou o 15%.

Těší mě rovněž, že partnerství bylo vyvinuto v souladu s naším usnesením o zdravotní strategii „Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008–2013“. V tomto usnesení jsme vyzdvihli důležitost zdraví pro všechny a zdraví ve všech politických opatřeních a zdůraznili zejména význam prevence rakoviny.

Překvapující a zarážející skutečností je, že členské státy v průměru investují pouze 3% svých zdravotních rozpočtů do prevence rakoviny. Protože může jít o statistickou chybu, toto číslo znamená, že zdravotní politiky členských států neberou prevenci příliš vážně. Ve skutečnosti potřebujeme do svých strategických, technických, organizačních a finančních přístupů začlenit systémovou změnu přinášející posun k větší prevenci. To víme, a víme i to, co bylo dokázáno – že. včasné odhalení rakoviny může významně snížit úmrtnost na rakovinu.

Druhým klíčovým termínem ve zprávě je nerovnost, a to hned několik druhů nerovnosti. Nejpříznačnější druh je znám jako „železná opona mezi Východem a Západem“, pokud jde o hlavní rozdíly mezi vyhlídkami na přežití u pacientů  s rakovinou, ale jsme si rovněž vědomi příznačných rozdílů uvnitř samotných členských států. Vedle rozdílů v míře úspěšnosti léčby máme rovněž značné rozdíly v četnosti nebo rozsahu včasného odhalování rakoviny, rozdíly v paliativní péči a rozdíly v účinnosti rehabilitace pacientů s rakovinou.

Občané Evropské unie se obtížně vyrovnávají s tím, že existují takové rozdíly v úrovni organizace boje proti rakovině vzhledem k tomu, že některé členské státy mají národní programy, zatímco jiné nikoli. Existují i rozdíly v získávání údajů o rakovině. Třebaže i Lisabonská smlouva pouze umožňuje Evropské unii přijímat podpůrná opatření, koordinovaný a dobře organizovaný postup na této úrovni je mimořádně důležitý, máme-li s rakovinou bojovat účinně. Výměna poznatků z dobré praxe by byla nepředstavitelná bez podpory institucí Společenství.

Třetím klíčovým termínem ve zprávě je partnerství. Ambicióznímu cíli Komise se budeme moci přiblížit pouze tehdy, jestliže jak vertikálně, tak horizontálně spojíme své síly. Předpokladem toho je, že zajistíme, aby boj proti rakovině byl pevnou, trvalou součástí politické agendy evropských i vnitrostátních institucí. Těsný vztah mezi lékařem a pacientem nepostačuje. Naším úkolem je přispět k silnému politickému partnerství, k politické vůli, která bude podnětem k rychlejšímu pohybu v celé Evropské unii.

Při této příležitosti bych rád obzvlášť zdůraznil téma rehabilitace pacientů s rakovinou. Měli bychom věnovat daleko větší pozornost lidem, kteří se s rakovinou vypořádali. Nesmějí být stigmatizováni nebo odepisováni, ale musí dostat příležitost znovu se plně zapojit do společenského života a pokračovat ve svých profesních kariérách. Klíčovým prvkem v boji proti rakovině v Evropě je dnes blízkost k občanům.

Rád bych poděkoval stínovým zpravodajům, kteří pomáhali s návrhem této zprávy, za jejich významnou pomoc.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komise. − Pane předsedající, velice mě těší, že Parlament nadále s nasazením podporuje práci Komise v oblasti prevence a potlačování rakoviny. Chci vyjádřit vděčnost za úsilí, které bylo vynaloženo na přípravu této zprávy zejména ze strany zpravodaje, pana Peterleho.

Energický postup na evropské úrovni může mít důležitý stimulační vliv na vnitrostátní, regionální i místní úrovni. To zdůrazňuje potenciál evropského partnerství pro boj proti rakovině. Úspěch partnerství značně závisí na aktivní spoluúčasti jeho četných a různorodých partnerů. Do této doby se členské státy, zdravotní odborníci, instituce pro boj s rakovinou, nevládní organizace, organizace pacientů i zástupci průmyslu účastnili přípravy konkrétních návrhů na opatření, která mají být přijata do konce roku 2013. Zůstává však otázkou, zda tento nový způsob spolupráce vyústí v trvalejší opatření v boji proti rakovině. Upřímně doufám, že ano.

Obecným záměrem je dosažení dlouhodobějších cílů a lepší využití dostupných zdrojů. Závisí to na nasazení všech partnerů a ovšem na příslušných finančních vstupech. Podpora Parlamentu, která by zajistila nezbytné zdroje v budoucím zdravotním rozpočtu Společenství, bude zásadní. Zpráva hovoří o řadě opatření pro komplexní přístup v oblasti prevence rakoviny a její kontrole, z nichž mnohá již byla zohledněna při budování partnerství, založeném na sdělení Komise.

Partnerství má pět hlavních pilířů: jsou to podpora zdraví a prevence, včetně propagace Evropského kodexu proti rakovině; screening a včasná diagnóza, které mají zlepšit provádění doporučení Rady o screeningu rakoviny; výměna poznatků nejlepší praxe v péči o pacienty s rakovinou; spolupráce a koordinace ve výzkumu rakoviny; a zpřístupnění srovnatelných informací a údajů o rakovině. Klíčovým úkolem partnerství bude pomoci členským státům lépe rozvinout a provádět jejich plány pro boj s rakovinou.

Než partnerství skončí, je cílem všech členských států vypracování integrovaných plánů pro boj s rakovinou. Některá opatření budou čerpat z výsledků úspěšné práce, která byla dosud vykonána. Jiná opatření budou vyžadovat další pomoc. Komise zůstává připravena poskytnout veškerou potřebnou podporu. Komise bude navíc pokračovat ve své úzké spolupráci s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny, pokud jde o její příspěvek k partnerství. Měl bych se rovněž zmínit o překlenovacím cíli zajištění lepší integrace zdravotních zájmů do všech našich politických iniciativ, na který se zaměřím s příslušnými kolegy v Komisi. Samozřejmě se i nadále energicky soustředíme na prevenci prostřednictvím našich politik pro zdravotní determinanty jako součást boje proti rakovině. Budeme se snažit dosáhnout maxima možného s pomocí omezených dostupných zdrojů a já velmi vítám silnou podporu Evropského parlamentu v tomto úsilí.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, jménem skupiny S&D.(FR) Pane předsedající, pane Dalli, tento návrh zprávy, který právě předložil pan Peterle, znovu ze sdělení Evropské komise velmi pevně stanovuej hlavní směry a je rovněž ovlivněn usnesením Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 2008 o boji s rakovinou v naší Evropské unii.

Chtěl bych využít této příležitosti, abych podpořil cíle evropského partnerství pro účinnější boj proti rakovině stanovené Evropskou komisí, ať se již jedná o význam prevence a včasného odhalování, vytvoření nového modelu prevence rakoviny nebo především o omezení nerovností v členských státech.

Sdílím obavy a znepokojení vyjádřené ve sdělení Evropské komise a v návrhu zprávy. Chtěl bych pochválit práci zpravodaje, pana Peterleho, vykonanou při návrhu této zprávy a předložené kompromisní návrhy pro začlenění různých změn.

Jako stínový zpravodaj pro Pokrokovou alianci socialistů a demokratů v Evropském parlamentu bych mimo jiné rád zdůraznil tato témata: především nárůst roční míry úmrtí souvisejících s rakovinou a způsobených expozicí karcinogenům na pracovišti, ale také důležitost lepšího přístupu k informacím o léčbě pro pacienty s rakovinou; provádění nařízení REACH a pravidelná aktualizace seznamu látek vzbuzujících zvlášť velké obavy, která se týká karcinogenních látek; podpora iniciativ, které se snaží zabránit dovozům zboží obsahujícího chemické látky, které vyvolávají rakovinu, a zpřísnit kontroly, které odhalují tyto chemické látky v Evropské unii; a konečně návrh směrnic pro společnou definici invalidity týkající se osob, které trpí chronickými chorobami nebo rakovinou.

Toto jsou témata, která bychom rádi zdůraznili, a současně vyjadřujeme svou podporu tomuto návrhu zprávy.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, především bych ráda pogratulovala panu Peterlemu za jeho skvělou práci na této zprávě, která zaručuje, že boj proti rakovině zůstává hlavní prioritou naší veřejné zdravotní agendy. Není třeba opakovat čísla; všichni víme, jaké budou zdravotní, sociální a ekonomické náklady Unie, pokud se nebudeme trvale věnovat tomuto tématu a nezpřístupníme příslušné zdroje, zejména abychom překonali nerovnosti mezi členskými státy.

Zátěž způsobená rakovinou je hrozbou pro udržitelnost našich systémů veřejného zdraví a EU by se určitě měla ujmout vedoucí iniciativy v odpovídající reakci na ni. Ať již mluvíme o prevenci, diagnostice, léčbě, výzkumu nebo informovanosti, mluvíme samozřejmě o partnerství, ale se zátěží způsobenou rakovinou v Evropě se účinně vypořádáme pouze tehdy, pokud zaručíme, že všechny zúčastněné strany – a zejména skupiny pacientů – budou dlouhodobě zainteresovány, pokud zajistíme účinnou výměnu poznatků z dobré praxe mezi členskými státy a pokud zaručíme, že fungování tohoto partnerství bude podrobně sledováno a podporováno.

Doufám, že se Komise zhostí své role a zajistí, aby partnerství splnilo své cíle. Chtěla bych zdůraznit jeden specifický bod: výzvu Komisi, aby využívala existující Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí – ECDC – a rozšířila jeho mandát o nepřenosné choroby. Věřím, že to určitě může posílit odbornost a doporučení.

A konečně by měla být vážně zohledněna otázka včasného a rovného přístupu k prevenci, diagnostice a péči, chceme-li zajistit, aby boj proti rakovině rovněž přispěl k cíli, který bychom stále měli mít všichni na zřeteli, tj. omezení nerovnosti v oblasti zdraví v Evropě.

Pane komisaři, těším se na setkání s vámi zítra na Dnu práv pacientů, protože je to velice důležité pro všechny skupiny pacientů; váš příspěvek je důležitý pro nás všechny.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, jménem skupiny GUE/NGL. (NL) Děkuji, pane předsedající, pane komisaři a pane zpravodaji. Rakovina je strašná choroba, choroba, s níž v jejím nejhorším stadiu nelze nic dělat. Naštěstí však něco dělat můžeme. Žijeme déle a bohužel čím déle žijeme, tím větší je riziko, že nás rakovina stihne. Čím starší je populace, tím více případů rakoviny lze očekávat. Proto musí všechny členské státy udělat vše, co je v jejich silách, aby přijaly účinnou a sociálně zaměřenou zdravotní politiku. Cílené, preventivní opatření v podobě preventivních screeningových programů a dostupných léků proti rakovině – to je to, na co bychom se měli zaměřit.

Dalším bodem, se kterým můžeme něco udělat, je velké množství karcinogenních látek v životním prostředí. Ve svých domovech máme toxické látky všude: připomenu jen azbest, kuchyňské náčiní a dokonce toxické látky v naší potravě. EU musí chránit své občany před těmito toxickými látkami, bez ohledu na to, zda je to na úkor průmyslových zájmů. Zájmy občanů a zdraví občanů jsou prvořadé!

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, jménem skupiny EFD. (DA) Pane předsedající, rakovina je široce rozšířenou chorobou, o které díky příslušnému intenzivnímu výzkumu začínáme vědět stále více. Víme nyní, že osoba může mít genetické dispozice k rozvoji rakoviny a že nejméně jeden enzym se podílí na spuštění této choroby. Rakovinu mohou rovněž způsobit stres, životní styl, chemické látky a viry. Podle odhadů zemřou letos na tuto chorobu téměř dva miliony evropských občanů. Rakovina se tedy nezastavuje na vnitrostátních hranicích. Proto mě těší, že Komise převzala iniciativu, aby připravila ambiciózní plán pro boj proti rakovině na evropské úrovni. Mám dvě otázky. Jaké stanovisko Komise zastává ve vztahu k výzkumu? Mohou finanční prostředky, které byly vyčleněny, zajistit účinný výzkum a jaká úroveň priority mu je poskytnuta? Komise zdůrazňuje, že objem screeningu je nízký ve srovnání s doporučením Rady. Proto je mojí druhou otázkou, jak bude tento ambiciózní cíl zprostředkován skutečným pacientům v našich zemích? Je reálné, abychom zdvojnásobili účinnost našeho screeningu v celé Evropě?

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI).(RO) Rád bych začal svým poděkováním panu Peterlemu za úsilí, které vložil do této zprávy.

Podle lékařských údajů je rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtnosti v Evropě, která stejnou měrou postihuje muže i ženy. Zapojení Evropské komise do partnerství vytvořeného na podporu boje proti rakovině nabízí novou životní šanci pro ty, kteří jsou postiženi touto strašnou chorobou, a pro jejich rodiny. Je zásadní, abychom pokračovali ve svém společném úsilí o vytvoření trvalé spolupráce, která na jedné straně rozšíří odborné znalosti a na straně druhé vytvoří řešení pro nové úkoly, které se v této oblasti objeví.

Evropské partnerství pro boj proti rakovině musí proto zajistit řádné využití zdrojů, schopností, nemluvě o fondech, které mají všechny členské státy k dispozici. Musí zajistit, aby výsledky pokroku v boji proti rakovině v různých zemích Evropské unie byly dostupné celé Evropě.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Pane předsedající, pane komisaři, boj proti rakovině musí být prioritou. Téměř 30% onemocnění rakovinou lze zabránit a jejich následky mohou být zmírněny včasným odhalením a léčbou. Některé druhy rakoviny postihují ženy a muže různou měrou. Každým rokem je v Evropské unii postiženo rakovinou prsu více než 275 000 žen a bylo prokázáno, že toto číslo roste, dokonce i mezi mladšími ženami. Každým rokem je u 50 000 evropských žen diagnostikována rakovina děložního čípku a 25 000 na tuto chorobu umírá.

Rakovina děložního čípku však může být prakticky eliminována prováděním široce dostupných programů očkování a prohlídek. Proto je tak naléhavé, aby všechny členské státy rozšířily své programy očkování a prohlídek na všechny ženy, které jsou v relevantní věkové skupině, aby z nich mohly mít užitek. Také je nezbytné, aby členské státy podporovaly zdravotní osvětové kampaně, uvědomovaly veřejnost o důležitosti včasné diagnózy a informovaly ji o dostupných programech a službách. Proto vítám tuto iniciativu Komise.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Také já bych ráda poděkovala zpravodaji za skvělou práci, kterou vykonal. Podle sdělení Komise Parlamentu je počet provedených screeningových testů na rakovinu v Evropské unii menší než polovina minimálního ročního počtu vyšetření, která byla provedena. Domnívám se, že musíme zajistit, aby byl screening rakoviny přístupný co největšímu počtu lidí, aby bylo dosažení cílového počtu realistické.

Výzkum v této oblasti pokročil, pokud jde o snížení nákladů na testy a zvýšení přesnosti screeningu rakoviny za použití biomarkerů. Nedávný objev, který získal ocenění na mezinárodním veletrhu vynálezů v Ženevě, umožňuje screening některých druhů rakoviny za méně než šest minut za náklady nižší než jedno euro. Je to senzor vynalezený rumunskou výzkumnicí Ralucou-Ioanou van Stade, který může provádět screening některých druhů rakoviny před objevením příznaků a který poskytuje nejpřesnější metodu dostupnou na trhu, čímž umožňuje vyšší míru úspěšnosti léčby.

Doufám, že Komise prostřednictvím Společného výzkumného střediska projeví zájem o tento vynález a že ten bude způsobilý k doporučení pro použití v diagnostických programech.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Partnerství vytvořené minulý rok Evropskou komisí je životně důležitým nástrojem, protože rakovina je nejčastější příčinou úmrtí po chorobách oběhového systému. Mezi jednotlivými členskými státy bohužel existují velké rozdíly, pokud jde o kvalitu lékařské péče a přístup k léčbě. Některé nedávné statistiky například ukázaly, že u lidí žijících v zemích jihovýchodní Evropy je více než dvakrát větší pravděpodobnost, že zemřou na rakovinu než u lidí v severských zemích.

Domnívám se, že je nezbytná intervence na evropské úrovni ve prospěch evropských občanů, aby byly zmírněny velké rozdíly v diagnostice a léčbě v členských státech EU. Evropská komise musí přidělit finanční prostředky na výzkum v této oblasti. Úspěchy jako vynález rumunské výzkumnice Ralucy-Ioany van Stade, kterým je senzor, který dokáže stanovit přítomnost rakoviny v lidském těle na molekulární úrovni, a to přímo z krve dotyčné osoby pomocí jednoduchého postupu trvajícího méně než šest minut, musí být podporovány a plně zhodnoceny.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Jak již bylo uvedeno mnoha předchozími řečníky, účinný boj proti rakovině musí obsahovat celé spektrum opatření od prevence, screeningu, včasné diagnostiky, vlastní léčby i paliativní péče. Chtěla bych však zdůraznit ještě jeden velmi důležitý aspekt, který je s touto chorobou spojen. Tím jsou rodiny pacientů, kteří boj s rakovinou prohrávají. Rodina by měla být pro své blízké místem útěchy, podpory a povzbuzení. Tváří v tvář postupující chorobě je to však nesmírně těžké a rodiny v tomto údělu nesmějí zůstat osamoceny. Proto, hovoříme-li o boji s rakovinou, musíme myslet i na podmínky pro důstojný odchod. Ty by měly mít podobu jak soustavné pomoci a poradenství rodinám při dlouhodobé obtížné domácí péči, tak systému dostupných specializovaných zařízení poskytujících odbornou a především lidskou péči pacientům v terminálním stádiu tohoto onemocnění.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Pane předsedající, podle odhadů je každým rokem diagnostikováno 3,2 milionu evropských občanů s rakovinou a jak evropská populace stárne, současné trendy naznačují, že počet občanů každoročně diagnostikovaných se během příštích 20 let – bohužel – pravděpodobně zdvojnásobí.

Této pohromě, kterou rakovina je, se samozřejmě musíme věnovat. Rakovina je způsobena mnoha faktory. Přikláním se k názoru, že kouření, nadváha, nízký příjem ovoce a zeleniny, fyzická neaktivita a nadměrná spotřeba alkoholu přispívají ke vzniku rakoviny. Je důležité, aby strategie na podporu zdraví na evropské úrovni a samozřejmě i na vnitrostátní úrovni byly posíleny a řádně finančně podporovány. Včasné odhalování je zásadní a o jeho významu jsme se přesvědčili, protože bez něj by již mnoho lidí nebylo naživu.

Evropská unie může hrát vedoucí roli ve výzkumu rakoviny: je důležité, že více než 750 milionů EUR bylo věnováno na výzkum rakoviny v rámci sedmého rámcového programu, a doufám, že v příštích letech bude moci být uvolněno více finančních prostředků. Na závěr chci vyjádřit úctu všem, zejména těm ve své zemi, kteří tak mimořádnou péči pacientům s rakovinou poskytují.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Pane předsedající, dámy a pánové, zdraví je vzácný dar, který musíme chránit. Rakovina je globálním problémem, který přetrvává navzdory pokroku lékařství. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace bylo 13% všech úmrtí v roce 2004 způsobeno rakovinou. V EU se každým rokem rakovina objeví u 3,2 milionu lidí. Hlavními druhy rakoviny jsou rakovina plic, střev a prsu. Screening, zejména když stárneme, má rovněž důležitou roli v zachování zdraví. Zásada, že prevence je lepší než léčba, se zde ukázala jako správná. Nákladově nejúčinnější strategií s nejlepšími vyhlídkami na úspěch je screening.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Pane předsedající, rakovina je nepochybně strašná choroba a jak se říká v mé zemi, zabíjí zemi, protože mladí i staří lidé umírají na tuto chorobu každý den. Statistika, která ukazuje, že jeden z každých tří lidí může dostat rakovinu, by vyděsila každého. Současně profesoři, zdravotní sestry a lékaři, kteří se zabývají touto chorobou, učinili velký pokrok. V budoucnu však bude důležité věnovat více peněz, zejména na výzkum.

Evropská unie v tom hraje důležitou roli: především v poskytování peněz na výzkum a dále v organizaci tohoto výzkumu, a zejména v podpoře spolupráce mezi institucemi, které tento výzkum provádějí. Pokud to provedeme, dosáhneme v budoucnu většího pokroku a méně lidí onemocní rakovinou a v důsledku toho zemře.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Promiňte mi prosím nezvykle osobní tón, ale zatímco jsme jednali o programu proti rakovině a mnozí lidé zdůrazňovali, o jakou strašnou chorobu se ve skutečnosti jedná a kolik lidí na ni umírá, nemohla jsem se ubránit vzpomínce, že před čtyřmi lety jsem i já trpěla touto chorobou a právě ve stejném období roku jsem, myslím, podle onkologického oddělení dokázala vytvořit jistý rekord. Od hlavy k patě ze mě trčelo 14 hadiček a strávila jsem týdny na jednotce intenzivní péče; teď jsem ale tu, jsem poslankyní Evropského parlamentu a mohu žít plnohodnotný život. Chtěla bych svůj příběh využít k tomu, abych podpořila zejména ženy a vůbec všechny evropské občany, aby chodili na screening. Na základě své zkušenosti bych chtěla poslat zprávu všem, kteří trpí touto chorobou, jejich přátelům a rodinám i jejich lékařům, aby se nikdy nezříkali naděje. Přeji jim jen to nejlepší a v myšlenkách jsem s nimi.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komise – (MT) Pane předsedající, jsem velice potěšen zaujetím, které dnes Parlament projevil, aby se spojil v tomto koordinovaném boji proti rakovině. Chtěl bych poděkovat panu Peterlemu za zprávu, kterou sestavil, a rád bych poděkoval i paní Morvaiové, která právě promluvila, za to, že se s námi podělila o aspekt naděje a další pozitivní aspekty; není vše ztraceno, když člověk onemocní touto chorobou. Bylo zdůrazněno mnoho otázek; mnohé myšlenky, které jste vyjádřili v Parlamentu, byly zohledněny ve sdělení Komise a ujišťuji vás, že návrhy, které jste dnes předložili, i ty, které jste zmínili ve zprávě, budou velice pečlivě zohledněny v našem programu činností.

Pokud jde o životní prostředí, mohu prohlásit, že je skutečně důležitým faktorem – vpravdě určujícím – v boji proti rakovině. Je třeba však také říci, že vysoké standardy, na které jsme v současné době v Evropě zvyklí, velmi pomáhají snižovat výskyt této choroby. Proto bychom měli zvýšit své úsilí, abychom tyto vysoké standardy životního prostředí zachovali. Rovněž musíme neustále zdůrazňovat význam výzkumu. Nyní, kdy je farmaceutický průmysl součástí mého portfolia a odpovědností jako člena Komise, je daleko větší příležitost pracovat s průmyslem a eventuálně lépe koordinovat výzkum, aby byla zajištěna jeho účinnost.

Jedním z pilířů, na kterých bych chtěl postavit svou práci v příštích pěti letech, je co nejširší přístupnost léků dostupných na trhu; jedním z největších problémů, které v Evropě máme – bylo to tu dnes rovněž zmíněno – je nerovnost v oblasti zdravotnictví. To,, co musíme zajistit především, je přístup k lékům, které přicházejí na trh. Ještě jednou bych vám chtěl poděkovat. Na závěr bych chtěl připomenout, že všichni musíme co nejusilovněji pracovat na tom, abychom přesvědčili veřejnost o důležitosti prevence, například o důležitosti screeningu rakoviny prsu, který byl dnes opakovaně zmiňován. Protože tento prostředek existuje v mnoha, ne-li ve všech částech Evropy, je důležité, abychom intenzivně podporovali všechny ženy, aby absolvovaly tuto proceduru.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, zpravodaj. - (SL) Musím říci, že mě dnešní večerní rozprava skutečně těšila, a chtěl bych vám vyjádřit upřímné díky za vaši podporu a pozorná slova. Těší mě, že jsme v takové míře hovořili stejným jazykem a že sdílíme stejné cíle. Všichni si uvědomujeme širší kontext a příčiny této choroby, stejně jako potřebu společného boje proti rakovině ve vzájemném partnerství.

Kvůli časovému omezení jsem dříve neměl čas říci pár slov o zdravém životním stylu. Pevně věřím, že my politici zde můžeme sehrát velkou roli, budeme-li vést příkladem, a potřebujeme podporovat zdravý životní styl. Protože i já jsem byl diagnostikován s podobným zdravotním problémem jako paní Morvaiová, chtěl bych jí ještě vřeleji poblahopřát k jejímu vítězství. Věřím, že tímto způsobem ukazujeme, že rakovina nemusí být nutně synonymem pro rozsudek smrti.

Chtěl bych poděkovat panu komisaři Dallimu, zejména za jeho pozornost a oznámení rychlejšího postupu, protože rakovina má svou vlastní dynamiku, a proto i my musíme jednat dynamicky. Nabízím také panu komisaři své služby pro úzkou spolupráci v budoucnosti. Myslím, že naše dosavadní spolupráce byla příkladná a že společně můžeme dosáhnout mnohem více.

Také bych rád řekl, že zakrátko znovu ustavíme členskou skupinu pro boj proti rakovině, která byla v předchozím funkčním období známa pod zkratkou MAC (Members Against Cancer, tj. Poslanci proti rakovině). Myslím, že tentokrát snad ještě se silnějším složením skupiny se zvlášť soustředíme na prevenci a na dynamiku našeho boje. Děkuji vám a přeji vám všem dobrou noc.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (pravidlo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), písemně. – Nemohu jinak než uvítat návrh Komise na partnerství v boji proti rakovině, která je závažných veřejným zdravotním problémem v EU. Plně podporuji přístup zpravodaje, který klade zvláštní důraz na preventivní opatření. Z tohoto hlediska se upřímně domnívám, že všeobecné národní plány boje proti rakovině jsou více než žádoucí. Také bych chtěl podpořit spolupráci na tomto tématu v oblasti výzkumu. Musíme jasně identifikovat hlavní příčiny této choroby, abychom mohli rovněž identifikovat hlavní prvky, na které se musíme soustředit ve svém preventivním úsilí. To je absolutně nezbytné pro účinné preventivní opatření. Také se domnívám, že by bylo smysluplné postavit naše budoucí opatření na současných iniciativách, jako je Evropský kodex proti rakovině nebo doporučení Rady pro screening rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva, které jsou již dobrou výchozí základnou pro budoucí opatření. Samozřejmě prevenci nelze provádět bez náležité úrovně finančních zdrojů. Vyzývám proto členské státy, aby vyčlenily potřebné fondy na preventivní plány, tak aby cíl 15% omezení počtu nových případů stále byl realistický.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písemně. – Vřele vítám tuto iniciativu a možnosti, které přináší mnoha milionům Evropanů, kteří mají být podle předpovědí postiženi rakovinou v nadcházejících letech. Jedním z nejvýznamnějších cílů obsažených v této zprávě je dramatické omezení zátěže způsobené rakovinou dosažením 100% pokrytí, pokud jde o screening rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva, do roku 2015 tím, že občanům EU bude každoročně poskytnuto 125 milionů vyšetření. I my jakožto poslanci Evropského parlamentu se musíme ujmout svého úkolu a využít svého přístupu ke sdělovacím prostředkům a ke svým voličům, abychom vybízeli Evropany k tomu, aby využívali těchto tak důležitých kontrol. Stále přetrvává alarmující nedostatek vědomostí jak o nebezpečích rakoviny, tak o možnosti screeningu rakoviny a pouze neustálé vzdělávání o těchto skutečnostech přinese této iniciativě úspěch, který ona i evropští občané naléhavě potřebují.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písemně.(IT) Úsilí je globální. Ale navzdory trvalému zlepšování vědomostí a pokroku v léčbě je dnes přesto boj proti rakovině neustálou výzvou. Je to výzva, k níž se musíme neustále stavět čelem tím, že do ní investujeme své nejlepší zdroje, protože účinky této choroby jsou zničující, pokud jde o úmrtnost, ale stejný dopad mají i psychologická, sociální a ekonomická hlediska, která jsou s ní spojena.

Je zřejmé, že přístup musí být globální, nejen ve smyslu výzkumu a léčky, ale i ve smyslu prevence. Potřebujeme dosáhnout kritické míry, abychom vytvořili podmínky, ve kterých se výsledek jedné osoby stává dědictvím nás všech. Proto je důležité vytvořit evropské partnerství pro boj proti rakovině, které usnadní výměnu informací a koordinaci mezi jednotlivými členskými státy. Práce vykonaná v jednotlivých strukturách by se neměla týkat jen výzkumu a zdraví, ale i vzdělávání, stravy, komunikace a životního prostředí. Měla by se ucházet o účast a přispění občanské společnosti, včetně snahy o prosazení zdravých návyků a zdravého životního stylu mezi lidmi. Ambiciózní cíl Komise, která chce do roku 2020 snížit zatížení nádorovými onemocněními o 15%, lze považovat za realistický pouze tehdy, bude-li tato metodika prosazována a podporována s využitím přiměřených finančních zdrojů.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písemně. – (FI) Zpráva o sdělení Komise s názvem „Boj proti rakovině: evropské partnerství“ je velice důležitá a významná pro současnost. V dnešní době je rakovina druhou největší příčinou úmrtí a onemocnění v Evropě. Více spolupráce a zdrojů pro studium rakoviny a preventivní léčby jsou velice důležité. Členské státy musí stáhnout karcinogenní chemikálie z trhu a nahradit je neškodnými látkami. Preventivní screening je nezbytný a účinný a k tomuto účelu musí být vyčleněny přiměřené částky peněz. Informační kampaně by se rovněž měly soustředit na vzdělávací instituce. Boj proti rakovině potřebuje jasné cíle, na kterých musí Komise a členské státy pracovat společně. Komise a členské státy musí najít odvahu a odhodlat se k investicím do budoucnosti, do výzkumu rakoviny a její prevence, protože z dlouhodobého hlediska to ušetří jak peníze, tak lidské životy.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písemně. – (ET) Rakovina je pro společnost velmi nákladnou chorobou, chorobou, jejíž diagnostika a léčba se značně prodražuje a která často působí dlouhodobou pracovní neschopnost, invaliditu a předčasnou smrt. Navzdory mnoha úspěchům medicíny dosahuje nicméně rozšíření rakoviny v dnešním světě epidemického měřítka. Každému třetímu Evropanovi bude během života diagnostikována rakovina a každý čtvrtý Evropan v důsledku této choroby zemře. Členské státy, a zejména jejich národní strategie pro prevenci rakoviny hrají důležitou roli v tom, aby se zastavilo šíření této choroby. Protože v boji proti rakovině bude možné dosáhnout výsledků stanovených ve strategii pouze na základě dlouhodobého a důsledného postupu, vyzývám všechny členské státy, aby v současné hospodářské krizi nesnižovaly finanční zdroje určené pro boj proti rakovině a pro potřeby primární i sekundární prevence. Dnešní šetření může vést k nejrůznějším výdajům zítra. Preventivní metody hrají v boji proti rakovině velkou roli, protože třetině případů rakoviny může být zabráněno preventivním opatřením. Dalším důležitým bodem v preventivních opatřeních je podle mého názoru zvýšení informovanosti v oblasti forem rakoviny specifických pro jednotlivá pohlaví; potřebujeme zvýšit standardy prevence a pokročit ve studiu screeningu těchto chorob. V závěru své řeči bych chtěla vyjádřit spokojenost s návrhy Komise na obnovení iniciativy Evropské partnerství pro boj proti rakovině na období 2009-2013, aby podpořila opatření proti rakovině přijímaná členskými státy. Pouze společným úsilím můžeme dosáhnout úspěchu v boji proti takovému nepříteli, jakým je rakovina.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí