Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2103(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0121/2010

Indgivne tekster :

A7-0121/2010

Forhandlinger :

PV 05/05/2010 - 24
CRE 05/05/2010 - 24

Afstemninger :

PV 06/05/2010 - 7.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0152

Forhandlinger
Onsdag den 5. maj 2010 - Bruxelles EUT-udgave

24. Meddelelse fra Kommissionen: Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. Næste punkt på dagsordenen er betænkning af Peterle for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om Kommissionens meddelelse om "Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft" (KOM(2009)02912009/2103(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, ordfører. - (SL) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Med denne betænkning indtager vi en holdning til et af de vanskeligste problemer i EU. Den epidemiske spredning af kræft gør den til sygdom nr. ét i Unionen, og hver tredje borger i Unionen vil blive udsat for den.

Jeg er glad for, at det i begyndelsen af denne embedsperiode ikke er nødvendigt at opfordre Kommissionen og Rådet til at tage grundlæggende skridt til at bekæmpe kræft, idet vi har Rådets klare konklusioner fra juni 2008 og et ambitiøst projekt, det europæiske partnerskab om en indsats mod kræft, som Kommissionen fremlagde i september 2009, og som er emnet for denne betænkning. Det er vigtigt at bemærke, at der allerede er ved at ske noget. Med denne betænkning støtter vi et af Kommissionens mest ambitiøse mål, nemlig en nedbringelse af forekomsten af kræft med 15 % i løbet af 10 år.

Jeg er også glad for, at partnerskabet blev udviklet i overensstemmelse med vores beslutning om en sundhedsstrategi "Sammen om Sundhed - En Strategi for EU 2008-2013". I den beslutning stod vi fast på betydningen af sundhed for alle og sundhed i alle politikker og lagde større vægt på forebyggelse af kræft.

Det er forbavsende og bekymrende, at medlemsstaterne i gennemsnit investerer blot 3 % af deres sundhedsbudgetter i kræftforebyggelse. Det kunne måske se ud som en statistisk fejl, men dette tal betyder, at man i medlemsstaternes sundhedspolitikker ikke tager forebyggelse særlig alvorligt. Det, vi virkelig har brug for, er et paradigmeskifte hen imod mere forebyggelse i vores strategiske, tekniske, organisatoriske og økonomiske tilgange. Det ved vi. Vi ved også, og det er bevist, at tidlig påvisning af kræft kan reducere kræftdødeligheden betydeligt.

Det andet nøgleord i betænkningen er ulighed, og det endda adskillige former for ulighed. Den betydeligste er kendt som "jerntæppet mellem øst og vest" hvad angår væsentlige forskelle i kræftpatienters overlevelsesmuligheder, men vi er også opmærksomme på betydelige forskelle inden for medlemsstaterne selv. Ud over forskelle i behandlingernes succesrater er der også betydelige forskelle i hyppigheden eller omfanget af tidlig påvisning af kræft, forskelle i den palliative pleje og forskelle i effekten af rehabilitering af kræftpatienter.

Borgerne i EU finder det svært at acceptere, at der er disse forskelle på, hvordan man organiserer kampen mod kræft, idet nogle medlemsstater har nationale programmer, mens andre ikke har. Der er også forskelle med hensyn til at indhente kræftdata. Selv i henhold til Lissabontraktaten må EU kun træffe støtteforanstaltninger, men det er yderst vigtigt med en koordineret og velorganiseret tilgang på dette niveau, hvis vi skal bekæmpe kræft effektivt. Udveksling af god praksis ville være utænkelig uden opbakning fra Fællesskabets institutioner.

Det tredje nøgleord i betænkningen er partnerskab. Vi vil kun kunne nærme os Kommissionens ambitiøse mål, hvis vi går sammen om det både vertikalt og horisontalt. En forudsætning herfor er at sikre, at kampen mod kræft forbliver solidt placeret på EU-institutioners og nationale institutioners politiske dagsorden. Det er ikke nok med et tæt forhold mellem læge og patient. Det er vores opgave at bidrage til et stærkt politisk partnerskab, til en politisk vilje, som vil sætte skub i udviklingen i hele EU.

Ved denne lejlighed vil jeg gerne lægge særlig vægt på spørgsmålet om kræftpatienters rehabilitering. Vi burde give de mennesker, der har overvundet kræft, meget større opmærksomhed. De skal ikke stigmatiseres eller afskrives, men derimod have mulighed for at blive fuldt integreret i samfundet igen og fortsætte deres karriere. Et nøgleelement i kampen mod kræft i Europa i dag er nærhed i forhold til borgerne.

Jeg vil også gerne takke skyggeordførerne, som har bidraget til udarbejdelsen af denne betænkning, for deres betydelige indsats.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, medlem af Kommissionen. (EN) Hr. formand! Jeg er meget glad for at se, at Parlamentet fortsat entusiastisk bakker op om Kommissionens arbejde inden for kræftforebyggelse og -kontrol. Jeg er taknemmelig for den indsats, der er gjort med udarbejdelsen af denne betænkning, særligt ordfører Peterles indsats.

Stærk handling på EU-niveau kan give en væsentlig kædereaktion på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Det understreger potentialet i det europæiske partnerskab om en indsats mod kræft. Partnerskabets succes afhænger for en stor del af, at de utallige og forskellige partnere deltager aktivt. Indtil nu har medlemsstater, sundhedsansatte, kræftinstitutioner, ngo'er, patientorganisationer og repræsentanter fra industrien deltaget i udarbejdelsen af konkrete forslag til handlinger, der skal gennemføres inden udgangen af 2013. Det er imidlertid et spørgsmål, om dette nye samarbejdsværktøj vil resultere i en mere bæredygtig indsats for at bekæmpe kræft. Det håber jeg oprigtigt, at det vil.

Formålet i bred forstand er at opnå mere langsigtede mål og gøre bedre brug af de ressourcer, der er til rådighed, og det afhænger af alle partneres dedikerede indsats og naturligvis af tilførsel af tilstrækkelige midler. Parlamentets støtte til at sikre de nødvendige ressourcer i Fællesskabets kommende sundhedsbudget vil være afgørende. I betænkningen nævnes der en række handlingsmuligheder med en omfattende tilgang til kræftforebyggelse og -kontrol, hvoraf mange allerede er blevet taget i betragtning under udviklingen af partnerskabet, på baggrund af Kommissionens meddelelse.

Partnerskabet har fem hovedsøjler, nemlig sundhedsfremme og forebyggelse, herunder fremme af den europæiske kræftkodeks, screening og tidlig diagnosticering med det formål at forbedre gennemførelsen af Rådets anbefaling om kræftscreening, udveksling af bedste praksis inden for kræftbehandling, samarbejde og koordinering inden for kræftforskning samt at gøre sammenlignende kræftoplysninger og -data tilgængelige. Det vil være en nøgleopgave i partnerskabet at bistå medlemsstaterne med at forbedre udvikling og gennemførelse af deres kræftplaner.

Ved partnerskabets ophør er det målsætningen, at alle medlemsstater har integrerede kræftplaner. Nogle tiltag vil bygge på resultaterne af det gode arbejde, der er gjort indtil nu. Andre tiltag vil kræve yderligere bistand. Kommissionen står klar til at yde al nødvendig støtte. Desuden vil Kommissionen fortsætte sit tætte samarbejde med Det Internationale Kræftforskningscenter hvad angår dets bidrag til partnerskabet. Jeg bør også nævne det fælles sigte med at forsøge at sikre en bedre integration af sundhedsspørgsmål i alle vores politiske initiativer, hvilket jeg vil tage op sammen med relevante kolleger i Kommissionen. Selvfølgelig vil vi fortsat fokusere kraftigt på forebyggelse via vores politikker om sundhedsdeterminanter som en del af kampen mod kræft. Vi vil forsøge at opnå mest muligt med de begrænsede ressourcer, der er til rådighed, og jeg bifalder i høj grad Parlamentets store opbakning til disse bestræbelser.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, for S&D-Gruppen.(FR) Hr. formand, hr. Dalli! I dette udkast til betænkning, som lige er blevet fremlagt af hr. Peterle, gentages retningslinjerne fra Kommissionens meddelelse meget præcist. Samtidig er det inspireret af Parlamentets beslutning af 10. april 2008 om kræftbekæmpelse i EU.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at støtte de formål, Kommissionen har forestillet sig med det europæiske partnerskab for at bekæmpe kræft mere effektivt, det være sig betydningen af forebyggelse og tidlig påvisning, opbygning af en ny kræftforebyggelsesmodel eller, frem for alt, mindskelse af ulighederne i medlemsstaterne.

Jeg deler de bekymringer, der er kommet til udtryk i Kommissionens meddelelse og i udkastet til betænkning. Jeg vil gerne rose det arbejde, ordfører Peterle har udført med udarbejdelsen af denne betænkning, og de kompromisforslag, der er stillet med det formål at inkludere de forskellige ændringsforslag.

Som skyggeordfører for Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet har jeg ønsket bl.a. at fremhæve følgende spørgsmål. For det første stigningen i det årlige antal kræftrelaterede dødsfald forårsaget af udsættelse for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen, men også betydningen af bedre adgang til oplysninger om lægemidler til kræftpatienter. Gennemførelse af REACH-forordningen og regelmæssig opdatering af listen over stoffer, der giver anledning til stor bekymring, herunder kræftfremkaldende stoffer. Støtte til initiativer, som går ud på at forhindre import af varer, der indeholder kræftfremkaldende kemikalier, og at intensivere undersøgelser for at afsløre sådanne kemikalier i EU. Og endelig udarbejdelse af retningslinjer for en fælles definition på funktionssvigt for personer, der lider af kroniske sygdomme eller kræft.

Disse spørgsmål har vi ønsket at rejse, samtidig med at vi bakker op om dette udkast til betænkning.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, for ALDE-Gruppen. (EN) Hr. formand! Allerførst vil jeg gerne lykønske hr. Peterle med det store arbejde, han har lagt i denne betænkning, som sikrer, at kampen mod kræft forbliver en topprioritet på vores dagsorden for folkesundhed. Der er ingen grund til at gentage tallene. Vi ved alle, hvor store Unionens folkesundheds-, sociale og økonomiske omkostninger vil blive, hvis vi ikke konstant tackler dette spørgsmål og sørger for passende ressourcer, især for at få bugt med skævhederne mellem medlemsstaterne.

Forekomsten af kræft er en trussel for bæredygtigheden i vores offentlige sundhedssystemer, og EU bør afgjort føre an med hensyn til at reagere på den i tilstrækkeligt omfang. Om vi taler om forebyggelse, diagnosticering, behandling, forskning eller oplysning, taler vi naturligvis om partnerskab, men det vil kun lykkes os at bekæmpe forekomsten af kræft i Europa effektivt, hvis vi sikrer os, at alle interessenter – og især patientgrupper – involveres i det lange løb, hvis vi sikrer, at der sker en effektiv udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne, og hvis vi garanterer, at et sådant partnerskabs funktion bliver nøje overvåget og støttet.

Jeg håber, at Kommissionen vil spille sin rolle og sikre sig, at partnerskabet lever op til sine målsætninger. Jeg vil gerne fremhæve et bestemt punkt, nemlig opfordringen til Kommissionen om at gøre brug af det eksisterende ECDC og tilføje ikkesmitsomme sygdomme til sit mandat. Jeg mener, det afgjort kunne styrke ekspertisen og anbefalingerne.

Endelig bør man kigge nøje på spørgsmålet om rettidig og lige adgang til forebyggelse, diagnosticering og behandling, hvis vi ønsker at sikre, at kampen mod kræft også bidrager til målsætningen om, at vi alle bør huske på at nedbringe ulighederne på sundhedsområdet i Europa.

Jeg ser frem til at se Dem i morgen, hr. kommissær, på dagen for patientrettigheder, for det er ekstremt vigtigt for alle patientgrupper, og Deres engagement betyder noget for os alle sammen.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, for GUE/NGL-Gruppen. (NL) Hr. formand, hr. kommissær, hr. ordfører! Kræft er en forfærdelig sygdom, en sygdom, man i værste fald ikke kan gøre noget ved. Heldigvis kan vi dog gøre noget. Vi lever længere, og desværre er risikoen for, at vi udvikler kræft, større, jo længere vi lever. Jo ældre befolkningen er, jo flere tilfælde af kræft kan vi forvente. Derfor er alle medlemsstaterne nødt til at gøre deres yderste for at tilstræbe en effektiv sundhedspolitik med socialt fokus. En målrettet og forebyggende indsats med forebyggende screeningsprogrammer og kræftmedicin, der er til at betale – det bør være vores fokusområde.

Et andet punkt, hvor vi kan gøre noget, er det store antal kræftfremkaldende stoffer i miljøet. Der er giftstoffer overalt i vores hjem. Tænk blot på asbest, køkkenredskaber og endda giftstoffer i vores mad. EU skal beskytte sine borgere mod sådanne giftstoffer, uanset om det påvirker industriens interesser negativt. Borgernes interesser og borgernes sundhed er altafgørende!

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, for EFD-Gruppen. – Hr. formand! Kræft er en folkesygdom, som vi på grund af intensiv forskning begynder at vide en hel del om. Vi ved nu, at en person kan være genetisk disponeret for kræft, og at mindst et enzym er med til at udløse sygdommen. Ligeledes kan stress, livsstil, kemikalier og vira forårsage kræft. I år forventes næsten to millioner europæere at dø af denne sygdom. Kræften stopper altså ikke ved landegrænser. Derfor er det glædeligt, at Kommissionen har taget initiativ til en ambitiøs plan om kræft på europæisk plan. Jeg har to spørgsmål: Hvordan forholder Kommissionen sig til forskning? Kan de tildelte finansielle midler sikre en effektiv forskning, og hvor højt prioriteres det? Kommissionen påpeger, at screeningsproduktiviteten ligger lavt i forhold til Rådets henstilling, så mit andet spørgsmål lyder: Hvorledes omsættes det ambitiøse mål til de virkelige patienter i vores lande? Og kan vi realistisk set fordoble vores screeningseffektivitet i hele Europa?

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI).(RO) Hr. formand! Jeg vil gerne indlede med at takke hr. Peterle for det arbejde, han har lagt i denne betænkning.

Ifølge medicinske data er kræft den næststørste dødsårsag i Europa, og den rammer i lige høj grad mænd og kvinder. Med Kommissionens engagement i det partnerskab, der er oprettet for at fremme indsatsen mod kræft, skabes der fornyet livshåb for dem, der er ramt af denne frygtelige sygdom, og for deres familier. Det er afgørende for os fortsat at forene alle vores kræfter for at etablere et permanent samarbejde med hensyn til både at øge specialistviden og at udtænke løsninger på de nye udfordringer, der opstår i sådanne tilfælde.

Det europæiske partnerskab om en indsats mod kræft skal derfor bidrage til at sikre, at ressourcer og færdigheder anvendes rigtigt, for ikke at tale om de midler, der er til rådighed for alle medlemsstaterne. Det skal sikre, at resultaterne fra de fremskridt, der gøres i kampen mod kræft i de forskellige EU-lande, gøres tilgængelige for hele Europa.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Hr. formand, hr. kommissær! Kampen mod kræft skal opprioriteres. Næsten 30 % af kræfttilfældene kan undgås og deres konsekvenser mildnes gennem tidlig påvisning og behandling. Nogle kræftformer påvirker kvinder og mænd forskelligt. Hvert år er der flere end 275 000 kvinder i EU med brystkræft, og antallet viser sig at stige, selv blandt yngre kvinder. Hvert år diagnosticeres 50 000 europæiske kvinder med livmoderhalskræft, og 25 000 dør af sygdommen.

Ikke desto mindre kan livmoderhalskræft næsten udryddes ved at gøre vaccinations- og screeningsprogrammer bredt tilgængelige. Derfor haster det med at få alle medlemsstater til at udvide deres vaccinations- og screeningsprogrammer til alle kvinder, som er i den rigtige aldersgruppe til at få gavn af dem. Det er også nødvendigt, at de fremmer sundhedsoplysningskampagner, gør befolkningen bevidst om vigtigheden af tidlig diagnosticering og informerer folk om de programmer og tjenesteydelser, der findes. Jeg bifalder derfor dette initiativ fra Kommissionen.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Hr. formand! Også jeg vil gerne takke ordføreren for det flotte arbejde, han har gjort. Ifølge Kommissionens meddelelse til Parlamentet er antallet af kræftscreeninger udført i EU mindre end halvdelen af det mindste antal årlige undersøgelser, der kunne have været udført. Jeg mener, vi skal sikre, at kræftscreening gøres tilgængelig for så mange mennesker som muligt, så det bliver muligt at opnå måltallet.

På dette forskningsområde har man gjort fremskridt med hensyn til at reducere undersøgelsesomkostninger og forøge nøjagtigheden af kræftscreening ved hjælp af biomarkører. Med en ny opfindelse, der er tildelt en pris på den internationale opfinderudstilling i Genève, er det muligt at screene for visse kræftformer på mindre end seks minutter for en pris af mindre end én euro. Det er en sensor, der er opfundet af den rumænske forsker Raluca-Ioana van Stade, og den kan screene for forskellige kræftformer, før symptomerne viser sig. Det gør den til den mest præcise metode på markedet i dag, og den gør det dermed muligt at opnå større succes i behandlingerne.

Jeg håber, at Kommissionen via det fælles forskningscenter viser interesse for denne opfindelse, og at opfindelsen vil blive anbefalet til indførelse i diagnosticeringsprogrammerne.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Hr. formand! Partnerskabet, som blev etableret af Kommissionen sidste år, er et afgørende vigtigt instrument, eftersom kræft er den hyppigste dødsårsag næst efter kredsløbssygdomme. Desværre er der store forskelle mellem medlemsstaterne hvad angår kvaliteten i den medicinske behandling og adgang til behandling. Af nogle statistikker for nylig fremgik det, at mænd, der bor i det sydøstlige Europa, har dobbelt så stor risiko for at dø af kræft som mænd i f.eks. de nordiske lande.

Jeg mener, det er nødvendigt at gribe ind på EU-niveau til gavn for borgerne i Europa, således at man kan undgå de store forskelle med hensyn til diagnosticering og behandling i EU-medlemsstaterne. Kommissionen skal tildele midler til forskning på dette område. Man skal støtte og drage størst mulig fordel af succeser som f.eks. rumæneren Raluca-Ioana van Stades opfindelse, en sensor, der kan fastslå forekomst af kræft i et menneskes krop på molekylært niveau, direkte via blodet, via en simpel proces, der varer mindre end seks minutter.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Hr. formand! Som mange foregående talere allerede har sagt, skal en effektiv kamp mod kræft omfatte hele spektret af metoder, fra forebyggelse til screening, herunder diagnosticering, specialbehandlinger og palliativ behandling. Jeg vil imidlertid gerne nævne endnu et meget væsentligt aspekt ved denne sygdom, nemlig familierne til patienter, som taber kampen mod kræft. Familien bør være et sted, hvor dens medlemmer kan få aflastning, støtte og opmuntring. Det er imidlertid umådelig svært at stå over for en fremadskridende sygdom, og familierne skal ikke overlades til sig selv i denne vanskelige situation. Når vi taler om kampen mod kræft, skal vi derfor også tænke på betingelserne for en værdig afslutning. Det bør omfatte både systematisk behandling og rådgivning til familier, der står over for en anstrengende langtidsbehandling i hjemmet, såvel som et system med tilgængelige og specialiserede faciliteter, hvor patienter kan få professionel og frem for alt menneskelig pleje i de sidste stadier af denne sygdom.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - (EN) Hr. formand! Det anslås, at 3,2 mio. EU-borgere diagnosticeres med kræft hvert år, og da den europæiske befolkning ældes, viser tendensen tilsyneladende, at antallet af borgere, der hvert år diagnosticeres, sandsynligvis og desværre vil fordobles i løbet af de næste 20 år.

Vi skal naturligvis tackle kræftens svøbe. Kræft forårsages af mange faktorer. Jeg vil gerne skitsere, hvad jeg mener, nemlig at rygning, overvægt, et lavt indtag af frugt og grøntsager, fysisk inaktivitet og et overdrevent alkoholforbrug er bidragende faktorer. Det er afgørende vigtigt, at sundhedsfremmestrategier på EU-niveau og så sandelig også på nationalt niveau styrkes og tilføres tilstrækkelige midler. En tidlig påvisning er livsvigtig, og vi har set, hvor vigtig en tidlig påvisning er for, at mange mennesker stadig er i live, som ikke ville have været det, havde det ikke været for den tidlige påvisning.

Via kræftforskningen kan EU spille en førende rolle, og her er det vigtigt, at der under det syvende rammeprogram er afsat mere end 750 mio. EUR til kræftforskning. Jeg håber, at der i de kommende år vil blive stillet flere midler til rådighed. Afslutningsvis vil jeg gerne hylde alle, særligt i mit eget land, som yder en enestående behandling og pleje af kræftpatienter.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Sundhed og helbred er en kostelig ting, som det er vigtigt at bevare. Kræft er et globalt problem, som fortsat vil eksistere trods medicinske fremskridt. Ifølge vurderinger fra Verdenssundhedsorganisationen var 13 % af alle dødsfald i 2004 forårsaget af kræft. I EU udvikler omkring 3,2 mio. mennesker kræft hvert år. De hyppigste kræftformer er lunge-, tarm- og brystkræft. Især når vi bliver ældre, spiller screening også en vigtig sundhedsbevarende rolle. Princippet om, at det er bedre at forebygge end at helbrede, har vist sig at være sandt her. Den mest omkostningsbesparende strategi med de bedste muligheder for succes er screening.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Hr. formand! Kræft er uden diskussion en frygtelig sygdom, og som man siger i mit hjemland, dræber den landet, for det er både unge og gamle, der dør af sygdommen hver dag. Den statistik, der viser, at én ud af tre måske får kræft, skræmmer alle. Samtidig har professorer, sygeplejersker og læger, som arbejder med denne sygdom, gjort store fremskridt. Det vil dog være vigtigt i fremtiden at bruge flere penge på især forskning.

EU har i den forbindelse en vigtig rolle, først og fremmest med hensyn til at skaffe penge til forskning og dernæst med hensyn til at organisere denne forskning, herunder især at tilskynde til samarbejde mellem institutter, som udfører forskningen. Hvis vi gør det, vil vi sikre, at der skabes større fremskridt i fremtiden, og færre mennesker vil få kræft og dø af det.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Hr. formand! Tilgiv mig, at jeg kommer med en usædvanlig personlig bemærkning. Mens vi har drøftet programmet mod kræft, hvor mange mennesker har understreget, hvor frygtelig en sygdom, den virkelig er, og hvor mange mennesker der dør af den, kunne jeg ikke lade være med at huske, at også jeg for fire år siden led af denne sygdom. Netop på denne årstid tror jeg nok, det lykkedes mig at sætte en slags rekord, ifølge onkologiafdelingen. Fra isse til fod havde jeg 14 slanger tilkoblet, og jeg lå i ugevis på intensivafdelingen. Men nu er jeg her, jeg er medlem af Europa-Parlamentet, jeg opfostrer mine tre børn, og jeg kan leve et normalt liv. Jeg vil gerne bruge min beretning til at opmuntre især kvinder såvel som alle borgere i EU til at få foretaget screeninger. På baggrund af min egen erfaring vil jeg gerne sende et budskab til alle, der lider af sygdommen, til deres venner og familier og læger, at de aldrig må opgive håbet. Jeg ønsker dem alt godt, og mine tanker er hos dem.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, medlem af Kommissionen. – (MT) Hr. formand! Jeg er meget glad for det engagement, der er udvist i Parlamentet i dag med hensyn til at gøre fælles front i kampen mod kræft. Jeg vil gerne takke hr. Peterle for den betænkning, han har udarbejdet, og jeg vil også gerne takke fru Morvai, som lige har talt, for at dele håb og positive udsigter med os. Alt er ikke tabt, når man får denne sygdom. Der er fremført mange punkter, og mange af de tanker, De har udtrykt her i Parlamentet, er blevet overvejet i Kommissionens meddelelse. Jeg forsikrer Dem om, at de forslag, De fremsætter i dag, og de, der er nævnt i betænkningen, vil blive overvejet meget nøje i vores aktivitetsprogram.

Hvad angår det miljømæssige aspekt kan jeg sige, at miljøet er en virkelig vigtig faktor – faktisk en afgørende én – i kampen mod kræft. Imidlertid må man også sige, at de høje standarder, vi i øjeblikket nyder godt af i EU, bidrager meget til at nedbringe hyppigheden af kræfttilfælde. Derfor bør vi øge vores bestræbelser på at sikre, at disse høje miljøstandarder opretholdes. Vi skal også fortsat understrege forskningens betydning. Nu hvor den farmaceutiske industri er en del af min portefølje og mit ansvarsområde som kommissær, er der meget større mulighed for at samarbejde med industrien og muligvis koordinere forskningen på en bedre måde, så dens virkningsfuldhed sikres.

En af de søjler, som jeg gerne vil bygge mit arbejde på i de næste fem år, er størst mulig tilgængelighed til de medicintyper, der findes på markedet. Et af de største problemer, vi har i Europa – det er også blevet nævnt her i dag – er uligheden i sundhedssektoren. Det er noget, vi især skal sikre, tilgængelighed til de medicintyper, der kommer på markedet. Jeg vil gerne takke Dem igen. Afslutningsvis vil jeg gerne gentage, at vi alle skal arbejde så hårdt som muligt for at overbevise folk om betydningen af forebyggelse, f.eks. om betydningen af brystkræftscreening, som er blevet nævnt flere gange i dag. Det er vigtigt, at vi, da denne facilitet findes i mange, hvis ikke alle, dele af Europa, kraftigt tilskynder alle kvinder til at gennemgå denne procedure.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, ordfører. - (SL) Hr. formand! Jeg må sige, at jeg virkelig har nydt forhandlingen her i aften, og jeg takker oprigtigt for Deres støtte og tankevækkende ord. Jeg er glad for, at vi i så stor udstrækning har talt samme sprog, og at vi har de samme målsætninger. Vi deler bevidstheden om en bredere sammenhæng og om denne sygdoms årsager, ligesom vi deler bevidstheden om, at vi er nødt til sammen at kæmpe mod kræften i et partnerskab.

På grund af tidsbegrænsningen havde jeg tidligere i dag ikke tid til at sige lidt om sund livsstil. Jeg er fuldt overbevist om, at vi politikere kunne spille en større rolle ved at føre an med et godt eksempel, og vi skal fremme den sunde livsstil. Da jeg selv har fået en diagnose i lighed med fru Morvais, vil jeg gerne lykønske hende det hjerteligere med hendes sejr. Jeg mener, at vi på denne måde viser, at kræft ikke nødvendigvis behøver være synonymt med en dødsdom.

Jeg vil gerne takke særlig kommissær Dalli for hans deltagelse og for at annoncere hurtigere indsats, for kræften har sin egen dynamik, og derfor er vi også nødt til at handle dynamisk. Jeg står også gerne fremover til rådighed for kommissæren om et tæt samarbejde. Jeg synes, vores samarbejde hidtil har været eksemplarisk, og tror, at vi sammen kan opnå meget mere.

Jeg vil også gerne sige, at vi snart genetablerer medlemsgruppen for kampen mod kræft, Members Against Cancer, som var kendt under akronymet MAC under den foregående periode. Jeg tror, at vi denne gang, og måske med en endnu stærkere gruppe, vil lægge særlig vægt på forebyggelse og dynamik i vores kamp.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), skriftlig. (EN) Jeg kan ikke andet end at bifalde Kommissionens forslag om et partnerskab om kampen mod kræft, som er et alvorligt folkesundhedsanliggende i EU. Jeg bakker helt op om ordførerens holdning, hvor han lægger særlig vægt på forebyggelse. I den henseende går jeg meget stærkt ind for storstilede, nationale kræftplaner. Jeg vil også bifalde et forskningssamarbejde på området. Vi har brug for klart at indkredse hovedårsagerne til denne sygdom, så vi også kan indkredse de væsentligste punkter, hvor vi skal fokusere vores forebyggende indsats. Det er helt nødvendigt for at opnå en effektiv forebyggelse. Jeg mener også, det ville være fornuftigt at opbygge vores fremtidige indsats på eksisterende initiativer som f.eks. den europæiske kræftkodeks eller Rådets anbefalinger om screening for bryst-, livmoderhals- og tarmkræft. Disse initiativer danner allerede et godt handlingsgrundlag. Forebyggelse kan naturligvis ikke ske uden rimelige, økonomiske ressourcer. Jeg opfordrer derfor medlemsstaterne til at bevilge de nødvendige midler til de forebyggende planer, så målet om en 15 % reduktion i antallet af nye tilfælde forbliver realistisk.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), skriftlig. (EN) Jeg bifalder varmt dette initiativ og de muligheder, det giver for de mange millioner europæere, som forventeligt bliver ramt af kræft i de kommende år. Et af de væsentligste mål i betænkningen er en dramatisk nedbringelse af forekomsten af kræft ved at opnå en 100 % dækning inden for screening for bryst-, livmoderhals- og tarmkræft inden 2015, således at der foretages 125 mio. undersøgelser af EU-borgere om året. Som parlamentsmedlemmer skal vi også være forpligtet til at benytte vores adgang til medierne og til vores vælgere til indstændigt at bede europæerne om at benytte sig af disse afgørende undersøgelser. Der er fortsat en alarmerende mangel på kendskab til både kræftrisici og muligheden for kræftscreeninger, og kun via fortsat oplysning herom vil dette initiativ få den succes, som det og borgerne i Europa har så hårdt brug for.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), skriftlig.(IT) Indsatsen er global, men trods stadig større viden og forbedrede behandlingsmuligheder er kampen mod kræft alligevel fortsat en konstant udfordring i dag. Det er en udfordring, som vi fortsat skal tage på os ved at udnytte vores bedste ressourcer, for følgerne af denne sygdom er katastrofale hvad angår ikke alene dødelighed, men også de psykologiske, sociale og økonomiske aspekter, der er forbundet med den.

Det er klart, at tilgangen skal være global med hensyn til ikke blot forskning og behandling, men også forebyggelse. Vi har brug for at opnå en kritisk masse ved at skabe forhold til sikring af, at én persons resultater bliver tilgængelige for os alle. Derfor er det vigtigt at etablere et europæisk partnerskab om en indsats mod kræft, som vil gøre det lettere at udveksle oplysninger og koordinere indsatsen mellem de enkelte medlemsstater. Det arbejde, der udføres i netværkene, bør omhandle ikke blot forskning og sundhed, men også uddannelse, kost, kommunikation og miljø. Man bør tilstræbe at få civilsamfundet til at deltage i og bidrage til arbejdet og herunder gøre en indsats for at gøre folk bevidste om sunde vaner og sund livsstil. Kommissionens ambitiøse mål om at nedbringe forekomsten af neoplastiske sygdomme med 15 % fra nu og til 2020 kan kun betragtes som realistisk, hvis man anvender denne metodologi og støtter den med tilstrækkelige midler.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), skriftlig. (FI) Betænkningen om Kommissionens meddelelse benævnt "Europæisk partnerskab om en indsats mod kræft" er meget vigtig og tidsrelevant. Kræft er i dag den næsthyppigste døds- og sygdomsårsag i Europa. Det er meget vigtigt med mere samarbejde og flere ressourcer til forskning i kræft og forbyggende behandling. Medlemsstaterne skal fjerne kræftfremkaldende kemikalier fra markedet og erstatte dem med uskadelige kemikalier. Forebyggende screening er nødvendig og effektiv, og der skal afses tilstrækkelige midler til det. Informationskampagner bør også rettes mod uddannelsesinstitutioner. I kampen mod kræft er der brug for klare mål, som Kommissionen og medlemsstaterne skal arbejde sammen om. Kommissionen og medlemsstaterne skal have modet til at forpligte sig til at investere i fremtiden, i forskning i kræft og kræftforebyggelse, for det vil spare både penge og menneskeliv i det lange løb.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), skriftlig. (ET) Kræft er en meget dyr sygdom for samfundet, en sygdom, som det er ved at blive betydelig dyrere at diagnosticere og behandle, og som ofte forårsager længevarende erhvervsudygtighed, invaliditet og for tidlig død. Trods de mange medicinske fremskridt breder kræft sig nærmest som en epidemi i verden i dag. Hver tredje europæer vil i sin levetid få diagnosticeret kræft, og hver fjerde europæer vil dø af sygdommen. Medlemsstaterne med især deres nationale strategier til forebyggelse af kræft spiller en vigtig rolle for at standse sygdommens udbredelse. Da det i kampen mod kræft kun via en langsigtet og vedholdende indsats vil være muligt at opnå de resultater, der er planlagt i strategien, opfordrer jeg alle medlemsstater under den aktuelle økonomiske krise til ikke at skære i de finansielle midler til kampen mod kræft og til den både primære og sekundære forebyggelsesindsats. Sparsommelighed i dag kan medføre alle former for udgifter i morgen. Forebyggende foranstaltninger spiller en stor rolle i kampen mod kræft, da en tredjedel af kræfttilfældene kan undgås ved hjælp af en forebyggende indsats. Efter min mening er det også en vigtig forebyggende indsats at øge kendskabet til de kønsspecifikke kræftformer. Vi skal hæve standarden for forebyggelse såvel som fremme screeningsundersøgelser for disse sygdomme. Afslutningsvis bifalder jeg Kommissionens forslag om en relancering af det europæiske partnerskabsinitiativ til indførelse af foranstaltninger mod kræft i perioden 2009-2013 som opbakning til medlemsstaternes indsats mod kræft. Kun med en kollektiv indsats kan vi opnå succes i kampen mod en fjende som kræft.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik