Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2103(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0121/2010

Predkladané texty :

A7-0121/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 24
CRE 05/05/2010 - 24

Hlasovanie :

PV 06/05/2010 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0152

Rozpravy
Streda, 5. mája 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

24. Oznámenie Komisie o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je správa pána Peterleho v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín k oznámeniu Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo (KOM(2009)02912009/2103(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, spravodajca. - (SL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, prostredníctvom tejto správy zaujímame postoj k jednému z najzložitejších problémov Európskej únie. Z dôvodu epidemického rozširovania sa rakovina stáva najčastejším ochorením v Únii, s ktorým sa stretne jeden z troch občanov EÚ.

Som rád, že na začiatku tohto funkčného obdobia nie je potrebné vyzývať Komisiu a Radu, aby podnikli základné kroky zamerané na boj proti rakovine, pretože máme k dispozícii jasné závery Rady z júna 2008 a ambiciózny projekt – európske partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine –, ktorý Komisia predložila v septembri 2009 a ktorý je predmetom tejto správy. Je dôležité poznamenať, že realizácia opatrení je už v plnom prúde. Prostredníctvom tejto správy podporujeme jeden z najambicióznejších cieľov Komisie, ktorým je znížiť záťaž v dôsledku rakoviny o 15 % v období desiatich rokov.

Zároveň ma teší, že sa partnerstvo rozvinulo v súlade s naším uznesením o stratégii v oblasti zdravia s názvom Spoločne za zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 2013. V tomto uznesení sme podporili dôležitosť zdravia pre všetkých a zdravia vo všetkých politikách, pričom sme kládli hlavný dôraz na prevenciu rakoviny.

Je ohromujúce a znepokojujúce, že do prevencie rakoviny investujú členské štáty v priemere len 3 % svojich rozpočtov na zdravotníctvo. Hoci by to mohlo vyzerať ako štatistická chyba, toto číslo znamená, že politiky členských štátov v oblasti zdravia neberú prevenciu veľmi vážne. To, čo skutočne potrebujeme, je posun tohto modelu smerom k väčšej miere prevencie v rámci našich strategických, odborných, organizačných a finančných prístupov. Vieme to a vieme tiež to, čo sa aj dokázalo, že včasné zistenie rakoviny môže podstatne znížiť úmrtnosť na toto ochorenie.

Druhým kľúčovým slovom v správe je nerovnosť a k tomu niekoľko druhov nerovnosti. Ten najpodstatnejší druh je známy ako železná opona medzi Východom a Západom z hľadiska veľkých rozdielov medzi vyhliadkami na prežitie onkologických pacientov, ale sme si vedomí aj značných rozdielov v rámci samotných členských štátov. Okrem rozdielov v miere úspešnosti liečby zaznamenávame aj výrazné rozdiely vo frekvencii alebo rozsahu včasného zistenia rakoviny, rozdiely v rámci paliatívnej starostlivosti a rozdiely v účinnosti rehabilitácie onkologických pacientov.

Pre občanov Európskej únie je ťažké prijať, že existujú také rozdiely v úrovni organizácie boja proti rakovine vzhľadom na to, že niektoré členské štáty majú vnútroštátne programy, zatiaľ čo iné ich nemajú. Rozdiely existujú aj v získavaní údajov o rakovine. Hoci Lisabonská zmluva dovoľuje Európskej únii prijímať len podporné opatrenia, koordinovaný a dobre organizovaný prístup na tejto úrovni je mimoriadne dôležitý, ak máme bojovať proti rakovine efektívne. Výmena osvedčených postupov by bola bez podpory inštitúcií Spoločenstva nepredstaviteľná.

Tretím kľúčovým slovom v správe je partnerstvo. K ambicióznemu cieľu Komisie sa budeme môcť priblížiť len vtedy, ak spojíme sily na vertikálnej aj horizontálnej úrovni. Predpokladom toho je zaistiť, aby boj proti rakovine ostal pevne ukotvený v politickom programe európskych a vnútroštátnych inštitúcií. Blízky vzťah medzi lekárom a pacientom nestačí. Našou úlohou je prispievať k silnému politickému partnerstvu a k politickej vôli, ktoré poskytnú impulz na rýchlejšiu dynamiku v celej Európskej únii.

Pri tejto príležitosti by som rád položil mimoriadny dôraz na problematiku rehabilitácie onkologických pacientov. Mali by sme venovať oveľa väčšiu pozornosť ľuďom, ktorí zvíťazili nad rakovinou. Nesmieme ich stigmatizovať alebo odpisovať, ale musíme im dať príležitosť opäť sa plne začleniť do spoločenského života a pokračovať v profesionálnej kariére. V Európe je dnes kľúčovým prvkom boja proti rakovine blízky vzťah k občanom.

Chcel by som sa len poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí pomáhali vypracovať túto správu, za ich značnú pomoc.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komisie. − Vážený pán predsedajúci, veľmi rád vidím, že Parlament je stále oduševnený a podporuje prácu Komisie v oblasti prevencie a boja proti rakovine. Som vďačný za úsilie, ktoré sa vynaložilo pri príprave tejto správy, a to najmä zo strany pána spravodajcu Peterleho.

Rozhodné opatrenia na európskej úrovni môžu vyvolať dôležitý dominový efekt na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. To zdôrazňuje potenciál európskeho partnerstva pre opatrenia na boj proti rakovine. Úspech partnerstva do značnej miery závisí od aktívnej účasti jeho početných a rôznorodých partnerov. Doposiaľ sa členské štáty, odborní zdravotní pracovníci, onkologické inštitúcie, mimovládne organizácie, organizácie pacientov a zástupcovia priemyslu podieľali na príprave konkrétnych návrhov opatrení, ktoré sa majú urobiť do konca roku 2013. Zostáva však ešte zistiť, či tento nový prostriedok spolupráce bude viesť k udržateľnejším opatreniam na boj proti rakovine. Úprimne dúfam, že sa to podarí.

Všeobecným cieľom je dosiahnuť viac dlhodobých cieľov a lepšie využívať dostupné prostriedky. To závisí od záväzku všetkých partnerov a, samozrejme, od primeraného finančného vkladu. Rozhodujúce bude, aby Parlament podporil potrebné prostriedky, ktoré sa majú zabezpečiť v budúcom rozpočte Spoločenstva na zdravotníctvo. Správa uvádza celý rad opatrení na komplexný prístup k prevencii a boju proti rakovine, z ktorých mnohé sa už zobrali do úvahy pri rozvíjaní partnerstva, a to na základe oznámenia Komisie.

Partnerstvo má päť hlavných pilierov: podporu a prevenciu zdravia vrátane podpory Európskeho kódexu boja proti rakovine, skríning a včasné zistenie zamerané na lepšie uplatňovanie odporúčaní Rady o skríningových vyšetreniach rakoviny, výmenu osvedčených postupov v rámci onkologickej starostlivosti, spoluprácu a koordináciu v rámci výskumu rakoviny a sprístupňovanie komparatívnych informácií a údajov o rakovine. Kľúčovou úlohou partnerstva bude pomôcť členským štátom zdokonaliť rozvoj a realizáciu ich plánov boja proti rakovine.

Do ukončenia partnerstva je cieľom všetkých členských štátov mať k dispozícii integrované plány boja proti rakovine. Niektoré opatrenia budú stavať na výsledku kvalitnej práce, ktorá sa zatiaľ urobila. Ďalšie opatrenia si budú vyžadovať dodatočnú pomoc. Komisia je pripravená poskytnúť všetku potrebnú podporu. Komisia bude okrem toho aj naďalej úzko spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny, pokiaľ ide o jej prínos k partnerstvu. Mal by som spomenúť aj ústredný cieľ, ktorým je snaha zabezpečiť lepšiu integráciu otázok zdravia do všetkých našich politických iniciatív, ktoré predložím príslušným kolegom v rámci Komisie. Samozrejme, v rámci boja proti rakovine sa budeme stále dôrazne zameriavať na prevenciu prostredníctvom našich politík zameraných na činitele ovplyvňujúce zdravie. Pokúsime sa dosiahnuť čo najviac s obmedzenými dostupnými prostriedkami. Veľmi vítam silnú podporu tohto úsilia zo strany Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, v mene skupiny S&D.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán Dalli, tento návrh správy, ktorý práve teraz predložil pán Peterle, veľmi rozhodne a nanovo formuluje usmernenia z oznámenia Európskej komisie, pričom je inšpirovaný aj uznesením Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008 o boji proti rakovine v našej Európskej únii.

Rád by som využil túto príležitosť na to, aby som podporil ciele európskeho partnerstva, nad ktorými Európska komisia uvažuje so zámerom bojovať proti rakovine účinnejšie, či už to bude z hľadiska dôležitosti prevencie a včasného zistenia, vytvorenia nového modelu prevencie rakoviny alebo, a to predovšetkým, zmenšenia nerovností v rámci členských štátov.

Stotožňujem sa s obavami a znepokojením, ktoré boli vyjadrené v oznámení Európskej komisie a v návrhu správy. Rád by som pochválil prácu, ktorú vykonal pán spravodajca Peterle pri vypracovaní tejto správy, ako aj kompromisné návrhy predložené so zámerom zahrnúť rôzne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

Ako tieňový spravodajca Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente som chcel okrem iného zdôrazniť nasledujúce otázky: po prvé, zvýšenie ročného počtu úmrtí súvisiacich s rakovinou, ktoré spôsobilo vystavenie karcinogénnym látkam na pracovisku, ale aj dôležitosť lepšieho prístupu k informáciám o liekoch pre onkologických pacientov; zavedenie nariadenia o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a pravidelná aktualizácia zoznamu látok vzbudzujúcich veľké obavy, medzi ktoré patria karcinogénne látky; podpora iniciatív, ktoré sa snažia zabrániť dovozu tovaru, ktorý obsahuje chemické látky spôsobujúce rakovinu, a zintenzívniť kontroly, ktoré majú odhaliť takéto chemické látky v rámci Európskej únie, a napokon vypracovanie usmernení pre spoločnú definíciu zdravotného postihnutia, ktoré zahŕňa osoby trpiace chronickými chorobami alebo rakovinou.

Chceli sme upozorniť na tieto otázky a zároveň podporiť tento návrh správy.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade mi dovoľte zablahoželať pánovi Peterlemu k vynikajúcej práci na tejto správe, ktorá nás uisťuje, že boj proti rakovine ostáva hlavnou prioritou nášho programu verejného zdravia. Nie je potrebné opakovať čísla. Všetci vieme, aké náklady na verejné zdravie a sociálne a hospodárske náklady bude mať Únia, ak nebudeme túto problematiku riešiť dôsledne a nedáme k dispozícii primerané prostriedky, a to najmä na prekonanie rozdielov medzi členskými štátmi.

Záťaž v dôsledku rakoviny je hrozbou pre udržateľnosť našich systémov verejného zdravia a EÚ by sa mala rozhodne ujať vedenia v rámci primeranej reakcie na túto hrozbu. Či už hovoríme o prevencii, diagnóze, liečbe, výskume alebo informáciách, hovoríme, samozrejme, o partnerstve. Účinne bojovať proti záťaži v dôsledku rakoviny v Európe sa nám však podarí len vtedy, ak sa postaráme o to, že všetky zainteresované strany – a najmä skupiny pacientov – budú zapojené dlhodobo, ak zabezpečíme účinnú výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi a ak zaručíme, že fungovanie takého partnerstva bude pozorne monitorované a podporované.

Dúfam, že Komisia bude hrať svoju úlohu a postará sa o to, aby partnerstvo splnilo svoje ciele. Rada by som zdôraznila jeden konkrétny bod: výzvu, aby Komisia využila terajšie Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a pridala k jeho mandátu neprenosné choroby. Som presvedčená, že by to rozhodne mohlo posilniť odborné znalosti a odporúčania.

Na záver by som chcela povedať, že by sme sa mali bližšie pozrieť na problematiku včasného a rovnakého prístupu k prevencii, diagnóze a starostlivosti, ak chceme zaistiť, aby boj proti rakovine prispieval aj k cieľu, ktorý by sme všetci mali mať na pamäti, a tým je zmenšenie nerovností v oblasti zdravia v Európe.

Pán komisár, teším sa, že vás zajtra uvidím na Európskom dni práv pacientov, pretože pre všetky skupiny pacientov je to mimoriadne dôležité a na vašom záväzku nám všetkým záleží.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, v mene skupiny GUE/NGL. – (NL) Ďakujem vám, pán predsedajúci, pán komisár a pán spravodajca. Rakovina je strašná choroba – choroba, s ktorou v jej najhoršom štádiu nemožno nič robiť. Našťastie však môžeme niečo urobiť. Žijeme dlhšie a, bohužiaľ, čím dlhšie žijeme, tým vyššie je riziko, že ochorieme na rakovinu. Čím bude obyvateľstvo staršie, tým viac prípadov rakoviny možno očakávať. Z toho dôvodu musia všetky členské štáty urobiť všetko, čo je v ich silách, aby presadili účinnú a sociálne zameranú politiku v oblasti zdravia. Mali by sme sa sústrediť na cielené a preventívne opatrenia prostredníctvom preventívnych skríningových programov a cenovo dostupných onkologických liekov.

Ďalší bod, s ktorým môžeme niečo urobiť, je vysoký počet karcinogénnych látok v životnom prostredí. Toxíny máme všade vo svojich domovoch: len si spomeňme na azbest, kuchynské náčinie a dokonca na toxíny v našom jedle. EÚ musí svojich občanov chrániť pred takými toxínmi, či už to je, alebo nie je na škodu priemyselných záujmov. Záujmy a zdravie občanov sú prvoradé!

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, v mene skupiny EFD.(DA) Vážený pán predsedajúci, rakovina je veľmi rozšírená choroba, ktorú vďaka pomerne intenzívnemu výskumu začíname spoznávať oveľa viac. V súčasnosti vieme, že človek môže mať genetické dispozície na to, aby ochorel na rakovinu, a že so spustením choroby sa spája prinajmenšom jeden enzým. Stres, životný štýl, chemické látky a vírusy môžu tiež spôsobiť rakovinu. Očakáva sa, že tento rok zomrú na túto chorobu takmer dva milióny európskych občanov. Rakovina sa teda nezastavuje na štátnych hraniciach. Som preto rada, že sa Komisia chopila iniciatívy vypracovať ambiciózny plán opatrení na boj proti rakovine na európskej úrovni. Mám dve otázky. Ako je na tom Komisia, pokiaľ ide o výskum? Postačia vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie efektívneho výskumu a aká úroveň dôležitosti sa mu prikladá? Komisia zdôrazňuje, že počet skríningových vyšetrení je v porovnaní s odporúčaním Rady nízky. Moja druhá otázka preto znie, ako sa tento ambiciózny cieľ pretaví do počtu skutočných pacientov v našich krajinách. Môžeme reálne zdvojnásobiť účinnosť skríningu v celej Európe?

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI).(RO) Na úvod by som sa rád poďakoval pánovi Peterlemu za úsilie, ktoré vložil do tejto správy.

Podľa lekárskych údajov je rakovina druhou najčastejšou príčinou úmrtnosti v Európe, ktorá postihuje rovnako mužov aj ženy. Zapojenie Európskej komisie do partnerstva vytvoreného s cieľom podporiť opatrenia na boj proti rakovine ponúka novú šancu na život pre tých, ktorých postihla táto strašná choroba, ako aj pre ich rodiny. Je nevyhnutné, aby sme aj naďalej spájali všetko svoje úsilie s cieľom nadviazať trvalú spoluprácu z hľadiska zvyšovania odborných znalostí, ako aj navrhovania riešení nových problémov, ktoré sa v takých prípadoch objavujú.

Európske partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine preto musí zabezpečiť správne využívanie prostriedkov a zručností, nehovoriac o finančných prostriedkoch, ktoré majú k dispozícii všetky členské štáty. Musí zabezpečiť, aby boli výsledky pokroku, ktorý sa zaznamenal v boji proti rakovine v rôznych krajinách Európskej únie, dostupné pre celú Európu.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, boj proti rakovine musí byť prioritou. Takmer 30 % prípadov rakoviny sa možno vyhnúť a ich následky možno zmierniť vďaka včasnému zisteniu a liečbe. Niektoré druhy rakoviny postihujú mužov a ženy rôzne. Každý rok ochorie v Európskej únii na rakovinu prsníka viac ako 275 000 žien a ukazuje sa, že jej výskyt sa zvyšuje dokonca aj medzi mladými ženami. Každý rok diagnostikujú rakovinu krčka maternice 50 000 Európankám, pričom 25 000 žien na túto chorobu zomiera.

Rakovinu krčka maternice však možno prakticky eliminovať prostredníctvom očkovania a skríningových programov, ktoré sú široko dostupné. Je preto naliehavé, aby všetky členské štáty rozšírili očkovanie a skríningové programy na všetky ženy, ktoré patria do vhodnej vekovej skupiny, aby ich mohli využívať. Zároveň je potrebné, aby podporovali vzdelávacie kampane v oblasti zdravia, budovali verejné povedomie o dôležitosti včasnej diagnostiky a informovali ľudí o dostupných programoch a službách. Túto iniciatívu Komisie preto vítam.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Aj ja by som chcela zablahoželať pánovi spravodajcovi k dobre vykonanej práci. Podľa oznámenia Komisie adresovaného Parlamentu predstavuje počet skríningových testov na rakovinu urobených v Európskej únii menej ako polovicu minimálneho ročného počtu vyšetrení, ktoré by mohli byť urobené. Myslím si, že musíme zabezpečiť, aby bol skríning rakoviny dostupný pre čo najväčšie množstvo ľudí, aby tak bolo možné dosiahnuť cieľový počet.

Výskum v tejto oblasti pokročil z hľadiska zníženia nákladov na testy a zvýšenia presnosti skríningu rakoviny, a to vďaka používaniu biomarkerov. Nedávny vynález, ktorý bol ocenený na medzinárodnej výstave vynálezov v Ženeve, umožňuje skríning určitých druhov rakoviny za menej ako šesť minút a za cenu nižšiu ako jedno euro. Je to senzor, ktorý vynašla rumunská výskumníčka Raluca-Ioana van Stadeová a ktorý dokáže vykonať skríning niekoľkých druhov rakoviny predtým, ako sa objavia príznaky. Poskytuje najpresnejšiu metódu dostupnú na trhu, čím umožňuje vyššiu mieru úspešnosti liečby.

Dúfam, že Komisia prostredníctvom spoločného výskumného centra prejaví záujem o tento vynález a že bude vhodný na to, aby ho odporučili na zavedenie do diagnostických programov.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Partnerstvo, ktoré nadviazala Európska komisia minulý rok, je mimoriadne dôležitý nástroj, keďže rakovina je po chorobách obehového systému druhou najčastejšou príčinou smrti. Bohužiaľ, medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely z hľadiska kvality lekárskej starostlivosti a prístupu k liečbe. Nedávna štatistika upozornila na to, že u mužov žijúcich v krajinách juhovýchodnej Európy je pravdepodobnosť, že zomrú na rakovinu, dvojnásobne vyššia ako napríklad u mužov zo škandinávskych krajín.

Myslím si, že je potrebné zasiahnuť na európskej úrovni v prospech občanov Európy, aby sme predišli veľkým rozdielom z hľadiska diagnostiky a liečby v členských štátoch EÚ. Európska komisia musí vyčleniť finančné prostriedky na výskum v tejto oblasti. Úspechy, ako napríklad vynález Rumunky Raluce-Ioany van Stadeovej, ktorým je senzor, ktorý dokáže určiť prítomnosť rakoviny v ľudskom tele na molekulárnej úrovni priamo z krvi daného človeka a s použitím jednoduchého postupu, ktorý trvá menej ako šesť minút, treba plne podporiť a využiť.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D).(CS) Ako už povedalo mnoho predchádzajúcich rečníkov, účinný boj proti rakovine musí zahŕňať celý rad opatrení – od prevencie po skríning vrátane diagnostiky, osobitnej liečby a paliatívnej starostlivosti. Chcela by som však spomenúť ešte jeden veľmi dôležitý aspekt tejto choroby: rodiny pacientov, ktorí prehrávajú boj s rakovinou. Rodina by mala byť pre svojich členov miestom útechy, podpory a povzbudenia. Je však nesmierne ťažké čeliť postupujúcej chorobe a rodiny v tejto kritickej situácii nesmú ostať osamotené. Keď teda hovoríme o boji proti rakovine, musíme myslieť aj na podmienky na dôstojný odchod. Ten by mal mať podobu sústavnej starostlivosti a poradenstva určených rodinám, ktoré čelia náročnej dlhodobej domácej starostlivosti, ako aj podobu systému dostupných špecializovaných zariadení poskytujúcich odbornú a predovšetkým ľudskú starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu tejto choroby.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). - Vážený pán predsedajúci, odhaduje sa, že rakovinu diagnostikujú 3,2 miliónu európskych občanov ročne. Keďže európske obyvateľstvo starne, súčasné trendy naznačujú, že počet občanov, ktorých každý rok diagnostikujú, sa, bohužiaľ, v nasledujúcich 20 rokoch pravdepodobne zdvojnásobí.

Epidémiu rakoviny musíme, samozrejme, riešiť. Rakovinu spôsobujú mnohé faktory. Chcem načrtnúť to, o čom som presvedčený: teda že fajčenie, nadváha, nízky príjem ovocia a zeleniny, nedostatok fyzickej aktivity a nadmerná konzumácia alkoholu sú prispievajúcimi faktormi. Je nevyhnutné, aby boli stratégie na podporu zdravia na európskej úrovni a rozhodne aj na vnútroštátnej úrovni posilnené a náležite finančne podporené. Včasné zistenie je životne dôležité. Vidíme, že včasné zistenie je také dôležité, že mnoho ľudí je stále nažive len vďaka včasnej diagnostike. Inak by tu už neboli.

Prostredníctvom výskumu rakoviny môže hrať Európska únia vedúcu úlohu: čo je dôležité, na výskum rakoviny sa v rámci siedmeho rámcového programu venovalo 750 miliónov EUR a ja dúfam, že v nasledujúcich rokoch by sa mohlo dať k dispozícii ešte viac finančných prostriedkov. Na záver chcem vzdať hold všetkým tým, a najmä ľuďom v našej krajine, ktorí poskytujú takú výnimočnú starostlivosť onkologickým pacientom.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, zdravie je vzácna vec, ktorú si treba chrániť. Rakovina je globálny problém, ktorý naďalej pretrváva aj napriek lekárskym pokrokom. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie bolo v roku 2004 13 % všetkých úmrtí spôsobených rakovinou. V EÚ na rakovinu ochorie okolo 3,2 milióna ľudí ročne. Hlavnými druhmi rakoviny sú rakovina pľúc, rakovina hrubého čreva a rakovina prsníka. Skríning, a to najmä s pribúdajúcim vekom, tiež hrá dôležitú úlohu v rámci udržiavania zdravia. Zásada, že prevencia je lepšia ako liečba, sa tu ukázala ako pravdivá. Cenovo najefektívnejšou stratégiou s najlepšími vyhliadkami na úspech je skríning.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Vážený pán predsedajúci, rakovina je nepochybne strašná choroba a ako sa hovorí v našej domovine, zabíja krajinu – mladí aj starí ľudia zomierajú na túto chorobu každý deň. Štatistika, ktorá ukazuje, že na rakovinu môže ochorieť každý tretí človek, by vystrašila každého. Profesori, zdravotné sestry a lekári, ktorí sa zaoberajú touto chorobou, zároveň urobili veľký pokrok. V budúcnosti však bude dôležité vynaložiť viac finančných prostriedkov, a to najmä na výskum.

Európska únia hrá významnú úlohu v týchto veciach: predovšetkým v poskytovaní peňazí na výskum a po druhé v organizovaní tohto výskumu a konkrétne v povzbudzovaní spolupráce medzi ústavmi, ktoré tento výskum realizujú. Ak budeme postupovať takto, zaznamenáme v budúcnosti väčší pokrok a na rakovinu ochorie a na jej následky zomrie menej ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Prepáčte mi, prosím, nezvyčajne osobnú poznámku, ale keď sme tu diskutovali o programe boja proti rakovine a mnoho ľudí zdôrazňovalo, aká je to skutočne strašná choroba a koľko ľudí na ňu zomiera, musela som si spomenúť, že pred štyrmi rokmi som aj ja trpela touto chorobou a myslím si, že práve v tomto období sa mi podľa onkologického oddelenia podarilo utvoriť určitý druh rekordu. Od hlavy po päty zo mňa viselo 14 hadičiek a niekoľko týždňov som strávila na jednotke intenzívnej starostlivosti. Teraz som však tu, som poslankyňou Európskeho parlamentu, vychovávam svoje tri deti a môžem viesť plnohodnotný život. Svojím príbehom by som chcela povzbudiť najmä ženy, ale aj všetkých európskych občanov, aby šli na skríningové vyšetrenia. Na základe svojej vlastnej skúsenosti by som rada odkázala všetkým tým, ktorí trpia touto chorobou, ich priateľom, rodinám a lekárom, aby sa nikdy nevzdávali nádeje. Želám im všetko dobré a v myšlienkach som s nimi.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komisie. – (MT) Vážený pán predsedajúci, som veľmi spokojný s oduševnením, ktoré dnes Parlament prejavil, pokiaľ ide o spojenie síl v rámci tohto spoločného boja proti rakovine. Rád by som poďakoval pánovi Peterlemu za správu, ktorú vypracoval, a rád by som poďakoval aj pani Morvaiovej, ktorá práve predniesla svoj prejav, za to, že sa s nami podelila o určitú nádej a pozitívny pohľad na veci. Keď niekto ochorie na rakovinu, nie je ešte všetko stratené. Bolo nastolených veľa tém a mnohé názory, ktoré ste v Parlamente vyjadrili, boli v oznámení Komisie zvážené. Uisťujem vás, že návrhy, ktoré dnes predkladáte, ako aj tie, ktoré ste uviedli v správe, budú v našom programe činností veľmi dôkladne zvážené.

Pokiaľ ide o aspekt životného prostredia, môžem vyhlásiť, že životné prostredie je skutočne dôležitým faktorom – vlastne rozhodujúcim faktorom – v boji proti rakovine. Zároveň však treba povedať, že vysoké normy, ktoré v súčasnosti máme v Európe, výrazne pomáhajú pri znižovaní výskytu tejto choroby. Z toho dôvodu by sme mali zvýšiť svoje úsilie, aby sme zaistili, že sa tieto vysoké environmentálne normy zachovajú. Zároveň musíme stále prízvukovať dôležitosť výskumu. Teraz, keď je farmaceutický priemysel súčasťou môjho portfólia a mojich povinností ako komisára, je tu oveľa väčšia príležitosť na spoluprácu s týmto priemyslom a možno aj na lepšiu koordináciu výskumu, čím sa zabezpečí jeho efektívnosť.

Jedným z pilierov, na ktorých by som rád staval svoju prácu v nasledujúcich piatich rokoch, je čo najširší prístup k liekom dostupným na trhu. Jedným z najväčších problémov, ktoré v Európe máme – a aj dnes sa to tu spomínalo –, je nerovnosť v zdravotníctve. Musíme zabezpečiť predovšetkým nasledovné: dostupnosť liekov, ktoré prichádzajú na trh. Ešte raz by som sa vám chcel poďakovať. Na záver chcem zopakovať, že všetci musíme čo najintenzívnejšie pracovať na tom, aby sme ľudí presvedčili o dôležitosti prevencie – napríklad o dôležitosti skríningu rakoviny prsníka, ktorý sa tu dnes spomínal viackrát. Dôležité je, že keďže toto vyšetrenie existuje v mnohých, ak nie vo všetkých, častiach Európy, musíme dôrazne povzbudzovať všetky ženy, aby ho podstúpili.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, spravodajca.(SL) Musím povedať, že z dnešnej večernej rozpravy som mal naozaj radosť a úprimne vám ďakujem za vašu podporu a hlboké slová. Som rád, že do takej miery hovoríme tým istým jazykom a že máme rovnaké ciele. Spoločne si uvedomujeme širšie súvislosti a príčiny tejto choroby, práve tak, ako si spoločne uvedomujeme aj potrebu súdržne bojovať proti rakovine v rámci vzájomného partnerstva.

Vzhľadom na časové obmedzenie som predtým nemal čas povedať zopár slov o zdravom životnom štýle. Som pevne presvedčený, že my politici by sme tu mohli hrať hlavnú úlohu a ísť príkladom. Musíme podporovať zdravý životný štýl. Keďže aj mne stanovili podobnú diagnózu ako pani Morvaiovej, rád by som jej ešte o to srdečnejšie zablahoželal k víťazstvu. Myslím si, že týmto spôsobom dokazujeme, že rakovina nemusí byť nevyhnutne synonymom rozsudku smrti.

Rád by som poďakoval najmä pánovi komisárovi Dallimu za pozornosť a ohlásenie rýchlejších opatrení, pretože rakovina má svoju vlastnú dynamiku, a preto aj my musíme konať dynamicky. Zároveň pánovi komisárovi ponúkam svoje služby v rámci užšej budúcej spolupráce. Myslím si, že naša doterajšia spolupráca bola príkladná a že spoločne môžeme dosiahnuť ešte oveľa viac.

Rád by som tiež povedal, že čoskoro nanovo založíme skupinu poslancov zameranú na boj proti rakovine, ktorá bola počas predchádzajúceho volebného obdobia známa pod skratkou MAC (Members Against Cancer), teda Poslanci proti rakovine. Myslím si, že tentoraz, možno s ešte silnejšou skupinou, budeme klásť mimoriadny dôraz na prevenciu a na dynamiku nášho boja. Ďakujem vám a želám vám všetkým dobrú noc.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), písomne. – Môžem len privítať návrh Komisie týkajúci sa partnerstva v rámci boja proti rakovine, ktorá je závažnou otázkou verejného zdravia v EÚ. Plne podporujem prístup pána spravodajcu, ktorý kladie mimoriadny dôraz na preventívne opatrenia. Z tohto hľadiska som pevne presvedčený, že komplexné národné plány boja proti rakovine sú viac než vítané. Uprednostnil by som tiež spoluprácu zameranú na túto problematiku v oblasti výskumu. Musíme jasne určiť hlavné príčiny, ktoré spôsobujú túto chorobu, aby sme mohli určiť aj hlavné prvky, na ktoré sa musíme zamerať v rámci nášho úsilia týkajúceho sa prevencie. To je pre účinné preventívne opatrenia absolútne nevyhnutné. Zároveň si myslím, že by bolo rozumné stavať naše budúce opatrenia na terajších iniciatívach, ako sú napríklad Európsky kódex boja proti rakovine alebo odporúčania Rady o skríningových vyšetreniach rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva, ktoré sú už teraz dobrým základom opatrení. Samozrejme, prevenciu nemožno zabezpečovať bez náležitej úrovne finančných prostriedkov. Z toho dôvodu vyzývam členské štáty, aby vyčlenili potrebné finančné prostriedky na plány prevencie, vďaka ktorým by cieľ znížiť počet nových prípadov o 15 % ostal reálny.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), písomne. – Srdečne vítam túto iniciatívu a možnosti, ktoré dáva mnohým miliónom Európanov, ktorých v najbližších rokoch pravdepodobne postihne rakovina. Jedným z najdôležitejších cieľov obsiahnutých v tejto správe je dramaticky znížiť záťaž v dôsledku rakoviny prostredníctvom dosiahnutia 100 % pokrytia z hľadiska skríningových vyšetrení rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva do roku 2015, a to vďaka tomu, že sa občanom EÚ zaistí 125 miliónov vyšetrení ročne. Zodpovednosť musíme prevziať aj my ako poslanci EP, aby sme využili svoj prístup k médiám a našim voličom a úpenlivo poprosili Európanov, nech využijú tieto dôležité kontroly. Stále je tu alarmujúca nedostatočná informovanosť o rizikách rakoviny, ako aj o možnosti skríningových vyšetrení rakoviny. Len prostredníctvom neustálej osvety o týchto skutočnostiach dosiahne táto iniciatíva úspech, ktorý spolu s európskymi občanmi tak veľmi potrebuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne.(IT) Úsilie je globálne. Aj napriek stálemu zdokonaľovaniu poznatkov a pokroku z hľadiska liečby je dnes boj proti rakovine stále pretrvávajúcim problémom. Je to problém, ktorý musíme stále riešiť prostredníctvom poskytovania čo najväčších finančných prostriedkov, pretože následky tejto choroby sú zničujúce z hľadiska úmrtnosti, ale rovnako zničujúce sú aj psychologické, spoločenské a hospodárske aspekty, ktoré sa s touto chorobou spájajú.

Je jasné, že prístup musí byť globálny nielen z hľadiska výskumu a liečby, ale aj z hľadiska prevencie. Musíme dosiahnuť isté kritické množstvo a vytvoriť podmienky, ktoré zaistia, že výsledok jedného človeka sa stane dedičstvom nás všetkých. Z toho dôvodu je dôležité nadviazať európske partnerstvo pre opatrenia na boj proti rakovine, ktoré uľahčí výmenu informácií a koordináciu medzi jednotlivými členskými štátmi. Práca, ktorá sa v rámci sietí vykoná, by sa mala týkať nielen výskumu a zdravia, ale aj vzdelávania, stravy, komunikácie a životného prostredia. Mala by sa snažiť o účasť a prínos občianskej spoločnosti vrátane úsilia predstaviť ľuďom zdravé návyky a zdravý životný štýl. Ambiciózny cieľ Komisie znížiť záťaž v dôsledku neoplastických ochorení o 15 % odteraz do roku 2020 možno považovať za reálny len vtedy, ak sa uplatní táto metodológia a podporí sa dostatočnými finančnými prostriedkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), písomne.(FI) Správa k oznámeniu Komisie s názvom Boj proti rakovine: európske partnerstvo je v týchto časoch veľmi dôležitá a významná. V súčasnosti je rakovina druhou najčastejšou príčinou úmrtí a chorôb v Európe. Väčšia miera spolupráce, viac finančných prostriedkov na štúdium rakoviny a preventívna liečba sú veľmi dôležité. Členské štáty musia odstrániť z trhu karcinogénne chemické látky a nahradiť ich neškodnými látkami. Preventívny skríning je potrebný a účinný a musia naň byť vyčlenené primerané sumy peňazí. Informačné kampane by sa mali zameriavať aj na vzdelávacie inštitúcie. Boj proti rakovine musí mať jasné ciele, ktoré sa Komisia a členské štáty musia snažiť dosiahnuť spoločne. Komisia a členské štáty musia mať v budúcnosti odvahu zaviazať sa k investíciám a skúmať rakovinu a jej prevenciu, pretože sa tým z dlhodobého hľadiska ušetria peniaze aj ľudské životy.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), písomne.(ET) Rakovina je pre spoločnosť veľmi nákladnou chorobou, ktorej diagnostika a liečba sú čím ďalej podstatne drahšie. Táto choroba pritom často spôsobuje dlhodobé zdravotné postihnutie, invaliditu a predčasnú smrť. Napriek mnohým medicínskym úspechom dnes šírenie rakoviny vo svete predsa len do značnej miery nadobúda rozsah epidémie. Každému tretiemu Európanovi diagnostikujú počas života rakovinu a každý štvrtý Európan na následky tejto choroby zomrie. Členské štáty a predovšetkým ich národné stratégie zamerané na prevenciu rakoviny hrajú dôležitú úlohu v zastavení rozširovania tejto choroby. Keďže v rámci boja proti rakovine bude možné dosiahnuť výsledky stanovené v stratégii len prostredníctvom dlhodobých a dôsledných opatrení, vyzývam všetky členské štáty, aby počas súčasnej hospodárskej krízy neznižovali finančné prostriedky na boj proti rakovine a na potreby primárnej a sekundárnej prevencie. Dnešná lakomosť nás v budúcnosti môže vyjsť veľmi draho. Preventívne metódy hrajú významnú úlohu v boji proti rakovine, keďže tretine prípadov rakoviny sa možno vyhnúť pomocou preventívnych opatrení. Ďalšou dôležitou otázkou, ktorá sa týka preventívnych opatrení, je podľa môjho názoru zvyšovanie informovanosti v oblasti tých foriem rakoviny, ktoré sú špecifické pre mužov alebo pre ženy. Musíme zvýšiť normy prevencie, ako aj zdokonaliť skríningové štúdie o týchto ochoreniach. Na záver svojho prejavu by som rada privítala návrhy Komisie opäť spustiť iniciatívu európskeho partnerstva zameranú na prijatie opatrení na boj proti rakovine na obdobie 2009 – 2013 s cieľom podporiť opatrenia na boj proti rakovine, ktoré prijali členské štáty. Len prostredníctvom kolektívneho úsilia môžeme dosiahnuť úspech v boji proti takému nepriateľovi, akým je rakovina.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia