Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2103(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0121/2010

Ingivna texter :

A7-0121/2010

Debatter :

PV 05/05/2010 - 24
CRE 05/05/2010 - 24

Omröstningar :

PV 06/05/2010 - 7.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0152

Debatter
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel EUT-utgåva

24. Kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. Nästa punkt är ett betänkande av Alojz Peterle, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, om meddelandet från kommissionen: åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (KOM(2009)02912009/2103(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, föredragande. - (SL) Herr talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Detta betänkande är vårt ställningstagande till ett av EU:s svåraste problem. Cancer har fått en epidemisk spridning och är EU:s viktigaste sjukdom, som kommer att drabba var tredje unionsmedborgare.

Det är glädjande att så här i början av mandatperioden inte behöva uppmana kommissionen och rådet att vidta grundläggande åtgärder för att bekämpa cancer. Vi har nämligen de tydligt formulerade slutsatserna från rådet i juni 2008 och det europeiska partnerskapet om åtgärder mot cancer, ett ambitiöst projekt som kommissionen presenterade i september 2009 och som detta betänkande handlar om. Märk väl att åtgärder redan har inletts. I detta betänkande ställer vi oss bakom ett av kommissionens mest ambitiösa mål: att minska cancerbördan med 15 procent under en tioårsperiod.

Det glädjer mig också att partnerskapet utvecklades i linje med vår resolution för hälsostrategin ”Tillsammans för hälsa: Strategi för EU 2008–2013”. Där betonade vi hur viktigt det är med hälsa för alla och att hälsa integreras i all politik. Vi poängterade också betydelsen av förebyggande åtgärder mot cancer.

Det är lika förbluffande som oroande att medlemsstaterna i snitt bara satsar futtiga 3 procent av sina hälsobudgetar på att förebygga cancer. Man misstänker nästan något fel i statistiken, men denna siffra betyder att medlemsstaterna inte prioriterar förebyggande åtgärder särskilt högt när de utformar sin hälsopolitik. Det som verkligen behövs här är ett paradigmskifte, som ökar de förebyggande inslagen i våra strategiska, organisatoriska och finansiella åtgärder. Detta är vi på det klara med, och vi vet också att tidig diagnos av cancer kan minska cancerdödligheten betydligt – detta finns det belägg för.

Det andra nyckelordet i betänkandet är ojämlikhet, till och med i flera avseenden. Den allvarligaste formen brukar kallas ”järnridån mellan öst och väst”, vilket syftar på att cancerpatienterna har mycket olika överlevnadsutsikter – vi är dock också medvetna om att det finns stora skillnader även inom medlemsstaterna. Dels finns det skillnader i behandlingsresultatet, dels finns det betydande skillnader i frekvensen eller omfattningen av åtgärder för tidig upptäckt av cancer, skillnader i den palliativa vården och skillnader i hur väl cancerpatienternas rehabilitering fungerar.

Vissa medlemsstater har nationella program, medan andra inte har det, och i det perspektivet får unionsmedborgarna svårt att acceptera att kampen mot cancer förs med så skiftande organisatorisk ambitionsnivå. Det finns också skillnader i insamlingen av cancerstatistik. Inte ens genom Lissabonfördraget tillåts EU att göra mer än att vidta stödåtgärder. Ändå är det oerhört viktigt att arbeta samordnat och välorganiserat på denna nivå för att vi ska kunna åstadkomma resultat i kampen mot cancer. Utbytet av bästa praxis vore otänkbart utan stöd från gemenskapens institutioner.

Det tredje nyckelordet i betänkandet är partnerskap. Förutsättningen för att vi ska kunna närma oss kommissionens ambitiösa mål är vertikalt och horisontellt samarbete. Det bygger på att kampen mot cancer förblir en viktig punkt på de europeiska och nationella institutionernas dagordningar. Det räcker inte med ömsesidigt förtroende hos läkare och patient. Vår uppgift är att bidra till ett starkt politiskt partnerskap och en politisk vilja, en motor som låter oss öka tempot i hela EU.

Jag vill passa på att framhålla hur viktig cancerpatienternas rehabilitering är. Vi borde göra mycket mer för de människor som har besegrat sin cancer. De får inte brännmärkas eller betraktas som hopplösa fall, utan måste i stället få en chans att helt och hållet återgå till sina gamla sociala liv och fortsätta sina yrkeskarriärer. I dag är närheten till medborgarna en av de mest betydelsefulla aspekterna av EU:s kamp mot cancer.

Slutligen tackar jag skuggföredragandena, som var med och utarbetade betänkandet, för deras avsevärda hjälp.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, ledamot av kommissionen. − (EN) Herr talman! Det glädjer mig att se att parlamentet fortfarande entusiastiskt stöder kommissionens arbete med att förebygga och bekämpa cancer. Jag uppskattar att så stora ansträngningar gjorts för att utarbeta betänkandet, särskilt av föredraganden Alojz Peterle.

Kraftfulla åtgärder på EU-nivå kan få en viktig stimulanseffekt på nationell, regional och lokal nivå. Detta understryker potentialen hos det europeiska partnerskapet för åtgärder mot cancer. Hur framgångsrikt partnerskapet blir beror i stor utsträckning på om vi får ett aktivt engagemang från de många och olikartade partner som ingår i det. De konkreta åtgärdsförslag som ska genomföras senast i slutet av 2013 har utarbetats under medverkan av medlemsstaterna, sjukvårdspersonal, cancerinstitut, frivilligorganisationer, patientorganisationer och branschföreträdare. Det återstår dock att se om detta nya samarbetsforum resulterar i hållbarare åtgärder mot cancer. Jag hoppas verkligen det.

Det övergripande syftet är att uppnå fler långsiktiga mål och att bättre utnyttja givna resurser. Det kräver att samliga partner går in för detta, och givetvis också att de finansiella förutsättningarna är uppfyllda. Att parlamentet ställer upp på att erforderliga resurser tillhandahålls i gemenskapens hälsobudget kommer att bli avgörande. Betänkandet hänvisar till ett stort antal åtgärder inom ramen för en övergripande strategi för att förebygga och bekämpa cancer. Åtskilliga av dessa har redan beaktats då partnerskapet utvecklades på grundval av kommissionens meddelande.

Partnerskapet vilar främst på fem pelare: hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, bland annat främjande av den europeiska kodexen mot cancer; screening och tidig upptäckt, där syftet är att förbättra genomförandet av rådets rekommendation om cancerscreening; utbyte av bästa praxis i cancervården; samarbete och samordning i cancerforskningen; samt tillhandahållande av jämförande uppgifter och cancerstatistik. En av partnerskapets viktigaste uppgifter blir att hjälpa medlemsstaterna att utveckla och genomföra sina cancerplaner.

Målet är att alla medlemsstater ska ha integrerade cancerplaner när partnerskapet löper ut. Vissa åtgärder kan bygga vidare på tidigare framgångar, medan andra åtgärder kräver ytterligare hjälp. Kommissionen är redo att tillhandahålla det stöd som behövs. Kommissionen kommer dessutom att fortsätta sitt nära samarbete med Internationella byrån för cancerforskning kring dess bidrag till partnerskapet. Jag ska också nämna det övergripande målet att sörja för att hälsofrågor integreras bättre i alla våra politiska initiativ – detta ska jag driva vidare tillsammans med berörda kollegor i kommissionen. Vi kommer naturligtvis att behålla vår starka inriktning på förebyggande åtgärder genom vår politik för hälsans bestämningsfaktorer, som är en del av kampen mot cancer. Vi ska försöka få våra begränsade resurser att räcka till så mycket som möjligt. Jag välkomnar varmt Europaparlamentet starka stöd för dessa ansträngningar.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, för S&D-gruppen.(FR) Herr talman, herr kommissionsledamot! Det förslag till betänkande som Alojz Peterle precis föredrog upprepar med eftertryck riktlinjerna i Europeiska kommissionens meddelande. Det har också hämtat inspiration ur Europaparlamentets resolution av den 10 april 2008 om åtgärder mot cancer i Europeiska unionen.

Jag vill passa på att uttrycka mitt stöd för målen för det europeiska partnerskap som Europeiska kommissionen vill inrätta i syfte att stärka kampen mot cancer. Det kan ske genom att inse vikten av förebyggande åtgärder och tidig upptäckt, genom att skapa en helt ny modell för förebyggande canceråtgärder eller, i synnerhet, genom att minska skillnaderna inom medlemsstaterna.

Jag delar oron och farhågorna i Europeiska kommissionens meddelande och i förslaget till betänkande. Jag vill ge en eloge till föredraganden Alojz Peterle för hans arbete med förslaget till betänkande, och till de kompromissförslag som lagts fram för att de olika ändringsförslagen ska kunna beaktas.

Som skuggföredragande för gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet vill jag bland annat lyfta fram följande: För det första ökar antalet cancerrelaterade dödsfall som varje år orsakas av att människor utsätts för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen, samtidigt som det är viktigt att ge cancerpatienter bättre tillgång till läkemedelsinformation; genomförandet av Reach-förordningen, och att det görs regelbundna uppdateringar av förteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter, där bland annat cancerframkallande ämnen ingår; stödet till initiativ för att stoppa importen av produkter med cancerframkallande kemikalier, och att stärka övervakningen för att upptäcka sådana kemikalier i EU; samt, slutligen, att riktlinjer utarbetas för en gemensam definition av funktionshinder som innefattar människor med kroniska sjukdomar eller cancer.

Detta var de frågor som vi ville ta upp, samtidigt som vi uttalar vårt stöd för detta förslag till betänkande.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, för ALDE-gruppen. (EN) Herr talman! Låt mig först gratulera Alojz Peterle till hans fantastiska arbete med betänkandet. Han har sett till att kampen mot cancer förblir den viktigaste folkhälsofrågan. Det finns ingen anledning att rada upp siffrorna än en gång. Vi vet ju alla vad det kommer att kosta unionen från folkhälsosynpunkt samt från social och ekonomisk synpunkt om vi inte konsekvent tar itu med denna fråga och tillhandahåller de nödvändiga resurserna, i synnerhet för att undanröja skillnaderna mellan medlemsstaterna.

Cancer är en börda som hotar hållbarheten i våra offentliga sjukvårdssystem. EU borde definitivt gå i spetsen för att vidta lämpliga åtgärder. Det handlar naturligtvis om partnerskap, oavsett om vi talar om förebyggande åtgärder, diagnos, behandling, forskning eller information. Men vi kommer bara att lyckas att bekämpa cancerbördan genom att se till att vi långsiktigt engagerar samtliga berörda partner, i synnerhet patientorganisationerna. Vi behöver också sörja för ett verksamt utbyte av bästa praxis mellan medlemsstaterna, och säkerställa att ett sådant partnerskap dels får stöd, och dels står under noggrann övervakning.

Jag hoppas att kommissionen fullgör sina skyldigheter och ser till att partnerskapet når sina mål. Låt mig lyfta fram en sak, nämligen uppmaningen till kommissionen att använda det befintliga Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, och att låta dess ansvarsområde omfatta även icke smittsamma sjukdomar. Jag är säker på att detta skulle stärka dess kompetens och rekommendationer.

Slutligen har vi frågan om en jämlik tillgång till förebyggande åtgärder, diagnos och vård i tid. Vi bör titta närmare på detta om vi vill se till att kampen mot cancer även stöder det mål som vi alla borde ha för ögonen, nämligen att minska ojämlikheterna på hälsoområdet i EU.

Herr kommissionsledamot! Jag ser fram emot att träffa er i morgon på Europeiska dagen för patienträttigheter. Den betyder mycket för alla patientorganisationer, och vi tycker alla att det är viktigt att ni markerar ert engagemang.

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard, för GUE/NGL-gruppen. (NL) Jag tackar talmannen, kommissionsledamoten och föredraganden. Cancer är en fruktansvärd sjukdom, som i värsta fall är obotlig. Men som tur är kan vi göra något. Vi lever allt längre, och ju äldre vi blir, desto större risk är det tyvärr också att vi får cancer. Ju äldre befolkningen är, desto fler cancerfall kan man räkna med. Det är därför som samtliga medlemsstater måste göra sitt yttersta för att genomföra en verksam och socialt inriktad hälsopolitik. Förebyggande punktåtgärder genom förebyggande screeningprogram och cancerläkemedel till rimliga priser – det bör vi lägga vårt krut på.

En annan sak som vi kan göra något åt är de många cancerframkallande ämnena i miljön. Det finns gifter överallt i våra hem – till exempel asbest eller gifter i våra köksredskap eller till och med i maten. EU behöver skydda sina medborgare från sådana gifter, även om detta är till förfång för näringslivet. Medborgarnas intressen och deras hälsa är huvudsaken!

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach, för EFD-gruppen. (DA) Herr talman! Cancer är en utbredd sjukdom som vi tack vare en intensiv forskningsinsats börjar lära oss mer om. Vi vet att en person kan ha genetiska anlag för att utveckla cancer och att minst ett enzym bidrar till att sätta igång sjukdomen. Stress, livsstil, kemikalier och virus kan också orsaka cancer. I år förväntas nästan två miljoner EU-medborgare avlida i denna sjukdom. Cancer känner därför inga nationella gränser. Jag är därför glad över att kommissionen har tagit initiativet till att utarbeta en ambitiös handlingsplan mot cancer på EU-nivå. Jag har två frågor. Hur ställer sig kommissionen till forskningen? Kan tilldelade finansiella medel garantera effektiv forskning? I vilken mån prioriteras den? Kommissionen påpekar att antalet screeningtester är lågt i förhållande till rådets rekommendationer. Därför är min andra fråga hur det ambitiösa målet kan omvandlas till verkliga patienter i våra länder? Kan vi verkligen fördubbla screeningens effektivitet i hela EU?

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI).(RO) Jag vill börja med att tacka Alojz Peterle för hans arbete med betänkandet.

Enligt medicinska uppgifter är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i Europa. Den drabbar män och kvinnor i lika stor utsträckning. Att Europeiska kommissionen tar del i det partnerskap som har bildats för att främja åtgärder mot cancer ger en ny livschans för dem som drabbas av denna fruktansvärda sjukdom samt deras familjer. Det är livsviktigt att vi fortsätter förena alla våra insatser för införande av ett permanent samarbete när det gäller både att öka specialistkunskapen och ta fram lösningar på de nya utmaningar som uppstår i dessa fall.

Det europeiska partnerskapet för åtgärder mot cancer måste därför leda till att alla medlemsstaters resurser, kompetens och inte minst pengar används på rätt sätt. Det måste leda till att resultaten av de framsteg som görs i kampen mot cancer i EU:s olika länder görs tillgängliga för hela EU.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D).(PT) Herr talman, herr kommissionsledamot! Kampen mot cancer måste prioriteras. Nästan 30 procent av cancerfallen kan undvikas och konsekvenserna mildras genom tidig upptäckt och behandling. Vissa typer av cancer påverkar kvinnor och män på olika sätt. Varje år får 275 000 kvinnor i EU bröstcancer. Det har visat sig att antalet ökar, till och med bland yngre kvinnor. Varje år får 50 000 kvinnor i EU diagnosen livmoderhalscancer och 25 000 dör i sjukdomen.

Samtidigt kan livmoderhalscancer praktiskt taget elimineras genom att vaccinations- och screeningprogram görs allmänt tillgängliga. Därför är det viktigt att alla medlemsstater skyndsamt utvidgar sina vaccinations- och screeningprogram till att omfatta alla kvinnor i berörd åldersgrupp. Det är även nödvändigt att de främjar hälsoutbildningskampanjer, gör allmänheten medveten om vikten av tidig diagnos och informerar folk om tillgängliga program och tjänster. Jag välkomnar därför kommissionens initiativ.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu (PPE).(RO) Även jag vill tacka föredraganden för ett väl utfört arbete. Enligt kommissionens meddelande till parlamentet är det antal screeningtester som genomförs i EU mindre än hälften av det lägsta årliga antal undersökningar som skulle ha kunnat genomföras. Vi måste se till att cancerscreening är tillgänglig för så många människor som möjligt, så att det blir möjligt att nå målet.

Forskningen på området har gjort framsteg när det gäller att minska kostnaderna för testerna och öka cancerscreeningens exakthet genom användning av biomarkörer. En ny uppfinning, som prisbelönades vid International Exhibition of Inventions [internationella innovationsmässan] i Genève, gör det möjligt att kontrollera förekomsten av vissa typer av cancer på mindre än sex minuter och till en kostnad som ligger under en euro. Det är en sensor som har uppfunnits av den rumänska forskaren Raluca-Ioana van Stade, med hjälp av vilken man kan upptäcka vissa typer av cancer innan symptomen uppträder med den mest exakta metoden på marknaden, något som därigenom främjar att fler behandlingar blir framgångsrika.

Jag hoppas att kommissionen genom det gemensamma forskningscentrumet visar intresse för denna uppfinning och att det kan bli aktuellt att rekommendera dess användning inom diagnostiska program.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Det partnerskap som inrättades av Europeiska kommissionen förra året är ett absolut nödvändigt instrument, med tanke på att cancer är den vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar. Tyvärr finns det stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller sjukvårdens kvalitet och tillgången till behandling. Ny statistik har exempelvis visat att män i länderna i Sydösteuropa löper två gånger större risk att dö av cancer än män i de nordiska länderna.

Jag anser att det behövs ett ingripande på EU-nivå för medborgarnas skull, i syfte att förhindra stora skillnader i diagnos och behandling bland EU:s medlemsstater. Europeiska kommissionen måste ge pengar till forskningen inom detta område. Framgångar som rumänskan Raluca-Ioana van Stades uppfinning: en sensor som kan upptäcka förekomsten av cancer på molekylär nivå i människokroppen direkt från personens blod genom ett enkelt förfarande som tar mindre än sex minuter, måste stödjas och utnyttjas till fullo.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – (CS) Som flera föregående talare redan har anfört måste en effektiv kamp mot cancer innefatta hela spektrumet av åtgärder, från förebyggande till screening, inklusive diagnos, specialbehandlingar och palliativ vård. Jag vill dock nämna en annan mycket viktig sida av sjukdomen: de anhöriga till patienter som förlorar kampen mot cancern. Familjen bör vara en plats för lättnad, stöd och uppmuntran för dess medlemmar. Det är dock enormt svårt att hantera en progressiv sjukdom. Familjerna får inte lämnas i sticket i denna besvärliga situation. När vi talar om kampen mot cancer måste vi därför även fundera över villkoren för ett värdigt slut. Detta bör ta formen både av systematisk vård och av rådgivning till familjer som står inför krävande långsiktig vård i hemmet, samt ett system med tillgängliga specialiserade inrättningar som ger expertvård och framför allt human vård för patienter i sjukdomens slutskede.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(EN) Herr talman! Det uppskattas att 3,2 miljoner invånare i EU varje år får diagnosen cancer. I takt med att EU:s befolkning åldras tyder tyvärr nuvarande utveckling på att det antal medborgare som får diagnosen varje år troligen kommer att fördubblas under de närmaste 20 åren.

Vi måste naturligtvis ta itu med denna hemsökelse. Cancer orsakas av många olika faktorer. Jag anser att rökning, övervikt, låg konsumtion av frukt och grönsaker, fysisk inaktivitet och överdrivet alkoholintag är bidragande faktorer. Det är nödvändigt att hälsofrämjande strategier både på EU-nivå och nationell nivå stärks och ges tillräckligt med resurser. Det är livsviktigt med tidig upptäckt. Vi har kunnat konstatera betydelsen av tidig upptäckt, eftersom många människor fortfarande är vid liv tack vare tidig upptäckt.

EU kan spela en ledande roll genom cancerforskning. Nog så viktigt är att mer än 750 miljoner euro har ägnats åt cancerforskning inom det sjunde ramprogrammet. Jag hoppas att ytterligare medel kan göras tillgängliga under de kommande åren. Som avslutning vill jag ge min hyllning till alla dem, särskilt i mitt eget land, som ger en sådan exceptionell vård åt cancerpatienter.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Hälsa är något värdefullt som det är viktigt att bevara. Cancer är fortfarande ett globalt problem, trots de medicinska framstegen. Enligt Världshälsoorganisationens bedömning orsakades 13 procent av alla dödsfall 2004 av cancer. I EU utvecklar cirka 3,2 miljoner människor cancer varje år. De huvudsakliga cancertyperna är lungcancer, tjock- och ändtarmscancer samt bröstcancer. Screening, särskilt när vi blir äldre, spelar också en viktig roll för att bevara hälsan. Principen att det är bättre att förebygga än att bota har visat sig vara riktig. Den kostnadseffektivaste strategin med de bästa framgångsutsikterna är screening.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Herr talman! Cancer är utan tvivel en fruktansvärd sjukdom. Som man säger i mitt land tar den död på landet, eftersom både unga och gamla avlider i sjukdomen varje dag. Statistikens vittnesbörd om att en av tre personer drabbas av cancer kan skrämma vem som helst. Samtidigt har de professorer, sjuksköterskor och läkare som inriktar sig på sjukdomen gjort stora framsteg. I framtiden kommer det dock bli nödvändigt att satsa mer pengar, särskilt på forskning.

EU har en viktig roll att spela i detta: främst genom att bidra med pengar till forskningen och för det andra genom att organisera denna forskning, särskilt genom att främja samarbete mellan de institut som ägnar sig åt denna forskning. Om vi gör det kommer vi att göra större framsteg i framtiden, och färre personer kommer att drabbas av cancer och avlida som en följd av sjukdomen.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Jag hoppas att ni ursäktar en ovanligt personlig kommentar, men medan vi har diskuterat programmet mot cancer och många har betonat vilken fruktansvärd sjukdom detta faktiskt är och hur många som avlider på grund av den, kunde jag inte annat än tänka tillbaka på att även jag för fyra år sedan led av sjukdomen. Vid denna tid på året tror jag att jag satte något sorts rekord enligt onkologiavdelningen. Från topp till tå hade jag 14 slangar dinglande ur kroppen och tillbringade veckor på intensiven. Men nu är jag här, jag är ledamot i Europaparlamentet, jag uppfostrar mina tre barn och kan leva ett fullvärdigt liv. Jag vill använda min historia till att uppmuntra kvinnor i synnerhet och EU:s medborgare i allmänhet att gå på screeningtester. Jag vill på grundval av min erfarenhet skicka ett budskap till alla som lider av sjukdomen, till deras vänner och familjer samt deras läkare: ge aldrig upp hoppet. Jag önskar dem allt det bästa och tänker på dem.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, ledamot av kommissionen. – (MT) Herr talman! Jag är mycket nöjd med den entusiasm som har uppvisats i parlamentet i dag för att förena våra krafter i denna gemensamma kamp mot cancer. Jag vill tacka Alojz Peterle för hans betänkande samt Krisztina Morvai, som just har avslutat sitt anförande, för att hon gjorde klart att det finns hopp och positiva aspekter: allt är inte förlorat när man drabbas av sjukdomen. Många saker har tagits upp. Många av de idéer som ni har uttryckt i parlamentet togs upp i kommissionens meddelande, och jag kan försäkra er om att de förslag som ni lägger fram i dag och de som nämns i betänkandet omsorgsfullt kommer att övervägas i vårt åtgärdsprogram.

När det gäller miljöaspekten kan jag säga att miljön är en verkligt viktig faktor – faktiskt avgörande – i kampen mot cancer. Man får dock även konstatera att de höga standarder vi för närvarande åtnjuter i EU är till stor hjälp för att minska antalet insjuknanden. Därför bör vi öka våra insatser för att se till att dessa höga miljöstandarder behålls. Vi måste även fortsätta betona betydelsen av forskning. Nu när läkemedelsindustrin är en del av mitt ansvarsområde som kommissionsledamot är möjligheten mycket större att samarbeta med industrin och möjligen samordna forskningen på ett bättre sätt, vilket skulle säkra dess ändamålsenlighet.

En av de pelare som jag vill bygga mitt arbete på under de kommande fem åren är att läkemedlen på marknaden blir så tillgängliga som möjligt för gemene man. Ett av de största problemen i EU – vilket likaledes har nämnts här i dag – är olikheterna inom hälsovårdssektorn. Detta är något vi särskilt måste vinnlägga oss om: att allmänheten får tillgång till de läkemedel som släpps på marknaden. Tack återigen. Låt mig sammanfattningsvis upprepa att vi alla måste arbeta så hårt som möjligt för att övertyga folk om vikten av att förebygga sjukdomen, exempelvis om vikten av bröstcancerscreening, vilket upprepade gånger har nämnts i dag. Eftersom denna möjlighet existerar i många, om inte alla, delar av EU, är det viktigt att vi enträget uppmanar alla kvinnor att genomgå detta förfarande.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle, föredragande. - (SL) Jag måste säga att jag verkligen njöt av kvällens debatt och att jag är uppriktigt tacksam för ert stöd och era tankeväckande ord. Jag är nöjd med att vi i så stor utsträckning har talat samma språk och att vi delar samma mål. Vi delar en medvetenhet om det större sammanhanget och om orsakerna till sjukdomen, precis som vi delar en medvetenhet om behovet av enad kamp mot cancer i partnerskap med varandra.

Eftersom tiden inte räckte till hade jag tidigare inte möjlighet att säga några ord om en hälsosam livsstil. Jag är fast övertygad om att vi politiker kan spela en viktig roll här genom att föregå med gott exempel. Vi måste främja en hälsosam livsstil. Eftersom jag själv har fått en diagnos på en liknande sjukdom som Krisztina Morvai vill jag ännu hjärtligare gratulera henne till hennes seger. Jag anser att vi på detta sätt visar att cancer inte nödvändigtvis behöver vara liktydigt med en dödsdom.

Jag vill särskilt tacka kommissionsledamot John Dalli för hans uppmärksamhet och för att han har tillkännagett snabbare åtgärder, för cancern har sin egen dynamik och därför behöver även vi agera dynamiskt. Jag erbjuder även kommissionsledamoten mina tjänster för ett nära samarbete i framtiden. Jag anser att vårt hittillsvarande samarbete har varit exemplariskt, och att vi tillsammans kan åstadkomma mycket mer.

Jag vill även tala om att vi inom kort kommer att återbilda ledamöternas grupp för kampen mot cancer, som under föregående valperiod var känd under akronymen MAC (Members Against Cancer) [Ledamöter av Europaparlamentet mot cancer]. Jag tror att vi denna gång, kanske med en ännu starkare grupp, särskilt kommer att sätta fokus på förebyggande verksamhet och på kampens dynamiska kraft. Tack. Jag önskar er alla en god natt.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), skriftlig. – (EN) Jag kan bara välkomna kommissionens förslag till ett partnerskap i kampen mot cancer, som är ett allvarligt folkhälsoproblem i EU. Jag stöder till fullo föredragandens strategi, som särskilt betonar den förebyggande verksamheten. I detta perspektiv är jag fast övertygad om att heltäckande nationella cancerplaner är mer än välkomna. Jag skulle även vara för ett samarbete i detta ämne på forskningsområdet. Vi måste klart fastställa de huvudorsaker som ger upphov till sjukdomen, så att vi även kan fastställa vilka huvudområden vi måste inrikta oss på i våra förebyggande insatser. Detta är absolut nödvändigt för en ändamålsenlig förebyggande verksamhet. Jag anser även att det skulle vara förnuftigt att i våra framtida åtgärder utgå från befintliga initiativ, som Europeiska kodexen mot cancer eller rådets rekommendationer om screening för bröst-, livmoderhals- och tjocktarmscancer, som redan utgör en bra grund för åtgärder. Naturligtvis kan förebyggande arbete inte genomföras utan en lämplig nivå av finansiella medel. Jag uppmanar därför medlemsstaterna att bidra med de pengar som behövs till planerna för förebyggande, så att det mål som innebär en 15-procentig minskning av antalet nya fall förblir realistiskt.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), skriftlig. – (EN) Jag välkomnar varmt detta initiativ och de möjligheter det erbjuder flera miljoner europeiska invånare som förväntas få diagnosen cancer under de kommande åren. Ett av de viktigaste målen i betänkandet är att drastiskt minska cancerbördan genom att genomföra screening för bröst-, livmoderhals- samt tjock- och ändtarmscancer för 100 procent av befolkningen senast 2015, genom att tillhandahålla 125 miljoner undersökningar för EU:s medborgare varje år. Även vi parlamentsledamöter har en skyldighet att utnyttja vår tillgång till medierna och våra väljare för att bönfalla EU:s medborgare att utnyttja dessa centrala kontroller. Det råder fortfarande en oroande kunskapsbrist både om riskerna med cancer och om möjligheten till cancerscreening. Endast genom löpande upplysning om dessa fakta kommer detta initiativ att nå den framgång som det och EU:s medborgare är i så stort behov av.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), skriftlig.(IT) Insatsen omfattar alla områden. Men trots den fortsatta förbättringen av kunskapsnivån och framstegen när det gäller behandling, är kampen mot cancer fortfarande en pågående utmaning i dag. Det är en utmaning som vi måste fortsätta bemöta genom att satsa våra bästa resurser, för effekterna av denna sjukdom är förödande vad beträffar dödlighet, men lika förödande är de psykologiska, sociala och ekonomiska aspekterna som är förknippade med den.

Det står klart att strategin måste vara heltäckande inte bara i fråga om forskning och behandling, utan även i fråga om förebyggande verksamhet. Vi måste uppnå en kritisk massa och skapa de förutsättningar som krävs för att se till att en persons resultat kommer alla till nytta. Därför är det viktigt att skapa ett europeiskt partnerskap för åtgärder mot cancer, som ska underlätta informationsutbytet och samordningen mellan enskilda medlemsstater. Nätverksarbetet bör inte enbart gälla forskning och hälsa, utan även utbildning, kost, kommunikation och miljön. Det civila samhällets medverkan och bidrag bör uppmuntras, bland annat i ett försök att bekanta människor med hälsosamma vanor och hälsosam livsstil. Kommissionens ambitiösa mål att minska bördan av tumörbildande sjukdomar med 15 procent fram till 2020 kan endast betraktas som realistiskt om denna metod tillämpas och understöds genom tillräcklig finansiering.

 
  
MPphoto
 
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), skriftlig. (FI) Betänkandet om kommissionens meddelande ”Åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap” är mycket viktigt och relevant i dessa dagar. För närvarande är cancer den nästa största döds- och sjukdomsorsaken i EU. Det är mycket viktigt med ett stärkt samarbete och mer resurser till forskningen om cancer och förebyggande behandling. Medlemsstaterna måste dra tillbaka cancerframkallande kemikalier från marknaden och ersätta dem med oskadliga produkter. Förebyggande screening är nödvändig och effektiv. Tillräckliga belopp måste avsättas till detta. Informationskampanjer bör även inriktas på utbildningsanstalter. Kampen mot cancer behöver tydliga mål. Kommissionen och medlemsstaterna måste sträva mot dessa mål tillsammans. Kommissionen och medlemsstaterna måste vara modiga nog att binda sig för investeringar i framtiden, i forskning om cancer och hur sjukdomen kan förebyggas, eftersom pengar sparas och mänskliga liv räddas på lång sikt.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), skriftlig. – (ET) Cancer är en mycket kostsam sjukdom för samhället, en sjukdom som håller på att bli avsevärt mycket dyrare att diagnostisera och behandla, och som ofta leder till funktionshinder, invaliditet och för tidig död. Trots läkarvetenskapens många framsteg ökar cancern till mycket stor del epidemiskt i världen i dag. Var tredje invånare i EU kommer att någon gång under livet få diagnosen cancer, och var fjärde invånare i EU kommer att dö som ett resultat av sjukdomen. Medlemsstaterna, särskilt deras nationella strategi för förebyggande av cancer, spelar en viktig roll för att stoppa sjukdomens spridning. Eftersom det i kampen mot cancer endast kommer att vara möjligt att uppnå de resultat som läggs fram i strategin genom långsiktiga och konsekventa åtgärder, uppmanar jag samtliga medlemsstater att inte skära ned på de finansiella resurserna till kampen mot cancer och till både primär och sekundär förebyggande verksamhet i den nuvarande ekonomiska krisen. Överdriven sparsamhet i dag kan leda till alla möjliga olika utgifter i morgon. Förebyggande metoder spelar en viktig roll i kampen mot cancer, eftersom en tredjedel av cancerfallen kan undvikas med hjälp av förebyggande åtgärder. En annan viktig fråga när det gäller förebyggande åtgärder är, enligt mig, en ökad medvetenhet på området för könsspecifika former av cancer. Vi måste höja standarderna på den förebyggande verksamheten samt främja screeningundersökningar av dessa sjukdomar. Avslutningsvis välkomnar jag kommissionens förslag om en nystart på det europeiska partnerskapsinitiativet för åtgärder mot cancer under perioden 2009–2013, i syfte att stödja de åtgärder mot cancer som vidtas av medlemsstaterna. Endast genom en samlad insats kan vi vara framgångsrika i kampen mot en fiende som cancer.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy