Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2228(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0120/2010

Předložené texty :

A7-0120/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 25
CRE 05/05/2010 - 25

Hlasování :

PV 06/05/2010 - 7.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0153

Rozpravy
Středa, 5. května 2010 - Brusel Vydání Úř. věst.

25. Mobilizace informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším tématem je zpráva (A7-0120/2010) paní Toiaové jménem Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku o mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství (COM(2009)0111 - 2009/2228(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, zpravodajka. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, zpráva, o které dnes večer hovoříme a o které budeme zítra hlasovat, je součástí velkého úsilí o prosazení balíčku 20/20/20, o kterém se domnívám, že je stále jednou z nejprozíravějších a nejvýznamnějších věcí, které vyšly z minulého funkčního období Evropského parlamentu. Pokud by se mě někdo zeptal, co bych chtěla z uplynulých pěti let uchovat, určitě bych na první místo seznamu umístila balíček 20/20/20.

Domnívám se, že je třeba zmínit, že této zprávě předcházela velmi intenzivní práce jak ze strany Evropské komise – této zprávě předcházelo sdělení a doporučení – tak ze strany Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a dalších, kteří obohatili původní zprávu a naši práci o mnoho připomínek, doplňků a změn.

Domnívám se, že v Parlamentu stále existuje jistá různost názorů ohledně jednoho bodu, a doufám, že zítřejším hlasováním může být překonána. Týká se větší nebo menší závaznosti povahy, kterou bychom rádi dali obsahu této zprávy, která, jak bych ráda zdůraznila, vznikala v ovzduší velkého pochopení a velké jednoty.

Informační a komunikační technologie (IKT) jsou důležitým odvětvím v neposlední řadě i pro svůj vliv, který mají v evropském hospodářství: představují 7% pracovních sil – evropských pracovních sil – a 6% hrubého domácího produktu, tedy významný podíl evropského hospodářství a rovněž evropských výrobních a pracovních sil.

Přesně vzato jsou rovněž velmi důležité nejen pro to, co představují, ale i pro přínos, který mohou mít, a pro zásadní, významnou roli, kterou mohou sehrát ve snaze o dosažení tohoto přechodu od našeho hospodářství do stavu, v němž hospodářství, i když již rozvinuté, produkuje méně emisí a má nižší obsah uhlíku, a bude tak menším znečisťovatelem pro naši budoucnost a pro budoucnost příštích generací. Krátce řečeno, IKT mohou představovat – nejen ve slovech, ale v konkrétních opatřeních – změny, které mohou vést ke způsobu výroby, života, dopravy a spotřeby v naší společnosti a k takové průmyslové revoluci, která bude podle mnohých skutečně charakterizovat budoucnost společenského a hospodářského života, nejen na našem kontinentu, ale na celém světě.

Jak mohou IKT tak velkým dílem přispět k transformaci našeho hospodářství? Především změnou samotného odvětví: cílem zprávy je ukázat, jak se – v první řadě – může toto odvětví zaměřit samo na sebe, aby zjistilo, jak může vytvářet komunikační, mikroelektronické a jiné nástroje, které spotřebovávají méně energie, a jsou tedy podstatně účinnější.

Dále mohou významně přispět v hlavních odvětvích, v odvětvích bydlení a dopravy. Tato dvě poslední odvětví – uvádím data Komise – jsou odvětvími, v nichž větší účinnost podle evropských pravidel a cílů stanovených rovněž v balíčku 20/20/20 může vést k velmi podstatnému snížení těchto emisí – protože dopravní odvětví v současnosti spotřebovává 26% energie v Evropě a 40% je spotřebováváno v domácnostech na vytápění a chlazení v závislosti na ročním období – a může dosáhnout velmi vysoké účinnosti.

Není třeba zmiňovat, že tento rozsah v případě hlavních odvětví ovlivňuje naše životy ve velmi důležitých oblastech. Mám na mysli veškeré bankovní odvětví, vztahy ve veřejné správě, celé odvětví elektronické správy a všechny služby, zkrátka vše, co bude schopno s využitím těchto technologií nejen snížit své emise uhlíku, ale také ušetřit čas, a tím zlepšit kvalitu života Evropanů i kvalitu společenského života.

Je to tedy nanejvýš důležité. Věřím však, že celá tato zprava bude významnější, pokud Parlament zítra schválí její závazný charakter. Dovolíte-li, pane předsedající, uvedla bych jen dva příklady: inteligentní měřiče a inteligentní elektrické rozvodné sítě a dále inteligentní města. Právě včera v tomto plénu 700 evropských starostů a primátorů před naším předsedou a evropským komisařem uzavřelo novou dohodu, která je zaměřena na zlepšení účinnosti měst, ve kterých žije více než 70% evropských občanů, a která tak mohou značně přispět ke zvýšení účinnosti a hospodářskému a společenskému rozvoji.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Chtěla bych přivítat závěry zasedání Evropské rady konané ve dnech 25. a 26. března 2010, které jako cíl Evropské unie poprvé jasně stanoví 20% zvýšení energetické účinnosti. Energetická účinnost může být zvýšena v odvětví bydlení použitím informačních a komunikačních technologií a účinných měřicích systémů a v odvětví dopravy prosazováním inteligentních dopravních systémů na evropské úrovni. Systémy založené na IKT mohou ve skutečnosti snížit spotřebu energie v budovách až o 17% a emise z odvětví dopravy až o 27%.

Zastávám názor, že máme-li dosáhnout 20% snížení spotřeby energie do roku 2020, měly by být používány inteligentní elektrické rozvodné sítě, které nabídnou pružný tok energie, přičemž budou ovládány IKT a budou založeny jejich použití IKT. Pro EU musí být prioritou podpora evropského hospodářství prostřednictvím investic do rozvoje online služeb, nových technologií, a zejména prostřednictvím rozvoje širokopásmových komunikací ve všech členských státech.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komise. − Pane předsedající, Komise vřele vítá váš zájem, podporu a cenná doporučení, pokud jde o mobilizaci IKT pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství, a pečlivě pročetla zprávu paní Toiaové.

Je důležité si uvědomit významnou roli, kterou může sehrát odvětví IKT, jež může snížit emise skleníkových plynů, a my musíme zajistit, aby byl tento potenciál využit a převeden do praxe.

Komise hodlá k tomuto tématu přistupovat jako k prioritě v rámci Evropské digitální agendy, kterou Evropská komise vbrzku přijme.

Jak uvádí zpráva, IKT mohou pomoci významně zlepšit energetickou účinnost v dalších oblastech, jako jsou zejména bydlení a doprava. Rovněž se s vámi shodujeme v tom, že inteligentní sítě a rozšiřování inteligentních měřičů v členských státech jsou klíčem k uvědomění si tohoto potenciálu. Toto rozšiřování v rámci členských států musí být podporováno, abychom vychovali aktivnější spotřebitele, kteří mohou využívat technologii na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a energeticky účinnou technologii.

Stejně důležitý je společný rámec opatření pro vlastní emise průmyslu IKT. Důsledný rámec opatření, který průmysl obecně schvaluje a přijímá, je nutností pro vyčíslení skutečných výhod informačních a komunikačních technologií. To je třeba zohlednit při posuzování pozitivního vlivu použitých IKT.

Od přijetí doporučení k tomuto tématu v říjnu 2009 provedla Komise se zúčastněnými stranami řadu opatření, aby se v prosazování této agendy posunula dále. Chtěl bych se zmínit o některých z nich, jež se týkají otázek vznesených ve vaší zprávě.

V únoru 2010 bylo zahájeno fórum IKT pro energetickou účinnost. Fórum spojuje vedoucí sdružení EU, Japonska a USA v oblasti průmyslu pokročilých technologií. Ty stanovují cíle na základě společného rámce opatření pro vlastní energetickou a uhlíkovou stopu odvětví IKT, které mají být přijaty do konce roku 2010.

Fórum rovněž sleduje přínos, který může mít odvětví IKT pro zvýšení účinnosti dalších odvětví, jako jsou bydlení a doprava. Velká evropská města podepsala Zelenou digitální chartu. Tato města se zavazují snížit svou vlastní uhlíkovou stopu IKT o 30% do roku 2020 a v každém městě umístit pět velkých pilotů IKT do roku 2015. Celkový počet měst, která se připojila k Zelené digitální chartě, vzrostl ze 14 na 21.

Témata trhu pro distribuci energie nabývají na důležitosti, protože trhy se přibližují ke spotřebitelům, k zavádění nové technologie a systémů formou inteligentních měřičů a inteligentních rozvodných sítí. Pokračuje rovněž činnost pracovní skupiny pro inteligentní sítě při Komisi. Jejím cílem je radit Komisi v oblasti politiky, regulačního rámce a koordinovat první kroky v budování inteligentních sítí podle ustanovení třetího energetického balíčku. Soubor doporučení je očekáván do konce roku 2011.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že Komise bere zcela vážně svůj příspěvek k dosažení cílů 20-20-20 do roku 2020, jak stanovily hlavy států a vlád, a IKT v tomto úsilí zaujímá důležitou úlohu. Děkujeme vám za cenné vstupy, které nám poskytla vaše zpráva, a těšíme se na spolupráci s vámi, která zaručí, že přijmeme dobrou politiku pro dosažení těchto cílů.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí