Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2228(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0120/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0120/2010

Keskustelut :

PV 05/05/2010 - 25
CRE 05/05/2010 - 25

Äänestykset :

PV 06/05/2010 - 7.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0153

Puheenvuorot
Keskiviikko 5. toukokuuta 2010 - Bryssel EUVL-painos

25. Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana Patrizia Toian teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta laatima mietintö tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntämisestä siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen (KOM(2009)0111 - 2009/2228(INI))(A7-0120/2010).

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia , esittelijä. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mietintö, josta keskustelemme tänä iltana ja josta äänestämme huomenna, on osa tärkeää työtä, jonka avulla pyritään panemaan täytäntöön 20/20/20-paketti, joka on uskoakseni edelleen yksi kaukokatseisimmista ja merkittävimmistä Euroopan parlamentin aikaansaannoksista viime kaudella. Jos minulta kysyttäisiin, mitä säilyttäisin viimeisiltä viideltä vuodelta, asettaisin aivan varmasti 20/20/20-paketin luettelon kärkeen.

Uskoakseni on tärkeää lisätä vielä, että mietinnön hyväksi tehtiin melkoisesti intensiivistä työtä, sekä Euroopan komissiossa – mietintöä ennen laadittiin tiedonanto ja suositus – että teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa ja muissa valiokunnissa. Lukuisat niiden tekemät ehdotukset, lisäykset ja tarkistukset rikastuttivat alkuperäistä mietintöä ja tekemäämme työtä.

Luulen, että parlamentissa vallitsee edelleen lievä erimielisyys erään seikan osalta, ja toivon, että se saadaan ratkaistuksi huomisessa äänestyksessä. Kyse on siitä, miten sitovan luonteen haluamme antaa mietinnön sisällölle; mietinnön, jonka osalta haluan korostaa, että se laadittiin suuren yhteisymmärryksen ja suuren yksimielisyyden vallitessa.

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on tärkeä ala, eikä vähiten sen vuoksi, millainen painoarvo sillä on Euroopan taloudessa: sen osuus on yli seitsemän prosenttia työvoimasta – Euroopan työvoimasta – ja kuusi prosenttia bruttokansantuotteesta, eli kyse on merkittävästä Euroopan talouden sekä Euroopan tuotanto- ja työvoiman osuudesta.

Nämä tekniikat ovat hyvin tärkeitä paitsi juuri sen vuoksi mitä ne edustavat, myös sen vuoksi, mitä niiden avulla voidaan saavuttaa, sekä sen keskeisen merkittävän roolin vuoksi mikä niillä voi olla, kun taloudessamme pyritään siirtymään tilanteeseen, jossa talouden edelleen kehittyessä syntyy vähemmän päästöjä ja pienempi hiilijälki, jolloin omaa ja tulevien sukupolvien tulevaisuutta saastutetaan vähemmän. Lyhyesti sanottuna ne voivat tuoda tullessaan – eivät vain puheen tasolla vaan konkreettisina toimina – muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sellaiseen tapaan tuottaa, elää, matkustaa ja kuluttaa yhteiskunnassamme ja sellaiseen teolliseen vallankumoukseen, että nämä monien mielestä todella leimaavat yhteiskunta- ja talouselämää tulevaisuudessa, ei ainoastaan meidän mantereellamme, vaan kaikkialla maailmassa.

Miten tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan merkittävästi vaikuttaa taloutemme muutokseen? Ensinnäkin muuttamalla itse alaa: mietinnön avulla on tarkoitus osoittaa, miten tällä alalla voidaan ennen kaikkea tarkastella alaa itseään sen määrittelemiseksi, miten se voi tuottaa viestintä-, mikroelektroniikka- ja muita välineitä, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja ovat näin ollen luonnostaan tehokkaampia.

Lisäksi näistä tekniikoista voi olla valtavasti hyötyä kahdella merkittävällä alalla, asumis- ja liikennealoilla. Nämä kaksi alaa – lainaan komissiolta saatuja tietoja – ovat aloja, joilla tehokkuuden parantaminen voi EU:n sääntöjen ja myös 20/20/20-paketissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti johtaa erittäin merkittäviin päästövähennyksiin – tänä päivänä liikenneala kuluttaa nimittäin 26 prosenttia energiasta Euroopassa ja 40 prosenttia kuluu vuodenajasta riippuen kotien lämmitykseen tai jäähdyttämiseen – ja joilla voidaan saavuttaa hyvin suuri tehokkuus.

Näin siis jättäen mainitsematta, että keskeisimmillä aloilla vaikutukset ulottuvat hyvin merkittäville alueille elämäämme. Tarkoitan tällä koko pankkialaa, yhteyksiä julkisen hallinnon kanssa, koko sähköisten hallintojärjestelmien alaa ja lyhyesti sanottuna kaikkia palveluja, joiden yhteydessä voidaan näiden tekniikoiden soveltamisen avulla paitsi vähentää hiilidioksidipäästöjä myös säästää aikaa, jolloin kansalaisten elämänlaatu ja yhteiskuntaelämän laatu paranee tämän mukaisesti.

Tämän vuoksi kyse on erittäin merkityksellisestä asiasta. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä mietintö on vielä merkityksellisempi, jos parlamentti hyväksyy huomenna sen sitovan luonteen. Vain kaksi esimerkkiä, arvoisa puhemies, jos sallitte: älykkäät mittauslaitteet ja älykkäät verkot, ja siten myös älykkäät kaupungit. Juuri eilen 700 eurooppalaista pormestaria teki tässä istuntosalissa, puhemiehemme ja komission jäsenen läsnä ollessa, uuden sopimuksen, jonka avulla on nimenomaan tarkoitus lisätä kaupunkien tehokkuutta. Niissä asuu yli 70 prosenttia EU:n kansalaisista, jotka voivat siis antaa merkittävän panoksen tehokkuuden ja taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Tahdon kertoa olevani tyytyväinen 25. ja 26. maaliskuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmiin, joissa ensimmäistä kertaa selkeästi määrätään Euroopan unionin tavoitteeksi 20 prosentin lisäys energiatehokkuuden osalta. Rakennusalalla energiatehokkuutta voidaan parantaa käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tehokkaita mittausjärjestelmiä ja liikenteen alalla panemalla täytäntöön älykkäitä liikennejärjestelmiä Euroopan tasolla. Tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien järjestelmien avulla rakennusten energiankulutusta voidaan itse asiassa vähentää jopa 17 prosenttia ja liikenteen alan päästöjä jopa 27 prosenttia.

Uskon, että energiankulutuksen vähentämiseksi 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä sähköverkoista olisi tehtävä älykkäitä ja niissä olisi tarjottava joustavaa energiavirtaa, samalla kun niiden valvonnan ja toiminnan olisi perustuttava tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. EU:n on tehtävä eurooppalaisen talouden tukemisesta ensisijainen tavoite verkkopalvelujen ja uuden teknologian kehittämiseen suunnattujen investointien avulla ja etenkin kehittämällä laajakaistaviestintää kaikissa jäsenvaltioissa.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, komissio pitää erittäin myönteisenä asiana kiinnostustanne, tukeanne ja arvokkaita suosituksianne, jotka liittyvät tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon tarkoituksena helpottaa siirtymistä energiatehokkaaseen, vähähiiliseen talouteen, ja on lukenut Patrizia Toian mietinnön huolellisesti.

On tärkeää tunnustaa se merkittävä rooli, joka tieto- ja viestintätekniikalla voi olla kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen mahdollistavana tekijänä, ja meidän on varmistettava, että tarjolla olevat mahdollisuudet otetaan huomioon ja toteutetaan.

Komissio aikoo nostaa tämän asian ensisijaiseksi tavoitteeksi Euroopan digitaalistrategiassa, jonka Euroopan komissio piakkoin hyväksyy.

Kuten mainitsette mietinnössä, tieto- ja viestintätekniikka voi parantaa merkittävästi energiatehokkuutta muilla aloilla, kuten etenkin rakentamisen ja liikenteen aloilla. Olemme kanssanne samaa mieltä myös siitä, että älykkäät verkot ja älymittareiden käyttöönotto jäsenvaltioissa ovat keskeisessä asemassa muutettaessa mahdollisuudet todellisuudeksi. Käyttöönottoa on vietävä eteenpäin jäsenvaltioiden sisällä, jotta saadaan aktiivisempia kuluttajia, jotka kykenevät hyödyntämään uusiutuvaa energiantuotantoa ja energiatehokasta teknologiaa.

Yhteinen mittausjärjestelmä TVT-alan omia päästöjä varten on myös olennaisen tärkeä asia. Täsmällinen mittausjärjestelmä, josta vallitsee laaja yksimielisyys ja joka on hyväksytty alalla, on ehdoton välttämättömyys, jotta tieto- ja viestintätekniikan todellinen hyöty voidaan määritellä. Tämä on otettava huomioon tarkasteltaessa käytetystä tieto- ja viestintätekniikasta saatavaa hyötyä.

Sen jälkeen kun tätä aihetta koskeva suositus hyväksyttiin lokakuussa 2009, komissio on ryhtynyt sidosryhmien kanssa useisiin toimiin, joiden avulla asiaa viedään eteenpäin. Haluan mainita tässä muutaman sellaisen, joiden avulla puututaan mietinnössänne esiin tuotuihin huolenaiheisiin.

Helmikuussa 2010 otettiin käyttöön ICT4EE-foorumi. Foorumi yhdistää EU:n, Japanin ja Yhdysvaltojen johtavat huipputeknologiajärjestöt. Ne asettavat TVT-alan omia energia- ja hiilijalanjälkiä koskevia tavoitteita käyttäen perustana yhteistä mittausjärjestelmää, joka on tarkoitus kehittää vuoden 2010 loppuun mennessä.

Foorumissa tarkastellaan myös sitä, miten TVT-alan avulla voidaan parantaa tehokkuutta muilla aloilla, kuten rakentamisessa tai liikenteessä. Tärkeimmät eurooppalaiset kaupungit ovat allekirjoittaneet Green Digital Charter -julistuksen. Kyseiset kaupungit sitoutuvat pienentämään omaa tieto- ja viestintätekniikasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja käynnistämään viisi mittavaa TVT-alan kokeiluhanketta kutakin kaupunkia kohti vuoteen 2015 mennessä. Julistukseen sitoutuneiden kaupunkien määrä on kasvanut 14:sta 21:een.

Energian vähittäismarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä on tulossa yhä tärkeämpiä markkinoiden lähentyessä kuluttajia ja alettaessa vähitellen ottaa käyttöön uusia teknologioita ja järjestelmiä älymittareiden ja älykkäiden verkkojen muodossa. Myös älykkäitä verkkoja käsittelevän komission työryhmän kanssa tehtävä työ etenee. Tavoitteena on neuvoa komissiota menettelyjen osalta, sääntelykehys, sekä koordinoida ensimmäisiä askelia kohti älykkäiden verkkojen täytäntöönpanoa kolmannen energiapaketin säännösten mukaisesti. Suosituksia odotetaan saatavan vuoden 2011 loppuun mennessä.

Lopuksi haluan painottaa, että komissio on erittäin sitoutunut auttamaan siinä, että 20/20/20-tavoitteet saavutetaan vuoteen 2020 mennessä siten kuin valtion- ja hallitusten päämiehet ovat ne asettaneet, ja tieto- ja viestintätekniikalla on tässä merkittävä rooli. Kiitämme teitä mietinnön avulla antamastanne arvokkaasta panoksesta ja odotamme yhteistyötä kanssanne sen varmistamiseksi, että hyväksymme toimivan politiikan, jonka avulla tavoitteet voidaan saavuttaa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö