Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2228(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0120/2010

Teksty złożone :

A7-0120/2010

Debaty :

PV 05/05/2010 - 25
CRE 05/05/2010 - 25

Głosowanie :

PV 06/05/2010 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0153

Debaty
Środa, 5 maja 2010 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

25. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (debata)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Następnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie (A7-0120/2010) przedstawione przez panią poseł Toia w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (COM(2009)0111 - 2009/2228(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia, sprawozdawczyni. (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Sprawozdanie, nad którym dzisiaj wieczór debatujemy, a jutro będziemy głosować stanowi część szerszych działań w celu wdrożenia pakietu 20/20/20, który wciąż uważam za najbardziej dalekowzroczne i znaczące osiągnięcie ostatniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Gdyby mnie zapytano, co chciałabym zapamiętać z tych ostatnich pięciu lat zdecydowanie umieściłabym pakiet 20/20/20 na początku listy.

Moim zdaniem trzeba dodać, że sprawozdanie to jest owocem bardzo intensywnej pracy, zarówno po stronie Komisji Europejskiej – poprzedziły go komunikat i zalecenie – jak i Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz innych podmiotów. Wzbogaciły one pierwotne sprawozdanie i naszą pracę o wiele sugestii, uzupełnień i poprawek.

Wydaje mi się, że w Parlamencie nadal występuje pewna różnica zdań co do jednego punktu, ale mam nadzieję, że uda się ją rozstrzygnąć dzięki jutrzejszemu głosowaniu. Dotyczy ona mniej lub bardziej wiążącego charakteru, jaki chcemy nadać treści tego sprawozdania, a chcę zaznaczyć, że zostało ono sporządzone przy znakomitym porozumieniu i wielkiej jednomyślności.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) to ważny sektor, również ze względu na jego znaczenie w gospodarce europejskiej - zatrudnia on 7 % wszystkich pracujących w Europie i generuje 6 % PKB, czyli ma znaczący udział w gospodarce europejskiej, europejskich mocach wytwórczych i liczbie zatrudnionych.

Są one również bardzo ważne nie tylko ze względu na to, czym są, ale także wkładu, jaki mogą wnieść oraz kluczowej, znaczącej roli, jaką mogą odegrać w próbie przejścia z obecnej gospodarki do stanu, w którym gospodarka, chociaż nadal rozwinięta, wytwarza mniej emisji, jest mniej oparta na węglu, a tym samym mniej będzie zanieczyszczać w przyszłości naszej i kolejnych pokoleń. Krótko mówiąc, mogą stać się wyrazem – nie w słowach, ale w konkretnych działaniach – zmian mogących doprowadzić do takiego sposobu produkowania, mieszkania, podróżowania i konsumowania w naszym społeczeństwie oraz do rewolucji przemysłowej, która dla wielu określi faktyczny charakter życia społecznego i gospodarczego, nie tylko na naszym kontynencie, ale na całym świecie.

Jak TIK mogą wnieść tak ogromny wkład w przekształcenie naszej gospodarki? Po pierwsze przez zmiany w samym sektorze - sprawozdanie ma pokazać, jak przedstawiciele tej branży mogą po pierwsze przyjrzeć się jej samej i zobaczyć, jak mogą wytwarzać urządzenia telekomunikacyjne, mikroelektroniczne i inne zużywające mniej energii i tym samym sprawniejsze same w sobie.

Ponadto TIK mogą wnieść ogromny wkład w ważne sektory: mieszkalnictwa i transportu. Według danych Komisji są to branże, w których poprawa efektywności zgodna z przepisami europejskimi i celami określonymi również w pakiecie 20/20/20 może doprowadzić do bardzo poważnej redukcji emisji – bo obecnie sektor transportu zużywa 26 % energii w Europie, a 40 % zużywane jest w domach, na ich ogrzewanie i chłodzenie w zależności od pory roku – i zapewnić bardzo wysoką efektywność.

To nawet nie wspominając, że w przypadku ważnych sektorów zakres ten oddziałuje na nasze życie w bardzo ważnych dziedzinach. Myślę tu o całym sektorze bankowym, o kontaktach wewnątrz administracji publicznej, o całym sektorze e-administracji oraz, krótko mówiąc, o wszystkich usługach, które wykorzystując przedmiotowe technologie będą nie tylko w stanie ograniczyć emisję CO2, ale jednocześnie oszczędzić czas, tym samym poprawiając jakość życia Europejczyków i jakość życia społecznego.

Jest to więc bardzo ważna sprawa. Uważam jednak, że niniejsze sprawozdanie będzie jeszcze bardziej znaczące, jeżeli Parlament zatwierdzi jutro jego wiążący charakter. Panie przewodniczący! Jeżeli mogę, to chciałabym podać tylko dwa przykłady: inteligentne liczniki i inteligentną sieć energetyczną oraz inteligentne miasta. Nie dalej jak wczoraj 700 europejskich burmistrzów zawarło w tej Izbie, w obecności naszego przewodniczącego i komisarza europejskiego, umowę mającą na celu właśnie poprawę efektywności miast, w których zamieszkuje ponad 70 % obywateli europejskich, a które tym samym mogą wnieść poważny wkład w poprawę efektywności oraz rozwój gospodarczy i społeczny.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Chciałabym pochwalić wnioski z posiedzenia Rady Europejskiej z 25 i 26 marca 2010 r., w których po raz pierwszy wyraźnie określono jako cel Unii Europejskiej 20 % poprawę efektywności energetycznej. Efektywność energetyczną można podnieść w sektorze budynków przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz efektywne systemy pomiarowe, a w sektorze transportu przez wdrożenie inteligentnych systemów transportowych na szczeblu europejskim. W rzeczywistości systemy oparte na TIK pozwalają ograniczyć zużycie energii w budynkach o do 17 %, a emisje z sektora transportu o nawet 27 %.

Uważam, że w celu osiągnięcia 20 % redukcji zużycia energii do roku 2020 sieci energetyczne powinny stać się inteligentne, przez co zapewnią elastyczny przepływ mocy, przy czym będą sterowane przez TIK i oparte na ich wykorzystaniu. UE musi priorytetowo potraktować wzmocnienie gospodarki europejskiej przez inwestowanie w rozwój usług on-line, nowych technologii, a w szczególności rozwój szerokopasmowej telekomunikacji we wszystkich państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, komisarz. − Panie przewodniczący! Komisję bardzo cieszy państwa zainteresowanie, wsparcie i wartościowe zalecenia dotyczące wykorzystania TIK do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę, przy czym Komisja uważnie przeczytała sprawozdanie pani poseł Toi.

Ważne jest uznanie znaczącej roli, jaką sektor TIK może odegrać umożliwiając redukcję emisji gazów cieplarnianych, musimy więc dopilnować zwrócenia uwagi na ten potencjał i faktycznego jego wykorzystania.

Komisja zamierza to zagadnienie uczynić priorytetem w ramach europejskiej agendy cyfrowej, którą niedługo przyjmie Komisja Europejska.

Jak wspomniano w raporcie, TIK mogą pomóc znacznie poprawić efektywność energetyczną w innych dziedzinach, zwłaszcza takich jak budynki i transport. Zgadzamy się również z państwem, że inteligentne sieci oraz wdrożenie inteligentnych liczników przez państwa członkowskie stanowi klucz do wykorzystania tego potencjału. Wdrożenie to musi być wspierane w państwach członkowskich, przez co konsumenci staną się aktywniejsi i będą potrafili wykorzystać technologie wytwarzania ze źródeł odnawialnych oraz efektywność energetyczną.

Kluczowe są również wspólne ramy pomiarowe własnych emisji sektora TIK. Do kwantyfikacji rzeczywistych korzyści z technologii informacyjno-komunikacyjnych konieczne są rygorystyczne ramy pomiarowe szeroko uzgodnione i przyjęte przez branżę. Trzeba to uwzględnić przy rozważaniu korzystnego oddziaływania wykorzystywanych TIK.

Od czasu przyjęcia zalecenia dotyczącego tego tematu w październiku 2009 roku Komisja podjęła wraz z zainteresowanymi stronami wiele działań w celu realizacji tej agendy. Pozwólcie mi państwo wspomnieć o kilku z nich, dotyczących obaw opisanych w państwa sprawozdaniu.

W lutym 2010 roku uruchomiono Forum TIK na rzecz efektywności energetycznej. Forum to zrzesza wiodące stowarzyszenia przemysłu wysokich technologii z UE, Japonii i USA. Wyznaczą one cele oparte na wspólnych ramach pomiaru zużycia energii i śladu węglowego sektora TIK, które zostaną opracowane do końca roku 2010.

Forum analizuje również wkład, jaki branża TIK może wnieść w poprawę efektywności innych sektorów, takich jak budynki i transport. Najważniejsze europejskie miasta podpisały zieloną kartę cyfrową. Miasta te zobowiązują się zredukować własne ślady węglowe o 30 % do roku 2020 i wdrożyć w każdym mieście pięć pilotażowych, wielkoskalowych projektów TIK począwszy od roku 2015. Łączna liczba miast zaangażowanych w zieloną kartę cyfrową wzrosła z 14 do 21.

Detaliczne rynki energii stają się coraz ważniejsze w miarę jak zbliżają się do konsumentów oraz zbliża się wdrożenie nowej technologii i systemów w formie inteligentnych liczników i inteligentnych sieci. Postępują również prace z Grupą Roboczą Komisji ds. Inteligentnych Sieci. Ich celem jest doradzanie Komisji w sprawie polityki i ram regulacyjnych oraz koordynacja pierwszych kroków w kierunku wdrożenia inteligentnych sieci zgodnie z zapisami trzeciego pakietu energetycznego. Do końca roku 2011 oczekuje się zestawu zaleceń.

Podsumowując, chcę podkreślić, że Komisja jest zdecydowana przyczynić się do osiągnięcia do roku 2020 celów 20/20/20 wyznaczonych przez głowy państw i rząd, a TIK mają w tym do odegrania ważną rolę. Dziękujemy państwu za wartościowy wkład, jaki wnosi państwa sprawozdanie i z radością oczekujemy na współpracę z państwem służącą zagwarantowaniu przyjęcia dobrej polityki pozwalającej te cele osiągnąć.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się jutro.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności