Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2167(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0100/2010

Předložené texty :

A7-0100/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 26
CRE 05/05/2010 - 26

Hlasování :

PV 06/05/2010 - 7.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0155

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 5. května 2010 - Brusel Vydání Úř. věst.

26. Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zpráva 2008 (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 

  Předsedající. Posledním tématem je zpráva (A7-0100/2010) pana Cozzoliny jménem Výboru pro rozpočtovou kontrolu o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům – Výroční zpráva 2008 (2009/2167(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, zpravodaj. (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, v době, kdy Lisabonskou smlouvou Evropa nabývá výraznější role v životech milionů Evropanů, je výzva týkající se průhlednosti a zákonnosti zásadní. Proto je zpráva, kterou předkládáme, výsledkem vysoce koordinovaného úsilí. Práce se ponejvíce soustředila na scénář načrtnutý Účetním dvorem, přičemž finanční dopad nesrovnalostí poklesl z více než 1 miliardy EUR v roce 2007 na 783 milionů EUR v roce 2008.

Pokles se týká všech výdajových oblastí s výjimkou přímých výdajů a předvstupních fondů. Co se týče strukturálních fondů, i tam jsou oblasti, které představují významný problém. Avšak absolutní čísla a hodnoty samy o sobě nám neříkají, kde se skrývají naléhavé problémy a kde je situace pod kontrolou. Na základě analýz a zasedání v posledních měsících jsme upřednostnili dva požadavky. Zaprvé je to naléhavá potřeba toho, aby členské státy více zodpovídaly za odhalování podvodů a nesrovnalostí a za sdílení informací potřebných pro boj s podvody, plýtváním a zkreslováním týkajícím se výdajů a výběru daní.

Zadruhé je to důležitost předložení návrhů a pracovních hypotéz, které usnadní provádění opatření v členských státech, spolu s administrativními postupy a strategiemi řízení, které upřednostní kvalitu projektů a jejich dopad na životní a pracovní podmínky evropských občanů.

Abychom dosáhli těchto cílů, navrhujeme, aby Parlament trval na určitých prioritách: zaprvé navrhujeme, aby OLAF navrhl 27 profilů, které pečlivě a pozorně analyzují strategie prováděné jednotlivými členskými státy v boji s podvody a nesrovnalostmi při používání evropských zdrojů, a aby přesně zmapoval orgány zodpovědné za provádění kontrol v každé jednotlivé zemi a údaji o množství a jakosti prováděných kontrol a o jejich dopadech.

Zadruhé je to snížení počtu nesrovnalostí a podstatné zlepšení nařízení. Zahajujeme program pro zjednodušení legislativy a regulačních opatření, který je především určen pro strukturální fondy. Dále je třeba zlepšit boj proti korupci, finančním trestným činům a porušování pravidel zadávání veřejných zakázek. S podporou celého výboru jsme v letošní zprávě dosáhli v tomto bodě pokroku. Díky intenzivnímu, koordinovanému úsilí byly předloženy návrhy k hlavním problémům v této oblasti. Vztahy mezi EU a daňovými ráji počínaje a databázemi příjemců evropských fondů konče zpráva praktickým způsobem přispívá ke zvýšení průhlednosti výdajů a k posílení strategií proti podvodům a korupci.

A konečně, pokud jde o úřad OLAF, je zásadně důležité zaručit jeho plnou funkční nezávislost, plnou spolupráci členských států a příslušnou strategii v oblasti lidských zdrojů, což zcela nepochybně potřebuje. Musíme v této rozpravě pokračovat a stále dávat Evropě podněty, aby úloha evropského veřejného žalobce byla definována.

Na závěr bych chtěl říci, že je nesmírně důležité, abychom společně bojovali za průhlednou a účinnou správu evropských zdrojů. V této souvislosti se musíme postarat o to, aby problémy, které existují, nebyly v žádném případě zneužity ke zpochybnění nástrojů, které mají zásadní význam pro evropský projekt, jako je politika soudržnosti a rozvojová pomoc. Spíše se musíme jasně podívat na problémy, na zkreslování, které přetrvává v různých evropských oblastech výdajů, a používat tyto údaje k přijímání nových, rozhodných kroků kupředu, čímž zajistíme účinnější a průhlednější správu našich financí.

Věřím, že díky tomuto úsilí učiní různé evropské instituce skutečný pokrok v budování silnější a integrovanější Evropy, schopné lépe uspokojovat potřeby Evropanů.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Domnívám se, že občané musí mít spravedlivý, transparentní přístup k evropským fondům. Jednou z vhodných metod možného vymýcení korupce ve veřejných zakázkách je zavedení průhledného systému ve formě výběrového řízení online.

Podle zprávy Komise pokles finančního vlivu nesrovnalostí v roce 2008 naznačuje, že členské státy úspěšně prováděly některá legislativní a institucionální opatření zaměřená proti podvodům. Nadále je zapotřebí větší finanční kontroly společně s účinnou legislativou pro boj s daňovými podvody, zejména pokud jde o DPH.

Ochrana finančních zájmů Evropské unie je i prioritou rumunské vlády. Součástí tohoto úsilí bylo ustavení odboru pro boj proti podvodům. Je to samostatný orgán v Rumunsku pro kontakt s úřadem OLAF pro evropské fondy.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Pane předsedající, jako stínový zpravodaj PPE bych chtěla začít tím, že vyjádřím svou vděčnost zpravodaji a ostatním kolegům z politických skupin za jejich skvělou spolupráci. Zvláštní pozornost jsme věnovali zvýšení průhlednosti a lepším pravidlům pro zadávání veřejných zakázek, protože je to oblast, která je nejvíce náchylná k podvodům a korupci, které narušují trh a zvyšují ceny pro spotřebitele.

Navíc by měli být příjemci fondů EU ze všech členských států zveřejněni na jedné webové stránce a posuzováni podle stejných kritérií. Vyzývala jsem také k vzájemnému uznávání diskvalifikací, jako je vylučování pachatelů podvodů z vedoucích výkonných pozic. Činnosti úřadu OLAF by měly být podporovány; žádáme o statistiky a zdůvodnění v případech, kdy vnitrostátní orgány nezaznamenaly obvinění na základě zpráv OLAF, k čemuž dochází v 73% případů úřadem OLAF iniciovaných.

Zpráva rovněž navrhuje, aby společnostem, které vyvíjejí činnost z extrateritoriálních lokalit, bylo zakázáno uzavírat obchodní dohody se společnostmi sídlícími v Unii, pokud jejich extrateritoriální lokalita jednostranně odložila přijetí dohod o spolupráci s Unií.

Závěrem bych chtěl říci, že Unie musí přistupovat k podvodům a korupci jako ke vzájemně propojeným jevům a jako k předmětu nejvyššího zájmu.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Pane předsedající, myslím, že nebudu přehánět, když řeknu, že současná hospodářská krize byla způsobena původně mírnou krizí, mírnou krizí, při které jsme byli svědky vítězství chamtivosti nad ušlechtilostí, vítězství korupce nad poctivostí, vítězství vlastních zájmů nad solidaritou; a dokud se nevrátíme k ušlechtilosti, poctivosti a solidaritě, které jsou podstatou společenských a vládních záležitostí, nikdy se nedostaneme z obtíží, ve kterých se právě nacházíme.

Naprosto souhlasím s každou snahou v boji proti podvodům. Viděl jsem v Irsku programy, ve kterých vystupovali lidé, kteří každý týden hlásali společenský blahobyt v Irské republice, Severním Irsku a Anglii, lidé, kteří opětovně přilétali a odlétali z letiště Cork a hlásali společenský blahobyt. Nejhorší ze všeho byly banky – Allied Irish Bank a Irish Nationwide – které hrály ping-pong s účetními praktikami, aby zakryly svou skutečnou situaci.

To nás v Irsku uvrhlo do hrozivých problémů a musíme napřít všechny síly, abychom podvody dokázali zastavit. Musíme vyslat hlasitou a jasnou zprávu, že podvody budou pronásledovány a velmi přísně postihovány na evropské i jakékoli jiné úrovni.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komise. − Pane předsedající, vážení poslanci, jménem svého kolegy, člena Komise Šemety, bych nejdříve rád poděkoval zpravodaji za jeho konstruktivní zprávu a předložené návrhy, které mají zlepšit ochranu finančních zájmů Unie.

Komise oceňuje, že Parlament v této souvislosti vehementně zdůrazňuje společnou odpovědnost institucí EU a členských států. Dovolte mi několik poznámek.

Pokud jde o hlášení nesrovnalostí členskými státy, úřad OLAF ustavil nový webový systém hlášení nazvaný IMS: systém hlášení nesrovnalostí. To přineslo značné zlepšení v hlášení nesrovnalostí členskými státy, včetně těch, které ve své zprávě kritizujete. Pro Parlament i Komisi Strukturální fondy představují obzvláště problematickou oblast. Komise přijala účinná opatření pro odstranění nedostatků v nejpostiženějších oblastech a programech v rámci akčního plánu pro strukturální opatření v roce 2008, včetně opatření pro rozsáhlé zjednodušení.

Můj kolega, komisař Šemeta, se společně s dalšími členy Komise bude nadále vyvíjet úsilí s cílem snížit míru chyb v oblasti politiky soudržnosti. Komise bude podporovat a sledovat členské státy při uzavírání programů na období 2000-2006 a zajistí, aby systémy řízení a kontroly v novém programovém období přinesly prospěch. Komise bude navíc ve styku s orgány členských států, aby zajistila, že beze zbytku přijímají svou odpovědnost za společné řízení, jak bylo posíleno novými ustanoveními Lisabonské smlouvy.

Značného pokroku bylo dosaženo v oblasti transparentnosti příjemců evropských finančních prostředků. V  oblasti zemědělství se Rada dohodla, že zveřejnění příjemců finančních prostředků je odpovědností členských států. Informace musí být zpřístupněny na samostatné webové stránce v každém členském státě ve shodě se zásadou společného řízení. Aby byl poskytnut přehled webových stránek členských států a usnadněn přístup k nim, jsou odkazy na tyto stránky umístěny na webových stránkách Evropy.

Nyní se dostávám k úřadu OLAF. Děkuji zpravodaji za velkou podporu práci úřadu OLAF, kterou výslovně zmiňuje. Můj kolega komisař Šemeta plně souhlasí s tím, že úřad by se měl soustředit na svůj hlavní úkol, kterým je vyšetřování, ačkoli OLAF musí plnit i další důležité povinnosti zejména v oblasti zamezení podvodům. Souhlasí rovněž s tím, že by se měl OLAF soustředit na důležitější případy a že podvody menšího rozsahu by měly řešit jiné orgány.

V roce 2008 OLAF kontroloval následné postupy ve finanční oblasti, které souvisely s případy OLAF, tak, že stanovil hranice de minimis. Člen Komise Šemeta pečlivě zvážil vaše připomínky, že by měl OLAF spolupracovat se Službou interního auditu, a plně s nimi souhlasí. OLAF a IAS úzce spolupracují od roku 2003. Vyměňují si informace a navzájem si poskytují zvláštní školení za účelem zlepšit vědomosti svých zaměstnanců v otázkách společného zájmu. OLAF chce s IAS spolupracovat stále těsněji.

Pokud jde o procesní práva, nová příručka OLAF přijatá v prosinci 2009, která byla předána Parlamentu, již stanoví souhrnné pokyny pro vyšetřovatele OLAF. Podrobnější pravidla týkajíc se procesních práv budou zahrnuta do legislativního návrhu na změnu nařízení OLAF. V této souvislosti by Komise také ráda připomněla, že diskusní dokument ohledně legislativní reformy OLAF bude předložen Parlamentu a Radě před letními prázdninami.

Komisař Šemeta se těší na předložení tohoto dokumentu Výboru pro rozpočtovou kontrolu na jeho zasedání v červenci. A konečně se velice těší na to, že bude pracovat s Parlamentem jako spojenec na zlepšení účinnosti úřadu OLAF a ochrany peněz daňových poplatníků EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat zítra.

Písemná prohlášení (pravidlo 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písemně.(FR) Boj proti podvodům je zásadní výzvou, které musí Evropská unie a členské státy čelit. Důležitost veřejných fondů zaručená titulem politiky soudržnosti vyžaduje nejvyšší pohotovost vzhledem k možnému zneužívání těchto fondů. Důvěryhodnost strukturálních fondů mezi Evropany je v sázce. V této souvislosti vítám úsilí Evropské komise a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) bojovat s podvody účinněji. Jak zpravodaj zdůrazňuje, finanční dopad nesrovnalostí v souvislosti se strukturálními opatřeními se významně snížil. Nárůst počtu nesrovnalostí hlášených Komisi také svědčí o pokroku systémů pro zamezení podvodům. Je důležité, aby Komise a členské státy pokračovaly v tomto boji co nejenergičtěji. Je však rovněž důležité, abychom neodrazovali potenciální příjemce finančních prostředků ze strukturálních fondů nadměrně přísnými omezeními. Úmyslný podvod je jedna věc; nedostatek pečlivosti při organizování projektů je věc zcela jiná. Tu první musíme posuzovat jako trestný čin, ale současně je důležité, abychom zjednodušili postupy, a omezili tím dopad na druhou skupinu.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), písemně. – (HU) Krize probíhající v některých zemích eurozóny představuje nevídané varování evropským politickým činitelům, aby bezpodmínečně chránili veřejné fondy a finanční prostředky Společenství. Hospodářství a mezinárodní trhy mimořádně citlivě reagují na všechna opatření přijatá Evropskou unií, jako jsou například záchranné balíčky přijaté v posledních dnech. Celé vnitrostátní ekonomiky by mohly být ohroženy, nebude-li řešení krizových situací věnována náležitá pozornost na evropské úrovni. Proto nebudu přehánět, když řeknu, že zraky celého světa jsou upřeny na naše ministry financí a na evropské instituce. Vlády některých členských států doposud sledováním svých osobních zájmů a fungováním jako oligarchie přivedly své vlastní ekonomiky na pokraj bankrotu a zmařily všechny budoucí vyhlídky podnikatelů, rodin a kvalifikovaných mladých lidí. Proto musíme přivítat zpravodajův záměr zvýšit odpovědnost členských států. Dnes je to jedna z klíčových otázek úspěšného řešení krizových situací. Přísný dohled, který by ukončil éru zkorumpovaných vlád, je v tomto kritickém období důležitější než kdy jindy.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písemně. (DE) Zpráva o boji proti podvodům naznačuje zásadně pozitivní vývoj. Od roku 2007 do roku 2008 se snížil negativní finanční dopad nesrovnalostí ve všech odvětvích. Avšak nebylo tomu tak v případě předvstupní pomoci. Zde se negativní dopad zvýšil o 90,6%. V této souvislosti bych chtěl říci, že od roku 2002 poskytovala EU finanční podporu „úsilí“ Turecka o vstup do EU, přičemž každým rokem byly vypláceny stále větší částky. V období 2007 až 2013 dostane Turecko částku 4,84 miliard EUR. Je tomu tak i přesto, že si Komise uvědomuje, že Turecko nečiní v žádné oblasti požadovaný pokrok, jak stanovují přijímací kritéria. Peníze však plynou nadále, ba dokonce ve stále větších částkách. Nejnovější zvláštní zpráva Evropského účetního dvora navíc uvádí, že zvláště pokud jde o předvstupní pomoc pro Turecko, peníze jsou investovány bez dostatečně zřetelných cílů a omezení. Bez jasné strategie se peníze používají bez jakéhokoli zvláštního plánu a naprosto nekonstruktivním způsobem. Toto šílenství musíme zastavit.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí