Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2167(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0100/2010

Indgivne tekster :

A7-0100/2010

Forhandlinger :

PV 05/05/2010 - 26
CRE 05/05/2010 - 26

Afstemninger :

PV 06/05/2010 - 7.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0155

Forhandlinger
Onsdag den 5. maj 2010 - Bruxelles EUT-udgave

26. Beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning 2008 (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. Det sidste punkt er betænkning (A7-0100/2010) af Cozzolino for Budgetkontroludvalget om beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser - bekæmpelse af svig - årsberetning 2008 (2009/2167(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, ordfører. (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! På et tidspunkt, hvor Europa i kraft af Lissabontraktaten kommer til at spille en større rolle end hidtil i millioner af europæeres liv, er gennemsigtighed og lovlighed en central udfordring. Den betænkning, vi nu afgiver, er resultatet af en yderst koordineret indsats. Arbejdet var afgrænset først og fremmest af det scenarie, Revisionsretten havde skitseret, hvorved uregelmæssighedernes økonomiske indvirkning faldt fra mere end 1 mia. EUR i 2007 til 783 mio. EUR i 2008.

Faldet vedrører alle udgiftsområder undtagen direkte udgifter og førtiltrædelsesmidler. Der er også stadig områder med større problemer i relation til strukturfondene. Absolutte tal og værdier alene fortæller os imidlertid ikke, hvor hastende problemer er skjult, og hvor situationen er under kontrol. Vores analyser og møder i de seneste måneder har fået os til at prioritere to krav. For det første det påtrængende behov for at gøre medlemsstaterne mere ansvarlige for at opdage svig og uregelmæssigheder og for at videregive de oplysninger, der er nødvendige for at bekæmpe svig, spild og forvridning på udgifts- og skatteopkrævningsområdet.

For det andet vigtigheden af at fremlægge forslag og arbejdshypoteser, så det gøres lettere at gennemføre foranstaltninger i medlemsstaterne, med forvaltningsprocedurer og ledelsesstrategier, hvor man opprioriterer projekternes kvalitet og deres indvirkning på EU-borgernes livs- og arbejdsvilkår.

For at nå disse målsætninger foreslår vi, at Parlamentet insisterer på visse prioriteringsområder. For det første foreslår vi, at man i OLAF udarbejder 27 profiler og med skyldig omhu og opmærksomhed analyserer de strategier, de enkelte medlemsstater følger med hensyn til at bekæmpe svig og uregelmæssigheder i forbindelse med anvendelse af EU-midler, og præcist kortlægger myndigheder med ansvar for at udføre kontrol i de enkelte lande samt data over mængde og kvalitet af de udførte kontroller og disses indvirkninger.

For det andet nedbringelse af antallet af uregelmæssigheder og en betydelig forbedring af forordningerne. Vi er gået i gang med et lovgivningsmæssigt og forordningsmæssigt forenklingsprogram, der i særlig grad er rettet mod strukturfondene. Herudover skal der ske en optrapning af kampen mod korruption, økonomisk kriminalitet og krænkelser af reglerne for offentlige indkøb. I betænkningen i år har vi gjort fremskridt på dette punkt med støtte fra hele udvalget. Takket være en intens og samlet indsats er der udarbejdet forslag om hovedproblemerne på området. Fra forholdet mellem EU og skattely til databaser over modtagere af EU-midler giver betænkningen et praktisk bidrag med hensyn til at øge gennemsigtigheden i udgifterne og styrke strategierne til bekæmpelse af svig og korruption.

Endelig er det hvad angår OLAF afgørende vigtigt at garantere dets fulde, operative uafhængighed, medlemsstaternes fulde samarbejde og en hensigtsmæssig HR-strategi, som OLAF helt afgjort har brug for. Vi skal holde debatten spillevende i Europa, så vi får indarbejdet modellen med én Europæisk Anklagemyndighed.

Afslutningsvis mener jeg, det er afgørende vigtigt at kæmpe sammen for at opnå en gennemsigtig og effektiv forvaltning af EU's ressourcer. I den henseende skal vi sikre, at de problemer, der rent faktisk eksisterer, ikke på nogen måde udnyttes til at så tvivl om instrumenter af grundlæggende betydning for det europæiske projekt, som f.eks. samhørighedspolitik og udviklingsbistand. I stedet skal vi se klart på problemerne, på de forvridninger, der stadig findes på de forskellige udgiftsområder i EU, og bruge disse oplysninger til at gøre nye og beslutsomme fremskridt. Dermed kan vi gøre forvaltningen af vores finanser mere effektiv og gennemsigtig.

Jeg tror, at de forskellige EU-institutioner ved at gøre denne indsats virkelig kan skabe fremskridt med hensyn til at opbygge et stærkere og mere integreret Europa, der bedre er i stand til at imødekomme europæernes behov.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Hr. formand! Jeg mener, at EU's midler skal gøres tilgængelige for borgerne på en fair og gennemsigtig måde. En gennemførlig metode til muligvis at udrydde korruptionen inden for offentlige indkøb er at indføre et gennemsigtigt system i form af et online udbudssystem.

I henhold til Kommissionens rapport tyder den faldende finansielle indvirkning af uregelmæssigheder i 2008 på, at nogle af de lovgivningsmæssige og institutionelle foranstaltninger til bekæmpelse af svig er blevet heldigt gennemført i medlemsstaterne. Der er stadig behov for en større økonomisk kontrol, sammen med en effektiv lovgivning til bekæmpelse af skattesvig, især hvad angår moms.

Beskyttelse af EU's økonomiske interesser er også et prioriteringsområde for den rumænske regering. Som en del heraf har man oprettet departementet til bekæmpelse af svig, og departementet er OLAF's eneste kontakt i Rumænien hvad angår EU-midler.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - (EN) Hr. formand! Som skyggeordfører for PPE vil jeg gerne indlede med at udtrykke min taknemmelighed over for ordføreren og de andre kolleger fra de politiske grupper for deres fremragende samarbejde. Vi arbejdede især med forøget gennemsigtighed og bedre regler for offentlige indkøb, da det er det område, som er mest sårbart i forhold til svig og korruption, der forvrider markedet og bidrager til at øge de priser, forbrugerne betaler.

Desuden bør modtagere af EU-midler fra alle medlemsstater offentliggøres på én hjemmeside, baseret på de samme kriterier. Jeg har også krævet gensidig anerkendelse af rettighedsfrakendelser, som f.eks. udelukkelse af bedrageriske lovovertrædere fra posten som administrerende direktør. OLAF's aktiviteter bør støttes. Vi beder om statistikker og begrundelser i tilfælde, hvor nationale myndigheder ikke har indgivet anklage som opfølgning på OLAF's rapporter, hvilket sker i 73 % af de sager, der er igangsat af OLAF.

I betænkningen foreslås det også at forbyde selskaber, som opererer gennem offshoreskattely, at indgå forretningsaftaler med selskaber, der har hjemsted i EU, hvis deres offshorehjemsted ensidigt har forsinket godkendelsen af samarbejdsaftaler med EU.

Sluttelig vil jeg sige, at EU skal behandle svig og korruption som et sammenkædet fænomen og opprioritere området.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Hr. formand! Jeg mener, det ikke er en overdrivelse at sige, at den aktuelle økonomiske krise blev igangsat af en oprindelig moderat krise, en moderat krise, hvor grådigheden sejrede over gavmildheden, korruptionen over integriteten og egenkærligheden over solidariteten. Og først når gavmildhed, integritet og solidaritet igen ligger virksomhederne og regeringerne stærkt på sinde, vil vi kunne komme ud af de problemer, vi står med nu.

Jeg er fuldstændig enig i alle bestræbelser på at bekæmpe svig. Jeg har set programmer i Irland, der har vist mennesker, som modtog bistandshjælp hver uge i Irland, Nordirland og England, mennesker, som fløj ind og ud af lufthavnen i Cork efter at have hævet deres bistandshjælp. Værst af alle var bankerne – Allied Irish Bank og Irish Nationwide – der fiflede med deres regnskabspraksis for at skjule deres sande situation.

Det har givet os frygtelige problemer i Irland, og man skal gøre alt for at sikre, at svig bliver stoppet. Der skal lyde et højt og klart budskab om, at det vil blive forfulgt og håndteret meget håndfast på EU-niveau og på alle niveauer.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, medlem af Kommissionen. (EN) Hr. formand, mine damer og herrer! På vegne af min kollega, kommissær Šemeta, vil jeg gerne først takke ordføreren for hans konstruktive betænkning med forslag til en forbedret beskyttelse af EU's finansielle interesser.

Kommissionen værdsætter, at Parlamentet kraftigt pointerer EU-institutionernes og medlemsstaternes fælles ansvar i dette spørgsmål. Lad mig komme med et par bemærkninger.

Med hensyn til medlemsstaternes rapportering af uregelmæssigheder har man i OLAF oprettet et nyt webbaseret rapporteringssystem kaldet IMS, Irregularities Management System (system til forvaltning af uregelmæssigheder). Det har medført betydelige forbedringer i medlemsstaternes rapportering af uregelmæssigheder, herunder dem, De kritiserer i Deres betænkning. Strukturfondene er et område, der vækker særlig bekymring hos både Parlamentet og Kommissionen. Kommissionen har gjort en kraftig indsats for at afhjælpe svaghederne i de mest berørte områder og programmer inden for rammerne af handlingsplanen for strukturelle handlinger i 2008, herunder en uhyre omfattende forenklingsmanøvre.

Sammen med sine kommissærkolleger vil min kollega, kommissær Šemeta, fortsætte bestræbelserne på yderligere at nedbringe fejlraten i samhørighedspolitikken. Kommissionen vil bistå og overvåge medlemsstaterne ved lukning af programmerne for 2000-2006 og vil sikre, at forvaltnings- og kontrolsystemerne i den nye programmeringsperiode vil give de forventede fordele. Desuden vil Kommissionen etablere kontakt til myndighederne i medlemsstaterne for at sikre, at de i fuldt omfang påtager sig deres ansvar med hensyn til delt forvaltning, sådan som det er fastlagt i de nye bestemmelser i Lissabontraktaten.

Der er opnået betydelige fremskridt hvad angår gennemsigtighed i forhold til modtagere af EU-midler. På landbrugsområdet har Rådet erklæret sig enigt i, at medlemsstaterne er ansvarlige for at offentliggøre modtagere af midler. Oplysningerne skal være tilgængelige på én enkelt hjemmeside i hver medlemsstat, på linje med princippet om delt forvaltning. For at give et overblik over og lette adgangen til medlemsstaternes hjemmesider, er der linket til disse hjemmesider på Europa-hjemmesiden.

Jeg tager nu fat på OLAF og takker ordføreren for den stærke opbakning til OLAF's arbejde, som han giver særskilt udtryk for. Min kollega kommissær Šemeta er helt enig i, at kontoret bør koncentrere sig om sine kerneopgaver, der er at foretage undersøgelser, selv om man i OLAF også har andre vigtige arbejdsopgaver, særligt på området for forebyggelse af svig. Han er også enig i, at man i OLAF skal fokusere på de større sager, og at svig i mindre målestok bør håndteres af andre organer.

I 2008 reviderede man i OLAF de finansielle opfølgningsprocedurer i relation til OLAF-sager ved at fastlægge de minimis-tærskler. Kommissær Šemeta har omhyggeligt bemærket Deres kommentarer om behovet for, at OLAF samarbejder med den interne revisionstjeneste, hvilket han er helt enig i. OLAF og IAS har arbejdet tæt sammen siden 2003. De udveksler oplysninger og sørger for gensidig specialuddannelse for at forbedre deres respektive personales viden om emner af fælles interesse. OLAF er villig til at samarbejde endnu tættere med IAS.

Hvad angår procedurerettigheder findes der i den nye OLAF-manual, der blev taget i brug i december 2009, og som er blevet fremsendt til Parlamentet, allerede en omfattende vejledning til OLAF's efterforskere. Mere detaljerede regler om procedurerettigheder vil blive indarbejdet i lovgivningsforslaget om en revision af OLAF-forordningen. I den henseende vil Kommissionen gerne minde om, at arbejdsdokumentet om den lovgivningsmæssige reform af OLAF vil blive fremsendt til Parlamentet og Rådet før sommerferien.

Kommissioner Šemeta ser frem til at fremlægge dette dokument på Budgetkontroludvalgets møde i juli. Endelig ser han meget frem til at samarbejde med Parlamentet som allieret om opgaven med at forbedre OLAF's effektivitet og beskytte EU-skatteydernes penge.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. − Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), skriftlig.(FR) Bekæmpelse af svig er en central udfordring, som EU og medlemsstaterne må tage op. Betydningen af de offentlige midler, som tildeles under samhørighedspolitikken, kræver den højeste grad af overvågning på grund af risikoen for uretmæssig brug af midlerne. Strukturfondenes troværdighed hos europæerne står på spil. I den sammenhæng bifalder jeg indsatsen fra Kommissionen og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) for at bekæmpe svig mere effektivt. Som ordføreren påpeger, er den økonomiske indvirkning af uregelmæssighederne på de strukturelle handlinger faldet betragteligt. Desuden vidner stigningen i antallet af anmeldte uregelmæssigheder til Kommissionen om fremskridt for systemerne til forebyggelse af svig. Det er vigtigt for Kommissionen og medlemsstaterne at fortsætte denne kamp så håndfast som muligt. Det er imidlertid også væsentligt ikke at afskrække potentielle modtagere af midler fra strukturfondene med alt for skrappe restriktioner. Bevidst svig er én ting, mangel på præcision i tilrettelægningen af projekter noget helt andet. Hvor det første skal betragtes som en kriminel aktivitet, er det vigtigt at forenkle procedurerne for at begrænse omfanget af det sidste.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), skriftlig. – (HU) Den krise, der udfolder sig i nogle af landene i eurozonen, udgør en advarsel uden fortilfælde til beslutningstagerne i EU om ubetinget at beskytte offentlige midler og Fællesskabernes finanser. Økonomien og de internationale markeder reagerer med usædvanlig følsomhed på enhver foranstaltning i EU, som f.eks. de redningspakker, der er vedtaget for nylig. Hele nationale økonomier kunne blive truet, hvis krisestyringen ikke håndteres hensigtsmæssigt og på EU-niveau. Det vil derfor ikke være nogen overdrivelse, når jeg siger, at hele verdens øjne er rettet mod vores finansministre og mod EU-institutionerne. Indtil i dag har regeringerne i visse medlemsstater, fordi de har forfulgt deres personlige interesser og fungeret som oligarkier, bragt deres egne økonomier på fallittens rand og gjort fremtidsudsigter uopnåelige for iværksættere, familier og unge mennesker med en uddannelse. Derfor kan vi kun bifalde ordførerens hensigt om udvide medlemsstaternes ansvarsområde. I dag er det et af de væsentligste spørgsmål i en vellykket krisestyring. En stram overvågning for at gøre en ende på de korrupte regeringers æra er mere nødvendig end nogensinde i denne kritiske periode.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), skriftlig. (DE) I betænkningen om bekæmpelse af svig omtales en grundlæggende positiv udvikling. Fra 2007 til 2008 var der et fald i uregelmæssighedernes negative indvirkninger inden for alle sektorer. Det var dog ikke tilfældet hvad angår førtiltrædelsesbistand. Her er de negative indvirkninger steget med 90,6 %. I den anledning vil jeg påpege, at EU siden 2002 har ydet finansiel støtte til Tyrkiets "bestræbelser" på at blive optaget i EU, og at de udbetalte beløb er blevet større år for år. For perioden 2007 til 2013 vil Tyrkiet modtage i alt 4,84 mia. EUR. Sådan forholder det sig, selv om Kommissionen er klar over, at Tyrkiet end ikke tilnærmelsesvis gør de krævede fremskridt i forhold til tiltrædelseskriterierne. Ikke desto mindre flyder pengene fortsat og med stadig større beløb. I den seneste særrapport fra Revisionsretten anføres det derudover, at med hensyn til tiltrædelsesbistand til især Tyrkiet bliver pengene investeret uden tilstrækkelig tydelige formål og standarder. Uden en klar strategi bliver der brugt penge uden en specifik plan og på en måde, der ikke er konstruktiv. Vi må og skal gøre en ende på denne galskab.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik