Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2167(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0100/2010

Esitatud tekstid :

A7-0100/2010

Arutelud :

PV 05/05/2010 - 26
CRE 05/05/2010 - 26

Hääletused :

PV 06/05/2010 - 7.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0155

Arutelud
Kolmapäev, 5. mai 2010 - Brüssel EÜT väljaanne

26. Ühenduste finantshuvide kaitse – Pettustevastane võitlus – 2008. aasta aruanne (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. Viimane päevakorrapunkt on Andrea Cozzolino raport (A7-0100/2010) eelarvekontrollikomisjoni nimel ühenduste finantshuvide kaitse – pettustevastase võitluse – 2008. aasta aruande kohta (2009/2167(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, raportöör. (IT) Austatud juhataja! Head kolleegid! Ajal, kui Lissaboni leping annab Euroopale teravama rolli miljonite eurooplaste eludes, on ülioluline läbipaistvuse ja seaduslikkuse väljakutse. Seetõttu on esitatav raport äärmiselt koordineeritud jõupingutuse tulemus. Töö piirdus eelkõige kontrollikoja visandatud stsenaariumiga, millest lähtuvalt vähenes eeskirjade eiramiste finantsmõju 1 miljardilt eurolt 2007. aastal 783 miljoni eurole 2008. aastal.

Langemine puudutab kõiki kulutuste valdkondi, välja arvatud otsekulud ja ühinemiseelsed rahalised vahendid. Suuremaid murettekitavaid valdkondi on ikka veel ka struktuurifondidega seoses. Absoluutsed summad ja väärtused üksi aga ei ütle meile, kus peituvad pakilised probleemid ja kus olukord on kontrolli all. Meie analüüsid ja kohtumised viimastel kuudel on ajendanud meid seadma prioriteetseks kahte nõudmist. Esiteks edasilükkamatu vajadus muuta liikmesriigid vastutavamaks pettuse ja eeskirjade eiramise tuvastamise eest ning teabe eest, mida on tarvis pettuse, raiskamise ja moonutustega võitlemiseks kulude puhul ja maksude kogumisel.

Teiseks ettepanekute ja lähtehüpoteeside esitamine, et kergendada meetmete rakendamist liikmesriikides, haldusmenetluste ja juhtimisstrateegiatega, mis annavad prioriteedi projektide kvaliteedile ja mõjule, mida nad Euroopa kodanike elu- ja töötingimustele avaldavad.

Nende eesmärkide saavutamiseks pakume välja, et parlament jääks kindlaks teatud prioriteetidele: esiteks pakume, et OLAF koostaks 27 profiili, analüüsides nõuetekohase hoolikuse ja tähelepanuga strateegiaid, mida iga konkreetne liikmesriik järgib pettuse ja eeskirjade eiramisega võitlemiseks Euroopa ressursside kasutamisel, kaardistades täpselt ametivõimud, kes vastutatavad kontrolli teostamise eest igas konkreetses riigis, ning andmeid teostatavate kontrollide hulga ja kvaliteedi ning nende tagajärgede kohta.

Teiseks eeskirjade eiramiste vähendamine ning õigusnormide oluline täiustamine. Oleme alustamas õigusloome ja regulatiivse lihtsustamise kava, mis on iseäranis mõeldud struktuurifondide jaoks. Lisaks peab tõhustama võitlust korruptsiooni, finantskuritegevuse ja riigihangete eeskirjadega. Selle aasta raportis oleme teinud selles punktis edusamme terve komisjoni toetusega. Tänu pingsale kooskõlastatud jõupingutusele on koostatud ettepanekud selle valdkonna peamiste probleemide kohta. ELi ja maksuparadiisidevahelisest suhtest Euroopa rahast kasusaajate andmebaasideni – raport annab praktilise panuse kulutuste läbipaistvuse suurendamisse ja pettuse- ning korruptsioonivastaste strateegiate tugevdamisse.

Viimasena, mis puutub OLAFi, siis on ülioluline tagada selle täielik tegutsemissõltumatus, liikmesriikide täielik koopereerumine ning sobilik inimressursside strateegia, mida tal täiesti kindlasti vaja on. Peame hoidma arutelu Euroopas elus ja elujõulisena, et luua ühtse Euroopa prokuratuuri roll.

Kokkuvõtteks arvan, et on eluliselt oluline võidelda koos Euroopa ressursside läbipaistva ja tõhusa juhtimise eest. Selles suhtes peame tagama, et probleeme, mida tõesti esineb, ei kasutataks ära mingilgi moel, et nõuda põhjendust vahenditele, mis on Euroopa projektile põhjapaneva olulisusega, nagu ühtekuuluvuspoliitika ja arenguabi. Pigem peame vaatama selgelt probleemidele, moonutustele, mida ikka veel eri Euroopa kulude valdkondades esineb, ja kasutama neid andmeid uute, sihipäraste sammud astumiseks edasi, muutes seeläbi meie raha kasutamise tõhusamaks ja läbipaistvamaks.

Arvan, et seda jõupingutust tehes teevad eri Euroopa institutsioonid tõepoolest edusamme, et rajada Euroopa, mis on tugevam, integreeritum ja suudab paremini rahuldada eurooplaste vajadusi.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Arvan, et Euroopa raha tuleb teha ligipääsetavaks kodanikele õiglasel läbipaistval moel. Üks teostatav meetod korruptsiooni võimalikuks kõrvaldamiseks riigihangetelt on võtta kasutusele läbipaistev süsteem hangete sidussüsteemi kujul.

Komisjoni raporti andmetel osutab eeskirjade eiramiste langev finantsmõju 2008. aastal, et mõned pettuse tõrjumisele suunatud õigusloome ja institutsionaalsed meetmed rakendati liikmesriikides edukalt. Ikka veel on vaja suuremat finantskontrolli koos tulemuslike õigusaktidega maksupettusega võitlemiseks, eriti käibemaksuga seoses.

Euroopa Liidu finantshuvide kaitsmine on samuti Rumeenia valitsuse prioriteet. Selle raames loodi pettusevastase võitluse talitus. See pakub Rumeenias ühtset punkti kontaktiks OLAFiga Euroopa raha osas.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Austatud juhataja! Euroopa Rahapartei variraportöörina sooviksin alustuseks avaldada tänu raportöörile ja teistele kolleegidele fraktsioonidest oivalise koostöö eest! Pöörasime riigihangete puhul erilist tähelepanu kasvavale läbipaistvusele ja parematele eeskirjadele, kuna valdkond on kaitsetuim pettuse ja korruptsiooni suhtes, mis moonutavad turgu ja tõstavad hindu, mida tarbijad maksavad.

Lisaks peaks avaldatama ELi rahast kasusaajad kõikidest liikmesriikidest ühel veebisaidil ja lähtuvalt samadest kriteeriumidest. Nõudsin samuti diskvalifitseerimiste vastastikust tunnistamist, nagu pettuse toimepanijate välistamine tippjuhtidena tegutsemast. OLAFi tegevust tuleks toetada. Nõuame statistikat ja põhjusi juhtudel, mil liikmesriikide ametivõimud ei esita süüdistusi OLAFi raportite järel, mida esineb 73% puhul OLAFi algatatud juhtumitest.

Raportis on ka ettepanek keelustada ettevõtetel, mis tegutsevad offshore-paradiiside kaudu, ärilepingute sõlmimine ettevõtetega, kes resideerivad liidus, kui nende offshore-asukoht on ühepoolselt edasi lükanud koostöölepingute vastuvõtmise liiduga.

Lubage mul lõpetada, öeldes, et liit peab kohtlema pettust ja korruptsiooni seotuna ning prioriteetselt.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Austatud juhataja! Arvan, et ei ole liialdus öelda, et majanduskriis tekkis esialgselt mõõdukast kriisist, kus ihnsus võidutses heldekäelisuse üle, korruptsioon aususe üle ja omahuvi solidaarsuse üle. Ja kuni naaseme heldekäelisuse, aususe ja solidaarsuse juurde era- ja avaliku sektori asjades, ei pääse me kunagi raskustest, kust hetkel oleme.

Nõustun täielikult kõikide pettusega võitlemiseks tehtavate jõupingutustega. Olen Iirimaal näinud saateid, kus näidati inimesi, kes said sotsiaaltoetust Iiri Vabariigis, Põhja-Iirimaal ja Inglismaal iga nädal; inimesi, kes lendasid Corki ja sealt uuesti välja pärast sotsiaaltoetuse kättesaamist. Kõige hullem oli, et pangad – Allied Irish Bank ja Irish Nationwide – mängisid raamatupidamisvõtetega lauatennist, et tegelikku olukorda varjata.

See on viinud meid Iirimaal kohutavatesse raskustesse ja pettuse lõpetamise tagamiseks peab pühendama kõik jõupingutused. Peame saatma valju ja selge sõnumi, et seda jälitatakse ja see võetakse ette väga karmilt Euroopa tasandil ja kõikidel tasanditel.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, komisjoni liige. − Austatud juhataja! Head kolleegid! Oma kolleegi volinik Šemeta nimel sooviksin kõigepealt tänada raportööri konstruktiivse raporti ja ettepanekute eest, mis esitati liidu finantshuvide kaitsmise täiustamiseks.

Komisjon mõistab, et parlament toonitab tugevalt ELi institutsioonide ja liikmesriikide ühist vastutust selles suhtes. Lubage mul vaid paar tähelepanekut teha!

Mis puutub liikmesriikide teavitamist eeskirjade eiramistest, siis OLAF on loonud uue Interneti-põhise teatamissüsteemi nimega IMS: Irregularities Management System. See on oluliselt parandanud liikmesriikides eeskirjade eiramistest teavitamist, sealhulgas nende puhul, mida raportis kritiseerisite. Struktuurifondid on nii parlamendile kui ka komisjonile iseäranis murettekitav valdkond. Komisjon on rakendanud tugevaid meetmeid nõrkuste likvideerimiseks enamikus puudutatud valdkondadest ja kavadest struktuurimeetmete tegevuskava raames 2008. aastal, sealhulgas tohutu lihtsustamismeede.

Minu kolleeg volinik Šemeta rakendab kaasvolinikega jõupingutusi, mis on suunatud ühtekuuluvuspoliitikas veamäära täiendavale vähendamisele. Komisjon abistab ja jälgib liikmesriike 2000.–2006. aasta programmide lõpetamisel ja tagab, et juhtimis- ja kontrollsüsteemide kasu uuest programmiperioodist lähtuvalt teostuks. Lisaks teeb komisjon koostööd liikmesriikide ametivõimudega, et tagada, et nad võtavad endale täielikult vastutuse ühisel juhtimisel, nagu seda tugevdavad Lissaboni lepingu uued sätted.

Märkimisväärseid edasiminekuid on saavutatud ELi rahast kasusaajaid puudutava läbipaistvuse suhtes. Põllumajanduse valdkonnas on nõukogu leppinud kokku, et rahast kasu saajate avaldamine on liikmesriikide vastutus. Teave tuleb teha kättesaadavaks ühelainsal veebisaidil igas liikmesriigis, kooskõlas ühise juhtimise põhimõttega. Ülevaate tagamiseks ja ligipääsu hõlbustamiseks liikmesriikide veebisaitidele, on nende veebisaitide lingid veebilehel Europa.

Käsitlen nüüd OLAFi. Tänan raportööri tugeva toetuse eest, mis ta sõnaselgelt OLAFi tööle teatavaks teeb! Minu kolleeg volinik Šemeta nõustub täielikult, et ametkond peaks keskenduma tuumikülesannetele – uurimiste teostamisele, ehkki OLAFil on teisi olulisi ülesandeid täita, iseäranis pettuse ennetuse valdkonnas. Ta on samuti nõus, et OLAFi puhu peaks olema tähelepanu olulisematel juhtumitel ja väiksel skaalal pettusega peaksid tegelema muud organid.

2008. aastal vaatas OLAF üle OLAFi juhtumeid puudutavad järeltegevuste menetlused miinimumtaseme kehtestamisega. Volinik Šemeta on pannud hästi tähele teie märkusi vajaduse kohta, et OLAF teeks koostööd siseaudititeenistustega, mida ta jagab täielikult. OLAF ja IAS on teinud tihedalt koostööd alates 2003. aastast. Nad vahetavad teavet ja pakuvad teineteisele erikoolitust, et täiustada vastava personali teadmisi vastastikku huvipakkuvates küsimustes. OLAF on valmis tegema IASiga veelgi tihedamat koostööd.

Menetlusõiguste osas pakub 2009. aasta detsembris vastuvõetud uus OLAFi käsiraamat, mis on parlamendile edastatud, juba kõikehõlmavaid suuniseid OLAFI uurimisteks. Menetlusõigusi puudutavad üksikasjalikumad eeskirjad lisatakse õigusloomeettepanekusse OLAFi määruse ülevaatamiseks. Selles suhtes meenutaks komisjon samuti, et OLAFi õigusloome reformi teemaline aruteludokument esitatakse parlamendile ja nõukogule enne suvevaheaega.

Volinik Šemeta ootab huviga oma dokumendi tutvustamist eelarvekontrollikomisjonile juulis peetaval kohtumisel. Lõpuks ootab ta suure huviga koostööd parlamendi kui liitlasega ülesandes parandada OLAFi tõhusust ja ELi maksumaksjate raha kaitset.

 
  
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub homme.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), kirjalikult.(FR) Pettusega võitlemine on ülioluline väljakutse, mille Euroopa Liit ja liikmesriigid ette võtma peavad. Ühtekuuluvuspoliitika rubriigi all lubatud riiklike vahendite olulisus nõuab äärmist valvsust, arvestades vahendite vääriti eraldamise potentsiaali. Kaalul on struktuurifondide tõsiseltvõetavus eurooplaste seas. Selles suhtes tervitan Euroopa Komisjoni ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) tehtud jõupingutusi tulemuslikumaks võitluseks pettusega. Nagu raportöör tõdeb, on vähenenud eeskirjade eiramise finantsmõju struktuurimeetmetele oluliselt. Lisaks on komisjonile teatatud eeskirjade eiramiste arvu kasv tunnistuseks pettuse ennetuse süsteemide edasiminekutele. Oluline on, et komisjon ja liikmesriigid jätkaks võitlust võimalikult rangelt. Oluline on aga mitte heidutada struktuurifondidest potentsiaalseid kasusaajaid ülemääraselt karmide piirangutega. Kavatsuslik pettus on üks asi; täpsuse puudumine projektide korraldamisel midagi hoopis muud. Ehkki esimest peab lugema kuritegevuseks, on samuti oluline lihtsustada menetlusi, et vähendada nende mõju viimasele.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), kirjalikult.(HU) Euroala mõnedes riikides arenev kriis kujutab pretsedenditut hoiatust Euroopa otsusetegijatele, et nad kaitseksid tingimusteta riiklikke vahendeid ja ühenduse rahandust. Majandus ja rahvusvahelised turud reageerivad erakordse tundlikkusega meetmetele, mida Euroopa Liit rakendab, nagu viimastel päevadel vastuvõetud päästepakett. Ohtu võivad sattuda terved riigisisesed majandused, kui kriisijuhtimist ei korraldata kohaselt ja Euroopa tasandil. Seetõttu ei liialdaks ma, kui ütlen, et terve maailma silmad on meie rahandusministritel ja Euroopa institutsioonidel. Tänini on teatud liikmesriikide valitsused isiklikke huve taga ajades ja oligarhiatena toimides viinud oma majandused pankroti äärele ja muutnud tulevikuväljavaated ettevõtjatele, peredele ja kvalifitseeritud noortele saavutamatuks. Seetõttu võime ainult tervitada raportööri kavatsust tõsta liikmesriikide aruandekohustust. Praegu on see eduka kriisijuhtimise üks võtmeküsimustest. Range jälgimine, et teha lõpp korrumpeerunud valitsuste ajastusele, on sel kriitilisel perioodil olulisem kui kunagi varem.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjalikult. – (DE) Pettusevastase võitluse teemaline raport viitab fundamentaalselt positiivsele arengule. 2007–2008 vähenesid eeskirjade eiramiste negatiivsed finantstagajärjed kõikides sektorites. See ei olnud aga nii ühinemiseelse abi suhtes. Siin on negatiivsed tagajärjed kasvanud 90,6%. Ses suhtes tooksin välja, et alates 2002. aastast on EL osutanud finantsabi Türgi n-ö jõupingutuste jaoks ELiga ühinemise suunas, kusjuures iga aasta makstakse välja järjest suuremaid summasid. Perioodil 2007–2013 saab Türgi 4,84 miljardite eurot. Nii see on, ehkki komisjon on teadlik, et Türgi ei tee ole nõutavate edusammude tegemisel ühinemiskriteeriumide suhtes edukas. Raha voolab sellele vaatamata jätkuvalt edasi – ja ühe suuremates summades. Euroopa Kontrollikoda värskeimas eriraportis teatakse lisaks, et mis puutub iseäranis ühinemiseelset abi Türgile, siis raha investeeritakse piisavalt sõnaselgete eesmärkide ja võrdlusnäitajateta. Raha kasutatakse selge strateegiata, konkreetse kavata ja ebakonstruktiivselt. Peame sellele hullumeelsusele lõpu tegema!

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika