Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2167(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0100/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0100/2010

Keskustelut :

PV 05/05/2010 - 26
CRE 05/05/2010 - 26

Äänestykset :

PV 06/05/2010 - 7.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0155

Puheenvuorot
Keskiviikko 5. toukokuuta 2010 - Bryssel EUVL-painos

26. Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomus 2008 (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistan viimeisenä kohtana on Andrea Cozzolinon talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta – vuosikertomus 2008 (2009/2167(INI)) (A7-0100/2010).

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, esittelijä. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, aikana, jolloin Eurooppa saa Lissabonin sopimuksen myötä merkittävämmän roolin miljoonien ihmisten elämässä, avoimuuteen ja laillisuuteen liittyvä haaste on keskeisen tärkeä. Tämän vuoksi esittelemämme mietintö on mitä suurimmassa määrin yhteisten ponnistelujen tulos. Työ koski ennen kaikkea tilintarkastustuomioistuimelta saatuja arvioita, joiden mukaan sääntöjenvastaisuuksien taloudellinen vaikutus laski vuoden 2007 yli miljardista eurosta 783 miljoonaan euroon vuonna 2008.

Laskua tapahtui kaikilla aloilla lukuun ottamatta suoria menoja ja liittymistä valmistelevaa tukea. Rakennerahastoihin liittyy edelleen merkittävästi huolta aiheuttavia alueita. Absoluuttiset määrät ja arvot eivät kuitenkaan yksinään kerro, missä kohtaa polttavimmat ongelmat ovat ja missä taas tilanne on hallinnassa. Viime kuukausien analyysien ja tapaamisten perusteella olemme päätyneet asettamaan etusijalle kaksi vaatimusta. Ensinnäkin jäsenvaltiot on välttämättä saatava paremmin vastuuseen petosten ja sääntöjenvastaisuuksien tunnistamisesta sekä menoihin ja verojen keräämiseen liittyvien petosten, tuhlauksen ja vääristymien torjuntaa varten tarvittavien tietojen jakamisesta.

Toiseksi on huomattava, miten tärkeää on esittää ehdotuksia ja laatia suunnitelmia toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioissa, ja liittää tähän hallintomenettelyjä ja hallinnointistrategioita, joissa etusijalla on hankkeiden laatu ja niiden vaikutus EU:n kansalaisten elin- ja työoloihin.

Jotta nämä tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa, ehdotamme, että parlamentti pitää tiukasti kiinni tietyistä ensisijaisista tavoitteista: Ensinnäkin ehdotamme, että OLAF laatii 27 profiilia ja analysoi tarkasti ja huolellisesti kunkin jäsenvaltion strategiat unionin varojen käyttöä koskevan petosten ja sääntöjenvastaisuuksien torjunnan osalta ja laatii tarkan kartan viranomaisista, jotka kussakin maassa ovat vastuussa suoritettujen valvontatoimien määrästä ja laadusta ja niiden vaikutuksista.

Toiseksi on tärkeää vähentää sääntöjenvastaisuuksien määrää ja parantaa merkittävästi lainsäädäntöä. Olemme käynnistämässä lainsäädännön ja sääntelyn yksinkertaistamiseen tähtäävää ohjelmaa, joka on tarkoitettu etenkin rakennerahastoille. Tämän lisäksi on tehostettava korruption, talousrikollisuuden ja julkisia hankintoja koskevien sääntörikkomusten torjuntaa. Tämänvuotisessa mietinnössä olemme edistyneet tässä asiakohdassa koko valiokunnan tuella. Intensiivisten yhteisten ponnistelujen ansiosta on laadittu ehdotuksia, jotka liittyvät tällä alueella tavattuihin keskeisiin ongelmiin. Olipa kyse EU:n ja veroparatiisien suhteista tai unionilta tukea saavia tahoja koskevista tietokannoista, mietintö auttaa käytännönläheisellä tavalla lisäämään menoihin liittyvää avoimuutta ja vahvistamaan petosten- ja korruptiontorjuntastrategioita.

Lopuksi, mitä tulee OLAFiin, on keskeisen tärkeää taata sen täydellinen toiminnallinen riippumattomuus, jäsenvaltioiden täysipainoinen yhteistyö sekä asianmukainen henkilöstöstrategia, jota se ehdottomasti tarvitsee. Euroopassa on väsymättä pidettävä yllä keskustelua EU:n syyttäjäviraston perustamisesta.

Yhteenvetona todettakoon, että mielestäni on elintärkeää ponnistella yhdessä EU:n varojen avoimen ja tehokkaan hallinnoinnin puolesta. Meidän on näin ollen varmistettava, että olemassa olevia ongelmia ei millään tavoin käytetä hyväksi siten, että välineet, jotka ovat EU:n kannalta keskeisen tärkeitä, kuten koheesiopolitiikka ja kehitysapu, asetettaisiin kyseenalaiseksi. Meidän on pikemminkin perehdyttävä EU:n eri menoluokissa yhä esiintyviin ongelmiin ja vääristymiin ja käytettävä näin saatuja tietoja hyväksi ottaessamme uusia, päättäväisiä askelia eteenpäin, jolloin varojemme hallinnoinnista tulee tehokkaampaa ja avoimempaa.

Uskon, että näiden ponnistelujen avulla Euroopan unionin eri toimielimissä todella edistytään rakennettaessa Eurooppaa, joka on vahvempi ja yhtenäisempi ja joka pystyy paremmin vastaamaan eurooppalaisten tarpeisiin.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Mielestäni kaikilla kansalaisilla on oltava mahdollisuus käyttää EU:n varoja oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla. Yksi mahdollinen tapa kitkeä julkisiin hankintoihin liittyvää korruptiota on ottaa käyttöön avoin järjestelmä, joka perustuu verkossa järjestettäviin tarjouskilpailuihin.

Komission kertomuksen mukaan sääntöjenvastaisuuksien taloudellisten vaikutusten väheneminen vuonna 2008 on osoitus siitä, että jäsenvaltiot ovat panneet menestyksellisesti täytäntöön joitakin lainsäädännöllisiä ja institutionaalisia toimia, joiden avulla petoksia pyritään torjumaan. Varainhoidon valvontaa on parannettava entisestään ja lisäksi tarvitaan tehokasta lainsäädäntöä, jolla voidaan torjua veropetoksia, etenkin arvonlisäveron osalta.

Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen on myös Romanian hallituksen ensisijainen tavoite. Tässä tarkoituksessa perustettiin myös petosten torjuntaan erikoistunut yksikkö. Se toimii Romanian yhteyspisteenä käsiteltäessä EU:n varoihin liittyviä kysymyksiä OLAFin kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - (EN) Arvoisa puhemies, PPE:n varjoesittelijänä haluan aluksi ilmaista kiitollisuuteni esittelijälle ja eri ryhmistä tuleville muille kollegoille heidän erinomaisen yhteistyönsä johdosta. Kiinnitimme erityistä huomiota avoimuuden lisäämiseen ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen parantamiseen, sillä tämä alue on kaikkein herkintä petoksille ja korruptiolle, jotka vääristävät markkinoita ja nostavat kuluttajien maksamia hintoja.

Lisäksi kaikista jäsenvaltioista tulevat EU:n tukien saajat olisi julkistettava samalla verkkosivustolla samojen kriteerien perusteella. Vaadin myös oikeudenmenettämisen vastavuoroista tunnustamista, kuten petoksiin syyllistyneiden sulkemisesta pois johtotehtävistä. OLAFin toimintaa olisi tuettava; me pyydämme tilastotietoja ja selvityksiä tapauksissa, joissa kansalliset viranomaiset eivät jätä syytekirjelmää OLAFin kertomusten perusteella, mitä tapahtuu 73 prosentissa OLAFin tutkinnassa olevista tapauksista.

Lisäksi mietinnössä esitetään, että offshore-veroparatiisin kautta toimivia yrityksiä kiellettäisiin tekemästä liikesopimuksia Euroopan unionissa kotipaikkaansa pitävien yhtiöiden kanssa, jos niiden offshore-sijoituspaikka on yksipuolisesti viivyttänyt yhteistyösopimusten tekemistä unionin kanssa.

Sallikaa minun päättää sanoen, että unionin on käsiteltävä petoksia ja torjuntaa yhteydessä toisiinsa ja ensisijaisen tärkeänä asiakokonaisuutena.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni ei ole liioiteltua sanoa, että nykyisen talouskriisin aiheutti alun perin vaatimattomampi kriisi, kriisi, jossa ahneus voitti anteliaisuuden, korruptio voitti koskemattomuuden ja oman edun tavoittelu voitti yhteisvastuun, ja ennen paluuta tilanteeseen, jossa anteliaisuus, koskemattomuus ja yhteisvastuu ovat keskeisellä sijalla yritysten ja hallitusten toiminnassa, emme pääse irti vaikeuksista, joissa tällä hetkellä olemme.

Olen täysin kaikkien petosten torjuntaan tähtäävien toimien kannalla. Olen nähnyt Irlannissa ohjelmia, joissa näytetään ihmisiä, jotka vaativat sosiaalista hyvinvointia Irlannin tasavaltaan, Pohjois-Irlantiin ja Englantiin joka viikko, ihmisiä, jotka lentävät Corkin lentoasemalle ja pois sieltä sosiaalista hyvinvointia perättyään. Pahimpia olivat pankit – Allied Irish Bank ja Irish Nationwide –, jotka pyörittelivät tilejään mielensä mukaisesti salatakseen todellisen tilanteensa.

Tämä on ajanut meidät suuriin vaikeuksiin Irlannissa, ja on tehtävä kaikki mahdollinen sen varmistamiseksi, että petokset loppuvat. Tarvitaan selkeää ja vahvaa viestiä siitä, että tällaiseen puututaan kovalla kädellä Euroopan tasolla ja kaikilla tasoilla.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, komission jäsen. − (EN) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kollegani komission jäsen Šemetan puolesta haluan aluksi kiittää esittelijää tästä rakentavasta mietinnössä ja ehdotuksista, jotka koskevat sitä, miten unionin taloudellisten etujen suojaamista voitaisiin parantaa.

Komissio arvostaa sitä, että parlamentti korostaa vahvasti EU:n toimielimien ja jäsenvaltioiden yhteistä vastuuta. Haluan kuitenkin esittää pari huomiota.

Mitä tulee jäsenvaltioiden velvoitteeseen raportoida sääntöjenvastaisuuksista, OLAF on ottanut käyttöön uuden verkkoraportointijärjestelmän, joka tunnetaan lyhenteellä IMS, "Irregularities Management System", sääntöjenvastaisuuksien hallintajärjestelmä. Tämä on tuonut merkittäviä parannuksia siihen, miten sääntöjenvastaisuuksista raportoidaan jäsenvaltioista, myös niistä, joita arvostelette mietinnössänne. Sekä parlamentti että komissio kantavat erityistä huolta rakennerahastoista. Komissio on ryhtynyt päättäväisiin toimiin korjatakseen vuonna 2008 toteutettavia rakennetoimia koskevan toimintasuunnitelman ja siihen liittyvien yksinkertaistamistoimien avulla heikkouksia suurimmassa vaarassa olevilla alueilla ja ohjelmissa.

Kollegani komission jäsen Šemeta jatkaa yhdessä muiden komission jäsenten kanssa ponnisteluja, joiden avulla pyritään entisestään vähentämään virheiden määrää koheesiopolitiikassa. Komissio auttaa ja valvoo jäsenvaltioita vuosien 2000–2006 ohjelmien lakkauttamisen osalta ja varmistaa, että uuden ohjelmakauden mukaisia hallinta- ja valvontajärjestelmiä hyödynnetään. Lisäksi komissio toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa varmistaakseen, että ne täyttävät kaikilta osin yhteiseen hallintoon liittyvät tehtävänsä siten kuin Lissabonin sopimuksen uudet määräykset edellyttävät.

Huomattavaa edistystä on tapahtunut, kun kyse on yhteisön tuen saajia koskevasta avoimuudesta. Maatalouden alalla neuvosto on suostunut siihen, että vastuu tuensaajien julkistamisesta kuuluu jäsenvaltioille. Yhteistä hallinnointia koskevan periaatteen mukaisesti tiedot on asetettava saataville yhdelle ainoalle verkkosivustolle kussakin jäsenvaltiossa. Yleiskuvan tarjoamiseksi ja jotta jäsenvaltioiden verkkosivustoille olisi helpompi päästä, Europa-verkkosivulla on linkki näihin sivustoihin.

Seuraavaksi käsittelen OLAFia. Kiitän esittelijää vahvasta tuesta, jota hän erikseen antaa OLAFin työlle. Kollegani komission jäsen Šemeta on täysin samaa mieltä siitä, että viraston olisi keskityttävä tutkimusten suorittamiseen liittyviin perustehtäviinsä, vaikka OLAFilla on vastuullaan myös muita tärkeitä tehtäviä etenkin petostentorjunnan alalla. Hän yhtyy myös siihen, että OLAFin olisi keskityttävä törkeimpiin tapauksiin ja muiden elinten olisi käsiteltävä lievät petokset.

Vuonna 2008 OLAF tarkasteli uudelleen myös käsittelemiinsä tapauksiin liittyviä taloudellisia seurantamenettelyjä ja otti käyttöön vähimmäisrajat. Komission jäsen Šemeta on pannut tarkasti merkille huomautuksenne siitä, että OLAFin on työskenneltävä yhdessä sisäisten tilintarkastusyksiköiden kanssa, mistä hän on täysin samaa mieltä. OLAF ja sisäinen tarkastus ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuodesta 2003 lähtien. Ne vaihtavat tietoja ja järjestävät toisilleen erityiskoulutusta parantaakseen kummallakin taholla henkilöstönsä osaamista asioissa, jotka kiinnostavat kumpaakin osapuolta. OLAF on halukas tekemään vieläkin tiiviimpää yhteistyötä sisäisen tarkastuksen yksiköiden kanssa.

Menettelyllisten oikeuksien osalta joulukuussa 2009 julkaistussa uudessa OLAFin käsikirjassa, joka on toimitettu parlamentille, annetaan jo kattavia ohjeita OLAFin tutkijoille. Menettelyllisiä oikeuksia koskevia yksityiskohtaisempia sääntöjä sisällytetään OLAFin tutkimuksista annetun asetuksen muuttamista koskevaan säädösehdotukseen. Komissio haluaa tässä yhteydessä muistuttaa siitä, että OLAFin lainsäädännöllistä uudistusta koskeva keskusteluasiakirja toimitetaan parlamentille ja neuvostolle ennen kesälomaa.

Komission jäsen Šemeta odottaa voivansa esitellä kyseisen asiakirjan talousarvion valvontavaliokunnalle sen heinäkuussa pitämässä kokouksessa. Lopuksi totean vielä, että komission jäsen odottaa erittäin innokkaasti, että parlamentti tekee yhdessä hänen kanssaan työtä sen hyväksi, että OLAFin tehokkuus paranee ja EU:n veronmaksajien rahoja suojellaan paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. (ES) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), kirjallinen.(FR) Petostentorjunta on keskeisen tärkeä haaste, joka Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on nostettava esille. Koheesiopolitiikkaan osoitettujen julkisten varojen merkittävyys edellyttää äärimmäistä tarkkaavaisuutta sen valvomiseksi, ettei varoja käytetä vääriin tarkoituksiin. Vaakalaudalla on rakennerahastojen uskottavuus eurooppalaisten keskuudessa. Tässä yhteydessä haluan ilmaista olevani tyytyväinen Euroopan komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toimiin, joiden avulla petoksia pyritään torjumaan tehokkaammin. Kuten esittelijä huomauttaa, sääntöjenvastaisuuksien taloudellinen vaikutus rakennetoimien osalta on pienentynyt merkittävästi. Lisäksi komissiolle raportoitujen sääntöjenvastaisuuksien lisääntyminen on osoitus siitä, että petostentorjuntajärjestelmät kehittyvät. Komissiolle ja jäsenvaltioille on tärkeää jatkaa petostentorjuntaa mahdollisimman päättäväisesti. Samalla on kuitenkin keskeisen tärkeää, ettei rakennerahastojen mahdollisia tuen saajia käännytetä pois liiallisen tiukoilla rajoituksilla. Tahallinen petos on täysin eri asia kuin hankkeiden kokoamiseen liittyvä epätarkkuus. Ensiksi mainittua on pidettävä rikollisena toimintana, kun taas jälkimmäisen vaikutusten rajoittamiseksi on tärkeää yksinkertaistaa menettelyjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), kirjallinen. – (HU) Joissakin euroalueen valtioissa kehkeytyvä kriisi on ennen näkemätön varoitus eurooppalaisille päättäjille siitä, että julkisia varoja ja yhteisön taloutta on suojeltava ilman ehtoja. Talous ja kansainväliset markkinat reagoivat poikkeuksellisen herkästi kaikkiin toimiin, joihin EU:ssa ryhdytään, kuten esimerkiksi viime päivinä hyväksyttyihin pelastuspaketteihin. Kokonaisten valtioiden talous voi joutua uhatuksi, jos kriisinhallintaa ei hoideta asianmukaisesti ja unionin tasolla. Tämän vuoksi en liioittele sanoessani, että koko maailman katseet kohdistuvat valtiovarainministereihimme ja EU:n toimielimiin. Tilanne on tänä päivänä se, että joidenkin jäsenvaltioiden hallitukset ovat omaa etua tavoitellessaan ja harvainvallan tavoin toimiessaan ajaneet oman maansa talouden vararikon partaalle ja tehneet kaikki tulevaisuudennäkymät mahdottomiksi yrittäjille, perheille ja koulutetuille nuorille. Tämän vuoksi voimme ainoastaan tervehtiä ilolla esittelijän aikomusta lisätä jäsenvaltioiden vastuuta. Tänä päivänä tämä on yksi keskeisistä kriisien menestyksekkääseen hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä. Tiukka valvonta, jonka avulla pyritään päättämään korruptoituneiden hallitusten aikakausi, on tänä kriittisenä aikana tärkeämpää kuin koskaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), kirjallinen. (DE) Petostentorjuntaa käsitelevästä mietinnöstä käy ilmi periaatteessa myönteinen kehitys. Vuosien 2007 ja 2008 välillä sääntöjenvastaisuuksien kielteiset taloudelliset vaikutukset vähenivät kaikilla aloilla yhteensä. Näin ei kuitenkaan käynyt liittymistä valmistelevan tuen osalta. Siihen liittyvät kielteiset vaikutukset kasvoivat 90,6 prosenttia. Haluan huomauttaa tässä yhteydessä, että EU on osoittanut vuodesta 2002 lähtien taloudellista tukea Turkin "pyrkimyksille" kohti EU:n jäsenyyttä ja tuen määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Ajanjaksolle 2007–2013 Turkki saa 4,84 miljardia euroa. Näin siitä huolimatta, että komissio on tietoinen, että Turkin edistyminen ei ole lähimainkaan sitä luokkaa kuin liittymiskriteerit edellyttävät. Raha virtaa kuitenkin edelleen ja määrät sen kun kasvavat. Lisäksi Euroopan tilintarkastustuomioistuimen viimeisimmässä erityiskertomuksessa todetaan, että etenkin Turkille annettavan liittymistä valmistelevan tuen osalta varoja sijoitetaan ilman riittävän tarkkoja tavoitteita ja tarkistuskohtia. Ilman selkeää strategiaa rahoja käytetään suunnittelematta ja hallitsemattomasti. Tästä järjettömyydestä on tehtävä loppu.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö