Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2167(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0100/2010

Predkladané texty :

A7-0100/2010

Rozpravy :

PV 05/05/2010 - 26
CRE 05/05/2010 - 26

Hlasovanie :

PV 06/05/2010 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0155

Rozpravy
Streda, 5. mája 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

26. Ochrana finančných záujmov Spoločenstva – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2008 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Posledným bodom programu je správa (A7-0100/2010) pána Cozzolina v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o ochrane finančných záujmov Spoločenstva a boji proti podvodom – výročná správa za rok 2008 (2009/2167-(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, spravodajca.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v čase, keď Lisabonská zmluva poskytuje Európe významnejšiu úlohu v živote miliónov Európanov, je otázka transparentnosti a zákonnosti kľúčová. Správa, ktorú predkladáme, je teda výsledkom vysoko koordinovaného úsilia. Práca bola v prvom rade zameraná na scenár, ktorý vytýčil Dvor audítorov, na základe ktorého finančný dosah nezrovnalostí klesol z vyše 1 miliardy EUR v roku 2007 na 783 miliónov EUR v roku 2008.

Tento pokles sa týka všetkých oblastí výdavkov s výnimkou priamych výdavkov a predvstupových fondov. Problémové oblasti pretrvávajú aj v súvislosti so štrukturálnymi fondmi. Na základe samotných absolútnych súm a hodnôt však nie je jasné, kde sa skrývajú naliehavé problémy a kde je situácia pod kontrolou. Na základe analýz a stretnutí počas uplynulých mesiacov sme ako prioritu vytýčili dve požiadavky. Po prvé, nevyhnutnú potrebu zvýšiť zodpovednosť členských štátov za predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam a výmenu informácií na účely boja proti podvodom, plytvaniu a narúšaniu výdavkov a výberu daní.

Po druhé, význam predkladania návrhov a pracovných hypotéz v záujme uľahčenia zavádzania opatrení v členských štátoch vrátane administratívnych postupov a stratégií riadenia, ktoré kladú prioritu na kvalitu projektov a na ich vplyv na životné a pracovné podmienky európskych občanov.

S cieľom dosiahnuť tieto ciele navrhujeme, aby Parlament trval na určitých prioritách: po prvé, navrhujeme, aby úrad OLAF vypracoval 27 profilov s náležitou analýzou stratégií, ktoré uplatňujú jednotlivé členské štáty v boji proti podvodom a nezrovnalostiam pri využívaní európskych prostriedkov s detailným plánom orgánov zodpovedných za vykonávanie kontrol v jednotlivých krajinách, ako aj údajmi o rozsahu a kvalite vykonaných kontrol a ich účele.

Po druhé, znížiť počet nezrovnalostí a výrazne zlepšiť nariadenia. Začíname pracovať na programe zjednodušenia legislatívy a nariadení, ktorý je zameraný predovšetkým na štrukturálne fondy. Ďalej je nutné posilniť boj proti korupcii, finančnému zločinu a porušovaniu pravidiel verejného obstarávania. V tohtoročnej správe sme v súvislosti s touto otázkou dosiahli pokrok s podporou celého výboru. Vďaka intenzívnemu spoločnému úsiliu boli vypracované návrhy v súvislosti s hlavnými problémami v tejto oblasti. Od vzťahu medzi EÚ a daňovými rajmi po databázy príjemcov európskych finančných prostriedkov má správa reálny vplyv na zvýšenie transparentnosti výdavkov a posilnenie stratégií boja proti podvodom a proti korupcii.

A nakoniec, pokiaľ ide o úrad OLAF, je nesmierne dôležité zaručiť jeho plnú operačnú nezávislosť, plnú súčinnosť členských štátov a primeranú stratégiu ľudských zdrojov, ktorú nepochybne potrebuje. Musíme zabezpečiť, aby Európa viedla neutíchajúcu diskusiu s cieľom vytvoriť jednotnú Európsku prokuratúru.

Na záver by som chcel dodať, že podľa môjho názoru je nevyhnutné spoločne bojovať za transparentné a účinné riadenie európskych zdrojov. V tejto súvislosti musíme zabezpečiť, aby sa existujúce problémy žiadnym spôsobom nezneužívali na spochybnenie nástrojov, ktoré majú zásadný význam pre tento európsky projekt, ako je napríklad kohézna politika a rozvojová pomoc. Namiesto toho sa musíme jasne zamerať na problémy, na deformácie, ktoré stále existujú v rôznych oblastiach výdavkov v rámci Európy, a využiť tieto údaje s cieľom podniknúť nové, odhodlané kroky vpred a zabezpečiť tak účinnejšie a transparentnejšie riadenie našich finančných prostriedkov.

Verím, že vďaka tomuto úsiliu rôzne európske inštitúcie skutočne dosiahnu pokrok pri budovaní silnejšej, ucelenejšej Európy, ktorá bude schopná lepšie uspokojiť potreby Európanov.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Myslím si, že európske zdroje musia byť občanom sprístupnené spravodlivým, transparentným spôsobom. Jednou z vhodných metód na možné odstránenie korupcie vo verejnom obstarávaní je zaviesť transparentný systém v podobe online systému verejného obstarávania.

Klesajúci finančný dosah nezrovnalostí v roku 2008 vyplývajúci zo správy Komisie naznačuje, že členské štáty úspešne zaviedli niektoré legislatívne a inštitucionálne opatrenia zamerané na odrádzanie od podvodov. Ešte stále je potrebná vyššia miera finančnej kontroly, ako aj účinné právne predpisy na boj proti daňovým podvodom, predovšetkým v súvislosti s DPH.

Ochrana finančných záujmov Európskej únie je prioritou aj pre rumunskú vládu. V tejto súvislosti bol zriadený útvar pre boj proti podvodom. Predstavuje jednotné kontaktné miesto v Rumunsku s úradom OLAF pokiaľ ide o európske zdroje.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). – Vážený pán predsedajúci, ako tieňová spravodajkyňa Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) by som v prvom rade chcela vyjadriť vďaku pánovi spravodajcovi a ostatným kolegom z politických skupín za vynikajúcu spoluprácu. Zamerali sme sa predovšetkým na zvýšenie transparentnosti a vypracovanie lepších pravidiel pre verejné obstarávanie, keďže ide o oblasť, ktorá je najzraniteľnejšia v súvislosti s podvodmi a korupciou deformujúcou trh a zvyšujúcou ceny, ktoré platia spotrebitelia.

Príjemcovia prostriedkov EÚ zo všetkých členských štátov by navyše mali byť zverejnení na jednej internetovej stránke na základe tých istých kritérií. Zároveň som predložila výzvu na vzájomné uznávanie zákazov činnosti, ako napríklad zákazu pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa pre osoby obvinené z podvodu. Je nutné podporovať činnosti úradu OLAF, pričom požadujeme predkladanie štatistík a dôvodov v prípadoch, keď vnútroštátne orgány nepodali žalobu na základe správ úradu OLAF, k čomu dochádza v 73 % prípadov, ktoré tento úrad podnieti.

Správa tiež navrhuje uvalenie zákazu uzatvárať obchodné dohody so spoločnosťami so sídlom v Európskej únii na spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju činnosť prostredníctvom daňových rajov, pokiaľ skutočnosť, že sú registrované v daňovom raji, viedla k jednostrannému oddialeniu prijatia dohôd o spolupráci s Úniou.

Dovoľte mi na záver povedať, že Únia musí pristupovať k podvodom a korupcii ako ku vzájomne prepojeným problematikám, ktoré musia byť jej prioritou.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že nezveličujem, keď poviem, že súčasnú hospodársku krízu pôvodne zapríčinila mierna kríza, v ktorej chamtivosť víťazila nad veľkorysosťou, korupcia nad integritou a vlastné záujmy nad solidaritou, a kým opäť nenastolíme veľkorysosť, integritu a solidaritu v rámci obchodných a vládnych postupov, nikdy sa nebudeme schopní dostať z problémov, v ktorých sa v súčasnosti nachádzame.

Plne súhlasím s akýmkoľvek úsilím zameraným na boj proti podvodom. V Írsku som videl programy, v ktorých ukazovali ľudí, ktorí každý týždeň žiadali sociálne dávky v Írskej republike, Severnom Írsku a Anglicku, ľudí nárokujúcich si sociálne dávky, ktorí prileteli na letisko v Corku a opäť odleteli. Najhoršie boli banky – Allied Irish Bank a Irish Nationwide –, ktoré svojvoľne uplatňovali účtovné postupy, aby tak zakryli svoju skutočnú situáciu.

Írsko sa tak dostalo do obrovských problémov, pričom je nutné vyvinúť maximálne úsilie na zastavenie podvodov. Musíme vyslať jasné posolstvo, že podvody sa budú veľmi tvrdo prenasledovať a trestať na európskej, ako aj na každej inej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, v mene svojho kolegu komisára Šemetu by som v prvom rade chcel poďakovať pánovi spravodajcovi za konštruktívnu správu, ako aj za predložené návrhy zamerané na zlepšenie ochrany finančných záujmov Únie.

Komisia oceňuje, že Parlament zdôrazňuje spoločnú zodpovednosť inštitúcií EÚ a členských štátov v tejto súvislosti. Dovoľte mi vyjadriť sa k tejto téme.

Pokiaľ ide o nahlasovanie nezrovnalostí prostredníctvom členských štátov, OLAF zaviedol nový internetový systém pre nahlasovanie nezrovnalostí s názvom IMS: systém riadenia nezrovnalostí (Irregularities Management System). Dosiahlo sa tak výrazné zlepšenie pri nahlasovaní nezrovnalostí prostredníctvom členských štátov vrátane tých, ktoré kritizujete v správe. Štrukturálne fondy predstavujú obzvlášť problematickú oblasť pre Parlament aj Komisiu. Komisia prijala rázne opatrenia s cieľom odstrániť nedostatky v oblastiach, ktoré sú najviac postihnuté, ako aj programy v rámci akčného plánu štrukturálnych opatrení na rok 2008 vrátane rozsiahleho zjednodušovacieho procesu.

Môj kolega komisár Šemeta spolu so svojimi kolegami komisármi vynaloží maximálne úsilie zamerané na ďalšiu redukciu chybovosti v kohéznej politike. Komisia bude podporovať a monitorovať členské štáty v záujme uzatvorenia programov na obdobie 2000 – 2006 a zabezpečí, aby systémy riadenia a kontroly v novom programovom období priniesli úžitok. Komisia navyše nadviaže vzťahy s orgánmi členských štátov, aby zabezpečila, že prevezmú plnú zodpovednosť v rámci spoločného riadenia posilneného prostredníctvom nových ustanovení Lisabonskej zmluvy.

Značný pokrok sa dosiahol v oblasti transparentnosti informácií o príjemcoch zdrojov EÚ. Rada sa dohodla, že v oblasti poľnohospodárstva je zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov zodpovednosťou členských štátov. Informácie je nutné zverejniť na jednej internetovej stránke v každom členskom štáte v súlade so zásadami spoločného riadenia. V záujme prehľadnosti a uľahčenia prístupu k internetovým stránkam členských štátov sú odkazy na tieto stránky uvedené na webovej stránke Europa.

Tým sa dostávam k úradu OLAF. Ďakujem pánovi spravodajcovi za výraznú podporu, ktorú výslovne prejavuje v súvislosti s činnosťou úradu OLAF. Môj kolega komisár Šemeta plne súhlasí s tým, že tento úrad by sa mal sústrediť na svoje hlavné úlohy súvisiace s vedením vyšetrovaní, hoci musí plniť aj iné dôležité úlohy, predovšetkým v oblasti predchádzania vzniku podvodov. Súhlasí tiež s tým, že OLAF by sa mal zameriavať na významnejšie prípady, pričom podvody menšieho rozsahu by mali riešiť iné orgány.

V roku 2008 OLAF zrevidoval nadväzujúce finančné postupy týkajúce sa prípadov, ktoré rieši, pričom stanovil hraničné hodnoty de minimis. Pán komisár Šemeta náležite zohľadnil vaše pripomienky týkajúce sa skutočnosti, že OLAF by mal spolupracovať s oddelením vnútorného auditu, pričom s nimi plne súhlasí. OLAF a IAS nadviazali úzku spoluprácu už v roku 2003. Vymieňajú si informácie a navzájom si poskytujú odborné školenia v záujme zlepšenia vedomostí pracovníkov v oblastiach spoločného záujmu. OLAF má naďalej záujem o úzku spoluprácu s IAS.

Čo sa týka procesných práv, nová príručka OLAF prijatá v decembri roku 2009, ktorá bola predložená Parlamentu, už poskytuje komplexné usmernenia pre vyšetrovateľov úradu OLAF. Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa procesných práv budú súčasťou legislatívneho návrhu revízie nariadenia o úrade OLAF. V tejto súvislosti by Komisia taktiež chcela pripomenúť, že diskusný dokument o legislatívnej reforme úradu OLAF bude Parlamentu a Rade predložený pred letnou prestávkou.

Pán komisár Šemeta sa teší, že tento dokument predloží Výboru pre kontrolu rozpočtu na júlovom zasadnutí. Zároveň sa veľmi teší na spoluprácu s Parlamentom ako spojencom v rámci zvyšovania účinnosti úradu OLAF a ochrany peňazí daňových poplatníkov EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne.(FR) Boj proti podvodom je vážny problém, ktorý musia riešiť Európska únia aj členské štáty. Význam verejných prostriedkov vymedzených v rámci kohéznej politiky si vyžaduje maximálnu pozornosť z dôvodu možnej sprenevery. V stávke je dôvera Európanov voči štrukturálnym fondom. V tejto súvislosti vítam úsilie Európskej komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) zamerané na účinnejší boj proti podvodom. Ako uvádza spravodajca, finančný dosah nezrovnalostí na štrukturálne opatrenia značne klesol. Zvýšený objem nezrovnalostí nahlásených Komisii navyše svedčí o pokroku v rámci systémov zameraných na predchádzanie podvodom. Je nevyhnutné, aby Komisia a členské štáty pokračovali v tomto boji tak nekompromisne, ako je to len možné. Je však tiež dôležité neodrádzať prípadných príjemcov štrukturálnych fondov prostredníctvom príliš prísnych obmedzení. Zámerný podvod je jedna vec, ale nedostatok precíznosti pri organizácii projektov je druhá vec. Kým k zámernému podvodu je nutné pristupovať ako k trestnej činnosti, je nutné zjednodušiť postupy s cieľom obmedziť dôsledky v prípade nedostatku precíznosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), písomne.(HU) Kríza vyvíjajúca sa v niektorých krajinách eurozóny predstavuje bezprecedentné varovanie pre európskych zákonodarcov, aby zabezpečili bezpodmienečnú ochranu verejných prostriedkov a prostriedkov Spoločenstva. Hospodárstvo a medzinárodné trhy reagujú zvlášť citlivo na akékoľvek opatrenia prijaté Európskou úniou, napríklad záchranné balíky prijaté v uplynulých dňoch. Ak sa ku krízovému manažmentu nepristupuje primeraným spôsobom na európskej úrovni, môže dôjsť k ohrozeniu všetkých ekonomík členských štátov. Preto nezveličujem, keď poviem, že zrak celého sveta spočíva na našich ministroch financií a európskych inštitúciách. K dnešnému dňu vlády niektorých členských štátov sledovaním osobných záujmov a presadzovaním režimu oligarchie doviedli svoje hospodárstva na pokraj bankrotu a znemožnili prípadné budúce vyhliadky podnikateľov, rodín a kvalifikovaných mladých ľudí. Z tohto dôvodu môžeme len uvítať zámer pána spravodajcu zvýšiť mieru zodpovednosti členských štátov. V súčasnosti je to jedna z kľúčových zložiek úspešného krízového manažmentu. V tejto kritickej dobe je viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné prísne monitorovanie v záujme ukončenia éry skorumpovaných vlád.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Zo správy o boji proti podvodom je zrejmý výrazný pozitívny vývoj. Od roku 2007 do roku 2008 došlo k poklesu negatívneho finančného dosahu nezrovnalostí vo všetkých odvetviach. Nebol to však prípad predvstupovej pomoci. V tejto oblasti sa negatívny dosah zvýšil o 90,6 %. V tejto súvislosti by som chcel poukázať na skutočnosť, že od roku 2002 poskytuje EÚ finančnú podporu Turecku so zameraním na „úsilie“ tejto krajiny o vstup do EÚ, pričom vyplácané sumy sa každý rok zvyšujú. V období 2007 – 2013 Turecko dostane sumu vo výške 4,84 miliárd EUR. Je to tak napriek tomu, že Komisia si je vedomá, že Turecko sa ani zďaleka nepribližuje k požadovanému pokroku vyplývajúcemu z prístupových kritérií. Peniaze však naďalej plynú a ich objem sa stále zvyšuje. Ostatná osobitná správa Európskeho dvora audítorov navyše uvádza, že predovšetkým v súvislosti s prístupovou pomocou pre Turecko sa financie investujú bez dostatočne jasných cieľov a kritérií. Prostriedky sa využívajú bez jasnej stratégie, bez konkrétneho plánu a nekonštruktívnym spôsobom. Musíme zastaviť toto šialenstvo.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia