Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2167(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0100/2010

Ingivna texter :

A7-0100/2010

Debatter :

PV 05/05/2010 - 26
CRE 05/05/2010 - 26

Omröstningar :

PV 06/05/2010 - 7.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0155

Debatter
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel EUT-utgåva

26. Skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. Den sista punkten är ett betänkande av Andrea Cozzolino, för budgetkontrollutskottet, om skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 (2009/2167(INI)) (A7-0100/2010).

 
  
MPphoto
 

  Andrea Cozzolino, föredragande. - (IT) Herr talman, mina damer och herrar! I en tid då Lissabonfördraget ger EU större inflytande i miljoner européers liv, är utmaningarna med insyn och laglighet avgörande. Därför är det betänkande som jag nu ska redogöra för resultatet av ett i högsta grad samordnat arbete. Arbetet begränsades först och främst till det scenario som beskrivs av revisionsrätten, enligt vilket de ekonomiska effekterna av oegentligheter sjönk från mer än 1 miljard euro 2007 till 783 miljoner euro 2008.

Denna minskning gäller alla utgiftsområden utom direkta utgifter och föranslutningsstöd. Det finns också fortfarande stora problemområden inom strukturfonderna. Enbart absoluta belopp och värden talar emellertid inte om för oss var de akuta problemen gömmer sig och var situationen är under kontroll. Våra analyser och sammanträden under de senaste månaderna har fått oss att prioritera två krav. För det första finns det ett brådskande behov att ge medlemsstaterna ett större ansvar för att spåra bedrägerier och oegentligheter och för att dela med sig av uppgifter som behövs för att bekämpa bedrägeri, slöseri och snedvridning av utgifterna och i skatteuppbörden.

För det andra är det viktigt att lägga fram förslag och arbetshypoteser som ska göra det enklare att genomföra åtgärder i medlemsstaterna, med administrativa förfaranden och förvaltningsstrategier som innebär att man prioriterar kvaliteten på projekten och deras inverkan på EU-medborgarnas levnads- och arbetsvillkor.

För att kunna uppnå dessa mål föreslår vi att parlamentet insisterar på vissa prioriteringar. För det första föreslår vi att Olaf utarbetar 27 landsprofiler genom noggranna analyser av varje enskild medlemsstats strategier för att bekämpa bedrägerier och oegentligheter i användningen av europeiska resurser, med en precis kartläggning av vilka myndigheter som ansvarar för att genomföra kontroller i varje enskilt land, samt uppgifter om kvantiteten och kvaliteten för de kontroller som genomförts och om deras effekter.

För det andra måste man minska antalet oegentligheter och avsevärt förbättra bestämmelserna. Vi påbörjar nu ett program för förenkling av lagstiftning och bestämmelser, avsett i synnerhet för strukturfonderna. Dessutom måste kampen mot korruption, ekonomisk brottslighet och brott mot bestämmelserna om offentlig upphandling trappas upp. I detta års betänkande har vi gjort framsteg på detta område med stöd från hela utskottet. Tack vare en intensiv, samlad insats har förslag utarbetats om de huvudsakliga problemen på detta område. Betänkandet omfattar alltifrån förbindelserna mellan EU och skatteparadis till databaser över mottagare av EU-stöd, och utgör ett praktiskt bidrag till ökad insyn i utgifterna och stärkta strategier för bekämpning av bedrägeri och korruption.

När det gäller Olaf slutligen, är det mycket viktigt att garantera ett fullständigt operativt oberoende, fullständigt samarbete från medlemsstaterna och en lämplig strategi för personalresurser, något som denna byrå definitivt behöver. Vi måste också hålla debatten om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet vid liv i EU.

Avslutningsvis anser jag att det är oerhört viktigt att kämpa tillsammans för en öppen och effektiv förvaltning av EU:s resurser. I detta avseende måste vi se till att de befintliga problemen inte på något sätt utnyttjas för att ifrågasätta instrument som är av grundläggande betydelse för det europeiska projektet, som sammanhållningspolitiken och utvecklingsbistånd. I stället måste vi se klarsynt på problemen och de snedvridningar som fortfarande finns inom de olika europeiska utgiftsområdena, samt använda dessa uppgifter för att ta nya, beslutsamma steg framåt och därmed göra förvaltningen av vår ekonomi mer effektiv och öppen.

Jag anser att EU:s institutioner genom denna ansträngning verkligen kommer att kunna göra framsteg i att bygga upp ett Europa som är starkare, mer integrerat och bättre rustat att tillgodose européernas behov.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). – (RO) Jag anser att europeiska medel måste göras tillgängliga för medborgarna på ett rättvist och öppet sätt. En genomförbar metod som möjligen skulle kunna utrota korruption i fråga om offentliga upphandlingar är att införa ett öppet system i form av ett webbaserat anbudssystem.

Enligt kommissionens rapport tyder de minskande ekonomiska effekterna av oegentligheter under 2008 på att vissa av de rättsliga och institutionella åtgärder som syftar till att avskräcka från bedrägeri har genomförts framgångsrikt av medlemsstaterna. Större ekonomisk kontroll krävs emellertid fortfarande, tillsammans med effektiv lagstiftning för att bekämpa skattebedrägerier, särskilt när det gäller mervärdesskatt.

Att skydda EU:s ekonomiska intressen är en prioritering även för den rumänska regeringen. Som en del i detta inrättades ett bedrägeribekämpningsdepartement. Det utgör en gemensam rumänsk kontaktpunkt med Olaf för europeiska medel.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - (EN) Herr talman! Som skuggföredragande för PPE vill jag börja med att uttrycka min tacksamhet gentemot föredraganden och de andra kollegerna från de politiska grupperna för deras utmärkta samarbete. Vi ägnade särskild uppmärksamhet åt att öka insynen och att förbättra bestämmelserna för offentlig upphandling, eftersom detta område är mest sårbart för bedrägerier och korruption som snedvrider marknaden och höjer de priser som konsumenterna får betala.

Dessutom bör mottagare av EU-stöd från alla medlemsstater offentliggöras på en och samma webbplats och grundat på samma kriterier. Jag uppmanade också till ömsesidigt erkännande av diskvalifikationer, till exempel genom att utesluta personer som gjort sig skyldiga till bedrägeri från att inneha poster som verkställande direktörer. Olafs verksamhet bör stödjas, och vi efterfrågar statistik och orsaker i fall där nationella myndigheter inte har väckt åtal efter rapporter från Olaf, vilket inträffar i 73 procent av de ärenden som Olaf inleder.

I betänkandet föreslås också ett förbud för företag vilkas verksamhet bedrivs via skatteparadis att ingå affärsavtal med företag med säte i EU, om deras utlokalisering ensidigt kommer att fördröja godkännandet av samarbetsavtal med unionen.

Som avslutning vill jag säga att EU måste behandla bedrägeri och korruption som tätt förbundna frågor och som en prioritering.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Herr talman! Jag anser inte att det är en överdrift att säga att den nuvarande ekonomiska krisen orsakades av en inledningsvis måttlig kris, en måttlig kris där girighet triumferade över generositet, korruption triumferade över integritet och egenintresse triumferade över solidaritet. Så länge inte generositet, integritet och solidaritet åter sätts i centrum för näringslivets och regeringarnas verksamhet kommer vi aldrig att kunna ta oss ur det trångmål vi befinner oss i just nu.

Jag samtycker fullständigt till alla insatser som gjorts för att bekämpa bedrägeri. Jag har sett program på Irland som visade folk som varje vecka fick ut socialbidrag på Irland, på Nordirland och i England, folk som landade på flygplatsen i Cork och sedan flög därifrån igen efter att ha hämtat ut socialbidrag. Värst av alla var bankerna – Allied Irish Bank och Irish Nationwide – som spelade pingpong med sin räkenskapspraxis för att dölja sin verkliga situation.

Detta har försatt oss i en verklig knipa på Irland, och varje ansträngning måste göras för att se till att bedrägeri stoppas. Man måste nå ut med ett klart och tydligt budskap om att bedrägeri kommer att spåras och åtgärdas mycket kraftfullt på både EU-nivå och varje övrig nivå.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, ledamot av kommissionen. - (EN) Herr talman, ärade ledamöter! På min kollega kommissionsledamot Algirdas Šemetas vägnar vill jag först tacka föredraganden för hans konstruktiva betänkande och för de förslag som framförts för att förbättra skyddet av EU:s ekonomiska intressen.

Kommissionen uppskattar att parlamentet så starkt understryker EU-institutionernas och medlemsstaternas gemensamma ansvar i detta avseende. Jag vill bara tillägga ett par kommentarer.

När det gäller medlemsstaternas rapportering av oegentligheter har Olaf upprättat ett nytt webbaserat rapportsystem som kallas IMS – Irregularities Management System [hanteringssystem för oegentligheter]. Detta har lett till avsevärda förbättringar i medlemsstaternas rapportering av oegentligheter, även i de medlemsstater som ni kritiserar i ert betänkande. Strukturfonderna är ett område som både parlamentet och kommissionen anser kräver särskild uppmärksamhet. Kommissionen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att åtgärda svagheter inom de mest drabbade områdena och programmen inom ramen för handlingsplanen för strukturåtgärder under 2008, däribland stora satsningar på förenkling.

Tillsammans med sina kolleger i kommissionen kommer min kollega Algirdas Šemeta att fortsätta arbeta hårt för att ytterligare minska felmarginalen inom sammanhållningspolitiken. Kommissionen kommer att bistå och övervaka medlemsstaterna vid avslutandet av programmen för 2000–2006, samt se till att förvaltnings- och kontrollsystemen för den nya programplaneringsperioden fungerar fördelaktigt. Dessutom kommer kommissionen att stå i kontakt med medlemsstaternas myndigheter för att se till att de tar sitt fulla ansvar i den delade förvaltning som stärks genom de nya bestämmelserna i Lissabonfördraget.

Betydande framsteg i fråga om insyn har gjorts när det gäller mottagarna av EU-stöd. På jordbruksområdet har rådet beslutat att det är medlemsstaternas ansvar att offentliggöra mottagare av EU-stöd. Informationen måste göras tillgänglig på en enda webbplats i varje medlemsstat, i enlighet med principen om delad förvaltning. För att ge en överblick och underlätta tillgången till medlemsstaternas webbplatser finns länkar till dessa på Europa-webbplatsen.

Jag vill nu gå vidare till Olaf. Jag tackar föredraganden för det starka stöd han så tydligt uttrycker för Olafs arbete. Min kollega Algirdas Šemeta instämmer fullständigt i att kontoret bör koncentrera sig på sina viktigaste uppgifter, att genomföra undersökningar, även om Olaf också har andra viktiga skyldigheter att fullgöra, särskilt på området för förebyggande av bedrägeri. Han instämmer också i att Olaf bör inrikta sitt arbete på de viktigare ärendena och att småskaligt bedrägeri bör behandlas av andra organ.

2008 såg Olaf över rutinerna för den ekonomiska uppföljningen för sina ärenden genom att införa tröskelvärden för minsta belopp. Algirdas Šemeta har noterat era synpunkter om behovet av att Olaf samarbetar med internrevisionen, en åsikt som han fullständigt delar. Olaf och internrevisionen har haft ett nära samarbete sedan 2003. De utbyter information och förser varandra med specifik utbildning för att förbättra personalens kunskap om frågor av gemensamt intresse. Olaf är villigt att samarbeta ännu närmare med internrevisionen.

När det gäller procedurgarantier ger Olafs nya handbok, som antogs i december 2009 och har översänts till parlamentet, redan omfattande vägledning för utredare från Olaf. Mer detaljerade bestämmelser om procedurgarantier kommer att ingå i lagstiftningsförslaget om översyn av Olaf-förordningen. I detta sammanhang vill kommissionen också påminna om att diskussionsunderlaget om reformen av Olaf-lagstiftningen kommer att inges till parlamentet och rådet före sommaruppehållet.

Algirdas Šemeta ser fram mot att redogöra för detta diskussionsunderlag inför budgetkontrollutskottet vid dess sammanträde i juli. Slutligen ser han också fram emot att arbeta med parlamentet som allierad för att förbättra Olafs effektivitet och skyddet av EU:s skattebetalares pengar.

 
  
MPphoto
 
 

  President. - Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum i morgon.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), skriftlig.(FR) Bedrägeribekämpning är en avgörande utmaning som EU och medlemsstaterna måste anta. Betydelsen av de offentliga medel som anslagits under rubriken sammanhållningspolitik innebär att yttersta vaksamhet är nödvändig, med tanke på potentialen för förskingring av dessa medel. Strukturfondernas trovärdighet bland EU-medborgarna står på spel. I detta sammanhang välkomnar jag insatserna från Europeiska kommissionen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) för att bekämpa bedrägerier mer effektivt. Som föredraganden påpekar har de ekonomiska effekterna av oegentligheter på strukturåtgärderna minskat avsevärt. Dessutom vittnar ökningen av antalet oegentligheter som rapporteras till kommissionen om framsteg med systemen för förebyggande av bedrägerier. Det är viktigt för kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta föra denna kamp så kraftfullt som möjligt. Det är emellertid också mycket viktigt att inte avskräcka tänkbara mottagare av medel från strukturfonderna genom överdrivet stränga restriktioner. Avsiktligt bedrägeri är en sak, brist på exakthet när projekt organiseras är en helt annan sak. Det förstnämnda måste ses som brottslig verksamhet, men det är viktigt att förenkla förfarandena för att begränsa effekterna av det sistnämnda.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), skriftlig. – (HU) Den kris som breder ut sig i vissa länder inom euroområdet utgör en varning utan motstycke till de europeiska beslutsfattarna om att offentliga medel och EU:s finanser ovillkorligen måste skyddas. Ekonomin och de internationella marknaderna reagerar oerhört starkt på alla sorters åtgärder som EU vidtar, exempelvis de räddningspaket som nyligen antagits. Hela nationella ekonomier skulle kunna hotas om krishanteringen inte sköts på lämpligt sätt och på europeisk nivå. Därför överdriver jag nog inte när jag säger att våra finansministrar och EU:s institutioner har hela världens ögon på sig. Än i dag har vissa medlemsstaters regeringar, genom att verka för sina egna intressen och fungera som oligarkier, fört sina egna ekonomier till konkursens rand och gjort alla framtidsplaner ouppnåeliga för företagare, familjer och välutbildade unga människor. Mot denna bakgrund kan vi inte annat än välkomna föredragandens avsikt att öka medlemsstaternas ansvarsskyldighet. I dag är detta en av de mest centrala frågorna för framgångsrik krishantering. Sträng övervakning i syfte att göra slut på de korrupta regeringarnas era är viktigare än någonsin under denna kritiska period.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), skriftlig. (DE) Betänkandet om bedrägeribekämpning tyder på en i grunden positiv utveckling. Från 2007 till 2008 minskade de negativa ekonomiska effekterna av oegentligheter inom alla sektorer. Detta var emellertid inte fallet när det gäller föranslutningsstödet. Här har de negativa effekterna ökat med 90,6 procent. I detta sammanhang vill jag påpeka att EU sedan 2002 har bidragit med ekonomiskt stöd till Turkiets ”ansträngningar” för att närma sig en EU-anslutning, med allt högre utbetalda belopp för varje år. För perioden 2007–2013 kommer Turkiet att motta en summa på 4,84 miljarder euro. Detta är fallet trots att kommissionen är medveten om att Turkiet inte på långa vägar har gjort de framsteg som krävs enligt anslutningskriterierna. Ändå fortsätter pengarna att flöda in, och beloppen blir allt högre. I den senaste särskilda rapporten från Europeiska revisionsrätten framgår det dessutom särskilt när det gäller föranslutningsstödet till Turkiet att pengarna investeras utan tillräckligt tydliga mål och riktmärken. Utan en tydlig strategi används pengarna utan någon särskild plan och på ett sätt som inte är konstruktivt. Vi måste sätta stopp för denna galenskap.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy