Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 5 май 2010 г. - БрюкселВерсия ОВ
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 3.Съобщение на председателството: вж. протокола
 4.Състав на комисиите: вж. протокола
 5.Внесени документи: вж. протокола
 6.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне): вж. протокола
 7.Предаване на текстове на споразумения от Съвета: вж. протокола
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 9.Ред на работа
 10.СУИФТ (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 11.Данни от досиетата на пътниците (PNR данни) (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 12.Забрана за използването на цианид в минните технологии (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 13.Време за гласуване
  13.1.Административно сътрудничество и борба с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен текст) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Обща система на данъка върху добавената стойност във връзка с издаването на фактури (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Miloslav Ransdorf (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Съд на Европейския съюз
  13.5.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Сметна палата
  13.6.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски омбудсман
  13.7.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски надзорен орган по защита на данните
  13.8.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз
  13.9.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение
  13.10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Агенция на Общността за контрол на рибарството
  13.11.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за възстановяване
  13.12.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност
  13.13.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
  13.14.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция по химикалите
  13.15.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за околна среда
  13.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски орган за безопасност на храните
  13.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
  13.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция по лекарствата
  13.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за морска безопасност
  13.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност
  13.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска железопътна агенция
  13.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска фондация за обучение
  13.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
  13.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Агенция за снабдяване към Евратом
  13.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
  13.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Евроюст
  13.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права
  13.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Фронтекс)
  13.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски надзорен орган на ГНСС
  13.30.Освобождаване от отговорност за 2008 г.: Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергетика
  13.31.Освобождаване от отговорност за 2008 г.: Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR)
  13.32.Транспортируемо оборудване под налягане (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Такси за сигурността на въздухоплаването (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Общностни насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и някои разпоредби относно финансовото управление (A7-0055/2010, Евгени Кирилов)
  13.36.Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход (B7-0221/2010)
  13.37.Правомощия за законодателно делегиране (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Стратегически цели и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г. (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana — следващи стъпки (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Оценка на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г. (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.Селското стопанство в ЕС и изменението на климата (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Селското стопанство в райони с неблагоприятни природни условия: специална равносметка на състоянието (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Нова програма за цифровите технологии за Европа: 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, раздел III, Комисия
  13.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: 7-и, 8-и, 9-и и 10-и Европейски фонд за развитие (ЕФР)
  13.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски парламент
  13.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Икономически и социален комитет
  13.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: общ бюджет на ЕС, Комитет на регионите
  13.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: изпълнение, финансово управление и контрол на агенциите
  13.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 г.: Европейски полицейски колеж
  13.51.Стратегия на ЕС за отношенията с Латинска Америка (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.Среща на високо равнище между ЕС и Канада (B7-0233/2010)
  13.53.СУИФТ (B7-0243/2010)
  13.54.Данни от досиетата на пътниците (PNR данни) (B7-0244/2010)
  13.55.Забрана за използването на цианид в минните технологии
 14.Обяснение на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 16.Декларации на председателството
 17.Преразглеждане на Договорите — Преходни мерки относно състава на Европейския парламент — Решение да не се свиква Конвент за преразглеждане на Договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент (разискване)
 18.Подготовка на срещата на високо равнище на държавните и правителствени ръководители от еврозоната на 7 май 2010 г. (разискване)
 19.Европа 2020 г. – Нова европейска стратегия за растеж и заетост (разискване)
 20.Споразумение за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (разискване)
 21.Електрически превозни средства (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства (разискване)
 24.Съобщение на Комисията относно действията срещу рака: европейско партньорство (разискване)
 25.Прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност (разискване)
 26.Защита на финансовите интереси на Европейските общности — Борба срещу измамите — Годишен доклад за 2008 г. (разискване)
 27.Дневен ред за следващото заседание: виж протокола
 28.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1776 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (1824 kb)
Правна информация - Политика за поверителност