Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 5. května 2010 - BruselVydání Úř. věst.
 1.Pokračování zasedání
 2.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 3.Sdělení předsednictví: viz zápis
 4.Členství ve výborech: viz zápis
 5.Předložení dokumentů: viz zápis
 6.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení): viz zápis
 7.Texty smluv dodané Radou: viz zápis
 8.Následný postup na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 9.Plán práce
 10.SWIFT (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 11.Jmenná evidence cestujících (PNR) (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 12.Zákaz těžebních technologií používajících kyanid v EU (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 13.Hlasování
  13.1.Správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Žádost, aby byl Miloslav Ransdorf zbaven imunity (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.Absolutorium za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Soudní dvůr
  13.5.Absolutorium za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Účetní dvůr
  13.6.Absolutorium za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, evropský veřejný ochránce práv
  13.7.Absolutorium za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, evropský inspektor ochrany údajů
  13.8.Absolutorium za rok 2008: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
  13.9.Absolutorium za rok 2008: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
  13.10.Absolutorium za rok 2008: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu
  13.11.Absolutorium za rok 2008: Evropská agentura pro obnovu
  13.12.Absolutorium za rok 2008: Evropská agentura pro bezpečnost letectví
  13.13.Absolutorium za rok 2008: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
  13.14.Absolutorium za rok 2008: Evropská agentura pro chemické látky
  13.15.Absolutorium za rok 2008: Evropská agentura pro životní prostředí
  13.16.Absolutorium za rok 2008: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
  13.17.Absolutorium za rok 2008: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
  13.18.Absolutorium za rok 2008: Evropská agentura pro léčivé přípravky
  13.19.Absolutorium za rok 2008: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
  13.20.Absolutorium za rok 2008: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
  13.21.Absolutorium za rok 2008: Evropská agentura pro železnice
  13.22.Absolutorium za rok 2008: Evropská nadace odborného vzdělávání
  13.23.Absolutorium za rok 2008: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  13.24.Absolutorium za rok 2008: Zásobovací agentura Euratomu
  13.25.Absolutorium za rok 2008: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
  13.26.Absolutorium za rok 2008: Eurojust
  13.27.Absolutorium za rok 2008: Agentura Evropské unie pro základní práva
  13.28.Absolutorium za rok 2008: FRONTEX
  13.29.Absolutorium za rok 2008: Evropský úřad pro dohled nad GNSS
  13.30.Absolutorium za rok 2008: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
  13.31.Absolutorium za rok 2008: Společný podnik SESAR
  13.32.Přepravitelné tlakové zařízení (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Hlavní směry Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracované znění) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení některých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy (B7-0221/2010)
  13.37.Přenesení zákonodárné pravomoci (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Strategické cíle a doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018 (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana – další postup (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Hodnocení a posouzení akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat 2006–2010 (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.Zemědělství EU a změna klimatu (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech: nezávislé hodnocení (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Nová digitální agenda pro Evropu: 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.Absolutorium za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, oddíl III, Komise
  13.45.Absolutorium za rok 2008: 7., 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond
  13.46.Absolutorium za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Evropský parlament
  13.47.Absolutorium za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Hospodářský a sociální výbor
  13.48.Absolutorium za rok 2008: souhrnný rozpočet EU, Výbor regionů
  13.49.Absolutorium za rok 2008: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur
  13.50.Absolutorium za rok 2008: Evropská policejní akademie
  13.51.Strategie EU ve vztazích s Latinskou Amerikou (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.Summit EU-Kanada (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Jmenná evidence cestujících (PNR) (B7-0244/2010)
  13.55.Zákaz těžebních technologií používajících kyanid v EU
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 16.Prohlášení předsednictví
 17.Revize Smluv – Přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu – Rozhodnutí nesvolávat konvent pro revizi Smluv, pokud jde o přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu (rozprava)
 18.Příprava summitu hlav států a předsedů vlád eurozóny, který se bude konat dne 7. května 2010 (rozprava)
 19.Evropa 2020 – nová evropská strategie pro zaměstnanost a růst (rozprava)
 20.Dohoda o přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (rozprava)
 21.Vozidla na elektrický pohon (rozprava)
 22.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 23.Nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla (rozprava)
 24.Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (rozprava)
 25.Mobilizace informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství (rozprava)
 26.Ochrana finančních zájmů Společenství – Boj proti podvodům – Výroční zpráva 2008 (rozprava)
 27.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 28.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1122 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (2325 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí