Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 5. mai 2010 - BrüsselEÜT väljaanne
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 3.Presidentuuri teatis (vt protokoll)
 4.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 5.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 6.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine) (vt protokoll)
 7.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 9.Tööplaan
 10.SWIFT (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 11.Broneeringuinfo (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 12.Kaevandamisel tsüaniidi kasutamise keelustamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 13.Hääletused
  13.1.Halduskoostöö ning maksupettuste vastane võitlus käibemaksu valdkonnas (uuesti sõnastatud) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Ühine käibemaksusüsteem seoses arvete esitamist käsitlevate eeskirjadega (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Miloslav Ransdorfilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.ELi 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kohus
  13.5.ELi 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Kontrollikoda
  13.6.ELi 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ombudsman
  13.7.ELi 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Andmekaitseinspektor
  13.8.Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.9.Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.10.Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.11.Euroopa Ülesehitusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.12.Euroopa Lennundusohutusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.13.Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.14.Euroopa Kemikaaliameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.15.Euroopa Keskkonnaagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.16.Euroopa Toiduohutusameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.17.Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.18.Euroopa Ravimiameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.19.Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.20.Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.21.Euroopa Raudteeagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.22.Euroopa Koolitusfondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.23.Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.24.Euratomi Tarneagentuuri 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.25.Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.26.Eurojusti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.27.Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.28.Frontexi 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.29.Euroopa GNSS Järelevalveameti 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.30.ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.31.Ühisettevõtte SESAR 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.32.Transporditavad surveseadmed (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Lennundusjulgestustasud (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised (uuesti sõnastatud) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele (B7-0221/2010)
  13.37.Seadusandliku delegeerimise volitused (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana – järgmised sammud (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Aastateks 2006-2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamine (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.ELi põllumajandus ja kliimamuutused (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Põllumajandus ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondades: eriline tervisekontroll (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Euroopa uus digitaalne tegevuskava: 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.ELi 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon
  13.45.Seitsmenda, kaheksanda, üheksanda ja kümnenda Euroopa Arengufondi (EAF) 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.46.ELi 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Parlament
  13.47.ELi 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
  13.48.ELi 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Regioonide Komitee
  13.49.2008. aasta eelarve täitmine: ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
  13.50.Euroopa Politseikolledži 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine
  13.51.ELi strateegia suheteks Ladina-Ameerikaga (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.ELi ja Kanada tippkohtumine (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Broneeringuinfo (B7-0244/2010)
  13.55.Tsüaniidi kasutamisega kaevandamistehnoloogiate keelustamine
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Presidentuuri avaldused
 17.Aluslepingute muutmine – Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevad üleminekumeetmed – Otsus mitte kutsuda kokku konventi aluslepingute muutmiseks seoses Euroopa Parlamendi koosseisu käsitlevate üleminekumeetmetega (arutelu)
 18.Euroala riigipeade ja valitsusjuhtide 7. mail 2010. aastal toimuva tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 19.Euroopa 2020 – uus Euroopa tööhõive ja majanduskasvu strateegia (arutelu)
 20.Euroopa Liidu ühinemisleping Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga (arutelu)
 21.Elektriautod (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Mootorsõidukite grupierandi määrus (arutelu)
 24.Komisjoni teatis „Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus” (arutelu)
 25.Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aktiveerimine, et hõlbustada üleminekut energiatõhusale ja vähem süsinikdioksiidiheidet tekitavale majandusele (arutelu)
 26.Ühenduste finantshuvide kaitse – Pettustevastane võitlus – 2008. aasta aruanne (arutelu)
 27.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 28.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (1045 kb)
 
Istungi stenogramm
EÜT väljaanne (2181 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika