Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 5. toukokuuta 2010 - BrysselEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 4.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 5.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 6.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 7.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 8.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 9.Käsittelyjärjestys
 10.SWIFT (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 11.Matkustajarekisteritiedot (PNR) (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 12.Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 13.Äänestykset
  13.1.Hallinnollinen yhteistyö ja petostentorjunta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaatiminen) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Miloslav Ransdorfin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Tuomioistuin
  13.5.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Tilintarkastustuomioistuin
  13.6.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio - Oikeusasiamies
  13.7.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan tietosuojavaltuutettu
  13.8.Vastuuvapaus 2008: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
  13.9.Vastuuvapaus 2008: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
  13.10.Vastuuvapaus 2008: Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto
  13.11.Vastuuvapaus 2008: Euroopan jälleenrakennusvirasto
  13.12.Vastuuvapaus 2008: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
  13.13.Vastuuvapaus 2008: Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus
  13.14.Vastuuvapaus 2008: Euroopan kemikaalivirasto
  13.15.Vastuuvapaus 2008: Euroopan ympäristökeskus
  13.16.Vastuuvapaus 2008: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
  13.17.Vastuuvapaus 2008: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
  13.18.Vastuuvapaus 2008: Euroopan lääkevirasto
  13.19.Vastuuvapaus 2008: Euroopan meriturvallisuusvirasto
  13.20.Vastuuvapaus 2008: Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
  13.21.Vastuuvapaus 2008: Euroopan rautatievirasto
  13.22.Vastuuvapaus 2008: Euroopan koulutussäätiö
  13.23.Vastuuvapaus 2008: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
  13.24.Vastuuvapaus 2008: Euratomin hankintakeskus
  13.25.Vastuuvapaus 2008: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
  13.26.Vastuuvapaus 2008: Eurojust
  13.27.Vastuuvapaus 2008: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
  13.28.Vastuuvapaus 2008: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX)
  13.29.Vastuuvapaus 2008: Eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen
  13.30.Vastuuvapaus 2008: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
  13.31.Vastuuvapaus 2008: SESAR-yhteisyritys
  13.32.Kuljetettavat painelaitteet (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Ilmailun turvamaksut (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Yhteisön suuntaviivat Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (uudelleenlaatiminen) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset säännökset tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisen ja tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (B7-0221/2010)
  13.37.Säädösvallan siirtovaltuus (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.EU:n meriliikennepolitiikka vuoteen 2018 saakka: strategiset tavoitteet ja suositukset (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana-hankkeen seuraavat vaiheet (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arviointi (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.EU:n maatalous ja ilmastonmuutos (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Maatalous luonnonhaitta-alueilla: erillistarkastelu (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Euroopan uusi digitaalinen asialista: 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio – pääluokka III – Komissio
  13.45.Vastuuvapaus 2008: 7., 8., 9. ja 10. Euroopan kehitysrahasto
  13.46.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan parlamentti
  13.47.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
  13.48.Vastuuvapaus 2008: EU:n yleinen talousarvio, Alueiden komitea
  13.49.Vastuuvapaus 2008: Erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja valvonta
  13.50.Vastuuvapaus 2008: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)
  13.51.Latinalaista Amerikkaa koskeva EU:n strategia (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.EU:n ja Kanadan huippukokous (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Matkustajarekisteritiedot (PNR) (B7-0244/2010)
  13.55.Syanidia käyttävän kaivostekniikan kieltäminen
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Puhemiehen julkilausumat
 17.Perussopimusten tarkistaminen – Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet – Päätös olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa perussopimusten tarkistamiseksi Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevien siirtymämääräysten osalta (keskustelu)
 18.Euroalueen valtion- ja hallitusten päämiesten 7. toukokuuta 2010 järjestettävän huippukokouksen valmistelut (keskustelu)
 19.Eurooppa 2020 – uusi eurooppalainen työpaikkoja ja kasvua edistävä strategia (keskustelu)
 20.Sopimus Euroopan unionin liittymisestä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen (keskustelu)
 21.Sähköajoneuvot (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Moottoriajoneuvoalan ryhmäpoikkeusasetus (keskustelu)
 24.Komission tiedonanto "Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma" (keskustelu)
 25.Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen (keskustelu)
 26.Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomus 2008 (keskustelu)
 27.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 28.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (1110 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (2380 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö