Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - BriuselisTekstas OL
 1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 3.Pirmininko pranešimas (žr. protokolą)
 4.Komitetų sudėtis (žr. protokolą)
 5.Pateikti dokumentai (žr. protokolą)
 6.Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai) (žr. protokolą)
 7.Tarybos perduoti susitarimų tekstai (žr. protokolą)
 8.Veiksmai įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas (žr. protokolą)
 9.Darbo tvarka
 10.SWIFT (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 11.Keleivio duomenų įrašai (angl. PNR) (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 12.Cianido kasybos technologijų draudimas (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (nauja redakcija) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Prašymas atšaukti Parlamento nario Miloslavo Ransdorfo imunitetą (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Teisingumo Teismas
  13.5.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Audito Rūmai
  13.6.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas
  13.7.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
  13.8.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
  13.9.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)
  13.10.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra
  13.11.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos rekonstrukcijos agentūra
  13.12.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos agentūra
  13.13.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
  13.14.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos cheminių medžiagų agentūra
  13.15.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos agentūra
  13.16.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos agentūra
  13.17.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
  13.18.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų agentūra
  13.19.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra
  13.20.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)
  13.21.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelių agentūra
  13.22.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas
  13.23.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
  13.24.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Euratomo tiekimo agentūra
  13.25.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
  13.26.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas
  13.27.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
  13.28.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)
  13.29.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos pasaulinės palydovinės navigacinės sistemos (GNSS)
  13.30.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
  13.31.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendra įmonė SESAR (BĮS)
  13.32.Gabenamieji slėginiai įrenginiai (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Aviacijos saugumo rinkliavos (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Bendrijos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairės (nauja redakcija) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Bendrosios nuostatos dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo dėl tam tikrų reikalavimų paprastinimo ir tam tikrų su finansiniu valdymo susijusių nuostatų (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarptinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms (B7-0221/2010)
  13.37.Teisėkūros įgaliojimų delegavimas (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Europos Sąjungos jūrų transporto politikos strateginiai tikslai ir rekomendacijos iki 2018 m. (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana – tolesni veiksmai (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Veiksmų plano dėl gyvūnų įvairovės 2006-2010 m. analizė ir įvertinimas (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.ES žemės ūkis ir klimato kaita (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Žemės ūkis gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse: ypatingas tikrinimas (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Nauja Europos skaitmeninė darbotvarkė „2015.eu“ (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. III skirsnis. Komisija
  13.45.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Septintasis, aštuntasis, devintasis ir dešimtasis Europos plėtros fondai (EPF)
  13.46.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas
  13.47.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
  13.48.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Regionų komitetas
  13.49.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė
  13.50.2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos policijos koledžas (CEPOL)
  13.51.ES santykių su Lotynų Amerika strategija (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimas (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Keleivio duomenų įrašai (angl. PNR) (B7-0244/2010)
  13.55.Cianido kasybos technologijų draudimas
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 16.Pirmininko pareiškimai
 17.Sutarčių patikslinimas. Pereinamojo laikotarpio priemonės dėl Europos Parlamento sudėties – Sprendimas nešaukti konvento dėl Sutarčių nuostatų, susijusių su pereinamojo laikotarpio priemonėmis dėl Europos Parlamento sudėties, patikslinimo (diskusijos)
 18.Pasiruošimas 2010 m. gegužės 7 d. vyksiančiam euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)
 19.„Europa 2020“ – nauja Europos užimtumo ir augimo strategija (diskusijos)
 20.Susitarimas dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (diskusijos)
 21.Elektriniai automobiliai (diskusijos)
 22.Vienos minutės pasisakymai svarbiais politiniais klausimais
 23.Motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentas (diskusijos)
 24.Komisijos komunikatas „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“ (diskusijos)
 25.Informacinių ir ryšių technologijų sutelkimas siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos (diskusijos)
 26.Bendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu. 2008 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 28.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (1082 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (2192 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika