Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2010. gada 5. maijs - BriselePublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 3.Priekšsēdētāja paziņojums (sk. protokolu)
 4.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 5.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 6.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana) (sk. protokolu)
 7.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 8.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 9.Darba kārtība
 10.SWIFT (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 11.Pasažieru datu reģistrs (PDR) (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 12.Aizliegums izmantot uz cianīdu balstītas izrakteņu ieguves tehnoloģijas (iesniegtie rezolūcijas priekšlikumi) (sk. protokolu)
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Administratīvā sadarbība un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāta redakcija) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Pievienotās vērtības nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz rēķinu sagatavošanas noteikumiem (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Pieprasījums atcelt Miloslav Ransdorf deputāta imunitāti (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa
  13.5.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta
  13.6.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds
  13.7.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
  13.8.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
  13.9.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
  13.10.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
  13.11.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra
  13.12.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
  13.13.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
  13.14.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra
  13.15.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra
  13.16.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
  13.17.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
  13.18.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra
  13.19.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra
  13.20.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
  13.21.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra
  13.22.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds
  13.23.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
  13.24.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom apgādes aģentūra
  13.25.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
  13.26.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — EUROJUST
  13.27.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
  13.28.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)
  13.29.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS uzraudzības iestāde
  13.30.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām
  13.31.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR
  13.32.Pārvietojamas spiediena iekārtas (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Aviācijas drošības nodevas (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai (pārstrādāta versija) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām (B7-0221/2010)
  13.37.Likumdošanas deleģēšanas pilnvaras (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Stratēģiskie mērķi un ieteikumi ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvā (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana — nākamie soļi (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Dzīvnieku labturības rīcības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšana (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.Eiropas Savienības lauksaimniecība un klimata pārmaiņas (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Lauksaimniecība apgabalos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi — īpaša pārbaude (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Jauna Eiropas digitālā programma — 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija (balsošana)
  13.45.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — 7., 8., 9. un 10. Eiropas attīstības fonds (EAF)
  13.46.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments
  13.47.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
  13.48.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja
  13.49.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
  13.50.2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
  13.51.ES stratēģija attiecībām ar Latīņameriku (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.ES un Kanādas augstākā līmeņa sanāksme (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Pasažieru datu reģistrs (PDR) (B7-0244/2010)
  13.55.Aizliegums izmantot uz cianīdu balstītas izrakteņu ieguves tehnoloģijas
 14.Balsojumu skaidrojumi
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 16.Priekšsēdētāja paziņojumi
 17.Līgumu grozīšana – pārejas pasākumi attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu – Lēmums nesasaukt Konventu, lai grozītu Līgumus saistībā ar pārejas pasākumiem attiecībā uz Eiropas Parlamenta sastāvu (debates)
 18. Gatavošanās euro zonas valstu un valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmei, kura notiks 2010. gada 7. maijā (debates)
 19. „Europe 2020” — jauna Eiropas stratēģija nodarbinātībai un izaugsmei (debates)
 20. Nolīgums par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (debates)
 21. Elektriskie automobiļi (debates)
 22. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 23. Mehānisko transportlīdzekļu grupālā atbrīvojuma regula (debates)
 24. Komisijas paziņojums par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība (debates)
 25. Informācijas un sakaru tehnoloģiju intensīvāka izmantošana, lai sekmētu pāreju uz energoefektīvu ekonomiku, kas rada zemas oglekļa emisijas (debates)
 26. Kopienu finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2008. gada pārskats (debates)
 27. Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 28. Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1117 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (2134 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika