Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 5 mei 2010 - BrusselUitgave PB
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 3.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 4.Samenstelling commissies: zie notulen
 5.Ingekomen stukken: zie notulen
 6.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen
 7.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 8.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 9.Regeling van de werkzaamheden
 10.SWIFT (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 11.Persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 12.Verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 13.Stemmingen
  13.1.Administratieve samenwerking en fraudebestrijding op het gebied van de btw (herschikking) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Gemeenschappelijk btw-stelsel wat de factureringsregels betreft (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Miloslav Ransdorf (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Hof van Justitie
  13.5.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Rekenkamer
  13.6.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Europese Ombudsman
  13.7.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
  13.8.Kwijting 2008: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
  13.9.Kwijting 2008: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
  13.10.Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole
  13.11.Kwijting 2008: Europees Bureau voor Wederopbouw
  13.12.Kwijting 2008: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
  13.13.Kwijting 2008: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
  13.14.Kwijting 2008: Europees Agentschap voor chemische stoffen
  13.15.Kwijting 2008: Europees Milieuagentschap
  13.16.Kwijting 2008: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
  13.17.Kwijting 2008: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
  13.18.Kwijting 2008: Europees Geneesmiddelenbureau
  13.19.Kwijting 2008: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
  13.20.Kwijting 2008: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging
  13.21.Kwijting 2008: het Europees Spoorwegbureau
  13.22.Kwijting 2008: Europese Stichting voor opleiding
  13.23.Kwijting 2008: Europees agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk
  13.24.Kwijting 2008: Voorzieningsagentschap van Euratom
  13.25.Kwijting 2008: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
  13.26.Kwijting 2008: Eurojust
  13.27.Kwijting 2008: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
  13.28.Kwijting 2008: Frontex
  13.29.Kwijting 2008: Europese GNSS-toezichtautoriteit
  13.30.Kwijting 2008: Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
  13.31.Kwijting 2008: gemeenschappelijke onderneming SESAR
  13.32.Vervoerbare drukapparatuur (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds wat betreft de vereenvoudiging van bepaalde voorschriften en wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.De gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (B7-0221/2010)
  13.37.Bevoegdheidsdelegatie (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Strategische doelstellingen en aanbevelingen voor het zeevervoersbeleid van de EU tot 2018 (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana – volgende stappen (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Evaluatie en beoordeling van het actieplan dierenwelzijn 2006-2010 (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.De EU-landbouw en klimaatverandering (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps – een speciale doorlichting (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Een nieuwe digitale agenda voor Europa: 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.Kwijting 2008: algemene begroting EU – afdeling III – Commissie
  13.45.Kwijting 2008: 7de, 8ste, 9de en 10de Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)
  13.46.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Europees Parlement
  13.47.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Economisch en Sociaal Comité
  13.48.Kwijting 2008: algemene begroting EU, Comité van de Regio’s
  13.49.Kwijting 2008 – agentschappen: resultaten, financieel beheer en toezicht
  13.50.Kwijting 2008: Europese Politieacademie
  13.51.De strategie van de EU voor de betrekkingen met Latijns-Amerika (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.Top EU-Canada (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) (B7-0244/2010)
  13.55.Verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 16.Verklaringen van de Voorzitter
 17.Herziening van de Verdragen – Overgangsbepalingen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement – Besluit om geen conventie tot wijziging van de Verdragen bijeen te roepen voor wat betreft de overgangsmaatregelen in verband met de samenstelling van het Europees Parlement (debat)
 18.Voorbereiding van de Top van staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de eurozone op 7 mei 2010 (debat)
 19.Europa 2020 - nieuwe Europese strategie voor werkgelegenheid en groei (debat)
 20.Toetredingsovereenkomst van de Europese Unie tot het Europees Verdrag inzake de bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden (debat)
 21.Elektrische voertuigen (debat)
 22.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigen (debat)
 24.Mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees partnerschap (debat)
 25.De inzet van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) voor het vergemakkelijken van de overgang naar een energie-efficiënte, koolstofarme economie (debat)
 26.Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen - Strijd tegen fraude - Jaarverslag 2008 (debat)
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (1163 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2795 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid