Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 5 maja 2010 r. - BrukselaWydanie Dz.U.
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 3.Komunikat Przewodniczącego: patrz protokół
 4.Skład komisji: patrz protokół
 5.Składanie dokumentów: patrz protokół
 6.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów): patrz protokół
 7.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 8.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 9.Porządek obrad
 10.SWIFT (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 11.Zapis danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) (złożone projekty rezolucji): Patrz protokół
 12.Zakaz stosowania technologii wydobywczych z wykorzystaniem cyjanku (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 13.Głosowanie
  13.1.Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących rachunkowości (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Miloslava Ransdorfa (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, Trybunał Sprawiedliwości
  13.5.Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, Trybunał Obrachunkowy
  13.6.Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
  13.7.Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych
  13.8.Absolutorium budżetowe 2008: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
  13.9.Absolutorium budżetowe 2008: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – Cedefop
  13.10.Absolutorium budżetowe 2008: Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa
  13.11.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Agencja Odbudowy
  13.12.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
  13.13.Absolutorium budżetowe 2008: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
  13.14.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Agencja Chemikaliów
  13.15.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Agencja Ochrony Środowiska
  13.16.Absolutorium budżetowe 2008: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
  13.17.Absolutorium budżetowe 2008: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
  13.18.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Agencja Leków
  13.19.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
  13.20.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
  13.21.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Agencja Kolejowa
  13.22.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Fundacja ds. Szkolenia
  13.23.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
  13.24.Absolutorium budżetowe 2008: Agencja Dostaw Euratomu
  13.25.Absolutorium budżetowe 2008: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
  13.26.Absolutorium budżetowe 2008: Eurojust
  13.27.Absolutorium budżetowe 2008: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  13.28.Absolutorium budżetowe 2008: Frontex
  13.29.Absolutorium budżetowe 2008: Organ Nadzoru Europejskiego GNSS
  13.30.Absolutorium budżetowe 2008: wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii syntezy jądrowej
  13.31.Absolutorium budżetowe 2008: wspólne przedsiębiorstwo SESAR)
  13.32.Ciśnieniowe urządzenia transportowe (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Opłaty za ochronę lotnictwa (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Wspólnotowe wytyczne dotyczące rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (przekształcenie) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych wymogów i do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Konsekwencje wejścia w życie Traktatu z Lizbony w odniesieniu do trwających międzyinstytucjonalnych procedur podejmowania decyzji (B7-0221/2010)
  13.37.Uprawnienia do delegowania aktów (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana – kolejne kroki (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Ocena i podsumowanie wspólnotowego planu działania na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.Rolnictwo UE a zmiany klimatu (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Rolnictwo na obszarach nacechowanych specyficznymi utrudnieniami naturalnymi – przegląd specjalny (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Nowa agenda cyfrowa dla Europy - 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, sekcja 3, Komisja
  13.45.Absolutorium budżetowe 2008: siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (EDF)
  13.46.Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, Parlament Europejski
  13.47.Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, Komitet Ekonomiczno-Społeczny
  13.48.Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, Komitet Regionów
  13.49.Absolutorium budżetowe 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji
  13.50.Absolutorium budżetowe 2008: Europejskie Kolegium Policyjne
  13.51.Strategia UE w zakresie stosunków z Ameryką Łacińską (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.Szczyt UE-Kanada (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Zapis danych dotyczących nazwiska pasażera (PNR) (B7-0244/2010)
  13.55.Zakaz stosowania technologii wydobywczych z wykorzystaniem cyjanku
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 16.Oświadczenia Przewodniczącego
 17.Zmiana traktatów – Środki przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego – Decyzja o niezwoływaniu Konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego (debata)
 18.Przygotowania do szczytu szefów państw i rządów strefy euro w dniu 7 maja 2010 (debata)
 19.Europa 2020 – nowa strategia na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego (debata)
 20.Umowa akcesyjna Unii Europejskiej w odniesieniu do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (debata)
 21.Pojazdy elektryczne (debata)
 22.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 23.Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym (debata)
 24.Komunikat Komisji: Walka z rakiem: Partnerstwo europejskie (debata)
 25.Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę (debata)
 26.Ochrona finansowych interesów Wspólnot - zwalczanie nadużyć - sprawozdanie roczne 2008 (debata)
 27.Porządek dzienny następnego posiedzenia: patrz protokół
 28.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wydanie Dz.U. (1153 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (2588 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności