Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 5. mája 2010 - BruselVerzia Úradného vestníka
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 3.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 4.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 5.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 6.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 7.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 8.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 9.Program práce
 10.SWIFT (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 11.Osobný záznam o cestujúcom (PNR) (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 12.Zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 13.Hlasovanie
  13.1.Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Miloslava Ransdorfa (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Súdny dvor
  13.5.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Dvor audítorov
  13.6.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky ombudsman
  13.7.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
  13.8.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
  13.9.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania – CEDEFOP
  13.10.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva
  13.11.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska agentúra pre obnovu
  13.12.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
  13.13.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
  13.14.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska chemická agentúra
  13.15.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska environmentálna agentúra
  13.16.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
  13.17.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
  13.18.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska agentúra pre lieky
  13.19.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska námorná bezpečnostná agentúra
  13.20.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
  13.21.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska železničná agentúra
  13.22.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
  13.23.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  13.24.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Zásobovacia agentúra Euratomu
  13.25.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
  13.26.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Eurojust
  13.27.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Agentúra Európskej únie pre základné práva
  13.28.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Frontex
  13.29.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS)
  13.30.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
  13.31.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: spoločný podnik SESAR
  13.32.Prepravovateľné tlakové zariadenia (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Poplatky za bezpečnostnú ochranu letectva (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Základné usmernenia Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (prepracované znenie) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie niektorých požiadaviek a niektorých ustanovení týkajúcich sa finančného riadenia (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (B7-0221/2010)
  13.37.Právomoc legislatívnej delegácie (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Strategické ciele a odporúčania pre politiku EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana – ďalšie kroky (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Hodnotenie a posúdenie akčného plánu pre dobré životné podmienky zvierat na obdobie 2006 – 2010 (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.Poľnohospodárstvo EÚ a zmena klímy (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami: osobitná kontrola stavu (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.Nová digitálna agenda pre Európu: 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III – Komisia
  13.45.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: 7., 8., 9. a 10. Európsky rozvojový fond
  13.46.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky parlament
  13.47.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Európsky hospodársky a sociálny výbor
  13.48.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: všeobecný rozpočet EÚ, Výbor regiónov
  13.49.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr
  13.50.Absolutórium za rozpočtový rok 2008: Európska policajná akadémia
  13.51.Stratégia EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.Samit EÚ – Kanada (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Osobný záznam o cestujúcom (PNR) (B7-0244/2010)
  13.55.Zákaz používania kyanidových technológií pri ťažbe
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 16.Vyhlásenia predsedníctva
 17.Revízia zmlúv – Prechodné opatrenia týkajúce sa zloženia Európskeho parlamentu – Rozhodnutie nezvolať konvent na revíziu zmlúv týkajúcu sa prechodných opatrení týkajúcich sa zloženia Európskeho parlamentu (rozprava)
 18.Príprava samitu hláv štátov a predsedov vlád eurozóny, ktorý sa bude konať 7. mája 2010 (rozprava)
 19.Európa 2020 – nová európska stratégia pre zamestnanosť a rast (rozprava)
 20.Dohoda o pristúpení Európskej únie k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (rozprava)
 21.Elektrické vozidlá (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Nariadenie o skupinovej výnimke pre motorové vozidlá (rozprava)
 24.Oznámenie Komisie o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo (rozprava)
 25.Mobilizácia informačných a komunikačných technológií na uľahčenie prechodu na energeticky účinné nízkouhlíkové hospodárstvo (rozprava)
 26.Ochrana finančných záujmov Spoločenstva – Boj proti podvodom – Výročná správa za rok 2008 (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 28.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1151 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (2371 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia