Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2166(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0062/2010

Indgivne tekster :

A7-0062/2010

Forhandlinger :

PV 06/05/2010 - 3
CRE 06/05/2010 - 3

Afstemninger :

PV 06/05/2010 - 7.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0156

Forhandlinger
Torsdag den 6. maj 2010 - Bruxelles EUT-udgave

3. Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – årsberetning 2008 (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er betænkning (A7-0062/2010) af Deutsch for Budgetkontroludvalget om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – årsberetning 2008 (2009/2166 (INI)).

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, ordfører. – (HU) Hr. formand, mine damer og herrer, hr. Maystadt! Den Europæiske Investeringsbank – årsberetning for 2008. Det er titlen på det første punkt på dagsordenen. Betænkningen handler imidlertid om meget andet end analysen af Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter for to år siden.

Mine damer og herrer, vi hører det igen og igen, og det skal efter min opfattelse understreges, at EU er nået til slutningen af en æra og starten på en ny. Både Lissabontraktatens ikrafttræden for ca. seks måneder siden og den globale finansielle og økonomiske krise, virkningen heraf og EU's reaktion herpå, betyder helt klart, at vi er nået til slutningen af en æra i EU og starten på en ny.

Andet årti i det 21. århundrede er starten på en ny æra for EU. Betænkningen blev udarbejdet i den nye æra, og det er efter min opfattelse vigtigt, at Parlamentet og Den Europæiske Investeringsbank fokuserer på de vigtigste spørgsmål og udfordringer i denne nye æra. Betænkningen handler om aktiviteterne i en bank, et finansinstitut, for to år siden, og helt usædvanligt kan vi sige, at det på trods af situationen omkring den finansielle og økonomiske krise har været muligt at bifalde aktiviteterne i denne bank, dette finansinstitut. For to år siden reagerede Den Europæiske Investeringsbank hurtigt og effektivt på den voksende globale finansielle og økonomiske krise, dels ved at forøge sine udlån, hovedsageligt gennem flere lån til små og mellemstore virksomheder, og dels ved at deltage med al den kapacitet, der var til rådighed, i gennemførelsen af EU's økonomiske genopretningsplan.

Lissabontraktaten trådte i kraft for seks måneder siden. Efter traktatens ikrafttræden blev der skabt mulighed for at styrke fornyelsesprocessen yderligere i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks organisatoriske struktur og tilsyns- og kernestruktur. Banken opnåede betydelige fremskridt i denne sammenhæng allerede i 2008, inden Lissabontraktakten trådte i kraft. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at Den Europæiske Investeringsbank bevidst forbereder sig på EU's finansielle overslag efter 2014 med muligheden for at deltage i finansieringen af makroregionale strategier og støtte udviklingen af landdistrikter, nye energikilder, grønne investeringer og udviklingen af infrastrukturer. Et andet punkt, som efter vores opfattelse er vigtigt og derfor omfattet af betænkningen, er, at Den Europæiske Investeringsbank bør deltage i finansieringen af Europa 2020-strategien, der afventer ratifikation, og som fokuserer på jobskabelse. Det var faktisk med det formål at fremme jobskabelse, at Den Europæiske Investeringsbank fokuserede på at støtte små og mellemstore virksomheder.

Endelig ønsker jeg at henlede opmærksomheden på to forhold. Det er af afgørende betydning, at Den Europæiske Investeringsbank fortsat støtter fjernelsen af uligheder i infrastrukturerne inden for EU. Det er vigtigt at støtte programmer, der medvirker til at afbalancere standarderne for infrastrukturer inden for EU.

Sidst, men ikke mindst, har Den Europæiske Investeringsbank i de foregående år altid fået den fornødne støtte til sine aktiviteter fra Parlamentet. På grundlag af det indledende arbejde, der er udført i de seneste måneder, mener jeg, at Banken med fokus på betænkningens konstruktive kritik fortsat vil have Parlamentets støtte til sine aktiviteter. Mange tak for Deres opmærksomhed, jeg ser frem til forhandlingen med interesse.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Maystadt, formand for Den Europæiske Investeringsbank. − (FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg ønsker først og fremmest at takke Dem for at have inviteret mig til at tale i plenarforsamlingen. Det er en fortsættelse af en tradition, der startede for et par år siden.

Jeg ønsker at starte med at takke ordføreren, hr. Deutsch, for den fremragende betænkning.

Jeg bifalder især, at hr. Deutsch og andre medlemmer af udvalget, hr. Berman og hr. Kalfin, har gjort sig den ulejlighed at besøge Den Europæiske Investeringsbank for at stille meget specifikke spørgsmål. Jeg hilser det fremragende samarbejde med Parlamentet velkommen.

Den Europæiske Investeringsbank er i realiteten det eneste internationale finansinstitut, der svarer frivilligt på spørgsmål, og som står til regnskab over for en parlamentarisk institution. Det er efter min opfattelse meget positivt. En styrkelse af dialogen med Parlamentet er rent faktisk en absolut nødvendighed for at udfylde vores rolle og udføre vores specifikke mission, som er at være en bank, men ikke en almindelig bank, der tjener EU's politikker.

Som hr. Deutsch allerede har påpeget, er det netop det, vi med alle midler har forsøgt at gøre som reaktion på krisen.

I september 2008 efter Lehman Brothers' kollaps anmodede Økofin-Rådet os om at øge omfanget af udlån til realøkonomien. Vi gik i gang med arbejdet efter Rådets anmodning, og jeg tror godt, at jeg kan sige, at vi faktisk har opfyldt vores forpligtelser, da omfanget af vores udlån i 2009 steg fra 58 mia. EUR til 79 mia. EUR, dvs. en stigning på 37 % af omfanget af Bankens udlån i EU.

Stigningen vedrørte hovedsageligt de tre sektorer, som Rådet og Parlamentet har fastsat som prioriteter.

Den første prioritet var at yde en indsats over for de lande og regioner, der var mest berørt af krisen. Stigningen omfatter hovedsageligt de regioner, vi kalder konvergensregioner, og de lande, som har oplevet særlige vanskeligheder i 2009. Således har vi aldrig før lånt så mange penge ud til lande som f.eks. Ungarn, Litauen og Rumænien. Det forklarer derudover også, hvorfor vi vil yde en særlig indsats for Grækenland i år. Jeg var i Athen i sidste uge, og sammen med den græske regering aftalte vi, at vi vil øge omfanget af lån i Grækenland betydeligt som et tegn på vores støtte og bidrag til den generelle indsats for at genoprette den græske økonomi.

Den anden prioriteret er støtte til små og mellemstore virksomheder. Vi har forøget vores udlån til bankerne, således at de fortsat kan yde lån til de små og mellemstore virksomheder, med et nyt produkt, som vil gøre det muligt for os at have bedre kontrol med den reelle anvendelse af de midler, som vi udlåner. Sidste år lånte vi over 12 mia. EUR til bankerne med henblik på långivning til de små og mellemstore virksomheder.

Det tredje område, som vi blev anmodet om at prioritere, er bekæmpelsen af klimaændringerne. Sidste år ydede vi næsten 17 mia. EUR i støtte til projekter, der bidrager direkte til at nedbringe drivhusgasemissionerne.

Jeg tror, at jeg kan sige, at vi i 2009 opnåede det, som blev forventet af os, dvs. at vi bidrog til den europæiske økonomiske genopretningsplan.

Vi skal naturligvis fortsætte i denne retning, og jeg ønsker helt kort at nævne de tre store udfordringer, som vi står over for i de kommende måneder og år.

Den første udfordring, som ordføreren helt korrekt understregede, er fortsat at yde en indsats for EU's prioriteter. Det betyder derfor, at vi som Den Europæiske Investeringsbank skal yde vores bidrag til gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Som alle ved, har Kommissionen lanceret denne nye strategi, som i øjeblikket drøftes med Rådet og Parlamentet. Den Europæiske Investeringsbank er klar til at yde sit bidrag, især med anvendelse af innovative finansielle instrumenter, som vil gøre det muligt for os at øge gearingseffekten for nogle af EU-budgettets midler. Der er derfor tale om fælles instrumenter for Kommissionen og Banken, som vi ønsker at iværksætte.

Den anden store udfordring, som vi står over for, er fornyelsen af EIB's eksterne mandat. Vi vil få mulighed for at drøfte dette spørgsmål med Parlamentet. Kommissionen har netop fremsat et forslag, som er helt i tråd med rapporten fra styrelseskomitéen med sagkyndige under ledelse af Michel Camdessus. Det vigtigste punkt i dette forslag er at effektivisere systemet endnu mere. Som De ved, drager vi fordel af en EU-garanti for aktiviteter, der er inkluderet i det eksterne mandat. Målsætningen er derfor at anvende det så effektivt som muligt, og Kommissionen foreslår en forenkling, en harmonisering af vores eksterne mandat. Kommissionen foreslår endvidere, at de 2 mia. EUR, der er lagt til side, tildeles projekter, som bidrager til at bekæmpe klimaændringerne.

Og så er der den tredje udfordring, som jeg ønsker at henlede opmærksomheden på. Det er nødvendigt, at Den Europæiske Investeringsbank sammen med andre institutioner yder sit bidrag, især med henblik på opfyldelse af de forpligtelser, som EU indgik i København. Som De ved, forpligtede EU sig til at støtte det, vi kalder fast track-finansiering. Vi mener i denne sammenhæng, at EIB, som har udviklet stor ekspertise på dette område, kan yde et vigtigt bidrag. Derfor foreslog vi et samarbejde med andre nationale finansinstitutter om at oprette et netværk, en europæisk platform, med henblik på koordinering og optimering af finansieringen af projekter i udviklingslandene. Det franske agentur for udviklingsbistand og KfW i Tyskland har allerede vist interesse for dette initiativ, og jeg håber, at vi sammen med Kommissionen kan hjælpe med at iværksætte dette instrument i de kommende uger.

Hr. formand, mine damer og herrer, det er disse tre store udfordringer, som vi står over for i de kommende måneder og år.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, medlem af Kommissionen. − (EN) Hr. formand! Jeg ønsker på vegne af Kommissionen at takke hr. Deutsch for an fremragende betænkning og at byde formanden for EIB, Philip Maystadt, velkommen til plenarmødet og ligeledes takke ham for den store indsats, som EIB har ydet for at afhjælpe den økonomiske krise og støtte EU's genopretningsplan.

Under disse særlige omstændigheder henvendte vi os helt ekstraordinært til Banken, som straks reagerede ved at øge omfanget af udlån til det højeste niveau nogensinde. Banken var på grund af sin fremragende økonomiske fundering i stand til at træffe denne foranstaltning, endda på et tidspunkt, hvor det var vanskeligt at få finansiering fra markederne.

Det forøgede omfang af udlån var især rettet imod de områder, som efter vores opfattelse – og jeg tror helt bestemt, at Parlamentet deler dette synspunkt – er prioriterede områder, især små og mellemstore virksomheder, energi- og klimaspørgsmål samt investeringer i de konvergensregioner i EU, som har været særlig hårdt ramt af den økonomiske krise. I et fælles initiativ med EBRD og Verdensbanken har EIB derudover været i stand til at øge støtten til finanssektoren i de lande i Central- og Østeuropa, der også oplever en særlig vanskelig situation.

EIB vil spille en vigtig rolle i gennemførelsen af Europa 2020-strategien gennem støtte af investeringer i infrastrukturer, grøn teknologi, innovation og små og mellemstore virksomheder.

Vi lægger endvidere fundamentet for at fremme den kombinerede anvendelse af EU-tilskud og EIB's finansielle instrumenter, både inden for og uden for EU, herunder i konvergensregionerne, hvor EIB kan spille en vigtig rolle med henblik på at forbedre absorptionen af strukturfondene.

På det eksterne område er jeg meget tilfreds med midtvejsrevisionen af EIB's eksterne mandat, som støttes i rapporten fra Michel Camdessus, hvori det blev konkluderet, at EU-garantien til EIB er et effektivt og stærkt instrument med stor finansiel og politisk gearingseffekt.

Rapporten fra Michel Camdessus indeholdt også en række gode forslag om øget ensretning af EIB's eksterne aktiviteter med EU's politikker og om, hvordan samarbejdet mellem EIB og EBRD kan fremmes på grundlag af Parlamentets beslutning om EIB's og EBRD's årsberetninger for 2007.

Parlamentet havde anmodet om en bedre gensidig forståelse mellem de to banker. Det glæder mig meget at se, at EIB og EBRD er nået til enighed om deres samarbejde i de pågældende samarbejdslande. Dette vil være grundlaget for en mere global trepartsaftale med Kommissionen til erstatning af de regionalt baserede aftaler.

Det vigtigste resultat af midtvejsrevisionen er lovforslaget, som Kommissionen netop har forelagt Parlamentet og Rådet, om ændring af EIB's mandat for resten af det nuværende finansielle overslag.

Jeg er sikker på, at De vil være enig i, at det er et solidt og afbalanceret forslag, hvor der er taget højde for Parlamentets henstillinger og prioriteter. Forslaget har til formål at styrke det eksterne mandats fokus på de vigtigste politiske områder, hvor EIB har gode resultater, især på områderne for bekæmpelse af klimaændringer, social og økonomisk infrastruktur og udvikling i den lokale private sektor, samt at sætte fokus på udviklingsaspekterne af EIB's finansiering.

Vi kan således konkludere, at vi ser frem til konstruktive og produktive drøftelser om dette forslag med Dem og Rådet i de kommende måneder. Vi håber, at vi endnu en gang kan indgå en aftale under førstebehandlingen, således at vi fortsat kan opretholde den retlige stabilitet for et eksternt mandat, som giver os mulighed for effektivt at opfylde EU's udenrigspolitiske målsætninger.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, ordfører for udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. – (HU) Hr. formand, mine damer og herrer! Økonomi- og Valutaudvalget erklærede i sin udtalelse, at Den Europæiske Investeringsbank har ydet en stor indsats i håndteringen af krisen i 2008.

Hvad kan man forvente af en investeringsbank under en krise? Først og fremmest at banken forsøger at kompensere for nedgangen i forretningsbankernes udlånsaktiviteter ved at skabe likviditet. Det er et faktum, at EIB siden 2008 kontinuerligt har øget omfanget af udlån med favorable rentevilkår og lovet at stillet et yderligere beløb på 15 mia. EUR til rådighed for små og mellemstore virksomheder i 2009 og 2010.

Hvorfor er dette så vigtigt? Naturligvis fordi disse virksomheder skaber flest arbejdspladser, og fordi vores største problemer i Europa i øjeblikket er beskæftigelsesrelaterede. Vi skal skabe arbejdspladser.

Banken ydede endvidere en stor indsats i netop denne sammenhæng i omstruktureringen af visse målområder. Banken fokuserede meget på de små og mellemstore virksomheder og hjalp dem med hurtigst muligt at finde fodfæstet. Udvalget vil anbefale hr. Maystadt at fokusere på tre områder, hvor der kan opnås større effektivitet og gennemsigtighed i relation til EIB's aktiviteter.

For det første skal EIB fokusere endnu mere på de lande, som er hårdest ramt af krisen, og dermed yderligere fremme EU's interne samhørighed. For det andet skal EIB ikke blot indgå partnerskabsaftaler med de store forretningsbanker med henblik på finansiering af små og mellemstore virksomheder, men også med de regionale banker og sparekasser, da disse finansinstitutter kender markederne bedst. For det tredje mener vi, at det vil være af afgørende betydning, at de finansinstitutter, der er inkluderet i partnerskaberne, er forpligtet til at overføre mindst 20 % af indtægterne fra EIB's samlede finansiering på 50 % til de små og mellemstore virksomheder, der støttes, med andre ord en større procentdel end påkrævet i henhold til de nuværende aftaler.

Generelt har EIB klaret det godt og er stadig et lysende eksempel i forhold til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til afhjælpning af krisen, men der vil være brug for en yderligere fælles indsats fra Kommissionens og EIB's side for at opnå endnu bedre resultater, især hvad angår jobskabelse.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, ordfører for udtalelsen fra Regionaludviklingsudvalget. – (DE) Hr. formand, hr. Rehn! Jeg ønsker på vegne af Regionaludviklingsudvalget først og fremmest at udtrykke min glæde over betænkningen og takke ordføreren.

Udvalget bifalder Den Europæiske Investeringsbanks solide kapitalgrundlag. Vi glæder os over, at især den økonomiske og sociale samhørighed og konvergens samt konvergenssøjlen i EU's samhørighedspolitik er en vigtig målsætning for EIB. Derudover bifalder vi stærkt EIB's bidrag til opnåelse af konvergensmålene ved at udlåne 21 mia. EUR, 41 % af det samlede EIB-udlån i EU, til konvergensprojekter.

Jeg ønsker endvidere at understrege den yderligere fordel af at træffe foranstaltninger i samarbejde med Kommissionen og EIB's strategi om at yde supplerende støtte og gearing til strukturfondsinterventioner.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, for PPE-Gruppen. – (FR) Hr. formand! Jeg ønsker først og fremmest at takke EIB's formand, hr. Maystadt, og sige, at det er en stor glæde at se Dem igen, da jeg også har udarbejdet en identisk betænkning tidligere. Jeg ønsker endvidere at byde kommissæren velkommen og takke ordføreren og ordførerne fra de øvrige grupper for et fantastisk stykke arbejde samt byde dem velkommen også.

Hr. formand, det er beklageligt, at Rådet ikke er repræsenteret, da EIB er et mellemstatsligt instrument. Det er medlemsstaterne, der er EIB's partnere. Jeg ønsker endnu en gang at understrege, at jeg bifalder det engagement, som hr. Maystadt og hans kolleger udviser i forbindelse med alle disse spørgsmål.

Jeg ønsker først og fremmest at henlede opmærksomheden på tilsyn, som er et emne, som ligger mig meget på sinde, da Den Europæiske Investeringsbanks opgaver efter min opfattelse betyder, at den skal øve tilsyn. EIB har ikke overordnede tilsynsopgaver, da Banken er en international enhed, der ikke er underlagt de nationale revisionsmyndigheder.

Jeg har udarbejdet et ændringsforslag, som har til formål at sikre, at den europæiske banktilsynsmyndighed, som forhåbentlig bliver oprettet, har ret til at udføre tilsynsmæssige opgaver. Jeg håber, at kommissær Rehn vil støtte denne idé. Jeg har erfaret, at medlemsstaterne er imod idéen. Medlemsstaterne vil ikke kunne give EIB opgaver på lang sigt eller sikre, at EIB kan øve tilsyn.

Jeg ønsker at slutte af med at tale om investeringer og EIB's rolle i denne sammenhæng. EU foretager ikke tilstrækkelige investeringer, og vi ved i dag, at vi er nødt til at investere mere, uanset om det drejer sig om transportnet, energi, højhastighedstoge, motorveje, universiteter, vand, rumforskning eller sundhed. Den Europæiske Investeringsbank har imidlertid ret: EIB er en bank, og den skal beskytte sin AAA-status.

Derfor foreslår jeg, at vi i Europa 2020-strategien i det mindste har en målsætning på 1 trillion EUR i investeringer. Det kan godt lade sig gøre, men vi skal etablere et investeringsbudget inden for EU, og vi skal samarbejde med EIB gennem anvendelse af innovative instrumenter. Jeg foreslår, at EU skal være EIB's partner, da det vil skabe bedre synergi mellem EU og dette instrument, hvilket vil være af helt afgørende betydning for Europas fremtid.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, for S&D-Gruppen. – (RO) Hr. formand! Vi kan vist alle være enige om, at Den Europæiske Investeringsbank er blandt de europæiske projekter, som kan betegnes som vellykkede europæiske projekter. Jeg ønsker endvidere på dette tidspunkt at ønske EIB tillykke med opretholdelsen af sin AAA-status, som er en fantastisk bedrift.

Men den nuværende økonomiske situation i Europa betyder imidlertid, at Den Europæiske Investeringsbank skal foretage en omfattende revision af sin mission. Jeg vil gerne nævne tre vigtige punkter. For det første skal alle udlån være rettet imod støtte af Europa 2020-strategien. For det andet skal EIB's udlån anvendes til at støtte omfattende investeringsprojekter, således at Europas økonomier kan genoprettes. Endelig kan og skal Den Europæiske Investeringsbank støtte oprettelsen af et langt mere stabilt og stærkt europæisk grundlag.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, for ALDE-Gruppen. – (SV) Hr. formand, hr. kommissær, hr. Maystadt! Jeg ønsker at takke vores ordfører mange gange for den interessante og fremragende betænkning. Jeg ønsker på vegne af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa at starte med at rose EIB for det fremragende arbejde. Den Europæiske Investeringsbank handlede hurtigt og resolut, da den finansielle krise ramte med fuld styrke. EIB viste sin evne til at tackle de enorme udfordringer, som den stod over for, da den globale økonomiske krise ramte økonomierne i EU.

EIB forøgede pengemængden og sikrede, at omfanget af udlån steg betydeligt. Denne handling medførte, at den finansielle krise ikke blev endnu værre og banede vejen de forskellige former for genopretning. Den vigtige rolle, som EIB spiller i forhold til at støtte de små og mellemstore virksomheder, er som tidligere nævnt af meget stor betydning og bør fremhæves. Disse investeringer gjorde det muligt at afhjælpe krisen betydeligt. Små virksomheder er naturligvis grundlaget for vores økonomi. De udgør 99 % af alle vores virksomheder i Europa og beskæftiger 100 millioner mennesker.

Det er naturligvis uhyre vigtigt, at EIB har en strategi til sikring af bæredygtig langsigtet vækst i EU, og det understreges ofte. Det handler om grøn udvikling, herunder investeringer i projekter i forbindelse med det transeuropæiske net. Et velfungerende transeuropæisk transportnet er en af de vigtigste komponenter i det europæiske vækstinitiativ. Vi har måske lært noget af vulkanudbruddet på Island.

Udligning af forskellene i Europa er en anden vigtig del af EIB's arbejde. Det vil være en fordel for EU at have stabile og økonomisk stærke naboer. I denne sammenhæng er EIB's arbejde særlig vigtigt ud fra et strategisk synspunkt.

Åbenhed, gennemsigtighed og bekæmpelse af svig er særlig vigtige områder. I Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa bifalder vi, at EIB rent faktisk har fulgt de henstillinger, som Parlamentet har fremsat i så mange år. Det er vi meget glade for. I denne sammenhæng kan EIB fungere som et godt eksempel på åbenhed for andre EU-institutioner.

Endelig ønsker jeg at henlede opmærksomheden på et kedeligt punkt for EIB. Det er meget skuffende, at der fortsat ikke er ligestilling inden for EIB. Jeg vil gerne påpege over for hr. Maystadt, at kvinder fortsat er alvorlig underrepræsenteret, især blandt EIB's højtstående tjenestemænd og direktører, og udgør kun ca. 20 % af de ansatte. EIB skal opnå forbedringer på dette område. Det er noget, vi kan læse om i EIB's diversitetsstrategi fra december 2008. Kort sagt er der tre positive punkter og ét mindre positivt punkt eller endda et negativt punkt.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, for Verts/ALE-Gruppen. – (FR) Hr. formand, mine damer og herrer, hr. Maystadt, kære landsmænd! Vi har brug for en bank som Deres. Vi har brug for den på et tidspunkt, hvor private banker ligesom industrien har vist, at de ikke tjener den generelle interesse og ikke længere udfører deres opgave med at yde kredit til samfundet. Vi har brug for offentlige udlånsinstrumenter og endnu mere på europæisk plan. Alene af den grund mener jeg – og vi – at EIB skal påtage sig en større rolle.

Hvilken rolle skal De efter Deres opfattelse spille? Rollen som katalysator naturligvis. En offentlig bank som EIB kan ikke opfylde alle markedets behov, men skal være en katalysator. En katalysator for støtte og transformering af vores samfund, således at man kan tackle de to afgørende udfordringer i vores tid, ikke blot at lære at leve inden for jordens fysiske begrænsninger – det handler naturligvis om klimaændringsspørgsmålet og udpiningen af vores ressourcer – men også at tackle den voksende udfordring i forbindelse med social samhørighed, både inden for EU og globalt, da EIB har en betydelig mission på udviklingsområdet.

Ud fra dette perspektiv ønsker jeg lige at nævne blot et enkelt tal. Når vi ser på de energiinvesteringer, som EIB foretog i 2009, gik to tredjedele til teknologier fra det 19. og 20. århundrede og blot en tredjedel til vedvarende energi.

Udfordringen, som vi stiller hr. Maystadt og EIB, er derfor at ændre forholdet for at sikre, at to tredjedele af EIB's investeringer – og alle investeringer på lang sigt – er rettet imod transformering i 1020 og fremover. Det er sådan, at EIB's rolle som katalysator skal være. Hr. Maystadt har ofte været fremhævet som den bedste i mange sammenhænge. Vi opfordrer til, at EIB også er bedst på globalt plan.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand! Jeg ønsker først og fremmest at takke ordføreren, hr. Deutsch, for den fremragende betænkning. En forøgelse af omfanget af udlån med det beløb, der nævnes i betænkningen, er efter min opfattelse en meget ambitiøs målsætning. Jeg tror rent faktisk, at en europæisk investeringspagt ud fra den europæiske skatteyders og vælgers synspunkt helt grundlæggende kun er vigtig, hvis det omfatter økonomisk støtte til små og mellemstore virksomheder. Jeg bifalder den forøgede finansielle forpligtelse, da den er af stor betydning på dette område. Støtte til denne sektor er især værdifuldt i krisesituationer.

Som repræsentant for Central- og Østeuropa og som polak må jeg sige, at det er uhyre vigtigt for os, at EIB støtter transformering i vores del af Europa og mindsker de eksisterende afstande. Det glæder mig endvidere, at EIB udviser stort engagement, hvad angår forholdet til de europæiske fonde. Dette er også af indirekte betydning for os.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, for EFD-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Når jeg ser på de projekter, som EIB finansierer, slår det mig, at mange involverer store virksomheder, og at kun få involverer små og mellemstore virksomheder, som det egentlig var meningen, at EIB skulle hjælpe. Har selskaber som General Motors, Electrolux og Arcelor Mittal virkelig brug for hjælp fra EIB – ud over de gunstige vilkår, som Banken tilbyder? Og hvad har disse lån gjort for den europæiske økonomi? Har de medvirket til jobskabelse? Nej, de har eksporteret arbejdspladser, sommetider til billigere europæiske lande og sommetider endda uden for EU.

Electrolux er et succeseksempel for EIB. Electrolux har lånt 250 mio. EUR til kapacitetsforøgelse, og de har bygget nye fabrikker i Polen, Rumænien og Ungarn. Så snart disse fabrikker var bygget, blev produktionen overført fra Det Forenede Kongerige med et tab på næsten 2 000 arbejdspladser i Spennymoor, England, så vi kan vist alle være enige om, at EIB spiller en meget vigtig rolle i forbindelse med Europas økonomi, især i forhold til handelsbalancen: EIB eksporterer vores arbejdspladser og importerer arbejdsløshed.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Hr. formand! Det er positivt at læse i årsberetningen, at Den Europæiske Investeringsbank har reageret hurtigt på krisen ved at forøge omfanget af udlån. Især udlån til små og mellemstore virksomheder skal fortsat være en af EIB's vigtigste prioriteter og skal tildeles, hvor det er muligt. Det er imidlertid vigtigt at sikre, at de pågældende virksomheder rent faktisk modtager lånene.

Med hensyn til overvågnings- og tilsynsordningen støtter jeg forslaget om oprettelse af en europæisk banktilsynsmyndighed. For at kunne fungere effektivt skal denne myndighed imidlertid have vidtrækkende beføjelser og mandat til at overvåge banker, der har grænseoverskridende aktiviteter.

Hvad angår Den Europæiske Investeringsbanks målsætninger ser jeg meget gerne, at der lægges større vægt på EIB's aktiviteter inden for Europa. Det er der stærkt behov for i lyset af den nuværende finansielle og økonomiske krise, og det vil endvidere sikre, at overlapning af indsats og interessekonflikter med Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling undgås.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Hr. formand! Jeg er enig med de kolleger, der roser EIB's fortræffelige arbejde.

Når vi lovpriser EIB, kan vi se det som en stærk kontrast til den bedrøvelige, skumle og umoralske historie, der har udspillet sig hos de private banker med deres ekstravagante lønpakker og groteske bonusser og fuldstændige mangel på "corporate governance". Måske til dels fordi EIB står til ansvar for Parlamentet, som formanden siger, har den været præcis det modsatte, og de skal roses for deres gode og korrekte foranstaltninger og især deres hurtige indsats mod den økonomiske krise.

Han nævnte også, med rette, at banken øremærkede SMV'er, der skulle have særlig opmærksomhed og støtte, og jeg ved, at der i mit eget land blev bevilget 300 mio. EUR til SMV'er gennem EIB. Men spørgsmålet er, om den når ud til SMV'erne, og hvis den ikke gør det, kan man så fastslå hvorfor? Er der nogen udvej for virksomheder, der bliver afvist, selv om de ser ud til at have gode forretningsplaner?

I Irland er der også hver dag bevis for, at virksomheder går konkurs, og selv i Irish Times i tirsdags lød overskriften "Staten reducerer midlerne til at hjælpe virksomheder med 22 mio. EUR". Så vi er ikke over det værste endnu.

Jeg ønsker også at stille et spørgsmål om det, man hører om, at private banker bruger penge, der skulle gå til SMV'er, til andre aktiviteter i bankerne.

Jeg vil gerne vide, om det er tilfældet? Kan det fastslås, og navnlig, kan vi i Parlamentet gøre noget for at bidrage til at fastslå, om det passer?

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Hr. formand, hr. Maystadt, hr. Rehn! Først vil jeg gerne takke hr. Deutsch for hans arbejde. Imidlertid vil jeg også gerne benytte lejligheden til at understrege Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) betydning for EU og for EU's borgere og fremhæve, at vi i højere grad skal bruge denne enestående institution, især i økonomiske krisetider.

Set ud fra et budgetkontrolperspektiv, som i moderne sprog også dækker EU-programmers og -institutioners faktiske resultater og præstationer, har EIB afgjort fortjent til sin høje kreditvurdering, især for politisk troværdighed. Den skaber reel merværdi for EU's befolkning gennem de investeringer, som er foretaget i EU's seks hovedprogrammer, lige fra de transeuropæiske net til støtte til små og mellemstore virksomheder og særprogrammer som projektet til bekæmpelse af klimaforandring. Jeg er sikker på, at dette vil få bred støtte i Europa-Parlamentet. Det betyder dog også, at Parlamentet i fremtiden må udvide sine egne tilsynsprocedurer. Jeg tænker her på f.eks. investeringsfaciliteten.

Endelig vil jeg gerne fremsætte endnu et punkt, der er særdeles vigtigt for min gruppe, og som er rettet direkte mod EIB. Vi ser positivt på, at EIB har revideret sin politik for offshorefinanscentre. Vi har dog også brug for en forsikring om, at indtægter på grundlag af EIB-midler ikke finder vej til den form for skattely, ellers vil EIB risikere at skade det ry og den status, banken har opbygget.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE).(FR) Hr. formand! Den Europæiske Investeringsbank er både en bank og en institution. Som bank må den ikke glemme, at den er en institution, og som institution må den ikke glemme, at den er en bank. Derfor skal den opfylde EU's krav på den ene side uden at se bort fra sin refinansieringskapacitet på den anden.

Ud fra denne synsvinkel har vi ikke ret til at få den til at tage unødvendige risici, især i dens aktioner i udviklingslande. Derfor er det vigtigt at fremme en slags aftale mellem medlemsstaterne og Kommissionen på den ene side og Den Europæiske Investeringsbank på den anden, hvorved institutionelle donorer har mulighed for at yde donationer, mens EIB i kraft af sin rolle kan bevilge lån.

Denne forsigtighedsforanstaltning burde beskytte os mod de tilbageslag, Verdensbanken oplevede, da den for nogle få år siden måtte annullere lån til en værdi af 50 mia., som under alle omstændigheder ikke ville være blevet betalt. Jeg mener, vi kan undgå sådanne erfaringer med den forsigtighed, EIB udviser i sine transaktioner, og jeg vil gerne tilskynde den til yderligere at udvikle sine foranstaltninger i udviklingslandene, fordi der afgjort stadig er en vis manøvremargin der.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).(FR) Hr. formand, hr. formand for Den Europæiske Investeringsbank! I EIB's beretning for 2008 insisterede Parlamentet på, at bankens eksterne aktiviteter skulle opfylde EU's generelle målsætninger.

Derfor ville projektet om at finansiere et atomkraftværk i Jordan stride mod grundlaget for artikel 3, stk. 5, i EU-traktaten. Jeg citerer, "Unionen bidrager til bæredygtig udvikling af jorden i forbindelserne med den øvrige verden."

I februar 2009 kontaktede de jordanske myndigheder EIB for at få støtte til deres atomkraftudviklingsprojekt, der navnlig indebærer opførelse af et atomkraftværk inden 2016.

Det er derfor med en vis tilfredshed, jeg har modtaget forsikring fra Deres tjenestegrene om, at EIB ikke imødekom denne anmodning, og at banken mener, at dens opgave er at støtte projekter i Jordan, som sigter mod at udvikle vind- og solkraft, der er fremtidens energikilder for vores planet, fordi de er vedvarende.

Vil denne holdning gøre sig gældende i forbindelse med andre ansøgninger om finansiering af atomkraftværker?

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Hr. formand! Ukraines stabilitet er et naturligt mål for alle EU-medlemsstater, delvis fordi Ukraine er en af vores største og vigtigste partnere. Mens vi ser på, gennemgår Ukraine en krise. Ukraines budgetstabilitet vil være afgørende for den sociale og politiske situation samt for landets fremtid. Jo mere hjælp og politisk støtte vi giver Ukraine, jo mere vil vi have ret til at forvente reformer i den ukrainske økonomi til fremme af et frit marked.

Den økonomiske krise i Ukraine er ikke kun en krise for Ukraine, men er også en sag for os alle. I Ukraines vanskelige situation i dag bliver det tydeligt, hvor meget vi kan hjælpe. Derfor støtter jeg makrofinansiel bistand til Ukraine. Jeg synes, vi i dag skal sige, at den burde være større, og at jo større den er, jo større og mere ambitiøse kan vores forventninger være til Ukraine.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Hr. formand! Den Europæiske Investeringsbank har uden tvivl været en succes, siden den blev grundlagt for 52 år siden, især med hensyn til at nå og styrke EU's mål og finansiere små og mellemstore virksomheder, som er erhvervslivets grundpille i EU og grundpillen i de virksomheder, der har brug for at blive opretholdt i løbet af den nuværende økonomiske krise for at bevare arbejdspladser og social ro i Unionen.

Som vi alle ved behandler EU i dag den græske krise. Naturligvis ved jeg ikke, om fremtidige historikere vil kalde den "den græske krise" eller "finanskrisen", eller måske vil de kalde den "den monetære krise". Det, jeg ved, er, at hvis Galileo levede i dag, ville han ikke sige, at verden drejer rundt, han ville sige, at "verden løber", fordi begivenhederne løber af med os, og som EU må vi følge dem og finde de nødvendige løsninger.

Jeg tror, at alle her mener, at hvis livet skal gå glat videre i EU, må vi fremskynde fuldførelsen af den politiske og økonomiske union. Når det er sagt, mener jeg, at EIB har den ekspertise og den objektive kapacitet, der skal til for i højere grad at gribe ind, og jeg foreslår – og jeg retter dette forslag specifikt til hr. Rehn, som jeg virkelig respekterer for den seriøsitet, hvormed han tager fat på forskellige spørgsmål – at vi bør undersøge muligheden for, at EIB spiller en rolle i fremtiden med at vurdere medlemsstaternes kreditværdighed.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Hr. formand! De tidligere talere har med rette fremhævet Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) betydning. Fru Kadenbach har f.eks. omtalt dens væsentlige bidrag til social konvergens. Jeg vil gerne sætte det ind i en politisk sammenhæng. Vi er meget bekymrede over, at partier på den ekstreme højrefløj vinder frem i flere og flere lande. Det skyldes, at den sociale konvergens i EU ikke fungerer på den måde, vi alle kunne have ønsket.

Disse radikale højrefløjspartier er meget ofte ulve i fåreklæder, hvilket giver dem mulighed for at skjule deres massive og kyniske foragt for menneskeheden. Mit sidste eksempel, hr. formand – og jeg er klar over Deres politiske ståsted – vedrører det, hr. Mölzer lige har gjort. Han har holdt en pæn lille tale, men undervejs har han kaldt en af sine politiske modstandere – med andre ord mig – for psykopat. Det er en sprogbrug fra Hitlers fascisme. Det er den måde, disse mennesker arbejder på, ved at stemple deres politiske modstandere som uhyrer. Jeg vil gerne bede Dem om at træffe de nødvendige foranstaltninger, og jeg vil også bede medarbejderne i EIB om at fortsætte med deres arbejde, især i forbindelse med gennemsigtighed. De bør gøre det, de gør, endnu mere gennemsigtigt, fordi den tilgang vil bidrage til at bekæmpe den voksende fascisme.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Hr. formand! Med EIB's beretning for 2008 fejrer vi en mærkedag, for EIB har nu bidraget aktivt til vores kontinents økonomiske udvikling i over 50 år.

Som en EU-bank, der yder langfristede lån, spiller den en afgørende rolle med at bekæmpe den krise, vi oplever i dag. Vi bør hylde den reaktionsevne, den har udvist siden efteråret 2008. Alene i 2008 udbetalte EIB 10 mia. EUR mere, end den havde forventet.

Som medlem af Parlamentets Regionaludviklingsudvalg og Økonomi- og Valutaudvalg er jeg særlig interesseret i EIB's bistand til Europas små og mellemstore virksomheder. Det forekommer mig særdeles vigtigt fortsat at udvikle initiativer som JEREMIE. Virksomheder har brug for egenkapital, risikovillig kapital, garantier, lån og den tekniske bistand, der tilbydes gennem JEREMIE. For et år siden iværksatte regionen Auvergne – en del af min eurovalgkreds, som hr. Audy, der er til stede her, kender udmærket – denne støtteordning for SMV'er. Den er på 25 mio. EUR, hvoraf 18 mio. EUR kommer fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU), og den skal hjælpe små virksomheder, støtte innovation og bidrage til at overvinde krisen.

Det glæder mig at se dette konstruktive samarbejde mellem EIB, Den Europæiske Investeringsfond og vores lokale myndigheder. Jeg er over bevist om, at vi skal fortsætte ad denne vej, hr. Maystadt.

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman (S&D). - (EN) Hr. formand! I EU reagerede EIB hurtigt og præcist på finanskrisen i 2008 ved at øge sin kapital og næsten fordoble investeringer og udbetalinger sammenlignet med de foregående år, og især til SMV'erne. Under sit eksterne mandat har EIB dog ikke udvist den samme sans for, at det haster med konjunkturudlignende foranstaltninger i udviklingslandene. EIB reducerede endog sine investeringer betydeligt i AVS-landene, i Asien og i Latinamerika. Årsberetningen viser smerteligt, at EIB's svar på krisen har været alt for langsomt for udviklingslandene.

EIB's hovedopgave som offentlig institution i udviklingslandene skal ikke kun være at investere i omfattende infrastruktur. En anden og lige så vigtig opgave er det at tilvejebringe kapital i tider med knaphed og støtte markederne, når private banker er tilbageholdende. Under sit eksterne mandat skal EIB investere mere i finansielle tjenesteydelser, tilbyde borgere og SMV'er bedre adgang til lån og opsparing. Det fører til bæredygtig vækst her og i udviklingslandene.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis (S&D).(EL) Hr. formand, Mine damer og herrer! Før jeg byder formand Maystadt velkommen til Europa-Parlamentet, og før jeg ønsker ham tillykke både med Den Europæiske Investeringsbanks succeser og dens ambitiøse forretningsplan, vil jeg gerne udtrykke min afsky for det morderiske brandattentat mod tre af mine medborgere i Athen i går på deres arbejdsplads og udtrykke min dybeste medfølelse med deres familier.

Den nuværende økonomiske krise har uden tvivl sat fokus på Den Europæiske Investeringsbanks vigtige arbejde. Supplerende finansiel støtte fra EIB har muliggjort hurtige udbetalinger og bidraget til at støtte realøkonomien, især ved at beskytte nyttige projekter og hjælpe levedygtige virksomheder i disse særdeles vanskelige tider.

EIB har også spillet en vigtig central rolle i kerneprogrammet om konkurrenceevne i Europa, hvorigennem EIB via JASPERS- og JEREMIE-initiativerne har fremmet instrumenter til at yde endnu mere væsentlig støtte til innovation.

EIB's rolle bliver stadig vigtigere ikke kun inden for rammerne af samhørighedsmålene, men også i forbindelse med gennemførelsen af Europa 2020-strategien. De smarte finansielle ordninger/instrumenter, den til stadighed udvikler, og det senere initiativ ELENA eller European Local Energy Assistance forventes at yde et afgørende bidrag til beskæftigelsen gennem store investeringer i sektorer som bæredygtighed og energiforsyningssikkerhed, der direkte påvirker lokal økonomisk udvikling og forbedrer vores borgeres livskvalitet.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). - (LT) Hr. formand! Efter at Europa var blevet ramt af den finansielle og økonomiske krise, præsident Adamkus, blev støtte fra Den Europæiske Investeringsbank til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) særlig nødvendig. Jeg opfatter den beslutning, banken tog i 2008, om at bevilge 42 % flere lån end det foregående år til SMV'er, som meget positiv, eftersom de udgør 99 % af alle EU's virksomheder og beskæftiger over 100 mio. mennesker. I betragtning af at den økonomiske krise endnu ikke er forbi, og arbejdsløshedsniveauet er stadig stigende, skal vi sikre, at Den Europæiske Investeringsbank yderligere øger lånemulighederne for SMV'er, forbedrer adgangen til kapital og forenkler de komplicerede bureaukratiske regler, således at projekter kan finansieres hurtigere og mere effektivt, især i de medlemsstater og sektorer, der har lidt mest under krisen. Ud over støtte til de virksomheder, jeg har nævnt, bør Den Europæiske Investeringsbank også fortsat være særlig opmærksom på at finansiere udviklingen af en bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energiinfrastruktur og en harmonisk transportinfrastruktur.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D) . (EN) Hr. formand! Hvis vi ikke havde Den Europæiske Investeringsbank, ville vi lige nu desperat forsøge at oprette den. Jeg ser positivt på forslaget om at øge mængden af lån betydeligt og også støtte dens rolle med at hjælpe udviklingslande uden for EU.

Efter min mening spilder vi imidlertid værdifulde ressourcer ved ikke at trække på dens ekspertise i den bredere finanskrise. Vi har akut brug for en EU-mekanisme for finansiel stabilitet. Ved at oprette en trustfond som foreslået af De Europæiske Socialdemokraters Gruppe kunne vi sikre, at medlemsstater, der kommer under angreb fra skrupelløse spekulanter, kunne få støtte uden direkte at skulle ty til skatteyderne, og vi kunne sikre lavere spreads. Det ville klart vise markedet – især de skrupelløse spekulanter – at vi ikke er parate til at lade nogen medlemsstat blive kørt i sænk og ødelagt, som det på nuværende tidspunkt sker med Grækenland og sandsynligvis vil ske med andre medlemsstater, ikke mindst mit eget land, Irland.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Hr. formand! På baggrund af krisen er det lykkedes Den Europæiske Investeringsbank hurtigt at ændre sine prioriteringer for långivning med henblik på at yde støtte til små og mellemstore virksomheder, der er mest udsat for de risici, krisen udløser, og de øgede omkostninger til lån. Det er vigtigt for os at se, i hvilken grad banken kan sikre medfinansiering til projekter, som finansieres af strukturfondene i medlemsstaterne i Øst, for som bekendt oplever en række små og mellemstore virksomheder og lokale myndigheder store vanskeligheder med at få adgang til EU-midler, som der ikke er medfinansiering til rådighed for på finans- og bankmarkedet.

Jeg mener, bankens aktiviteter i den kommende periode skal være fokuseret på lande, der er hårdt ramt af krisen og ikke kan kickstarte deres økonomier, med henblik på at støtte samhørighed og forebygge den fortsatte økonomiske og sociale tilbagegang.

Den Europæiske Investeringsbank har en særlig plads i den finansielle mekanisme, der står til rådighed for EU, til at genstarte den økonomiske vækst. Derfor støtter jeg henstillingen om, at EU som juridisk person kan blive aktionær i banken på linje med medlemsstaterne, hvilket vil bidrage til at styrke samarbejdet.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg vil give ordet i et halvt minut til hr. Mölzer, der følte, han blev omtalt i et andet medlems indlæg.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Hr. formand! Jeg vil gerne fremsætte en personlig bemærkning i henhold til artikel 151 i forretningsordenen efter de alvorlige anklager, hr. Martin rettede mod mig i sit indlæg.

Jeg skal understrege, at jeg ikke ønsker at have noget at gøre med dette medlem af Parlamentet. Hans politiske fremgangsmåde er at rette anklager mod sine kolleger, at rette anklager mod hele Parlamentet i medierne og hævde, at Parlamentets embedsmænd er dovne, ugidelige og uduelige. Jeg vil ikke tale til en mand, der benytter secret service-metoder som nøglehulskamera, miniaturekameraer og andet hemmeligt udstyr til at udspionere folk. Jeg har ikke talt til ham i dag, og jeg vil ikke gøre det i fremtiden. Jeg ønsker ikke at have noget at gøre med sådan en person. Jeg afviser hr. Martins påstand, og efter min mening bør han trække den tilbage.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Hr. Mölzer! Deres ord er derfor blevet registreret i det fuldstændige referat af dagens møde.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Hr. formand! Jeg må begynde med at rose Den Europæiske Investeringsbank for dens bestræbelser på at nå Fællesskabets mål. Denne institution har spillet og spiller fortsat en afgørende rolle under den aktuelle finansielle og økonomiske krise.

Konvergensmålet får betydelig støtte fra Struktur- og Samhørighedsfondene, da det er et af bankens centrale mål. 21 mia. EUR, ca. 41 % af det samlede beløb på EIB-lån i EU, er blevet brugt til at finansiere lån til projekter med dette mål for øje. Jeg mener ikke, at fattigere regioner kan blive udviklet, før der er skabt en infrastruktur, som sikrer tilgængeligheden samt den rette sociale og uddannelsesmæssige infrastruktur baseret på de fælles standarder for alle EU-borgere.

Derfor opfordrer jeg Den Europæiske Investeringsbank til at fortsætte foranstaltningerne til fremme af økonomisk og social samhørighed i EU og foranstaltningerne til bekæmpelse af finanskrisen ved at øge…

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Hr. formand! Den Europæiske Investeringsbank spiller en væsentlig rolle med at øge konvergensniveauet i hele EU, hvilket er et afgørende bidrag under den økonomiske recession, der har ramt investeringerne hårdt, især i den offentlige infrastruktur.

Jeg synes EIB har reageret meget hurtigt på de udfordringer, krisen har forårsaget, f.eks. ved at bevilge finansiering til Rumænien til et samlet beløb på næsten 1,5 mia. EUR i 2009. Disse lån fremhæver alsidigheden i bankens engagement i at fremskynde processen med at bygge bro over udviklingskløfterne i perioden efter tiltrædelsen.

Som mine kolleger har sagt, er en betydelig del af lånene til at støtte SMV'er. Jeg mener, at en forbedring af disse virksomheders adgang til kapital kan spille en central rolle med hensyn til at give EU's økonomi en saltvandsindsprøjtning og bekæmpe arbejdsløsheden. I den forbindelse vil det være nyttigt at få foretaget årlige vurderinger af, hvor tilgængelige og effektive disse lån er med hensyn til at sikre større gennemsigtighed om, hvad de i sidste instans bliver brugt til, og forbedre den administrative proces.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Hr. formand! Vi bør glæde os over den vigtige rolle, Den Europæiske Investeringsbank spiller for genopbygningen af vores økonomier i de vanskelige tider, de fleste af medlemsstaterne står i. Mit land, Litauen, er i den situation. EIB spiller en rolle i den nationale stimuleringspakke, især når det drejer sig om at styrke finansieringen af små og mellemstore virksomheder, men også finansieringen af vedvarende energi- og transportprojekter.

Jeg vil ikke desto mindre indtrængende opfordre de europæiske regeringer til at sikre EIB en større udlånskapacitet til vores naboer, især dem mod øst, som også lider under virkningerne af krisen, og har stærkt behov for lån og investeringer. Særlig tiltrængte er investeringer i de hårde sektorer som transport, miljø og sidst, men ikke mindst, energi. Den sidste er af særlig betydning, især når man kender energiinfrastrukturproblemerne, der…

(Formanden afbrød taleren.)

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Hr. formand! Også jeg vil gerne slutte mig til de velvillige taksigelser til hr. Maystadt og Den Europæiske Investeringsbank og også til hr. Deutsch, der udarbejdede betænkningen.

I forhandlingen har vi kunnet skelne to mål, for det første udvikling og for det andet stabilisering, eller omvendt – rækkefølgen er ikke vigtig. I EU og medlemsstaterne tænker vi primært på udvikling i forbindelse med samhørighed. Her ønsker jeg især at understrege den rolle, der kan spilles ved at finansiere små og mellemstore virksomheder. Vi har allerede i Lissabondagsordenen sagt, at uden sektoren for små og mellemstore virksomheder og uden regionalt samarbejde vil det ikke være muligt at udvikle samhørighed.

Vi har lande uden for EU, som er naboer til EU, østpartnerskabslandene, hvor det ikke vil være muligt uden hjælpen fra Den Europæiske Investeringsbank – det talte hr. Kowal også om, og det gjorde fru Andrikienė også...

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Hr. formand, hr. Maystadt! Jeg er interesseret i at høre, hvordan drøftelserne om Basel III påvirker banken og, især, Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Mener De, at vi har den nødvendige kreditværdighed til at yde effektiv støtte i en økonomisk krise, eller tror De, at der er behov for at forbedre vores kreditværdighed? Hvilke muligheder ser De i fremtiden for at stille mere risikovillig kapital til rådighed i kriser som den, vi oplever nu? Støtten fra EIF er af stor betydning, især for små og mellemstore virksomheder i vanskelige tider.

Jeg vil gerne takke Den Europæiske Investeringsbank (EIB) for dens vellykkede samarbejde med EIF og for, at den har gjort store fremskridt med at fokusere på små og mellemstore virksomheder og frem for alt på de transeuropæiske net.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Maystadt, formand for Den Europæiske Investeringsbank. (FR) Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle talerne for deres indlæg. Naturligvis fortjener nogle af de rejste spørgsmål at blive drøftet nærmere. Jeg kan kun give nogle få svar her, og jeg vil skelne mellem spørgsmål, der vedrører vores operationelle prioriteringer på den ene side og dem, som mere handler om tilsyn og ledelse på den anden.

Blandt vores operationelle prioriteringer er der en, som har tiltrukket sig en række medlemmers opmærksomhed, og det er den støtte, der bør ydes små og mellemstore virksomheder. Især fru Győri og hr. Schmidt understregede dette. Jeg synes, de har helt ret i at understrege betydningen af støtte til SMV'er.

Som De utvivlsomt ved, lancerede vi i 2008 et nyt produkt for lån til banker til små og mellemstore virksomheder, som giver os mulighed for mere effektivt at overvåge brugen af de midler, vi udlåner. Således kan jeg fortælle, at vi fra sidste kvartal af 2008 til slutningen af 2009 underskrev lån til en værdi af 21 mia. EUR, hvoraf 16 mia. EUR faktisk er blevet brugt. Endvidere var over 90 % af disse midler allerede ved udgangen af sidste år blevet udlånt til små og mellemstore virksomheder.

Jeg synes derfor, at vi kan yde betydelig støtte på denne måde ved at gå gennem forretningsbanker og, som fru Győri understregede, ikke kun bruge traditionelle forretningsbanker som formidlere, men også regionale banker og sparekasser. Vi har diversificeret viften af vores formidlere.

Vi prøver også at arbejde tæt sammen med vores datterselskab, Den Europæiske Investeringsfond, med kombinerede foranstaltninger, eftersom denne fond kan yde garantier for porteføljen af lån, som ydes SMV'er. Fru Auconie gav et helt konkret eksempel på denne deltagelse, og jeg er taknemmelig for hendes opbakning i den forbindelse.

Den anden operationelle prioritering, der fangede Deres interesse, er naturligvis konvergens, og jeg kan bekræfte, at Den Europæiske Investeringsbank bestræber sig på yderligere at øge sine operationer i de såkaldte konvergensregioner. De vil således se, at vores lånevolumen i 2009 voksede mere i de nye medlemsstater end i de gamle. Det er en del af vores beslutsomme indsats for at prøve at bidrage til at mindske kløften mellem medlemsstaterne, eftersom det netop er det, konvergens handler om.

I den forbindelse er det vigtigt, som fru Kadenbach og hr. Czarnecki især understregede, at have et godt samarbejde med Kommissionen om anvendelsen af strukturfondene, og jeg kan fortælle, at det i hvert fald er tilfældet.

Endvidere har vi sammen med Kommissionen afsluttet flere fælles programmer. JASPERS, der yder teknisk bistand til forberedelse af projekter, som kan være berettigede til støtte fra strukturfondene, JEREMIE, som er en original idé med det formål at omdanne strukturfondene til finansielle instrumenter af revolverende art (vi kan bruge de samme beløb flere gange) og endelig JESSICA, som er den samme idé om at bruge strukturfondene til finansiering i et byfornyelsesområde.

Den tredje operationelle prioritering er energi og bekæmpelse af klimaforandring. Vi vil måske få lejlighed til at drøfte dette nærmere, men jeg kan forsikre Dem om, at idéen er at lægge mere vægt på vedvarende energikilder og energieffektivitet i overensstemmelse med den strategi, der er vedtaget på EU-plan.

Hr. Lamberts nævnte tal for perioden 2002-2008, men hvis man ser på de seneste tal, især dem fra 2009, vil man se, at forholdet er ved at vende, eftersom vi i 2009 finansierede vedvarende energiprojekter til en værdi af over 4 mia. EUR, hvilket udgør over 70 % af vores finansiering til elektricitetsproduktion.

Hensigten er herefter at videreføre denne udvikling i forholdet ved at sikre mere støtte til vedvarende energi og energieffektivitet, og her vil jeg gerne takke hr. Stavrakakis, der i sit indlæg omtalte ELENA-programmet, som endnu en gang er et fælles program med Kommissionen om at yde teknisk bistand på energieffektivitetsområdet.

Stadig vedrørende energi vil jeg gerne sige til fru Benarab-Attou, at vi respekterer hver medlemsstats valg, for så vidt angår policy mix. Hvis en medlemsstat beslutter at bruge atomenergi, skal EIB ikke modsætte sig det, men jeg bekræfter, at vi i Jordans tilfælde kun drøfter finansiering af vedvarende energikilder.

Jeg skal fatte mig i korthed nu og tage fat på nogle få emner vedrørende tilsyn og ledelse. Hr. Audy har gennemgået tilsyn, han kender vores holdning, vi er fuldstændig åbne, og der bliver allerede i vid udstrækning ført tilsyn med os af en uafhængig revisionskomité, af Revisionsretten, når vi bruger EU-budgettet, af OLAF og af EU-ombudsmanden. Jeg tror, vi allerede er den mest overvågede internationale finansinstitution.

Når det er sagt, anerkender jeg, at det kan være nyttigt at have tilsyn med banker, og vi er derfor helt åbne over for forslag om det emne, især via den nye Europæiske Banktilsynsmyndighed.

For så vidt angår Basel III vil jeg blot sige til hr. Rübig, at vi følger arbejdet nøje. Det er for tidligt at fremsætte en mening om, hvilken virkning det kan have, eftersom vi kun er i høringsfasen for Basel III, og parametrene er endnu ikke besluttet.

Med hensyn til offshorefinanscentre vil jeg sige til hr. Geier, at det er noget, vi er meget interesserede i. Hvis han ønsker det, kan vi forklare vores nye politik nærmere, men det vigtigste er faktisk at forhindre skattetænkning, når der benyttes offshorefinanscentre.

Endelig et særligt punkt, som hr. Schmidt tog op. Han har ret, vi mangler stadig nogle fremskridt i forbindelse med ligestilling. Det tal, han citerede, vedrører kun ledende medarbejdere. Det er rigtigt, at vi har for få kvinder blandt EIB's ledere. Vi har implementeret en handlingsplan, og vi håber at korrigere denne situation i løbet af de nærmeste par år, men jeg ønsker at forsikre om vores vilje i den henseende. Vi ønsker at forbedre en situation, der faktisk er uacceptabel, som den ser ud i dag.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Kommissionen. (FI) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne sige tak for en meget professionel og konstruktiv forhandling og tak til hr. Deutsch for hans fortræffelige betænkning.

Jeg ønsker at sige tre ting om sagen. For det første har jeg tillid til, at denne forhandling og betænkning vil danne et solidt grundlag for den omgående vedtagelse af Den Europæiske Investeringsbanks eksterne mandat. Det er vigtigt for os at kunne sikre, at vi gennemfører EU's fælles mål for udenrigspolitik og udviklingssamarbejde effektivt.

For det andet er Den Europæiske Investeringsbank en afgørende vigtig partner for Kommissionen, især hvis vi skal nå Europa 2020-målene, navnlig på områderne bæredygtig vækst og beskæftigelse. EIB har nøglen til udviklingen af infrastruktur, innovation og små virksomheder, og vi samarbejder tæt og problemfrit herom.

Mange af Dem har forståeligt nok omtalt situationen i Grækenland. I går sendte jeg på Kommissionens vegne vores medfølelse med familier og venner til dem, der mistede livet i Athen som følge af volden. En voldsom debat er et træk ved demokratiet, men vold kan aldrig tolereres, og der skal være en meget skarp grænse for den slags opførsel.

Kommissionen har aktivt arbejdet for at opbygge et stabiliseringsprogram for den græske økonomi og vedtage en omfattende finansiel redningspakke til at støtte finansiel stabilitet i hele euroområdet og sikre den græske økonomis stabilitet. I slutningen af sidste uge foreslog vi Eurogruppen en omfattende finansiel redningspakke og et stabiliseringsprogram til 110 mia. EUR i alt. Eurogruppens finansministre traf en beslutning i søndags under henvisning til et forslag fra Kommissionen, ECB og IMF. Det var en vanskelig, men samtidig nødvendig og ansvarlig beslutning. Nu er det afgørende vigtigt, at alle de nationale parlamenter færdiggør deres beslutninger snart. Jeg er i hvert fald fortrøstningsfuld med hensyn til Deres støtte til at nå dette mål.

Dette handler ikke kun om Grækenland, men om stabiliteten i hele euroområdets økonomi. Det er afgørende at standse buskbranden i Grækenland, før den udvikler sig til en skovbrand, der breder sig til hele Europa. Jeg er sikker på, at vi kan gøre det, men det betyder, at vi skal handle ansvarligt. Det er ikke tiden nu til at score billige point. Det er tidspunktet for ansvarlig og beslutsom handling. Euroen er ikke kun en teknisk aftale. Den er måske EU's vigtigste fælles politiske projekt.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, ordfører. (HU) Hr. formand, formand Maystadt, kommissær Rehn! Tillad mig at takke mine kolleger, formanden og kommissæren for denne værdifulde forhandling.

Før vi kan stemme vil jeg gerne fremsætte tre bemærkninger efter flere måneders grundigt og efter min mening værdifuldt forberedelsesarbejde. Som Montecuccoli sagde for flere hundrede år siden om en vellykket krig – at kæmpe en vellykket krig kræver penge, penge og penge. Det er klart, at vi for at løse de økonomiske problemer, som rammer os alle, har brug for jobskabelse, jobskabelse og jobskabelse. Det er vigtigt, at Den Europæiske Investeringsbank altid har anset dette for at være et vitalt mål, og dagens forhandling beroliger os alle med, at den fortsat vil arbejde i partnerskab med Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet i kampen for at nå disse mål.

Jeg synes, at bemærkningerne fra kolleger, som indtrængende beder Den Europæiske Investeringsbank om at være mere opmærksom på de medlemsstater, som er hårdest ramt af krisen, er vigtige. Jeg mener, at vi også her banker på åbne døre.

I forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks eksterne mandat synes jeg også, at de bemærkninger, der er fremsat her under plenarforhandlingen for at understrege betydningen af at sikre støtte og kredit til de europæiske lande, der grænser op til EU, er vigtige. Ukraine blev nævnt og også Balkanregionen. Det er jeg enig i. Endelig vil jeg gerne nævne to herrer ved navn her ved afslutningen af forhandlingen. Ved sådanne lejligheder er det normalt lederne af institutioner, der får ros. Jeg vil naturligvis gerne rose formand Maystadt for det arbejde, han har gjort indtil nu, men lad mig også takke hr. de Crayencour og hr. Brito, der har været fortræffelige partnere for Europa-Parlamentet, for deres arbejde. Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne takke mine kolleger for deres samarbejde. Det var en fælles indsats, og succesen deler vi også.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Hr. Hans-Peter Martin har bedt om ordet på grund af personlige bemærkninger. Hans landsmand, hr. Mölzer, omtalte hr. Hans-Peter Martin, hans fortid og hans opførsel, og derfor har han i medfør af artikel 151 ret til at svare.

Disse indlæg med personlige bemærkninger må ikke udvikle sig til en gang pingpong, hvor den ene person omtaler den anden, og den anden omtaler den første. Derfor vil jeg efter hr. Martins indlæg anse denne sag for at være helt afsluttet. Hr. Martin får et minuts taletid, og jeg anmoder ham om at holde sig strengt til artikel 151 og advarer ham om, at jeg afbryder ham efter præcis et minut.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Hr. formand! Det er trist, at jeg er nødt til at bringe dette op in plenum. Jeg er nødt til at fortælle, at det, hr. Mölzer sagde, er usandt. På vejen herind kaldte han mig faktisk psykopat. I de seneste år har han ofte sagt til mig, at jeg burde konsultere en psykiater. Det er den måde, radikale højreorienterede arbejder på. Sidste år sagde lederen af den socialdemokratiske gruppe, "Jeg mener, Hein-Christian Strache er nazist". Det er den mand, hvis parti hr. Mölzer er medlem af, og som han arbejder tæt sammen med.

Jeg mener virkelig, at vi på grundlag af det, vi gentagne gange har oplevet her, ikke kun bør diskutere den økonomiske krise, finanskrisen og det, som nu kan omtales som en pengekrig. Vi bør også behandle den farlige og voksende højreorienterede radikalisme. Hvis De sad her bagved, hr. formand, ville De med Deres politiske fortid genkende de farlige tendenser, der endnu en gang viser sig i Ungarn, i Østrig og andre steder. Dette skal stoppes, før det kommer ud af kontrol.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i dag kl. 11.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), skriftlig.(GA) Den Europæiske Investeringsbank spiller en helt afgørende rolle i forhold til små og mellemstore virksomheder, der prøver at overleve den nuværende økonomiske krise. Små og mellemstore virksomheder sikrer 70 % af beskæftigelsen i EU, og som følge heraf spiller de en central rolle i den europæiske økonomi.

Den største vanskelighed for disse virksomheder er at få adgang til finansiering og kapital. EIB's centrale rolle med hensyn til at sikre støtte til små og mellemstore virksomheder skal hilses velkommen, og banken bør støttes i sine bestræbelser. 30 mia. EUR er blevet øremærket til små og mellemstore virksomheder for perioden 2008-2011, og over 50 000 virksomheder i EU har nydt godt af EIB-finansiering i 2009.

Jeg ser positivt på beretningens anbefalinger om øget gennemsigtighed i det system, hvorved der skaffes lån gennem EIB's finansielle formidlere. De finansielle formidlere skal videregive disse lån til små virksomheder. Bankens overvågningssystem i forbindelse med disse lån skal forbedres for at sikre disse låns effektivitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), skriftlig. (EN) Jeg sætter stor pris på den fortsatte støtte til Irland, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har givet udtryk for under den økonomiske krise. EIB har reageret beundringsværdigt på de alvorlige likviditetsbegrænsninger og de stramme kreditbetingelser, der har ført til alvorlige problemer med finansiering af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og den faldende tillid til finansmarkederne. EIB har også spillet en vigtig rolle for den europæiske genopretningsplan, især for den styrkede finansiering til SMV'er, energi fra vedvarende energikilder og ren transport. Det er afgørende, at EIB's udlånspolitik over for SMV'er er præget af en dristigere risikotagning med henblik på at give SMV'er adgang til kapital til risikobetonede projekter. Sidste år sikrede EIB Irland 1,02 mia. EUR til seks operationer, hvilket er det højeste beløb, Irland nogensinde har opnået. Jeg synes, det er positivt, at banker, der optræder som formidlere, er kontraktligt forpligtede til at låne mindst det dobbelte af det beløb til SMV'er, som de låner fra EIB, for at sikre, at fortjenesten fra EIB-finansieringen går videre til SMV'er. Disse regler skal dog overvåges nøje, eftersom mange SMV'er i Irland kæmper for at låne fra irske banker, der modtager EIB-lån.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), skriftlig.(PL) I 2008 fejrede Den Europæiske Investeringsbank sit 50-års jubilæum. I hele denne periode har den bidraget betydeligt til udviklingen af integration, afbalanceret og varig udvikling og økonomisk og social samhørighed ved at støtte investeringsprojekter i Europa og yde lån til den offentlige og private sektor, idet den har benyttet finansmarkederne såvel som sine egne midler. I år 2008 begyndte også den verdensomspændende finansielle og økonomiske krise, der smadrede den europæiske økonomi. På baggrund af bankernes begrænsede likviditet, strengere udlånspolitik og kapitalrestriktioner var Den Europæiske Investeringsbank redningen for mange investeringer og projekter, der var i fare. Som reaktion på krisen øgede EIB sin udlånsvolumen til virksomheder betydeligt i 2008. Det var særdeles vigtigt, især for sektoren af små og mellemstore virksomheder, som blev usædvanlig hårdt ramt af krisen. De stod ofte over for strenge restriktioner for deres adgang til kapital fra banker, der var begravet i problemer, og EIB var det sidste håb. Den positive rolle, EIB spillede under krisen, er ubestridelig. Det er dog værd at tænke over, hvordan de ressourcer, banken råder over, kan udnyttes endnu bedre. Den bedste måde er at forenkle det komplicerede bureaukrati og skabe klare procedurer.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik