Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2166(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0062/2010

Predkladané texty :

A7-0062/2010

Rozpravy :

PV 06/05/2010 - 3
CRE 06/05/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 06/05/2010 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0156

Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

3. Európska investičná banka (EIB) – Výročná správa za rok 2008 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Prvým bodom programu je správa (A7-0062/2010) pána Deutscha v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2008 (2009/2166 (INI)).

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, spravodajca. – (HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán prezident Maystadt, Európska investičná banka – Výročná správa za rok 2008. To je názov bodu programu, o ktorom momentálne rokujeme. Táto správa však obsahuje omnoho viac ako len analýzu činnosti Európskej investičnej banky pred dvomi rokmi.

Dámy a páni, počúvame to deň čo deň a domnievam sa, že treba opäť zdôrazniť, že Únia sa dostala na koniec jednej éry a na začiatok novej. Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy približne pred šiestimi mesiacmi na jednej strane a globálna finančná a hospodárska kríza, jej dosahy a reakcia Európskej únie na strane druhej s definitívnou platnosťou znamenajú, že sme v živote Únie dospeli na koniec jednej éry a na začiatok novej.

Inými slovami, v druhom desaťročí 21. storočia začala nová éra života Európskej únie. Táto správa bola vytvorená v tejto novej ére a som presvedčený, že Európsky parlament a Európska investičná banka budú musieť odpovedať na najdôležitejšie otázky a problémy tejto novej éry. Správa sa týka činnosti banky, finančnej inštitúcie pred dvomi rokmi a je nezvyčajné, že môžeme povedať, že napriek okolnostiam globálnej finančnej a hospodárskej krízy je možné oceniť činnosť tejto banky, tejto finančnej inštitúcie. Pred dvomi rokmi Európska investičná banka reagovala rýchlo a účinne na začínajúcu globálnu finančnú a hospodársku krízu posilnením svojich úverových činností, predovšetkým zvýšením pôžičiek pre malé a stredné podniky a tiež účasťou na realizácii plánu hospodárskej obnovy Európskej únie s využitím všetkých svojich dostupných kapacít.

Lisabonská zmluva nadobudla platnosť pred šiestimi mesiacmi. To poskytuje prostriedky a možnosti na ďalšie posilnenie procesu obnovy organizačnej, dozornej a vnútornej štruktúry Európskej investičnej banky. Banka urobila v tejto súvislosti významný pokrok už v roku 2008, teda ešte pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Rovnako je pozoruhodné, že Európska investičná banka sa vedome pripravuje na finančný výhľad Európskej únie po roku 2014 s možnosťou podieľať sa na financovaní makroregionálnych stratégií a podporovať rozvoj vidieka, nové zdroje energie, ekologické investície a rozvoj infraštruktúry. Ďalší aspekt, ktorý považujeme za dôležitý, a preto sa nachádza aj v správe, je, že Európska investičná banka by sa mala podieľať na financovaní stratégie EÚ 2020, ktorá sa zameriava na vytváranie pracovných miest, pred jej ratifikáciou. Vlastne to bol práve úmysel podporiť vytváranie pracovných miest, ktorý viedol Európsku investičnú banku k financovaniu malých a stredných podnikov.

Nakoniec by som chcel upriamiť vašu pozornosť na dve veci. Považujem za kľúčové, aby Európska investičná banka pokračovala v podpore odstraňovania rozdielov z hľadiska infraštruktúry v rámci Európskej únie. Je dôležité podporiť programy, ktoré pomáhajú vyvažovať štandardy infraštruktúry v rámci EÚ.

V neposlednom rade chcem povedať, že v uplynulých rokoch mala Európska investičná banka vždy podporu Európskeho parlamentu potrebnú na svoju činnosť. Vzhľadom na prípravné práce vykonané v priebehu posledných niekoľkých mesiacov som presvedčený, že aj s konštruktívnou kritikou, ktorá je súčasťou tejto správy, bude banka naďalej dostávať podporu Európskeho parlamentu potrebnú na svoju činnosť. Ďakujem za pozornosť a so záujmom sa teším na rozpravu.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Maystadt, prezident Európskej investičnej banky. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najprv by som vám rád poďakoval za to, že ste ma poctili pozvaním vystúpiť v pléne. Pokračuje tak tradícia, ktorá začala pred niekoľkými rokmi.

Chcel by som začať poďakovaním spravodajcovi pánovi Deutschovi za správu vysokej kvality.

Ocenil som najmä skutočnosť, že pán Deutsch, ako aj ďalší členovia výboru pán Berman a pán Kalfin, si dali námahu prísť do Európskej investičnej banky a položiť niekoľko veľmi konkrétnych otázok. Vítam túto skvelú spoluprácu s Parlamentom.

V skutočnosti je Európska investičná banka jedinou medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorá sa dobrovoľne zodpovedá parlamentnej inštitúcii. Domnievam sa, že je to skvelá vec. Podľa môjho názoru je posilnenie dialógu s Európskym parlamentom v skutočnosti absolútne rozhodujúce z hľadiska plnenia našej úlohy, našej špecifickej misie byť bankou, ale nie obyčajnou, ale slúžiacou politike Európskej únie.

Ako už povedal pán Deutsch, práve to sme sa veľmi snažili robiť v reakcii na krízu.

V septembri roku 2008 po krachu banky Lehman Brothers nás Rada Ecofin požiadala o zvýšenie objemu pôžičiek reálnej ekonomike. Zareagovali sme na túto požiadavku Rady a pustili sme sa do práce a myslím si, že môžem povedať, že sme naozaj splnili svoje záväzky, pretože v roku 2009 narástol objem našich pôžičiek z 58 miliárd na 79 miliárd. Objem našich pôžičiek v Európskej únii teda stúpol o 37 %.

Tento nárast sa týkal predovšetkým troch odvetví, ktoré, ako nám povedali Rada a Parlament, boli prioritami.

Prvou úlohou bolo vyvinúť mimoriadne úsilie v prípade krajín a regiónov, ktoré kríza postihla najťažšie. Tento nárast sa vo veľkej miere týka takzvaných konvergenčných regiónov a najmä niektorých krajín, ktoré mali v roku 2009 mimoriadne ťažkosti. Nikdy predtým sme teda neposkytli toľko pôžičiek krajinám ako Maďarsko, Litva či Rumunsko. To navyše vysvetľuje aj to, prečo tento rok vyvinieme osobitné úsilie v prípade Grécka. Minulý týždeň som bol v Aténach a s gréckou vládou sme sa dohodli, že výrazne zvýšime objem našich pôžičiek v Grécku, čo je znakom podpory a príspevku k všeobecnému úsiliu postaviť grécke hospodárstvo späť na nohy.

Druhou prioritnou oblasťou je podpora malých a stredných podnikov. Zvýšili sme pôžičky bankám, aby mohli naďalej požičiavať malým a stredným podnikom, a to s použitím nového produktu, ktorý nám umožní lepšie kontrolovať reálne používanie finančných prostriedkov, ktoré požičiavame. V minulom roku sme bankám požičali viac ako 12 miliárd EUR pre malé a stredné podniky.

Treťou oblasťou, o ktorej prioritnú podporu sme boli požiadaní, je boj proti zmene klímy. V minulom roku sme poskytli takmer 17 miliárd EUR na financovanie projektov, ktoré priamo prispievajú k znižovaniu objemu emisií skleníkových plynov.

Myslím si, že môžem povedať, že v roku 2009 sme dosiahli to, čo sa od nás očakávalo, inými slovami, prispeli sme k plánu hospodárskej obnovy Európskej únie.

Takýmto spôsobom musíme, samozrejme, pokračovať a stručne by som sa chcel zmieniť o troch hlavných úlohách, ktoré nás čakajú v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.

Prvou je, ako váš spravodajca veľmi správne zdôraznil, naďalej pomáhať pri presadzovaní priorít Európskej únie. To teda znamená, že ako EIB musíme prispieť k realizácii stratégie EÚ do roku 2020. Ako viete, Komisia spustila túto novú stratégiu, o ktorej sa momentálne rokuje v Rade a v Parlamente. EIB je pripravená podieľať sa na nej, a to najmä pomocou inovatívnych finančných nástrojov, ktoré nám umožnia zvýšiť vplyv niektorých fondov z európskeho rozpočtu. Ide teda o spoločné nástroje Komisie a banky, ktoré by sme chceli zaviesť.

Druhou veľkou úlohou, ktorá pred nami stojí, je obnova externých mandátov EIB. Budeme mať príležitosť diskutovať o tom s Parlamentom. Komisia práve predstavila návrh, ktorý je plne v súlade so správou tzv. výboru múdrych, ktorému predsedá pán Camdessus. Kľúčovým prvkom tohto návrhu je ešte viac zefektívniť systém. Ako viete, využívame záruku Európskej únie v súvislosti s operáciami, ktoré patria do rámca jej externých mandátov. Cieľom teda je využiť ich najlepšie, ako vieme, a Komisia navrhuje zjednodušenie, harmonizáciu našich externých mandátov. Komisia tiež navrhuje vyčleniť sumu 2 miliardy EUR, ktorá bola odložená, na projekty zamerané na boj proti zmene klímy.

Tým sa dostávam k tretej úlohe, ktorú chcem vyzdvihnúť: potrebe, aby Európska investičná banka spolu s ďalšími inštitúciami prispievali predovšetkým k splneniu záväzku, ktorý si Európska únia dala v Kodani. Ako viete, Európska únia si dala niekoľko významných záväzkov v súvislosti s podporou takzvaného zrýchleného financovania. Myslíme si, že EIB, ktorá má nespochybniteľné skúsenosti s týmito vecami, môže v tejto súvislosti významne prispieť. Preto sme navrhli, že spolu s ďalšími vnútroštátnymi finančnými inštitúciami budeme pracovať na vytvorení siete, európskej platformy, ktorá by koordinovala, a teda optimalizovala, financovanie projektov v rozvojových krajinách. Francúzska rozvojová agentúra a nemecká banka KfW už prejavili záujem o túto iniciatívu a dúfam, že spolu s Komisiou sa nám podarí dokončiť tento nástroj v priebehu niekoľkých týždňov.

Pán predsedajúci, dámy a páni, toto sú tri hlavné úlohy, ktoré nás čakajú v nasledujúcich mesiacoch a rokoch, na ktoré som chcel upriamiť vašu pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, v mene Komisie chcem poďakovať pánovi Deutschovi za skvelú správu a tiež privítať prezidenta Philippa Maystadta vo vašom pléne a zablahoželať mu k obrovskému úsiliu, ktoré EIB vynaložila v boji proti hospodárskej kríze a na podporu plánu obnovy EÚ.

V mimoriadnej situácii sme sa na banku obrátili s mimoriadnou žiadosťou a tá okamžite zareagovala urýchlením poskytovania pôžičiek v rekordných výškach. Vďaka svojej vynikajúcej finančnej situácii bola schopná urobiť to dokonca aj v čase, keď bolo náročné získať finančné prostriedky na trhoch.

Zvýšené objemy sa sústredili najmä do tých oblastí, ktoré sme považovali za prioritu – a verím, že Parlament súhlasí s týmto názorom –, najmä do malých a stredných podnikov, energetiky a oblasti zmeny klímy, ako aj do investícií do konvergenčných regiónov Únie, ktoré mimoriadne ťažko zasiahol hospodársky útlm. EIB navyše v spoločnej iniciatíve s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Svetovou bankou dokázala zvýšiť podporu finančného sektora v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa takisto nachádzajú v mimoriadne náročnej situácii.

EIB bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri realizácii stratégie EÚ do roku 2020 z hľadiska investícií do infraštruktúry, ekologických technológií, inovácií a MSP.

Pripravujeme tiež základy pre posilnenie kombinovaného používania grantov EÚ s finančnými nástrojmi EIB v rámci aj mimo Únie, a to aj v konvergenčných regiónoch, kde môže EIB zohrať dôležitú úlohu pri zlepšovaní čerpania štrukturálnych fondov.

V oblasti vonkajšej činnosti som veľmi spokojný s hodnotením v polovici obdobia externého mandátu EIB, ktoré podporila aj správa pána Camdessusa, v ktorej sa uvádza, že EÚ zaručí, aby EIB bola účinným a silným nástrojom s veľkým finančným a politickým vplyvom.

Správa pána Camdessusa, ktorá vychádza z uznesenia Parlamentu o výročných správach o EIB a EBOR za rok 2007, tiež obsahovala viacero dobrých nápadov v súvislosti s väčším zosúladením vonkajšej činnosti EIB s politikou EÚ a s tým, ako posilniť spoluprácu medzi EIB a EBOR.

Parlament vyzval na lepšie vzájomné porozumenie medzi týmito dvoma bankami. Veľmi ma potešilo, že EIB a EBOR dosiahli dohodu o spolupráci v krajinách spoločného pôsobenia. To bude predstavovať základ všeobecnejšej trojstrannej dohody s Komisiou, ktorá nahradí jestvujúce regionálne dohody.

Hlavným výsledkom hodnotenia v polovici obdobia je legislatívny návrh, ktorý Komisia práve predložila Parlamentu a Rade, na zmenu a doplnenie mandátu EIB počas zvyšku aktuálneho finančného výhľadu.

Verím, že ho budete považovať za kvalitný a vyvážený návrh, ktorý zohľadňuje odporúčania a obavy Parlamentu. Jeho cieľom je posilniť zameranie externého mandátu na kľúčové oblasti politiky, s ktorými má EIB bohaté skúsenosti, najmä v oblasti zmeny klímy, sociálnej a hospodárskej infraštruktúry a rozvoja miestneho súkromného sektora, a klásť väčší dôraz na aspekty rozvoja pri financovaní zo zdrojov EIB.

Na záver chcem teda povedať, že sa tešíme na konštruktívne a produktívne diskusie s vami a s Radou o tomto návrhu v nasledujúcich mesiacoch. Veríme, že opäť dôjde k dohode už pri prvom čítaní, aby bola v súvislosti s externým mandátom aj naďalej zaručená právna stabilita, čo nám umožní účinne a efektívne plniť ciele vonkajšej politiky EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko. (HU) Dámy a páni, Výbor pre hospodárske a menové veci vo svojom stanovisku k správe uviedol, že Európska investičná banka si počínala dobre v krízovom riadení v roku 2008.

Čo môžeme očakávať od investičnej banky počas krízy? V prvom rade to, aby kompenzovala pokles úverových činností komerčných bánk vytváraním likvidity. Možno povedať, že EIB nepretržite od roku 2008 zvyšovala objem pôžičiek s výhodnými úrokovými podmienkami a snažila sa sprístupniť dodatočnú ročnú sumu 15 miliárd EUR v podobe ďalších finančných prostriedkov pre malé a stredné podniky v rokoch 2009 a 2010.

Prečo je to také dôležité? Samozrejme preto, lebo tieto podniky sa najviac podieľajú na tvorbe pracovných miest a v súčasnosti práve otázky zamestnanosti predstavujú naše najväčšie problémy v Európe. Musíme vytvárať pracovné miesta.

Banka si v tejto súvislosti dobre počínala aj z hľadiska reštrukturalizácie niektorých cieľových oblastí. Banka sa vo veľkej miere zamerala na malé a stredné podniky a pomohla im čo najskôr nájsť pevnú pôdu pod nohami. Výbor odporúča pánovi prezidentovi Maystadtovi tri oblasti, v ktorých by činnosť banky mohla byť ešte efektívnejšia alebo transparentnejšia.

V prvom rade by sa banka mala ešte viac sústrediť na krajiny, ktoré kríza postihla najťažšie, a tým ešte viac zvýšiť vnútornú súdržnosť v rámci Únie. Po druhé, banka by s cieľom financovania malých a stredných podnikov mala uzatvárať dohody o partnerstve nielen s veľkými komerčnými bankami, ale mala by do týchto partnerstiev zahrnúť aj regionálne banky a sporiteľne, pretože tieto finančné inštitúcie najlepšie poznajú trhy. A po tretie, domnievame sa, že je kľúčové, aby boli finančné inštitúcie, ktoré sú súčasťou partnerstiev, povinné previesť financovaným MSP aspoň 20 % zo ziskov z úplného 50 % financovania z EIB, teda inými slovami, vyššie percento, ako je požadované dnešnými zmluvami.

Celkovo môžeme povedať, že EIB si počínala dobre a stále je v popredí z hľadiska poskytovania primeranej odpovede na krízu, bude však potrebné ďalšie spoločné úsilie s cieľom skvalitniť pôsobenie Európskej komisie a Európskej investičnej banky, najmä pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, spravodajkyňa Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Rehn, v mene Výboru pre regionálny rozvoj chcem v prvom rade vyjadriť vďaku za správu a tiež poďakovať pánovi spravodajcovi.

Výbor víta vysoký pomer kapitálovej primeranosti Európskej investičnej banky (EIB). Teší nás, že hospodárska a sociálna súdržnosť a konvergencia a najmä pilier konvergencie v rámci politiky súdržnosti EÚ predstavujú hlavný cieľ EIB. Veľmi si tiež ceníme príspevok EIB k dosiahnutiu cieľov konvergencie vo forme poskytnutia pôžičiek v sume 21 miliárd EUR, teda 41 % z celkového objemu pôžičiek EIB v rámci EÚ, na projekty zamerané na konvergenciu.

Ďalej by som chcela vyzdvihnúť pridanú hodnotu činnosti v spolupráci s Komisiou a stratégiu EIB v súvislosti s poskytnutím dodatočnej podpory a vplyvu zásahom prostredníctvom štrukturálnych fondov.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, v mene poslaneckého klubu PPE. (FR) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade vás chcem, pán prezident Maystadt, privítať a povedať vám, akú mám radosť, že vás opäť vidím, pretože pred nejakým časom som pracoval na rovnakej správe. Chcem tiež privítať pána komisára a povedať pánovi spravodajcovi a spravodajcom z ostatných skupín, že vykonali úžasnú prácu, a aj ich chcem privítať.

Pán predsedajúci, je poľutovaniahodné, že kreslo pre Radu je prázdne, pretože EIB je medzivládny nástroj. Partnermi EIB sú členské štáty. Ďalej vítam, že pán prezident Maystadt a jeho kolegovia opäť ukázali, že v týchto veciach ich zaujíma názor Parlamentu.

Najskôr chcem hovoriť o dohľade, čo je téma môjmu srdcu blízka, pretože si myslím, že charakter úloh Európskej investičnej banky si vyžaduje, aby mala obozretný dohľad. Nemá ho, pretože je to medzinárodný subjekt, ktorý nepodlieha národným kontrolným orgánom.

Predložil som pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby mal náš Európsky bankový úrad, ktorý, ako dúfame, zriadime, právomoc vykonávať úlohy obozretného dohľadu. Pán komisár, bol by som rád, keby ste túto myšlienku podporili. Bolo mi povedané, že členské štáty sú proti tomu. Členské štáty nebudú schopné zveriť EIB úlohy na dlhodobom základe ani zaistiť jej obozretný dohľad.

Na záver by som chcel hovoriť o investíciách a úlohe EIB. Európska únia neinvestuje dosť a dnes vieme, že či hovoríme o prepojeniach dopravných sietí, energetike, vysokorýchlostných vlakoch, diaľnicach, univerzitách, vode, vesmíre, alebo zdravotníctve, musíme investovať viac. Európska investičná banka má však pravdu: je to banka a musí si chrániť svoj rating AAA.

Preto navrhujem, aby sme v rámci stratégie EÚ do roku 2020 mali aspoň cieľ vynaložiť 1 bilión EUR na investície. Možné to je, musíme však mať v rámci Európskej únie investičný rozpočet a musíme spolupracovať s EIB s použitím inovatívnych nástrojov. Navrhujem, aby sa Európska únia stala partnerom banky, pretože by sa tým vytvorila lepšia synergia medzi Úniou a týmto nástrojom, čo je pre budúcnosť našej Európy absolútne rozhodujúce.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, v mene skupiny S&D. (RO) Som presvedčený, že sa všetci zhodneme na tom, že Európska investičná banka patrí medzi európske projekty, ktoré môžeme nazvať úspešnými. V tejto chvíli jej tiež musím zablahoželať k tomu, že počas krízy si dokázala udržať rating AAA, čo je skvelé.

Na druhej strane však súčasná hospodárska situácia v Európe znamená, že Európska investičná banka musí vykonať rozsiahlu revíziu svojej misie. Zmienim sa tu len o troch dôležitých bodoch. V prvom rade, poskytované pôžičky musia podporovať program EÚ do roku 2020. Po druhé, poskytované pôžičky sa musia použiť na podporu veľkých investičných projektov, aby hospodárstva Európy mohli opäť začať fungovať. A nakoniec, Európska investičná banka môže a musí podporovať vytváranie omnoho stabilnejšieho a silnejšieho európskeho hospodárskeho rámca.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, v mene skupiny ALDE. – (SV) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán Maystadt, chcem veľmi pekne poďakovať pánovi spravodajcovi za zaujímavú a skvelú správu. V mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu chcem na úvod pochváliť banku za vynikajúcu prácu. Európska investičná banka podnikla rýchle a rozhodné kroky, keď sa naplno prejavila finančná kríza. Banka dokázala svoju schopnosť poradiť si s obrovskými úlohami, ktoré pred ňou stáli, keď globálna hospodárska kríza zasiahla hospodárstva Európskej únie.

Zvýšila prísun peňazí a postarala sa o to, aby sa výrazne zvýšil objem pôžičiek. Oslabilo sa tak prehlbovanie finančnej krízy a bolo to dôležité z hľadiska možnosti dosiahnuť akúkoľvek formu obnovy. Treba zdôrazniť dôležitú úlohu EIB pri podpore malých a stredných podnikov, ktorá tu už bola spomenutá a ktorá sa nedá dostatočne vyzdvihnúť. Vďaka týmto investíciám sa podarilo krízu výrazne zmierniť. Malé podniky sú, samozrejme, motorom nášho hospodárstva. Predstavujú 99 % všetkých spoločností v Európe a zamestnávajú 100 miliónov ľudí.

Skutočnosť, že EIB má stratégiu zameranú na dosiahnutie udržateľného dlhodobého rastu v Európskej únii, je, samozrejme, mimoriadne dôležitá, a bolo to už mnohokrát povedané, aj pokiaľ ide o ekologický rozvoj vrátane investícií do projektov transeurópskych sietí. Dobre fungujúce transeurópske dopravné siete sú jednou z najdôležitejších zložiek európskej iniciatívy zameranej na rast: sopka na Islande nám mohla poslúžiť ako ponaučenie.

Ďalšou dôležitou súčasťou práce EIB je vyrovnávanie rozdielov v Európe. Stabilní a hospodársky silní susedia sú pre EÚ výhodou. V tejto súvislosti môžeme prácu EIB považovať za mimoriadne dôležitú aj zo strategického hľadiska.

Otvorenosť, transparentnosť a boj proti podvodom sú zvlášť dôležitými oblasťami tém. V liberálnej skupine ALDE nás teší, že EIB sa naozaj riadila odporúčaniami, ktoré jej Parlament dával už toľko rokov. Považujeme to za veľmi dobré. V tejto oblasti môže EIB slúžiť ako maják otvorenosti pre ďalšie inštitúcie EÚ.

Nakoniec sa dostávam k škvrne na protokole EIB. Je veľkým sklamaním, že rovnosť v rámci EIB je stále na slabej úrovni. Pán Maystadt, ženy sú stále veľmi slabo zastúpené, a to najmä medzi vyššími úradníkmi a riaditeľmi EIB, pričom predstavujú len približne 20 % pracovníkov. V tejto oblasti sa EIB musí zlepšiť. Dočítame sa o tom v jej stratégii rozmanitosti z decembra roku 2008. Aby som to teda zhrnul, sú tu tri dobré body a jeden menej dobrý, dokonca by sme mohli povedať, zlý bod.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, v mene skupiny Verts/ALE. (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pán Maystadt, krajania, potrebujeme banku, ako je tá vaša. Áno, potrebujeme ju v čase, keď súkromné banky ako odvetvie ukázali, že pracujú proti všeobecnému záujmu, že už nevykonávajú svoju úlohu poskytovať spoločnosti úvery. Potrebujeme verejné nástroje poskytovania pôžičiek, a to najmä na európskej úrovni. Už len z tohto dôvodu som preto presvedčený – my sme presvedčení –, že úloha EIB by mala byť čoraz významnejšia.

Akú úlohu by ste teda podľa nás mali zohrávať? Samozrejme, úlohu katalyzátora. Verejná banka, ako je tá vaša, nemôže reagovať na všetky potreby trhu, mali by ste však byť katalyzátorom. Katalyzátorom, ktorý by pomáhal našej spoločnosti a hospodárstvu pri transformácii, aby sa dokázali postaviť dvom kľúčovým problémom dnešnej doby: nielen naučiť sa žiť s fyzickými limitmi našej planéty – to je, samozrejme, otázka klímy a vyčerpania zdrojov –, ale aj postaviť sa rastúcemu problému sociálnej súdržnosti, a to v rámci Európskej únie i na celej planéte. V oblasti rozvoja máte totiž dôležitú misiu.

Dovoľte mi v tejto súvislosti citovať len jedno číslo. Keď sa pozrieme na investície do energetiky, ktoré ste financovali v roku 2009, tri štvrtiny išli na technológie 19. a 20. storočia a len jedna štvrtina na obnoviteľnú energiu.

Takže úloha, ktorú vám zadávame, pán Maystadt a EIB, je tento pomer otočiť a zaistiť, aby sa v roku 2010 a neskôr používali tri štvrtiny vašich investícií – všetky dlhodobé – na túto transformáciu. Myslím si, že práve takto zohráte svoju úlohu katalyzátora. Pán Maystadt, často ste predstavovali to najlepšie, čo máme, preto vás žiadame, aby bola EIB naozaj tým najlepším na globálnej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, v mene skupiny ECR. (PL) Vážený pán predsedajúci, predovšetkým chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Deutschovi za veľmi dobrú prácu. Myslím si, že zvýšenie objemu pôžičiek o sumu, o ktorej sa hovorí v správe, je veľmi ambicióznym cieľom. V skutočnosti si myslím, že z pohľadu európskeho daňového poplatníka a európskeho voliča je európsky finančný pakt dôležitý v podstate len vtedy, keď predstavuje finančný kohútik pre malé a stredné podniky. Tu treba oceniť zvýšené finančné záväzky, pretože v tejto oblasti sú naozaj významné. Podpora tohto odvetvia je zvlášť cenná najmä v čase krízy.

Ako zástupca strednej a východnej Európy a ako Poliak musím povedať, že pre nás je mimoriadne dôležité, aby banka podporovala transformáciu v našom regióne Európy a zmierňovala súčasné rozdiely. Takisto som rád, že banka sa výrazne angažuje, pokiaľ ide o vzťah k európskym fondom. Aj to má pre nás nepriamy význam.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, keď sa pozriem na projekty, ktoré EIB financuje, zaráža ma, koľko z nich sa týka veľkých spoločností a koľko málo malých a stredných podnikov, ktorým by mala pomáhať. Naozaj musia spoločnosti ako General Motors, Electrolux či Arcelor Mittal využívať EIB, ak si odmyslíme skutočnosť, že ponúka mierne podmienky? A ako pomohli tieto pôžičky európskemu hospodárstvu? Vytvorili pracovné miesta? Nie, postarali sa o vývoz pracovných miest, niekedy do lacnejších európskych krajín a niekedy úplne mimo EÚ.

Príkladom úspechu EIB je spoločnosť Electrolux. Požičalo sa jej 250 miliónov EUR na zvýšenie kapacít, aby postavila nové továrne v Poľsku, Rumunsku a Maďarsku. Bezprostredne po ich dokončení sa tam presunula výroba zo Spojeného kráľovstva, pričom anglický Spennymoor prišiel o takmer 2 000 pracovných miest. Myslím si teda, že sa všetci môžeme zhodnúť na tom, že EIB zohráva veľmi dôležitú úlohu v hospodárstve Európy, najmä pokiaľ ide o obchodnú bilanciu: vyváža naše pracovné miesta a dováža nezamestnanosť.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI). (DE) Vážený pán predsedajúci, je potešujúce čítať vo výročnej správe, že Európska investičná banka (EIB) reagovala rýchlo na krízu výrazným zvýšením dostupných finančných prostriedkov. Najmä poskytovanie pôžičiek malým a stredným podnikom musí zostať jednou z jej ústredných priorít a podľa možnosti sa musí ešte zvýšiť. Je však dôležité zaistiť, aby tieto pôžičky naozaj dostávali príslušní podnikatelia.

Čo sa týka systému monitorovania a dohľadu, podporujem návrh na zriadenie Európskeho bankového úradu. Ak však má fungovať efektívne, musí tento úrad dostať rozsiahle právomoci a musí mať tiež mandát na monitorovanie bánk, ktoré pôsobia ponad hranice jednotlivých štátov.

Pokiaľ ide o ciele Európskej investičnej banky, rád by som videl väčšie zameranie na činnosť v rámci Európy. To je naliehavo potrebné z dôvodu pokračujúcej finančnej a hospodárskej krízy a umožnilo by to aj vyhnúť sa duplicitnému úsiliu a konfliktu záujmov s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (GA) Vážený pán predsedajúci, súhlasím s kolegami, ktorí oceňujú skvelú prácu, ktorú vykonala EIB.

V chvále EIB môžeme vidieť ostrý protiklad so smutným, temným, nemorálnym príbehom súkromných bánk s ich extravagantnými balíkmi odmien, absurdnými bonusmi a totálnym nedostatkom podnikového riadenia. EIB bola presným opakom, čiastočne možno preto, ako povedal pán prezident, lebo sa zodpovedá Parlamentu, a musíme ju pochváliť za dobré a primerané kroky a najmä za rýchlu reakciu na hospodársku krízu.

Pán prezident správne povedal, že sa osobitne zamerali na MSP a podporovali ich, a viem, že v našej krajine bolo prostredníctvom EIB vyčlenených 300 miliónov EUR pre MSP. Otázkou však je, či sa táto podpora naozaj dostáva MSP, a ak nie, viete povedať, prečo je to tak? Existuje nejaká možnosť nápravy pre podniky, ktoré boli odmietnuté, hoci sa zdá, že majú dobré podnikateľské plány?

V Írsku rozhodne každý deň vidíme dôkazy o zbankrotovaných spoločnostiach a dokonca v utorok bol v periodiku Irish Times článok s názvom „Štát znížil finančnú pomoc podnikom o 22 miliónov EUR“. Takže ešte stále nie sme mimo nebezpečenstva.

Chcem tiež položiť otázku v súvislosti s neoficiálnym dôkazom, že súkromné banky používajú peniaze, ktoré sú určené pre MSP, na iné bankové aktivity. Chcel by som vedieť, či je to naozaj tak. Dá sa to dokázať a najmä, môžeme v Parlamente urobiť niečo, aby sme tieto fakty dokázali?

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). (DE) Vážený pán predsedajúci, pán Maystadt, pán Rehn, v prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Deutschovi za jeho prácu. Chcel by som však tiež využiť príležitosť a vyzdvihnúť význam Európskej investičnej banky pre Európu a jej občanov a zdôrazniť skutočnosť, že musíme viac využívať túto jedinečnú inštitúciu, a to najmä v čase hospodárskej krízy.

Čo sa týka kontroly rozpočtu, ktorá z moderného pohľadu zahŕňa aj reálne výsledky a výkon európskych programov a inštitúcií, EIB si rozhodne zaslúži svoj vysoký rating, predovšetkým pokiaľ ide o politickú spoľahlivosť. Vytvára pridanú hodnotu pre ľudí v Európe prostredníctvom investícií do svojich šiestich hlavných programov, počnúc transeurópskymi sieťami až po podporu malých a stredných podnikov, a do špeciálnych programov, ako je napríklad projekt zameraný na boj proti zmene klímy. Som si istý, že si to získa širokú podporu Európskeho parlamentu. Znamená to však tiež, že Parlament musí v budúcnosti posilniť svoje postupy dohľadu. Mám na mysli napríklad investičný nástroj.

Nakoniec by som chcel upozorniť ešte na jednu vec, ktorá je mimoriadne dôležitá pre našu skupinu a ktorá sa priamo týka EIB. Vítame skutočnosť, že EIB prehodnotila svoju politiku v súvislosti s offshore finančnými centrami. Potrebujeme však aj záruku, že príjmy vzniknuté z finančných prostriedkov EIB sa nedostanú do daňových rajov takéhoto druhu, lebo inak by EIB riskovala poškodenie reputácie a zníženie ratingu, ktoré dosiahla.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE) . – (FR) Vážený pán predsedajúci, Európska investičná banka je zároveň bankou aj inštitúciou. Ako banka nemôže zabúdať, že je inštitúciou, a ako inštitúcia nemôže zabúdať, že je bankou. Preto musí na jednej strane reagovať na požiadavky Európskej únie, ale na druhej strane nesmie zabúdať na svoju kapacitu refinancovania.

Z tohto dôvodu nemáme právo žiadať od nej, aby podstupovala zbytočné riziká, a to najmä pri zásahoch v rozvojových krajinách. Preto je dôležité podporiť určitú dohodu medzi členskými štátmi a Európskou komisiou na jednej strane a Európskou investičnou bankou na strane druhej, na základe ktorej by inštitucionálni darcovia mali možnosť zasiahnuť prostredníctvom darov, kým Európska investičná banka by v rámci svojej úlohy poskytovala pôžičky.

Toto opatrenie by nás ochránilo pred neúspechmi Svetovej banky, ktorá pred niekoľkými rokmi musela zrušiť dlh v hodnote 50 miliárd, ktorý by aj tak v žiadnom prípade nebol splatený. Som presvedčený, že takejto skúsenosti sa môžeme vyhnúť pomocou obozretnosti, ktorú pri svojej činnosti ukázala Európska investičná banka, a chcel by som ju povzbudiť, aby aj naďalej pokračovala v zásahoch v rozvojových krajinách, pretože rozhodne tam stále existuje určitý priestor na manévrovanie.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE). (FR) Vážený pán predsedajúci, pán prezident Európskej investičnej banky, v správe o EIB z roku 2008 Parlament trval na tom, aby bola vonkajšia činnosť banky v súlade so všeobecnými cieľmi Európskej únie.

Práve preto by bol projekt financovania jadrovej elektrárne v Jordánsku v rozpore so zásadami článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii. Citujem: „Únia vo vzťahoch so zvyškom sveta prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju Zeme.“

Vo februári 2009 sa jordánske úrady obrátili na EIB so žiadosťou o podporu svojho projektu rozvoja jadrovej energetiky, ktorý sa týka najmä výstavby jadrovej elektrárne do roku 2016.

Preto som s určitým uspokojením prijala uistenie zo strany vašich služieb, že Európska investičná banka nepodporila túto požiadavku a že sa domnieva, že jej úlohou je podporovať projekty v Jordánsku, ktoré sú zamerané na rozvoj veternej a solárnej energie, čo sú energie budúcnosti našej planéty, pretože sú obnoviteľné.

Budete sa takéhoto stanoviska držať aj pri ďalších požiadavkách na financovanie jadrových elektrární?

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). (PL) Vážený pán predsedajúci, stabilita Ukrajiny je prirodzeným cieľom všetkých členských štátov EÚ čiastočne preto, že Ukrajina je jedným z našich najdôležitejších a najväčších partnerov. Keď sa pozrieme bližšie, vidíme, že Ukrajina prechádza krízou. Stabilita ukrajinského rozpočtu bude rozhodujúca z hľadiska sociálnej a politickej situácie, ako aj z hľadiska budúcnosti krajiny. Čím viac pomoci a politickej podpory Ukrajine poskytneme, tým väčšie budeme mať právo očakávať reformy ukrajinského hospodárstva v prospech voľného trhu.

Hospodárska kríza na Ukrajine nie je len krízou pre Ukrajinu, je to záležitosť nás všetkých. Dnes je v súvislosti s ťažkou situáciou na Ukrajine čoraz zreteľnejšie, ako veľmi môžeme pomôcť. Podporujem preto makrofinančnú pomoc pre Ukrajinu. Myslím si, že dnes by sme mali povedať, že by mala byť vyššia, a čím bude vyššia, tým väčšie a ambicióznejšie môžu byť naše očakávania, pokiaľ ide o Ukrajinu.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD). (EL) Vážený pán predsedajúci, Európska investičná banka bola od svojho založenia pred 52 rokmi nepochybne úspešná, a to najmä pri dosahovaní a posilňovaní cieľov Európskej únie a financovaní malých a stredných podnikov, ktoré predstavujú najväčšiu časť podnikov v Európskej únii a najväčšiu časť podnikov, ktoré je nutné zachovať počas súčasnej hospodárskej krízy s cieľom udržať pracovné miesta a sociálny pokoj v Únii.

Ako všetci vieme, dnes sa Únia zaoberá gréckou krízou. Samozrejme, neviem, či ju budúci historici budú nazývať „grécka kríza“, „finančná kríza“ či dokonca „menová kríza“. Viem však, že ak by dnes žil Galileo, nepovedal by, že svet sa krúti, ale že svet uteká, pretože udalosti nám utekajú a ako Európska únia ich musíme nasledovať a hľadať potrebné riešenia.

Myslím si, že všetci sme tu presvedčení, že ak má ísť život v Únii hladko, musíme urýchliť dokončenie politickej a hospodárskej únie. Vzhľadom na to sa domnievam, že EIB má odborné skúsenosti a objektívne schopnosti na to, aby konala intenzívnejšie, a navrhujem – a tento návrh adresujem osobitne pánovi Ollimu Rehnovi, ktorého si nesmierne vážim za rozvážnosť, s ktorou rieši rôzne problémy –, aby sa zvážila možnosť, že by EIB v budúcnosti zohrávala úlohu pri hodnotení úverového ratingu členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Vážený pán predsedajúci, predchádzajúci rečníci správne zdôraznili význam Európskej investičnej banky. Pani Kadenbachová napríklad hovorila o jej rozhodujúcom podiele na sociálnej konvergencii. Chcel by som to uviesť do politických súvislostí. Veľmi nás znepokojuje, že strany extrémnej pravice získavajú popularitu v čoraz väčšom počte krajín. Dôvodom je, že sociálna konvergencia v Európskej únii nefunguje takým spôsobom, ako by sme si všetci predstavovali.

Radikálni pravičiari sú veľmi často vlci v koži baránka, čo im umožňuje skrývať svoje obrovské a cynické pohŕdanie ľuďmi. Môj posledný príklad, pán predsedajúci – a som si vedomý vášho politického presvedčenia – sa týka toho, čo práve urobil pán Mölzer. Predviedol milé vystúpenie, ale medzitým nazval jedného zo svojich politických protivníkov – inými slovami mňa – psychopatom. To je jazyk Hitlerovho fašizmu. To je spôsob, akým títo ľudia pracujú – označujú svojich politických protivníkov za monštrá. Chcem vás požiadať, aby ste prijali nevyhnutné opatrenia, a tiež by som chcel požiadať zamestnancov EIB, aby pokračovali vo svojej práci najmä v oblasti transparentnosti. To, čo robia, by mali robiť ešte transparentnejšie, pretože tento prístup pomôže v boji proti novému vzostupu fašizmu.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, so správou Európskej investičnej banky za rok 2008 oslavujeme výročie: je to už viac ako 50 rokov, čo EIB aktívne prispieva k hospodárskemu rozvoju nášho kontinentu.

Ako banka Európskej únie poskytujúca dlhodobé pôžičky hrá EIB rozhodujúcu úlohu v boji proti kríze, ktorú tu dnes zažívame. Mali by sme oceniť jej schopnosť reagovať, ktorú preukázala od jesene 2008. Len v roku 2008 vyplatila EIB o 10 miliárd EUR viac, než predpokladala.

Ako členku parlamentného Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre hospodárske a menové veci ma zaujíma predovšetkým pomoc EIB európskym malým a stredným podnikom. Zdá sa mi nesmierne dôležité, aby sme pokračovali vo vytváraní iniciatív, ako je JEREMIE. Podniky potrebujú vlastný kapitál, rizikový kapitál, záruky, pôžičky a technickú pomoc, ktoré ponúka JEREMIE. Pred rokom región Auvergne – ktorý je súčasťou môjho európskeho volebného obvodu a ktorý tu prítomný pán Audy dobre pozná – spustil tento mechanizmus pomoci pre malé a stredné podniky. Má hodnotu 25 miliónov EUR, z toho 18 miliónov EUR pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), a pomôže malým podnikom, podporí inovácie a prispeje k prekonaniu krízy.

Som rada, že vidím takúto konštruktívnu spoluprácu medzi EIB, Európskym investičným fondom a našimi miestnymi orgánmi. Vážený pán Maystadt, som presvedčená, že musíme pokračovať týmto smerom.

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman (S&D). – Vážený pán predsedajúci, EIB v rámci EÚ v roku 2008 rýchlo a presne reagovala na finančnú krízu zvýšením svojho kapitálu a takmer zdvojnásobením investícií a poskytnutých finančných prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, a to najmä smerom k MSP. Pokiaľ ide o mandát EIB na poskytovanie úverov tretím krajinám, tento zmysel pre neodkladnosť vykonania proticyklických opatrení EIB neprejavila v rozvojových krajinách. EIB dokonca značne znížila svoje investície v krajinách AKT, v Ázii a v Latinskej Amerike. Výročná správa nepríjemne odhaľuje skutočnosť, že pokiaľ ide o rozvojové krajiny, reakcia EIB na krízu bola až príliš pomalá.

Hlavnou úlohou EIB ako verejnej inštitúcie v rozvojových krajinách by nemalo byť iba investovanie do ťažkej infraštruktúry. Ďalšou a rovnako dôležitou úlohou je poskytovanie kapitálu v období núdze, podpora trhov tam, kde súkromné banky nie sú ochotné požičiavať. Podľa mandátu na poskytovanie úverov tretím krajinám by EIB mala investovať viac do finančných služieb a ponúkať lepší prístup k pôžičkám a úsporám pre občanov a MSP. To vedie k trvalo udržateľnému rastu u nás a v rozvojových krajinách.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis (S&D).(EL) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, skôr ako privítam pána prezidenta Maystadta v Európskom parlamente a skôr ako mu zablahoželám k úspechu Európskej investičnej banky a tiež k jej ambicióznemu obchodnému plánu, chcel by som vyjadriť moje zdesenie nad vražedným podpaľačským útokom na troch mojich spoluobčanov včera v Aténach na ich pracovisku a vyjadriť ich rodinám hlbokú sústrasť.

Súčasná hospodárska kríza nepochybne zdôraznila dôležitosť práce Európskej investičnej banky. Dodatočná finančná podpora EIB umožnila rýchle poskytovanie finančných prostriedkov a pomohla podporiť reálnu ekonomiku najmä vďaka ochrane užitočných projektov a pomoci životaschopným podnikom v tomto nesmierne ťažkom období.

EIB hrala tiež dôležitú kľúčovú úlohu v základnom programe pre konkurencieschopnosť v Európe, v rámci ktorého pomocou iniciatív JASPERS a JEREMIE podporila nástroje na poskytnutie ešte väčšieho objemu nevyhnutnej podpory pre inovácie.

Úloha EIB je čoraz dôležitejšia nielen v rámci cieľov súdržnosti, ale aj pri uplatňovaní stratégie EÚ do roku 2020. Očakáva sa, že inteligentné nástroje finančných mechanizmov, ktoré EIB sústavne vyvíja, a nedávna iniciatíva ELENA alebo Európska miestna energetická výpomoc prispejú vo veľkej miere k zamestnanosti vďaka významným investíciám v sektoroch, ako sú trvalá udržateľnosť a bezpečnosť dodávok energie, ktoré majú priamy vplyv na miestny hospodársky rozvoj a na zlepšovanie kvality života našich občanov.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). (LT) Vážený pán predsedajúci, po tom, ako Európu zasiahla finančná a hospodárska kríza, sa stala pomoc poskytovaná Európskou investičnou bankou malým a stredným podnikom (MSP) mimoriadne potrebnou. Pokladám za správne rozhodnutie prijaté bankou v roku 2008 o tom, že pridelí na úvery pre MSP o 42 % prostriedkov viac ako v predchádzajúcom roku, keďže predstavujú 99 % všetkých spoločností Európskej únie a zamestnávajú viac ako 100 miliónov ľudí. Vzhľadom na to, že hospodárska kríza sa ešte neskončila a miera nezamestnanosti stále stúpa, musíme zaistiť, aby Európska investičná banka ďalej zvyšovala úverové možnosti pre MSP, zlepšila prístup ku kapitálu a zjednodušila komplikované byrokratické pravidlá, aby mohli byť projekty financované rýchlejšie a efektívnejšie najmä v tých členských štátoch a sektoroch, ktoré boli najviac postihnuté krízou. Okrem spomínanej podpory pre spoločnosti by mala Európska investičná banka aj naďalej venovať veľkú pozornosť financovaniu rozvoja trvalo udržateľnej, konkurencieschopnej a bezpečnej energetickej infraštruktúry a harmonickej infraštruktúry dopravného sektora.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D). – Vážený pán predsedajúci, keby sme nemali Európsku investičnú banku, práve teraz by sme sa zúfalo snažili založiť ju. Vítam návrh na značné zvýšenie objemu pôžičiek a takisto podporujem jej úlohu pri pomoci rozvojovým krajinám mimo EÚ.

Som však presvedčený, že mrháme týmto cenným zdrojom, keď nevyužívame jeho odborné znalosti v rozsiahlej finančnej kríze. Naliehavo potrebujeme európsky mechanizmus pre finančnú stabilitu. Zriadením trustového fondu, ako navrhla Strana európskych socialistov, zabezpečíme, aby členské štáty, ktoré podliehajú útokom bezohľadných špekulantov, mohli dostať podporu bez potreby priamej pomoci daňových poplatníkov a mohli si zabezpečiť nižšie rizikové prirážky. To by jasne ukázalo trhu – najmä bezohľadným špekulantom –, že nie sme pripravení dovoliť, aby bol ktorýkoľvek členský štát položený na kolená a zničený, tak ako sa to deje práve teraz s Gréckom a ľahko sa to môže stať iným členským štátom, v neposlednom rade aj mojej krajine, Írsku.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Na pozadí krízy sa Európskej investičnej banke podarilo rýchlo zmeniť priority, pokiaľ ide o poskytovanie pôžičiek, s cieľom poskytnúť podporu malým a stredným podnikom, ktoré sú najviac vystavené rizikám vyplývajúcim z krízy a zvýšeným nákladom spojeným s požičiavaním. Je pre nás dôležité vedieť, do akej miery sa môže EIB zúčastňovať na spolufinancovaní projektov financovaných zo štrukturálnych fondov v členských štátoch na Východe, pretože ako viete, mnoho MSP a miestnych orgánov má veľké problémy pri získavaní prostriedkov z európskych fondov, pre ktoré nie je dostupné spolufinancovanie na finančnom a bankovom trhu.

Som presvedčená, že počas nasledujúceho obdobia sa aktivity EIB musia zamerať na krajiny ťažko postihnuté krízou, ktorým sa nedarí naštartovať svoje ekonomiky, s cieľom podporovať súdržnosť a predísť pokračujúcemu hospodárskemu a sociálnemu úpadku.

Európska investičná banka má osobitné miesto vo finančnom mechanizme, ktorý má EÚ k dispozícii na opätovné spustenie hospodárskeho rastu. Preto podporujem odporúčanie, aby sa EÚ ako právny subjekt stala akcionárom EIB spolu s členskými štátmi, čo by pomohlo posilniť spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Dám teraz slovo na pol minúty pánovi Mölzerovi, ktorý má pocit, že vo svojom prejave sa o ňom zmienil iný poslanec.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som urobiť osobné vyhlásenie na základe článku 151 rokovacieho poriadku a reagovať tak na vážne obvinenia, ktoré voči mne vzniesol vo svojom prejave pán Martin.

Musím zdôrazniť, že nechcem mať nič spoločné s týmto poslancom Parlamentu. Jeho politický prístup spočíva v osočovaní svojich kolegov, v osočovaní celého Parlamentu v médiách a vo vyhlasovaní, že predstavitelia Parlamentu sú leniví, nečinní a neschopní. Nebudem sa rozprávať s človekom, ktorý používa metódy tajných služieb, ako sú skryté kamery, minikamery a ďalšie tajné zariadenia, na špehovanie ľudí. Nehovoril som s ním dnes a nemienim tak urobiť ani v budúcnosti. Nechcem mať nič spoločné s takýmto človekom. Odmietam tvrdenie pána Martina a podľa môjho názoru by ho mal odvolať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pán Mölzer, vaše slová boli zaznamenané v doslovnom zápise z dnešného rokovania.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Musím začať blahoželaním Európskej investičnej banke k úsiliu, ktoré vyvinula v snahe dosiahnuť ciele Spoločenstva. Táto inštitúcia zohrala a naďalej hrá rozhodujúcu úlohu počas súčasnej finančnej a hospodárskej krízy.

Na cieľ konvergencie sa vynakladá značná podpora zo štrukturálnych a kohéznych fondov, keďže je to jeden z hlavných cieľov EIB. Na financovanie pôžičiek na projekty súvisiace s týmto cieľom bolo použitých 21 miliárd EUR, čo je približne 41 % celkovej sumy pôžičiek EIB v Európskej únii. Myslím si, že chudobnejšie regióny sa nemôžu rozvíjať, pokiaľ nebude vybudovaná infraštruktúra poskytujúca dostupnosť, ako aj primeraná sociálna a vzdelávacia infraštruktúra, ktoré budú založené na spoločných normách pre všetkých občanov Európskej únie.

Preto teda vyzývam Európsku investičnú banku, aby pokračovala v opatreniach zameraných na podporu hospodárskej a sociálnej súdržnosti v Európskej únii a v opatreniach na boj proti finančnej kríze tým, že zvýši...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Európska investičná banka zohráva hlavnú úlohu pri zvyšovaní miery konvergencie v rámci Európskej únie, čím výrazne pomáha v čase hospodárskej recesie, ktorá tvrdo zasiahla investície najmä vo verejnej infraštruktúre.

Myslím si, že EIB reagovala veľmi pohotovo na problémy, ktoré priniesla kríza, napríklad tým, že poskytla financovanie Rumunsku, ktoré za rok 2009 dosiahlo celkovo takmer 1,5 miliardy EUR. Tieto pôžičky poukazujú na univerzálny rozsah angažovanosti EIB pri urýchľovaní procesu odstraňovania rozdielov v období po pristúpení do EÚ.

Ako povedali kolegovia poslanci, veľká časť pôžičiek je určená na podporu MSP. Som presvedčený, že zlepšenie prístupu ku kapitálu pre tieto podniky môže zohrať kľúčovú úlohu pri podpore európskeho hospodárstva a boji proti nezamestnanosti. Z tohto hľadiska by bolo vhodné, keby sa každý rok vykonávali hodnotenia prístupnosti a efektívnosti týchto pôžičiek, aby sa zaručila väčšia transparentnosť, pokiaľ ide o konečné miesto ich určenia, a aby sa zlepšil administratívny postup.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Vážený pán predsedajúci, mali by sme schvaľovať dôležitú úlohu, ktorú zohráva Európska investičná banka pri rekonštrukcii našich hospodárstiev v ťažkých časoch, ktorým čelí väčšina našich krajín. Príkladom toho je naša krajina Litva. EIB zohráva úlohu v národnom balíku stimulov, najmä pokiaľ ide o zvýšenie financovania pre malé a stredné podniky, ale aj pri financovaní projektov týkajúcich sa obnoviteľnej energie a dopravy.

Vyzývam však európske vlády, aby poskytli EIB väčšiu kapacitu na požičiavanie našim susedom, najmä tým na Východe, ktorí tiež trpia vplyvom krízy a veľmi potrebujú pôžičky a investície. Potrebné sú najmä investície v ťažkých sektoroch, ako sú doprava, životné prostredie a v neposlednom rade energetika. Energetika je mimoriadne dôležitá, najmä ak vieme o problémoch v energetickej infraštruktúre, ktoré...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, aj ja by som sa chcel pridať k priaznivým vyjadreniam vďaky pánovi Maystadtovi a Európskej investičnej banke a tiež pánovi Deutschovi, ktorý vypracoval túto správu.

Počas rozpravy sme si v skutočnosti mohli všimnúť dva ciele: po prvé rozvoj a po druhé stabilizáciu alebo naopak – na poradí nezáleží. V Európskej únii a jej členských štátoch máme v podstate na mysli rozvoj v oblasti súdržnosti. Tu by som chcel zdôrazniť najmä úlohu, ktorú môže hrať financovanie sektora malých a stredných podnikov. V lisabonskom programe sme už povedali, že bez sektora malých a stredných podnikov a bez regionálnej spolupráce nebude možné rozvíjať súdržnosť.

Máme krajiny mimo Únie, ktoré sú susedmi Európskej únie, krajiny Východného partnerstva, v ktorých bez pomoci Európskej investičnej banky – pán Kowal o tom tiež hovoril a takisto pani Andrikienėová – nebude možné...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán Maystadt, zaujímalo by ma, aký vplyv má diskusia o Bazileji III na banku a predovšetkým na Európsky investičný fond (EIF). Myslíte si, že máme potrebnú úverovú bonitu na poskytnutie účinnej podpory v hospodárskej kríze, alebo si myslíte, že naša úverová bonita sa musí zlepšiť? Aké možnosti vidíte v budúcnosti na lepšie sprístupnenie rizikového kapitálu počas kríz, ako je tá, ktorá nás zasiahla v súčasnosti? Podpora EIF má veľký význam najmä pre malé a stredné podniky, ktoré prežívajú zložité obdobie.

Chcel by som poďakovať Európskej investičnej banke (EIB) za jej úspešnú spoluprácu s EIF a za skutočnosť, že sa jej podarilo oveľa viacej sa zamerať na malé a stredné podniky a predovšetkým na transeurópske siete.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Maystadt, prezident Európskej investičnej banky.(FR) Vážený pán predsedajúci, chcel by som sa všetkým rečníkom poďakovať za ich pripomienky. Samozrejme, niektoré otázky si zaslúžia, aby sme o nich diskutovali podrobnejšie. Môžem teraz odpovedať len na niektoré z nich a budem rozlišovať otázky týkajúce sa našich operačných priorít na jednej strane a na strane druhej tie, ktoré sa týkajú skôr dohľadu a riadenia.

Pokiaľ ide o naše operačné priority, k jednej z nich sa vyjadrovali mnohí z vás, a to k podpore, ktorá by mala byť poskytnutá malým a stredným podnikom. Zdôrazňovali to najmä pani Győriová a pán Schmidt. Myslím si, že majú úplnú pravdu, keď zdôrazňujú podporu pre MSP.

Ako určite viete, v roku 2008 sme spustili nový produkt na úvery bankám pre malé a stredné podniky, ktorý nám umožňuje efektívnejšie monitorovať používanie finančných prostriedkov, ktoré požičiavame. Môžem vám teda povedať, že od posledného štvrťroka 2008 do konca roka 2009 sme podpísali zmluvy na pôžičky v hodnote 21 miliárd EUR, z čoho bolo využitých 16 miliárd EUR. Navyše koncom minulého roka bolo už viac ako 90 % týchto finančných prostriedkov skutočne požičaných malým a stredným podnikom.

Preto si myslím, že týmto spôsobom môžeme poskytovať značnú podporu za pomoci komerčných bánk a využívaním, ako zdôraznila pani Győriová, nielen tradičných komerčných bánk ako sprostredkovateľov, ale aj regionálnych bánk a sporiteľní. Diverzifikovali sme okruh našich sprostredkovateľov.

Snažíme sa tiež úzko spolupracovať s našou dcérskou spoločnosťou, Európskym investičným fondom, a postupovať spoločne, keďže tento fond môže poskytovať záruky za portfólio úverov poskytnutých MSP. Pani Auconiová uviedla veľmi konkrétny príklad tejto súčinnosti a ja som veľmi vďačný za jej slová podpory v tomto smere.

Druhou operačnou prioritou, ktorá upútala váš záujem, je, samozrejme, konvergencia a môžem potvrdiť, že Európska investičná banka sa snaží ďalej zvyšovať svoje operačné aktivity v takzvaných konvergenčných regiónoch. Môžete si teda všimnúť, že v roku 2009 vzrástol objem našich pôžičiek viac v nových členských štátoch ako v starých. Súčasťou nášho cieleného úsilia je snaha pomôcť pri zmenšovaní rozdielov medzi členskými štátmi, pretože to je skutočná podstata konvergencie.

V tejto súvislosti, ako zdôraznili najmä pani Kadenbachová a pán Czarnecki, je dôležitá dobrá spolupráca s Komisiou, pokiaľ ide o využívanie štrukturálnych fondov, a môžem vám povedať, že to tak skutočne je.

Okrem toho sme spolu s Komisiou schválili niekoľko spoločných programov: JASPERS na poskytovanie technickej pomoci pri príprave projektov, ktoré môžu mať nárok na pomoc zo štrukturálnych fondov, JEREMIE, ktorý je pôvodnou myšlienkou zameranou na transformáciu štrukturálnych fondov na finančné nástroje revolvingového charakteru (rovnaké množstvá môžeme využiť niekoľkokrát), a nakoniec program JESSICA, ktorý využíva rovnakú myšlienku používania štrukturálnych fondov na financovanie v oblasti obnovy miest.

Treťou operačnou prioritou je energetika a boj proti zmene klímy. Azda budeme mať možnosť diskutovať o tom podrobnejšie, ale môžem vás uistiť, že cieľom je klásť väčší dôraz na obnoviteľné energie a energetickú účinnosť v súlade so stratégiou, ktorá bola prijatá na európskej úrovni.

Pán Lamberts citoval údaje za obdobie 2002 – 2008, ale ak sa pozriete na najnovšie údaje, najmä tie z roku 2009, uvidíte, že pomer sa postupne mení na opačný, keďže v roku 2009 sme financovali projekty obnoviteľnej energie v hodnote viac ako 4 miliardy EUR, čo predstavuje vyše 70 % poskytnutých prostriedkov na výrobu elektriny.

Zámerom je teda pokračovať v zmene pomeru na opačný pomocou poskytovania väčšieho objemu prostriedkov na obnoviteľné energie a energetickú účinnosť. Tu by som sa chcel poďakovať pánovi Stavrakakisovi, ktorý spomenul vo svojom prejave program ELENA, ktorý je tiež spoločným programom s Komisiou a ktorý má poskytovať technickú pomoc v oblasti energetickej účinnosti.

K energetike by som ešte chcel povedať pani Benarab-Attouovej, že rešpektujeme rozhodnutie každého členského štátu, pokiaľ ide o kombináciu politických opatrení. Ak sa členský štát rozhodne využívať jadrovú energiu, nie je úlohou EIB tomu oponovať, ale potvrdzujem, že v prípade Jordánska diskutujeme iba o financovaní obnoviteľných energií.

Teraz sa v krátkosti zmienim o niekoľkých otázkach týkajúcich sa dohľadu a riadenia. Pokiaľ ide o dohľad, pán Audy o tom hovoril a pozná naše stanovisko. Sme úplne otvorení, vo veľkej miere nad nami dozerá nezávislý výbor pre audit, Európsky dvor audítorov, keď využívame európsky rozpočet, úrad OLAF a Európsky ombudsman. Myslím, že už teraz sme najviac kontrolovanou medzinárodnou finančnou inštitúciou.

Napriek tomu uznávam, že zavedenie bankového dohľadu by mohlo byť užitočné, a preto sme úplne otvorení návrhom, ktoré v tomto smere môžu prísť, najmä prostredníctvom nového Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

Pokiaľ ide o Bazilej III, chcem jednoducho povedať pánovi Rübigovi, že túto prácu pozorne sledujeme. Je príliš skoro na poskytnutie stanoviska o vplyve, ktorý by to mohlo mať, pretože sme ešte len vo fáze konzultácií o Bazileji III a ešte sa nerozhodlo o parametroch.

Čo sa týka offshore finančných centier, chcem povedať pánovi Geierovi, že je to niečo, o čo sa veľmi zaujímame. Ak si želá, mohli by sme vysvetliť našu novú politiku podrobnejšie, ale v podstate hlavným záujmom je predísť vyhýbaniu sa daniam, keď sa využívajú offshore finančné centrá.

A nakoniec, konkrétna vec, na ktorú upozornil pán Schmidt. Má pravdu, musíme sa ešte zlepšiť, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Údaj, ktorý spomenul, sa týka iba riadiacich zamestnancov. Je pravda, že v EIB máme príliš málo žien na riadiacich pozíciách. Zaviedli sme akčný plán a dúfame, že sa nám podarí túto situáciu napraviť počas nasledujúcich niekoľkých rokov, ale chcem ho ubezpečiť o našom odhodlaní v tomto smere. Chceme zlepšiť situáciu, ktorá je v dnešnom stave skutočne neprijateľná.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, člen Komisie. – (FI) Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, chcem vám poďakovať za veľmi odbornú a konštruktívnu rozpravu a pánovi Deutschovi za jeho vynikajúcu správu.

Chcem sa vyjadriť k trom veciam v tejto problematike. Po prvé, som si istý, že táto rozprava a správa poskytnú dostatočný základ pre okamžité prijatie mandátu na poskytovanie úverov tretím krajinám pre Európsku investičnú banku. Je to pre nás dôležité, aby sme mohli zabezpečiť účinné uplatňovanie spoločných cieľov EÚ v zahraničnej politike a rozvojovej spolupráci.

Po druhé, Európska investičná banka je mimoriadne dôležitým partnerom Európskej komisie, najmä ak máme dosiahnuť ciele stratégie EÚ do roku 2020, a to hlavne v oblastiach ako trvalo udržateľný rast a zamestnanosť. EIB je kľúčom k rozvoju infraštruktúry, inovácií a malých podnikov a v tomto smere neprestajne úzko spolupracujeme.

Mnohí z vás, pochopiteľne, spomínali situáciu v Grécku. Včera som v mene Komisie poslal kondolenčné listy príbuzným a priateľom obetí, ktoré prišli o život následkom násilností v Aténach. Zanietená diskusia je črtou demokracie, ale násilie nemôžeme nikdy tolerovať a musíme určiť veľmi jasné hranice pre správanie podobného druhu.

Komisia sa aktívne zapojila do tvorby stabilizačného programu pre grécke hospodárstvo a prijatia obrovského finančného záchranného balíka na podporu stability v rámci celej eurozóny a na zabezpečenie stability gréckeho hospodárstva. Koncom minulého týždňa sme navrhli Euroskupine obrovský finančný záchranný balík a stabilizačný program v celkovej hodnote 110 miliárd EUR. Ministri financií Euroskupiny prijali rozhodnutie minulú nedeľu s odvolaním sa na návrh Komisie, ECB a MMF. Bolo to ťažké, ale zároveň potrebné a zodpovedné rozhodnutie. Teraz je nesmierne dôležité, aby všetky národné parlamenty včas prijali svoje rozhodnutia. Ja sa pri dosahovaní tohto cieľa spolieham na vašu podporu.

Nejde tu len o Grécko, ale o stabilitu hospodárstva celej eurozóny. Je nevyhnutné zastaviť malý požiar v Grécku, skôr ako sa rozšíri do celej Európy. Som si istý, že to dokážeme, ale znamená to, že budeme musieť konať zodpovedne. Teraz nie je čas na získavanie bodov v popularite. Je čas na zodpovedné a rozhodné kroky. Euro nie je iba technickou dohodou, je pravdepodobne najdôležitejším spoločným politickým projektom Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, spravodajca. – (HU) Vážený pán predsedajúci, pán prezident Maystadt, pán komisár Rehn, dovoľte prosím, aby som vyjadril poďakovanie kolegom poslancom, pánovi prezidentovi a pánovi komisárovi za túto hodnotnú rozpravu.

Skôr ako budeme hlasovať, dovoľte mi, aby som uviedol tri poznámky na záver niekoľkomesačnej dôkladnej a, podľa môjho názoru, hodnotnej prípravnej práce. Ako povedal Montecuccoli pred niekoľko sto rokmi, na úspešnú vojnu, na vybojovanie úspešnej vojny sú potrebné peniaze, peniaze a peniaze. Je zrejmé, že na vyriešenie hospodárskych problémov, ktoré sa nás všetkých dotýkajú, potrebujeme tvorbu pracovných miest, tvorbu pracovných miest a tvorbu pracovných miest. Je dôležité, že Európska investičná banka to vždy považovala za nevyhnutný cieľ, a dnešná rozprava nás všetkých uistila o tom, že bude naďalej pokračovať v spolupráci s Európskym parlamentom, Komisiou a Radou pri dosahovaní týchto cieľov.

Mám pocit, že poznámky, v ktorých kolegovia poslanci vyzývali Európsku investičnú banku, aby venovala viac pozornosti členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté krízou, sú dôležité. Myslím si, že aj v tomto ohľade klopeme na otvorené dvere.

V neposlednom rade, pokiaľ ide o mandát EIB na poskytovanie úverov tretím krajinám, mám pocit, že poznámky, ktoré boli prednesené v tejto plenárnej rozprave a ktoré zdôrazňovali nevyhnutnosť poskytovania podpory a úverov európskym krajinám susediacim s Európskou úniou, sú tiež dôležité. Bola spomenutá Ukrajina, ako aj oblasti Balkánu. Ja s tým súhlasím. V neposlednom rade mi dovoľte na záver rozpravy spomenúť mená dvoch prítomných pánov. Pri takýchto príležitostiach zvyčajne dostávajú pochvalu vedúci predstavitelia inštitúcií. Rád by som, prirodzene, zablahoželal pánovi prezidentovi Maystadtovi k práci, ktorú doteraz vykonal, ale dovoľte mi tiež poďakovať za ich prácu pánom de Crayencourovi a Britovi, ktorí boli skvelými partnermi Európskeho parlamentu. V neposlednom rade mi dovoľte poďakovať za spoluprácu kolegom poslancom. Bolo to spoločné úsilie a úspech je tiež spoločný.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pán Hans-Peter Martin požiadal o slovo vzhľadom na osobné narážky. Jeho krajan pán Mölzer sa zmienil o pánovi Hansovi-Petrovi Martinovi, jeho minulosti a jeho správaní, a preto podľa článku 151 má právo na odpoveď.

Tieto vystúpenia týkajúce sa osobných narážok sa nemôžu zmeniť na pingpongový zápas, v ktorom jedna osoba naráža na druhú a druhá naráža na prvú. Preto po vystúpení pána Martina budem považovať túto vec za definitívne ukončenú. Pán Martin dostane minútu na svoje vystúpenie a žiadam ho, aby sa striktne držal článku 151, a upozorňujem ho, že po uplynutí minúty ho preruším.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, je smutné, že musím o tomto hovoriť v pléne. Musím povedať, že to, čo povedal pán Mölzer, nie je pravda. Cestou sem ma skutočne nazval psychopatom. Za posledné roky mi často povedal, že by som mal navštíviť psychiatra. To je spôsob, akým pracujú radikálni pravičiari. Minulý rok líder skupiny sociálnych demokratov povedal, že je presvedčený, že Hein-Christian Strache je nacista. Je to muž, ku ktorého strane pán Mölzer patrí a s ktorým úzko spolupracuje.

Som skutočne presvedčený, že vzhľadom na to, čoho svedkami sme tu opakovane boli, by sme nemali diskutovať len o hospodárskej kríze, finančnej kríze a o tom, čo teraz môžeme nazývať vojna peňazí. Mali by sme sa tiež zaoberať nebezpečným nárastom pravicového radikalizmu. Keby ste sedeli tu vzadu, pán predsedajúci, s vašou politickou minulosťou by ste rozpoznali nebezpečné trendy, ktoré sa znova objavujú v Maďarsku, v Rakúsku a inde. To sa musí zastaviť skôr, ako sa nám to vymkne z rúk.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. − Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 11.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE). (GA) Európska investičná banka má nesmierne dôležitú úlohu vo vzťahu k malým a stredným podnikom, ktoré sa snažia prežiť súčasnú hospodársku krízu. Malé a stredné podniky vytvárajú 70 % európskej zamestnanosti a dôsledkom toho je, že hrajú hlavnú úlohu vo fungovaní európskeho hospodárstva.

Najväčším problémom, ktorému tieto podniky v súčasnosti čelia, je prístup k financovaniu a kapitálu. Hlavnú úlohu EIB, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci malým a stredným podnikom, by sme mali privítať a mali by sme ju podporiť v jej snahe. Bolo vyčlenených 30 miliárd EUR na pôžičky pre malé a stredné podniky na obdobie 2008 – 2011 a viac ako 50 000 podnikov v EÚ získalo v roku 2009 prostriedky z EIB.

Vítam odporúčania správy týkajúce sa zlepšovania transparentnosti systému, v ktorom sa pôžičky poskytujú prostredníctvom finančných sprostredkovateľov EIB. Finanční sprostredkovatelia musia odovzdať tieto pôžičky malým podnikom. Monitorovací systém EIB vo vzťahu k týmto pôžičkám sa musí zlepšiť, aby sa zabezpečila efektívnosť týchto pôžičiek.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE). – Veľmi oceňujem neustálu podporu, ktorú prejavila Európska investičná banka (EIB) Írsku počas hospodárskej krízy. EIB obdivuhodne reagovala na vážne problémy likvidity a prísne úverové podmienky, ktoré mali za následok vážne problémy pri financovaní malých a stredných podnikov (MSP) a upadajúcu dôveru na finančných trhoch. EIB tiež zohrala významnú úlohu v pláne hospodárskej obnovy Európy, najmä vo vzťahu k posilneniu financovania malých a stredných podnikov, energie z obnoviteľných zdrojov a ekologickej dopravy. Je veľmi dôležité, aby EIB vo svojej úverovej politike voči MSP bola ochotná viac riskovať s cieľom umožniť MSP prístup ku kapitálu v rizikových projektoch. Minulý rok poskytla EIB Írsku 1,02 miliardy EUR na šesť operácií, čo je najvyššia úroveň, aká kedy bola v Írsku dosiahnutá. Vítam skutočnosť, že banky fungujúce ako sprostredkovatelia sú zmluvne zaviazané požičiavať MSP najmenej dvojnásobok objemu ich úveru od EIB, aby sa zabezpečilo, že výhody pochádzajúce z financovania EIB sa presunú na MSP. Nad uplatňovaním tohto nariadenia je však potrebné uskutočňovať prísny dohľad, pretože mnohé MSP v Írsku majú ťažkosti pri požičiavaní si od írskych bánk, ktoré dostali úvery od EIB.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), písomne. (PL) V roku 2008 oslávila Európska investičná banka 50. výročie. Počas tohto obdobia značne prispela k rozvoju integrácie, k vyváženému a trvalému rozvoju a k hospodárskej a sociálnej súdržnosti tým, že podporovala investičné projekty v Európe a požičiavala verejnému aj súkromnému sektoru, pričom využívala finančné trhy, ako aj svoje vlastné zdroje. V roku 2008 sa tiež začala svetová finančná a hospodárska kríza, ktorá zdevastovala európske hospodárstvo. Vzhľadom na obmedzenú likviditu, prísnejšiu úverovú politiku a kapitálové obmedzenia bánk Európska investičná banka prišla na pomoc mnohým ohrozeným investíciám a projektom. V reakcii na krízu EIB v roku 2008 značne zvýšila objem pôžičiek pre podniky. To bolo nesmierne dôležité, najmä pre sektor malých a stredných podnikov, ktorý bol mimoriadne tvrdo zasiahnutý krízou. Často čelil prísnym obmedzeniam v prístupe ku kapitálu od bánk, ktoré boli zavalené problémami, a EIB bola poslednou nádejou. Pozitívna úloha, ktorú zohrala EIB počas krízy, je nesporná. Bolo by však vhodné premýšľať o tom, ako by sa dali zdroje, ktoré má banka k dispozícii, využiť ešte lepšie. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je zjednodušiť komplikovanú byrokraciu a vytvoriť presné postupy.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia