Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2225(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0066/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.43
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0133

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел Версия ОВ

8. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. Продължаваме с обяснението на вот.

 
  
  

Доклад: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) След няколкократните искания на Парламента, Комисията представи регламент относно финансирането на таксите за сигурност. Подкрепих приемането на този законодателен акт, защото за всички пътници е важно да са налице ясни, прозрачни принципи при определянето на таксите за сигурност. Потребителите трябва да са уверени, че приходите, получени от такси за сигурност, ще се използват само за покриване на разходите за сигурност.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) По мое мнение, е правилно Европейската комисия и Европейският парламент да участват в регламентирането на таксите за сигурност на пътниците и на въздухоплаването.

Трябва обаче да кажа, че считам текущия подход за създаването на органи, които да извършват такъв контрол, за нелогичен и неправилен. В момент, когато Европа се нуждае от средства, за да помогне на Гърция и в момент когато на Европа са й необходими средства за икономическо развитие, създаването на нови органи, които на практика не правят нищо повече освен да упражняват някакъв контрол, представлява неразумно харчене на парите на гражданите на Европейския съюз и считам, че това няма да доведе до желания резултат.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Г-н председател, искам да изразя задоволството си от възможността да гласувам за разширяване на приложното поле на регламента, тъй като той засяга резервни части за леки пътнически превозни средства по отношение на достъп на ползвателите на леки пътнически превозни средства както до сертифицирани, така и до несертифицирани части. Направихме го в последния момент, но отговорихме на потребностите на нашите граждани. Гарантираме части с добро качество на разумни цени.

 
  
  

Доклад: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE). (IT) Г-н председател, вчера се справихме добре и приключихме на първо четене преработения текст на досието за мрежите TEN-T. Има обаче един доста съществен аспект на този преработен текст, тази кодификация, който се отнася до цялостното преструктуриране на мрежите TEN-T през следващото десетилетие.

Това преструктуриране трябва да бъде изцяло преразгледано, опростено и рационализирано в рамките на Европа така, че оперативната съвместимост наистина да бъде приложена на практика. След това, имайки предвид настоящото неблагоприятно икономическо положение, в което се намираме, трябва да помислим за развитието на тази мрежа, или на част от нея, и при това не само с наличните бюджетни средства. Трябва да намерим нов път и начин, чрез които да подпомогнем икономиката с помощта на тези мрежи.

Следователно е по-наложително от всякога да работим в тази насока и се изисква много повече от стъпката, предприета вчера.

 
  
  

Доклад: Евгени Кирилов (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Гласувах в подкрепа на изменението на настоящия правен акт, защото то ще ни помогне да постигнем целите, договорени в контекста на Европейския план за икономическо възстановяване, приет през 2008 г. Мисля, че опростяването на финансирането ще ускори процеса на съвместно финансиране на инвестициите в държавите-членки и регионите и ще повиши въздействието на мерките върху икономиката като цяло, макар и главно върху средните предприемачи и работодатели. Опростяването на правилата за политиката на сближаване, произтичащи от конкретните потребности, както и тяхното изясняване, със сигурност ще има положителен ефект върху скоростта на изпълнение на плана и по отношение на справянето с нашите нови проблеми.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). (LT) Много държави са силно разтърсени от настоящия икономически спад, а в много от държавите-членки на ЕС този спад надхвърли 10%. Ето защо вниманието на Европейския съюз е много важно не само за старите държави-членки на ЕС, но и за тези, които неотдавна се присъединиха към него и се възползват от подкрепата на структурните фондове и Европейския социален фонд. Структурните фондове са важен инструмент, който може да помогне за възстановяването на държавите-членки, които са претърпели голям икономически спад. Затова, след като изискванията за използване на структурните фондове бъдат опростени, считам, че ще бъде възможно да се работи по-ефективно по този въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Г-н председател, госпожи и господа, Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд и Кохезонният фонд показаха, че са надеждни инструменти и че са много полезни за териториалното развитие и за реагирането на последиците от икономическата криза, която от известно време бушува в Европа и в света.

Във връзка с това приветствам предложението за опростяване на процедурите за освобождаване от финансиране и за улесняване на плащанията на бенефициерите по различните програми, изпълнявани със средства на споменатите фондове. Освен това подкрепям предоставянето на допълнително авансово плащане на държавите-членки, които са най-силно засегнати от икономическата криза.

 
  
  

Доклад: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепя на доклада на г-н Szájer и искам да му благодаря за отличния анализ, направен от него в светлината на нововъведенията, внесени чрез Договора от Лисабон.

Имайки предвид широките и многостранни последствия, които ще имат делегираните актове по отношение на законодателната процедура, изразявам категоричното си съгласие с желанието на Парламента да постави конкретни и ясни условия за тези делегирани актове, за да гарантира ефективен демократичен контрол от страна на Парламента. Преди всичко считам, че ще бъде необходимо също така да проверим на практика как работи тази нова система с цел да внесем необходимите изменения.

 
  
  

Доклад: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Г-н председател, искам само да кажа, че напълно подкрепям доклада относно защитата и хуманното отношение към животните. Имам обаче известни резерви относно начина, по който Парламентът и ЕС издават законите в тази област.

Бих предпочела да имаме научно обоснован подход за хуманното отношение към животните, а не такъв, който се основава на емоции. Ние въведохме законодателство, което в много случаи не е научно обосновано, и поставяме европейските производители, европейските земеделски стопани, в изключително неблагоприятно положение.

Мога ли само да добавя тревогата и възмущението си от факта, че тази седмица Комисията реши да поднови разговорите с държавите от Меркосур. С това решение те подлагат на риск бъдещето на европейските земеделски стопани, особено производителите на говеждо, пилешко и свинско месо. Аз бих попитала Комисията дали ще приложи същите стандарти за хуманно отношение към животните и производствени стандарти спрямо продукти, внесени от трети държави, каквито прилага в Европейския съюз. Ако не го направи, за нас ще бъде позор.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Г-н председател, хуманното отношение към животните е неделимо. То трябва да бъде стандартизирано и за него е необходимо да има обща дефиниция.

По въпроса за стандартизацията, следва да престанем с въвеждането на нови разпоредби и стандарти и, преди всичко, да се уверим дали прилагаме съществуващите разпоредби по един и същ начин в Европейския съюз.

Що се отнася до глобализацията, трябва да положим по-големи усилия да гарантираме, че за стоките, внасяни в Европейския съюз от трети държави, важат същите стандарти и директиви, които се прилагат в самия Европейски съюз.

Потребителите имат право да купуват не само здравословна храна, но и храна, която е произведена по здравословен начин.

 
  
  

Доклад: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). (EN) Г-н председател, нека не забравя да кажа, че имам посетителска група от район Ирландия-Изток в галерията и бих искала да приветствам избирателите. Считам за много важно нашите посетители и граждани да видят как работи Парламентът и, както виждате, тази сутрин те са енергични и изпълнени с интерес.

Относно доклада на г-н Le Foll, неотдавна Парламентът беше домакин на един от членовете на „Бийтълс“, който ни каза, че трябва да ядем по-малко месо. Считам, че това, което трябва да направим във връзка със селското стопанство и изменението на климата, е да използваме най-добрите налични техники, за да намалим вредните емисии от селското стопанство, защото всички знаем, че е необходимо да се произвежда повече, а не по-малко храна в световен мащаб. Ще трябва да направим това с по-малко ресурси, по-малко почва, по-малко вода и под натиска на изменението на климата, а това, от което се нуждаем, са възможно най-добри научни изследвания. Считам, че те трябва да бъдат финансирани с обществени средства и частни партньорства, за да може нашите земеделски стопани и храниталната промишленост да произвеждат по начин, съобразен с климата.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Г-жо McGuinness, благодаря Ви и отправям много поздрави към Вашата посетителска група.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, бих искал да направя три кратки забележки относно доклада.

Първо, в случая с изменението на климата селското стопанство не е проблем, а решение.

Второ, ние сме на ранен етап от нашите научни изследвания в областта на изменението на климата, независимо от факта, че понякога медиите създават обратното впечатление. В хода на нашите изследвания ние трябва да вземем предвид и допълнителни теории и резултати, които не са част от общоприетото ни мислене.

Трето, ние следва да вземем всички необходими и подходящи мерки, които не водят до допълнителна бюрокрация, и следва да се уверим дали тези мерки са икономически ефективни. Например на фона на тази ситуация европейската рамкова директива за опазване на почвите е с обратен ефект и няма да доведе до очакваните резултати.

 
  
  

Доклад: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Г-н председател, надявам се, че всички в галерията за посетители са впечатлени. Трябва да кажа, че за нас е необичайно да имаме толкова време за изказвания, но по мое мнение, разискваните доклади са от особено значение за областта на селското стопанство и производството на храни.

Настоящият доклад е относно начините, по които успяваме да задържим земеделските стопани в райони, в които земята и условията са изключително трудни за работа, тъй като ние знаем, че земеделските стопани са най-добрите мениджъри на ландшафта, но те се нуждаят от средства, за да оцелеят в такива райони. Аз съм загрижена за това, че предложените от Комисията осем биофизични критерия може да се окажат прекалено рестриктивни, когато бъдат приети. Трябва да вземем предвид различните почвени условия навсякъде в Европейския съюз. В моята държава-членка – Ирландия, е налице загриженост за това, че ако приложим въпросните критерии в региона, граничещ с Атлантическия океан, това ще предизвика проблеми за земеделските стопани, живеещи в този район.

Бих искала Комисия да вземе под внимание тези тревоги при изготвяне на нейния законодателен текст. Комисията каза, че земеделските стопани управляват ландшафта по-добре и по-евтино от всяка друга възможност, която имаме, и затова нека да направим така, че да им бъде позволено да оцелеят в тези региони.

 
  
  

Доклад: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента относно новата програма за цифрови технологии за Европа, защото считам, че гарантирането на лесен и достъпен широколентов достъп за цялото население е стратегически приоритет за Европейския съюз.

Разширяването на използването на интернет означава разширяване и развитие на свободата на изразяване на гражданите, благоприятстване на участието им в демократичния живот и позволяване на разпространение на знания и иновации. Това, което бих искала да подчертая е, че разпространението на широколентов достъп в Европа би гарантирало по-голяма свобода на информацията. Както беше отбелязано от Евростат, не бива да забравяме, че Европа разполага с две или евентуално три скорости по отношение разпространението на интернет. Италия, особено в някои региони, както и Гърция, Румъния, България и Португалия, са най-слабо развитите държави в това отношение.

Не е случайно, че в Индекса за свободата на пресата за 2009 г., изготвен от организацията „Фридъм хаус“ (Freedom House), Италия е в списъка на „частично свободните“ държави, на последно място в Западна Европа заедно с Турция, и на 72-ро място в света заедно с Бенин и Индия, предшествана от Тонга. Надявам се, също така, че благодарение на споменатите резолюции и принципи италианското правителство ще реши да освободи, колкото е възможно по-скоро, инвестицията от 800 млн. евро, която беше предназначена за премахване на цифровото разделение в Италия, и която според изявление на Джани Лета, заместник-секретар на италианския съвет на министрите, не е приоритет за момента.

Бих искала да подчертая, че качеството на услугата в Италия не отговаря на настоящите потребности и че от години потребителските организации се оплакват, че цените за достъп са сред най-неконкурентните в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. − За ваше сведение за следващия път имаме само една минута за обяснение на вот.

Давам думата на нашия най-добър оратор днес, и това е г-жа McGuinness.

 
  
  

Доклад: Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Г-н председател, благодаря Ви за подкрепата. Би следвало да осведомя нашите гости, че обикновено молим за тишина, но мисля, че днес проявяваме снизходителност; и благодаря на г-н Higgins за това, че ми даде възможност да се изкажа.

Вече съм говорила по този въпрос и ми се струва, че Парламентът вчера не осъзна последиците от подкрепата за доклада Salafranca Sánchez-Neyra – каквато самата аз не дадох. Крайно съм обезпокоена от решението да се поднови двустранният диалог с държавите от Меркосур на две различни равнища.

Първо, това предхожда евентуалното подновяване на търговските преговори на световно равнище, а двустранното споразумение може да се окаже по-лош вариант от това на равнището на Световната търговска организация. А на второ място – което има връзка с първото – има реални опасения от предателство спрямо селското стопанство в Европейския съюз. Това не са само мои лични опасения на емоционална основа: самата Комисия заяви, че ще има тежки последици за европейското селско стопанство, ако сключим споразумение вследствие на диалога с Меркосур. Отново най-тежко засегнати ще бъдат секторите за производство на говеждо, птиче и свинско месо. Не бих могла да подкрепя този доклад на тази основа и предупреждавам колегите за последиците от него.

 
  
  

Предложения за резолюции: Среща на високо равнище между ЕС и Канада (RC-B7-0233/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Г-н член на Комисията, водата е за всички, не само за малцина избрани. Това е, което ние от италианската партия IDV („Италия на ценностите“) в групата на Алианса на либералите и демократите за Европа искахме да потвърдим във връзка с изменение 10, което се противопоставя на всеки опит за приватизация на системите за разпределение на вода, тъй като това е част от цялостното икономическо и търговско споразумение, и обратно, декларирахме нашата подкрепа за канадските общности, които са решени да спрат приватизацията на водата.

Италианската делегация от IDV реши да гласува в полза на текста, тъй като той представя нашите ценности, които ни карат да потвърдим задължителното запазване на публичния характер на водата. Ето защо искам да повторя, че през последните дни предложихме подписана петиция за референдум срещу приватизацията на водата и получаваме голяма подкрепа в държавата ни.

 
Правна информация - Политика за поверителност