Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0110(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0030/2010

Forhandlinger :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Afstemninger :

PV 05/05/2010 - 13.34
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0124

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 6. maj 2010 - Bruxelles EUT-udgave

8. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
Protokol
MPphoto
 
 

  Formanden. − Næste punkt på dagsordenen er stemmeforklaringer.

 
  
  

Betænkning: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Hr. formand! Efter gentagne krav fra Parlamentet har Kommissionen fremsat et forslag til en forordning om finansiering af sikkerhedsgebyrer. Jeg støttede vedtagelsen af denne retsakt, fordi det er vigtigt for alle passagerer, at fastlæggelsen af sikkerhedsgebyrer sker i henhold til faste og gennemsigtige principper. Forbrugerne skal være sikre på, at indtægterne fra sikkerhedsgebyrer udelukkende anvendes til at dække udgifter vedrørende sikkerhed.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Hr. formand! Efter min mening er det rigtigt, at Kommissionen og Europa-Parlamentet engagerer sig i regulering af gebyrer for passagersikkerhed og -beskyttelse inden for lufttransport.

Men jeg må sige, at jeg anser den nuværende metode til oprettelse af de instanser, der skal gennemføre sådanne kontroller, for ufornuftig og forkert. På et tidspunkt hvor Europa har brug for penge til at hjælpe Grækenland, og hvor Europa har brug for penge til økonomisk udvikling, vil det være spild af EU-borgernes penge at etablere nye instanser, der stort set ikke skal lave noget som helst ud over en eller anden form for tilsyn, og jeg mener ikke, at resultatet af dette vil være positivt.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Hr. formand! Jeg vil gerne udtrykke min tilfredshed med at kunne stemme for en udvidelse af forordningens dækningsområde, eftersom den drejer sig om reservedele til biler og bilejernes adgang til både originale og uoriginale dele. Vi har gjort dette i sidste øjeblik, men vi har reageret på borgernes behov. Vi sikrer dem reservedele af god kvalitet til rimelige priser.

 
  
  

Betænkning: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE).(IT) Hr. formand! I går afsluttede vi førstebehandlingen af den nye udgave af forslaget om TEN-T-net. Men der er et meget vigtigt aspekt af denne nye udgave, denne kodificering, der vedrører hele omstruktureringen af TEN-T-nettene i løbet af det kommende årti.

Denne omstrukturering skal gennemtænkes, forenkles og rationaliseres fuldstændig i Europa på en sådan måde, at interoperabiliteten virkelig gennemføres i praksis. Under hensyntagen til den uforholdsmæssige økonomiske situation, vi befinder os i, er vi nødt til at overveje udviklingen af dette netværk, eller dele af det, og ikke kun med de budgetressourcer, vi har til rådighed. Vi skal foreslå en ny vej og arbejde på at bringe økonomien på fode igen gennem disse net.

Derfor haster det mere end nogensinde med, at vi ud over det skridt, vi tog i går, forsøger at arbejde i denne retning.

 
  
  

Betænkning: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Hr. formand! Jeg stemte for ændringsforslaget til denne retsakt, fordi det vil hjælpe os med at nå de aftalte mål i den europæiske økonomiske genopretningsplan, der blev vedtaget i 2008. Jeg mener, at forenklingen af finansieringen vil fremskynde medfinansieringsinvesteringerne i medlemsstaterne og regionerne og forstærke disse foranstaltningers virkning på økonomien som helhed, dog især for mellemstore iværksættere og arbejdsgivere. Forenklingen af reglerne inden for samhørighedspolitikken, der udspringer af praktiske behov, og en præcisering af disse vil bestemt have en positiv indvirkning på tempoet for gennemførelsen af planen og på vores håndtering af nye problemer.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Hr. formand! Mange lande er blevet rystet af den økonomiske krise, og tilbagegangen inden for økonomierne i mange af EU's medlemsstater har været på over 10 %. Derfor er det meget vigtigt, at EU er opmærksom på dette, ikke kun for de gamle EU-medlemsstater, men også for dem, der er kommet med i EU for nylig, og som modtager støtte fra strukturfondene og Den Europæiske Socialfond. Strukturfondene er et vigtigt instrument, der kan hjælpe de medlemsstater, der har oplevet en kraftig økonomisk krise, med at komme sig igen. Derfor mener jeg, at når kravene for tildeling af midler fra strukturfondene er blevet forenklet, bliver det muligt at gøre dette mere effektivt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden har bevist, at de er meget nyttige instrumenter i forbindelse med territorial udvikling, og når vi skal reagere på konsekvenserne af den økonomiske krise, der har hærget i Europa og verden i et stykke tid.

I denne forbindelse glæder jeg mig over forslaget om at forenkle procedurerne for frigørelse af finansiering og lempelse af reglerne for støttemodtagere under de forskellige programmer, der gennemføres med de midler, jeg har nævnt. Desuden er jeg tilhænger af bestemmelsen om supplerende forfinansiering i 2010 for de medlemsstater, der er blevet hårdest ramt af den økonomiske krise.

 
  
  

Betænkning: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Hr. formand! Jeg stemte for hr. Szájers betænkning, og jeg vil gerne takke ham for hans fremragende analyser af de nyskabelser, der blev indført med Lissabontraktaten.

I lyset af de omfattende og talrige følger, som delegerede retsakter vil få i lovgivningsproceduren, kan jeg især tilslutte mig Parlamentets ønske om at gøre disse delegerede retsakter til genstand for veldefinerede og præcise betingelser for at give Parlamentet mulighed for at udøve effektiv demokratisk kontrol. Jeg tror, at det frem for alt også bliver nødvendigt i praksis at kontrollere, hvordan det nye system fungerer, således at man kan foretage eventuelle justeringer, der måtte være nødvendige.

 
  
  

Betænkning: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Hr. formand! Jeg vil gerne sige, at jeg fuldt ud støtter denne betænkning, der drejer sig om dyrevelfærd. Men jeg har nogle forbehold med hensyn til, hvordan Parlamentet og EU lovgiver i denne sag.

Jeg ville foretrække, at vi anlagde en videnskabeligt baseret tilgang til dyrevelfærd i stedet for en, der er baseret på følelser. Vi har indført lovgivning, der i mange tilfælde ikke er videnskabeligt funderet, og vi stiller de europæiske producenter, de europæiske landmænd, i en meget ufordelagtig situation.

Jeg vil gerne give udtryk for min utilfredshed og lede ved, at Kommissionen i denne uge har besluttet at genoptage samtalerne med Mercosurlandene. Denne beslutning bringer de europæiske landmænds, især okse-, fjerkræ- og svinekødsproducenternes, fremtid i fare. Jeg vil gerne spørge Kommissionen, om den vil anvende de samme dyrevelfærdsstandarder og produktionsstandarder på importerede produkter fra tredjelande, som den håndhæver inden for EU. Hvis ikke, er det en skændsel.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Hr. formand! Dyrevelfærden er udelelig. Den skal standardiseres, og vi har brug for en global definition af dette.

Med hensyn til standardisering bør vi holde en pause med indførelsen af nye bestemmelser og standarder og først og fremmest sørge for, at vi anvender de eksisterende bestemmelser ensartet over hele EU.

Med hensyn til globalisering skal vi gøre en større indsats for at sikre os, at de samme standarder og retningslinjer gælder for import fra tredjelande til EU som inden for EU.

Forbrugerne har ret til at købe ikke bare sunde fødevarer, men også fødevarer, der er fremstillet på en sund måde.

 
  
  

Betænkning: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Hr. formand! Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg har en besøgergruppe siddende på tilhørerpladserne, og jeg vil gerne byde dem fra Ireland-East-valgkredsen velkommen. Det er efter min mening meget vigtigt, at vores besøgende og borgere ser, hvordan Parlamentet fungerer, og som De kan se, er de vågne og interesserede her til morgen!

Med hensyn til betænkningen, Le Foll-betænkningen, havde vi her i Parlamentet for nylig besøg af en af The Beatles, der fortalte os, at vi bør spise mindre kød. Jeg mener, at det, vi bør gøre i forbindelse med landbrug og klimaændringer, er at anvende de bedst mulige teknologier til at reducere emissionerne fra landbruget, fordi vi alle ved, at vi på verdensplan er nødt til at producere flere fødevarer og ikke færre. Det skal vi gøre med færre ressourcer, mindre jord, mindre vand og med presset fra klimaændringerne, og vi har behov for den bedst mulige forskning. Jeg mener, at den skal være offentligt finansieret og have private partnerskaber, så vores landmænd og fødevareindustri kan fremstille fødevarer på en klimavenlig måde.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Tak, fru McGuinness, og mange hilsener til Deres besøgergruppe.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Hr. formand! Jeg har tre korte bemærkninger til betænkningen.

For det første er landbruget ikke problemet, når vi taler om klimaændringer, det er løsningen.

For det andet befinder vi os i de tidlige faser af vores forskning i klimaændringer, selv om medierne undertiden forsøger at give indtryk af det modsatte. I forbindelse med vores klimaforskning skal vi også tage højde for og følge op på teorier og resultater, der ikke er en del af den traditionelle tankegang.

For det tredje bør vi træffe alle nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger, der ikke fører til yderligere bureaukrati, og vi skal sørge for, at disse foranstaltninger er effektive i økonomisk henseende. På denne baggrund vil et europæisk rammedirektiv om beskyttelse af jorden f.eks. virke mod hensigten og vil ikke give de ønskede resultater.

 
  
  

Betænkning: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). (EN) Hr. formand! Jeg håber, at alle på tilhørerpladserne er imponerede! Jeg må sige, at det er usædvanligt, at vi får så meget taletid, men disse betænkninger er meget vigtige for mig inden for landbrug og fødevareproduktion.

Denne betænkning drejer sig om, hvordan vi fastholder landmændene i områder, hvor jordbunden og forholdene er utroligt problematiske, fordi vi ved, at landmændene er de bedste forvaltere af landskabet, men de har brug for penge for at overleve i disse områder. Jeg kunne være bekymret for, at de otte biofysiske kriterier, som Kommissionen foreslår, vil være for restriktive, når de vedtages. Vi er nødt til at tage højde for de forskellige jordbundsforhold rundt om i EU. I min egen medlemsstat, Irland, er man bekymret for, at hvis vi anvender disse kriterier i regionen ud mod Atlanten, kan det give problemer for landmænd, der bor i dette område.

Jeg vil gerne bede Kommissionen tage hensyn til disse bekymringer, når den udarbejder sit forslag til lovgivning. Kommissionen har sagt, at landmændene sørger for en bedre og billigere forvaltning af landskabet end med nogen andre metoder, så vi skal sikre os, at de får lov til at overleve i disse regioner.

 
  
  

Betænkning: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Hr. formand! Jeg stemte for Parlamentets beslutningsforslag om den nye digitale dagsorden for Europa, fordi jeg betragter det som en strategisk prioritering for EU at garantere nem og billig bredbåndsadgang til hele befolkningen.

En udvidelse af brugen af internettet betyder en udvidelse og en udvikling af borgernes ytringsfrihed ved at fremme deres deltagelse i det demokratiske liv og give mulighed for at formidle viden og nyskabelser. Jeg vil især fremhæve, at udbredelsen af bredbånd i Europa vil sikre større informationsfrihed. Som Eurostat gør opmærksom på, må vi ikke glemme, at Europa også har to eller måske tre hastigheder, når det gælder udbredelsen af internettet. Italien, især i nogle regioner, og Grækenland, Rumænien, Bulgarien og Portugal, er de mindst udviklede stater i denne henseende.

Det er ikke noget tilfælde, at Italien i indekset for pressefrihed for 2009, som er udarbejdet af "Freedom House", står opført blandt de delvis frie stater, på sidstepladsen i Vesteuropa sammen med Tyrkiet og som nr. 72 i verden sammen med Benin og Indien og efter Tonga. Jeg håber også, at den italienske regering takket være disse beslutningsforslag og de nævnte principper hurtigst mulig vil beslutte at frigive investeringen på 800 mio. EUR, der skal slå bro over den digitale kløft i Italien, hvilket ifølge en udtalelse fra Gianni Letta, vicesekretær for det italienske ministerråd, ikke er betragtes som en prioritering i øjeblikket.

Jeg vil gerne understrege, at tjenestekvaliteten i Italien i øjeblikket er utilstrækkelig til at dække de nuværende behov, og at forbrugerorganisationerne i årevis har klaget over, at priserne på internetforbindelser er blandt de mindst konkurrencedygtige i Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. − Jeg skal meddele Dem, at vi næste gang kun har et minut til stemmeforklaringer.

Jeg giver ordet til dagens bedste taler, og det er fru McGuinness.

 
  
  

Betænkning: Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE).(EN) Hr. formand! Tak for komplimenten. Jeg vil gerne sige til vores besøgende, at vi normalt beder om stilhed, men i dag er vi vist lidt mere overbærende, og jeg vil gerne takke hr. Higgins for at give mig mulighed for at tage ordet.

Jeg har tidligere været inde på dette, og jeg mener ikke, at Parlamentet i går i Salafranca Sánchez-Neyra-betænkningen var klar over, hvad følgerne af at støtte den vil være. Jeg stemte ikke selv for den, og jeg er mest bekymret over beslutningen om at genåbne de bilaterale samtaler med Mercosurlandene på forskellige niveauer.

Det sker først og fremmest forud for den mulige genåbning af samtalerne om verdenshandelen, og den bilaterale aftale kan være dårligere end den på WTO-niveau. Men for det andet – og dette hænger sammen med det første – hersker der reel bekymring for, at man sælger EU's landbrug. Dette er ikke bare mine bekymringer, som er baseret på følelser, men Kommissionen har selv sagt, at det vil have alvorlige konsekvenser for europæisk landbrug, hvis vi indgår en aftale med Mercosur efter disse samtaler. Igen vil oksekødssektoren, fjerkræsektoren og svinekødssektoren blive ramt hårdest. Derfor kunne jeg ikke stemme for denne betænkning, og jeg advarer kollegerne om dens følger.

 
  
  

Beslutningsforslag: Topmøde mellem EU og Canada (RC-B7-0233/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Hr. formand, hr. kommissær! Vand er et aktiv for alle, og det må ikke blive et aktiv for nogle få udvalgte. Dette ønskede vi, delegationen fra det italienske IDV (Værdiernes Italien) i Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, at bekræfte i forbindelse med ændringsforslag 10, hvor man går imod ethvert forsøg på at privatisere vandforsyningssystemerne, eftersom dette er en del af den overordnede aftale om økonomi og handel, og vi erklærede i stedet vores støtte til de canadiske myndigheder, der ønsker at bremse privatiseringen af vandforsyningen.

Den italienske IDV-delegation følte et behov for at stemme for teksten, fordi den er udtryk for vores værdier, de værdier, der får os til at bekræfte, at vandforsyningens offentlige status er ukrænkelig. Derfor vil jeg gerne gentage, at vi på det seneste har fremsat en underskrevet anmodning om en folkeafstemning om privatiseringen af vandforsyningen, og vi får stor opbakning til dette i vores hjemland.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik