Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0110(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0030/2010

Keskustelut :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.34
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0124

Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 6. toukokuuta 2010 - Bryssel EUVL-painos

8. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
Pöytäkirja
MPphoto
 
 

  Puhemies. (CS) Siirrymme äänestysselityksiin.

 
  
  

Mietintö: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Komissio on parlamentin toistuvien kehotusten vuoksi tehnyt lainsäädäntöehdotuksen turvamaksujen rahoittamisesta. Kannatin tämän säädöksen hyväksymistä, koska kaikille matkustajille on tärkeää, että turvamaksuja määriteltäessä noudatetaan tiukkoja ja avoimia periaatteita. Kuluttajan on oltava varma, että turvamaksuista saadut tulot käytetään yksinomaan turvatoimista aiheutuneiden kulujen kattamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Mielestäni on oikein, että Euroopan komissio ja parlamentti osallistuvat matkustajien ja lentoliikenteen turvaamista koskevien maksujen sääntelyyn.

Minun on kuitenkin sanottava, että nykyinen lähestymistapa, jonka mukaan perustetaan elimiä tällaista valvontaa varten, on järjetön ja epäasianmukainen. Ajankohtana, jona Eurooppa tarvitsee rahaa Kreikan auttamiseksi ja taloudelliseen kehitykseen, sellaisten uusien elinten perustaminen, jotka eivät tee käytännössä mitään tietynlaisen valvonnan lisäksi, merkitsee epärehellistä peliä EU:n kansalaisten rahoilla, ja uskon, että tämä ei johda onnistuneeseen lopputulokseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää tyytyväisyyteni siitä, että voin äänestää säädöksen voimassaoloajan pidentämisestä, koska se koskee ajoneuvojen varaosia, eli ajoneuvojen käyttäjien mahdollisuutta käyttää varmennettuja ja muita kuin varmennettuja osia. Olemme tehneet tämän viime hetkellä, mutta olemme vastanneet kansalaistemme tarpeisiin. Takaamme laadukkaat osat kohtuuhintaan.

 
  
  

Mietintö: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE). - (IT) Arvoisa puhemies, toimimme eilen hyvin, kuin saimme päätökseen Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevan uudelleenlaaditun asiakirjan ensimmäisen käsittelyn. Tässä uudelleenlaadinnassa on kuitenkin yksi hyvin tärkeä näkökohta, joka liittyy Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kehittämistä koskeviin kaikkiin näkökohtiin seuraavalla vuosikymmenellä.

Näitä kehitystoimia on tarkasteltava kokonaan uudestaan, yksinkertaistettava ja järkeistettävä EU:ssa siten, että yhteentoimivuus todella toteutetaan. Tässä nykyisessä epäsuotuisassa taloudellisessa tilanteessa meidän on ajateltava tämän verkon tai sen osan kehittämistä eikä ainoastaan käytössä olevia määrärahoja. Meidän on luotava uusia toimintatapoja ja toteutettava toimia, joilla talous saadaan näiden verkkojen ansiosta raiteilleen.

Se vuoksi on entistäkin tärkeämpää, että eilen otetun askeleen lisäksi pyrimme tekemään enemmän työtä tähän suuntaan.

 
  
  

Mietintö: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Äänestin tähän säädökseen tehtävän tarkistuksen puolesta, koska voimme sen ansiosta saavuttaa vuonna 2008 hyväksytyn Euroopan talouden elvytyssuunnitelman yhteydessä sovitut tavoitteet. Uskon, että rahoituksen yksinkertaistaminen nopeuttaa yhteisrahoitteisia investointeja jäsenvaltioissa ja alueilla ja että se lisää toimien vaikutusta koko talouden alalla pääasiassa keskisuurten yritysten yrittäjien ja työnantajien ansiosta. Käytännön tarpeiden vuoksi toteutetulla koheesiopolitiikan sääntöjen yksinkertaistamisella ja selkeyttämisellä on varmasti myönteinen vaikutus siihen, kuinka nopeasti suunnitelma pannaan täytäntöön ja vastaamme uusiin ongelmiin.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). - (LT) Tämä laskusuhdanne on ravistellut pahoin monia valtioita, ja monien Euroopan unionin jäsenvaltioiden talous on supistunut yli kymmenellä prosentilla. Euroopan unionin tarkkaavaisuus on sen vuoksi tärkeää vanhojen jäsenvaltioiden lisäksi juuri unioniin liittyneille jäsenvaltioille, jotka saavat tukea rakennerahastoista ja Euroopan sosiaalirahastosta. Rakennerahastot ovat merkittävä väline, jolla voidaan edistää talouden vakavasta taantumasta kärsivien jäsenvaltioiden elpymistä. Siksi, sen jälkeen kun rakennerahastojen varojen saamista koskevia edellytyksiä on selkeytetty, uskon, että tämä voidaan toteuttaa paremmin.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto ovat osoittautuneet kunnollisiksi välineiksi ja erittäin hyödyllisiksi alueelliselle kehitykselle, ja niillä voidaan vastata jo jonkin aikaa Euroopassa ja maailmassa riehuneen talouskriisin seurauksiin.

Tähän liittyen suhtaudun myönteisesti ehdotukseen yksinkertaistaa rahoituksen vapauttamista koskevia menettelyjä ja helpottaa maksuja edunsaajille lukuisista ohjelmista, joita toteutetaan mainitsemistani rahastoista. Kannatan lisäksi ennakkomaksuja koskevan lisäjärjestelmän käyttöönottamista vuodeksi 2010 niitä jäsenvaltioita varten, jotka ovat kärsineet eniten talouskriisistä.

 
  
  

Mietintö: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - (IT) Arvoisa puhemies, äänestin József Szájerin mietinnön puolesta, ja haluaisin kiittää häntä erinomaisesta analyyttisestä työstään, jota hän teki Lissabonin sopimuksen voimaantulon aiheuttamien uudistusten osalta.

Kun otetaan huomioon delegoitujen säädöksien laajat ja lukuisat vaikutukset lainsäädäntömenettelyyn, olen täysin samaa mieltä parlamentin toiveesta soveltaa kyseisiin säädöksiin hyvin määriteltyjä ja selkeitä ehtoja, jotta Euroopan parlamentin tehokas demokraattinen valvonta varmistetaan. Uskon, että on ennen kaikkea tarpeen varmistaa käytännössä, miten kyseinen uusi järjestelmä toimii, jotta voidaan toteuttaa mahdollisesti tarvittavia mukautustoimenpiteitä.

 
  
  

Mietintö: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). (EN) Arvoisa puhemies, haluan vain todeta kannattavani tätä eläinten hyvinvointia koskevaa mietintöä. Minulla on kuitenkin joitain varauksia siitä, miten parlamentti ja EU antavat lainsäädäntöä tästä asiasta.

Minusta olisi parempi, että eläinten hyvinvointia koskeva lähestymistapamme perustuisi tieteeseen eikä tunteisiin. Olemme ottaneet käyttöön lainsäädäntöä, joka ei perustu monessa tapauksessa tieteeseen, ja aiheutamme eurooppalaisille tuottajille ja maanviljelijöille valtavaa haittaa.

Haluaisin ilmaista huolestumiseni ja vastenmielisyyteni siitä, että komissio päätti tällä viikolla aloittaa uudelleen neuvottelut Mercosur-valtioiden kanssa. Tämä päätöksen vuoksi he asettavat Euroopan maanviljelijöiden, erityisesti naudanlihan, siipikarjan lihan ja sianlihan tuottajien tulevaisuuden vaaraan. Haluaisin kysyä komissiolta, aikooko se soveltaa sellaisia eläinten hyvinvointia koskevia vaatimuksia ja tuotantovaatimuksia kolmansista maista tuotuihin tuotteisiin, mitä se edellyttää Euroopan unionin sisällä? Jos ei aio, toimimme häpeällisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Arvoisa puhemies, eläinten hyvinvointi on jakamatonta. Tämä asia on standardoitava, ja tarvitsemme tästä maailmanlaajuisen määritelmän.

Standardoinnin osalta meidän olisi pidettävä tauko uusien säännöksien ja standardien käyttöönotossa ja ennen kaikkea varmistettava, että sovellamme nykyisiä säännöksiä yhdenmukaisesti Euroopan unionissa.

Globalisaation osalta meidän on ponnisteltava enemmän, jotta varmistetaan, että kolmansista maista Euroopan unioniin suuntautuvaan tuontiin sovelletaan samoja standardeja ja suuntaviivoja kuin Euroopan unionissa.

Kuluttajilla on oikeus ostaa terveellistä ruokaa ja myös ruokaa, joka on tuotettu terveellisellä tavalla.

 
  
  

Mietintö: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Arvoisa puhemies, etten unohtaisi, minulla on vierailijaryhmä yleisölehterillä, ja haluaisin toivottaa heidät tervetulleiksi Irlannin itäisestä vaalipiiristä. Minusta on erittäin tärkeää, että vierailijamme ja kansalaiset näkevät, miten Euroopan parlamentti toimii, ja kuten näette, he ovat hereillä ja kiinnostuneita tänä aamuna.

Tästä Stéphane Le Follin mietinnöstä haluaisin sanoa, että yksi Beatlesin jäsen oli hiljattain parlamentissa ja kertoi, että meidän pitäisi syödä vähemmän lihaa. Minusta se, mitä meidän on tehtävä maatalouden ja ilmastonmuutoksen suhteen, on käyttää parasta saatavilla olevaa tekniikkaa maataloudesta peräisin olevien päästöjen vähentämiseksi, koska tiedämme kaikki, että meidän on tuotettava maailmanlaajuisesti enemmän eikä suinkaan vähemmän elintarvikkeita. Meidän täytyy tehdä näin, vaikka meillä on vähemmän voimavaroja, maata ja vettä ja ilmastonmuutoksen uhka. Tarvitsemme parasta mahdollista tutkimusta. Minusta sitä on rahoitettava julkisesti ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla, jotta maanviljelijämme ja elintarviketeollisuus voi tuottaa elintarvikkeita ilmastoystävällisellä tavalla.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Hyvä Mairead McGuinness, kiitos ja paljon terveisiä vierailijaryhmällenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää kolme lyhyttä huomautusta mietinnöstä.

Ensinnäkin maatalous ei ole ongelma ilmastonmuutosta koskevassa asiassa; se on ratkaisu.

Toiseksi olemme ilmastonmuutosta koskevien tutkimusten alkuvaiheessa huolimatta siitä, että tiedotusvälineet antavat joskus päinvastaisen vaikutelman. Ilmastoa koskevan tutkimuksemme aikana meidän olisi otettava huomioon ja seurattava teorioita ja tuloksia, jotka eivät kuulu yleisen ajattelutavan piiriin.

Kolmanneksi meidän olisi ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin ja asianmukaisiin toimiin, joihin ei liity lisää byrokratiaa, ja meidän olisi varmistettava, että nämä toimet ovat taloudellisesti tehokkaita. Esimerkiksi tätä taustaa vasten maaperän suojelua koskeva EU:n puitedirektiivi on haitallinen, eikä sillä saada aikaan toivottuja tuloksia.

 
  
  

Mietintö: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). (EN) Arvoisa puhemies, toivon, että jokainen vierailijalehterillä on vaikuttunut. Minun on sanottava että on harvinaista saada näin paljon puheaikaa, mutta nämä mietinnöt ovat minulle erityisen tärkeitä maatalouden ja elintarviketuotannon alalla.

Mietinnössä on kyse siitä, miten maanviljelijät voivat pysyä alueilla, joilla maa ja olosuhteet ovat vaikeita. Tiedämme, että maanviljelijät ovat parhaita maisemanhoitajia, mutta he tarvitsevat rahaa selviytyäkseen näillä alueilla. Minulla on se huolenaihe, että komission ehdottamat kahdeksan biofyysistä perustetta ovat ehkä liian rajoittavia, kun ne hyväksytään. Meidän on otettava huomioon erilaiset maaperäolosuhteet kaikkialla Euroopan unionissa. Omassa jäsenvaltiossani Irlannissa esiintyy huolta siitä, että jos sovellamme näitä perusteita Atlantin alueella, tällä alueella asuville maanviljelijöille voisi aiheutua ongelmia.

Pyytäisin, että komissio ottaa huomioon nämä huolenaiheet, kun se valmistelee säädöstekstin. Komissio on todennut, että maanviljelijät hoitavat maisemaa paremmin ja huokeammin kuin mikään meillä oleva vaihtoehto, joten meidän olisi varmistettava, että he voivat selviytyä näillä alueilla.

 
  
  

Mietintö: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). - (IT) Arvoisa puhemies, äänestin Euroopan uutta digitaalista asialistaa koskevan parlamentin päätöslauselman puolesta, koska uskon, että helpon ja huokean laajakaistayhteyden varmistaminen koko väestölle on Euroopan unionin strateginen painopiste.

Internetin käytön laajentaminen merkitsee kansalaisten sananvapauden laajentamista ja kehittämistä, heidän demokraattiseen elämään osallistumisensa edistämistä ja tietojen ja innovaation levittämisen mahdollistamista. Haluaisin korostaa, että laajakaistan leviäminen Euroopassa varmistaisi laajemman tiedonvapauden. Kuten Eurostat pani merkille, emme saa unohtaa, että internet leviää Euroopassa kahdella tai mahdollisesti kolmella nopeudella. Italia, ainakin tiettyjen alueiden osalta, Kreikka, Romania, Bulgaria ja Portugali ovat tässä mielessä vähiten kehittyneitä valtioita.

Ei ole sattumaa, että Freedom Housen vuonna 2009 laatiman lehdistön vapautta koskevan raportin mukaan Italia mainittiin osittain vapaiden valtioiden joukossa. Se oli viimeisellä sijalla Länsi-Euroopassa yhdessä Turkin kanssa ja 72. sijalla koko maailmassa yhdessä Beninin ja Intian kanssa Tongan edellä. Toivon myös, että näiden päätöslauselmien ja mainittujen periaatteiden vuoksi Italian hallitus päättää vapauttaa mahdollisimman nopeasti 800 miljoonan euron investoinnin. Sitä piti käyttää rajoittamaan digitaalista kuilua Italiassa, mutta se ei ole Italian ministerineuvoston apulaispääsihteeri Gianni Lettan lausunnon mukaan painopiste tällä hetkellä.

Haluaisin korostaa, että palvelujen laatu Italiassa ei vastaa nykyisiä tarpeita ja että kuluttajajärjestöt ovat vuosien ajan valittaneet, että käyttökustannukset ovat vähiten kilpailukykyisimpien joukossa Euroopassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. − (EN) Esitän tiedoksenne, että seuraavalla kerralla meillä on vain yksi minuutti äänestysselityksiä varten.

Annan puheenvuoron parhaalle puhujallemme tänään, ja hän on Mairead McGuinness.

 
  
  

Mietintö: Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). (EN) Arvoisa puhemies, kiitos kannustuksesta. Haluaisin sanoa vierailijoillemme, että pyydämme yleensä hiljaisuutta, mutta olemme tänään lempeällä tuulella, ja kiitän Jim Higginsiä mahdollisuudesta puhua.

Olen jo puhunut tästä asiasta, ja minusta tuntuu, että parlamentti ei ymmärtänyt eilen José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyran mietinnön yhteydessä, mitä seurauksia sen kannattamisesta aiheutuu. Minä en kannattanut sitä. Olen erittäin huolestunut myös päätöksestä aloittaa uudelleen kahdenväliset neuvottelut Mercosur-valtioiden kanssa kahdella eri tasolla.

Ensinnäkin tämä edeltää maailmakauppaneuvottelujen mahdollista uudelleenaloittamista, ja kahdenvälinen sopimus voi olla huonompi kuin WTO:n tasolla. Mutta toiseksi – ja nämä liittyvät toisiinsa – esiintyy todellisia huolenaiheita Euroopan unionin maatalouden myymisestä pois. Nämä eivät ole vain omia huolenaiheitani, joilla on tunnepohjainen perusta: komissio on itse todennut, että Euroopan maanviljelylle aiheutuu vakavia seurauksia, jos teemme sopimuksen näissä neuvotteluissa Mercosurin kanssa. Vakavimmat seuraukset aiheutuvat jälleen naudanlihan, siipikarjan ja sianlihan alalle. En voinut tukea tätä mietintöä tästä syystä, ja varoitan kollegojani sen seurauksista.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: EU:n ja Kanadan huippukokous (RC-B7-0233/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). - (IT) Arvoisa komission jäsen, vesi kuuluu kaikille, ja se ei voi olla vain harvojen ja valittujen omistuksessa. Sen vuoksi Italian IDV:n (Arvojen Italian) valtuuskunta Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmässä halusi vahvistaa tarkistuksen 10, jolla vastustetaan kaikkia pyrkimyksiä yksityistää vesijohtoverkostoja, koska tämä on osa yleistä talous- ja kauppasopimusta, ja me esitimme toisaalta tukemme Kanadan yhteisöille, jotka ovat sitoutuneet veden yksityistämisen estämiseen.

Italian IDV:n valtuuskunta katsoi tärkeäksi äänestää kyseisen tekstin puolesta, koska se on arvomaailmamme mukainen. Arvomaailmamme vuoksi vahvistimme, että veden käytöllä on oltava sitova julkinen luonne. Sen vuoksi haluaisin toistaa, että ehdotimme hiljattain vetoomuksen allekirjoittamista kansanäänestyksestä, jolla vastustetaan vedenkäytön yksityistämistä, ja olemme saaneet tälle paljon tukea kotimaassamme.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö