Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0107(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0055/2010

Debatten :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.35
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0125

Debatten
Donderdag 6 mei 2010 - Brussel Uitgave PB

8. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
PV
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − We gaan nu verder met de stemverklaringen.

 
  
  

Verslag-Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Na herhaalde verzoeken van het Parlement, heeft de Commissie een verordening betreffende de financiering van de beveiligingsheffingen gepresenteerd. Ik steunde de aanneming van deze rechtshandeling, omdat het voor alle passagiers belangrijk is dat strikte en transparante beginselen worden nageleefd bij het vaststellen van beveiligingsheffingen. De consument moet er zeker van zijn dat inkomsten uit beveiligingsheffingen uitsluitend worden gebruikt voor het dekken van beveiligingsuitgaven.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Ik acht het niet meer dan terecht dat de Europese Commissie en het Europees Parlement betrokken zijn bij de regulering van de aanrekening van de kosten van veiligheids- en beschermingsvoorzieningen voor reizigers in het luchtverkeer.

Dat neemt niet weg dat de oprichting van een orgaan voor het toezicht hierop in mijn beleving ronduit onzinnig en onterecht is. In deze tijden waarin Europa het geld hard nodig heeft om Griekenland te helpen, in deze tijden waarin Europa het geld hard nodig heeft voor de ontwikkeling van haar economie, is de oprichting van het zoveelste orgaan dat zo goed als niets uitvoert behalve dan een beetje toezichthoudertje te spelen, pure verkwisting van het geld van de Europese burger en sowieso een doodlopende weg.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik ben blij dat ik voor verlenging van de werking van de verordening kon stemmen, omdat deze betrekking heeft op de mogelijkheid voor autogebruikers om zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde reserveonderdelen te kiezen voor hun auto. We hebben dit op het allerlaatste moment bewerkstelligd, maar komen hiermee tegemoet aan de behoeften van onze burgers. We garanderen hiermee de beschikbaarheid van kwalitatief goede onderdelen voor een redelijke prijs.

 
  
  

Verslag-Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, gisteren hebben we een goede stap gezet door de eerste lezing van het dossier betreffende de herschikking van de TEN-T-netwerken af te ronden. Er is echter een heel belangrijk aspect van deze herschikking, deze codificatie, dat verband houdt met de hele herprogrammering van de TEN-T-netwerken van de komende tien jaar.

Deze herstructurering moet helemaal worden herzien, vereenvoudigd en gerationaliseerd in heel Europa, en wel op zo'n manier dat de interoperabiliteit daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Vervolgens moeten we, gelet op de economisch ongunstige tijd waarin we leven, denken aan de ontwikkeling van dit netwerk, of een deel daarvan, en niet alleen met de begrotingsmiddelen die we ter beschikking hebben. We moeten een nieuwe route vinden en ons inzetten om de economie weer nieuw leven in te blazen via deze netwerken.

Het is urgenter dan ooit dat we na de stap die we gisteren gezet hebben, proberen om verder te komen in deze richting.

 
  
  

Verslag-Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Ik heb voor de wijziging van deze rechtshandeling gestemd, omdat zij ons zal helpen de doelen te bereiken die zijn afgesproken in het kader van het Europees economisch herstelplan, dat in 2008 is aangenomen. Ik denk dat de vereenvoudiging van de financiering de cofinanciering van investeringen in de lidstaten zal bespoedigen en het effect van de maatregelen op de economie als geheel, en vooral op middelgrote ondernemers en werkgevers, zal vergroten. De vereenvoudiging van de regels voor het cohesiebeleid, voortkomend uit praktische noodzaak, en de verduidelijking van die regels zullen zeker een positieve invloed hebben op de snelheid van de tenuitvoerlegging van het plan en op de manier waarop we nieuwe problemen zullen aanpakken.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). (LT) Deze economische neergang heeft veel landen een gevoelige dreun gegeven en de in veel lidstaten van de Europese Unie is de economie al met meer dan tien procent ingezakt. Daarom is het zeer belangrijk dat de Europese Unie hier aandacht aan besteedt, niet alleen voor de oude lidstaten, maar ook voor de lidstaten die onlangs tot de Europese Unie zijn toegetreden en die via de structuurfondsen en het Europees Sociaal Fonds steun ontvangen. De structuurfondsen zijn een belangrijk instrument dat de lidstaten die een ernstige economische neergang hebben ervaren kan helpen herstellen. Ik geloof dan ook dat, wanneer de vereisten voor het verkrijgen van structuurfondsen eenmaal zijn vereenvoudigd, het mogelijk zal zijn daar effectiever mee om te gaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds hebben zich bewezen als waardevolle instrumenten, die uitermate nuttig zijn voor de territoriale ontwikkeling en voor het opvangen van de gevolgen van de economische crisis die Europa en de wereld al enige tijd in haar greep heeft.

In dit verband verwelkom ik de voorstellen voor het vereenvoudigen van de procedures voor de doorhaling van kredieten en voor het vergemakkelijken van betalingen aan begunstigden van de verschillende programma's die met de genoemde kredieten worden uitgevoerd. Verder ben ik ook voorstander van een aanvullende voorfinanciering voor 2010 voor de lidstaten die het zwaarst door de crisis zijn getroffen.

 
  
  

Verslag-Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, ik heb voor het verslag van de heer Szájer gestemd en ik wil hem bedanken voor het uitstekende onderzoekswerk dat hij heeft verricht in het licht van de vernieuwingen die zijn ingevoerd door het Verdrag van Lissabon.

Gezien de talrijke en verstrekkende gevolgen die de gedelegeerde handelingen zullen hebben voor de wetgevingsprocedure, ben ik het in het bijzonder eens met de wens van het Parlement om die gedelegeerde handelingen te onderwerpen aan heel specifieke en duidelijke voorwaarden, teneinde een effectieve democratische controle van dit Parlement te waarborgen. Ik ben van mening dat we vooral ook in de praktijk moeten nagaan hoe zo'n nieuw systeem uitpakt, om vervolgens eventuele correcties aan te brengen.

 
  
  

Verslag-Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil slechts zeggen dat ik dit verslag over het welzijn van dieren volledig ondersteun. Ik heb echter bepaalde reserves over hoe dit Parlement en de EU de regelgeving omtrent dit onderwerp willen vormgeven.

Ik ben voorstander van een wetenschappelijke benadering van dierenwelzijn, in plaats van een benadering die geleid wordt door emoties. We hebben wetsvoorstellen ingediend die in veel gevallen niet wetenschappelijk gegrond zijn, en we plaatsen Europese producenten en Europese boeren in een zeer nadelige positie.

Daarnaast wil ik graag mijn afschuw en ongenoegen uiten over het feit dat de Commissie deze week heeft besloten de onderhandelingen met de landen van Mercosur opnieuw te openen. Door dit besluit zet ze de toekomt van de Europese boeren op het spel, met name producenten van rund-, pluimvee- en varkensvlees. Ik wil de Commissie verzoeken bij importproducten van derde landen dezelfde normen voor dierenwelzijn en productie toe te passen als de normen die in de Europese Unie worden opgelegd. Zo niet, dan moeten we ons voor onszelf schamen.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, dierenwelzijn is universeel. Het moet worden geharmoniseerd en er moet een definitie voor komen die in de hele wereld wordt erkend.

Met betrekking tot harmonisering moeten we een pauze inlassen voor de introductie van nieuwe voorschriften en normen en er allereerst op toezien dat de bestaande voorschriften op uniforme wijze in de Europese Unie worden toegepast.

Wat de globalisering betreft moeten we ons meer inspannen om ervoor te zorgen dat dezelfde normen en richtlijnen worden toegepast bij producten die uit derde landen in de Europese Unie worden ingevoerd, als die binnen de Europese Unie zelf gelden.

De consument heeft het recht om niet alleen gezonde maar ook gezond geproduceerde levensmiddelen te kopen.

 
  
  

Verslag-Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, voordat ik het vergeet, er zit een groep bezoekers uit mijn kiesdistrict, Ierland "East", op de tribune, die ik graag van harte welkom wil heten. Ik denk dat het zeer belangrijk is dat onze bezoekers en burgers zien hoe dit Parlement werkt, en zoals u kunt zien zijn ze deze ochtend oplettend en geïnteresseerd!

Onlangs heeft deze Kamer met betrekking tot dit specifieke verslag, het verslag-Le Foll, bezoek gehad van een van de Beatles, die ons vertelde dat we minder vlees zouden moeten eten. Ik ben van mening dat we met betrekking tot de agrarische sector en klimaatverandering gebruik zouden moeten maken van de best beschikbare technologieën om de uitstoot die afkomstig is van deze sector, te reduceren, aangezien we allemaal weten dat we wereldwijd gezien eerder meer voedsel moeten produceren dan minder. We moeten dat doen met behulp van minder hulpbronnen, minder grond, minder water en onder druk van de klimaatverandering, en daarvoor is het best mogelijke onderzoek nodig. Ik denk dat dit onderzoek door de overheid gefinancierd moet worden, met behulp van partnerschappen met bedrijven, zodat onze boeren en de voedingsmiddelenindustrie op een klimaatvriendelijke manier voedsel kunnen produceren.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. − Mevrouw McGuinness, dank u en de hartelijke groeten aan uw bezoekersgroep.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag drie korte opmerkingen over het verslag maken.

Ten eerste is de landbouw niet het probleem bij klimaatverandering, maar is de oplossing.

Ten tweede staan we pas aan het begin met ons onderzoek naar klimaatverandering, hoewel de media dikwijls een andere indruk wekken. In de loop van het klimaatonderzoek moeten we ook rekening houden met theorieën en resultaten die niet binnen het verwachte algemene denken passen, en daar verder gevolg aan geven.

Ten derde moeten we alle noodzakelijke en adequate maatregelen nemen die geen bureaucratische rompslomp met zich meebrengen, en moeten we ervoor zorgen dat deze maatregelen in economische zin doeltreffend zijn. In het licht daarvan is een Europese kaderrichtlijn bodembescherming bijvoorbeeld contraproductief en zal deze niet het gewenste resultaat opleveren.

 
  
  

Verslag-Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat iedereen op de tribune onder de indruk is! Ik moet zeggen dat het niet gebruikelijk is dat ik zo veel aan het woord kom, maar deze verslagen op het gebied van de landbouw en de voedselproductie zijn voor mij van bijzonder belang.

Dit verslag gaat over hoe we ervoor kunnen zorgen dat boeren zich handhaven in gebieden waar de grond en de omstandigheden uiterst moeilijk zijn, aangezien we weten dat boeren de beste beheerders van het landschap zijn, maar dat ze geld nodig hebben om in deze gebieden te overleven. Mijn bezwaar is dat de acht biofysische criteria die door de Commissie zijn voorgesteld, mogelijk een te grote belemmering vormen indien ze worden aangenomen. We moeten rekening houden met verschillende bodemomstandigheden in verschillende delen van de Europese Unie. In mijn eigen lidstaat, Ierland, maakt men zich zorgen over de problemen die deze criteria, als ze worden toegepast, zouden kunnen opleveren voor boeren in de Atlantische regio.

Ik wil de Commissie verzoeken om bij de voorbereiding van hun wetstekst rekening te houden met deze punten van zorg. De Commissie heeft gezegd dat de boeren het landschap beter en goedkoper beheren dan wie dan ook, dus laten we dan ook zorgen dat ze in deze gebieden kunnen overleven.

 
  
  

Verslag-Del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, ik heb voor de resolutie van het Parlement over de nieuwe digitale agenda voor Europa gestemd, omdat ik het belangrijk vind dat eenvoudig en goedkoop breedbandinternet voor de hele bevolking een strategische prioriteit voor de Europese Unie moet vormen.

Het verbreiden van het internetgebruik betekent verruiming en ontwikkeling van de vrijheid van meningsuiting van de burgers, bevordering van deelname aan de democratische samenleving en verspreiding van kennis en innovatie. Wat ik graag wil onderstrepen is dat de verbreiding van breedbandinternet in Europa voor een veel grotere informatievrijheid zou zorgen. We moeten niet vergeten dat er ook voor wat betreft de verbreiding van internet een Europa met twee of misschien drie snelheden bestaat, zoals Eurostat heeft opgemerkt. En Italië, voornamelijk bepaalde regio's van Italië, Griekenland, Roemenië, Bulgarije en Portugal zijn de lidstaten die in dit opzicht nog het minst ontwikkeld zijn.

Het is geen toeval dat Italië in de persvrijheidbarometer van 2009 van het Freedom House wordt ingedeeld bij de gedeeltelijk vrije staten, samen met Turkije de laatste plaats heeft van West-Europa en samen met Benin en India en achter Tonga de 62ste plaats inneemt in de wereld. Ik hoop bovendien dat de Italiaanse regering mede door deze resoluties en door de beginselen die hierin worden uiteengezet, zo snel mogelijk besluit de investering van 800 miljoen euro vrij te maken die bedoeld was voor het bestrijden van de digitale kloof in Italië en die volgens de verklaring van Gianni Letta, plaatsvervangend secretaris van de Italiaanse ministerraad, geen prioriteit is op dit moment.

Ik wil erop wijzen dat de kwaliteit van de dienstverlening in Italië ontoereikend is ten opzichte van de huidige behoeften en dat consumentenverenigingen al jaren klagen over het feit dat de kosten voor internettoegang tot de minst concurrerende van Europa behoren.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. − Ter informatie voor de volgende keer deel ik u mede dat we slechts één minuut hebben voor de stemverklaringen.

Ik geef het woord aan onze beste spreker van vandaag, en dat is mevrouw McGuinness.

 
  
  

Verslag-Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, dank u voor uw compliment. Ik moet onze bezoekers erop wijzen dat we normalerwijze om stilte verzoeken, maar ik denk dat we ons vandaag soepel opstellen, en ik bedank de heer Higgins dat hij mij de mogelijkheid biedt om mijn verhaal te doen.

Ik heb hier al eerder over gesproken, en ik heb het gevoel dat dit Parlement zich gisteren met betrekking tot het verslag Salafranca Sánchez-Neyra niet realiseerde welke gevolgen het zal hebben als het voor dit verslag zou stemmen, wat ik overigens niet heb gedaan. Ik maak me het meest zorgen over het besluit om de bilaterale besprekingen met de landen van Mercosur opnieuw op twee verschillende niveaus te openen.

Ten eerste zou dit plaatsvinden vóór de mogelijke heropening van de wereldhandelsbesprekingen, en een bilateraal akkoord pakt mogelijk slechter uit dan een akkoord op WTO-niveau. Ten tweede, en dit houdt verband met het eerste punt, bestaat er oprechte bezorgdheid over de uitverkoop van de agrarische sector in de Europese Unie. Dit is niet slechts mijn eigen, op emoties gestoelde bezorgdheid: de Commissie heeft zelf aangegeven dat het ingrijpende gevolgen heeft voor de Europese agrarische sector indien we bij deze besprekingen een akkoord sluiten met de landen van Mercosur. De rund-, pluimvee- en varkensvleessector zullen opnieuw het hardst getroffen worden. Ik kan op basis hiervan geen steun verlenen aan dit verslag, en ik waarschuw mijn collega's voor de nadelige gevolgen ervan.

 
  
  

Ontwerpresoluties: Top EU-Canada (RC-B7-0233/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Mijnheer de commissaris, water is er voor iedereen en niet slechts voor enkelen: dat is wat wij van de "Italië van de Waarden"-delegatie van de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa wilden benadrukken met betrekking tot amendement 10, dat tegen elke poging om de waterdistributiesystemen te privatiseren is, aangezien dit onderdeel vormt van de algemene economische en handelsovereenkomst. We hebben daarentegen onze steun betuigd aan de Canadese gemeenschappen die tegen de privatisering van de waterbedrijven strijden.

De delegatie van Italië van de Waarden heeft voor deze tekst gestemd, omdat die onze waarden vertegenwoordigt, de waarden op basis waarvan wij stellen dat het publieke karakter noodzakelijkerwijs onlosmakelijk verbonden is met watergebruik. Daarom wil ik herhalen dat wij de afgelopen dagen hebben voorgesteld handtekeningen te verzamelen voor een volksreferendum tegen de privatisering van water, en dat dit initiatief in ons land veel steun krijgt.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid