Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0110(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0030/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.34
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0124

Rozpravy
Štvrtok, 6. mája 2010 - Brusel Verzia Úradného vestníka

8. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Pristúpme k vysvetleniam hlasovania.

 
  
  

Správa: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Po opakovaných žiadostiach Parlamentu predložila Komisia nariadenie o financovaní poplatkov za bezpečnostnú ochranu. Podporila som prijatie tohto právneho aktu, pretože je pre všetkých cestujúcich dôležité, aby sa pri určovaní poplatkov za bezpečnostnú ochranu dodržiavali pevné, transparentné zásady. Spotrebiteľ si musí byť istý, že príjmy z poplatkov za bezpečnostnú ochranu sa použijú výlučne na pokrytie výdavkov na zaistenie bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Myslím, že je správne, že sa Európska komisia a Európsky parlament zaoberajú objektivizáciou nákladov na bezpečnosť a ochranu cestujúcich pri leteckej preprave.

Musím však povedať, že súčasné zriaďovanie úradov na vykonávanie takejto kontroly považujem za nezmyselné a nesprávne. V čase, keď Európa potrebuje peniaze na to, aby pomáhala Grécku, v čase, keď Európa potrebuje peniaze na to, aby rozvíjala ekonomiku, je zriaďovanie ďalších úradov, ktoré nevykonajú prakticky nič, iba akýsi dohľad, hazardom s peniazmi občanov Európskej únie a nazdávam sa, že táto cesta nevedie k úspechu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som vyjadriť svoju spokojnosť so skutočnosťou, že som mohol hlasovať v prospech rozšírenia pôsobnosti nariadenia, keďže sa týka náhradných dielov na automobily, pokiaľ ide o prístup používateľov automobilov k certifikovaným a necertifikovaným náhradným dielom. Urobili sme to na poslednú chvíľu, ale reagovali sme na potreby občanov. Zaručujeme kvalitné náhradné diely za rozumné ceny.

 
  
  

Správa: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, včera sme úspešne ukončili prvé čítanie prepracovaného znenia dokumentácie týkajúcej sa sietí TEN-T. Je tu však jedna veľmi dôležitá stránka tohto prepracovaného znenia, tejto kodifikácie, ktorá sa týka reštrukturalizácie sietí TEN-T v priebehu nasledujúceho desaťročia.

Táto reštrukturalizácia sa musí úplne prehodnotiť, zjednodušiť a zracionalizovať v rámci Európy takým spôsobom, aby sa skutočne zaviedla interoperabilita. Potom so zreteľom na súčasnú nepriaznivú hospodársku situáciu, v ktorej práve žijeme, musíme porozmýšľať o rozvoji tejto siete alebo jej časti, a to nielen s rozpočtovými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Musíme prísť s novým spôsobom a prácou, aby sme prostredníctvom týchto sietí znovu povzniesli hospodárstvo.

Je preto naliehavejšie než kedykoľvek predtým, aby sa naša práca uberala týmto smerom nad rámec včerajšieho kroku.

 
  
  

Správa: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Hlasovala som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto právnemu aktu, lebo nám pomôže splniť ciele dohodnuté v kontexte plánu hospodárskej obnovy Európy prijatého v roku 2008. Myslím si, že zjednodušenie financovania urýchli spolufinancovanie investícií v členských štátoch a regiónoch a zvýši účinok, ktorý majú opatrenia na hospodárstvo ako celok, hoci sa to bude týkať najmä stredných podnikateľov a zamestnávateľov. Zjednodušenie pravidiel upravujúcich politiku súdržnosti vyplývajúce z praktických potrieb a objasnenie týchto pravidiel budú mať určite pozitívny vplyv na rýchlosť realizácie plánu a na naše riešenie nových problémov.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE).(LT) Tento hospodársky úpadok silno otriasol mnohými krajinami a hospodársky pokles viacerých členských štátov Európskej únie presiahol 10 %. Je preto veľmi dôležité, aby Európska únia venovala pozornosť nielen starým členským štátom Európskej únie, ale aj tým, ktoré sa nedávno pripojili k Európskej únii a ktoré čerpajú pomoc zo štrukturálnych fondov a z Európskeho sociálneho fondu. Štrukturálne fondy sú dôležitým nástrojom, ktorý môže pomôcť oživiť hospodárstvo tých členských štátov, ktoré zaznamenali výrazný hospodársky pokles. Verím preto, že po zjednodušení požiadaviek na získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov to bude možné uskutočňovať efektívnejšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ukázalo sa, že Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond predstavujú účinné a mimoriadne užitočné nástroje územného rozvoja a nástroje reagovania na dôsledky hospodárskej krízy, ktorá už nejaký čas postihuje Európu a svet.

V tejto súvislosti vítam návrh na zjednodušenie postupov pri rušení záväzkov týkajúcich sa finančných prostriedkov a uľahčenie platieb pre príjemcov rozličných vykonávaných programov, ktorí využívajú zmienené finančné prostriedky. Okrem toho som za poskytovanie dodatočnej zálohovej platby na rok 2010 pre tie členské štáty, ktoré najviac postihla hospodárska kríza.

 
  
  

Správa: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, hlasoval som za správu pána Szájera a rád by som mu poďakoval za vynikajúcu analýzu, ktorú uskutočnil v zmysle zmien zavedených Lisabonskou zmluvou.

Vzhľadom na rozsiahle a početné dôsledky delegovaných aktov na legislatívny postup súhlasím najmä so želaním Parlamentu podriadiť delegované akty náležite špecifikovaným a jasným podmienkam s cieľom zaručiť, aby tento Parlament nad nimi mal účinnú demokratickú kontrolu. Som presvedčený, že na to, aby sme mohli uskutočniť akékoľvek potrebné úpravy, bude predovšetkým potrebné overiť v praxi, ako bude nový systém fungovať.

 
  
  

Správa: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, chcela by som len povedať, že v plnej miere podporujem túto správu, ktorá sa týka dobrých životných podmienok zvierat. Mám však niekoľko výhrad voči tomu, ako tento Parlament a EÚ prijímajú právne predpisy v tejto oblasti.

Uprednostnila by som prístup k životným podmienkam zvierat založený na vedeckých poznatkoch pred prístupom založeným na emóciách. Zaviedli sme právne predpisy, ktoré v mnohých prípadoch nie sú vedecky podložené, a výrazne znevýhodňujeme európskych výrobcov a európskych poľnohospodárov.

Chcela by som ešte vyjadriť znepokojenie a znechutenie nad skutočnosťou, že sa Komisia tento týždeň rozhodla znovu otvoriť rozhovory s krajinami združenia Mercosur. Týmto rozhodnutím vystavuje riziku budúcnosť európskych poľnohospodárov, najmä výrobcov hovädzieho, bravčového a hydinového mäsa. Rada by som sa opýtala Komisie, či bude na výrobky dovezené z tretích krajín uplatňovať rovnaké normy v oblasti životných podmienok zvierat a výrobné normy, ako tie, ktoré presadzuje v Európskej únii. Ak sa nebudú uplatňovať rovnaké normy, je to naša hanba.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, životné podmienky zvierat sú nedeliteľné. Musia sa štandardizovať a my potrebujeme ich globálne vymedzenie.

Pokiaľ ide o otázku štandardizácie, mali by sme si oddýchnuť od zavádzania nových nariadení a noriem a predovšetkým sa uistiť, že uplatňujeme už existujúce nariadenia jednotným spôsobom v rámci Európskej únie.

Pokiaľ ide o globalizáciu, musíme vynaložiť viac úsilia na zabezpečenie, aby sa na výrobky dovezené do Európskej únie z tretích krajín uplatňovali rovnaké normy a usmernenia, aké sa uplatňujú v rámci samotnej Európskej únie.

Spotrebitelia majú právo kúpiť si nielen zdravé potraviny, ale aj potraviny, ktoré boli vyrobené zdravým spôsobom.

 
  
  

Správa: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, aby som nezabudla, v galérii mám skupinu návštevníkov z volebného okrsku vo východnom Írsku a chcela by som ich privítať. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby naši návštevníci a občania videli, ako Parlament pracuje, a, ako vidíte, sú dnes ráno plní očakávania.

Pokiaľ ide o túto správu, správu pána Le Folla, v tejto sále nedávno vystúpil jeden z členov skupiny Beatles a povedal nám, že by sme mali jesť menej mäsa. Nuž, myslím si, že v súvislosti s poľnohospodárstvom a zmenou klímy musíme využiť najlepšie dostupné technológie, aby sme znížili emisie, ktoré produkuje poľnohospodárstvo, pretože všetci vieme, že z globálneho hľadiska musíme vyrábať skôr viac než menej potravín. Budeme to musieť uskutočňovať s použitím menšieho množstva zdrojov, pôdy, vody a pod tlakom vyvíjaným v dôsledku zmeny klímy a potrebujeme najlepší možný výskum. Domnievam sa, že je potrebné, aby bol financovaný z verejných zdrojov a za účasti súkromných partnerstiev, aby mohli naši poľnohospodári a potravinársky priemysel produkovať potraviny spôsobom šetrným ku klíme.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem vám, pani McGuinnessová, a pozdravujem skupinu návštevníkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi tri stručné pripomienky k správe.

Po prvé, poľnohospodárstvo nie je v prípade zmeny klímy problémom, je riešením.

Po druhé, náš výskum zmeny klímy je v ranej fáze, hoci informácie v médiách niekedy vyvolávajú opačný dojem. Počas nášho výskumu klímy by sme mali zohľadniť a sledovať teórie a výsledky, ktoré nie sú súčasťou hlavného prúdu.

Po tretie, mali by sme prijať všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia, ktoré nebudú zahŕňať ďalšiu byrokraciu, a mali by sme sa uistiť, že sú z hospodárskeho hľadiska účinné. V tejto súvislosti je napríklad európska rámcová smernica o ochrane pôdy kontraproduktívna a neprinesie požadované výsledky.

 
  
  

Správa: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, dúfam, že na každého v galérii pre návštevníkov to zapôsobilo. Musím povedať, že je pre nás neobvyklé dostať toľko rečníckeho času, ale tieto správy v oblasti poľnohospodárstva a výroby potravín ma zvlášť zaujímajú.

Táto správa sa zameriava na spôsob, ako zabezpečíme, aby poľnohospodári zostali na miestach, kde je pôda neúrodná a podmienky mimoriadne náročné, pretože vieme, že poľnohospodári sú najlepšími správcami krajiny, ale potrebujú finančné prostriedky, aby v týchto oblastiach prežili. Moje obavy spočívajú v tom, že osem biofyzikálnych kritérií, ktoré Komisia navrhuje, môže byť príliš reštriktívnych, keď sa prijmú. Je potrebné zohľadniť rôzne vlastnosti pôdy v celej Európskej únii. V členskom štáte, z ktorého pochádzam, v Írsku, sa obávame, že by pri uplatňovaní týchto kritérií v atlantickej oblasti mohli mať poľnohospodári, ktorí tam žijú, ťažkosti.

Chcem požiadať Komisiu, aby zohľadnila tieto obavy, keď bude pripravovať svoj legislatívny text. Komisia sa vyjadrila, že obhospodarovanie krajiny poľnohospodármi je pre nás tou najlepšou a najlacnejšou alternatívou, zabezpečme preto, aby sa im umožnilo prežiť v týchto oblastiach.

 
  
  

Správa: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Vážený pán predsedajúci, hlasovala som za uznesenie Parlamentu o novej digitálnej agende pre Európu, pretože som presvedčená, že zaručenie jednoduchého a cenovo dostupného širokopásmového prístupu pre celé obyvateľstvo je strategickou prioritou Európskej únie.

Rozširovanie používania internetu znamená prehlbovanie a rozvíjanie slobody prejavu občanov, podporovanie ich účasti na demokratickom živote a umožnenie šírenia vedomostí a inovácií. Rada by som zdôraznila, že šírenie širokopásmového pripojenia v Európe by zaručilo rozsiahlejšiu slobodu informácií. Ako už poznamenal Eurostat, nesmieme zabúdať, že v Európe sú tiež dve alebo možno tri rýchlosti, pokiaľ ide o šírenie internetu. Taliansko, najmä niektoré regióny, ako aj Grécko, Rumunsko, Bulharsko a Portugalsko sú v tomto zmysle najmenej rozvinuté štáty.

Nie je to náhoda, že v Indexe slobody tlače za rok 2009, ktorý pripravila organizácia Freedom House, sa Taliansko ocitlo na zozname medzi čiastočne slobodnými štátmi, na poslednom mieste v západnej Európe spolu s Tureckom a na 72. mieste na svete spolu s Beninom a Indiou, pred ktorými je Tonga. Dúfam tiež, že vďaka týmto uzneseniam a zmieneným zásadám sa talianska vláda čo možno najskôr rozhodne uvoľniť investície vo výške 800 miliónov EUR, ktoré boli určené na odstránenie digitálnej priepasti v Taliansku a ktoré, podľa vyjadrenia Gianniho Lettu, štátneho tajomníka talianskej rady ministrov, nie sú v súčasnosti prioritou.

Chcela by som zdôrazniť, že kvalita služieb v Taliansku nie je primeraná súčasným potrebám a združenia spotrebiteľov sa už roky sťažujú, že náklady na pripojenie patria medzi najmenej konkurencieschopné v Európe.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Pre vašu informáciu do budúcnosti, na vysvetlenia hlasovania máme len jednu minútu.

Slovo odovzdávam našej najlepšej dnešnej hovorkyni, pani McGuinnessovej.

 
  
  

Správa: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). – Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám za podporu. Rada by som povedala našim návštevníkom, že zvyčajne žiadame o ticho, ale myslím, že dnes sme zhovievavejší, a ďakujem pánovi Higginsovi za možnosť prehovoriť.

Už som o tom hovorila a mám pocit, že Parlament si včera pri správe pána Salafrancu Sáncheza-Neyru neuvedomil následky podporovania toho, čo som ja nepodporila. Najväčšie obavy vo mne vzbudzuje rozhodnutie opätovne otvoriť bilaterálne rozhovory s krajinami združenia Mercosur na dvoch rôznych úrovniach.

Po prvé, situácia smeruje k možnému opätovnému otvoreniu rokovaní o svetovom obchode a bilaterálna dohoda by mohla byť horšia ako dohoda na úrovni WTO. Avšak po druhé, a to s tým súvisí, ide o skutočné obavy pred výpredajom poľnohospodárstva v Európskej únii. Nejde iba o moje vlastné obavy založené na emóciách: sama Komisia sa vyjadrila, že uzatvorenie dohody v rámci týchto rozhovorov so združením Mercosur bude mať závažné následky pre európske poľnohospodárstvo. Najviac to opäť postihne odvetvie hovädzieho, bravčového a odvetvie hydinového mäsa. Z toho dôvodu nemôžem podporiť túto správu a varujem kolegov pred jej následkami.

 
  
  

Návrhy uznesení: Samit EÚ – Kanada (RC-B7-0233/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Vážený pán komisár, voda je majetkom všetkých a nemôže patriť iba vybranej skupine niekoľkých ľudí. Práve to sme my, delegácia talianskej strany IdV (Taliansko hodnôt) zo Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu, chceli potvrdiť v súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 10, ktorý sa stavia proti akémukoľvek pokusu privatizovať systémy zásobovania vodou, pretože ide o súčasť celkovej hospodárskej a obchodnej dohody, a naopak sme vyhlásili, že podporujeme kanadské komunity, ktoré sa zaviazali zastaviť privatizáciu vodného hospodárstva.

Talianska delegácia strany IdV pociťovala potrebu hlasovať v prospech textu, pretože predstavuje hodnoty, ktoré uznávame, hodnoty, ktoré nás vedú k tomu, aby sme potvrdili nemennú črtu hospodárenia s vodou, a to skutočnosť, že je určené verejnosti. Preto chcem zopakovať, že sme nedávno predložili podpísanú petíciu za verejné referendum proti privatizácii vodného hospodárstva a v našej krajine sa tešíme veľkej podpore.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia