Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2152(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0057/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0154

Debatten
Donderdag 6 mei 2010 - Brussel Uitgave PB

10. Stemverklaringen (voortzetting)
Video van de redevoeringen
PV
  

Ontwerpresoluties: Verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw in de Europese Unie (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Ik zou graag zien dat het verbod op de toepassing van cyanidetechnologie in mijnen zich uitstrekte tot het hele grondgebied van de Europese Unie. Ik zou graag willen dat we in de toekomst definitief een einde kunnen maken aan deze technologieën om verdere ernstige natuurrampen waarbij giftige stoffen in onze waterbronnen terechtkomen, te voorkomen. Een dergelijk geval vond plaats in Hongarije, waar tien jaar geleden het leven in de rivier de Tisza bijna volledig werd uitgeroeid. Deze zaak gaat ook Slowakije aan, aangezien het ongeval langs de grens is gebeurd en men in de nabije toekomst mijnen wil openen waar eveneens met deze technologie goud zou kunnen worden gewonnen. Deze en soortgelijke kwesties vormen niet slechts een onderwerp van discussie tussen twee EU-lidstaten; het is ons gemeenschappelijk belang dat ons milieubeleid duurzamer wordt. Daarom heb ik voor gestemd en daarom wil ik me aansluiten bij degenen die de maatregel steunen.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, we staan op het punt om een verbod op het gebruik van cyanide in de mijnbouw in te voeren, omdat, zoals zojuist is gezegd, deze technologie ernstige schade toebrengt aan het milieu en ernstige risico's met zich meebrengt voor de gezondheid van mens en dier.

Met onze stem hebben wij van de Italiaanse delegatie van de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa van Italië van de Waarden de duidelijke wil uitgesproken om niet te onderhandelen over grondrechten zoals de gezondheid van de burgers en het milieu door die te onderwerpen aan de economische belangen van enkele systeemfabrikanten. Wat hen betreft wil ik zeggen dat aangezien het gaat om systemen voor het winnen van goud en zeker niet van aardappelen, de beherende bedrijven zonder meer adequate economische en financiële middelen zouden kunnen steken in onderzoek naar technologieën die wel verenigbaar zijn met het milieu en de menselijke gezondheid.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI).(RO) Ik wil de overweldigende meerderheid van bijna vijfhonderd collega's hartelijk bedanken voor hun stem tegen het gebruik van cyanidetechnologie in de mijnbouw. Het woord cyanide is synoniem aan dood. Deze duidelijke stem is vooral voor ons, Roemenen, grote winst. Een van de grootste natuurlijke velden ter wereld ligt in Transsylvanië. Volgens experts bevat het 300 ton zeer zuiver uranium, 800 ton goud en 2 000 ton zilver, om niet te spreken van grote hoeveelheden andere edelmetalen en elementen. Inhalige maffiabendes, zowel lokaal als internationaal, loeren op deze schatten en maken steeds agressiever propaganda met de meest belachelijke leugens.

Het gebruik van cyanidetechnologieën zou een grote ramp hebben veroorzaakt door het milieu te vergiftigen, vier bergen op te blazen, negen begraafplaatsen te verwoesten en acht kerken af te breken. En dan heb ik het nog niet eens over de verdwijning van 1 700 kilometer Romeinse catacomben als de ruïnes van de Romeinse citadel Alburnus Major van de aardbodem worden weggevaagd. Het gaat om een archeologische parel, door de Unesco bestempeld als uniek cultureel erfgoed. Europa heeft aan een Tsjernobyl genoeg en heeft geen behoefte aan een tweede.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Ik heb gisteren tegen de ontwerpresolutie gestemd, omdat mij dat was gevraagd door de lokale gemeenschappen, die dit verbod beschouwen als een bedreiging voor de ontwikkeling van de regio.

Ik ben van mening dat het door mijzelf en meer dan 40 van mijn collega's voorgestelde amendement, dat oproept tot de uitvoering van een effectstudie, een eervol en redelijk gebaar zou zijn geweest. Anders hebben de hier uitgesproken sentimenten slechts gediend om bepaalde gemeenschappen hun kans op ontwikkeling te ontnemen.

 
  
  

Ontwerpresolutie: Kirgizië (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, mag ik u vragen waarom u toestaat dat zoveel Parlementsleden luid en onbeschoft met elkaar praten terwijl andere leden het woord proberen te voeren?

(Applaus)

Ik heb me onthouden van stemming over de resolutie over Kirgizië. Vijf jaar geleden is de bevolking van Kirgizië in de Tulpenrevolutie in opstand gekomen tegen het corrupte regime en voor een beter leven voor zichzelf. De regering Bakijev die aan de macht kwam heeft helaas de hoop op een beter leven voor de grote massa de bodem in geslagen en een corrupt en autoritair regime gevestigd. De nieuwe regering is helaas samengesteld uit vrienden van Bakijev en heeft geen enkele geloofwaardigheid als het gaat om een nieuw leven voor de inwoners van dit gebied.

Ik steun mijn collega-socialisten van het internationale arbeiderscomité in de regio, die oproepen tot nieuwe parlementsverkiezingen. Zij maken echter tevens duidelijk dat er alleen iets zal veranderen als de arbeiders en de boerenbevolking beschikken over hun eigen kandidaten en een onafhankelijke partij voor de arbeidersklasse om de rampzalige privatiseringen van de afgelopen twintig jaar terug te draaien, het neoliberale kapitalisme te beteugelen, daadwerkelijke democratische veranderingen in gang te zetten en nieuwe instanties op te richten die onder toezicht staan van de arbeidersklasse. Dit alles met behulp van een gedegen economische planning en een socialistische federatie van Centraal-Azië.

 
  
  

- Verslag-Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Ik ben zeer verheugd dat dit document door een grote meerderheid is aangenomen, dat wil zeggen dat er vrijwel geen tegenstand was. Dat is op zich zeer begrijpelijk, want gezondheid is iets dat ons allemaal, evenals degenen die ons het meest na staan, aangaat. Ik feliciteer het Europees Parlement en alle burgers van de Europese Unie, evenals de rapporteur dan ook dat er vandaag beslissingen zijn genomen die een meer specifiek en gericht optreden zullen bevorderen, niet alleen voor de genezing van degenen die aan kanker lijden, maar ook voor de preventie van kanker. Helaas zijn de vooruitzichten wat betreft kanker werkelijk beangstigend, en we moeten ons gericht inzetten om deze het hoofd te bieden.

Ik heb voor het aannemen van dit document gestemd, omdat ik van mening ben dat een geïntegreerd zicht op kankeraandoeningen en het bestrijden daarvan als bijzonder belangrijk moeten worden gezien als onderdeel van de gezondheidsstrategie van zowel de Europese Gemeenschap als de lidstaten. Er zijn gezamenlijke en gecoördineerde activiteiten van de lidstaten nodig om het risico op het gebied van kankeraandoeningen te verminderen.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) In het verslag over de maatregelen in het kader van de kankerbestrijding wordt gewag gemaakt van het grote belang van preventie.

We weten dat een tijdige diagnose de kans op een succesvolle behandeling verregaand verhoogt. Bovendien kan een aantal kankersoorten succesvol voorspeld worden op basis van de genetische dispositie van mensen, hun leefgewoonten en andere factoren. Door meer te screenen, valt op doeltreffende en relatief eenvoudige wijze een groot aantal sterfgevallen te voorkomen. Wat ook zou kunnen bijdragen aan verlaging van het aantal sterfgevallen door kanker is de invoering van succesvolle behandelmethoden in alle lidstaten van de Europese Unie, met inbegrip van behandelcentra met minder ervaring op het gebied van de kankerbestrijding, ten behoeve van een betere verlening van doeltreffende behandelingen.

Hoe dan ook wil ik de heer Peterle alle lof toezwaaien voor zijn werkzaamheden in de hoop dat de Europese Unie uitgebreidere maatregelen treffen zullen ter bestrijding van deze ziekte.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid complimenteren met het verrichte werk, en met name de heer Peterle, de rapporteur. De ontwikkeling van een partnerschap in de strijd tegen kanker, een onderwerp dat zo gevoelig ligt als het onderwerp waar we mee te maken hebben gehad, doet het hele Parlement eer aan.

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie overlijden jaarlijks ongeveer 2 miljoen Europeanen als gevolg van een tumor en in ongeveer 10 procent van de gevallen wordt dit veroorzaakt door blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Ik ben ervan overtuigd dat de doelstelling om het aantal nieuwe gevallen in de periode tot 2020 met vijftien procent terug te dringen onder meer moet worden verwezenlijkt door een gezamenlijk optreden van de lidstaten. Europa moet laten zien dat het een eenheid vormt, ook op dit terrein. Naar mijn oordeel voldoet artikel 66, op basis waarvan aan iedereen en in alle landen geneesmiddelen beschikbaar kunnen worden gesteld, aan dit grondbeginsel.

Mijnheer de Voorzitter, om die reden heb ik voor het verslag gestemd.

 
  
  

Verslag-Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE). (HU) Dames en heren, de laatste jaren hebben we de explosieve ontwikkeling meegemaakt van de informatica en de informatie- en communicatietechnologieën. De grootschalige ontwikkeling en de resultaten van de ICT hebben in grote mate bijgedragen aan de ontwikkeling van andere, voorheen stagnerende, sectoren, zoals de mechatronica, de nanotechnologie en de meet- en regeltechniek. Daarom moet het initiatief van de Commissie dat we de ICT moeten inzetten voor de verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen worden toegejuicht. Ik verwelkom het feit dat we dit programma hebben aangenomen en ik ben blij dat ook ik ervoor heb kunnen stemmen. Het is cruciaal dat we de voor 2020 gestelde doelen halen, dat wil zeggen dat we de uitstoot van CO2 verminderen en energiezuinigheid vergroten. De ICT-sector kan van strategisch belang zijn bij de energiezuinigheid van de Europese Unie en bij het vergroten van het concurrentievermogen van de Europese industrie. Om dit te bereiken, moet echter steun worden verleend aan het zo spoedig mogelijk standaardiseren van meetapparatuur, de lancering van pilotprojecten en het aannemen van een maatregelenpakket gericht op vermindering van de consumptie en het in betere banen leiden van het aanbod in productie en dienstverlening.

 
  
  

Verslag-Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE).(IT) Mijnheer de Voorzitter, ik heb voor het verslag gestemd dat mijn collega Vittorio Prodi heeft gepresenteerd ter afsluiting van de belangrijke inspanningen die door de Europese Commissie zijn verricht, en ik wil dan ook mijn steun betuigen aan dit waardevolle werk.

Ik vertegenwoordig Zuid-Italië, dat tot het zuidelijkste deel van Europa en tot het Middellandse-Zeebekken behoort. Onze bevolking heeft haar vertrouwen in ons gesteld en verdient het niet om onvoorbereid te zijn op de effecten van de klimaatverandering in onze regio's en in onze landelijke gebieden, die voornamelijk van landbouw, visserij en toerisme leven, en die grotendeels bestaan uit zwakkere gemeenschappen en sociale groepen.

Daarom acht ik de solidariteit tussen de verschillende landen en regio's van fundamenteel belang, ook in reactie op deze nieuwe strategie die we aan het uitvoeren zijn. Het is natuurlijk heel moeilijk om in deze wanorde het woord te voeren, hoe dan ook ben ik bijna aan het einde: ik juich de tenuitvoerlegging van het Solidariteitsfonds toe, waarvoor ik rapporteur ben namens de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten), als extra middel om tijdig en op doeltreffende wijze de klimaatveranderingen op te vangen. Het is overigens echt onmogelijk voor een spreker om zich verstaanbaar te maken.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik steun het witboek van de Commissie en het verslag van de heer Prodi. Ik ben van mening dat een dergelijk witboek vooral noodzakelijk is in de nasleep van de besprekingen over klimaatverandering in Kopenhagen. De resultaten die we in Kopenhagen geboekt hebben zijn zeker niet voldoende. De niet-bindende overeenkomst om de wereldwijde opwarming bij +2 °C een halt toe te roepen, die in Kopenhagen is gesloten, betekent nog altijd dat de opwarming van Europa verder toeneemt, iets dat gepaard zal gaan met extreme regionale klimaatveranderingen.

We moeten speciale aandacht besteden aan de wijze waarop we onze energie produceren. We moeten ons krachtiger inspannen om een concreet gemeenschappelijk energiebeleid op te stellen. We moeten onderzoek naar milieuvriendelijke technologieën ondersteunen, maar tegelijkertijd duidelijke beleidskaders opstellen over hoe technologieën voor duurzame energie in onze economieën kunnen worden geïntroduceerd en algemeen kunnen worden toegepast.

Ik hoop dat dit witboek de EU in de goede richting zal duwen en zal resulteren in concrete beleidsacties.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik steun het verzoek dat de heer Prodi vandaag heeft ingediend. Het amendement op dit verslag dat is ingediend door de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten) en met name de heer Seeber, en dat helaas door het Parlement is aangenomen, is mijns inziens echter twijfelachtiger. Ik vrees dat de conservatieven op deze wijze kernenergie via een achterdeur opnieuw willen introduceren. Het promoten van koolstofarme energiebronnen is een algemeen bekend argument van de atoomlobby. Ik wil er vandaag nadrukkelijk op wijzen dat het verslag-Prodi zonder enige twijfel in een geheel andere richting wijst. Als Oostenrijkse beschouw ik kernenergie niet als hernieuwbare energie. Ik hecht er veel belang aan om duidelijk te stellen dat ik vandaag niet voor dit punt heb gestemd.

 
  
  

VOORZITTER: JERZY BUZEK
Voorzitter

 
Juridische mededeling - Privacybeleid