Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2152(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0057/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/05/2010 - 7.8
CRE 06/05/2010 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0154

Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 6 maja 2010 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

10. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (kontynuacja)
zapis wideo wystąpień
Protokół
  

Projekty rezolucji: Zakaz wykorzystania technologii wydobywczych z zastosowaniem cyjanku w UE (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Chciałbym, żeby zakaz wykorzystania cyjanku w przemyśle wydobywczym został rozszerzony na całą Unię Europejską. Chciałbym, aby w przyszłości możliwe było całkowite wyeliminowanie takich technologii w celu powstrzymania kolejnych poważnych katastrof naturalnych, w wyniku których różnorodne substancje toksyczne dostają się do źródeł wody. Na Węgrzech mieliśmy taki przypadek, gdy dziesięć lat temu w rzece Tisza wyginęły prawie wszystkie żywe organizmy. W tym przypadku ucierpiała także Słowacja, ponieważ zdarzenie miało miejsce blisko granicy, która zamierza w niedalekiej przyszłości otworzyć kopalnie, w których ta sama technologia będzie wykorzystywana do wydobywania złota. Ta i podobne jej kwestie nie są sporami pomiędzy dwoma krajami UE; w naszym wspólnym interesie leży prowadzenie polityki bardziej zrównoważonej pod względem środowiskowym. Zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowej rezolucji, dlatego chciałbym dołączyć do grona zwolenników omawianych środków.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Panie przewodniczący! Zamierzamy wprowadzić dalszy zakaz wykorzystania technologii wydobywczych z zastosowaniem cyjanku, ponieważ jak jakiś czas temu wspominali inni posłowie, przyczyniły się one i nadal się przyczyniają do poważnych skutków dla środowiska i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Sposób naszego głosowania był wyrazem pragnienia włoskiej delegacji IDV (Włochy Wartości) z Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, która nie chce aby kwestie związane z podstawowymi prawami, takimi jak zdrowie obywateli i środowisko naturalne, były poddawane negocjacjom i podlegały gospodarczym korzyściom kilku producentów w systemie. W tym momencie pozwolę sobie powiedzieć, że skoro mamy tu do czynienia z wydobyciem złota, a nie z uprawą ziemniaków, to właściciele firm z łatwością mogą przeznaczyć wystarczające zasoby gospodarcze i finansowe na badania nad technologiami kompatybilnymi z bezpieczeństwem środowiska i zdrowia.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI).(RO) Chciałbym podziękować grupie prawie 500 posłów do PE, którzy we wczorajszym głosowaniu zapewnili sprzeciw większości wobec wykorzystywania technologii wydobywczych z zastosowaniem cyjanku. Słowo „cyjanek” jest synonimem słowa „śmierć”. Takie zdecydowane głosowanie wyświadczy olbrzymią przysługę, szczególnie obywatelom Rumunii. Jedno z największych naturalnych pól znajduje się w Transylwanii. Eksperci szacują, że zawiera ono 300 ton wysokiej czystości uranu, 800 ton złota i 2 tysiące ton srebra, nie mówiąc już o ogromnych ilościach innych metali oraz elementów szlachetnych. Chciwe gangi mafijne, zarówno te lokalne, jak i transgraniczne, grasują wokół tych skarbów, nieustannie nasilając agresywny ton swojej propagandy, przepełnionej absurdalnymi kłamstwami.

Wykorzystanie technologii z zastosowaniem cyjanku doprowadziłoby do olbrzymiej katastrofy, zatruwając środowisko, doprowadzając do wysadzenia w powietrze czterech szczytów górskich, zniszczenia dziewięciu cmentarzy oraz zburzenia ośmiu kościołów chrześcijańskich. Nie mówiąc już o zniknięciu 1700 km rzymskich pasaży, o zdmuchnięciu z powierzchni Ziemi ruin rzymskiej cytadeli Alburnus Maior, które są archeologicznym klejnotem znajdującym się na liście zabytków dziedzictwa kulturowego UNSECO. Europie wystarczył jeden Czarnobyl, nie potrzebuje kolejnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Zagłosowałem wczoraj przeciwko przedmiotowemu projektowi rezolucji, ponieważ poprosiły mnie o to lokalne społeczności, które uważają omawiany zakaz za zagrożenie dla rozwoju tego regionu.

Naprawdę uważam, że przyjęcie poprawki zaproponowanej przeze mnie i ponad 40 innych posłów, która wzywała do przeprowadzenia badania mającego wyjaśnić kwestie wpływu, byłoby honorowym i rozsądnym posunięciem. A emocje wyrażane tutaj zadziałały wręcz odwrotnie i zniweczyły szansę określonych społeczności na rozwój.

 
  
  

Projekt rezolucji: Kirgistan (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). Panie przewodniczący! Czy mogę zapytać, czemu niektórzy posłowie mogą prowadzić głośne i nieuprzejme prywatne rozmowy, podczas gdy inni próbują się wypowiedzieć?

(Oklaski)

Wstrzymałem się od głosu w odniesieniu do rezolucji w sprawie Kirgistanu. Ludność Kirgistanu pięć lat temu w sprzeciwie wobec skorumpowanego reżimu oraz w celu zapewnienia sobie lepszego życia przeprowadziła tzw. tulipanową rewolucję. Rząd Bakijewa, który doszedł w jej wyniku do władzy niestety bardzo zawiódł nadzieje na lepsze życie dla mas i ustanowił kolejny, skorumpowany i autorytarny reżim. Nowy rząd jest niestety złożony z kompanów Bakijewa i mieszkańcom tego regionu nie daje szans na nowe życie.

Popieram moich kolegów socjalistów z Komitetu na rzecz Międzynarodówki Robotniczej działającej w regionie, którzy wzywają do przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych. Równocześnie wyraźnie podkreślają, że nic się nie zmieni, dopóki robotnicy i ludność wiejska nie będą mogli wystawić swoich własnych kandydatów i dopóki nie będzie niezależnej partii klasy robotniczej, która zajmie się odwracaniem fatalnych skutków prywatyzacji prowadzonej przez ostatnie 20 lat, problemem kapitalizmu neoliberalnego, która ponadto wprowadzi prawdziwe zmiany demokratyczne i utworzy nowe instytucje kontrolowane przez klasę robotniczą oraz zapewni prawdziwe planowanie w odniesieniu do gospodarki i funkcjonowanie Federacji Socjalistycznej Azji Środkowej.

 
  
  

Sprawozdanie: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Bardzo się cieszę, że przedmiotowy dokument został przyjęty znaczną większością głosów, czyli inaczej mówiąc, spotkał się z bardzo małym sprzeciwem. Jest to całkiem zrozumiałe, ponieważ kwestie zdrowotne dotyczą nas i naszych najbliższych. Ponadto gratuluję Parlamentowi Europejskiemu i wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, a także sprawozdawcy, podjęcia dziś trafnej decyzji, która powinna przyspieszyć rozpoczęcie bardziej określonych i ukierunkowanych działań nie tylko mających uleczyć osoby chore na raka, ale również zapewnić profilaktykę nowotworową. Niestety prognozy dotyczące rozwoju chorób nowotworowych są naprawdę przerażające i musimy skoncentrować nasze działania na przezwyciężeniu tych trudności.

Zagłosowałam za przyjęciem omawianego dokumentu, ponieważ wierzę, że zintegrowane podejście do przypadków zachorowań na raka i do walki z rakiem powinno być uznane za szczególnie istotną część strategii w zakresie zdrowia, opracowywanej zarówno przez Wspólnotę Europejską, jak i jej państwa członkowskie. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowalności na raka niezbędne są wspólne i skoordynowane prace wszystkich państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) W sprawozdaniu w sprawie środków do walki z rakiem mówi się o znaczeniu profilaktyki.

Wiemy, że w przypadku tej choroby wczesna diagnoza zwiększy szanse na wyleczenie. Zachorowalność na niektóre rodzaje raka daje się przewidywać na podstawie predyspozycji genetycznych, stylu życia itd. W związku z tym moim zdaniem wykonywanie badań przesiewowych na większą skalę mogłoby być pierwszym, skutecznym i szybkim krokiem pozwalającym zapobiec wielu zgonom. Kolejnym ważnym krokiem byłoby przekazywanie i rozprzestrzenianie skutecznych metod leczenia we wszystkich państwach UE, w tym także w ośrodkach najmniej doświadczonych w zakresie leczenia nowotworów, w celu poprawienia dostępu do skutecznych terapii.

W każdym razie należy jednakże pochwalić pana Peterlego za wykonaną pracę, mając nadzieję, że UE przyjmie bardziej rozległe środki służące do walki z tą chorobą.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Panie przewodniczący! Chciałbym wyrazić uznanie wobec prac wykonanych przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a szczególnie przez sprawozdawcę, pana Peterlego. Utworzenie partnerstwa na rzecz walki z rakiem, czyli w tak trudnym obszarze, przynosi zaszczyt całemu Parlamentowi.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że co roku na raka umiera około 2 miliony Europejczyków, a około 10 % zachorowań zostało spowodowanych narażeniem na działanie substancji rakotwórczych w miejscu pracy. Jestem przekonany, że cel zmniejszenia do roku 2020 liczby nowych przypadków o 15 % należy realizować poprzez wspólne działania podejmowane wraz z państwami członkowskimi. Europa musi udowodnić, że także w tym obszarze jest zjednoczona. Moim zdaniem reakcją na tę podstawową zasadę są postanowienia art. 66, który gwarantuje dostępność lekarstw każdemu obywatelowi w każdym kraju.

Panie przewodniczący! Dlatego właśnie zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

 
  
  

Sprawozdanie: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Panie i panowie! Byliśmy świadkami intensywnego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w ostatnich latach. Znaczący rozwój oraz wyniki widoczne w sektorze TIK przyczyniły się do rozwoju innych, dotychczas będących w zastoju, sektorów takich jak mechatronika, nanotechnologie, technologie związane z kontrolami i pomiarami. W związku z tym należy pochwalić inicjatywę Komisji dążącą do wykorzystania TIK z myślą o zrealizowaniu celów „UE 2020”. Cieszę się, że przyjęliśmy przedmiotowy program i że ja również mogłem zagłosować za jego przyjęciem. Niezwykle ważne jest osiągnięcie naszych celów do roku 2020, czyli zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie wydajności energetycznej. Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych może mieć strategiczne znaczenie w unijnym programie oszczędzania energii oraz w zwiększaniu konkurencyjności przemysłu europejskiego. W tym celu jednakże potrzebne jest jak najszybciej wsparcie na rzecz procesu standaryzacji środków, uruchomienia projektów badawczych, przyjęcia pakietu środków mających na celu obniżenie konsumpcji oraz zwiększenie produkcji i zarządzanie świadczeniem usług.

 
  
  

Sprawozdanie: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). (IT) Panie przewodniczący! Zagłosowałam za przyjęciem przedmiotowego dokumentu i poparłam wartościowe dokonania przedstawione przez pana Prodiego na zakończenie istotnych prac wykonanych przez Komisję Europejską.

Jestem przedstawicielką południowej części Włoch, które leżą na południu Europy, w basenie Morza Śródziemnego. Nasi obywatele nam zaufali i zasługują na to, abyśmy przygotowali ich na skutki zmian klimatu w regionach i terenach wiejskich, które przede wszystkim zależą od rolnictwa, rybołówstwa oraz turystyki i są w znacznym stopniu zbudowane ze społeczności i grup społecznych najbardziej podatnych na zagrożenia.

W związku z tym uważam, że podstawowe znaczenie ma solidarność pomiędzy różnymi państwami i obszarami, także w odniesieniu do nowej strategii, którą właśnie uruchamiamy. Oczywiście całe to zamieszanie bardzo utrudnia wypowiedzi; w każdym razie, już kończę. Pochwalam wdrożenie instrumentu w postaci Funduszu Solidarności, jako dodatkowego wsparcia na rzecz szybkiej i skutecznej reakcji na skutki zmian klimatu, gdyż jestem sprawozdawczynią odpowiedzialną za ten temat z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów). Naprawdę przemawianie tutaj jest niemożliwe.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). Panie przewodniczący! Popieram białą księgę Komisji oraz sprawozdanie przygotowane przez pana Prodiego. Moim zdaniem taka biała księga jest szczególnie potrzebna w następstwie rozmów kopenhaskich w sprawie zmian klimatu. Wyniki osiągnięte w Kopenhadze zdecydowanie nie są wystarczające. Niewiążący dokument podpisany w Kopenhadze dotyczący zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie +2°C dla Europy wciąż oznacza rosnące ocieplenie, któremu będą towarzyszyć ogromne regionalne zmiany klimatu.

Szczególną uwagę musimy zwrócić na sposób w jaki produkujemy energię. Musimy dołożyć starań i stworzyć konkretną wspólną politykę energetyczną. Musimy wspierać badania nad technologiami przyjaznymi dla środowiska, ale również ustanowić wyraźne ramy polityki, w których technologie wykorzystujące energię odnawialną mogą być wprowadzane do głównego nurtu w naszych gospodarkach.

Mam nadzieję, że przedmiotowa biała księga pozwoli UE pójść we właściwym kierunku i przyczyni się do podjęcia konkretnych działań politycznych.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Panie przewodniczący! Popieram projekt rezolucji przedłożony dziś przez pana Prodiego. Natomiast moim zdaniem poprawka do sprawozdania, przedłożona przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), a szczególnie przez pana Seebera, która niestety została przyjęta na posiedzeniu plenarnym, jest dyskusyjna. Martwię się, że w ten sposób konserwatyści chcą tylnymi drzwiami ponownie wpuścić energię jądrową. Promowanie niskowęglowych źródeł energii jest powszechnie znanym argumentem, stosowanym przez lobby jądrowe. Chciałabym podkreślić, że sprawozdanie pana Prodiego zdecydowanie zmierza w innym kierunku. Jestem Austriaczką i nie uznaję energii jądrowej za energię odnawialną. Bardzo ważna jest dla mnie możliwość wyraźnego oświadczenia, że dziś nie zagłosowałam za przyjęciem omawianego paragrafu.

 
  
  

PRZEWODNICZY: JERZY BUZEK
Przewodniczący

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności