Показалец 
Разисквания
PDF 725k
Четвъртък, 6 май 2010 г. - Брюксел Версия ОВ
1. Откриване на заседанието
 2. Киргизстан (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2008 г. (разискване)
 4. Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (разискване)
 5. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 6. Усилията на Съюза за борбата с корупцията (писмена декларация): вж. протокола
 7. Време за гласуване
  7.1. Решение да не се свиква Конвент за преразглеждане на Договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент (A7-0116/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.2. Преразглеждане на Договорите – Преходни мерки относно състава на Европейския парламент (A7-0115/2010, Íñigo Méndez de Vigo)
  7.3. Киргизстан (B7-0246/2010)
  7.4. Електрически превозни средства (B7-0261/2010)
  7.5. Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства
  7.6. Съобщение на Комисията относно действията срещу рака: европейско партньорство (A7-0121/2010, Alojz Peterle)
  7.7. Прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност (A7-0120/2010, Patrizia Toia)
  7.8. Доклад относно Бялата книга на Комисията: „Адаптиране спрямо изменението на климата – към европейска рамка за действие“ (A7-0057/2010, Vittorio Prodi)
  7.9. Защита на финансовите интереси на Европейските общности – Борба срещу измамите – Годишен доклад за 2008 г. (A7-0100/2010, Andrea Cozzolino)
  7.10. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2008 г. (A7-0062/2010, Tamás Deutsch)
  7.11. Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (B7-0247/2010)
 8. Обяснение на вот
 9. Приветствие с добре дошли
 10. Обяснение на вот (продължение)
 11. Тържествено заседание – Съединени щати
 12. Обяснение на вот (продължение)
 13. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14. Внесени документи: вж. протокола
 15. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16. Решения относно някои документи: вж. протокола
 17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 18. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19. График на следващите заседания: вж. протокола
 20. Прекъсване на сесията


  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
 

(Заседанието се открива в 09,05 ч)

 

2. Киргизстан (внесени предложения за резолюция): вж. протокола

3. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2008 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Първата точка е доклада (A7-0062/2010) на г-н Deutsch, от името на комисията по бюджетен контрол, относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2008 г. (2009/2166 (INI).

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, докладчик. – (HU) Г-н председател, госпожи и господа, г-н Мейщад, „Европейска инвестиционна банка – Годишен доклад за 2008 г.“. Това е наименованието на настоящата точка от дневния ред. Този доклад обаче е много повече от анализ на дейността на Европейската инвестиционна банка преди две години.

Госпожи и господа, ние чуваме това ден след ден и считам, че трябва да укрепим Съюза, за да достигнем края на една епоха и началото на нова. Влизането в сила преди около шест месеца на Договора от Лисабон, от една страна, и световната финансова и икономическа криза, нейните последици и реакцията на Европейския съюз, от друга, определено означават, че сме достигнали края на една епоха в съществуването на ЕС и че започва нова ера.

С други думи, през второто десетилетие на 21-и век започва нова ера в съществуването на Европейския съюз. Този доклад е изготвен през тази нова епоха и считам, че Европейският парламент и Европейската инвестиционна банка ще трябва да отговорят на нейните най-съществени въпроси и предизвикателства. Докладът се отнася за дейността на една банка, на една финансова институция преди две години и е необичайно, че въпреки условията на глобална финансова и икономическа криза, можем да кажем, че сме удовлетворени от дейността на тази банка и институция. Преди две години Европейската инвестиционна банка реагира бързо и ефективно на разгръщащата се световна финансова и икономическа криза чрез засилване на кредитната си дейност, най-вече увеличавайки кредитите, предоставяни на малки и средни предприятия, и, от друга страна, чрез участие с целия си наличен потенциал в прилагането на Европейския план за икономическо възстановяване.

Договорът от Лисабон влезе в сила преди шест месеца. Той осигурява средства и възможности за по-нататъшно засилване на процеса на обновяване на организационната, надзорната и същностната структура на Европейската инвестиционна банка. В началото на 2008 г., преди Договорът от Лисабон да влезе в сила, банката отбеляза значителен напредък в това отношение. Също толкова забележимо е, че Европейската инвестиционна банка съзнателно се подготвя за финансовите перспективи след 2014 г. с възможност да се включи във финансирането на регионални макроикономически стратегии и подпомагайки развитието на селските райони, на нови енергоизточници и на природосъобразни инвестиции, както и развитието на инфраструктурата. Друг аспект, който според нас е съществен и поради това е отразен в доклада, е, че Европейската инвестиционна банка следва да участва във финансирането на Стратегия „ЕС 2020“, чиято ратификация предстои и която е съсредоточена върху създаването на работни места. Всъщност именно съображението да се подпомогне създаването на работни места доведе до финансирането от страна на Европейската инвестиционна банка на малки и средни предприятия.

Накрая, бих искал да привлека вниманието ви върху два въпроса. Считам за съществено, че Европейската инвестиционна банка продължава да подкрепя премахването на неравенството по отношение на инфраструктурата в рамките на Европейския съюз. Важно е да се подпомагат програми, съдействащи за изравняване в ЕС на стандартите в областта на инфраструктурата.

И не на последно място, през последните години Европейската инвестиционна банка винаги е получавала необходимата за дейността й подкрепа от страна на Европейския парламент. Въз основа на подготвителната работа, проведена през последните няколко месеца, считам, че вземайки предвид конструктивния критичен дух, присъстващ в доклада, банката ще продължи да бъде подкрепяна от Европейския парламент в своята дейност. Благодаря за вниманието и очаквам разискването с интерес.

 
  
MPphoto
 

  Филип Мейщад, председател на Европейската инвестиционна банка. (FR) Г-н председател, госпожи и господа, позволете ми преди всичко да ви благодаря за честта да ме поканите да говоря в пленарна зала. Това е продължение на традицията, чието начало бе поставено преди няколко години.

Бих искал да започна, като благодаря на докладчика г-н Deutsch за високото качество на неговия доклад.

По-конкретно, оценявам факта, че г-н Deutsch, както и другите членове на комисията г-н Berman и г-н Калфин, са си направили труда да дойдат и зададат на Европейската инвестиционна банка няколко съвсем конкретни въпроса. Приветствам това отлично сътрудничество с Парламента.

В действителност Европейската инвестиционна банка е единствената международна финансова институция, която доброволно отговаря и която се отчита пред парламентарна институция. Считам, че това е чудесно: според мен укрепването на диалога с Европейския парламент е от съществено значение, за да сме в състояние да изпълним своята роля, конкретната си мисия, която е да бъдем банка, но не обикновена, а обслужваща политиките на Европейския съюз.

Както вече отбеляза г-н Deutsch, това е, което, макар и трудно, се опитваме да правим в отговор на кризата.

След фалита на „Леман Брадърс“ Съветът Екофин помоли от септември 2008 г. да увеличим обема на нашите кредити за реалната икономика. Ние започнахме да работим по тази поръка на Съвета и мога да кажа, че всъщност изпълнихме своите ангажименти, тъй като през 2009 г. от 58 млрд. обемът на нашите кредити се увеличи на 79 млрд., което представлява прираст с 37% на обема им в Европейския съюз.

Увеличението засяга главно три насоки, които Съветът и Парламентът посочиха като приоритетни.

Първата насока беше полагането на специални усилия по отношение на държавите и регионите, които бяха най-силно засегнати от кризата. Това увеличение засяга предимно т.нар. региони, обхванати от цел „Сближаване“, и особено определени държави, които през 2009 г. изпитваха определени трудности. Никога по-рано не бяхме предоставяли толкова значителни кредити за държави като Унгария, Литва и Румъния. Нещо повече, това обяснява и защо през тази година ще направим специални усилия по отношение на Гърция: миналата седмица бях в Атина и с гръцкото правителство постигнахме договореност съществено да увеличим обема на нашите кредити за Гърция като знак за подкрепа и принос за общите усилия да изправим гръцката икономика отново на крака.

Втората насока, която стана приоритетна, беше да се окаже подкрепа на малките и средните предприятия: ние увеличихме нашите кредити за банките, така че те да продължат да кредитират малките и средните предприятия посредством нови продукти, които ще ни позволят по-пълен контрол върху фактическото използване на предоставяните от нас средства. През миналата година ние отпуснахме на банките кредити в размер на над 12 млрд. евро, предназначени за малки и средни предприятия.

Третата насока, за която получихме искане да бъде приоритетна, е борбата с изменението на климата. През предходната година осигурихме почти 17 млрд. евро за финансиране на проекти, допринасящи пряко за намаляване обема на емисиите парникови газове.

Мога да кажа, че през 2009 г. ние постигнахме това, което се очакваше от нас, с други думи, дадохме своя принос за европейския Европейския план за икономическо възстановяване.

Разбира се, трябва да продължим в тази насока и бих искал съвсем накратко да спомена трите големи предизвикателства, пред които ще се изправим през следващите месеци и години.

Както съвсем основателно отбеляза вашият докладчик, първото предизвикателство е да продължат да се развиват приоритетните за Европейския съюз области. Следователно това означава ние, като ЕИБ, трябва да дадем своя принос за прилагането на Стратегия „ЕС 2020“. Както знаете, Комисията обяви тази нова стратегия, която понастоящем е подложена на обсъждане от Съвета и Парламента. ЕИБ е готова да даде своя принос, по-конкретно, като използва иновативни финансови инструменти, които дават възможност да се увеличи ползата от някои средства от европейския бюджет. Следователно, това са съвместни инструменти на Комисията и банката, които бихме искали да приложим.

Второто главно предизвикателство е, че сме изправени пред подновяването на външния мандат на ЕИБ. Ще имаме възможност да обсъдим това с Парламента. Комисията току-що представи предложение, което напълно съответства на доклада на Комитета на мъдреците, председателстван от г-н Камдесю. Основен елемент на това предложение е да се направи системата още по-ефикасна. Както знаете, ползваме се с гаранция на Европейския съюз за операции, включени във външния му мандат. Следователно целта е да ги използваме по най-добрия възможен начин и Комисията предлага опростяване, хармонизиране на външния ни мандат. Тя предлага също заделените 2 млрд. евро да бъдат разпределени по проектите, допринасящи за борбата с изменението на климата.

Това ни довежда до третото предизвикателство, което бих искал да подчертая: необходимостта Европейската инвестиционна банка, наред с другите институции, да допринесе, по-конкретно, за изпълнението на ангажиментите, поети от Европейския съюз в Копенхаген. Както знаете, Европейският съюз пое някои важни ангажименти за подпомагане, които ние наричаме ускорено финансиране. В този смисъл считаме, че ЕИБ, която усъвършенства безспорния си експертен потенциал по тези въпроси, може да допринесе съществено. Ето защо ние предлагаме да работим заедно с други национални финансови институции за създаването на мрежа – европейска платформа, която да може да координира и следователно да оптимизира финансирането на проектите в развиващите се страни. Френската агенция за развитие и германската банка „KfW“ вече проявиха интерес към тази инициатива и считам, че заедно с Комисията през следващите седмици ще сме в състояние да съдействаме за финализирането на този инструмент.

Това са, г-н председател, госпожи и господа, трите основни предизвикателства, стоящи пред нас през следващите месеци и години, към които исках да насоча вашето внимание.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, член на Комисията. − (EN) Г-н председател, от името на Комисията бих искал да благодаря на г-н Deutsch за отличния доклад, а също и да поздравя с добре дошъл на вашето пленарно заседание председателя Филип Мейщад и да го поздравя за огромните усилия, направени от ЕИБ за противодействие на икономическата криза и за подпомагане на Европейския план за икономическо възстановяване.

Извънредните обстоятелства ни принудиха да искаме от банката извънредни неща и тя веднага се отзова, засилвайки кредитирането си до отчетените най-високи равнища. Благодарение на чудесното й финансово състояние банката дори успя да го направи във време, когато беше трудно да се увеличи пазарното финансиране.

Нарасналите обеми бяха предназначени специално за тези области, които според мен – и надявам се, че Парламентът споделя това становище – са приоритетни, и главно за малките и средните предприятия, енергетиката и изменението на климата, както и за инвестиции в регионите, обхванати от цел „Сближаване“ и особено жестоко засегнати от икономическата криза. Нещо повече, посредством съвместна инициатива с ЕБВР и Световната банка ЕИБ успя да увеличи подкрепата си за финансовия сектор в държавите от Централна и Източна Европа, които също се оказаха в много трудна ситуация.

ЕИБ ще играе много важна роля за прилагането на Стратегия „ЕС 2020“, подпомагайки инвестициите в инфраструктура, екологосъобразни технологии, иновации и малки и средни предприятия.

Същевременно посредством финансовите инструменти на ЕС както в, така и извън ЕС, ние полагаме основите за по-доброто съвместно използване на помощите от ЕС, включително в регионите, обхванати от цел „Сближаване“, където ЕИБ може да играе важна роля за по-доброто усвояване на структурните фондове.

В сферата на външната дейност съм силно удовлетворен от средносрочния преглед на външния мандат на ЕИБ, подпомогнат от доклада Camdessus, в който се прави извод, че за ЕИБ гаранциите на ЕС са ефективен и мощен инструмент с големи финансови и политически възможности за въздействие.

Докладът Camdessus включва и редица благоприятни внушения относно по-добрата съгласуваност на външната дейност на ЕИБ с политиките на ЕС и относно начините за усъвършенстване на сътрудничеството между ЕИБ и ЕБВР при подготовката на решението на Парламента относно годишните доклади на ЕИБ и ЕБВР за 2007 г.

Парламентът беше призовал за по-добро взаимно разбирателство между двете банки. Удовлетворен съм да видя, че ЕИБ и ЕБВР са постигнали споразумение за сътрудничество в държавите, в които извършват съвместна работа. Това ще създаде основа за по-глобално тристранно споразумение с Комисията, което да замени сегашните регионално базирани споразумения.

Основният резултат от средносрочния преглед е законодателното предложение, което Комисията току-що внесе в Парламента и Съвета, относно промяна в мандата на ЕИБ за оставащата част от текущата финансова прогноза.

Надявам се, ще видите, че това е сериозно и балансирано предложение, което се съобразява с препоръките и опасенията на Парламента. То цели по-ясно фокусиране на външния мандат върху основни области на политиката, в които ЕИБ доказано е оставила следа, и по-конкретно при изменението на климата, социалната и икономическата инфраструктура и развитието на местния частен сектор, но също при финансиране от страна на ЕИБ, като поставя ударение върху аспектите на развитието.

В заключение, очакваме през следващите месеци конструктивно и продуктивно да обсъдим това предложение с вас и със Съвета. Надяваме се, че още веднъж ще има споразумение на първо четене, така че да може продължително да бъде гарантирана законова стабилност за един външен мандат, позволяващ ни ефикасно и ефективно да следваме външнополитическите цели на ЕС.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, докладчик по становището на комисията по правата на жените и равенството между половете.(HU) Госпожи и господа, в нашето становище относно доклада на комисията по икономически и парични въпроси се казва, че Европейската инвестиционна банка се е справила успешно с управлението на кризата през 2008 г.

Какво може да се очаква от една инвестиционна банка по време на криза? Главно да се опитва да компенсира намаляващата кредитна активност на търговските банки, създавайки ликвидност. Може да се отбележи, че от 2008 г. ЕИБ увеличава постъпателно обема на кредитите срещу благоприятни лихвени условия и на тези срещу залог, освобождавайки през 2009 г. и 2010 г. допълнителен обем от средства в размер на 15 млрд. евро годишно за малки и средни предприятия.

Защо това е толкова важно? Очевидно защото те създават най-много работни места, а в момента най-сериозният проблем на Европа е свързан с въпросите на заетостта. Трябва да разкриваме работни места.

Точно по този въпрос банката е постъпила добре, като е преструктурирала отделни целеви сфери. Тя в голяма степен се е обърнала към малките и средните предприятия, помагайки им да останат на краката си, колкото е възможно по-дълго. Парламентарната комисия препоръчва на председателя Мейщад три насоки, в които операциите на банката биха могли да бъдат по-ефективни или прозрачни.

Първо, банката следва да се фокусира дори повече върху държавите, засегнати най-много от кризата, като по този начин засилва допълнително вътрешното сближаване в ЕС. Второ, банката не само следва да встъпва в партньорски споразумения с големи търговски банки относно финансирането на малки и средни предприятия, но трябва също да включи в тези споразумения регионалните и спестовните банки, тъй като тези финансови институции познават пазара най-добре. Накрая, третият въпрос е, че според нас би било важно финансовите институции, включени в партньорските отношения, да са задължени да прехвърлят за финансиране на малки и средни предприятия поне 20% от печалбите в резултат от цялостно 50% финансиране от ЕИБ, с други думи, по-голям процент от изисквания съгласно сегашните споразумения.

Като цяло можем да кажем, че ЕИБ се справи добре и още е начело по пътя, осигуряващ адекватна реакция по отношение на кризата, но ще са необходими допълнителни съвместни усилия, за да продължим напред с Европейската комисия и ЕИБ, особено що се отнася до разкриването на работни места.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach, докладчик по становището на комисията по регионално развитие.(DE) Г-н председател, г-н Рен, бих желала преди всичко, от името на комисията по регионално развитие, да изразя своята благодарност за доклада, като искам да благодаря и на докладчика.

Парламентарната комисия приветства високия коефициент на адекватност на капитала на Европейската инвестиционна банка. Доволни сме, че икономическото и социалното сближаване и конвергенцията, и то точно стълбът на конвергенцията в политиката на сближаване на ЕС, са основна цел и на ЕИБ. Много сме удовлетворени и от големия принос на ЕИБ за постигане целите на конвергенцията, кредитирайки свързани с нея проекти в размер на 21 млрд. евро, или 41% от всички кредити на ЕИБ за ЕС.

Нещо повече, искам да подчертая добавената стойност в резултат от предприемането на съвместни действия по стратегията на Комисията и ЕИБ за осигуряване на допълнителна помощ и за насърчаване на намеса в структурните фондове.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, от името на групата PPE.(FR) Г-н председател, първо, бих искал да приветствам председателя Мейщад, като му кажа, че се радвам отново да го видя, след като преди известно време работих по подобен доклад. Искам също да поздравя члена на Комисията и да изкажа признателността си към докладчика и докладчиците от другите групи за великолепната им работа.

Г-н председател, съжалявам, че мястото за представител на Съвета е празно, тъй като ЕИБ е един междуправителствен инструмент. Партньори на ЕИБ са държавите-членки. Нещо повече, още веднъж приветствам загрижеността на председателя Мейщад и неговите колеги да изложат пред Парламента всички тези въпроси.

Преди всичко искам да се изкажа относно надзора – въпрос, който е важен за мен, тъй като считам, че самият характер на задачите на ЕИБ изисква наличието на пруденционален надзор. Но като международен субект, който не подлежи на проверка от страна на националните сметни палати, тя няма такъв надзор.

Внесох изменение, което да позволи упълномощаване на Европейския банков орган, който се надяваме да създадем, да извършва функции по пруденционален надзор. Г-н член на ЕК, приканвам Ви да подкрепите тази идея. Чувала съм, че държавите-членки са против. Те няма да могат да възлагат на ЕИБ задачи на дългосрочна основа или да гарантират наличието на пруденционален надзор.

Бих искала да приключа с въпроса за инвестициите и ролята на ЕИБ. Европейският съюз не инвестира достатъчно и днес ние знаем, че независимо дали говорим за свързването на транспортните мрежи, енергийните системи, високоскоростните влакове, автомагистралите, университетите, водата, въздуха или здравето, ние трябва да инвестираме повече. От ЕИБ обаче са прави – тя е банка и трябва да защити своя рейтинг „ААА“.

Затова предлагам в Стратегия „ЕС 2020“ да заложим като цел инвестиции от 1 трилион евро. Това е възможно, но трябва да имаме в ЕС бюджет за инвестиции и трябва да си сътрудничим с ЕИБ, като използваме иновативни инструменти. Предлагам ЕС да стане партньор на банката, тъй като това ще създаде по-добро полезно взаимодействие между Съюза и този инструмент, който действително е от решаващо значение за бъдещето на нашата Европа.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, от името на групата S&D.(RO) Считам, че всички сме съгласни, че ЕИБ е сред европейските проекти, които можем да определим като успешни. Трябва да я поздравим и за това, че по време на криза управлението й успя да запази своя рейтинг „ААА“, което е чудесно.

В друг аспект обаче сегашната икономическа ситуация в Европа означава, че ЕИБ се нуждае от извършване на подробен преглед на нейната мисия. Във връзка с това ще спомена само три важни момента. Преди всичко, отпусканите кредити трябва да подпомагат дневния ред на „ЕС 2020“. Второ, предоставяните от нея кредити трябва да се използват за подкрепа на широкомащабни инвестиционни проекти, така че европейските икономики да започнат отново да функционират. И накрая, ЕИБ може и трябва да съдейства за създаването на много по-стабилна и мощна европейска икономическа рамка.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt, от името на групата ALDE. – (SV) Г-н председател, г-н член на Комисията, г-н Мейщад, искам да благодаря на докладчика за чудесния и интересен доклад. От името на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа бих искал да започна, поздравявайки банката за чудесната й работа. ЕИБ предприе бързи и решителни действия, когато финансовата криза удари с пълна сила. Банката показа способността си да се справи с големите изпитания, пред които беше изправена, когато световната икономическа криза засегна икономиките на държавите от ЕС.

Тя увеличи паричното предлагане и осигури съществено нарастване на обема на кредитирането. Това спря задълбочаването на финансовата криза и беше важно, за да стане възможна появата на признаци за възстановяване. Важната роля на ЕИБ в подкрепа на малките и средните предприятия, за която беше споменато тук, трябва да бъде специално и неколкократно подчертана. Тези инвестиции успяха чувствително да смекчат кризата. Разбира се, малките предприятия са двигателят на нашата икономика. Те съставляват 99% от всички предприятия в Европа и в тях са заети 100 млн. души.

Фактът, че ЕИБ има стратегия за осигуряване на устойчив дългосрочен растеж на ЕС, разбира се, е извънредно важен и това трябва да се казва многократно; както и екологозъобразното развитие, включително инвестициите в проектите от Трансевропейската транспортна мрежа. Успешното функциониране на последната е един от най-важните компоненти на инициативата за европейски растеж; може би, вулканът в Исландия ни даде урок в това отношение.

Изглаждането на различията в Европа е друга важна част от дейността на ЕИБ. За ЕС е благоприятно да има стабилни и икономически развити съседи. В този смисъл, от стратегическа гледна точка, можем да разглеждаме дейността на ЕИБ като извънредно важна.

Откритостта, прозрачността и борбата с измамите са особено съществени области. В групата на Алианса на либералите и демократите за Европа сме удовлетворени, че ЕИБ фактически следва препоръките, набелязани от Парламента за дълги години напред. Считаме, че това е много добре. Във връзка с това ЕИБ може да служи като еталон за откритост за другите институции на ЕС.

Накрая искам да направя забележка към протокола за ЕИБ. Твърде разочароващ е недостигът все още на равноправие в ЕИБ. Жените, г-н Мейщад още са доста по-малко, особено сред ръководството и директорите в ЕИБ и наброяват само около 20% от работната сила. ЕИБ трябва да направи подобрения в тази посока. За това можем да прочетем в нейната Стратегия за многообразието от декември 2008 г. Следователно можем да обобщим, че са налице три положителни момента и един не толкова положителен, или, можем да кажем дори отрицателен момент.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, г-н Мейщад, колеги сънародници, нуждаем се от банка като Вашата. Да, нуждаем се от нея по време, когато като част от банковия сектор частните банки показват, че работят против общите интереси, че вече не вършат работата си да осигуряват на обществото кредити. Трябват ни инструменти за публично кредитиране и още повече – на европейско равнище. Затова само по тази причина аз считам, и ние считаме, че ЕИБ следва да играе все по-важна роля.

Все пак, каква роля според Вас следва да има банката? Естествено, ролята на катализатор. Публична банка като Вашата не може да отговори на всички потребности на пазара, но следва да бъдете катализатор за подпомагане трансформацията на нашето общество и икономики, така че те да могат да се справят с двете важни предизвикателства на нашето време, които не са само да се научат да живеят в рамките на естествените ограничения на нашата планета – имам предвид, разбира се, въпросите на климата и изчерпването на ресурсите, – но и все по-големите проблеми пред социалното сближаване – както в рамките на ЕС, така и на планетата като цяло, тъй като имате важна мисия в сферата на развитието.

От тази гледна точка позволете ми да се позова само на едно число. Когато разглеждаме данните за инвестициите в енергетиката, финансирани от Вас през 2009 г., три четвърти са за технологии от 19-и и 20-и век и само една четвърт за възобновяеми източници на енергия.

Следователно, г-н Мейщад, предизвикателството, което поставяме пред Вас и ЕИБ, е да обърнете това съотношение, да гарантирате, че през 2010 г. и след това три четвърти от вашите инвестиции, всички те в дългосрочен план, ще са в полза на тази трансформация. Мисля, че по този начин ще можете да играете ролята на катализатор. Г-н Мейщад, Вие често сте начело и ние искаме от Вас да гарантирате, че ЕИБ действително да е начело в глобален аспект.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR. (PL) Г-н председател, първо, искам да благодаря на г-н Deutsch за добрата му работа. Смятам, че увеличаването на кредитните обеми със сумата, спомената в доклада, е много амбициозна задача. Мисля, че в действителност от гледна точка на европейския данъкоплатец и гласоподавател пактът за европейски инвестиции е всъщност само дотолкова важен, доколкото е финансова клапа за малките и средните предприятия. По-сериозните финансови ангажименти следва да бъдат оценявани, тъй като това е от изключителна важност за тази сфера. Подпомагането на този сектор е особено ценно, особено по време на криза.

Като представител на Централна и Източна Европа и като поляк трябва да кажа, че за нас е извънредно важно банката да съдейства за трансформацията на нашия регион от Европа и да намали съществуващото разделение. Радвам се също, че тя показва значителна ангажираност, що се отнася до връзката с европейските фондове, което, макар и косвено, е важно за нас.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, от името на групата EFD. – (EN) Г-н председател, когато гледам проектите на ЕИБ за финансиране, ми прави впечатление в колко много от тях участват големи дружества и в колко малко – малки и средни предприятия, на които те възнамеряват да помагат. Наистина ли дружества като „Дженеръл моторс“ (General Motors), „Електролукс“ (Electrolux) и „Арселор Митал“ (Arcelor Mittal) трябва да използват ЕИБ, с изключение на предлаганите от тях благоприятни условия? И каква е ползата от такива кредити за европейската икономика? Разкриват ли работни места? Не, те изнасят работни места, понякога в „по-евтини“ европейски държави, а понякога и изцяло извън ЕС.

„Електролукс“ е един пример за „успеха“ на ЕИБ. Кредитиран с 250 млн. евро за разширяване на производствените си мощности, той изгради нови фабрики в Полша, Румъния и Унгария. Когато тези предприятия бяха завършени, той прехвърли производството от Обединеното кралство там, така че град Спенимур в Англия загуби почти 2000 работни места. Така че, считам, че всички ще се съгласите, че ЕИБ играе много важна роля за икономиката в Европа, особено за търговския баланс: тя изнася нашите работни места и внася безработица.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-н председател, за мен беше удоволствие да прочета в Годишния доклад, че ЕИБ е реагирала бързо на кризата, увеличавайки значително наличните средства. По-конкретно, кредитирането на малки и средни предприятия (МСП) трябва да остане един от нейните главни приоритети и при възможност да се разшири. Важно е обаче да се гарантира, че въпросните бизнесмени действително получават заемите.

Що се отнася до системата за наблюдение и надзор, подкрепям предложението за създаване на Европейски банков орган. За да може обаче той да функционира ефективно, на този орган трябва да се дадат широки правомощия и той трябва също така да получи мандат за наблюдение на банките, които извършват дейност т на трансгранична основа – извън националните си граници.

Колкото до целите на ЕИБ, бих искал тя да съсредоточава повече дейността си в рамките на Европа. Това е от неотложна необходимост предвид задълбочаващата се финансова и икономическа криза и освен това би позволило да се избегне дублиране на усилията и конфликт на интереси с Европейската банка за възстановяване и развитие.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – (GA) Г-н председател, съгласен съм с колегите, които изказаха поздравления за чудесната работа, свършена от ЕИБ.

(EN) Хвалейки ЕИБ, можем да видим в нея пълен контраст с тъжната, мрачна и безнравствена история, разкрита относно частните банки с техните разточителни възнаграждения и гротескни бонуси, както и с пълната липса на корпоративно управление. ЕИБ отчасти, може би, както каза председателят, поради отчетността си пред Парламента, е точно обратният случай, поради което следва да бъде похвалена за добрите си и правилни действия, и по-конкретно за светкавичната си реакция спрямо икономическата криза.

Той съвсем с основание спомена, че банката целенасочено обръща специално внимание и подкрепа на малките и средните предприятия и ми е известно, че в моята страна чрез ЕИБ за тях са разпределени 300 млн. евро. Въпросът обаче е дали тези пари достигат до тях и ако не, може ли банката да установи защо? Има ли средства, които са отказани на предприятия, дори ако техните бизнес планове изглеждат добри?

Безспорно в Ирландия всеки ден има доказателства за банкрутиращи предприятия и дори в четвъртък уводната статия на „Айриш таймс“ (Irish Times) беше озаглавена „Държавата орязва с 22 млн. евро средствата за подкрепа на предприятията“. Така че още не сме вън от опасност.

Освен това искам да задам въпрос: съществуват и многобройни доказателства, че частни банки използват пари, които са предназначени за МСП, за други свои дейности. Бих искал да знам такъв ли е случаят? Може ли това да се установи, и по-конкретно можем ли ние в Парламента да направим нещо за да помогнем за установяването на такива случаи?

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D). - (DE) Г-н председател, г-н Мейщад, г-н Рен, бих искал, първо, да благодаря на г-н Deutsch за неговата работа. Бих искал обаче да се възползвам от възможността да подчертая важността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за Европа и за нейните граждани и да отбележа факта, че трябва по-пълноценно да използваме тази уникална институция, особено във време на икономическа криза.

От гледна точка на бюджетния контрол, който в днешно време обхваща също реалните резултати и ефективността на европейските програми и институции, ЕИБ безспорно заслужава високата си оценка, по-конкретно по отношение на политическата си надеждност. Тя създава истинска добавена стойност за европейските народи посредством инвестициите, които извършва по шестте си основни програми, които включват трансевропейската транспортна мрежа и подпомагането на малките и средните предприятия, както и специалните си програми като проекта за борба с изменението на климата. Сигурен съм, че това ще получи широка подкрепа в Европейския парламент. То обаче означава и че в бъдеще Парламентът трябва да задълбочи своите надзорни процедури. Тук например имам предвид инвестиционния инструмент.

Накрая искам да отбележа още един въпрос, който е особено важен за моята група и е насочен пряко към ЕИБ. Ние приветстваме факта, че ЕИБ ревизира своята политика спрямо офшорните финансови центрове. Но се нуждаем и от гаранция, че доходът, създаден със средства на ЕИБ, няма да се насочи към подобни зони на „данъчен рай“, в противен случай ЕИБ рискува да накърни своята репутация и високата оценка, която си е изградила.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE).(FR) Г-н председател, ЕИБ е едновременно и банка, и институция. Като банка тя не може да забравя, че е институция, а като институция – не може да забравя, че е банка. Затова, от една страна, трябва да отговаря на изискванията на ЕС, като, от друга страна, не забравя способността си да рефинансира.

От тази гледна точка ние нямаме право да я караме да поема ненужни рискове, особено при намесата й в развиващите се страни. Ето защо е важно да насърчим известно споразумение между държавите-членки и Европейската комисия, от една страна, и ЕИБ, от друга, според което институционални донори да имат възможност да се намесват с дарения, докато ЕИБ по силата на ролята си може да отпуска заеми.

Тази предпазливост ще ни предпази от неуспехите, понасяни от Световната банка, която преди няколко години трябваше да се откаже от 50 млрд. доход от дълг, който при никакви обстоятелства не можеше да бъде погасен. Считам, че можем да избегнем подобен опит с благоразумието, показано при операциите на ЕИБ, и аз бих искал да насърча банката да продължи да усъвършенства своята намеса в развиващите се страни, тъй като там определено все още има известни възможности за маневриране.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).(FR) Г-н председател, г-н председател на ЕИБ, в доклада на ЕИБ за 2008 г. Парламентът настоя външните дейности на банката да съответстват на главните цели на ЕС.

По тази причина проектът за финансиране на атомна електроцентрала в Йордания противоречи на основанията на член 3, параграф 5 от консолидирания вариант на Договора за Европейския съюз. Цитирам: „В отношенията си с останалата част от света Съюзът ... допринася за ... устойчивото развитие на планетата“.

През февруари 2009 г. йорданските органи влязоха в контакт с ЕИБ, търсейки подкрепа за своя проект за развитие на ядрената енергетика, който, по-конкретно, включва изграждането до 2016 г. на атомна електроцентрала.

Затова с известно удовлетворение получих от Вашата администрация уверение, че ЕИБ не е изпълнила това искане и счита, че нейната работа е да подкрепя в Йордания проекти, целящи развитие на енергетика, основана на вятъра и слънцето – енергия от бъдещето на нашата планета, защото е възобновяема.

Ще бъде ли следвана тази позиция и при други искания за финансиране на атомни електроцентрали?

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Г-н председател, стабилността на Украйна е естествена цел на всички държави-членки на Европейския съюз, отчасти защото Украйна е един от нашите най-важни и големи партньори. Като я наблюдаваме, виждаме, че Украйна е в криза. Стабилността на бюджета й ще има решаващо значение за социалното и политическото й положение, както и за бъдещето на страната. Колкото по-съществена помощ и политическа подкрепа, предоставим на Украйна, толкова по-голямо ще е правото ни да очакваме реформи на украинската икономика в полза на свободния пазар.

Икономическата криза в Украйна е не само криза за нея, но и проблем за всички нас. При трудната ситуация днес в Украйна става видимо, доколко ние можем да й помогнем. Затова аз подкрепям оказването на макроикономическа помощ на Украйна. Мисля, че днес следва да кажем, че тази помощ е наложително да се увеличи и колкото тя е по-голяма, толкова по-големи и амбициозни могат да бъдат нашите очаквания спрямо Украйна.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Г-н председател, без съмнение от създаването си преди 52 години ЕИБ има успех, по-конкретно за постигането и укрепването на целите на Европейския съюз и за финансирането на малките и средните предприятия, които са основа на стопанската дейност в ЕС и опора на предприятията, които се нуждаят от подкрепа по време на сегашната икономическа криза с цел запазването на работните места и социалния мир в ЕС.

Както всички знаем, днес ЕС се занимава с гръцката криза. Разбира се, аз не зная дали бъдещите историци ще я наричат „гръцката криза“, или „финансовата криза“, или, може би, „паричната криза“. Това, което знам, е че, ако живееше днес, Галилей нямаше да каже, че Земята се върти, а че тича, тъй като събитията ни изпреварват и ние, ЕС, трябва да ги следваме и да намерим верните решения.

Мисля, че тук всички считат, че ако животът в ЕС продължава да тече гладко, ние трябва да засилим конкуренцията в политическия и икономическия съюз. При това положение считам, че ЕИБ ще има експертния и целевия капацитет да предприеме повече действия и предлагам – насочвам това предложение конкретно към г-н Рен, когото извънредно много уважавам заради авторитета, с който разрешава различни проблеми – да бъде проучена възможността ЕИБ в бъдеще да играе роля при оценяването на кредитния рейтинг на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-н председател, предишният оратор правилно изтъкна важността на ролята на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Г-н Kadenbach например се позова на съществения й принос за социалната конвергенция. Бих искал да поставим този въпрос в политически контекст. Ние сме сериозно обезпокоени, че крайно десни партии печелят популярност във все повече държави. Причина за това е, че социалната конвергенция в Европейския съюз не функционира по начина, по който всички ние бихме искали.

Тези десни радикали много често са вълци в овчи кожи, което им позволява да прикрият внушителното си и цинично неуважение към човешката природа. Последният ми пример, г-н председател – а аз си давам сметка за политическите Ви пристрастия – засяга това, което г-н Mölzer направи току-що. Той произнесе хубава кратка реч, но междувременно нарече психопат един от своите политически опоненти, и по-точно мен. Това е езикът на Хитлеровия фашизъм. Това също е и начинът, по който тези хора действат, заклеймявайки като чудовища своите политически опоненти. Бих искал да Ви помоля да вземете необходимите мерки, а също да помоля и персонала на ЕИБ да продължи своята работа, по-конкретно в сферата на прозрачността. Те следва да направят всички свои действия още по-прозрачни, тъй като този подход ще помогне в борбата с новия подем на фашизма.

 
  
MPphoto
 

  Sophie Auconie (PPE).(FR) Г-н председател, с Годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2008 г. ние отбелязваме годишнината на ЕИБ, която повече от 50 години активно допринася за икономическото развитие на нашия континент.

Когато банка на ЕС, предоставяща дългосрочни заеми, тя играе решителна роля в борбата с настоящата криза. Следва да отдадем дължимото на отзивчивостта, показана от нея от есента на 2008 г. Само през 2008 г. ЕИБ изплати с 10 млн. евро повече от очакваното.

Като член на парламентарните комисии по регионално развитие и по икономически и парични въпроси особено много ме интересува помощта на ЕИБ за европейските малки и средни предприятия. Изглежда ми изключително важно да продължи развитието на инициативи, подобни на „Джереми“ (JEREMIE). Предприятията се нуждаят от собствен и рисков капитал, от гаранции, кредити и от техническа помощ, предлагана от „Джереми“. Преди година районът на Оверн – част от избирателния ми еврорайон, който г-н Audy, който е тук, познава добре – стартира такъв механизъм за помощ за малки и средни предприятия. Той е в размер на 25 млн. евро, 18 млн. евро от които са от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), който ще подпомага малките предприятия и иновациите и ще допринася за преодоляване на кризата.

Изразявам задоволство от конструктивното сътрудничество между ЕИБ, Европейския инвестиционен фонд и нашите местни органи. Г-н Мейщад, убедена съм, че трябва да продължим в този посока.

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman (S&D). (EN) Г-н председател, през 2008 г. в рамките на ЕС ЕИБ реагира бързо и правилно на финансовата криза, увеличавайки капитала си и почти удвоявайки инвестициите и траншовете си в сравнение с предходни години, и по-конкретно за малки и средни предприятия. Съгласно външния мандат на ЕИБ обаче тази способност за бързи антициклични действия не беше показана от банката в развиващите се страни. ЕИБ дори намали съществено своите инвестиции в държавите от АКТБ (Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн), в Азия и в Латинска Америка. Годишният доклад болезнено показва, че по отношение на развиващите се страни реакцията на ЕИБ спрямо кризата е била далеч по-бавна.

Главната задача на ЕИБ като публична институция в развиващите се страни не трябва да бъде инвестирането само в тежка инфраструктура; във времена на недостиг друга също толкова важна задача е осигуряването на капитал, подпомагащ пазарите, които частните банки избягват. Съгласно външния си мандат ЕИБ следва да инвестира повече във финансови услуги, предлагайки по-лесен достъп до кредити и спестявания за гражданите и малките и средните предприятия, което води до устойчив растеж тук и в развиващите се страни.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis (S&D).(EL) Г-н председател, госпожи и господа, преди да приветствам с добре дошъл в Европейския парламент председателя Мейщад и да го поздравя за успеха на ЕИБ и за амбициозния й бизнес план, бих искал да изразя своя ужас от убийствения палеж, който беше извършен вчера в Атина срещу трима мои съграждани на работните им места, и да изкажа искрените си съболезнования на техните семейства.

Без съмнение настоящата икономическа криза подчертава важната работа на Европейската инвестиционна банка. Допълнителна финансова подкрепа от нейна страна прави възможни бързите траншове и подпомага реалната икономика, особено защитавайки полезните проекти и осигурявайки помощ за жизнеспособните начинания в тези извънредно тежки времена.

Освен това ЕИБ играе важна централна роля при основната програма относно конкурентоспособността в Европа, съгласно която посредством инициативите „Джаспърс“ (JASPERS) и „Джереми “ ЕИБ популяризира инструменти за дори по-голямо насърчаване на иновациите.

Ролята на ЕИБ става все по-важна не само в рамките на целите за сближаване, но и при прилагането на стратегията „ЕС 2020“. Прецизните инструменти на финансовия механизъм, който постоянно се усъвършенства, и най-новата инициатива за европейско подпомагане в областта на енергетиката на местно равнище или „Елена“ (ELENA) се очаква да имат решаващ принос за заетостта посредством важни инвестиции в области като устойчивост и сигурност на предлагането на електроенергия, което се отразява пряко върху местното икономическо развитие и подобряването на качеството на живот на нашите граждани.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). (LT) Г-н Адамкус, след като Европа беше сериозно засегната от финансовата и икономическата криза, подкрепата за малките и средните предприятия (МСП) от страна на Европейската инвестиционна банка стана особено необходима. Аз разглеждам като положително приетото от банката през 2008 г. решение да отпусне на МСП с 42% повече заеми, отколкото през предходната година, тъй като те съставляват 99% от всички предприятия в Европейския съюз и осигуряват работа на повече от 100 милиона души. Предвид факта, че икономическата криза все още не е преодоляна и безработицата продължава да расте, ние трябва да гарантираме, че Европейската инвестиционна банка допълнително ще увеличи възможностите за МСП да ползват заеми от банката, ще подобри достъпа до капитали и ще опрости сложните бюрократични правила, така че проектите да бъдат финансирани по-бързо и по-ефективно, особено в онези държави-членки и сектори от икономиката, които са засегнати в най-голяма степен от кризата. Наред с подкрепата на предприятията, за която току-що говорих, Европейската инвестиционна банка следва да продължи да отделя значителни средства, за да финансира развитието на устойчива, конкурентоспособна и надеждна енергийна инфраструктура, както и хармонична инфраструктура на транспортния сектор.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D). (EN) Г-н председател, ако я нямаше Европейската инвестиционна банка, сега ние щяхме да се опитваме да я създадем. Аз приветствам предложението за значително увеличаване на размера на заемите, а също така подкрепям ролята й за подпомагането на развиващите се страни извън Европейския съюз.

Аз обаче считам, че ние пилеем този ценен ресурс, като не се възползваме от възможностите му в условията на разрасналата се финансова криза. Спешно се нуждаем от европейски механизъм за финансова стабилност. Чрез създаването на доверителен фонд, както беше предложено от Партията на европейските социалисти, ние ще гарантираме, че държавите-членки, които са атакувани от безскрупулни борсови играчи, могат да бъдат подпомогнати, без да се прибягва директно до средствата на данъкоплатците, както и да гарантираме по-малки спредове. Това ясно ще покаже на пазара, особено на безскрупулните борсови играчи, че ние няма да позволим нито една държава-членка да бъде унижавана и съсипвана, какъвто е случаят понастоящем с Гърция и би могло да се случи и с други държави-членки, не на последно място, с моята страна Ирландия.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) В условията на кризата Европейската инвестиционна банка успя бързо да промени приоритетите си от гледна точка на отпускането на заеми, за да окаже подкрепа на малките и средните предприятия, които са изложени в най-голяма степен на рисковете, породени от кризата и повишените разходи, свързани с кредитирането. За нас е важно да видим в доколко банката може да осигури съфинансиране на проекти, финансирани от структурните фондове в държавите-членки на изток, защото, както знаете, редица МСП и местни органи изпитват огромни затруднения при достъпа до европейски фондове, за които не е налице съфинансиране на финансовия и банковия пазар.

Считам, че през предстоящия период дейността на банката трябва да е насочена към държавите, засегнати най-сериозно от кризата и несъумяващи да дадат начален тласък на икономиките си, с цел подпомагане на сближаването и предотвратяване на икономическия и социалния упадък.

Европейската инвестиционна банка заема специално място във финансовия механизъм, с който разполага Европейският съюз, за да възстанови икономическия растеж. По тези причини аз подкрепям препоръката, че Европейският съюз като юридическо лице може да стане акционер в банката заедно с държавите-членки, което би спомогнало за укрепване на сътрудничеството.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Ще дам думата за половин минута на г-н Mölzer, който смята, че е бил засегнат в речта на друг член на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-н председател, аз бих желал да направя лично изявление съгласно член 151 от Правилника вследствие на сериозните обвинения, отправени към мен от г-н Martin по време на неговото изказване.

Трябва да посоча, че не искам да имам нищо общо с този член на Парламента. Политическият му подход е да осъжда колегите си, да осъжда целия Парламент в медиите и да твърди, че служителите в Парламента са мързеливи, бездействащи и некадърни. Няма да разговарям с човек, който използва методи на тайните служби като подслушвателни устройства, миниатюрни камери и други секретни средства, за да шпионира хората. Днес аз не разговарях с него и няма да разговарям и в бъдеще. Не искам да имам нищо общо с подобна личност. Аз отхвърлям твърдението на г-н Martin и по мое мнение той следва да го оттегли.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Mölzer, Вашето изказване е надлежно отразено в подробния запис на днешното заседание.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) В началото трябва да поздравя Европейската инвестиционна банка за усилията, които тя влага, за да постигне целите на Общността. Тази институция играеше и продължава да играе решаваща роля по време на настоящата финансова и икономическа криза.

Конвергенцията получава значителна подкрепа от структурните и кохезионните фондове, тъй като тя е една от основните цели на банката. Сумата от 21 млрд. евро, която представлява приблизително 41% от общата сума от заеми на ЕИБ в Европейския съюз, финансира заеми за проекти, които имат такава насоченост. Считам, че по-бедните региони не могат да се развият преди инфраструктурата, която осигурява достъпност, както и преди да бъде създадена правилната социална и образователна инфраструктура въз основа на общите стандарти за всички граждани на Европейския съюз.

Ето защо аз всъщност насърчавам Европейската инвестиционна банка да продължи да прилага мерките си, насочени към стимулиране на икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз, както и мерките за борба с финансовата криза чрез увеличаване...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Европейската инвестиционна банка играе важна роля за повишаване на равнището на конвергенцията на територията на Европейския съюз, което представлява жизненоважен принос по време на икономическата рецесия, която сериозно засегна инвестициите, особено тези в публичната инфраструктура.

Мисля, че Европейската инвестиционна банка отговори изключително бързо на предизвикателствата на кризата чрез предоставяне например на финансиране на Румъния в размер на почти 1,5 млрд. евро за 2009 г. Тези заеми подчертават всестранната ангажираност на банката за ускоряването процеса на отстраняването на несъответствията в развитието през следприсъединителния период.

Както казаха моите колеги, значителен дял от заемите са в подкрепа на малките и средните предприятия. Аз считам, че подобряването на достъпа на тези предприятия до капитали може да играе основна роля за стимулирането на европейската икономика и в борбата с безработицата. В това отношение ще бъде полезно оценките за достъпността и ефективността на заемите да се правят всяка година, за да се гарантира прозрачност от гледна точка на крайния получател и да се подобри административният процес.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (EN) Г-н председател, ние следва да приветстваме важната роля, която Европейската инвестиционна банка играе за възстановяването на нашите икономики в трудния период, който повечето от нашите държави преживяват. Такъв е случаят с моята страна Литва. Европейската инвестиционна банка играе определена роля за националния пакет от стимули, особено когато става дума за увеличаване на финансирането за малките и средните предприятия, както и за финансирането на проекти в областта на възобновяемите източници на енергия и транспорта.

Независимо от това аз настойчиво бих призовала европейските правителства да предоставят на ЕИБ по-значителни възможности за кредитиране на нашите съседни страни, особено на изток от нас, тъй като те също изпитват последиците на кризата и силно се нуждаят от кредити и инвестиции. Особено необходими са инвестициите в „трудните“ сектори, като транспорт, околна среда и не на последно място, енергетика. Последната е от изключително значение, особено като се имат предвид проблемите на енергийната инфраструктура, които...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Г-н председател, аз също бих искал да се присъединя към всички оратори, които изразиха дължимата благодарност на г-н Мейщад и Европейската инвестиционна банка, както и на г-н Deutsch, който изготви доклада.

Всъщност по време на разискването се очертават две цели – първо, развитие и второ, стабилизация или обратното, като редът на изреждане не е от съществено значение. В Европейския съюз и в държавите-членки ние принципно имаме предвид развитие в областта на сближаването. Във връзка с това искам да изтъкна по-конкретно ролята на финансирането за сектора на малките и средните предприятия. Ние вече отбелязахме в Програмата от Лисабон, че без сектора на малките и средните предприятия и без регионалното сътрудничество няма да бъде възможно да развиваме сближаването.

Има държави извън Европейския съюз, които са наши съседи от инициативата „Източно партньорство“ и в които без помощта на Европейската инвестиционна банка – г-н Kowal също засегна тази тема, както и г-жа Andrikienė – няма да е възможно...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Г-н председател, г-н Мейщад, интересно ми е да узная какво въздействие има обсъждането на Базел III върху банката, и по-конкретно върху Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Считате ли, че ние имаме необходимата кредитоспособност, за да предоставим ефективна подкрепа по време на икономическа криза или смятате, че нашата кредитоспособност трябва да се подобри? Какви възможности виждате в бъдеще за предоставяне на повече рискови капитали по време на кризи, подобни на тази, която изпитваме в момента? Подкрепата на ЕИФ е от огромно значение най-вече за малките и средните предприятия в трудни времена.

Аз бих искал да благодаря на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за успешното сътрудничество с ЕИФ и за постигнатия огромен напредък при насочването на вниманието към малките и средните предприятия и преди всичко към трансевропейските мрежи.

 
  
MPphoto
 

  Филип Мейщад, председател на Европейската инвестиционна банка. (FR) Г-н председател, аз бих искал да благодаря на всички оратори за направените бележки. Разбира се, някои от повдигнатите проблеми заслужават да бъдат обсъдени по-подробно. Аз мога да дам само няколко отговори в това отношение, като ще направя разграничение между въпросите, свързани с нашите оперативни приоритети, от една страна, и онези, които се отнасят в по-голяма степен до надзора и управлението, от друга страна.

Що се отнася до оперативните ни приоритети, един от тях привлече вниманието на редица колеги и това е подкрепата, която трябва да получат малките и средните предприятия. Г-н Győri и г-н Schmidt, по-конкретно, подчертаха това. Считам, че те съвсем правилно акцентираха върху значението на подкрепата за малките и средните предприятия.

Както вие несъмнено знаете, през 2008 г. ние стартирахме нов продукт за заеми към банките, предназначени за малките и средните предприятия, който ни позволява да наблюдаваме по-ефективно използването на отпуснатите средства. Така че аз мога да споделя с вас, че от последното тримесечие на 2008 г. до края на 2009 г. ние одобрихме отпускането на заеми на стойност 21 млрд. евро, от които 16 млрд. евро действително са оползотворени. Освен това в края на миналата година над 90% от тези средства на практика са отпуснати на малките и средните предприятия.

Поради това аз считам, че ние можем да предоставим значителна подкрепа по този начин, използвайки като посредници търговските банки, но както изтъкна г-жа Győri, не само традиционните търговски банки, но и регионалните и спестовните банки. Ние разнообразихме обхвата на нашите посредници.

Опитваме се също така да работим в тясно сътрудничество с нашето дъщерно дружество – Европейския инвестиционен фонд, осъществявайки общи действия, тъй като този фонд може да предостави гаранции за портфейла от кредити, отпускани на малките и средните предприятия. Г-жа Auconie даде един съвсем конкретен пример за това участие и аз й благодаря за оказаната подкрепа в това отношение.

Вторият оперативен приоритет, който привлече вашето внимание, е, разбира се, конвергенцията, като аз мога да потвърдя, че Европейската инвестиционна банка се стреми допълнително да активизира операциите си в т. нар. райони, обхванати от цел „Сближаване“. Следователно вие ще видите, че през 2009 г. обемът на нашите кредити нараства в по-голяма степен в новите държави-членки, отколкото в старите. Това е част от решителните ни опити да помогнем за намаляването на различията между държавите-членки, тъй като именно това е в духа на конвергенцията.

Във връзка с това, както изтъкнаха г-жа Kadenbach и г-н Czarnecki, по-конкретно, е важно да се развива добро сътрудничество с Комисията по отношение на използването на структурните фондове, и аз мога да ви кажа, че именно това е нашата цел.

Освен това заедно с Комисията ние завършихме няколко съвместни програми: „Джаспърс“ за предоставяне на техническа помощ при подготовката на проекти, одобрени за подпомагане от структурните фондове; „Джереми“, която представлява оригинална идея, целяща трансформирането на структурните фондове във финансови инструменти, които имат револвиращ характер (можем да използваме същия размер средства няколко пъти); и накрая, „Джесика“ (JESSICA), която представлява всъщност същата идея за използване на структурните фондове при финансирането на проекти, свързани с обновяването на градските райони.

Третият оперативен приоритет е енергетиката и борбата срещу изменението на климата. Ние вероятно ще имаме възможността да обсъдим тези теми по-подробно, но аз мога да ви уверя, че идеята е да се постави по-голям акцент върху възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност в съответствие със стратегията, приета на европейско равнище.

Г-н Lamberts цитира данни за периода 2002–2008 г., но ако разгледаме най-новите данни, по-конкретно тези от 2009 г., ще видим, че тенденцията е в процес на възприемане на обратен ход, тъй като през 2009 г. ние сме финансирали проекти в областта на възобновяемата енергия на стойност над 4 млрд. евро, което представлява повече от 70% от цялото ни финансиране за производството на електроенергия.

Намерението ни следователно е да подкрепяме новата посока на тенденцията чрез предоставяне на по-голямо финансиране на проектите, свързани с възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност, и във връзка с това аз искам да благодаря на г-н Stavrakakis, който спомена в своята реч програмата „Елена“, която също е съвместна програма с Комисията за предоставяне на техническа помощ в областта на енергийната ефективност.

И все още на темата за енергетиката аз бих искал да отговоря на г-жа Benarab-Attou, че ние уважаваме избора на всяка държава-членка, доколкото той е свързан с взаимодействието на политиките. Ако дадена държава-членка реши да използва ядрена енергия, Европейската инвестиционна банка не бива да се противопоставя на това решение, но аз потвърждавам, че в случая с Йордания ние обсъждаме единствено финансирането на възобновяеми енергийни източници.

Ще бъда кратък и ще засегна няколко проблеми, свързани с надзора и управлението. Що се отнася до надзора, г-н Audy засегна този въпрос, той знае нашата позиция, ние сме напълно открити, ние в голяма степен вече сме обект на надзор от страна на независим одитен комитет, от Европейската сметна палата, когато използваме европейски бюджет, от ОЛАФ и от европейския омбудсман. Считам, че ние вече сме международната финансова институция, която е обект на най-сериозен надзор.

Въпреки това аз признавам, че наличието на банков надзор може да се окаже полезно и поради това ние сме напълно отворени за предложения, които биха могли да възникнат в това отношение, по-конкретно чрез новия Европейски банков орган.

Що се отнася до Базел III, аз просто ще кажа на г-н Rübig, че ние стриктно го следваме в работата си. Твърде рано е да се даде мнение относно влиянието, което той може да има, тъй като ние сме само на етап консултации по Базел III и параметрите все още не са уточнени.

По отношение на офшорните финансови центрове ще отговоря на г-н Geier, че това е въпрос, който живо ни интересува. Ако той желае, ние бихме могли да обясним по-подробно нашата нова политика, но всъщност основната ни грижа е да се предотврати избягването на данъци, когато се използват офшорни финансови центрове.

Накрая, един конкретен въпрос, повдигнат от г-н Schmidt. Той е прав, ние трябва да осъществим допълнителен напредък по отношение на равнопоставеността на половете. Данните, които той цитира, се отнасят само за управленския персонал. Вярно е, че имаме твърде малко жени в управленския състав на ЕИБ. Ние изпълняваме план за действие и се надяваме да променим това положение през следващите няколко години, но аз искам да го уверя, че ние имаме воля да го направим, ние искаме да подобрим ситуацията, която всъщност, както беше казано днес, е неприемлива.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, Комисия. (FI) Г-н председател, уважаеми членове на Парламента, искам да ви благодаря за изключително професионалното и конструктивно разискване, а на г-н Deutsch – за отличния доклад.

Искам да спомена три неща по въпроса. Първо, убеден съм, че настоящото разискване и докладът ще осигурят солидна основа за бързото одобряване на външния мандат на Европейската инвестиционна банка. Това е важно за нас, за да можем да гарантираме ефективното изпълнение на общите цели на Европейския съюз в областта на външната политика и сътрудничеството за развитие.

На второ място, Европейската инвестиционна банка е изключително важен партньор на Европейската комисия, особено предвид желанието ни да постигнем целите на стратегията „Европа 2020“, по-конкретно в областта на устойчивия растеж и заетостта. ЕИБ притежава ключа за развитието на инфраструктурата, иновациите и малките предприятия и ние си сътрудничим активно и последователно в тази област.

Разбираемо е, че много от ораторите се позоваваха на ситуацията в Гърция. Вчера, от името на Комисията, аз изказах съболезнования на близките и приятелите на онези, които загубиха живота си в Атина в резултат от насилието. Разгорещените разисквания са характерни за демокрацията, но насилието никога не може да бъде толерирано и трябва да се налагат стриктни ограничения за подобно поведение.

Комисията участва активно в съставянето на стабилизационна програма за гръцката икономика и приемането на огромен по обем пакет от оздравителни мерки в подкрепа на финансовата стабилност в еврозоната и за гарантиране на стабилността на гръцката икономика. В края на миналата седмица ние предложихме на Еврогрупата огромен пакет за спасяване на финансовия сектор и стабилизационна програма на обща стойност от 110 млрд. евро. Финансовите министри в Еврогрупата взеха решение миналата неделя във връзка с предложението на Комисията, ЕЦБ и МВФ. Това беше трудно, но в същото време необходимо и отговорно решение. Сега е от решаващо значение всички национални парламенти да финализират решенията си в най-скоро време. Аз например съм убеден във вашата подкрепа за постигането на тази цел.

Не става въпрос само за Гърция, но и за стабилността на цялата икономика на еврозоната. От жизненоважно значение е да бъде спрян разрушителният пожар в Гърция, преди той да е подпалил цяла Европа. Аз съм сигурен, че ние можем да направим това, но то предполага отговорни действия. Сега не е време да печелим евтина популярност: време е за отговорни и решителни действия. Еврото не е само техническо споразумение: то е може би най-важният съвместен политически проект на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, докладчик. – (HU) Г-н председател, г-н Мейщад, г-н Рен, моля позволете ми да изразя моите благодарности на колегите в Парламента, на председателя на ЕИБ и на члена на Комисията за ценното разискване.

Преди да гласуваме, позволете ми да направя три бележки в края на няколкото месеца усърдна и по мое мнение, ценна подготвителна работа. Както е казал граф Монтекуколи преди няколкостотин години, успешната война, успешното водене на война изисква пари, пари и пак пари. Ясно е, че за да се решат икономическите проблеми, които засягат всички нас, ние се нуждаем от създаване на работни места, създаване на работни места и пак създаване на работни места. Важно е, че Европейската инвестиционна банка винаги е считала това за жизненоважна цел, а днешното разискване ни вдъхва увереност, че тя ще продължава да работи в сътрудничество с Европейския парламент, Комисията и Съвета за постигането на тези цели.

Аз считам за важни направените от моите колеги бележки, които насърчават Европейската инвестиционна банка да отделя повече внимание на държавите-членки, които са засегнати в по-голяма степен от кризата. Считам, че и в този случай ние чукаме на отворена врата.

Не на последно място, по отношение на външния мандат на Европейската инвестиционна банка, аз смятам, че направените по време на пленарното разискване бележки, акцентиращи върху значението на предоставянето на подкрепа и кредити на европейските държави, граничещи с Европейския съюз, също са важни. Беше спомената Украйна, както и Балканският регион. Аз съм съгласен с това. И не на последно място, позволете ми в края на разискването да спомена имената на двама господа. В тези случаи обикновено ръководителите на институциите получават похвали. Естествено, аз бих желал да поздравя председателя на ЕИБ, г-н Мейщад, за свършената досега работа, но позволете ми да благодаря за работата и на г-н Дьо Крейенкур и г-н Брито, които бяха отлични партньори на Европейския парламент. Не на последно място, позволете ми да благодаря на колегите от Парламента за сътрудничеството. Ние вложихме общи усилия и успехът също е споделен.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Hans-Peter Martin помоли за думата, за да направи лично изявление. Неговият сънародник г-н Mölzer спомена г-н Hans-Peter Martin, неговото минало и поведение и поради това съгласно член 151 той има право на отговор.

Изказванията, свързани с лични изявления, не бива да се превръщат в игра на тенис на маса, в която един оратор споменава друг, а другият отговаря на първия; ето защо след изказването на г-н Martin аз считам този въпрос за окончателно приключен. Г-н Martin ще има една минута да говори и аз го моля да се придържа стриктно към член 151, като го информирам, че точно след една минута ще му отнема думата.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Г-н председател, тъжно е, че се налага да занимавам присъстващите в пленарната зала с този проблем. Трябва да ви кажа, че казаното от г-н Mölzer не е вярно. На път за залата той наистина ме нарече психопат. През последните години той често ми казваше, че трябва да отида на психиатър. Именно по този начин действат радикалните десни. Миналата година лидерът на социалдемократическата група каза: „Аз считам, че Hein-Christian Strache е нацист“. Това е човекът, към чиято партия принадлежи г-н Mölzer и с когото работи в тясно сътрудничество.

Аз наистина считам въз основата на опита от повтарящото се при разискванията в залата, че ние не трябва да обсъждаме единствено икономическата криза, финансовата криза, както и онова, което сега може да се нарече „война за пари“. Ние следва да разглеждаме и опасното разрастване на десния радикализъм. Ако седяхте тук отзад, г-н председател, с Вашето политическо минало щяхте да забележите опасните тенденции, които се появяват отново в Унгария, в Австрия и в други държави. Трябва да прекратим това, преди то да излезе извън контрол.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе днес от 11,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE). (GA) Европейската инвестиционна банка има жизненоважна роля по отношение на малките и средните предприятия, които се опитват да оцелеят в условията на настоящата икономическа криза. Малките и средните предприятия осигуряват 70% от заетостта в Европа, в резултат на което те имат основно значение за функционирането на европейската икономика.

Най-голямата трудност, пред която са изправени тези предприятия, е достъпът до финансиране и капитали. Трябва да приветстваме основното значение, което има ЕИБ за подпомагането на малките и средните предприятия, като банката следва да бъде подкрепяна в усилията й. За периода 2008–2011 г. за малките и средните предприятия е предвидена сума от 30 млрд. евро, като над 50 000 предприятия в Европейския съюз са се възползвали от финансирането на ЕИБ през 2009 г.

Аз приветствам отправените в доклада препоръки по отношение на засилването на прозрачността на системата, посредством която се отпускат заеми с помощта на финансовите посредници на ЕИБ. Финансовите посредници следва да предоставят тези заеми на малките предприятия. Системата за наблюдение на банката, която следи тези заеми, трябва да бъде усъвършенствана, за да гарантира ефективността на заемите.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE). (EN) Аз високо оценявам последователната подкрепа, която Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) оказва на Ирландия по време на икономическата криза. ЕИБ удивително добре реагира на сериозните ограничения в ликвидността и по-строгите условия на кредитиране, които водят до сериозни проблеми във финансирането на малките и средните предприятия (МСП) и намаляващо доверие във финансовите пазари. ЕИБ играе важна роля и в Европейския план за икономическо възстановяване, особено във връзка със засиленото финансиране на малките и средните предприятия, енергията от възобновяеми източници и екологично чистия транспорт. От решаващо значение е ЕИБ да поема по-смело рискове в кредитната си политика по отношение на МСП, за да им даде възможност на достъп до капитали и участие в проекти, свързани с поемане на риск. През миналата година ЕИБ предостави на Ирландия 1,02 млрд. евро за шест операции, което представлява най-високото равнище на финансиране за Ирландия. Аз приветствам факта, че банките, действащи като посредници, са задължени по договор да отпускат заеми на МСП, с най-малкото два пъти по-голям размер от този на заема им от ЕИБ, за да се гарантира, че малките и средните предприятия ще се възползват от финансирането на ЕИБ. Тази разпоредба обаче следва да е предмет на засилен надзор, тъй като много МСП в Ирландия се стремят да използват ирландски банки при получаването на заеми от ЕИБ.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) През 2008 г. Европейската инвестиционна банка отпразнува 50 години от създаването си. През този период тя допринесе значително за развитието на интеграцията, балансираното и дълготрайно развитие, както и икономическото и социалното сближаване чрез подпомагане на инвестиционни проекти в Европа и кредитиране на публичния и частния сектор, използвайки финансовите пазари, както и собствени средства. През 2008 г. започна и световната финансова и икономическа криза, която съсипа европейската икономика. Предвид ограничената ликвидност, по-строгата политика на кредитиране и капиталовите ограничения на банките Европейската инвестиционна банка оказва помощ на редица изложени на риск инвестиции и проекти. Като реакция на кризата през 2008 г. ЕИБ значително увеличава обема на кредитирането за предприятията. Това е от изключителна важност, особено за сектора на малките и средните предприятия, които са извънредно засегнати от кризата. В много случаи, след като те се сблъскат с жестоките ограничения в опита да си осигурят достъп до капитал от банките, затънали в проблеми, Европейската инвестиционна банка е последната им надежда. Положителната роля, която има ЕИБ по време на кризата, е неоспорима. Заслужава си обаче да помислим как да използваме още по-добре средствата, с които банката разполага. Най-добрият начин за това е да се опрости усложнената бюрокрация и да се създадат ясни процедури.

 

4. Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е изявлението на Комисията относно масовите прояви на жестокост в Jos (Нигерия) през януари и март.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, член на Комисията. − (EN) Г-н председател, научихме с голяма тъга, че президентът Умару Муса Ярадуа е починал вчера. Той имаше голям принос за политическия и демократичния живот на Нигерия и чрез политиката си допринесе за стабилността особено подрайона на Западна Африка.

Съгласно Конституцията изпълняващият длъжността президент Джонатан автоматично става действителен президент. Разбрахме, че той ще се закълне скоро, по възможност още тази вечер, пред министъра на правосъдието на Нигерия. На свой ред се очаква той да назначи вицепрезидент от северната част на държавата, което предизвиква нови спекулации на политическата сцена в Нигерия.

Европейският съюз е партньор на Нигерия и продължава да оказва силна и конструктивна подкрепа през последните тежки месеци на политическа несигурност. Жестоките конфликти в Jos и околните села през януари и март тази година, в които стотици граждани са убити или тежко ранени, бяха особено опустошителни. Хиляди останаха без дом и в момента са в лагери.

Напълно споделям опасенията, изразени от колегите в залата по отношение на масовите прояви на жестокост в Jos, и искам да ви уверя, че те предизвикаха решителен отговор от страна на ЕС.

Веднага след появата на новини за събитията през януари и март Комисията влезе в контакт с Международния червен кръст в Нигерия и с други местни агенции, които потвърдиха, че хуманитарните потребности на повечето жертви са удовлетворени и че болниците са в състояние да се справят с притока на пострадали. ЕС беше сред първите международни партньори на Нигерия, които изказаха публично мнението си за насилието.

През януари върховният представител/заместник-председател Катрин Аштън направи съвместно изявление с Хилъри Клинтън, Дейвид Милибанд и Бернар Кушнер, в което изразиха дълбоко съжаление от насилието и трагичната загуба на човешки животи. Всички държави бяха призовани да покажат сдържаност и да потърсят мирни средства за преодоляване на различията, а федералното правителство да изправи на съд извършителите на насилието. ЕС излезе с нови декларации относно Нигерия през февруари и март; заедно с министерството на външните работи на Нигерия предприеха дипломатически ход за осъждане на най-новите прояви на насилие.

ЕС поиска от федералното правителство на Нигерия да проведе пълно разследване на причините за най-новите прояви на насилие и да изправи извършителите пред съда. През последните 10 години жестоките конфликти причиниха смъртта на над 14 000 души в Нигерия и оставиха над три милиона вътрешно разселени лица.

Не е възможно да поставим мюсюлманските или християнските общности в ролята на агресор или на жертва, тъй като исторически, за съжаление, са били и двете. Ясно е обаче, че конфликтът винаги засяга изключително бедни хора. Конфликтите, представяни като религиозно мотивирани, често са предизвикани от други причини, включително конфликти между традиционни владетели, борби между общностите за земи и ресурси, политически междуособици и напрежение между държавата и федералните органи. Религиозните различия често разпалват и задълбочават съществуващите различия, което води до по-големи сблъсъци.

Мерките, предприети от ЕС в Нигерия, съчетават дипломация и дългосрочно сътрудничество за развитие. Съгласно ЕФР подкрепяме сътрудничеството за развитие в Нигерия. Двете най-важни области са мирът и сигурността, управлението и правата на човека. Също така активно насърчаваме мира и сигурността чрез редовен политически диалог с Нигерия в рамките на споразумението от Котону и водим редовен диалог с Нигерия относно правата на човека и демократичните принципи, включително относно етническата, религиозната и расовата дискриминация.

В заключение, считам, че е от съществено значение да продължим да следим внимателно въпроса за продължаващото насилие между общностите в Нигерия. Предлагам да му бъде отдаден приоритет в диалога по време на следващата среща на министрите от ЕС и Нигерия през есента тази година.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, от името на групата PPE. (EN) Г-н председател, присъединявам се към съболезнованията, отправени от г-н Рен към народа на Нигерия за смъртта на президента Умару Муса Ярадуа.

Скорошните прояви на насилие в Нигерия показват, че проблемът, пред който е изправена държавата, е по-голям. Събитията от Jos, град, в който насилието има дълга история, са много тревожни. Градът се намира между мюсюлманския север и християнския юг, факт, който кара мнозина да смятат, че проявите се дължат единствено на религиозна омраза.

В предложението ни за обща резолюция призоваваме за по-задълбочено проучване на причините за конфликта. Като ирландец знам, че прекалено дълго хората говореха за конфликта в Северна Ирландия като за конфликт между католици и протестанти, докато в действителност той беше много по-нюансиран и в основата му бяха залегнали много по-сериозни проблеми, включително свързани с гражданските права.

Задължително следва да избягваме твърденията, че жестоките убийства са резултат единствено от религиозна омраза. Има социални, политически и икономически фактори, които трябва да разгледаме, преди да стигнем до заключения. Етническото противопоставяне между народите хауса и бером, също трябва да бъде признато като фактор в насилието. Убийствата са сходни по метод и последици с предишни сблъсъци от 2001, 2004 и 2008 г. Насилието е използвано в миналото за уреждане на различия и за пореден път триумфира над диалога.

Изключително разочароващо е, че в държава като Нигерия, която е осмият по големина производител на петрол в света, толкова голяма част от населението живее под прага на бедността. Само чрез гарантиране на мира и сигурността, демокрацията и политическата стабилност Нигерия може да се измъкне от бедността и да създаде благосъстояние и социална справедливост, които на свой ред ще накарат хората да се откажат от насилието като метод за решаване на конфликти.

Настоятелно призовавам Комисията да продължи диалога с Нигерия съгласно споразумението от Котону, да проучи основните причини за конфликта и да окаже нужното съдействие да се гарантира, че проявите на жестокост няма да се повторят.

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, от името на групата S&D. – (EN) Г-н председател, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент се присъединява към изказаните от г-н Рен съболезнования след смъртта на нигерийския президент Умару Муса Ярадуа.

Насилието между мюсюлманското и християнското население в Jos, Нигерия през януари и март тази година показва напрегнатото и взривоопасно състояние на региона. Макар явната причина да изглежда религиозна, трябва да се съсредоточим и върху други основни причини, както колегата Gay Mitchell правилно отбеляза. Най-важното е, че регионът страда от ограничени ресурси и неравни условия за достъп на различните групи до тях. Борбата за плодородна земеделска земя също е важна причина за жестоки конфликти между християнски и мюсюлмански заселници. Местните земеделски стопани се чувстват застрашени от заселниците, които търсят паша за добитъка си.

Затова призоваваме за по-задълбочено проучване на причините за конфликта. Ако не се направи нищо по отношение на бедността и дискриминацията, сблъсъците ще продължат. Това означава, че населението се нуждае от равни възможности и равен достъп до основни стоки, като подходящо образование и достъп до политическа власт. Дългосрочно и трайно решение може да се намери само ако всички фактори бъдат взети под внимание. Призоваваме за справедливо и прозрачно съдебно преследване на извършителите на насилието, но сме шокирани, че местните управляващи заплашват да екзекутират затворниците със смъртна присъда само за да облекчат пренаселеността на затворите в Нигерия, където хората трябва да чакат с години, преди да бъдат изправени пред съдия. Нигерийските губернатори ще постъпят по-добре, ако се заемат с множеството основни проблеми в системата на наказателното правосъдие. Само по този начин извършителите на насилието ще бъдат изправени пред справедлив и прозрачен процес.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, от името на групата ALDE.(FR) Г-н председател, току-що научихме за смъртта на Умару Муса Ярадуа. От името на моята група, аз също искам да изкажа нашите съболезнования за преждевременната смърт на президента на Нигерия.

Смъртта му идва в момент, когато разделението между мюсюлмани и християни е особено страшно. Убитите в региона на Jos 200 християни са причината за настоящата резолюция. Колкото и да обсъждаме това варварство, забелязваме, че за пореден път то очевидно се корени в религиозното разделение. Забелязваме също така, че за пореден път бедността не помага по никакъв начин. Тя е резултат, наред с другото, и от неспособността на политическите органи да се справят с корупцията. Можем също така да споменем, за пореден път, конфликтите за оскъдните природни ресурси, по-конкретно за плодородната земя в региона, както и изменението на климата, което също изостря факторите, които току-що изброих.

Какво може да направи Европейският съюз при тези обстоятелства?

Разбира се, може да цитира член 8 от Споразумението от Котону за активизиране на диалога с политическите органи на държавата. Ще го направим.

Можем също да осъдим проявите на жестокост. Ще го направим в настоящата резолюция.

Можем, разбира се, да изразим съжаление от факта, че тази богата държава – водещият износител на петрол в Африка – не е в състояние да инвестира богатството в борба с бедността.

В действителност можем да направим всичко необходимо, можем да осъждаме всичко това отново и отново. Считам, че има искрица надежда и Нигерия сама трябва да поведе държавата обратно в правия път. Временно изпълняващият длъжността президент, Гудлък Джонатан, притежава всички качества, които са му необходими да се справи смело с изброените проблеми.

Възстановяването на държавата зависи от самата нея и считам, че хората от неговия калибър са рядкост. Следва да му пожелаем късмет и прозрачност и да подкрепим изключителната личност, която е временно изпълняващ длъжността президент на държавата.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE.(FR) Г-н председател, групата на Зелените/Европейски свободен алианс също се присъединява към изказаните от колегите съболезнования.

Подкрепяме изцяло резолюцията относно масовите прояви на жестокост в Нигерия, които, за съжаление, представляват само един аспект от мрачната картина на състоянието на правата на човека в държавата.

Бих искала, за времето, с което разполагам, да обърна внимание на затворите в Нигерия, които са пълни с лишени от свобода, чиито права са нарушавани системно. Както разкри доклад на „Амнести интернешънъл“ от 2008 г., 65% от затворниците в държавата не са осъдени за престъпление. Някои чакат да бъдат изправени пред съда от 10 години.

Проблемите са такива, че Нигерия няма друг избор, освен да ги признае и да обещае да реформира системата. Ние все още чакаме тази реформа.

Насочвам вниманието към затворите, тъй като сегашната ситуация още веднъж ни напомни за това колко незначителна стойност се придава на живота на човека в Нигерия, а още по-малко в затворите.

Националният икономически съвет на Нигерия обяви своето намерение да екзекутира затворниците със смъртни присъди, за да облекчи пренаселеността в затворите: убийства за намаляване на пренаселеността на затворите. Няма нищо по-шокиращо, особено когато е сигурно, че много от затворниците със смъртни присъди са невинни и повечето от тях не са имали право на справедлив съдебен процес, и особено след като през февруари 2009 г. нигерийският федерален министър на външните работи обяви пред ООН, че държавата му прилага de facto мораториум върху смъртното наказание.

Ето защо по време на гласуването ще внеса устно предложение за осъждане на това намерение на няколко нигерийски управници.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, от името на групата ECR. – (NL) Г-н председател, аз също искам да изкажа съболезнованията на моята група към нигерийския народ за смъртта на техния президент.

Г-н председател, проявите на жестокост в и около Jos не подлежат на описание и, за съжаление, не са изолирани случаи. Те ще продължават в бъдеще, освен ако не се направи нещо. Насилието още избухва почти всеки ден и християните, по-конкретно, са потърпевшите.

Нигерия трябва да направи четири неща. Първо, незабавно трябва да започне независимо разследване на ролята на армията, която очевидно не успя да осигури ефективна защита на гражданите. Второ, трябва да изправи извършителите пред съда. Подобни ужасни прояви не могат да бъдат толерирани. Трето, трябва да насърчи диалога между етническите и религиозните групи. Четвърто, трябва да потърси решение за справяне с напрежението между различните групи от населението, които претендират за едни и същи земи.

Европа трябва да помогне на Нигерия с тези мерки, разбира се, но също така трябва да окаже натиск върху държавата, защото нарастващото насилие категорично трябва да бъде спряно.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, присъединявам се към току-що изказаните от колегите съболезнования към нигерийския народ за смъртта на техния президент.

Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица няма да гласува в подкрепа на предложението за обща резолюция, представено ни днес, и отказва да бъде свързвана с него.

В действителност считаме, че резолюцията, обратно на някои от твърденията, които току-що чух, не е насочена към справяне с причините за продължаващото насилие в държавата и ги разглежда само частично, макар да осъждаме насилието и да призоваваме извършителите да бъдат изправени пред съда.

Нигерия е голяма африканска страна, с богата светска история и със своите 140 милиона жители засега е най-гъсто населената държава на континента. Можем дори да кажем, че тя следва да е богата държава, тъй като на нейна територия са открити петролни залежи. Размерът на нейния БВП я поставя на второ място в Африка след Южна Африка и преди Алжир. Въпреки това по-голямата част от населението й живее под прага на бедността и тя е единствената богата на петрол държава в света с бюджетен дефицит.

Най-ироничното е, че Нигерия внася почти всички петролни продукти, необходими на икономиката й, заради недостатъчен капацитет за рафиниране. Трябва да отбележим, че трите й основни рафинерии не работят и, още по-лошо, производството на петрол е намаляло значително през последните години в резултат от постоянните нападения срещу петролните инсталации.

Защо Нигерия е в това положение?

Защото тази държава е ясен пример за завземането на ресурсите на Африка от страна на някои международни компании, в случая петролни, и по-конкретно от страна на една компания, която използва 40% от петрола на Нигерия, в съучастие с някои от нашите правителства.

Тези компании подчиняват правителства на своите потребности и за сметка на потребностите на населението на държавата. Делтата на Нигер, флората и фауната на която някога са били сред най-красивите в света, се превърна в истинско бунище. Това е така не само заради добива на нефт, но и защото всеки месец 500 контейнера с най-различни токсични отпадъци влизат в пристанището и се оставят на големи открити бунища.

Нигерия е една от най-корумпираните държави в света. Спонсорите на последователните хунти са измъкнали повече от 325 млрд. долара от 400-те млрд. долара, които петролът е донесъл на държавата. Къде са тези пари? В банкови сметки в Швейцария, Обединеното кралство и Франция.

Аз лично намирам положението за нетърпимо и считам, че настоящата резолюция не отговаря съразмерно на предизвикателствата като израз на международната солидарност на Европейския съюз към Африка.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, от името на групата EFD. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, знаем колко трудно е мирното съвместно съществуване на различните религиозни групи в Нигерия, по-конкретно отношенията между християните с различни вярвания и мюсюлманите. Както ни напомня резолюцията, която ще гласуваме, положението е изключително критично: повече от 14 000 души са убити в религиозни и етнически конфликти след края на военното управление през 1999 г. Говори се за над 500 смъртни случая през последните три месеца.

За съжаление, Нигерия не е единствената държава, където има конфликти и напрежение между религиозните групи. Затова би било хубаво всяка година да се изготвя доклад на Европейския парламент относно религиозната свобода в света, който отговаря по структуриран начин на проблема, който е от основно значение за стабилността на много държави. Искам да спомена изказване на г-н Рен, когото аз лично уважавам, че Нигерия е много бедна страна: това не е вярно, Нигерия е много богата страна, но страда от корумпирана и неспособна управляваща класа, която ограбва ресурсите на държавата, оставяйки милиони бедни.

Оттук следва, че това е истинският проблем и социалното и икономическо обновление на държавата, както и на много други африкански страни, зависи от наличието на нова управляваща класа, която подхожда съвестно към потребностите на гражданите.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Г-н председател, след предстоящото Световно първенство по футбол в Южна Африка фокусът на политиката ни за Африка отново ще бъде насочен към Нигерия. Тя е голяма, богата държава с огромни социални неравенства. Разбира се, тя се оказва и на кръстопът между китайския и европейския маршрут към глобализацията. Изразявам твърдо убеждение, че трябва да останем на европейския път, което означава да се изправяме срещу злоупотребите и нарушенията на правата на човека и да превръщаме в наши партньори лишените от свобода, вместо корумпираните лидери на някои клики и групи в правителството, които ни предлагат краткосрочни ползи. В такъв случай трябва да подкрепим резолюцията, както и казаното от г-жа Vergiat. Резолюцията стига достатъчно далеч, но е важно ЕС да подкрепя правата на човека. Не трябва да толерираме намеренията на Китай за Нигерия и незачитането от нейна страна на правата на човека.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE). (IT) Г-н председател, госпожи и господа, насилието не решава конфликтите, а само утежнява трагичните им последици. Освен че е погрешно, неморално, несправедливо и нехуманно, насилието не си струва: не е изгодно. То е най-малко ефективният начин за намиране на решение на проблемите, които засягат целия регион, защото ако това, което провокира насилието между християнското малцинство и мюсюлманите, не е само религиозен фундаментализъм, но и липса на икономическо развитие, което води до недоволство и напрежение между различните етнически групи, тогава Европейският съюз, заедно с Африканския съюз и цялата международна общност, трябва да накара федералното правителство в Нигерия (което е отговорно до голяма степен за сегашното положение) да разбере, че поощряването на цивилизованото и мирно съжителство между различните етноси и групи в държавата е печелившо за всеки и за цялото население.

Освен въвеждането на подходяща система за разследване, каквато мнозина изискват, и преследването на отговорните за ужасяващите кръвопролития през последните месеци – смея да кажа през последните години – е необходимо да се поеме всяка възможна инициатива в подкрепа на междуетническия и междурелигиозния диалог, от една страна, и от друга страна, както мнозина предлагат, да се формира нова управляваща класа.

Надяваме се с настоящата резолюция окончателно да покажем, че решението на конфликтите, особено за държава, толкова богата на суровини – най-вече на петрол – колкото Нигерия, означава подобряване на достъпа до ресурсите и на тяхното разпределение и считам, че споразумението, подписано на 12 декември 2009 г между Федерална република Нигерия и Европейската комисия, може да даде голям тласък в тази посока.

Следователно днес сигурността лежи в основата на безбройните проблеми в държавата и главната заплаха не е самият конфликт, а причините, които го създават и пораждат: именно в тази насока са необходими действия, за да се помогне на Нигерия по пътя й към истинско икономическо и демократично развитие.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Аз също искам да се присъединя към изказаните съболезнования към нигерийския народ, чийто президент почина миналата вечер.

За съжаление, в резултат на това се добавя нов рисков фактор към вече съществуващото напрежение: загубата на централна власт в държава, силно засегната от насилие. Както знаете, в началото на тази година бяха избити повече от 300 мюсюлмани. По-малко от два месеца по-късно подобен брой християни бяха убити само за два часа. За момента единствено присъствието на армията по улиците отлага плановете на някои християни и мюсюлмани за отмъщение.

Според мен основният проблем точно сега е как да се запази редът, така че да се предотвратят нови прояви на жестокост. С оглед на това считам, че е необходимо международно присъствие. Второ, налице е проблемът с безнаказаността, който е общовалиден за конфликтните зони в Африка. Когато все по-голям брой масови престъпници биват задържани и съдени, ще видим спад в равнището на насилие. Международната общност трябва да бъде специално включена отново. Тя доказа, че е чувствителна към проблемите на Балканите и Близкия изток, но си затваря очите за страданията в Африка.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – (EN) Г-н председател, спомням си как като дете видях ярките снимки по телевизията от ужасяващата гражданска война в нигерийския район Биафра. Четиридесет години по-късно, за съжаление, изглежда нищо не се е променило. Ужасяващите изображения от Jos, където стотици невинни хора са посичани в акт на варварство, ни напомнят, че Нигерия е хронично нестабилна държава.

Етническото, религиозното, по-конкретно между християни и мюсюлмани, племенното, културното и икономическото напрежение изглежда е ендемично в Нигерия. Сегашната несигурност след вчерашната смърт на президента – изпращам моите съболезнования на нигерийския народ – неизбежно ще доведе до борба за власт и последващо засилване на нестабилността на тази голяма африканска държава. Затова съм загрижен за способността на Нигерия да продължи да бъде единна държава в дългосрочен план. Някои, включително независимият президент на Либия Кадафи, предлагат Нигерия да бъде разделена на две. Несъмнено Судан, друга държава, разделена на мюсюлмански север и християнски юг, изглежда готова да се раздели на две през следващата година. Това вероятно разделение ще създаде прецедент, показващ че колониалните граници в Африка вече не са неприкосновени, което повдига много интересни въпроси за бъдещето на Африка.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). – (EN) Г-н председател, ужасяващото клане в нигерийския щат Плато през януари и март остави стотици невинни жертви и най-вече много жени и деца. Въпреки че сектантските и племенните разделения са фактори за това и други ужасяващи кланета, трябва да потърсим по-дълбоко истинските причини.

Намесата в колониите и бруталното завладяване на Африка в миналото, често с възползване от обществените и племенните разделения, са оставили трайни последици. Би Би Си наскоро обяви, че макар насилието да е между мюсюлмани и християни, анализаторите сочат, че основните причини са политически и икономически, сочейки крайната бедност на обикновените маси и безспорната корупцията на управляващия елит.

Нигерия е един от най-надарените държави в света от гледна точка на природни и минерални ресурси, включително петрол. За съжаление, корумпираният местен елит и чуждите мултинационални компании, включително „Шел“ (Shell Oil), вземат лъвския пай от богатството, оставяйки огромната част от нигерийския народ в крайна бедност. Подкрепям колегите от Социалдемократическото движение в Нигерия, които изискват богатството на Нигерия да премине в публична собственост и под демократичен контрол на мнозинството от населението, работниците и бедните. На основата на това богатство е напълно възможно да се изгради достоен живот за всички хора в Нигерия, както и да се преодолеят обществените разделения. Алтернативата е наистина разпадането на Нигерия и продължаващи варварски ужаси.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Г-н председател, Нигерия е важна държава – много важна държава. Ето защо проявяваме интерес към случилото се на 7 март близо до град Jos.

Проблемът в централна Нигерия не е само, че убитите там са християни, тъй като през януари убитите бяха мюсюлмани. В случая на Нигерия религиозните разделения са съставени от редица други разделения, някои от които вече бяха споменати: икономическо, етническо и социално. Има обаче и други два вида разделение: историческо – защото в тази част на страната християните се считат за местни, а мюсюлманите за чужди, въпреки факта, че живеят там в продължение на две или три поколения – и дори политически различия. По правило християните подкрепят управляващата Народнодемократическа партия, а мюсюлманите обикновено подкрепят опозиционната Партия на всички националности в Нигерия. Така че има много различия и не трябва да считаме тези събития за ясни примери за религиозно преследване.

Конституцията на Нигерия гарантира свободата на изповядване на религия: свободата на вероизповедание, свободата на богослужение и правото да смениш своята религия. Може да смятате позоваването ми на нигерийската конституция за наивно, но искам да напомня на всички, че ценностите, произтичащи от най-старата писмена конституция – американската – и от най-старата писмена конституции в Европа – полската – са ценности, които са все още актуални и имат дълготрайна стойност. Затова призоваваме федералното правителство на Нигерия, както и губернаторите и местните органи, да решат проблема не само в името на нашите ценности, но и в името на ценностите и принципите, записани в собствената им конституция. Считам, че е важно да се позовем на техните собствените документи.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Г-н председател, искам да изразя моето дълбоко съжаление от насилието, разразило се в областта на Jos и причинило смъртта на няколкостотин души. Това е поредният пример за важността на процеса на помирение, който трябва да стане факт, за да стане възможно мирното съжителство между мюсюлманското население от севера и християнското население от юга.

Искам да ви кажа, че в голямата си част проявите на жестокост се дължат на трудностите и потискането на гражданите, които живеят в богатите на петрол райони и нямат ползва от цялостното развитие на държавата. Настоятелно призоваваме нигерийските органи да гарантират по-справедливо и демократично развитие на всички социални групи в държавата и защита и спазване на основните права на човека. Накрая, особено днес, отправям моите съболезнования към нигерийския народ за смъртта на техния президент.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Аз също се присъединявам към изказаните съболезнования към нигерийския народ за смъртта на президента Умару Муса Ярадуа.

Искам да обърна внимание на две неща в своето изказване. Първо, бих искал да започна с обяснение на жител на Нигерия, запитан каква е причината за злините в страната му. Той отговаря ясно, че там стават свидетели как виновни за жестокости и престъпления биват обвинени, след което изчезват в столицата и повече няма следа от тях. С други думи, няма никакви знаци за поета обществена отговорност за извършените престъпления.

Второ, искам да подчертая, че трябва да имаме предвид религиозната страна на конфликта. Няколко оратори досега споменаха религиозен аспект, но че всичко опира като цяло до социалните и икономическите проблеми. В действителност изпълняващият длъжността президент Джонатан Гудлък взе под внимание този аспект и прикани религиозните лидери към диалог. Трябва да го подкрепим в това.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Г-н председател, образите, които видяхме не много отдавна в различни телевизионни предавания, са шокиращи. Сцените на хората, убити в и около Jos, бяха шокиращи. Както каза г-н Mauro, няма оправдание за насилието, защото то е само по себе си зло. Като европейско общество и като членове на Европейския парламент не можем да пренебрегнем случилото се. Ето защо изцяло подкрепям резолюцията.

Независимо от причините, които лежат в основата на конфликта и които се считат за фон на насилието, искаме да реагираме по такъв начин, че правата на човека и гражданските свободи да бъдат зачитани в Нигерия, държава, която, в края на краищата, ни е скъпа. Искам също така да използвам възможността да изкажа моите съболезнования към нигерийския народ за смъртта на президента.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, член на Комисията. − (EN) Г-н председател, благодаря за днешното много сериозно и отговорно разискване. Много от вас подчертаха сложността на социалните проблеми в Нигерия. Съгласен съм с вас и Комисията също е наясно със сложността на проблемите. Продължаваме ангажираното си партньорство с Нигерия и съм напълно съгласен с вас колко важна е борбата с корупцията и безнаказаността, защото корупцията е, за съжаление, дълбоко вкоренена и пречи на напредъка на обществото и демократичния процес в тази богата на ресурси държава, като по този начин вреди на живота на обикновените хора.

Активно оказваме твърда и конструктивна подкрепа на Нигерия. Използваме широк набор от инструменти от дипломация до развитие и Комисията продължава да бъде внимателна и ангажирана да преследва ограничаване на насилието в Нигерия с наличните дипломатически средства.

Следващият форум, на който ще бъде разгледан този много важен въпрос на високо равнище, е министерската среща между ЕС и Нигерия през есента и тогава ние със сигурност ще го обсъдим.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – В заключение на разискването, внесени са седем предложения за резолюции(1) на основание на член 110, параграф 2.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в 11,00 ч. днес.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма.(IT) В продължение на твърде много години тази земя, с толкова много природни ресурси, е сцена на също толкова много хуманитарни трагедии, масови убийства и междуетнически сблъсъци, възникващи поради икономически и социални причини. Искам само да припомня думите на един католически мисионер, който е живял и работил в Нигерия: отец Пиеро Гедо наскоро изтъкна, че само преди 20 години отношенията между мюсюлмани и християни в централните и северните райони на Нигерия са били несъмнено трудни и са се характеризирали с дискриминация срещу християните, но не са стигали до масовото насилие, което виждаме през последните десет години. Свещеникът обаче ясно посочи, че влошаването на положението през последните години се дължи и на разпространението на ислямския екстремизъм, изразен от идеологията на Ал Кайда, в Нигерия, и по-конкретно в 12 щата в Северна Нигерия, които са приели шериата. Затова сме съгласни, че различните етнически групи в Нигерия намират в различните религиозни вероизповедания идеалния претекст за извършването на масови прояви на насилие една срещу друга. Нека не забравяме обаче, че гъсто населената африканска държава, която от години е жертва и на политическа нестабилност, през годините игра ролята на домакин на вълна от ислямски екстремизъм, който не трябва да пренебрегваме.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), в писмена форма.(PL) Ако върховната ценност на Европейския съюз е правото на самоопределение, с други думи, правото на зачитане на принципите и ценностите на собствената съвест, то тогава всички прояви на нетърпимост и омраза, които водят пряко до убийства и кланета, на основание на раса, етнически произход или религия, следва незабавно и недвусмислено да бъдат осъдени от нас. Когато осъждаме обаче, не бива да се ограничаваме само с думи. Следва да осигурим действия, които ще гарантират мирно съвместно съществуване в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Zbigniew Ziobro (ECR), в писмена форма.(PL) Г-н председател, първо искам да изразя своята дълбока тъга от безредиците в Jos, Нигерия, през януари и март, при които загинаха стотици християни и мюсюлмани. Не следва да забравяме, че подобни ужасни събития не се случват за първи път в Jos. Борбата между привържениците на двете религии продължава от 2001 г. Фактът, че напрежението, което понякога се превръща в открити сблъсъци, съществува вече от десет години, е потвърждение за важната роля на държавата за насърчаване на процеса на помирение. Сложният фон на конфликта показва дълбочината на разделенията. Нигерийските християни и нигерийските мюсюлмани не се различават единствено по религията. Над това основно разделение е историческото разделение, тъй като в региона християните се считат за местното население, а мюсюлманите за чужденци. Двете разделения водят до подкрепа за различни политически партии от християните и мюсюлманите, което, както е било и преди, е разширяване на конфликта. Казано накратко, източниците на конфликта са религиозните различия и некомпетентността на органите или тяхната неспособност да постигнат мирно съществуване между двете групи. През есента ще се проведе министерска среща между ЕС и Нигерия и считам, че този проблем следва да бъде в дневния й ред. Освен това Комисията следва да положи всички усилия, за да използва наличните дипломатически инструменти за подобряване на положението в Нигерия.

 
  
  

(Заседанието се прекъсва за няколко минути в очакване на началото на гласуването.)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н ROUČEK
Заместник-председател

 
  

(1)Вж. протокола.


5. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

6. Усилията на Съюза за борбата с корупцията (писмена декларация): вж. протокола
MPphoto
 

  Председател. – Писмена декларация 0002/2010 относно усилията на Съюза за борба с корупцията, внесена от членовете на Парламента Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes и Bart Staes, подписана от мнозинството от членовете на Парламента. В съответствие с член 123 от Правилника за дейността ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от заседанието на 18 май 2010 г.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). (EN) Г-н председател, искам да благодаря на колегите, които подкрепиха и подписаха декларацията, и бих искала да използвам възможността да призова Комисията и Съвета да създадат стабилен и строг антикорупционен механизъм за наблюдение в Европейския съюз. Призовавам държавите-членки да проявят политическа воля и да засилят борбата си срещу корупцията, преди да е станало твърде късно.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е гласуването.

(За резултатите и други подробности относно гласуването: вж. протокола)

 

7. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията

7.1. Решение да не се свиква Конвент за преразглеждане на Договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент (A7-0116/2010, Íñigo Méndez de Vigo)

7.2. Преразглеждане на Договорите – Преходни мерки относно състава на Европейския парламент (A7-0115/2010, Íñigo Méndez de Vigo)

7.3. Киргизстан (B7-0246/2010)
 

– Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).(ES) Г-н председател, това е устно предложение за изменение, внесено от моя колега г-н Brok, който, за съжаление, не може да присъства тук тази сутрин.

Предложението за изменение засяга параграф 5 и се състои в добавянето, след препратката към изборите на 10 октомври: „за да засили демокрацията и политическата отчетност“.

 
  
 

(Парламентът приема устното предложение за изменение)

– След гласуването на изменение 1

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE). (IT) Г-н председател, става въпрос за устно предложение за изменение на точка 13, която призовава Комисията да извърши проверка на текущото положение: възможността за предоставяне на хуманитарна помощ след проверка на положението.

 
  
 

(Парламентът приема устното предложение за изменение)

 

7.4. Електрически превозни средства (B7-0261/2010)

7.5. Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства

7.6. Съобщение на Комисията относно действията срещу рака: европейско партньорство (A7-0121/2010, Alojz Peterle)

7.7. Прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с ниска въглеродна интензивност (A7-0120/2010, Patrizia Toia)

7.8. Доклад относно Бялата книга на Комисията: „Адаптиране спрямо изменението на климата – към европейска рамка за действие“ (A7-0057/2010, Vittorio Prodi)
 

– Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi, докладчик. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, изменението на климата е реална заплаха, срещу която трябва сме готови да се изправим, въпреки различните последици, които тя ще има за нашите страни. Влошаването на екосистемите ще доведе до негативно въздействие върху състоянието на нашите икономки и здравето на европейските граждани. В миналото вече сме отправяли призив за дипломация и справедливост по въпросите на климата: сега трябва да ги създадем, говорейки с един глас.

Убеден съм, че Европейският съюз трябва да запази водещата си роля в борбата с изменението на климата и всяко забавяне в прилагането на тези действия ще увеличи неимоверно екологичните, социалните и икономическите разходи. На първо място, трябва да признаем централната роля на местните и регионалните органи и необходимостта да работим съвместно с тях, за да координираме екологичните и икономическите нововъведения, създадени благодарение на технологичния напредък.

С приемането на Бялата книга, призоваваме Комисията и държавите-членки да насърчават публично-частните партньорства, чрез които да се подпомогне финансирането на всички инициативи, свързани с политиките на адаптация. За всеки квадратен метър от нашата територия трябва да бъдат положени грижи, за да бъде опазена почвата и водата с цел да се предотврати ерозията и да се осигури пълненето на водните слоеве, включително посредством пряко реинжектиране на повърхностни води. За да бъде осъществена адаптацията, е необходим систематичен подход, който предвижда възобновяеми енергийни източници.

Бих искал искрено да благодаря на всички колеги, които дадоха своя принос за успеха на доклада.

(Ръкопляскания)

 

7.9. Защита на финансовите интереси на Европейските общности – Борба срещу измамите – Годишен доклад за 2008 г. (A7-0100/2010, Andrea Cozzolino)

7.10. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2008 г. (A7-0062/2010, Tamás Deutsch)

7.11. Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март (B7-0247/2010)
 

– Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE).(FR) Г-н председател, както посочих по време на разискването, предлагам да бъде добавено следното устно предложение за изменение на параграф 6: „Призовава нигерийските власти да отменят неотдавнашните действия на някои нигерийски губернатори на региони, довели до екзекуция на затворници, осъдени на смърт, за да се намали пренаселеността в затворите, което би съставлявало грубо нарушаване на правата на човека; призовава губернаторите да се въздържат от действия и да продължат мораториума, който съществува де факто; припомня, че прилагането на смъртното наказание е в разрез със задълженията на Нигерия на международно равнище“.

 
  
 

(Парламентът приема устното предложение за изменение)

– Преди гласуването на точка 7

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Г-н председател, изменението засяга включването на въпросите, свързани със свободата на мисълта, съвестта, религията или убежденията, в диалога между Европейския съюз и Нигерия в контекста – и това е допълнителната формулировка – на политическия диалог въз основа на Споразумението от Котону.

 
  
 

(Парламентът приема устното предложение за изменение)

 

8. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Председател. Продължаваме с обяснението на вот.

 
  
  

Доклад: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) След няколкократните искания на Парламента, Комисията представи регламент относно финансирането на таксите за сигурност. Подкрепих приемането на този законодателен акт, защото за всички пътници е важно да са налице ясни, прозрачни принципи при определянето на таксите за сигурност. Потребителите трябва да са уверени, че приходите, получени от такси за сигурност, ще се използват само за покриване на разходите за сигурност.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) По мое мнение, е правилно Европейската комисия и Европейският парламент да участват в регламентирането на таксите за сигурност на пътниците и на въздухоплаването.

Трябва обаче да кажа, че считам текущия подход за създаването на органи, които да извършват такъв контрол, за нелогичен и неправилен. В момент, когато Европа се нуждае от средства, за да помогне на Гърция и в момент когато на Европа са й необходими средства за икономическо развитие, създаването на нови органи, които на практика не правят нищо повече освен да упражняват някакъв контрол, представлява неразумно харчене на парите на гражданите на Европейския съюз и считам, че това няма да доведе до желания резултат.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D).(PL) Г-н председател, искам да изразя задоволството си от възможността да гласувам за разширяване на приложното поле на регламента, тъй като той засяга резервни части за леки пътнически превозни средства по отношение на достъп на ползвателите на леки пътнически превозни средства както до сертифицирани, така и до несертифицирани части. Направихме го в последния момент, но отговорихме на потребностите на нашите граждани. Гарантираме части с добро качество на разумни цени.

 
  
  

Доклад: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE). (IT) Г-н председател, вчера се справихме добре и приключихме на първо четене преработения текст на досието за мрежите TEN-T. Има обаче един доста съществен аспект на този преработен текст, тази кодификация, който се отнася до цялостното преструктуриране на мрежите TEN-T през следващото десетилетие.

Това преструктуриране трябва да бъде изцяло преразгледано, опростено и рационализирано в рамките на Европа така, че оперативната съвместимост наистина да бъде приложена на практика. След това, имайки предвид настоящото неблагоприятно икономическо положение, в което се намираме, трябва да помислим за развитието на тази мрежа, или на част от нея, и при това не само с наличните бюджетни средства. Трябва да намерим нов път и начин, чрез които да подпомогнем икономиката с помощта на тези мрежи.

Следователно е по-наложително от всякога да работим в тази насока и се изисква много повече от стъпката, предприета вчера.

 
  
  

Доклад: Евгени Кирилов (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Гласувах в подкрепа на изменението на настоящия правен акт, защото то ще ни помогне да постигнем целите, договорени в контекста на Европейския план за икономическо възстановяване, приет през 2008 г. Мисля, че опростяването на финансирането ще ускори процеса на съвместно финансиране на инвестициите в държавите-членки и регионите и ще повиши въздействието на мерките върху икономиката като цяло, макар и главно върху средните предприемачи и работодатели. Опростяването на правилата за политиката на сближаване, произтичащи от конкретните потребности, както и тяхното изясняване, със сигурност ще има положителен ефект върху скоростта на изпълнение на плана и по отношение на справянето с нашите нови проблеми.

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). (LT) Много държави са силно разтърсени от настоящия икономически спад, а в много от държавите-членки на ЕС този спад надхвърли 10%. Ето защо вниманието на Европейския съюз е много важно не само за старите държави-членки на ЕС, но и за тези, които неотдавна се присъединиха към него и се възползват от подкрепата на структурните фондове и Европейския социален фонд. Структурните фондове са важен инструмент, който може да помогне за възстановяването на държавите-членки, които са претърпели голям икономически спад. Затова, след като изискванията за използване на структурните фондове бъдат опростени, считам, че ще бъде възможно да се работи по-ефективно по този въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Г-н председател, госпожи и господа, Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд и Кохезонният фонд показаха, че са надеждни инструменти и че са много полезни за териториалното развитие и за реагирането на последиците от икономическата криза, която от известно време бушува в Европа и в света.

Във връзка с това приветствам предложението за опростяване на процедурите за освобождаване от финансиране и за улесняване на плащанията на бенефициерите по различните програми, изпълнявани със средства на споменатите фондове. Освен това подкрепям предоставянето на допълнително авансово плащане на държавите-членки, които са най-силно засегнати от икономическата криза.

 
  
  

Доклад: József Szájer (A7-0110/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепя на доклада на г-н Szájer и искам да му благодаря за отличния анализ, направен от него в светлината на нововъведенията, внесени чрез Договора от Лисабон.

Имайки предвид широките и многостранни последствия, които ще имат делегираните актове по отношение на законодателната процедура, изразявам категоричното си съгласие с желанието на Парламента да постави конкретни и ясни условия за тези делегирани актове, за да гарантира ефективен демократичен контрол от страна на Парламента. Преди всичко считам, че ще бъде необходимо също така да проверим на практика как работи тази нова система с цел да внесем необходимите изменения.

 
  
  

Доклад: Marit Paulsen (A7-0053/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Г-н председател, искам само да кажа, че напълно подкрепям доклада относно защитата и хуманното отношение към животните. Имам обаче известни резерви относно начина, по който Парламентът и ЕС издават законите в тази област.

Бих предпочела да имаме научно обоснован подход за хуманното отношение към животните, а не такъв, който се основава на емоции. Ние въведохме законодателство, което в много случаи не е научно обосновано, и поставяме европейските производители, европейските земеделски стопани, в изключително неблагоприятно положение.

Мога ли само да добавя тревогата и възмущението си от факта, че тази седмица Комисията реши да поднови разговорите с държавите от Меркосур. С това решение те подлагат на риск бъдещето на европейските земеделски стопани, особено производителите на говеждо, пилешко и свинско месо. Аз бих попитала Комисията дали ще приложи същите стандарти за хуманно отношение към животните и производствени стандарти спрямо продукти, внесени от трети държави, каквито прилага в Европейския съюз. Ако не го направи, за нас ще бъде позор.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Г-н председател, хуманното отношение към животните е неделимо. То трябва да бъде стандартизирано и за него е необходимо да има обща дефиниция.

По въпроса за стандартизацията, следва да престанем с въвеждането на нови разпоредби и стандарти и, преди всичко, да се уверим дали прилагаме съществуващите разпоредби по един и същ начин в Европейския съюз.

Що се отнася до глобализацията, трябва да положим по-големи усилия да гарантираме, че за стоките, внасяни в Европейския съюз от трети държави, важат същите стандарти и директиви, които се прилагат в самия Европейски съюз.

Потребителите имат право да купуват не само здравословна храна, но и храна, която е произведена по здравословен начин.

 
  
  

Доклад: Stéphane Le Foll (A7-0060/2010)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). (EN) Г-н председател, нека не забравя да кажа, че имам посетителска група от район Ирландия-Изток в галерията и бих искала да приветствам избирателите. Считам за много важно нашите посетители и граждани да видят как работи Парламентът и, както виждате, тази сутрин те са енергични и изпълнени с интерес.

Относно доклада на г-н Le Foll, неотдавна Парламентът беше домакин на един от членовете на „Бийтълс“, който ни каза, че трябва да ядем по-малко месо. Считам, че това, което трябва да направим във връзка със селското стопанство и изменението на климата, е да използваме най-добрите налични техники, за да намалим вредните емисии от селското стопанство, защото всички знаем, че е необходимо да се произвежда повече, а не по-малко храна в световен мащаб. Ще трябва да направим това с по-малко ресурси, по-малко почва, по-малко вода и под натиска на изменението на климата, а това, от което се нуждаем, са възможно най-добри научни изследвания. Считам, че те трябва да бъдат финансирани с обществени средства и частни партньорства, за да може нашите земеделски стопани и храниталната промишленост да произвеждат по начин, съобразен с климата.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Г-жо McGuinness, благодаря Ви и отправям много поздрави към Вашата посетителска група.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Г-н председател, бих искал да направя три кратки забележки относно доклада.

Първо, в случая с изменението на климата селското стопанство не е проблем, а решение.

Второ, ние сме на ранен етап от нашите научни изследвания в областта на изменението на климата, независимо от факта, че понякога медиите създават обратното впечатление. В хода на нашите изследвания ние трябва да вземем предвид и допълнителни теории и резултати, които не са част от общоприетото ни мислене.

Трето, ние следва да вземем всички необходими и подходящи мерки, които не водят до допълнителна бюрокрация, и следва да се уверим дали тези мерки са икономически ефективни. Например на фона на тази ситуация европейската рамкова директива за опазване на почвите е с обратен ефект и няма да доведе до очакваните резултати.

 
  
  

Доклад: Herbert Dorfmann (A7-0056/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Г-н председател, надявам се, че всички в галерията за посетители са впечатлени. Трябва да кажа, че за нас е необичайно да имаме толкова време за изказвания, но по мое мнение, разискваните доклади са от особено значение за областта на селското стопанство и производството на храни.

Настоящият доклад е относно начините, по които успяваме да задържим земеделските стопани в райони, в които земята и условията са изключително трудни за работа, тъй като ние знаем, че земеделските стопани са най-добрите мениджъри на ландшафта, но те се нуждаят от средства, за да оцелеят в такива райони. Аз съм загрижена за това, че предложените от Комисията осем биофизични критерия може да се окажат прекалено рестриктивни, когато бъдат приети. Трябва да вземем предвид различните почвени условия навсякъде в Европейския съюз. В моята държава-членка – Ирландия, е налице загриженост за това, че ако приложим въпросните критерии в региона, граничещ с Атлантическия океан, това ще предизвика проблеми за земеделските стопани, живеещи в този район.

Бих искала Комисия да вземе под внимание тези тревоги при изготвяне на нейния законодателен текст. Комисията каза, че земеделските стопани управляват ландшафта по-добре и по-евтино от всяка друга възможност, която имаме, и затова нека да направим така, че да им бъде позволено да оцелеят в тези региони.

 
  
  

Доклад: Pilar del Castillo Vera (A7-0066/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE). (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента относно новата програма за цифрови технологии за Европа, защото считам, че гарантирането на лесен и достъпен широколентов достъп за цялото население е стратегически приоритет за Европейския съюз.

Разширяването на използването на интернет означава разширяване и развитие на свободата на изразяване на гражданите, благоприятстване на участието им в демократичния живот и позволяване на разпространение на знания и иновации. Това, което бих искала да подчертая е, че разпространението на широколентов достъп в Европа би гарантирало по-голяма свобода на информацията. Както беше отбелязано от Евростат, не бива да забравяме, че Европа разполага с две или евентуално три скорости по отношение разпространението на интернет. Италия, особено в някои региони, както и Гърция, Румъния, България и Португалия, са най-слабо развитите държави в това отношение.

Не е случайно, че в Индекса за свободата на пресата за 2009 г., изготвен от организацията „Фридъм хаус“ (Freedom House), Италия е в списъка на „частично свободните“ държави, на последно място в Западна Европа заедно с Турция, и на 72-ро място в света заедно с Бенин и Индия, предшествана от Тонга. Надявам се, също така, че благодарение на споменатите резолюции и принципи италианското правителство ще реши да освободи, колкото е възможно по-скоро, инвестицията от 800 млн. евро, която беше предназначена за премахване на цифровото разделение в Италия, и която според изявление на Джани Лета, заместник-секретар на италианския съвет на министрите, не е приоритет за момента.

Бих искала да подчертая, че качеството на услугата в Италия не отговаря на настоящите потребности и че от години потребителските организации се оплакват, че цените за достъп са сред най-неконкурентните в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. − За ваше сведение за следващия път имаме само една минута за обяснение на вот.

Давам думата на нашия най-добър оратор днес, и това е г-жа McGuinness.

 
  
  

Доклад: Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra (A7-0111/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE). – (EN) Г-н председател, благодаря Ви за подкрепата. Би следвало да осведомя нашите гости, че обикновено молим за тишина, но мисля, че днес проявяваме снизходителност; и благодаря на г-н Higgins за това, че ми даде възможност да се изкажа.

Вече съм говорила по този въпрос и ми се струва, че Парламентът вчера не осъзна последиците от подкрепата за доклада Salafranca Sánchez-Neyra – каквато самата аз не дадох. Крайно съм обезпокоена от решението да се поднови двустранният диалог с държавите от Меркосур на две различни равнища.

Първо, това предхожда евентуалното подновяване на търговските преговори на световно равнище, а двустранното споразумение може да се окаже по-лош вариант от това на равнището на Световната търговска организация. А на второ място – което има връзка с първото – има реални опасения от предателство спрямо селското стопанство в Европейския съюз. Това не са само мои лични опасения на емоционална основа: самата Комисия заяви, че ще има тежки последици за европейското селско стопанство, ако сключим споразумение вследствие на диалога с Меркосур. Отново най-тежко засегнати ще бъдат секторите за производство на говеждо, птиче и свинско месо. Не бих могла да подкрепя този доклад на тази основа и предупреждавам колегите за последиците от него.

 
  
  

Предложения за резолюции: Среща на високо равнище между ЕС и Канада (RC-B7-0233/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Г-н член на Комисията, водата е за всички, не само за малцина избрани. Това е, което ние от италианската партия IDV („Италия на ценностите“) в групата на Алианса на либералите и демократите за Европа искахме да потвърдим във връзка с изменение 10, което се противопоставя на всеки опит за приватизация на системите за разпределение на вода, тъй като това е част от цялостното икономическо и търговско споразумение, и обратно, декларирахме нашата подкрепа за канадските общности, които са решени да спрат приватизацията на водата.

Италианската делегация от IDV реши да гласува в полза на текста, тъй като той представя нашите ценности, които ни карат да потвърдим задължителното запазване на публичния характер на водата. Ето защо искам да повторя, че през последните дни предложихме подписана петиция за референдум срещу приватизацията на водата и получаваме голяма подкрепа в държавата ни.

 

9. Приветствие с добре дошли
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. Госпожи и господа, радвам се да ви съобщя, че в рамките на междупарламентарните заседания делегация от мароканския парламент, водена от говорителя на парламента Абдел Уахид ал Ради и председателя на Камарата на съветниците Мохамед Шейх Биадила, в момента е на работно посещение в Европейския парламент, чиято цел е встъпителното заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС – Мароко. Искам сърдечно да приветствам всички членове на делегацията с добре дошли. Съпредседателите на първата съвместна структура между нашия Парламент и една от държавите от Магреб са Мбарка Буайда, председател на парламентарната комисия по външни работи, национална отбрана и ислямски въпроси, и г-н Panzeri, член на Европейския парламент.

Европейският парламент има удоволствието да съобщи, че отношенията между ЕС и Мароко са отлични, както се вижда от приемането на съвместния документ, установяващ напредналия статут на Мароко. Новата рамка за диалог укрепва допълнително отношенията с делегациите на Европейския парламент за връзки с държавите от Магреб и предоставя възможност за разширяване на преговорите между ЕС и Мароко по въпроси от общ интерес. Надявам се, че срещата, която се проведе в Европейския парламент, е била ползотворна и че активно ще допринесе за по-нататъшното сближаване на двата парламента.

 

10. Обяснение на вот (продължение)
Видеозапис на изказванията
  

Предложения за резолюции: Обща забрана за използването на цианид в минните технологии на територията на ЕС (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Бих искал забраната за използване на цианид в минните технологии да обхване целия Европейски съюз. Бих искал да можем да премахнем напълно тези технологии в бъдеще, за да предотвратим по-нататъшни сериозни природни бедствия, при които различни токсични материали отравят водните ни ресурси. Такъв беше случаят в Унгария, където почти целия живот в река Тиса изчезна преди 10 години. Словакия също беше засегната в това отношение, тъй като аварията възникна близо до границата, а тя възнамерява да открие мини в близко бъдеще, където същата технология ще се използва за добиване на злато. Този и подобни въпроси не са спорове между две държави от ЕС; в наш общ интерес е да провеждаме по-устойчива политика по отношение на околната среда. Ето защо гласувах в подкрепа, ето защо бих искал да се присъединя към поддръжниците на тази мярка.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Г-н председател, предстои ни да пристъпим към забрана на използването на цианид в минните технологии, защото – както споменаха колегите преди малко – те са оказвали и продължават да оказват силно въздействие върху околната среда и представляват значителна опасност за здравето на хората и животните.

Нашият вот беше предназначен да изрази ясното желание на делегацията на италианската партия IDV („Италия на ценностите“) в групата на Алианса на либералите и демократите за Европа да не договаря основни права като здравето на хората и природната среда, като ги превръща в предмет на икономически интереси на неколцина системни производители. По този въпрос, нека кажа, че тъй като става въпрос за системи за добив на злато, а определено не на картофи, дружествата-собственици биха могли лесно да заделят адекватни икономически и финансови ресурси за проучвания на технологии, които са съвместими с околната среда и безопасни за здравето.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI).(RO) Искам да благодаря на почти 500 от нашите колеги, които гласуваха със съкрушително мнозинство вчера срещу използването на цианид в минните технологии. Думата „цианид“ е синоним на „смърт“. Този безпрекословен вот ще направи на нас, румънците, по-конкретно, голяма услуга. Едно от най-големите природни находища в света се намира в Трансилвания. Според разчетите на експертите то съдържа 300 тона уран с висока степен на чистота, 800 тона злато и 2000 тона сребро, да не говорим за огромните количества други ценни метали и елементи. Алчни мафиотски банди и местни, и трансгранични, дебнат около тези съкровища и постоянно засилват агресивния тон на своята пропаганда, пълна с най-абсурдни лъжи.

Използването на технологии с цианид би причинило огромно бедствие, отравяйки околната среда, като в резултат от него ще бъдат взривени четири планини, ще бъдат унищожени девет гробища и ще бъдат разрушени осем християнски църкви. Да не говорим за изчезването на 1 700 км римски галерии, а развалините на римската цитадела „Alburnus Maior“ ще бъдат заличени от лицето на земята, археологическо съкровище, описано от ЮНЕСКО като обект на уникално културно наследство за света. На Европа й стига един Чернобил и не се нуждае от още един.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Гласувах против предложението за резолюция вчера, защото бях помолен за това от местните общности, които считат тази забрана за заплаха за развитието на района.

Всъщност, считам, че изменението, предложено от мен и повече от 40 мои колеги, което призоваваше да бъде направено проучване за изясняване на въпроса за въздействието, би било почтен и разумен жест. В противен случай изразените тук страсти биха послужили само за унищожаване на шансовете за развитие на определени общности.

 
  
  

Предложение за резолюция: Киргизстан (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). – (EN) Г-н председател, позволете да Ви попитам защо позволявате на толкова много колеги да водят лични разговори грубо и на висок глас, докато други членове на Парламента се опитват да се изкажат?

(Ръкопляскания)

Гласувах „въздържал се“ относно резолюцията за Киргизстан. Преди пет години киргизкият народ се мобилизира и извърши Революцията на лалетата, за да свали корумпирания режим и да изгради по-добър живот за себе си. Правителството на г-н Бакиев, което дойде на власт, за съжаление, предаде по най-ужасен начин надеждите на масите за по-добър живот, като установи в страната корумпиран и авторитарен режим. Новото правителство е съставено, за съжаление, от приближени на г-н Бакиев и не вдъхва доверие за нов живот на хората в региона.

Подкрепям колегите социалисти от Комитета за работнически интернационал в региона, които призовават за провеждането на избори за нов парламент и които поясняват, че нищо няма да се промени, докато работническите и селските маси не излъчат свои кандидати и не създадат своя независима партия на работническата класа, за да обърнат катастрофалния ход на приватизациите през последните 20 години, да се справят с неолибералния капитализъм и да установят истинска демократична промяна и нови институции, под контрола на работниците и при реално планиране на икономиката и създаване на Социалистическа федерация на Централна Азия.

 
  
  

Доклад Alojz Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Много се радвам, че документът беше приет с голямо мнозинство, даже на практика почти без никаква опозиция. Това само по себе си е съвсем разбираемо, тъй като здравето засяга всички нас и нашите близки. Поздравявам също Европейския парламент и всички граждани на Европейския съюз, както и докладчика, за вземането на такива решения днес, които ще придвижат напред провеждането на по-конкретни и целенасочени действия не само за излекуването на болните от рак, но и за гарантиране на профилактиката на онкологичните заболявания. За съжаление, прогнозата по отношение на раковите заболявания е действително ужасяваща и трябва да съсредоточим усилията си върху нейното преодоляване.

Гласувах за приемането на документа, защото считам, че комплексният поглед към случаите на рак и борбата срещу тях следва да се разглежда като особено значима част от здравната стратегия както на Европейската общност, така и на държавите-членки. Необходима е колективна и координирана работа от страна на държавите-членки за намаляването на риска в областта на раковите заболявания.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Докладът относно мерките за борба срещу рака говори за важността на профилактиката за техния успех в битката срещу това заболяване.

Известно е, че ранната диагностика на това заболяване ще увеличи шансовете от успешно излекуване. Честотата на някои видове рак може да бъде предвидена чрез генетична предразположеност, начин на живот и т.н. Следователно, по мое мнение, първата ефективна и бърза крачка към предотвратяването на смъртта на много хора може да бъде по-широкият скрининг. Друга важна крачка може да бъде размяната и разпространението на успешни методи за лечение във всички държави от Европейския съюз, включително и в центровете с по-малък опит в лечението на рака, за да се подобри предоставянето на ефективна терапия.

При всички случаи трябва да аплодираме работата на г-н Peterle и да се надяваме, че ЕС ще вземе по-широки мерки в борбата срещу това заболяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Г-н председател, бих искал да изразя признателността си за работата, извършена от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, и по-конкретно от докладчика, г-н Peterle. Създаването на партньорство в битката срещу рака по толкова чувствителен въпрос, като този, пред който сме изправени, прави чест на целия Парламент.

Според данни на Световната здравна организация около 2 милиона европейци умират всяка година от тумори, като в близо 10% от тях туморите са причинени от излагането на канцерогенни вещества на работното място. Убеден съм, че целта за намаляване на новите случаи с 15% до 2020 г. също трябва да се преследва чрез съвместни действия с държавите-членки. Европа трябва да покаже, че е обединена и по този въпрос. Според мен член 66, който може да гарантира наличността на лекарствата за всеки жител във всяка държава, отговаря на този основен принцип.

Г-н председател, именно затова гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
  

Доклад: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Госпожи и господа, през последните години станахме свидетели на бурно развитие на информационните и комуникационните технологии. Мащабното развитие и резултатите, постигнати от сектора на ИКТ, допринесоха за развитието на други сектори, които преди това се намираха в стагнация, като например мехатроника, нанотехнологии, контролно-измервателни технологии. Ето защо трябва да бъде приветствана инициативата на Комисията да използва ИКТ за постигането на целите на „ЕС 2020“. Приветствам факта, че приехме тази програма и изразявам задоволство, че и аз имах възможност да я подкрепя. От жизненоважно значение е да изпълним планираните цели до 2020 г., а именно, да намалим емисиите на въглероден диоксид и да повишим енергийната ефективност. Секторът на информационните и комуникационните технологии може да бъде от стратегическо значение за енергоспестяващата програма на Европейския съюз и за повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост. За да постигнем целите си обаче е необходима подкрепа за стандартизацията на инструментите за измерване възможно най-скоро, както и за стартиране на изследователски проекти и за приемане на пакет от мерки, насочени към намаляване на потреблението и подобряване на управлението на производството и предлагането на услуги.

 
  
  

Доклад: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). (IT) Г-н председател, гласувах „за“ и подкрепих ценния доклад, представен от г-н Prodi като завършек на огромната работа, свършена от Европейската комисия.

Представлявам Южна Италия, която се намира в южната част на Европа в Средиземноморския басейн. Хората там ни вярват и заслужават да бъдат подготвени за последиците от изменението на климата в нашите региони и селските райони, които зависят предимно от селското стопанство, риболова и туризма и които са съставени предимно от по-уязвими общности и социални групи.

Ето защо считам, че солидарността между различните държави и райони е определяща, не само като отговор на тази нова стратегия, чието начало поставяме. Очевидно е доста трудно да се говори при това безредие; във всеки случай приключвам. Приветствам прилагането на инструмента „Фонд за солидарност“, по който съм докладчик за групата на Европейската народна партия (Християндемократи) като допълнителна подкрепа за навременен и ефективен отговор на последиците от изменението на климата. Наистина е невъзможно да се говори.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Г-н председател, подкрепям Бялата книга на Комисията и доклада на г-н Prodi. Считам, че подобна Бяла книга е особено необходима след разговорите относно изменението на климата, проведени в Копенхаген. Резултатите, постигнати в Копенхаген, определено не са достатъчни. Документът с незадължителен характер, който беше договорен в Копенхаген, насочен към ограничаване на глобалното затопляне до +2° C, все пак ще означава затопляне на климата в Европа, белязано от екстремни регионални изменения на климата.

Трябва да обърнем особено внимание на начина, по който произвеждаме енергия. Трябва да положим по-активни усилия за създаването на конкретна обща енергийна политика. Трябва да подпомогнем изследванията в областта на екологосъобразни технологии, но също така да изготвим ясни политически рамки относно начините за въвеждане и масово използване на технологии, използващи възобновяеми енергийни източници, в нашите икономики.

Надявам се, че тази Бялка книга ще насочи Европейския съюз в правилната посока и ще доведе до някои конкретни политически действия.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Г-н председател, подкрепям днешното предложение, внесено от г-н Prodi. И все пак, изменението на този доклад, внесено от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), и по-конкретно от г-н Seeber, което, за съжаление, беше прието на пленарното заседание, ми се струва по-спорно. Опасявам се, че консерваторите използват този похват, за да вмъкнат ядрената енергия през задната врата. Насърчаването на нисковъглеродни енергийни източници е добре познат довод, използван от ядреното лоби. Бих искала да подчертая факта, че докладът Prodi определено е насочен в съвсем друга посока. Като австрийка не считам, че ядрената енергия е възобновяем енергиен източник. За мен е много важно ясно да заявя, че днес не подкрепих този параграф.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н BUZEK
Председател

 

11. Тържествено заседание – Съединени щати
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. Г-н вицепрезидент, Ваши превъзходителства, уважаеми колеги, скъпи приятели, имам огромната привилегия да приветствам с добре дошъл в Европейския парламент Джоузеф Байдън, 47-мия вицепрезидент на Съединените щати.

(Ръкопляскания)

Г-н Байдън от много години е основна фигура в американската политика и приятел на колегите в тази зала. За първи път е избран за член на Сената на САЩ през 1972 г., когато встъпва в длъжност като един от най-младите сенатори в историята на своята страна. Избиран е шест пъти, преди да заеме поста вицепрезидент на Съединените щати през ноември 2008 г.

Като бивш председател на Сенатската комисия по външни отношения и на Сенатската правна комисия, г-н Байдън е известен с откровените си изказвания, понякога в защита на каузи, далеч не толкова популярни за времето си. Той предвожда мненията, а не ги следва. Това е една от причините, поради които Вашата реч днес пред Европейския парламент, е толкова важна, толкова съществена за всички нас. Позволете ми още веднъж да Ви благодаря за изключително сърдечната покана и за изключително конструктивните и ползотворни обсъждания, които се състояха миналата сряда във Вашингтон.

Уважаеми колеги, в днешния многостранен и многополюсен свят Европа и Америка могат и следва да работят заедно като партньори за глобална стабилност и в защита на свещените ценности, в които вярваме. Посещението на вицепрезидента Байдън в Европейския съюз днес е проява на този ангажимент.

Без наличието на силно и ефективно трансатлантическо партньорство между равностойни партньори – Съединените щати и Европейският съюз – не можем да достигнем до трайни решения на множеството предизвикателства, пред които сме изправени: изменението на климата, енергийната сигурност, икономическата криза, която продължава да се отразява на всички нас, тероризма или утвърждаването на човешките права, защитата на свободната търговия и подобряването на световното управление.

Колеги, преди 25 години, на 8 май 1985 г., американският президент Роналд Рейгън направи обръщение пред Европейския парламент. Това беше последният, и до момента единствен път, когато президент на САЩ говори пред демократично избраните представители на европейските народи. Присъствието Ви днес в тази зала, г-н вицепрезидент, е символ на подновяването на диалога между нашите два континента на най-високо равнище.

Ние, в Европа, разполагаме с нов Договор, който предоставя на нас, в Европейския парламент, нови сили и възможности за действие, което е от значение за целия Европейски съюз. В Америка, една година след поемането на управлението от президента Обама, за света има нова надежда. Г-н вицепрезидент, не би имало по-подходящ момент за Вашето обръщение.

Г-н вицепрезидент, за мен е изключително удоволствие да Ви приветствам с добре дошъл този следобед в Парламента на Европа. Имате думата.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Джо Байдън, вицепрезидент на Съединените американски щати.(EN) Г-н председател, благодаря Ви за приветствието. За мен беше удоволствие да ни гостувате във Вашингтон и в Белия дом и е голяма чест – а бих добавил и привилегия – че имам възможността да се обърна към толкова уважавана институция.

Аз служих в парламент, който наброяваше само 435 депутати, така че честта е дори по-голяма. Спомням си речта, която президентът Рейгън произнесе тук през 1985 г. и, за да цитирам един ирландски поет – Уилям Бътлър Йейтс – който говорейки за своята Ирландия в стихотворението, озаглавено „Великден, 1916 г.“, казва, че всичко се е променило и че се е родила ужасна красота. Много неща се промениха от 1985 г. насам и се роди „ужасна красота“.

Както вече знаете, госпожи и господа, изразявам задоволство и че за втори път съм в Брюксел в качеството ми на американски вицепрезидент. Вероятно някои от Вас знаят, че има американски политици и журналисти, които наричат Вашингтон „столицата на свободния свят“. Но на мен ми се струва, че именно този велик град, който може да се похвали с хилядолетна история и който е столица на Белгия, домът на Европейския съюз и главната квартира на НАТО, има своето законно основание да претендира за тази титла. Като законодател, работил повече от 36 години в нашия парламент, се чувствам особено поласкан да направя обръщение пред Европейския парламент.

Президентът Обама и аз сме първата двойка-кандитати президент и вицепрезидент, които през последните години успяха да влязат в Белия дом от законодателните ни структури, затова и двамата пристъпваме към изпълнителните си длъжности с дълбоко разбиране за работата, която вършите тук, в бастиона на европейската демокрация. Заедно с бившите ми колеги от Конгреса на САЩ вие и аз представляваме повече от 800 милиона души. Само се замислете над това.

Две избрани институции, които коват законите на почти една-осма от населението на планетата: това наистина е забележително. Сега съгласно Договора от Лисабон получихте повече правомощия и по-широки отговорности, които идват с нарасналото Ви влияние, и ние приветстваме това. Приветстваме го, защото ние, Съединените американски щати, се нуждаем от силни съюзници и съюзи, които да ни помогнат да се справим с проблемите на 21-я век, повечето от които са еднакви – но и толкова различни – от проблемите на миналия век.

Нека го кажа възможно най-откровено. Администрацията Обама-Байдън няма никакви съмнения относно необходимостта от жизнен Европейски съюз и силно подкрепя тази идея. Считаме, че това е изключително важно за просперитета и дългосрочната сигурност на Америка. Така че, изобщо не се съмнявайте в това.

През цялото това време, докато бях председател на комисията по външни отношения на американския Сенат, имах възможността да се срещна с много европейски законодатели от различни национални законодателни структури, включително и с някои от Вас, които присъствате днес в тази зала. Затова оценявам, след всички тези години, колко важни са били последствията от изграждането на единствения в света многонационален парламент, избран чрез всеобщо избирателно право. Толкова много неща се промениха.

Радвам се, че посредством Трансатлантическия законодателен диалог изграждате стабилни отношения с Конгреса на САЩ и се надявам службата, която открихте във Вашингтон миналия месец, да укрепи тези връзки.

Госпожи и господа, на днешния ден преди 65 години, на по-малко от 200 км южно от това място, нацистките водачи подписаха безусловната си капитулация, която доведе до края на Втората световна война в Европа. На следващия ден избухнаха празненства на „Таймс скуеър“ и площад „Пикадили“; веселящи се хора танцуваха по „Шан-з-Елизе“ и по градските площади във всички съюзнически страни. Тук, в Брюксел, по време на благодарствена меса богомолците пяха националните химни на Великобритания, Белгия и Съединените щати. На този радостен ден, 8 май 1945 г., Старият континент лежеше потънал в развалини, на два пъти съсипван от тотални войни за по-малко от 30 години. В онзи момент една мирна Обединена Европа, един Европейски парламент, вероятно биха изглеждали на съвременниците като нещо немислимо. Все пак, с помощта на волята на вашите съотечественици и държавници като Пол-Анри Спаак, чието име носи тази огромна зала, и Робер Шуман и Жан Моне, както и визиите, които родиха Европейския парламент и му донесоха Президентския медал за свобода, връчен от президента Линдън Джонсън, ето ни тук: събрани в тази зала. Ето Ви Вас, тук.

Това, което започна като обикновен пакт между шест нации за създаване на общ пазар за въглища и стомана, прерасна в мощен икономически и политически съюз. Общност, посветена на свободата на мисълта, свободното движение и свободното предприемачество. Европа, която според един историк е не толкова място, колкото идея. Тук съм, за да потвърдя отново, че президентът Обама и аз вярваме в тази идея, а така също и в един по-добър свят и една по-добра Европа, за чието изграждане идеята вече помогна. Европа, където всички държави-членки се облагодетелстват чрез договаряне на търговски споразумения и водят борба с унищожаването на околната среда, като говорят с единен глас; Европа, която отстоява културните и политическите ценности, които моята страна споделя заедно с всички Вас. Европа, която е едно цяло, Европа, която е свободна и Европа, която живее в мир.

(Ръкопляскания)

Както отбеляза президентът Обама в Прага преди малко повече от година, силна Европа означава по-силен партньор за Съединените щати – а ние наистина се нуждаем от силни партньори. Ето защо ще направим всичко по силите си да подкрепим голямото начинание, с което се заемате. Защото изминалите 65 години показаха, че когато американци и европейци посветим енергията си на обща цел, няма нищо, което да не можем да постигнем. Заедно, чрез плана „Маршал“, изградихме наново Европа и направихме вероятно най-голямата инвестиция в човешката история. Заедно изградихме най-надеждния алианс за сигурност в света, НАТО, а така също и военна и политическа мощ, която обвърза Америка и Европа и в следващите десетилетия ни сближи дори повече. Заедно установихме най-големите търговски отношения в световната история, съставляващи почти 40% от световния търговски обем, които подпомагат навлизането в ерата на безпрецедентно благополучие и технологично обновление. Заедно предоставихме помощ и надежда за жертвите на хуманитарни катастрофи на повече, отколкото мога да изброя места: от Западните Балкани до Конго, чак до продължаващата и в момента работа в Хаити.

На онези скептици, които въпреки изброените постижения, продължават да поставят под съмнение състоянието на трансатлантическите отношения или отношението на моята страна към Обединена Европа, ще отговоря така: дори ако Съединените щати и народите, които представлявате, да не бяха свързани от споделените ценности и общото наследство на милионите граждани, към които се числя и аз, нашите глобални интереси щяха несъмнено да ни обвържат.

Отношенията между моята страна и Европа днес повече от всякога са по-силни и по-важни за всички нас. Този век отправя нови предизвикателства, не по-малко опасни от тези на изминалия 20-и век, и заедно – подчертавам, заедно – се справяме с тях, едно по едно. Те са тежки; ще има разногласия, но ние ги атакуваме заедно. Изменението на климата: една от най-големите заплахи пред нашата планета. Съединените щати и Европа работят, за да гарантират, че всички държави, и особено водещите икономики, допринасят за намирането на глобално решение на проблема. Всички следяхме за и действително направихме голямата крачка в тази посока в Копенхаген. Сега трябва да осъществим намаляването на емисиите, да осигурим финансирането и прозрачността, към които ни призовава споразумението, и трябва да помогнем на най-уязвимите народи, от Арктическия Север до островите в Тихия океан, които са предвестници на надвисналата криза.

Работим заедно върху размирната земя на Афганистан и Пакистан, за да прекъснем, обезвредим и разбием мрежата на Ал-Кайда и воините талибани, както и да обучим афганистанската армия и полиция, така че тяхното правителство да може в последствие да защитава народа си и да не представлява заплаха за съседите. За да изградят управленския капацитет на Афганистан, Съединените щати, Европейският съюз и държавите-членки изпращат значителни финансови средства, както и човешки ресурси. Макар поддържането на тези важни мисии не винаги се е ползвало с голяма популярност, всички вие знаете – както и аз – че те са необходими. Като водачи сме длъжни да обясним на населението на нашите страни, че това е необходимо за колективната сигурност – въпреки че, повярвайте ми, като политик, който от 38 години се занимава с това, разбирам, че не е лесно. Уверявам Ви, че идеята е също толкова популярна у дома, колкото и във всяка една от Вашите държави.

Това е друга причина, поради която Съединените щати и Европа застават рамо до рамо, за да попречат на Иран да се сдобие с ядрено оръжие: развитие, което ще изложи на опасност гражданите на тази страна и би застрашило съседни държави, включително и някои от най-близките ни съюзници. Заедно поехме по безпрецедентната пътека на ангажиране с водачите на иранския народ и, госпожи и господа,

(Ръкопляскания)

въпреки мненията на някои скептици, президентът наистина възнамерява да направи това, което каза: че ще подадем ръка на всеки, който отпусне юмрука си. В началото на своето управление президентът Обама заяви, че сме готови да работим с Иран на основата на взаимния интерес и взаимното зачитане. Заедно с нашите съюзници посочихме ясно на иранските лидери как могат да започнат да изграждат наново доверието в тях, в рамките на международната общност, включително и чрез предоставяне на достъп до необявените преди това от тях инсталации за обогатяване на уран и обменяне на нискообогатен уран за гориво за задвижване на атомен реактор за научни изследвания. Но както светът видя, иранските лидери попречиха на колективните усилия на добра воля и продължават да предприемат действия, които застрашават стабилността на региона. Позволете да се изразя категорично: иранската ядрена програма влиза в разрез със задълженията на страната по Договора за неразпространение на ядрено оръжие и крие опасност от разгаряне на надпревара за ядрено въоръжаване в Близкия изток. Няма ли да е ирония на съдбата – пълна ирония – ако след падането на Желязната завеса и изчезването на взаимните заплахи от взаимно унищожаване между великите сили, започне нова надпревара във въоръжаването в някои от най-нестабилните части на света. Такава ирония нито децата ни, нито нашите внуци и правнуци според мен ще ни простят, ако позволим тя да се случи.

Освен това иранските ръководители поддържат терористични организации и тази подкрепа продължава необезпокоявана, както продължава безнаказаното преследване на онези граждани, които излизат на улицата на мирен протест в търсене на справедливост: поради предателството спрямо задълженията, които всички правителства поемат като дълг към своите граждани. Техеран е изправен пред труден избор: да спазва международните правила и да се върне отново в общността на отговорните народи – за което искрено се надяваме – или да се изправи пред допълнителните последствия от това и да утежни изолацията си.

Изправени пред заплахите на Иран, ние поемаме ангажимент към сигурността на нашите съюзници. Затова приложихме поетапната адаптивна програма за противоракетна отбрана: за да предотвратим ракетни нападения и да защитим континента от тях.

(Ръкопляскания)

Госпожи и господа, също така, в рамките на НАТО се подготвяме за поредица от бъдещи заплахи за сигурността, включително и енергийната сигурност и сигурността на киберпространството, и продължаваме подкрепата си за тясното сътрудничество между НАТО и ЕС.

Миналата година Съединените щати и Европа действаха бързо и решително, когато целият свят се гърчеше в хватката на финансова криза, която беше по-тежка от Голямата депресия. По този начин заедно спомогнахме да предпазим много хора от това, което всички предсказваха: пълен колапс на световната икономика. Днес президентът Обама и аз следим отблизо икономическата и финансовата криза в Гърция и усилията на ЕС за справяне с нея. Приветстваме пакета за подкрепа, който Европа разглежда съвместно с Международния валутен фонд, и ще подкрепим – както пряко, така и чрез МВФ – вашите усилия да спасите Гърция.

Тези и много други примери, които бих могъл да посоча, показват защо Европа продължава да бъде не само най-големият търговски партньор на Америка, но и най-важният съюзник.

Госпожи и господа, в тази седмица преди повече от шест десетилетия предшествениците ни са се събрали, за да изградят институциите, предвидени да гарантират, че най-мрачните моменти на 20-и век няма да се повторят до края на века или през 21-и век. Тези институции – тази институция – постигнаха значителен успех, но сега трябва да отправим погледите си към предизвикателствата на новия век, за които говорих в началото.

Светът се промени. Той се промени изцяло. Роди се „ужасна красота“. Може би най-сложното предизвикателство, пред което сме изправени днес, е излагането на опасност на нашите граждани от недържавни участници и агресивни екстремисти, особено ако – пази боже – тези агресивни екстремисти се доберат до оръжия за масово унищожение. Бедствието не признава никакви граници – никакви. Нито една нация, независимо колко силна или богата е тя, колко е организирана или способна, не може да се изправи сама пред подобна заплаха. Тя може да бъде овладяна успешно само ако я превърнем в обща цел и именно това трябва да направим.

Новите правомощия, дадени на този Парламент от Договора от Лисабон, Ви отредиха по-голяма роля в тази борба и по-голямо задължение да провеждате отговорно управление. Правителството на САЩ и Парламента се трудиха върху въпроса как по най-добър начин да защитят гражданите, без да ограничават основните права, на които се градят нашите общества. Напълно вярвам, че трябва – и можем – едновременно да защитим гражданите си и да опазим нашите свободи.

След встъпването ни в длъжност миналата година двамата с президента Обама се ръководим от повелята на нашата Конституция за търсене на по-добър съюз. За тази цел едно от първите ни официални действия беше да прекратим практиките на водене на разпити, които не дават съществени резултати и които не можем да продължаваме с чиста съвест.

(Ръкопляскания)

Наредихме да се закрие затвора в залива Гуантанамо, който се превърна в символ на несправедливостта и повод за обединяване на терористите.

(Ръкопляскания)

Оценяваме подкрепата – независимо от трудността да вземете това решение – предоставена от мнозина от Вас в рамките на това усилие.

Извършихме тези неща, защото като Вас и ние с президента Обама отхвърляме фалшивия избор между безопасността и идеалите ни. Считаме, че отстояването на принципите ни прави единствено по-силни и че ако ги изложим на опасност, това на практика ще подкопае усилията ни в по-широкия контекст на борбата срещу насилствения екстремизъм. Каква е тяхната цел? Целта им е да променят ценностите ни – да променят поведението ни. Осем дни след нападенията от 11 септември казах пред хиляди американски студенти, че не могат да позволят трагедията от този ден да сложи край на досегашния им начин на живот, защото тъкмо към това се стремяха екстремистите. Казах им още, че Америка няма да надделее в новата борба, ако действа сама.

Тези думи не само се вписваха в поантата на мига, но и се оказаха пророчески – и продължават да са верни и днес. Не е необходимо да разказвам на многоуважаемите присъстващи за гордата европейска традиция за защита на гражданите от намесата на правителствата в техния личен живот – ангажимент, залегнал в уважението към изконното достойнство на всеки човек. Наричаме тези права неотменни. Записали сме ги в нашата Конституция и ангажиментът на Америка към неприкосновеността на личния живот е също толкова сериозен, колкото и вашият. Четвъртата поправка към нашата Конституция защитава хората срещу неоснователно претърсване и конфискация от страна на държавата на тяхното имущество, което един от най-известните американски юристи веднъж нарече „правото да бъдеш оставен на мира“. Върховният съд на САЩ ясно зави, че неприкосновеността на личния живот се закриля от Конституцията и е основно право. Както ЕС, Върховният съд характеризира това право като въпрос на лично достойнство

Лично аз в продължение на 36 години защитавам правото на неприкосновеността на личния живот. В Съединените щати всяка година организации правят класации на личностите, ангажирани в най-голяма степен с гражданските свободи, и всяка година аз, а по-късно и президентът Обама, присъстваме в четворката на отличените защитници на тези права. Причината, поради която Ви споменавам това, не е за да се похваля, а за да изтъкна ангажираността на нашата администрация с правата на личността. Ако сега променим това, ще означава да излъжем относно всичко, казано дотук, и което казах, че отстоявам в родината си през последните 37 години. Когато бях начело на Сенатската правна комисия, която отговаря за одобрението на кандидатите за съдебни длъжности на президента, както казах, непрекъснато присъствах в класациите на най-яростните защитници на гражданските свободи и превърнах в приоритет определянето на възгледите на бъдещите съдии относно неприкосновеността на личния живот, преди да бъде взето решение да станат или не членове на Съда.

Президентът Обама и аз вярваме също, че първостепенното, най-основно и най-тържествено задължение на всяко правителство е защитата на неговите граждани – тези, на които служи – както и на техните права. Президентът Обама каза, че запазването на безопасността на страната ни е първото, за което се сеща, когато сутрин отвори очи и последната му мисъл, преди да заспи. Предполагам, че всички световни лидери гледат на ролята си по този начин. И наистина, не по-малко важна от неприкосновеността на личния живот, физическата безопасност също е неотменно право. Правителство, което се отказва от задълженията си да гарантира безопасността на своите граждани, нарушава техните права не по-малко от правителство, което запушва устите на дисиденти или хвърля хора в затвора по обвинения в престъпления, без същите да са имали право на съдебен процес.

Госпожи и господа, дори в този момент, враговете ни използват всички средства, за да извършат нови и разрушителни нападения като тези в Ню Йорк, Лондон и Мадрид и на много други места по света. За да ги спрем, трябва да използваме всички законни средства, с които разполагаме – правоприлагане, технология за военно разузнаване – които съответстват на нашите закони и ценностите ни. Водим война на много фронтове, като се започне от смелите мъже и жени, които служат в чужбина във военните ни мисии, и се стигне до търпеливите и неуморни професионалисти в правоприлагащите органи, които разследват сложни и подозрителни финансови мрежи.

Само тази седмица нашата митническа и гранична служба, с помощта на информация за пътниците, задържа заподозрян в опита за атентат на „Таймс скуеър“ в Ню Йорк, докато се опитвал да напусне страната. Изключително важно е да поддържаме всякакви възможности, с които законно разполагаме, за да спрем подобни нападения. Поради тази причина считаме, че Програмата за проследяване на финансирането на тероризма е от съществено значение за сигурността на Америка и – ако позволите да предположа – на Европа. Тя предостави много важни следи за разследвания в областта на антитероризма от двете страни на Атлантическия океан, като осуети заговори и в крайна сметка спаси човешки животи. Има някои изначално заложени предпазни мерки, които да гарантират зачитането на личната информация и използването й само за борба с тероризма. Но аз не Ви обвинявам, че я поставяте под въпрос. Разбираме тревогите Ви. Следователно ние работим заедно, за да ги отстраним и съм напълно убеден, че можем да успеем да използваме инструментите, като същевременно гарантираме личната неприкосновеност. Важно е да направим това, както е важно да го направим възможно най-скоро.

Като бивш американски сенатор ми е известно колко трудно може да бъде вземането на трудните решения, наложени от глобалните предизвикателства, докато в същото време се запази предаността на местните ценности. Предполагам, че всеки един от вас преживява това при всяко гласуване в Парламента. Колкото по-дълго време оставаме без споразумение относно Програмата за проследяване на финансирането на тероризма, толкова по-голям е рискът от терористично нападение, което е можело да бъде предотвратено. Като лидери ние споделяме отговорността да направим всичко в рамките на закона, за да защитим 800-те милиона души, на които заедно служим. Преди сме имали разногласия, със сигурност ще имаме такива и в бъдеще, но категорично вярвам, че Съединените щати и Европа могат да посрещнат предизвикателствата на 21-и век – както направихме през изминалия 20-и век – ако разговаряме и се изслушваме; ако сме честни помежду си.

(Ръкопляскания)

Госпожи и господа, както ни учи Уинстън Чърчил, за да се изправиш и да говориш е необходима смелост. Смелост трябва обаче и за да седнем и да се изслушаме. В днешния следобед говорих само аз. Бъдете уверени, че аз, моето правителство и моят президент се върнахме отново към това да изслушваме нашите съюзници. Госпожи и господа, неслучайно Европа беше първата ми задгранична дестинация като вицепрезидент, а също и на президента на САЩ. Не е случайно, че от тогава до днес се връщахме тук няколко пъти. Съединените щати се нуждаят от Европа и аз добавям с най-голямо уважение, че и Европа се нуждае от Съединените щати. В настоящия момент повече от всякога се нуждаем един от друг.

(Ръкопляскания)

Ето защо гледам на тържествата по отбелязването на годишнината тази седмица като добра възможност за затвърждаване на връзката между нашите народи, изкована преди много време в огъня на противоречията. Днес, както тогава, в преследването на идеалите и в търсене на партньори европейците и американците поглеждат един към друг, преди да погледнат другаде. Днес, както тогава, за нас е чест и сме благодарни да стоим до вас в предстоящите борби. Затова ще кажа още веднъж, че съм тук, за да заявя категорично: президентът Обама и Джо Байдън силно подкрепят обединена, свободна, открита Европа. Ние подкрепяме силно това, заради което сте тук. Бог да е с вас и да ви благослови и нека той закриля вашите и нашите войски. Още веднъж сърдечно ви благодаря.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. Г-н вицепрезидент, много Ви благодаря. Положихте солидна основа за бъдещо сътрудничество и разговори помежду ни. Както казахте, трябва да разговаряме и да се изслушваме. Това е много важно.

Искам да Ви благодаря за това, че повторихте най-важните думи от миналата седмица: Европа се нуждае от Америка. Помним 20-и век – Първата световна война, Втората световна война, Желязната завеса – воювахме рамо до рамо, заедно побеждавахме като демокрации. Както днес допълнихте, и Америка се нуждае от Европа. Ще запомним тези слова. Те поставят добро начало за бъдещото ни партньорство и сътрудничество.

Още веднъж, г-н вицепрезидент, сърдечно Ви благодаря.

(Ръкопляскания)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н ROUČEK.
Заместник-председател

 

12. Обяснение на вот (продължение)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 
 

  Председател. − Остават още три обяснения на вот.

 
  
  

Доклад: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Г-н председател, приветствам факта, че общият размер на нередностите при използването на европейските фондове намалява. Фактът, че размерът на нередностите в сектора на селското стопанство падна така рязко с 34% е особено окуражаващ. Силната и конкурентоспособна роля на ОЛАФ е сред факторите, които допринесоха за подобряване на положението. Приветствам предложението, заложено в нашата резолюция, за разширяване на сътрудничеството между държавите-членки на ЕС в областта на данъчното облагане.

Искам обаче да изразя сериозната си загриженост от факта, че измамните действия са се увеличили в новите държави-членки, особено в Румъния и България. За ЕС-10 те са нараснали с 8%, а за ЕС-2 са се увеличили със 152%. Искам да изкажа силната си подкрепа за призива България и Румъния да изградят собствен административен капацитет за управление на средствата на ЕС и да подобрят надзора и прозрачността на процедурите за обществени поръчки на всички равнища.

 
  
  

Доклад: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – (EN) Г-н председател, преди всичко бих искала да благодаря на г-н Deutsch за отличния му доклад. Днешното важно обсъждане и нашата резолюция, която подкрепям, са отлична отправна точка за бъдещите дейности на Европейската инвестиционна банка, особено като се има предвид стратегията „ЕС 2020“.

Освен това бих искала още веднъж да призова настоятелно европейските правителства да предоставят на ЕИБ по-значителен капацитет за кредитиране на нашите съседи, особено тези на изток, които силно се нуждаят от заеми и инвестиции и които също са засегнати от последиците от кризата. Съвместимостта на целите на Европейската политика за съседство с насоките за кредитиране на ЕИБ следва да бъде гарантирана в бъдеще, дори повече от преди.

 
  
  

Предложение за резолюция: Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия през януари и март (RC-B7-0247/2010)

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (EN) Г-н председател, през януари и март станахме свидетели на масови прояви на жестокост в Нигерия, които причиниха смъртта на няколкостотин души, включително жени и деца. На Нигерия преди всичко са необходими процес на помирение и мирно съжителство между мюсюлманите, живеещи на север, и християните, живеещи на юг.

Второ, да се отчете фактът, че макар Нигерия да е един от най-големите производители на петрол в света, по-голямата част от гражданите й все още живеят в бедност. Те не се облагодетелстват от цялостното развитие на държавата, така че е необходима ефективна и сериозна борба с корупцията, която е широкоразпространена.

Трето, подкрепата на Европейския съюз за Нигерия следва да е насочена към най-важните проблеми, най-чувствителните въпроси, за да постигне поне малък видим напредък в държавата.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Г-н председател, последните новини, които получих тази седмица за християните в Jos, звучат изключително тревожно. И през последните седмици наши събратя по религия –християни – са открити убити на различни места в нигерийския град. Например в събота, на 24 април, членове на банда от младежи мюсюлмани са намушкали до смърт двама журналисти, работещи за християнско месечно издание. Извършителите са използвали мобилните телефони на жертвите си, за да се обадят на нищо неподозиращите приятели и роднини на последните, казвайки им: „Убихме ги всичките, елате да видите.“

Г-н председател, това е типично за атмосферата на насилие и безнаказаност в Нигерия, чиито жертви са главно християните и която доведе до стотици смъртни случаи в и около Jos от началото на годината. Показателно е, че наблюдател говори за системно религиозно преследване. Оттук и призивът му към международната общност – а следователно и към европейските институции – да се признае ислямският екстремизъм за основен фактор за взривоопасното положение в Нигерия, по-конкретно в Jos, който се намира между мюсюлманския север и християнския юг.

За съжаление – и това е моята критика днес – точно това категорично не се съдържа в предложението за обща резолюция (вж. параграф 5). Предложението за резолюция не застава твърдо срещу ислямския екстремизъм, преобладаващ в Нигерия; още по-лошо, противопоставя се, цитирам, на „опростени обяснения, основани единствено на религията“. Аз също се противопоставям на опростените обяснения, свързани с една единствена причина, но прекаленото опростяване от страна на ЕС, на Парламента, ни най-малко не помага на нигерийските християни, чийто живот се колебае между надеждата и страха. Това е моята критика и затова гласувах с „въздържал се“.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – (EN) Г-н председател, считам за ужасяващо, че в държава с такива масивни запаси от петрол като Нигерия следва има подобни масови прояви на жестокост, но в същото време, следвайки примера на вицепрезидента на САЩ, решението трябва да бъде постигнато в диалог, диалог и пак диалог, съчетан с образование, образование и пак образование, за да има мир в държавата.

Оценявам, че Джо Байдън цитира ирландския поет Уилям Бътлър Йейтс, който казва, че се е родила „ужасна красота“. Надяваме се, че тя може да се превърне в чудесна красота в Нигерия, където мирът и благоденствието ще надделеят. Европейският съюз има важна роля – действително и в днешното разискване – и с гласуването ние се заехме с нея. В голяма степен оценявам това.

 
  
MPphoto
 

  Председател. Протоколът от днешното заседание ще бъде внесен за одобрение от Парламента в началото на следващата месечна сесия. Ако няма възражения, резолюциите, приети на днешното заседание, ще бъдат предадени веднага на лицата и структурите, посочени в тях.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116-2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. – (FR) Гласувах в подкрепа на тази препоръка, тъй като в нея се подчертава иновативния, градивен и демократичен характер на свикването на Конвенти за преразглеждане на Договорите (например Конвентът, състоял се в периода 1999-2000 г., за изготвяне на Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвентът, състоял се в периода 2002-2003 г., който доведе до изготвянето на проект на договор за създаване на Конституция за Европа), като същевременно се отчита като цяло изключиелният характер на преразглеждането на договорите, което понастоящем се налага от прилагането на преходни мерки, засягащи влизането в сила на Договора от Лисабон.

В обобщение, следва да се използва системата на Конвента, тъй като става дума за преразглеждане на Договорите, което излиза извън пределите на обикновените временни технически корекции. Ето защо, следвайки примера на докладчика, г-н Méndez de Vigo, считам за правилно това, че Европейският парламент „дава своето одобрение на Европейския съвет във връзка с изменението на Протокол № 36 в рамките на междуправителствена конференция, без да се свиква Конвент“.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward и Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. – (GA) Членовете на Европейския парламент Pat the Cope Gallagher и Liam Aylward обърнаха внимание на факта, че само Ирландия и Малта използват системата на пропорционалното представителство при избора на членове на Европейския парламент. Северна Ирландия също прилага системата на пропорционалното представителство по време на европейски избори. Ние сме изцяло против прилагането на единни или еднакви изборни системи за избор на членовете на Европейския парламент. От основаването на ирландската държава насам има доказателства за справедливия и равноправен характер на системата на пропорционалното представителство.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), в писмена форма. (EN) Предмет на вота беше възможността за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент. Отчитайки различни фактори като Конвента, състоял се между 22 февруари 2002 г. и 18 юни 2003 г., както и този за изготвяне на Хартата на основните права на Европейския съюз, изразявам съгласието си с мнението на докладчика да се подкрепи предложението на Съвета за изменение на Протокол № 36 чрез провеждане на междуправителствена конференция, а не чрез свикване на Конвент.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) С влизането в сила на Договора от Лисабон се променя съставът на Европейския парламент като броят на членовете му се изменя от 736 на 751. Ще има 18 нови членове от 12 държави-членки. Тъй като в Договора от Лисабон се определя горна граница на броя на членовете на Европейския парламент от всяка държава-членка, Германия има три места по-малко. Тъй като не е възможно да се съкращава мандат на член на Европейския парламент по време на мандата на Парламента, това означава, че временно Парламентът ще има 754 членове, поради което се налага да се измени Договора, за да се премахне временно ограничението за 751 членове. Считам, че би било препоръчително този нов състав да се приложи по време на изборите през 2014 г., а не по време на настоящия парламентарен мандат, но отчитам факта, че има широк консенсус за незабавното въвеждане в сила на тези промени. Поради тази причина изразявам съгласието си междуправителствената конференция, която ще бъде свикана единствено за да приеме преходните разпоредби, отнасящи се до остатъка от настоящия парламентарен мандат, да не бъде предшествана от Конвент; това обаче не бива да съставлява прецедент в бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Грехът на прилаганата от Европа система на свикване на Конвенти, ако си припомним опита на Франция и на САЩ, беше допускането за нейната легитимност, каквато, на практика, тя все още нямаше по онова време. Ето защо мисля, че Конвентът, който прие проект на договор за създаване на Конституция за Европа, в крайна сметка екстраполира правомощията, които му бяха възложени. Иска ми се, съвсем искрено, резултатите да бяха други, но обстоятелствата по онова време не го позволяваха. Затова считам, че връщането към формулата на междуправителствените конференции е най-реалистичният начин да се гарантира провеждането на диалог между правителствата на държавите-членки, който следва да се насочи към конкретните проблеми, които е призован да реши, като този, който гласувахме.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на решението да не се свиква Конвент за преразглеждане на Договорите във връзка с преходни мерки относно състава на Европейския парламент. Гласувах така, защото считам, че по-скоро не е необходимо да се свиква Конвент, за да се одобри изменение на разпоредбите на Договора за Европейския съюз. Изразявам съгласието си Съветът да внесе изменение в Протокол №36 в рамките на междуправителствена конференция, без да се свиква Конвент.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Напълно съм съгласен с автора на доклада и бих искал още веднъж да припомня, че в преобладаващото мнозинство от държавите-членки новите членове на Парламента вече са излъчени съгласно действащите разпоредби. Затова очакваме внасянето от страна на Съвета на проект за изменение на протокол №36. Това ще позволи на допълнителните членове да се присъединят към Парламента в качеството си на наблюдатели непосредствено след одобрението на изменението на протокола, а с влизането му в сила новите ни колеги ще могат да започнат работа като пълноправни членове на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. (DE) Докладчикът е против свикването на Конвент, защото промените в Договора са само преходни мерки. Аз не гледам на ситуацията по същия начин, защото тя засяга проблеми с демокрацията. Франция има различна избирателна система и поради това няма възможност за „издигане“ на демократично и пряко избрани членове на ЕП от дадена листа. Поради тази причина гласувах против този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), в писмена форма. (ET) Строго погледнато, от правна гледна точка, решението, което взимаме, ще внесе изменение в Договора от Лисабон, в който се предвижда свикването на Конвент. Но тъй като действието е с ограничен обхват и засяга единствено преходното изменение, аз се осланях на принципа на пропорционалността и подкрепих преходното решение, посочено от 479 колеги: а именно, правото на вземане на решение да се предостави на междуправителствена конференция, а не да се свиква Конвент.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах против този доклад, защото съм против това, да не се свиква Конвент за преразглеждането на Договорите.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), в писмена форма.(PL) Решението да не се свиква Конвент беше едно от най-трудните решения във връзка с включването на 18-те нови членове в Парламента. Взехме това решение именно от уважение към този акт, чиято цел е да придаде по-голяма легитимност на решенията, засягащи основополагащото право на Европейския съюз. То не създава прецедент за в бъдеще. Остава изискването за свикване на Конвент по всички важни въпроси, свързани с промени в Договорите, като например изборната процедура. Бих искал да благодаря на докладчика, г-н Méndez de Vigo, както и на координаторите за вземането на това решение, защото то не беше лесно. Имаме проблем с определянето на 18-те нови членове, защото някои държави-членки не са използвали правилната процедура. Ние обаче решихме, че най-важният принцип е представителността. В Европейския парламент следва да се постигне преди всичко балансирано представителство във възможно най-кратък срок. Затова призоваваме държавите-членки да завършат този процес възможно най-бързо, като същевременно приемаме, че всички членове на Парламента ще бъдат избрани чрез преки избори.

 
  
  

Доклад: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115-2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на чудесния доклад на моя колега, г-н Méndez de Vigo. На практика трябва да се намери преходна мярка за преодоляване на проблема със спазването на Договора от Лисабон при прилагане на разпоредбите на член 5 от Акта относно избора на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 1976 г. Следователно е необходимо да се увеличи броят на членовете на Парламента на 754 за оставащата част от парламентарния мандат 2009-2014 г.

Нещо повече, удовлетворена съм от формулировката на параграф 6 от този доклад, в който се призовава за единна система за избор на членове на ЕП: „Уведомява Европейския съвет, че възнамерява в скоро време да изработи предложения за установяване на разпоредбите, необходими за избирането на членовете на ЕП на основа на всеобщо пряко избирателно право съгласно единна процедура във всички държави-членки и в съответствие с общи за всички държави-членки принципи, и че Парламентът ще стартира такава избирателна реформа съгласно член 48, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 223 от Договора за функционирането на Европейския съюз; освен това настоява да бъде свикан Конвент, посветен на реформата на Европейския парламент, който да подготви преразглеждането на Договорите“.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), в писмена форма. (FR) Европейският парламент постигна съгласие за присъединяването на 18 негови членове по време на парламентарния мандат. Това съгласие означава, че Парламентът, избран през юни 2009 г. по процедурата, предвидена в Договора от Ница, постига съответствие с Договора от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г.

Аз гласувах „против“ и го сторих поради една причина, която според мен е от решаващо значение: по време на европейските избори от юни 2009 г. повечето от държавите-членки прецениха, че има голяма вероятност Договорът от Лисабон да бъде ратифициран в близкото бъдеще. Затова те приспособиха към него начина на провеждане на изборите. Това не се случи във Франция, която не предприе никакви мерки, за да гарантира гладък преход от 72 към 74 членове на Парламента.

Решението, което в крайна сметка беше намерено – излъчването на двама депутата от Националното събрание – е неприемливо. От 1979 г. насам членовете на Европейския парламент се избират от европейските граждани чрез всеобщи преки избори, а не се излъчват от националните парламенти. Именно благодарение на всеобщите преки избори имаме правото да говорим от името на всички европейци. Фактът, че Парламентът прие компромиса с Франция, създава тревожен прецедент, свързан с неспособността му да съблюдава Договора.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (ECR), в писмена форма. (EN) Приветстваме мерките, чрез които да се създаде възможност за 18-те допълнителни членове да заседават в Европейския парламент. Те обаче не следва да се ползват със статут на наблюдатели до влизането в сила на преходните мерки, когато те ще могат да заемат местата си като пълноправни членове на Парламента. Като наблюдатели бъдещите членове биха имали право на заплати и на възстановяване на разходи, преди да са получили правото да гласуват. Това не е правилно и поради тази причина нашата делегация гласува против този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D), в писмена форма. (FR) Чувствам се длъжна да изразя изключително критичното си отношение към решението на Франция относно определянето на двамата допълнителни члена на ЕП, които бяха поканени да заемат местата си в Европейския парламент поради влизането в сила на Договора от Лисабон.

За разлика от 11-те други европейски държави, засегнати от тази реформа, които предвидиха такъв избор и които, естествено, разчитаха на резултатите от европейските избори от юни 2009 г., френското правителство, от своя страна, реши просто да излъчи депутати от националния си парламент: това е позор за демокрацията.

Нещо повече, френските социалисти не се замислиха, че на останалите 16 членове на Парламента ще им се наложи да платят цената за тази пълна липса на подготовка от страна на Франция и затова, в крайна сметка, ние се застъпихме за провеждането на МПК (междуправителствена конференция), която ще даде възможност на избраните членове на ЕП – първоначално като наблюдатели – да дойдат и да изиграят своята роля като представители на европейските граждани, които са ги избрали единствено с тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Последните европейски избори (от 2009 г.) се състояха преди влизането в сила на Договора от Лисабон, поради което съставът на Парламента остана същият както този, предвиден в Договора от Ница (736 члена). Европейският съвет се съгласи с проектосъстава, предложен от Парламента през 2007 г., предвиждащ увеличение на броя на членовете от 750 на 751. Считах, че е за предпочитане новият състав на Европейския парламент да бъде въведен едва на следващите европейски избори през 2014 г. Въпреки това е налице широк консенсус, че това трябва да се направи сега. Следователно ще е необходимо да се регламентира начина, по който ще бъдат избрани новите 18 члена (разпределени между 12 държави-членки). В новия Договор се определя горна граница на броя на членовете на ЕП от всяка държава-членка, което означава, че Германия ще загуби три места. Тъй като не е възможно да се съкрати мандата на член на Парламента по време на парламентарния мандат, Парламентът временно ще се състои от 754 члена. Изразявам съгласието си с препоръката на докладчика, г-н Mendez de Vigo, новите членове да встъпят в длъжност на една и съща дата, за да се избегнат регионални нарушения на представителството в Парламента. Изразявам несъгласие относно възможността новите членове да се определят от собствените им национални органи. Считам, че членовете на Европейския парламент придобиват легитимност единствено чрез избори.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма. (FR) По силата на Договора от Лисабон броят на членовете на Парламента се увеличава от 736 на 751. Но тъй като изборите от 2009 г. се състояха преди влизането в сила на Договора от Лисабон, бяха избрани само 736 члена на ЕП. Ето защо нашият Парламент трябваше да приеме нови разпоредби относно своя състав за оставащата част от парламентарния мандат. Делегацията на партията Демократично движение не гласува в подкрепа на този текст поради две причини. Тя не може да се съгласи с предложението на Съвета за свикване на междуправителствена конференция (МПК), без да се проведе Конвент, съставен от представители на националните парламенти, държавните и правителствените ръководители, Парламента и Комисията. Тази ускорена процедура „нарушава“ не само духа, но и буквата на Договорите. Тя също така създава злощастен прецедент. Включването на двама депутати от френския национален парламент в групата на 18-те допълнителни членове на Парламента e сериозна атака срещу първичното законодателство, в което се постановява, че членовете на Европейския парламент се избират въз основа на всеобщо пряко избирателно право, а не да се назначават от националните им парламенти. Единственият положителен резултат от този случай е, че насочи вниманието към необходимостта от реформиране на процедурата за избор на Парламента в дългосрочен план, и по-конкретно към искането, което от дълго време отправяме, за избиране на част от членовете на Европейския парламент от общоевропейски избирателен район.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на този доклад, защото в него се защитава тезата, че 18-те допълнителни членове на Парламента от 12 държави-членки могат да заемат местата си след тяхното избиране. За съжаление, Съветът не прие необходимите мерки навреме, така че тези членове да могат да заседават веднага след влизането в сила на Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Фактът, че Договорът от Лисабон не влезе в сила навреме, за да бъде незабавно приложен при изборите за Европейски парламент за мандата 2009-2014 г., доведе до проблем, който в крайна сметка според мен беше решен разумно и по начин, който отразява неизбежните трудности на преходния период. Затова, макар да не е логично и легитимно избраните членове да бъдат лишени от мандат, не е и разумно да се възпрепятстват държавите-членки, които имат полза от увеличаването на броя на техните представители, да ги излъчват в съответствие със законодателството, регламентиращо съответните им избирателни системи. Изключителните обстоятелства напълно оправдават приетите изключителни решения.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Одобрено беше увеличаването на общия брой на членовете на Европейския парламент с 15 (от предвидените в Договора от Ница 736 на 751), като 18 допълнителни места се разпределят между 12 държави-членки. Германия, в съответствие с определения от Договора за ЕС максимален праг, получава 3 места по-малко. Договорът от Лисабон не беше влязъл в сила преди европейските избори от 2009 г., поради което последните се проведоха в съответствие с разпоредбите на Договора от Ница, което означава, че понастоящем Европейският парламент има 736 членове, а не 751. От друга страна, влизането в сила на Договора от Лисабон означава, че е законосъобразно допълнителните 18 членове на ЕП от съответните 12 държави-членки да заседават. Не може да се допусне прекъсването на мандата на даден член на ЕП, нито съответно намаляването на настоящия брой на членовете на германската делегация с трима души. Ето защо считам, че изменението на протокол №36, изискано от Европейския съвет, произтича пряко от новите разпоредби на Договора от Лисабон и представлява правилно решение, което ще позволи на държавите-членки, ползващи се от допълнителните места, да излъчат съответните членове на ЕП. Тези 18 членове на ЕП трябва да заемат своето място в Парламента по едно и също време, за да не се нарушава равновесието между държавите в него.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Както многократно сме заявявали и както се вижда от този доклад, Договорът от Лисабон не само обезпечава изпълнението на неолиберални, милитаристични и федералистки политики, но е и акт, изпълнен с двусмислици и противоречия, като например тези, изложени в протокол №36 относно разпоредбите засягащи състава на Европейския парламент. Арогантността на създателите на Договора беше толкова голяма, че не им позволи да внесат гъвкавост в тези разпоредби, защото бяха направили всичко възможно, за да се избегне провеждането на референдуми с цел да не се допусне гласуване на народите от държавите на ЕС и повторение на онова „не“, което народите на Франция и Холандия казаха на така наречения „Конституционен договор“. Ирландците също казаха „не“ на тази пародия на текст и вотът им беше получен едва след голям натиск и изнудване, но вече след европейските избори.

Този доклад извади на показ опитите на някои членове на ЕП да заложат федералистка посока на движение, като се позовават на демократична легитимност, каквато Договорът няма. Тези членове на Парламента също така се опитват да подчинят още повече националните законодателства на интересите на ЕС чрез предложения, целящи въвеждането на единна процедура за провеждане на избори във всички държави-членки, което е суверенна компетентност на всяка държава-членка, и настояват за свикването на Конвент със задачата да проведе реформа в Европейския парламент като подготовка за преразглеждане на Договорите.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Това, дали Договорите ще бъдат преразгледани посредством междуправителствена конференция или посредством Конвент, не променя абсолютно нищо по отношение на основния проблем. Дали поради некомпетентност, небрежност или погрешна политическа преценка, една единствена страна, Франция, не успя да предвиди последиците от влизането в сила на Договора от Лисабон за представителството й в Европейския парламент, въпреки многократните настоявания на няколко политически групи, включително тази, към която принадлежа. В резултат на това днес Франция е единствената от 27-те държави, която възнамерява да излъчи двама нови членове на Парламента непряко чрез решение на националния парламент, чиято система за гласуване е напълно несправедлива. Всичко това представлява нарушение на самите Договори и на Акта от 1976 г., който регламентира избирането на членове на ЕП въз основа на всеобщо пряко избирателно право. Нещо повече, тук е замесена и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, която, въпреки че понесе тежък удар по време на изборите от 2009 г., ще наследи едно от двете допълнителни места. Това е заговор между приятели, подкрепен от Европейския парламент. За съжаление, за да отвлече вниманието от тази аномалия, докладчикът се прикрива зад временния характер на мярката. Временен ли? Та новите френски членове на Парламента ще заседават в продължение на четири години, което е над 80% от парламентарния мандат. Очаквах колегата ни да е по-твърд по отношение както на стойността на думите, така и на защитата на демократичните принципи.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на няколко изменения, с които се цели да се подчертае неприемливия характер на избора, направен от Франция, а именно, да излъчи депутати от националния си парламент, които да заседават в Европейския парламент заедно 16 други, които, от своя страна, са се кандидатирали в изборите на 7 юни 2009 г. По мое мнение, този избор, който очевидно е направен вследствие на пълна липса на подготовка, е в разрез с основните демократични принципи и повдига важни въпроси за демократичната легитимност на Европейския парламент. От друга страна, не бива да възпрепятстваме пристигането на другите членове на ЕП, чието излъчване е в пълно съответствие с духа на Договорите. Този проблем е показателен за това колко голяма е необходимостта в бъдеще да си осигурим единен метод за назначаване на членове на ЕП въз основа на всеобщо пряко избирателно право, като тази реформа следва да се осъществи посредством Конвент.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах против този доклад поради главното ни изменение, в което твърдим, че членовете на Европейския парламент следва да се избират въз основа на всеобщо пряко избирателно право.

 
  
  

Доклад: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010 – A7-0116-2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), в писмена форма. (IT) Дадох своя глас, с който категорично подкрепям двата доклада, изготвени от г-н Méndez de Vigo. Удовлетворен съм поради две причини: комисията, на която съм председател, реагира бързо и постигна временно споразумение, което проправи пътя за това, което постигнахме днес, на пленарното заседание с много голямо мнозинство.

От тази гледна точка изразих подкрепата си за идеята да се гласува против параграф 5, изложена в едно изменение, внесено от мен в комисията, за да се акцентира, че определянето на 18-те нови члена ще трябва да съответства във възможно най-голяма степен на разпоредбите на избирателния Акт от 1976 г., който съдържа изискването членовете да се избират пряко от европейските граждани. Следователно би трябвало да се отдаде предпочитание на автоматичен метод, който позволява на кандидатите, получили най-много гласове сред тези, които не са избрани по време на последните европейски избори, да се присъединят към Парламента. Ако обаче националната избирателна система не позволява такова изчисление, можем да прибегнем до излъчване на членове на Парламента от националните парламенти.

 
  
  

Предложение за резолюция: Киргизстан (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Политическата криза в Киргизстан е поредният случай на дестабилизиране на централноазиатския регион, който, както знаем, е изключително важен за Европа предвид значението на въпроса откъде черпим енергия и суровини, а също и за Съединените щати и Русия поради стратегическото разположение на страната. Такъв е, за съжаление, печалният изход от Революцията от 2005 г., която събуди надежди за действителна промяна в политическата динамика на малката бивша съветска република и която, изглежда предизвестяваще, заедно със събитията в Украйна и Грузия по това време, по-спокойното геополитическо бъдеще на региона като цяло. За съжаление, днес Киргизстан бере горчивите плодове на несъстоялата се промяна, а резолюцията, която сега гласуваме, съдържа необходимите и подходящите насоки, които Европейският парламент следва да даде на европейските структури, които ще бъдат пряко ангажирани с проблема в Киргизстан на дипломатическите и международните форуми. Надяваме се Комисията и Съвета да работят последователно и заедно върху тези насоки и преди всичко да направят това с чувство за неотложност, каквото, за съжаление, беше пренебрегнато при други, дори скорошни, поводи, което е непростимо. Гласувах в подкрепа на съвместното предложение за резолюция с искрената надежда, че действията от страна на Европа ще окажат положително въздействие върху стабилизирането на Киргизстан.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Като продукт от разпадането на бившия Съветски съюз Киргизстан е оспорван от Великите сили и изглежда, че страната е изпаднала в процес на политическа превъзбуда и разединяване на политическата и социалната структура, която трябва по-добре да се проследява от европейските институции и правителствата на държавите-членки. Относителното непознаване на централноазиатските републики от страна на Европа трябва да се поправи и трябва да се търсят начини за установяване на отношения и комуникация, които да направят възможен достъпа до повече информация и по-внимателното наблюдение над положението в съответните страни. Приветствам твърдото намерение на Европейския съюз да превърне проблемите за свободата, демокрацията и правата на човека в център на дневния ред за Киргизстан. Надявам се и временното правителство да се прояви също толкова добре, колкото на думи, и да предприеме реформи, които успяват да вземат предвид тези проблеми. Съобщението за насрочване на избори и на референдум относно конституцията на страната представлява окуражителен знак за близкото бъдеще.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Независими наблюдатели твърдят, че проведените миналата година в Киргизстан президентски избори, на които Курманбек Бакиев беше преизбран, са били опетнени от масови фалшификации на резултатите. Освен това след първоначалните стъпки в посока към демократизиране управлението на г-н Бакиев стана авторитарно. След масовите протести президентът Бакиев беше принуден да избяга от столицата, а неговото място беше заето от временно правителство под ръководството на опозиционния лидер Роза Отунбаева, което излезе с декларация относно наследяването на властта и призова за спазване на Конституцията на Киргизстан. Междувременно г-н Бакиев избяга от Киргизстан, за да потърси убежище в Казахстан. Киргизстан привлича специалния интерес на Съединените щати и Русия поради стратегическото си разположение в сърцето на Централна Азия. ЕС и Централна Азия са изправени пред общи предизвикателства по отношение на енергетиката, борбата срещу изменението на климата, контрола над трафика на наркотици и борбата с тероризма. Поради тази причина ЕС трябва да се ангажира активно с временното правителство с оглед на проучването и експлоатирането на възможностите за насърчаване на доброто управление, независимостта на съдебната власт и други цели на политиката на ЕС, залегнали в Стратегията за Централна Азия.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR), в писмена форма.(PL) В качеството ми на съавтор на предложението за резолюция относно Киргизстан искам да изразя благодарност на колегите членове на Парламента, които днес гласуваха в подкрепа на документа. Специално трябва да отбележа обявеното от преходното правителство намерение да започне работа по конституционалните реформи и бързото създаване на основите за провеждане на демократични парламентарни избори. Това обяснява призива към временното правителство да спази международните ангажименти на Киргизстан и да гарантира, че избирателният процес ще бъде свободен и справедлив. Следим с тревога събитията в Киргизстан, включително поддържането също така на непрекъснат коридор за доставки за НАТО и други международни сили, които са част от мисията в Афганистан. От съществено значение е Европейският съюз и Европейският парламент да наблюдават положението в Киргизстан особено внимателно, да бъдат предоставени необходимите помощи и да бъде подкрепен диалогът между всички групи на киргизкото общество.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), в писмена форма.(PL) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно Киргизстан, защото смятам, че като член на делегацията в Централна Азия съм длъжен най-малкото да дам подкрепата си за един народ, който в последните седмици, се озова в толкова затруднено положение. Резолюцията призовава към прекратяване на насилието, диалог между страните в конфликта и зачитане на правото на свобода, правата на човека и принципите на правовата държава и подчертава необходимостта от съгласувана и стабилна конституционална рамка за гарантиране на демократичността. Затова смятам, че възможно най-бързо следва да превърнем в реалност международната програма за подпомагане и ЕС следва да застане начело на тази програма.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Настоящото положение в Киргизстан е повод за загриженост, особено предвид факта, че страната заема много важна част от Централна Азия и е с геостратегическо разположение близо до Афганистан и в съседство с Ферганската долина. Необходимо е да се извърши международно разследване на събитията, ръководено от Организацията на обединените нации, с оглед на установяване на отговорностите. Важно е специалният представител за Централна Азия да продължи да следи ситуацията много внимателно, като работи в тясно сътрудничество с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Предложението на Европейския парламент за резолюция № RC-B7-0246/2010 от 6 май 2010 г. относно положението в Киргизстан е гласът на цяла Европа, отправен към Киргизстан и киргизките органи. Предложението за резолюция относно Киргизстан е важен сигнал от Европейския съюз и цяла Европа. Следва да покажем както на гражданите, така и на властите в Киргизстан, при това не само с помощта на резолюции като настоящата, че подкрепяме укрепването на демокрацията и развитието на обществото, сигурността на населението и устойчивия растеж.

Европейският парламент трябва да бъде институция, която подкрепя всички перспективи за демокрация и не приема отклонения от тази посока. Промените в Киргизстан са последица от случващото се през последните няколко години и мимолетните надежди, свързани с Революцията на лалетата. Фалшифицирането на изборните резултати и леката форма на авторитаризъм, която започна да действа в Киргизстан, не могат и не трябва да бъдат посрещани с безразличие. Единствените мерки, които можем да подкрепим и ще подкрепим, са демократичните, защото те са основата на Европейския съюз. Не може да има съгласие от наша страна с друг вид мерки. Надявам се резолюцията относно Киргизстан да бъде една от много стъпки, които ще предприемем. Цяла Европа очаква това от нас.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на тази резолюция, заедно с голямото мнозинство, включително и за двете устни предложения за изменения, направени по време на гласуването.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), в писмена форма. (ET) Събитията, случили се в Киргизстан от началото на месец април, т.е. вече преди месец, оказаха сериозно влияние върху положението с вътрешното управление на страната и международните й връзки. Благодарение на това Русия засили влиянието си в Киргизстан както във военно, така и в икономическо отношение, което трябваше да се очаква предвид предишните икономически връзки между двете страни. В същото време Русия обеща да предостави икономическа помощ чрез пряка финансова подкрепа и също чрез продажби на газ и нефтени продукти на преференциални цени. Днешният доклад привлича в значителна степен вниманието върху факта, че Европейският съюз и ООН трябва да помогнат да се гарантира избора на демократично правителство и прекратяването на нарушенията на правата на човека в тази държава.

Със сигурност е налице желание за намаляване на корупцията както в обществения сектор, така и в съдебната система, което вероятно ще наложи провеждането на реформи в обществения сектор и гарантирането на независимостта на съдебната система. И все пак, всичко това е в пряка връзка с икономическото положение в страната и следователно е необходимо сътрудничество между ЕС, ООН и Русия, защото в противен случай Киргизстан няма да получи приоритетно значение; вместо това „великите сили“ ще се опитат да използват ситуацията за собствените си цели. Ето защо подкрепям настоящата резолюция, която призовава страните към сътрудничество за гарантиране на зачитането на човешките права и развитието на демокрацията, както и реформата в обществения сектор и независимостта на съдебната система. Считам обаче, че ще мине известно време, преди тази страна да достигне желаното равнище на демократичност, тъй като за да се случи това, трябва да се извършват назначения посредством открити конкурси, а не чрез назначаването на роднини.

 
  
  

Предложение за резолюция: Електрически превозни средства (B7-0261/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам неотдавнашното съобщение относно чисти и ефективни превозни средства. Пускането на електрическите превозни средства на пазара би могло да представлява конкурентно предимство за европейската промишленост. Не трябва обаче да забравяме, че Европа понастоящем е световният лидер в автомобилния отрасъл и не бива да излагаме това конкурентно предимство на риск. Поради това призовавам Комисията и държавите-членки да развият условията, необходими за създаване на вътрешен пазар на електрически превозни средства. Бих предупредила също за необходимостта да бъдат уеднаквени стандартите за акумулаторите и съвместимите станции за зареждане в различните държави-членки. Важно е също да бъдат въведени данъчни стимули с подходящи цени на електричеството за потребителите. Друг съществен фактор ще бъде модернизацията на електропреносните мрежи. Призовавам за по-големи инвестиции в научноизследователска и развойна дейност във връзка с интелигентни мрежи и технологии за акумулаторите, за да се използват по-ефективно изходните материали. Затова призовавам да бъдат положени всички усилия, за да се запази водещата роля на Европа в световен мащаб в автомобилната промишленост.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах „за“ предложението за резолюция защото считам, че електрическите превозни средства могат да допринесат за постигането на приоритетите на стратегията „Европа 2020“, която предвижда развитие на икономика, основана на знанията и иновациите, и насърчаване на икономика, която е по-ефективна по отношение на използването на ресурсите; с други думи, такава, която да е по-екологосъобразна и конкурентоспособна.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) В момент, когато дебатът относно емисиите на въглероден диоксид стана неизбежен, тъй като е от централно значение за обсъждането относно изменението на климата, и когато колебанията в цените на горивата направиха сегашната зависимост от петрола и неговите производни неустойчива, поне в дългосрочен план, е важно да бъдат намерени алтернативи. Поради тази причина в областта на иновациите, които се използват в интерес на икономическите и социалните потребности, трябва да се търсят решения, които са научно и икономически жизнеспособни. Електрическите превозни средства са значителна иновация с висок пазарен потенциал, особено в дългосрочен план, тъй като те водят до намаляване на емисиите на въглероден диоксид и другите замърсители и до по-добра енергийна ефективност, както и насърчаване на иновациите, опиращи се на технологично водачество. Предвид горното, трябва да има европейска стратегия за електрическите превозни средства, която да подкрепи промишлеността при развитието на чисти и жизнеспособни технологии и да подкрепи създаването на единен пазар на електрическите превозни средства. При все това, трябва отново да предупредя, че определянето на европейска стратегия не трябва да означава създаване на сложна плетеница от регламенти, които сериозно да обременяват промишлеността и да излагат на риск развитието и жизнеспособността й.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Предизвикателствата, пред които ни поставиха изменението на климата, емисиите на въглероден диоксид и другите замърсители, както и колебанията в цените на горивата, създадоха подходяща среда за разработка по цял свят на електрически превозни средства. Електрическите превозни средства допринасят за постигането на приоритетите на „Европа 2020“ за насърчаване на иновациите и растежа (интелигентен растеж), насърчаване на икономика, която по-ефективно използва ресурсите и е по-екологосъобразна (устойчив растеж) и даване възможност на икономиката да расте, като се създават работни места (приобщаващ растеж). Важно е високата цена на електрическите превозни средства – дължаща се най-вече на цената на акумулаторите – да спадне, което изисква научни изследвания и иновации. Следователно аз приветствам приоритета, отделян от испанското председателство на разработването на електрически превозни средства в контекста на борбата с изменението на климата, и съобщението на Комисията относно европейската стратегия за чисти и енергийно ефективни превозни средства от 27 април 2010 г. Считам, че трябва да бъдат създадени необходимите условия за съществуването на единен пазар на електрическите превозни средства, като в същото време се гарантира ефективна координация на политиките на равнище ЕС, за да се избегнат отрицателните въздействия, по-конкретно върху заетостта. Координацията също ще благоприятства съчетаемостта и оперативната съвместимост.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Считаме, че развитието на електрическите превозни средства е необходимо като алтернатива на превозните средства, използващи изкопаеми горива. Изправени пред замърсяването на атмосферата, свързвано с тези превозни средства, и неумолимото изчерпване на запасите от изкопаеми горива, по-конкретно на петрола, в рамките на няколко десетилетия при, за съжаление, вероятния сценарий досегашният енергиен модел да се запази, развитието на електрическите превозни средства се очертава като важна възможност, която следва да бъде разгледана. Въпреки това ограниченията и проблемите, които все още са свързани с тези превозни средства и които споменахме по време на разискването, не трябва да се пренебрегват. Тези проблеми и ограничения, както казахме, правят нежелателно поемането на търговски или рекламни рискове. Вместо това те предупреждават за „необходимостта от допълнителна научноизследователска и развойна дейност за подобряване на характеристиките и намаляване на цената на електрическите превозни средства“. Преди всичко „целта за транспортна система, която е в голяма степен свободна от въглероден диоксид до 2050 г.“, упомената в доклада, трябва да включва значително по-голямо развитие на различните видове масов и обществен транспорт и насърчаване на ползването им, така че да станат общодостъпни; електрическите превозни средства трябва да бъдат добре застъпени в процеса.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, което прави възможно, наред с другите неща, да бъдат стандартизирани зарядните устройства за електрическите превозни средства, тъй като Европейският съюз и нашите съграждани могат да спечелят много от развитието на европейски пазар на електрически превозни средства и дори от създаването на световен пазар. Следователно тези мерки укрепват позицията на ЕС в рамките на борбата срещу замърсяването и за опазване на околната среда, като се улеснява използването на чисти превозни средства, независимо от типа превозно средство. Те улесняват и подкрепата за научните изследвания и иновациите и с това имат положителни последици за конкурентоспособността на Европейския съюз в областта на технологията. Приемането на предложението за резолюция вероятно ще възвести началото на нов модел на общество, който взема под внимание различните предизвикателства (екологични, обществени, технологични, демографски и така нататък). Разчитам на другите европейски институции да ни подкрепят в това начинание.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), в писмена форма. – (RO) Подкрепям утвърждаването на електрическите превозни средства като средносрочен и дългосрочен приоритет. Трябва да намерим начини да насърчим държавите-членки да прилагат обща стратегия за стандартизирането на електрическите превозни средства. Успехът на стратегията определено ще намали разходите на потребителите, като по този начин ще направи електрическите превозни средства по-привлекателни. Липсата на координация на европейско равнище означава, че не само потребителите трябва да плащат високи разходи. Промишлените производители ще трябва да стандартизират различните си промишлени спецификации, което ще има пряко отражение върху разходите. Ето защо, ако искаме да се придвижим в желаната посока, считам, че трябва да се насочим към процедурите по стандартизация. Трябва да намерим начини да насърчим европейските потребители да използват електрически превозни средства. Мисля, че местните органи играят важна роля в това отношение. Те ще могат да насърчат европейските потребители със своя пример, както и чрез предоставяне на инфраструктурни съоръжения и ползи, свързани с различните такси, като например за паркиране или замърсяване. Считам, че ако европейските институции използват електрически превозни средства, това ще даде пример и ще изпрати един много положителен сигнал. Чрез този експеримент възможно най-скоро следва да бъде създаден един малък парк от електрически превозни средства като алтернатива на досегашните видове транспорт.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Нарастващата загриженост относно емисиите на въглероден диоксид и изменението на климата породи спешна необходимост от бързо развитие, вследствие на което да стане възможно превръщането на електрическите превозни средства в реална алтернатива на тези, които се използват понастоящем. Увеличеното използване на този вид транспорт дава доста положителен принос за постигане на целите, заложени в стратегията „Европа 2020“. Следователно ЕС трябва да инвестира сериозно в създаването на мрежа за доставки, която реално да покрива територията на Европа. Трябва също да бъдат предприети решителни стъпки за отстраняване на редица пречки, които понастоящем правят този начин на транспорт непривлекателен.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) В контекста на намаляващите ни ресурси, електрическите превозни средства определено имат потенциала да станат една истински благоприятна за климата алтернатива, при условие че продължим да ги развиваме. Това обаче ще стане само ако и производственият процес, и експлоатацията на автомобилите са наистина с нисък относителен дял на използване на ресурси и са екологосъобразни. Системите с електрическо и хибридно задвижване понастоящем са в своята най-ранна възраст и трябва да въведем стандартизирана рамка, без да даваме на тази технология предимство пред другите алтернативни системи за задвижване. В настоящото предложение се отделя твърде малко внимание на другите алтернативни системи за задвижване и това е причината, поради която аз се въздържах.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), в писмена форма. (EL) От подкрепата за развитието на електрическите превозни средства може да има многобройни ползи. Популяризирането на електрическите превозни средства ще спомогне значително за борбата с изменението на климата чрез преминаване към по-чисти и по-напреднали технологии, за насърчаването на иновациите и за ограничаването на енергийната ни зависимост. Развитието на тази технология включва също някои аспекти, на които ще трябва да се отдели необходимото внимание, като отстраняване на административните и други пречки, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху движението на „зелени“ автомобили и предоставянето на стимули за преквалификация на хората, работещи в автомобилната промишленост, за да могат те да добият необходимите умения. Мисля, че предложението за резолюция е един много балансиран текст, тъй като в него са разгледани всички посочени по-горе въпроси, и затова аз гласувах за него.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) За да бъде оценено въздействието на обсъжданите мерки, трябва да анализираме статистистическите данни, цитирани от Комисията. Всъщност през 2007 г. 72% от европейското население е живеело в градски райони, които са от основно значение за растежа и заетостта. Градовете се нуждаят от ефективни транспортни системи, за да могат да поддържат икономиката и да се гарантира благоденствието на жителите им.

Около 85% от БВП на ЕС се генерира в градовете. Днес градските райони имат задачата да направят транспорта устойчив в екологично (въглероден диоксид, замърсяване на въздуха, шум), конкурентно (натоварване) и социално (демографски промени, приобщаване, здраве) отношение. Справянето от наша страна с това предизвикателство е също така от решаващо значение за успеха на общата стратегия на ЕС за борба с изменението на климата, за постигане на целта „20/20/20“ и насърчаване на сближаването.

Девет от 10 граждани на ЕС считат, че състоянието на движението по пътищата в техния район следва да бъде подобрено. Убеден съм, че координирани действия на равнище на ЕС могат да помогнат за укрепване на пазарите на нови технологии за чисти превозни средства и на алтернативни горива. По този начин можем да насърчим потребителите да изберат, в дългосрочен план, по-чисти превозни средства или начини на транспорт, да използват по-малко натоварена инфраструктура или да пътуват в различни часове. Аз изцяло подкрепям тези инициативи, които имат за цел, в средносрочен до дългосрочен план, да подобрят навиците ни в съответствие с икономическото и промишленото развитие на Съюза като цяло.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Аз последвах моята група, като гласувах в подкрепа на резолюцията, макар че нашето изменение относно ускоряването на прегледа на законодателството във връзка с типовото одобрение, не беше прието.

 
  
  

Предложения за резолюции: Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства (B7-0245/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), в писмена форма. (FR) В Европа 380 000 предприятия се занимават с разпространение и обслужване на МПС. Почти всички от тях са малки и средни предприятия, в които работят 2,8 милиона души. От 1985 г. насам секторът на моторните превозни средства се управлява от регламент за групово освобождаване в контекста на конкурентното право, за да се вземат предвид неговите специфични характеристики: олигополното положение, високотехнологичния характер и продължителния експлоатационен живот на продуктите. Днес обаче Комисията предлага да премахне съществуващото освобождаване за продажбата на нови автомобили. Само вторичният пазар (услуги по ремонтни дейности и поддръжка и доставки на резервни части) биха останали предмет на конкретен режим на освобождаване. Това предложение за резолюция, което вече подкрепих в комисията по икономически и парични въпроси, и за което отново гласувах днес в пленарната зала, носи ясно послание от страна на Европейския парламент. То следва подробни консултации със сектора на моторните превозни средства. Призовава Комисията да вземе предвид няколко елемента, които има вероятност да дестабилизират равновесието на силите между производителите на моторни превозни средства и дистрибуторите, за сметка на потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), в писмена форма. (RO) Реших да гласувам „за“ това предложение за резолюция, тъй като то откроява проблемите заложени в предложението на Европейската комисия за регламент относно груповото освобождаване за моторни превозни средства.

Препоръката на европейската изпълнителна власт да бъдат изменени определени клаузи в действащия регламент в тази област, като конкретно бъде наложено задължението на посредниците в автомобилния сектор да реализират до 80% от продажбите си от една марка, може да увеличи зависимостта на последните от производителите, като съществува риск от ограничаване на конкуренцията в сектора и оказване на вредно въздействие върху възможностите, предлагани на потребителите.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Тъй като Европейската комисия започна процедура за преразглеждане на законодателството приложимо спрямо моторните превозни средства, по-конкретно Регламент (ЕО) № 1400/2002 (РГОМПС) и Регламент (ЕО) № 2790/1999 (ОРГО), важно е да се отбележи, че Съюзът и неговите държави-членки понастоящем са изправени пред безпрецедентна икономическа и финансова криза, която оказа реално и дълбоко въздействие върху автомобилната промишленост. Тази промишленост продължава да бъде основна за европейската икономика, като допринася за заетостта, технологичното обновление и конкурентоспособността. Като се има предвид това, новите регламенти трябва да отчетат потребността да се създадат, в средносрочна и дългосрочна перспектива, условия за устойчивост на европейската автомобилна промишленост, които да й позволяват да остане в предните редици на технологиите и иновациите и да бъде икономически устойчива. С оглед на това, което току-що гласувахме относно електрическите превозни средства, новата регулаторна рамка трябва да стимулира производството и използването на такъв тип превозни средства, както и екологични проучвания и разработване на автомобили с по-малко въздействие върху околната среда и по-малко емисии.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Ние гласувахме против това предложение за резолюция, което приветства, по принцип, настоящото преразглеждане на правилата за конкуренцията, приложими спрямо разпространението и ремонтните дейности в сектора на моторните превозни средства. Фактически то приветства премахването на освобождаването и прилагането на общите закони за конкуренцията. Както обикновено, под прикритието на предварителни консултации, ще наложат волята си онези лобита, които са най-влиятелни или ефективни, но не и непременно представителни за отрасъла, да не говорим за догмата за конкуренция, полезна за всички. От друга страна, усилията положени от професионалисти, за адаптиране на действащото днес законодателство, ще се провалят. Трябва да се признае, че независимо дали се действа, или противодейства, все пак се предприемат действия. Въпросът е дали целта на Комисията, и по-конкретно на Генералната дирекция „Конкуренция“, е да оправдае съществуването си чрез създаване на закони, вместо да прилага регламенти, които задоволяват изискванията за качество и безопасност на услугите и продуктите, изисквания, които са необходими навсякъде, но по-конкретно в сектора за моторни превозни средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) Предложените от Комисията промени са в разрез с интересите, по-конкретно, на малките и средните предприятия в сектора за моторни превозни средства. Освен това този сектор се управлява от голям брой сложни регламенти (свързани с безопасността и околната среда например) и затова конкурентното право трябва да се базира на специфичните характеристики на този пазар. По тази причина аз гласувах против предложението на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) През юли 2002 г. Комисията прие регламент за групово освобождаване за моторните превозни средства по отношение на споразуменията за разпространение, който замени Регламент (ЕО) № 1475/95.

Главната цел на политиката на Комисията в областта на конкуренцията е да позволи на засегнатите дружества да се възползват от зона за безопасност чрез приемане на регламенти за групово освобождаване, предназначени да гарантират правилен надзор на пазара. Следователно груповите освобождавания допринасят за правната сигурност и последователното прилагане на европейските правила. Трябва да изтъкна, че значението на това разискване се състои, фактически, в очертаване на насоките, определящи бъдещата правна рамка, която след изтичане на срока на регламента следва да урежда споразуменията за разпространение на моторни превозни средства и свързаните с тях следпродажбени услуги.

Следователно, за да се вземе решение за подходящ обхват на груповото освобождаване, приложимо спрямо автомобилната промишленост, настоятелно призовавам Комисията да вземе предвид условията за конкуренция на големите пазари и необходимостта да се направи основно разграничение между пазарите за продажба на нови моторни превозни средства и тези за услуги, свързани с ремонтни дейности и поддръжка, и/или за разпространение на резервни части. Бих искал да подчертая отново значението на подкрепата за такива предложения. Те обезсърчават индивидуалната инициатива в полза на конкуренцията между дилърите и извършващите ремонтни дейности и насърчават развитието на сектора.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Скоро изтича срокът на така наречения регламент за „групово освобождаване“, въведен на европейско равнище през 2002 г. за засилване на конкуренцията в сектора на моторните превозни средства и за предоставяне на реални ползи за потребителите. В своето предложение за преработка Комисията въвежда промени, които ще имат тревожни последици за потребителите по отношение на възможностите за избор, качеството и цената. Ето защо ние използваме това предложение за резолюция, което аз подкрепих, за да изразим ясно нашите резерви по отношение на някои от внесените предложения. По-конкретно, имам предвид задължението за „предлагане на една марка“, което ще има отрицателен ефект върху избора на потребителите и независимостта на дилърите по отношение на производителите. Бих искал също така да изразя загрижеността си по отношение липсата на гаранции за подходящ достъп на всички заинтересовани страни до техническа информация и резервни части, което всъщност ще ограничи свободата на избора на дилъра или собственика на гараж, към когото биха се обърнали потребителите. Накрая, нека си припомним, че Комисията трябва спешно да се заеме с новите форми на антиконкурентно обвързване на потребителите, като условието следпродажбеното обслужване да зависи от ремонта или поддръжката на МПС изключително в мрежата на конкретната марка.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. − (EN) Аз гласувах „за“ тази резолюция, заедно с голямото мнозинство в Парламента.

 
  
  

Доклад Alojz Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Ракът е сред най-големите предизвикателства за здравеопазването в Европа: това е втората най-важна причина за смъртност в ЕС, като 3 милиона души заболяват всяка година, а 1,7 милиона умират. Според Световната здравна организация най-малко една-трета от всички случаи на рак се предотвратими. Следователно изключително важно е съответните заинтересовани страни в рамките на Европейския съюз да се ангажират с колективни усилия срещу рака. Една от целите на предложението, представено от Комисията, за „Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г.“ е да бъдат подкрепени държавите-членки в усилията им да се справят с рака чрез предоставяне на рамка за набелязване и съвместно ползване на информация, капацитет и експертни познания в сферата на профилактиката и контрола на раковите заболявания и посредством включване на съответните заинтересовани страни на в целия Европейски съюз в съвместни действия. Приветствам целта за намаляване на тежестта, свързана с раковите заболявания, чрез въвеждане на 100% скрининг сред населението за рак на гърдата, шийката на матката и колоректалния рак до 2013 г. и настоятелно призовавам държавите-членки да изпълнят гореспоменатите насоки. Поради изтъкнатите причини гласувах в подкрепа на доклада „Действия срещу рака: европейско партньорство“.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото Европейското партньорство за действия срещу рака за периода 2009-2013 г., предложено от Европейската комисия, е отлична инициатива за по-ефективна борба с това ужасно заболяване. Ракът е една от главните сфери на действие от страна на Комисията в областта на общественото здраве, тъй като всяка година 3,2 милиона европейци получават диагнозата рак, което го прави втората най-честа причина за смърт след сърдечно-съдовите заболявания. Предложеното от Комисията партньорство има за цел подкрепа за държавите-членки в усилията им да се справят с рака чрез предоставяне на рамка за набелязване и съвместно ползване на информация, капацитет и експертни познания в сферата на профилактиката и контрола на раковите заболявания. Бих искала да подчертая, че само чрез ангажиране на всички съответни заинтересовани страни в Европейския съюз с колективни усилия можем значително да намалим броя на случаите на това заболяване в Европа. Съгласна съм с призива на Европейския парламент към Комисията и държавите-членки за понататъшно разработване и утвърждаване на инициативи, които предоставят на раково болните подкрепа както пряко, така и непряко. Съгласна съм също, че Комисията и държавите-членки трябва да гарантират, че във всички държави-членки е налице равен достъп до лекарства за лечение на рака за всички, нуждаещи се от тях пациенти. Следователно настоящото партньорство за борба срещу рака по инициатива на Комисията е много важна крачка към постигането на общото социално и политическо партньорство за цяла Европа, което има за цел намаляването на тежестта, свързана с раковите заболявания в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма-. (RO) Предвижданията за експоненциално нарастване на случаите на заболяване от рак имат за цел силно да алармират международната общественост. Всеки трети европеец ще бъде диагностициран с рак по време на своя живот. Всъщност това коварно заболяване е втората най-честа причина за смъртност в Европа. Европейският парламент използва приетото от него предложение за резолюция, за да привлече вниманието към факта, че все още съществуват неприемливи различия в Европа по отношение на скрининга и лечението. За една-трета от диагностицираните с рак пациенти, болестта има фатален изход, защото диагнозата е поставена твърде късно. Това е реалност, която Европа трябва да промени чрез информационни програми, обучение на населението и улесняване на достъпа до висококачествени медицински услуги. Не на последно място, ЕС прави твърде малко в момента по отношение на научните изследвания в тази област, за която все още се знае твърде малко. Научните изследвания и профилактиката са основните направления в борбата срещу това заболяване. Това ще доведе до резултати в средносрочен план. Честотата на случаите на рак трябва да започне да намалява, така че Европа да успее да постигне амбициозните си цели, определени от Европейската комисия. А именно, да намали с 15% новооткритите случаи на рак до 2020 г., като отчита тенденцията за увеличаване на заболеваемостта, породена от увеличаването на населението и неговото застаряване.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам предложението на Комисията за създаване на Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г., защото считам, че борбата срещу рака е съществена част от здравната стратегия. Независимо от това, като форма на първична профилактика, призовавам за прилагането на мерки за насърчаване на здравословния начин на живот като изключително важен фактор за подобряването на здравето. Факторите на околната среда също засягат здравето, затова е необходимо да се справим с екологичните проблеми, които са отговорни за развитието на конкретни видове рак. Ето защо е важно да съществува междусекторен и интегриран подход в сферите на дейност като образование, околна среда, научни изследвания и социални въпроси, както и по-добро координиране между отделните научноизследователски центрове, занимаващи се с рака, в ЕС. Обръщам внимание на необходимостта от по-добро използване на финансовите средства, насочени към борбата срещу рака, в рамките на Седмата рамкова програма, както и необходимостта от създаването на мащабни изследователски програми. Важно е също да се включи финансиране за насърчаване на профилактиката на рака във финансов аспект.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Създаването на нов цялостен подход срещу рака е от съществено значение, защото заболяването се разраства приблизително със скоростта на епидемия в световен мащаб и e една от основните причини за смъртност в света, довела до приблизително 13% от общия брой смъртни случаи през 2004 г. (близо 1,7 милиона смъртни случаи годишно); защото е била втората по важност причина за смъртност през 2006 г., като по-голямата част от смъртните случаи са се дължали на рак на белите дробове, колоректален рак и рак на гърдата; и защото всеки трети европеец в живота си се изправя пред тази диагноза, а всеки четвърти умира от рак. Ясната ангажираност с профилактика и национални планове за онкологичен скрининг е от изключително значение, тъй като знаем, че правилната профилактика и ранното лечение ще позволят заболяването да бъде избегнато в почти 30% от случаите. Изключително важно е също да се намали неравнопоставеността при лечението. Привличам вниманието към недопустимата ситуация в Португалия, където иновативни и ефективни лекарства за лечение на рака, особено за рака на белите дробове и рака на гърдата, биват отказвани на пациенти поради чисто финансови причини.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Ракът е едно от най-големите предизвикателства за здравеопазването, с които се сблъскваме в световен мащаб. Понастоящем болестта е на второ място сред причините за смъртност в Европа, като всяка година се появяват 3 милиона нови случаи, а 1,7 милиона души умират. Европейската комисия предлага Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г. Като социален и политически проблем ракът изисква съвместни действия на европейско, национално, регионално и местно равнище. Договорът от Лисабон определя именно, че Съюза има компетентност за извършване на действия за подкрепа, съгласуване или допълване на действията на държавите-членки. Една от сферите на такива дейности на европейско равнище е защитата и подобряването на човешкото здраве (член 2E). Европейският съюз вече съгласува два важни инструмента за профилактика, основани на доказани факти: Европейският Кодекс срещу рака и Препоръките на Съвета относно скрининга за рака на гърдата, рака на маточната шийка и колоректалния рак. Следователно приветствам препоръката в предложението резолюция за мобилизиране на обществения сектор по принцип да инвестира в дисциплинирани и последователни усилия за профилактика на рака.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ракът е една от главните причини за смърт в света, като броят на случаите нараства с тревожни темпове. Следователно считаме, че е важна подкрепата на ЕС за усилията на държавите-членки за борба срещу рака, както беше отбелязано в доклада, както и за утвърждаването на колективните усилия за набелязване и съвместно ползване на информация, капацитет и експертни познания в сферата на профилактиката и контрола на раковите заболявания. Намаленият брой на заболяванията от рак в някои държави вследствие на приемането на политики за подобряване на профилактиката и лечението показва, че е добре да се следва този път. Докладът повдига различни важни въпроси, включително и необходимостта от първична профилактика и контрол на заболяванията, които могат да се развият в рак; значението на онкологичния скрининг; недостатъчните средства, налични в момента за борба срещу рака в ЕС, и по-конкретно общественото финансиране; необходимостта от намаляване на излагането на канцерогени в трудовата и в околната среда; потребността от актуализиране на списъците с канцерогенни вещества; и защитата на раково болните и хронично болните на работното място. В доклада можеха да бъдат разгледани и други проблеми като премахването – вместо намаляването – на неравнопоставеността по отношение на достъпа до лечение и свързаните с него грижи за раково болните.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма.(PL) В качеството си на автор на писмената декларация № 71/2009 относно борбата с рака на гърдата в Европейския съюз, приета от Парламента, съм повече от доволна от съобщението на Комисията за „Действия срещу рака: европейско партньорство“.

В този документ се поставя проблемът за рака в ЕС и се определят цели на борбата срещу него. Независимо от факта, че здравните услуги де факто се управляват от държавите-членки, ЕС може, все пак, да предприеме действия за разширяване на спектъра от здравни грижи и да се превърне например в отлична платформа за размяна на добри практики. Държавите-членки сами трябва да решат дали ще се възползват от този допълнителен инструмент, изготвен от Комисията.

Предложението съдържа много конкретна цел, а именно, намаляване на тежестта, свързана с раковите заболявания в ЕС, с 15% до 2020 г. За да въведем на практика тази програма, трябва да постигнем интегриране на плановете на всички държави-членки за борба срещу рака до 2013 г. Следващата стъпка е намаляване със 70% на диспропорционалността в смъртността от рак сред европейските граждани, които се лекуват за това заболяване. Различията между държавите-членки с най-добрите и най-лошите резултати в това отношение са все още твърде големи.

Съобщението поставя също така акцент върху профилактиката и включва въвеждането на 100% скрининг на населението за рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректалния рак. Изразявам задоволство от факта, че отправеният неотдавна от нас призив, който се съдържа в писмената декларация № 71/2009, дойде в подходящ момент от работата на Комисията, която – надявам се – ще съдейства за бързото и надеждното прилагане.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на доклада за създаване на Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г.

Целта на това партньорство е изграждането на рамка за набелязване и съвместно ползване на информация, капацитет и експертни познания в сферата на профилактиката и контрола на раковите заболявания. Държавите-членки трябва да действат заедно, особено в областта на онкологичния скрининг. В Европа един от всеки трима европейци ще заболее от рак по време на своя живот. Една-трета от случаите на рак обаче са предотвратими, а профилактиката предлага най-изгодната в икономическо отношение дългосрочна стратегия за намаляването тежестта, свързана с раковите заболявания.

Доволна съм, че мнозинството в залата гласува в подкрепа на предложенията, които направих като докладчик по становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, като например необходимостта от по-голямо насърчаване на публично-частните партньорства за стимулиране на научните изследвания и скрининга, особено в областта на медицинската образна диагностика.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Въпреки че здравето е отговорност на всяка държава-членка, можем само да спечелим от приемането на глобален подход за профилактика и лечение на раковите заболявания и именно тази теза подкрепям сега. По този начин Европа ще спомогне за по-тясното сътрудничество между заинтересованите страни (гражданското общество, различните организации и други) с оглед на възможно най-ефективно разпространение на най-добрите практики в тази област, и по-конкретно за подобряване на ефективността на грижите за пациентите, като се вземат предвид психосоциалното и психическо благополучие на болните. Това партньорство ще спомогне и да се гарантира, че свързаните проблеми като неравнопоставеността, с която пациентите с това заболяване се сблъсква, също не се пренебрегва. Това е от основно значение за подобряването на ежедневието на болните от рак. Приветствам също и приемането на 19 април на писмената декларация, която подкрепих, призоваваща всички държави-членки да въведат национален скрининг за рак на гърдата и Комисията да изготвя доклад относно последващите действия на всеки две години. Ракът на гърдата остава главната причина за смъртност на жените във възрастта от 35 до 59 години.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Според Световната здравна организация ракът е основната причина за смъртност в света. Понастоящем всеки трети европеец е с диагноза рак, а всеки четвърти умира от това заболяване. За съжаление, застаряването на населението също ще допринесе за увеличаване на заболеваемостта от рак през следващите няколко десетилетия. Смятам, че за да се справим с този ръст, трябва да подобрим националните планове за борба срещу рака и да проведем много по-ефективна информационна кампания, насочена към хората в ЕС. Децата следва да бъдат научени на здравословен начин на живот от най-ранна възраст, което в бъдеще ще доведе до по-малък брой случаи на раково болни. Експертите смятат, че една-трета от всички случаи могат да бъдат предотвратени, но за да се случи това, ЕС трябва да увеличи финансирането за борбата срещу рака. Така ще стане възможно извършването на научни изследвания и създаването на широкообхватна програма за профилактични мерки срещу рака във всички държави на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Общественото здраве е един от приоритетите на ЕС. Борбата срещу всички форми на рак е част от него, тъй като заболяването е отговорно за смъртта на милиони европейски граждани всяка година. Всички знаем, че профилактиката и ранната диагностика са от съществено значение за ефективната борба с рака, така че преобладаващата част от усилията трябва да бъдат съсредоточени в тази област. Много е важно да се развиват усилия за борба с трите вида рак, които причиняват най-много смъртни случаи – рака на белите дробове, на дебелото черво и на гърдата – без да пренебрегваме останалите видове.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. − (DE) В цяла Европа ракът е най-сериозната заплаха за здравето, а смъртността от това заболяване е висока. От три милиона нови заболели, 1,7 милиона няма да оцелеят. Ранната диагностика и лечение могат да подобрят значително тази статистика. Не само трябва да инвестираме в лечение на територията на цяла Европа, но и да осигурим подкрепа за профилактичните мерки. Трябва да превърнем транснационалното сътрудничество в приоритет, за да можем трайно да спрем разпространението на рака. Този доклад трябва да се разглежда като положителна стъпка в правилната посока, затова гласувах в негова полза.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), в писмена форма.(PL) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент за „Действия срещу рака: европейско партньорство“. Следва да подкрепим всички мерки, предназначени за борба с рака и за свеждането до минимум на последиците от него. Все още медицинската наука не е в състояние да спре рака, който се превръща в един от най-големите бичове на човечеството. Фактът, че през 2006 г. ракът е бил втората най-честа причина за смъртност, е ужасяващ. Има много причини за рака, но често пъти те не могат да бъдат определени и диагностицирани. Възможно е обаче да се предотврати развитието на рак и да се ограничат последиците от него в близо 30% от случаите. За да постигнем това, се нуждаем от подходящи национални програми за извършване на тестове. Европейският съюз, действайки в интерес на своите граждани и поради необходимостта от гарантиране на тяхната безопасност, трябва да осигури разработването на подходящи методи за ранна диагностика на заболяването, профилактични мерки и модерна терапия. Много държави-членки са успели да постигнат напредък в борбата срещу рака по различни начини, включително и чрез прилагането на стратегии за забрана на тютюнопушенето и конкретни методи на профилактика. Подобни мерки следва да се приложат навсякъде в Съюза, но с много по-голяма интензивност и ефективност. Прогнозите за следващите години по отношение на заболеваемостта и смъртността от рак не са оптимистични. Знанието, че независимо от различните методи за диагностика и лечение, много хора ще умрат от рак, винаги ще носи горчивина и тъга. Нека обаче да се погрижим гражданите ни да разберат, че по този въпрос могат да разчитат на пълната ни подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), в писмена форма. (FR) Намаляването на случаите на заболяване от рак в Европейския съюз с 15% от настоящия момент до 2020 г.; това е амбициозната цел на Европейското партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г. Тази цел бива подкрепена днес от вота на Европейския парламент за доклада Peterle. Това гласуване е отговор, който е на висотата на предизвикателството, въпреки че според Световната здравна организация през 2010 г. ракът ще бъде основната причина за смъртност в света и ще изпревари сърдечно-съдовите заболявания.

Само през 2010 г. 3 милиона европейци ще развият рак, а почти 2 милиона ще умрат от това заболяване. Спешно трябва да направим повече в областта на системния скрининг за най-често срещаните видове рак: рака на белите дробове, колоректалния рак и рака на гърдата. Насърчаването на революционен пробив в онкологията означава също подкрепа за научноизследователската дейност в областта на канцеростатичните свойства на някои храни, както и насърчаването на ранния скрининг за тумори с помощта на последната дума на науката в биомаркерните техники: комплексни тестове на урина или кръв. Всички тези мерки имат твърдото намерение да разнообразят предоставянето на грижи за пациентите, така че 2010 г. да стане година на реагирането и Европейският съюз не само да подкрепя, но и да вдъхновява националните програми за действия срещу рака.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Разбира се, гласувах в подкрепа на този важен доклад, който е от съществено значение за профилактиката на раковите заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), в писмена форма.(PL) Категорично подкрепям доклада на Европейския парламент относно съобщението на Комисията за „Действия срещу рака: европейско партньорство“. Според данни на Международната агенция за изследване на рака всеки трети европеец получава диагноза рак, а всеки четвърти умира от него. Тази година 3 милиона европейци ще развият рак и почти 2 милиона се очаква да починат от него. В Полша около 100 000 души годишно стават жертви на рака, а 70 000 умират. Борбата срещу рака е една от постоянните области на действия на ЕС в областта на общественото здраве. Договорът от Лисабон подчертава компетентностите на Съюза по отношение на подкрепата, координирането или допълването на действията на държавите-членки за защита и подобряване на здравето. Конкретни действия във връзка с тези намерения можем да открием в инициативата на Комисията, наречена „Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г.“. Целите на това партньорство, и по-конкретно на профилактичните мерки, са изключително важни за ограничаването на заболеваемостта от рак. Ограниченията, поставени върху финансовите средства за постигането на тези цели са обезпокоителни. В съобщението целите са определени за 10-годишен период, докато бюджетът на Комисията осигурява само краткосрочна финансова подкрепа. Следователно призовавам за: увеличаване на субсидиите, особено за профилактични програми в областта на регионалната политика и Европейския социален фонд; по-ефективно прилагане на наличните средства в рамките на Седмата рамкова програма например за по-добро координиране на научните изследвания; и увеличаване на средствата, планирани в новата Финансова перспектива.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. − (LT) Ракът е най-големият здравословен проблем в Европа и в целия свят. За съжаление, днес ракът все още нараства със скоростта на епидемия. С повече от 3 милиона нови случаи и 1,7 милиона смъртни случаи в ЕС всяка година, ракът представлява втората най-важна причина за смъртност и заболеваемост. В момента всеки трети гражданин на ЕС ще получи диагнозата рак, а експертите предвиждат, че тежестта, свързана с раковите заболявания, ще се увеличи рязко поради застаряването на населението. Трябва да се вземат спешни мерки за подобряване на контрола и профилактиката на раковите заболявания в ЕС. Положението е особено сериозно в Литва. Статистическите показатели за различните видове рак са сред най-лошите в целия ЕС. Затова специално приветствам резолюцията на Европейския парламент за борба срещу рака в разширения ЕС и Европейското партньорство за действия за борба рака за периода 2009-2013 г. на Европейската комисия, което е нов опит да се съберат заедно заинтересованите страни, за да работят съвместно в духа на полезното партньорство. Ракът е социален и политически проблем, не само здравословен. За неговото решаване са необходими съвместни усилия на европейско, национално, регионално и местно равнище. Бих искал да подчертая, че Договорът от Лисабон ясно определя компетентността на Съюза за подкрепа, координиране или допълване на действията на държавите-членки. Споделяната от нас цел е да помогнем на държавите-членки да се борят с рака и да предоставят рамка за набелязване и съвместно ползване на информация, капацитет и експертни познания в сферата на профилактиката и контрола на раковите заболявания.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), в писмена форма.(PL) Днес гласувахме върху предложението за резолюция, изготвено от словенския колега г-н Peterle от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), относно борбата срещу рака. Разбира се, аз подкрепих приемането на предложението на Европейската комисия за създаване на Европейско партньорство за действия за борба с рака за периода 2009-2013 г. Тази нова форма на сътрудничество има за цел да подкрепи усилията на държавите-членки в борбата срещу рака. Медицинските статистики показват, че над 3 милиона нови случаи и 1,7 милиона смъртни случи се регистрират годишно в Европа. Това означава, че всяка година ракът заема второто място сред най-сериозните заболявания и причини за смъртност. Като част от европейското партньорство държавите-членки трябва да изготвят възможно най-бързо интегрирани планове за борба с това жестоко заболяване, така че да бъде възможно намаляването на заболеваемостта от него с 15% до 2020 г. Не трябва да забравяме обаче, че в тази неравна борба най-важният фактор е профилактиката. Това е икономически най-изгодната мярка, защото една-трета от случаите на ракови заболявания са предотвратими. Следователно следва да подкрепяме профилактичните мерки като част от медицинските практики, а същевременно и в контекста на все по-здравословен начин на живот.

 
  
  

Доклад: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Важността на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) се дължи на ключовата им роля за стартиране на истинска революция в света на науката не само защото възвестяват появата на обществото на знанието, но и защото превръщат в реалност устойчивия подход към използването на природните ресурси.

Предвид тези съображения не е възможно, в конкретния случай на новите технологии, насочени към енергийна ефективност, да пренебрегнем факта, че ИКТ са важен източник, чрез който да гарантираме, че напредъкът върви ръка за ръка със зачитането на планетата, като по този начин те гарантират, че както домакинствата, така и промишлеността могат извлекат икономически ползи от спестяваните ресурси. Политиката на спестяване на енергия ще характеризира устойчивостта на европейския социален модел, което е причината да гласувам в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма. (RO) Преминаването към интелигентно отчитане може да намали енергопотреблението с до 10% на европейско равнище, защото ще улесни двупосочния пренос на информация между мрежовите оператори, доставчиците на енергия и потребителите. Анализите показват, че интелигентното използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) може да намали енергопотреблението в сградите, които понастоящем имат дял от 40% от общото европейско потребление на енергия, до 17%. Тези цифри водят до общо намаление на въглеродните емисии до 27% само в транспортния сектор.

Тези прогнози могат да служат само като насърчение в стремежа към пълноценно използване на съвременните технологии. Макар да не е възможно тези технологии да бъдат приложени хармонично и в краткосрочен план в целия Европейски съюз, важно е, че всички държави-членки са наясно с възможността за използване на съвременни технологии за намаляване на въглеродните емисии, имайки предвид амбициозните цели от програмата „Европа 2020“.

Секторите на строителството и транспорта са сред най-големите потребители на енергия и могат да ускорят прилагането на съвременни технологични системи. По сходен начин използването на природните ресурси може да вреди в по-малка степен на околната среда и да отделя по-малко въглерод, когато се използват новите технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат съществено значение за насърчаването на европейския икономически растеж. Тяхното влияние върху енергийния сектор е свързано и с дълбоки промени в обществото ни, правейки го по-децентрализирано и по-гъвкаво, превръщайки разпределението в синоним на по-големи блага. Използването на ИКТ и технологиите за мрежи ни дава възможност да подобрим ефективността на нашето енергопотребление например посредством развитието на мрежи за пренос на електроенергия, интелигентни сгради, интелигентни домове и интелигентно отчитане, както и екологично ефективен транспорт. Важно е обаче да продължим да използваме възможностите за нововъведения, които ни предлагат ИКТ. Развитието на иновативна интелигентна мрежа в Европа е от съществено значение, като тя ще предвижда инструменти за отчитане и наблюдение на ефективността на енергопотреблението, въвеждането на интелигентното отчитане в съответствие с графика, предвиден в третия пакет за енергийния пазар. По този начин потребителите ще могат да управляват своето потребление на енергия и така да бъде изравнена кривата на търсенето. ИКТ могат също така да играят важна роля за измерването и отчитането на общите последици от изменението на климата и за оценяването на мерките за опазването на климата, като с това допринасят за усъвършенстване на политиката в областта на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах „за“ доклада относно прилагане на възможностите на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика. ИКТ могат да придобият важна роля при намаляване на въздействието на изменението на климата, като намалят енергопотреблението, повишат енергийната ефективност и интегрират възобновяемите енергийни източници.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) В момент, когато приоритети са намаляването на емисиите на въглероден диоксид и на парникови газове, както и инвестициите във възобновяеми енергийни източници и „зелени“ технологии, този доклад идва тъкмо навреме. Ето защо е от съществено значение да обсъдим такова представяне на мерки за прилагане на възможностите на информационните и комуникационните технологии, насочени към осъществяване на прехода към по-енергийно ефективна икономика, което е възможно най-евтино за обществеността и за предприятията. Действително е от ключово значение да насърчаваме устойчив растеж, който намира отражение в благосъстоянието на населението и икономиката в момента, а също и в солидарността към бъдещите поколения.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Информационните и комуникационните технологии могат да дадат съществен принос за енергийната ефективност на икономиката на Европейския съюз, по-специално в строителния и транспортния сектор. В този контекст приветствам усилията на Комисията да насърчава интелигентното отчитане и интелигентните мрежи в производството, разпределението и използването на енергия. По-специално, бих подчертал призива към държавите-членки да улеснят достъпа до широколентов интернет за всички граждани на Европейския съюз с цел гарантиране на равен достъп до онлайн услуги.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Несъмнено прилагането на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) може да улесни прехода към енергийно ефективна икономика, тъй като това е и начин за намаляване на енергопотреблението, повишаване на енергийната сигурност и спомага за намаляване на щетите върху околната среда, по-конкретно на емисиите на парникови газове.

Въпреки това ни е известно, че има бавен напредък по отношение на използването на потенциала за енергийна ефективност и пестене на енергия не само поради това, че съществуващите групи с икономически интереси преследват своя собствена изгода, а и поради малката подкрепа за необходимите промени.

Ето защо подкрепяме различните предложения, включени в доклада, по-конкретно тези, които предвиждат стимулиране на използването на ИКТ при планирането на нова транспортна политика и увеличаване на интермодалността на транспортния сектор, както и предложенията, които призовават Комисията да разработи различна визия за приоритетна помощ, отчитайки тези въпроси за използването на ИКТ за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика в различни области освен транспорт и мобилност, като например промишленост, здравеопазване и жилищно строителство.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) В продължение на няколко години Европейският съюз си поставя важни цели, свързани със спестяването на енергия и намаляване на въглеродните емисии. Секторът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) несъмнено е един от начините за подобряване на енергийната ефективност на отделните държави-членки. Всъщност ИКТ може да помогне за наблюдението и управлението на потреблението на енергия и да осигури нови приложения и технологии, които да подобрят използването на природни ресурси и да насърчат използването на по-чисти производствени и промишлени процеси. Обширните допитвания, организирани от Европейската комисия, изясниха начина, по който ИКТ може да допринесат за енергийната ефективност. Европейската комисия е изчислила, че основаните на ИКТ системи са в състояние да намалят потреблението на енергия в сградите, изчислявано на около 40% от общото европейско потребление на енергия, до 17%, а на въглеродните емисии в транспорта – до 27%. Организацията на градовете, постигната благодарение на ИКТ, може в значителна степен да намали енергийното въздействие на градските зони. Следователно трябва да се насърчи разпространението на добри практики и да се повиши осведомеността на органите, вземащи решения на местно равнище, относно възможностите за използване на потенциала на ИКТ.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Европейският съюз потвърди отново ангажимента си до 2020 г. да намали с 20% въглеродните емисии. Изпълнението на този ангажимент би било трудно без цялостното използване на потенциала на ИКТ. ИКТ могат на практика да намалят значително емисиите на въглероден диоксид.

ИКТ имат дял от 1,75% от въглеродните емисии в сектора на услугите и генерират 0,25% от емисиите, които се дължат на производството на оборудване, основано на ИКТ, и електронни потребителски стоки. Останалите 98% от емисиите се дължат на други икономически и обществени сектори. Следователно е добра идея да се хармонизират методите за измерване и количествено изразяване на енергийните показатели, така че да разполагаме с данни, които да ни дадат възможност да разработим иновативни стратегии за енергоспестяване и да предотвратим явлението „зелени заблуди“.

В този контекст бих искал да подчертая, че ИКТ могат да играят съществена роля за постигането на основните цели, дотолкова, доколкото те присъстват във почти всички сектори на икономиката и могат да помогнат за повишаване на производителността с над 40%. Поради тези причини потвърждавам пълната си подкрепа за тази стратегия, която съчетава подходящо икономическо и промишлено развитие с екологично устойчива стратегия.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. – (RO) Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) предлагат във всяка държава-членка начин за повишаване на енергийната ефективност и предоставят нови приложения и технологии за подобряване на използването на природните ресурси и за трансформиране на промишленото производство и процеси в екологично ефективна икономика. Основаните на ИКТ системи са в състояние да намалят потреблението на енергия на сградите, изчислявано на 40% от общото европейско потребление на енергия, до 17%, а също и да намалят въглеродните емисии в транспортния сектор до 27%. В сектора на ИКТ са заети 6,6 млн. души в 27-те държави-членки на Европейския съюз, той стимулира капацитета за иновации на всеки сектор и допринася за 40% за глобалния ръст на производителността. Европейската комисия и Комитетът на регионите трябва спешно да изготвят „практическо ръководство за областни и местни органи“ относно начините за подобряване на енергийните показатели чрез новаторско използване на ИКТ. То ще изясни начина, по който органите могат използват ИКТ в своите планове във връзка изменението на климата. Също така в ръководството ще бъде описано и как Кохезионните фондове могат да се използват за подпомагане на бизнес партньорства при създаването на новаторски приложения на ИКТ, за да се насърчат и подкрепят градовете и общините да използват ИКТ за намаляване на емисиите.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Ние, Зелените, гласувахме в подкрепа на доклада. Всички първоначални части на текста, които някои групи искаха да бъдат заличени, бяха запазени.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма. (EN) Бях докладчик по становището на комисията по околна среда за този доклад и съм напълно наясно с потенциала на сектора на ИКТ да допринесе за значително спестяване на енергия в Европейския съюз, по-конкретно в секторите на строителството и транспорта. Трябва обаче да имаме предвид и т.нар. „цифрово разделение“, което съществува както в самите държави-членки, така и между тях. То води до социално и икономическо неравенство и намалява капацитета на ИКТ да допринесе за широкомащабни ползи по отношение на енергийната ефективност. От първостепенно значение е всеки да има достъп до високоскоростен интернет. Държавите-членки, с помощта на Комисията, следва да положат повече усилия за изграждане на необходимата инфраструктура, която да гарантира, че всички европейски граждани и предприятия могат да се възползват от наличните технологии. Това ще окаже пряко въздействие на неравенството и несправедливостта, създадена от цифровото разделение, и е единственият начин да се гарантира, че потенциалът на ИКТ по отношение на енергийната ефективност е използван в максимална степен.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) Предвид факта, че мерките, предприети за постигане на целта за 20% спестяване на енергия до 2020 г., действат твърде бавно възниква необходимостта от повишаване и ускоряване на нововъведенията в информационните и комуникационните технологии и от постигане на значително увеличение на дяла на енергията, получавана от възобновяеми енергийни източници. Следва да се отбележи, че с ръста в транспортния сектор, емисиите на въглероден диоксид също се увеличават с бързи темпове. Затова следва да бъде поставен акцент на прилагането на информационните и комуникационните технологии именно в този сектор с цел не само да бъдат намалени емисиите, но и да не се допуска увеличаването им. ИКТ решенията трябва да бъдат включени при планирането на новата европейска транспортна политика. Това може да доведе до намаляване на интензивността на транспортния трафик, което от своя страна ще окаже благоприятно въздействие върху околната среда. Всички тези мерки ще доведат не само до измерими ползи за климата, но също така ще намалят разходите, свързани с енергопотреблението, и до създаването на екологични работни места. Следва обаче да се има предвид, че новите държави-членки нямат възможност да се адаптират така бързо към изискванията, въведени от Европейския съюз. Следва да отчетем и интересите на тези държави, тъй като те представляват значителна група, която все още използва традиционните енергийни източници. За да променим това, са необходими финансови средства и време.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Подкрепям инициативата на Европейската комисия да използва информационните и комуникационните технологии (ИКТ), за да подобри енергийната ефективност на Съюза и да повиши конкурентоспособността на европейската промишленост. Според изчисленията, представени от Европейската комисия, използването на ИКТ е отлична мярка, която дава възможност да намалим енергопотреблението и същевременно да намалим емисиите на въглероден диоксид до 27%, което е изключително важно. Това също така ще намали вредите за околната среда. Напълно съм съгласен и подкрепям становището, изразено от докладчика, че приложението на ИКТ ще стимулира европейската промишленост и пазара на нови технологии и това ще допринесе за съживяване на пазара и създаването на нови работни места. Считам, че е необходимо да бъдат предприети всички мерки както за това ИКТ да започнат да се прилагат в държавите-членки, в които те все още не се прилагат, така и прилагането им да бъде подобрено на местата, където вече се прилагат. Искам, по-конкретно, да подчертая важността на ИКТ за планирането на новата европейска транспортна политика. Логистиката е важен фактор за рационализирането на транспорта и намаляването на въглеродните емисии. Важно е да бъде призната необходимостта от увеличаване на публичните и частните инвестиции в ИКТ инструменти, за да се разработи интелигентна енергийна инфраструктура за транспорта. Използването на интелигентни транспортни системи (ИТС), приложени в пътния транспорт и съчетани с други видове транспорт, може да спомогне за намаляване на задръстванията и вредното им въздействие върху околната среда. Като член на комисията по регионално развитие (REGI), искам да подчертая, че трябва да насърчаваме държавите-членки да разпространяват добрите практики и да повишим осведомеността на органите, вземащи решения на местно равнище, относно възможностите за използване на потенциала на ИКТ.

 
  
  

Доклад: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Бялата книга на Европейската комисия „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“ съдържа много идеи, върху които трябва да се съсредоточим, понастоящем и в бъдеще, за да ограничим заплахата, свързана с глобалното затопляне.

Затова приветствам, по-конкретно, пасажа от доклада, в който се набляга на важността на включването на измерението на адаптацията в политиките на ЕС, независимо дали се отнася за селското стопанство, рибарството или управлението на горите, чрез хоризонтален и междусекторен подход, който може да гарантира последователността на мерките, които ще бъдат прилагани понякога.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), в писмена форма.(RO) Европа преминава през период, в който тя трябва да отчете неотложната необходимост да вземе мерки за намаляване въздействието на дейността на човека върху климата. Бялата книга относно изменението на климата е крачка напред към стандартизиране на действията, целящи намаляване емисиите на въглерод на европейско равнище.

Предвид амбициозната цел за намаляване с 20% на емисиите на парникови газове към 2020 г., Европейският съюз трябва да действа много по-бързо, отколкото в момента. Държавите-членки, нови и стари, са задължени да полагат по-големи, равностойни усилия и да разберат, че предотвратяването или лечението на една болест на първоначалния й стадий има по-голяма вероятност да доведе до успех, отколкото лечението на хронично състояние.

Би било тъжно, ако Европа разбере прекалено късно, че изменението на климата може да се отрази на шанса на селското стопанство да бъде жизнеспособно като основен източник на храна за населението както на Европа, така и на света. Вече ежегодно се сблъскваме с екстремни метеорологични условия, суши и наводнения. Сега е трудно да си представим, че би могло да бъде и по-зле. Експертите обаче не са настроени много оптимистично. Ето защо мерките, целящи смекчаване въздействието на дейността на човека върху климата, са от решаващо значение за запазване на нормалното положение.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам инициативата на Европейската комисия да представи широка политическа рамка за европейските действия по политиката за адаптиране към климата. Мерките за смекчаване и адаптиране обаче не трябва да бъдат изолирани. Бих наблегнала на значението на Директивата за Схемата за търговия с емисии (СТЕ), съгласно която държавите-членки следва да отделят поне 50% от приходите от СТЕ за мерките за смекчаване и адаптиране. Също така считам, че допълнителните мерки трябва да бъдат с приоритет, за да се подкрепи стратегията на ЕС, която цели да постигне 20% нарастване на енергийната ефективност към 2020 г., с идеята тази цел да стане правнообвързваща на равнище на ЕС. От представените мерки за адаптиране бих наблегнала на солидарността между държавите-членки спрямо необлагодетелстваните и най-засегнатите от изменението на климата региони. За постигане на тази солидарност е важно Комисията да разгледа подкрепата за публичните средства, предвидени за международно сътрудничество в предстоящата Осма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, за да се подпомогне борбата й с изменението на климата. Искам също да подчертая важността на ролята на научните изследвания и технологиите за развитието на общество с ниски емисии на въглерод в светлината на неотдавнашното съобщение на Комисията относно Стратегическия план за енергийни технологии и логиката на взаимодействие между публичния и частния сектор, както и между финансирането на равнище на Съюза, а също и на национално и регионално равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Аз гласувах в подкрепа на резолюцията, която приветства Бялата книга на Комисията за стратегията на ЕС „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“ и предлага набор от мерки в няколко области на политиката. Дори и да успеем да задържим глобалното затопляне на безопасни равнища, изменението на климата води до неизбежни последици, които изискват усилия за адаптиране. Устойчивостта на климата и адаптирането трябва да бъдат включени във всички области на политиката и особено в тези, които имат отношение към водите, почвите, селското стопанство и рибарството и крайбрежните райони. Биоразнообразието е изложено на риск, но е необходимо също да се гарантира, че изменението на климата ще бъде взето предвид при градоустройственото, транспортното и инфраструктурното планиране. Структурите за гражданска защита следва да наблегнат върху подготовката си за наводнения и суши. Важно е да не се забравят социалните и здравните последици на това предизвикателство. То може да се отрази сериозно на респираторното здраве и да увеличи честотата на трансмисивните заболявания. Лишените от добри условия за живот общности, бедните деца и възрастните хора са сред най-уязвимите на рисковете за здравето, породени от изменението на климата. Приходите, получени от Схемата за търговия с емисии, трябва да подпомогнат усилията за адаптиране, а бюджетът на ЕС трябва да отразява неотложността на справянето с тези предизвикателства.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Аз гласувах „за“ доклада относно Бялата книга на Комисията: „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“. Мерките за адаптиране са необходими, за да посрещнем предизвикателствата на изменението на климата. Считам, че адаптирането към изменението на климата е необходимо и ще ни помогне да подобрим съществуващите системи за управление в извънредни ситуации – управление, което би могло да стане по-ефективно чрез съчетаване на спътниково и наземно наблюдение.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както казах вчера във връзка с гласуването на доклада Le Foll относно селското стопанство в ЕС и изменението на климата, екологичните съображения, макар и да са обосновани и необходими, трябва да бъдат внимателно претеглени спрямо въздействието на предложенията , свързани с устойчивостта и производителността на селското стопанство. Същото важи за всички отрасли на дейността, така че от съществено значение ЕС да създаде стратегия за справяне с изменението на климата, като сериозно се ангажира с устойчивото развитие и опита да намали въглеродните си емисиите, без по този начин да изложи производствените си дейности – особено промишлеността – на риск. Всяка политика в областта на изменението на климата трябва – особено на фона на икономическа и финансова криза – да се стреми към икономическа ефективност и устойчивост, поставяйки иновациите и научните изследвания в услуга на новите техники и решения, които са по-екологосъобразни и са също толкова ефективни и конкурентоспособни. Ударението трябва да се постави върху чистите източници на енергия, по-ефективното използване на природните ресурси и солидни инвестиции в научни изследвания и технологии, които са по-екологосъобразни; това ще даде възможност да се запази европейската конкурентоспособност и ще позволи създаването на повече работни места при едно устойчиво развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС трябва да запази и заздрави водещата си роля в международната борба с изменението на климата. Научните изследвания в тази област са от съществено значение, ако искаме да тръгнем по път, който е правилен и безопасен, било то за борба с изменението на климата или за адаптиране към него. Въпросът за адаптирането е междусекторен и засяга няколко секторни политики. Трябва да има по-голяма политическа координация на държавите-членки в тези области. Всъщност аз подкрепям идеята да бъде задължително националните планове за адаптиране да се основават върху една обща европейска рамка. Считам, че трябва да имаме общи европейски политики в области, като например води, енергетика и гори; например отново бих посочил необходимостта от европейска харта за рисковете за бреговите граници. Спешно е необходим анализ на рисковете, които изменението на климата носи за най-уязвимите региони на Европа. Считам също, че трябва да има европейски показатели за ефективността на обществените системи за водоснабдяване. Бих подчертал също, че природните екосистеми са най-важните въглеродни поглътители на Земята, като улавят 50% от световните годишни емисии на парникови газове и допринасят както за смекчаването, така и за адаптирането.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Докладът е в съзвучие с убеждението, че изменението на климата е глобално, бедствено и неминуемо човешко по произхода си. Също както това убеждение, което е станало почти религиозно и вече не се подлага на обсъждане, то е прекалено. Както всичко прекалено, то е смешно. По този начин, без дори да се изчака научна оценка, следва да се приложи един съвсем превантивен принцип за справяне с най-лошите възможни сценарии по отношение евентуалното въздействие на така нареченото глобално затопляне върху екосистемите, но също и върху жилищни райони, промишлени съоръжения и така нататък. Отбелязвам мимоходом, че такова благоразумие рядко се проявява при други мерки, свързани с околната среда и човешкото здраве, например при генетично модифицираните организми (ГМО). Въз основа на реални или въображаеми рискове, като се започне от болести, може би свързани с глобалното затопляне, и се стигне до горски пожари, за които се твърди че се дължат единствено на същото това явление, преминавайки също през наводнения и прегряване на основни електроцентрали, ни призовават да приемем намесата на Комисията и на европейските политики в абсолютно всички области, включително и ползването и на най-малките парчета земя. Жалко, че толкова много дървета, колкото и да са признати за въглеродни поглътители, са били пожертвани за отпечатване на този текст. Както е казал поетът: хей, дървосекачо, спри се за момент.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), в писмена форма.(PL) Неизбежното изменение на климата принуждава обществото и икономиката на Европейския съюз да се приспособят към нова действителност. Мисля, че е необходима политика за адаптиране, която да е подходяща за естеството и вида на промените, които стават, и също така да включва стратегия за защита на районите, изложени на най-голям риск. Напълно съм съгласен с докладчика и мисля, че за да съгласуваме тези мерки по-добре, е особено важно да внедрим система за обмен на информация и наблюдение на международно равнище, но също и на регионално и местно равнище. Доволен съм преди всичко от акцента върху значимата роля на общата селскостопанска политика, която в процеса на адаптиране към изменението на климата играе решаваща роля като пазител на екосистемите и биологичното разнообразие. Следователно според мен проектите, които предотвратяват или облекчават последиците от сушите и наводненията, подпомагащи стопаните, които работят в трудни условия, са много важни.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Аз гласувах в подкрепа на цялото предложение за резолюция относно Бялата книга на Комисията, озаглавена „Адаптиране спрямо изменението на климата: към европейска рамка за действие“, защото, считам, че това е от особен интерес за Европа като цяло, както и за Италия, по-конкретно, вследствие на нейните геоклиматични характеристики. В действителност има безспорни трудности в управлението на водните ресурси на Италия, както е ясно не само от честите суши на юг през летните месеци, но също и от някои случаи на наводнения като това, което стана през месец декември с река Серкио в Тоскана. В Италия имаме и ужасния проблем с летните пожари, поради което наистина е от решаващо значение да подобрим условията по безопасността. Макар и проектът на Бялата книга понастоящем да е само първоначална отправна рамка, според мен той със сигурност се явява значим принос, особено по отношение на управлението на извънредните ситуации. В същото време той очертава общ стратегически подход за повишаване на издръжливостта на ЕС към въздействията от изменението на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Andres Perello Rodriguez (S&D), в писмена форма. (ES) Голяма част от Парламента, като испанската делегация от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, официално се противопостави на параграф 41 на резолюцията, който изисква принципът на субсидиарността да бъде приложен в политиката в областта на почвите. Ние всички отчитаме различията, съществуващи между отделните региони на Съюза, но именно това е причината, както посочва резолюцията, Южна Европа е особено чувствителна към изменението на климата и се нуждае от Европа и нейните общи политики. Това е въпрос на солидарност, от която целият ЕС би спечелил. Поради това изразяваме дълбоко съжаление за изчезването на първото предложение от текста, с което г-н Prodi поиска Директивата за земята да бъде деблокирана в Съвета. От решаващо значение е да въведем този законодателен инструмент, който е съществен за адаптирането, и по-конкретно за справяне с риска от влошаване и опустиняване на земята. Вярно е, че рискът е по-изразен в Южна Европа, но нека не забравяме, че изменението на климата засяга всички дадености на околната среда в Европа. Тези, към които резолюцията е адресирана, следва да знаят, че голяма част от Парламента продължава да призовава за една подпомагаща и обща политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Ние, като Зелени, гласувахмe в подкрепа на доклада. Добрите новини са, че изменението, целящо акцента по отношение на ядрената безопасност да отпадне, претърпя неуспех.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) Резултатите от работата, проведена от учени, показват, че последиците от изменението на климата ще имат все по-голямо влияние върху природната среда и икономиката, както и върху ежедневието ни. Следователно предприемането на мерки, целящи адаптиране към сегашните и бъдещите последици от изменението на климата, е сериозно предизвикателство за обществото в целия свят. Решенията относно най-добрите начини за адаптиране към изменението на климата трябва да се вземат въз основа на надеждни научни и икономически анализи, но не всички региони имат достъп до информация с необходимото качество. Затова идеята да се създаде платформа за наблюдение на изменението на климата изглежда добра. Платформата би била полезна за обмена на информация, опит и най-добри практики на европейско, регионално и местно равнище. Не съм сигурен обаче дали поемайки ролята на лидер в международната борба срещу глобалното затопляне на климата, както се препоръчва в документа, ЕС не се опитва да поеме прекалено голяма отговорност за глобалните въпроси. Струва ми се, че когато трябва да се справяме с предизвикателства като икономическа криза и необходимост да се осигури растеж, не следва да гледаме на разходите за борбата с глобалното затопляне на климата като приоритет. Независимо от мерките, които ще бъдат въведени за адаптиране към изменението на климата, трябва да се има предвид, че някои държави ще се сблъскат с изключително високи разходи по прилагане на политиките за адаптиране и ако тези държави бъдат оставени без финансова подкрепа, може да се стигне до увеличаване на различията в развитието на отделните държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), в писмена форма. (FR) В доклада ми в Комисията по транспорт и туризъм изразих съжаление относно липсата на внимание към транспортния сектор в европейската стратегия за адаптиране към изменението на климата, въпреки че той е от значително икономическо значение и е един от основните източници на емисии на въглероден диоксид. Затова аз приветствам факта, че докладът отново поставя транспорта в сърцевината на проблема. Трябва да положим съществени усилия, за да помогнем успешно на предприятията и потребителите да се адаптират към изменението на климата. Успехът на политиката ни зависи от това да бъдат задействани адекватни и новаторски методи за финансиране, за да се ограничи възможно най-много въздействието върху хората, екологичния баланс и икономическите дейности. Освен това стратегията ни трябва да взема под внимание чувствителните географски райони например крайбрежните, морските и планинските райони, които са особено уязвими и ще понесат основния удар на изменението на климата, ако не вземем подходящи предпазни мерки. Нашият Парламент трябва спешно да приеме ефективни механизми за адаптиране за транспортния сектор, който не трябва повече да бъде просто причина за проблема, а трябва да стане и решение в борбата с изменението на климата.

 
  
  

Доклад: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (ECR), в писмена форма. (EN) При гарантирането на съотношението разходи/ползи, ефективното управление и предотвратяването на измамите са основните приоритети на групата на Европейските консерватори и реформисти (ECR) във връзка с бюджета на Европейския съюз. Ето защо ние подкрепяме целите на доклада Cozzolino и повечето от заключенията в него.

Групата на Европейските консерватори и реформисти обаче не може да подкрепи идеята за Европейска прокуратура. Има риск тази служба да бъде опасната първа стъпка към европейска компетентност в областта на наказателното право и акцентът върху създаването й е отвличане на вниманието от усилията да бъдат накарани съществуващите системи и органи да работят ефективно.

Тъй като предложеното от групата на Европейските консерватори и реформисти изменение относно премахването на параграфа, подкрепящ Европейската прокуратура, беше отхвърлено, групата се въздържа при последното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Въпреки че аз, подобно на докладчика, оценявам положително факта, че броят на финансовите нередности, докладвани на Комисията от държавите-членки, намалява от 1 024 млн. евро през 2007 г. до 783,2 млн. евро през 2008 г., считам, че целта ще бъде да се постигне равнище на финансови нередности от 0 млн. евро годишно. За да се постигне това, считам, че е необходимо да се приемат мерки, които установяват по-голяма прозрачност в борбата срещу данъчните измами, особено с ДДС, както и при всички финансови престъпления; по-голямо сътрудничество между правителствата в случай на трансгранични измами; подобряване на качеството на данните и постоянно актуализиране на националните бази данни, както и бързи реакции от страна на правителствата при искане на информация. Трябва също така да има по-добро администриране и контрол на заявленията при кандидатстване за кохезионните фондове, необходимо е да се предвиди и прилагането на санкции на държавите-членки, които не използват правилно тези средства. Бих искал също така да подчертая съществения принос на Европейската служба за борба с измамите към отчетеното намаляване на нередностите.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) В годишния доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността за 2008 г. се казва, че финансовото въздействие на нередностите, доколкото те са установени, е намаляло от 1 024 млн. евро през 2007 г. на 783,2 млн. евро през 2008 г., като това намаление засяга всички сектори, с изключение на преките разходи и предприсъединителните фондове. Аз бих акцентирал, по-конкретно, върху необходимостта от интегриране на данните за нередностите, като се изяснят допуснатите грешки и съмненията за измами за всички засегнати ресурси. Борбата с измамите и корупцията е важно задължение на европейските институции и държавите-членки, които трябва да предоставят всички необходими средства за провеждането на ефективна борба с този бич за обществото, така че да се защитят финансовите интереси на Съюза и неговите данъкоплатци.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) В настоящото време на икономическа и финансова криза нито едно евро от бюджета на Европейския съюз не може да се прахосва и това е още по-вярно, когато прахосването е резултат на измами, водещи до неправомерно изплащане на европейски средства. През годините наблюдавахме значително намаляване на нередностите. Въпреки това не можем да бъдем доволни от намаляването на нередностите до незначителни суми или почти до нула. Европейският съюз трябва да приеме механизми за контрол на бюджета, които са ефективни на етап ранно предотвратяване и разкриване на измами, така че публичните средства да се предоставят само когато действително ще се използват правилно, независимо от ефективното наказание за онези, които нарушават правилата, опитвайки се незаконно да си присвоят тези средства, които поначало са недостатъчни.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), в писмена форма. − (DE) За мен борбата с измамите е изключително важен въпрос, особено що се отнася до регионалните и предприсъединителните фондове. Предложените мерки за борба с измамите обаче са прекалено централистки. Поради това аз се въздържах от гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Радвам се, че финансовото въздействие на нередностите, доколкото те са установени, е намаляло от 1 024 млн. евро през 2007 г. до 783,2 млн. евро през 2008 г. (това намаление засяга всички сектори, с изключение на преките разходи и предприсъединителните фондове). Напълно подкрепям работата на Комисията и бих искал да припомня, че борбата срещу измамите и корупцията е несъмнено задължение на европейските институции и на всички държави-членки.

Като се има предвид особената икономическа ситуация, в която е изпаднала цяла Европа, съгласен съм, че е необходимо гарантиране на финансовите интереси на Европейския съюз и борба с организираната престъпност, която според националните показатели засилва капацитета си за договаряне на тайни споразумения в рамките на институциите именно чрез измами, насочени срещу бюджета на Европейския съюз.

Ето защо мисля, че е от решаващо значение да се приеме ефективно законодателство за подобряване на административното сътрудничество за борба срещу вредните данъчни практики и гарантиране на добро функциониране на вътрешния пазар. Във връзка с това аз подкрепям предложението за директива на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, подчертавайки значението на по-голямата отговорност на държавите-членки, като се започне от качеството на информацията, въвеждана в базите данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) При окончателния вот аз гласувах „за“. Предложеното от групата на Европейските консерватори и реформисти изменение, което аз не подкрепих, беше отхвърлено.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) Заслужава си да се отбележи, че през 2008 г. имаше значително намаляване на нередностите в сравнение с предходната година. Най-голямото подобрение се наблюдава в областта на разходите за селско стопанство. Докладът показва, че съответната прогнозна сума на нередностите е намаляла с 34%. Най-голям прираст обаче беше регистриран в областта на предприсъединителните фондове, при които неправилното изразходване на средства се е увеличило с цели 90,6%, но не трябва да забравяме, че става въпрос за държави, които не са членки на Съюза и им липсва опит. Въпреки подобрението на ситуацията през 2008 г., известна част от бюджетните средства на Европейския съюз все още са зле изразходвани. До известна степен това е резултат от липсата на ефективни механизми за контрол и надзор. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), която съществува от 1999 г., е отчитала много успехи в борбата срещу злоупотребите. Въпреки това важно е да се гарантира нейната пълна оперативна независимост. Подкрепям предложението на докладчика да се даде възможност на ОЛАФ да извлича повече ползи от вътрешните одити, извършени от Комисията, вместо да се разчита само на информация, предоставена от длъжностни лица или държави-членки. Каква роля следва да имат държавите-членки и техните системи за надзор и извършване на одит? Борбата с измамите в европейските проекти следва да бъде приоритет за нас. Честността и отговорността при изразходване на ограничените средства от бюджета на Европейския съюз ще ни позволи да съхраним фондове, които могат да бъдат използвани в борбата с последиците от рецесията. Не бива да забравяме, че средствата в бюджета на Европейския съюз принадлежат на всички нас – на данъкоплатците. Ето защо трябва да гарантираме, че те се изразходват по най-ефективния начин.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), в писмена форма. (LT) Бих искал да подчертая, че борбата с измамите и корупцията е важно задължение на европейските институции и всички държави-членки. Аз обаче бих искал да обърна специално внимание на факта, че в някои държави корупцията в разпределението на средствата на Европейския съюз е пряко свързана с дискредитиране на политиките, провеждани в тези държави. В тях се формират отделни политически и финансови кланове с цел контролиране на разпределението на средствата на Европейския съюз. Следователно Европейският парламент, Европейската комисия и другите важни институции на Европейския съюз следва да обърнат внимание на дискриминацията и дискредитирането на политики, политически организации, политически опоненти и опозиционни лидери на национално равнище. Европейският съюз, който стимулира демокрацията, трябва, на първо място, да гарантира, че опозиционните партии на държавите-членки имат възможност да работят, да се изразяват свободно и да контролират дейностите за предотвратяване на корупцията. Също така бих искал да подчертая, че парите на Европейския съюз следва да бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата на държавите-членки, за образование на хората и други подобни дейности. Инвестирането на европейски пари в инфраструктура ще бъде от полза както за държавата, така и за нейната търговия. Вече няма да има „бедни“ предприемачи, които искат, но не получават подкрепа. Освен това по този начин няма да се наложи да контролираме разпределението на средствата на Европейския съюз между хиляди заинтересовани страни, а именно, получатели на помощи, което би означавало, че хиляди измамници също ще изчезнат. Затова цялото внимание трябва да бъдe насочено към публичното използване на тези пари.

 
  
  

Доклад: Tamás Deutsch (A7-0062/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), в писмена форма. (IT) Искам да се възползвам от добрата възможност да изкажа мнение във връзка с гласуването на годишния доклад на Европейската инвестиционна банка, чието седалище е в Люксембург, за да изтъкна, както вече съм подчертавал по време на други обсъждани въпроси, колко е важно да се увеличи бюджетът за финансовите инструменти на Европейската инвестиционна банка в подкрепа на центровете за градско развитие и плановете за възстановяване.

Инструментите, които съществуват в момента, като фондът по програмата „Джесика“ (JESSICA), са едни от малкото инструменти за финансов инженеринг, които регионите или общините могат да използват за финансиране на проектите за градско развитие. Те засягат също така общинските жилища, но само по отношение на областите, които допълват проектите, както и реновирането с цел спестяване на енергия и подобряването на сградите. Ето защо аз използвам възможността, за да подчертая, че възможностите на фонда по програмата „Джесика“ следва да бъдат разширени с цел финансиране строителството и на нови сгради (които очевидно са екологосъобразни), тъй като по този начин ще се помогне на местните органи да решат също така жилищния проблем в нашите градове.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2008 г., като бих искала да я окуража да продължи дейността си за насърчаване на развитието на европейската икономика и подпомагане на растежа, стимулиране на заетостта и популяризиране на междурегионалното и социалното сближаване. Приветствам също факта, че Европейската инвестиционна банка отдава голямо значение на малките и средните предприятия (МСП), устойчивата енергия и смекчаването на последиците от изменението на климата, както и на инвестициите в райони, обхванати от цел „Сближаване“, на Европейския съюз, които са особено силно засегнати от наблюдавания напоследък икономически спад. Европейската инвестиционна банка реагира бързо на световната икономическа криза, по-конкретно чрез Плана за икономическо възстановяване, както и по отношение на онези държави-членки, които са най-сериозно засегнати от кризата. Аз обаче призовавам в бъдещите доклади да се изброяват подробно големите заеми, даващи възможност на Европейския фонд за регионално развитие да подпомага региони, прилагащи модерни в технологично отношение програми или такива, които са свързани с възобновяеми или екологично чисти енергийни доставки. Също така докладите за инвестиционния механизъм следва да включват информация относно резултатите на финансираните програми. Чрез осигуряване на подходящо финансиране Европейската инвестиционна банка трябва да играе по-голяма роля за подпомагането на инвестициите в инфраструктурата, екологосъобразните технологии, иновациите и малките и средните предприятия като част от стратегията „Европа 2020“.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) играе съществена роля в подпомагането на държавите-членки да се справят със сериозната икономическа, финансова и социална криза. С оглед на това аз считам, че увеличените средства, които се отпускат, по-конкретно за политиката на сближаване на Европейския съюз, са от решаващо значение за намаляване на въздействието на кризата върху най-необлагодетелстваните региони и най-силно засегнатите от кризата региони. Увеличеното финансиране за малките и средните предприятия, които представляват по-голямата част от предприятията в Европа, както и допълнителното финансиране за научноизследователска и развойна дейност ще способстват за по-нататъшното смекчаване на последиците от настоящата криза. Ето защо имайки предвид, че Договорът от Лисабон е влязъл в сила, както и настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с тежкото икономическо и социално положение, в което се намира Европейският съюз, от съществено значение е да се активизира дейността на Европейската инвестиционна банка, да стане тя по-прозрачна и да се поставят правилните приоритети.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е създадена през 1958 г. с Договора от Рим. ЕИБ, като дългосрочен кредитор на Европейския съюз, отпуска кредити на публичния и частния сектор за проекти от европейски интерес, като използва финансовите пазари и собствени средства. Нейната основна цел е да допринесе за интеграцията, балансираното и устойчиво развитие, както и икономическото и социалното сближаване на държавите-членки на Европейския съюз. През 2008 г. ЕИБ беше изправена пред безпрецедентни предизвикателства, тъй като световната икономическа криза обхвана и икономиките на Европейския съюз. Що се отнася до управлението на кризи, аз се радвам да изтъкна бързата реакция на ЕИБ спрямо световната икономическа криза чрез самостоятелно финансиране на увеличението на капитала, като по този начин повиши обема на кредитирането в подкрепа на Европейския план за икономическо възстановяване. Затова приветствам годишния доклад на ЕИБ за 2008 г. и неговото приемане, което окуражава банката да продължи дейността си за насърчаване на развитието на европейската икономика и подпомагането на растежа, стимулирането на заетостта и популяризирането на междурегионалното и социалното сближаване.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) играе изключително важна роля за икономиката на Европейския съюз, тъй като се явява гарант за финансирането на операциите в рамките на Европа, които са свързани с осигуряването на икономическо и социално сближаване, подготовката за основаната на знанието икономика; развитието на трансевропейските транспортни мрежи и достъпът до тях; подпомагането на малките и средните предприятия (МСП); опазването и подобряването на околната среда; и гарантирането на устойчива, конкурентна и безопасна енергия. Не би било възможно изпълнението на стратегията „Европа 2020“ без подкрепата на ЕИБ, която трябва да предостави средствата, необходими за осъществяването на проекти в областта на инфраструктурата, екологосъобразните технологии, иновациите и малките и средните предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), в писмена форма. (IT) Ролята на Европейската инвестиционна банка се разрастна през 2008 г. в резултат на финансовата криза. В условията на кризата на ликвидността ЕИБ продължи да предоставя кредити на публичния и частния сектор за проекти от европейски интерес, като използва финансовите пазари и собствените си ресурси. В допълнение към стимулирането на националните икономики Европейският съюз прие също така решение относно Европейския план за икономическо възстановяване, възлагайки важна роля на ЕИБ, особено по отношение на засиленото финансиране за малките и средните предприятия, енергията от възобновяеми източници и екологично чистия транспорт. В отговор на кризата ЕИБ ревизира в значителна степен целите си в посока нагоре, за да подпомогне предприятията и да насърчи икономическото възстановяване; ЕИБ увеличи значително обема на кредитите си, отпускайки 10 млрд. евро повече от очакваното. По-конкретно, кредитите за малките и средните предприятия се увеличиха с 42%. Освен това банката разработва нови финансови инструменти за разпределяне на риска, опростени процедури за отпускане на кредити и ускорява изпълнението на проектите в държавите-членки и в секторите, които са най-силно засегнати от кризата. В доклада се подчертава положителните последици от тези мерки, като в същото време се призовава за цялостни последващи проверки относно реалните последици от програмите за подпомагане на малките и средните предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Това беше лесно решение. Гласувах „за“ при окончателното гласуване.

 
  
  

Предложения за резолюции: Масови прояви на насилие в Jos, Нигерия (RC-B7-0247/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), в писмена форма. (IT) Предложението за обща резолюция относно неотдавнашните междуетнически прояви на жестокост в Нигерия, което гласуваме, изглежда задоволително от гледна точка на принципите и насоките, които Парламентът желае да предаде на другите европейски институции, отговорни за външната дейност на ЕС. Трябва да предприемем действия, за да гарантираме политическата стабилизация на Нигерия и да положим здрави основи за икономическото и социалното й развитие: напълно наясно сме с общите съображения; те са достатъчни предвид богатството на природни ресурси в Нигерия. Решаването на политическите, икономическите и социалните проблеми може да доведе до мир, да смекчи междуетническото напрежение и да отхвърли проявите на насилие, които, за жалост, зачестиха през последното десетилетие. Освен да признаем факта, че отговорността за масовите прояви на насилие между християни и мюсюлмани трябва да се припише и на двете етнически групи, може би трябваше да покажем ясно, че друг тревожен фактор, също свързан с проявите на насилие, е постепенното навлизане на радикалния ислям в Нигерия, много ясен израз на което е приемането на шериата в 12 от 36-те щата. Все пак, заради изброените причини, гласувах в полза на предложението за обща резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Изразявам дълбоко съжаление за събитията от януари и март в Jos, където стотици хора станаха жертва на религиозни и етнически сблъсъци. Конфликтът в Нигерия е породен от религиозни, икономически, етнически, социални, исторически и политически причини. Предвид факта, че Нигерия е осмият по големина производител на петрол в света е жалко, че по-голямата част от гражданите на държавата живеят под прага на бедността. Неблагоприятните последици от изменението на климата също допринасят за влошаване на положението в Нигерия. Считам, че в богата на петрол държава като Нигерия за мирното решаване на конфликтите са необходими равен достъп до ресурсите и преразпределение на доходите. Призовавам федералното правителство на Нигерия да гарантира равни права за всички граждани, да се бори с проблемите, свързани с контрола върху плодородната земя, достъпа до ресурси, безработицата, бедността и смекчаването на последиците от изменението на климата. Призовавам Комисията да продължи диалога с Нигерия съгласно Споразумението от Котону, да проучи по-дълбоките причини за конфликта, като същевременно обърне внимание на въпроси, които са от основно значение за устойчивото развитие, като изменението на климата, енергийната сигурност, изграждането на капацитет и образованието.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в полза на предложението за резолюция на Европейския парламент относно масовите прояви на насилие в Jos, Нигерия. Категорично осъждам неотдавнашното насилие в и около Jos, когато стотици хора бяха убити в етнически и религиозни сблъсъци. ЕС трябва да продължи политическия диалог с Нигерия съгласно член 8 от преразгледаното Споразумение от Котону и спешно да се справи с проблемите, свързани със свободата на мисълта, съвестта, религията или вярата, залегнали в световни, регионални и национални инструменти за правата на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Не за първи път конфликт в Нигерия заплашва да раздели държавата. Ще припомня гражданската война, която опустоши държавата за три години, между 1967 и 1970 г., и почти доведе до отделянето на югоизточната част на страната. Въпреки че въстанието на етническата група игбо беше потушено, тъй като военната мощ на централното правителство предотврати независимостта на Биафра, истината е, че там етническите, културните и религиозните различия продължават да съществуват и да се задълбочават, което превръща страната в класически случай на държава, която е под постоянна заплаха от разпадане. Границите на Нигерия бяха начертани от колониалните сили, които не обърнаха внимание на посочените различия. Това обаче не означава, че отговорност за конфликтите в страната по същество носят европейците. Време е африканските лидери да се откажат от изтърканото извинение и да се опитат да служат на гражданите си прозрачно и умело с проекти и предложения. Африка ще може да се превърне в това, за което африканците копнеят, веднага щом разполагат с лидери, които приемат предизвикателството. Кланетата в Jos са поредната тъжна, прискърбна и кървава страница в историята на държавата, която ги трупа прекалено бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Считам, че беше спешно необходимо Европейският парламент да осъди продължаващите кланета в Нигерия и да призове за възстановяване на мира. Като се има предвид нестабилността и крехкостта на най-гъсто населената държава в Африка, където мнозинството от населението живее в бедност, предложението за резолюция може да послужи като основа за активизиране на политическия диалог между Европейския съюз и Нигерия и за по-подробно проучване, което има за цел намиране на жизнеспособни краткосрочни и дългосрочни решения за прекратяване на насилието и за възстановяване на траен мир. Като членове на ЕП, считам, че имаме роля в защитата и насърчаването на правата на човека, които са нарушавани ежедневно в Нигерия. Затова според мен точката, изискваща виновните за насилието да бъдат съдени по справедлив начин, е от основно значение. С оглед на всички мерки, някои от които, разбира се, няма да бъдат лесни за прилагане, с готовност гласувах в полза на предложението за обща резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) В Нигерия имаше неколкократни прояви на насилие между християни и мюсюлмани и всяка от двете групи представлява около половината от населението. Проявите дори зачестяват понастоящем. Тривиални въпроси предизвикват ожесточени сблъсъци. Дори и вечерният час, в сила от януари, и разполагането на военни части в района не попречиха на извършването на нови кланета. Фактът, че дългото отсъствие на президента Ярадуа тласна западна Нигерия в политическа криза, че имаше сериозни сблъсъци между християни и мюсюлмани в централния нигерийски град Jos и че прекратяването на огъня в богатата на петрол делта на Нигер беше отменено, не вещае добро за бъдещето след смъртта на президента. Когато мюсюлмани номади нападнаха християнски села в началото на годината и най-малко 500 души бяха убити, казват, че армията е отговорила едва часове след получаването на първия доклад. Това, което липсваше, беше протест от страна на ЕС. Когато швейцарците гласуваха против минаретата в референдум, мюсюлмански държави заплашиха Швейцария с икономически санкции и джихад. Но когато християните са убивани заради вярата си, на ЕС му трябват месеци, за да реагира. Европейският съюз трябва да действа като честен посредник и да реагира по-бързо. Това се посочва в предложението за резолюция, поради което гласувах в негова полза.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах, разбира се, в полза на важната резолюция и подкрепих устното предложение за изменение на колегата Kiil-Nielsen да се призоват нигерийските органи да отменят решението на някои нигерийски губернатори да екзекутират затворниците със смъртни присъди.

 

13. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола

14. Внесени документи: вж. протокола

15. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола

16. Решения относно някои документи: вж. протокола

17. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

18. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола

19. График на следващите заседания: вж. протокола
Видеозапис на изказванията

20. Прекъсване на сесията
 

(Заседанието се закрива в 13,05 ч.)

 
Правна информация - Политика за поверителност